POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013

31.1.2014 - (COM(2013)0480 – C7‑0201/2013 – 2013/0224(COD)) - ***I

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis))


Postopek : 2013/0224(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0080/2014
Predložena besedila :
A7-0080/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013

(COM(2013)0480 – C7‑0201/2013 – 2013/0224(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0480),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0201/2013),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 16. oktobra 2013[1],

–   po posvetovanju z Odborom regij,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za promet in turizem (A7-0080/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij toplogrednih plinov iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Zaradi emisij ogljikovega dioksida (CO2) in drugih emisij, vključno z dušikovimi oksidi (NOX), žveplovimi oksidi (SOX), metanom (CH4), trdnimi delci in sajami, pomorski promet vpliva na globalno podnebje in kakovost zraka.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b) Mednarodni pomorski promet ostaja edini način prevoza, ki ni vključen v zavezo Unije v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov. V skladu z oceno učinka, priloženo temu predlogu uredbe, so se emisije CO2 iz mednarodnega pomorskega prometa v Uniji med letoma 1990 in 2007 povečale za 48 %.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c) Z vidika hitrega razvoja znanstvenega razumevanja vpliva emisij, ki niso emisije CO2, na globalno podnebje bi bilo treba v okviru te uredbe redno izvajati posodobljeno oceno učinka pomorskega prometa. Komisija bi morala na podlagi svojih ocen ter ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 14. septembra 2011 o celovitem pristopu k antropogenim emisijam, ki vplivajo na podnebje in niso CO2, opraviti analizo posledic za politike in ukrepe z namenom zmanjševanja teh emisij.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1d) Komisija bi morala sprejeti tudi ukrepe za obravnavanje drugih dejavnosti, ki povzročajo emisije toplogrednih plinov in onesnaževal zraka, ki jih ta uredba ne ureja, tj. uporabe hladilnih sredstev na ribiških ladjah ter emisij izhlapevanja, ki nastanejo pri natovarjanju in raztovarjanju goriv in razsutih tovorov (npr. hlapnih organskih spojin, trdnih delcev).

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1e) Komisija v beli knjigi „Načrt za enotni evropski prometni prostor“ iz leta 2011 poziva k zmanjšanju emisij iz pomorskega prometa za 40 % (50 %, če bo to mogoče) do leta 2050 v primerjavi z letom 2005, in sicer z izvajanjem načel „uporabnik plača“ ter „onesnaževalec plača“.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1f) Resolucija Evropskega parlamenta z naslovom „Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu“ (2011/2096(INI) poziva k enotnemu znižanju emisij CO2 in onesnaževal v ladijskem prometu po vsej Uniji, h kateremu naj bi po načrtih prispevala sporazuma mednarodne pomorske organizacije (IMO) o projektnem indeksu energetske učinkovitosti in načrtu upravljanja energetske učinkovitosti ladij.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Glede na podatke organizacije IMO bi bilo mogoče z izvajanjem operativnih ukrepov in obstoječimi tehnologijami specifično porabo energije in emisije CO2 z ladij zmanjšati za do 75 %; precejšen del teh ukrepov je mogoče šteti za stroškovno učinkovite, saj se operativni ali naložbeni stroški povrnejo z nižjimi stroški za gorivo.

(3) Glede na podatke organizacije IMO bi bilo mogoče z izvajanjem operativnih ukrepov in obstoječimi tehnologijami specifično porabo energije in emisije CO2 z ladij zmanjšati za 25–75 %; precejšen del teh ukrepov je mogoče šteti za stroškovno učinkovite in takšne, ki bi sektorju prinašali čisti dobiček, saj se operativni ali naložbeni stroški povrnejo z nižjimi stroški za gorivo.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Najboljša možnost za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida iz ladijskega prometa na ravni Unije ostaja vzpostavitev sistema za spremljanje emisij CO2, poročanje o njih in njihovo preverjanje (SPP) na podlagi porabe goriva ladij, ki bi bila prvi korak postopnega pristopa k vključitvi emisij pomorskega prometa v zavezo Unije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

(4) Najboljša možnost za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida iz ladijskega prometa na ravni Unije ostaja uvedba tržnega ukrepa, in sicer določanje cen za te emisije ali odmera davka, ki zahteva vzpostavitev sistema za spremljanje emisij toplogrednih plinov, poročanje o njih in njihovo preverjanje (SPP) na podlagi porabe goriva ladij. Zbiranje podatkov o teh emisijah je prvi korak postopnega pristopa k vključitvi emisij pomorskega prometa v zavezo Unije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki ga opravičuje potreba po njihovem zmanjšanju. Javni dostop do podatkov o emisijah bo prispeval k odpravi tržnih ovir, ki preprečujejo izvajanje več stroškovno učinkovitih ukrepov, ki bi zmanjšali emisije iz sektorja.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Rezultati posvetovanja z déležniki in razprav z mednarodnimi partnerji kažejo, da bi moral biti prvi korak postopnega pristopa k vključitvi emisij pomorskega prometa v zavezo Unije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov izvajanje zanesljivega sistema SPP za emisije CO2 iz pomorskega prometa, ki bi mu pozneje sledilo določanje cen za te emisije. Ta pristop omogoča lažje doseganje pomembnega napredka na mednarodni ravni pri dogovoru o ciljih zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in nadaljnjih ukrepih za doseganje teh zmanjšanj s čim nižjimi stroški.

(6) Rezultati posvetovanja z déležniki in razprav z mednarodnimi partnerji kažejo, da bi moral biti prvi korak postopnega pristopa k vključitvi emisij pomorskega prometa v zavezo Unije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov izvajanje zanesljivega sistema SPP za emisije toplogrednih plinov iz pomorskega prometa, ki bi mu pozneje sledila uvedba novih instrumentov politike, in sicer določanje cen za te emisije ali odmera davka. Ta pristop omogoča lažje doseganje pomembnega napredka na mednarodni ravni pri dogovoru o ciljih zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in nadaljnjih ukrepih za doseganje teh zmanjšanj s čim nižjimi stroški.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Z uvedbo sistema SPP Unije naj bi se emisije do leta 2030 zmanjšale za do 2 % v primerjavi z nespremenjenim stanjem, skupni neto stroški pa znižali za do 1,2 milijarde EUR, saj bi sistem lahko prispeval k odpravi tržnih ovir, zlasti tistih, povezanih s pomanjkljivimi informacijami o učinkovitosti ladij. To znižanje stroškov prevoza bi moralo spodbuditi mednarodno trgovino. Poleg tega je zanesljiv sistem SPP osnovni pogoj za vsak tržni ukrep ali standard učinkovitosti, naj se ta uporablja na ravni EU ali svetovni ravni. Zagotavlja tudi zanesljive podatke za določitev natančnih ciljev zmanjšanja emisij in oceno napredka prispevka pomorskega prometa k doseganju nizkoogljičnega gospodarstva.

(7) Z uvedbo sistema SPP Unije naj bi se emisije zmanjšale, saj bi sistem lahko prispeval k odpravi tržnih ovir. To znižanje stroškov prevoza bi moralo spodbuditi mednarodno trgovino. Poleg tega je zanesljiv sistem SPP osnovni pogoj za vsak tržni ukrep ali druge ukrepe, namenjene vzpostavitvi boljše podlage za načelo „onesnaževalec plača“, naj se ti uporabljajo na ravni EU ali svetovni ravni. Zaradi mednarodne narave ladijskega prometa bi bil postopek, dogovorjen na svetovni ravni, prednostna in najučinkovitejša metoda za zmanjšanje emisij v mednarodnem pomorskem prometu. Zagotavlja tudi zanesljive podatke za določitev natančnih ciljev zmanjšanja emisij in oceno napredka prispevka pomorskega prometa k doseganju nizkoogljičnega gospodarstva.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) V spremljanje bi bilo treba vključiti vse plovbe znotraj Unije, vse vstopne plovbe od zadnjega pristanišča zunaj Unije do prvega pristanišča postanka v Uniji in vse izstopne plovbe od pristanišča v Uniji do naslednjega pristanišča postanka zunaj Unije. Zajeti bi bilo treba tudi emisije CO2 v pristaniščih Unije, tudi takrat ko ladje zasidrane ali se premikajo po pristanišču, zlasti ker so na voljo posebni ukrepi za njihovo zmanjšanje ali preprečitev. Ta pravila bi bilo treba uporabljati nediskriminacijsko za vse ladje ne glede na njihovo zastavo.

 

(8) V spremljanje bi bilo treba vključiti vse plovbe znotraj Unije, vse vstopne plovbe od zadnjega pristanišča zunaj Unije do prvega pristanišča postanka v Uniji in vse izstopne plovbe od pristanišča v Uniji do naslednjega pristanišča postanka zunaj Unije. Zajeti bi bilo treba tudi emisije toplogrednih plinov v pristaniščih Unije, tudi takrat ko so ladje zasidrane ali se premikajo po pristanišču, zlasti ker so na voljo posebni ukrepi in alternativne tehnologije za njihovo zmanjšanje ali preprečitev, kot so zmogljivosti, ki ladjam omogočajo, da se med privezom povežejo z električnim omrežjem. Ta pravila bi bilo treba uporabljati nediskriminacijsko za vse ladje ne glede na njihovo zastavo.

Obrazložitev

Emisije z ladij so velik vir onesnaževanja mest v pristaniščih. Če bi se lahko ladje med privezom povezale z električnim omrežjem, bi lahko ugasnile motorje in tako zmanjšale onesnaženje, ki ga povzročajo. Ta tehnologija je v celoti razvita in poleg svojega potenciala, ki ga ponuja kot nova industrija, prinaša velike koristi tudi za okolje.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Glede na geografsko področje uporabe in spremljajočo potrebo po spremljanju emisij toplogrednih plinov izven območja pristojnosti držav članic ter glede na vključitev ladjarskih družb, registriranih po vsem svetu, bi morala Komisija pravočasno in ustrezno obvestiti tretje države o sistemu SPP, da bi zagotovila čim večje mednarodno sprejetje.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Zanesljivi sistem SPP Unije za ladje bi moral temeljiti na izračunu emisij na podlagi goriva, porabljenega na plovbah od pristanišč Unije in do njih, saj podatki o prodaji goriva ne morejo zagotoviti dovolj natančnih ocen porabe goriva v tem določenem obsegu zaradi velike prostornine ladijskih tankov.

(10) Zanesljiv sistem SPP Unije za ladje bi moral temeljiti na izračunu emisij na podlagi porabljenega goriva ali na natančnem poročanju o dejanskih emisijah pri plovbah od pristanišč Unije in do njih, saj podatki o prodaji goriva ne morejo zagotoviti dovolj natančnih ocen porabe goriva v tem določenem obsegu zaradi velike prostornine ladijskih tankov.

Obrazložitev

Ladje, ki uporabljajo sistem stalnega spremljanja, dobijo natančne informacije o emisijah, ki jim jih ne bi smelo biti treba pretvoriti nazaj v porabo goriva.

Predlog spremembe   15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Sistem SPP Unije bi moral zajemati tudi druge za podnebje pomembne informacije, ki omogočajo določitev učinkovitosti ladij ali nadaljnjo analizo vzrokov za nastajanje emisij. Sistem SPP Unije je s takim področjem uporabe usklajen tudi z mednarodnimi pobudami za uvedbo standardov učinkovitosti za obstoječe ladje, ki zajemajo tudi operativne ukrepe, in prispeva k odpravi tržnih ovir, povezanih s pomanjkanjem informacij.

(11) Sistem SPP Unije bi moral zajemati tudi druge pomembne informacije za nadaljnjo analizo vzrokov za nastajanje emisij, da bi sistem SPP Unije uskladili z mednarodnimi pobudami za uvedbo standardov učinkovitosti za obstoječe ladje, ki zajemajo tudi operativne ukrepe, in prispevali k odpravi tržnih ovir, povezanih s pomanjkanjem informacij.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Da bi bilo upravno breme za lastnike in upravljavce ladij, zlasti za mala in srednje velika podjetja, čim manjše ter da bi optimizirali razmerje med koristmi in stroški sistema SPP, ne da bi bil ogrožen cilj zajetja prevladujočega deleža emisij toplogrednih plinov iz pomorskega prometa, bi bilo treba pravila o SPP uporabljati samo za velike onesnaževalce. Po podrobni objektivni analizi velikosti in emisij ladij, ki prihajajo v pristanišča Unije in odhajajo iz njih, je bil določen prag 5 000 bruto ton. Ladje z bruto tonažo več kot 5 000 (BT) pomenijo približno 55 % ladij, ki priplujejo v pristanišča Unije, in predstavljajo približno 90 % z njimi povezanih emisij. S tem nediskriminacijskim pragom bi zagotovili zajetje najpomembnejših onesnaževalcev. Nižji prag bi povzročil večje upravno breme, medtem ko bi višji prag omejil zajetje emisij in s tem okoljsko učinkovitost sistema.

(12) Da bi zagotovili skladnost sistema SPP Unije z obstoječo mednarodno zakonodajo, predvsem s Prilogo VI h Konvenciji MARPOL, bi bilo treba pravila o SPP uporabljati za ladje, težke 400 bruto ton ali več. Ta nediskriminacijski prag, ki bi ga bilo treba uvesti s čim manjšim upravnim bremenom za lastnike in upravljavce ladij, bi zagotovil, da so zajeti vsi zadevni povzročitelji emisij, in enake konkurenčne pogoje ter prispeval k doseganju mednarodnega sporazuma o sistemu SPP.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Zaradi dodatnega zmanjšanja upravnega bremena za lastnike in upravljavce ladij bi morala biti pravila spremljanja osredotočena na CO2 kot daleč najpomembnejši toplogredni plin, ki ga proizvaja pomorski promet in ki pomeni do 98 % vseh emisij toplogrednih plinov tega sektorja.

črtano

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Drugi toplogredni plini, povzročitelji sprememb podnebnega ravnovesja ali onesnaževala zraka na tej stopnji ne bi smeli biti zajeti s sistemom SPP Unije, sicer bi bilo treba namestiti merilno opremo, ki ni dovolj zanesljiva in komercialno razpoložljiva ter bi lahko ovirala izvajanje sistema SPP Unije.

