RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013

31.1.2014 - (COM(2013)0480 – C7‑0201/2013 – 2013/0224(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportor: Theodoros Skylakakis


Procedură : 2013/0224(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0080/2014
Texte depuse :
A7-0080/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013

(COM(2013)0480 – C7‑0201/2013 – 2013/0224(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0480),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0201/2013),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 octombrie 2013[1],

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru transport și turism (A7-0080/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul   1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Transportul maritim are un impact asupra climei la nivel global și asupra calității aerului prin emisiile de dioxid de carbon (CO2) și alte emisii, printre care de oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf (SOx), metan (CH4), particule în suspensie (PS) și negru de fum.

Amendamentul   3

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Transportul maritim internațional rămâne singurul mijloc de transport care nu este inclus în angajamentele Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Potrivit evaluării de impact care însoțește prezenta propunere de regulament, emisiile de dioxid de carbon generate de transportul maritim internațional care au legătură cu Uniunea au crescut cu 48 % în perioada 1990 - 2007.

 

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c) Având în vedere faptul că se îmbunătățesc cu rapiditate cunoștințele științifice cu privire la impactul pe care transportul maritim îl are asupra climei globale din alte puncte de vedere decât cel al emisiilor de CO2, ar trebui ca, în contextul prezentului regulament, să se efectueze o evaluare actualizată a acestui impact. Pe baza evaluărilor sale și ținând seama de Rezoluția Parlamentului European din 14 septembrie 2011 referitoare la o abordare globală privind emisiile antropice cu efecte asupra climei, altele decât cele de CO2, Comisia ar trebui să analizeze implicațiile în materie de politici și de măsuri pentru reducerea emisiilor respective.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 1 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1d) Comisia ar trebui, de asemenea, să ia măsuri pentru a aborda și alte activități care conduc la generarea de emisii de gaze cu efect de seră și de poluanți atmosferici, dar care nu fac obiectul prezentului regulament, cum ar fi folosirea agenților de răcire la bordul navelor de pescuit, precum și cu privire la emisiile prin evaporare generate în momentul încărcării și descărcării carburanților și a mărfurilor în vrac (de exemplu, COV, PS).

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 1 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1e) Cartea albă prezentată în 2011 de Comisie și intitulată „Foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor” solicită ca, până în 2050, emisiile generate de transportul maritim să se reducă cu 40 % (sau 50 %, dacă este posibil) comparativ cu nivelurile din 2005, și anume, prin aplicarea principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește”.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 1 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1f) Rezoluția Parlamentului European din 15 decembrie 2011 referitoare la Foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al resurselor (2011/2096(INI)) solicită reducerea uniformă cu 30 % la nivelul întregii UE a emisiilor de CO2 și de poluanți generate de transportul naval, în vederea căreia își vor aduce contribuția acordurile OMI referitoare la Indicele eficienței energetice de proiectare și la Planul de gestionare a eficienței energetice a navelor.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Potrivit datelor furnizate de OMI, consumul de energie și emisiile de CO2 specifice ale navelor ar putea fi reduse cu până la 75 % prin aplicarea unor măsuri operaționale și prin implementarea unor tehnologii existente, iar măsurile respective pot fi considerate în mare parte eficiente din punctul de vedere al costurilor, deoarece costurile reduse ale combustibililor asigură amortizarea oricăror costuri operaționale sau investiționale.

(3) Potrivit datelor furnizate de OMI, consumul de energie și emisiile de CO2 specifice ale navelor ar putea fi reduse cu 25-75 % prin aplicarea unor măsuri operaționale și prin implementarea unor tehnologii existente, iar măsurile respective pot fi considerate în mare parte eficiente din punctul de vedere al costurilor și de o asemenea natură încât să ofere beneficii nete sectorului, deoarece costurile reduse ale combustibililor asigură amortizarea oricăror costuri operaționale sau investiționale.

Amendamentul   9

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Cea mai bună opțiune posibilă pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim la nivelul Uniunii rămâne instituirea unui sistem de monitorizare, raportare și verificare (MRV) a emisiilor de CO2 bazat pe consumul de combustibili al navelor, ca primă fază a unei abordări etapizate pentru includerea emisiilor generate de transportul maritim în angajamentul Uniunii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

(4) Cea mai bună opțiune posibilă pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim la nivelul Uniunii rămâne aplicarea unei măsuri bazate pe piață, și anume, stabilirea unui preț pentru emisii sau impunerea unei taxe, care necesită instituirea unui sistem de monitorizare, raportare și verificare (MRV) a emisiilor de gaze cu efect de seră bazat pe consumul de combustibili al navelor. Colectarea de date cu privire la aceste emisii reprezintă o primă fază a unei abordări etapizate justificate de nevoia de reducere a acestor emisii, pentru includerea emisiilor generate de transportul maritim în angajamentul Uniunii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Accesul public la datele privind emisiile va contribui la eliminarea obstacolelor de pe piață care împiedică asimilarea multor măsuri cu costuri negative care ar reduce emisiile din sector.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Rezultatele consultării cu părțile interesate și discuțiile cu partenerii internaționali indică faptul că ar trebui aplicată o abordare etapizată pentru includerea emisiilor generate de transportul maritim în angajamentul Uniunii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prima etapă fiind implementarea unui sistem MRV robust pentru reducerea emisiilor de CO2 generate de transportul maritim, iar stabilirea unui preț pentru aceste emisii urmând într-o etapă ulterioară. Această abordare facilitează realizarea unor progrese semnificative la nivel internațional în ceea ce privește stabilirea de comun acord a unor obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a unor măsuri suplimentare pentru realizarea acestor reduceri la un cost minim.

(6) Rezultatele consultării cu părțile interesate și discuțiile cu partenerii internaționali indică faptul că ar trebui aplicată o abordare etapizată pentru includerea emisiilor generate de transportul maritim în angajamentul Uniunii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prima etapă fiind implementarea unui sistem MRV robust pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim, urmând ca, într-o etapă ulterioară, să se introducă noi instrumente de politică, și anume stabilirea unui preț pentru emisii sau impunerea unei taxe. Această abordare facilitează realizarea unor progrese semnificative la nivel internațional în ceea ce privește stabilirea de comun acord a unor obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a unor măsuri suplimentare pentru realizarea acestor reduceri la un cost minim.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Se preconizează că introducerea unui sistem MRV la nivelul Uniunii va duce la reduceri ale emisiilor de până la 2 % în comparație cu scenariul status quo și la reduceri cu până la 1,2 miliarde EUR ale costurilor nete agregate până în 2030, deoarece ar putea contribui la înlăturarea barierelor de pe piață, îndeosebi a celor legate de lipsa informațiilor referitoare la eficiența navelor. Această reducere a costurilor de transport ar trebui să faciliteze comerțul internațional. În plus, un sistem MRV robust este o precondiție pentru orice măsură bazată pe piață sau pentru orice standard de eficiență, indiferent dacă este aplicat la nivelul Uniunii sau la nivel mondial. De asemenea, sistemul furnizează date fiabile pentru stabilirea unor obiective precise de reducere a emisiilor și pentru evaluarea progresului înregistrat în ceea ce privește contribuția transportului maritim la realizarea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

(7) Se preconizează că introducerea unui sistem MRV la nivelul Uniunii va duce la reduceri ale emisiilor, deoarece ar putea contribui la înlăturarea barierelor de pe piață. Această reducere a costurilor de transport ar trebui să faciliteze comerțul internațional. În plus, un sistem MRV robust este o precondiție pentru orice măsură bazată pe piață sau pentru alte măsuri care au ca scop să asigure o bază mai bună pentru principiul „poluatorul plătește”, indiferent dacă este aplicat la nivelul Uniunii sau la nivel mondial. Dată fiind natura internațională a transportului maritim, o abordare coordonată la nivel mondial ar fi metoda cea mai recomandată și mai eficientă pentru a reduce emisiile generate de transportul maritim internațional. De asemenea, sistemul furnizează date fiabile pentru stabilirea unor obiective precise de reducere a emisiilor și pentru evaluarea progresului înregistrat în ceea ce privește contribuția transportului maritim la realizarea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Toate călătoriile în interiorul Uniunii, toate călătoriile de la ultimul port din afara Uniunii până la primul port de escală din Uniune și toate călătoriile de la un port din Uniune până la următorul port de escală din afara Uniunii ar trebui considerate relevante în scopul monitorizării. Ar trebui cuprinse, de asemenea, emisiile de CO2 din porturile Uniunii, inclusiv cele generate când navele se află la dană sau se deplasează în interiorul unui port, în special atunci când sunt disponibile măsuri specifice pentru reducerea sau evitarea acestor emisii. Aceste norme ar trebui aplicate în mod nediscriminatoriu tuturor navelor, indiferent de pavilionul lor.

(8) Toate călătoriile în interiorul Uniunii, toate călătoriile de la ultimul port din afara Uniunii până la primul port de escală din Uniune și toate călătoriile de la un port din Uniune până la următorul port de escală din afara Uniunii ar trebui considerate relevante în scopul monitorizării. Ar trebui cuprinse, de asemenea, emisiile de gaze cu efect de seră din porturile Uniunii, inclusiv cele generate când navele se află la dană sau se deplasează în interiorul unui port, în special atunci când sunt disponibile măsuri specifice și tehnologii alternative, cum ar fi infrastructurile de branșament electric al navelor la dană pentru reducerea sau evitarea acestor emisii. Aceste norme ar trebui aplicate în mod nediscriminatoriu tuturor navelor, indiferent de pavilionul lor.

Justificare

În orașele portuare, emisiile navelor constituie o sursă importantă de poluare urbană. Branșamentul navelor la dană la rețeaua electrică le-ar permite acestora să își oprească motoarele, reducându-se astfel nivelul de poluare generat. Această tehnologie este pe deplin dezvoltată și, pe lângă potențialul său industrial, prezintă numeroase avantaje privind mediul.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Având în vedere domeniul de aplicare geografic și nevoia implicită de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în afara jurisdicției statelor membre, precum și implicarea societăților de transport maritim de la nivel mondial, Comisia ar trebui să informeze țările terțe în timp util și în mod corespunzător cu privire la sistemul MRV în scopul de a genera un grad cât mai ridicat de acceptare internațională.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Un sistem MRV al Uniunii robust și specific pentru nave ar trebui să se bazeze pe calcularea emisiilor generate de combustibilul utilizat în timpul călătoriilor dinspre și înspre porturile Uniunii, deoarece datele referitoare la vânzarea combustibililor nu ar putea furniza estimări suficient de precise privind consumul de combustibil în contextul specific vizat, din cauza capacităților mari ale tancurilor navelor.

(10) Un sistem MRV al Uniunii robust și specific pentru nave ar trebui să se bazeze pe calcularea emisiilor generate de combustibilul utilizat sau pe raportarea precisă a emisiilor reale generate în timpul călătoriilor dinspre și înspre porturile Uniunii, deoarece datele referitoare la vânzarea combustibililor nu ar putea furniza estimări suficient de precise privind consumul de combustibil în contextul specific vizat, din cauza capacităților mari ale tancurilor navelor.

Justificare

Navele care utilizează monitorizarea continuă obțin informații precise cu privire la emisiile lor și nu ar trebui să le transforme înapoi în consum de combustibil.

Amendamentul   15

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) De asemenea, sistemul MRV al Uniunii ar trebui să vizeze și alte informații relevante din punct de vedere climatic, permițând stabilirea eficienței navelor sau o analiză mai aprofundată a factorilor care determină creșterea emisiilor. De asemenea, acest domeniu de aplicare aliniază sistemul MRV al Uniunii la inițiativele internaționale de introducere a unor standarde de eficiență pentru navele existente, cuprinzând și măsuri operaționale, și contribuie la înlăturarea barierelor de pe piață legate de lipsa informațiilor.

(11) De asemenea, sistemul MRV al Uniunii ar trebui să vizeze și alte informații relevante, pentru o analiză mai aprofundată a factorilor care determină creșterea emisiilor, pentru alinierea sistemului MRV al Uniunii la inițiativele internaționale ale OMI de introducere a unor standarde de eficiență pentru navele existente, cuprinzând și măsuri operaționale, și pentru a contribui la înlăturarea barierelor de pe piață legate de lipsa informațiilor.

Amendamentul 16

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Pentru a se reduce la minimum sarcina administrativă pentru proprietarii și operatorii de nave, mai ales în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, și pentru a se optimiza raportul dintre costuri și beneficii al sistemului MRV fără a periclita obiectivul de a viza o pondere predominantă a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim, normele pentru MRV ar trebui să se aplice doar marilor poluatori. După o analiză detaliată și obiectivă a dimensiunilor și a emisiilor navelor care sosesc în și pleacă din porturile Uniunii, a fost selectat un prag de tonaj brut de 5 000 de tone (GT). Navele de peste 5 000 de tone (GT) reprezintă aproximativ 55 % din numărul navelor care fac escală în porturile Uniunii și generează aproximativ 90 % din emisiile aferente. Acest prag nediscriminatoriu ar garanta faptul că sunt vizați cei mai relevanți poluatori. Un prag mai scăzut ar crea o sarcină administrativă mai mare, în vreme ce un prag mai ridicat ar limita cantitatea de emisii vizată și deci eficacitatea sistemului în ceea ce privește mediul.

(12) Pentru a asigura coerența sistemului MRV al Uniunii cu legislația internațională în vigoare, în special cu reglementările din anexa VI la MARPOL, sistemul MRV ar trebui să se aplice navelor cu un tonaj brut (GT) de cel puțin 400 de tone. Acest prag nediscriminatoriu, a cărui aplicare ar trebui să genereze sarcini administrative minime pentru proprietarii și operatorii de nave, ar garanta faptul că sunt vizați toți poluatorii relevanți, ar crea condiții de concurență echitabile și ar contribui la încheierea unui acord internațional privind MRV.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Pentru ca efortul administrativ al proprietarilor și al operatorilor să fie și mai redus, normele de monitorizare ar trebui să se concentreze asupra dioxidului de carbon, care este de departe cel mai relevant gaz cu efect de seră generat de transportul maritim și care reprezintă până la 89 % din emisiile de gaze cu efect de seră ale acestui sector.

eliminat

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Alte gaze cu efect se seră, alți factori cu efect nociv asupra climei sau alți poluanți atmosferici nu ar trebui să fie incluși în sistemul MRV al Uniunii în această etapă, pentru a se evita cerințele privind instalarea unui echipament de măsurare care nu este suficient de fiabil și de disponibil pe piață, acestea putând împiedica punerea în aplicare a sistemului MRV al Uniunii.

