ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество (преработка)

5.2.2014 - (COM(2012)0360 – C7‑0180/2012 – 2012/0175(COD)) - ***I

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Вернер Ланген
(Преработка – член 87 от Правилника за дейността)


Процедура : 2012/0175(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0085/2014
Внесени текстове :
A7-0085/2014
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество (преработка)

(COM(2012)0360 – C7‑0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0360),

–   като взе предвид член 294, параграф 2, член 53, параграф 1 и член 62 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0180/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове[1],

–   като взе предвид своята законодателна резолюция от 5 юли 2011 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите[2],

–   като взе предвид своята позиция от 16 февруари 2012 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите (преработка)[3],

–   като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 13 декември 2013 г. до комисията по икономически и парични въпроси съгласно член 87, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по правни въпроси (A7-0085/2014),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове без промяна по същество,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ[4]*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 и член 62 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

като действат съгласно обикновената законодателна процедура ;

като имат предвид, че:

(1)    В Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[5] трябва да бъдат внесени изменения. Поради това се предлага Директивата ▌ да бъде преработена.

(2)    Тъй като основната цел и предмет на настоящото предложение е да се съгласуват националните разпоредби в споменатите области, предложението следва да се основава на член 53, параграф 1 и член 62 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Директива е подходящата правна форма, за да може разпоредбите, които ще бъдат прилагани в обхванатите от настоящата директива области, да бъдат адаптирани към особеностите на конкретния пазар и правната система във всяка държава членка. Цел на Директивата е и координиране на националните разпоредби относно условията за започване на дейност по застрахователно и презастрахователно посредничество ▌и затова този акт се основава на член 53, параграф 1 от ДФЕС. Освен това Директивата се основава и на член 62 от ДФЕС, тъй като това е сектор, който предлага услуги в целия Съюз.

(3)    Застрахователните и презастрахователните посредници играят централна роля в разпространението на застрахователни и презастрахователни продукти в Съюза .

(4)    Различни видове лица или институции като агенти, брокери, „банково- застрахователни“ оператори, застрахователни предприятия, туристически агенции и предприятия за отдаване на автомобили под наем могат да разпространяват застрахователни продукти.▌

(4a)  За да се гарантира, че се прилага еднакво равнище на защита и че потребителят може да се ползва от съпоставими стандарти, е важно настоящата директива да насърчава равните условия на конкуренция между посредниците, независимо от това дали те са обвързани със застрахователно предприятие или не. За потребителя има полза, ако за застрахователните продукти се извършва посредничество посредством различни канали и посредници с различни форми на сътрудничество със застрахователни предприятия, при условие че тези канали и посредници трябва да прилагат същите правила за защита на потребителите. Важно е тези аспекти да се вземат предвид от държавите членки при прилагането на настоящата директива.

(5)    При прилагането на Директива 2002/92/ЕО стана видно, че редица разпоредби трябва да бъдат доуточнени, за да бъде улеснено упражняването на застрахователното и презастрахователното посредничество, както и че за осигуряването на защитата на потребителите е необходимо разширяване на обхвата на посочената директива чрез включването в него на всички продажби на застрахователни продукти като основна дейност по занятие независимо дали от страна на застрахователни посредници или застрахователни предприятия. По отношение на извършваните от тях продажби, следпродажбени услуги и дейности по уреждане на претенции застрахователните предприятия, които пряко продават застрахователни продукти, следва да бъдат включени в обхвата на новата директива по подобие на застрахователните агенти и брокери.

(8)    Все още са налице значителни разлики между националните разпоредби, които пораждат препятствия пред започването и извършването на дейностите на застрахователен и презастрахователен посредник на вътрешния пазар. Съществува необходимост от по-нататъшно укрепване на вътрешния пазар и от създаване на истински европейски вътрешен пазар за животозастрахователни и неживотозастрахователни продукти и услуги.

(9)    Финансовата нестабилност понастоящем и през последните години показа колко е важно да се осигури ефективна защита на потребителите във всички финансови сектори. Затова е необходимо да се укрепи доверието на клиентите, като се хармонизира уредбата на разпространението на застрахователни продукти, за да се гарантира подходящо равнище на защита на клиентите в целия Съюз. Равнището на защита на потребителите в сравнение с Директива 2002/92/EО следва да бъде повишено, за да се намали необходимостта от различни национални мерки. Важно е да се вземе под внимание специфичният характер на застрахователните договори в сравнение с инвестиционните продукти, уредени съгласно Директива 2014/.../EС на Европейския парламент и на Съвета [ДПФИ][6]. Разпространението на застрахователни договори, включително и на така наречените застрахователни инвестиционни продукти, следва да бъде уредено съгласно настоящата директива и да бъде приведено в съответствие с Директива 2014/.../EС [ДПФИ]. Минималните стандарти трябва да бъдат завишени по отношение на правилата за разпространение и на създаването на равнопоставени условия на конкуренция, приложими за всички пакетни застрахователни инвестиционни продукти. Мерките за защита на клиентите следва да бъдат по-сериозни за „непрофесионалните“ клиенти, отколкото за „професионалните“.

(10)  Настоящата директива следва да се прилага за лицата, чиято дейност се състои в предоставяне на услуги по застрахователно или презастрахователно посредничество на трети лица срещу възнаграждение, което може да бъде парично или под друга договорена форма на икономическа полза, обвързана с резултатите от дейността.

(11)  Настоящата директива следва да се прилага за лицата, чиято дейност се състои в предоставянето на информация за един или повече застрахователни или презастрахователни продукти по критерии, определени от клиента, независимо дали чрез интернет сайт или с други средства, или в извършването на класиране на застрахователни или презастрахователни продукти, или в осигуряването на отстъпки от цените на продукти, когато клиентът може да сключи пряко застрахователен договор в края на процеса; тя следва да не се прилага за чисто встъпителните дейности, състоящи се в предоставянето на данни и информация за кандидати за застраховане на застрахователни или презастрахователни посредници или предприятия или в предоставянето на информация за застрахователни или презастрахователни продукти или за застрахователен или презастрахователен посредник или предприятие на кандидатите за застраховане.

(12)  Настоящата директива не следва да се прилага за лицата с друга професионална дейност, като например данъчни експерти или счетоводители, които дават съвети относно застрахователно покритие по отделни поводи в хода на съответната друга професионална дейност, нито следва да се прилага за предоставянето на информация от общ характер относно застрахователни продукти, при условие че целта на тази дейност не е да бъде в помощ на клиента при сключването или изпълнението на застрахователен или презастрахователен договор. Настоящата директива не следва да се прилага за уреждане на застрахователни претенции по занятие от името на застрахователно или презастрахователно дружество, нито за определяне размера на причинените вреди и изготвяне на експертни оценки във връзка със застрахователни претенции.

(13)  Настоящата директива не следва да се прилага за лицата, практикуващи застрахователно посредничество като допълнителна дейност при определени ограничения във връзка с полицата, по-конкретно специалните знания, необходими за продажбата ѝ, покритите рискове и размера на премията.

(14)  Настоящата директива съдържа определение на „обвързан застрахователен посредник“, за да бъдат отчетени характерните особености на пазарите на някои държави членки и да бъдат установени условията, приложими за такива посредници.

(15)  Застрахователните и презастрахователните посредници, които са физически лица, следва да бъдат регистрирани от компетентния орган на държавата членка по пребиваване; тези, които са юридически лица, следва да бъдат регистрирани от компетентния орган на държавата членка по седалище (или — ако нямат седалище съгласно националното законодателство — държавата членка по главното им управление), при условие че отговарят на строги професионални изисквания, отнасящи се до тяхната компетентност, добра репутация, застраховка „Професионална отговорност“ и финансово състояние. От застрахователните посредници, които вече са регистрирани в държава членка, следва да не се изисква да се пререгистрират по настоящата директива.

(16)  Застрахователните и презастрахователните посредници следва да могат да се ползват със свободата на установяване и със свободното предоставяне на услуги, които са заложени в ДФЕС. Затова чрез регистрация от компетентния орган на държавата членка по произход или въз основа на декларация пред този орган застрахователните и презастрахователните посредници следва да могат да извършват дейност в други държави членки в съответствие с принципа на свободното установяване и свободното предоставяне на услуги, при условие че между компетентните органи е изпълнена съответната процедура по уведомяване.

(18)  За да бъде повишена прозрачността и да бъде улеснена презграничната търговия, Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета[7], следва да създаде, публикува и актуализира единна електронна база данни, съдържаща данни за всеки застрахователен или презастрахователен посредник, който е обявил намерението си да упражнява свободата на установяване или свободата на предоставяне на услуги. Държавите членки следва своевременно да представят на ЕОЗППО информацията, която му е необходима за тази цел. В посочения регистър следва да има електронна препратка към съответния компетентен орган във всяка държава членка. Компетентният орган на всяка държава членка следва да включи на своя интернет сайт електронна препратка към регистъра.

(19)  Следва ясно да бъдат установени правата и задълженията на държавите членки по произход и приемащите държави членки по отношение на надзора върху застрахователните и презастрахователните посредници, които са регистрирани от тях или които извършват дейности по застрахователно или презастрахователно посредничество на територията им съгласно свободата на установяване или свободата на предоставяне на услуги.

(21)  Невъзможността застрахователните посредници да извършват дейност свободно навсякъде в Съюза възпрепятства правилното функциониране на единния застрахователен пазар. Настоящата директива е важна стъпка към повишено равнище на защита на потребителите и пазарна интеграция в рамките на вътрешния пазар.

(21a) Застрахователният или презастрахователният посредник упражнява дейност по застрахователно или презастрахователно посредничество съгласно свободата на предоставяне на услуги, ако той упражнява застрахователно или презастрахователно посредничество за притежател на полици или кандидат за застраховане, който пребивава или е установен в държава членка, различна от държавата членка по произход на посредника, и всеки покрит риск е в държава членка, различна от държавата членка по произход на посредника. Застрахователният или презастрахователният посредник упражнява дейност по застрахователно или презастрахователно посредничество съгласно свободата на установяване, ако поддържа продължаващо присъствие в държава членка, различна от държавата членка по произход.

(22)  Важно е да се осигури високо равнище на професионализъм и компетентност на застрахователните и презастрахователните посредници и служителите на преките застрахователи, които извършват свързани с продажбата на застрахователни продукти дейности преди, по време на и след продажбата. Следователно професионалните знания на посредника и на служителите на преките застрахователи съответстват на сложността на тези дейности. Следва да бъде осигурен непрекъснат процес на обучение. Формата, съдържанието и задълженията за доказване следва да бъдат уреждани от държавите членки. Организациите за професионално обучение, свързани със сектора или принадлежащи към дадено сдружение, следва да бъдат сертифицирани в този контекст.

(22a) По отношение на служителите на даден посредник, които предоставят консултации или извършват продажби на инвестиционни застрахователни продукти на непрофесионални клиенти, държавите членки следва да гарантират, че притежават знания и компетентност във връзка с предлаганите продукти на необходимото равнище. Това е особено важно предвид нарасналата сложност и непрекъснатите нововъведения при създаването на инвестиционните застрахователни продукти. Купуването на инвестиционен застрахователен продукт е свързано с риск и инвеститорите следва да могат да разчитат на информацията и качеството на предоставените оценки. Необходимо е освен това служителите да разполагат с достатъчно време и ресурси, така че да могат да предоставят на клиентите цялата необходима информация относно продуктите, които предлагат.

(23)  Координирането на националните разпоредби относно професионалните изисквания и регистрацията на лицата, започващи и извършващи дейност по застрахователно или презастрахователно посредничество, може да допринесе както за завършването на единния пазар на финансови услуги, така и за засилването на защитата на клиентите в тази област.

(24)  За да бъде насърчена презграничната търговия, следва да бъдат въведени принципни разпоредби, уреждащи взаимното признаване на знанията и уменията на посредниците.

(25)  Приемащата държава членка следва да смята, че национална квалификационна степен, съответстваща на ниво 3 или по-високо ниво съгласно Европейската квалификационна рамка, установена с Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот, представлява гаранция за спазването на изискванията за знания и умения от страна на застрахователния или презастрахователния посредник, което е условие за регистрация по настоящата директива. Тази рамка помага на държавите членки, учебните заведения, работодателите и гражданите да сравняват квалификациите от различните системи на Съюза за образование и обучение. Това средство е от основно значение за развитието на пазара на труда в целия Съюз. Предназначението на рамката не е да замени националните квалификационни системи, а да допълни действията на държавите членки чрез улесняване на сътрудничеството между тях.

(26)  Въпреки съществуващите системи на единния лиценз или разрешение за застрахователите и посредниците, европейският застрахователен пазар остава много разпокъсан. За да бъдат улеснени презграничните стопански дейности и да бъде повишена прозрачността за потребителите, държавите членки осигуряват публикуването на действащите на тяхната територия разпоредби за общото благо, както и обществен достъп до единен електронен регистър и информация за разпоредбите за общото благо във всички държави членки, приложими спрямо застрахователното и презастрахователното посредничество.

(27)  Сътрудничеството и обменът на информация между компетентните органи са от съществено значение за защитата на клиентите и за гарантиране на надеждността на застрахователната и презастрахователната дейност в рамките на единния пазар.

(28)  Необходими са подходящи и ефективни извънсъдебни процедури за подаване на жалби и за обезщетяване в държавите членки за уреждане на споровете между застрахователните посредници или предприятия и клиентите, прилагайки, когато е целесъобразно, действащите процедури. Необходими са ефективни извънсъдебни процедури за подаване на жалби и за обезщетяване, за да бъдат решавани споровете, свързани с права и задължения ▌по настоящата директива, между застрахователните предприятия или лицата, продаващи или предлагащи застрахователни продукти, и клиентите. В случай на алтернативно решаване на спорове (АРС) разпоредбите на Директива 2013/11/EС на Европейския парламент и на Съвета[8] следва да са обвързващи и за целите на настоящата директива. За да бъде повишена ефективността на извънсъдебните процедури за решаване на спорове по жалби на клиентите, в настоящата директива следва да се предвиди, че застрахователните предприятия или лицата, продаващи или предлагащи застрахователни продукти, трябва да участват в процедури за решаване на спорове, които водят до решения, които при изрично поискване могат да бъдат задължителни за посредника и за клиента, и които са открити срещу тях по искане на клиентите във връзка с права и задължения по настоящата директива. Тези извънсъдебни процедури за решаване на спорове биха имали за цел по-бързо и не толкова скъпо уреждане на споровете между застрахователните предприятия или лицата, продаващи или предлагащи застрахователни продукти, и клиентите, както и намаляване на натовареността на съдебната система. ▐

Без да се засяга правото на клиентите да завеждат искове в съда, държавите членки следва да гарантират, че организациите за алтернативно решаване на потребителски спорове съгласно настоящата директива си сътрудничат при уреждането на презгранични спорове. Държавите следва да насърчават организациите за алтернативно решаване на спорове, които разглеждат такива случаи, да станат част от Мрежата за жалби относно финансови услуги (FIN-NET).

(29)  Разширяващият се кръг от дейности, които много застрахователни посредници и предприятия извършват едновременно, повиши потенциала за възникване на конфликти на интереси между различните дейности и интересите на техните клиенти. Поради това е необходимо държавите членки да установят разпоредби, с които да се гарантира, че интересите на клиентите се вземат под внимание.

(30)  На потребителите следва предварително да бъде предоставяна ясна информация за статута на лицата, които продават застрахователния продукт. Заслужава да бъде обмислено въвеждане на задължение за европейските застрахователни предприятия и посредници да обявяват статута си. Тази информация следва да се предоставя на потребителя на преддоговорния етап. Предназначението ѝ е да се разкрие връзката между застрахователното предприятие и застрахователния посредник (в съответните случаи).

(31)  За да бъдат ограничени конфликтите на интереси между продавачите и купувачите на застрахователни продукти, трябва да се въведе изискване за предоставяне на достатъчно информация за възнагражденията на лицата, разпространяващи застрахователни продукти. ▌ Посредникът и служителят на застрахователния посредник или застрахователното предприятие следва да бъдат задължени да информират клиента, при поискване и безплатно, за естеството и източника на възнаграждението си преди продажбата.

(32)  За да се осигури предоставянето на клиента на сравнителна информация за извършваните услуги по застрахователно посредничество, независимо дали клиентът купува чрез посредник или пряко от застрахователното предприятие, и за да се предотврати нарушаването на конкуренцията чрез насърчаване на застрахователните предприятия да продават пряко на клиентите, а не чрез посредници, с цел избягване на изискванията за предоставяне на информация, от застрахователните предприятия следва също да се изисква да предоставят на клиентите, с които работят пряко при извършаването на услуги по застрахователно посредничество, информация относно възнагражденията, които получават за продажбата на застрахователни продукти.

(32a) Когато стойността на таксите и стимулите не може да бъде установена преди предоставянето на консултацията, начинът на изчисление трябва да се оповести по изчерпателен, точен и разбираем начин в документите за основните услуги, като клиентът се информира относно сумата на общата стойност на консултацията и нейния ефект върху възвращаемостта от предоставената консултация във възможно най-кратки срокове след това. Когато инвестиционната консултация се предоставя текущо, оповестяването на стойността на инвестиционната консултация, включително стимулите, трябва да се предоставя текущо и поне веднъж годишно. В периодичния доклад се оповестяват всички стимули, за които се заплаща или които са получени през предходния период.

(32б) Всяко лице, продаващо застрахователни продукти, което не е създател на продуктите, следва да предоставя на непрофесионалния инвеститор в отделен документ за основни услуги подробна информация за техните цени и за услугите в съответствие с настоящата директива и Директива 2014/.../EС [ДПФИ], както и съответна допълнителна информация, която е необходима на непрофесионалния инвеститор, за да оценява целесъобразността на застрахователния продукт спрямо своите нужди, и която не може да бъде предоставена от създателя на инвестиционния продукт.

(32в) За потребителя има полза, ако застрахователните продукти се продават посредством различни канали и посредници с различни форми на сътрудничество със застрахователни предприятия, при условие че те трябва да прилагат същите правила за защита на потребителите и за прозрачност.

(33)  Тъй като настоящото предложение има за цел засилване на защитата на потребителите, някои от нейните разпоредби са приложими само при отношенията между търговци и потребители, по-специално разпоредбите за извършването на дейността на застрахователните посредници или на другите продавачи на застрахователни продукти.

(34a) Държавите членки следва да изискват политиките за възнаграждение на застрахователните посредници и застрахователните предприятия по отношение на техните служители или представители да не вредят на способността им да действат в най-добрия интерес на клиентите. По отношение на служителите, които предоставят консултации или извършват продажби на застрахователни инвестиционни продукти на клиенти, държавите членки следва да изискват от застрахователните посредници и застрахователните предприятия да гарантират, че възнаграждението, което тези служители получават от посредника, не оказва отражение върху безпристрастността им при изготвянето на подходяща препоръка или извършването на подходяща продажба или представянето на информация в справедлива, ясна и неподвеждаща форма. Възнаграждението в такива случаи следва да не зависи изцяло от продажбените цели или печалбата за посредника от конкретен продукт.

(35)  Важно е клиентът да знае дали поддържа отношения с посредник, който го съветва относно продукти, предлагани от широк кръг застрахователни предприятия, или относно продукти, предлагани от ограничен брой застрахователни предприятия.

(36)  Поради нарастващата зависимост на потребителите от личните препоръки е подходящо да се включи определение за понятието съвет. Качеството на съветите е от решаващо значение и всички съвети следва да отразяват личните характеристики на клиента. Преди предоставянето на съвет застрахователният посредник или застрахователното предприятие следва да направи оценка на потребностите, очакванията и финансовото състояние на клиента. Ако посредникът декларира, че дава съвети относно продукти, предлагани от широк кръг застрахователни предприятия, той следва да проведе справедлив и обширен анализ на достатъчно голям брой застрахователни продукти на пазара. Освен това всички застрахователни посредници и застрахователни предприятия следва да представят основанията за своите съвети и да препоръчват подходящи застрахователни продукти, съобразени с предпочитанията, нуждите, финансовото състояние и личните обстоятелства на клиента.

(37)  Преди сключването на договор, в т.ч. при продажби без предоставяне на съвет, на клиента следва да бъде дадена необходимата информация за застрахователния продукт, за да може да вземе информирано решение. Застрахователният посредник следва да обясни на клиента основните характеристики на застрахователните продукти, които продава, и следователно на неговия персонал следва да се предоставят необходимите ресурси и време, за да направи това.

(38)  Следва да бъдат установени единни разпоредби, за да се улесни изборът на средството, на което ще се предоставя предвидената информация на клиента, като се допуска употребата на електронни съобщителни средства, когато това е подходящо предвид на обстоятелствата по сделката. Все пак клиентът следва да има възможността да получава тази информация на хартиен носител. За да бъде подобрен достъпът на потребителите до информация, цялата преддоговорна информация следва да бъде достъпна безплатно.

(39)  По-малка е необходимостта от изискване за предоставяне на такава информация, когато клиентът търси презастрахователно или застрахователно покритие на търговски или индустриални рискове или когато е професионален клиент ▌.

(40)  Настоящата директива следва да посочва минималните задължения на застрахователните предприятия и застрахователните посредници за предоставяне на информация на клиентите. В тази област всяка държава членка следва да може да запази действащите или да приеме по-строги разпоредби, които да важат за застрахователните посредници и застрахователните предприятия независимо от разпоредбите в тяхната държава членка по произход, когато извършват дейност по застрахователно посредничество на нейна територия, при условие че такива по-строги разпоредби са в съответствие с правото на Съюза , включително Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[9]. Всяка държава членка, която планира да прилага и която прилага разпоредби, уреждащи дейността на застрахователните посредници и продажбата на застрахователни продукти и допълващи разпоредбите на настоящата директива, следва да гарантира, че произтичащата от тези разпоредби административна тежест е ограничена.

(41)  Кръстосаните продажби представляват стратегия, която е уместна и често използвана от доставчиците на финансови услуги на дребно в целия Съюз. ▐

41a   Когато застрахователна услуга или продукт се предлагат в пакет заедно с друга услуга или продукт или като условие за същото споразумение или пакет, към тях са приложими разпоредбите на Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар. Настоящата директива също така предвижда набор от начини за защита за потребителите, когато те закупуват застраховка като част от пакет. Държавите членки могат да изискват националните компетентни органи да приемат или да поддържат допълнителни мерки, за да се преодолеят практиките на кръстосани продажби, които са в ущърб на потребителите.

(42)  Често на клиентите се предлагат застрахователни договори с инвестиционни елементи като възможна алтернатива или заместител на инвестиционните продукти, уредени в Директива 2014/.../EС [ДПФИ]. За да бъде осигурена последователна защита на инвеститорите и да бъде избегнат рискът от регулаторен арбитраж, е важно спрямо инвестиционните продукти на дребно (инвестиционни застрахователни продукти, определени в Регламента за документите с основна информация за инвестиционните продукти) да важат същите изисквания за извършването на дейността: те включват изисквания за предоставянето на подходяща информация, изисквания за уместност на съветите и ограничения за стимулирането, изисквания за управлението на конфликтите на интереси и допълнителни ограничения за ▌възнаграждението. Европейският надзорен орган (Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), създаден с Регламент (EС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета[10], и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) следва да си сътрудничат за постигането на максимално възможната съгласуваност на изискванията за извършването на дейността във връзка с инвестиционните продукти на дребно, които са уредени или в Директива 2014/.../EС [ДПФИ], или в настоящата директива, чрез приемане на насоки. В тези насоки обаче следва да се отчитат особеностите на неживотозастрахователните продукти. Също така в съответствие с аналогичния принцип, съдържащ се в Директива 2014/.../EС [ДПФИ], следва да се обмисли аналогичен режим за застрахователните предприятия при прилагането на настоящата директива на национално равнище и в насоките на съвместния комитет. За инвестиционните застрахователни продукти следва да има по-строги изисквания за извършването на дейността, които да заменят изискванията на настоящата директива, приложими за ▌застрахователни договори от общ характер. Съответно лицата, извършващи застрахователно посредничество във връзка с инвестиционни застрахователни продукти, следва да спазват ▌по-строгите изисквания, които се прилагат за такива продукти.

(42a) След като бъде приета ДПФИ II, глава VII от настоящата директива следва да бъде преразгледана с цел избягване на регулаторно припокриване, противоречия в законодателството и проблеми при адаптирането.

(42б) С настоящата директива се установяват разпоредби за започване и извършване на дейностите по застрахователно и презастрахователно посредничество от физически или юридически лица, които са се установили или желаят да се установят в държава членка. Различни или допълнителни разпоредби в други актове на Съюза не следва да се прилагат по отношение на застрахователното и презастрахователното посредничество.

(43)  За да се осигури спазването на разпоредбите на настоящата директива от застрахователните предприятия и лицата, които извършват застрахователно посредничество, и да се гарантира, че те се третират по сходен начин в целия Съюз, от държавите членки следва да се изисква да предвидят административни наказания и други мерки, които са ефективни, пропорционални и възпиращи. С цел насърчаване на сближаването на наказанията и на другите мерки в Съобщението на Комисията от 8 декември 2010 г. „По-строги наказателни разпоредби за сектора на финансовите услуги“ бе извършен обзор на действащите правомощия и практическото им упражняване. Следователно административните наказания и другите мерки, определени от държавите членки, следва да отговарят на някои основни изисквания по отношение на адресатите, критериите, които трябва да бъдат взети под внимание при налагане на дадено наказание или друга мярка, оповестяването и ключовите правомощия за налагане на наказания ▌.

(44)  По-специално компетентните органи следва да разполагат с правомощия да налагат глоби и имуществени наказания, които да са достатъчно високи, за да надхвърлят очакваните облаги и да бъдат с възпиращ характер дори за по-големите институции и ръководителите им.

(45)  За да се осигури съгласувано налагане на наказания във всички държави членки, те следва да бъдат задължени да гарантират, че при определянето на вида административни наказания или други мерки и размера на глобите и имуществените санкции компетентните органи отчитат всички значими обстоятелства. Въпреки това държавите членки не са задължени да предвиждат административни наказания, когато националното право предвижда наказания в рамките на наказателноправната система.

(46)  За да се подсили възпиращото действие за обществеността и да се осигури информация за нарушенията на нормативните разпоредби, които могат да застрашат защитата на клиентите, налаганите наказания и мерки следва винаги да бъдат оповестявани, освен при точно определени обстоятелства. За да се осигури спазването на принципа на пропорционалността, налаганите наказания и други мерки следва да бъдат оповестявани без посочване на нарушителите, когато оповестяването би довело до непропорционално голяма вреда за засегнатите страни.

(47)  Компетентните органи следва да разполагат с необходимите правомощия за разследване, за да откриват евентуалните нарушения, и следва да създадат ефективни механизми, с които да се насърчава подаването на сигнали за предполагаеми или действителни нарушения, които осигуряват подходяща защита за онези, които изобличават подобни нарушения. Настоящата директива обаче не предполага, че държавите членки трябва да предоставят на административните органи правомощия за провеждане на наказателноправни разследвания.

(48)  В настоящата директива следва да се посочват както административните наказания, така и другите мерки, независимо дали според националните правни системи те се определят съответно като наказания или други мерки.

(49)  Настоящата директива следва да не засяга наказателноправните законови разпоредби на държавите членки.

(49a) Подаващите сигнали за нарушения лица внасят нова информация на вниманието на компетентните органи, с което им помагат при разкриването и санкционирането на случаи на злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара. Подаването на сигналите за нарушения обаче може да бъде възпрепятствано от страх от възмездие или липса на подходящи процедури за съобщаване на нарушения. Следователно настоящата директива следва да осигури адекватни мерки за насърчаване на подаващите такива сигнали да сигнализират на компетентните органи за възможни нейни нарушения, както и да защити тези лица от възмездие. Държавите членки следва също така да гарантират, че схемите за подаване на сигнали, които прилагат, включват механизми, които осигуряват съответна защита на лицето, за което се сигнализира, в частност по отношение правото на защита на личните му данни и процедурите за гарантиране правото му на защита и изслушване преди приемането на решение относно това лице, както и правото да търси ефективна защита по съдебен ред срещу решение, което засяга това лице.