(16) Sistem SPP Unije je priložnost za zagotovitev skladne regulacije pomorskega sektorja v primerjavi z drugimi sektorji, zato je treba spremljanje emisij NOX, ki je zajeto tudi v Prilogi VI h Konvenciji MARPOL, vključiti v sistem SPP Unije.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Konvencija MARPOL vključuje obvezno uporabo projektnega indeksa energetske učinkovitosti (EEDI) za nove ladje in načrta upravljanja energetske učinkovitosti ladij (SEEMP) za vso svetovno floto.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) S preverjanjem, ki ga izvajajo akreditirani preveritelji, bi bilo treba zagotoviti, da so načrti za spremljanje in poročila o emisijah pravilni ter v skladu z zahtevami, opredeljenimi v tej uredbi. Kot pomemben element za poenostavitev preverjanja bi morali preveritelji preverjati verodostojnost podatkov, tako da bi sporočene podatke primerjali z ocenjenimi podatki na podlagi podatkov sledenja ladje in njenih značilnosti. Take ocene bi lahko zagotovila Komisija. Preveritelji bi morali biti neodvisne in usposobljene osebe ali pravni subjekti, ki bi jih morali akreditirati nacionalni akreditacijski organi, ustanovljeni v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/9319.

(18) S preverjanjem, ki ga izvajajo akreditirani preveritelji, bi bilo treba zagotoviti, da so načrti za spremljanje in poročila o emisijah pravilni ter v skladu z zahtevami, opredeljenimi v tej uredbi. Zato mora preveritelj, da bi lahko izvajal dejavnosti preverjanja v skladu s to Uredbo, izpolnjevati zahteve glede usposobljenosti. Kot pomemben element za poenostavitev preverjanja bi morali preveritelji preverjati verodostojnost podatkov, tako da bi sporočene podatke primerjali z ocenjenimi podatki na podlagi podatkov sledenja ladje in njenih značilnosti. Take ocene bi lahko zagotovila Komisija. Preveritelji bi morali biti neodvisne in usposobljene osebe ali pravni subjekti, ki bi jih morali akreditirati nacionalni akreditacijski organi, ustanovljeni v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/9319.

__________________

__________________

19 UL L 218, 13.8.2008, str. 30.

19 UL L 218, 13.8.2008, str. 30.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Da bi se izkoristili najboljše razpoložljive prakse in znanstveni dokazi, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s ponovnim pregledom nekaterih tehničnih vidikov spremljanja emisij CO2 z ladij in poročanja o njih ter nadaljnjo določitvijo pravil za preverjanje poročil o emisijah in akreditacijo preveriteljev. Zlasti je pomembno, da se Komisija med pripravami ustrezno posvetuje, tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno predložitev zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(25) Da bi izkoristili najboljše razpoložljive prakse in znanstvene dokaze, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s ponovnim pregledom nekaterih tehničnih vidikov spremljanja emisij toplogrednih plinov z ladij in poročanja o njih ter nadaljnjo določitvijo pravil za preverjanje poročil o emisijah in akreditacijo preveriteljev. Zlasti je pomembno, da se Komisija med pripravami ustrezno posvetuje, tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno predložitev zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Za zagotovitev enotnih pogojev za uporabo avtomatiziranih sistemov in standardnih elektronskih predlog za skladno poročanje Komisiji in vključenim državam o emisijah in drugih za podnebje pomembnih informacijah bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta nujna izvedbena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije23.

(26) Za zagotovitev enotnih pogojev za uporabo avtomatiziranih sistemov in standardnih elektronskih predlog za skladno poročanje Komisiji in vključenim državam o emisijah in drugih pomembnih informacijah bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta nujna izvedbena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije23.

__________________

__________________

23 UL L 251, 18.9.2012, str. 49.

23 UL L 251, 18.9.2012, str. 49.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Države članice zaradi mednarodne narave pomorskega prometa ne morejo same zadovoljivo doseči cilja predlaganih ukrepov, tj. spremljati emisije CO2 z ladij, poročati o njih in jih preverjati, kar je prvi korak postopnega pristopa k zmanjšanju teh emisij, ampak ga je mogoče zaradi obsega in učinkov ukrepov lažje doseči na ravni Unije. Unija lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(27) Države članice zaradi mednarodne narave pomorskega prometa ne morejo same zadovoljivo doseči cilja predlaganih ukrepov, tj. spremljati emisije toplogrednih plinov z ladij, poročati o njih in jih preverjati, kar je prvi korak postopnega pristopa k zmanjšanju teh emisij in doseganju ciljev, določenih v beli knjigi Komisije „Načrt za enotni evropski prometni prostor“, in bi ga zaradi obsega in učinkov ukrepov lažje dosegli na ravni Unije. Unija lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila za natančno spremljanje emisij ogljikovega dioksida (CO2) in drugih za podnebje pomembnih informacij z ladij, ki priplujejo v pristanišče pod jurisdikcijo države članice, so v njem ali odplujejo iz njega, poročanje o emisijah in njihovo preverjanje zaradi spodbujanja stroškovno učinkovitega zmanjševanja emisij CO2 iz pomorskega prometa.

Ta uredba določa pravila za natančno spremljanje emisij toplogrednih plinov in drugih pomembnih informacij z ladij, ki priplujejo v pristanišče pod jurisdikcijo države članice, so v njem ali odplujejo iz njega, poročanje o emisijah in njihovo preverjanje zaradi spodbujanja stroškovno učinkovitega zmanjševanja emisij toplogrednih plinov iz pomorskega prometa.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za ladje z bruto tonažo več kot 5 000 BT v zvezi z emisijami, ki jih spustijo med plovbami od zadnjega pristanišča postanka do pristanišča pod jurisdikcijo države članice in od pristanišča pod jurisdikcijo države članice do naslednjega pristanišča postanka ter v samih pristaniščih pod jurisdikcijo države članice.

1. Ta uredba se uporablja za ladje z bruto tonažo več kot 400 BT v zvezi z emisijami, ki jih spustijo med plovbami od zadnjega pristanišča postanka do pristanišča pod jurisdikcijo države članice in od pristanišča pod jurisdikcijo države članice do naslednjega pristanišča postanka ter v samih pristaniščih pod jurisdikcijo države članice.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ta uredba se ne uporablja za vojne ladje, pomožne ladje mornarice, ribiške ladje ali ladje za predelavo rib, lesene ladje enostavne gradnje, ladje brez mehanskega pogona in državne ladje, ki se uporabljajo za nekomercialne namene.

2. Ta uredba se ne uporablja za vojne ladje, pomožne ladje mornarice, lesene ladje enostavne gradnje, ladje brez mehanskega pogona in državne ladje, ki se uporabljajo za nekomercialne namene.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) „emisije“ pomeni izpust CO2 v ozračje z ladij iz člena 2;

(a) „emisije“ pomeni izpust CO2 in NOx v ozračje z ladij iz člena 2;

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) „preveritelj“ pomeni pravni subjekt, ki izvaja dejavnosti preverjanja in ga je akreditiral nacionalni akreditacijski organ v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta26 ter to uredbo;

(e) „preveritelj“ pomeni pravni subjekt, ki izvaja dejavnosti preverjanja in ga je akreditiral nacionalni akreditacijski organ v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta26 ter to uredbo, ali agencijo, odgovorno za sistem modeliranja za spremljanje emisij z ladij;

__________________

__________________

26 UL L 218, 13.8.2008, str. 30.

26 UL L 218, 13.8.2008, str. 30.

Obrazložitev

Uredba z vključitvijo agencije kot preveritelja omogoča lastnikom ladij, da uporabijo modeliranje kot sredstvo za spremljanje emisij.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe

Člen 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) „druge za podnebje pomembne informacije“ pomeni informacije v zvezi s porabo goriva, opravljeno prevozno dejavnostjo in energetsko učinkovitostjo ladij, ki omogočajo analizo trendov emisij in oceno delovanja ladij;

(g) „druge pomembne informacije“ pomeni informacije v zvezi z emisijami toplogrednih plinov od porabe goriva, prepluto razdaljo, možnostjo priključitve na električno omrežje v času, ko je ladja zasidrana, in energetsko učinkovitostjo ladij, ki omogočajo analizo trendov emisij in prikazovanje učinkovitosti ladijskega prometa;

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 3 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) konservativno“ pomeni, da je opredeljena skupina domnev, da se preprečijo prenizke ocene letnih emisij ali previsoke ocene razdalj ali količin prepeljanega tovora;

(j) konzervativno“ pomeni, da je opredeljena skupina domnev, da se preprečijo prenizke ocene letnih emisij ali previsoke ocene razdalj;

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 3 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k) „tone CO2“ pomeni metrične tone CO2;

črtano

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 3 – točka l a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(la) „zasidrana ladja“ pomeni ladjo, ki je varno privezana ali zasidrana v pristanišču Unije med natovarjanjem, iztovarjanjem ali oskrbo, vključno s časom, ko ne potekajo postopki v zvezi s tovorom;

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 3 – točka l b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(lb) „kategorija ladje za plovbo v ledu“ pomeni oznako, ki jo ladji dodeli uprava ali organizacija, priznana s strani uprave, in ki kaže, da je ladja namenjena plovbi v ledu.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Družbe za vsako ladjo spremljajo in sporočijo količino in vrsto goriva, porabljenega v koledarskem letu v vsakem pristanišču pod jurisdikcijo države članice in za vsako plovbo v pristanišče pod jurisdikcijo države članice in iz njega, v skladu z odstavki od 2 do 6.

1. Družbe za vsako ladjo spremljajo in sporočijo količino in vrsto goriva, porabljenega v poročevalnem obdobju v vseh pristaniščih pod jurisdikcijo države članice in za vse plovbe v pristanišče pod jurisdikcijo države članice in iz njega, v skladu z odstavki od 2 do 6.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Spremljanje in poročanje sta popolni in zajemata vse emisije iz izgorevanja goriv. Družbe izvajajo ustrezne ukrepe za preprečevanje vrzeli v podatkih v poročevalnem obdobju.

2. Spremljanje in poročanje sta popolna in zajemata emisije CO2 in NOx iz izgorevanja goriv, ko je ladja na morju ali zasidrana. Družbe izvajajo ustrezne ukrepe za preprečevanje vrzeli v podatkih v poročevalnem obdobju.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Družbe pri spremljanju in poročanju upoštevajo priporočila iz poročil o preverjanju, predloženih v skladu s členom 13.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene člena 4(1), (2) in (3) družbe določijo emisije in druge za podnebje pomembne informacije za vsako od svojih ladij z bruto tonažo več kot 5 000 BT v skladu z eno od metod, določenih v Prilogi I.

Za namene člena 4(1), (2) in (3) družbe določijo emisije in druge pomembne informacije za vsako od svojih ladij z bruto tonažo več kot 400 BT v skladu z eno od metod, določenih v Prilogi I.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kjer je sprejet mednarodni sporazum za spremljanje emisij toplogrednih plinov iz pomorskega prometa, Komisija pregleda metode iz Priloge I in ima pooblastila, da po potrebi v skladu s členom 24 sprejme delegirane akte za spremembe te priloge, da bi opredelila merilnike pretoka za upoštevne procese izgorevanja in neposredne meritve emisij.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Družbe do 31. avgusta 2017 preveriteljem predložijo načrt za spremljanje, v katerem je navedena metoda, ki so jo izbrale za spremljanje emisij in drugih za podnebje pomembnih informacij ter poročanje o njih, za vsako od svojih ladij z bruto tonažo več kot 5 000 BT.

1. Družbe do 31. avgusta 2017 preveriteljem predložijo načrt za spremljanje, v katerem je navedena metoda, ki so jo izbrale za spremljanje emisij in drugih pomembnih informacij ter poročanje o njih za vsako od svojih ladij z bruto tonažo več kot 400 BT.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) identifikacijo in vrsto ladje, vključno z imenom ladje, njeno registracijsko številko Mednarodne pomorske organizacije (IMO), pristaniščem vpisa ali matičnim pristaniščem in imenom lastnika ladje;

(a) identifikacijo in vrsto ladje, vključno z imenom ladje, njeno registracijsko številko Mednarodne pomorske organizacije (IMO), pristaniščem vpisa ali matičnim pristaniščem, kategorijo ladje za plovbo v ledu in imenom lastnika ladje;

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) opis virov emisij na ladji, kot so glavni motorji, pomožni motorji, kotli in generatorji inertnega plina, ter vrst goriva, ki se uporabljajo;

(c) opis naslednjih virov emisij in z njimi povezanih vrst goriva na ladji:

 

(i) glavni motor(-ji)

 

(ii) pomožni motor(-ji)

 

(iii) kotel (kotli)

 

(iv) generator(ji) inertnega plina;

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) opis postopkov, sistemov in odgovornosti, ki se uporabljajo za posodabljanje popolnosti seznama virov emisij v letu spremljanja zaradi zagotovitve popolnosti spremljanja emisij z ladje in poročanja o njih;

(d) opis postopkov, sistemov in odgovornosti, ki se uporabljajo za posodabljanje popolnosti seznama virov emisij v obdobju spremljanja zaradi zagotovitve popolnosti spremljanja emisij z ladje in poročanja o njih;

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka h – podtočka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) postopki, odgovornostmi, formulami in podatkovnimi viri za določitev in evidentiranje prepeljanega tovora in števila potnikov, kot je ustrezno;

črtano

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha) postopke, odgovornosti, formule in podatkovne vire za določitev in evidentiranje preplute razdalje in časa, porabljenega za plovbo skozi led;

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) datum zadnje spremembe načrta za spremljanje.

črtano

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja) zapisni list za revizijo, v katerem se beležijo vse podrobnosti zgodovine revizij;

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Družbe uporabljajo standardizirane načrte za spremljanje, pripravljene na podlagi predlog. Tehnična pravila o oblikovanju predlog za načrte za spremljanje iz odstavka 1 se določijo z izvedbenimi akti. Navedene izvedbene akte sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 25(2) te uredbe.