(16) Sistemul MRV al Uniunii reprezintă o oportunitate pentru a asigura reglementarea coerentă a sectorului transportului naval în raport cu alte sectoare; prin urmare, este necesar ca în sistemul MRV al Uniunii să se includă monitorizarea NOx, prevăzută și de anexa VI la MARPOL.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Convenția MARPOL include aplicarea obligatorie a Indicelui eficienței energetice de proiectare (EEDI) pentru navele noi și a Planului de gestionare a eficienței energetice a navelor (SEEMP) pentru întreaga flotă mondială.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Verificarea de către verificatori acreditați ar trebui să garanteze că planurile de monitorizare și rapoartele de emisii sunt corecte și conforme cerințelor definite de prezentul regulament. Ca un element important pentru simplificarea verificării, verificatorii ar trebui să controleze credibilitatea datelor prin compararea datelor raportate cu datele estimative bazate pe datele rezultate din monitorizarea navelor și pe caracteristicile navelor. Aceste estimări ar putea fi furnizate de Comisie. Verificatorii ar trebui să fie persoane sau entități juridice independente și competente și ar trebui să fie acreditate de organismele naționale de acreditare instituite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/9319.

(18) Verificarea de către verificatori acreditați ar trebui să garanteze că planurile de monitorizare și rapoartele de emisii sunt corecte și conforme cerințelor definite de prezentul regulament. Prin urmare, cerințele în materie de competențe sunt esențiale pentru ca un verificator să poată realiza activitățile de verificare prevăzute de prezentul regulament. Ca un element important pentru simplificarea verificării, verificatorii ar trebui să controleze credibilitatea datelor prin compararea datelor raportate cu datele estimative bazate pe datele rezultate din monitorizarea navelor și pe caracteristicile navelor. Aceste estimări ar putea fi furnizate de Comisie. Verificatorii ar trebui să fie persoane sau entități juridice independente și competente și ar trebui să fie acreditate de organismele naționale de acreditare instituite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/9319.

__________________

__________________

19 JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

19 JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 25

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Pentru a se utiliza cele mai bune practici și dovezi științifice disponibile, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește revizuirea anumitor aspecte tehnice legate de monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 generate de nave și specificarea mai în detaliu a normelor pentru verificarea rapoartelor de emisii și pentru acreditarea verificatorilor. Este deosebit de importantă organizarea de către Comisie a unor consultări adecvate în timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

(25) Pentru a se utiliza cele mai bune practici și dovezi științifice disponibile, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește revizuirea anumitor aspecte tehnice legate de monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de nave și specificarea mai în detaliu a normelor pentru verificarea rapoartelor de emisii și pentru acreditarea verificatorilor. Este deosebit de importantă organizarea de către Comisie a unor consultări adecvate în timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) În scopul asigurării unor condiții uniforme pentru utilizarea sistemelor automatizate și a formularelor electronice standard pentru raportarea coerentă către Comisie și statele membre implicate a emisiilor și a altor informații relevante din punct de vedere climatic, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Respectivele competențe de executare necesare ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie23.

(26) În scopul asigurării unor condiții uniforme pentru utilizarea sistemelor automatizate și a formularelor electronice standard pentru raportarea coerentă către Comisie și statele membre implicate a emisiilor și a altor informații relevante, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Respectivele competențe de executare necesare ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie23.

__________________

__________________

23 JO L 251, 18.9.2012, p. 49

23 JO L 251, 18.9.2012, p. 49

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 27

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Obiectivul acțiunii propuse, și anume monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de CO2 ale navelor ca prim pas al unei abordări etapizate pentru reducerea acestor emisii, nu poate fi îndeplinit în mod suficient de statele membre acționând individual, având în vedere caracterul internațional al transportului maritim, și, prin urmare, date fiind amploarea și efectele acțiunii, poate fi îndeplinit mai bine la nivelul Uniunii. Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor respective.

(27) Obiectivul acțiunii propuse, și anume monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră ale navelor ca prim pas al unei abordări etapizate pentru reducerea acestor emisii și pentru atingerea obiectivelor stabilite în Cartea albă a Comisiei intitulată „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor”, nu poate fi îndeplinit în mod suficient de statele membre acționând individual, având în vedere caracterul internațional al transportului maritim, și, prin urmare, date fiind amploarea și efectele acțiunii, poate fi îndeplinit mai bine la nivelul Uniunii. Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor respective.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament prevede norme pentru monitorizarea, raportarea și verificarea cu precizie a emisiilor de dioxid de carbon (CO2) și a altor informații relevante privind clima obținute de la navele care sosesc sau se află în ori pleacă din porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru, în scopul promovării reducerii emisiilor de CO2 generate de transportul maritim într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor.

Prezentul regulament prevede norme pentru monitorizarea, raportarea și verificarea cu precizie a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante obținute de la navele care sosesc sau se află în ori pleacă din porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru, în scopul promovării reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică navelor cu un tonaj brut de peste 5 000 de tone, în ceea ce privește emisiile generate în timpul călătoriilor lor de la ultimul port de escală la un port aflat sub jurisdicția unui stat membru și de la un port aflat sub jurisdicția unui stat membru spre următorul lor port de escală, precum și în interiorul porturilor aflate sub jurisdicția unui stat membru.

(1) Prezentul regulament se aplică navelor cu un tonaj brut de peste 400 de tone brute, în ceea ce privește emisiile generate în timpul călătoriilor lor de la ultimul port de escală la un port aflat sub jurisdicția unui stat membru și de la un port aflat sub jurisdicția unui stat membru spre următorul lor port de escală, precum și în interiorul porturilor aflate sub jurisdicția unui stat membru.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prezentul regulament nu se aplică navelor de război, navelor auxiliare, navelor de pescuit sau prelucrare, navelor de lemn cu construcție primitivă, navelor care nu sunt propulsate prin mijloace mecanice și navelor guvernamentale utilizate în scopuri necomerciale.

(2) Prezentul regulament nu se aplică navelor de război, navelor auxiliare, navelor de lemn cu construcție primitivă, navelor care nu sunt propulsate prin mijloace mecanice și navelor guvernamentale utilizate în scopuri necomerciale.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „emisii” înseamnă eliberarea de CO2 în atmosferă de către navele prevăzute la articolul 2;

(a) „emisii” înseamnă eliberarea de CO2 și de NOx în atmosferă de către navele prevăzute la articolul 2;

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) „verificator” înseamnă o entitate juridică ce desfășoară activități de verificare, acreditată de un organism național de acreditare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului26 și în temeiul prezentului regulament;

(e) „verificator” înseamnă o entitate juridică ce desfășoară activități de verificare, acreditată de un organism național de acreditare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului26 și în temeiul prezentului regulament, sau o agenție responsabilă pentru un sistem de modelare pentru monitorizarea emisiilor generate de nave;

__________________

__________________

26 JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

26 JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

Justificare

Prin includerea agențiilor în calitate de verificatori, regulamentul permite proprietarilor de nave să utilizeze modelarea ca mijloc de monitorizare a emisiilor.

Amendamentul   29

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) „alte informații relevante din punct de vedere climatic” înseamnă informații referitoare la consumul de combustibili, la transportul efectuat și la eficiența energetică a navelor, care permit analizarea tendințelor înregistrate de emisii și evaluarea performanțelor navelor;

(g) „alte informații relevante” înseamnă informații referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră generate de consumul de combustibili, la distanța parcursă, la posibilitățile de branșament electric la dană și la eficiența energetică a navelor, care permit analizarea tendințelor înregistrate de emisii și indicarea performanțelor navelor;

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) „prudent” înseamnă că un set de ipoteze este definit în așa fel încât să se evite orice subestimare a emisiilor anuale sau orice supraestimare a distanțelor sau a cantităților de marfă transportate;

(j) „prudent” înseamnă că un set de ipoteze este definit în așa fel încât să se evite orice subestimare a emisiilor anuale sau orice supraestimare a distanțelor;

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k) „tone de CO2” înseamnă tone metrice de CO2;

eliminat

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(la) „navă la dană” înseamnă o navă care este amarată sau ancorată în siguranță într-un port al Uniunii în timp ce încarcă, descarcă sau efectuează o escală, incluzând perioada de timp petrecută atunci când nu este angajată în operațiuni de transport de mărfuri;

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera lb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(lb) „clasă de gheață” înseamnă notarea atribuită navei de administrație sau de o organizație recunoscută de administrație, care indică faptul că nava a fost proiectată pentru navigarea în condiții de gheață pe mare.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Societățile monitorizează și raportează, în cazul fiecărei nave, cantitatea de combustibil consumată și tipul de combustibil consumat pe parcursul unui an calendaristic în fiecare port aflat sub jurisdicția unui stat membru și în cazul fiecărei călătorii de sosire în și de plecare dintr-un port aflat sub jurisdicția unui stat membru, în conformitate cu alineatele (2)-(6).

(1) Societățile monitorizează și raportează, în cazul fiecărei nave, cantitatea de combustibil consumată și tipul de combustibil consumat pe parcursul unei perioade de raportare în toate porturile aflate sub jurisdicția unui stat membru și în cazul tuturor călătoriilor de sosire în și de plecare dintr-un port aflat sub jurisdicția unui stat membru, în conformitate cu alineatele (2)-(6).

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Monitorizarea și raportarea sunt complete și vizează toate emisiile generate prin arderea combustibililor. Societățile iau măsuri adecvate pentru a preveni orice lipsă a datelor în perioada de raportare.

(2) Monitorizarea și raportarea sunt complete și vizează emisiile de CO2 și de NOx generate prin arderea combustibililor în timp ce nava se află pe mare, precum și în timp ce se află la dană. Societățile iau măsuri adecvate pentru a preveni orice lipsă a datelor în perioada de raportare.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) În cadrul monitorizării și al raportării ulterioare, societățile țin cont de recomandările incluse în rapoartele de verificare emise în conformitate cu articolul 13.

Amendamentul 37

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul articolului 4 alineatele (1), (2) și (3), societățile determină emisiile și alte informații relevante din punct de vedere climatic în cazul fiecăreia dintre navele de peste 5 000 GT pe care le dețin, în conformitate cu oricare dintre metodele prezentate în anexa I.

În sensul articolului 4 alineatele (1), (2) și (3), societățile determină emisiile și alte informații relevante în cazul fiecăreia dintre navele de peste 400 GT pe care le dețin, în conformitate cu oricare dintre metodele prezentate în anexa I.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Când se convine un acord internațional privind monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim, Comisia revizuiește metodele stabilite în anexa I și este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24 privind, dacă este cazul, amendamentele la anexa în cauză, pentru a specifica utilizarea debitmetrelor pentru procesele de combustie aplicabile și măsurarea emisiilor directe.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Până la 31 august 2017, societățile transmit verificatorilor un plan de monitorizare, indicând metoda aleasă pentru monitorizarea și raportarea emisiilor și a altor informații relevante din punct de vedere climatic, pentru fiecare dintre navele de peste 5 000 GT pe care le dețin.

(1) Până la 31 august 2017, societățile transmit verificatorilor un plan de monitorizare, indicând metoda aleasă pentru monitorizarea și raportarea emisiilor și a altor informații relevante, pentru fiecare dintre navele de peste 400 GT pe care le dețin.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) identificarea și tipul navei, inclusiv numele navei, numărul de înregistrare OMI al navei, portul de înmatriculare sau portul de origine al navei și numele proprietarului navei;

(a) identificarea și tipul navei, inclusiv numele navei, numărul de înregistrare OMI al navei, portul de înmatriculare sau portul de origine al navei, clasa de gheață a navei și numele proprietarului navei;

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) o descriere a surselor de emisii de la bordul navei, precum motoarele principale, motoarele auxiliare, cazanele și generatoarele de gaze inerte, precum și tipurile de combustibil utilizate;

(c) o descriere a următoarelor surse de emisii și a tipurilor de carburant asociate, după cum urmează:

 

(i) motor principal/motoare principale;

 

(ii) motor auxiliar/motoare auxiliare;

 

(iii) cazan/cazane;

 

(iv) generator/generatoare de gaze inerte;

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) o descriere a procedurilor, sistemelor și responsabilităților utilizate pentru actualizarea și completarea listei surselor de emisii pe parcursul anului de monitorizare, în vederea asigurării unei monitorizări și raportări complete a emisiilor navei;

(d) o descriere a procedurilor, sistemelor și responsabilităților utilizate pentru actualizarea și completarea listei surselor de emisii pe parcursul perioadei de monitorizare, în vederea asigurării unei monitorizări și raportări complete a emisiilor navei;

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera h – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) procedurile, responsabilitățile formulele și sursele de date pentru determinarea și înregistrarea mărfurilor transportate și a numărului de pasageri, după caz;

eliminat

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha) procedurile, responsabilitățile, formulele și sursele de date pentru stabilirea și înregistrarea distanței parcurse și a timpului petrecut atunci când se navighează prin gheață;

Amendamentul   45

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) data celei mai recente modificări a planului de monitorizare;

eliminat

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja) o fișă de înregistrare a reviziilor în care să se înregistreze toate detaliile istoricului reviziilor;

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Societățile utilizează planurile de monitorizare standardizate bazate pe modele. Normele tehnice prin care se stabilesc modelele pentru planurile de monitorizare menționate la alineatul (1) se stabilesc prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Comisia adoptă actele de punere în aplicare respective în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament.

(4) Societățile utilizează planurile de monitorizare standardizate bazate pe modele. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în conformitate cu articolul 24 în vederea determinării unor norme tehnice de stabilire a modelelor pentru planurile de monitorizare menționate la alineatul (1).Aceste modele sunt cât mai simple posibil și nu introduc sarcini birocratice inutile.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O societate modifică planul de monitorizare în oricare dintre situațiile următoare:

O societate modifică planul de monitorizare în oricare dintre situațiile prevăzute la literele (a)-(e). Planul de monitorizare se modifică numai în ceea ce privește schimbările specifice care au avut loc în urma situațiilor respective.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) dacă se schimbă proprietarul navei;

(a) dacă se schimbă proprietarul navei sau dacă se schimbă proprietarul documentelor de conformitate sau pavilionul;

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Monitorizarea poate fi suspendată în cursul perioadelor în care o navă este implicată într-o situație de urgență, inclusiv în activități de salvare.

