BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning)

5.2.2014 - (COM(2012)0360 – C7‑0180/2012 – 2012/0175(COD)) - ***I

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Werner Langen
(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 87)


Procedure : 2012/0175(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0085/2014
Indgivne tekster :
A7-0085/2014
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning)

(COM(2012)0360 – C7‑0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0360),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt Parlamentet forslaget (C7–0180/2012),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter[1],

–   der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 5. juli 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF om investorgarantiordninger[2],

–   der henviser til sin holdning af 16. februar 2012 om forslag til direktiv om indskudsgarantiordninger (omarbejdning)[3],

–   der henviser til skrivelse af 13. december 2013 fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Retsudvalget (A7-0085/2014),

A. der henviser til, at Kommissionens forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  opfordrer Kommissionen til at forelægge den på ny, hvis den agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG[4]*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1, og artikel 62,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter den almindelige lovgivningsprocedure,

ud fra følgende betragtninger:

(1)    Der skal foretages ændringer af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2002/92/EF[5]. Der foreslås derfor en omarbejdning af direktivet ▌.

(2)    Da dette forslags hovedformål og genstand er at harmonisere nationale bestemmelser på de nævnte områder, bør det baseres på artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i TEUF. Det bør ske i form af et direktiv, således at gennemførelsesbestemmelserne på de områder, det dækker, om nødvendigt kan tilpasses de særlige karakteristika ved hver medlemsstats marked og retssystem. Dette direktiv bør også tage sigte på at koordinere nationale bestemmelser om adgang til at udøve forsikrings– og genforsikringsformidling, ▌og er derfor baseret på artikel 53, stk. 1, i TEUF. Da det drejer sig om en sektor, som udbyder tjenesteydelser i hele Unionen, er dette direktiv endvidere også baseret på artikel 62 i TEUF.

(3)    Forsikrings- og genforsikringsformidlere spiller en central rolle i forbindelse med salget af forsikrings- og genforsikringsprodukter i Unionen.

(4)    Forskellige typer personer og institutioner, f.eks. agenter, mæglere og kombinerede udbydere af bank- og forsikringsydelser ("bancassurance"), forsikringsselskaber, rejsebureauer og biludlejningsfirmaer, kan formidle tilbud om forsikringsprodukter.▌

(4a)  For at garantere, at det samme beskyttelsesniveau gælder, og at forbrugeren kan drage fordel af sammenlignelige standarder, er det afgørende, at dette direktiv fremmer lige vilkår og konkurrence på lige vilkår mellem formidlere, uanset om de er bundet til et forsikringsselskab eller ej. Det er en fordel for forbrugerne, hvis forsikringsprodukterne formidles gennem forskellige kanaler og formidlere med forskellige former for samarbejde med forsikringsselskaber, forudsat at de skal anvende de samme regler om forbrugerbeskyttelse. Det er vigtigt, at medlemsstaterne tager højde for disse aspekter i gennemførelsen af direktivet.

(5)    Anvendelsen af direktiv 2002/92/EF har vist, at der er nødvendigt at uddybe en række bestemmelser for at lette forsikrings- og genforsikringsformidling, og at det af hensyn til forbrugerbeskyttelsen er nødvendigt at udvide nævnte direktivs anvendelsesområde til at omfatte alle former for salg af forsikringsprodukter som hovederhverv, uanset om det sker gennem forsikringsformidlere eller forsikringsselskaber. Med hensyn til salg, eftersalgsservice og behandling af skadestilfælde bør forsikringsselskaber, som sælger forsikringsprodukter direkte, nu medtages under det nye direktivs anvendelsesområde på samme grundlag som forsikringsagenter og -mæglere.

(8)    Der er stadig betydelige forskelle mellem medlemsstaternes bestemmelser, hvilket skaber hindringer for mulighederne for at optage og udøve forsikrings- og genforsikringsformidling på det indre marked. Det er nødvendigt at styrke det indre marked yderligere og skabe et reelt indre marked i EU for livs- og skadesforsikringsprodukter og -tjenesteydelser.

(9)    Den seneste tids uro på de finansielle markeder har tydeligt vist, hvor vigtigt det er at sikre effektiv forbrugerbeskyttelse i alle finansielle sektorer. Kundernes tillid bør derfor styrkes, og reglerne vedrørende salg af forsikringsprodukter bør gøres mere ensartede for at sikre tilstrækkelig kundebeskyttelse i hele Unionen. Forbrugerbeskyttelsesniveauet bør øges i forhold til direktiv 2002/92/EF med henblik på at mindske behovet for forskellige nationale foranstaltninger. Det er vigtigt at tage hensyn til forsikringsaftalers specifikke karakter sammenlignet med investeringsprodukter, der reguleres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU [MiFID][6]. Salg af forsikringsaftaler, herunder de såkaldte forsikringsinvesteringsprodukter, bør derfor reguleres i henhold til nærværende direktiv og tilnærmes direktiv 2014/.../EU [MiFID]. Minimumsstandarderne bør hæves, hvad angår bestemmelserne vedrørende salg og opnåelse af lige vilkår for alle forsikringsinvesteringspakkeprodukter. Foranstaltningerne til beskyttelse af kunder bør være højere for "ikke-professionelle" kunder end for "professionelle" kunder.

(10)  Dette direktiv bør finde anvendelse på enhver person, hvis virksomhed består i at levere forsikrings - eller genforsikrings formidlerydelser til tredjemand på erhvervsmæssigt grundlag mod et vederlag enten i form af penge eller i en anden form for aftalt økonomisk fordel, der er knyttet til disse ydelser.

(11)  Dette direktiv bør finde anvendelse på personer, hvis virksomhed består i at give oplysninger om en eller flere forsikrings- eller genforsikringsaftaler ud fra kriterier, som kunden har valgt, uanset om det sker via et websted eller med andre midler, eller at foretage en rangordning af forsikrings- eller genforsikringsprodukter eller rabat på aftalens pris, når kunden ved afslutningen af denne proces kan indgå en forsikringsaftale direkte; det bør ikke finde anvendelse på indledende virksomhed, som blot består i formidling af data og oplysninger om potentielle forsikringstagere til forsikrings- eller genforsikringsformidlere eller -selskaber eller af oplysninger om forsikringsprodukter eller en forsikrings- eller genforsikringsformidler eller et forsikrings- eller genforsikringsselskab til potentielle forsikringstagere.

(12)  Anvendelsesområdet bør ikke omfatte personer inden for andre erhverv, f.eks. skatteeksperter eller revisorer, som rådgiver om forsikringsdækning lejlighedsvis i forbindelse med udøvelsen af denne anden erhvervsvirksomhed, eller personer, der blot formidler generelle oplysninger om forsikringsprodukter, når formålet ikke er at bistå kunden med at indgå eller opfylde en forsikrings- eller genforsikringsaftale Det bør ikke finde anvendelse på erhvervsmæssig administration af skadestilfælde på vegne af et forsikrings eller genforsikringsselskab eller skadesafregning eller taksation.

(13)  Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på personer, der udøver forsikringsformidling som accessorisk virksomhed med visse begrænsninger med hensyn til police, navnlig den viden, der kræves for at sælge den, de dækkede risici og præmiebeløbet.

(14)  Dette direktiv indeholder en definition af "bundne forsikringsformidlere" for at tage hensyn til kendetegnene ved visse markeder i medlemsstaterne og opstille betingelser, der kan anvendes på disse formidlere.

(15)  Forsikrings- og genforsikringsformidlere, som er fysiske personer, bør registreres hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de har deres bopæl. Formidlere, som er juridiske personer, bør registreres hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de har deres vedtægtsmæssige hjemsted (eller, hvis de i henhold til national lovgivning ikke har et vedtægtsmæssigt hjemsted, deres hovedkontor), forudsat at de opfylder strenge faglige krav til deres kompetence, gode omdømme, erhvervsansvarsforsikring og finansielle kapacitet. Forsikringsformidlere, som allerede er registreret i medlemsstater, skal ikke registreres igen i henhold til dette direktiv.

(16)  Forsikrings- og genforsikringsformidlere bør kunne benytte bestemmelserne i TEUF om etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser. Registrering i eller en erklæring til deres hjemland bør derfor give forsikrings- og genforsikringsformidlere ret til at udøve deres virksomhed i andre medlemsstater i henhold til principperne om etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser, forudsat at der har fundet behørig underretning sted mellem de kompetente myndigheder.

(18)  For at forbedre gennemsigtigheden og lette grænseoverskridende handel bør Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010[7] oprette, offentliggøre og løbende opdatere en fælles elektronisk database med oplysninger om forsikrings- og genforsikringsformidlere, som har meddelt, at de har til hensigt at udnytte deres ret til etablering og fri udveksling af tjenesteydelser. Medlemsstaterne bør omgående give EIOPA relevante oplysninger, for at sætte myndigheden i stand til at gøre dette. Databasen bør have hyperlinks til de relevante kompetente myndigheder i medlemsstaterne. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne bør have hyperlinks til databasen på deres websted.

(19)  Hjem- og værtslandenes relative rettigheder og forpligtelser i forhold til at føre tilsyn med forsikrings- og genforsikringsformidlere, som de har registreret, eller som udøver forsikrings- eller genforsikringsformidling på deres område i forbindelse med udnyttelse af deres ret til etablering og fri udveksling af tjenesteydelser, bør fastlægges entydigt.

(21)  Forsikringsformidleres manglende mulighed for at udøve deres virksomhed frit i hele Unionen hæmmer det indre forsikringsmarkeds rette funktion. Dette direktiv er et vigtigt skridt hen imod et øget forbrugerbeskyttelsesniveau og markedsintegration i det indre marked.

(21a) En forsikrings- eller genforsikringsformidler udøver forsikrings- eller genforsikringsformidling inden for rammerne af den frie udveksling af tjenesteydelser, hvis han eller hun udøver forsikrings- eller genforsikringsformidling for en forsikringstager eller potentiel forsikringstager, som bor eller har hjemsted i en anden medlemsstat end formidlerens hjemland, og enhver risiko, som skal forsikres, befinder sig i en anden medlemsstat end formidlerens hjemland. En forsikrings- eller genforsikringsformidler udøver forsikrings- eller genforsikringsformidling inden for rammerne af etableringsfriheden, hvis den opretholder en permanent tilstedeværelse i en anden medlemsstat end sit hjemland.

(22)  Det er vigtigt at sikre en høj grad af professionalisme og kompetencer blandt forsikrings- og genforsikringsformidlere og ansatte i forsikringsselskaber med direkte salg til kunder, som er involveret i arbejdet forud for, under og efter salg af forsikringspolicer. Derfor skal formidlere og ansatte i forsikringsselskaber med direkte salg til kunder have faglig viden, som svarer til aktiviteternes kompleksitet. Der bør sikres efteruddannelse. Form, indhold og dokumentationspligt bør reguleres af medlemsstaterne. Brancherelaterede eller organisationers egne uddannelsessystemer bør i denne forbindelse certificeres.

(22a) Medlemsstaterne bør sikre, at en formidlers ansatte, der rådgiver om eller sælger forsikringsinvesteringsprodukter til detailkunder, har et passende viden- og kompetenceniveau i forhold til de tilbudte produkter. Dette er navnlig vigtigt i lyset af den øgede kompleksitet og den fortsatte innovation i udformningen af forsikringsinvesteringsprodukter. Køb af forsikringsinvesteringsprodukter er forbundet med en vis risiko, og investorerne bør kunne stole på de oplysninger og kvaliteten af de vurderinger, der forelægges. Endvidere er det nødvendigt, at de ansatte får tilstrækkelig tid og tilstrækkelige ressourcer til at kunne give kunderne alle relevante oplysninger om de produkter, de tilbyder.

(23)  En samordning af medlemsstaternes bestemmelser om faglige kvalifikationskrav til og registrering af personer, der optager og udøver forsikrings - eller genforsikrings formidling, kan både bidrage til virkeliggørelsen af det indre marked for finansielle tjenesteydelser og til forbedringen af forbrugerbeskyttelsen på dette felt.

(24)  For at fremme grænseoverskridende handel bør der indføres principper for gensidig anerkendelse af formidleres viden og kunnen.

(25)  Værtslandet bør acceptere nationale kvalifikationer på niveau 3 eller derover i henhold til den europæiske referenceramme for kvalifikationer, der blev etableret i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring, som dokumentation for, at forsikrings- eller genforsikringsformidleren opfylder de krav til viden og kunnen, som er en betingelse for registrering i overensstemmelse med dette direktiv. Denne referenceramme er til hjælp for medlemsstater, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere og borgere, som ønsker at sammenligne kvalifikationer, der er erhvervet i forskellige europæiske uddannelsessystemer. Dette redskab er en forudsætning for at kunne udvikle et arbejdsmarked, som dækker hele Unionen. Denne ramme skal ikke erstatte de enkelte nationale kvalifikationssystemer, men supplere medlemsstaternes tiltag ved at fremme samarbejdet mellem disse.

(26)  Til trods for de eksisterende systemer med et fælles pas for forsikringsselskaber og formidlere er det europæiske forsikringsmarked fortsat meget opsplittet. For at fremme grænseoverskridende forretninger og forbedre gennemsigtigheden for forbrugerne skal medlemsstaterne sikre offentliggørelse af de bestemmelser om samfundsmæssige interesser, som finder anvendelse på deres område, og et fælles elektronisk register bør gøres offentligt tilgængeligt sammen med information om alle medlemsstaternes bestemmelser om samfundsmæssige interesser, som finder anvendelse på forsikrings- og genforsikringsformidling.

(27)  Samarbejde og informationsudveksling mellem de kompetente myndigheder er afgørende for at beskytte forbrugerne og sikre et sundt forsikrings- og genforsikringsformidlererhverv på det indre marked.

(28)  Der er behov for hensigtsmæssige og effektive udenretslige klage- og tvistbilæggelsesprocedurer i medlemsstaterne med henblik på bilæggelse af tvister mellem forsikringsformidlere eller -selskaber og deres kunder, i givet fald ved brug af eksisterende procedurer. Der bør findes effektive udenretslige klage- og tvistbilæggelsesprocedurer med henblik på at bilægge tvister vedrørende rettigheder og forpligtelser i henhold til dette direktiv mellem forsikringsselskaber eller personer, som sælger eller udbyder forsikringsprodukter, og kunder. I tilfælde af alternativ tvistbilæggelse (ATB) bør bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU[8] også være bindende i dette direktiv. For at gøre de udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer for klager indgivet af kunder mere effektive bør dette direktiv indeholde bestemmelser om, at forsikringsselskaber eller personer, som sælger eller udbyder forsikringsprodukter, skal deltage i tvistbilæggelsesprocedurer og de afgørelser, som efter udtrykkelig anmodning kan være bindende for formidleren og kunden, og som indledes af kunder mod dem vedrørende rettigheder og forpligtelser i henhold til dette direktiv. Sådanne udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer skal sigte mod at nå frem til en hurtigere og mindre omkostningsbelastende bilæggelse af tvister mellem forsikringsselskaber eller personer, som sælger eller udbyder forsikringsprodukter, og kunder, og at lette retssystemets byrde. ▐

Uden at dette berører kundernes ret til at indbringe en sag for domstolene, bør medlemsstaterne sikre, at ATB-instanser, der bilægger tvister som omhandlet i dette direktiv, indgår i et samarbejde med henblik på løsningen af grænseoverskridende tvister. Medlemsstaterne bør tilskynde ATB-instanser, som bilægger sådanne tvister, til at blive en del af klagenetværket for finansielle tjenesteydelser (FIN-NET).

(29)  Det stigende antal forskellige aktiviteter, som mange forsikringsformidlere og -selskaber udøver samtidig, har øget risikoen for interessekonflikter mellem disse forskellige aktiviteter og deres kunders interesser. Det er derfor nødvendigt, at medlemsstaterne fastsætter bestemmelser, der sikrer, at der tages hensyn til kundernes interesser.

(30)  Kunderne bør på forhånd gives entydige oplysninger om den status, som de personer, der sælger forsikringsproduktet, har. Det bør overvejes at indføre obligatorisk offentliggørelse af den status, som europæiske forsikringsformidlere og forsikringsselskaber har. Disse oplysninger bør gives til forbrugerne forud for indgåelse af aftale. De har til formål at orientere om forholdet mellem forsikringsselskabet og formidleren, hvis det er relevant. ▌

(31)  For at begrænse interessekonflikter mellem sælger og køber af et forsikringsprodukt er det nødvendigt at sikre, at der offentliggøres tilstrækkelige oplysninger om forsikringssælgerens vederlag. ▌Formidlere og ansatte hos forsikringsformidlere eller i forsikringsselskaber bør efter anmodning være forpligtet til at informere kunderne om arten af og kilden til deres vederlag forud for salget og vederlagsfrit.

(32)  For at give kunderne sammenlignelige oplysninger om de leverede forsikringsformidlingstjenesteydelser, uanset om kunderne køber dem gennem en formidler eller direkte fra et forsikringsselskab, og for at undgå konkurrenceforvridning ved at tilskynde forsikringsselskaber til at sælge direkte til kunderne frem for via formidlere for at undgå oplysningskravene, bør forsikringsselskaber også være forpligtet til at informere de kunder, som de leverer forsikringsformidlingstjensteydelser til direkte, om det vederlag, de modtager for salg af forsikringsprodukter.

(32a)  Hvis omkostningerne i forbindelse med gebyrer og incitamenter ikke kan fastslås, inden rådgivningen ydes, oplyses beregningsmetoden på generel, præcis og forståelig vis i dokumenterne om centrale tjenesteydelser, idet de samlede omkostninger og indvirkningen på afkastet af rådgivningen oplyses til kunden hurtigst muligt derefter. Hvis investeringsrådgivningen ydes løbende, skal oplysningerne om omkostningerne for investeringsrådgivningen, herunder incitamenterne, gives med regelmæssige mellemrum og mindst én gang om året. Den periodiske rapport skal indeholde oplysninger om alle incitamenter, der er betalt eller modtaget i den forløbne periode.

(32b) Personer, der sælger forsikringsprodukter, og som ikke er produktudvikleren, bør i et særskilt dokument om centrale tjenesteydelser oplyse detailinvestorer om deres omkostninger og tjenesteydelser i overensstemmelse med nærværende direktiv og direktiv 2014/.../EU [MiFID] samt om yderligere forhold, der er relevante i forbindelse med den private investors vurdering af, om forsikringsproduktet opfylder dennes behov, og som ikke kan leveres af investeringsproduktudvikleren.

(32c) Det er en fordel for forbrugerne, hvis forsikringsprodukterne sælges gennem forskellige kanaler og formidlere med forskellige former for samarbejde med forsikringsselskaber, forudsat at de anvender de samme regler om forbrugerbeskyttelse og gennemsigtighed.

(33)  Det nuværende forslag tager sigte på at forbedre forbrugerbeskyttelsen, og derfor finder nogle af bestemmelserne kun anvendelse på "virksomhed til forbruger-" (B2C-) forhold, navnlig dem, der regulerer god forretningsskik hos forsikringsformidlere eller andre, som sælger forsikringsprodukter.

(34a) Medlemsstaterne bør kræve af forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, at deres vederlagspolitikker ikke forhindrer deres ansatte eller repræsentanter i at handle i kundernes bedste interesse. Medlemsstaterne bør pålægge forsikringsformidlere og forsikringsselskaber at sikre, at selskabets vederlag til ansatte, der rådgiver om eller sælger forsikringsinvesteringsprodukter til kunder, ikke påvirker de ansattes objektivitet med hensyn til at levere hensigtsmæssige anbefalinger, foretage relevante salg eller præsentere oplysningerne på en måde, som er reel, klar og ikke-vildledende. Vederlaget i sådanne situationer bør ikke udelukkende afhænge af salgsmål eller indtjeningen til selskabet fra et specifikt produkt.

(35)  Det er vigtigt for forbrugeren at vide, om den formidler, han/hun har med at gøre, yder kunden rådgivning om produkter fra en bred vifte af forsikringsselskaber eller om produkter, der udbydes af et begrænset antal forsikringsselskaber.