4. Družbe uporabljajo standardizirane načrte za spremljanje, pripravljene na podlagi predlog. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24, da bi določila tehnična pravila o oblikovanju predlog za načrte za spremljanje iz odstavka 1. Te predloge so karseda enostavne in ne ustvarjajo nepotrebne birokracije.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Družba spremeni načrt za spremljanje v naslednjih primerih:

Družba spremeni načrt za spremljanje v primerih, opredeljenih v točkah od (a) do (e). Načrt za spremljanje se spremeni le, kar zadeva posamezne spremembe, ki so nastale zaradi teh primerov.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) ob spremembi lastništva ladij;

(a) ob spremembi lastništva ladij ali spremembi imetnika dokumentov ali zastave;

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Spremljanje se lahko prekine v obdobjih, v katerih je ladja uporabljena za posredovanje v nujnih primerih, vključno z reševanjem.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe

Člen 9 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) količino porabljenega goriva in faktor emisije za vsako vrsto goriva, skupaj ter ločeno za gorivo, porabljeno znotraj in zunaj območij nadzora nad emisijami;

(b) količino porabljenega goriva in faktor emisije za vsako vrsto goriva skupaj;

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe

Člen 9 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) izpuščeni CO2;

(c) izpuščena CO2 in NOx;

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe

Člen 9 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) prepeljani tovor;

črtano

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe

Člen 9 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) energetsko učinkovitost, kot je opredeljena v Prilogi II;

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe

Člen 9 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) opravljeno prevozno dejavnost

črtano

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe

Člen 9 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga) datum in ura začetka in konca obdobij, v katerih je bilo spremljanje prekinjeno zaradi nujnih primerov, npr. dejavnosti reševanja, in njihov opis;

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

pri ladijskem prevozu na dolge razdalje, pri katerem se ladje ustavijo v več pristaniščih Unije, je evropski del plovbe obravnavan kot ena plovba.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Z odstopanjem od prvega odstavka so ladje, ki delujejo izključno v okviru področja uporabe te uredbe in opravljajo več plovb na dan, oproščene spremljanja emisij po posameznih plovbah;

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe

Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 10

Člen 10

Spremljanje na letni ravni

Spremljanje na letni ravni

Družba na podlagi načrta za spremljanje, odobrenega v skladu s členom 13(1), za vsako ladjo in vsako koledarsko leto v skladu z delom A Priloge I in Prilogo II spremlja naslednje parametre:

Družba na podlagi načrta za spremljanje, odobrenega v skladu s členom 13(1), za vsako ladjo in vsako koledarsko leto v skladu z delom A Priloge I in Prilogo II spremlja naslednje parametre:

(a) količino porabljenega goriva in faktor emisije za vsako vrsto goriva, skupaj ter ločeno za gorivo, porabljeno znotraj in zunaj območij nadzora nad emisijami;

(a) količino porabljenega goriva in faktor emisije za vsako vrsto goriva skupaj;

(b) skupni izpuščeni CO2;

(b) skupni izpuščeni CO2 in NOx;

(c) skupne emisije CO2 z vseh plovb med pristanišči pod jurisdikcijo države članice;

(c) skupne emisije CO2 in NOx z vseh plovb med pristanišči pod jurisdikcijo države članice;

(d) skupne emisije CO2 z vseh plovb iz pristanišč pod jurisdikcijo države članice;

(d) skupne emisije CO2 in NOx z vseh plovb iz pristanišč pod jurisdikcijo države članice;

(e) skupne emisije CO2 z vseh plovb v pristanišča pod jurisdikcijo države članice;

(e) skupne emisije CO2 in NOx z vseh plovb v pristanišča pod jurisdikcijo države članice;

(f) emisije CO2, nastale v pristaniščih pod jurisdikcijo države članice, ko je bila ladja zasidrana;

(f) emisije CO2 in NOx, nastale v pristaniščih pod jurisdikcijo države članice, ko je bila ladja zasidrana;

(g) skupno prepluto razdaljo;

(g) skupno prepluto razdaljo;

(h) skupni čas, preživet na morju;

(h) skupni čas, ki ga ladja preživi na morju in zasidrana;

(i) skupno opravljeno prevozno dejavnost;

 

(j) povprečno energetsko učinkovitost.

(j) povprečno energetsko učinkovitost.

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 – točka a – podtočka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiia) kategorijo ladje za plovbo v ledu;

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 – točka a – podtočka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv) tehnično učinkovitost ladje (projektni indeks energetske učinkovitosti (EEDI) ali ocenjena indeksna vrednost (EIV) v skladu z resolucijo IMO MEPC.215 (63), kjer je to ustrezno);

(iv) certificirano tehnično učinkovitost ladje, izraženo s projektnim indeksom energetske učinkovitosti (EEDI), kjer to ustreza zadevni vrsti ladje;

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 – točka a – podtočka ix

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ix) naslov, telefonsko številko, številko telefaksa in e-naslov kontaktne osebe;

(ix) naslov, telefonsko številko in e-naslov kontaktne osebe;

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) podrobnosti o obdobjih, v katerih je bilo spremljanje prekinjeno zaradi nujnih primerov in reševanja.

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Preveritelj zlasti zagotovi, da so bile emisije in druge za podnebje pomembne informacije, vključene v poročilo o emisijah, določene v skladu s členi 8, 9 in 10 ter načrtom za spremljanje iz člena 6. Zagotovi tudi, da so emisije in druge za podnebje pomembne informacije, navedene v poročilih, skladne z izračunanimi podatki iz drugih virov v skladu s prilogama I in II.

5. Preveritelj zlasti zagotovi, da so bile emisije in druge pomembne informacije, vključene v poročilo o emisijah, določene v skladu s členi 8, 9 in 10 ter načrtom za spremljanje iz člena 6. Zagotovi tudi, da so emisije in druge pomembne informacije, navedene v poročilih, skladne z izračunanimi podatki iz drugih virov v skladu s prilogama I in II.

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. Kadar preveritelj opredeli področja za izboljšanje uspešnosti družbe v zvezi s spremljanjem emisij in poročanjem o njih, pa tudi v zvezi z doseganjem večje točnosti ter izboljšanjem učinkovitosti spremljanja in poročanja, v poročilo o preverjanju vključi priporočila za izboljšanje.

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Preveritelj opredeli morebitna tveganja v zvezi s postopkom spremljanja in poročanja, tako da sporočene emisije primerja z ocenjenimi podatki na podlagi podatkov sledenja ladje in njenih značilnosti, kot je vgrajena moč motorja. Če se ugotovijo bistvena odstopanja, opravi dodatne analize.

črtano

Obrazložitev

Opisani postopek preverjanja mora biti zagotovljen kot možnost, ki jo lahko družba izbere za spremljanje emisij ladij, zato se predlaga črtanje te obveznosti.

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. EMSA med obiski in inšpekcijskimi pregledi, ki jih izvaja, da bi spremljala izvajanje Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pomorski inšpekciji države pristanišča, prav tako spremlja uporabo odstavkov 1, 2 in 3 s strani pristojnih organov držav članic ter o tem poroča Komisiji.

Obrazložitev

EMSA že zdaj 4- do 6-krat na leto obišče države članice, da bi ocenila izvajanje režima pomorske inšpekcije države pristanišča.

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice določijo sistem kazni za neizpolnjevanje zahtev glede spremljanja in poročanja iz členov od 8 do 12 ter sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje uporabe navedenih kazni. Določene kazni niso manj stroge od kazni, ki so za upravljavce, ki ne izpolnjujejo obveznosti glede poročanja, predvidene v nacionalni zakonodaji o emisijah toplogrednih plinov, ter so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice o teh določbah uradno obvestijo Komisijo do 1. julija 2017, brez odlašanja pa sporočijo tudi vse poznejše spremembe, ki vplivajo na te določbe.

1. Države članice določijo sistem kazni za neizpolnjevanje zahtev glede spremljanja in poročanja iz členov od 8 do 12 ter sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje uporabe navedenih kazni. Določene kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice o teh določbah uradno obvestijo Komisijo do 1. julija 2017, brez odlašanja pa sporočijo tudi vse poznejše spremembe, ki vplivajo na te določbe.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija vsako leto objavi emisije, sporočene v skladu s členom 11, in informacije o tem, kako družba izpolnjuje zahteve glede spremljanja in poročanja iz členov 11 in 17.

1. Komisija do 30. junija vsako leto objavi letne emisije, sporočene v skladu s členom 11, pri tem pa upošteva zaupnost poslovnih informacij, da bi zaščitila legitimne gospodarske interese v skladu s členom 3 in členom 4 Direktive št. 2003/4/ES1a Evropskega parlamenta in Sveta.

 

__________________

 

1a Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju (UL L 41, 14.2.2003, str. 26)

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) identiteto ladje (ime, registracijsko številko IMO in pristanišče vpisa ali matično pristanišče);

(a) identiteto ladje (ime, registracijsko številko IMO, pristanišče vpisa ali matično pristanišče in kategorijo ladje za plovbo v ledu);

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) tehnično učinkovitost ladje (EEDI ali EIV, kjer je to ustrezno);

(c) tehnično učinkovitost ladje (EEDI, kjer to ustreza zadevni vrsti ladje);

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) letne emisije CO2;

(d) letne emisije CO2 in NOx;

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) povprečno letno porabo goriva in emisije toplogrednih plinov na prepluto razdaljo in prepeljani tovor pri plovbah, ki spadajo na področje uporabe te uredbe;

črtano

Predlog spremembe  74

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) letni skupni čas, preživet na morju na plovbah, ki spadajo na področje uporabe te uredbe;

črtano

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija objavi letno poročilo o emisijah in druge za podnebje pomembne informacije iz pomorskega prometa.

3. Komisija objavi letno poročilo o emisijah in druge pomembne informacije iz pomorskega prometa.

Predlog spremembe  76

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če se doseže mednarodni dogovor o globalnih ukrepih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz pomorskega prometa, Komisija znova pregleda to uredbo in lahko predlaga njene spremembe, če je to ustrezno.

3. Če se doseže mednarodni dogovor o globalnih ukrepih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz pomorskega prometa, Komisija znova pregleda to uredbo, da bi zagotovila njeno skladnost z ustreznimi mednarodnimi predpisi organizacije IMO.

Predlog spremembe  77

Predlog uredbe

Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 23

Člen 23

Prenos pooblastila

Prenos pooblastila

Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi se dopolnijo in spremenijo določbe prilog I in II, da se upoštevajo najnovejši razpoložljivi znanstveni dokazi in zadevni podatki na voljo na ladjah ter ustrezna mednarodna pravila in mednarodno sprejeti standardi, da se opredelijo najnatančnejše in najučinkovitejše metode za spremljanje emisij ter da se izboljša natančnost zahtevanih informacij v zvezi s spremljanjem emisij in poročanjem o njih, se na Komisijo prenese pod pogoji, določenimi v členu 24, kolikor se nanaša na nebistvene elemente te uredbe.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi se dopolnijo in spremenijo določbe prilog I in II, z namenom upoštevanja najnovejših razpoložljivih znanstvenih dokazov ter uskladitve prilog z ustreznimi mednarodnimi predpisi, ki jih sprejme organizacija IMO, da se zagotovi skladnost z mednarodnimi predpisi, opredelijo najnatančnejše in najučinkovitejše metode za spremljanje emisij ter da se izboljša natančnost zahtevanih informacij v zvezi s spremljanjem emisij in poročanjem o njih. To pooblastilo se prenese na Komisijo pod pogoji, določenimi v členu 24, le kolikor se nanaša na nebistvene elemente te uredbe.

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 15, 16 in 23 se na Komisijo prenese za pet let od 1. julija 2015.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz odstavka 1a člena 5, člena 6(4) ter členov 15, 16 in 23 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [začetek veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 23 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, določen v navedenem sklepu. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Preklic ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

2. Evropski parlament ali Svet lahko pooblastilo iz odstavka 1a člena 5, člena 6(4) ter členov 15, 16 in 23 kadar koli prekliče. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Preklic ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe  80

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 23, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet v dveh mesecih od uradnega obvestila o navedenem aktu ne nasprotujeta ali če Evropski parlament in Svet pred iztekom tega roka obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

4. Delegirani akt, sprejet na podlagi odstavka 1a člena 5, člena 6(4) ter členov 15, 16 in 23, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe   81

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2

Uredba (EU) št. 525/2013

Člen 21 a – odstavki od 1 do 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Vstavi se naslednji „člen 21a“:

2. Vstavi se naslednji „člen 21a“:

„Člen 21a

„Člen 21a

Poročanje o emisijah iz pomorskega prometa

Poročanje o emisijah iz pomorskega prometa

(1) Države članice Komisiji do 15. januarja vsako leto (,leto X‘) za leto X  2 poročajo o emisijah CO2 iz pomorskega prometa v skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. XXXX/XXXX.

(1) Države članice Komisiji do 15. januarja vsako leto (,leto X‘) za leto X  2 poročajo o emisijah CO2 in NOx iz pomorskega prometa v skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. XXXX/XXXX.

(2) Komisija je v skladu s [členom 25 te uredbe] pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi podrobneje določi zahteve za spremljanje emisij CO2 iz pomorskega prometa in poročanje o njih v skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. XXXX/XXXX ter ob upoštevanju, kjer je to ustrezno, ustreznih sklepov, ki jih sprejmejo organi UNFCCC in Kjotskega protokola, ali sporazumov, ki izhajajo iz njih ali jih nadomeščajo, ali sklepov, sprejetih v okviru Mednarodne pomorske organizacije.

(2) Komisija je v skladu s [členom 25 te uredbe] pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi podrobneje določi zahteve za spremljanje emisij CO2 in NOx iz pomorskega prometa in poročanje o njih v skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. XXXX/XXXX ter ob upoštevanju, kjer je to ustrezno, ustreznih sklepov, ki jih sprejmejo organi UNFCCC in Kjotskega protokola, ali sporazumov, ki izhajajo iz njih ali jih nadomeščajo, ali sklepov, sprejetih v okviru Mednarodne pomorske organizacije.

(3) Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi strukturo, obliko in postopek, ki jih morajo države članice upoštevati pri predložitvi informacij o emisijah CO2 iz pomorskega prometa v skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. XXXX/XXXX. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz [člena 26(2)].“

(3) Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi strukturo, obliko in postopek, ki jih morajo države članice upoštevati pri predložitvi informacij o emisijah CO2 in NOx iz pomorskega prometa v skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. XXXX/XXXX. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz [člena 26(2)].“

Predlog spremembe  82

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2

Uredba (EU) št. 525/2013

Člen 21 a – odstavek 3 a (novo)

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3a) Komisija vsaki dve leti oceni skupni vpliv sektorja pomorskega prometa na svetovno podnebje, tudi zaradi emisij ali učinkov, ki niso povezani s CO2, na podlagi podatkov o emisijah, ki jih države članice predložijo v skladu s členom 7 in/ali v skladu z Uredbo (EU) št. XXXX/XXXX, ter to oceno izboljša s sklicevanjem na znanstvene dosežke in podatke o pomorskem prometu.

Predlog spremembe  83

Predlog uredbe

Priloga I – del B – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) Modeliranje z informacijami o premikanju ladje (AIS) in podatki, značilnimi za posamezno ladjo.

Predlog spremembe  84

Predlog uredbe

Priloga I – točka B – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Uporabi se lahko katera koli kombinacija zgoraj omenjenih metod, ki jo odobri preveritelj, če izboljša celotno točnost meritve.

Predlog spremembe  85

Predlog uredbe

Priloga I – del B – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta pristop se ne uporablja, kadar dobavnica za gorivo ni na voljo na ladji, zlasti kadar se tovor uporablja kot gorivo, na primer uparjeni utekočinjeni zemeljski plin (UZP).