Amendamentul 51

Propunere de regulament

Articolul 9 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) cantitățile și factorul de emisie pentru fiecare tip de combustibil consumat, per total și în mod diferențiat în funcție de combustibilul utilizat în interiorul și în exteriorul zonelor de control al emisiilor;

(b) cantitățile și factorul de emisie pentru fiecare tip de combustibil consumat, per total;

Amendamentul 52

Propunere de regulament

Articolul 9 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) CO2 emis;

(c) CO2 și NOx emise;

Amendamentul 53

Propunere de regulament

Articolul 9 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) marfa transportată;

eliminat

Amendamentul 54

Propunere de regulament

Articolul 9 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) eficiența energetică, astfel cum este stabilită în anexa II;

Amendamentul 55

Propunere de regulament

Articolul 9 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) transportul efectuat.

eliminat

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 9 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) data și ora la care încep și se termină perioadele în cursul cărora monitorizarea a fost suspendată din cauza unor situații de urgență precum activitățile de salvare, împreună cu o descriere a acestor situații;

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul transportului maritim pe distanță lungă care implică o serie de escale în porturile Uniunii, porțiunea parcursă pe teritoriul UE ar trebui considerată o singură călătorie.

Amendamentul 58

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prin derogare de la primul paragraf, navele care își desfășoară activitatea exclusiv în domeniul de aplicare al prezentului regulament și care efectuează mai multe călătorii pe zi sunt exceptate de la monitorizarea emisiilor pentru fiecare călătorie.

Amendamentul 59

Propunere de regulament

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 10

Articolul 10

Monitorizarea per an

Monitorizarea per an

Pe baza planului de monitorizare aprobat în conformitate cu articolul 13 alineatul (1), pentru fiecare navă și pentru fiecare an calendaristic, societatea monitorizează, în conformitate cu anexa I partea A și cu anexa II, următorii parametri:

Pe baza planului de monitorizare aprobat în conformitate cu articolul 13 alineatul (1), pentru fiecare navă și pentru fiecare an calendaristic, societatea monitorizează, în conformitate cu anexa I partea A și cu anexa II, următorii parametri:

(a) cantitățile și factorul de emisie pentru fiecare tip de combustibil consumat, per total și în mod diferențiat în funcție de combustibilul utilizat în interiorul și în exteriorul zonelor de control al emisiilor;

(a) cantitățile și factorul de emisie pentru fiecare tip de combustibil consumat, per total;

(b) total emis;

(b) emisiile totale de CO2 și NOx;

(c) emisiile de CO2 agregate generate de toate călătoriile între porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c) emisiile de CO2 și NOx agregate generate de toate călătoriile între porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(d) emisiile de CO2 agregate generate de toate călătoriile care au pornit din porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(d) emisiile de CO2 și NOx agregate generate de toate călătoriile care au pornit din porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(e) emisiile de CO2 agregate generate de toate călătoriile spre porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(e) emisiile de CO2 și NOx agregate generate de toate călătoriile spre porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(f) emisiile de CO2 generate în interiorul porturilor aflate sub jurisdicția unui stat membru, la dană;

(f) emisiile de CO2 și NOx generate în interiorul porturilor aflate sub jurisdicția unui stat membru, la dană;

(g) distanța totală parcursă;

(g) distanța totală parcursă;

(h) timpul total petrecut pe mare;

(h) timpul total petrecut pe mare și la dană;

(i) transportul total efectuat;

 

(j) eficiența energetică medie.

(j) eficiența energetică medie.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 – litera a – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia) clasa de gheață a navei;

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv) eficiența tehnică a navei [Indicele eficienței energetice de proiectare (EEDI) sau valoarea estimată a indicelui (EIV) în conformitate cu Rezoluția MEPC.215 (63) a OMI, după caz]

(iv) eficiența tehnică certificată a navei exprimată prin Indicele eficienței energetice de proiectare (EEDI) dacă este cazul pentru tipul de navă relevant,

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 – litera a – punctul ix

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ix) adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale unei persoane de contact;

(ix) adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail ale unei persoane de contact;

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) detalii privind perioadele de monitorizare suspendate din cauza situațiilor de urgență și a activităților de salvare.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) In special, verificatorul se asigură că emisiile și celelalte informații relevante din punct de vedere climatic incluse în raportul de emisii au fost determinate în conformitate cu articolele 8, 9 și 10 și cu planul de monitorizare prevăzut la articolul 6. De asemenea, verificatorul se asigură că emisiile și celelalte informații relevante din punct de vedere climatic declarate în rapoarte sunt consecvente cu datele calculate din alte surse în conformitate cu anexele I și II.

(5) În special, verificatorul se asigură că emisiile și celelalte informații relevante incluse în raportul de emisii au fost determinate în conformitate cu articolele 8, 9 și 10 și cu planul de monitorizare prevăzut la articolul 6. De asemenea, verificatorul se asigură că emisiile și celelalte informații relevante declarate în rapoarte sunt consecvente cu datele calculate din alte surse în conformitate cu anexele I și II.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) În cazul în care verificatorul identifică domenii în care se poate îmbunătăți performanța societății în ceea ce privește monitorizarea și raportarea emisiilor, inclusiv în ceea ce privește obținerea unei precizii mai mari și sporirea eficienței activităților de monitorizare și raportare, acesta include în raportul de verificare recomandări de îmbunătățire.

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Verificatorul identifică potențialele riscuri legate de procesul de monitorizare și raportare, comparând emisiile raportate cu datele estimative bazate pe datele rezultate din monitorizarea navelor și pe caracteristicile navelor, precum puterea instalată a motorului. Dacă se constată devieri semnificative, verificatorul efectuează analize suplimentare.

eliminat

Justificare

Procedura de verificare descrisă ar trebui să fie o opțiune pentru societate în vederea monitorizării emisiilor generate de nave și, prin urmare, se sugerează eliminarea sa.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Pe parcursul vizitelor și inspecțiilor întreprinse de EMSA pentru a monitoriza punerea în aplicare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului, EMSA va monitoriza, de asemenea, aplicarea alineatelor (1), (2) și (3) de către autoritățile competente ale statelor membre și va raporta Comisiei.

Justificare

EMSA întreprinde deja 4-6 vizite pe an în statele membre pentru a evalua punerea în aplicare a regimului de control al statului portului.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre instituie un sistem de penalizări pentru neîndeplinirea cerințelor de monitorizare și raportare prevăzut la articolele 8-12 și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că penalizările respective sunt aplicate. Penalizările prevăzute nu sunt mai puțin aspre decât cele prevăzute în legislația națională referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră pentru cazurile de neîndeplinire a obligațiilor de raportare de către operatori și sunt eficace, proporționale și descurajante. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la 1 iulie 2017 și notifică fără întârziere Comisiei orice modificare ulterioară care afectează aceste dispoziții.

(1) Statele membre instituie un sistem de penalizări pentru neîndeplinirea cerințelor de monitorizare și raportare prevăzut la articolele 8-12 și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că penalizările respective sunt aplicate. Penalizările prevăzute sunt eficace, proporționale și descurajante. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la 1 iulie 2017 și notifică fără întârziere Comisiei orice modificare ulterioară care afectează aceste dispoziții.

Amendamentul 69

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Până la data de 30 iunie a fiecărui an, Comisia pune la dispoziția publicului datele privind emisiile raportate în conformitate cu articolul 11 și informațiile referitoare la îndeplinirea de către societate a cerințelor de monitorizare și raportare prevăzute la articolele 11 și 17.

(1) Până la data de 30 iunie a fiecărui an, Comisia pune la dispoziția publicului datele privind emisiile raportate în conformitate cu articolul 11, respectând confidențialitatea informațiilor comerciale în vederea protejării intereselor economice legitime în virtutea articolelor 3 și 4 din Directiva 2003/4/CE1a a Parlamentului European și a Consiliului.

 

__________________

 

1a Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) identitatea navei (numele, numărul de înregistrare OMI și portul de înmatriculare sau portul de origine);

(a) identitatea navei (numele, numărul de înregistrare OMI, portul de înmatriculare sau portul de origine și clasa de gheață a navei);

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) eficiența tehnică a navei (EEDI sau EIV, după caz);

(c) eficiența tehnică a navei (EEDI dacă este cazul pentru tipul de navă relevant);

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) emisiile anuale de CO2;

(d) emisiile anuale de CO2 și NOx;

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) consumul anual mediu de combustibil și emisiile anuale medii de gaze cu efect de seră per distanță parcursă și marfa transportată în cazul călătoriilor care fac obiectul prezentului regulament;

eliminat

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) timpul anual total petrecut pe mare în cazul călătoriilor care fac obiectul prezentului regulament;

eliminat

Amendamentul 75

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia publică un raport anual privind emisiile și alte informații relevante din punct de vedere climatic provenite din sectorul transportului maritim.

(3) Comisia publică un raport anual privind emisiile și alte informații relevante provenite din sectorul transportului maritim.

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Când se ajunge la un acord internațional privind adoptarea unor măsuri la nivel mondial pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim, Comisia revizuiește prezentul regulament și, dacă este oportun, poate propune modificări ale prezentului regulament.

(3) Când se ajunge la un acord internațional privind adoptarea unor măsuri la nivel mondial pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim, Comisia revizuiește prezentul regulament și asigură alinierea cu reglementările internaționale relevante stabilite de OMI.

Amendamentul   77

Propunere de regulament

Articolul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 23

Articolul 23

Delegarea de competențe

Delegarea de competențe

Sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 24, în măsura în care este vorba despre elemente neesențiale ale prezentului regulament, se acordă Comisiei competența de a adopta acte delegate în vederea suplimentării și modificării dispozițiilor din anexele I și II pentru a ține cont de dovezile științifice de actualitate disponibile, de datele relevante disponibile la bordul navelor, de normele internaționale relevante și de standardele acceptate la nivel internațional, pentru a identifica cele mai precise și eficiente metode de monitorizare a emisiilor și pentru a îmbunătăți acuratețea informațiilor solicitate în legătură cu monitorizarea și raportarea emisiilor.

Competența de a adopta acte delegate în vederea suplimentării și modificării dispozițiilor din anexele I și II este conferită Comisiei pentru a ține cont de dovezile științifice de actualitate disponibile, precum și pentru a alinia anexele cu reglementările internaționale relevante convenite de OMI, cu scopul de a asigura conformitatea cu reglementările internaționale, de a identifica cele mai precise și eficiente metode de monitorizare a emisiilor și de a îmbunătăți acuratețea informațiilor solicitate în legătură cu monitorizarea și raportarea emisiilor. Această competență este conferită Comisiei sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 24, numai în măsura în care este vorba despre elemente neesențiale ale prezentului regulament.

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 15, 16 și 23 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 1 iulie 2015.

(1) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatul (1a), la articolul 6 alineatul (4), la articolul 15, la articolul 16 și la articolul 23 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 23 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (1a), la articolul 6 alineatul (4), la articolul 15, la articolul 16 și la articolul 23 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 23 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Această perioadă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(4) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (1a), al articolului 6 alineatul (4), al articolului 15, al articolului 16 și al articolului 23 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Această perioadă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul   81

Propunere de regulament

Articolul 26 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 525/2013

Articolul 21 a – alineatele 1-3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Se inserează următorul articol 21a:

2. Se inserează următorul articol 21a:

Articolul 21a

Articolul 21a

Raportarea emisiilor generate de transportul maritim

Raportarea emisiilor generate de transportul maritim

(1) „Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an („anul X”), statele membre raportează Comisiei, pentru anul X-2, emisiile de CO2 generate de transportul maritim, în temeiul articolelor 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. XXXX/XXXX.

(1) „Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an („anul X”), statele membre raportează Comisiei, pentru anul X-2, emisiile de CO2 și NOx generate de transportul maritim, în temeiul articolelor 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. XXXX/XXXX.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu [articolul 25 din prezentul regulament], în scopul specificării cerințelor privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 generate de transportul maritim, în temeiul articolelor 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. XXXX/XXXX și având în vedere, după caz, deciziile relevante adoptate de organismele din cadrul CCONUSC și al Protocolului de la Kyoto sau acordurile care derivă din aceste decizii sau le urmează pe acestea sau deciziile adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaționale.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu [articolul 25 din prezentul regulament], în scopul specificării cerințelor privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și NOx generate de transportul maritim, în temeiul articolelor 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. XXXX/XXXX și având în vedere, după caz, deciziile relevante adoptate de organismele din cadrul CCONUSC și al Protocolului de la Kyoto sau acordurile care derivă din aceste decizii sau le urmează pe acestea sau deciziile adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaționale.

(3) Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili structura, formatul și procesul transmiterii de către statele membre a datelor privind emisiile de CO2 generate de transportul maritim, în temeiul articolelor 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. XXXX/XXXX. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la [articolul 26 alineatul (2)].”

(3) Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili structura, formatul și procesul transmiterii de către statele membre a datelor privind emisiile de CO2 și NOx generate de transportul maritim, în temeiul articolelor 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. XXXX/XXXX. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la [articolul 26 alineatul (2)].”

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 26 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 525/2013

Articolul 21 a – alineatul 3 a (nou)

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3a) Comisia evaluează bianual impactul general al sectorului transportului maritim asupra climei globale, inclusiv prin intermediul altor emisii decât cele de CO2 sau a efectelor care nu sunt determinate de CO2, pe baza datelor privind emisiile furnizate de către statele membre în temeiul articolului 7 și/sau prevăzute de Regulamentul (UE) nr. XXXX/XXXX și îmbunătățește această evaluare prin trimiteri la datele referitoare la progresele științifice și la traficul maritim.

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – punctul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) modelarea cu informații privind deplasarea navelor (AIS) și cu date specifice navelor.

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se poate folosi orice combinație a metodelor de mai sus aprobată de verificator dacă aceasta îmbunătățește precizia generală a măsurătorii.

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Această abordare nu se utilizează când BDN nu sunt disponibile la bordul navelor, în special când marfa este utilizată drept combustibil, de exemplu gazul natural lichefiat (GNL) pierdut prin vaporizare pe durata stocării.

În cazul în care BDN nu sunt disponibile la bordul navelor, în special când marfa este utilizată drept combustibil, de exemplu gazul natural lichefiat (GNL) pierdut prin vaporizare pe durata stocării, se folosesc doar citirile tancurilor de combustibil și citirile inventarelor tancurilor de combustibil.