(50)  За да бъдат постигнати целите на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощията да приема актове по член 290 от Договора, които да включват ▌управлението на конфликтите на интереси, изискванията по отношение на извършването на дейността във връзка с пакетите инвестиционни застрахователни продукти на дребно и реда и формулярите за предоставяне на информация за наказанията. От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната си работа, в това число на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(51)  Техническите стандарти в областта на финансовите услуги следва да осигурят последователна хармонизация и подходяща защита на потребителите в целия Съюз. Би било възможно единствено разработването на проекти на предложения, които не включват задължително политически решения, да се възложи на ЕОЗППО като орган със служители с високоспециализирани експертни познания, но и разполагащ с ограничен капацитет, който от своя страна ще представя проектите на Европейския парламент и на Комисията.

(52)  Съгласно членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз и членове 10—15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 [...] Комисията следва да приеме делегирани актове, както е определено в настоящата директива, относно управлението на конфликтите на интереси, относно изискванията за извършването на дейността във връзка с пакетите инвестиционни застрахователни продукти на дребно, както и технически стандарти за изпълнение и относно реда и формулярите за предоставяне на информация за наказанията. Проектите на тези делегирани актове и технически стандарти за изпълнение следва да бъдат изготвени от ЕОЗППО.

(53)  Обработката на лични данни от ЕОЗППО се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета [...][11]и в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета [...][12] съгласно този регламент и под надзора на Европейския надзорен орган по защита на данните.

(54)  Настоящата директива е съобразена с основните права и принципи, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, както е предвидено в Договора.

(55)  В съответствие със Съвместната политическа декларация на държавите членки и на Комисията от 28 септември 2011 г. относно обяснителните документи[13] държавите членки се задължават в обосновани случаи да прилагат към уведомлението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между компонентите на дадена директива и съответните елементи от националните инструменти за транспониране. Във връзка с настоящата директива законодателят смята, че предаването на такива документи е необходимо.

(55a) Надзорните органи на държавите членки следва да разполагат с всички необходими средства за гарантиране на правилното упражняване на дейността от застрахователните посредници и презастрахователните предприятия в рамките на Съюза, упражнявана по силата на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги. За да се гарантира ефективността на надзора, всички предприети от надзорните органи действия следва да бъдат съразмерни спрямо естеството, степента и сложността на риска, характерен за дейността на застрахователните и презастрахователните предприятия, независимо от значимостта на съответното предприятие за общата финансова стабилност на пазара.

(55б) Настоящата директива не следва прекалено да обременява малките и средните застрахователни предприятия. Един от инструментите за постигане на тази цел е правилното прилагане на принципа на пропорционалността. Този принцип следва да се прилага както спрямо изискванията, наложени на застрахователните и презастрахователните предприятия, така и спрямо упражняването на надзорни правомощия.

(56)  Три години след влизането в сила на настоящата директива следва да бъде извършен преглед, за да бъдат отчетени измененията на пазара и измененията в законодателството на Съюза в други области или опита на държавите членки при прилагането на законодателството на Съюза, особено по отношение на продуктите, обхванати от Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[14].

(57)  Директива 2002/92/ЕО следва да бъде съответно отменена.

(58)  Задължението за транспониране на настоящата директива в националното право следва да бъде ограничено до разпоредбите, които представляват изменение по същество на Директива 2002/92/ЕО. Задължението за транспониране на непроменените разпоредби е по силата на Директива 2002/92/ЕО.

(59)  Настоящата директива следва да не засяга задълженията на държавите членки, отнасящи се до сроковете за транспониране на Директива 2002/92/ЕО в националното право,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1Обхват

1.      С настоящата директива се установяват разпоредби за започване и извършване на дейностите по застрахователно и презастрахователно посредничество ▌от физически и юридически лица, които са се установили или желаят да се установят в държава членка.

2.      Настоящата директива не се прилага за лицата, които предоставят посреднически услуги за застрахователни договори, ако са изпълнени всички следващи условия:

a)           застрахователният договор изисква само познаване на застрахователното покритие, което се предоставя;

б)          застрахователният договор не е договор за животозастраховане;

в)          застрахователният договор не обхваща рискове, свързани с отговорност;

г)           основната дейност по занятие на лицето не е застрахователно посредничество;

д)          застраховката е допълнителна към стоката или услугата, доставени от какъвто и да е доставчик, при условие че при доставката на стоки със застраховката се покрива риск от повреда, погиване, кражба или увреждане на стоките, доставени от доставчика;

е)           размерът на годишната застрахователна премия по застрахователния договор, преизчислена пропорционално на годишна база, не превишава 600 EUR.

3.      Настоящата директива не се прилага за услуги по застрахователно и презастрахователнопосредничество, предоставени във връзка с рискове и ангажименти, разположени извън Съюза .

Настоящата директива не засяга законодателството на държава членка относно дейността по застрахователно и презастрахователно посредничество, извършвана от застрахователни и презастрахователни предприятия или посредници, установени в трета държава и извършващи дейността си на нейна територия съгласно принципа за свободно предоставяне на услуги, при условие че се гарантира еднакво третиране на всички лица, извършващи или имащи разрешение да извършват дейност по застрахователно и презастрахователно посредничество на този пазар.

С настоящата директива не се уреждат дейностите по застрахователно или презастрахователно посредничество, извършвани в трети държави.

Държавите членки информират Комисията за всички затруднения от общ характер, които техните застрахователни посредници срещат при установяването си или при извършването на дейност по застрахователно посредничество в трета държава.

3a.    Настоящата директива гарантира, че се прилага еднакво равнище на защита и че потребителят може да се ползва от съпоставими стандарти. Настоящата директива насърчава равнопоставените условия на конкуренция между посредниците, независимо дали са обвързани със застрахователно дружество или не. За потребителя има полза, ако за застрахователните продукти се извършва посредничество посредством различни канали и посредници с различни форми на сътрудничество със застрахователни предприятия, при условие че те трябва да прилагат подобни правила за защита на потребителите. Това се взема предвид от държавите членки при прилагането на настоящата директива.

Член 2Определения

1.      За целите на настоящата директива:

1.      „застрахователно предприятие“ е застрахователно предприятие съгласно определението по член 13, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[15];

2.      „презастрахователно предприятие“ е презастрахователно предприятие съгласно определението по член 13, параграф 4 от Директива 2009/138/ЕО;

3.      „застрахователно посредничество“ са дейностите по предоставяне на съвети, предлагане или друга подготвителна работа за сключване на застраховки, по сключване на такива договори или по оказване на съдействие за управлението и изпълнението на такива договори ▌. Дейностите по предоставяне на съвети, предлагане или сключване на застрахователни договори се смятат за застрахователно посредничество и когато се извършват от служител на застрахователно предприятие при пряк контакт със застрахованото лице без намесата на застрахователен посредник.

Следните дейности се смятат за застрахователно посредничество по смисъла на настоящата директива:

предоставянето на информация за един или повече застрахователни договори въз основа на критерии, избрани от клиенти посредством уебсайт или други медии, както и осигуряването на класиране на застрахователни продукти, включително цена и сравнение на продукти, или на отстъпка от премията, когато в края на процеса клиентът може да сключи пряко застрахователен договор посредством уебсайт или други медии;

Следните дейности не се смятат за застрахователно посредничество за целите на настоящата директива:

a)           предоставянето на информация на клиент по отделни поводи в рамките на друга дейност, извършвана по занятие, ако предоставящото информацията лице не предприема допълнителни действия по оказване на съдействие на клиента при сключването или изпълнението на застрахователен договор;

б)          предоставянето само на данни и информация за кандидати за застраховане на застрахователни посредници или застрахователни предприятия или предоставянето на информация за застрахователни продукти, за застрахователен посредник или за застрахователно предприятие на кандидати за застраховане.

4.      „основаващ се на застраховане инвестиционен продукт“ е застрахователен продукт, който предлага падеж или откупна стойност, които са изцяло или частично изложени, пряко или непряко, на колебанията на пазара, без в това определение да са включени:

а)          общозастрахователните продукти, включени в списъка в приложение I към Директива 2009/138/ЕО (класове общо застраховане);

б)          животозастрахователните договори, при които обезщетенията съгласно договора се изплащат само в случай на смърт или по отношение на неработоспособност поради нараняване, заболяване или увреждане;

в)           пенсионните продукти, които националното законодателство признава като имащи основната цел да осигурят на инвеститора доходи след пенсионирането и които му дават правото на определени придобивки;

г)           схемите за професионално пенсионно осигуряване, които са официално признати и които попадат в обхвата на Директива 2003/41/ЕО или Директива 2009/138/EО;

д)          индивидуалните пенсионни продукти, за които съгласно националното законодателство се изисква финансов принос от работодателя и при които работодателят или служителят не могат да избират пенсионния продукт или доставчика;

5.      „застрахователен посредник“ е всяко физическо или юридическо лице, което не е застрахователно предприятие или негови служители и което срещу възнаграждение започва или извършва застрахователно посредничество;

6.      „презастрахователно посредничество“ са дейностите по предоставяне на съвети, предлагане или друга подготвителна работа за сключване на застрахователни или презастрахователни договори, по сключване на такива договори или по оказване на съдействие за управлението и изпълнението на такива договори, по-специално при настъпването на застрахователно събитие, включително когато тези дейности се извършват от презастрахователно предприятие без намесата на презастрахователен посредник.

Следните дейности не се смятат за презастрахователно посредничество за целите на настоящата директива:

а)           предоставянето на информация по отделни поводи в рамките на друга дейност, извършвана по занятие, при условие че предметът на тази дейност не е оказване на съдействие на клиента при сключването или изпълнението на презастрахователен договор;

аа)        уреждането на претенции на презастрахователно предприятие по занятие и дейността по определяне на размера на причинените вреди и изготвяне на експертни оценки във връзка със застрахователни претенции;

б)          предоставянето само на данни и информация за кандидати за презастраховане на презастрахователни посредници или презастрахователни предприятия или предоставянето на информация за презастрахователни продукти, за презастрахователен посредник или за презастрахователно предприятие на кандидати за презастраховане;

7.      „застрахователен посредник“ е всяко физическо или юридическо лице, което не е застрахователно предприятие или негови служители и което срещу възнаграждение започва или извършва застрахователно посредничество;

8.      „обвързан застрахователен посредник“ означава всяко лице, което извършва застрахователно посредничество за сметка и от името на едно или, когато застрахователните продукти не се намират в конкуренция помежду си, няколко застрахователни предприятия или застрахователни посредници, което обаче не получава нито премии, нито предназначените за клиента суми и което действа на пълната отговорност на тези застрахователни предприятия или застрахователни посредници, при условие че самите застрахователни посредници, на чиято отговорност действа съответното лице, не действат на отговорността на друго застрахователно предприятие или посредник;

всяко лице, което извършва застрахователно посредничество наред с основната си професионална дейност, също се счита за обвързан застрахователен посредник, действащ на отговорност на едно или няколко застрахователни предприятия за продуктите, които съответно се отнасят до тях, ако застраховането е допълнително към доставяните стоки или предоставяните услуги в рамките на тази основна професионална дейност;

9.      „съвет“ е предоставянето на лична препоръка на клиент по негово искане или по инициатива на застрахователното предприятие или застрахователния посредник;

10.    „условна комисиона“ е възнаграждението под формата на комисиона, което зависи от постигането на договорените предварително цели или прагове във връзка с обема на договорите, осигурени за застрахователя от посредника;

11.    „големи рискове“ са големи рискове съгласно определението по член 13, параграф 27 от Директива 2009/138/ЕО;

12.    „ държава членка по произход“ е:

а)           когато посредникът е физическо лице — държавата членка, в която той пребивава;

б)          когато посредникът е юридическо лице — държавата членка, в която се намира неговото седалище, или — ако по националното право на лицето то няма седалище — държавата членка, в която се намира неговото главно управление;

13.    „приемаща държава членка“ е държавата членка, в която застрахователният или презастрахователният посредник има постоянно присъствие или място на стопанска дейност или предоставя услуги и която не е неговата държава членка по произход ;

14.    „траен носител“ е траен носител съгласно определението по член 2, буква м) от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[16];

16.    „тесни връзки“ са ситуация по член 13, точка 17 от Директива 2009/138/ЕО;

17.    „основно място на дейност“ е мястото, откъдето се управлява основната дейност;

18.    „възнаграждение“ е всяка комисиона, такса или друго плащане, в т.ч. икономически ползи или ползи в натура от всякакъв вид, както и други стимули, предложени или предоставени във връзка с дейност по застрахователно посредничество;

19.    „обвързана продажба“ е предлагането или продажбата на застрахователен продукт в пакет с други отделни допълнителни продукти или услуги, при което застрахователният продукт не се предлага на потребителя отделно;

20.    „пакетна продажба“ е предлагането или продажбата на застрахователен продукт в пакет с други отделни допълнителни продукти или услуги, при което застрахователният продукт се предлага на потребителя и отделно, но не непременно при същите условия, както при обвързването с допълнителните услуги;

20а.  „продукт“ е застрахователен договор, който покрива един или повече рискове;

20а.  „на дребно“ означава не в професионално качество.

2.      За да се гарантира, че се прилага еднакво равнище на защита и че потребителят може да се ползва от съпоставими стандарти, е от съществено значение настоящата директива да насърчава равнопоставеността и равните условия на конкуренция между посредниците, независимо от това дали те са обвързани със застрахователно дружество или не. Държавите членки вземат под внимание значението на насърчаването на равнопоставеността и конкуренцията при равни условия при прилагането на настоящата директива.

ГЛАВА II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Член 3Регистрация

1.      Освен в случаите по член 4 застрахователните и презастрахователните посредници се регистрират от компетентен орган, посочен в член 10, параграф 2, в държавата членка по произход. Не е необходимо застрахователните и презастрахователните предприятия, регистрирани в държавите членки съгласно Директива 73/239/ЕИО на Съвета[17], Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[18] и Директива 2005/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[19], и служителите им да се пререгистрират по настоящата директива.

Без да се засяга първата алинея, държавите членки могат да предвидят възможността застрахователните и презастрахователните предприятия и други организации да сътрудничат на компетентните органи при регистрирането на застрахователните и презастрахователните посредници, както и при прилагането на изискванията по член 8 за тези посредници. В частност обвързаните застрахователни посредници могат да бъдат регистрирани от застрахователно предприятие, от сдружение на застрахователни предприятия или от застрахователен или презастрахователен посредник под надзора на компетентен орган.

Държавите членки могат да предвидят, че когато даден застрахователен или презастрахователен посредник действа на отговорността на застрахователно или презастрахователно предприятие или ▌посредник, от застрахователния посредник не се изисква да представи на компетентния орган информацията, посочена в член 3, параграф 7, букви a) и б), а отговорното застрахователно дружество гарантира, че застрахователният посредник отговаря на условията за регистрация и на другите разпоредби, посочени в настоящата директива. Държавите членки могат също така да предвидят, че лицето или предприятието, което поема отговорността за посредника, трябва да го регистрира.

Не е необходимо държавите членки да прилагат изискването по първа и втора алинея за всички физически лица, които работят в дадено застрахователно или презастрахователно предприятие или регистриран застрахователен или презастрахователен посредник и извършват дейност по застрахователно или презастрахователно посредничество.

Държавите членки осигуряват регистрацията на юридическите лица и вписват в регистъра имената на физическите лица в управлението, които отговарят за посредническата дейност.

2.      Държавите членки могат да създадат повече от един регистър на застрахователни и презастрахователни посредници, при условие че определят критериите, по които се регистрират посредниците.

Държавите членки създават система за регистрация по интернет, включваща само един регистрационен формуляр в интернет сайт, който следва да бъде леснодостъпен за застрахователните посредници и предприятия; формулярът трябва да може да се попълва директно в интернет.

3.      Държавите членки вземат необходимите мерки, за да бъде създаден единен информационен пункт, даващ възможност за бърз и лесен достъп до информацията в различните регистри, които се съставят електронно и се актуализират непрекъснато. Този информационен пункт предоставя също идентификационните данни на компетентните органи на всяка държава членка по първата алинея от параграф 1. В регистъра се вписват още страната или страните, в които посредникът извършва дейност съгласно разпоредбите за свободата на установяване или свободата на предоставяне на услуги.

4.      Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) създава, публикува на интернет сайта си и актуализира единен електронен регистър с данни за застрахователните и презастрахователните посредници, които са обявили намерението си за извършване на презгранична дейност съгласно глава ІV. Държавите членки своевременно представят на ЕОЗППО информацията, която му е необходима за тази цел. В този регистър трябва да има електронна препратка към съответния компетентен орган във всяка държава членка. Регистърът е достъпен от всяка държава членка и съдържа електронни препратки към интернет сайтовете на компетентните органи на всички държави членки. ЕОЗППО има право на достъп до данните, съхранявани там. ЕОЗППО и компетентните органи имат право да променят съхраняваните данни. Субектите на данни, чиито лични данни могат да бъдат съхранявани и обменяни, имат право на достъп и на подходяща информация.

ЕОЗППО създава интернет сайт с електронни препратки към всеки единен информационен пункт, създаден от държавите членки съгласно член 3, параграф 3.

Държавите членки гарантират, че регистрацията на застрахователните посредници, включително обвързаните, и презастрахователните посредници зависи от изпълнението на професионалните изисквания по член 8.

Държавите членки гарантират също , че застрахователните посредници, включително обвързаните, и презастрахователните посредници, които вече не отговарят на тези изисквания, се заличават незабавно от регистъра. Валидността на регистрацията се проверява редовно от компетентния орган. Ако е необходимо, държавата членка по произход на посредника уведомява приемащата го държава членка за заличаването.

5.      Държавите членки гарантират, че компетентните органи регистрират застрахователните или презастрахователните посредници само когато са убедени, че съответният посредник отговаря на изискванията по член 8 или че друг посредник или предприятие ще поеме отговорността да гарантира, че посредникът отговаря на тези изисквания в съответствие с член 3, параграф 1, алинея 3.

5a.    Регистрираните застрахователни и презастрахователни посредници получават възможност да започнат и извършват дейността застрахователно и презастрахователно посредничество в Съюза посредством както свободата на установяване, така и свободата на предоставяне на услуги.

Застрахователният посредник упражнява свободата на предоставяне на услуги, когато възнамерява да предостави на даден притежател на застрахователна полица, установен в държава членка, различна от държавата, в която е установен застрахователният посредник, застрахователен договор във връзка с риск в държава членка, различна от държавата членка, в която е установен застрахователният посредник.

Компетентните органи могат да предоставят на застрахователните и презастрахователните посредници документ, даващ възможност на заинтересованите лица чрез справка в някой от регистрите по параграф 2 да се уверят, че посредникът е надлежно регистриран.

Този документ съдържа най-малко информацията по член 16, буква а), подточки i) и iii, и буква б), подточки i) и iii), а за юридическите лица — и имената на физическите лица по параграф 1, четвърта алинея от настоящия член.

Държавите членки изискват документът да бъде върнат на издалия го компетентен орган, когато съответният застрахователен или презастрахователен посредник бъде заличен от регистъра.

6.      Държавите членки предвиждат, че заявленията на посредниците за вписване в регистъра се обработват в срок от два месеца от подаването на пълното заявление и че заявителят бива своевременно уведомен за решението.

Държавите членки гарантират, че компетентните органи въвеждат подходящи мерки, осигуряващи им възможност да следят дали застрахователните и презастрахователните посредници продължават да спазват постоянно изискванията за регистрация по настоящата директива.

7.      Държавите членки гарантират, че компетентните им органи изискват от застрахователните и презастрахователните посредници с изключение на обвързаните посредници и посредниците, при които друго застрахователно предприятие поема отговорност да гарантира, че посредникът отговаря на тези изисквания в съответствие с член 3, параграф 1, алинея 3, доказателства за следното като условие за регистрация:

а)          предоставяне на информация на съответните компетентни органи относно акционерите или съдружниците им — физически или юридически лица — които притежават участие от над 10 % в дружеството на посредника, и размерите на съответните участия;

б)          предоставяне на информация на съответните компетентни органи за лицата, които имат тесни връзки със застрахователния или презастрахователния посредник;

в)          предоставяне на убедителни доказателства, че притежаваните от тях участия или тесните им връзки не пречат на ефективното упражняване на надзорните функции от страна на компетентния орган.

Държавите членки гарантират, че техните компетентни органи изискват застрахователните и презастрахователните посредници, за които се прилага член 3, параграф 7, да ги информират без ненужно забавяне при промяна на информацията, предоставена съгласно член 3, параграф 7, букви а) и б).

8.      Държавите членки гарантират, че компетентните органи отказват регистрация, ако законовите, подзаконовите или административните разпоредби на трета държава, уреждащи дейността на едно или повече физически или юридически лица, с които предприятието има тесни връзки, или затрудненията при прилагането на тези разпоредби възпрепятстват ефективното упражняване на надзорните им функции.

8a.    Държавите членки могат да предвидят, че лицата, които са упражнявали посредническа дейност преди 1 януари 2014 г., които са били вписани в регистър и които са притежавали квалификация и опит, подобни на изискваните съгласно настоящата директива, се вписват автоматично в новосъздадения регистър след изпълнение на изискванията по член 4, параграфи 3 и 4.

ГЛАВА III

ОПРОСТЕНА ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ — ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Член 4Процедура по деклариране на допълнителна дейност по застрахователно посредничество, дейност по уреждане на застрахователни претенции по занятие и дейност по определяне на размера на причинените вреди

1.      Изискванията за регистрация по член 3 не се прилагат за застрахователните посредници, които извършват застрахователно посредничество като допълнителна дейност, ако дейностите им отговарят на всички долупосочени условия:

а)          основната дейност по занятие на застрахователния посредник не е застрахователно посредничество;

б)          застрахователният посредник посредничи само при продажбата на определени застрахователни продукти, които допълват друг продукт или услуга, и ясно посочва тези продукти в декларацията;

в)          съответните застрахователни продукти не покриват животозастрахователни рискове или свързани с отговорност рискове, освен ако това покритие е допълнително спрямо продукта или предоставената услуга, които посредникът предлага като основна професионална дейност по занятие;

ва)        посредникът работи на отговорността на регистриран посредник.

3.      Всеки застрахователен посредник, за когото важат разпоредбите на параграфи 1 и 2 от настоящия член, представя пред компетентния орган на своята държава членка по произход декларация, с която обявява своите идентификационни данни, адрес и извършвани дейности по занятие.

4.      За посредниците, за които важат разпоредбите на параграфи 1 и 2 от настоящия член, се прилагат разпоредбите на глави І, ІІІ, ІV, V, VІІІ и ІХ и членове 15 и 16 от настоящата директива.

4a.    Държавите членки могат да приложат регистрационните изисквания по член 3 към застрахователните посредници в рамките на приложното поле на член 4, ако счетат, че това е необходимо с оглед на защитата на потребителите.

ГЛАВА IV

СВОБОДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И СВОБОДА НА УСТАНОВЯВАНЕ

Член 5

Упражняване на свободата на предоставяне на услуги

1.      Всеки застрахователен или презастрахователен посредник, който възнамерява за пръв път да извършва дейност на територията на друга държава членка, упражнявайки свободата на предоставяне на услуги , представя следната информация на компетентния орган на държавата членка по произход:

а)          името или фирмата, адреса и регистрационния си номер;

б)          държавата членка или държавите членки, в които възнамерява да извършва дейност;

в)          категорията си като посредник и — в съответните случаи — фирмата на застрахователното или презастрахователното предприятие, което представлява;

г)          в съответните случаи — класовете застраховки;

д)          доказателства за професионалните си знания и умения.

2.      В срок от един месец от получаването на информацията по параграф 1 компетентният орган на държавата членка по произход я препраща на компетентния орган на приемащата държава членка, който незабавно потвърждава, че я е получил. Държавата членка по произход информира в писмен вид застрахователния или презастрахователния посредник, че приемащата държава членка е получила информацията и че посредникът може да започне дейността си в приемащата държава членка.

Когато получава информацията по параграф 1, приемащата държава членка приема предишния опит в областта на застрахователното или презастрахователното посредничество, който се доказва чрез документ за регистрация или за подадена декларация в държавата членка по произход, като свидетелство за притежаването на изискваните знания и умения.

3.      Фактът, че е била извършена регистрация или че е била подадена декларация, се удостоверява чрез издаден документ за регистрацията или за получаването на декларацията от компетентния орган или организация в държавата членка по произход на заявителя, който той трябва да представи заедно със заявлението си при подаването му в приемащата държава членка.

4.      При промяна на някое от обстоятелствата, за които е била представена информация съгласно параграф 1, застрахователният или презастрахователният посредник известява компетентния орган на държавата членка по произход за промяната в писмен вид най-малко един месец преди извършването ѝ. Компетентният орган на приемащата държава членка също трябва да бъде информиран за тази промяна от компетентния орган на държавата членка по произход възможно най-скоро, но не по-късно от един месец от датата на получаване на информацията от компетентния орган на държавата членка по произход.

4a.    Регистриран застрахователен или презастрахователен посредник упражнява дейност по застрахователно посредничество съгласно „свободата на предоставяне на услуги“, ако:

а)          извършва застрахователно или презастрахователно посредничество с притежател на застрахователна полица или от негово име, като последният пребивава или е установен в държава членка, различна от държавата членка по произход на посредника;;

б)          всеки покрит риск е в държава членка, различна от държавата членка по произход на посредника;

в)          той спазва параграфи 1 и 4.

Член 6 Упражняване на свободата на установяване

1.      Държавите членки изискват от всеки застрахователен или презастрахователен посредник, който възнамерява да упражни свободата на установяване, за да открие клон на територията на друга държава членка, първо да уведоми компетентния орган на своята държава членка по произход и да му представи следната информация:

а)          името или фирмата, адреса и регистрационния си номер (в съответните случаи);

б)          държавата членка, на територията на която планира да открие клон или да установи постоянно присъствие;

в)          категорията си като посредник и — в съответните случаи — фирмата на застрахователното или презастрахователното предприятие, което представлява;

г)          в съответните случаи — класовете застраховки;

д)          програма за дейността, в която се излагат планираните дейности по застрахователно или презастрахователно посредничество и организационната структура на мястото на стопанска дейност; идентификационните данни на агентите, ако посредникът възнамерява да ползва такива;

е)          адреса в приемащата държава членка, от който могат да бъдат получавани документи;

ж)         имената на всички лица, които отговарят за управлението на мястото на стопанска дейност или съответната форма на постоянно присъствие.

1a.    Застрахователният посредник упражнява свободата на установяване, ако извършва дейност в приемаща държава за неопределен период от време чрез продължаващо присъствие в тази държава членка.

2.      Ако компетентният орган на държавата членка по произход няма основания да смята, че организационната структура или финансовото състояние на застрахователния или презастрахователния посредник е неподходящо с оглед на планираните посреднически дейности, в срок от един месец от получаването на информацията по параграф 1 той я предава на компетентния орган на приемащата държава членка, който потвърждава незабавно, че я е получил. Държавата членка по произход информира в писмен вид застрахователния или презастрахователния посредник, че приемащата държава членка е получила информацията и че посредникът може да започне дейността си в приемащата държава членка.

3.      Когато компетентният орган на държавата членка по произход отказва да предаде информацията на компетентния орган на приемащата държава членка, той излага мотивите за отказа си пред застрахователния или презастрахователния посредник в срок от един месец от получаването на цялата информация по параграф 1.