Kadar dobavnice za gorivo niso na voljo na ladji, zlasti kadar se tovor uporablja kot gorivo, na primer uparjeni utekočinjeni zemeljski plin (UZP), se uporabijo samo popisi zalog goriva v tankih in odčitki tankov z ladijskim gorivom.

Predlog spremembe  86

Predlog uredbe

Priloga I – točka B – točka 1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kadar dobavnice za gorivo niso na voljo na ladji, zlasti kadar se tovor uporablja kot gorivo, na primer uparjeni utekočinjeni zemeljski plin (UZP), se uporabijo samo popisi zalog goriva v tankih in odčitki tankov z ladijskim gorivom.

Predlog spremembe  87

Predlog uredbe

Priloga I – del B – točka 2 – odstavek 5 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) z gostoto, ki se izmeri pri analizi preskusa goriva, izvedeni v akreditiranem laboratoriju za preskus goriva, če je na voljo.

Obrazložitev

Dejanska gostota goriva, izmerjena v laboratoriju za preskus goriva, je v primeru, če jo ima družba na voljo, natančnejša od standardne gostote za vrsto uporabljenega goriva, zato bi jo bilo treba vključiti kot eno od možnosti.

Predlog spremembe  88

Predlog uredbe

Priloga I – točka B – točka 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Neposredne meritve emisij se lahko uporabljajo za plovbe s področja uporabe te uredbe in emisije v pristaniščih pod jurisdikcijo države članice. Izpuščeni CO2 vključuje CO2, ki ga izpustijo glavni motorji, pomožni motorji, kotli in generatorji inertnega plina. Za ladje, pri katerih poročanje temelji na tej metodi, se poraba goriva izračuna na podlagi izmerjenih emisij CO2 in veljavnega faktorja emisije zadevnih goriv.

Neposredne meritve emisij se lahko uporabljajo za plovbe s področja uporabe te uredbe in emisije v pristaniščih pod jurisdikcijo države članice. Izpuščeni CO2 in NOx vključuje CO2 in NOx, ki ga izpustijo glavni motorji, pomožni motorji, kotli in generatorji inertnega plina.

Predlog spremembe  89

Predlog uredbe

Priloga I – točka B – točka 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta metoda temelji na določitvi pretokov emisij CO2 v izpušnih ceveh (dimnikih), tako da se koncentracija CO2 v izpušnem plinu pomnoži s pretokom izpušnega plina.

Ta metoda temelji na določitvi pretokov emisij CO2 in NOx v izpušnih ceveh (dimnikih), tako da se koncentracija CO2 in NOx v izpušnem plinu pomnoži s pretokom izpušnega plina.

Predlog spremembe  90

Predlog uredbe

Priloga I – del B – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Metoda Da: Modeliranje z informacijami o premikanju ladje (AIS) in podatki, značilnimi za posamezno ladjo.

 

Agencija, odgovorna za sistem modeliranja, z lastnikom zadevne ladje sklene pisni sporazum. Na koncu obdobja spremljanja se izračunane emisije CO2 primerjajo z ladijsko knjigo o oljih in dobavnicami za gorivo, da bi ugotovili in odpravili morebitna odstopanja.

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe

Priloga II – točka A – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pri potniških ladjah se prepeljani tovor izrazi s številom potnikov. Pri vseh drugih kategorijah ladij se količina prepeljanega tovora izrazi v metričnih tonah in kubičnih metrih tovora.

črtano

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe

Priloga II – točka A – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Opravljena prevozna dejavnost se določi tako, da se prepluta razdalja pomnoži s količino prepeljanega tovora.

črtano

Predlog spremembe  93

Predlog uredbe

Priloga II – točka B – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Povprečna energetska učinkovitost se spremlja na podlagi vsaj štirih kazalnikov, tj. porabe goriva na razdaljo, porabe goriva na opravljeno prevozno dejavnost, emisij CO2 na razdaljo in emisij CO2 na opravljeno prevozno dejavnost, ki se izračunajo na naslednji način:

Povprečna energetska učinkovitost se spremlja na podlagi dveh kazalnikov, tj. porabe goriva na razdaljo ter emisij CO2 in NOx na razdaljo, ki se izračunajo na naslednji način:

poraba goriva na razdaljo = skupna letna poraba goriva/skupna prepluta razdalja;

poraba goriva na razdaljo = skupna letna poraba goriva/skupna prepluta razdalja;

poraba goriva na opravljeno prevozno dejavnost = skupna letna poraba goriva/skupna opravljena prevozna dejavnost;

 

emisije CO2 na razdaljo = skupne letne emisije CO2/skupna prepluta razdalja;

emisije CO2 in NOx na razdaljo = skupne letne emisije CO2 in NOx/skupna prepluta razdalja.

emisije CO2 na opravljeno prevozno dejavnost = skupne letne emisije CO2/skupna opravljena prevozna dejavnost.

 

  • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV

Uvod

Pomorski promet ima pomembno vlogo v evropskem gospodarstvu. Predstavlja velik delež mednarodnega prevoza blaga med 27 državami članicami EU in preostalim svetom, obenem pa bistveno prispeva k prevozu blaga znotraj EU. V dokumentu „Promet EU leta 2011 v številkah (EU transport in figures 2011)“ je zapisano, da je bilo leta 2010 v EU-27 po morju prepeljanih približno 1400 milijard tonskih kilometrov tovora, kar uvršča pomorski promet na drugo mesto za cestnim prometom (1800 milijard tonskih kilometrov). Glede na število prepeljanih potnikov je pomorski promet manj pomemben za prevoz potnikov znotraj EU-27, vendar vseeno ostaja pomemben način prevoza na območjih, kjer so drugi načini prometa omejeni zaradi geografskih okoliščin (npr. otoki).

Ker je pomorski promet odvisen od zgorevanja fosilnih goriv in ker je eden od najmanj reguliranih virov antropogenih emisij, emisije iz pomorskega prometa prispevajo k onesnaževanju zraka in podnebnim spremembam. Pomorski promet v evropskih vodah lahko zaradi emisij, kot so ogljikov dioksid (CO2), dušikovi oksidi (NOx), žveplovi oksidi (SOx), metan (CH4), trdni delci in saje, prispeva med 10 in 20 % skupnih svetovnih emisij pomorskega prometa. Ob upoštevanju vsega nacionalnega in mednarodnega ladijskega prometa, ki pripluje v pristanišča v EU-27 ali iz njih odpluje, prispevek CO2 lahko doseže 30 %. Nedavno tehnično poročilo Evropske agencije za okolje (št. 4/2013) obravnava vpliv sektorja na kakovost zraka in nasilno spreminjanje podnebja v Evropi. Predvideva se, da se bodo emisije NOx iz mednarodnega pomorskega prometa v evropskih vodah povečale in da bi se leta 2020 lahko izenačile s kopenskimi viri onesnaževanja. Na svetovni ravni ladijske emisije onesnaževal zraka in toplogrednih plinov, ki prispevajo k neposrednemu in posrednemu nasilnemu spreminjanju podnebja, kažejo neto učinek hlajenja kljub znatnemu povečanju emisij CO2. Predvideno zmanjšanje emisij SO2 in trdnih delcev iz mednarodnega pomorskega prometa bo povzročilo zmanjšanje neposrednega učinka aerosolskega hlajenja nad Evropo. Poročilo Evropske agencije za okolje kaže, da je treba upoštevati dvojni učinek emisij od mednarodnega pomorskega prometa na kakovost zraka in nasilno spreminjanje podnebja. Zato bo integriran sistem merjenja, poročanja in preverjanja, ki bo zajel emisije onesnaževal zraka in toplogrednih plinov, prispeval k zagotavljanju boljših informacij o dodatnih koristih in kompromisih za povezane evropske politike.

Regulativno ozadje in tehnološki izzivi

V mednarodnem in evropskem oblikovanju politik na področju kakovosti zraka in podnebja je bila ugotovljena potreba po mednarodni regulaciji ladijskih emisij. Leta 1997 je bila Mednarodni konvenciji o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (MARPOL) dodana nova priloga. Namen Priloge VI h konvenciji je zmanjšanje emisij ladij v zrak (SOx, NOx, ozonu škodljive snovi, hlapne organske spojine) in njihovega prispevka k lokalnemu onesnaževanju zraka in svetovnim okoljskim težavam. Priloga VI je začela veljati 19. maja 2005, revidirana različica z bistveno večjimi omejitvami emisij pa 1. julija 2010. Ocenjeno je bilo, da je leta 2007 mednarodni pomorski promet prispeval 2,7 % svetovnih emisij CO2. Organizacija IMO je sprejela tudi obvezne tehnične in operativne ukrepe v zvezi z energetsko učinkovitostjo z namenom zmanjšanja emisij CO2 iz mednarodnega pomorskega prometa.

Na ravni EU je v Direktivi 2009/29/ES predvideno oblikovanje predloga, s katerim bi emisije mednarodnega pomorskega prometa vključili v obveze zmanjšanja emisij Skupnosti s ciljem, da ta zakonodajni predlog začne veljati do leta 2013. Komisija je v svoji beli knjigi o prometu iz leta 2011 pozvala k zmanjšanju emisij CO2 iz pomorskega prometa v EU do leta 2050 za 40 % (če je mogoče 50 %) v primerjavi z ravnjo iz leta 2005. Lansko leto je Komisija napovedala, da ne bo dosegla cilja in da zaenkrat ne bo pripravila predloga za omejitev emisij. Junija 2013 je Komisija pripravila predlog o spremljanju emisij CO2 iz mednarodnega pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju. Hkrati je Komisija objavila sporočilo s točkami za odprto razpravo o tem, kako bi v prihodnosti emisije iz pomorskega prometa vključili v politike EU za zmanjšanje toplogrednih plinov.

V prihodnosti lahko pričakujemo velik porast svetovne trgovine zaradi predvidene rasti svetovnega prebivalstva za dve milijardi v naslednjih desetletjih in dejavne udeležbe dveh milijard ljudi v svetovnem gospodarstvu. Ta rast predstavlja izziv za pomorski sektor, da bo dosegel cilje glede emisij in s tem zagotovil stabilizacijo svetovnih temperatur. Zato je treba v prihodnosti vzporedno razviti in uporabiti tudi inovativne tehnologije in prakse v zvezi s kakovostjo goriva/menjavo goriva, tehnologijami za zmanjšanje emisij in ukrepi glede delovanja ladje.

Ugotovitve poročevalca

Uredba pomeni priložnost za vseevropski pristop k merjenju emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka iz pomorskega sektorja, poročanju o njih in njihovem preverjanju. Tak pristop bo Evropi omogočil, da v bližnji prihodnosti oblikuje politike za zmanjševanje emisij za pomorski sektor, ki bodo skladne s splošnimi politikami na področju podnebja, onesnaževanja zraka in varovanja zdravja ljudi. Zato je treba razširiti področje uporabe, da bi emisijam CO2 dodali tudi merjenje emisij NOx, poročanje o njih in njihovo preverjanje. Tako emisije CO2 kot emisije NOx bistveno naraščajo in povzročajo nasilno spreminjanje podnebja. Podobno kot pri Uredbi EU št. 525/2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih, ki ureja področje letalstva, se s spremembo te uredbe predlaga tudi ocena okoljskih vplivov pomorskega prometa na svetovno podnebje. Komisija bi morala na podlagi te ocene obravnavati okoljski vpliv emisij iz pomorskega prometa, kot so trdni delci, saje in metan, in drugih dejavnosti, ki povzročajo emisije onesnaževal zraka in toplogrednih plinov, in sicer uporaba hladilnih sredstev na ribiških ladjah, in emisije izhlapevanja pri natovarjanju/raztovarjanju goriva in razsutega tovora (npr. trdni delci, saje).

Komisija je predlagala omejitev področja uporabe uredbe na ladje, ki presegajo 5000 bruto ton. Da bi izboljšali pokritost emisij in zagotovili skladnost z drugimi mednarodnimi merili, kot so pravila, opredeljena v Prilogi VI konvencije MARPOL, bi bilo treba področje uporabe razširiti na vse ladje, ki presegajo 400 bruto ton. Ker je bila ta omejitev predlagana tudi na pogajanjih pri organizaciji IMO, bi tako zagotovili skladnost pravil EU z verjetnim prihodnjim mednarodnim okvirom.

Medtem ko je pomembno zagotoviti, da ta uredba karseda dosledno ureja emisije iz pomorskega prometa, se je treba osredotočiti tudi na bistvena vprašanja ter omejiti stroške izvajanja in upravno breme. Prav tako podjetja ne bi smela biti obvezana objavljati poslovno občutljivih in potencialno zavajajočih informacij. Zato poročevalec predlaga, naj se prevozna dejavnost izključi iz drugih za podnebje pomembnih informacij, saj ni povezana z meritvami emisij. Pomorski trg ima zaradi visokih cen goriva že zelo visoke spodbude za povečanje svoje energetske učinkovitosti, energetska učinkovitost prevozne dejavnosti v resničnem življenju pa je veliko bolj kompleksno vprašanje, ki ga ni mogoče obravnavati brez znanja o specifičnih okoliščinah na trgu, ki narekujejo odločitve lastnikov in upravljavcev ladij. Brez znanja o razpoložljivem tovoru, njegovi masi v primerjavi s težo, vremenskih pogojih, ustreznih cenah, geografskih in drugih omejitvah, časovnem okviru dobave itd. ne moremo določiti resnične energetske učinkovitosti plovbe in njenega vpliva na socialno blaginjo. Delna objava takšnih informacij pa lahko javnost celo zavede glede resnične energetske učinkovitosti in povzroči nepotrebne spore.

MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (20.1.2014)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013
(COM(2013)0480 – C7-0201/2013 - 2013/0224(COD))

Pripravljavka mnenja: Marita Ulvskog

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Poročevalka pozitivno ocenjuje predlog uredbe Komisije o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju.

Še vedno je glavna težava, da je mednarodni ladijski promet izključen iz zavez EU v zvezi z emisijami. Izvzetje enega načina prevoza iz podnebne politike ni smiselno, zato bi morala Komisija že predlagati instrumente za zmanjšanje emisij v tem sektorju, čeprav še ni sprejet mednarodni dogovor. Kljub večletnemu delu proces v Mednarodni pomorski organizaciji še ni prinesel zadovoljivih rezultatov. Politika EU na tem področju ni ustrezna, zato bo potrebne nekaj več ambicioznosti.

Ukrepi, predlagani v tej uredbi, so potrebni za sprejetje oprijemljive zaveze za mednarodni ladijski promet v zvezi z emisijami in za čimprejšnje oblikovanje ustreznih tržnih instrumentov.