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – punctul 1 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care BDN nu sunt disponibile la bordul navelor, în special dacă încărcătura este folosită drept carburant, cum ar fi în cazul gazului natural lichefiat (GNL) produs prin vaporizare pe durata stocării, se folosesc doar citirile inventarelor tancurilor de combustibil și ale tancurilor de carburant.

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – punctul 2 – paragraful 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) densitatea măsurată în cadrul unei analize de testare realizate într-un laborator acreditat de testare a combustibilului, după caz.

Justificare

Densitatea reală a combustibilului stabilită într-un laborator de testare a combustibilului, în cazurile în care societatea se află în posesia sa, este mai precisă decât densitatea standard a tipului de combustibil utilizat și, prin urmare, ar trebui inclusă ca opțiune.

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurătorile emisiilor directe pot fi utilizate în cazul călătoriilor care fac obiectul prezentului regulament și pentru emisiile generate în porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru. Dioxidul de carbon emis include dioxidul de carbon emis de motoarele principale, de motoarele auxiliare, de cazane și de generatoarele de gaze inerte. În cazul navelor a căror raportare se bazează pe această metodă, consumul de combustibil se calculează utilizând emisiile de CO2 măsurate și factorul de emisii aplicabil combustibililor în cauză.

Măsurătorile emisiilor directe pot fi utilizate în cazul călătoriilor care fac obiectul prezentului regulament și pentru emisiile generate în porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru. CO2 și NOx emise includ CO2 și NOx emise de motoarele principale, de motoarele auxiliare, de cazane și de generatoarele de gaze inerte.

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Această metodă se bazează pe determinarea fluxurilor emisiilor de CO2 din coșurile de fum ale navelor prin multiplicarea concentrației de CO2 a gazului de evacuare cu debitul gazului de evacuare.

Această metodă se bazează pe determinarea fluxurilor emisiilor de CO2 și NOx din coșurile de fum ale navelor prin multiplicarea concentrației de CO2 și NOx a gazului de evacuare cu debitul gazului de evacuare.

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Metoda Da: modelarea cu informații privind deplasarea navelor (AIS) și cu date specifice navelor.

 

Agenția responsabilă cu sistemul de modelare încheie un acord scris cu proprietarul navei în cauză. La sfârșitul perioadei de monitorizare, emisiile de CO2 calculate sunt comparate cu registrul de combustibili al navei și cu BDN în scopul identificării și corectării tuturor discrepanțelor.

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul navelor de pasageri, se utilizează numărul pasagerilor în scopul exprimării încărcăturii transportate. În cazul tuturor celorlalte categorii de nave, cantitatea de marfă transportată se exprimă în tone metrice și metri cubi de marfă.

eliminat

Amendamentul 92

Propunere de regulament

Anexa II – partea A – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Transportul efectuat se determină prin înmulțirea cantității de marfă transportate cu distanța parcursă.

eliminat

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Anexa II – partea B – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Eficiența energetică medie se monitorizează cu ajutorul a cel puțin patru indicatori, consumul de combustibil per distanță, consumul de combustibil per transport efectuat, emisiile de CO2 per distanță și emisiile de CO2 per transport efectuat, acești indicatori fiind calculați după cum urmează:

Eficiența energetică medie se monitorizează cu ajutorul a doi indicatori, și anume, consumul de combustibil per distanță și emisiile de CO2 și NOx per distanță, acești indicatori fiind calculați după cum urmează:

consumul de combustibil per distanță = consumul total anual de combustibil / distanța totală parcursă

consumul de combustibil per distanță = consumul total anual de combustibil / distanța totală parcursă

consumul de combustibil per transport efectuat = consumul total anual de combustibil / transportul total efectuat

 

emisiile de CO2 per distanță = emisiile de CO2 totale anuale / distanța totală parcursă

emisiile de CO2 și NOx per distanță = emisiile de CO2 și NOx totale anuale / distanța totală parcursă

emisiile de CO2 per transport efectuat = emisiile de CO2 totale anuale / transportul total efectuat

 

  • [1]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Sectorul transportului maritim joacă un rol crucial în cadrul economiei europene. El este responsabil pentru o mare parte din transportul internațional de bunuri dintre UE-27 și restul lumii și aduce, în același timp, o contribuție semnificativă transportului de bunuri din cadrul UE. În conformitate cu documentul „EU TRANSPORT in figures, 2012” (Transportul UE în cifre, 2012), în 2010 sectorul transportului naval a asigurat transportarea a aproximativ 1 400 de miliarde de tone-km (tkm) în UE-27, situându-se pe locul doi după transportul rutier (1 800 de miliarde tkm). Transportul naval are o pondere mai puțin importantă în cazul transportului de pasageri în cadrul UE-27 în privința numărului de pasageri transportați; totuși, continuă să fie un mod de transport important în zone în care alte moduri de transport sunt limitate de caracteristicile geografice (de exemplu, în cazul insulelor).

Din cauza dependenței de combustia carburanților fosili și din cauza faptului că reprezintă una dintre cele mai puțin reglementate surse de emisii antropice, emisiile sectorului transportului maritim contribuie atât la poluarea aerului, cât și la schimbările climatice. Impactul sectorului asupra mediului provocat de emisiile cum ar fi dioxidul de carbon (CO2), oxizii de azot (NOx), oxizii de sulf (SOx), metan (CH4), pulberile în suspensie (PS) și negrul de fum produse de transportul pe apele europene poate reprezenta până la 10-20 % din emisiile globale generate de sectorul transportului naval. Dacă se ține seama de tot traficul de nave generat de transportul naval național și internațional care are drept loc de sosire sau de plecare porturile din UE-27, această cifră ajunge până la 30 % în cazul CO2. Un raport tehnic recent redactat de SEE (nr. 4/2013) tratează impactul sectorului asupra calității aerului și a factorilor ce influențează schimbările climatice în Europa. Se preconizează că emisiile de NOx generate de transportul maritim internațional în apele europene vor crește și ar putea să atingă același nivel ca și sursele terestre începând cu 2020. La scară globală, emisiile de poluanți atmosferici și de gaze cu efect de seră ale navelor, ce contribuie direct sau indirect asupra factorilor ce influențează schimbările climatice, indică un efect net de răcire în ciuda creșterii semnificative a emisiilor de CO2. Reducerile preconizate ale SO2 și ale emisiilor de PS generate de transportul naval internațional vor conduce la reducerea efectului direct de răcire a teritoriului Europei determinat de aerosoli. Raportul SEE arată cât de important este să se țină seama de impactul dublu al emisiilor generate de transportul naval internațional asupra calității aerului și a factorilor ce influențează schimbările climatice. Prin urmare, existența unui sistem integrat de monitorizare, raportare și verificare (MRV), care să acopere emisiile de poluanți atmosferici și GES, va contribui la furnizarea unor informații îmbunătățite cu privire la beneficiile comune și la compromisurile legate de politicile conexe în Europa.

Cadrul de reglementare și provocările tehnologice

În cadrul elaborării de politici în domeniul calității aerului și al climei în Europa s-a identificat nevoia de a elabora o reglementare internațională a emisiilor navelor. În 1997 s-a adăugat o nouă anexă la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL). Anexa VI din MARPOL urmărește reducerea la minimum a emisiilor atmosferice generate de noxe [SOx, NOx, substanțe care afectează stratul de ozon, compuși organici volatili (COV)] și a contribuției lor la poluarea atmosferică locală și la problemele de mediu la nivel mondial. Anexa VI a intrat în vigoare la 19 mai 2005, iar o anexă VI revizuită cu limite mult mai stricte ale emisiilor a intrat în vigoare la 1 iulie 2010. În 2007, se estimează că transportul naval internațional a contribuit cu circa 2,7 % la emisiile globale de CO2. OMI a adoptat, de asemenea, măsuri tehnice și operaționale obligatorii în materie de eficiență energetică, care urmăresc reducerea emisiilor de CO2 generate de transportul naval internațional.

La nivelul UE, Directiva 2009/29/CE prevede „o propunere care să includă aceste emisii din transportul maritim internațional [...] în angajamentul comunitar de reducere a emisiilor, urmărind intrarea în vigoare a actului propus până în 2013”. Cartea albă privind transporturile publicată în 2011 de Comisie a solicitat ca „emisiile de CO2 ale UE generate de transportul maritim [să fie] reduse cu 40 % (50 % dacă este fezabil) până în 2050, comparativ cu nivelurile din 2005”. Anul trecut, Comisia a anunțat că nu poate respecta termenul respectiv și că, deocamdată, nu va putea nici să facă o propunere de limitare a emisiilor. În iunie 2013, Comisia a făcut această propunere de sistem de monitorizare, raportare și verificare (MRV) a emisiilor de CO2 din transportul naval internațional. În paralel, Comisia a publicat o comunicare cu teme de discuție deschise cu privire la modalitatea de a integra în viitor emisiile generate de transportul maritim în politicile UE de reducere a GES.

Pe viitor, se preconizează creșterea semnificativă a comerțului mondial datorită creșterii preconizate a populației globului cu două miliarde de persoane în cursul următoarelor decenii, însoțită de participarea activă a altor două miliarde de persoane la economia globală. Pentru sectorul maritim, creșterea reprezintă o provocare pentru a atinge un obiectiv privind emisiile necesar pentru a asigura stabilizarea temperaturilor la nivel global. Prin urmare, este necesar să se dezvolte și să se aplice în paralel tehnologii și practici inovatoare cu privire la calitatea carburanților/utilizarea altor carburanți, tehnologiile de reducere a emisiilor și măsurile de operare a navelor.

Observațiile raportorului

Prezentul regulament este un prilej pentru a defini o abordare la nivelul întregii UE cu privire la monitorizarea, raportarea și verificarea GES și a emisiilor de poluanți atmosferici din cadrul sectorului maritim. O asemenea abordare va permite Europei să dezvolte politici de reducere a emisiilor pentru sectorul maritim în viitorul apropiat de o manieră coerentă cu politicile globale privind clima, poluarea atmosferică și protejarea sănătății oamenilor. Prin urmare, este nevoie să se lărgească domeniul de aplicare prin includerea monitorizării, raportării și verificării emisiilor de NOx, în plus față de cele de CO2. Emisiile maritime atât de CO2, cât și de NOx cresc semnificativ, constituind factori importanți ce influențează mediul. În mod similar cu mecanismul de monitorizare și raportare din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 privind sectorul aviației, prin modificarea Regulamentului privind mecanismul de monitorizare și raportare se propune o evaluare a impactului de mediu al transportului maritim asupra climei globale. Pe baza acestei evaluări, Comisia ar trebui să trateze impactul de mediu al emisiilor maritime cum ar fi PS, negrul de fum și CH4, precum și al altor activități care determină emisii de poluanți atmosferici și GES, de exemplu, folosirea agenților de răcire la bordul navelor de pescuit, precum și emisiile prin evaporare la încărcarea/descărcarea carburanților și a mărfurilor în vrac (de exemplu, COV, PS).

Comisia a propus limitarea domeniului de aplicare al regulamentului la navele de peste 5 000 GT. Pentru a îmbunătăți gradul de acoperire al emisiilor și pentru a asigura coerența cu alte norme internaționale cum ar fi cele definite în anexa VI din MARPOL, domeniul de aplicare ar trebui extins la toate navele de peste 400 GT. Dat fiind că această limită a fost propusă și în discuțiile din cadrul OMI, aceasta ar asigura alinierea normelor UE cu probabilul viitor cadru internațional.

Deși este important să se garanteze faptul că prezentul regulament acoperă emisiile maritime de o manieră cât se poate de coerentă, este, de asemenea, de importanță capitală ca el să se concentreze asupra aspectelor esențiale și să limiteze costurile de punere în aplicare și sarcinile administrative. De asemenea, societățile nu ar trebui să fie obligate să publice informații care sunt sensibile din punct de vedere comercial și care ar putea induce în eroare. Prin urmare, raportorul propune excluderea activității de transport din celelalte informații relevante pentru climă, dat fiind că nu este legată de măsurarea emisiilor. În cazul pieței maritime există deja, din cauza costului foarte ridicat al carburanților, stimulente foarte mari pentru ca să-și îmbunătățească eficiența energetică, iar eficiența energetică a activităților de transport în viața reală este o chestiune complexă, care nu poate fi determinată fără a cunoaște circumstanțele specifice legate de piață care dictează deciziile armatorilor și operatorilor. Fără a cunoaște încărcăturile disponibile, masa lor comparată cu greutatea lor, condițiile meteo, prețurile relevante, limitările geografice și de alt tip, termenul de predare etc., nu se poate determina eficiența energetică reală a unei călătorii și nici impactul său asupra bunăstării sociale. Din contră - publicarea parțială a acestor informații poate informa greșit publicul cu privire la eficiența energetică reală și poate să alimenteze controverse inutile.

AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (20.1.2014)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013

(COM(2013)0480 – C7-0201/2013 - 2013/0224(COD))

Raportoare pentru aviz: Marita Ulvskog

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea salută propunerea Comisiei pentru un regulament privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim.

Excluderea transportului maritim internațional din angajamentele UE legate de emisii rămâne în continuare o problemă majoră. Nu este rezonabil ca un mod de transport să fie exclus din politica privind clima, astfel încât, chiar și în absența unui acord internațional, Comisia ar fi trebuit să propună instrumente pentru reducerea emisiilor în acest sector. În ciuda eforturilor care au durat mai mulți ani, procesul OMI nu a avut rezultate suficiente. Politica UE în acest domeniu nu este adecvată și nivelul de ambiție trebuie ridicat.

Măsurile propuse în prezentul regulament sunt necesare pentru a obține angajamente concrete în ceea ce privește emisiile cauzate de transportul maritim internațional și pentru a dezvolta cât mai repede cu putință instrumente corespunzătoare bazate pe piață.

Raportoarea consideră că este rezonabil să se mai acorde o șansă procesului OMI, dar în cazul în care, până la 31 decembrie 2015, nu este semnat un acord internațional care să includă și angajamente de reducere a emisiilor, Comisia ar trebui să prezinte o propunere legislativă privind reducerea emisiilor și instrumentele aferente.

În opinia raportoarei, calendarul propus pentru intrarea în vigoare și punerea în aplicare a prezentului regulament este prea lent. În consecință, raportoarea propune un calendar mai accelerat care să reflecte importanța unor intervenții rapide în domeniul climei.