(36)  Da forbrugerne i stadig større grad er afhængige af personlige anbefalinger, er det hensigtsmæssigt at medtage en definition af rådgivning. Kvaliteten af rådgivningen er afgørende, og al rådgivning bør stemme overens med kundens personlige karakteristika. Inden der ydes rådgivning, bør forsikringsformidleren eller -selskabet vurdere kundens behov, forventninger og finansielle situation. Erklærer formidleren, at der ydes rådgivning om produkter fra en bred vifte af forsikringsselskaber, bør der gennemføres en objektiv og bred analyse af et tilstrækkeligt stort antal af de på markedet disponible forsikringsprodukter. Derudover bør alle forsikrings formidlere og forsikringsselskaber redegøre for bevæggrundene for den rådgivning, de yder, og anbefale passende forsikringsprodukter, der stemmer overens med kundens præferencer, behov, finansielle situation og personlige forhold.

(37)  Forud for aftalens indgåelse bør kunden, uanset om der ydes rådgivning, gives de relevante informationer om forsikringsproduktet, således at kunden kan træffe en informeret beslutning. Forsikringsformidleren bør forklare kunden de vigtigste karakteristika ved de forsikringsprodukter, der sælges, og derfor bør dens ansatte have passende tid og ressourcer til at udføre denne opgave.

(38)  Der bør indføres ensartede bestemmelser med henblik på at lette valget af det medium, der anvendes til at give forbrugeren de foreskrevne oplysninger, idet der kan anvendes elektroniske meddelelser, hvis det er passende under hensyntagen til transaktionens omstændigheder. Kunden bør dog have mulighed for at modtage oplysningerne på papir. Af hensyn til forbrugerens adgang til information bør alle oplysninger, som formidles forud for indgåelse af aftale, stilles gratis til rådighed.

(39)  Der er mindre behov for at kræve, at denne information gives, hvis forbrugeren ønsker genforsikring eller forsikring af kommercielle og industrielle risici eller er en professionel kunde ▌.

(40)  Dette direktiv bør præcisere forsikringsselskabers og forsikringsformidleres minimumspligt til at give kunderne information. En medlemsstat bør i den forbindelse kunne opretholde eller vedtage strengere bestemmelser, der uanset bestemmelserne i formidlernes og selskabernes hjemland kan pålægges forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, som udøver deres forsikringsformidlervirksomhed på dens område, såfremt disse strengere bestemmelser er i overensstemmelse med EU-retten, herunder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF[9]. Medlemsstater, som påtænker at anvende eller anvender retsforskrifter for forsikringsformidlere og salg af forsikringsprodukter i tillæg til dem, der er omhandlet i nærværende direktiv, bør sikre, at den administrative byrde i forbindelse med disse retsforskrifter begrænses.

(41)  Krydssalg er en almindelig og passende strategi blandt udbydere af finansielle detailtjenesteydelser i hele Unionen. ▐

(41a) Hvis forsikring tilbydes sammen med en anden tjenesteydelse eller et andet produkt som del af en pakke eller en betingelse for den samme aftale eller pakke, er den omfattet af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked. Dette direktiv giver også en række former for beskyttelse for kunder, når de køber en forsikring som del af en pakke. Medlemsstaterne kan kræve, at de kompetente nationale myndigheder kan vedtage eller opretholde yderligere foranstaltninger til at behandle krydssalg, som er skade til for forbrugerne.

(42)  Forsikringsaftaler, som omfatter investeringer, stilles ofte til rådighed for kunder som et eventuelt alternativ eller en eventuel erstatning for investeringsprodukter, som er omfattet af direktiv 2014.../EU [MiFID]. For at yde ensartet investorbeskyttelse og undgå risikoen for regelarbitrage er det vigtigt, at detailinvesteringsprodukter (forsikringsinvesteringsprodukter som defineret i forordningen vedrørende dokumenter med central information om investeringsprodukter) er omfattet af de samme standardbestemmelser om god forretningsskik: De omfatter formidling af passende information, krav om egnet rådgivning og begrænsning af incitamenter samt krav om håndtering af interessekonflikter og yderligere begrænsninger med hensyn til vederlag. Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (ESMA), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010[10] og EIOPA bør samarbejde om ved hjælp af retningslinjer at opnå så megen overensstemmelse som muligt mellem standardbestemmelserne om god forretningsskik for detailinvesteringsprodukter, som er omfattet af enten direktiv 2014/.../EU [MiFID] eller af nærværende direktiv. De særlige forhold, der kendetegner ikke-livsforsikringsprodukter, bør tages med i betragtning i forbindelse med disse retningslinjer. I overensstemmelse med principperne i direktiv 2014/.../EU[ MiFID] bør det endvidere overvejes at indføre en lignende ordning for forsikringsselskaber, når dette direktiv gennemføres på nationalt plan, og i det fælles udvalgs retningslinjer. For forsikringsinvesteringsprodukter bør der gælde udvidede standardbestemmelser om god forretningsskik, der erstatter standarderne i nærværende direktiv, som finder anvendelse på generelle forsikringsaftaler ▌. Derfor bør personer, som udøver forsikringsformidling i forbindelse med forsikringsinvesteringsprodukter, overholde de udvidede standarder, som finder anvendelse på sådanne produkter.

(42a) Efter vedtagelsen af MiFID bør kapitel VII i nærværende direktiv revideres for at undgå overlapning, modstridende lovgivning og tilpasningsproblemer.

(42b) Dette direktiv fastsætter regler for, hvordan fysiske og juridiske personer, der er eller ønsker at blive etableret i en medlemsstat, kan optage og udøve forsikrings- og genforsikringsformidling. Bestemmelser i andre EU-retsakter, der afviger eller supplerer, disse regler bør ikke finde anvendelse på forsikrings- og genforsikringsformidling.

(43)  For at sikre, at forsikringsselskaber og personer, som udøver forsikringsformidling, overholder bestemmelserne i dette direktiv, og for at sikre, at de behandles ens i hele Unionen, bør det pålægges medlemsstaterne at indføre administrative sanktioner og andre foranstaltninger, som er effektive, er forholdsmæssige og har afskrækkende virkning. I Kommissionens meddelelse af 8. december 2010 om udvidelse af sanktionsordningerne i sektoren for finansielle serviceydelser foretages der en gennemgang af de eksisterende beføjelser og anvendelsen heraf i praksis med det formål at forbedre konvergensen i sanktionerne og de andre foranstaltninger. Derfor bør de administrative sanktioner og andre foranstaltninger, som medlemsstaterne har fastlagt, opfylde en række væsentlige krav vedrørende adressaterne, de kriterier, der skal tages hensyn til ved anvendelsen af en sanktion eller foranstaltning, offentliggørelsen og de vigtigste beføjelser til at pålægge sanktioner.

(44)  Især bør de kompetente myndigheder have beføjelse til at pålægge bøder, der er tilstrækkeligt store til at opveje de fordele, der kan forventes opnået, og være afskrækkende selv for større institutter og deres ledere.

(45)  For at sikre konsekvent anvendelse af sanktionerne i alle medlemsstater bør medlemsstaterne sikre, at de kompetente myndigheder ved valget af arten af administrative sanktioner eller andre foranstaltninger og fastsættelse af størrelsen af de administrative bøder tager højde for alle relevante omstændigheder. Medlemsstaterne er imidlertid ikke forpligtet til at indføre administrative sanktioner, hvis den nationale lovgivning omfatter sanktioner inden for strafferetssystemet.

(46)  For at sikre, at sanktionerne virker endnu mere afskrækkende på offentligheden som helhed, og oplyse om overtrædelse af regler, som kan skade forbrugerbeskyttelsen, bør sanktioner og foranstaltninger altid offentliggøres, undtagen i visse velafgrænsede tilfælde. For at sikre, at proportionalitetsprincippet overholdes, bør sanktioner og andre foranstaltninger offentliggøres anonymt, såfremt offentliggørelse ville forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade.

(47)  For at kunne afdække potentielle overtrædelser bør de kompetente myndigheder have de nødvendige undersøgelsesbeføjelser og bør fastlægge effektive mekanismer, der tilskynder til at indberette potentielle eller faktiske overtrædelser, og som sikrer en passende beskyttelse af dem, der indberetter sådanne overtrædelser. I direktivet er det imidlertid ikke fastsat, at medlemsstaterne skal tillægge de nationale forvaltningsmyndigheder beføjelse til at foretage strafferetlig efterforskning.

(48)  Dette direktiv bør henvise til både administrative sanktioner og andre foranstaltninger, uanset om de i henhold til national lovgivning betragtes som sanktioner eller som andre foranstaltninger.

(49)  Dette direktiv bør ikke berøre bestemmelser i medlemsstaternes lovgivning vedrørende strafferetlige sanktioner.

(49a) Informanter giver de kompetente myndigheder nye oplysninger, som hjælper dem med at afsløre og sanktionere tilfælde af insiderhandel og kursmanipulation. Indberetning af uregelmæssigheder kan imidlertid hindres på grund af frygten for repressalier eller mangel på passende procedurer for indberetning af overtrædelser. Dette direktiv bør derfor sikre, at der er passende foranstaltninger til rådighed for at tilskynde informanter til at advare de kompetente myndigheder om mulige overtrædelser af dette direktiv og beskytte dem mod repressalier. Medlemsstaterne bør også sikre, at de ordninger for rapportering af uregelmæssigheder, som de implementerer, omfatter mekanismer, der giver tilstrækkelig beskyttelse af en indberettet person, især med hensyn til retten til beskyttelse af personoplysninger og procedurer, der sikrer den indberettede person retten til forsvar og til at blive hørt, inden der træffes en afgørelse, som vedrører denne, samt retten til at have adgang til effektive retsmidler for en domstol i forhold til en afgørelse, som vedrører den pågældende person.

(50)  For at opfylde dette direktivs målsætninger bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten, der uddyber begreber som ▌håndtering af interessekonflikter, forpligtelser med hensyn til god forretningsskik i forbindelse med forsikringsdetailinvesteringspakkeprodukter og procedurer og formularer til indgivelse af oplysninger i relation til sanktioner. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(51)  Tekniske standarder for finansielle tjenesteydelser bør sikre konsekvent harmonisering og passende beskyttelse af forbrugere i hele Unionen. Da EIOPA råder over ekspertviden, men samtidig har begrænsede kapaciteter, kan det kun få til opgave at udarbejde udkast til forslag, som ikke nødvendigvis indebærer politikbeslutninger, og som skal forelægges for Kommissionen og Europa-Parlamentet.

(52)  Kommissionen bør i medfør af artikel 290 og 291 i TEUF og i overensstemmelse med artikel 10-15 i forordning (EU) nr. 1094/2010 [...], tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage retsakter, der uddyber begreber i dette direktiv som ▌håndtering af interessekonflikter og forpligtelser med hensyn til god forretningsskik i forbindelse forsikringsdetailinvesteringspakkeprodukter, samt gennemførelsesmæssige tekniske standarder for procedurer og formularer til indgivelse af oplysninger i relation til sanktioner. EIOPA bør udarbejde udkast til disse delegerede retsakter og gennemførelsesmæssige tekniske standarder.

(53)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF [...][11], og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 [...][12] finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger i EIOPA i forbindelse med denne forordning, under tilsyn af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

(54)  Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder som anført i traktaten.

(55)  I henhold den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter[13] har medlemsstaterne forpligtet sig til i begrundede tilfælde at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiver, at fremsendelse af sådanne dokumenter er berettiget.

(55a) Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder bør have alle nødvendige beføjelser til at sikre, at forsikringsformidlere og genforsikringsselskaber udøver deres virksomhed på betryggende vis i hele Unionen, hvad enten det sker i henhold til reglerne om etableringsfrihed eller reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser. For at sikre et effektivt tilsyn bør alle tilsynsmyndighedernes tiltag være proportionale med arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der er forbundet med et forsikringsselskabs eller et genforsikringsselskabs virksomhed, uanset hvilken betydning det omhandlede selskab har for den overordnede finansielle stabilitet på markedet.

(55b) Dette direktiv bør ikke være for belastende for små og mellemstore forsikringsselskaber. Et redskab til at nå dette mål er korrekt anvendelse af proportionalitetsprincippet. Dette princip bør både anvendes på kravene, der stilles til forsikrings- og genforsikringsselskaber, og på udøvelsen af tilsynsbeføjelser.

(56)  Dette direktiv bør tages op til revision tre år efter datoen for dette direktivs ikrafttrædelse for at tage hensyn til markedsudviklingen samt udviklingen inden for andre områder af EU-lovgivningen eller medlemsstaternes erfaringer med gennemførelse af EU-lovgivningen, navnlig med hensyn til produkter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF[14].

(57)  Direktiv 2002/92/EF bør derfor ophæves.

(58)  Forpligtelsen til at gennemføre dette direktiv i national ret bør kun omfatte de bestemmelser, hvori der er foretaget indholdsmæssige ændringer i forhold til direktiv 2002/92/EF. Forpligtelsen til at gennemføre de bestemmelser, hvori der ikke er foretaget ændringer, følger af direktiv 2002/92/EF.

(59)  Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til fristerne for gennemførelse i national ret af direktiv 2002/92/EF –

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1Anvendelsesområde

1.      Dette direktiv fastsætter regler for, hvordan fysiske og juridiske personer, der er eller ønsker at blive etableret i en medlemsstat, kan optage og udøve forsikrings- og genforsikringsformidling ▌.

2.      Dette direktiv finder ikke anvendelse på personer, som udøver forsikringsformidling, når alle følgende betingelser er opfyldt:

a)           Forsikringsaftalen forudsætter kun viden om den forsikringsdækning, der tilbydes.

b)          Forsikringsaftalen er ikke en livsforsikringsaftale.

c)           Forsikringsaftalen omfatter ingen ansvarsdækning.

d)          Den pågældende person udøver ikke forsikringsformidling som hovederhverv.

e)           Forsikringen udgør et supplement til leveringen af varer eller af en tjenesteydelse af en given leverandør, såfremt forsikringen dækker risikoen for driftsfejl ved, tab, tyveri eller beskadigelse af de varer, der leveres af den pågældende leverandør.

f)           Det årlige præmiebeløb for forsikringsaftalen, beregnet på årsbasis, overstiger ikke 600 EUR.

3.      Dette direktiv finder ikke anvendelse på forsikrings- og genforsikringsformidlerydelser, der leveres i forbindelse med risici og forpligtelser uden for Unionen.

Dette direktiv berører ikke en medlemsstats lovgivning om forsikrings- og genforsikringsformidling, der udøves af forsikrings- og genforsikrings selskaber eller -formidlere, som er etableret i et tredjeland, og som leverer ydelser på denne medlemsstats område ifølge princippet om fri udveksling af tjenesteydelser, forudsat at der sikres ligebehandling af alle personer, som udøver eller har tilladelse til at udøve forsikrings - og genforsikrings formidling på dette marked.

Dette direktiv vedrører ikke forsikrings- eller genforsikringsformidling, der udøves i tredjelande.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om eventuelle generelle vanskeligheder, som deres forsikringsformidlere møder i forbindelse med etablering eller udøvelse af forsikringsformidlingsvirksomhed i tredjelande.

3a.    Dette direktiv skal garantere, at den samme grad af beskyttelse finder anvendelse, og at forbrugeren kan drage fordel af sammenlignelige standarder. Dette direktiv skal fremme lige vilkår og konkurrence på lige fod mellem formidlere, uanset om de er tilknyttet et forsikringsselskab eller ej. Det er en fordel for forbrugerne, hvis forsikringsprodukterne formidles gennem forskellige kanaler og formidlere med forskellige former for samarbejde med forsikringsselskaber, forudsat at de skal anvende tilsvarende regler om forbrugerbeskyttelse. Medlemsstaterne tager højde herfor i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv.

Artikel 2

Definitioner

1.      I dette direktiv forstås ved:

1)     "forsikringsselskab": et forsikringsselskab som omhandlet i artikel 13, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF[15]

2)     "genforsikringsselskab": et genforsikringsselskab som defineret i artikel 13, nr. 4, i direktiv 2009/138/EF

3)     "forsikringsformidling": virksomhed, der består i at rådgive om, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af forsikringer at indgå sådanne aftaler eller at medvirke ved administrationen og opfyldelsen af sådanne aftaler ▌. Rådgivningen, forelæggelse af forslag og indgåelsen af aftaler anses også for forsikringsformidling, hvis de foretages af en ansat i et forsikringsselskab, der er i direkte kontakt med den forsikrede uden forsikringsformidleres medvirken.

I dette direktiv anses følgende virksomhed for forsikringsformidling:

forelæggelse af oplysninger om en eller flere forsikringsaftaler i overensstemmelse med kundernes valgte kriterier via et websted eller andre medier og udarbejdelse af en prioriteret liste over forsikringsprodukter, herunder pris og produktsammenligninger eller rabat på præmier, hvis kunden efter dette er i stand til direkte at indgå en forsikringsaftale ved at bruge et websted eller et andre medier

I dette direktiv anses ingen af følgende virksomhed for forsikringsformidling:

a)           virksomhed, der består i lejlighedsvis rådgivning af kunder om forsikring i forbindelse med udøvelsen af anden erhvervsvirksomhed, forudsat at leverandøren ikke træffer yderligere foranstaltninger til at bistå kunden med at indgå eller opfylde en forsikringsaftale

b)          formidling blot af data og oplysninger om potentielle forsikringstagere til forsikringsformidlere eller forsikringsselskaber eller af oplysninger om forsikringsprodukter eller en forsikringsformidler eller et forsikringsselskab til potentielle forsikringstagere

4)     "forsikringsbaseret investeringsprodukt": et forsikringsprodukt, som tilbyder en løbetids- eller tilbagekøbsværdi, og hvor denne løbetids- eller tilbagekøbsværdi er helt eller delvist direkte eller indirekte afhængig af markedsudsving, som ikke omfatter:

a)          skadesforsikringsprodukter som anført til bilag 1 i direktiv 2009/138/EF, (skadesforsikringsklasser)

b)          livsforsikringsaftaler, hvor de i aftalen fastsatte ydelser alene udbetales ved dødsfald eller på grund af uarbejdsdygtighed som følge af skade, sygdom eller invaliditet

c)           "pensionsprodukter": produkter, som i henhold til national lovgivning anses for at have til hovedformål at sikre investorer en pensionsindkomst, og som berettiger investor til visse fordele

d)          arbejdsmarkedspensionsordninger, som officielt er anerkendt og som er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2003/41/EF eller direktiv 2009/138/EF

e)           individuelle pensionsprodukter, hvor arbejdsgiverens finansielle bidrag er et krav i henhold til national lovgivning, og hvor arbejdsgiveren eller den ansatte ikke har et valg med hensyn til pensionsprodukt eller udbyder.

5)     "forsikringsformidler": en fysisk eller juridisk person, som ikke er et forsikringsselskab og dets ansatte, der mod vederlag optager eller udøver forsikringsformidling

6)     "genforsikringsformidling": virksomhed, der består i at rådgive om, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af forsikrings- eller genforsikringsaftaler, at indgå sådanne aftaler eller at medvirke ved administrationen og opfyldelsen af sådanne aftaler, navnlig i skadestilfælde, herunder når dette gøres af genforsikringsselskaber uden genforsikringsformidleres medvirken ▌.

I dette direktiv anses følgende virksomhed ikke for genforsikringsformidling:

a)           virksomhed, der består i lejlighedsvis rådgivning om genforsikring i forbindelse med udøvelsen af anden erhvervsvirksomhed, når formålet ikke er at bistå kunden med at indgå eller opfylde en genforsikringsaftale

aa)        erhvervsmæssig administration af et genforsikringsselskabs skadestilfælde eller skadesafregning eller taksation

b)          formidling blot af data og oplysninger om potentielle forsikringstagere til genforsikringsformidlere eller genforsikringsselskaber eller af oplysninger om genforsikringsprodukter eller en genforsikringsformidler eller et genforsikringsselskab til potentielle forsikringstagere.