4.      При промяна на обстоятелствата, за които е представена информация съгласно параграф 1, застрахователният или презастрахователният посредник известява компетентния орган за промяната в писмен вид най-малко един месец преди извършването ѝ. Компетентният орган на приемащата държава членка също трябва да бъде информиран за тази промяна от компетентния орган на държавата членка по произход възможно най-скоро, но не по-късно от един месец от датата на получаване на информацията от компетентния орган на държавата членка по произход.

Член 7 Разпределение на компетентността между държавите членки по произход и приемащите държави членки

1.      Ако основното място на дейност на даден застрахователен посредник е в друга държава членка, компетентният орган на тази държава членка може да се договори с компетентния орган на държавата членка по произход да действа като компетентен орган на държавата членка по произход по отношение на задълженията по глави VІ, VІІ и VІІІ от настоящата директива. Ако бъде постигната такава договореност, компетентният орган на държавата членка по произход уведомява незабавно застрахователния посредник и ЕОЗППО.

2.      Компетентният орган на приемащата държава членка поема отговорността да гарантира, че услугите, предоставяни от мястото на стопанска дейност на територията на приемащата държава членка, отговарят на изискванията по глави VІ и VІІ и на приетите съгласно тях разпоредби.

Компетентният орган на приемащата държава членка има правото да проучва вътрешните правила на мястото на стопанска дейност и да изисква извършването на такива промени в тях, които са строго необходими за осигуряване на възможност за компетентния орган да налага изпълнението на изискванията по глави VІ и VІІ и приетите съгласно тях разпоредби по отношение на услугите и дейностите, извършвани от мястото на стопанска дейност на територията на приемащата държава членка.

3.      Когато приемащата държава членка има основания да смята, че застрахователен или презастрахователен посредник, който извършва дейност на територията ѝ съгласно свободата на предоставяне на услуги или чрез място на стопанска дейност, не е спазил някое от задълженията по настоящата директива, тя представя констатациите си на компетентния орган на държавата членка по произход, който взема подходящи мерки. Ако въпреки мерките, предприети от компетентния орган на държавата членка по произход, застрахователният или презастрахователният посредник продължава да действа по начин, който несъмнено уврежда интересите на потребителите в приемащата държава членка или възпрепятства правилното функциониране на застрахователните или презастрахователните пазари, по отношение на застрахователния или презастрахователния посредник се прилагат следните мерки:

а)          след като информира компетентния орган на държавата членка по произход, компетентният орган на приемащата държава членка предприема всички подходящи мерки за защита на потребителите и правилното функциониране на застрахователните и презастрахователните пазари, в т.ч. като предотвратява извършването на по-нататъшни сделки на територията на своята държава от страна на застрахователните или презастрахователните посредници нарушители; компетентният орган на приемащата държава членка незабавно информира Комисията за тези мерки;

б)          компетентният орган на приемащата държава членка може да отнесе въпроса до ЕОЗППО и да поиска от него съдействие съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010; в този случай ЕОЗППО може да предприеме действия в рамките на правомощията, които са му поверени по силата на посочения член, в случай на разногласие между компетентните органи на приемащата държава членка и държавата членка по произход.

4.      Когато компетентните органи на приемащата държава членка установят, че застрахователен или презастрахователен посредник, който има място на стопанска дейност на нейната територия, нарушава законовите или подзаконовите разпоредби, приети в тази държава съгласно разпоредбите на настоящата директива, с които се дават правомощия на компетентните органи на приемащата държава членка, тези органи изискват от застрахователния или презастрахователния посредник да преустанови това нарушение.

Ако въпреки мерките, предприети от компетентния орган на приемащата държава членка, застрахователният или презастрахователният посредник продължава да действа по начин, който несъмнено уврежда интересите на потребителите в приемащата държава членка или възпрепятства правилното функциониране на застрахователните и презастрахователните пазари, по отношение на застрахователния или презастрахователния посредник се прилагат следните мерки:

а)          след като информира компетентния орган на държавата членка по произход, компетентният орган на приемащата държава членка предприема всички подходящи мерки за защита на потребителите и правилното функциониране на пазарите, в т.ч. като предотвратява извършването на по-нататъшни сделки на територията на своята държава от страна на застрахователните или презастрахователните посредници нарушители; компетентният орган на приемащата държава членка незабавно информира Комисията за тези мерки;

б)          компетентният орган на приемащата държава членка може да отнесе въпроса до ЕОЗППО и да поиска от него съдействие съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010; в този случай ЕОЗППО може да предприеме действия в рамките на правомощията, които са му поверени по силата на посочения член, в случай на разногласие между компетентните органи на приемащата държава членка и държавата членка по произход.

ГЛАВА V

ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 8 Професионални и организационни изисквания

1.      Застрахователните и презастрахователните посредници ▌, както и служителите на застрахователните предприятия, които извършват застрахователно посредничество, са длъжни да притежават съответните знания и умения, определени от държавата членка по произход на посредника или предприятието, както и да изпълняват задачите и задълженията си адекватно ▌.

Държавите членки гарантират, че ▌ служителите на застрахователните и презастрахователните посредници и застрахователните предприятия, които извършват застрахователно посредничество като основната си професионална дейност, редовно осъвременяват знанията и уменията си в съответствие с функцията, която те изпълняват на съответния пазар.

За да се гарантира, че тези разпоредби се съблюдават, е необходимо да се спази изискването, че се осигурява постоянното професионално развитие на служителите и достатъчно и подходящо обучение за тях от най-малко 200 часа в рамките на петгодишен период или пропорционален брой часове, ако това не е тяхната основна дейност. Държавите членки също така оповестяват критериите, които са установили, с цел служителите да отговорят на техните изисквания за компетентност. Тези критерии включват списък с признатите квалификации.

За целта държавите членки въвеждат механизми за контрол, оценка и удостоверяване на знанията и уменията чрез независими органи.

Държавите членки приспособяват изискванията за знания и умения в съответствие с конкретната дейност по застрахователно или презастрахователно посредничество и продуктите, във връзка с които се извършва посредничеството, особено ако основната дейност по занятие на посредника не е застрахователното посредничество. ▌Държавите членки могат да предвидят, че в случаите по член 3, параграф 1, втора алинея и по отношение на служителите на застрахователни предприятия, които извършват дейности по застрахователно посредничество, застрахователното предприятие или застрахователният посредник трябва да удостовери, че знанията и уменията на посредниците съответстват на изискванията по първата алинея от този параграф, и при необходимост да осигурява на тези посредници обучение, което съответства на изискванията във връзка с продуктите, продавани от посредниците.

Не е необходимо държавите членки да прилагат изискванията по първата алинея от този параграф за всички физически лица, работещи в дадено застрахователно предприятие или застрахователен или презастрахователен посредник , които извършват дейност по застрахователно или презастрахователно посредничество. Държавите членки изискват подходяща част от лицата в управленската структура на такива предприятия, които отговарят за посредничеството във връзка със застрахователни и презастрахователни продукти, както и всички останали лица, пряко занимаващи се със застрахователно и презастрахователно посредничество, да докажат, че притежават необходимите знания и умения за изпълнението на своите задължения.

2.      Застрахователните и презастрахователните посредници и служителите на застрахователните предприятия, които извършват дейности по застрахователно посредничество, трябва да имат добра репутация. Като минимално изискване лицата, пряко занимаващи се с маркетинга или продажбата на продукта, трябва да имат чисто свидетелство за съдимост или друг национален еквивалент във връзка с тежки престъпления срещу собствеността или други престъпления, свързани с финансовите дейности ▌.

Държавите членки могат в съответствие с разпоредбите на член 3, параграф 1, втора алинея да позволят на застрахователните предприятия да извършват проверка на репутацията на застрахователните посредници.

Не е необходимо държавите членки да прилагат изискванията по първата алинея от този параграф за всички физически лица, работещи в дадено застрахователно предприятие или застрахователен или презастрахователен посредник , които извършват дейност по застрахователно и презастрахователно посредничество. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да се гарантира, че управленската структура на такива предприятия, както и служителите, пряко занимаващи се със застрахователно и презастрахователно посредничество, отговарят на това изискване.

3.      Застрахователните и презастрахователните посредници са длъжни да притежават застраховка „Професионална отговорност“ за цялата територия на Съюза или друга сравнима гаранция срещу отговорност за вреди, настъпили от проявена професионална небрежност, със застрахователна сума не по-малко от 1 250 000 EUR за претенциите по всяко застрахователно събитие и съвкупно 1 850 000 EUR годишно за претенциите по всички застрахователни събития, освен ако такава застраховка или сравнима друга гаранция вече е осигурена от застрахователно предприятие, презастрахователно предприятие или друго предприятие, за чиято сметка действа застрахователният или презастрахователен посредник или от чието име застрахователният или презастрахователен посредник е оправомощен да действа, или ако такова предприятие е поело пълната отговорност за действията на посредника.

4       Държавите членки вземат необходимите мерки в защита на клиентите срещу неспособността на застрахователния посредник да преведе застрахователната премия на застрахователното предприятие или да преведе застрахователното обезщетение или възстановената застрахователна премия на застрахованото лице.

Тези мерки се вземат под една или повече от следните форми:

a)          законови разпоредби или договорни клаузи, съгласно които паричните суми, платени от клиента на посредника, се третират като платени на предприятието, а паричните суми, платени от предприятието на посредника, не се третират като платени на клиента, докато не бъдат действително получени от него;

б)          изискване застрахователните посредници да имат финансов капацитет, възлизащ по всяко време на 4 % от сумата на получените годишни застрахователни премии, но не по-малко от 18 750 EUR;

в)          изискване паричните средства на клиентите да бъдат превеждани чрез строго отделени клиентски сметки, които да не бъдат използвани за удовлетворяване на други кредитори в случай на несъстоятелност;

г)          изискване да бъде създаден гаранционен фонд.

5.      За извършването на дейностите по застрахователно и презастрахователно посредничество е необходимо професионалните изисквания по този член да бъдат изпълнени по всяко време.

6.      Държавите членки могат да завишат изискванията по този член или да предвидят допълнително други изисквания за застрахователните и презастрахователните посредници, регистрирани под тяхната юрисдикция.

7.      Сумите по параграфи 3 и 4 подлежат на редовно преразглеждане от страна на ЕОЗППО , за да бъдат отчитани измененията на европейския индекс на потребителските цени, публикуван от Евростат. Първият преглед се извършва пет години след влизането на настоящата директива в сила, а последващите прегледи — на всеки пет години от датата на предходния преглед.

ЕОЗППО разработва проекти на регулаторни стандарти, с които базовите суми в евро по параграфи 3 и 4 се изменят с процентното изменение на споменатия индекс за периода от влизането на настоящата директива в сила до датата на първия преглед или от датата на последния преглед до датата на следващия преглед и се закръгляват нагоре с точност до цяло число.

ЕОЗППО представя на Комисията посочените проекти на регулаторни технически стандарти пет години след влизането на настоящата директива в сила и последващите прегледи на всеки пет години от датата на предходния преглед.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

8.      Държавите членки определят следното:

а)          понятието за подходящи знания и умения на посредника и на служителите на застрахователните предприятия във връзка с извършването на застрахователно посредничество с клиентите му съгласно параграф 1 от настоящия член;

б)          подходящи критерии за установяване на равнището на професионална квалификация, опит и умения, изисквани за извършване на застрахователно посредничество;

в)          действията, които може основателно да се очаква да предприемат застрахователните посредници и служителите на застрахователните предприятия, за да осъвременяват знанията и уменията си чрез постоянно професионално развитие, с цел да изпълняват задълженията си на подходящо равнище.

8a.    Когато държавата членки по произход регистрира застрахователен посредник, получил професионални квалификации или опит в друга държава членка, тя взема под внимание тези квалификации и опит, като взема предвид Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[20] и равнището на квалификацията съгласно определението в Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот, създадена съгласно Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г.[21].

Член 9 Публикуване на разпоредбите за общото благо

1.      Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че техните компетентни органи публикуват по подходящ начин съответните национални законодателни разпоредби за опазване на общото благо, които се прилагат спрямо дейностите по застрахователно и презастрахователно посредничество, извършвани на териториите им.

2.      Всяка държава членка, която планира да прилага и която прилага разпоредби, уреждащи дейността на застрахователните посредници и продажбата на застрахователни продукти, като допълнение към разпоредбите на настоящата директива, гарантира, че произтичащата от тези разпоредби административна тежест е съразмерна спрямо целта за защита на потребителите. Държавата членка продължава да наблюдава действието на тези разпоредби, за да осигури запазването на посочената съразмерност.

3.      ЕОЗППО изготвя стандартизиран информационен формуляр във връзка с разпоредбите за общото благо, който трябва да бъде попълван от компетентните органи във всяка държава членка. Във формуляра се включват електронни препратки към интернет сайтовете на компетентните органи, на които се публикува информация за разпоредбите за общото благо. Тази информация се актуализира редовно от националните компетентни органи, а ЕОЗППО я публикува на своя интернет сайт на английски, френски и немски език, като всички национални разпоредби за общото благо се категоризират в различните правни области.

4.      Всяка държава членка създава единно звено за контакти, което отговаря за предоставянето на информация за разпоредбите за общото благо в съответната държава членка. Това звено за контакти следва да бъде подходящ компетентен орган.

5.      ЕОЗППО извършва проучване, изготвя доклад и информира Комисията относно разпоредбите за общото благо, публикувани от държавите членки съгласно настоящия член, с оглед на правилното функциониране на настоящата директива и вътрешния пазар до ...* [ОВ моля, въведете дата: три години след влизането в сила на Директивата].

Член 10Компетентни органи

1.      Държавите членки определят компетентните органи, оправомощени да гарантират изпълнението на настоящата директива. Държавите членки уведомяват съответно Комисията, като посочват евентуалното разпределение на задълженията.

2.      Органите, посочени в параграф 1, са или публични органи, или организации, признати съгласно националното законодателство или от публичните органи, оправомощени изрично за тази цел по националното законодателство. Тези органи не могат да бъдат застрахователни или презастрахователни предприятия или асоциации, към чиито членове се числят пряко или непряко застрахователни или презастрахователни предприятия или застрахователни или презастрахователни посредници.

3.      Компетентните органи трябва да притежават всички правомощия, необходими за изпълнението на техните задължения. Когато на нейна територия действа повече от един компетентен орган, държавата членка взема необходимите мерки, за да гарантира, че тези органи взаимодействат тясно помежду си, за да могат да изпълняват ефективно съответните си задължения.

Член 11 Обмен на информация между държавите членки

1.      Компетентните органи на държавите членки сътрудничат помежду си с оглед на правилното прилагане на разпоредбите на настоящата директива.

2.      Компетентните органи обменят информация за застрахователни и презастрахователни посредници, на които са били наложени наказания по глава VІІІ и ако тази информация може да доведе до заличаване на тези посредници от регистъра. Компетентните органи могат също така да обменят всякаква значима информация по искане на орган.

3.      Всички лица, които са длъжни да получават или разгласяват информация във връзка с настоящата директива, са обвързани със задължението за опазване на професионалната тайна по начина, предвиден в член 16 от Директива 92/49/ЕИО[22] на Съвета и в член 15 от Директива 92/96/ЕИО на Съвета[23].

Член 12Жалби

Държавите членки вземат необходимите мерки за създаването на процедури, по които клиентите и други заинтересовани страни, по-специално потребителски асоциации, могат да подават жалби относно застрахователни и презастрахователни посредници и предприятия. Жалбите получават отговор във всички случаи.

Член 13 Извънсъдебни средства за обезщетяване

1.      В съответствие с Директива .../.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета[24] и Регламент .../.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета[25] държавите членки осигуряват създаването на целесъобразни, ефективни, справедливи и независими процедури за подаване на жалби и обезщетяване за решаване по извънсъдебен път на спорове между застрахователни посредници и техни клиенти и между застрахователни предприятия и техни клиенти, ползвайки, когато е целесъобразно, съществуващите вече организации. Освен това държавите членки гарантират, че всички застрахователни предприятия и застрахователни посредници участват в процедурите за извънсъдебно решаване на спорове, когато са спазени следните условия:

а)          процедурата води до решения, които при изрично и взаимно поискване могат да бъдат обвързващи за посредника или застрахователното предприятие, по целесъобразност, и клиента;

2.      Държавите членки гарантират, че тези организации сътрудничат помежду си при уреждането на презгранични спорове.

2a.    Държавите членки гарантират, че застрахователните посредници, установени на тяхна територия, информират потребителите относно наименованието, адреса и уебсайта на структурите за АРС, в чийто обхват те попадат и които са компетентни да разглеждат евентуални спорове между тях и потребителите.

2б.    Застрахователните посредници в рамките на Съюза, участващи в онлайн и презгранични онлайн продажби, информират потребителите относно платформата за АРС, ако е приложимо, както и за своя електронен адрес. Тази информация е лесно, пряко, видно и непрекъснато достъпна на интернет сайта на застрахователния посредник и в случай че офертата е направена чрез електронната поща или друго текстово съобщение, предавано чрез електронни средства, тази информация се съдържа във въпросното съобщение. Тази информация съдържа електронна връзка към началната страница на платформата за АРС. Застрахователните посредници информират потребителите относно платформата за АРС, когато потребителят подаде жалба до застрахователния посредник, до система за разглеждане на жалби на потребителите, управлявана от застрахователния посредник, или до омбудсман на дружество.

2в.    Когато клиент инициира процедура за алтернативно разрешаване на спорове, предвидена в националното законодателство, срещу застрахователен посредник или застрахователно предприятие по отношение на спор във връзка с права и задължения по настоящата директива, от застрахователния посредник или застрахователното предприятие се изисква да вземе участие в тази процедура.

2г.    За целите на прилагането на настоящата директива компетентните органи си сътрудничат едни с други и със структурите, отговарящи за посочените в настоящия член процедури за подаване на жалби и обезщетяване по извънсъдебен път, доколкото това се позволява от законодателните актове на ЕС, които са в сила.

Член 14 Ограничения за използването на посредници

Държавите членки гарантират, че когато използват услугите на застрахователни или презастрахователни посредници, установени в Съюза, застрахователните и презастрахователните предприятия и посредници използват застрахователните и презастрахователните посреднически услуги само на регистрирани застрахователни и презастрахователни посредници или на лицата по член 1, параграф 2, или на лицата, които са изпълнили процедурата по деклариране по член 4.

ГЛАВА VI

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА

Член 15

Общ принцип

1.        Държавите членки изискват от застрахователните посредници и застрахователните предприятия да действат винаги честно, справедливо, надеждно, почтено и професионално, отчитайки максимално интересите на клиентите си, когато извършват застрахователно посредничество със или за клиенти.

2.        Всяка информация, включително маркетингови съобщения, предавана от застрахователния посредник или застрахователното предприятие на клиенти или потенциални клиенти, трябва да е честна, вярна и ясна и да не е подвеждаща. Маркетинговите съобщения трябва винаги да са ясно означени като такива.

Член 16Предоставяне на обща информация от застрахователния посредник или застрахователното предприятие

Държавите членки приемат разпоредби, с които се гарантира, че:

a)        преди сключването на застрахователен договор, или, ако има съществена промяна в данните, свързани с посредника, при обявяване на информация пред клиентите — след сключването на застрахователен договор, всеки застрахователен посредник, в т.ч. обвързаните, обявява следното пред клиентите си:

i)         идентификационните си данни и адреса си, както и факта, че е застрахователен посредник;

ii)        дали предоставя съвети във връзка с продаваните застрахователни продукти;

iii)        процедурите по член 12 за подаване на жалби от клиенти и други заинтересувани страни срещу застрахователни и презастрахователни посредници и — извънсъдебните процедури за подаване на жалби и обезщетяване по член . 13;

iv)       регистъра, в който е вписан, и начините за проверка на това обстоятелство; и

v)        дали представлява клиента или действа от името и за сметка на застрахователно предприятие;

б)        преди сключването на застрахователен договор всяко застрахователно предприятие обявява следното пред клиентите си:

i)         идентификационните данни и адреса си, както и факта, че е застрахователно предприятие;

ii)        дали предоставя съвети във връзка с продаваните застрахователни продукти;

iii)        процедурите по член 12 за подаване на жалби от клиенти и други заинтересувани страни срещу застрахователни предприятия и извънсъдебните процедури за подаване на жалби и обезщетяване по член 13.

Член 17Конфликти на интереси и прозрачност

1.        Преди сключването на застрахователен договор всеки застрахователен посредник ▌предоставя на клиента най-малко следната информация:

а)        дали притежава участие, пряко или косвено, представляващо повече от 10 % от правата на глас или от капитала на застрахователно предприятие;

б)       дали застрахователно предприятие или предприятие майка на застрахователно предприятие притежава пряко или косвено участие, представляващо повече от 10 % от правата на глас или от капитала на застрахователния посредник;

в)       по отношение на предлагания договор :

i)          че дава съветите си въз основа на справедлив и личен анализ; или

ii)         че има договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за едно или повече застрахователни предприятия. В този случай по искане на клиента посредникът съобщава фирмите на тези застрахователни предприятия; или

iii)        че няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за едно или повече застрахователни предприятия и не дава съветите си въз основа на справедлив и личен анализ. В този случай по искане на клиента посредникът съобщава фирмите на застрахователните предприятия, с които може да извършва и действително извършва дейността си. ;

д)       дали във връзка със застрахователния договор работи:

i)          срещу такса, т.е. възнаграждението му се изплаща пряко от клиента; или

ii)         срещу комисиона от какъвто и да е вид, т.е. възнаграждението му е включено в застрахователната премия; или

iii)        срещу възнаграждение, което представлява съчетание между видовете, посочени в подточки i) и ii) по-горе;

да)     дали по отношение на застрахователния договор източникът на възнаграждението е:

i)          притежател на застрахователната полица;

ii)        застрахователно предприятие;

iii)       друг застрахователен посредник;

iv)       съчетание от посоченото в подточки i), ii) и iii);

Допълнителна информация може да бъде изискана от държавите членки в съответствие с член 17а.

2.          Потребителят има право да поиска допълнителна подробна информация съгласно параграф 1, буква да).

3.          Застрахователното предприятие, когато продава застраховка пряко на клиенти, информира ▌клиента дали се изплащат променливи възнаграждения на служителите му за разпространението и управлението на съответния застрахователен продукт.

5a.        При конфликти на интереси и за да се стимулира лоялна конкуренция, на клиента се предоставя информация относно съответните количествени елементи по отношение на понятията и при същите условия като тези, посочени в параграф 1, буква да) и в параграф 3 от настоящия член. В съответствие с член 16 от Регламент (EС) № 1094/2010, ЕОЗППО разработва до 31 декември 2015 г. и периодично актуализира насоки за гарантиране на съгласувано прилагане на настоящия член.

Член 17аРазкриване на информация

Държавите членки могат да въведат или да запазят допълнителни изисквания за оповестяване за застрахователните посредници и застрахователните предприятия по отношение на размера на възнаграждението, таксите, комисионите или непаричните облаги във връзка с предоставянето на посредничество, при условие че държавата членка поддържа равнопоставеност между всички канали за разпространение, не нарушава конкуренцията и спазва правото на Съюза и че произтичащите от това административни тежести остават пропорционални на търсеното равнище на защита на потребителите.

Член 18

Предоставяне на съвети, както и изисквания към продажбите ▌

1.        Когато се предоставят съвети преди сключването на конкретен договор всеки застрахователен посредник — в т.ч. обвързаните посредници — или всяко застрахователно предприятие посочва въз основа на предоставената от клиента информация:

а)        изискванията и потребностите на клиента;

б)        ▌основанията си за всеки съвет, даден на клиента относно конкретен застрахователен продукт ▌.

2.        Подробността на информацията по параграф 1, букви а) и б), зависи от сложността на предлагания застрахователен продукт и от равнището на финансовия риск за клиента независимо от избрания канал за разпространение.

3.        Когато застрахователният посредник или застрахователното предприятие дава съвети въз основа на справедлив анализ, той е длъжен да дава тези съвети въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застрахователни продукти, които се предлагат на пазара, за да бъде в състояние да направи лична препоръка във висш интерес на потребителя, основана на професионални критерии, относно застрахователния продукт, който би бил най-подходящ да удовлетвори потребностите на клиента.

4.        Независимо дали се предоставя съвет или не, преди сключването на договор застрахователният посредник или застрахователното предприятие, отчитайки сложността на застрахователния продукт и категорията на клиента, предоставя на клиента съответната информация за застрахователния продукт в достъпен вид, за да може той да вземе информирано решение. Тя се предоставя на стандартизиран информационен лист чрез продуктов информационен документ (ПИД) на прост език. Този документ съдържа най-малко следните данни:

а)        информация относно вида застраховка;

б)        описание на обхванатите от застраховката рискове и изключените рискове;

в)        начини на плащане на премии и срок на плащане;

г)        изключения;

д)        задължения в началото на договора;

е)        задължения през времетраенето на договора;

ж)      задължения в случай на предявен иск;

з)        срок на договора, включително начална и крайна дата;

и)        начините за прекратяване на договора.

4a.      Параграф 4 не се прилага спрямо:

а)        инвестиционни продукти съгласно определението в член 4a от Регламент .../.../EС на Европейския парламент и Съвета[26]; или

б)        продажбата на инвестиционни застрахователни продукти съгласно глава VІІ от настоящата директива.

Член 19

Изключения от изискванията за предоставяне на информация и клауза за гъвкавост

1.          Информацията по членове 16, 17 и 18 не е нужно да се предоставя, когато застрахователният посредник или застрахователното предприятие посредничи по застраховането на големи рискове, както и при посредничество от презастрахователни посредници или презастрахователни предприятия и при посредничеството по отношение на професионални клиенти съгласно приложението.

2.          Държавите членки могат да запазят действащите разпоредби или да приемат по-строги разпоредби за изискванията за предоставяне на информация по членове 16, 17 и 18 , при условие че тези разпоредби не противоречат на правото на Съюза. Държавите членки съобщават на ЕОЗППО и Комисията съответните си национални си разпоредби.

2a.        Държавите членки, които запазват или приемат по-строги разпоредби, приложими за застрахователните посредници, гарантират, че тези разпоредби спазват принципите на равнопоставеност и че административният товар, произтичащ от тях, е пропорционален по отношение на ползите за защитата на потребителите.

3.          За да бъде постигната висока степен на прозрачност чрез всички подходящи средства, ЕОЗППО взема необходимите мерки, така че получената от него информация относно националните разпоредби да бъде сведена и до знанието на потребителите, застрахователните посредници и застрахователните предприятия.

Член 20Условия за информацията

1.          Цялата информация, която подлежи на предоставяне съгласно членове 16, 17 и 18 , се съобщава на клиентите :

а)      на хартиен носител ;

б)      по ясен и точен начин, разбираем за клиента; и

в)      на официален език на държавата членка , в която е разположен рискът, или на държавата членка на поеманото задължение или на друг език, приет от страните. Информацията се предоставя безплатно.

2.          Независимо от параграф 1, буква а) информацията по членове 16, 17 и 18 може да бъде предоставена на клиента чрез следните средства:

а)      нехартиен траен носител — когато са спазени условията по параграф 4; и

б)      интернет сайт — когато са спазени условията по параграф 5.

3.          Когато информацията по членове 16, 17 и 18 се предоставя на нехартиен траен носител или чрез интернет сайт, при поискване на клиента му се предоставя безплатно копие на хартиен носител.

4.          Информацията по членове 16, 17 и 18 може да се предоставя на нехартиен траен носител, ако са изпълнени следните условия:

a)      използването на трайния носител е подходящо с оглед на деловите отношения между посредника или застрахователното предприятие и клиента; и

б)      на клиента е била предоставена възможността да получи информацията на хартиен носител или на друг траен носител и той е избрал другия носител.