Poročevalka meni, da je smiselno, da se procesu v Mednarodni pomorski organizaciji da še ena priložnost. Če pa do 31. decembra 2015 ne bo sprejet mednarodni dogovor, ki bi vključeval zaveze v zvezi z zmanjšanjem emisij, bo morala Komisija predložiti zakonodajni predlog v zvezi z zmanjšanjem emisij in instrumenti.

Poročevalka meni, da je predlagani časovni razpored za začetek veljavnosti in izvajanje te uredbe prepočasen. Zato predlaga hitrejšega, tako da je upoštevan pomen hitrega ukrepanja na podnebnem področju.

Komisija predlaga, da se ribiška plovila z bruto tonažo več kot 5000 BT izvzamejo iz uredbe, a tega ni utemeljila z ustreznimi razlogi. Poročevalka predlaga, da se izvzetje odpravi.

Prav tako meni, da bi morala uredba spodbujati tiste metode določanja emisij, pri katerih obstaja največja možnost za pridobitev natančnih podatkov, ter predvideti jasne spodbude, da bi plovila zmanjšala svoje emisije. Zato se predlaga, da se družbam, ki jih uredba zadeva, zagotovi možnost izbire med merilniki pretoka za upoštevne procese izgorevanja in neposrednimi meritvami emisij.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Sveženj ukrepov za podnebne spremembe17 in obnovljivo energijo, v katerem se zahteva, naj k zmanjšanju emisij prispevajo vsi sektorji gospodarstva, vključno z mednarodnim pomorskim prometom, vključuje jasno nalogo: „Če države članice ne bodo odobrile nikakršnega mednarodnega sporazuma, ki bi bil sprejet v okviru Mednarodne pomorske organizacije in ki bi imel zastavljen cilj za zmanjšanje emisij mednarodnega pomorskega prometa, ali če Skupnost ne bo do 31. decembra 2011 odobrila takega sporazuma, sprejetega v okviru UNFCCC, bi Komisija morala predlagati, da se mednarodne pomorske emisije vključijo v obveze zmanjšanja emisij Skupnosti in da predlagani akt začne veljati do leta 2013. Tak predlog bi moral zmanjšati na najnižjo raven morebitni negativni učinek na konkurenčnost Skupnosti ob upoštevanju možnih koristi za okolje.“

(1) Sveženj ukrepov za podnebne spremembe17 in obnovljivo energijo, v katerem se zahteva, naj k zmanjšanju emisij prispevajo vsi sektorji gospodarstva, razen mednarodnega pomorskega prometa, vključuje pa jasno nalogo: „Če države članice ne bodo odobrile nikakršnega mednarodnega sporazuma, ki bi bil sprejet v okviru Mednarodne pomorske organizacije in ki bi imel zastavljen cilj za zmanjšanje emisij mednarodnega pomorskega prometa, ali če Skupnost ne bo do 31. decembra 2011 odobrila takega sporazuma, sprejetega v okviru UNFCCC, bi Komisija morala predlagati, da se mednarodne pomorske emisije vključijo v obveze zmanjšanja emisij Skupnosti in da predlagani akt začne veljati do leta 2013. Tak predlog bi moral zmanjšati na najnižjo raven morebitni negativni učinek na konkurenčnost Skupnosti ob upoštevanju možnih koristi za okolje.“

 

__________________

__________________

17 Odločba št. 406/2009/ES in Direktiva 2009/29/ES

17 Odločba št. 406/2009/ES in Direktiva 2009/29/ES

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Mednarodni pomorski promet ostaja edini način prevoza, ki ni vključen v zavezo Unije v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov. V skladu z oceno učinka, priloženo temu predlogu uredbe, so se emisije ogljikovega dioksida iz mednarodnega pomorskega prometa v Uniji med letoma 1990 in 2008 povečale za 48 %.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b) Leta 2011 je Komisija v beli knjigi o prometu določila cilj zmanjšanja emisij iz mednarodnega pomorskega prometa v Uniji za 40 % do leta 2050 v primerjavi z letom 2005.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Mednarodna pomorska organizacija (IMO) je julija 2011 sprejela tehnične in operativne ukrepe, zlasti projektni indeks energetske učinkovitosti (EEDI) za nove ladje in načrt upravljanja energetske učinkovitosti ladij (SEEMP), ki bosta prinesla izboljšanje v smislu zmanjšanja pričakovanega povečanja emisij toplogrednih plinov, vendar sama ne moreta privesti do nujnega zmanjšanja absolutnih emisij toplogrednih plinov iz mednarodnega ladijskega prometa v skladu s svetovnim ciljem omejitve povišanja globalne temperature na 2°C.

(2) Mednarodna pomorska organizacija (IMO) je julija 2011 sprejela tehnične in operativne ukrepe, zlasti projektni indeks energetske učinkovitosti (EEDI) za nove ladje in načrt upravljanja energetske učinkovitosti ladij (SEEMP), ki bosta prinesla izboljšanje v smislu zmanjšanja pričakovanega povečanja emisij toplogrednih plinov, vendar sama ne moreta privesti do nujnega zmanjšanja absolutnih emisij toplogrednih plinov iz mednarodnega ladijskega prometa v skladu s svetovnim ciljem omejitve povišanja globalne temperature na 2°C. Napovedi za svetovno trgovino kažejo, da se bodo emisije iz ladijskega prometa v EU celo ob upoštevanju teh ukrepov IMO do leta 2050 povečale za dodatnih 51 % v primerjavi z ravnmi leta 2010, kar pomeni, da so potrebni dodatni ukrepi.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Sistem SPP Unije bi moral zajemati tudi druge za podnebje pomembne informacije, ki omogočajo določitev učinkovitosti ladij ali nadaljnjo analizo vzrokov za nastajanje emisij. Sistem SPP Unije je s takim področjem uporabe usklajen tudi z mednarodnimi pobudami za uvedbo standardov učinkovitosti za obstoječe ladje, ki zajemajo tudi operativne ukrepe, in prispeva k odpravi tržnih ovir, povezanih s pomanjkanjem informacij.

črtano

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a) Unija se je vzdržala določanja ciljev glede zmanjšanja emisij za mednarodni pomorski promet, dokler ne bo sprejet dogovor na svetovni ravni. Svetovne zaveze bi bile ustreznejše kot enostransko ukrepanje Unije, saj bi širši okvir učinkoviteje prispeval k zmanjšanju emisij.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24b) Unija še ni določila ciljev glede zmanjšanja CO2 za mednarodni pomorski promet, saj bi bil na tem področju primernejši dogovor v okviru IMO na svetovni ravni. Vendar če do konca leta 2015 ne bo mogoče doseči dogovora na svetovni ravni, bi morala Evropska komisija oceniti možnosti za določitev cilja glede zmanjšanja CO2 na ravni Unije za mednarodni pomorski promet in za vzpostavitev morebitnih podpornih mehanizmov.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Da bi se izkoristili najboljše razpoložljive prakse in znanstveni dokazi, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s ponovnim pregledom nekaterih tehničnih vidikov spremljanja emisij CO2 z ladij in poročanja o njih ter nadaljnjo določitvijo pravil za preverjanje poročil o emisijah in akreditacijo preveriteljev. Zlasti je pomembno, da se Komisija med pripravami ustrezno posvetuje, tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno predložitev zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

črtano

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Za zagotovitev enotnih pogojev za uporabo avtomatiziranih sistemov in standardnih elektronskih predlog za skladno poročanje Komisiji in vključenim državam o emisijah in drugih za podnebje pomembnih informacijah bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta nujna izvedbena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije23.

črtano

__________________

 

23 UL L 251, 18.9.2012, str. 49.

 

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila za natančno spremljanje emisij ogljikovega dioksida (CO2) in drugih za podnebje pomembnih informacij z ladij, ki priplujejo v pristanišče pod jurisdikcijo države članice, so v njem ali odplujejo iz njega, poročanje o emisijah in njihovo preverjanje zaradi spodbujanja stroškovno učinkovitega zmanjševanja emisij CO2 iz pomorskega prometa.

Ta uredba določa pravila za natančno spremljanje emisij ogljikovega dioksida (CO2) z ladij, ki priplujejo v pristanišče pod jurisdikcijo države članice, so v njem ali odplujejo iz njega, poročanje o emisijah in njihovo preverjanje zaradi spodbujanja stroškovno učinkovitega zmanjševanja emisij CO2 iz pomorskega prometa.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) „druge za podnebje pomembne informacije“ pomeni informacije v zvezi s porabo goriva, opravljeno prevozno dejavnostjo in energetsko učinkovitostjo ladij, ki omogočajo analizo trendov emisij in oceno delovanja ladij;

črtano

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Spremljanje in poročanje sta popolni in zajemata vse emisije iz izgorevanja goriv. Družbe izvajajo ustrezne ukrepe za preprečevanje vrzeli v podatkih v poročevalnem obdobju.

2. Spremljanje in poročanje sta popolni in zajemata emisije CO2 iz izgorevanja goriv, ko je ladja na morju ali zasidrana. Družbe izvajajo ustrezne ukrepe za preprečevanje vrzeli v podatkih v poročevalnem obdobju.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Družbe do 31. avgusta 2017 preveriteljem predložijo načrt za spremljanje, v katerem je navedena metoda, ki so jo izbrale za spremljanje emisij in drugih za podnebje pomembnih informacij ter poročanje o njih, za vsako od svojih ladij z bruto tonažo več kot 5 000 BT.

1. Družbe do 31. avgusta 2015 preveriteljem predložijo načrt za spremljanje, v katerem je navedena metoda, ki so jo izbrale za spremljanje emisij in drugih za podnebje pomembnih informacij ter poročanje o njih, za vsako od svojih ladij z bruto tonažo več kot 5000 BT.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1 družba za ladje, za katere se bo ta uredba prvič uporabljala po 1. januarju 2018, preveritelju predloži načrt za spremljanje nemudoma in najpozneje dva meseca po prvem postanku takih ladij v pristanišču pod jurisdikcijo države članice.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 družba za ladje, za katere se bo ta uredba prvič uporabljala po 1. januarju 2016, preveritelju predloži načrt za spremljanje nemudoma in najpozneje dva meseca po prvem postanku teh ladij v pristanišču pod jurisdikcijo države članice.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka h – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) postopki, odgovornostmi in podatkovnimi viri za določitev in evidentiranje razdalje na opravljeno plovbo;

črtano

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka h – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) postopki, odgovornostmi, formulami in podatkovnimi viri za določitev in evidentiranje prepeljanega tovora in števila potnikov, kot je ustrezno;

črtano

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka h – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

postopki, odgovornostmi, formulami in podatkovnimi viri za določitev in evidentiranje časa, preživetega na morju med pristaniščem odhoda in pristaniščem prihoda;

črtano

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Družbe od 1. januarja 2018 na podlagi načrta za spremljanje, odobrenega v skladu s členom 13(1), spremljajo emisije za vsako ladjo po posameznih plovbah in na letni ravni, za kar uporabijo eno od ustreznih metod, določenih v delu B Priloge I, in izračunajo emisije v skladu z delom A Priloge I.

Družbe od 1. januarja 2016 na podlagi načrta za spremljanje, odobrenega v skladu s členom 13(1), spremljajo emisije za vsako ladjo po posameznih plovbah in na letni ravni, za kar uporabijo eno od ustreznih metod, določenih v delu B Priloge I, in izračunajo emisije v skladu z delom A Priloge I.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 9 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) količino porabljenega goriva in faktor emisije za vsako vrsto goriva, skupaj ter ločeno za gorivo, porabljeno znotraj in zunaj območij nadzora nad emisijami;

(b) količino porabljenega goriva in faktor emisije za vsako vrsto goriva skupaj;

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 9 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) prepluto razdaljo;

črtano

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 9 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) čas, preživet na morju;

črtano

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 9 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) prepeljani tovor;

črtano

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 9 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) opravljeno prevozno dejavnost.

črtano

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 9 – pododstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Z odstopanjem od prvega odstavka so ladje, ki delujejo izključno v okviru področja uporabe te uredbe, oproščene spremljanja emisij po posameznih plovbah.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 10 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) količino porabljenega goriva in faktor emisije za vsako vrsto goriva, skupaj ter ločeno za gorivo, porabljeno znotraj in zunaj območij nadzora nad emisijami;

(a) količino porabljenega goriva in faktor emisije za vsako vrsto goriva skupaj;

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 10 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) skupno prepluto razdaljo;

črtano

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 10 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) skupni čas, preživet na morju;

črtano

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 10 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) skupno opravljeno prevozno dejavnost;

črtano

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 10 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) povprečno energetsko učinkovitost.

črtano

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Družbe od leta 2019 vsako leto do 30. aprila Komisiji in organom zadevne države zastave za vsako ladjo pod njihovo odgovornostjo predložijo poročilo o emisijah, ki se nanaša na emisije in druge za podnebje pomembne informacije v celotnem poročevalnem obdobju ter ga je preveritelj v skladu z zahtevami iz člena 14 potrdil kot zadovoljivo.

1. Družbe od leta 2017 vsako leto do 30. aprila Komisiji in organom zadevne države zastave za vsako ladjo pod njihovo odgovornostjo predložijo poročilo o emisijah CO2, ki se nanaša na emisije in druge za podnebje pomembne informacije v celotnem poročevalnem obdobju ter ga je preveritelj v skladu z zahtevami iz člena 14 potrdil kot zadovoljivo.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Preveritelj zlasti zagotovi, da so bile emisije in druge za podnebje pomembne informacije, vključene v poročilo o emisijah, določene v skladu s členi 8, 9 in 10 ter načrtom za spremljanje iz člena 6. Zagotovi tudi, da so emisije in druge za podnebje pomembne informacije, navedene v poročilih, skladne z izračunanimi podatki iz drugih virov v skladu s prilogama I in II.

3. Preveritelj zlasti zagotovi, da so bile emisije CO2 vključene v poročilo o emisijah, določene v skladu s členi 8, 9 in 10 ter načrtom za spremljanje iz člena 6. Zagotovi tudi, da so emisije CO2 navedene v poročilih, skladne z izračunanimi podatki iz drugih virov v skladu s prilogama I in II.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) izračunov, s katerimi je bila določena energetska učinkovitost.

črtano

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Od 30. junija 2019 imajo ladje, ki priplujejo v pristanišče pod jurisdikcijo države članice, so v njem ali odplujejo iz njega, na krovu veljaven dokument, izdan v skladu s členom 17, ki potrjuje, da ladja izpolnjuje obveznosti poročanja in spremljanja za zadevno poročevalno obdobje.