7)     "genforsikringsformidler": en fysisk eller juridisk person, som ikke er et genforsikringsselskab og dets ansatte, der mod vederlag optager eller udøver genforsikringsformidling

8)     "bunden forsikringsformidler": enhver person, der formidler forsikringer på vegne af et eller - hvis forsikringsprodukterne ikke konkurrerer med hinanden - flere forsikringsselskaber eller forsikringsformidlere, som dog hverken modtager præmierne eller de beløb, som tilkommer kunderne, og som udelukkende handler på forsikringsselskabernes eller forsikringsformidlernes ansvar, forudsat at forsikringsformidlerne, på hvis ansvar personen handler, ikke selv handler på et andet forsikringsselskabs eller en anden forsikringsformidlers ansvar

ved en bunden forsikringsformidler forstås også en person, der handler på et eller flere forsikringsselskabers ansvar for så vidt angår deres respektive produkter, og som udøver forsikringsformidling i tilknytning til sit hovederhverv, hvis forsikringen udgør et supplement til varer eller tjenesteydelser, der leveres i forbindelse med dette hovederhverv

9)     "rådgivning": en personlig anbefaling til en kunde, enten efter anmodning fra kunden eller på forsikringsselskabets eller forsikringsformidlerens foranledning

10)   "betinget provision": ▌ vederlag i form af provision ▌, på betingelse af at de på forhånd aftalte mål eller tærskler er nået for omfanget af de forretninger, som formidleren har overdraget til forsikringsselskabet

11)   "store risici": store risici som defineret i artikel 13, nr. 27, i direktiv 2009/138/EF

12)   "hjemland":

a)           hvis formidleren er en fysisk person: den medlemsstat, hvor formidleren har sin bopæl

b)          hvis formidleren er en juridisk person: den medlemsstat, hvor den juridiske person har sit vedtægtsmæssige hjemsted, eller, hvis den i henhold til denne medlemsstats lovgivning ikke har noget vedtægtsmæssigt hjemsted, den medlemsstat, hvor dens hovedkontor er beliggende

13)   "værtsland": den medlemsstat, hvor forsikrings- eller genforsikringsformidleren har en permanent tilstedeværelse eller et fast driftssted eller leverer tjenesteydelser, og som ikke er formidlerens hjemland

14)   "varigt medium": et varigt medium som defineret i artikel 2, litra m), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF[16]

16)   "snævre forbindelser": en situation som omhandlet i artikel 13, nr. 7), i direktiv 2009/130/EF

17)   "primært forretningssted": det sted, hvorfra hovedaktiviteterne administreres

18)   "vederlag": provision, gebyrer, afgifter eller anden betaling, herunder enhver form for økonomiske fordele eller pengeydelser, samt andre former for incitamenter, som tilbydes eller gives i forbindelse med forsikringsformidling

19)   "kombinationssalg": tilbud om eller salg af et forsikringsprodukt i en pakke med andre særskilte accessoriske produkter eller tjenesteydelser, hvor forsikringsproduktet ikke stilles separat til rådighed for forbrugeren

20)   "pakkesalg": tilbud om eller salg af et forsikringsprodukt i en pakke med andre særskilte accessoriske produkter eller tjenesteydelser, hvor forsikringsproduktet også kan sælges til forbrugeren separat, men ikke nødvendigvis på de samme vilkår og betingelser, som når ydelsen eller produktet tilbydes i en pakke med de accessoriske tjenesteydelser

20a) "produkt": en forsikringsaftale, som dækker en eller flere risici

20b) "detail": ikke-professionel.

2.      For at sikre, at det samme beskyttelsesniveau gælder, og at forbrugeren kan drage fordel af sammenlignelige standarder, er det afgørende, at dette direktiv fremmer lige vilkår og konkurrence på lige vilkår mellem formidlere, uanset om de er bundet til et forsikringsselskab eller ej. Medlemsstaterne tager hensyn til betydningen af at fremme lige vilkår og konkurrence på lige vilkår i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv.

KAPITEL II

REGISTRERINGSKRAV

Artikel 3Registrering

1.      Forsikrings- og genforsikringsformidlere skal i deres hjemland registreres hos en kompetent myndighed jf. artikel 10, stk. 2. Forsikrings- og genforsikringsselskaber registreret i medlemsstater i henhold til Rådets direktiv 73/239/EØF[17], Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF[18] og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF[19] og deres ansatte skal ikke registreres igen i henhold til dette direktiv.

Uden at det berører første afsnit, kan medlemsstaterne fastsætte, at forsikrings- og genforsikringsselskaber og andre organer kan samarbejde med de kompetente myndigheder med henblik på registrering af forsikrings- og genforsikringsformidlere og i forbindelse med anvendelsen af kravene i artikel 8 på sådanne formidlere. Navnlig kan bundne forsikringsformidlere registreres hos et forsikringsselskab, en sammenslutning af forsikringsselskaber eller en forsikrings- eller genforsikringsformidler under en kompetent myndigheds kontrol.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at hvis en forsikrings- eller genforsikringsformidler handler på et forsikrings- eller genforsikringsselskabs ▌ansvar, skal forsikringsformidleren ikke være forpligtet til at fremsende de i artikel 3, stk. 7, litra a) og b), krævede oplysninger til den kompetente myndighed, og det ansvarlige forsikringsselskab skal sørge for, at forsikringsformidlerne opfylder betingelserne for registrering samt andre bestemmelser i henhold til dette direktiv. Medlemsstaterne kan også fastsætte, at den person eller det foretagende, der påtager sig ansvaret for formidleren, registrerer denne formidler.

Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at anvende kravet i første og andet afsnit på alle de fysiske personer, som arbejder i et forsikrings- eller genforsikrings selskab eller hos en registreret forsikrings- eller genforsikringsformidler, og som udøver forsikrings- eller genforsikringsformidling.

Medlemsstaten sikrer registrering af juridiske personer og anfører endvidere i registret navnene på de fysiske personer i ledelsen, der er ansvarlige for forsikringsformidlingen.

2.      Medlemsstaterne kan oprette mere end ét register for forsikrings- og genforsikringsformidlere, forudsat at de fastlægger kriterier for, hvordan formidlerne skal registreres.

Medlemsstaterne opretter et onlineregistreringssystem, der består af én fælles registreringsformular, som findes på et websted, der bør være lettilgængeligt for forsikringsformidlere og –selskaber, og som kan udfyldes direkte online.

3.      Medlemsstaterne sikrer, at der oprettes et fælles kontaktsted, der giver nem og hurtig adgang til oplysninger fra de forskellige registre, der oprettes elektronisk og opdateres løbende. Dette kontaktsted skal desuden indeholde oplysningerne om medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. stk. 1, første afsnit. Det skal endvidere fremgå af registrene, i hvilket land eller hvilke lande de enkelte formidlere udøver virksomhed i henhold til bestemmelserne om etableringsfrihed eller fri udveksling af tjenesteydelser.

4.      EIOPA opretter, offentliggør på sit websted og opdaterer et fælles elektronisk register med oplysninger om forsikrings- og genforsikringsformidlere, som har meddelt, at de har til hensigt at udøve grænseoverskridende virksomhed i overensstemmelse med kapital IV. Medlemsstaterne giver omgående EIOPA relevante oplysninger for at sætte myndigheden i stand til at gøre dette. Registret skal have links til de relevante kompetente myndigheder i medlemsstaterne. Registret skal have links til og være tilgængeligt fra medlemsstaternes kompetente myndigheders websteder. EIOPA har adgang til de data, der opbevares i det. EIOPA og de kompetente myndigheder har ret til at ændre disse data. Datasubjekter, hvis personlige oplysninger kan opbevares og udveksles, har ret til adgang og til passende oplysning.

EIOPA opretter et websted med hyperlinks til de forskellige fælles kontaktsteder, som medlemsstaterne opretter i henhold til artikel 3, stk. 3.

Medlemsstaterne sikrer, at registreringen af forsikrings- og genforsikringsformidlere, herunder bundne forsikringsformidlere, gøres betinget af, at de opfylder de faglige kvalifikationskrav i artikel 8.

Medlemsstaterne sikrer også, at forsikrings- og genforsikringsformidlere, herunder bundne forsikringsformidlere, som ikke længere opfylder disse krav, omgående slettes af registeret. Den kompetente myndighed efterprøver regelmæssigt, om betingelserne for registreringen fortsat er opfyldt. Hvis det er nødvendigt, underretter hjemlandet værtslandet om en sådan slettelse af registret.

5.      Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder ikke registrerer en forsikrings- eller genforsikringsformidler, medmindre formidleren opfylder kravene i artikel 8, eller at en anden formidler eller et andet selskab påtager sig ansvaret for at sikre, at formidleren opfylder disse krav i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, afsnit 3.

5a.    Registrerede forsikrings- og genforsikringsformidlere skal kunne optage og udøve forsikrings- og genforsikringsformidling i Unionen i henhold til bestemmelserne om etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser.

En forsikringsformidler har mulighed for at levere tjenesteydelser, hvis den vil levere en forsikringsaftale vedrørende en risiko i en anden medlemsstat end den, hvor forsikringsformidleren har hjemsted, til en forsikringstager, der er etableret i et andet land end det, hvor forsikringsformidleren er hjemsted.

De kompetente myndigheder kan udstede et bevis til forsikrings- eller genforsikringsformidlere, således at alle interesserede parter ved konsultation af et hvilket som helst af de i stk. 2 omhandlede registre kan kontrollere, at formidlerne er behørigt registreret.

Dette bevis skal mindst indeholde de i artikel 16, litra a), nr. i) og iii) og litra b), nr. i) og iii), omhandlede oplysninger og, hvis det drejer sig om en juridisk person, navnet eller navnene på den eller de fysiske personer, der er nævnt i stk. 1, fjerde afsnit, i nærværende artikel.

Medlemsstaten skal kræve, at beviset returneres til den udstedende kompetente myndighed, når forsikrings- eller genforsikringsformidleren ophører med at være registreret.

6.      Medlemsstaterne fastsætter, at ansøgninger fra formidlere om optagelse i registret behandles inden for to måneder efter indgivelsen af en komplet ansøgning, og at ansøgeren omgående får meddelelse om afgørelsen.

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har truffet passende foranstaltninger for at kunne kontrollere, om forsikrings- og genforsikringsformidlere til enhver tid opfylder registreringskravene i dette direktiv.

7.      Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder som en betingelse for registrering anmoder forsikrings- og genforsikringsformidlere om bevis for følgende, undtagen for bundne formidlere og formidlere, hvor et andet forsikringsselskab vil påtage sig ansvaret for at sikre, at formidleren opfylder disse krav, i henhold til artikel 3, stk. 1, afsnit 3:

a)          at oplyse de kompetente myndigheder om identiteten af de aktionærer eller selskabsdeltagere, både fysiske og juridiske personer, som besidder andele hos formidleren på over 10 %, samt størrelsen heraf

b)          at oplyse de kompetente myndigheder om identiteten af de personer, som har snævre forbindelser med forsikrings- eller genforsikringsformidleren

(c)         at godtgøre på tilfredsstillende måde, at andelene eller de snævre forbindelser ikke forhindrer den kompetente myndighed i at foretage effektiv overvågning.

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder stiller krav om, at forsikrings- og genforsikringsformidlere, som er omfattet af artikel 3, stk. 7, uden unødig forsinkelse underretter dem, såfremt oplysningerne i henhold til artikel 3, stk. 7, litra a) og b), ændres.

8.      Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder afviser at foretage registrering, hvis de love eller administrative bestemmelser i et tredjeland, der gælder for en eller flere fysiske eller juridiske personer, som forsikrings- eller genforsikringsformidleren har snævre forbindelser med, eller de problemer, som er forbundet med håndhævelse af disse love eller administrative bestemmelser, forhindrer dem i at foretage effektiv overvågning.

8a.    Medlemsstaterne kan bestemme, at personer, som inden den 1. januar 2014 udøvede forsikringsformidling, og som var optaget i et register og havde et uddannelses- og erfaringsniveau, og som kan sidestilles med det niveau, der kræves i dette direktiv, automatisk optages i det register, der skal oprettes, når kravene i artikel 4, stk. 3 og 4, er opfyldt.

KAPITEL III

FORENKLET REGISTRERINGSPROCEDURE – AKTIVITETSERKLÆRING

Artikel 4 Erklæringsprocedure for accessorisk forsikringsformidling; erhvervsmæssig administration af skadestilfælde eller taksation

1.      Registreringskravene i artikel 3 finder ikke anvendelse på en forsikringsformidler, der formidler forsikringer som en accessorisk aktivitet, forudsat at aktiviteterne opfylder følgende betingelser:

a)          forsikringsformidleren udøver ikke forsikringsformidling som hovederhverv

b)          forsikringsformidleren formidler kun visse forsikringsprodukter, som supplerer et produkt eller en tjenesteydelse, og angiver dem tydeligt i erklæringen

c)          de pågældende forsikringsprodukter omfatter ikke livs- eller ansvarsforsikring, medmindre denne er et supplement til det produkt eller den tjenesteydelse, som formidleren tilbyder som hovederhverv

ca)        formidleren arbejder under en registreret formidlers ansvar.

3.      Forsikringsformidlere, som er omfattet af stk. 1 og 2, afgiver en erklæring til den kompetente myndighed i hjemlandet, hvorved den kompetente myndighed informeres om formidlerens identitet, adresse og erhvervsaktiviteter.

4.      Formidlere, som er omfattet af stk. 1 og 2, er omfattet af bestemmelserne i kapitel I, III, IV, V, VIII, IX og artikel 15 og 16.

4a.    Medlemsstaterne kan gøre brug af registreringskravene i artikel 3 for forsikringsformidlere inden for rammerne af artikel 4, hvis de anser det for nødvendigt af hensyn til forbrugerbeskyttelsen.

KAPITEL IV

FRI UDVEKSLING AF TJENESTEYDELSER OG ETABLERINGSFRIHED

Artikel 5

Udnyttelse af retten til fri udveksling af tjenesteydelser

1.      En forsikrings- eller genforsikringsformidler, der agter at udøve aktiviteter for første gang på en anden medlemsstats område i henhold til bestemmelserne om fri udveksling af tjenesteydelser eller etableringsfrihed, giver sit hjemlands og den anden medlemsstats kompetente myndighed følgende oplysninger:

a)          formidlerens navn, adresse og registreringsnummer

b)          i hvilken eller hvilke medlemsstater formidleren agter at udøve virksomhed

c)          formidlerkategorien og, hvis det er relevant, navnet på eventuelt repræsenterede forsikrings- eller genforsikringsselskaber

d)          den relevante forsikringsklasse, hvis det er relevant

e)          dokumentation for faglige kundskaber og færdigheder.

2.      Den kompetente myndighed i hjemlandet videresender senest en måned efter modtagelsen de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til den kompetente myndighed i værtslandet, som omgående bekræfter modtagelsen. Hjemlandet underretter skriftligt forsikrings- eller genforsikringsformidleren om, at værtslandet har modtaget oplysningerne, og at forsikrings- eller genforsikringsselskabet kan påbegynde sin virksomhed i værtslandet.

Når værtslandet modtager de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, accepteres tidligere erfaring med forsikrings- eller genforsikringsformidling, dokumenteret ved bevis for registrering eller erklæring i hjemlandet, som dokumentation for de krævede kundskaber og færdigheder.

3.      Beviset for tidligere registrering eller erklæring gives i form af dokumentation for registrering udstedt af den kompetente myndighed eller organisation i ansøgerens hjemland, eller erklæring modtaget af den kompetente myndighed eller organisation i ansøgerens hjemland, som den pågældende skal fremlægge til støtte for sin ansøgning til værtslandet.

4.      Hvis der sker ændringer i de oplysninger, der er afgivet i henhold til stk. 1, underretter forsikrings- eller genforsikringsformidleren mindst en måned, inden de foretages, skriftligt den kompetente myndighed i hjemlandet herom. Den kompetente myndighed i hjemlandet underretter også den kompetente myndighed i værtslandet om denne ændring så hurtigt som muligt og senest en måned efter den dato, hvor den kompetente myndighed i hjemlandet modtog oplysningerne.

4a.    En registreret forsikrings- eller genforsikringsformidler udøver forsikringsformidling i henhold til den "frie udveksling af tjenesteydelser", hvis:

a)          denne udøver forsikrings- eller genforsikringsformidling med eller for en forsikringstager, som bor eller har hjemsted i en anden medlemsstat end formidlerens værtsland

b)          enhver risiko, som skal forsikres, befinder sig i en anden medlemsstat end formidlerens værtsland

c)          forsikringsformidlingen overholder stk. 1 og 4.

Artikel 6Udnyttelse af retten til etableringsfrihed

1.      Medlemsstaterne stiller krav om, at investerings- eller geninvesteringsformidlere, som agter at udnytte deres ret til etableringsfrihed og oprette en filial på en anden medlemsstats område, først giver hjemlandets kompetente myndighed meddelelse herom samt afgiver følgende oplysninger til denne:

a)          formidlerens navn, adresse og registreringsnummer (hvis det er relevant)

b)          i hvilken medlemsstat formidleren har til hensigt at oprette en filial eller en permanent tilstedeværelse

c)          formidlerkategorien og, hvis det er relevant, navnet på eventuelt repræsenterede forsikrings- eller genforsikringsselskaber

d)          den relevante forsikringsklasse, hvis det er relevant

e)          en driftsplan med en beskrivelse af forsikrings- eller genforsikringsformidlingen og driftsstedets organisatoriske struktur, herunder en angivelse af agenternes identitet, hvis formidleren har til hensigt at anvende sådanne

f)           en adresse i værtslandet, hvorfra dokumenter kan rekvireres

g)          navnet på eventuelle personer, som er ansvarlige for administrationen af driftsstedet eller den permanente tilstedeværelse.

1a.    En forsikringsformidler udøver virksomhed i henhold til etableringsfriheden, hvis denne udøver virksomhed i et værtsland i en ubegrænset periode gennem en permanent tilstedeværelse i den pågældende medlemsstat.

2.      Medmindre den kompetente myndighed i hjemlandet har grund til at anse forsikrings- eller genforsikringsformidlerens organisatoriske struktur eller økonomiske situation for at være utilstrækkelig i betragtning af den tilsigtede formidling, videresender den senest en måned efter modtagelsen de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til den kompetente myndighed i værtslandet, som omgående bekræfter modtagelsen. Hjemlandet underretter skriftligt forsikrings- eller genforsikringsformidleren om, at værtslandet har modtaget oplysningerne, og at forsikrings- eller genforsikringsselskabet kan påbegynde sin virksomhed i værtslandet.

3.      Nægter den kompetente myndighed i hjemlandet at videresende oplysningerne til den kompetente myndighed i værtslandet, skal den begrunde dette afslag over for forsikrings- eller genforsikringsformidleren senest en måned efter modtagelsen af alle de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

4.      Hvis der sker ændringer i de oplysninger, der er afgivet i henhold til stk. 1, underretter forsikrings- eller genforsikringsformidleren mindst en måned, inden de foretages, skriftligt den kompetente myndighed i hjemlandet herom. Den kompetente myndighed i hjemlandet underretter også den kompetente myndighed i værtslandet om denne ændring så hurtigt som muligt og senest en måned efter den dato, hvor den kompetente myndighed i hjemlandet modtog oplysningerne.

Artikel 7 Kompetencefordeling mellem hjem- og værtsland

1.      Hvis en forsikringsformidlers primære forretningssted er beliggende i en anden medlemsstat, kan den kompetente myndighed i den anden medlemsstat aftale med den kompetente myndighed i hjemlandet, at den handler, som om den var den kompetente myndighed i hjemlandet i forhold til de forpligtelser, der er omhandlet i kapitel VI, VII og VIII. I tilfælde af en sådan aftale underretter den kompetente myndighed i hjemlandet omgående forsikringsformidleren og EIOPA herom.

2.      Den kompetente myndighed i værtslandet påtager sig ansvaret for at sikre, at de tjenesteydelser, som driftsstedet leverer på dette lands område, er i overensstemmelse med de forpligtelser, der er fastsat i kapitel VI og VII, og foranstaltninger vedtaget i medfør heraf.

Den kompetente myndighed i værtslandet har ret til at gennemgå etableringsordninger og til at kræve de ændringer, der er strengt nødvendige for at gøre det muligt for den kompetente myndighed at håndhæve forpligtelserne i henhold til kapitel VI og kapitel VII og foranstaltninger vedtaget i medfør heraf i forhold til de tjenesteydelser eller aktiviteter, som driftsstedet leverer eller udfører på dette lands område.

3.      Hvis værtslandet har grund til at tro, at en forsikrings- eller genforsikringsformidler, der udøver virksomhed på dets område i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser eller gennem et driftssted, har tilsidesat forpligtelser i dette direktiv, forelægger værtslandet disse grunde for den kompetente myndighed i hjemlandet, som træffer de nødvendige foranstaltninger. Hvis forsikrings- eller genforsikringsformidleren trods de foranstaltninger, der træffes af den kompetente myndighed i hjemlandet, fortsætter med at optræde på en måde, der klart skader værtslandets forbrugeres interesser eller forsikrings- eller genforsikringsmarkedernes ordentlige funktion, gøres forsikrings- eller genforsikringsformidleren til genstand for følgende foranstaltninger:

a)          Den kompetente myndighed i værtslandet træffer, efter at have underrettet den kompetente myndighed i hjemlandet herom, alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte forbrugerne og sikre, at forsikrings- og genforsikringsmarkederne fungerer korrekt, og forhindrer, at de overtrædende forsikrings- eller genforsikringsformidlere iværksætter yderligere transaktioner på dette lands område; den kompetente myndighed i værtslandet underretter omgående Kommissionen om sådanne foranstaltninger.

b)          Den kompetente myndighed i værtslandet kan forelægge sagen for EIOPA og anmode denne om hjælp, jf. artikel 19 i forordning (EU) nr. 1094/2010; i så fald kan EIOPA i tilfælde af uenighed mellem de kompetente myndigheder i værts- og hjemlandet handle inden for rammerne af de beføjelser, den er tillagt i henhold til nævnte artikel.