5.          Информацията по членове 16, 17 и 18 може да се предоставя чрез интернет сайт, ако е адресирана лично до клиента или ако са изпълнени следните условия:

а)      предоставянето на информацията по членове 16, 17 и 18 чрез интернет сайт е подходящо с оглед на деловите отношения между посредника или застрахователното предприятие и клиента;

б)      клиентът се е съгласил информацията по членове 16, 17 и 18 да му бъде предоставяна чрез интернет сайт;

в)      клиентът е бил уведомен по електронен път за адреса на интернет сайта и за мястото в този сайт, на което може да се намери информацията по членове 16, 17 и 18;

г)      гарантирано е, че информацията по членове 16, 17 и 18 може да бъде намерена на интернет сайта за целия период от време, през който основателно може да се смята, че клиентът има нужда от нея.

6.          За целите на параграфи 4 и 5 предоставянето на информация на нехартиен траен носител или чрез интернет сайт се смята за подходящо с оглед на деловите отношения между посредника или застрахователното предприятие и клиента, ако има свидетелства, че клиентът има редовен достъп до интернет. За такова свидетелство се смята предоставянето от клиента на адрес на електронна поща за целите на деловите отношения.

7.          При продажба по телефона предварителната информация, давана на клиента, трябва да съответства на разпоредбите на Съюза , приложими за пазарното предлагане на потребителски финансови услуги от разстояние. Освен това, след като клиентът е предпочел да получи информацията на нехартиен носител съгласно параграф 4, информацията се предоставя на клиента в съответствие с параграф 1  или 2  незабавно след сключването на застрахователния договор.

Член 21а

Практики на обвързване и пакетни продажби

1.          Когато застраховка се предлага заедно с друга услуга или допълнителен продукт като част от пакет или същото споразумение или пакет, застрахователният посредник или застрахователното предприятие информира клиента и му предлага възможността да купи различните елементи заедно или поотделно предоставя отделни доказателства за премията или цените на всеки елемент. Това не възпрепятства посредничеството за застрахователни продукти с различни равнища на застрахователно покритие или застрахователни полици срещу множество рискове.

2.          Когато рисковете в резултат от подобно споразумение или пакет, предлаган на клиент, е вероятно да са различни от рисковете, свързани с елементите поотделно, застрахователният посредник или застрахователното предприятие по искане на клиента предоставя подходящо описание на различните елементи на споразумението или пакета и на начина, по който взаимодействието променя рисковете.

3.          ЕОЗППО в сътрудничество с Европейския надзорен орган (Европейския банков орган) и ЕОЦКП, чрез съвместния комитет на европейските надзорни органи, разработва до ...* [OВ, моля, въведете дата: 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] и след това периодично актуализира насоки за оценяването и надзора върху практиките на кръстосани продажби, като посочва по-специално условията, при които практиките на кръстосани продажби не отговарят на изискванията по член 15, параграф 1.

4.          Държавите членки гарантират, че когато застрахователен посредник или застрахователно предприятие предоставя съвети, то гарантира, че цялостният пакет застрахователни продукти отговаря на исканията и потребностите на клиента.

5.          Държавите членки могат да запазват или приемат допълнителни по-строги мерки или да се намесват във всеки отделен случай, за да забраняват продажбата на застраховка заедно с друга услуга или продукт като част от пакет или като условие за същото споразумение или пакет, когато могат да докажат, че подобни практики са в ущърб на потребителите.

ГЛАВА VІІ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КЛИЕНТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Член 22Обхват

Настоящата глава съдържа ▌ изисквания в допълнение към тези по членове 15, 16, 17 и 18 към дейностите по застрахователното посредничество, когато те се извършват във връзка с продажбата на основаващи се на застраховане инвестиционни ▌ продукти от:

а)          застрахователни посредници;

б)          застрахователни предприятия.

Член 23Конфликт на интереси

1.          Държавите членки изискват от застрахователните посредници и застрахователните предприятия да предприемат всички подходящи мерки за установяване на конфликтите на интереси между тях, включително техните ръководители, служители и обвързани застрахователни посредници, или всяко лице, пряко или косвено свързано с тях чрез отношение на контрол, и техните клиенти или между отделните клиенти, които възникват в процеса на всички дейности по застрахователно посредничество.

2.          Когато организационните или административните мерки, предприети от застрахователен посредник или застрахователно предприятие съгласно членове 15,16 и 17, не са достатъчни, за да се гарантира с приемлива степен на увереност, че рисковете от увреждане на интересите на клиентите ▌ ще бъдат предотвратени, застрахователният посредник или застрахователното предприятие ясно обявява пред клиента общия характер и източниците на конфликтите на интереси, както е приложимо, преди сключването на сделки за негова сметка ▌.

2a.        Обявяването, посочено в параграф 2:

а)      се прави на траен носител;

б)        съдържа достатъчно подробности, като се взема под внимание видът клиент, така че да му се даде възможност да вземе информирано решение относно дейностите по застрахователно посредничество, в контекста на които възниква конфликтът на интереси.

3.          Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 33 с цел да:

а)        определи мерките, които може основателно да се очаква да бъдат въведени от застрахователните посредници и застрахователните предприятия за установяване, предотвратяване, управление и разкриване на конфликти на интереси при извършване на дейности по застрахователно посредничество;

б)        установи подходящи критерии за определяне на видовете конфликти на интереси, които могат да увредят интересите на клиентите или потенциалните клиенти на застрахователния посредник или застрахователното предприятие.

Член 24Общи принципи и предоставяне на информация на клиентите

1.          Държавите членки гарантират, че застрахователните посредници и застрахователните предприятия да действат честно, справедливо и професионално, отчитайки максимално интересите на клиентите си и спазвайки по-конкретно принципите по настоящия член и по член 25, когато извършват дейности по застрахователно посредничество.

2.          Всяка информация, включително маркетингови съобщения, предавана от застрахователния посредник или застрахователното предприятие на клиенти или потенциални клиенти, трябва да е вярна и ясна и да не е подвеждаща. Маркетинговите съобщения трябва да са ясно означени като такива.

3.          На клиентите или потенциалните клиенти се предоставя подходяща информация за следното:

а)        застрахователния посредник или застрахователното предприятие и услугите му; когато се предоставят съвети, в информацията се посочва дали това се извършва независимо и дали се основава на широк или на по-ограничен анализ на пазара, както и дали застрахователният посредник или застрахователното предприятие ще извършва постоянно оценка за подходящ продукт по отношение на препоръчания на клиентите основаващ се на застраховане инвестиционен продукт;

б)        основаващите се на застраховане инвестиционни продукти и предложените инвестиционни стратегии: тази информация следва да включва подходящи указания и предупреждения за рисковете, свързани с инвестиции в тези инструменти или по отношение на конкретни инвестиционни стратегии; ▐

в)        цените и разходите, свързани с продуктите, включително сумата на възнаграждението от трети страни за застрахователния посредник или застрахователното предприятие, когато е приложимо.

4.          Информацията по параграфи 2 и 3 следва да се предоставя в разбираема форма, така че клиентите или потенциалните клиенти да могат да разберат естеството и рисковете на конкретния вид основаващ се на застраховане инвестиционен продукт, който се предлага, и впоследствие да вземат информирани инвестиционни решения. Тази информация може да бъде предоставяна в стандартизирана форма съгласно член 18, параграф 4.

5.          Държавите членки изискват, когато застрахователният посредник или застрахователното предприятие информира клиента, че съветите във връзка със застрахователния продукт се предоставят независимо, посредникът или предприятието да обявяват пред клиента вида на възнаграждението, което получават във връзка със застрахователния договор:

a)        набора застрахователни продукти, на които ще се основава препоръката, и по-конкретно това дали наборът се ограничава до застрахователни продукти, емитирани или предлагани от лица, намиращи се в тесни връзки с посредника, който представлява клиента;

б)        дали клиентът дължи такса за съвета; и

ба)      дали застрахователният посредник получава някакви такси или комисиони от трети страни във връзка със застрахователния договор.

5a.        Държавите членки могат допълнително да забранят или да ограничат още повече предлагането или получаването на такси, комисиони или непарични възнаграждения от трети страни във връзка с предоставянето на застрахователни съвети. Това може да включва изискването всички подобни такси, комисиони или непарични възнаграждения да бъдат връщани на клиентите или да бъдат приспадани от такси, плащани от клиента.

Държавите членки могат допълнително да изискват от посредника, когато той информира клиента, че съветите се предоставят независимо, да анализира достатъчно голям брой застрахователни продукти, предлагани на пазара, които са достатъчно диверсифицирани от гледна точка на вида, емитентите и доставчиците си, така че да се гарантира възможността за подходящо удовлетворяване на целите на клиента, и да не се ограничава до застрахователните продукти, емитирани или предоставяни от лица, намиращи се в тесни връзки с ▌посредника▌.

6.          ЕОЗППО разработва до ...* [OВ, моля въведете дата: 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] и периодично актуализира насоки за оценяването и надзора върху практиките на кръстосани продажби, като посочва по-специално условията, при които практиките на кръстосани продажби не отговарят на изискванията по параграф 1.

             ▐

7.          На Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 33, за да уточнява принципите, които трябва да спазват застрахователните посредници и предприятия ▌ при извършването на дейности по застрахователно посредничество с клиенти. В тези делегирани актове се взема предвид следното:

а)        естеството на услугите, предлагани или предоставяни на клиента или потенциалния клиент, имайки предвид типа, предмета, обема и честотата на сделките;

б)        естеството на предлаганите или разглежданите продукти, в т.ч. различните видове основаващи се на застраховане инвестиционни продукти.

Член 25Оценка за подходящ и уместен продукт и представяне на информация на клиентите

1.          Когато предоставя съвети, застрахователният посредник или застрахователното предприятие получава необходимата информация за знанията и опита на клиента или потенциалния клиент в областта на инвестиции, към която се отнася продуктът ▌от съответния вид, както и за финансовото състояние и инвестиционните цели на клиента или потенциалния клиент, така че да даде възможност на застрахователния посредник или застрахователното предприятие ▌ да препоръча на клиента или потенциалния клиент дейностите по застрахователно посредничество дейности или основаващите се на застраховане инвестиционни продукти, които са подходящи за този клиент или потенциален клиент.

2.          Държавите членки гарантират, че когато застрахователните посредници и предприятия извършват дейности по застрахователно посредничество, различни от тези по параграф 1, те изискват от клиента или потенциалния клиент информация за знанията и опита му в инвестиционната област, към която се отнася предлаганият или търсеният основаващ се на застраховане инвестиционен продукт ▌от съответния вид, така че застрахователният посредник или застрахователното предприятие да може да прецени дали разглежданите дейности по застрахователно посредничество или основаващ се на застраховане продукт са уместни за клиента.

Когато застрахователният посредник или застрахователното предприятие счита въз основа на получената съгласно предишната алинея информация, че основаващият се на застраховане инвестиционен продукт не е уместен за клиента или потенциалния клиент, застрахователният посредник или застрахователното предприятие предупреждава клиента или потенциалния клиент. Това предупреждение може да бъде извършено в стандартизирана форма.

Когато клиентът или потенциалният клиент не предостави посочената съгласно първата алинея информация или предостави недостатъчна информация относно своите знания и опит, застрахователният посредник или застрахователното предприятие го предупреждава, че не може да определи дали разглежданият основаващ се на застраховане инвестиционен продукт е уместен за него. Това предупреждение може да бъде извършено в стандартизирана форма.

2a.        Държавите членки позволяват на застрахователните посредници или застрахователните предприятия при извършване на дейности по застрахователно посредничество, състоящи се само в изпълнение на нареждания на клиент, да предоставят тези услуги на клиентите си, без да е необходимо да получават информация или да извършват определянето по параграф 2, когато са изпълнени всички долупосочени условия:

а)      дейностите се отнасят до един от следните основаващи се на застраховане инвестиционни продукти:

i)         договори, които водят до експозиция на инвестициите единствено на финансови инструменти, считани за некомплексни съгласно Директива .../.../EС [ДПФИ] и не включват структура, която затруднява клиента да разбере съществуващия риск; или

ii)       други некомплексни основаващи се на застраховане инвестиции за целите на настоящия параграф;

б)      дейността по застрахователно посредничество се извършва по инициатива на клиента или потенциалния клиент;

в)      клиентът или потенциалният клиент е ясно информиран, независимо дали в стандартизиран формат или не, че при предоставянето на тази дейност по застрахователно посредничество застрахователният посредник или застрахователното предприятие не е задължено да преценява дали предлаганият основаващ се на застраховане продукт или предлаганата дейност по застрахователно посредничество са подходящи и че клиентът или потенциалният клиент не се ползва от съответстващата защита на съответните правила за извършване на дейността;

г)      застрахователният посредник или застрахователното предприятие изпълнява задълженията си по член 23.

3.          Застрахователният посредник или застрахователното предприятие създава дело, в което включва документа или документите, договорени между него и клиента и уреждащи правата и задълженията на страните и другите условия, съгласно които ще извършва дейности по застрахователно посредничество за клиента. Правата и задълженията на страните по договора могат да бъдат уредени чрез позоваване на други документи или правни текстове.

4.          Застрахователният посредник или застрахователното предприятие предоставя на клиента подходящи отчети за предоставяната дейност по застрахователно посредничество. Тези отчети включват периодично представяне на информация на клиентите, която е съобразена с вида и сложността на съответните основаващи се на застраховане инвестиционни продукти и естеството на извършваната за клиента дейност по застрахователно посредничество и в съответните случаи съдържа сведения за разходите, свързани с дейностите за сметка на клиента. ▐

Когато предоставя съвети, застрахователният посредник или застрахователното предприятие, преди да бъде договорен основаващият се на застраховане инвестиционен продукт с клиента, предоставя на клиента изявление на траен носител относно пригодността, в което се посочва как е даден съветът и как този съвет отговаря на предпочитанията, целите и другите характеристики на клиента.

В случай че споразумението се сключва посредством комуникация от разстояние, което възпрепятства предварителното предоставяне на оценката за пригодност, инвестиционният посредник или инвестиционното предприятие може да представи писмено изявление относно пригодността на траен носител веднага след като клиентът бъде обвързан от споразумение.

5.          На Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 33, за да уточни принципите, които трябва да спазват застрахователните посредници и предприятия ▌ при извършването на дейности по застрахователно посредничество с клиенти. В тези делегирани актове се взема предвид следното:

а)      естеството на услугите, предлагани или предоставяни на клиента или потенциалния клиент, имайки предвид типа, предмета, обема и честотата на сделките;

б)      естеството на предлаганите или разглежданите продукти, в т.ч. различните видове финансови инструменти и банкови депозити по член 1, параграф 2 от Директива .../.../EС [ДПФИ];

ба)    непрофесионалният или професионалният характер на клиента или потенциалния клиент.

5a.        ЕОЗППО разработва до ...* [OВ, моля, въведете дата: 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] и периодично актуализира насоки за оценяването на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти, включващи структура, която затруднява клиента да разбере съществуващия риск, съгласно параграф 3, буква а).

ГЛАВА VІІІ

НАКАЗАНИЯ И ДРУГИ МЕРКИ

Член 26Административни наказания и други мерки

1.          Държавите членки гарантират, че предвидените от тях административни наказания и други мерки са ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.          Държавите членки гарантират, че при нарушаване на задълженията, които са в сила за застрахователните или презастрахователните предприятия или посредници, могат да бъдат наложени административни наказания и други мерки на членовете на управителния им орган, както и на всяко друго физическо или юридическо лице, което съгласно националното законодателство носи отговорност за нарушението.

3.          На компетентните органи се предоставят всички правомощия за извършване на разследвания, които са им необходими за изпълнението на техните функции. При упражняването на правомощията си за налагане на наказания компетентните органи си сътрудничат тясно, за да гарантират, че наказанията или другите мерки ще доведат до желаните резултати, и за да координират действията си по презгранични случаи, като гарантират спазването на условията за законна обработка на данни в съответствие с Директива 95/46/EО и Регламент (ЕО) № 45/2001. Компетентните органи могат да поискат документи или друга информация с официално решение, в които се посочва правното основание за искането за информация, срокът за спазване и правото на получателя да поиска съдебен контрол на решението.

Член 26аСпецифични наказания

1.        В съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, ЕОЗППО извършва мониторинг на застрахователните и презастрахователните продукти, които се предлагат, разпространяват или продават в Съюза, и може, в сътрудничество с компетентните органи, да проучва проактивно нови застрахователни и презастрахователни продукти или финансови инструменти, преди те да бъдат предлагани, разпространявани или продавани в Съюза. ЕОЗППО извършва също така мониторинг и на другите финансови дейности и практики, включително инвестиционните дейности, на застрахователните и презастрахователните предприятия.

2.        В съответствие с член 9, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1095/2010, ако счете въз основа на сериозни основания, че условията, посочени в параграфи 3 и 4, са изпълнени, ЕОЗППО може да забрани временно или да ограничи в рамките на Съюза:

а)        предлагането, разпространението или продажбата на някои конкретни застрахователни или презастрахователни продукти, включително здравни застраховки и инвестиционни застрахователни продукти, с определени конкретни характеристики; или

б)        вид финансова дейност или практика, включително инвестиционна дейност, на застрахователни или презастрахователни предприятия.

Временна забрана или ограничение могат да се прилагат при обстоятелства, определени от ЕОЗППО, или да подлежат на изключения, определени от ЕОЗППО.

3.        ЕОЗППО взема решение по параграф 2 само ако е изпълнено всяко едно от следните условия:

a)        целта на предложената намеса е да бъде отстранена значителна заплаха за защитата на притежателите или бенефициерите на застрахователни полици или за нормалното функциониране и почтеността на финансовите пазари, или за стабилността на цялата финансова система на Съюза или на част от нея;

б)        регулаторните изисквания, които вече са приложими към съответния застрахователен или презастрахователен продукт, финансов инструмент или дейност съгласно правото на Съюза, не противодействат в достатъчна степен на заплахата;

в)        компетентен орган или компетентни органи не са приели действия за преодоляване на заплахата или предприетите действия не са адекватни за преодоляването ѝ.

Когато условията, посочени в алинея първа, са изпълнени, ЕОЗППО може да наложи забраната или ограничението по параграф 2 като превантивна мярка, преди даден застрахователен или презастрахователен продукт да бъде предложен на пазара или продаван на притежатели на застрахователни полици, както и преди започването на финансова дейност или практика.

4.        Когато предприема действие по настоящия член, ЕОЗППО взема под внимание степента, в която действието:

а)        не оказва отрицателно въздействие върху ефективността на финансовите пазари или върху притежателите и бенефициерите на застрахователни полици, което да е непропорционално спрямо ползите от действието; и

б)        не създава риск за регулаторен арбитраж.

Когато компетентен орган или компетентни органи са взели мярка по член 32, ЕОЗППО може да предприеме всяка от мерките по параграф 2, без да издава становището по член 33.

5.        Преди да реши да предприеме някакво действие по настоящия член, ЕОЗППО уведомява компетентните органи за действията, които предлага.

6.        Преди да бъде взето решение по параграф 2, ЕОЗППО уведомява за своето намерение да забрани или ограничи даден застрахователен или презастрахователен продукт или финансова дейности или практика, освен ако в рамките на определен срок не бъдат направени известни промени в характеристиките на застрахователния или презастрахователния продукт или на финансовата дейности или практика.

7.        ЕОЗППО публикува на своя уебсайт известие за всяко решение относно предприемане на действия по настоящия член. В известието се уточняват подробностите за забраната или ограничението и дата, на която мерките ще влязат в сила, считано след публикуването на известието. Забраната или ограничението се прилагат единствено за действия, предприети след като мерките са породили действие.

8.        ЕОЗППО преразглежда временната забрана или ограничение, наложени по параграф 2, през подходящи интервали от време, но най-малко веднъж на всеки дванадесет месеца. Ако забраната или ограничението не бъде подновено след края на дванадесетмесечния период, действието му се прекратява автоматично.

9.        Действие, прието от ЕОЗППО по настоящия член, има върховенство над всяко действие, прието по-рано от компетентен орган.

10.      В съответствие с член 41 Комисията приема делегирани актове за уточняване на критериите и факторите, които трябва да бъдат взети предвид от ЕОЗППО, за да се определи кога възникват посочените в параграф 3, буква а) заплахи за защитата на инвеститорите или за нормалното функциониране и почтеността на финансовите пазари, или за стабилността на цялата финансова система на Съюза или на част от нея. Тези делегирани актове гарантират, че когато това е целесъобразно, ЕОЗППО е в състояние да действа превантивно, и от него не се изисква да изчака продуктът бъде пуснат на пазара или дадената дейност или практика да бъде извършена, преди да предприеме мерки.

Член 27Оповестяване на санкциите

Държавите членки изискват от компетентните органи ▌ да оповестяват всяко наказание или друга мярка, наложена за нарушаване на националните разпоредби, приети в изпълнение на настоящата директива, като съобщават вида и естеството на нарушението и имената на нарушителите, само ако наказанията или другите мерки са станали окончателни и не подлежат на обжалване или съдебен контрол. Когато оповестяването би довело до непропорционално големи вреди за съответните страни, компетентните органи оповестяват наказанията, без да посочват нарушителите.

Член 28Нарушения

1.        Настоящият член се прилага по отношение на:

a)        застрахователните и презастрахователните посредници, които не са регистрирани в държава членка и които не попадат в обхвата на член 1, параграф 2 или член 4;

б)       лицата, които извършват допълнителни застрахователни дейности, без да са подали декларация по член 4, или лицата, които са подали такава декларация, но по отношение на които не са изпълнени изискванията по член 4;

в)       застрахователните и презастрахователните предприятия и посредници, използващи услугите по застрахователно или презастрахователно посредничество на лица, които не са регистрирани в държава членка и не са посочени в член 1, параграф 2 и които не са подали декларация по член 4;

г)        застрахователните и презастрахователните посредници, които са се регистрирали чрез представяне на невярна информация или с други неправомерни средства в нарушение на член 3;

д)       застрахователните и презастрахователните посредници и застрахователните предприятия, които не изпълняват разпоредбите на член 8;

е)        застрахователните предприятия и застрахователните и презастрахователните посредници, които не спазват изискванията за извършването на дейността по глави VІ и VІІ.

2.        Държавите членки гарантират, че в случаите по параграф 1 административните наказания и други мерки, които могат да бъдат наложени, включват най-малко следното:

а)        публично изявление, в което се посочва физическото или юридическото лице нарушител и естеството на нарушението;

б)       разпореждане, с което се изисква физическото или юридическото лице нарушител да прекрати деянието и да не извършва повторно това деяние;

в)       по отношение на застрахователни и презастрахователни посредници — прекратяване на регистрацията по член 3;

г)        по отношение на член на управителния орган на застрахователен или презастрахователен посредник или предприятие, който е отговорен за нарушението ▌— временна забрана за заемане на длъжности при застрахователни и презастрахователни посредници и предприятия;

д)       по отношение на юридическо лице ― административни имуществени наказания в размер до 10 % от общия годишен оборот на юридическото лице за предходната стопанска година; когато юридическото лице е дъщерно предприятие на предприятие майка, за общ годишен оборот се приема общият годишен оборот съгласно консолидирания отчет на първостепенното предприятие майка за предходната стопанска година;

е)        по отношение на физическо лице ― глоба в размер до 5 000 000 EUR, а в държавите членки, в които еврото не е официална парична единица — равностойността в националната парична единица към датата на влизане в сила на настоящата директива; както и

Държавите членки гарантират, че когато размерът на облагата, извлечена вследствие на нарушението, може да бъде определен, максималният размер на наказанието е не по-малък от двойния размер на облагата.

Член 29Ефективно прилагане на наказанията

1.        Държавите членки гарантират, че при определяне на вида на административните наказания или други мерки и на размера на имуществените административни санкции компетентните органи отчитат всички приложими обстоятелства, в т.ч., когато е уместно:

а)        тежестта и продължителността на нарушението;

б)       степента на отговорност на физическото или юридическото лице нарушител;

в)       финансовите възможности на физическото или юридическото лице нарушител, определени според общия оборот на юридическото лице нарушител или годишния доход на физическото лице нарушител;

г)        размера на реализираната печалба или нереализираната загуба от физическото или юридическото лице нарушител, когато размерът им може да бъде определен;

д)       загубите, произтекли за трети страни в резултат на нарушението, доколкото могат да бъдат определени;

е)        степента на съдействие, което физическото или юридическото лице нарушител оказва на компетентния орган; и

ж)       предишните нарушения на физическото или юридическото лице нарушител.

3.          Настоящата директива не засяга правото на приемащата държава членка да взема подходящи мерки за предотвратяване или наказване на неправомерните деяния, които са извършени на нейна територия и които представляват нарушение на законовите или подзаконовите разпоредби, приети в интерес на общото благо. Това включва и възможността на застрахователните и презастрахователните посредници нарушители да не бъде разрешавано да започват нови дейности на територията на приемащата държава членка.

Член 30Сигнализиране на нарушения

1.          Държавите членки гарантират, че компетентните органи създават ефективни механизми, с които да се насърчава подаването на сигнали до компетентните органи за нарушения на националните разпоредби за прилагане на настоящата директива.

2.          Тези механизми включват най-малко:

а)      специални процедури за приемането на сигнали за нарушения и предприемането на действия по тях;

б)     подходяща защита, включително анонимност, когато е уместно, за лицата, които подават сигнали за извършените там нарушения; и

в)     защита в съответствие с принципите на Директива 95/46/ЕО на личните данни на лицата, които подават сигнал за нарушение, и на физическите лица, за които се предполага, че са отговорни за нарушението.

Самоличността на лицата, които подават сигнал, и на тези, за които се предполага, че са отговорни за нарушението, остава поверителна на всеки етап, освен ако разкриването ѝ не се изисква съгласно националното законодателство за целите на по-нататъшно разследване или съдебно производство.

Член 31Представяне на информация на ЕОЗППО относно наказанията

1.          Държавите членки ежегодно представят на ЕОЗППО обобщена информация относно всички административни мерки или административни наказания, наложени в съответствие с член 26.

Компетентните органи ежегодно представят на ЕОЗППО обобщена информация относно всички административни мерки или административни наказания, наложени в съответствие с член 26.

2.          Когато компетентният орган оповестява дадена административна мярка или административно наказание, той едновременно с това докладва за този факт на ЕОЗППО.

3.          ЕОЗППО разработва проекти на технически стандарти за изпълнение относно реда и формулярите за представянето на информацията, изисквана съгласно настоящия член.

ЕОЗППО представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение в срок от …*[ОВ, моля, въведете дата: шест месеца след влизане в сила на настоящата директива].

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

ГЛАВА IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 32Защита на данните

1.          Държавите членки прилагат Директива 95/46/ЕО при обработването на лични данни в тях съгласно настоящата директива.

2.          По отношение на обработването на лични данни от ЕОЗППО съгласно настоящата директива се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 33Делегирани актове

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на делегирани актове по член 34 във връзка с членове ▌23, 24 и 25.

Член 34Упражняване на делегирането

1.          На Комисията се предоставят правомощия за приемане на делегирани актове при спазване на установените в настоящия член условия.

2.          Правомощията за приемане на делегирани актове съгласно членове ▌23, 24 и 25 се предоставят на Комисията за неопределен срок от датата на влизане в сила на настоящата директива.

3.          Делегирането на правомощия, посочено в членове ▌23, 24 и 25, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратяват делегираните правомощия, посочени в него. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.          Веднага щом приеме делегиран акт, Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.          Делегиран акт, приет съгласно членове ▌ 23, 24 и 25, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца, след като са били уведомени за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 34аДопълнителни разпоредби относно проектите на регулаторни технически стандарти

1.          Независимо от срока, предвиден за представяне на проектите на регулаторни технически стандарти на Комисията, Комисията представя своите проекти на интервали от 12, 18 или 24 месеца.