Od 30. junija 2017 imajo ladje, ki priplujejo v pristanišče pod jurisdikcijo države članice, so v njem ali odplujejo iz njega, na krovu veljaven dokument, izdan v skladu s členom 17, ki potrjuje, da ladja izpolnjuje obveznosti poročanja in spremljanja za zadevno poročevalno obdobje.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice določijo sistem kazni za neizpolnjevanje zahtev glede spremljanja in poročanja iz členov od 8 do 12 ter sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje uporabe navedenih kazni. Določene kazni niso manj stroge od kazni, ki so za upravljavce, ki ne izpolnjujejo obveznosti glede poročanja, predvidene v nacionalni zakonodaji o emisijah toplogrednih plinov, ter so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice o teh določbah uradno obvestijo Komisijo do 1. julija 2017, brez odlašanja pa sporočijo tudi vse poznejše spremembe, ki vplivajo na te določbe.

1. Države članice določijo sistem kazni za neizpolnjevanje zahtev glede spremljanja in poročanja iz členov od 8 do 12 ter sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje uporabe navedenih kazni. Določene kazni niso manj stroge od kazni, ki so za upravljavce, ki ne izpolnjujejo obveznosti glede poročanja, predvidene v nacionalni zakonodaji o emisijah toplogrednih plinov, ter so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice o teh določbah uradno obvestijo Komisijo do 1. julija 2015, brez odlašanja pa sporočijo tudi vse poznejše spremembe, ki vplivajo na te določbe.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) povprečno letno porabo goriva in emisije toplogrednih plinov na prepluto razdaljo pri plovbah, ki spadajo na področje uporabe te uredbe;

črtano

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) povprečno letno porabo goriva in emisije toplogrednih plinov na prepluto razdaljo in prepeljani tovor pri plovbah, ki spadajo na področje uporabe te uredbe;

črtano

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) letni skupni čas, preživet na morju na plovbah, ki spadajo na področje uporabe te uredbe;

črtano

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija objavi letno poročilo o emisijah in druge za podnebje pomembne informacije iz pomorskega prometa.

3. Komisija objavi letno poročilo o emisijah CO2 iz pomorskega prometa.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če se doseže mednarodni dogovor o globalnih ukrepih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz pomorskega prometa, Komisija znova pregleda to uredbo in lahko predlaga njene spremembe, če je to ustrezno.

3. Če se doseže mednarodni dogovor o globalnih ukrepih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz pomorskega prometa, se Komisija zaveže, da bo takoj predlagala vključitev mednarodno sprejetih določb v zakonodajo Skupnosti.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 23

črtano

Prenos pooblastila

 

Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi se dopolnijo in spremenijo določbe prilog I in II, da se upoštevajo najnovejši razpoložljivi znanstveni dokazi in zadevni podatki na voljo na ladjah ter ustrezna mednarodna pravila in mednarodno sprejeti standardi, da se opredelijo najnatančnejše in najučinkovitejše metode za spremljanje emisij ter da se izboljša natančnost zahtevanih informacij v zvezi s spremljanjem emisij in poročanjem o njih, se na Komisijo prenese pod pogoji, določenimi v členu 24, kolikor se nanaša na nebistvene elemente te uredbe.

 

Obrazložitev

Dokler ne bo sprejet mednarodni dogovor o sprejetju globalnih ukrepov, Komisija ne bi smela ovirati sozakonodajalcev s pretiranimi prenesenimi in izvedbenimi pooblastili.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 24

črtano

Izvajanje pooblastila

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 15, 16 in 23 se na Komisijo prenese za pet let od 1. julija 2015.

 

2. Pooblastilo iz člena 23 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, določen v navedenem sklepu. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Preklic ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

3. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

4. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 23, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet v dveh mesecih od uradnega obvestila o navedenem aktu ne nasprotujeta ali če Evropski parlament in Svet pred iztekom tega roka obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

 

Obrazložitev

Dokler ne bo sprejet mednarodni dogovor o sprejetju globalnih ukrepov, Komisija ne bi smela ovirati sozakonodajalcev s pretiranimi prenesenimi in izvedbenimi pooblastili.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 25

črtano

Izvedbeni akti

 

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 8 Direktive 93/389/ES. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

Obrazložitev

Dokler ne bo sprejet mednarodni dogovor o sprejetju globalnih ukrepov, Komisija ne bi smela ovirati sozakonodajalcev s pretiranimi prenesenimi in izvedbenimi pooblastili.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati 1. julija 2015.

Ta uredba začne veljati 1. julija 2014.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

POSTOPEK

Naslov

Spremljanje emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013

Referenčni dokumenti

COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

4.7.2013

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

4.7.2013

Pripravljavka mnenja

Datum imenovanja

Marita Ulvskog

4.9.2013

Datum sprejetja

9.1.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

14

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Lambert van Nistelrooij

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Sandrine Bélier, Jean Lambert

MNENJE Odbora za promet in turizem (31.1.2014)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013
(COM(2013)0480 – C7‑0201/2013 – 2013/0224(COD))

Pripravljavec mnenja: Brian Simpson

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Po poročilu strokovne skupine Mednarodne pomorske organizacije (IMO) iz leta 2009 so emisije iz mednarodnega ladijskega prometa v zadnjih letih hitro narasle in se bodo zaradi pomanjkanja predpisov predvidoma povečale na 1,475 milijona ton letno do leta 2020, kar je 6 % vseh svetovnih emisij CO2. V letu 2007 je ladijski promet povzročil 2,7 % vseh svetovnih emisij CO2.

Na evropski ravni so ladje, ki vplujejo v pristanišča v EU-27 ali iz njih izplujejo, prispevale do 30 % svetovnih ladijskih emisij CO2[1]. Evropska agencija za okolje prav tako navaja, da ladijski promet v evropskih vodah prispeva velik delež svetovnih emisij NOx (10–20 %), SO2 (10–25 %) ter emisij trdih delcev PM2.5 (10–25 %), pri čemer približno 70 % vseh globalnih emisij nastane v razdalji do 400 km od obale. Epidemiološke študije so pokazale, da emisije v ladijskem prometu vplivajo na zdravje, pri čemer zgolj onesnaževanje zraka iz ladijskega prometa povzroči približno 50 000 smrtnih žrtev na leto.[2]

Obvezen „indeks energetske učinkovitosti“ (EEDI), ki ga je Mednarodna pomorska organizacija (IMO) v letu 2011 uvedla za določene vrste novih ladij in obvezen „načrt upravljanja energetske učinkovitosti za ladje“ (SEEMP) v celotni obstoječi floti je prvi korak k zmanjševanju emisij CO2 na ladjah. Komisija pa priznava, da ti ukrepi ne bodo zadostovali za omejitev naraščajočega trenda emisij CO2 v sektorju pomorskega prometa ter da bi dosegli zmanjšanje, določeno v beli knjigi Komisije „Načrt za enotni evropski prometni prostor“ za 40 % (po možnosti 50 %) do leta 2050 v primerjavi z ravnmi iz leta 2005.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Komisija v beli knjigi „Načrt za enotni evropski prometni prostor“ iz leta 2011 poziva k zmanjšanju emisij iz pomorskega prometa za 40 % (50 %, če bo to mogoče) do leta 2050 v primerjavi z letom 2005, in sicer z izvajanjem načel „uporabnik plača“ ter „onesnaževalec plača“.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b) Parlament v svoji resoluciji o načrtu za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu (2011/2096(INI)) spodbuja k „enotnemu zmanjšanju emisij CO2 in onesnaževal v pomorskem prometu v vsej EU za 30 %, k čemur bosta prispevala sporazuma Mednarodne pomorske organizacije o indeksu energetske učinkovitosti in načrtu upravljanja energetske učinkovitosti za ladje“, in poziva, „naj se vsi cilji iz tega odstavka obravnavajo kot prednostne naloge in naj se zato vsako leto preverijo“;

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Glede na podatke organizacije IMO bi bilo mogoče z izvajanjem operativnih ukrepov in obstoječimi tehnologijami specifično porabo energije in emisije CO2 z ladij zmanjšati za do 75 %; precejšen del teh ukrepov je mogoče šteti za stroškovno učinkovite, saj se operativni ali naložbeni stroški povrnejo z nižjimi stroški za gorivo.

(3) Glede na podatke organizacije IMO bi bilo mogoče z izvajanjem operativnih ukrepov in obstoječimi tehnologijami specifično porabo energije in emisije CO2 z ladij zmanjšati za do 75 %; precejšen del teh ukrepov je mogoče šteti za stroškovno učinkovite, ali celo omogočajo čisti dobiček v sektorju, saj se operativni ali naložbeni stroški povrnejo z nižjimi stroški za gorivo.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Najboljša možnost za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida iz ladijskega prometa na ravni Unije ostaja vzpostavitev sistema za spremljanje emisij CO2, poročanje o njih in njihovo preverjanje (SPP) na podlagi porabe goriva ladij, ki bi bila prvi korak postopnega pristopa k vključitvi emisij pomorskega prometa v zavezo Unije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

(4) Najboljša možnost za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida iz ladijskega prometa na ravni Unije ostaja uvedba tržnega ukrepa, v okviru katerega je vzpostavitev sistema za spremljanje emisij CO2, poročanje o njih in njihovo preverjanje (SPP) na podlagi porabe goriva ladij prvi korak postopnega pristopa k vključitvi emisij pomorskega prometa v zavezo Unije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Rezultati posvetovanja z déležniki in razprav z mednarodnimi partnerji kažejo, da bi moral biti prvi korak postopnega pristopa k vključitvi emisij pomorskega prometa v zavezo Unije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov izvajanje zanesljivega sistema SPP za emisije CO2 iz pomorskega prometa, ki bi mu pozneje sledilo določanje cen za te emisije. Ta pristop omogoča lažje doseganje pomembnega napredka na mednarodni ravni pri dogovoru o ciljih zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in nadaljnjih ukrepih za doseganje teh zmanjšanj s čim nižjimi stroški.

(6) Rezultati posvetovanja z déležniki in razprav z mednarodnimi partnerji kažejo, da bi moral biti prvi korak postopnega pristopa k vključitvi emisij pomorskega prometa v zavezo Unije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov izvajanje zanesljivega sistema SPP za emisije, v tej fazi zgolj CO2, iz pomorskega prometa, ki bi mu pozneje sledilo določanje cen za te emisije. Ta pristop omogoča lažje doseganje pomembnega napredka na mednarodni ravni pri dogovoru o ciljih zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in nadaljnjih ukrepih za doseganje teh zmanjšanj s čim nižjimi stroški.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Z uvedbo sistema SPP Unije naj bi se emisije do leta 2030 zmanjšale za do 2 % v primerjavi z nespremenjenim stanjem, skupni neto stroški pa znižali za do 1,2 milijarde EUR, saj bi sistem lahko prispeval k odpravi tržnih ovir, zlasti tistih, povezanih s pomanjkljivimi informacijami o učinkovitosti ladij. To znižanje stroškov prevoza bi moralo spodbuditi mednarodno trgovino. Poleg tega je zanesljiv sistem SPP osnovni pogoj za vsak tržni ukrep ali standard učinkovitosti, naj se ta uporablja na ravni EU ali svetovni ravni. Zagotavlja tudi zanesljive podatke za določitev natančnih ciljev zmanjšanja emisij in oceno napredka prispevka pomorskega prometa k doseganju nizkoogljičnega gospodarstva.

(7) Z uvedbo sistema SPP Unije naj bi se emisije do leta 2030 zmanjšale za do 2 % v primerjavi z nespremenjenim stanjem, skupni neto stroški pa znižali za do 1,2 milijarde EUR, saj bi sistem lahko prispeval k odpravi tržnih ovir, zlasti tistih, povezanih s pomanjkljivimi informacijami o učinkovitosti ladij. To znižanje stroškov prevoza bi moralo spodbuditi mednarodno trgovino. Poleg tega je zanesljiv sistem SPP osnovni pogoj za vsak tržni ukrep ali standard učinkovitosti. Zaradi mednarodne narave ladijskega prometa bi bil postopek, dogovorjen na svetovni ravni, prednostna in najučinkovitejša metoda za zmanjšanje emisij v mednarodnem pomorskem prometu. Zagotavlja tudi zanesljive podatke za določitev natančnih ciljev zmanjšanja emisij in oceno napredka prispevka pomorskega prometa k doseganju nizkoogljičnega gospodarstva.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) V spremljanje bi bilo treba vključiti vse plovbe znotraj Unije, vse vstopne plovbe od zadnjega pristanišča zunaj Unije do prvega pristanišča postanka v Uniji in vse izstopne plovbe od pristanišča v Uniji do naslednjega pristanišča postanka zunaj Unije. Zajeti bi bilo treba tudi emisije CO2 v pristaniščih Unije, tudi takrat ko ladje zasidrane ali se premikajo po pristanišču, zlasti ker so na voljo posebni ukrepi za njihovo zmanjšanje ali preprečitev. Ta pravila bi bilo treba uporabljati nediskriminacijsko za vse ladje ne glede na njihovo zastavo.

(8) V spremljanje bi bilo treba vključiti vse plovbe znotraj Unije, vse vstopne plovbe od zadnjega pristanišča zunaj Unije do prvega pristanišča postanka v Uniji in vse izstopne plovbe od pristanišča v Uniji do naslednjega pristanišča postanka zunaj Unije. Zajeti bi bilo treba tudi emisije v pristaniščih Unije, tudi takrat ko so ladje zasidrane ali se premikajo po pristanišču, zlasti ker so na voljo posebni ukrepi za njihovo zmanjšanje ali preprečitev. Ta pravila bi bilo treba uporabljati nediskriminacijsko za vse ladje ne glede na njihovo zastavo, potem ko Komisija zagotovi, da tretje države niso izrazile nobenega pridržka.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Glede na geografsko področje uporabe in spremljajočo potrebo po spremljanju emisij CO2 zunaj jurisdikcije držav članic ter glede na vključitev ladjarskih družb, registriranih po vsem svetu, bi morala Komisija pravočasno in ustrezno obvestiti tretje države o sistemu SPP, da bi zagotovila čim večje mednarodno sprejetje.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Sistem SPP Unije bi moral zajemati tudi druge za podnebje pomembne informacije, ki omogočajo določitev učinkovitosti ladij ali nadaljnjo analizo vzrokov za nastajanje emisij. Sistem SPP Unije je s takim področjem uporabe usklajen tudi z mednarodnimi pobudami za uvedbo standardov učinkovitosti za obstoječe ladje, ki zajemajo tudi operativne ukrepe, in prispeva k odpravi tržnih ovir, povezanih s pomanjkanjem informacij.