4.      Hvis de kompetente myndigheder i værtslandet konstaterer, at en forsikrings- eller genforsikringsformidler, der har et driftssted på dette lands område, ikke overholder de lov- eller reguleringsbestemmelser, som værtslandet har vedtaget i medfør af de af dette direktivs bestemmelser, som tillægger værtslandets myndigheder kompetence, skal de anmode den pågældende forsikrings- eller genforsikringsformidler om at bringe forholdet til ophør.

Hvis forsikrings- eller genforsikringsformidleren trods de foranstaltninger, der træffes af den kompetente myndighed i værtslandet, fortsætter med at optræde på en måde, der klart skader værtslandets forbrugeres interesser eller forsikrings- eller genforsikringsmarkedernes ordentlige funktion, gøres forsikrings- eller genforsikringsformidleren til genstand for følgende foranstaltninger:

a)          Den kompetente myndighed i værtslandet træffer, efter at have underrettet den kompetente myndighed i hjemlandet herom, alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte forbrugerne og sikre, at markederne fungerer korrekt, og forhindrer, at de overtrædende forsikrings- eller genforsikringsformidlere iværksætter yderligere transaktioner på dette lands område; den kompetente myndighed i værtslandet underretter omgående Kommissionen om sådanne foranstaltninger.

b)          Den kompetente myndighed i værtslandet kan forelægge sagen for EIOPA og anmode denne om hjælp, jf. artikel 19 i forordning (EU) nr. 1094/2010; i så fald kan EIOPA i tilfælde af uenighed mellem de kompetente myndigheder i værts- og hjemlandet handle inden for rammerne af de beføjelser, den er tillagt i henhold til nævnte artikel.

KAPITEL V

ANDRE ORGANISATORISKE KRAV

Artikel 8 Faglige og organisatoriske kvalifikationskrav

1.      Forsikrings- og genforsikringsformidlere, ▌og ansatte i forsikringsselskaber, som udøver forsikringsformidling, skal besidde passende viden og kunnen som fastsat af formidlerens eller selskabets hjemland, således at de kan varetage deres opgaver og opfylde deres forpligtelser tilfredsstillende ▌.

Medlemsstaterne sikrer, at ▌ansatte hos forsikrings- og genforsikringsformidlere og forsikringsselskaber, som udøver forsikringsformidling som hovederhverv, regelmæssigt opdaterer deres viden og kunnen svarende til den funktion, de udøver og det relevante marked.

For at sikre, at disse bestemmelser overholdes, skal kravet om efteruddannelse samt tilstrækkelig og hensigtsmæssig uddannelse af deres ansatte af mindst 200 timers varighed i en femårsperiode, eller et tilsvarende antal, hvis det ikke er deres hovederhverv, opfyldes. Medlemsstaterne offentliggør ligeledes de kriterier, de har fastlagt, med henblik på at sikre, at ansatte hos formidlere lever op til medlemsstaternes kompetencekrav. Disse kriterier skal indeholde en liste over alle anerkendte kvalifikationer.

Med henblik herpå indfører medlemsstaterne mekanismer til at kontrollere, vurdere og certificere deres viden og færdigheder gennem uafhængige organer.

Medlemsstaterne skal tilpasse kravene til viden og kunnen efter forsikrings- og genforsikringsformidlerens specifikke virksomhed og de aftaler, der formidles, særlig hvis formidleren har et andet hovederhverv end forsikringsformidling. ▌Medlemsstaterne kan fastsætte, at forsikringsselskabet eller -formidleren i forbindelse med de i artikel 3, stk. 1, andet afsnit, omhandlede tilfælde og for ansatte i forsikringsselskaber, som udfører forsikringsformidling, skal kontrollere, at de pågældende formidleres viden og kunnen er i overensstemmelse med kravene i første afsnit i nærværende stykke, og om nødvendigt tilbyde sådanne formidlere en uddannelse, der modsvarer kravene i forbindelse med de aftaler, de formidler.

Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at anvende kravet i første afsnit på alle de fysiske personer i et forsikrings selskab eller hos en forsikrings- eller genforsikringsformidler, der udøver forsikrings- eller genforsikringsformidling. Medlemsstaterne sikrer, at en rimelig del af de personer i ledelsen i sådanne selskaber, der er ansvarlige for formidling af forsikrings - og genforsikrings produkter, samt alle andre personer, som er direkte beskæftiget med forsikrings- eller genforsikringsformidling, godtgør, at de besidder den viden og kunnen, der er nødvendig for udførelsen af deres opgaver.

2.      Forsikrings- og genforsikringsformidlere og ansatte i forsikringsselskaber, som udøver forsikringsformidling, skal have et godt omdømme. Dem, der direkte er involverede i markedsføringen eller salget af produktet, skal som et minimum have en ren straffeattest eller en anden tilsvarende national attest for så vidt angår alvorlige strafbare handlinger i forbindelse med formueforbrydelser eller anden kriminalitet vedrørende finansielle aktiviteter ▌.

Medlemsstaterne kan i henhold til artikel 3, stk. 1, andet afsnit, tillade, at forsikringsselskabet undersøger forsikringsformidleres omdømme.

Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at anvende kravet i første afsnit på alle de fysiske personer i et forsikrings selskab eller hos en forsikrings- og genforsikringsformidler, som udøver forsikrings- eller genforsikringsformidling. Medlemsstaterne sikrer imidlertid, at ledelsen i sådanne selskaber og alle ansatte, som er direkte beskæftiget med forsikrings- eller genforsikringsformidling, opfylder kravet.

3.      Forsikrings- og genforsikringsformidlere skal have en erhvervsansvarsforsikring eller en anden tilsvarende garanti, der dækker hele Unionens område, mod erstatningsansvar for pligtforsømmelse på mindst 1 250 000 EUR pr. skadestilfælde og på sammenlagt 1 850 000 EUR for alle skadestilfælde i løbet af et år, medmindre en sådan forsikring eller tilsvarende garanti i forvejen ydes af et forsikrings- eller genforsikringsselskab eller et andet selskab, på hvis vegne forsikrings- eller genforsikringsformidleren handler eller er bemyndiget til at handle, eller medmindre et sådant selskab har påtaget sig det fulde ansvar for formidlerens handlinger.

4       Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kunderne mod forsikringsformidleres manglende evne til at overføre præmiebeløbet til forsikringsselskabet eller til at overføre erstatningsbeløbet eller en bonus til den forsikrede.

Disse foranstaltninger skal antage en eller flere af følgende former:

a)          bestemmelser fastsat ved lov eller aftale, hvorefter penge betalt af kunden til formidleren betragtes som værende betalt til selskabet, hvorimod penge betalt af selskabet til formidleren ikke betragtes som værende betalt til kunden, før kunden faktisk modtager dem

b)          et krav til forsikringsformidlere om, at de skal have en finansiel kapacitet, der til enhver tid skal være på 4 % af de samlede modtagne årlige præmiebeløb, dog mindst 18 750 EUR

c)          et krav om, at kundens betroede midler skal overføres via strengt adskilte kunde konti, og at disse konti ikke må benyttes til at fyldestgøre andre kreditorer i tilfælde af konkurs

d)          et krav om, at der skal oprettes en garantifond.

5.      Udøvelse af forsikrings- og genforsikringsformidling forudsætter, at de faglige kvalifikationskrav i denne artikel til enhver tid er opfyldt.

6.      Medlemsstaterne kan skærpe eller supplere kravene i denne artikel for forsikrings- og genforsikringsformidlere, der er registreret på deres område.

7.      EIOPA reviderer de i stk. 3 og 4 omhandlede beløb regelmæssigt for at tage hensyn til udviklingen i det europæiske forbrugerprisindeks, der offentliggøres af Eurostat. Den første revision finder sted fem år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden, og de følgende revisioner finder sted fem år efter den foregående revision.

EIOPA udarbejder udkast til reguleringsmæssige standarder, således at det grundbeløb i euro, der er omhandlet i stk. 3 og 4, tilpasses med den procentvise ændring af ovennævnte indeks for perioden fra datoen for dette direktivs ikrafttræden til datoen for den første revision eller fra datoen for den seneste revision til den nye revision og rundes op til nærmeste hele euro.

EIOPA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen fem år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden og resultaterne af de følgende revisioner, som finder sted fem år efter den foregående revision.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

8.      Medlemsstaterne uddyber

a)          begrebet formidlerens og forsikringsformidleres ansattes passende viden og kunnen i forbindelse med udøvelse af forsikringsformidling for kunder, som omhandlet i stk. 1

b)          passende kriterier til fastlæggelse navnlig af de erhvervsmæssige kvalifikationer, erfaringer og kompetencer, som er nødvendige for at udøve forsikringsformidling

c)          de foranstaltninger, som forsikrings- og genforsikringsformidleres ansatte med rimelighed kan forventes at træffe med henblik på at opdatere deres viden og kunnen gennem efteruddannelse for at bevare et passende præstationsniveau.

8a.    Hvis et hjemland registrerer en forsikringsformidler, som har opnået faglige kvalifikationer eller erfaring i en anden medlemsstat, tager den hensyn til kvalifikationerne og erfaringen under hensyntagen til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF[20] og niveauet, der er fastsat i den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008[21].

Artikel 9 Offentliggørelse af bestemmelser om almene hensyn

1.      Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kompetente myndigheder på passende måde offentliggør de relevante nationale lovbestemmelser om almene hensyn, som finder anvendelse på udøvelse af forsikrings- og genforsikringsformidling på deres område.

2.      Medlemsstater, som påtænker at anvende eller anvender lovbestemmelser, som regulerer forsikringsformidlere og salg af forsikringsprodukter, i tillæg til dem, der er omhandlet i dette direktiv, sikrer, at den administrative byrde i forbindelse med disse lovbestemmelser står i et rimeligt forhold til forbrugerbeskyttelsen. Medlemsstaterne fører regelmæssigt tilsyn med disse lovbestemmelser for at sikre, at det fortsat forholder sig sådan.

3.      EIOPA forelægger et standardiseret informationsblad vedrørende bestemmelser om almene hensyn, som skal udfyldes af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne. Det skal omfatte links til de kompetente myndigheders websteder, hvor der offentliggøres oplysninger om bestemmelserne om almene hensyn. Sådanne oplysninger opdateres regelmæssigt af de nationale kompetente myndigheder, og EIOPA offentliggør disse oplysninger på engelsk, fransk og tysk på sit websted sammen med alle de nationale bestemmelser om almene hensyn fordelt på forskellige relevante lovgivningsområder.

4.      Medlemsstaterne opretter et fælles kontaktpunkt, som er ansvarligt for at formidle oplysninger om bestemmelser vedrørende almene hensyn i de respektive medlemsstater. Kontaktpunktet bør være en passende kompetent myndighed.

5.      EIOPA gennemgår i en rapport de bestemmelser om almene hensyn, som medlemsstaterne offentliggør i henhold til denne artikel, med henblik på at sikre, at dette direktiv og det indre marked fungerer korrekt, og underretter Kommissionen herom senest den ... [EUT: indsæt venligst dato: tre år efter dette direktivs ikrafttræden].

Artikel 10

Kompetente myndigheder

1.      Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, som har til opgave at sikre gennemførelsen af dette direktiv. De underretter Kommissionen herom med angivelse af en eventuel kompetencefordeling.

2.      De i stk. 1 omhandlede myndigheder skal være enten offentlige myndigheder eller organer, der er anerkendt i den nationale lovgivning eller anerkendt af en offentlig myndighed, som udtrykkeligt har beføjelse hertil efter den nationale lovgivning. De må ikke være forsikrings- eller genforsikringsselskaber eller sammenslutninger, hvis medlemmer direkte eller indirekte omfatter forsikrings- eller genforsikringsselskaber eller forsikrings- eller genforsikringsformidlere.

3.      De kompetente myndigheder skal have alle de beføjelser, der er nødvendige for at varetage deres opgaver. Hvis der er to eller flere kompetente myndigheder på en medlemsstats område, sørger medlemsstaten for at fremme et tæt samarbejde mellem disse myndigheder, således at de er i stand til at varetage deres respektive opgaver effektivt.

Artikel 11Udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne

1.      De kompetente myndigheder i de forskellige medlemsstater samarbejder for at sikre, at dette direktiv anvendes korrekt.

2.      De kompetente myndigheder udveksler oplysninger om forsikrings- og genforsikringsformidlere, der er blevet pålagt en sanktion, jf. kapital XIII, som vil kunne føre til sletning af registret over disse formidlere. Desuden kan en kompetent myndighed efter anmodning fra en anden kompetent myndighed udveksle enhver relevant oplysning med denne.

3.      Enhver, der modtager eller videregiver oplysninger i henhold til dette direktiv, har tavshedspligt som fastsat i artikel 16 i Rådets direktiv 92/49/EØF[22] og i artikel 15 i Rådets direktiv 92/96/EØF[23].

Artikel 12Klage

Medlemsstaterne sikrer, at der indføres procedurer, hvorved kunder og andre berørte parter, navnlig forbrugerorganisationer, kan indbringe klager over forsikrings- og genforsikringsformidlere og -selskaber. I alle tilfælde skal klager besvares.

Artikel 13Udenretslig bilæggelse af tvister

1.      I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv .../.../EU[24] og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../...[25] sikrer medlemsstaterne, at der indføres hensigtsmæssige, effektive uvildige og uafhængige udenretslige klage- og tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse med tvister mellem forsikringsformidlere og deres kunder og mellem forsikringsselskaber og deres kunder, hvor det er hensigtsmæssigt ved brug af eksisterende organer. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at alle forsikringsselskaber og forsikringsformidlere deltager i procedurerne for udenretslig tvistbilæggelse, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)          proceduren fører ▌til ▌afgørelser, som efter udtrykkelig og gensidig anmodning kan være bindende for formidleren og/eller forsikringsselskabet samt kunden

2.      Medlemsstaterne sikrer, at disse organer samarbejder om bilæggelse af grænseoverskridende tvister.

2a.    Medlemsstaterne sikrer, at forsikringsformidlere, der er etableret på deres område, oplyser forbrugerne om navn, adresse og websted for de ATB-instanser, de hører under, og som er kompetente til at behandle potentielle tvister mellem dem og forbrugerne.

2b.    Forsikringsformidlere inden for Unionen, som deltager i online og grænseoverskridende salg, oplyser forbrugerne om ATB-platformen, hvis det er relevant, og om deres e-mailadresse. Oplysningerne skal være varigt tilgængelige på en nem, direkte og fremtrædende måde på forsikringsformidlernes websteder, og, hvis tilbuddet fremsættes i en e-mail, eller tekstmeddelelsen sendes ad elektronisk vej, i den pågældende meddelelse. De skal omfatte et elektronisk link til ATB-platformens hjemmeside. Forsikringsformidlere oplyser endvidere forbrugerne om ATB-platformen, når forbrugerne indgiver klager til forsikringsformidleren, en forbrugerklageordning, der drives af forsikringsformidleren, eller en virksomhedsombudsmand.

2c.    Hvis en kunde indleder en alternativ tvistbilæggelsesprocedure under national lovgivning mod en forsikringsformidler eller et forsikringsselskab vedrørende rettigheder og forpligtelser under dette direktiv, skal forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet deltage i denne procedure.

2d.    Med henblik på dette direktivs anvendelse samarbejder de kompetente myndigheder med hinanden og med de organer, som er ansvarlige for de udenretslige klage- og tvistbilæggelsesprocedurer, der er omhandlet i denne artikel, og i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende EU-retsakter.

Artikel 14Begrænsning af brugen af formidlere

Medlemsstaterne skal sikre, at forsikrings- og genforsikringsselskaberne og - formidlerne, når de benytter tjenesteydelser fra forsikrings- eller genforsikringsformidlere, der er etableret i Unionen, kun benytter forsikrings- og genforsikringsformidlerydelser fra registrerede forsikrings- og genforsikringsformidlere eller de i artikel 1, stk. 2, omhandlede personer eller personer, som er i overensstemmelse med erklæringsproceduren i artikel 4.

KAPITEL VI

INFORMATIONSKRAV OG REGLER OM GOD FORRETNINGSSKIK

Artikel 15

Generelt princip

1.        Medlemsstaterne stiller krav om, at forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, når de udøver forsikringsformidling med eller for kunder, altid handler ærligt, redeligt, pålideligt, værdigt og professionelt i deres kunders bedste interesse.

2.        Alle oplysninger, herunder markedsføringsmateriale, som forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet sender til kunder eller potentielle kunder, skal være reelle, klare og ikke-vildledende. Markedsføringsmaterialet skal altid tydeligt fremstå som sådant.

Artikel 16Forsikringsformidlerens og forsikringsselskabets generelle informationspligt

Medlemsstaterne indfører bestemmelser, som sikrer, at

a)        forsikringsformidlere – herunder bundne forsikringsformidlere – forud for indgåelse af forsikringsaftaler, eller hvis der er sket grundlæggende ændringer af oplysningerne vedrørende formidleren efter indgåelsen af forsikringsaftalen, giver kunden information om følgende:

i)         navn og adresse, og at der er tale om en forsikringsformidler

ii)        om formidleren yder rådgivning om de solgte forsikringsprodukter

iii)        de i artikel 12 omhandlede procedurer, hvorefter kunder og andre berørte parter kan indbringe klager over forsikrings- og genforsikringsformidlere, samt de i artikel 13 omhandlede udenretslige klage- og tvistbilæggelsesprocedurer

iv)       det register, som den pågældende er optaget i, med angivelse af, hvordan det kan kontrolleres, at den pågældende er registreret og

v)        om formidleren repræsenterer kunden eller handler for eller på vegne af forsikringsselskabet

b)        forsikringsselskaber forud for indgåelse af forsikringsaftaler giver kunden information om følgende:

i)         navn og adresse, og at der er tale om et forsikringsselskab

ii)        om selskabet yder rådgivning om de solgte forsikringsprodukter

iii)        de i artikel 12 omhandlede procedurer, hvorefter kunder og andre berørte parter kan indbringe klager over forsikringsselskaber, samt de i artikel 13 omhandlede udenretslige klage- og tvistbilæggelsesprocedurer.

Artikel 17 Interessekonflikter og gennemsigtighed

1.        Inden indgåelse af enhver forsikringsaftale skal en forsikringsformidler ▌mindst give kunden information om følgende:

a)        om formidleren har en direkte eller indirekte andel på over 10 % af stemmerettighederne eller kapitalen i et bestemt forsikringsselskab

b)       om et bestemt forsikringsselskab eller moderselskabet til et bestemt forsikringsselskab har en direkte eller indirekte andel på over 10 % af stemmerettighederne eller kapitalen i forsikringsformidlerselskabet

c)        i forbindelse med den aftale, der foreslås, om:

i)          formidleren yder uafhængig rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse, eller

ii)         formidleren har en kontraktlig forpligtelse til udelukkende at benytte et eller flere forsikringsselskaber. I så fald skal denne meddele navnene på disse forsikringsselskaber, eller

iii)        formidleren ikke har en kontraktlig forpligtelse til udelukkende at benytte et eller flere forsikringsselskaber og ikke yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse. I så fald skal denne meddele navnene på de forsikringsselskaber, denne kan benytte og faktisk benytter

e)        om formidleren i forhold til forsikringsaftalen arbejder:

i)          på basis af et gebyr, som er det vederlag, kunden betaler direkte, eller

ii)         på basis af en form for provision, som er det vederlag, der indgår i forsikringspræmien, eller

iii)        på basis af en kombination af både i) og ii)

ea)      om kilden til vederlaget i forbindelse med forsikringsaftalen er:

i)          forsikringstageren

ii)        forsikringsselskabet

iii)       en anden forsikringsformidler

iv)       en kombination af i), ii) og iii)

Medlemsstaterne kan anmode om yderligere oplysninger i overensstemmelse med artikel 17a.