Comisia propune ca navele de pescuit cu un tonaj brut de peste 5 000 de tone să fie excluse din prezentul regulament, fără să fie specificate motive în acest sens. Raportoarea propune ca această derogare să fie eliminată.

De asemenea, raportoarea consideră că regulamentul ar trebui să promoveze metodele de determinare a emisiilor care au cel mai mare potențial de a furniza date exacte și să ofere stimulente clare pentru reducerea emisiilor navelor în cauză. Prin urmare, se propune ca întreprinderile afectate de regulament să aibă posibilitatea de a alege între debitmetre pentru procesele de combustie aplicabile și măsurarea emisiilor directe.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pachetul energie/climă17, care solicită tuturor sectoarelor economice, inclusiv transportului maritim internațional, să contribuie la realizarea acestor reduceri de emisii, prevede un mandat clar: „În cazul în care, până la 31 decembrie 2011, nu este aprobat de către statele membre în cadrul Organizației Maritime Internaționale sau de către Comunitate în cadrul CCONUSC nici un acord internațional care să includă emisiile provenite din transportul maritim internațional printre obiectivele de reducere, Comisia ar trebui să înainteze o propunere care să intre în vigoare până în 2013 și care să includă aceste emisii în cadrul angajamentului Comunității de reducere a emisiilor. O asemenea propunere ar trebui să reducă orice impact negativ asupra competitivității Comunității, luând în considerare eventualele beneficii pentru mediu.”

(1) Pachetul energie/climă17 cere contribuții din partea tuturor sectoarelor economice, cu excepția transportului maritim internațional, pentru realizarea acestor reduceri de emisii, însă prevede un mandat clar: „În cazul în care, până la 31 decembrie 2011, nu este aprobat de către statele membre în cadrul Organizației Maritime Internaționale sau de către Comunitate în cadrul CCONUSC nici un acord internațional care să includă emisiile provenite din transportul maritim internațional printre obiectivele de reducere, Comisia ar trebui să înainteze o propunere care să intre în vigoare până în 2013 și care să includă aceste emisii în cadrul angajamentului Comunității de reducere a emisiilor. O asemenea propunere ar trebui să reducă orice impact negativ asupra competitivității Comunității, luând în considerare eventualele beneficii pentru mediu.”

__________________

__________________

17 Decizia nr. 406/2009/CE și Directiva 2009/29/CE

17 Decizia nr. 406/2009/CE și Directiva 2009/29/CE

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Transportul maritim internațional este singurul mijloc de transport care nu este inclus în angajamentele Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Potrivit evaluării de impact care însoțește această propunere de regulament, emisiile de dioxid de carbon cauzate de transportul maritim internațional care au legătură cu Uniunea au crescut cu 48% între 1990 și 2008.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) În 2011, Cartea albă a Comisiei privind transporturile a stabilit un obiectiv de reducere a emisiilor de 40% în 2050 comparativ cu 2005 pentru transportul maritim internațional al Uniunii.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În iulie 2011, Organizația Maritimă Internațională (OMI) a adoptat măsuri tehnice și operaționale, în special Indicele eficienței energetice de proiectare (EEDI) pentru navele noi și Planul de gestionare a eficienței energetice a navelor (SEEMP), care vor aduce îmbunătățiri în ceea ce privește reducerea creșterii preconizate a emisiilor de gaze cu efect de seră, însă doar aceste măsuri, singure, nu pot duce la reducerile absolute ale emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim internațional care sunt necesare pentru ca aceste eforturi să contribuie la îndeplinirea obiectivului general de limitare la 2 °C a creșterii temperaturilor la nivel mondial.

(2) În iulie 2011, Organizația Maritimă Internațională (OMI) a adoptat măsuri tehnice și operaționale, în special Indicele eficienței energetice de proiectare (EEDI) pentru navele noi și Planul de gestionare a eficienței energetice a navelor (SEEMP), care vor aduce îmbunătățiri în ceea ce privește reducerea creșterii preconizate a emisiilor de gaze cu efect de seră, însă doar aceste măsuri, singure, nu pot duce la reducerile absolute ale emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim internațional care sunt necesare pentru ca aceste eforturi să contribuie la îndeplinirea obiectivului general de limitare la 2 °C a creșterii temperaturilor la nivel mondial. Chiar dacă se ține seama de aceste măsuri ale OMI, previziunile comerciale mondiale arată că emisiile cauzate de transporturi maritime care au legătură cu UE vor crește cu încă 51% până în 2050 comparativ cu nivelurile din 2010, ceea ce înseamnă că sunt necesare măsuri suplimentare.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) De asemenea, sistemul MRV al Uniunii ar trebui să vizeze și alte informații relevante din punct de vedere climatic, permițând stabilirea eficienței navelor sau o analiză mai aprofundată a factorilor care determină creșterea emisiilor. De asemenea, acest domeniu de aplicare aliniază sistemul MRV al Uniunii la inițiativele internaționale de introducere a unor standarde de eficiență pentru navele existente, cuprinzând și măsuri operaționale, și contribuie la înlăturarea barierelor de pe piață legate de lipsa informațiilor.

eliminat

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a) Uniunea s-a abținut să stabilească obiective de reducere în domeniul transporturilor maritime internaționale în așteptarea unui acord global. Un angajament global ar fi de preferat în locul unor acțiuni unilaterale ale Uniunii, întrucât un domeniu de aplicare mai extins ar fi mai eficace pentru realizarea unor reduceri ale emisiilor.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 24 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24b) Uniunea nu a stabilit încă obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 pentru transportul maritim internațional, întrucât un acord la nivel mondial al OMI în acest domeniu ar fi preferabil. Totuși, în cazul în care nu se ajunge la un acord la nivel mondial înainte de sfârșitul anului 2015, Comisia Europeană ar trebui să evalueze posibilitățile de stabilire a unui obiectiv la nivelul Uniunii pentru reducerea emisiilor de CO2 aferente transportului maritim internațional și posibile mecanisme de sprijin.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Pentru a se utiliza cele mai bune practici și dovezi științifice disponibile, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește revizuirea anumitor aspecte tehnice legate de monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 generate de nave și specificarea mai în detaliu a normelor pentru verificarea rapoartelor de emisii și pentru acreditarea verificatorilor. Este deosebit de importantă organizarea de către Comisie a unor consultări adecvate în timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

eliminat

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) În scopul asigurării unor condiții uniforme pentru utilizarea sistemelor automatizate și a formularelor electronice standard pentru raportarea coerentă către Comisie și statele membre implicate a emisiilor și a altor informații relevante din punct de vedere climatic, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Respectivele competențe de executare necesare ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie23.

eliminat

__________________

 

23 JO L 251, 18.9.2012, p. 49.

 

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament prevede norme pentru monitorizarea, raportarea și verificarea cu precizie a emisiilor de dioxid de carbon (CO2) și a altor informații relevante privind clima obținute de la navele care sosesc sau se află în ori pleacă din porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru, în scopul promovării reducerii emisiilor de CO2 generate de transportul maritim într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor.

Prezentul regulament prevede norme pentru monitorizarea, raportarea și verificarea cu precizie a emisiilor de dioxid de carbon (CO2) obținute de la navele care sosesc sau se află în ori pleacă din porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru, în scopul promovării reducerii emisiilor de CO2 generate de transportul maritim într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) „alte informații relevante din punct de vedere climatic” înseamnă informații referitoare la consumul de combustibili, la transportul efectuat și la eficiența energetică a navelor, care permit analizarea tendințelor înregistrate de emisii și evaluarea performanțelor navelor;

eliminat

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Monitorizarea și raportarea sunt complete și vizează toate emisiile generate prin arderea combustibililor. Societățile iau măsuri adecvate pentru a preveni orice lipsă a datelor în perioada de raportare.

(2) Monitorizarea și raportarea vizează emisiile de CO2 generate prin arderea combustibililor, cât timp nava este pe mare, precum și la dană. Societățile iau măsuri adecvate pentru a preveni orice lipsă a datelor în perioada de raportare.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Până la 31 august 2017, societățile transmit verificatorilor un plan de monitorizare, indicând metoda aleasă pentru monitorizarea și raportarea emisiilor și a altor informații relevante din punct de vedere climatic, pentru fiecare dintre navele de peste 5 000 GT pe care le dețin.

(1) Până la 31 august 2015, societățile transmit verificatorilor un plan de monitorizare, indicând metoda aleasă pentru monitorizarea și raportarea emisiilor și a altor informații relevante din punct de vedere climatic, pentru fiecare dintre navele de peste 5 000 GT pe care le dețin.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), în cazul navelor care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament pentru prima oară după 1 ianuarie 2018, societatea transmite verificatorului un plan de monitorizare, fără întârzieri nejustificate și la cel târziu două luni de la prima escală a navelor respective într-un port aflat sub jurisdicția unui stat membru.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), în cazul navelor care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament pentru prima oară după 1 ianuarie 2016, societatea transmite verificatorului un plan de monitorizare, fără întârzieri nejustificate și la cel târziu două luni de la prima escală a navelor respective într-un port aflat sub jurisdicția unui stat membru.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera h – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) procedurile, responsabilitățile și sursele de date pentru determinarea și înregistrarea distanței pentru fiecare călătorie efectuată;

eliminat

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera h – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) procedurile, responsabilitățile formulele și sursele de date pentru determinarea și înregistrarea mărfurilor transportate și a numărului de pasageri, după caz;

eliminat

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera h – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) procedurile, responsabilitățile formulele și sursele de date pentru determinarea și înregistrarea timpului petrecut pe mare între portul de plecare și portul de sosire;

eliminat

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Începând cu 1 ianuarie 2018, pe baza planului de monitorizare aprobat în conformitate cu articolul 13 alineatul (1), societățile monitorizează emisiile pentru fiecare navă, pentru fiecare călătorie și pentru fiecare an, aplicând metoda corespunzătoare dintre cele prezentate în anexa I partea B și calculând emisiile în conformitate cu anexa I partea A.

Începând cu 1 ianuarie 2016, pe baza planului de monitorizare aprobat în conformitate cu articolul 13 alineatul (1), societățile monitorizează emisiile pentru fiecare navă, pentru fiecare călătorie și pentru fiecare an, aplicând metoda corespunzătoare dintre cele prezentate în anexa I partea B și calculând emisiile în conformitate cu anexa I partea A.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 9 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) cantitățile și factorul de emisie pentru fiecare tip de combustibil consumat, per total și în mod diferențiat în funcție de combustibilul utilizat în interiorul și în exteriorul zonelor de control al emisiilor;

(b) cantitățile și factorul de emisie pentru fiecare tip de combustibil consumat, per total;

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 9 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) distanța parcursă;

eliminat

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 9 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) timpul petrecut pe mare;

eliminat

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 9 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) marfa transportată;

eliminat

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 9 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) transportul efectuat.

eliminat

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prin derogare de la primul paragraf, navele care operează exclusiv în limita domeniului de aplicare al prezentului regulament sunt exceptate de la monitorizarea emisiilor pentru fiecare călătorie.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 10 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) cantitățile și factorul de emisie pentru fiecare tip de combustibil consumat, per total și în mod diferențiat în funcție de combustibilul utilizat în interiorul și în exteriorul zonelor de control al emisiilor;

(a) cantitățile și factorul de emisie pentru fiecare tip de combustibil consumat, per total;

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 10 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) distanța totală parcursă;

eliminat

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 10 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) timpul total petrecut pe mare;

eliminat

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 10 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) transportul total efectuat;

eliminat

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 10 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) eficiența energetică medie.

eliminat

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Începând din 2019, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, societățile transmit Comisiei și autoritățile statelor de pavilion în cauză un raport de emisii referitor la emisii și la alte informații relevante din punct de vedere climatic pentru întreaga perioadă de raportare și pentru fiecare navă aflată în responsabilitatea lor, raport verificat și considerat satisfăcător de un verificator, în conformitate cu cerințele menționate la articolul 14.

(1) Începând din 2017, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, societățile transmit Comisiei și autorităților statelor de pavilion în cauză un raport de emisii referitor la emisiile de CO2 și la alte informații relevante din punct de vedere climatic pentru întreaga perioadă de raportare și pentru fiecare navă aflată în responsabilitatea lor, raport verificat și considerat satisfăcător de un verificator, în conformitate cu cerințele menționate la articolul 14.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) In special, verificatorul se asigură că emisiile și celelalte informații relevante din punct de vedere climatic incluse în raportul de emisii au fost determinate în conformitate cu articolele 8, 9 și 10 și cu planul de monitorizare prevăzut la articolul 6. De asemenea, verificatorul se asigură că emisiile și celelalte informații relevante din punct de vedere climatic declarate în rapoarte sunt consecvente cu datele calculate din alte surse în conformitate cu anexele I și II.

(3) În special, verificatorul se asigură că emisiile de CO2 incluse în raportul de emisii au fost determinate în conformitate cu articolele 8, 9 și 10 și cu planul de monitorizare prevăzut la articolul 6. De asemenea, verificatorul se asigură că emisiile de CO2 declarate în rapoarte sunt consecvente cu datele calculate din alte surse în conformitate cu anexele I și II.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) calculele care au dus la determinarea eficienței energetice.

eliminat

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Începând cu 30 iunie 2019, navele care sosesc în, se află în sau pleacă dintr-un port aflat sub jurisdicția unui stat membru păstrează la bord un document valabil de certificare a conformității navei cu obligațiile de raportare și monitorizare pentru perioada de raportare în cauză, eliberat în conformitate cu articolul 17.

Începând cu 30 iunie 2017, navele care sosesc în, se află în sau pleacă dintr-un port aflat sub jurisdicția unui stat membru păstrează la bord un document valabil de certificare a conformității navei cu obligațiile de raportare și monitorizare pentru perioada de raportare în cauză, eliberat în conformitate cu articolul 17.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre instituie un sistem de penalizări pentru neîndeplinirea cerințelor de monitorizare și raportare prevăzut la articolele 8-12 și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că penalizările respective sunt aplicate. Penalizările prevăzute nu sunt mai puțin aspre decât cele prevăzute în legislația națională referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră pentru cazurile de neîndeplinire a obligațiilor de raportare de către operatori și sunt eficace, proporționale și descurajante. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la 1 iulie 2017 și notifică fără întârziere Comisiei orice modificare ulterioară care afectează aceste dispoziții.