(11) Sistem SPP Unije bi moral omogočati določitev učinkovitosti ladij ali nadaljnjo analizo vzrokov za nastajanje emisij. Sistem SPP Unije je s takim področjem uporabe usklajen tudi z mednarodnimi pobudami za uvedbo standardov učinkovitosti za obstoječe ladje, ki zajemajo tudi operativne ukrepe, in prispeva k odpravi tržnih ovir, povezanih s pomanjkanjem informacij.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Da bi bilo upravno breme za lastnike in upravljavce ladij, zlasti za mala in srednje velika podjetja, čim manjše ter da bi optimizirali razmerje med koristmi in stroški sistema SPP, ne da bi bil ogrožen cilj zajetja prevladujočega deleža emisij toplogrednih plinov iz pomorskega prometa, bi bilo treba pravila o SPP uporabljati samo za velike onesnaževalce. Po podrobni objektivni analizi velikosti in emisij ladij, ki prihajajo v pristanišča Unije in odhajajo iz njih, je bil določen prag 5 000 bruto ton. Ladje z bruto tonažo več kot 5 000 (BT) pomenijo približno 55 % ladij, ki priplujejo v pristanišča Unije, in predstavljajo približno 90 % z njimi povezanih emisij. S tem nediskriminacijskim pragom bi zagotovili zajetje najpomembnejših onesnaževalcev. Nižji prag bi povzročil večje upravno breme, medtem ko bi višji prag omejil zajetje emisij in s tem okoljsko učinkovitost sistema.

(12) Da bi zagotovili skladnost z obstoječim mednarodnim pravom, zlasti s sporazumom MARPOL VI, bi bilo treba sistem SPP uporabljati samo za ladje z bruto tonažo več kot 400 BT.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Zaradi dodatnega zmanjšanja upravnega bremena za lastnike in upravljavce ladij bi morala biti pravila spremljanja osredotočena na CO2 kot daleč najpomembnejši toplogredni plin, ki ga proizvaja pomorski promet in ki pomeni do 98 % vseh emisij toplogrednih plinov tega sektorja.

(13) Zaradi dodatnega zmanjšanja upravnega bremena za lastnike in upravljavce ladij bi morala biti pravila spremljanja v tej fazi osredotočena zgolj na CO2, saj je ta daleč najpomembnejši toplogredni plin, ki ga proizvaja pomorski promet in ki pomeni do 98 % vseh emisij toplogrednih plinov tega sektorja.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) V pravilih bi bilo treba upoštevati obstoječe zahteve in podatke, ki so že na voljo na ladjah; lastnikom ladij bi bilo torej treba omogočiti, da izberejo eno od naslednjih štirih metod za spremljanje: uporabo dobavnic za gorivo, spremljanje tanka z ladijskim gorivom, merilnike pretoka za upoštevne procese izgorevanja ali neposredne meritve emisij. Izbira metode in dodatne podrobnosti o uporabi izbrane metode bi morale biti navedene v načrtu za spremljanje posamezne ladje.

(14) V pravilih bi bilo treba upoštevati obstoječe zahteve in podatke, ki so že na voljo na ladjah; lastnikom ladij bi bilo torej treba omogočiti, da izberejo eno od naslednjih štirih metod za spremljanje: uporabo dobavnic za gorivo, spremljanje tanka z ladijskim gorivom, merilnike pretoka za upoštevne procese izgorevanja ali neposredne meritve emisij. Izbira metode in dodatne podrobnosti o uporabi izbrane metode bi morale biti navedene v načrtu za spremljanje posamezne ladje. Komisija bi morala po dveh zaključenih obdobjih poročanja izdati priporočila o metodah spremljanja z vidika natančnosti, ustreznosti za zmanjšanje emisij, dostopnosti in upravnega bremena za posadko.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Drugi toplogredni plini, povzročitelji sprememb podnebnega ravnovesja ali onesnaževala zraka na tej stopnji ne bi smeli biti zajeti s sistemom SPP Unije, sicer bi bilo treba namestiti merilno opremo, ki ni dovolj zanesljiva in komercialno razpoložljiva ter bi lahko ovirala izvajanje sistema SPP Unije.

(16) Drugi toplogredni plini, povzročitelji sprememb podnebnega ravnovesja ali onesnaževala zraka na tej stopnji ne bi smeli biti zajeti s sistemom SPP Unije, sicer bi bilo treba namestiti merilno opremo, ki ni dovolj zanesljiva in komercialno razpoložljiva ter bi lahko ovirala izvajanje sistema SPP Unije. Če bi prihodnji tehnološki napredek omogočil merjenje drugih za podnebje pomembnih snovi brez ustvarjanja znatnega dodatnega bremena za lastnike ladij, bi bilo treba take snovi vključiti v sistem SPP. Komisija bi morala redno obveščati Evropski parlament o tehnološkem razvoju, in sicer vsaki dve leti.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Da bi bilo upravno breme za lastnike in upravljavce ladij čim manjše, bi bilo treba poročanje in objavo sporočenih informacij organizirati na letni ravni. Vprašanja zaupnosti bi bilo treba rešiti z omejitvijo objave emisij, porabe goriva in informacij v zvezi učinkovitostjo na letna povprečja in zbirne podatke. Podatke, sporočene Komisiji, bi bilo treba združiti s statistiko, če so pomembni za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike v skladu s Sklepom Komisije 2012/504/EU z dne 17. septembra 2012 o Eurostatu18.

(17) Da bi bilo upravno breme za lastnike in upravljavce ladij čim manjše, bi bilo treba poročanje in objavo sporočenih informacij organizirati na letni ravni. Vprašanja zaupnosti bi bilo treba rešiti z omejitvijo objave emisij, porabe goriva in informacij v zvezi učinkovitostjo na letna povprečja in zbirne podatke. Na drugi strani je treba zakupnikom ladij in drugim déležnikom iz panoge zagotoviti podatke za posamezno pot, da bi zagotovili odpravo tržnih ovir in nagrajevanje najučinkovitejših ladij. Podatke, sporočene Komisiji, bi bilo treba združiti s statistiko, če so pomembni za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike v skladu s Sklepom Komisije 2012/504/EU z dne 17. septembra 2012 o Eurostatu18.

__________________

__________________

18 UL L 251, 18.9.2012, str. 49.

18 UL L 251, 18.9.2012, str. 49.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Uredbo (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter poročanju o drugih informacijah v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije22 bi bilo treba spremeniti, da se določijo zahteve za države članice glede spremljanja emisij CO2 iz pomorskega prometa in poročanje o njih v skladu s to uredbo.

(23) Uredbo (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter poročanju o drugih informacijah v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije22 bi bilo treba spremeniti, da bi določili zahteve za države članice glede spremljanja emisij, in sicer zgolj CO2, iz pomorskega prometa in poročanje o njih v skladu s to uredbo.

__________________

__________________

22 UL L 165, 18.6.2013, str. 13–40.

22 UL L 165, 18.6.2013, str. 13–40.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Sistem SPP Unije bi se moral uporabljati kot model za izvajanje globalnega sistema SPP. Zaželen je globalni sistem SPP, saj bi ga bilo mogoče zaradi širšega področja uporabe šteti za učinkovitejšega. V tem okviru bi morala Komisija ustrezne informacije o izvajanju te uredbe redno sporočati organizaciji IMO in drugim ustreznim mednarodnim organom ter organizaciji IMO predlagati ustrezne podatke. Če bo dosežen dogovor o globalnem sistemu SPP, bi morala Komisija znova pregledati sistem SPP Unije in ga uskladiti z globalnim sistemom.

(24) Sistem SPP Unije bi se moral uporabljati kot model za izvajanje globalnega sistema SPP. Zaželen je globalni sistem SPP, saj bi ga bilo mogoče zaradi širšega področja uporabe šteti za učinkovitejšega. Če bo dosežen dogovor o globalnem sistemu SPP, bi morala Komisija znova pregledati sistem SPP Unije in ga uskladiti z globalnim sistemom.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Da bi se izkoristili najboljše razpoložljive prakse in znanstveni dokazi, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s ponovnim pregledom nekaterih tehničnih vidikov spremljanja emisij CO2 z ladij in poročanja o njih ter nadaljnjo določitvijo pravil za preverjanje poročil o emisijah in akreditacijo preveriteljev. Zlasti je pomembno, da se Komisija med pripravami ustrezno posvetuje, tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno predložitev zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(25) Da bi se izkoristili najboljše razpoložljive prakse in znanstveni dokazi, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s ponovnim pregledom nekaterih tehničnih vidikov spremljanja emisij, v tej fazi zgolj CO2, z ladij in poročanja o njih ter nadaljnjo določitvijo pravil za preverjanje poročil o emisijah in akreditacijo preveriteljev. Zlasti je pomembno, da se Komisija med pripravami ustrezno posvetuje, tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno predložitev zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Države članice zaradi mednarodne narave pomorskega prometa ne morejo same zadovoljivo doseči cilja predlaganih ukrepov, tj. spremljati emisije CO2 z ladij, poročati o njih in jih preverjati, kar je prvi korak postopnega pristopa k zmanjšanju teh emisij, ampak ga je mogoče zaradi obsega in učinkov ukrepov lažje doseči na ravni Unije. Unija lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(27) Države članice zaradi mednarodne narave pomorskega prometa ne morejo same zadovoljivo doseči cilja predlaganih ukrepov, tj. spremljati emisije, in sicer zgolj CO2, z ladij, poročati o njih in jih preverjati, kar je prvi korak postopnega pristopa k zmanjšanju teh emisij, ampak je ta cilj mogoče zaradi obsega in učinkov ukrepov lažje doseči na ravni Unije. Unija lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Ta uredba bi morala začeti veljati 1. julija 2015, da se državam članicam in zadevnim déležnikom zagotovi dovolj časa za sprejetje potrebnih ukrepov za učinkovito uporabo te uredbe pred začetkom prvega poročevalnega obdobja 1. januarja 2018

(29) Ta uredba bi morala začeti veljati 1. julija 2017, da se državam članicam in zadevnim déležnikom zagotovi dovolj časa za sprejetje potrebnih ukrepov za učinkovito uporabo te uredbe pred začetkom prvega poročevalnega obdobja 1. januarja 2022

Obrazložitev

Pred uvedbo prekomerne birokracije bi bilo treba zagotoviti dovolj časa za rešitev sedanje gospodarske krize. Prav tako bi bilo treba naslednjemu Parlamentu in Komisiji zagotoviti čas, da bi obravnavala zadevna besedila in jih po potrebi spremenila, preden bodo začela veljati.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila za natančno spremljanje emisij ogljikovega dioksida (CO2) in drugih za podnebje pomembnih informacij z ladij, ki priplujejo v pristanišče pod jurisdikcijo države članice, so v njem ali odplujejo iz njega, poročanje o emisijah in njihovo preverjanje zaradi spodbujanja stroškovno učinkovitega zmanjševanja emisij CO2 iz pomorskega prometa.

Ta uredba določa pravila za natančno spremljanje emisij, v tej fazi zgolj ogljikovega dioksida (CO2), saj je ta daleč najpomembnejši toplogredni plin, ki ga proizvaja pomorski promet, z ladij, ki priplujejo v pristanišče pod jurisdikcijo države članice, so v njem ali odplujejo iz njega, poročanje o emisijah in njihovo preverjanje zaradi spodbujanja stroškovno učinkovitega zmanjševanja emisij CO2 iz pomorskega prometa.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za ladje z bruto tonažo več kot 5 000 BT v zvezi z emisijami, ki jih spustijo med plovbami od zadnjega pristanišča postanka do pristanišča pod jurisdikcijo države članice in od pristanišča pod jurisdikcijo države članice do naslednjega pristanišča postanka ter v samih pristaniščih pod jurisdikcijo države članice.

1. Ta uredba se uporablja za ladje z bruto tonažo več kot 400 BT v zvezi z emisijami, ki jih spustijo med plovbami od zadnjega pristanišča postanka do pristanišča pod jurisdikcijo države članice in od pristanišča pod jurisdikcijo države članice do naslednjega pristanišča postanka ter v samih pristaniščih pod jurisdikcijo države članice.

Obrazložitev

Mednarodno pravo, zlasti MARPOL VI, velja za ladje z bruto tonažo 400 BT ali več. Poleg tega so plovila s 500 BT pogosto potniški trajekti, ki obratujejo na primer vzdolž obale in med otoki, zato bi to moralo veljati tudi za njih.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) „emisije“ pomeni izpust CO2 v ozračje z ladij iz člena 2;

(a) „emisije“ pomeni zgolj izpust CO2 v ozračje z ladij iz člena 2;

 

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 3 – točka l a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(la) „kategorija ladje za plovbo v ledu“ pomeni oznako, ki jo ladji dodeli uprava ali organizacija, priznana s strani uprave, in ki kaže, da je ladja namenjena plovbi v ledu.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Spremljanje in poročanje sta popolni in zajemata vse emisije iz izgorevanja goriv. Družbe izvajajo ustrezne ukrepe za preprečevanje vrzeli v podatkih v poročevalnem obdobju.

2. Spremljanje in poročanje sta popolna in zajemata emisije ogljikovega dioksida (CO2) iz izgorevanja goriv. Družbe izvajajo ustrezne ukrepe za preprečevanje vrzeli v podatkih v poročevalnem obdobju.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Družbe do 31. avgusta 2017 preveriteljem predložijo načrt za spremljanje, v katerem je navedena metoda, ki so jo izbrale za spremljanje emisij in drugih za podnebje pomembnih informacij ter poročanje o njih, za vsako od svojih ladij z bruto tonažo več kot 5 000 BT.

1. Družbe do 31. avgusta 2015 preveriteljem predložijo načrt za spremljanje, v katerem je navedena metoda, ki so jo izbrale za spremljanje emisij in drugih za podnebje pomembnih informacij ter poročanje o njih, za vsako od svojih ladij z bruto tonažo več kot 400 BT.

Obrazložitev

Glede na trdno zavezanost institucij EU, da do leta 2013 razširijo trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov Skupnosti na ladijski sektor, je nesprejemljivo določiti roke, ki ne bi dovoljevali kratkoročnih konkretnih ukrepov.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1 družba za ladje, za katere se bo ta uredba prvič uporabljala po 1. januarju 2018, preveritelju predloži načrt za spremljanje nemudoma in najpozneje dva meseca po prvem postanku takih ladij v pristanišču pod jurisdikcijo države članice.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 družba za ladje, za katere se bo ta uredba prvič uporabljala po 1. januarju 2016, preveritelju predloži načrt za spremljanje nemudoma in najpozneje dva meseca po prvem postanku takih ladij v pristanišču pod jurisdikcijo države članice.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) identifikacijo in vrsto ladje, vključno z imenom ladje, njeno registracijsko številko Mednarodne pomorske organizacije (IMO), pristaniščem vpisa ali matičnim pristaniščem in imenom lastnika ladje;

(a) identifikacijo in vrsto ladje, vključno z imenom ladje, njeno registracijsko številko Mednarodne pomorske organizacije (IMO), pristaniščem vpisa ali matičnim pristaniščem, kategorijo ladje za plovbo v ledu in imenom lastnika ladje;

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka h – podtočka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiia) postopki, odgovornostmi, formulami in podatkovnimi viri za določitev in evidentiranje preplute razdalje in časa, porabljenega za plovbo skozi led;

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Družbe uporabljajo standardizirane načrte za spremljanje, pripravljene na podlagi predlog. Tehnična pravila o oblikovanju predlog za načrte za spremljanje iz odstavka 1 se določijo z izvedbenimi akti. Navedene izvedbene akte sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 25(2) te uredbe.