2.          Forbrugeren har ret til at anmode om yderligere detaljerede oplysninger, jf. stk. 1, litra ea).

3.          Forsikringsselskaber skal, når det sælger forsikringer direkte til kunder, informere kunden om, hvorvidt et variabelt vederlag betales til ansatte for at formidle og administrere det pågældende forsikringsprodukt ▌.

5a.        I tilfælde af interessekonflikter og for at fremme fair konkurrence modtager forbrugeren oplysninger om relevante kvantitative elementer med hensyn til begreberne og på de samme betingelser som omhandlet i denne artikels stk. 1, litra ea), og stk. 3. EIOPA udarbejder i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1094/2010 inden den 31. december 2015 og ajourfører regelmæssigt retningslinjer for at sikre en konsekvent anvendelse af denne artikel.

Artikel 17aVideregivelse af oplysninger

Medlemsstaterne kan foreskrive eller bevare mere vidtgående oplysningspligter for forsikringsformidlere og forsikringsselskaber vedrørende størrelsen af vederlag, gebyrer, provisioner og naturalieydelser i tilknytning til ydelse af formidling, under forudsætning af at medlemsstaten sikrer lige vilkår mellem alle salgskanaler, at konkurrencen ikke forvrides, og at EU-lovgivningen overholdes, og at der er et rimeligt forhold mellem de heraf følgende administrative byrder og den tilsigtede forbrugerbeskyttelse.

Artikel 18

Rådgivning og standarder for salg ▌

1.        Når der ydes rådgivning, inden en konkret forsikringsaftale indgås, angiver forsikringsformidleren – herunder bundne formidlere – eller forsikringsselskabet, på basis af kundens egne oplysninger:

a)        kundens krav og behov

b)        begrundelsen for den rådgivning, kunden gives vedrørende et bestemt forsikringsprodukt.

2.        De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og b), afpasses efter kompleksiteten af det forsikrings produkt, der foreslås, og den finansielle risiko, som kunden udsættes for, uanset hvilken salgskanal der vælges.

3.        Når forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet yder rådgivning på grundlag af en objektiv analyse, er den forpligtet til at yde denne rådgivning på grundlag af en objektiv analyse af et så stort antal af de på markedet disponible forsikringsaftaler, at de er i stand til ud fra faglige kriterier at fremkomme med en personlig anbefaling i kundens bedste interesse om, hvilken forsikringsaftale der ville være bedst egnet til at opfylde kundes behov.

4.        Inden aftalens indgåelse skal forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet, uanset om der ydes rådgivning, forelægge kunden de relevante informationer om forsikringsproduktet i en form, som er forståelig, under hensyntagen til forsikringsproduktets kompleksitet og kundetypen, således at kunden kan træffe en informeret beslutning. Den skal gives i en standardiseret informationsformular via et produktinformationsdokument på et forståeligt sprog. Den skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)        oplysninger om forsikringstypen

b)        en beskrivelse af de forsikrede risici og ikke-medtagne risici

c)        betingelser for indbetaling af præmier, herunder over hvilken årrække

d)        undtagelser

e)        forpligtelser ved aftalens begyndelse

f)         forpligtelser i løbet af aftalens varighed

g)        forpligtelser i tilfælde af skadestilfælde

h)        aftalens varighed herunder begyndelse og datoen for aftalens udløb

i)         betingelserne for opsigelse af aftalen.

4a.      Stk. 4 finder ikke anvendelse på:

a)        investeringsprodukter, jf. artikel 4a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../...[26] eller

b)        salg af forsikringsinvesteringsprodukter, jf. kapitel VII i dette direktiv.

Artikel 19

Undtagelser fra informationspligten og fleksibilitetsbestemmelse

1.          Forsikringsformidlere eller forsikringsselskaber, der udøver virksomhed i forbindelse med forsikring af store risici, er ikke forpligtet til at forelægge den i artikel 16, 17 og 18 omhandlede information; det samme gælder genforsikringsformidlere og genforsikringsselskaber og i forhold til professionelle kunder, som omhandlet i bilaget.

2.          Medlemsstaterne kan opretholde eller indføre bestemmelser om strengere krav til den i artikel 16, 17 og 18 omhandlede information, forudsat at disse bestemmelser er forenelige med EU-retten. Medlemsstaterne underretter EIOPA og Kommissionen om sådanne bestemmelser.

2a.        Medlemsstater, som opretholder eller vedtager strengere bestemmelser, der gælder for forsikringsformidlere, sikrer, at disse bestemmelser respekterer principperne om lige vilkår, og at den administrative byrde i forbindelse med disse bestemmelser står i et rimeligt forhold til forbrugerbeskyttelsesfordelene.

3.          For på enhver hensigtsmæssig måde at skabe en høj grad af gennemsigtighed sikrer EIOPA, at de oplysninger, den modtager om medlemsstaternes bestemmelser, også gøres tilgængelige for forbrugere, forsikringsformidlere og forsikringsselskaber.

Artikel 20Informationskrav

1.          Enhver form for information i henhold til artikel 16, 17 og 18 skal gives til kunderne:

a)      på papir

b)      på en tydelig og nøjagtig måde, der er forståelig for kunden, og

c)      på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor risikoen befinder sig, eller den medlemsstat, hvor forpligtelsen indgås, eller ethvert andet sprog, som aftales mellem parterne. Informationen gives gratis.

2.          Uanset stk. 1, litra a), kan den i artikel 16, 17 og 18 omhandlede information gives til kunden på et af følgende medier:

a)      ved brug af et andet varigt medium end papir, forudsat at betingelserne i stk. 4 er opfyldt, eller

b)      ved hjælp af et websted, forudsat at betingelserne i stk. 5 er opfyldt.

3.          Hvis den i artikel 16, 17 og 18 omhandlede information gives ved brug af et andet varigt medium end papir eller ved hjælp af et websted, gives kunden dog efter anmodning en papirudgave gratis.

4.          Den i artikel 16, 17 og 18 omhandlede information kan gives ved brug af et andet varigt medium end papir, forudsat af følgende betingelser er opfyldt:

a)      brugen af det varige medium er passende i forbindelse med de forretninger, der gennemføres mellem formidleren eller forsikringsselskabet og kunden, og

b)      kunden har fået valget mellem information på papir eller det varige medium og har vagt dette andet medium.

5.          Den i artikel 16, 17 og 18 omhandlede information kan gives ved hjælp af et websted, forudsat at informationen sendes til kunden personligt, eller forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)      formidling af den i artikel 16, 17 og 18 omhandlede information ved hjælp at et websted er passende i forbindelse med de forretninger, der gennemføres mellem formidleren eller forsikringsselskabet og kunden

b)      kunden er indforstået med formidling af den i artikel 16, 17 og 18 omhandlede information ved hjælp af et websted

c)      kunden er underrettet elektronisk om webstedets adresse og om, hvor på webstedet der er adgang til den i artikel 16, 17 og 18 omhandlede information

d)      det sikres, at der er adgang til den i artikel 16, 17 og 18 omhandlede information på webstedet, så længe kunden med rimelighed kan forventes at have behov herfor.

6.          Med hensyn til stk. 4 og 5 anses formidling af information ved brug af et andet varigt medium end papir eller ved hjælp af et websted for passende i forbindelse med de forretninger, der gennemføres mellem formidleren eller forsikringsselskabet og kunden, forudsat at der er belæg for, at kunden regelmæssigt har adgang til internettet. Opgiver kunden en e-mail-adresse med henblik på disse forretninger, anses det for at være et sådant belæg.

7.          I tilfælde af telefonsalg skal forudgående information, som gives til kunden, være i overensstemmelse med EU-reglerne for fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. Desuden skal informationen gives til kunden, efter at kunden har besluttet at modtage informationen på et andet medium end papir jf. stk. 4, i overensstemmelse med stk. 1 eller 2 umiddelbart efter indgåelsen af forsikringsaftalen.

Artikel 21a

Kombinations- og pakkesalg

1.          Når forsikring tilbydes sammen med en anden tjenesteydelse eller et accessorisk produkt som del af en pakke eller den samme aftale eller pakke, skal forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet meddele og tilbyde kunden, at de forskellige komponenter i pakken kan købes samlet eller separat, og fremlægge dokumentation for præmier eller priser for hver enkelt komponent. Dette skal ikke forhindre formidling af forsikringsprodukter med forskellige niveauer for forsikringsdækning eller policer for flere forsikringsrisici.

2.          Hvis risiciene som følge af en sådan aftale eller pakke, som tilbydes til en kunde, sandsynligvis adskiller sig fra de risici, der er forbundet med de separate dele, skal forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet på kundens anmodning forelægge en præcis beskrivelse af de forskellige dele i aftalen eller pakken og af måden, hvorpå dens interaktion ændrer risiciene.

3.          EIOPA udarbejder i samarbejde med den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) ESMA via Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder senest den ... [EUT: indsæt venligst dato: 18 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] og ajourfører regelmæssigt retningslinjer for vurdering af og tilsyn med krydssalg, der navnlig angiver situationer, hvor krydssalg ikke er i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1.

4.          Medlemsstaterne skal sikre, at hvis en forsikringsformidler eller et forsikringsselskab yder rådgivning, sikrer de, at den samlede pakke af forsikringsprodukter opfylder kundens krav og behov.

5.          Medlemsstaterne kan opretholde eller vedtage yderligere strengere foranstaltninger eller gribe ind fra sag til sag for at forbyde salg af forsikring sammen med en anden ydelse eller et andet produkt eller som en betingelse for den samme aftale eller pakke, hvis de kan dokumentere, at denne praksis er til skade for forbrugerne.

KAPITEL VII

SUPPLERENDE KRAV TIL KUNDEBESKYTTELSE I FORHOLD TIL FORSIKRINGSINVESTERINGSPRODUKTER

Artikel 22Anvendelsesområde

Med dette kapitel stilles der ▌ krav til forsikringsformidling, der supplerer dem i artikel 15, 16, 17 og 18, når den udøves i forbindelse med salg af forsikringsbaserede investeringsprodukter, der sælges af følgende:

a)          forsikringsformidlere

b)          forsikringsselskaber.

Artikel 23Interessekonflikter

1.          Medlemsstaterne stiller krav om, at forsikringsformidlere og forsikringsselskaber træffer alle relevante forholdsregler for at kunne påvise interessekonflikter mellem dem selv, herunder deres ledere, ansatte og bundne forsikringsformidlere eller enhver anden person, der direkte eller indirekte er forbundet med dem ved et kontrolforhold, og deres kunder, eller mellem kunderne indbyrdes, som opstår ved udførelse af enhver form for forsikringsformidling.

2.          Hvis de forholdsregler og administrative foranstaltninger, som forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet har truffet i overensstemmelse med artikel 15, 16 og 17 for at styre interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at kunne sikre forebyggelse af risikoen for, at kunders ▌interesser skades, skal forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet i givet fald klart oplyse kunden om interessekonflikternes generelle karakter og kilder, inden de påtager sig opgaver for dens regning.

2a.        Oplysningerne i stk. 2 skal:

a)      gives på et varigt medium

b)        være tilstrækkeligt detaljerede i betragtning af kundetypen, så kunden kan tage en informeret beslutning med hensyn til den forsikringsformidling, som interessekonflikten opstår omkring.

3.          Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 33 for at:

a)        definere de forholdsregler, som, forsikringsformidlere eller forsikringsselskaber med rimelighed kan forventes at træffe for at påvise, forhindre, styre og oplyse om interessekonflikter, når de udøver forsikringsformidling

b)        indføre passende kriterier for at bestemme de interessekonflikttyper, som kan skade forsikringsformidlerens eller forsikringsselskabets kunders eller potentielle kunders interesser.

Artikel 24Generelle principper og oplysninger til kunder

1.          Medlemsstaterne sikrer, at en forsikringsformidler eller et forsikringsselskab, når de udøver forsikringsformidling med eller for kunder, handler ærligt, redeligt og professionelt i deres kunders bedste interesse, og navnlig overholder de i denne artikel og i artikel 25 omhandlede principper.

2.          Alle oplysninger, herunder markedsføringsmateriale, som forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet sender til kunder eller potentielle kunder, skal være reelle, klare og ikke-vildledende. Markedsføringsmaterialet skal tydeligt fremstå som sådant.

3.          Der skal gives relevante oplysninger til kunder eller potentielle kunder om følgende:

a)        forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet og deres tjenesteydelser: Når der ydes rådgivning, skal det af oplysningerne fremgå, om rådgivningen ydes på uafhængigt grundlag, og om den er baseret på en generel eller en mere begrænset analyse af markedet, samt om forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet vil give kunderne en løbende vurdering af de anbefalede forsikringsbaserede investeringsprodukters egnethed

b)        forsikringsbaserede investeringsprodukter og foreslåede investeringsstrategier: Dette bør omfatte relevant vejledning og relevante advarsler om de risici, der er forbundet med investering i de pågældende instrumenter eller i forbindelse med særlige investeringsstrategier

c)        omkostninger og dertil knyttede afgifter, herunder størrelsen af vederlag fra tredjemand til forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet, hvis det er relevant.

4.          De i stk. 2 og 3 omhandlede oplysninger skal gives i en form, som er forståelig, på en sådan måde, at kunder eller potentielle kunder i rimeligt omfang kan forstå det specifikke tilbudte forsikringsbaserede investeringsprodukts art og risici og dermed træffe informerede investeringsbeslutninger. Disse oplysninger kan gives i et standardiseret format i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4.

5.          Medlemsstaterne skal kræve, at når forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet meddeler kunden, at forsikringsrådgivningen ydes på uafhængigt grundlag, skal forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet meddele kunden, hvilken form for vederlag, der modtages i forbindelse med forsikringsaftalen:

a)        den vifte af forsikringsprodukter, som anbefalingen baseres på, og navnlig om udbuddet er begrænset til forsikringsprodukter, der udstedes eller udbydes af enheder, som har tætte forbindelser med den forsikringsformidler, som repræsenterer kunden

b)        vurdere, om kunden skal betale et gebyr for rådgivningen og

ba)      vurdere, om forsikringsformidleren modtager gebyrer eller provisioner fra tredjepart i forbindelse med forsikringsaftalen.

5a.        Medlemsstaterne kan desuden forbyde eller yderligere begrænse tilbuddet om eller accepten af gebyrer, provisioner eller naturalieydelser fra tredjepart i forbindelse med investeringsrådgivning. Dette kan omfatte krav om, at sådanne gebyrer, provisioner eller naturalieydelser skal returneres til kunden eller modregnes gebyrer betalt af kunden.

Medlemsstaterne kan desuden kræve, at når forsikringsformidleren meddeler kunden, at rådgivningen ydes uafhængigt, skal forsikringsformidleren vurdere et tilstrækkeligt stort antal forsikringsprodukter på markedet, og at disse er tilstrækkeligt forskelligartede med hensyn til type og udstedere eller produktudbydere for at sikre, at kundens mål opfyldes og ikke begrænses til forsikringsprodukter, der udstedes eller udbydes af enheder, som har tætte forbindelser med forsikringsformidleren ▌.

6.          EIOPA udarbejder senest ... [Indsæt venligst dato: 18 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] og ajourfører regelmæssigt retningslinjer for vurdering af og tilsyn med krydssalg, der navnlig angiver situationer, hvor krydssalg ikke er i overensstemmelse med forpligtelserne i stk. 1.

             ▐

7.          Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 33 for at fastsætte de principper, som forsikringsformidlere og forsikringsselskaber skal overholde, når de udøver forsikringsformidling med deres kunder. De delegerede retsakter skal tage hensyn til:

a)        ▌de til kunden eller den potentielle kunde tilbudte eller leverede tjenesteydelsers art, idet der tages hensyn til transaktionernes type, genstand, omfang og hyppighed

b)        arten af de produkter, der tilbydes eller påtænkes, herunder de forskellige typer forsikringsbaserede investeringsprodukter.

Artikel 25Egnetheds- og hensigtsmæssighedsvurdering og rapportering til kunder

1.          Når forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet yder rådgivning, skal de indhente de nødvendige oplysninger om kundens eller den potentielle kundes kendskab til og erfaring på det investeringsområde, som er relevant for den specifikke type produkt ▌, kundens eller den potentielle kundes finansielle situation og investeringsmål, for at forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet kan anbefale kunden eller den potentielle kunde de forsikringsformidlingsaktiviteter eller forsikringsbaserede investeringsprodukter, der egner sig for vedkommende.

2.          Medlemsstaterne sikrer, at forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, som udøver forsikringsformidling, der ikke er omhandlet i stk. 1, udbeder sig oplysninger fra kunden eller den potentielle kunde om dennes kendskab til og erfaring på det investeringsområde, som er relevant for den specifikke type forsikringsbaseret investeringsprodukt ▌, der udbydes eller efterspørges, så forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet kan vurdere, om den påtænkte forsikringsformidling eller det påtænkte forsikringsbaserede produkt er hensigtsmæssig(t) for kunden.

Finder forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet på grundlag af de oplysninger modtaget i medfør af første afsnit, at det forsikringsbaserede investeringsprodukt ikke er hensigtsmæssig for kunden eller den potentielle kunde, advarer forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet kunden eller den potentielle kunde. Denne advarsel kan gives i et standardiseret format.

Vælger kunderne eller de potentielle kunder ikke at give de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, eller giver de utilstrækkelige oplysninger om deres kendskab og erfaringer, skal forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet advare dem om, at de ikke er i stand til at afgøre, om det forsikringsbaserede investeringsprodukt er hensigtsmæssig(t) for vedkommende. Denne advarsel kan gives i et standardiseret format.

2a.        Medlemsstaterne tillader, at forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, som udøver forsikringsformidling, der kun består i at udføre kunders ordrer, at yde denne tjeneste til deres kunder uden at skulle skaffe oplysningerne eller foretage vurderingen i henhold til stk. 2, såfremt alle følgende betingelser er opfyldt:

a)      aktiviteterne vedrører et af følgende forsikringsbaserede investeringsprodukter:

i)         aftaler, som kun medfører finansiel eksponering over for finansielle instrumenter, der anses for at være ikke-komplekse i henhold til direktiv .../.../EU [MiFID] og ikke indebærer en struktur, som gør det vanskeligt for kunden at forstå de involverede risici eller

ii)       andre ikke-komplekse forsikringsbaserede investeringer med henblik på anvendelsen af dette stykke.

b)      forsikringsformidlingen udøves på kundens eller den potentielle kundes foranledning

c)      kunden eller den potentielle kunde er klart blevet informeret, enten i et standardiseret format om, at forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet ikke ved ydelsen af denne forsikringsformidling er forpligtet til at vurdere, hvorvidt det forsikringsbaserede produkt eller den forsikringsformidlingsaktivitet, der leveres eller tilbydes, er hensigtsmæssigt, og at kunden eller den potentielle kunde ikke nyder godt af den tilsvarende beskyttelse i henhold til de relevante regler om god forretningsskik.

d)      forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet opfylder forpligtelserne i artikel 23.

3.          Forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet registrerer kunden i sit kundekartotek med det eller de dokumenter ▌ eller deres og kundens aftale, hvori er anført parternes rettigheder og forpligtelser samt de øvrige betingelser, som gælder for forsikringsformidlerens eller forsikringsselskabets udøvelse af forsikringsformidling over for kunden. Parternes kontraktlige rettigheder og forpligtelser kan medtages ved henvisning til andre dokumenter eller lovtekster.

4.          ▌Forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet forelægger kunden fyldestgørende rapporter om den forsikringsformidling, der udøves. Rapporterne skal omfatte periodiske meddelelser til kunderne, hvori der tages hensyn til de involverede forsikringsbaserede investeringsprodukts type og kompleksitet og karakteren af den forsikringsformidling, der udøves for kunden, og skal desuden, hvor det er relevant, omfatte omkostninger i forbindelse med de aktiviteter, der er gennemført for kundens regning. ▐

Når forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet yder rådgivning, skal de, inden det forsikringsbaserede investeringsprodukt er aftalt med kunden, give en erklæring på et varigt medium om hensigtsmæssigheden, hvori den ydede rådgivning specificeres, og hvordan denne rådgivning opfylder kundens præferencer, mål og andre karakteristika.

Hvis aftalen indgås ved hjælp af fjernkommunikation, som forhindrer den forudgående afgivelse af erklæringen om hensigtsmæssighed, kan forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet afgive den skriftlige erklæring om hensigtsmæssighed på et varigt medium umiddelbart efter, at kunden er bundet af en aftale.