2.          Комисията не приема регулаторни технически стандарти, ако поради прекъсване времето за парламентарен контрол от ЕП е по-малко от 2 месеца, включително с евентуалното удължаване.

3.          Европейските надзорни органи могат да се консултират с Европейския парламент по време на етапите на изготвяне на проектите на регулаторни технически стандарти, по-конкретно при наличие на опасения относно обхвата на настоящата директива.

4.          Когато компетентната комисия на Европейския парламент е отхвърлила регулаторни технически стандарти и до следващата пленарна сесия има по-малко от две седмици, Европейският парламент може да удължи времето си за контрол до следващата пленарна сесия.

5.          В случай на отхвърляне на регулаторни технически стандарти и ако установените въпроси са с ограничен обхват, Комисията може да приеме ускорен график за предаване на преразгледан проект на регулаторен технически стандарт.

6.          Комисията гарантира, че на всички въпроси на Европейския парламент, повдигнати официално чрез председателя на компетентната комисия, се отговаря незабавно, преди приемането на проекта на регулаторни технически стандарти.

Член 35 Преглед и оценка

1.          До...* [ОВ, моля, въведете дата: пет години след влизането в сила на настоящата директива], Комисията извършва преглед на ▌практическото прилагане на разпоредбите на настоящата директива, като се отчитат надлежно промените на пазарите на инвестиционни продукти на дребно, както и опитът, натрупан при практическото прилагане на настоящата директива и на Регламент .../.../EС [за документите с основна информация за инвестиционните продукти] и Директива .../.../EС [ДПФИ II]. Това разглеждане включва и специален анализ на въздействието на член 17, параграф 2, като се отчита състоянието на конкуренцията на пазара на посреднически услуги за застраховките извън тези по приложение І от Директива 2002/83/ЕО, и въздействието на задълженията по член 17, параграф 2 върху застрахователните посредници, които са малки или средни предприятия.

2.          След консултация със Съвместния комитет на европейските надзорни органи Комисията представя констатациите си на Европейския парламент и на Съвета.

5.          Комисията проучва дали компетентните органи по член 10, параграф 1 разполагат с достатъчно правомощия и с подходящи ресурси за изпълнението на функциите си.

Член 36Транспониране

1.          Държавите членки приемат и публикуват до ...* [OВ, моля, въведете дата: 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текстовете на тези мерки.

Когато документите, придружаващи уведомлението за предвидените от държавите членки мерки за транспониране, са недостатъчни за цялостна оценка на съответствието на тези мерки с някои разпоредби от настоящата директива, Комисията може, по искане на ЕОЗППО и с оглед изпълнението на неговите задачи съгласно Регламент (ЕС) № 1094/2010 или по собствена инициатива, да изиска от държавите членки да предоставят по-подробна информация относно транспонирането на настоящата директива и прилагането на тези мерки.

1a.        Държавите членки прилагат мерките по параграф 1 от ...* [OВ, моля, въведете дата: 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива].

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Те включват също така уточнение, че позоваванията в съществуващите законови, подзаконови и административни разпоредби на директивата, отменена с настоящата директива, се считат за позовавания на настоящата директива. Начинът на позоваване и формулирането на уточнението се определят от държавите членки.

2.          Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби на националното законодателство , които те приемат в приложното поле на настоящата директива.

Член 37Отмяна

Директива 2002/92/ЕО се отменя, считано от ...* [OВ, моля, въведете дата: 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива],  без да се засягат задълженията на държавите членки по отношение на сроковете за транспонирането на посочената директива в националното право.

Позоваванията на отменената директива се смятат за позовавания на настоящата директива.

Член 38Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 39Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в ...,

За Европейския парламент                        За Съвета

ПРИЛОЖЕНИЕ І ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИЕНТИ

Професионален клиент е клиент, който притежава опита, знанията и специализираните умения, за да взема самостоятелни решения и да оценява правилно рисковете, на които се излага. Долупосочените категории клиенти следва да бъдат считани за професионални клиенти по отношение на всички застрахователни услуги и дейности и всички застрахователни продукти за целите на Директивата.

1.          застрахователни и презастрахователни предприятия;

1a.        застрахователни и презастрахователни посредници

2.          Големи предприятия, които изпълняват две от следните изисквания по отношение на размера на индивидуално равнище:

–       балансово число: 20 000 000 EUR

–       нетен оборот: 40 000 000 EUR

–       собствен капитал: 2 000 000 EUR.

3.          Национални ▌правителства ▌.

ПРИЛОЖЕНИЕ IIРАЗЯСНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Съгласно Съвместната политическа декларация на държавите членки и Комисията относно разяснителните документи от 28 септември 2011 г. държавите членки са поели задължението при необходимост да изпращат заедно с уведомлението за мерките за транспониране документ или документи, в които разясняват връзката между елементите на дадена директива и съответстващата им част от националните нормативни актове за транспонирането ѝ.

Във връзка с настоящата директива Комисията смята, че предаването на такива документи е необходимо поради описаните по-долу причини.

Сложност на Директивата и съответния сектор:

Областта на застраховането и разпространението на застрахователни продукти е особено сложна и може да бъде много трудна от техническа гледна точка за лица, които не са специалисти в тази област. При липсата на добре структурирани разяснителни документи задачата за проследяване на транспонирането би била твърде времеемка. Настоящото предложение представлява преразглеждане, при което Директивата относно застрахователното посредничество (ДЗП) бе преработена. Въпреки че много от разпоредбите не са изменени по същество, са въведени редица нови разпоредби, а част от действащите разпоредби са преразгледани или заличени. Структурата, формата и представянето на текстовете са съвсем нови. Новата структура бе необходима, за да се осигури по-ясен и по-логичен ред на правните норми, но ще доведе до необходимост от структуриран подход по време на контрола върху транспонирането.

Някои от разпоредбите на предложената директива могат да окажат въздействие върху редица области на националния правен ред като дружественото, търговското или данъчното право или други правни области в държавите членки. Те могат да засегнат и производните национални източници на правото, в т.ч. законите и общите разпоредби за извършването на дейността, отнасящи се до финансовите или застрахователните посредници. Поради взаимните връзки между различните елементи на тези близки области в зависимост от системата на държавите членки някои разпоредби може да бъдат прилагани чрез вече действащи разпоредби в тези области, за които е необходима ясна информация.

Съгласуваност и взаимовръзка с други инициативи:

Настоящото предложение се представя за приемане като част от пакета от законодателни актове за защита на потребителите на продукти на дребно заедно с предложението за разкриване на информация във връзка с ПИПД (Регламент за документите с основна информация за инвестиционните продукти и за изменение на директиви 2003/71/ЕО и 2009/65/ЕО) и Директивата за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) V. Инициативата за ПИПД има за цел да се осигури единен хоризонтален подход за разкриването на информация за инвестиционните продукти и застрахователните продукти с инвестиционни елементи (т.нар. инвестиционни застрахователни продукти), а разпоредби за продажбите ще бъдат включени в преразгледаните ДЗП и ДПФИ (Директива за пазарите на финансови инструменти). Настоящото предложение е съгласувано и с други законодателни актове и политики на ЕС и ги допълва, по-конкретно в областта на защитата на потребителите, защитата на инвеститорите и пруденциалния надзор, напр. Директивата „Платежоспособност ІІ“ (Директива 2009/138/ЕО), ДПФИ ІІ (преработката на ДПФИ) и гореспоменатата инициатива за ПИПД.

Новата ДЗП отново ще притежава характеристиките на законодателен акт за постигане на минимална хармонизация. Това означава, че държавите членки могат да решат да приемат по-строги изисквания, ако това е необходимо за защитата на потребителите. Минималните изисквания в ДЗП обаче ще бъдат повишени значително. ▌В Директивата се предвижда да има и клауза за преразглеждане и Комисията ще трябва да може да следи изпълнението на разпоредбите още от началото, за да може да събере цялата информация за действието им.

Главата, отнасяща се до инвестиционните застрахователни продукти: В предложението има глава, с която се въвеждат допълнителни изисквания за защита на клиентите във връзка с инвестиционните застрахователни продукти.

Съществува силна политическа воля за въвеждането на такива норми, но същевременно опитът в тази нова област е много малък. Следователно е много важно Комисията да получава документите във връзка с транспонирането, за да знае как държавите членки прилагат тези разпоредби.

В насоките от ниво 2 обаче трябва да се вземе под внимание спецификата на неживотозастрахователните продукти. В съответствие с аналогичния принцип по член 3 от ДПФИ ІІ следва да се разгледа аналогичен режим за застраховките при прилагането на директивата на национално равнище и в насоките на съвместния комитет. Лицата, извършващи застрахователно посредничество във връзка с инвестиционни застрахователни продукти, следва да спазват стандартите за поведение, които се прилагат за всички застрахователни договори, както и по-строгите стандарти, които се прилагат за инвестиционните застрахователни продукти. Всеки, който извършва посредническа дейност в областта на застрахователни инвестиционни продукти, трябва да бъде регистриран като застрахователен посредник.

Прогнозирано слабо нарастване на административната тежест във връзка с изискването на разяснителни документи от държавите членки: Както бе споменато по-горе, настоящият текст съществува от 2002 г. (когато бе приета първоначалната директива). Следователно за държавите членки няма да бъде трудно да уведомят Комисията за приетите от тях разпоредби за транспониране, както подават уведомления за повечето от тях от известно време насам. Прогнозираното слабо нарастване на административната тежест във връзка с изискването на разяснителни документи от държавите членки във връзка с новите части на Директивата е пропорционално; това изискване се налага, за да може Комисията да изпълнява задачите си по контрол върху прилагането на законодателството на Съюза.

Въз основа на горепосоченото Комисията смята, че изискването да се представят разяснителни документи във връзка с предложената директива е пропорционално и не надхвърля необходимото за постигането на целта за ефикасно контролиране на транспонирането ѝ.

 • [1]               ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
 • [2]               ОВ C 33 E, 5.3.2013, стр. 328.
 • [3]               Приети текстове, P7_TA(2012)0049.
 • [4] *              Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
 • [5]               Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 г. относно застрахователното посредничество (ОВ L 9, 15.1.2003 г., стр. 3).
 • [6]               Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО (ОВ ...).
 • [7]               Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).
 • [8]               Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63).
 • [9]               Директива 2000/31/EО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно някои правни аспекти за услугите на информационното общество, по-специално за електронната търговия на вътрешния пазар (Директива относно електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1)
 • [10]               Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
 • [11]             Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни — под надзора на компетентните органи на държавите членки, по-конкретно независимите обществени органи, определени от държавите членки (OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
 • [12]             Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
 • [13]             ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.
 • [14]          Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10).
 • [15]             Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), (ОВ L 335, 17.12.2009 г.).
 • [16]             Директива 2009/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).
 • [17]          Първа директива на Съвета 73/239/ЕИО от 24 юли 1973 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа до и упражняването на пряка застрахователна дейност, различна от животозастраховане (ОВ L 228, 16.8.1973 г., стр. 3).
 • [18]          Директива 2002/83/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно животозастраховането (ОВ L 345, 19.2.2002 г., стр. 1).
 • [19]             Директива 2005/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2005 г. относно презастраховането и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО и 92/49/ЕИО на Съвета, както и на Директиви 98/78/ЕО и 2002/83/ЕО (ОВ L 323, 9.12.2005 г., стр. 1).
 • [20]             Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22).
 • [21]             Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот (ОВ C 111, 6.5.2008 г., стр. 1).
 • [22]          Директива 92/49/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането, и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО и 88/357/ЕИО (Трета директива за застраховането, различно от животозастраховане) (ОВ L 228, 11.8.1992 г., стр. 1).
 • [23]          Директива 92/96/ЕИО на Съвета от 10 ноември 1992 г. за координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прякото животозастраховане и за изменение на Директиви 79/267/ЕИО и 90/619/ЕИО (Трета директива за животозастраховането) (ОВ L 360, 9.12.1992 г., стр. 1).
 • [24]     Директива .../.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета от ... за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (ОВ ...).
 • [25]     Регламент .../.../EС на Европейския парламент и на Съвета от ... относно онлайн решаване на потребителски спорове (Регламент за ОРС за потребители) (ОВ ...).
 • [26]             Регламент .../.../EС на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за инвестиционни продукти (ОВ ...).

Приложение: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Ref.: D(2012)57300

Г-жа Sharon BOWLES

Председател на комисията по икономически и парични въпроси

ASP 10G201

Брюксел

Относно:  Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно застрахователното посредничество (преработен текст)

                  (COM(2012)0360 – C7‑0180/2012 – 2012/0175(COD))

Уважаема госпожо председател,

Комисията по правни въпроси, чийто председател имам честта да бъда, разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 87 относно преработката, както това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията по правни въпроси счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това водещата комисия.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 156 и 157, в компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят за частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното споразумение компетентната по същество комисия възнамерява също така да внесе изменения в кодифицираните части от предложението, тя незабавно съобщава това на Съвета и на Комисията, като последната, преди гласуването по член 54, следва да уведоми компетентната по същество парламентарна комисия относно своята позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли преработеното предложение или не.“

След становището на правната служба, чиито представители участваха в заседанията на консултативната работна група, която разглежда предложението за преработка, и в съответствие с препоръките на докладчика по становище, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви съществени промени, различни от вече съществуващите в предложението, и че по отношение на кодифицирането на непроменените разпоредби от предишните актове, заедно с посочените промени, предложението съдържа недвусмислена кодификация на съществуващите текстове, без никаква промяна на тяхното съдържание.

В заключение, след като обсъди въпроса на своето заседание от 6 ноември 2012 г., комисията по правни въпроси, със 23 гласа „за“ и без „въздържали се“[1], препоръчва председателстваната от Вас комисия, в качеството си на водеща комисия, да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 87.

С уважение,

Klaus-Heiner LEHNE

Приложение: Становище на консултативната работна група

 • [1]  Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, .József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka.

Приложение: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 11 септември 2012

СТАНОВИЩЕ

                НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно застрахователното посредничество

COM(2012)360 of 3.7.2012 – 2012/0175(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание на 23 юли 2012 г. за разглеждането, наред с друго, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

На това заседание[1], разглеждането на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преработване на Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 г. относно застрахователното посредничество, имаше за резултат създаването на консултативна работна група по взаимно съгласие, както следва:

1) Що се отнася до обяснителния меморандум, за да бъде съставен в пълно съответствие със съответните изисквания, посочени в Междуинституционалното споразумение, в него следва да се уточнява кои разпоредби от предишния акт остават непроменени в предложението, както е предвидено в точка 6, буква a), подточка iii) от същото споразумение.

2) В предложението за преработен текст, следните предложения за изменения следва да са отбелязани със сиво маркиране, което обикновено се използва за идентифициране на съществени промени:

- в член 1, параграф 2 заличаването на думите: „или услуги“;

- в член 1, параграф 2, буква е), заменяне на цифрата „500“ със „600“;

- в член 8, параграф 3, заменяне на цифрата „1000000“ с „1 120,000“, и на цифрата „1500000“ с „1 680,000“;

- в член 8, параграф 4, буква б), заменяне на цифрата „15000“ с „16800“;

- в член 13, параграф 1, уводна част, заменяне на думата „насърчавам“ с „гарантирам“;

- в член 13, параграф 2, заменяне на думите „насърчават тези организации да сътрудничат“ с думите „гарантират, че тези организации сътрудничат“;

- в член 17, параграф 1, буква в), (ii), заличаване на думите „по искане на клиента“.

3) Настоящата формулировка на член 2, точка 11 и на член 13, параграф 2 от Директива 2002/92/ЕО би следвало да присъства в предложението за преработен текст и да е отбелязана посредством двойно зачертаване и сиво маркиране, които се използват обикновено за отбелязване на съществени промени, свързани със заличаването на съществуващ текст.

4) С цел постигане на съответствие с всички изисквания, установени в точка 7б) от Междуинституционалното споразумение, формулировката на член 37, параграф 2 следва да бъде допълнена със заключителните думи „и се чете в съответствие с таблицата на съответствията в приложение ІІІ“ като таблицата на съответствията следва да бъде приложена към преработения текст на акта като ново приложение ІІІ.

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението или в настоящото становище. Консултативната работна група констатира също така, че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Юрисконсулт                                  Юрисконсулт                       Генерален директор

 • [1]  Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и немски, като за основа беше ползван текстът на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (30.4.2013)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество (преработен текст)
(COM(2012)0360 – C7‑0180/2012 – 2012/0175(COD))

Докладчик по становище: Катрин Стайлър

КРАТКА ОБОСНОВКА

Сривът в доверието на потребителите след началото на финансовата криза се простира и отвъд банкирането на дребно и обхваща продажбата на застрахователни продукти. Застрахователните посредници представляват ценно предимство за сектора, като носят задълбочени знания, на които потребителите са започнали да разчитат. Фактът, че те разчитат на подобни знания, носи със себе си рискове и разкрива определени слабости, които това преразглеждане цели да коригира. Директивата за застрахователното посредничество І (ДЗП І) установи референтен критерий за защита на потребителите и за изясняване какви отговорности трябва да поемат държавите членки, за да гарантират високо равнище на професионализъм и компетентност сред застрахователните посредници. От този период, в който Парламентът работеше по Платежоспособност ІІ, съществуваха признаци за потенциална неефективност на пазара по отношение на застрахователното посредничество и Парламентът призова за преразглеждане на ДЗП І. За да подпомогне преразглеждането, ПрайсУотърхаусКупърс проведе проучване [1] и беше поръчана оценка на въздействието[2].

Преработеното предложение на Комисията е добра отправна точка. Застрахователните продукти са изключително сложни за потребители, които не се занимават редовно с договори. Застраховането играе важна роля във времена, в които потребителите са най-уязвими и нуждаещи се и разчитат на това, че посредниците следват ясни и лоялни правила. Следователно на европейските законодатели се пада да гарантират, че се предприемат мерки по недостатъците на ДЗП І и по недостатъците, разкрити от глобалната финансова криза.

Ето защо в своето становище искам да насоча вниманието на водещата комисия по икономически и парични въпроси към следните области:

- Обвързването и пакетните продажби са изяснени, така че продуктите, които европейските потребители ценят високо, да бъдат изрично защитени, а лошите практики при продажба да престанат. Обвързване няма да се позволява, защото с него се е злоупотребявало в миналото и ползите за потребителите не са достатъчно значими, за да оправдават риска.

- Правилата за възнагражденията са реформирани, така че интересът на потребителя да бъде винаги мотивът за съвета на посредника. Прагове за искове и цели за продажба на определени договори вече няма да бъдат фактор, който потребителите да трябва да вземат предвид. Задължението за информиране е на посредника, който трябва доброволно да обяви информацията, а не потребителят да трябва да отправя искане за това.

- Географският обхват е по-ясен, за да даде възможност за продажби между посредници, регистрирани в рамките на единния пазар, и такива извън обхвата на вътрешния пазар. Целта е да се даде правна яснота, като се избегне ненужното съмнение.

- Обхватът на директивата е разширен, така че уебсайтовете за сравняване на цени имат увеличени задължения, което ги поставя наравно с посредниците, извършващи дейност от свои офиси.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Необходими са подходящи и ефективни извънсъдебни процедури за подаване на жалби и за обезщетяване в държавите членки за уреждане на споровете между застрахователните посредници или предприятия и клиентите, прилагайки, когато е целесъобразно, действащите процедури. Нужни са ефективни извънсъдебни процедури за подаване на жалби и за обезщетяване, за да бъдат решавани споровете, свързани с права и задължения по настоящата директива, между застрахователните предприятия или лицата, продаващи или предлагащи застрахователни продукти, и клиентите. За да бъде повишена ефективността на извънсъдебните процедури за решаване на спорове по жалби на клиентите, в настоящата директива следва да се предвиди, че застрахователните предприятия или лицата, продаващи или предлагащи застрахователни продукти, трябва да участват в процедури за решаване на спорове, които не водят до приемане на задължително решение и които са открити срещу тях по искане на клиентите във връзка с права и задължения по настоящата директива. Тези извънсъдебни процедури за решаване на спорове биха имали за цел по-бързо и не толкова скъпо уреждане на споровете между застрахователните предприятия или лицата, продаващи или предлагащи застрахователни продукти, и клиентите, както и намаляване на натовареността на съдебната система. Тези процедури обаче следва да не засягат правото на страните по тях да завеждат съдебни дела.

(28) Необходими са подходящи и ефективни извънсъдебни процедури за подаване на жалби и за обезщетяване в държавите членки за уреждане на споровете между застрахователните посредници или предприятия и клиентите, прилагайки, когато е целесъобразно, действащите процедури. Нужни са ефективни извънсъдебни процедури за подаване на жалби и за обезщетяване, за да бъдат решавани споровете, свързани с права и задължения по настоящата директива, между застрахователните предприятия или лицата, продаващи или предлагащи застрахователни продукти, и клиентите. За да бъде повишена ефективността на извънсъдебните процедури за решаване на спорове по жалби на клиентите, в настоящата директива следва да се предвиди, че застрахователните предприятия или лицата, продаващи или предлагащи застрахователни продукти, трябва да участват в процедури за решаване на спорове. Това следва да бъде в съответствие с Директива 2013/.../EС на Европейския парламент и Съвета от ... [за алтернативно решаване на потребителски спорове]1 и Регламент 2013/.../EС на Европейския парламент и Съвета от ... [за онлайн решаване на потребителски спорове]2.

 

 

_____________

 

1 OВ L ...

2 OВ L ...

 

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) На потребителите следва предварително да бъде предоставяна ясна информация за статута на лицата, които продават застрахователния продукт, и за възнаграждението, което получават тези лица. Необходимо е да се въведе задължение за европейските застрахователни предприятия и посредници да обявяват статута си. Тази информация следва да се предоставя на потребителя на преддоговорния етап. Предназначението ѝ е да се разкрие връзката между застрахователното предприятие и застрахователния посредник (в съответните случаи), както и структурата и естеството на възнаграждението на посредника.

(30) На потребителите следва предварително да бъде предоставяна ясна информация за статута на лицата, които продават застрахователния продукт, и за това, дали получават личен съвет. Необходимо е да се въведе задължение за европейските застрахователни предприятия и посредници да обявяват статута си. Тази информация следва да се предоставя на потребителя на преддоговорния етап. Предназначението ѝ е да се разкрие връзката между застрахователното предприятие и застрахователния посредник (в съответните случаи), както и структурата на възнаграждението на посредника.

Обосновка

Вж. обосновката за член 17.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40) Настоящата директива следва да посочва минималните задължения на застрахователните предприятия и застрахователните посредници за предоставяне на информация на клиентите. В тази област всяка държава членка следва да може да запази действащите или да приеме по-строги разпоредби, които да важат за застрахователните посредници и застрахователните предприятия независимо от разпоредбите в тяхната държава членка по произход, когато извършват дейност по застрахователно посредничество на нейна територия, при условие че такива по-строги разпоредби са в съответствие с правото на Съюза , включително Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия, на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия). Всяка държава членка, която планира да прилага и която прилага разпоредби, уреждащи дейността на застрахователните посредници и продажбата на застрахователни продукти и допълващи разпоредбите на настоящата директива, следва да гарантира, че произтичащата от тези разпоредби административна тежест е съразмерна спрямо целта за защита на потребителите. За да бъде осигурена защитата на потребителите и да бъдат предотвратявани продажбите на неподходящи продукти, на държавите членки следва да бъде разрешено да налагат по изключение по-строги изисквания по отношение на застрахователните посредници, извършващи застрахователно посредничество като допълнителна дейност, ако смятат това за необходимо и съразмерно спрямо целта.

(40) Настоящата директива следва да посочва минималните задължения на застрахователните предприятия и застрахователните посредници за предоставяне на информация на клиентите. В тази област всяка държава членка следва да може да запази действащите или да приеме по-строги разпоредби, които да важат за застрахователните посредници и застрахователните предприятия независимо от разпоредбите в тяхната държава членка по произход, когато извършват дейност по застрахователно посредничество на нейна територия, при условие че такива по-строги разпоредби са в съответствие с правото на Съюза , включително Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия, на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия). Всяка държава членка, която планира да прилага и която прилага разпоредби, уреждащи дейността на застрахователните посредници и продажбата на застрахователни продукти и допълващи разпоредбите на настоящата директива, следва да гарантира, че произтичащата от тези разпоредби административна тежест е съразмерна спрямо целта за защита на потребителите. За да бъде осигурена защитата на потребителите и да бъдат предотвратявани продажбите на неподходящи продукти, на държавите членки следва да бъде разрешено да налагат по-строги изисквания по отношение на застрахователните посредници, извършващи застрахователно посредничество като допълнителна дейност, ако смятат това за необходимо и съразмерно спрямо целта.

Обосновка

На държавите членки следва да бъде разрешено да прилагат по-строги правила по тяхна преценка поради разнородно структурирания европейски застрахователен пазар.

Изменение  4

Предложение за директива

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящата директива се установяват разпоредби за започване и извършване на дейностите по застрахователно и презастрахователно посредничество, в т.ч. дейността по уреждане на застрахователни претенции по занятие и дейността по определяне размера на причинените вреди, от физически и юридически лица, които са се установили или желаят да се установят в държава членка.

1. С настоящата директива се установяват разпоредби за започване и извършване на дейностите по застрахователно и презастрахователно посредничество от физически и юридически лица, които са се установили или желаят да се установят в държава членка.

Обосновка

Разширяване на обхвата, за да се включи дейността по определяне на размера на причинените вреди и експертните услуги, буди сериозно безпокойство, тъй като въвежда в разпространението на застрахователни продукти нови поредици професии, които по професионалното си естество не са от значение за регулираната дейност.

Изменение  5

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) размерът на годишната застрахователна премия по застрахователния договор, преизчислена пропорционално на годишна база, не превишава 600 EUR.

е) размерът на годишната застрахователна премия по застрахователния договор, преизчислена пропорционално на годишна база, не превишава 600 EUR.

 

Сумите по параграф 2, буква е), подлежат на редовно преразглеждане от страна на ЕОЗППО, за да бъдат отчитани измененията на европейския индекс на потребителските цени, публикуван от Евростат. Първият преглед се извършва пет години след влизането в сила на настоящата директива, а последващите прегледи — на всеки пет години от датата на предходния преглед.

 

ЕОЗППО разработва проекти на регулаторни стандарти, с които базовите суми в евро по параграф 2, буква е) се изменят с процентното изменение на споменатия индекс за периода от влизането на настоящата директива в сила до датата на първия преглед или от датата на последния преглед до датата на следващия преглед и се закръгляват нагоре с точност до цяло число.

 

ЕОЗППО представя на Комисията посочените проекти на регулаторни технически стандарти пет години след влизането в сила на настоящата директива, а последващите прегледи на всеки пет години от датата на предходния преглед.

 

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

Изменение  6

Предложение за директива

Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. „застрахователно посредничество“ са дейностите по предоставяне на съвети , предлагане или друга подготвителна работа за сключване на застрахователни договори, по сключване на такива договори или по оказване на съдействие за управлението и изпълнението на такива договори, по-специално при настъпването на застрахователно събитие, както и дейността по уреждане на застрахователни претенции по занятие и дейността по определяне размерите на причинените вреди. Тези дейности се смятат за застрахователно посредничество и когато се извършват от застрахователно предприятие без намесата на застрахователен посредник.

3. „застрахователно посредничество“ са дейностите по предоставяне на съвети, предлагане или друга подготвителна работа за сключване на застрахователни договори, по сключване на такива договори или по оказване на съдействие за управлението и изпълнението на такива договори, по-специално при настъпването на застрахователно събитие. Тези дейности се смятат за застрахователно посредничество и когато се извършват от застрахователно предприятие без намесата на застрахователен посредник. Сравняването на информация относно застрахователни продукти и цени, извършвано с търговска цел на уебсайт, следва да се счита за застрахователно посредничество.