4. Družbe uporabljajo standardizirane predloge za oddajo načrtov za spremljanje. Oblika in vsebina predlog za načrte za spremljanje iz odstavka 1 se določijo z delegiranimi akti. Predloge morajo biti karseda enostavne in ne smejo ustvarjati nepotrebne birokracije. Navedene delegirane akte sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 24 te uredbe.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Družbe od 1. januarja 2018 na podlagi načrta za spremljanje, odobrenega v skladu s členom 13(1), spremljajo emisije za vsako ladjo po posameznih plovbah in na letni ravni, za kar uporabijo eno od ustreznih metod, določenih v delu B Priloge I, in izračunajo emisije v skladu z delom A Priloge I.

Družbe od 1. januarja 2016 na podlagi načrta za spremljanje, odobrenega v skladu s členom 13(1), spremljajo emisije za vsako ladjo po posameznih plovbah oziroma mesečno v primeru linijske plovbe na kratke razdalje in na letni ravni, za kar uporabijo eno od ustreznih metod, določenih v delu B Priloge I, in izračunajo emisije v skladu z delom A Priloge I.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 9 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Družbe na podlagi načrta za spremljanje, odobrenega v skladu s členom 13(1), za vsako ladjo in vsako plovbo v pristanišče pod jurisdikcijo države članice ali iz njega v skladu z delom A Priloge I in Prilogo II spremljajo naslednje informacije:

Družbe na podlagi načrta za spremljanje, odobrenega v skladu s členom 13(1), za vsako ladjo in vsako plovbo v pristanišče pod jurisdikcijo države članice ali iz njega oziroma mesečno v primeru linijske plovbe na kratke razdalje v skladu z delom A Priloge I in Prilogo II spremljajo naslednje informacije:

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 9 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) izpuščeni CO2;

(c) zgolj izpuščeni CO2;

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 9 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) čas, preživet na morju;

(e) datum in čas začetka in konca obdobij, v katerih je bilo spremljanje prekinjeno zaradi izrednih razmer, kot so dejavnosti reševanja ljudi;

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 9 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) prepeljani tovor;

črtano

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 9 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga) datum in čas začetka in konca obdobij, v katerih se spremljanje ni izvajalo zaradi izrednih in nevarnih razmer, kot so na primer reševalne operacije.

Obrazložitev

Izredne in nevarne razmere se ne bi smele upoštevati.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Z odstopanjem od prvega odstavka so plovila, ki delujejo izključno v okviru področja uporabe te uredbe in opravljajo več plovb na dan, oproščena spremljanja emisij po posameznih plovbah.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 10 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) skupni izpuščeni CO2;

(b) zgolj skupni izpuščeni CO2;

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 10 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) skupne emisije CO2 z vseh plovb med pristanišči pod jurisdikcijo države članice;

(c) zgolj skupne emisije CO2 z vseh plovb med pristanišči pod jurisdikcijo države članice;

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 10 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) skupne emisije CO2 z vseh plovb iz pristanišč pod jurisdikcijo države članice;

(d) zgolj skupne emisije CO2 z vseh plovb iz pristanišč pod jurisdikcijo države članice;

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 10 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) skupne emisije CO2 z vseh plovb v pristanišča pod jurisdikcijo države članice;

(e) zgolj skupne emisije CO2 z vseh plovb v pristanišča pod jurisdikcijo države članice;

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 10 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) emisije CO2, nastale v pristaniščih pod jurisdikcijo države članice, ko je bila ladja zasidrana;

(f) zgolj emisije CO2, nastale v pristaniščih pod jurisdikcijo države članice, ko je bila ladja zasidrana;

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Družbe od leta 2019 vsako leto do 30. aprila Komisiji in organom zadevne države zastave za vsako ladjo pod njihovo odgovornostjo predložijo poročilo o emisijah, ki se nanaša na emisije in druge za podnebje pomembne informacije v celotnem poročevalnem obdobju ter ga je preveritelj v skladu z zahtevami iz člena 14 potrdil kot zadovoljivo.

1. Družbe od leta 2017 vsako leto do 30. aprila Komisiji in organom zadevne države zastave za vsako ladjo pod njihovo odgovornostjo predložijo poročilo o emisijah, ki se nanaša na emisije in druge za podnebje pomembne informacije v celotnem poročevalnem obdobju ter ga je preveritelj v skladu z zahtevami iz člena 14 potrdil kot zadovoljivo.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 – točka a – podtočka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiia) kategorijo ladje za plovbo v ledu;

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Poročilo o emisijah iz člena 11 se predloži z uporabo avtomatiziranih sistemov in oblik za popolno izmenjavo podatkov, vključno z elektronskimi predlogami.

1. Da bi zmanjšali upravno breme za družbe, se poročilo o emisijah iz člena 11 predloži z uporabo avtomatiziranih sistemov, standardov za izmenjavo podatkov in elektronskih predlog.

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Tehnična pravila o določitvi oblike za izmenjavo podatkov, vključno z elektronskimi predlogami iz odstavka 1, se določijo z izvedbenimi akti. Navedene izvedbene akte sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 25(2) te uredbe.

2. Postopki za predložitev podatkov Komisiji, vključno s standardi za izmenjavo podatkov ter oblikami elektronskih predlog iz odstavka 1, se določijo z delegiranimi akti. Navedene delegirane akte sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 24 te uredbe.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Preveritelj o izdaji vsakega dokumenta o skladnosti nemudoma obvesti Komisijo in organ države zastave, informacije iz odstavka 2 pa pošlje z uporabo avtomatiziranih sistemov in oblik za popolno izmenjavo podatkov, vključno z elektronskimi predlogami, ki jih Komisija določi v skladu s postopkom iz sedanje uredbe.

4. Preveritelj o izdaji vsakega dokumenta o skladnosti nemudoma obvesti Komisijo in organ države zastave, informacije iz odstavka 2 pa pošlje z uporabo avtomatiziranih sistemov, standardov in elektronskih predlog za izmenjavo podatkov, ki jih Komisija določi v skladu s postopkom iz sedanje uredbe.

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Tehnična pravila o določitvi oblike za izmenjavo podatkov, vključno z elektronskimi predlogami iz odstavka 4, se določijo z izvedbenimi akti. Navedene izvedbene akte sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 25(2) te uredbe.

5. Postopki za predložitev podatkov Komisiji, vključno s standardi za izmenjavo podatkov in oblikami elektronskih predlog iz odstavka 4, se določijo z delegiranimi akti. Navedene delegirane akte sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 24 te uredbe.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Od 30. junija 2019 imajo ladje, ki priplujejo v pristanišče pod jurisdikcijo države članice, so v njem ali odplujejo iz njega, na krovu veljaven dokument, izdan v skladu s členom 17, ki potrjuje, da ladja izpolnjuje obveznosti poročanja in spremljanja za zadevno poročevalno obdobje.

Od 30. junija 2017 imajo ladje, ki priplujejo v pristanišče pod jurisdikcijo države članice, so v njem ali odplujejo iz njega, na krovu veljaven dokument, izdan v skladu s členom 17, ki potrjuje, da ladja izpolnjuje obveznosti poročanja in spremljanja za zadevno poročevalno obdobje.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice določijo sistem kazni za neizpolnjevanje zahtev glede spremljanja in poročanja iz členov od 8 do 12 ter sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje uporabe navedenih kazni. Določene kazni niso manj stroge od kazni, ki so za upravljavce, ki ne izpolnjujejo obveznosti glede poročanja, predvidene v nacionalni zakonodaji o emisijah toplogrednih plinov, ter so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice o teh določbah uradno obvestijo Komisijo do 1. julija 2017, brez odlašanja pa sporočijo tudi vse poznejše spremembe, ki vplivajo na te določbe.

1. Države članice določijo sistem kazni za neizpolnjevanje zahtev glede spremljanja in poročanja iz členov od 8 do 12 ter sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje uporabe navedenih kazni. Določene kazni niso manj stroge od kazni, ki so za upravljavce, ki ne izpolnjujejo obveznosti glede poročanja, predvidene v nacionalni zakonodaji o emisijah toplogrednih plinov, ter so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice o teh določbah uradno obvestijo Komisijo do 1. julija 2015, brez odlašanja pa sporočijo tudi vse poznejše spremembe, ki vplivajo na te določbe.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija do 30. junija vsako leto objavi emisije, sporočene v skladu s členom 11, in informacije o tem, kako družba izpolnjuje zahteve glede spremljanja in poročanja iz členov 11 in 17.

1. Komisija do 30. junija vsako leto objavi zbirne podatke o emisijah, sporočene v skladu s členom 11, in informacije o tem, kako družba izpolnjuje zahteve glede spremljanja in poročanja iz členov 11 in 17.

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) identiteto ladje (ime, registracijsko številko IMO in pristanišče vpisa ali matično pristanišče);

(a) identiteto ladje (ime, registracijsko številko IMO, pristanišče vpisa ali matično pristanišče in kategorijo ladje za plovbo v ledu);

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) letne emisije CO2;

(d) zgolj letne emisije CO2;

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija organizacijo IMO in druge ustrezne mednarodne organe redno obvešča o izvajanju te uredbe, da bi olajšala oblikovanje mednarodnih pravil v okviru organizacije IMO za spremljanje emisij toplogrednih plinov iz pomorskega prometa, poročanje o njih in njihovo preverjanje.

1. Komisija organizacijo IMO in druge ustrezne mednarodne organe redno obvešča o izvajanju te uredbe, da bi uredbo uskladila z napredkom v organizaciji IMO, kar zadeva spremljanje emisij toplogrednih plinov iz pomorskega prometa, poročanje o njih in njihovo preverjanje.

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če se doseže mednarodni dogovor o globalnih ukrepih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz pomorskega prometa, Komisija znova pregleda to uredbo in lahko predlaga njene spremembe, če je to ustrezno.

3. Če se doseže mednarodni dogovor o globalnih ukrepih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz pomorskega prometa, Komisija znova pregleda to uredbo, da bi zagotovila njeno skladnost z ustreznimi mednarodnimi predpisi organizacije IMO.

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi se dopolnijo in spremenijo določbe prilog I in II, da se upoštevajo najnovejši razpoložljivi znanstveni dokazi in zadevni podatki na voljo na ladjah ter ustrezna mednarodna pravila in mednarodno sprejeti standardi, da se opredelijo najnatančnejše in najučinkovitejše metode za spremljanje emisij ter da se izboljša natančnost zahtevanih informacij v zvezi s spremljanjem emisij in poročanjem o njih, se na Komisijo prenese pod pogoji, določenimi v členu 24, kolikor se nanaša na nebistvene elemente te uredbe.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s spremenjenim členom 24 priloge I, po katerih se bodo glede na znanstveni in tehnološki napredek ter mednarodno sprejete standarde prilagodile metode spremljanja, kar bo izboljšalo zanesljivost, veljavnost in natančnost podatkov o emisijah.

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s spremenjenim členom 24 Priloge I, po katerih se bodo glede na znanstveni in tehnološki napredek ter mednarodno sprejete standarde natančneje določile in prilagodile metode spremljanje za podnebje pomembnih informacij, kar bo izboljšalo zanesljivost, veljavnost in natančnost podatkov o emisijah.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 15, 16 in 23 se na Komisijo prenese za pet let od 1. julija 2015.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 12a, 15, 16 in 23 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [vstaviti datum – datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 23 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, določen v navedenem sklepu. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Preklic ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

2. Pooblastilo iz členov 12a, 15, 16 in 23 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 23, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet v dveh mesecih od uradnega obvestila o navedenem aktu ne nasprotujeta ali če Evropski parlament in Svet pred iztekom tega roka obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

4. Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 12 a, 15, 16 in 23, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati 1. julija 2015.

Ta uredba začne veljati 1. julija 2014.

Obrazložitev

Za pripravo izvajanja uredbe v letu 2015 je potrebno dovolj časa za oblikovanje ustreznih določb.

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Priloga I – del B – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta metoda temelji na količini in vrsti goriva, kot sta opredeljeni na dobavnici za gorivo, v povezavi z rednimi popisi zalog goriva v tankih na podlagi odčitkov stanja tankov. Gorivo na začetku obdobja, plus dostave, minus gorivo, na voljo ob koncu obdobja, in gorivo, izpraznjeno z ladje med začetkom in koncem obdobja, skupaj pomenijo gorivo, porabljeno v obdobju.

Ta metoda temelji na količini in vrsti goriva, kot sta opredeljeni na dobavnici za gorivo (če je na voljo), v povezavi z rednimi popisi zalog goriva v tankih na podlagi odčitkov stanja tankov. Gorivo na začetku obdobja, plus dostave, minus gorivo, na voljo ob koncu obdobja, in gorivo, izpraznjeno z ladje med začetkom in koncem obdobja, skupaj pomenijo gorivo, porabljeno v obdobju.

POSTOPEK

Naslov

Spremljanje emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013

Referenčni dokumenti

COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

4.7.2013

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

4.7.2013

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Michael Cramer

11.9.2013

Obravnava v odboru

14.11.2013

20.1.2014

 

 

Datum sprejetja

21.1.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

11

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Phil Bennion, Spiros Danelis (Spyros Danellis), Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Vittorio Prodi

  • [1]  Tehnično poročilo EGP št. 4/2013 — The impact of international shipping on European air quality and climate forcing (vpliv mednarodnega ladijskega prometa na evropsko kakovost zraka in nasilno spreminjanje podnebja)
  • [2]  Glej http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/events/doc/2011_06_01_stakeholder-event/item4.pdf

POSTOPEK

Naslov

Spremljanje emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013

Referenčni dokumenti

COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD)

Datum predložitve EP

28.6.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

4.7.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

4.7.2013

TRAN

4.7.2013

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

5.9.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

28.11.2013

22.1.2014

 

 

Datum sprejetja

30.1.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

6

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), Bogusław Sonik, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kriton Arsenis, Erik Bánki, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Andrea Zanoni

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Fabrizio Bertot, Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

Datum predložitve

31.1.2014