5.          Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 33 for at fastsætte de principper, som forsikringsformidlere og forsikringsselskaber skal overholde, når de udøver forsikringsformidling til deres kunder. De delegerede retsakter skal tage hensyn til:

a)      ▌de til kunden eller den potentielle kunde tilbudte eller leverede tjenesteydelsers art, idet der tages hensyn til transaktionernes type, genstand, omfang og hyppighed

b)      arten af de produkter, der tilbydes eller påtænkes, herunder de forskellige typer finansielle instrumenter og bankindskud, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, i direktiv .../.../EU [MiFID]

ba)    om kunden eller den potentielle kunde er detailinvestor eller professionel investor.

5a.        EIOPA udarbejder senest ... [Indsæt venligst dato: 18 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] og ajourfører regelmæssigt retningslinjerne for vurdering af forsikringsbaserede investeringsprodukter, der indebærer en struktur, som gør det vanskeligt for kunden at forstå de involverede risici i overensstemmelse med stk. 3, litra a).

KAPITEL VIII

SANKTIONER OG FORANSTALTNINGER

Artikel 26Administrative sanktioner og foranstaltninger

1.          Medlemsstaterne sikrer, at deres administrative sanktioner og andre foranstaltninger er effektive, forholdsmæssige og har afskrækkende virkning.

2.          Medlemsstaterne sikrer, hvor forpligtelser er gældende for forsikrings- eller genforsikringsselskaber eller forsikrings- eller genforsikringsformidlere, at der ved misligholdelse kan anvendes administrative sanktioner og andre foranstaltninger over for medlemmerne af deres ledelsesorganer samt enhver anden fysisk eller juridisk person, som i henhold til national ret er ansvarlig for en overtrædelse.

3.          De kompetente myndigheder tillægges alle de undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at de kan varetage deres funktioner. De kompetente myndigheder iværksætter et tæt samarbejde ved udøvelsen af deres beføjelser til at pålægge sanktioner for at sikre, at sanktionerne eller de andre foranstaltninger får de ønskede virkninger, ligesom de koordinerer deres indsats i forbindelse med sager på tværs af grænserne, samtidigt med at de sikrer, at betingelserne for korrekt databehandling overholdes i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001. De kompetente myndigheder kan anmode om dokumenter og andre oplysninger i henhold til en formel afgørelse, der angiver retsgrundlaget for anmodningen om oplysninger, fristen for overholdelse og modtagerens ret til at ansøge om domstolsprøvelse af afgørelsen.

Artikel 26aSærlige sanktioner

1.        I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1095/2010 overvåger EIOPA forsikrings- og genforsikringsprodukter, der markedsføres, distribueres eller sælges i Unionen, og EIOPA kan i samarbejde med de kompetente myndigheder proaktivt undersøge nye forsikrings- og genforsikringsprodukter eller finansielle instrumenter, før de markedsføres, distribueres eller sælges i Unionen. EIOPA overvåger også forsikrings- og genforsikringsselskabernes andre finansielle aktiviteter og praksisser, herunder investeringsaktiviteter.

2.        I overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1095/2010 kan EIOPA, hvor det med rimelighed findes godtgjort, at betingelserne i stk. 3 og 4 er opfyldt, i Unionen midlertidigt forbyde eller begrænse:

a)        markedsføring, distribution eller salg af bestemte forsikrings- og genforsikringsprodukter, herunder sundhedsforsikringer og forsikringsinvesteringsprodukter med særlige karakteristika eller

b)        en type finansiel aktivitet eller praksis inden for forsikrings- eller genforsikringsselskabet, herunder investeringsaktiviteter.

Et forbud eller en begrænsning kan gælde under visse omstændigheder eller være underlagt undtagelser, der specificeres af EIOPA.

3.        EIOPA kan kun træffe beslutning efter stk. 2, når alle følgende betingelser er opfyldt:

a)        den foreslåede handling udgør en væsentlig trussel med hensyn til beskyttelsen af forsikringstagere og andre aktører eller for de finansielle markeders ordentlige funktion og integritet eller for stabiliteten af dele af eller hele det finansielle system i Unionen

b)        de krav i EU-lovgivningen, der gælder for det pågældende forsikrings- eller genforsikringsprodukt, det pågældende finansielle instrument eller den pågældende aktivitet, gør det ikke muligt at undgå denne trussel

c)        en eller flere kompetente myndigheder har ikke truffet foranstaltninger til at imødegå truslen, eller eventuelle foranstaltninger, der er blevet truffet, gør det ikke muligt i tilstrækkeligt omfang at imødegå denne trussel.

Såfremt betingelserne i første afsnit er opfyldt, kan EIOPA af forsigtighedsgrunde indføre det forbud eller den begrænsning, der er omhandlet i stk. 2, før et forsikrings- eller genforsikringsprodukt markedsføres eller sælges til forsikringstagere, eller før en finansiel aktivitet eller praksis udføres.

4.        Træffes der foranstaltninger i henhold til denne artikel, påser EIOPA, at foranstaltningen:

a)        ikke har en skadelig virkning på de finansielle markeders effektivitet eller på forsikringstagere og begunstigede, der ikke står i forhold til foranstaltningens fordele, og

b)        ikke skaber en risiko for regelarbitrage.

Når en eller flere kompetente myndigheder har truffet en foranstaltning i henhold til artikel 32, kan EIOPA træffe enhver af de i stk. 2 nævnte foranstaltninger uden at afgive den i artikel 33 omhandlede udtalelse.

5.        Inden det besluttes at træffe en foranstaltning i henhold til denne artikel, underretter EIOPA de kompetente myndigheder om den foranstaltning, myndigheden påtænker at træffe.

6.        Inden EIOPA træffer en beslutning i henhold til stk. 2, gør den opmærksom på, at den påtænker at forbyde eller begrænse et forsikrings- eller genforsikringsprodukt eller en finansiel aktivitet eller praksis, medmindre der foretages visse ændringer i forsikrings- eller genforsikringsproduktet eller den finansielle aktivitet eller praksis inden for et nærmere angivet tidsrum.

7.        EIOPA offentliggør en meddelelse om enhver beslutning om at træffe foranstaltninger i henhold til denne artikel på sit websted. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om det pågældende forbud eller den pågældende begrænsning og et tidspunkt efter meddelelsens offentliggørelse, hvorefter foranstaltningerne får virkning. Et forbud eller en begrænsning gælder kun for tiltag, der indføres, efter at foranstaltningerne har fået virkning.

8.        EIOPA tager et forbud eller en begrænsning, der er indført i henhold til stk. 2, op til fornyet overvejelse med passende mellemrum og mindst hver tolvte måned. Hvis et forbud eller en begrænsning ikke forlænges efter denne tolvmåneders periode, ophører virkningen heraf.

9.        Et tiltag, der indføres af EIOPA i henhold til denne artikel, har forrang i forhold til andre tidligere tiltag indført af en kompetent myndighed.

10.      Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 41 vedrørende fastlæggelse af de kriterier og faktorer, der skal tages i betragtning af EIOPA ved vurdering af, om der er opstået en trussel for investorbeskyttelsen eller de finansielle markeders ordentlige funktion og integritet samt for stabiliteten af dele af eller hele det finansielle system i Unionen, der er omhandlet i stk. 3, litra a). Disse delegerede retsakter sikrer, at EIOPA i givet fald kan handle af forsigtighedsgrunde og ikke skal vente med at gribe ind, indtil produktet er markedsført, eller den pågældende type aktivitet eller praksis er gennemført.

Artikel 27Offentliggørelse af sanktioner

Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed kun ▌ offentliggør sanktioner eller andre foranstaltninger, der er pålagt som følge af overtrædelse af nationale bestemmelser vedtaget til gennemførelse af dette direktiv, herunder også oplysninger om overtrædelsens type og art og identiteten af de ansvarlige personer, såfremt sanktionen eller foranstaltningen er blevet endelig og ikke er genstand for appel eller domstolsprøvelse. Såfremt offentliggørelsen ville forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade offentliggør de kompetente myndigheder sanktionerne anonymt.

Artikel 28Overtrædelser

1.        Denne artikel finder anvendelse på:

a)        forsikrings- eller genforsikringsformidlere, der ikke er registreret i en medlemsstat, og som ikke er omfattet af artikel 1, stk. 2, eller artikel 4

b)       personer, som varetager accessoriske forsikringsopgaver uden at have indgivet en erklæring som omhandlet i artikel 4, eller som har indgivet en sådan erklæring, der dog ikke opfylder kravene i artikel 4

c)        forsikrings- eller genforsikringsselskaber eller forsikrings- eller genforsikringsformidlere, der benytter en forsikrings- eller genforsikringsformidler, som hverken er registreret i en medlemsstat eller omhandlet i artikel 1, stk. 2, og som ikke har indgivet en erklæring i henhold til artikel 4

d)       forsikrings- eller genforsikringsformidlere, der har opnået registrering ved at afgive urigtige erklæringer eller på anden ulovlig vis, hvilket er i strid med artikel 3

e)        forsikrings- eller genforsikringsformidlere eller forsikringsselskaber, som ikke opfylder bestemmelserne i artikel 8

f)        forsikringsselskaber eller forsikrings- eller genforsikringsformidlere, som ikke opfylder kravene til god forretningsskik i overensstemmelse med kapitel VI og VII.

2.        Medlemsstaterne sikrer, at de administrative sanktioner og andre foranstaltninger, der kan anvendes i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, mindst omfatter følgende:

a)        en offentlig meddelelse, hvori nævnes den fysiske eller juridiske person og overtrædelsens art

b)       en afgørelse, hvorefter det pålægges den fysiske eller juridiske person at bringe den udviste handlemåde til ophør og at afholde sig fra at gentage en sådan handlemåde

c)        for forsikrings- eller genforsikringsformidlere, inddragelse af formidlerens registrering i henhold til artikel 3

d)       et midlertidigt forbud mod varetagelse af hverv hos forsikringsformidlere eller genforsikringsformidlere eller i forsikrings- eller genforsikringsselskaber ▌, som pålægges et hvilket som helst medlem af forsikrings- eller genforsikringsformidlerens eller forsikrings- eller genforsikringsselskabets ledelsesorgan, der anses for at være ansvarlig

e)        for juridiske personer, administrative bøder på op til 10 % af den juridiske persons samlede årsomsætning i det forudgående forretningsår; er den juridiske person et datterselskab af et moderselskab, er den relevante samlede årsomsætning den samlede årsomsætning, som fremgår af det øverste moderselskabs konsoliderede regnskab for det foregående forretningsår

f)        for fysiske personer, administrative bøder på op til 5 000 000 EUR eller i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, den tilsvarende værdi i national valuta på datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Når den fortjeneste, der er opnået ved overtrædelsen, kan beregnes, sikrer medlemsstaterne, at maksimumsbeløbet ikke er mindre end det dobbelte af fortjenestebeløbet.

Artikel 29Effektiv anvendelse af sanktioner

1.        Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder ved valget af arten af administrative sanktioner eller andre foranstaltninger og fastsættelsen af størrelsen af de administrative bøder tager højde for alle relevante omstændigheder, herunder eventuelt:

a)        overtrædelsens grovhed og varighed

b)       den ansvarlige fysiske eller juridiske persons grad af ansvar

c)        den ansvarlige fysiske eller juridiske persons finansielle styrke med udgangspunkt i den ansvarlige juridiske persons samlede omsætning eller den ansvarlige fysiske persons årsindkomst

d)       den ansvarlige fysiske eller juridiske persons fortjeneste eller undgåede tab, såfremt disse beløb kan beregnes

e)        tabene for tredjeparter, som kan tilskrives overtrædelsen, såfremt de kan beregnes

f)        den ansvarlige fysiske eller juridiske persons vilje til at samarbejde med den kompetente myndighed

g)        overtrædelser, som den ansvarlige fysiske eller juridiske person tidligere har begået.

3.          Dette direktiv berører ikke værtslandets beføjelse til at træffe passende forholdsregler med henblik på at forebygge eller straffe uregelmæssigheder begået på dets område, som strider mod love eller administrative bestemmelser, der er vedtaget af almene hensyn. Dette omfatter ret til at forhindre forsikrings- eller genforsikringsformidlere, der overtræder bestemmelserne, i at påbegynde yderligere virksomhed på dets område.

Artikel 30Indberetning af overtrædelser

1.          Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder indfører effektive ordninger, som tilskynder til at indberette overtrædelser af nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv til de kompetente myndigheder.

2.          Disse ordninger skal mindst omfatte:

a)      særlige procedurer for modtagelse af indberetninger om overtrædelser og opfølgningen heraf

b)     passende beskyttelse, herunder anonymitet, hvor dette er relevant, for personer, som indberetter overtrædelser inden for selskaberne eller hos formidlerne, og

c)     beskyttelse af personoplysninger både hvad angår den person, som indberetter overtrædelserne, og den fysiske person, som formodes at være ansvarlig, i overensstemmelse med principperne i direktiv 95/46/EF.

Identiteten af de personer, som indberetter, og af dem, som formodes at være ansvarlige for overtrædelsen, skal beskyttes i alle sagens faser, med mindre national ret kræver, at de offentliggøres i forbindelse med efterfølgende undersøgelser eller retssager.

Artikel 31Fremsendelse af oplysninger om sanktioner til EIOPA

1.          Medlemsstaterne giver årligt EIOPA sammenfattede oplysninger vedrørende alle administrative foranstaltninger og administrative sanktioner, der er iværksat i henhold til artikel 26.

De kompetente myndigheder giver årligt EIOPA sammenfattede oplysninger vedrørende alle administrative foranstaltninger og administrative sanktioner, der er iværksat i henhold til artikel 26.

2.          Har den kompetente myndighed offentliggjort oplysninger om en administrativ foranstaltning eller administrativ sanktion, underretter den samtidig EIOPA herom.

3.          EIOPA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for de procedurer og formularer til fremsendelse af de oplysninger, der er omhandlet i denne artikel.

EIOPA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [EUT: indsæt venligst dato: seks måneder efter dette direktivs ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

KAPITEL IX

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 32Databeskyttelse

1.          Medlemsstaterne anvender direktiv 95/46/EF på behandlingen af personoplysninger i medlemsstaterne i medfør af dette direktiv.

2.          Forordning (EF) nr. 45/2001 finder anvendelse på EIOPA's behandling af personoplysninger i medfør af dette direktiv.

Artikel 33Delegerede retsakter

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel ▌23, 24 og 25.

Artikel 34Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.          Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.          Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel ▌23, 24 og 25 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for dette direktivs ikrafttræden.

3.          Den i artikel ▌23, 24 og 25 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.          Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.          En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel ▌23, 24 og 25 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 34aYderligere bestemmelser til udkast til forskriftsmæssige tekniske standarder

1.          Uanset tidsfristen for fremsendelse af udkast til forskriftsmæssige tekniske standarder til Kommissionen, skal Kommissionen fremsende sine udkast inden for intervaller af 12, 18 og 24 måneder.

2.          Kommissionen tillægges ikke beføjelse til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, hvis Europa-Parlamentets indsigelsesperiode begrænses til mindre end to måneder, herunder en enhver forlængelse som følge af ferie.

3.          De europæiske tilsynsmyndigheder kan høre Europa-Parlamentet i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til forskriftsmæssige tekniske standarder, navnlig hvis der opstår tvivl om anvendelsesområdet for denne forordning.

4.          Hvis Europa-Parlamentets kompetente udvalg har forkastet de forskriftsmæssige tekniske standarder, og der er under to uger, inden det næste plenarmøde, kan Europa-Parlamentet forlænge sin indsigelsesperiode, indtil det efterfølgende plenarmøde.

5.          Hvis de forskriftsmæssige tekniske standarder er blevet forkastet og de identificerede problemer er af begrænset omfang, kan Kommissionen vedtage en fremskyndet tidsplan for fremsendelse af et ændret udkast til forskriftsmæssige tekniske standarder.

6.          Kommissionen sikrer, at alle forespørgsler fra Europa-Parlamentets, som formelt rejses af det kompetente udvalgs formand, besvares omgående og inden vedtagelsen af udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder.

Artikel 35Revision og evaluering

1.          Kommissionen undersøger senest ... [EUT: Indsæt venligst dato: fem år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden], hvordan bestemmelserne i dette direktiv finder anvendelse i praksis, idet der tages hensyn til udviklingen på markederne for detailinvesteringsprodukter samt erfaringer indhøstet i forbindelse med den praktiske anvendelse af dette direktiv og forordning .../.../EU [om dokumenter med central information til investeringsprodukter] og direktiv .../.../EU [MIFID II]. ▌Undersøgelsen omfatter også en særlig analyse af konsekvenserne af artikel 17, stk. 2, under hensyntagen til konkurrencen på markedet for formidlingstjenesteydelser i forbindelse med andre aftaler end aftaler i de klasser, der er omhandlet i bilag I til direktiv 2002/83/EF, og konsekvenserne af de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2, for forsikringsformidlere, som er små og mellemstore virksomheder.

2.          Kommissionen hører Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder og forelægger derefter sine resultater for Europa-Parlamentet og Rådet.

5.          Kommissionen undersøger, om de i artikel 10, stk. 1, omhandlede kompetente myndigheder har de nødvendige beføjelser og tilstrækkelige ressourcer til at varetage deres opgaver.

Artikel 36Gennemførelse

1.          Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den ... [EUT: Indsæt venligst dato: 18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden] de love og administrative bestemmelser i kraft, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Hvis de dokumenter, der ledsager medlemsstaternes underretning om gennemførelsesforanstaltninger, ikke er tilstrækkelige til fuldt ud at vurdere disse foranstaltningers overholdelse af visse bestemmelser i dette direktiv, kan Kommissionen efter EIOPA's anmodning og med henblik på udførelsen af dens opgaver i henhold til forordning (EU) nr. 1094/2010 eller på eget initiativ pålægge medlemsstaterne at fremlægge mere detaljerede oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv og gennemførelsen af disse foranstaltninger.

1a.        Medlemsstaterne anvender de stk. 1, omhandlede foranstaltninger fra den ... [EUT: Indsæt venligst dato: 18 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden].

Disse foranstaltninger skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De skal også indeholde oplysning om, at henvisninger i gældende love og administrative bestemmelser til det direktiv, der ophæves ved nærværende direktiv, gælder som henvisninger til nærværende direktiv. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen og træffer bestemmelse om affattelsen af den nævnte oplysning.

2.          Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 37Ophævelse

Direktiv 2002/92/EF ophæves med virkning fra ... den [EUT indsæt venligst datoen: 18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden], uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til fristen for gennemførelse i national ret af direktivet.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv.

Artikel 38Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 39Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i ...

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

BILAG I PROFESSIONELLE KUNDER

En professionel kunde er en kunde, der besidder den fornødne erfaring, viden og ekspertise til at træffe sine egne beslutninger og foretage en korrekt vurdering af risiciene i forbindelse hermed. Følgende bør alle anses for professionelle i direktivets forstand i forbindelse med alle forsikringstjenesteydelser og -aktiviteter samt forsikringsprodukter.

1.          Forsikrings- og genforsikringsselskaber

1a.        Forsikringsformidlere og genforsikringsformidlere

2.          Store virksomheder, der opfylder to af følgende krav til størrelse på virksomhedsplan:

–       balancesum: 20 000 000 EUR

–       nettoomsætning: 40 000 000 EUR

–       egenkapital: 2 000 000 EUR.

3.          Nationale ▌regeringer ▌.

BILAG IIFORKLARENDE DOKUMENTER

I den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter har medlemsstaterne forpligtet sig til i begrundede tilfælde at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter.

Med hensyn til dette direktiv betragter Kommissionen fremsendelsen af sådanne dokumenter for berettiget af følgende grunde:

Direktivets og den berørte sektors kompleksitet:

Forsikringer og salg af forsikringsprodukter er særdeles kompliceret område, som kan forekomme meget teknisk for fagfolk uden speciale inden for området. Uden velstrukturerede forklarende dokumenter vil opgaven med at føre tilsyn med gennemførelsen blive uforholdsmæssigt tidskrævende. Det nuværende forslag svarer til en revision, hvor teksten i forsikringsformidlingsdirektiverne (IMD) er omarbejdet. Selv om mange af bestemmelserne ikke er ændret med hensyn til substans, er der indført en række nye bestemmelser, og en række gældende bestemmelser er revideret eller udgår. Teksternes struktur, form og præsentation er helt ny. Det har været nødvendigt med en ny struktur for at få opstillet bestemmelserne i en tydeligere og mere logisk rækkefølge, men derfor vil der også blive behov for en struktureret tilgang ved tilsyn med gennemførelsen.