(1) Statele membre instituie un sistem de penalizări pentru neîndeplinirea cerințelor de monitorizare și raportare prevăzut la articolele 8-12 și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că penalizările respective sunt aplicate. Penalizările prevăzute nu sunt mai puțin aspre decât cele prevăzute în legislația națională referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră pentru cazurile de neîndeplinire a obligațiilor de raportare de către operatori și sunt eficace, proporționale și descurajante. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la 1 iulie 2015 și notifică fără întârziere Comisiei orice modificare ulterioară care afectează aceste dispoziții.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) consumul anual mediu de combustibil și emisiile anuale medii de gaze cu efect de seră per distanță parcursă în cazul călătoriilor care fac obiectul prezentului regulament;

eliminat

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) consumul anual mediu de combustibil și emisiile anuale medii de gaze cu efect de seră per distanță parcursă și marfa transportată în cazul călătoriilor care fac obiectul prezentului regulament;

eliminat

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) timpul anual total petrecut pe mare în cazul călătoriilor care fac obiectul prezentului regulament;

eliminat

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia publică un raport anual privind emisiile și alte informații relevante din punct de vedere climatic provenite din sectorul transportului maritim.

(3) Comisia publică un raport anual privind emisiile de CO2 provenite din sectorul transportului maritim

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Când se ajunge la un acord internațional privind adoptarea unor măsuri la nivel mondial pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim, Comisia revizuiește prezentul regulament și, dacă este oportun, poate propune modificări ale prezentului regulament.

(3) Când se ajunge la un acord internațional privind adoptarea unor măsuri la nivel mondial pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim, Comisia se angajează să propună imediat introducerea dispozițiilor convenite la nivel internațional în dreptul comunitar.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 23

eliminat

Delegarea de competențe

 

Sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 24, în măsura în care este vorba despre elemente neesențiale ale prezentului regulament, se acordă Comisiei competența de a adopta acte delegate în vederea suplimentării și modificării dispozițiilor din anexele I și II pentru a ține cont de dovezile științifice de actualitate disponibile, de datele relevante disponibile la bordul navelor, de normele internaționale relevante și de standardele acceptate la nivel internațional, pentru a identifica cele mai precise și eficiente metode de monitorizare a emisiilor și pentru a îmbunătăți acuratețea informațiilor solicitate în legătură cu monitorizarea și raportarea emisiilor.

 

Justificare

În așteptarea unui acord internațional privind adoptarea unor măsuri la nivel mondial, Comisiei nu ar trebui să i se permită să scurtcircuiteze colegiuitorii prin intermediul unor competențe delegate și competențe de punere în aplicare excesive.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 24

eliminat

Exercitarea competențelor delegate

 

(1) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 15, 16 și 23 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 1 iulie 2015.

 

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 23 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.

 

(3) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(4) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 23 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Această perioadă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

 

Justificare

În așteptarea unui acord internațional privind adoptarea unor măsuri la nivel mondial, Comisiei nu ar trebui să i se permită să scurtcircuiteze colegiuitorii prin intermediul unor competențe delegate și competențe de punere în aplicare excesive.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 25

eliminat

Acte de punere în aplicare

 

(1) Comisia este sprijinită de comitetul înființat în temeiul articolului 8 din Decizia 93/389/CE. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

Justificare

În așteptarea unui acord internațional privind adoptarea unor măsuri la nivel mondial, Comisiei nu ar trebui să i se permită să scurtcircuiteze colegiuitorii prin intermediul unor competențe delegate și competențe de punere în aplicare excesive.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2015.

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2014.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Anexa II

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

PROCEDURĂ

Titlu

Monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și modificarea Regulamentului (UE) nr. 525/2013

Referințe

COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

4.7.2013

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ITRE

4.7.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Marita Ulvskog

4.9.2013

Data adoptării

9.1.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

14

1

Membri titulari prezenți la votul final

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

Membri supleanți prezenți la votul final

Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Vladko Todorov Panayotov, Lambert van Nistelrooij

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Sandrine Bélier, Jean Lambert

AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (31.1.2014)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013

(COM(2013)0480 – C7‑0201/2013 – 2013/0224(COD))

Raportor pentru aviz: Brian Simpson

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Potrivit unui raport prezentat în 2009 de către un grup de experți din cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI), emisiile generate de transportul maritim internațional au cunoscut o creștere rapidă în ultimii ani, iar în absența reglementărilor se estimează că acestea vor ajunge la 1,475 milioane de tone până în 2020, adică la 6 % din totalul emisiilor de CO2 la nivel mondial. În 2007, transportul maritim era responsabil pentru 2,7 % din totalul emisiilor de CO2 de la nivel mondial.

La nivel european, navele care sosesc în porturile UE-27 sau care părăsesc aceste porturi au o contribuție de până la 30 % din totalul emisiilor de CO2 generate de transportul maritim la nivel mondial[1]. Agenția Europeană de Mediu a indicat, de asemenea, că transportul maritim care se desfășoară în apele europene este responsabil pentru un procent ridicat din emisiile de NOx (10-20%), SO2 (10-25%) și PM2.5 (10-25%) de la nivel mondial, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 70 % din substanțele respective emise la nivel mondial, măsurate într-un perimetru de până la 400 km de coastă. O serie de studii epidemiologice au demonstrat că emisiile generate de transportul maritim au implicații pentru sănătate, în condițiile în care, în fiecare an, poluarea aerului cauzată de transportul maritim este factorul responsabil pentru aproximativ 50 000 de decese[2].

Introducerea de către Organizația Maritimă Internațională (OMI) în 2011 a unui Indice al eficienței energetice de proiectare (EEDI), care este obligatoriu pentru anumite categorii de nave noi, precum și a utilizării obligatorii pentru flota existentă a Planului de gestionare a eficienței energetice a navelor (SEEMP), reprezintă un prim pas în direcția reducerii emisiilor de CO2 generate de transportul maritim. Cu toate acestea, după cum a afirmat Comisia, aceste măsuri nu vor fi suficiente pentru a atenua tendința de creștere a emisiilor de CO2 în sectorul transportului maritim și pentru a realiza obiectivele prevăzute în cartea albă prezentată în 2011 de Comisie – „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor” – în ceea ce privește reducerea emisiilor cu 40 % (cu 50 %, dacă este posibil) comparativ cu nivelurile din 2005 până în 2050.

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Cartea albă prezentată în 2011 de Comisie și intitulată „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor” solicită o reducere a emisiilor generate de transportul maritim cu 40 % (cu 50 %, dacă este posibil) comparativ cu nivelurile din 2005 până în 2050, care se poate realiza prin aplicarea principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește”.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) În Rezoluția sa referitoare la „Foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al resurselor” (2011/2096(INI)), Parlamentul solicită „o reducere uniformă cu 30% în întreaga UE a emisiilor de CO2 și de poluanți în transportul naval, unde își vor aduce contribuția acordurile OMI privind indicele de eficiență energetică a designului și planul de gestionare a eficienței energetice a navelor”, precum și „ca toate obiectivele menționate la acest punct să fie considerate prioritare și, în consecință, să fie verificate anual”;

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Potrivit datelor furnizate de OMI, consumul de energie și emisiile de CO2 specifice ale navelor ar putea fi reduse cu până la 75-75 % prin aplicarea unor măsuri operaționale și prin implementarea unor tehnologii existente; iar măsurile respective pot fi considerate în mare parte eficiente din punctul de vedere al costurilor, deoarece costurile reduse ale combustibililor asigură amortizarea oricăror costuri operaționale sau investiționale.

(3) Potrivit datelor furnizate de OMI, consumul de energie și emisiile de CO2 specifice ale navelor ar putea fi reduse cu până la 75-75 % prin aplicarea unor măsuri operaționale și prin implementarea unor tehnologii existente; măsurile respective pot fi considerate în mare parte eficiente din punctul de vedere al costurilor, sau chiar că oferă beneficii nete sectorului, deoarece costurile reduse ale combustibililor asigură amortizarea oricăror costuri operaționale sau investiționale.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Cea mai bună opțiune posibilă pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim la nivelul Uniunii rămâne instituirea unui sistem de monitorizare, raportare și verificare (MRV) a emisiilor de CO2 bazat pe consumul de combustibili al navelor, ca primă fază a unei abordări etapizate pentru includerea emisiilor generate de transportul maritim în angajamentul Uniunii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

(4) Cea mai bună opțiune posibilă pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim la nivelul Uniunii rămâne punerea în aplicare a unei măsuri bazate pe piață atunci când instituirea unui sistem de monitorizare, raportare și verificare (MRV) a emisiilor de CO2 bazat pe consumul de combustibili al navelor, este o primă fază a unei abordări progresive pentru includerea emisiilor generate de transportul maritim în angajamentul Uniunii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Rezultatele consultării cu părțile interesate și discuțiile cu partenerii internaționali indică faptul că ar trebui aplicată o abordare etapizată pentru includerea emisiilor generate de transportul maritim în angajamentul Uniunii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prima etapă fiind implementarea unui sistem MRV robust pentru reducerea emisiilor de CO2 generate de transportul maritim, iar stabilirea unui preț pentru aceste emisii urmând într-o etapă ulterioară. Această abordare facilitează realizarea unor progrese semnificative la nivel internațional în ceea ce privește stabilirea de comun acord a unor obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a unor măsuri suplimentare pentru realizarea acestor reduceri la un cost minim.

(6) Rezultatele consultării cu părțile interesate și discuțiile cu partenerii internaționali indică faptul că ar trebui aplicată o abordare progresivă pentru includerea emisiilor generate de transportul maritim în angajamentul Uniunii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prima etapă fiind implementarea unui sistem MRV robust pentru reducerea în această etapă doar a emisiilor de CO2 generate de transportul maritim, iar stabilirea unui preț pentru aceste emisii urmând într-o etapă ulterioară. Această abordare facilitează realizarea unor progrese semnificative la nivel internațional în ceea ce privește stabilirea de comun acord a unor obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a unor măsuri suplimentare pentru realizarea acestor reduceri la un cost minim.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Se preconizează că introducerea unui sistem MRV la nivelul Uniunii va duce la reduceri ale emisiilor de până la 2 % în comparație cu scenariul status quo și la reduceri cu până la 1,2 miliarde EUR ale costurilor nete agregate până în 2030, deoarece ar putea contribui la înlăturarea barierelor de pe piață, îndeosebi a celor legate de lipsa informațiilor referitoare la eficiența navelor. Această reducere a costurilor de transport ar trebui să faciliteze comerțul internațional. În plus, un sistem MRV robust este o precondiție pentru orice măsură bazată pe piață sau pentru orice standard de eficiență, indiferent dacă este aplicat la nivelul Uniunii sau la nivel mondial. De asemenea, sistemul furnizează date fiabile pentru stabilirea unor obiective precise de reducere a emisiilor și pentru evaluarea progresului înregistrat în ceea ce privește contribuția transportului maritim la realizarea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

(7) Se preconizează că introducerea unui sistem MRV la nivelul Uniunii va duce la reduceri ale emisiilor de până la 2 % în comparație cu scenariul status quo și la reduceri cu până la 1,2 miliarde EUR ale costurilor nete agregate până în 2030, deoarece ar putea contribui la înlăturarea barierelor de pe piață, îndeosebi a celor legate de lipsa informațiilor referitoare la eficiența navelor. Această reducere a costurilor de transport ar trebui să faciliteze comerțul internațional. În plus, un sistem MRV robust este o precondiție pentru orice măsură bazată pe piață sau pentru orice standard de eficiență. Dată fiind natura internațională a transportului maritim, o abordare coordonată la nivel mondial ar fi metoda cea mai recomandată și mai eficientă pentru a reduce emisiile din transportul maritim internațional. De asemenea, sistemul furnizează date fiabile pentru stabilirea unor obiective precise de reducere a emisiilor și pentru evaluarea progresului înregistrat în ceea ce privește contribuția transportului maritim la realizarea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Toate călătoriile în interiorul Uniunii, toate călătoriile de la ultimul port din afara Uniunii până la primul port de escală din Uniune și toate călătoriile de la un port din Uniune până la următorul port de escală din afara Uniunii ar trebui considerate relevante în scopul monitorizării. Ar trebui cuprinse, de asemenea, emisiile de CO2 din porturile Uniunii, inclusiv cele generate când navele se află la dană sau se deplasează în interiorul unui port, în special atunci când sunt disponibile măsuri specifice pentru reducerea sau evitarea acestor emisii. Aceste norme ar trebui aplicate în mod nediscriminatoriu tuturor navelor, indiferent de pavilionul lor.

(8) Toate călătoriile în interiorul Uniunii, toate călătoriile de la ultimul port din afara Uniunii până la primul port de escală din Uniune și toate călătoriile de la un port din Uniune până la următorul port de escală din afara Uniunii ar trebui considerate relevante în scopul monitorizării. Ar trebui cuprinse, de asemenea, emisiile de CO2 din porturile Uniunii, inclusiv cele generate când navele se află la dană sau se deplasează în interiorul unui port, în special atunci când sunt disponibile măsuri specifice pentru reducerea sau evitarea acestor emisii. Aceste norme ar trebui aplicate în mod nediscriminatoriu tuturor navelor, indiferent de pavilionul lor, după ce Comisia s-a asigurat că țările terțe nu ridică obiecții.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Având în vedere domeniul de aplicare geografic și monitorizarea implicită a emisiilor de CO2 în afara teritoriului statelor membre, precum și implicarea societăților de transport maritim la nivel mondial, Comisia ar trebui să informeze țările terțe în timp util și în mod corespunzător în scopul de a genera un grad cât mai ridicat de acceptare internațională.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) De asemenea, sistemul MRV al Uniunii ar trebui să vizeze și alte informații relevante din punct de vedere climatic, permițând stabilirea eficienței navelor sau o analiză mai aprofundată a factorilor care determină creșterea emisiilor. De asemenea, acest domeniu de aplicare aliniază sistemul MRV al Uniunii la inițiativele internaționale de introducere a unor standarde de eficiență pentru navele existente, cuprinzând și măsuri operaționale, și contribuie la înlăturarea barierelor de pe piață legate de lipsa informațiilor.

