SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Chorwację i Cypr niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na tym terytorium nieprzekraczający 90 dni w dowolnym okresie 180 dni oraz uchylającej decyzję nr 895/2006/WE i decyzję nr 582/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

3.2.2014 - (COM(2013)0441 – C7‑0186/2013 – 2013/0210(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Tanja Fajon


Procedura : 2013/0210(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0082/2014
Teksty złożone :
A7-0082/2014
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Chorwację i Cypr niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na tym terytorium nieprzekraczający 90 dni w dowolnym okresie 180 dni oraz uchylającej decyzję nr 895/2006/WE i decyzję nr 582/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(COM(2013)0441 – C7‑0186/2013 – 2013/0210(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0441),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 77 ust. 2 lit. a) i b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0186/2013),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0082/2014),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego(ją) przewodniczącego(cą) do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W związku z tym Chorwacja jest zobowiązana do wydawania wiz krajowych na wjazd lub przejazd tranzytem przez jej terytorium obywatelom państw trzecich posiadającym wizę jednolitą, wizę długoterminową lub zezwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie w pełni wprowadzające w życie dorobek Schengen, a także podobne dokumenty wydane przez Cypr.

(3) W związku z tym Chorwacja jest zobowiązana do wydawania wiz krajowych na wjazd lub przejazd tranzytem przez ich terytoria obywatelom państw trzecich posiadającym wizę jednolitą, wizę długoterminową lub zezwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie w pełni wprowadzające w życie dorobek Schengen, a także podobne dokumenty wydane przez Cypr – państwo członkowskie, które jeszcze nie w pełni wprowadza w życie dorobek Schengen.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Posiadacze dokumentów wydawanych przez przedmiotowe państwa członkowskie oraz dokumentów wydawanych przez Cypr nie stanowią żadnego ryzyka dla Chorwacji z uwagi na wszystkie niezbędne kontrole, jakim zostali poddani przez wspomniane państwa. Aby nie nakładać nieuzasadnionego, dodatkowego obciążenia administracyjnego na Chorwację, powinny zostać przyjęte wspólne przepisy upoważniające Chorwację do jednostronnego uznawania niektórych dokumentów wydawanych przez przedmiotowe państwa członkowskie za równorzędne z jej wizami krajowymi oraz do ustanowienia uproszczonego systemu kontroli osób na granicach zewnętrznych opartego na jednostronnym uznawaniu równorzędnego statusu dokumentów.

(4) Posiadacze dokumentów wydawanych przez przedmiotowe państwa członkowskie, które jeszcze nie w pełni wprowadzają w życie dorobek Schengen, oraz dokumentów wydawanych przez Cypr nie stanowią żadnego ryzyka dla Chorwacji z uwagi na wszystkie niezbędne kontrole, jakim zostali poddani przez wspomniane państwa. Aby nie nakładać nieuzasadnionego, dodatkowego obciążenia administracyjnego na Chorwację, powinny zostać przyjęte wspólne przepisy upoważniające Chorwację do jednostronnego uznawania niektórych dokumentów wydawanych przez przedmiotowe państwa członkowskie za równorzędne z jej wizami krajowymi oraz do ustanowienia uproszczonego systemu kontroli osób na granicach zewnętrznych opartego na jednostronnym uznawaniu równorzędnego statusu dokumentów.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Uproszczony system ustanowiony w niniejszej decyzji powinien mieć zastosowanie w okresie przejściowym do dnia określonego w decyzji Rady zgodnie z art. 3 ust. 2 akapit pierwszy Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do Cypru oraz art. 4 ust. 2 akapit pierwszy Aktu przystąpienia z 2012 r. w odniesieniu do Chorwacji.

(6) Uproszczony system ustanowiony w niniejszej decyzji powinien mieć zastosowanie w okresie przejściowym do dnia określonego w decyzji Rady zgodnie z art. 3 ust. 2 akapit pierwszy Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do Cypru oraz art. 4 ust. 2 akapit pierwszy Aktu przystąpienia z 2012 r. w odniesieniu do Chorwacji, z zastrzeżeniem ewentualnych przepisów przejściowych w odniesieniu do dokumentów wydanych przed tym dniem.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Chorwacja i Cypr mogą również uznawać wizy o ograniczonej ważności terytorialnej wydawane zgodnie z art. 25 ust. 3 zdanie pierwsze kodeksu wizowego za równorzędne z ich krajowymi wizami na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na tym terytorium nieprzekraczający 90 dni w dowolnym okresie 180 dni.

2. Chorwacja i Cypr mogą również uznawać wizy o ograniczonej ważności terytorialnej wydawane zgodnie z art. 25 ust. 3 zdanie pierwsze kodeksu wizowego za równorzędne z ich krajowymi wizami na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na tym terytorium nieprzekraczający 90 dni w dowolnym okresie 180 dni, umieszczone w uznawanych przez nie dokumentach podróży.

Uzasadnienie

Visas with limited territorial validity are issued to the citizens of Kosovo and are valid in the Schengen area minus the countries that do not recognize Kosovo. Should Cyprus decides to apply this Decision according to Article 2(3), Cyprus would be obliged to recognize all documents cover by Article 2(1) and (2) including visas with limited territorial validity issued to nationals of Kosovo, although it does not yet recognize Kosovo, until Cyprus is fully implementing the Schengen aquis. Once Cyprus starts fully implementing the Schengen aquis, mutual recognition would not cover such passports, therefore visas with limited territorial validity would not be valid in Cyprus.

PROCEDURA

Tytuł

Kontrola osób na granicach zewnętrznych oparta na jednostronnym uznawaniu przez Chorwację i Cypr niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na tym terytorium nieprzekraczający 90 dni w dowolnym okresie 180 dni

Odsyłacze

COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD)

Data przedstawienia w PE

21.6.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

1.7.2013

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

1.7.2013

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

9.7.2013

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Tanja Fajon

5.9.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

17.10.2013

22.1.2014

 

 

Data przyjęcia

22.1.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Michael Cashman, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Marie-Christine Vergiat

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sophocles Sophocleous

Data złożenia

3.2.2014