Nogle af bestemmelserne i forslaget til direktiv kan eventuelt få indvirkning på en række områder inden for det nationale retssystem, f.eks. selskabs-, handels- og skatteret eller andre lovgivningsområder i medlemsstaterne. Forslaget kan også få konsekvenser for afledt national ret, herunder retsakter og regler om god forretningsskik for finansielle formidlere eller forsikringsformidlere. Forbindelsen til alle disse beslægtede områder kan, afhængigt af systemet i de enkelte medlemsstater, få den betydning, at visse bestemmelser gennemføres ved hjælp af nye eller allerede gældende bestemmelser inden for disse områder, og der bør gives et overblik over dem.

Overensstemmelse og forbindelse med andre initiativer:

Det nuværende forslag fremlægges til vedtagelse som en del af en "detailpakke for forbrugere" sammen med PRIPs-forslaget om produktinformation (forordning vedrørende dokumenter med central information om investeringsprodukter og om ændring af direktiv 2013/71/EF og 2009/65/EF) og UCITS V. PRIPs-initiativet har til formål at sikre en sammenhængende horisontal tilgang til produktinformation i forbindelse med investeringsprodukter og forsikringsprodukter med investeringselementer (såkaldte forsikringsinvesteringer), og de ændrede udgaver af IMD og MiFID (direktivet om markeder for finansielle instrumenter) vil komme til at omfatte bestemmelser om salgspraksis. Forslaget er endvidere i overensstemmelse med og supplerer anden EU-lovgivning og andre EU-politikker, navnlig vedrørende forbrugerbeskyttelse, investorbeskyttelse og tilsyn, f.eks. Solvens II (direktiv 2009/138/EF), MiFID II (MiFID i omarbejdet udgave), og ovennævnte PRIPs-initiativ.

Det nye IMD vil fortsat have de træk, der kendetegner retsakter, som indebærer minimumsharmonisering. Det er ensbetydende med, at medlemsstaterne kan vælge at gå endnu længere, hvis det er nødvendigt af hensyn til forbrugerbeskyttelsen. Minimumsstandarderne i IMD vil dog blive udvidet væsentligt. ▌Endvidere overvejes det at indføre en revisionsklausul i direktivet, og for at kunne indsamle alle relevante informationer om bestemmelsernes funktionsmåde vil Kommissionen få behov for at kunne overvåge deres gennemførelse helt fra begyndelsen.

Kapitel om forsikringsinvestering: Forslaget indeholder et nyt kapitel om supplerende krav til kundebeskyttelse i forhold til forsikringsinvesteringsprodukter.

Der er en stor politik vilje til at indføre sådanne bestemmelser, men samtidig er der kun ganske få erfaringer at trække på, da der er tale om et nyt område. Derfor er det meget vigtigt, at Kommissionen får tilsendt materiale om, hvordan medlemsstaterne har gennemført sådanne bestemmelser.

De særlige forhold, der kendetegner ikke-livsforsikringsprodukter, skal tages med i betragtning i forbindelse med retningslinjerne for niveau 2. I overensstemmelse med principperne i artikel 3 i MiFID II bør der endvidere indføres en lignende ordning for forsikringer i forbindelse med gennemførelsen af direktivet på nationalt plan og Det Fælles Udvalgs retningslinjer. Derfor bør personer, som udøver forsikringsformidling i forbindelse med forsikringsinvesteringsprodukter, overholde de standardbestemmelser om god forretningsskik, som finder anvendelse på alle forsikringsaftaler, samt de udvidede standardbestemmelser, som finder anvendelse på forsikringsinvesteringsprodukter. Alle personer, som udøver formidling i forbindelse med forsikringsinvesteringsprodukter, skal registreres som forsikringsformidlere.

Forventning om begrænset ekstra administrativ byrde som følge af kravet om forklarende dokumenter fra medlemsstaterne: Som omtalt ovenfor har den nuværende tekst været gældende siden 2002 (da det oprindelige direktiv blev vedtaget). Derfor vil det ikke blive belastende for medlemsstaterne at underrette om deres gennemførelsesbestemmelser, eftersom de normalt allerede i længere tid har givet underretning om de fleste af dem. Den begrænsede ekstra administrative byrde, der forventes som følge af kravet om forklarende dokumenter fra medlemsstaterne om de nye dele i direktivet, er rimelig, og den er nødvendig, for at Kommissionen kan varetage sin opgave med at føre tilsyn med EU-lovgivningens anvendelse.

I betragtning af ovenstående er Kommissionen af den opfattelse, at kravet om fremlæggelse af forklarende dokumenter i forbindelse med forslaget til direktiv er rimeligt og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå målet, som er at varetage opgaven med at føre tilsyn med, om direktivet gennemføres korrekt, på en effektiv måde.

 • [1]  EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
 • [2]  EUT C 33 E af 5.3.2013, s. 328.
 • [3]  Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0049.
 • [4] *          Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med symbolet ▌.
 • [5]           Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling (EFT L 9 af 15.1.2003, s. 3).
 • [6]           Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/…/EU om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (EUT L ..., s. ...).
 • [7]           Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).
 • [8]           Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 63).
 • [9]           Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).
 • [10]           Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
 • [11]         Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger under tilsyn af medlemsstaternes kompetente myndigheder, især de uafhængige offentlige myndigheder, der er af udpeget af medlemsstaterne (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).
 • [12]         Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).
 • [13]         EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.
 • [14]          Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10).
 • [15]         Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).
 • [16]         Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).
 • [17]       Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (EFT L 228 af 16.8.1973, s. 3).
 • [18]          Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. november 2002 om livsforsikring (EFT L 345 af 19.2.2002, s. 1).
 • [19]         Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF af 16. november 2005 om genforsikringsvirksomhed og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF samt direktiv 98/78/EF og 2002/83/EF (EUT L 323 af 9.12.2005, s. 1).
 • [20]         Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22).
 • [21]         Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (EUT C 111 af 6.5.2008, s. 1).
 • [22]       Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring og om ændring af direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF (tredje skadesforsikringsdirektiv) (EFT L 228 af 11.8.1992, s. 1).
 • [23]          Rådets direktiv 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte livsforsikringsvirksomhed og om ændring af direktiv 79/267/EØF og 90/619/EØF (tredje livsforsikringsdirektiv) (EFT L 360 af 9.12.1992, s. 1).
 • [24]         Europa-Parlamentets og Rådets direktiv .../.../EU af ... om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (direktivet om alternativ tvistbilæggelse på forbrugerområdet) (EUT ...).
 • [25]         Europa-Parlamentets og forordning (EU) nr. .../.../EU af ... onlinetvistbilæggelse på forbrugerområdet (forordningen om onlinetvistbilæggelse på forbrugerområdet) (EUT ...).
 • [26]         Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../.../EU af ... om dokumenter med central information til investeringsprodukter (EUT ...).

BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

Ref.: D(2012)57300

Sharon Bowles

Formand for Økonomi- og Valutaudvalget

ASP 10G201

Bruxelles

Om:           Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning)

                  (COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Kære formand,

Retsudvalget, som jeg er formand for, har behandlet ovennævnte forslag, i henhold til artikel 87 om omarbejdning, som indført i Parlamentets forretningsorden.

Stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 156 og 157, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Agter det kompetente udvalg dog i overensstemmelse med punkt 8 i den interinstitutionelle aftale også at stille ændringsforslag til de kodificerede dele af forslaget, underretter det omgående Rådet og Kommissionen om sine planer, og sidstnævnte bør inden afstemningen, jf. artikel 54, meddele udvalget, hvilken holdning den har til ændringsforslagene, og hvorvidt den agter at tage forslaget om omarbejdning tilbage."

På baggrund af udtalelsen fra Den Juridiske Tjeneste, hvis repræsentanter deltog i møderne i den rådgivende gruppe, der behandlede forslaget om omarbejdning, og i tråd med henstillingerne fra ordføreren for udtalelsen mener Retsudvalget, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget, og at forslaget, hvad angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en simpel kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Efter drøftelser på mødet den 6. november 2012 vedtog Retsudvalget med 23 stemmer for og ingen stemmeundladelser[1] at henstille, at Deres udvalg som korresponderende udvalg behandler ovennævnte forslag i overensstemmelse med artikel 87.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner LEHNE

Vedlagt: Udtalelse fra den rådgivende gruppe

 • [1]  Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka.

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 11. september 2012

UDTALELSE

           TIL     EUROPA-PARLAMENTET

                      RÅDET

                      KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

COM(2012)360 af 3.7.2012 – 2012/0175(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 23. juli 2012 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

På dette møde [1]konstaterede den rådgivende gruppe efter at have behandlet forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling samstemmende følgende:

1) Hvad angår begrundelsen, burde den for fuldt ud at være udformet i overensstemmelse med de relevante krav, der er fastsat i den interinstitutionelle aftale, præcist have angivet, hvilke bestemmelser i den tidligere retsakt der forbliver uændrede, således som det er fastsat i aftalens punkt 6, litra a), nr. iii).

2) I forslaget til omarbejdning burde følgende foreslåede ændringer have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til markering af indholdsmæssige ændringer:

- i artikel 1, stk. 2, litra e), sletningen af ordene "eller den tjenesteydelse";

- i artikel 1, stk. 2, litra f), erstatningen af tallet "500" med "600";

- i artikel 8, stk. 3, erstatningen af tallet "1000000" med "1 120 000", og tallet "1500000" med "1 680 000";

- i artikel 8, stk. 4, litra b), erstatningen af tallet "15000" med "16 800";

- i artikel 13, stk. 1, indledningen, erstatningen af ordene "tilskynder til" med "sikrer";

- i artikel 13, stk. 2, erstatningen af ordene "tilskynder disse organer til at samarbejde" med ordlyden "sikrer, at disse organer samarbejder";

- i artikel 17, stk. 1, litra c), nr. ii), sletningen af ordene "efter anmodning fra kunden".

3) Den nuværende ordlyd af både punkt 11 i artikel 2 og stk. 2 i artikel 13 i direktiv 2002/92/EF burde have været medtaget i den foreslåede omarbejdede tekst og burde have været markeret med dobbelt gennemstregning og med den gråskravering, der normalt anvendes til markering af væsentlige ændringer, der består i den foreslåede sletning af eksisterende tekst.

4) I overensstemmelse med alle kravene i punkt 7, litra b), i den interinstitutionelle aftale bør ordlyden i artikel 37, stk. 2, suppleres med ordlyden "og læses efter sammenligningstabellen i bilag III", ligesom der bør vedhæftes en sammenligningstabel til den omarbejdede retsakt som et nyt bilag III.

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget eller i denne udtalelse. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår kodifikation af de uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA                                H. LEGAL                       L. ROMERO REQUENA

Juridisk konsulent                              Juridisk konsulent                    Generaldirektør

 • [1]       Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.

UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (30.4.2013)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning)
(COM((2012)0360 – C7‑0180/2012 – 2012/0175(COD))

Ordfører for udtalelse: Catherine Stihler

KORT BEGRUNDELSE

Den finansielle krise har medført, at forbrugerne ikke blot har mistet tilliden til detailbankydelser, men også til salget af forsikringsprodukter. Forsikringsformidlere er værdifulde for sektoren, da de har en tilbundsgående viden, som forbrugerne er blevet afhængige af. Denne afhængighed bringer risici med sig og har tydeliggjort en række mangler, som søges afhjulpet med denne omarbejdning. Det første forsikringsformidlingsdirektiv (IMD I) fastsatte en benchmark med hensyn til forbrugerbeskyttelse, præciserede medlemsstaternes ansvar og blev udformet med henblik på at sikre et højt niveau af professionalisme og kompetence hos forsikringsformidlerne. Under Parlamentets arbejde med Solvens II-direktivet viste der sig senere tegn på et potentielt markedssvigt for så vidt angår forsikringsmæglervirksomhed, hvorfor Parlamentet opfordrede til en revision af IMD I. Med henblik på denne revision har PWC gennemført en undersøgelse[1], og der er blevet iværksæt en konsekvensanalyse[2].

Kommissionens omarbejdningsforslag er et godt udgangspunkt. Forsikringsprodukter er ualmindeligt vanskelige for forbrugere, som ikke regelmæssigt beskæftiger sig med aftaler. Forsikring spiller en vigtig rolle, når forbrugerne er allermest sårbare og i nød og sætter deres lid til, at formidlere følger klare og retfærdige regler. Det er derfor op til EU-lovgiverne at sikre, at manglerne ved IMD I og de mangler, som den globale finansielle krise afslørede, bliver afhjulpet.

Ordføreren ønsker derfor at gøre det korresponderende udvalg, Økonomi- og Valutaudvalget, opmærksom på følgende:

- Kombinationssalg og pakkesalg er blevet præciseret, således at de produkter, som de europæiske forbrugere tillægger stor værdi, udtrykkeligt er beskyttede, samtidig med at dårlig salgspraksis ikke længere vil finde sted. Kombinationssalg bliver ikke tilladt, fordi det er blevet misbrugt tidligere, og fordi fordelene for forbrugerne ikke er tilstrækkeligt signifikante til at opveje risikoen.

- Reglerne for vederlag er blevet ændret, således at motivationen bag formidlerens råd altid vil være, hvad der er i forbrugerens bedste interesse. Tærskler for skadestilfælde og mål for salg af bestemte aftaler vil ikke længere være et forhold, som forbrugerne behøver at tænke over. Oplysningsbyrden tillægges formidleren, således at det er denne, der frivilligt skal give oplysninger, og ikke forbrugeren, som skal bede om dem.

- Det geografiske anvendelsesområde er klarere, således at det er tilladt at foretage salg mellem formidlere, der er registreret på det indre markeds område, og formidlere uden for det indre marked. Formålet hermed er at skabe juridisk klarhed og undgå unødvendig tvivl.

- Direktivets anvendelsesområde er blevet udvidet, således at websteder med prissammenligninger pålægges flere forpligtelser og dermed bringes på linje med formidlere med et kontor.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) Der er behov for hensigtsmæssige og effektive udenretslige klage- og tvistbilæggelsesprocedurer i medlemsstaterne med henblik på bilæggelse af tvister mellem forsikringsformidlere eller -selskaber og deres kunder, i givet fald ved brug af eksisterende procedurer. Der bør findes effektive udenretslige klage- og tvistbilæggelsesprocedurer med henblik på at bilægge tvister vedrørende rettigheder og forpligtelser i henhold til dette direktiv mellem forsikringsselskaber eller personer, som sælger eller udbyder forsikringsprodukter, og kunder. For at gøre de udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer for klager indgivet af kunder mere effektive bør dette direktiv indeholde bestemmelser om, at forsikringsselskaber eller personer, som sælger eller udbyder forsikringsprodukter, skal deltage i tvistbilæggelsesprocedurer, som ikke fører til en bindende afgørelse, og som indledes af kunder mod dem vedrørende rettigheder og forpligtelser i henhold til dette direktiv. Sådanne udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer skal sigte mod at nå frem til en hurtigere og mindre omkostningsbelastende bilæggelse af tvister mellem forsikringsselskaber eller personer, som sælger eller udbyder forsikringsprodukter, og kunder, og at lette retssystemets byrde. Udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer bør dog ikke berøre procedureparternes ret til at indbringe en sag for domstolene.

(28) Der er behov for hensigtsmæssige og effektive udenretslige klage- og tvistbilæggelsesprocedurer i medlemsstaterne med henblik på bilæggelse af tvister mellem forsikringsformidlere eller -selskaber og deres kunder, i givet fald ved brug af eksisterende procedurer. Der bør findes effektive udenretslige klage- og tvistbilæggelsesprocedurer med henblik på at bilægge tvister vedrørende rettigheder og forpligtelser i henhold til dette direktiv mellem forsikringsselskaber eller personer, som sælger eller udbyder forsikringsprodukter, og kunder. For at gøre de udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer for klager indgivet af kunder mere effektive bør dette direktiv indeholde bestemmelser om, at forsikringsselskaber eller personer, som sælger eller udbyder forsikringsprodukter, skal deltage i tvistbilæggelsesprocedurer. Dette bør være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/.../EU af ...[om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet]1og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/.../EU af ... [om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet]2.

 

 

_____________

 

1 EUT L ...

2 EUT L ...

 

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) Kunderne bør på forhånd gives entydige oplysninger om den status, som de personer, der sælger forsikringsproduktet, har, og om det vederlag, som de modtager. Det er nødvendigt at indføre obligatorisk offentliggørelse af den status, som europæiske forsikringsformidlere og forsikringsselskaber har. Disse oplysninger bør gives til forbrugerne forud for indgåelse af aftale. De har til formål at orientere om forholdet mellem forsikringsselskabet og formidleren (hvis det er relevant) samt om strukturen og indholdet i formidlernes vederlag.

(30) Kunderne bør på forhånd gives entydige oplysninger om den status, som de personer, der sælger forsikringsproduktet, har, og om de modtager personlig rådgivning. Det er nødvendigt at indføre obligatorisk offentliggørelse af den status, som europæiske forsikringsformidlere og forsikringsselskaber har. Disse oplysninger bør gives til forbrugerne forud for indgåelse af aftale. De har til formål at orientere om forholdet mellem forsikringsselskabet og formidleren (hvis det er relevant) samt om strukturen i formidlernes vederlag.

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 17.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40) Dette direktiv bør præcisere forsikringsselskabers og forsikringsformidleres minimumspligt til at give kunderne information. En medlemsstat bør i den forbindelse kunne opretholde eller vedtage strengere bestemmelser, der uanset bestemmelserne i formidlernes og selskabernes hjemland kan pålægges forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, som udøver deres forsikringsformidlervirksomhed på dens område, såfremt disse strengere bestemmelser er i overensstemmelse med EU-retten, herunder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel"). Medlemsstater, som påtænker at anvende eller anvender retsforskrifter for forsikringsformidlere og salg af forsikringsprodukter i tillæg til dem, der er omhandlet i nærværende direktiv, bør sikre, at den administrative byrde i forbindelse med disse retsforskrifter står i et rimeligt forhold til forbrugerbeskyttelsen. Medlemsstaterne bør af hensyn til forbrugerbeskyttelsen og for at forhindre fejlsalg af forsikringsprodukter undtagelsesvis have tilladelse til at stille strengere krav til sådanne forsikringsformidlere, som udøver forsikringsformidling som en accessorisk aktivitet, hvis de anser det for nødvendigt og rimeligt.

(40) Dette direktiv bør præcisere forsikringsselskabers og forsikringsformidleres minimumspligt til at give kunderne information. En medlemsstat bør i den forbindelse kunne opretholde eller vedtage strengere bestemmelser, der uanset bestemmelserne i formidlernes og selskabernes hjemland kan pålægges forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, som udøver deres forsikringsformidlervirksomhed på dens område, såfremt disse strengere bestemmelser er i overensstemmelse med EU-retten, herunder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel"). Medlemsstater, som påtænker at anvende eller anvender retsforskrifter for forsikringsformidlere og salg af forsikringsprodukter i tillæg til dem, der er omhandlet i nærværende direktiv, bør sikre, at den administrative byrde i forbindelse med disse retsforskrifter står i et rimeligt forhold til forbrugerbeskyttelsen. Medlemsstaterne bør af hensyn til forbrugerbeskyttelsen og for at forhindre fejlsalg af forsikringsprodukter have tilladelse til at stille strengere krav til sådanne forsikringsformidlere, som udøver forsikringsformidling som en accessorisk aktivitet, hvis de anser det for nødvendigt og rimeligt.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have lov til at stille strengere krav, hvor de finder det hensigtsmæssigt, på grund af det europæiske forsikringsmarkeds heterogene struktur.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastsætter regler for, hvordan fysiske og juridiske personer, der er eller ønsker at blive etableret i en medlemsstat, kan optage og udøve forsikrings- og genforsikringsformidling, herunder erhvervsmæssig administration af skadestilfælde og skadesafregning.

1. Dette direktiv fastsætter regler for, hvordan fysiske og juridiske personer, der er eller ønsker at blive etableret i en medlemsstat, kan optage og udøve forsikrings- og genforsikringsformidling.

Begrundelse

En udvidelse af anvendelsesområdet til at omfatte skadesafregning og ekspertbistand giver anledning til alvorlig bekymring, idet den i fordelingen af forsikringsprodukter indfører en helt ny række beskæftigelser, der på grund af deres faglige karakter ikke er relevante for den aktivitet, der reguleres.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) Det årlige præmiebeløb for forsikringsaftalen, beregnet på årsbasis, overstiger ikke 600 EUR.

f) Det årlige præmiebeløb for forsikringsaftalen, beregnet på årsbasis, overstiger ikke 600 EUR.