(11) De asemenea, sistemul MRV al Uniunii ar trebui să permită stabilirea eficienței navelor sau o analiză mai aprofundată a factorilor care determină creșterea emisiilor. De asemenea, acest domeniu de aplicare aliniază sistemul MRV al Uniunii la inițiativele internaționale de introducere a unor standarde de eficiență pentru navele existente, cuprinzând și măsuri operaționale, și contribuie la înlăturarea barierelor de pe piață legate de lipsa informațiilor.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Pentru a se reduce la minimum sarcina administrativă pentru proprietarii și operatorii de nave, mai ales în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, și pentru a se optimiza raportul dintre costuri și beneficii al sistemului MRV fără a periclita obiectivul de a viza o pondere predominantă a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim, normele pentru MRV ar trebui să se aplice doar marilor poluatori. După o analiză detaliată și obiectivă a dimensiunilor și a emisiilor navelor care sosesc în și pleacă din porturile Uniunii, a fost selectat un prag de tonaj brut de 5 000 de tone (GT). Navele de peste 5 000 de tone (GT) reprezintă aproximativ 55 % din numărul navelor care fac escală în porturile Uniunii și generează aproximativ 90 % din emisiile aferente. Acest prag nediscriminatoriu ar garanta faptul că sunt vizați cei mai relevanți poluatori. Un prag mai scăzut ar crea o sarcină administrativă mai mare, în vreme ce un prag mai ridicat ar limita cantitatea de emisii vizată și deci eficacitatea sistemului în ceea ce privește mediul.

(12) Pentru a asigura coerența cu legislația internațională în vigoare, în special cu reglementările din anexa VI la MARPOL, sistemul MRV ar trebui să se aplice navelor cu un tonaj brut de 400 de tone (GT) sau mai mult.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Pentru ca efortul administrativ al proprietarilor și al operatorilor să fie și mai redus, normele de monitorizare ar trebui să se concentreze asupra dioxidului de carbon, care este de departe cel mai relevant gaz cu efect de seră generat de transportul maritim și care reprezintă până la 89 % din emisiile de gaze cu efect de seră ale acestui sector.

(13) Pentru ca efortul administrativ al proprietarilor și al operatorilor să fie și mai redus, normele de monitorizare ar trebui să se concentreze în această etapă doar asupra dioxidului de carbon, care este de departe cel mai relevant gaz cu efect de seră generat de transportul maritim și care reprezintă până la 98 % din emisiile de gaze cu efect de seră ale acestui sector.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Normele ar trebui să țină cont de cerințele existente și de datele deja disponibile la bordul navelor, prin urmare, proprietarilor de nave ar trebui să li se ofere oportunitatea de a selecta una dintre următoarele patru metode de monitorizare: utilizarea documentelor privind operațiunea de buncheraj, monitorizarea tancurilor cu combustibil pentru nave, debitmetre pentru procesele de combustie aplicabile sau măsurarea emisiilor directe. Un plan de monitorizare specific pentru navă ar trebui să documenteze alegerea făcută și să furnizeze detalii suplimentare privind aplicarea metodei selectate.

(14) Normele ar trebui să țină cont de cerințele existente și de datele deja disponibile la bordul navelor, prin urmare, proprietarilor de nave ar trebui să li se ofere oportunitatea de a selecta una dintre următoarele patru metode de monitorizare: utilizarea documentelor privind operațiunea de buncheraj, monitorizarea tancurilor cu combustibil pentru nave, debitmetre pentru procesele de combustie aplicabile sau măsurarea emisiilor directe. Un plan de monitorizare specific pentru navă ar trebui să documenteze alegerea făcută și să furnizeze detalii suplimentare privind aplicarea metodei selectate. După încheierea a două perioade de raportare, Comisia ar trebui să formuleze recomandări referitoare la metodele de monitorizare în ceea ce privește acuratețea, relevanța pentru reducerea emisiilor, accesibilitatea și povara administrativă suportată de echipaj.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Alte gaze cu efect se seră, alți factori cu efect nociv asupra climei sau alți poluanți atmosferici nu ar trebui să fie incluși în sistemul MRV al Uniunii în această etapă, pentru a se evita cerințele privind instalarea unui echipament de măsurare care nu este suficient de fiabil și de disponibil pe piață, acestea putând împiedica punerea în aplicare a sistemului MRV al Uniunii.

(16) Alte gaze cu efect se seră, alți factori cu efect nociv asupra climei sau alți poluanți atmosferici nu ar trebui să fie incluși în sistemul MRV al Uniunii în această etapă, pentru a se evita cerințele privind instalarea unui echipament de măsurare care nu este suficient de fiabil și de disponibil pe piață, acestea putând împiedica punerea în aplicare a sistemului MRV al Uniunii. În cazul în care progresul tehnic va permite în viitor o măsurare a altor factori cu efect nociv asupra climei fără a genera poveri suplimentare asupra proprietarilor de nave, acești factori ar trebui incluși în sistemul MRV. Comisia ar trebui să informeze Parlamentul European periodic, la interval de doi ani, cu privire la progresul tehnic.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Pentru reducerea la minimum a sarcinii administrative a proprietarilor și a operatorilor de nave, raportarea și publicarea informațiilor raportate ar trebui organizate anual. Problemele legate de confidențialitate ar trebui abordate prin limitarea la medii anuale și la cifre agregate a publicării informațiilor privind emisiile, consumul de combustibil și eficiența. Datele raportate Comisiei ar trebui completate de statistici în măsura în care aceste date sunt relevante pentru dezvoltarea, producția și diseminarea statisticilor europene în conformitate cu Decizia 2012/504/UE a Comisiei din 17 septembrie 2012 privind Eurostat18.

(17) Pentru reducerea la minimum a sarcinii administrative a proprietarilor și a operatorilor de nave, raportarea și publicarea informațiilor raportate ar trebui organizate anual. Problemele legate de confidențialitate ar trebui abordate prin limitarea la medii anuale și la cifre agregate a publicării informațiilor privind emisiile, consumul de combustibil și eficiența. Pe de altă parte, este important să se furnizeze navlositorilor și altor părți interesate din acest sector date specifice privind rutele pentru a garanta că barierele în calea pieței sunt eliminate și că navele cele mai eficiente sunt recompensate. Datele raportate Comisiei ar trebui completate de statistici în măsura în care aceste date sunt relevante pentru dezvoltarea, producția și diseminarea statisticilor europene în conformitate cu Decizia 2012/504/UE a Comisiei din 17 septembrie 2012 privind Eurostat18.

__________________

__________________

18 JO L 18, 18.9.2012, p. 49.

18 JO L 18, 18.9.2012, p. 49.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice22 ar trebui modificat pentru a se stabili cerințe privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 generate de transportul maritim de către statele membre în temeiul prezentului regulament.

(23) Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice22 ar trebui modificat pentru a se stabili cerințe privind monitorizarea și raportarea doar a emisiilor de CO2 generate de transportul maritim de către statele membre în temeiul prezentului regulament.

__________________

__________________

22 JO L 165, 18.6.2013, pp. 13-40.

22 JO L 165, 18.6.2013, pp. 13-40.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Sistemul MRV al Uniunii ar trebui să servească drept model pentru implementarea unui sistem MRV la nivel mondial. Este preferabil un sistem MRV la nivel mondial, deoarece ar putea fi considerat mai eficace datorită domeniului de aplicare mai amplu. În acest context, Comisia ar trebui să împărtășească în mod regulat informațiile relevante legate de implementarea prezentului regulament cu OMI și cu alte organisme internaționale relevante și să transmită informații relevante către OMI. Când se ajunge la un acord asupra unui sistem MRV la nivel mondial, Comisia ar trebui să revizuiască sistemul MRV al Uniunii, în vederea alinierii acestuia la sistemul global.

(24) Sistemul MRV al Uniunii ar trebui să servească drept model pentru implementarea unui sistem MRV la nivel mondial. Este preferabil un sistem MRV la nivel mondial, deoarece ar putea fi considerat mai eficace datorită domeniului de aplicare mai amplu. Când se ajunge la un acord asupra unui sistem MRV la nivel mondial, Comisia va trebui să revizuiască sistemul MRV al Uniunii, în vederea alinierii acestuia la sistemul global.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Pentru a se utiliza cele mai bune practici și dovezi științifice disponibile, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește revizuirea anumitor aspecte tehnice legate de monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 generate de nave și specificarea mai în detaliu a normelor pentru verificarea rapoartelor de emisii și pentru acreditarea verificatorilor. Este deosebit de importantă organizarea de către Comisie a unor consultări adecvate în timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

(25) Pentru a se utiliza cele mai bune practici și dovezi științifice disponibile, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește revizuirea anumitor aspecte tehnice legate de monitorizarea și raportarea în această etapă doar a emisiilor de CO2 generate de nave și specificarea mai în detaliu a normelor pentru verificarea rapoartelor de emisii și pentru acreditarea verificatorilor. Este deosebit de importantă organizarea de către Comisie a unor consultări adecvate în timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Obiectivul acțiunii propuse, și anume monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de CO2 ale navelor ca prim pas al unei abordări etapizate pentru reducerea acestor emisii, nu poate fi îndeplinit în mod suficient de statele membre acționând individual, având în vedere caracterul internațional al transportului maritim, și, prin urmare, date fiind amploarea și efectele acțiunii, poate fi îndeplinit mai bine la nivelul Uniunii. Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor respective.

(27) Obiectivul acțiunii propuse, și anume monitorizarea, raportarea și verificarea doar a emisiilor de CO2 ale navelor ca prim pas al unei abordări progresive pentru reducerea acestor emisii, nu poate fi îndeplinit în mod suficient de statele membre acționând individual, având în vedere caracterul internațional al transportului maritim, și, prin urmare, date fiind amploarea și efectele acțiunii, poate fi îndeplinit mai bine la nivelul Uniunii. Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor respective.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la 1 iulie 2015, pentru a se garanta faptul că statele membre și părțile interesate relevante dispun de suficient timp pentru a lua măsurile necesare pentru aplicarea eficace a prezentului regulament înainte de începerea primei perioade de raportare, la 1 ianuarie 2018.

(29) Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la 1 iulie 2017, pentru a se garanta faptul că statele membre și părțile interesate relevante dispun de suficient timp pentru a lua măsurile necesare pentru aplicarea eficace a prezentului regulament înainte de începerea primei perioade de raportare, la 1 ianuarie 2022.

Justificare

Ar trebui acordat timp pentru soluționarea crizei economice actuale înainte de a lua măsuri prea restrictive în materie de birocrație. De asemenea, ar trebui acordat timp suficient viitorului Parlament European și viitoarei Comisii pentru a examina aceste texte în vederea modificării lor, eventual înainte de aplicarea lor.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament prevede norme pentru monitorizarea, raportarea și verificarea cu precizie a emisiilor de dioxid de carbon (CO2) și a altor informații relevante privind clima obținute de la navele care sosesc sau se află în ori pleacă din porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru, în scopul promovării reducerii emisiilor de CO2 generate de transportul maritim într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor.

Prezentul regulament prevede norme pentru monitorizarea, raportarea și verificarea cu precizie în această etapă doar a emisiilor de dioxid de carbon (CO2), fiind de departe cele mai relevante emisii de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim, și a altor informații relevante privind clima obținute de la navele care sosesc sau se află în ori pleacă din porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru, în scopul promovării reducerii emisiilor de CO2 generate de transportul maritim într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică navelor cu un tonaj brut de peste 5 000 de tone, în ceea ce privește emisiile generate în timpul călătoriilor lor de la ultimul port de escală la un port aflat sub jurisdicția unui stat membru și de la un port aflat sub jurisdicția unui stat membru spre următorul lor port de escală, precum și în interiorul porturilor aflate sub jurisdicția unui stat membru.

(1) Prezentul regulament se aplică navelor cu un tonaj brut de peste 400 de tone, în ceea ce privește emisiile generate în timpul călătoriilor lor de la ultimul port de escală la un port aflat sub jurisdicția unui stat membru și de la un port aflat sub jurisdicția unui stat membru spre următorul lor port de escală, precum și în interiorul porturilor aflate sub jurisdicția unui stat membru.

Justificare

Legislația internațională, în special anexa VI la MARPOL, se aplică navelor cu un tonaj brut de 400 de tone sau mai mult. În plus, navele cu un tonaj de 500 de tone sunt adesea feriboturi pentru pasageri care operează, spre exemplu, de-a lungul coastelor și între insule. În consecință, acestea ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „emisii” înseamnă eliberarea de CO2 în atmosferă de către navele prevăzute la articolul 2;

(a) „emisii” înseamnă eliberarea doar de CO2 în atmosferă de către navele prevăzute la articolul 2;

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(la) „clasă de gheață” înseamnă notația atribuită navei de către administrație sau de către o organizație recunoscută de administrație care arată că nava a fost proiectată pentru navigație în condiții de gheață marină;

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Monitorizarea și raportarea sunt complete și vizează toate emisiile generate prin arderea combustibililor. Societățile iau măsuri adecvate pentru a preveni orice lipsă a datelor în perioada de raportare.

(2) Monitorizarea și raportarea sunt complete și vizează emisiile de dioxid de carbon (CO2) generate prin arderea combustibililor. Societățile iau măsuri adecvate pentru a preveni orice lipsă a datelor în perioada de raportare.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Până la 31 august 2017, societățile transmit verificatorilor un plan de monitorizare, indicând metoda aleasă pentru monitorizarea și raportarea emisiilor și a altor informații relevante din punct de vedere climatic, pentru fiecare dintre navele de peste 5 000 GT pe care le dețin.

(1) Până la 31 august 2015, societățile transmit verificatorilor un plan de monitorizare, indicând metoda aleasă pentru monitorizarea și raportarea emisiilor și a altor informații relevante din punct de vedere climatic, pentru fiecare dintre navele de peste 400 GT pe care le dețin.

Justificare

Având în vedere angajamentul ferm al instituțiilor UE de a extinde, până în 2013, sistemul comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră pentru a include și industria transportului maritim, nu este acceptabil să se stabilească un calendar care nu ar permite adoptarea unor măsuri concrete pe termen scurt.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), în cazul navelor care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament pentru prima oară după 1 ianuarie 2018, societatea transmite verificatorului un plan de monitorizare, fără întârzieri nejustificate și la cel târziu două luni de la prima escală a navelor respective într-un port aflat sub jurisdicția unui stat membru.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), în cazul navelor care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament pentru prima oară după 1 ianuarie 2016, societatea transmite verificatorului un plan de monitorizare, fără întârzieri nejustificate și la cel târziu două luni de la prima escală a navelor respective într-un port aflat sub jurisdicția unui stat membru.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) identificarea și tipul navei, inclusiv numele navei, numărul de înregistrare OMI al navei, portul de înmatriculare sau portul de origine al navei și numele proprietarului navei;

(a) identificarea și tipul navei, inclusiv numele navei, numărul de înregistrare OMI al navei, portul de înmatriculare sau portul de origine al navei, clasa de gheață a navei și numele proprietarului navei;

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera h – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia) procedurile, responsabilitățile, formulele și sursele de date pentru stabilirea și înregistrarea distanței parcurse și a timpului petrecut atunci când se navighează prin gheață;

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Societățile utilizează planurile de monitorizare standardizate bazate pe modele. Normele tehnice prin care se stabilesc modelele pentru planurile de monitorizare menționate la alineatul (1) se stabilesc prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Comisia adoptă actele de punere în aplicare respective în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament.

