ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на Хърватия и Кипър на определени документи за равностойни на националните им визи за транзитно преминаване или планиран престой на тяхна територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, и за отмяна на Решение № 895/2006/EО и Решение № 582/2008/EО на Европейския парламент и Съвета

  3.2.2014 - (COM(2013)0441 – C7‑0186/2013 – 2013/0210(COD)) - ***I

  Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  Докладчик: Таня Файон


  Процедура : 2013/0210(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0082/2014
  Внесени текстове :
  A7-0082/2014
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на Хърватия и Кипър на определени документи за равностойни на националните им визи за транзитно преминаване или планиран престой на тяхна територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, и за отмяна на Решение № 895/2006/EО и Решение № 582/2008/EО на Европейския парламент и Съвета

  (COM(2013)0441 – C7‑0186/2013 – 2013/0210(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0441),

  –   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, букви а) и б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0186/2013),

  –   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

  –   като взе предвид член 55 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А7-0082/2014),

  1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  Изменение  1

  Предложение за решение

  Съображение 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Поради това от Хърватия се изисква да издава национални входни визи или национални визи за транзитно преминаване през нейна територия на граждани на трети държави, притежаващи единна виза или виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, издадени от държава членка, която прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, и подобни документи, издадени от Кипър.

  (3) Поради това от Хърватия се изисква да издава национални входни визи или национални визи за транзитно преминаване през нейна територия на граждани на трети държави, притежаващи единна виза или виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, издадени от държава членка, която прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, и подобни документи, издадени от Кипър – държава членка, която все още не прилага изцяло достиженията на правото от Шенген.

  Изменение  2

  Предложение за решение

  Съображение 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) Притежателите на документи, издадени от тези държави членки, както и на документи, издадени от Кипър, не представляват риск за Хърватия, тъй като те са били подложени на всички необходими проверки от тези държави. С цел да се избегне налагането на неоправдана допълнителна административна тежест за Хърватия, следва да се приемат общи правила, с които на Хърватия се разрешава едностранно да признава определени документи, издадени от тези държави членки, за равностойни на националните си визи и да въведе опростен режим за контрол на лица на външните граници въз основа на тази едностранна равностойност.

  (4) Притежателите на документи, издадени от тези държави членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, както и на документи, издадени от Кипър, не представляват риск за Хърватия, тъй като те са били подложени на всички необходими проверки от тези държави. С цел да се избегне налагането на неоправдана допълнителна административна тежест за Хърватия, следва да се приемат общи правила, с които на Хърватия се разрешава едностранно да признава определени документи, издадени от тези държави членки, за равностойни на националните си визи и да въведе опростен режим за контрол на лица на външните граници въз основа на тази едностранна равностойност.

  Изменение  3

  Предложение за решение

  Съображение 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) Опростеният режим, определен в настоящото решение, следва да се прилага през преходен период до датата, която следва да бъде определена с решение на Съвета, както е посочено в член 3, параграф 2, първа алинея от Акта за присъединяване от 2003 г. по отношение на Кипър и член 4, параграф 2, първа алинея от Акта за присъединяване от 2012 г. по отношение на Хърватия.

  (6) Опростеният режим, определен в настоящото решение, следва да се прилага през преходен период до датата, която следва да бъде определена с решение на Съвета, както е посочено в член 3, параграф 2, първа алинея от Акта за присъединяване от 2003 г. по отношение на Кипър и член 4, параграф 2, първа алинея от Акта за присъединяване от 2012 г. по отношение на Хърватия, при спазване на евентуални преходни разпоредби за документи, издадени преди тази дата.

  Изменение  4

  Предложение за решение

  Член 2 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Хърватия и Кипър могат също да считат за равностойни на своите национални визи за транзитно преминаване или за планиран престой на тяхна територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, визите с ограничена териториална валидност, издадени в съответствие с член 25, параграф 3, първо изречение от Визовия кодекс.

  2. Хърватия и Кипър могат също да считат за равностойни на своите национални визи за транзитно преминаване или за планиран престой на тяхна територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, визите с ограничена териториална валидност, издадени в съответствие с член 25, параграф 3, първо изречение от Визовия кодекс и поставени върху признавани от тях документи за пътуване.

  Обосновка

  Visas with limited territorial validity are issued to the citizens of Kosovo and are valid in the Schengen area minus the countries that do not recognize Kosovo. Should Cyprus decides to apply this Decision according to Article 2(3), Cyprus would be obliged to recognize all documents cover by Article 2(1) and (2) including visas with limited territorial validity issued to nationals of Kosovo, although it does not yet recognize Kosovo, until Cyprus is fully implementing the Schengen aquis. Once Cyprus starts fully implementing the Schengen aquis, mutual recognition would not cover such passports, therefore visas with limited territorial validity would not be valid in Cyprus.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на Хърватия и Кипър на определени документи за равностойни на националните им визи за транзитно преминаване или планиран престой на тяхна територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни

  Позовавания

  COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  21.6.2013

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  LIBE

  1.7.2013

   

   

   

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  AFET

  1.7.2013

   

   

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  AFET

  9.7.2013

   

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Tanja Fajon

  5.9.2013

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  17.10.2013

  22.1.2014

   

   

  Дата на приемане

  22.1.2014

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  44

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Michael Cashman, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Marie-Christine Vergiat

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Sophocles Sophocleous

  Дата на внасяне

  3.2.2014