 

 

Обосновка

Трябва да се изясни, че настоящият параграф се прилага за уебсайтове за сравняване на застраховки.

Изменение  7

Предложение за директива

Член 2 – точка 6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. За да се гарантира, че се прилага еднакво равнище на защита и че потребителят може да се ползва от съпоставими стандарти, е съществено настоящата директива да насърчава равнопоставените условия на конкуренция между посредниците, независимо дали са обвързани със застрахователно дружество или не. За потребителя има полза, ако за застрахователните продукти се извършва посредничество посредством различни канали и посредници с различни форми на сътрудничество със застрахователни предприятия, при условие че те трябва да прилагат едни и същи правила за защита на потребителите. Важно е тези аспекти да се вземат предвид от държавите членки при изпълнението на настоящата директива.

Изменение  8

Предложение за директива

Член 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. „обвързан застрахователен посредник“ означава всяко лице, което извършва застрахователно посредничество за сметка и от името на едно или повече застрахователни предприятия или застрахователни посредници и което действа на пълната отговорност на тези застрахователни предприятия . или застрахователни посредници, при условие че самите застрахователни посредници, на чиято отговорност действа съответното лице, не действат на отговорността на друго застрахователно предприятие или посредник ;

8. „обвързан застрахователен посредник“ означава всяко лице, което извършва застрахователно посредничество за сметка и от името на едно или повече застрахователни предприятия или застрахователни посредници и което действа на пълната отговорност на тези застрахователни предприятия или застрахователни посредници;

Обосновка

Посредникът е обвързан независимо от възможностите на предприятието, с което е обвързан. Терминът трябва също така да бъде рационализиран във връзка с определението, предвидено в предходното законодателство, като предложената формулировка в предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за кредити за жилищни имоти, COM(2011) 142 окончателен.

Изменение  9

Предложение за директива

Член 2 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. „съвет“ е предоставянето на препоръка на клиент по негово искане или по инициатива на застрахователното предприятие или застрахователния посредник;

9. „съвет“ е предоставянето на лична препоръка на клиент по негово искане или по инициатива на застрахователното предприятие или застрахователния посредник;

Обосновка

Привеждане в съответствие с дефиницията, използвана в Директивата относно договорите за кредити за жилищни имоти и Директивата за пазарите на финансови инструменти. Целта е също да се разграничи информация от съвет.

Изменение  10

Предложение за директива

Член 2 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10. „условна комисиона“ е възнаграждението под формата на комисиона, чийто размер зависи от постигането на договорените цели във връзка с договорите, осигурени за застрахователя от посредника;

10. „условна комисиона“ е възнаграждението под формата на комисиона, което зависи от постигането на договорените предварително цели или прагове във връзка с обема на договорите, осигурени за застрахователя от посредника;

Изменение  11

Предложение за директива

Член 2 – точка 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

19. „обвързана продажба“ е предлагането на една или повече допълнителни услуги в пакет със застрахователна услуга или продукт, когато тази застрахователна услуга или продукт не се предлага на потребителя отделно;

заличава се

Изменение  12

Предложение за директива

Член 2 – точка 20 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

20a. „продукт“ е застрахователна полица, която покрива един или повече рискове.

Изменение  13

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да предвидят, че когато даден застрахователен или презастрахователен посредник действа на отговорността на застрахователно или презастрахователно предприятие или на друг регистриран застрахователен или презастрахователен посредник, вторият посредник или съответното предприятие отговарят за спазването на условията за регистрация по настоящата директива от страна на първия посредник. В такъв случай лицето или предприятието, което поема отговорността, трябва — когато получи от държавите членки информацията по параграф 7, букви а) и б) от настоящия член — да се убеди, че са спазени изискванията по параграф 7, буква в) от настоящия член. Държавите членки могат също така да предвидят, че лицето или предприятието, което поема отговорността за посредника, трябва да го регистрира.

Държавите членки могат да предвидят, че когато даден застрахователен или презастрахователен посредник действа на отговорността на застрахователно или презастрахователно предприятие или на друг регистриран застрахователен или презастрахователен посредник, от застрахователния посредник не се изисква да представи на компетентните органи информацията, посочена в член 3, параграф 7, букви a) и б), а отговорното застрахователно дружество гарантира, че застрахователният посредник отговаря на условията за регистриране и на другите разпоредби, посочени в настоящата директива. Държавите членки могат също така да предвидят, че лицето или предприятието, което поема отговорността за посредника, трябва да го регистрира.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 3 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че компетентните органи регистрират застрахователните или презастрахователните посредници само когато са убедени, че съответният посредник отговаря на изискванията по член 8.

Държавите членки гарантират, че компетентните органи регистрират застрахователните или презастрахователните посредници само когато са убедени, че съответният посредник отговаря на изискванията по член 8 или че друг посредник или предприятие ще поеме отговорността по гарантиране, че посредникът отговаря на тези изисквания в съответствие с член 3, параграф 1, алинея 3.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 3 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Регистрираните застрахователни и презастрахователни посредници получават възможност да започнат и извършват дейността застрахователно и презастрахователно посредничество в Съюза както посредством свободата на установяване, така и посредством свободата на предоставяне на услуги.

Изменение  16

Предложение за директива

Член 3 – параграф 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да съобщят на съответните компетентни органи кои са акционерите или съдружниците им — физически или юридически лица, — които притежават участие от над 10 % в дружеството на посредника, и размерите на съответните участия;

а) обвързани посредници; както и

Изменение  17

Предложение за директива

Член 3 – параграф 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да съобщят на съответните компетентни органи кои са лицата, които имат тесни връзки със застрахователния или презастрахователния посредник;

б) посредници в случаи, когато друг застрахователен субект поема отговорността по гарантиране, че посредникът отговаря на тези изисквания в съответствие с член 3, параграф 1, алинея 3.

 

Държавите членки гарантират, че техните компетентни органи изискват застрахователните и презастрахователните посредници, за които се прилага член 3, параграф 7, да ги информират без ненужно забавяне при промяна на информацията, предоставена съгласно член 3, параграф 7, букви а) и б).

Изменение  18

Предложение за директива

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

заличава се

Процедура по деклариране на допълнителна дейност по застрахователно посредничество, дейност по уреждане на застрахователни претенции по занятие и дейност по определяне размера на причинените вреди

 

1. Изискванията за регистрация по член 3 не се прилагат за застрахователните посредници, които извършват застрахователно посредничество като допълнителна дейност, ако дейностите им отговарят на всички долупосочени условия:

 

а) основната дейност по занятие на застрахователния посредник не е застрахователно посредничество;

 

б) застрахователният посредник посредничи само при продажбата на определени застрахователни продукти, които допълват друг продукт или услуга, и ясно посочва тези продукти в декларацията;

 

б) съответните застрахователни продукти не покриват животозастрахователни рискове или свързани с отговорност рискове, освен ако това покритие е допълнително спрямо основното покритие.

 

2. Изискванията за регистрация по член 3 не се прилагат за застрахователните посредници, чиято единствена дейност е уреждане на застрахователни претенции по занятие и определяне размера на причинените вреди.

 

3. Всеки застрахователен посредник, за когото важат разпоредбите на параграфи 1 и 2 от настоящия член, представя пред компетентния орган на своята държава членка по произход декларация, с която обявява своите идентификационни данни, адрес и извършвани дейности по занятие.

 

4. За посредниците, за които важат разпоредбите на параграфи 1 и 2 от настоящия член, се прилагат разпоредбите на глави І, ІІІ, ІV, V, VІІІ и ІХ и членове 15 и 16 от настоящата директива.

 

Обосновка

По принцип посредниците следва да са регистрирани и междинно положение между регистрация и липса на регистрация следва да се избягва. Също така е трудно да се приеме, че процедурата означава действително опростяване за въпросните дружества, предвид това, че трябва да се изпълняват изискванията на член 8.

Изменение  19

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Застрахователните посредници действат съгласно свободата на установяване, ако извършват дейност в приемаща държава за неопределен период от време чрез постоянно присъствие в тази държава членка.

Изменение  20

Предложение за директива

Член 6 – параграф 4 – алинея 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Регистриран застрахователен или презастрахователен посредник упражнява дейност по застрахователно посредничество съгласно „свободата на предоставяне на услуги“, ако:

 

a) извършва застрахователно или презастрахователно посредничество с притежател на застрахователна полица или от негово име, когато последният пребивава или е установен в държава членка, различна от държавата членка по произход на посредника;

 

б) всеки покрит риск е в държава членка, различна от държавата членка по произход на посредника;

 

в) той трябва да спазва параграфи 1 и параграф 4.

Изменение  21

Предложение за директива

Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Ако основното място на дейност на даден застрахователен посредник е в друга държава членка, компетентният орган на тази държава членка може да се договори с компетентния орган на държавата членка по произход да действа като компетентен орган на държавата членка по произход по отношение на задълженията по глави VІ, VІІ и VІІІ от настоящата директива. Ако бъде постигната такова договореност, компетентният орган на държавата членка по произход уведомява незабавно застрахователния посредник и ЕОЗППО.

1. Всяка държава членка изисква:

 

a) всеки застрахователни посредник, който е юридическо лице, да има главно управление в същата държава членка, в която е неговото седалище, и действително да извършва дейност там;

 

б) главното управление на всеки застрахователен посредник, който не е юридическо лице, или на всеки застрахователен посредник, който е юридическо лице, но по националното си право няма седалище, да е в държавата членка, в която действително извършва своята стопанска дейност.

 

Ако основното място на дейност на даден застрахователен посредник е в друга държава членка, компетентният орган на тази държава членка може да се договори с компетентния орган на държавата членка по произход да действа като компетентен орган на държавата членка по произход по отношение на задълженията по глави VІ, VІІ и VІІІ от настоящата директива. Ако бъде постигната такова договореност, компетентният орган на държавата членка по произход уведомява незабавно застрахователния посредник и ЕОЗППО.

Изменение  22

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато приемащата държава членка има основания да смята, че застрахователен или презастрахователен посредник, който извършва дейност на територията й съгласно свободата на предоставяне на услуги или чрез място на стопанска дейност, не е спазил някое от задълженията по настоящата директива, тя представя констатациите си на компетентния орган на държавата членка по произход, който взема подходящи мерки. Ако въпреки мерките, предприети от компетентния орган на държавата членка по произход, застрахователният или презастрахователният посредник продължава да действа по начин, който несъмнено уврежда интересите на потребителите в приемащата държава членка или възпрепятства правилното функциониране на застрахователните или презастрахователните пазари, по отношение на застрахователния или презастрахователния посредник се прилагат следните мерки:

3. Когато приемащата държава членка има основания да смята, че застрахователен или презастрахователен посредник, който извършва дейност на територията й съгласно свободата на предоставяне на услуги или чрез място на стопанска дейност, не е спазил някое от задълженията по настоящата директива, и когато приемащата държава членка няма правомощия по силата на настоящата директива да предприеме действия в отговор на подобни нарушения, тя представя констатациите си на компетентния орган на държавата членка по произход, който взема подходящи мерки. Ако въпреки мерките, предприети от компетентния орган на държавата членка по произход, застрахователният или презастрахователният посредник продължава да действа по начин, който несъмнено уврежда интересите на потребителите в приемащата държава членка или възпрепятства правилното функциониране на застрахователните или презастрахователните пазари, по отношение на застрахователния или презастрахователния посредник се прилагат следните мерки:

Изменение  23

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да приспособят изискванията за знания и умения в съответствие с конкретната дейност по застрахователно или презастрахователно посредничество и продуктите , във връзка с които се извършва посредничеството , особено ако основната дейност по занятие на посредника не е застрахователното посредничество. В такива случаи посредникът може да извършва дейност по застрахователно посредничество, само ако застрахователен посредник, отговарящ на условията по този член, или застрахователно предприятие поеме пълната отговорност за неговите действия. Държавите членки могат да предвидят, че в случаите по втората алинея от член 3, параграф 1 застрахователното предприятие или застрахователният посредник трябва да удостовери, че знанията и уменията на посредниците съответстват на изискванията по първата алинея от този параграф, и при необходимост да осигурява на тези посредници обучение, което съответства на изискванията във връзка с продуктите, продавани от посредниците.

Държавите членки приспособяват изискванията за знания и умения в съответствие с конкретната дейност по застрахователно или презастрахователно посредничество и продуктите, във връзка с които се извършва посредничеството, особено ако основната дейност по занятие на посредника не е застрахователното посредничество.

 

Изискванията по отношение на обучението и наблюдението в настоящия член не следва да се прилагат пряко за тези посредници, които предоставят застрахователно посредничество като допълнителна дейност, а за застрахователните предприятия или други посредници, под чиято отговорност те действат и които сами изпълняват тези задължения.

 

Държавите членки могат да предвидят, че в случаите по втората алинея от член 3, параграф 1 застрахователното предприятие или застрахователният посредник трябва да удостовери, че знанията и уменията на посредниците съответстват на изискванията по първата алинея от настоящия параграф, и при необходимост да осигурява на тези посредници обучение, което съответства на изискванията във връзка с продуктите, продавани от посредниците.

Обосновка

При промяна на професионалните изисквания застрахователно предприятие, което гарантира полица, не само поема пълна отговорност за действията на посредника, но също така носи отговорност за обучението и наблюдението на посредника, предоставящ посредничество като допълнителна дейност.

Изменение  24

Предложение за директива

Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Застрахователните и презастрахователните посредници са длъжни да притежават застраховка „Професионална отговорност“ за цялата територия на Съюза или друга сравнима гаранция срещу отговорност за вреди, настъпили от проявена професионална небрежност, със застрахователна сума не по-малко от 1 120 000 EUR за претенциите по всяко застрахователно събитие и съвкупно 1 680 000 EUR годишно за претенциите по всички застрахователни събития, освен ако такава застраховка или сравнима друга гаранция вече е осигурена от застрахователно предприятие, презастрахователно предприятие или друго предприятие, за чиято сметка действа застрахователният или презастрахователен посредник или от чието име застрахователният или презастрахователен посредник е оправомощен да действа, или ако такова предприятие е поело пълната отговорност за действията на посредника.

3. Застрахователните и презастрахователните посредници са длъжни да притежават застраховка „Професионална отговорност“ или да предоставят друго еквивалентно обезпечение по отношение на:

 

- количеството посредничество, което извършват;

 

- дали застрахователното посредничество е тяхната основна стопанска дейност или не; както и

 

- сложността на продуктите, за чиято продажба посредничат.

 

Тя покрива цялата територия на Съюза и предоставя обезпечение срещу отговорност за вреди, настъпили от проявена професионална небрежност, със застрахователна сума не по-малко от 1 120 000 EUR за претенциите по всяко застрахователно събитие и съвкупно 1 680 000 EUR годишно за претенциите по всички застрахователни събития, освен ако такава застраховка или сравнимо друго обезпечение вече е осигурена от застрахователно предприятие, презастрахователно предприятие или друго предприятие, за чиято сметка действа застрахователният или презастрахователен посредник или от чието име застрахователният или презастрахователен посредник е оправомощен да действа, или ако такова предприятие е поело пълната отговорност за действията на посредника.

Обосновка

Трябва да има определена степен на пропорционалност между сложността на застрахователните продукти и застраховките за обезщетение, които притежават посредниците. Думата „гаранция“ е тесен правен термин, който следва да се промени, за да обхваща еквивалентни инструменти, например обезпечения (на немски: Bürgschaft).

Изменение  25

Предложение за директива

Член 8 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ЕОЗППО разработва проекти на регулаторни стандарти, с които базовите суми в евро по параграфи 3 и 4 се изменят с процентното изменение на споменатия индекс за периода от влизането на настоящата директива в сила до датата на първия преглед или от датата на последния преглед до датата на следващия преглед и се закръгляват нагоре с точност до цяло число.

заличава се

Обосновка

Като се имат предвид твърде различните характеристики на националните пазари, е напълно уместно държавите членки по произход да трябва да определят необходимото ниво на професионални стандарти.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 8 – параграф 7 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ЕОЗППО представя на Комисията посочените проекти на регулаторни технически стандарти пет години след влизането на настоящата директива в сила и последващите прегледи на всеки пет години от датата на предходния преглед.

заличава се

Обосновка

Да се разглежда във връзка с други изменения МН на член 8.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 8 – параграф 7 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.

заличава се

Обосновка

Да се разглежда във връзка с други изменения МН на член 8.

Изменение  28

Предложение за директива

Член 8 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. На Комисията се предоставят правомощия за приемане на делегирани актове в съответствие с член 33. В тези делегирани актове се посочва:

заличава се

а) понятието за подходящи знания и умения на посредника във връзка с извършването на застрахователно посредничество с клиентите му съгласно параграф 1 от настоящия член;

 

б) подходящи критерии за установяване на равнището на професионална квалификация, опит и умения, изисквани за извършване на застрахователно посредничество;

 

в) действията, които може основателно да се очаква да предприемат застрахователните посредници и застрахователните предприятия, за да осъвременяват знанията и уменията си чрез постоянно професионално развитие с цел да изпълняват задълженията си на подходящо равнище.

 

Изменение  29

Предложение за директива

Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Правомощията, посочени в параграф 3, се упражняват в съответствие с националното право и включват поне:

 

а) правото на  достъп до документи от всякакъв вид, които биха били важни за изпълнението на надзорните задължения, и на получаване на копие от тях;

 

б) правото да изискват информация от всяко лице, а ако е необходимо — да призовават и разпитват лицата с цел получаване на информация;

 

в) правото да извършват проверки на място;

 

г) правото да извършват тайно пазаруване;

 

д) правото да изискват временна забрана на професионална дейност;

 

е) правото да изискват от застрахователните предприятия да предоставят информация;

 

ж) правото да искат започване на наказателно преследване;

 

з) правото да разрешават на одитори или експерти да извършват проверки или разследвания.

Обосновка

Правомощията на компетентните органи следва да бъдат описани по-добре, за да се гарантира, че компетентните органи във всички държави членки имат правомощията, необходими за изпълнение на задълженията, предвидени в директивата.

Изменение  30

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки осигуряват създаването на целесъобразни, ефективни, справедливи и независими процедури за подаване на жалби и обезщетяване за решаване по извънсъдебен път на спорове между застрахователни посредници и техни клиенти и между застрахователни предприятия и техни клиенти, ползвайки, когато е целесъобразно, съществуващите вече организации. Освен това държавите членки гарантират, че всички застрахователни предприятия и застрахователни посредници участват в процедурите за извънсъдебно решаване на спорове, когато са спазени следните условия:

1. Държавите членки осигуряват създаването на целесъобразни, ефективни, справедливи и независими процедури за подаване на жалби и обезщетяване за решаване по извънсъдебен път на спорове между застрахователни посредници и техни клиенти и между застрахователни предприятия и техни клиенти, ползвайки, когато е целесъобразно, съществуващите вече организации.

Обосновка

Проектът за предложение фундаментално ще засегне защитата на потребителите чрез изискването решенията за алтернативно разрешаване на спорове да не бъдат задължителни за фирмите. Ако фирмите не са изправени пред риска да бъдат обвързани, стимулите им да постигнат разрешаване на спорове чрез медиатор ще бъдат значително намалени. С тези изменения се предлага всички условия, наложени на схемите за АРС в член 13, да бъдат изпуснати. Това би позволило на държавите членки гъвкавост за приемане на споразумения за АРС, които са подходящи за спецификата на техния пазар и тяхната правна система.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) процедурите водят до решения, които не са задължителни;

заличава се

Обосновка

Да се разглежда във връзка с други изменения МН на член 13.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) когато клиент инициира процедура за алтернативно разрешаване на спорове, предвидена в националното законодателство, срещу застрахователен посредник или застрахователно предприятие по отношение на спор във връзка с права и задължения по настоящата директива, от застрахователния посредник или застрахователно предприятие се изисква да вземе участие в тази процедура.

 

За целите на прилагането на настоящата директива компетентните органи си сътрудничат един с друг и с лицата, отговарящи за посочената по-горе процедура за подаване на жалби и обезщетяване по извънсъдебен път, доколкото това се позволява от директивите или регламентите на ЕС, които са в сила.

Изменение  33

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) срокът за завеждане на съдебно дело за решаване на спора се спира, докато трае процедурата за алтернативно решаване на спора;

заличава се

Обосновка

Да се разглежда във връзка с други изменения МН на член 13.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) давностният срок на застрахователната претенция се спира, докато трае процедурата;

заличава се

Обосновка

Да се разглежда във връзка с други изменения МН на член 13.

Изменение  35

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) процедурата е безплатна или разходите за нея са умерени;

заличава се

Обосновка

Да се разглежда във връзка с други изменения МН на член 13.

Изменение  36

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) страните могат да получат достъп до процедурата не само по електронен път;

заличава се

Обосновка

Да се разглежда във връзка с други изменения МН на член 13.

Изменение  37

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) в извънредни ситуации са възможни временни мерки, когато това се налага поради спешността на случая.

заличава се

Обосновка

Да се разглежда във връзка с други изменения МН на член 13.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки гарантират, че тези организации сътрудничат помежду си при уреждането на презгранични спорове.

2. За трансакции между предприятия и клиенти тези органи се съобразяват с Директива 2013/.../ЕС [за алтернативно разрешаване на потребителски спорове].

 

 

Обосновка

Създават се извънсъдебни процедури за обезщетяване за уреждане на спорове както за посредници и застрахователни предприятия, така и за клиенти. Тази разпоредба следва да бъде в съответствие с последните инициативи за Директива за алтернативно разрешаване на спорове (АРС)

Изменение  39

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Държавите членки гарантират, че застрахователните посредници, установени на тяхна територия, информират потребителите относно наименованието, адреса и интернет страницата на структурите за АРС, в чийто обхват попадат и които са компетентни да разглеждат евентуални спорове между тях и потребителите.

Изменение  40

Предложение за директива

Член 13 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Застрахователните посредници в рамките на Съюза, участващи в онлайн и трансгранични онлайн продажби информират потребителите относно платформата за ОРС, ако е приложимо, както и за своя адрес на електронна поща. Тази информация е лесно, пряко, видно и непрекъснато достъпна на интернет страницата на застрахователния посредник и в случай че офертата е направена чрез електронната поща или друго текстово съобщение, предавано чрез електронни средства, тази информация се съдържа във въпросното съобщение. Тази информация съдържа електронна връзка към началната страница на платформата за ОРС. Застрахователните посредници информират потребителите относно платформата за ОРС, когато потребителят подаде жалба до застрахователния посредник, до система за разглеждане на жалби на потребителите, управлявана от застрахователния посредник, или до омбудсман на дружество.

Изменение  41

Предложение за директива

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че застрахователните и презастрахователните предприятия и посредници използват застрахователните и презастрахователните посреднически услуги само на регистрирани застрахователни и презастрахователни посредници или на лицата по член 1, параграф 2 , или на лицата, които са изпълнили процедурата по деклариране по член 4.

Държавите членки гарантират, че застрахователните и презастрахователните предприятия и посредници използват застрахователните и презастрахователните посреднически услуги само на регистрирани застрахователни и презастрахователни посредници или на лицата по член 1, параграф 2 , или на лицата, които са изпълнили процедурата по деклариране по член 4. Ако по националното право е предвидено, когато установените в Съюза застрахователни и презастрахователни посредници използват услугите на застрахователни и презастрахователни посредници извън Съюза, не е необходимо посредникът или предприятието, установено извън Съюза, да бъде регистрирано в рамките на държавата членка.

Обосновка

Географският обхват се прави по-ясен, за да се гарантира, че посредници, регистрирани в рамките на ЕС, могат да продължат да работят с такива извън ЕС.

Изменение  42

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Застрахователният посредник се счита за предоставящ независими съвети само ако посредникът е заявил това в информацията си до клиента.

Обосновка

Последният параграф се добавя, за да изясни, че „необвързани“ посредници не би следвало да се считат от само себе си за предоставящи независими съвети.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) че дава съветите си въз основа на справедлив анализ; или

i) той трябва да разкрие дали дава съветите си въз основа на справедлив и личен анализ; или

Обосновка

Потребителите трябва да бъдат добре информирани за съветите, които получават.

Изменение  44

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii) че няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за едно или повече застрахователни предприятия и не дава съветите си въз основа на справедлив анализ. В този случай по искане на клиента посредникът съобщава фирмите на застрахователните предприятия, с които може да извършва и действително извършва дейността си. ;

iii) че няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за едно или повече застрахователни предприятия и не дава съветите си въз основа на справедлив и личен анализ. В този случай по искане на клиента посредникът съобщава фирмите на застрахователните предприятия, с които може да извършва и действително извършва дейността си. ;

Изменение  45

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) вида на възнаграждението, което получава във връзка със застрахователния договор;

заличава се

Обосновка

Текстът сякаш дублира буква д)

Изменение  46

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) дали ще получи такса или комисиона от какъвто и да е вид, като посочва пълния размер на възнаграждението във връзка с предлаганите или разглежданите застрахователни продукти или — когато не може да бъде посочен точният размер — начина на изчисление на пълния размер на таксата, комисионата или съчетанието им;

е) дали ще получи възнаграждение от какъвто и да е вид във връзка със застрахователния договор, като посочва пълния размер на възнаграждението във връзка с предлаганите или разглежданите застрахователни продукти или — когато не може да бъде посочен точният размер — начина на изчисление на пълния размер на възнаграждението при поискване от потребителя;

Обосновка

Предложеното изменение ще осигури пълно разкриване на таксите за клиентите.

Изменение  47

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) дали размерът на комисионата зависи от постигането на договорените цели или прагове, които са свързани с договорите, осигурени за застрахователя от посредника; посочват се целите или праговете, както и дължимите суми при постигането им.

ж) че потребителят има правото да изисква информацията по буква е).

Обосновка

Съществува пряк конфликт на интереси между целите или праговете за продажби на продукти и действията в интерес на потребителя.

Изменение  48

Предложение за директива

Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Независимо от параграф 1, буква е), за срок от пет години от датата на влизане в сила на настоящата директива посредникът по застрахователни договори, различни от договорите от класовете по приложение І от Директива 2002/83/ЕО, ако възнаграждението му ще бъде под формата на такса или комисиона, преди сключването на такъв застрахователен договор извършва следното:

заличава се

а) съобщава на клиента размера на таксата, комисионата или възнаграждението, представляващо съчетание от двете, или — ако не може да бъде посочен точният размер — начина на изчисление, ако клиентът поиска това;

 

б) уведомява клиента за правото му да изисква информацията по буква а).

 

Обосновка

Специално във връзка с разпоредбите относно пускането на пазара на нефинансови застрахователни продукти, тъй като тези продукти не включват никакъв инвестиционен компонент и комисионата по никакъв начин не засяга неговото изпълнение, предлагаме тези разпоредби да се заличат.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 17 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Ако клиентът прави плащания по застрахователния договор след сключването му, застрахователното предприятие или застрахователният посредник обявява информацията по настоящия член за всяко плащане.

4. С изключение на случаи, когато преди подписването на договор е била напълно обявена информацията за редовен месечен директен дебит за точно същата сума, включително броя на месеците, през които ще бъде дебитиран този директен дебит, ако клиентът прави плащания по застрахователния договор след сключването му, застрахователното предприятие или застрахователният посредник обявява информацията по настоящия член за всяко плащане.

Обосновка

При редовен директен дебит, за който е дадено съгласие по договор, когато потребителят е бил добре информиран относно подобен директен дебит, е несправедлива тежест за застрахователните предприятия или посредниците да известяват потребителя всеки път при извършване на директния дебит.