(4) Societățile utilizează modele standardizate pentru a-și prezenta planurile de monitorizare. Prezentarea și conținutul modelelor pentru planurile de monitorizare menționate la alineatul (1) se stabilesc prin intermediul unor acte delegate. Modelele sunt cele mai simple posibil și nu provoacă o birocrație inutilă. Aceste acte delegate se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 din prezentul regulament.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Începând cu 1 ianuarie 2018, pe baza planului de monitorizare aprobat în conformitate cu articolul 13 alineatul (1), societățile monitorizează emisiile pentru fiecare navă, pentru fiecare călătorie și pentru fiecare an, aplicând metoda corespunzătoare dintre cele prezentate în anexa I partea B și calculând emisiile în conformitate cu anexa I partea A.

Începând cu 1 ianuarie 2016, pe baza planului de monitorizare aprobat în conformitate cu articolul 13 alineatul (1), societățile monitorizează emisiile pentru fiecare navă, pentru fiecare călătorie sau, în cazul transportului regulat pe distanțe foarte scurte, pentru fiecare lună, și pentru fiecare an, aplicând metoda corespunzătoare dintre cele prezentate în anexa I partea B și calculând emisiile în conformitate cu anexa I partea A.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe baza planului de monitorizare aprobat în conformitate cu articolul 13 alineatul (1), pentru fiecare navă și pentru fiecare călătorie înspre și dinspre un port aflat sub jurisdicția unui stat membru, societățile monitorizează, în conformitate cu anexa I partea A și cu anexa II, următoarele informații:

Pe baza planului de monitorizare aprobat în conformitate cu articolul 13 alineatul (1), pentru fiecare navă și pentru fiecare călătorie înspre și dinspre un port aflat sub jurisdicția unui stat membru, sau pentru fiecare lună, în cazul transportului regulat pe distanțe foarte scurte, societățile monitorizează, în conformitate cu anexa I partea A și cu anexa II, următoarele informații:

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 9 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) CO2 emis;

(c) doar CO2 emis;

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 9 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) timpul petrecut pe mare;

(e) data și ora începerii și a încheierii perioadelor în care monitorizarea a fost suspendată din cauza unor situații de urgență, precum activitățile de salvare de vieți;

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 9 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) marfa transportată;

eliminat

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 9 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) data și ora începerii și a sfârșitului perioadelor pe durata cărora supravegherea a fost întreruptă din cauza situațiilor de urgență și de pericol, cum ar fi operațiunile de salvare.

Justificare

Situațiile de urgență și de pericol nu ar trebui să fie luate în considerare.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Prin derogare de la primul paragraf, navele care operează exclusiv în domeniul de aplicare al prezentului regulament și care efectuează mai multe călătorii pe zi sunt exceptate de la monitorizarea emisiilor pentru fiecare călătorie.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 10 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) CO2 total emis;

(b) doar CO2 total emis;

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 10 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) emisiile de CO2 agregate generate de toate călătoriile între porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c) doar emisiile de CO2 agregate generate de toate călătoriile între porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru;

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 10 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) emisiile de CO2 agregate generate de toate călătoriile care au pornit din porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(d) doar emisiile de CO2 agregate generate de toate călătoriile care au pornit din porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru;

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 10 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) emisiile de CO2 agregate generate de toate călătoriile spre porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(e) doar emisiile de CO2 agregate generate de toate călătoriile spre porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru;

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 10 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) emisiile de CO2 generate în interiorul porturilor aflate sub jurisdicția unui stat membru, la dană;

(f) doar emisiile de CO2 generate în interiorul porturilor aflate sub jurisdicția unui stat membru, la dană;

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Începând din 2019, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, societățile transmit Comisiei și autoritățile statelor de pavilion în cauză un raport de emisii referitor la emisii și la alte informații relevante din punct de vedere climatic pentru întreaga perioadă de raportare și pentru fiecare navă aflată în responsabilitatea lor, raport verificat și considerat satisfăcător de un verificator, în conformitate cu cerințele menționate la articolul 14.

(1) Începând din 2017, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, societățile transmit Comisiei și autoritățile statelor de pavilion în cauză un raport de emisii referitor la emisii și la alte informații relevante din punct de vedere climatic pentru întreaga perioadă de raportare și pentru fiecare navă aflată în responsabilitatea lor, raport verificat și considerat satisfăcător de un verificator, în conformitate cu cerințele menționate la articolul 14.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 – litera a – punctul iii a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia) clasa de gheață a navei;

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Raportul de emisii menționat la articolul 11 se transmite cu ajutorul unor sisteme automatizate și al unor formate complete pentru schimbul de date, inclusiv al unor modele electronice.

(1) În vederea reducerii sarcinii administrative pentru societăți, raportul de emisii menționat la articolul 11 se transmite cu ajutorul unor sisteme automatizate, unor standarde pentru schimbul de date și al unor modele electronice.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Normele tehnice prin care se stabilește formatul pentru schimbul de date, inclusiv modelele electronice menționate la alineatul (1), se stabilesc prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Comisia adoptă actele de punere în aplicare respective în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament.

(2) Dispozițiile privind transmiterea datelor către Comisie, inclusiv privind standardele pentru schimbul de date și formatul modelelor electronice menționate la alineatul (1), se stabilesc prin intermediul unor acte delegate. Aceste acte delegate se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 din prezentul regulament.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Neîntârziat, verificatorul informează Comisia și autoritatea statului de pavilion cu privire la eliberarea oricărui document de conformitate și transmite informațiile menționate la alineatul (2) cu ajutorul sistemelor automatizate și al formatelor complete pentru schimbul de date, inclusiv al unor modele electronice stabilite de Comisie în conformitate cu procedura stabilită în prezentul regulament.

(4) Neîntârziat, verificatorul informează Comisia și autoritatea statului de pavilion cu privire la eliberarea oricărui document de conformitate și transmite informațiile menționate la alineatul (2) cu ajutorul sistemelor automatizate, al standardelor pentru schimbul de date și al unor modele electronice stabilite de Comisie în conformitate cu procedura stabilită în prezentul regulament.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Normele tehnice prin care se stabilește formatul pentru schimbul de date, inclusiv modelele electronice menționate la alineatul (4), se stabilesc prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Comisia adoptă actele de punere în aplicare respective în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament.

(5) Dispozițiile privind transmiterea datelor către Comisie, inclusiv privind standardele pentru schimbul de date și formatul modelelor electronice menționate la alineatul (4), se stabilesc prin intermediul unor acte delegate. Aceste acte delegate se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 din prezentul regulament.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Începând cu 30 iunie 2019, navele care sosesc în, se află în sau pleacă dintr-un port aflat sub jurisdicția unui stat membru păstrează la bord un document valabil de certificare a conformității navei cu obligațiile de raportare și monitorizare pentru perioada de raportare în cauză, eliberat în conformitate cu articolul 17.

Începând cu 30 iunie 2017, navele care sosesc în, se află în sau pleacă dintr-un port aflat sub jurisdicția unui stat membru păstrează la bord un document valabil de certificare a conformității navei cu obligațiile de raportare și monitorizare pentru perioada de raportare în cauză, eliberat în conformitate cu articolul 17.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre instituie un sistem de penalizări pentru neîndeplinirea cerințelor de monitorizare și raportare prevăzut la articolele 8-12 și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că penalizările respective sunt aplicate. Penalizările prevăzute nu sunt mai puțin aspre decât cele prevăzute în legislația națională referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră pentru cazurile de neîndeplinire a obligațiilor de raportare de către operatori și sunt eficace, proporționale și descurajante. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la 1 iulie 2017 și notifică fără întârziere Comisiei orice modificare ulterioară care afectează aceste dispoziții.

(1) Statele membre instituie un sistem de penalizări pentru neîndeplinirea cerințelor de monitorizare și raportare prevăzut la articolele 8-12 și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că penalizările respective sunt aplicate. Penalizările prevăzute nu sunt mai puțin aspre decât cele prevăzute în legislația națională referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră pentru cazurile de neîndeplinire a obligațiilor de raportare de către operatori și sunt eficace, proporționale și descurajante. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la 1 iulie 2015 și notifică fără întârziere Comisiei orice modificare ulterioară care afectează aceste dispoziții.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Până la data de 30 iunie a fiecărui an, Comisia pune la dispoziția publicului datele privind emisiile raportate în conformitate cu articolul 11 și informațiile referitoare la îndeplinirea de către societate a cerințelor de monitorizare și raportare prevăzute la articolele 11 și 17.

(1) Până la data de 30 iunie a fiecărui an, Comisia pune la dispoziția publicului în mod agregat datele privind emisiile raportate în conformitate cu articolul 11 și informațiile referitoare la îndeplinirea de către societate a cerințelor de monitorizare și raportare prevăzute la articolele 11 și 17.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) identitatea navei (numele, numărul de înregistrare OMI și portul de înmatriculare sau portul de origine);

(a) identitatea navei (numele, numărul de înregistrare OMI, portul de înmatriculare sau portul de origine și clasa de gheață a navei);

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) emisiile anuale de CO2;

(d) doar emisiile anuale de CO2;

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia informează periodic OMI și alte organisme internaționale relevante în privința implementării prezentului regulament, pentru a facilita elaborarea unor norme internaționale în cadrul OMI pentru monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim.

(1) Comisia informează periodic OMI și alte organisme internaționale relevante în privința implementării prezentului regulament cu intenția de a alinia regulamentul la evoluția din OMI pentru monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Când se ajunge la un acord internațional privind adoptarea unor măsuri la nivel mondial pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim, Comisia revizuiește prezentul regulament și, dacă este oportun, poate propune modificări ale prezentului regulament.

(3) Când se ajunge la un acord internațional privind adoptarea unor măsuri la nivel mondial pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim, Comisia revizuiește prezentul regulament și asigură alinierea cu regulamentele internaționale relevante stabilite de OMI.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 24, în măsura în care este vorba despre elemente neesențiale ale prezentului regulament, se acordă Comisiei competența de a adopta acte delegate în vederea suplimentării și modificării dispozițiilor din anexele I și II pentru a ține cont de dovezile științifice de actualitate disponibile, de datele relevante disponibile la bordul navelor, de normele internaționale relevante și de standardele acceptate la nivel internațional, pentru a identifica cele mai precise și eficiente metode de monitorizare a emisiilor și pentru a îmbunătăți acuratețea informațiilor solicitate în legătură cu monitorizarea și raportarea emisiilor.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24 în vederea modificării anexei I, cu scopul de a adapta metodele de monitorizare la progresul științific și tehnic și la standardele acceptate la nivel internațional, pentru a îmbunătăți fiabilitatea, valabilitatea și acuratețea datelor referitoare la emisii.

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24 în vederea modificării anexei II, cu scopul de a specifica mai detaliat și de a adapta metodele de monitorizare a informațiilor relevante din punct de vedere climatic la progresul științific și tehnic și la standardele acceptate la nivel internațional, pentru a îmbunătăți fiabilitatea, valabilitatea și acuratețea datelor referitoare la emisii.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 15, 16 și 23 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 1 iulie 2015.

(1) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 12a, 15, 16 și 23 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la [zz/ll/aaa] [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 23 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(2) Delegarea de competențe menționată la articolele 12a, 15, 16 și 23 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 23 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Această perioadă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(4) Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 12a, 15, 16 și 23 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Această perioadă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2015.

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2014.

Justificare

Pentru a pregăti punerea în aplicare a regulamentului în 2015, este necesară o perioadă de timp suficientă în vederea elaborării dispozițiilor relevante.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Anexa I – partea B – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Această metodă se bazează pe cantitatea și tipul de combustibil, astfel cum sunt definite în BDN, îmbinate cu inventarele periodice ale tancurilor de combustibil, bazate pe citirea tancurilor. Combustibilul disponibil la începutul perioadei, plus livrările, minus combustibilul disponibil la sfârșitul perioadei și combustibilul scos din tanc între începutul perioadei și sfârșitul perioadei, împreună, constituie combustibilul consumat de-a lungul perioadei.

Această metodă se bazează pe cantitatea și tipul de combustibil, astfel cum sunt definite în BDN (atunci când sunt disponibile), îmbinate cu inventarele periodice ale tancurilor de combustibil, bazate pe citirea tancurilor. Combustibilul disponibil la începutul perioadei, plus livrările, minus combustibilul disponibil la sfârșitul perioadei și combustibilul scos din tanc între începutul perioadei și sfârșitul perioadei, împreună, constituie combustibilul consumat de-a lungul perioadei.

PROCEDURĂ

Titlu

Monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și modificarea Regulamentului (UE) nr. 525/2013

Referințe

COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

4.7.2013

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

TRAN

4.7.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Brian Simpson

11.9.2013

Examinare în comisie

14.11.2013

20.1.2014

 

 

Data adoptării

21.1.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

11

3

Membri titulari prezenți la votul final

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Phil Bennion, Spyros Danellis, Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Vittorio Prodi

  • [1]  Raportul tehnic al AEM nr. 4/2013 – Impactul transportului maritim internațional asupra calității aerului și a schimbărilor climatice în Europa.
  • [2]  A se vedea http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/events/doc/2011_06_01_stakeholder-event/item4.pdf

PROCEDURĂ

Titlu

Monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și modificarea Regulamentului (UE) nr. 525/2013

Referințe

COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD)

Data prezentării la PE

28.6.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ENVI

4.7.2013

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

ITRE

4.7.2013

TRAN

4.7.2013

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Theodoros Skylakakis

5.9.2013

 

 

 

Examinare în comisie

28.11.2013

22.1.2014

 

 

Data adoptării

30.1.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

6

5

Membri titulari prezenți la votul final

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Membri supleanți prezenți la votul final

Kriton Arsenis, Erik Bánki, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Fabrizio Bertot, Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

Data depunerii

31.1.2014