JELENTÉS a személyek külső határokon történő, egyes okmányoknak a Horvátország és Ciprus által a területükön történő átutazás és a bármely 180 napos időszakban 90 napot nem meghaladó tervezett tartózkodás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló, ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről, valamint a 895/2006/EK tanácsi határozat és az 582/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  3.2.2014 - (COM(2013)0441 – C7‑0186/2013 – 2013/0210(COD)) - ***I

  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  Előadó: Tanja Fajon


  Eljárás : 2013/0210(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0082/2014
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0082/2014
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a személyek külső határokon történő, egyes okmányoknak a Horvátország és Ciprus által a területükön történő átutazás és a bármely 180 napos időszakban 90 napot nem meghaladó tervezett tartózkodás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló, ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről, valamint a 895/2006/EK tanácsi határozat és az 582/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  (COM(2013)0441 – C7‑0186/2013 – 2013/0210(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0441),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 77. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0186/2013),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

  –   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7-0082/2014),

  1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás  1

  Határozatra irányuló javaslat

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) Horvátország ezért köteles belépésre vagy területén történő átutazásra jogosító nemzeti vízumokat kiadni azon harmadik országbeli állampolgárok részére, akik a schengeni vívmányokat teljeskörűen végrehajtó tagállam által kiadott egységes vízummal, hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal vagy tartózkodási engedéllyel, illetve Ciprus által kiadott hasonló okmányokkal rendelkeznek.

  (3) Horvátország ezért köteles belépésre vagy területén történő átutazásra jogosító nemzeti vízumokat kiadni azon harmadik országbeli állampolgárok részére, akik a schengeni vívmányokat teljes körűen végrehajtó tagállam által kiadott egységes vízummal, hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal vagy tartózkodási engedéllyel, illetve Ciprus – mint a vívmányokat még nem teljes körűen végrehajtó tagállam – által kiadott hasonló okmányokkal rendelkeznek.

  Módosítás  2

  Határozatra irányuló javaslat

  4 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) Az ezen tagállamok, illetve Ciprus által kiadott okmányokkal rendelkező személyek nem jelentenek semmilyen kockázatot Horvátország számára, mivel ezek az államok valamennyi szükséges ellenőrzésnek alávetették őket. A Horvátországra háruló további indokolatlan adminisztratív terhek elkerülésére közös szabályokat kell elfogadni, amelyek felhatalmazzák Horvátországot arra, hogy az ezen tagállamok által kiadott bizonyos okmányokat egyoldalúan a nemzeti vízumaival egyenértékűnek ismerje el, és ezen egyoldalú egyenértékűségen alapuló egyszerűsített rendszert hozzon létre a személyek külső határokon történő ellenőrzése céljából.

  (4) A schengeni vívmányokat teljes körűen végrehajtó tagállamok, illetve Ciprus által kiadott okmányokkal rendelkező személyek nem jelentenek semmilyen kockázatot Horvátország számára, mivel ezek az államok valamennyi szükséges ellenőrzésnek alávetették őket. A Horvátországra háruló további indokolatlan adminisztratív terhek elkerülésére közös szabályokat kell elfogadni, amelyek felhatalmazzák Horvátországot arra, hogy az ezen tagállamok által kiadott bizonyos okmányokat egyoldalúan a nemzeti vízumaival egyenértékűnek ismerje el, és ezen egyoldalú egyenértékűségen alapuló egyszerűsített rendszert hozzon létre a személyek külső határokon történő ellenőrzése céljából.

  Módosítás  3

  Határozatra irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) Az e határozatban leírt egyszerűsített rendszer átmeneti időszakra vonatkozik, egy tanácsi határozatban megjelölendő időpontig, Ciprusra vonatkozásában a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően, és Horvátország vonatkozásában a 2012. évi csatlakozási okmány 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

  (6) Az e határozatban leírt egyszerűsített rendszer átmeneti időszakra vonatkozik, egy tanácsi határozatban megjelölendő időpontig, Ciprus vonatkozásában a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően, és Horvátország vonatkozásában a 2012. évi csatlakozási okmány 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően, az azon időpont előtt kiadott dokumentumokra vonatkozó esetleges átmeneti rendelkezésekre is figyelemmel.

  Módosítás  4

  Határozatra irányuló javaslat

  2 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Horvátország és Ciprus a területükön való átutazás vagy a bármely 180 napos időszakban 90 napot nem meghaladó tervezett tartózkodás céljából a Vízumkódex 25. cikke (3) bekezdése első mondatának megfelelően kiadott korlátozott területi érvényességű vízumokat is saját nemzeti vízumaival egyenértékűnek tekintheti.

  (2) Horvátország és Ciprus a területükön való átutazás vagy a bármely 180 napos időszakban 90 napot nem meghaladó tervezett tartózkodás céljából a Vízumkódex 25. cikke (3) bekezdése első mondatának megfelelően kiadott korlátozott területi érvényességű, az általuk elismert úti okmányokba illesztett vízumokat is saját nemzeti vízumaival egyenértékűnek tekintheti.

  Indokolás

  Visas with limited territorial validity are issued to the citizens of Kosovo and are valid in the Schengen area minus the countries that do not recognize Kosovo. Should Cyprus decides to apply this Decision according to Article 2(3), Cyprus would be obliged to recognize all documents cover by Article 2(1) and (2) including visas with limited territorial validity issued to nationals of Kosovo, although it does not yet recognize Kosovo, until Cyprus is fully implementing the Schengen aquis. Once Cyprus starts fully implementing the Schengen aquis, mutual recognition would not cover such passports, therefore visas with limited territorial validity would not be valid in Cyprus.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A személyek külső határokon történő, egyes okmányoknak a Horvátország és Ciprus által a területükön történő átutazás és a bármely 180 napos időszakban 90 napot nem meghaladó tervezett tartózkodás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló ellenőrzése

  Hivatkozások

  COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  21.6.2013

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  LIBE

  1.7.2013

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  AFET

  1.7.2013

   

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  AFET

  9.7.2013

   

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Tanja Fajon

  5.9.2013

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  17.10.2013

  22.1.2014

   

   

  Az elfogadás dátuma

  22.1.2014

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  44

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Michael Cashman, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Marie-Christine Vergiat

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Sophocles Sophocleous

  Benyújtás dátuma

  3.2.2014