Изменение  50

Предложение за директива

Член 17 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. На Комисията се предоставят правомощия за приемане на делегирани актове в съответствие с член 33. В тези делегирани актове се посочва:

заличава се

а) подходящи критерии за определяне на начина, по който пред клиента се обявява възнаграждението на посредника — в т.ч. условната комисиона — съгласно параграф 1, букви е) и ж) и параграф 2 от настоящия член;

 

б) подходящи критерии за определяне на начина на изчисляване на пълния размер на таксата или комисионата или на съчетанието им;

 

в) действията, за които може основателно да се очаква, че ще бъдат предприети от застрахователните посредници и предприятия за обявяване на възнаграждението им пред клиента.

 

Обосновка

На равнище 1 ДЗП ІІ следва да бъде с ясен и разбираем текст, което противоречи на логиката на предоставяне на Комисията на делегирани правомощия.

Изменение  51

Предложение за директива

Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Подробността на информацията по параграф 1, букви а) и б) , зависи от сложността на предлагания застрахователен продукт и от равнището на финансовия риск за клиента.

2. Подробността на информацията по параграф 1, букви а) и б) , зависи от сложността на предлагания застрахователен продукт и от равнището на финансовия риск за клиента и канала за разпространение.

Изменение  52

Предложение за директива

Член 18 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато застрахователният посредник или застрахователното предприятие уведоми клиента, че дава съветите си въз основа на справедлив анализ, той е длъжен да дава тези съвети въз основа на анализ на достатъчно голям брой застрахователни продукти , които се предлагат на пазара, за да бъде в състояние да направи препоръка, основана на професионални критерии, относно застрахователния продукт , който би бил най-подходящ да удовлетвори потребностите на клиента.

3. Когато застрахователният посредник или застрахователното предприятие уведоми клиента, че предоставя съветите си въз основа на справедлив анализ, той е длъжен да предоставя тези съвети въз основа на анализ на значителен и достатъчно голям брой застрахователни продукти Застрахователният посредник трябва също така да ползва като източници за тези договори значим и достатъчно голям брой доставчици на застраховки, които се предлагат на пазара, за да бъде в състояние да направи препоръка, основана на професионални критерии, относно застрахователния продукт , който би бил най-подходящ да удовлетвори потребностите на клиента.

Обосновка

За да се избягнат случаи, при които се разглеждат и предлагат застрахователни продукти само от един доставчик на застраховка, следва да се анализират продукти от повече от един доставчик.

Изменение  53

Предложение за директива

Член 18 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Независимо дали се предоставя съвет или не, преди сключването на договор застрахователният посредник или застрахователното предприятие, отчитайки сложността на застрахователния продукт и категорията на клиента, предоставя на клиента съответната информация за застрахователния продукт в достъпен вид, за да може той да вземе информирано решение.

4. Независимо дали се предоставя съвет или не, преди сключването на договор застрахователният посредник или застрахователното предприятие, отчитайки сложността на застрахователния продукт и категорията на клиента, предоставя на клиента съответната информация за застрахователния продукт в достъпен вид, за да може той да вземе информирано решение. Тя се предоставя на стандартизиран информационен формуляр, на прост език, и съдържа ключовата информация за застрахователния договор.

Изменение  54

Предложение за директива

Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18a

 

Настоящият член не се отнася за лица, изпълняващи застрахователно посредничество при извършването му във връзка с продажбата на инвестиционни застрахователни продукти от:

 

а) застрахователни посредници;

 

б) застрахователни предприятия.

Обосновка

Застрахователно посредничество във връзка с продажбата на инвестиционни застрахователни продукти вече е разгледано в глава VІІ. Свързаната с това проверка, с която се установява дали инвестиционният застрахователен продукт е подходящ и уместен, вече се прилага и се разглежда в член 25. Ето защо правилата не би трябвало да се дублират.

Изменение  55

Предложение за директива

Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Информацията по членове 16, 17 и 18 не се изисква, когато застрахователният посредник или застрахователното предприятие посредничи по застраховането на големи рискове, както и при посредничество от презастрахователни посредници или презастрахователни предприятия и при посредничеството по отношение на професионални клиенти съгласно приложението .

1. Информацията по членове 16, 17 и 18 не е нужно да се предоставя, когато застрахователният посредник или застрахователното предприятие посредничи по застраховането на големи рискове, както и при посредничество от презастрахователни посредници или презастрахователни предприятия и при посредничеството по отношение на професионални клиенти съгласно приложението .

Изменение  56

Предложение за директива

Член 19 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Държавите членки, които запазват или приемат по-строги разпоредби, приложими за застрахователните посредници, гарантират, че тези разпоредби спазват принципите на равнопоставеност и че административният товар, произтичащ от тях, е пропорционален по отношение на ползите от защитата на потребителите.

Изменение  57

Предложение за директива

Член 20 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. При продажба по телефона предварителната информация, давана на клиента, трябва да съответства на разпоредбите на Съюза, приложими за пазарното предлагане на потребителски финансови услуги от разстояние. Освен това информацията се предоставя на клиента в съответствие с параграф 1 или 2 незабавно след сключването на застрахователния договор.

7. При продажба по телефона предварителната информация, давана на клиента, трябва да съответства на разпоредбите на Съюза, приложими за пазарното предлагане на потребителски финансови услуги от разстояние. Освен това, след като са изпълнени условията на параграф 4, буква б), информацията се предоставя на клиента в съответствие с параграф 1 или 2 незабавно след сключването на застрахователния договор.

Обосновка

Справедливо е да се попита клиентът дали иска хартиен или електронен носител, а не продавач по телефона да взема решението вместо него.

Изменение  58

Предложение за директива

Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки разрешават пакетните продажби, но не и обвързаните продажби.

1. Държавите членки разрешават пакетните продажби.

 

1a. Държавите членки могат да поставят изискване националните компетентни органи в сътрудничество с ЕОЗППО да се намесват индивидуално за всеки отделен случай, за да забраняват някои практики на обвързване, когато могат да докажат, че такива практики са в ущърб на потребителите.

Обосновка

Няма ясни данни за щети за потребителите, които да оправдават забрана на обвързаните застрахователни продукти, тъй като тези предложения не бяха част от консултацията и оценката на въздействието от страна на Комисията по ДЗП.

Изменение  59

Предложение за директива

Член 21 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато застрахователна услуга или продукт се предлага в пакет заедно с друга услуга или продукт, застрахователното предприятие или в съответните случаи застрахователният посредник информира клиента, че е възможно да купи някои елементи от пакета отделно, и му съобщава цената и разходите за всеки елемент от пакета, който може да бъде купен отделно от или чрез предприятието или посредника.

2. Когато застраховка се предлага в пакет заедно с друга услуга или продукт, застрахователното предприятие или в съответните случаи застрахователният посредник информира клиента дали е възможно да купи някои елементи от пакета отделно и ако това е така, му съобщава цената и разходите за всеки елемент от пакета, който може да бъде купен отделно от или чрез предприятието или посредника.

Обосновка

Тази формулировка привежда текста в съответствие с подхода в ДПФИ.

Изменение  60

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 23, параграфи 1 и 2 се прилагат също за застрахователни посредници и застрахователни предприятия, когато те извършват застрахователно посредничество във връзка с всички застрахователни продукти.

Обосновка

Що се отнася до измененията MH във връзка с член 17, разкриването на възнагражденията е с ограничена стойност по отношение на мерките срещу конфликти на интереси. Настоящото изменение разширява правилата за конфликтите на интереси от член 23 за обхващане на всички застрахователни продукти.

Изменение  61

Предложение за директива

Член 22 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки могат да запазят действащите разпоредби или да приемат по-строги разпоредби относно изискванията за защита на клиентите по членове 21, 23, 24 и 25, при условие че тези разпоредби не противоречат на правото на Съюза . ЕОЦКП и ЕОЗППО следва да работят заедно за постигането на максималната възможна степен на съгласуваност при извършването на дейността при продажбите на инвестиционни продукти на дребно, които са уредени от ДПФИ ІІ или от настоящата директива, чрез насоки.

Изменение  62

Предложение за директива

Член 23 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки изискват от застрахователните посредници и застрахователните предприятия да предприемат всички подходящи мерки за установяване на конфликтите на интереси между тях, включително техните ръководители, служители и обвързани застрахователни посредници, или всяко лице, пряко или косвено свързано с тях чрез отношение на контрол, и техните клиенти или между отделните клиенти, които възникват в процеса на застрахователното посредничество.

1. Държавите членки изискват от застрахователните посредници и застрахователните предприятия да предприемат всички подходящи мерки за установяване, намаляване, избягване и отстраняване на конфликтите на интереси между тях, включително техните ръководители, служители и обвързани застрахователни посредници, или всяко лице, пряко или косвено свързано с тях чрез отношение на контрол, и техните клиенти или между отделните клиенти, които възникват в процеса на застрахователното посредничество.

Обосновка

Справедливо е да се попита клиентът дали иска хартиен или електронен носител, а не дружество за застраховане по телефона да взема решението вместо него.

Изменение  63

Предложение за директива

Член 23 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато мерките, предприети от застрахователен посредник или застрахователно предприятие съгласно членове 15,16 и 17, не са достатъчни, за да се гарантира с приемлива степен на увереност, че възникващите от конфликти на интереси рискове от увреждане на интересите на клиентите и потенциалните клиенти ще бъдат предотвратени, застрахователният посредник или застрахователното предприятие ясно обявява пред клиента общия характер или източниците на конфликтите на интереси преди сключването на сделки за сметка на клиента.

2. Инвестиционният посредник или застрахователното предприятие поддържа и прилага ефективни организационни и административни процедури с оглед предприемането на всички разумни мерки за предотвратяването на конфликти на интереси, които по неблагоприятен начин засягат интересите на неговите клиенти.

 

Когато мерките, предприети от застрахователен посредник или застрахователно предприятие, не са достатъчни, за да се гарантира с приемлива степен на увереност, че възникващите от конфликти на интереси рискове от увреждане на интересите на клиентите и потенциалните клиенти ще бъдат предотвратени, застрахователният посредник или застрахователното предприятие ясно обявява пред клиента общия характер и източниците на конфликтите на интереси и стъпките, предприети за намаляване на тези рискове.

Изменение  64

Предложение за директива

Член 23 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Разкриването трябва:

 

а) да бъде направено на траен носител; както и

 

б) да съдържа достатъчно подробности, като взема под внимание естеството на клиента, така че да му се даде възможност да вземе информирано решение относно услугата, в контекста на която възниква конфликтът на интереси.

Обосновка

Съществено е тези стандарти за продажба на инвестиционни застрахователни продукти да са съгласувани, независимо дали продуктите са финансови инструменти или инвестиционни застрахователни продукти. Това ще помогне за намаляване на объркването и потенциала за регулаторен арбитраж, като същевременно ще укрепи защитата на притежателите на полици. Следователно е от значение текстът от ДЗП ІІ да отразява точно текста на ДПФИ.

Изменение  65

Предложение за директива

Член 24 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Изпълнението на информационните изисквания по членове 24 и 25 следва да бъде пропорционално, като се взема предвид това, дали клиентът е професионален клиент, както е посочено в приложение І.

Обосновка

Предложените промени в член 24 предоставят насоки за прилагането на тези членове към професионални клиенти и други изменения, които да приведат текста в съответствие с настоящия подход в ДПФИ ІІ.

Изменение  66

Предложение за директива

Член 24 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) застрахователния посредник или застрахователното предприятие и услугите му. Когато се предоставят съвети, в информацията се посочва дали това се извършва независимо и дали се основава на широк или на по-ограничен анализ на пазара, както и дали застрахователният посредник или застрахователното предприятие ще извършва постоянно оценка за подходящ продукт по отношение на препоръчания на клиента застрахователен продукт;

а) застрахователния посредник или застрахователното предприятие и услугите му. Когато се предоставят съвети, в информацията се посочва дали това се извършва независимо и дали се основава на широк или на по-ограничен анализ на пазара, както и дали застрахователният посредник или застрахователното предприятие ще предоставя постоянно оценка и най-нова информация по отношение на това, доколко подходящ е препоръчаният на клиента застрахователен продукт;

Обосновка

Постоянно оценяване, което означава повторни задължителни съвети относно застрахователния продукт и пригодността му, едва ли е осъществимо, докато предоставяне на най-актуалната информация за продукт или услуга по искане на клиента е необходима услуга.

Изменение  67

Предложение за директива

Член 24 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) застрахователните продукти и предложените инвестиционни стратегии. Тази информация следва да включва подходящи указания и предупреждения за рисковете, свързани с инвестиции в тези продукти или с конкретни инвестиционни стратегии; и

б) застрахователните продукти и предложените инвестиционни стратегии. Тази информация следва да включва подходящи указания и предупреждения за рисковете, свързани с инвестиции в тези продукти или с конкретни инвестиционни стратегии, включително риска, че може да няма възвръщаемост или да има загуба на първоначалната инвестиция; и

Изменение  68

Предложение за директива

Член 24 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) цените и разходите, свързани с продуктите.

в) цените и разходите, свързани с продуктите. Когато се извършват разходи повече от веднъж и на различни суми, се предоставя предвиждане за цената, включително това, кога могат да се очакват тези разходи.

Изменение  69

Предложение за директива

Член 24 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Информацията по настоящия член трябва да се предоставя в разбираема форма, така че клиентите или потенциалните клиенти да могат да разберат естеството и рисковете на конкретния застрахователен продукт, който се предлага, и впоследствие да вземат информирани инвестиционни решения. Тази информация може да бъде предоставяна в стандартизирана форма.

4. Информацията по настоящия член трябва да се предоставя в разбираема форма, така че клиентите или потенциалните клиенти да могат да разберат естеството и рисковете на конкретния тип застрахователен продукт, който се предлага, и впоследствие да вземат информирани инвестиционни решения. Тази информация може да бъде предоставяна в стандартизирана форма.

Обосновка

Съгласуване с формулировката в ДПФИ ІІ.

Изменение  70

Предложение за директива

Член 24 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) анализира достатъчно голям брой застрахователни продукти, предлагани на пазара. Застрахователните продукти трябва да бъдат диверсифицирани от гледна точка на вида, емитентите и доставчиците си и не трябва да се ограничават до застрахователни продукти, емитирани или предлагани от лица, намиращи се в тесни връзки със застрахователния посредник или застрахователното предприятие; и

а) анализира набор от застрахователни продукти, предлагани на пазара. Застрахователните продукти трябва да бъдат диверсифицирани от гледна точка на вида, емитентите и доставчиците си и не трябва да се ограничават до застрахователни продукти, емитирани или предлагани от лица, намиращи се в тесни връзки със застрахователния посредник или застрахователното предприятие; и

Изменение  71

Предложение за директива

Член 24 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) не може да приема или получава такси, комисиони или други парични възнаграждения от трето лице или лице, действащо за сметка на трето лице, във връзка с предоставянето на услугата на клиентите.

б) дали клиентът дължи такса за съвета;

Изменение  72

Предложение за директива

Член 24 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Държавите членки могат да налагат допълнителни изисквания на застрахователните посредници или застрахователните предприятия, които информират клиента, че инвестиционният съвет се предоставя на независима основа.

Изменение  73

Предложение за директива

Член 24 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. На Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 33, с които се установяват мерки за осигуряване на спазването от страна на застрахователните посредници и предприятия на принципите, изложени в настоящия член, при извършването на застрахователно посредничество с клиенти. В тези делегирани актове се посочва:

заличава се

а) естеството на услугите, предлагани или предоставяни на клиента или потенциалния клиент, имайки предвид типа, предмета, обема и честотата на сделките; и

 

б) естеството на предлаганите или разглежданите продукти, в т.ч. различните видове застрахователни продукти.

 

Обосновка

Мандатът и целта на делегираните актове не е определена ясно.

Изменение  74

Предложение за директива

Член 26 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че предвидените от тях административни наказания и мерки са ефективни, пропорционални и възпиращи.

1. Държавите членки гарантират, че предвидените от тях административни наказания и мерки са ефективни, пропорционални, възпиращи, в съответствие със сложността на продукта или услугата.

Обосновка

Санкциите следва, по-изрично казано, също да са пропорционални спрямо сложността на продукта или услугата, за която се извършва посредничество.

Изменение  75

Предложение за директива

Член 34 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 17, 23, 24 или 25, влиза в сила само ако Европейският парламент и Съветът не са повдигнали възражение в срок от 2 месеца, след като са били уведомени за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с 2 месеца по искане на Европейския парламент или Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно членове 23 и 25, влиза в сила само ако Европейският парламент и Съветът не са повдигнали възражение в срок от 2 месеца, след като са били уведомени за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с 2 месеца по искане на Европейския парламент или Съвета.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество (преработен текст)

Позовавания

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

11.9.2012

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

11.9.2012

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Catherine Stihler

18.9.2012

Разглеждане в комисия

10.1.2013

20.2.2013

11.4.2013

 

Дата на приемане

25.4.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Adam Bielan, Преслав Борисов, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Pier Antonio Panzeri, Patricia van der Kammen, Kerstin Westphal

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Paul Rübig

 • [1]  Проучване на въздействието на преразглеждане на Директивата относно застрахователното посредничество (ETD/2007/IM/B2/51) окончателен доклад;
  http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/imd_final_en.pdf
 • [2]  Работен документ на службите на Комисията, Оценка на въздействието, придружаваща документа Директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество
  http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/consumers/mediation/20120703-impact-assessment_en.pdf

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (21.3.2013)

на вниманието на комисия по икономически и парични въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество (преработен текст)
(COM(2012)0360 – C7‑0180/2012 – 2012/0175(COD))

Докладчик по становище: Клаус-Хайнер Лене

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Тъй като основната цел и предмет на настоящото предложение е да се съгласуват националните разпоредби в споменатите области, предложението следва да се основава на член 53, параграф 1 и член 62 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Директива е подходящата правна форма, за да може разпоредбите, които ще бъдат прилагани в обхванатите от настоящата директива области, да бъдат адаптирани към особеностите на конкретния пазар и правната система във всяка държава членка. Цел на Директивата е и координиране на националните разпоредби относно условията за започване на дейност по застрахователно и презастрахователно посредничество, в т.ч. дейност по уреждане на застрахователни претенции по занятие и дейност по определяне размера на причинените вреди, и затова този акт се основава на член 53, параграф 1 от Договора. Освен това Директивата се основава и на член 62 от Договора, тъй като това е сектор, който предлага услуги в целия Съюз.

(2) Тъй като основната цел и предмет на настоящото предложение е да се съгласуват националните разпоредби в споменатите области, предложението следва да се основава на член 53, параграф 1 и член 62 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Директива е подходящата правна форма, за да може разпоредбите, които ще бъдат прилагани в обхванатите от настоящата директива области, да бъдат адаптирани към особеностите на конкретния пазар и правната система във всяка държава членка. Цел на Директивата е и координиране на националните разпоредби относно условията за започване на дейност по застрахователно и презастрахователно посредничество и затова този акт се основава на член 53, параграф 1 от Договора. Освен това Директивата се основава и на член 62 от Договора, тъй като това е сектор, който предлага услуги в целия Съюз.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) За да се гарантира едно и също равнище на защита независимо от канала, чрез който потребителите купуват даден застрахователен продукт — пряко от застрахователно предприятие или непряко от посредник, — в обхвата на настоящата директива следва да се включат не само застрахователните предприятия, но и другите участници на пазара, които продават застрахователни продукти като допълнителна дейност (напр. туристически агенции и предприятия за отдаване на автомобили под наем, както и доставчици на стоки, които не отговарят на условията за освобождаване).

заличава се

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Настоящата директива следва да се прилага за лицата, чиято дейност се състои в оказване на съдействие (независимо дали за сметка на клиента или на застрахователното предприятие) във връзка с управлението и изпълнението на застрахователни или презастрахователни договори, в т.ч. дейността по уреждане на застрахователни претенции по занятие, дейността по определяне размера на причинените вреди или дейността по изготвяне на експертни оценки във връзка със застрахователни претенции.

(7) Настоящата директива следва да се прилага за лицата, чиято дейност се състои в оказване на съдействие (независимо дали за сметка на клиента или на застрахователното предприятие) във връзка с управлението и изпълнението на застрахователни или презастрахователни договори.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Настоящата директива не следва да се прилага за лицата с друга професионална дейност, като например данъчни експерти или счетоводители, които дават съвети относно застрахователно покритие по отделни поводи в хода на съответната друга професионална дейност, нито следва да се прилага за предоставянето на информация от общ характер относно застрахователни продукти, при условие че целта на тази дейност не е да бъде в помощ на клиента при сключването или изпълнението на застрахователен или презастрахователен договор.

(12) Настоящата директива не следва да се прилага за лицата с друга професионална дейност, като например данъчни експерти или счетоводители, които дават съвети относно застрахователно покритие по отделни поводи в хода на съответната друга професионална дейност, нито следва да се прилага за предоставянето на информация от общ характер относно застрахователни продукти, при условие че целта на тази дейност не е да бъде в помощ на клиента при сключването или изпълнението на застрахователен или презастрахователен договор, за уреждане на претенции на застрахователни или презастрахователни дружества по занятие или за дейността по определяне размера на причинените вреди и изготвяне на експертни оценки във връзка със застрахователни претенции.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Държавите членки следва да не прилагат изискванията за регистрация спрямо застрахователните посредници, които извършват застрахователно посредничество по отношение на определени видове застрахователни продукти като допълнителна дейност или по отношение на дейността по уреждане на застрахователни претенции по занятие, дейността по определяне размера на причинените вреди или дейността по изготвяне на експертни оценки във връзка със застрахователни претенции, при условие че спазват изискванията на настоящата директива по отношение на знанията, уменията и добрата репутация, както и приложимите изисквания за предоставянето на информация и за извършването на дейността, и при условие че пред компетентния орган е подадена декларация за дейността.

заличава се

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Важно е да се осигури високо равнище на професионализъм и компетентност на застрахователните и презастрахователните посредници и служителите на преките застрахователи, които извършват свързани с продажбата на застрахователни продукти дейности преди, по време на и след продажбата. Следователно професионалните знания на посредника, на служителите на преките застрахователи, на предприятията за отдаване на автомобили под наем и на туристическите агенции, както и професионалните знания на лицата, извършващи дейност по уреждане на застрахователни претенции по занятие, дейност по определяне размера на причинените вреди и дейност по изготвяне на експертни оценки във връзка със застрахователни претенции, трябва да отговарят на сложността на тези дейности. Следва да бъде осигурен непрекъснат процес на обучение.

(22) Важно е да се осигури високо равнище на професионализъм и компетентност на застрахователните и презастрахователните посредници и служителите на преките застрахователи, които извършват свързани с продажбата на застрахователни продукти дейности преди, по време на и след продажбата. Следователно професионалните знания на посредника и на служителите на преките застрахователи трябва да им осигуряват способността да изпълняват своите задачи и задължения адекватно. Следва да бъде осигурен непрекъснат процес на обучение.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) За да бъдат ограничени конфликтите на интереси между продавачите и купувачите на застрахователни продукти, трябва да се въведе изискване за предоставяне на достатъчно информация за възнагражденията на лицата, разпространяващи застрахователни продукти. Съответно при животозастрахователните продукти посредникът и служителят на застрахователния посредник или застрахователното предприятие следва да бъдат задължени да информират клиента за възнаграждението си преди продажбата. При другите застрахователни продукти клиентът следва да бъде информиран за правото си да иска тази информация, която в такъв случай трябва задължително да му бъде предадена; това изискване следва да важи за преходен период от 5 години.

заличава се

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) За да се осигури предоставянето на клиента на сравнителна информация за извършваните услуги по застрахователно посредничество, независимо дали клиентът купува чрез посредник или пряко от застрахователното предприятие, и за да се предотврати нарушаването на конкуренцията чрез насърчаване на застрахователните предприятия да продават пряко на клиентите, а не чрез посредници, с цел избягване на изискванията за предоставяне на информация, от застрахователните предприятия следва също да се изисква да предоставят на клиентите, с които работят пряко при извършаването на услуги по застрахователно посредничество, информация относно възнагражденията, които получават за продажбата на застрахователни продукти.

заличава се

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 50

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(50) За да бъдат постигнати целите на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощията да приема актове по член 290 от Договора, които да включват подробни разпоредби във връзка с понятията за подходящи знания и умения на посредника, управлението на конфликтите на интереси, изискванията по отношение на извършването на дейността във връзка с пакетите инвестиционни застрахователни продукти на дребно и реда и формулярите за предоставяне на информация за наказанията. От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната си работа, в това число на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва своевременно да предава по подходящ начин съответните документи едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

заличава се

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(52) Съгласно членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз и членове 10—15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) Комисията следва да приеме делегирани актове по член 8 — относно понятията за подходящи знания и умения на посредника, по членове 17 и 23 — относно управлението на конфликтите на интереси, и по членове 24 и 25 — относно изискванията за извършването на дейността във връзка с пакетите инвестиционни застрахователни продукти на дребно, както и технически стандарти за изпълнение по член 30 — относно реда и формулярите за предоставяне на информация за наказанията. Проектите на тези делегирани актове и технически стандарти за изпълнение следва да бъдат изготвени от ЕОЗППО.

(52) Съгласно членове 10—15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) Комисията следва да приеме технически стандарти за изпълнение по член [31] — относно реда и формулярите за предоставяне на информация за наказанията. Проектите на тези технически стандарти за изпълнение следва да бъдат изготвени от ЕОЗППО.

Изменение  11

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящата директива се установяват разпоредби за започване и извършване на дейностите по застрахователно и презастрахователно посредничество, в т.ч. дейността по уреждане на застрахователни претенции по занятие и дейността по определяне размера на причинените вреди, от физически и юридически лица, които са се установили или желаят да се установят в държава членка.

1. С настоящата директива се установяват разпоредби за започване и извършване на дейностите по застрахователно и презастрахователно посредничество от физически и юридически лица, които са се установили или желаят да се установят в държава членка.

Обосновка

Включването на дейностите по уреждане на застрахователни претенции по занятие и по определяне размера на причинените вреди в приложното поле на директивата не е обосновано. Тези дейности не са свързани с продажбата на застрахователни продукти и не могат да бъдат разглеждани като дейности по застрахователно посредничество. Освен това тези дейности са вече обхванати в достатъчна степен от националните законодателства.

Изменение  12

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) застраховката е допълнителна към стоки, доставени от какъвто и да е доставчик, когато покритието е за риск от повреда, погиване или увреждане на стоките, доставени от доставчика;

д) застраховката е допълнителна към продукта или услугата, доставени от какъвто и да е доставчик, когато покритието е за:

Обосновка

Изключението за допълнителна застраховка за увреждане или погиване на багаж и други рискове, свързани с пътуване, резервирано при същия доставчик, което вече се съдържа в ДЗП1, следва да бъде потвърдено. Такива застраховки обичайно са прости продукти с ниска премия и кратка продължителност. Поради това включването на такива допълнителни застраховки в приложното поле на директивата не е необходимо.

Изменение  13

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 – буква д) – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

i) риск от повреда, погиване или увреждане на стоките, доставени от предоставящото застраховката лице, или

Обосновка

Изключението за допълнителна застраховка за увреждане или погиване на багаж и други рискове, свързани с пътуване, резервирано при същия доставчик, което вече се съдържа в ДЗП1, следва да бъде потвърдено. Такива застраховки обичайно са прости продукти с ниска премия и кратка продължителност. Поради това включването на такива допълнителни застраховки в приложното поле на директивата не е необходимо.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 – буква д) – подточка ii) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ii) риск от увреждане или загуба на багаж и други рискове, свързани с пътуването, резервирано при предоставящото застраховката лице, дори когато застраховката покрива животозастраховане или рискове „отговорност“, при условие че покритието е съпътстващо на основното покритие за свързани с пътуването рискове;

Обосновка

Изключението за допълнителна застраховка за увреждане или погиване на багаж и други рискове, свързани с пътуване, резервирано при същия доставчик, което вече се съдържа в ДЗП1, следва да бъде потвърдено. Такива застраховки обичайно са прости продукти с ниска премия и кратка продължителност. Поради това включването на такива допълнителни застраховки в приложното поле на директивата не е необходимо.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 2 – точка 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. „застрахователно посредничество“ са дейностите по предоставяне на съвети, предлагане или друга подготвителна работа за сключване на застрахователни договори, по сключване на такива договори или по оказване на съдействие за управлението и изпълнението на такива договори, по-специално при настъпването на застрахователно събитие, както и дейността по уреждане на застрахователни претенции по занятие и дейността по определяне размерите на причинените вреди. Тези дейности се смятат за застрахователно посредничество и когато се извършват от застрахователно предприятие без намесата на застрахователен посредник.

3. „застрахователно посредничество“ са дейностите по предоставяне на съвети, предлагане или друга подготвителна работа за сключване на застрахователни договори или по сключване на такива договори или оказване на съдействие за управлението и изпълнението на такива договори, по-специално при настъпването на застрахователно събитие. Тези дейности се смятат за застрахователно посредничество и когато се извършват от застрахователно предприятие без намесата на застрахователен посредник.

Изменение  16

Предложение за директива

Член 2 – точка 3 – алинея 2 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) уреждането на претенции на застрахователно предприятие по занятие и дейността по определяне размера на причинените вреди и изготвяне на експертни оценки във връзка със застрахователни претенции;

Изменение  17

Предложение за директива

Член 2 – точка 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. „презастрахователно посредничество“ са дейностите по предоставяне на съвети, предлагане или друга подготвителна работа за сключване на презастрахователни договори, по сключване на такива договори или по оказване на съдействие за управлението и изпълнението на такива договори, по-специално при настъпването на застрахователно събитие, както и дейността по уреждане на застрахователни претенции по занятие и дейността по определяне размерите на причинените вреди. Тези дейности се смятат за презастрахователно посредничество и когато се извършват от презастрахователно предприятие без намесата на презастрахователен посредник.

6. „презастрахователно посредничество“ са дейностите по предоставяне на съвети, предлагане или друга подготвителна работа за сключване на презастрахователни договори или по сключване на такива договори или оказване на съдействие за управлението и изпълнението на такива договори, по-специално при настъпването на застрахователно събитие. Тези дейности се смятат за презастрахователно посредничество и когато се извършват от презастрахователно предприятие без намесата на презастрахователен посредник.

Изменение  18

Предложение за директива

Член 2 – точка 6 – алинея 2 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) уреждането на претенции на презастрахователно предприятие по занятие и дейността по определяне размера на причинените вреди и изготвяне на експертни оценки във връзка със застрахователни претенции;

Изменение  19

Предложение за директива

Член 2 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. „съвет“ е предоставянето на препоръка на клиент по негово искане или по инициатива на застрахователното предприятие или застрахователния посредник;

9. „съвет“ е предоставянето на лични препоръки на действителен или потенциален клиент във връзка със застрахователен продукт по негово искане или по инициатива на застрахователното предприятие или застрахователния посредник;

Изменение  20

Предложение за директива

Член 2 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10. „условна комисиона“ е възнаграждението под формата на комисиона, чийто размер зависи от постигането на договорените цели във връзка с договорите, осигурени за застрахователя от посредника;

10. „условна комисиона“ е възнаграждението под формата на комисиона, чийто размер зависи от постигането на всякакви видове договорени цели във връзка с дейностите, извършвани от посредника за този застраховател;

Обосновка

Комисионни може да се получават не само за постигане на целите, свързани с осигурените договори, но също така чрез броя жалби от клиенти на посредника. Определението следва да включва всички елементи, които оказват влияние върху възнаграждението. Някои групи за банково застраховане изчисляват комисионните въз основа на кръстосаните продажби: например комисионните върху ипотека се различават в зависимост от това, дали на същия клиент е продадена застраховка „живот“. Тази практика насърчава посредниците да продават няколко продукта едновременно, дори и клиентът да няма нужда от тях, или би могъл да намери по-привлекателно предложение някъде другаде.

Изменение  21

Предложение за директива

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

заличава се

Процедура по деклариране на допълнителна дейност по застрахователно посредничество, дейност по уреждане на застрахователни претенции по занятие и дейност по определяне размера на причинените вреди

 

1. Изискванията за регистрация по член 3 не се прилагат за застрахователните посредници, които извършват застрахователно посредничество като допълнителна дейност, ако дейностите им отговарят на всички долупосочени условия:

 

а) основната дейност по занятие на застрахователния посредник не е застрахователно посредничество;

 

б) застрахователният посредник посредничи само при продажбата на определени застрахователни продукти, които допълват друг продукт или услуга, и ясно посочва тези продукти в декларацията;

 

в) съответните застрахователни продукти не покриват животозастрахователни рискове или свързани с отговорност рискове, освен ако това покритие е допълнително спрямо основното покритие.

 

2. Изискванията за регистрация по член 3 не се прилагат за застрахователните посредници, чиято единствена дейност е уреждане на застрахователни претенции по занятие и определяне размера на причинените вреди.

 

3. Всеки застрахователен посредник, за когото важат разпоредбите на параграфи 1 и 2 от настоящия член, представя пред компетентния орган на своята държава членка по произход декларация, с която обявява своите идентификационни данни, адрес и извършвани дейности по занятие.

 

4. За посредниците, за които важат разпоредбите на параграфи 1 и 2 от настоящия член, се прилагат разпоредбите на глави І, ІІІ, ІV, V, VІІІ и ІХ и членове 15 и 16 от настоящата директива.

 

Обосновка

С изключването на дейностите по уреждане на застрахователни претенции по занятие и по определяне размера на причинените вреди от приложното поле на директивата и включването наново на изключението в член 1, параграф 2, буква д) процедурата по деклариране се лишава от основната си цел и поради това следва да бъде заличена.

Изменение  22

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Застрахователните и презастрахователните посредници — в т.ч. тези, които извършват такова посредничество като допълнителна дейност, лицата, които извършват уреждане на застрахователни претенции по занятие, определяне размера на причинените вреди и изготвяне на експертни оценки във връзка със застрахователни претенции, както и служителите на застрахователните предприятия, които извършват застрахователно посредничество са длъжни да притежават съответните знания и умения, определени от държавата членка по произход на посредника или предприятието, както и да изпълняват задачите и задълженията си адекватно, показвайки подходящ професионален опит, съответстващ на сложността на продуктите, за чиято продажба посредничат .

1. Застрахователните и презастрахователните посредници, както и служителите на застрахователните предприятия, които извършват застрахователно посредничество, са длъжни да притежават съответните знания и умения, определени от държавата членка по произход на посредника или предприятието, както и да изпълняват задачите и задълженията си адекватно.

Обосновка

Важно е посредниците и служителите на застрахователните предприятия да притежават подходящи знания и способности за адекватно изпълнение на техните задачи. Допълнителното изискване за показване на подходящ професионален опит обаче следва да бъде заличено. В противен случай достъпът до професията на застрахователен посредник ще стане на практика невъзможен.

Изменение  23

Предложение за директива

Член 8 - параграф 8 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. На Комисията се предоставят правомощия за приемане на делегирани актове в съответствие с член 33. В тези делегирани актове се определя следното:

8. Държавите членки определят следното:

Изменение  24

Предложение за директива

Член 8 - параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8а. При взаимното признаване на придобити подходящи знания и умения от страна на застрахователни и презастрахователни посредници, както и от страна на служители на застрахователни предприятия, извършващи дейности по застрахователно посредничество, и по-специално на професионалната им квалификация, приемащата държава членка приема националните квалификационни степени, съответстващи на ниво 3 или по-високо ниво съгласно Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот, установена с препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г., като гаранция за спазването на изискванията за знания и умения от страна на застрахователния или презастрахователния посредник, които са условие за регистрация в съответствие с настоящата директива.

Обосновка

С цел да се избегне разпокъсаността на вътрешния пазар, следва да се установят минималните изисквания относно знанията и уменията, приложими във всички държави членки, въз основа на Европейската квалификационна рамка.

Изменение  25

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Органите, посочени в параграф 1, са или публични органи, или организации, признати съгласно националното законодателство или от публичните органи, оправомощени изрично за тази цел по националното законодателство. Тези органи не могат да бъдат застрахователни или презастрахователни предприятия.

2. Органите, посочени в параграф 1, са или публични органи, или организации, признати съгласно националното законодателство или от публичните органи, оправомощени изрично за тази цел по националното законодателство. Тези органи не могат да бъдат застрахователни или презастрахователни предприятия, или асоциации, чиито членове пряко или косвено включват застрахователни или презастрахователни предприятия или застрахователни или презастрахователни посредници.

Обосновка

Това изменение има за цел да избегне конфликт на интереси между застрахователните посредници и техните надзорни органи, като по този начин се укрепи качеството на услугите и ефективността на пазара.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 10 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Правомощията, посочени в параграф 3, се упражняват в съответствие с националното право и включват най-малкото:

 

a) правото на достъп до документи от всякакъв вид, които биха били важни за изпълнението на надзорните задължения, и на получаване на копие от тях;

 

б) правото да се изисква информация от всяко лице, а ако е необходимо — да се призовават и разпитват лицата с цел получаване на информация;

 

в) правото да се извършват проверки на място;

 

г) правото да се извършва т.нар. „привидно пазаруване“ („mystery shopping“);

 

д) правото да се изисква временна забрана на професионална дейност;

 

е) правото да се изисква от застрахователните предприятия да предоставят информация;

 

ж) правото на сезиране с цел наказателно преследване;

 

з) правото да се разреши на одитори или експерти да извършат проверки или разследвания.

Обосновка

Това изменение има за цел да избегне конфликт на интереси между застрахователните посредници и техните надзорни органи, като по този начин се укрепи качеството на услугите и ефективността на пазара.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 13 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки осигуряват създаването на целесъобразни, ефективни , справедливи и независими процедури за подаване на жалби и обезщетяване за решаване по извънсъдебен път на спорове между застрахователни посредници и техни клиенти и между застрахователни предприятия и техни клиенти, ползвайки, когато е целесъобразно, съществуващите вече организации. Освен това държавите членки гарантират, че всички застрахователни предприятия и застрахователни посредници участват в процедурите за извънсъдебно решаване на спорове, когато са спазени следните условия:

1. Държавите членки осигуряват създаването на целесъобразни, ефективни, справедливи и независими процедури за подаване на жалби и обезщетяване за решаване по извънсъдебен път на спорове между застрахователни посредници и потребители и между застрахователни предприятия и потребители, ползвайки, когато е целесъобразно, съществуващите вече организации. Освен това държавите членки гарантират, че всички застрахователни предприятия и застрахователни посредници участват в процедурите за извънсъдебно решаване на спорове, когато са спазени следните условия:

Изменение  28

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) че дава съветите си въз основа на справедлив анализ; или

i) че дава съветите си въз основа на справедлив анализ, като взема под внимание интересите на клиента; или

Изменение  29

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii) че няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за едно или повече застрахователни предприятия и не дава съветите си въз основа на справедлив анализ. В този случай по искане на клиента посредникът съобщава фирмите на застрахователните предприятия, с които може да извършва и действително извършва дейността си. ;

iii) че няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за едно или повече застрахователни предприятия и не дава съветите си въз основа на справедлив анализ, като взема под внимание интересите на клиента. В този случай по искане на клиента посредникът съобщава фирмите на застрахователните предприятия, с които може да извършва и действително извършва дейността си;

Изменение  30

Предложение за директива

Член 17– параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) дали ще получи такса или комисиона от какъвто и да е вид, като посочва пълния размер на възнаграждението във връзка с предлаганите или разглежданите застрахователни продукти или — когато не може да бъде посочен точният размер — начина на изчисление на пълния размер на таксата, комисионата или съчетанието им;

е) дали посредникът или който и да е от неговите служители ще получи такса или комисиона от какъвто и да е вид, като посочва размера на възнаграждението или — когато размерът на възнаграждението не може да бъде посочен или усилията за тази цел биха били непропорционално големи — начина на изчисление на таксата, комисионата или съчетанието им, ако клиентът поиска това. Клиентът следва да бъде уведомен за своето право да поиска такава информация;

Изменение  31

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) дали размерът на комисионата зависи от постигането на договорените цели или прагове, които са свързани с договорите, осигурени за застрахователя от посредника; посочват се целите или праговете, както и дължимите суми при постигането им.

заличава се

Обосновка

Предоставянето на прекомерно подробна информация може да бъде объркващо за потребителите. Предоставянето на информация за възнагражденията и вида и начина на изчисляване на променливите възнаграждения не допринася за защитата на потребителите.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Независимо от параграф 1, буква е), за срок от пет години от датата на влизане в сила на настоящата директива посредникът по застрахователни договори, различни от договорите от класовете по приложение І от Директива 2002/83/ЕО, ако възнаграждението му ще бъде под формата на такса или комисиона, преди сключването на такъв застрахователен договор извършва следното:

заличава се

а) съобщава на клиента размера на таксата, комисионата или възнаграждението, представляващо съчетание от двете, или — ако не може да бъде посочен точният размер — начина на изчисление, ако клиентът поиска това;

 

б) уведомява клиента за правото му да изисква информацията по буква а).

 

Обосновка

Предоставянето на прекомерно подробна информация може да бъде объркващо за потребителите. Предоставянето на информация за възнагражденията и вида и начина на изчисляване на променливите възнаграждения не допринася за защитата на потребителите.

Изменение  33

Предложение за директива

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Застрахователното предприятие или застрахователният посредник информира също така клиента за вида и начина на изчисляване на променливите възнаграждения, получавани от служителите му за разпространението и управлението на съответния застрахователен продукт.

заличава се

Обосновка

Предоставянето на прекомерно подробна информация може да бъде объркващо за потребителите. Предоставянето на информация за възнагражденията и вида и начина на изчисляване на променливите възнаграждения не допринася за защитата на потребителите.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 17 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Ако клиентът прави плащания по застрахователния договор след сключването му, застрахователното предприятие или застрахователният посредник обявява информацията по настоящия член за всяко плащане.

заличава се

Изменение  35

Предложение за директива

Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. На Комисията се предоставят правомощия за приемане на делегирани актове в съответствие с член 33. В тези делегирани актове се посочва:

заличава се

а) подходящи критерии за определяне на начина, по който пред клиента се обявява възнаграждението на посредника — в т.ч. условната комисиона — съгласно параграф 1, букви е) и ж) и параграф 2 от настоящия член;

 

б) подходящи критерии за определяне на начина на изчисляване на пълния размер на таксата или комисионата или на съчетанието им;

 

в) действията, за които може основателно да се очаква, че ще бъдат предприети от застрахователните посредници и предприятия за обявяване на възнаграждението им пред клиента.

 

Изменение  36

Предложение за директива

Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато информацията по членове 16, 17 и 18 се предоставя на нехартиен траен носител или чрез интернет сайт, при поискване на клиента му се предоставя безплатно копие на хартиен носител.

3. Когато информацията по членове 16, 17 и 18 се предоставя на нехартиен траен носител или чрез интернет сайт, при поискване на клиента му се предоставя безплатно копие на хартиен носител. Клиентът получава информация относно това право.

Изменение  37

Предложение за директива

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато мерките, предприети от застрахователен посредник или застрахователно предприятие съгласно членове 15,16 и 17, не са достатъчни, за да се гарантира с приемлива степен на увереност, че възникващите от конфликти на интереси рискове от увреждане на интересите на клиентите и потенциалните клиенти ще бъдат предотвратени, застрахователният посредник или застрахователното предприятие ясно обявява пред клиента общия характер или източниците на конфликтите на интереси преди сключването на сделки за сметка на клиента.

2. Всеки застрахователен посредник или застрахователно предприятие поддържа и прилага ефективни организационни и административни разпоредби с оглед на предприемането на всички разумни мерки за предотвратяването на конфликти на интереси, които по неблагоприятен начин засягат интересите на неговите клиенти. Когато мерките, предприети от застрахователен посредник или застрахователно предприятие, не са достатъчни, за да се гарантира с приемлива степен на увереност, че възникващите от конфликти на интереси рискове от увреждане на интересите на клиентите и потенциалните клиенти ще бъдат предотвратени, застрахователният посредник или застрахователното предприятие ясно обявява пред клиента общия характер или източниците на конфликтите на интереси преди сключването на сделки за сметка на клиента.

Обосновка

Целта е да се гарантира, че текстът на ДЗП II е приведен в съответствие с този на ДПФИ ІІ, като и двата изискват от дружествата да разполагат с ефективни организационни и административни разпоредби, целящи предотвратяването на конфликти на интереси.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. На Комисията се предоставят правомощия за приемане на делегирани актове в съответствие с член 33, с които се определят:

заличава се

а) мерките и действащите организационни и административни правила, които може основателно да се очаква да бъдат въведени от застрахователните посредници и застрахователните предприятия за установяване, предотвратяване, управление и разкриване на конфликти на интереси при извършване на застрахователно посредничество;

 

б) подходящи критерии за определяне на видовете конфликти на интереси, които могат да увредят интересите на клиентите или потенциалните клиенти на застрахователния посредник или застрахователното предприятие.

 

Изменение  39

Предложение за директива

Член 24 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) застрахователния посредник или застрахователното предприятие и услугите му. Когато се предоставят съвети, в информацията се посочва дали това се извършва независимо и дали се основава на широк или на по-ограничен анализ на пазара, както и дали застрахователният посредник или застрахователното предприятие ще извършва постоянно оценка за подходящ продукт по отношение на препоръчания на клиента застрахователен продукт;

а) застрахователния посредник или застрахователното предприятие и услугите му. Когато се предоставят съвети, в информацията се посочва изрично дали това се извършва независимо и дали се основава на широк или на по-ограничен анализ на пазара, както и дали застрахователният посредник или застрахователното предприятие ще извършва гарантирана по силата на сключен договор или необвързваща периодична оценка по отношение на пригодността на препоръчания на клиента застрахователен продукт;

Изменение  40

Предложение за директива

Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Когато застрахователният посредник или застрахователното предприятие информира клиента, че съветите във връзка със застрахователния продукт се предоставят независимо, посредникът или предприятието:

заличава се

a) анализира достатъчно голям брой застрахователни продукти, предлагани на пазара. Застрахователните продукти трябва да бъдат диверсифицирани от гледна точка на вида, емитентите и доставчиците си и не трябва да се ограничават до застрахователни продукти, емитирани или предлагани от лица, намиращи се в тесни връзки със застрахователния посредник или застрахователното предприятие; както и

 

б) не може да приема или получава такси, комисиони или други парични възнаграждения от трето лице или лице, действащо за сметка на трето лице, във връзка с предоставянето на услугата на клиентите.

 

Обосновка

Директивата не следва да проявява дискриминация по отношение на специфичните системи за възнагражденията, които са се установили на пазара и които осигуряват застрахователно покритие за гражданите.

Изменение  41

Предложение за директива

Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. На Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 33, с които се установяват мерки за осигуряване на спазването от страна на застрахователните посредници и предприятия на принципите, изложени в настоящия член, при извършването на застрахователно посредничество с клиенти. В тези делегирани актове се посочва:

заличава се

а) естеството на услугите, предлагани или предоставяни на клиента или потенциалния клиент, имайки предвид типа, предмета, обема и честотата на сделките; както и

 

б) естеството на предлаганите или разглежданите продукти, в т.ч. различните видове застрахователни продукти.

 

Изменение  42

Предложение за директива

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато предоставя съвети, застрахователният посредник или застрахователното предприятие получава необходимата информация за знанията и опита на клиента или потенциалния клиент в областта, към която се отнася продуктът или услугата от съответния вид, както и за финансовото състояние и инвестиционните цели на клиента или потенциалния клиент; въз основа на тази информация застрахователният посредник или застрахователното предприятие трябва да препоръча на клиента или потенциалния клиент застрахователните продукти, които са подходящи за този клиент.

1. Когато предоставя съвети, застрахователният посредник или застрахователното предприятие получава необходимата информация за нуждите, знанията и опита на клиента или потенциалния клиент в областта, към която се отнася продуктът или услугата от съответния вид, както и за финансовите интереси и инвестиционните цели на клиента или потенциалния клиент; въз основа на тази информация застрахователният посредник или застрахователното предприятие трябва да препоръча на клиента или потенциалния клиент застрахователните продукти, които са в най-голяма степен в интерес на този клиент.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато застрахователният посредник или застрахователното предприятие счита въз основа на получената съгласно предишната алинея информация, че продуктът или услугата не са уместни за клиента или потенциалния клиент, застрахователният посредник или застрахователното предприятие предупреждава клиента или потенциалния клиент. Това предупреждение може да бъде извършено в стандартизирана форма.

Когато застрахователният посредник или застрахователното предприятие счита въз основа на поисканата съгласно предишната алинея информация, че продуктът или услугата не са в най-голяма степен в интерес на клиента или потенциалния клиент, застрахователният посредник или застрахователното предприятие осведомява клиента или потенциалния клиент за причините. Това предупреждение се представя в стандартизирана форма.

Изменение  44

Предложение за директива

Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Застрахователният посредник или застрахователното предприятие създава дело, в което включва съответните документи, например договора, сключен между него и клиента и уреждащ правата и задълженията на страните и другите условия, съгласно които ще предоставя услуги на клиента. Правата и задълженията на страните по договора могат да бъдат уредени чрез позоваване на други документи или правни текстове.

3. Застрахователният посредник или застрахователното предприятие създава досие, в което включва съответните документи, например договора, сключен между него и клиента и уреждащ правата и задълженията на страните и другите условия, съгласно които ще предоставя услуги на клиента. Правата и задълженията на страните по договора могат да бъдат уредени чрез позоваване на други документи или правни текстове. Това досие се предоставя задължително на клиента.

Изменение  45

Предложение за директива

Член 25 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Държавите членки позволяват на застрахователните посредници и застрахователните предприятия, когато извършват застрахователно посредничество при продажби без предоставяне на съвет, да действат, без да са получили информацията, или да извършат проучването, предвидено в параграф 2, ако са изпълнени следните условия:

 

а) дейността по застрахователното посредничество се извършва по инициатива на клиента или потенциалния клиент,

 

б) дейността по застрахователното посредничество се отнася до инвестиции в застрахователното дело, които:

 

i) водят до експозиция на инвестициите единствено на финансови инструменти, считани за некомплексни съгласно определението в член 25, параграф 3, буква a) от [Директива 2004/39/EО]; или

 

ii) не включват структура, която затруднява разбирането от клиента на съществуващия риск;

 

в) клиентът или потенциалният клиент е ясно информиран, че застрахователният посредник или застрахователното предприятие не са задължени да извършват оценка на пригодността или целесъобразността на предложения продукт и че по тази причина клиентът или потенциалният клиент не е защитен от съответните правила за осъществяване на стопанска дейност. Това предупреждение може да бъде извършено в стандартизирана форма.

Обосновка

С настоящото изменение се създава стандарт, еквивалентен на стандартите в Директивата за пазарите на финансови инструменти ІІ, като по този начин се осигуряват равни условия на конкуренция с незастрахователните инвестиционни продукти.

Изменение  46

Предложение за директива

Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. На Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 33, с които се осигурява спазването от страна на застрахователните посредници и предприятия на принципите, изложени в настоящия член, при извършването на застрахователно посредничество с клиенти. В тези делегирани актове се посочва:

заличава се

а) естеството на услугите, предлагани или предоставяни на клиента или потенциалния клиент, имайки предвид типа, предмета, обема и честотата на сделките;

 

б) естеството на предлаганите или разглежданите продукти, в т.ч. различните видове застрахователни продукти.

 

Изменение  47

Предложение за директива

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки гарантират, че в случаите по параграф 1 административните наказания и мерки, които може да бъдат наложени, включват най-малко следното:

2. Държавите членки гарантират, че в случаите по параграф 1 административните наказания и мерки, които може да бъдат наложени, включват най-малко следното:

а) публично изявление, в което се посочва физическото или юридическото лице нарушител и естеството на нарушението;

 

б) разпореждане, с което се изисква физическото или юридическото лице нарушител да прекрати деянието и да не извършва повторно това деяние;

б) разпореждане, с което се изисква физическото или юридическото лице нарушител да прекрати деянието и да не извършва повторно това деяние;

в) по отношение на застрахователни и презастрахователни посредници — прекратяване на регистрацията по член 3;

в) по отношение на застрахователни и презастрахователни посредници — прекратяване на регистрацията по член 3;

г) по отношение на член на управителния орган на застрахователен или презастрахователен посредник или предприятие или по отношение на всяко друго физическо лице, което е отговорно за нарушението, — забрана за заемане на длъжности при застрахователни и презастрахователни посредници и предприятия;

 

д) по отношение на юридическо лице ― имуществена санкция в размер до 10 % от общия годишен оборот на юридическото лице за предходната стопанска година; когато юридическото лице е дъщерно предприятие на предприятие майка, за общ годишен оборот се приема общият годишен оборот съгласно консолидирания отчет на първостепенното предприятие майка за предходната стопанска година;

д) по отношение на юридическо лице ― имуществена санкция в размер до 8 % от общия годишен оборот на юридическото лице за предходната стопанска година; когато юридическото лице е дъщерно предприятие на предприятие майка, за общ годишен оборот се приема общият годишен оборот съгласно консолидирания отчет на първостепенното предприятие майка за предходната стопанска година;

е) по отношение на физическо лице ― глоба в размер до 5 000 000 EUR, а в държавите членки, в които еврото не е официална парична единица, — равностойността в националната парична единица към датата на влизане в сила на настоящата директива.

е) по отношение на физическо лице ― глоба в размер до 3 000 000 EUR, а в държавите членки, в които еврото не е официална парична единица, — равностойността в националната парична единица към датата на влизане в сила на настоящата директива.

Държавите членки гарантират, че когато размерът на облагата, извлечена вследствие на нарушението, може да бъде определен, максималният размер на наказанието е не по-малък от двойния размер на облагата.

 

Изменение  48

Предложение за директива

Член 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 34

заличава се

Упражняване на делегираните правомощия

 

1. На Комисията се предоставят правомощия за приемане на делегирани актове при спазване на установените в настоящия член условия.

 

2. Делегираните правомощия съгласно членове 8, 17, 23, 24 и 25 се предоставят на Комисията за неопределен срок от датата на влизане в сила на настоящата директива.

 

3. Европейският парламент или Съветът може по всяко време да оттегли делегираните правомощия по членове 8, 17, 23, 24 и 25. С решението за оттегляне се прекратяват делегираните правомощия, посочени в него. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4. Веднага щом приеме делегиран акт, Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 17, 23, 24 или 25, влиза в сила само ако Европейският парламент и Съветът не са повдигнали възражение в срок от 2 месеца, след като са били уведомени за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с 2 месеца по искане на Европейския парламент или Съвета.

 

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество (преработен текст)

Позовавания

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

11.9.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

22.11.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Klaus-Heiner Lehne

10.10.2012 г.

Разглеждане в комисия

22.1.2013 г.

 

 

 

Дата на приемане

19.3.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ricardo Cortés Lastra

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество (преработен текст)

Позовавания

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD)

Дата на представяне в ЕП

3.7.2012

 

 

 

Водеща комисия

      Дата на обявяване в заседание

ECON

11.9.2012

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

     Дата на обявяване в заседание

IMCO

11.9.2012

JURI

22.11.2012

JURI

11.9.2012

 

Докладчик(ци)

     Дата на назначаване

Werner Langen

27.3.2012

 

 

 

Разглеждане в комисия

6.11.2012

21.1.2013

24.4.2013

28.5.2013

Дата на приемане

22.1.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marino Baldini, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Oleg Valjalo

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jürgen Creutzmann, Marian Harkin

Дата на внасяне

5.2.2014