 

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) reviderer regelmæssigt det i stk. 2, litra f), omhandlede beløb for at tage højde for udviklingen i Eurostats europæiske forbrugerprisindeks. Den første revision finder sted fem år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden, og de følgende revisioner finder sted fem år efter datoen for den foregående revision.

 

EIOPA udarbejder udkast til reguleringsmæssige standarder, således at det grundbeløb i euro, der er omhandlet i stk. 2, litra f), tilpasses den procentvise ændring af det pågældende indeks for perioden fra datoen for dette direktivs ikrafttræden til datoen for den første revision eller fra datoen for den seneste revision til den nye revision og rundes op til nærmeste hele euro.

 

EIOPA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen fem år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden og resultaterne af de følgende revisioner, som finder sted fem år efter den foregående revision.

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. "forsikringsformidling": virksomhed, der består i at rådgive om, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af forsikringsaftaler, at indgå sådanne aftaler eller at medvirke ved administrationen og opfyldelsen af sådanne aftaler, navnlig i skadestilfælde, og virksomhed, der består i erhvervsmæssig administration af skadestilfælde og skadesafregning. Udøves sådan virksomhed af forsikringsselskaber uden forsikringsformidleres medvirken, anses det også for forsikringsformidling.

3. "forsikringsformidling": virksomhed, der består i at rådgive om, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af forsikringsaftaler, at indgå sådanne aftaler eller at medvirke ved administrationen og opfyldelsen af sådanne aftaler, navnlig i skadestilfælde. Udøves sådan virksomhed af forsikringsselskaber uden forsikringsformidleres medvirken, anses det også for forsikringsformidling. Sammenligning af oplysninger om forsikringsprodukter og -priser i kommercielt øjemed på et websted bør anses som forsikringsformidling.

Begrundelse

Det skal gøres klart, at dette stykke gælder for websteder med forsikringssammenligninger.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. For at sikre, at det samme beskyttelsesniveau gælder, og at forbrugeren kan drage fordel af sammenlignelige standarder, er det afgørende, at dette direktiv fremmer lige betingelser og konkurrence på lige vilkår mellem formidlere, uanset om de er bundet til et forsikringsselskab eller ej. Det er en fordel for forbrugerne, hvis forsikringsprodukterne formidles gennem forskellige kanaler og formidlere med forskellige former for samarbejde med forsikringsselskaber, forudsat at de skal anvende de samme regler vedrørende forbrugerbeskyttelse. Det er vigtigt, at medlemsstaterne tager højde for disse aspekter i gennemførelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. "bunden forsikringsformidler": enhver person, der formidler forsikringer på vegne af et eller flere forsikringsselskaber eller forsikringsformidlere, og som udelukkende handler på forsikringsselskabernes eller forsikringsformidlernes ansvar, forudsat at forsikringsformidlerne, på hvis ansvar personen handler, ikke selv handler på et andet forsikringsselskabs eller en anden forsikringsformidlers ansvar

8. "bunden forsikringsformidler": enhver person, der formidler forsikringer på vegne af et eller flere forsikringsselskaber eller forsikringsformidlere, og som udelukkende handler på forsikringsselskabernes eller forsikringsformidlernes ansvar

Begrundelse

En formidler er bundet, uanset hvilken kapacitet den enhed, som vedkommende er bundet til, har. Begrebet skal endvidere afstemmes med definitionen i tidligere lovgivning som f.eks. den foreslåede ordlyd i forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse, COM(2011)0142 endelig (CARRP).

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. "rådgivning": en anbefaling til en kunde, enten efter anmodning fra kunden eller på forsikringsselskabets eller forsikringsformidlerens foranledning

9. "rådgivning": en personlig anbefaling til en kunde, enten efter anmodning fra kunden eller på forsikringsselskabets eller forsikringsformidlerens foranledning

Begrundelse

Tilpasning til definitionen i CARP og MiFID. Derudover er det for at skelne mellem, hvad der er information, og hvad der er rådgivning.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. "betinget provision": et vederlag i form af provision, hvor det skyldige beløb udbetales, på betingelse af at de aftalte mål er nået for de forretninger, som formidleren har overdraget til forsikringsselskabet

10. "betinget provision": et vederlag i form af provision, på betingelse af at de på forhånd aftalte mål eller tærskler er nået for omfanget af de forretninger, som formidleren har overdraget til forsikringsselskabet

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

19. "kombinationssalg": tilbud om en eller flere accessoriske tjenesteydelser sammen med en forsikringstjenesteydelse eller et forsikringsprodukt i en pakke, hvor forsikringstjenesteydelsen eller forsikringsproduktet ikke kan sælges til forbrugeren separat

udgår

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 20 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

20a. "produkt": en forsikringspolice, der dækker en eller flere risici

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte, at hvis en forsikrings- eller genforsikringsformidler handler på et forsikrings- eller genforsikringsselskabs eller en anden registreret forsikrings- eller genforsikringsformidlers ansvar, har sidstnævnte formidler eller selskabet ansvaret for at sikre, at formidleren opfylder betingelserne for registrering i dette direktiv. I så fald skal den person eller det foretagende, der påtager sig ansvaret, efter at være blevet informeret af medlemsstaten om de forhold, der er omhandlet i stk. 7, litra a) og b), finde det forhold, der er omhandlet i stk. 7, litra c), godtgjort. Medlemsstaterne kan også fastsætte, at den person eller det foretagende, der påtager sig ansvaret for formidleren, registrerer denne formidler.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at hvis en forsikrings- eller genforsikringsformidler handler på et forsikrings- eller genforsikringsselskabs eller en anden registreret forsikrings- eller genforsikringsformidlers ansvar, er forsikringsformidleren ikke forpligtet til at give den kompetente myndighed oplysningerne omhandlet i artikel 3, stk. 7, litra a) og b), og det ansvarlige forsikringsselskab sikrer, at forsikringsformidleren opfylder betingelserne for registrering og andre bestemmelser i dette direktiv. Medlemsstaterne kan også fastsætte, at den person eller det foretagende, der påtager sig ansvaret for formidleren, registrerer denne formidler.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder ikke registrerer en forsikrings- eller genforsikringsformidler, medmindre de finder det godtgjort, at formidleren opfylder kravene i artikel 8.

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder ikke registrerer en forsikrings- eller genforsikringsformidler, medmindre de finder det godtgjort, at formidleren opfylder kravene i artikel 8, eller at en anden formidler eller et andet selskab påtager sig ansvaret for at sikre, at formidleren opfylder disse krav i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, afsnit 3.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Registrerede forsikrings- og genforsikringsformidlere skal kunne optage og udøve forsikrings- og genforsikringsformidling i Unionen i henhold til bestemmelserne om etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at oplyse de kompetente myndigheder om identiteten af de aktionærer eller selskabsdeltagere, både fysiske og juridiske personer, som besidder andele hos formidleren på over 10 %, samt størrelsen heraf

a) bundne formidlere og

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) at oplyse de kompetente myndigheder om identiteten af de personer, som har snævre forbindelser med forsikrings- eller genforsikringsformidleren

b) formidlere, hvor en anden forsikringsenhed påtager sig ansvaret for at sikre, at formidleren opfylder disse krav i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, afsnit 3.

 

Medlemsstaterne sikrer, at deres kompetente myndigheder stiller krav om, at forsikrings- og genforsikringsformidlere, som er underlagt artikel 3, stk. 7, hurtigst muligt informerer dem, såfremt oplysningerne omhandlet i artikel 3, stk. 7, litra a) og b), ændres

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

udgår

Erklæringsprocedure for accessorisk forsikringsformidling; erhvervsmæssig administration af skadestilfælde eller taksation

 

1. Registreringskravene i artikel 3 finder ikke anvendelse på en forsikringsformidler, der formidler forsikringer som en accessorisk aktivitet, forudsat at aktiviteterne opfylder følgende betingelser:

 

a) forsikringsformidleren udøver ikke forsikringsformidling som hovederhverv

 

b) forsikringsformidleren formidler kun visse forsikringsprodukter, som supplerer et produkt eller en tjenesteydelse, og angiver dem tydeligt i erklæringen

 

c) de pågældende forsikringsprodukter omfatter ikke livs- eller ansvarsforsikring, medmindre dækningen er forbundet med hoveddækningen.

 

2. Registreringskravene i artikel 3 finder ikke anvendelse på forsikringsformidlere, hvis eneste virksomhed består i erhvervsmæssig administration af skadestilfælde eller taksation.

 

3. Forsikringsformidlere, som er omfattet af stk. 1 og 2, afgiver en erklæring til den kompetente myndighed i hjemlandet, hvorved den kompetente myndighed informeres om formidlerens identitet, adresse og erhvervsaktiviteter.

 

4. Formidlere, som er omfattet af stk. 1 og 2, er omfattet af bestemmelserne i kapitel I, III, IV, V, VIII, IX og artikel 15 og 16.

 

Begrundelse

Formidlere bør i princippet registreres, og en mellemting mellem registrering og manglende registrering bør undgås. Det er ligeledes vanskeligt at se, at proceduren medfører en reel forenkling for de pågældende virksomheder, i betragtning af at kravene i artikel 8 skal opfyldes.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. En forsikringsformidler udøver virksomhed i henhold til etableringsfriheden, hvis han driver virksomhed i et værtsland i en ubegrænset periode gennem en permanent tilstedeværelse i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

En registreret forsikrings- eller genforsikringsformidler udøver forsikringsformidling inden for den "frie udveksling af tjenesteydelser", hvis:

 

a) han udfører forsikrings- eller genforsikringsformidling med eller for en forsikringstager, som bor eller har hjemsted i en anden medlemsstat end formidlerens værtsland

 

b) enhver risiko, som skal forsikres, befinder sig i en anden medlemsstat end formidlerens værtsland

 

c) forsikringsformidlingen skal overholde stk. 1 og 4.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis en forsikringsformidlers primære forretningssted er beliggende i en anden medlemsstat, kan den kompetente myndighed i den anden medlemsstat aftale med den kompetente myndighed i hjemlandet, at den handler, som om den var den kompetente myndighed i hjemlandet i forhold til de forpligtelser, der er omhandlet i kapitel VI, VII og VIII. I tilfælde af en sådan aftale underretter den kompetente myndighed i hjemlandet omgående forsikringsformidleren og EIOPA herom.

1. Hver medlemsstat stiller krav om, at:

 

a) enhver forsikringsformidler, som er en juridisk person, skal have sit hovedkontor i samme medlemsstat som dens registrerede kontor og rent faktisk udøve virksomhed derfra

 

b) en forsikringsformidler, som ikke er en juridisk person, eller en forsikringsformidler, som er en juridisk person, men som i henhold til national lovgivning ikke har noget vedtægtsmæssigt hjemsted, har sit hovedkontor i en medlemsstat, hvor han rent faktisk udøver sin virksomhed.

 

Hvis en forsikringsformidlers primære forretningssted er beliggende i en anden medlemsstat, kan den kompetente myndighed i den anden medlemsstat aftale med den kompetente myndighed i hjemlandet, at den handler, som om den var den kompetente myndighed i hjemlandet i forhold til de forpligtelser, der er omhandlet i kapitel VI, VII og VIII. I tilfælde af en sådan aftale underretter den kompetente myndighed i hjemlandet omgående forsikringsformidleren og EIOPA herom.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis værtslandet har grund til at tro, at en forsikrings- eller genforsikringsformidler, der udøver virksomhed på dets område i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser eller gennem et driftssted, har tilsidesat forpligtelser i dette direktiv, forelægger værtslandet disse grunde for den kompetente myndighed i hjemlandet, som træffer de nødvendige foranstaltninger. Hvis forsikrings- eller genforsikringsformidleren trods de foranstaltninger, der træffes af den kompetente myndighed i hjemlandet, fortsætter med at optræde på en måde, der klart skader værtslandets forbrugeres interesser eller forsikrings- eller genforsikringsmarkedernes ordentlige funktion, gøres forsikrings- eller genforsikringsformidleren til genstand for følgende foranstaltninger:

3. Hvis værtslandet har grund til at tro, at en forsikrings- eller genforsikringsformidler, der udøver virksomhed på dets område i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser eller gennem et driftssted, har tilsidesat forpligtelser i dette direktiv, og såfremt værtslandet ikke har beføjelse i henhold til dette direktiv til at træffe foranstaltninger som svar på sådanne tilsidesættelser, forelægger værtslandet disse grunde for den kompetente myndighed i hjemlandet, som træffer de nødvendige foranstaltninger. Hvis forsikrings- eller genforsikringsformidleren trods de foranstaltninger, der træffes af den kompetente myndighed i hjemlandet, fortsætter med at optræde på en måde, der klart skader værtslandets forbrugeres interesser eller forsikrings- eller genforsikringsmarkedernes ordentlige funktion, gøres forsikrings- eller genforsikringsformidleren til genstand for følgende foranstaltninger:

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tilpasse kravene til viden og kunnen efter forsikrings- og genforsikringsformidlerens specifikke virksomhed og de aftaler, der formidles, særlig hvis formidleren har et andet hovederhverv end forsikringsformidling. I disse tilfælde må formidleren kun udøve forsikringsformidling, hvis en forsikringsformidler, der opfylder betingelserne i denne artikel, eller et forsikringsselskab påtager sig det fulde ansvar for formidlerens handlinger. Medlemsstaterne kan fastsætte, at forsikringsselskabet eller -formidleren i forbindelse med de i artikel 3, stk. 1, andet afsnit, omhandlede tilfælde skal kontrollere, at de pågældende formidleres viden og kunnen er i overensstemmelse med kravene i første afsnit i nærværende stykke, og om nødvendigt tilbyde sådanne formidlere en uddannelse, der modsvarer kravene i forbindelse med de aftaler, de formidler.

Medlemsstaterne tilpasser kravene til viden og kunnen efter forsikrings- og genforsikringsformidlerens specifikke virksomhed og de aftaler, der formidles, særlig hvis formidleren har et andet hovederhverv end forsikringsformidling.

 

Kravene til uddannelse og tilsyn i denne artikel bør ikke finde direkte anvendelse på de formidlere, som yder forsikringsformidling på accessorisk grundlag, men på de forsikringsselskaber eller andre formidlere, under hvis ansvar de udøver virksomhed, og som selv opfylder disse forpligtelser.

 

Medlemsstaterne kan fastsætte, at forsikringsselskabet eller -formidleren i forbindelse med de i artikel 3, stk. 1, andet afsnit, omhandlede tilfælde skal kontrollere, at de pågældende formidleres viden og kunnen er i overensstemmelse med kravene i første afsnit i nærværende stykke, og om nødvendigt tilbyde sådanne formidlere en uddannelse, der modsvarer kravene i forbindelse med de aftaler, de formidler.

Begrundelse

Hvis der sker en ændring af de professionelle krav, påtager det forsikringsselskab, som tegner en police, sig ikke blot det fulde ansvar for formidlerens handlinger, men er ligeledes ansvarlig for uddannelse af og tilsyn med den accessoriske formidler.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Forsikrings- og genforsikringsformidlere skal have en erhvervsansvarsforsikring eller en anden tilsvarende garanti, der dækker hele Unionens område, mod erstatningsansvar for pligtforsømmelse på mindst 1 120 000 EUR pr. skadestilfælde og på sammenlagt 1 680 000 EUR for alle skadestilfælde i løbet af et år, medmindre en sådan forsikring eller tilsvarende garanti i forvejen ydes af et forsikrings- eller genforsikringsselskab eller et andet selskab, på hvis vegne forsikrings- eller genforsikringsformidleren handler eller er bemyndiget til at handle, eller medmindre et sådant selskab har påtaget sig det fulde ansvar for formidlerens handlinger.

3. Forsikrings- og genforsikrings skal have en erhvervsansvarsforsikring eller stille en anden tilsvarende kaution til:

 

- omfanget af den formidling, de udøver

 

- hvorvidt forsikringsformidling er deres hovederhverv og

 

- kompleksiteten af de produkter, de formidler.

 

Den skal dække hele Unionens område og stille kaution mod erstatningsansvar for pligtforsømmelse på mindst 1 120 000 EUR pr. skadestilfælde og på sammenlagt 1 680 000 EUR for alle skadestilfælde i løbet af et år, medmindre en sådan forsikring eller tilsvarende kaution i forvejen stilles af et forsikrings- eller genforsikringsselskab eller et andet selskab, på hvis vegne forsikrings- eller genforsikringsformidleren handler eller er bemyndiget til at handle, eller medmindre et sådant selskab har påtaget sig det fulde ansvar for formidlerens handlinger.

Begrundelse

Der bør være en vis grad af proportionalitet mellem forsikringsprodukternes kompleksitet og de erhvervsansvarsforsikringer, som formidlerne skal være i besiddelse af. Ordet "garanti" er en forholdsvis snæver juridisk term, som bør ændres, så den omfatter tilsvarende instrumenter, f.eks. "kaution" (På tysk: Bürgschaft).

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIOPA udarbejder udkast til reguleringsmæssige standarder, således at det grundbeløb i euro, der er omhandlet i stk. 3 og 4, tilpasses med den procentvise ændring af ovennævnte indeks for perioden fra datoen for dette direktivs ikrafttræden til datoen for den første revision eller fra datoen for den seneste revision til den nye revision og rundes op til nærmeste hele euro.

udgår

Begrundelse

I lyset af de nationale markeders meget forskellige karakter, er det yderst hensigtsmæssigt, at værtslandene fastsætter niveauet for professionelle standarder.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EIOPA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen fem år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden og resultaterne af de følgende revisioner, som finder sted fem år efter den foregående revision.

udgår

Begrundelse

Skal sammenholdes med andre af MH's ændringsforslag til artikel 8.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 7 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

udgår

Begrundelse

Skal sammenholdes med andre af MH's ændringsforslag til artikel 8.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 33. I disse delegerede retsakter uddybes:

udgår

a) begrebet formidlerens passende viden og kunnen i forbindelse med udøvelse af forsikringsformidling for kunder, som omhandlet i stk. 1

 

b) passende kriterier til fastlæggelse navnlig af de erhvervsmæssige kvalifikationer, erfaringer og kompetencer, som er nødvendige for at udøve forsikringsformidling

 

c) de foranstaltninger, som forsikrings- og genforsikringsformidlere med rimelighed kan forventes at træffe med henblik på at opdatere deres viden og kunnen gennem efteruddannelse for at bevare et passende præstationsniveau.

 

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. De i stk. 3 omhandlede beføjelser udøves i henhold til national ret og omfatter som minimum retten til

 

a) at få adgang til ethvert dokument, som kan være relevant for tilsynsforpligtelserne, i enhver form og at modtage en kopi deraf

 

b) at indhente oplysninger fra enhver person og om nødvendigt indkalde og udspørge en person for at skaffe sig oplysninger

 

c) at gennemføre kontrolundersøgelser på stedet

 

d) at udføre anonyme testindkøb (mystery shopping)

 

e) at kræve et midlertidigt forbud nedlagt mod erhvervsvirksomhed

 

f) at kræve af forsikringsselskaber, at de udleverer oplysninger

 

g) at henvise sager til strafferetlig forfølgelse

 

h) at lade en revisor eller anden sagkyndig foretage kontrol eller undersøgelser.

Begrundelse

De kompetente myndigheders beføjelser bør præciseres for at sikre, at de kompetente myndigheder i alle medlemsstaterne har de beføjelser, der er nødvendige for at opfylde de pligter, medlemsstaterne pålægges af direktivet.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres hensigtsmæssige, effektive uvildige og uafhængige udenretslige klage- og tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse med tvister mellem forsikringsformidlere og deres kunder og mellem forsikringsselskaber og deres kunder, hvor det er hensigtsmæssigt ved brug af eksisterende organer. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at alle forsikringsselskaber og forsikringsformidlere deltager i procedurerne for udenretslig tvistbilæggelse, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres hensigtsmæssige, effektive uvildige og uafhængige udenretslige klage- og tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse med tvister mellem forsikringsformidlere og deres kunder og mellem forsikringsselskaber og deres kunder, hvor det er hensigtsmæssigt ved brug af eksisterende organer.

Begrundelse

Forslaget vil grundlæggende underminere forbrugerbeskyttelsen ved at kræve, at ATB-afgørelser ikke skal være bindende for virksomheder. Hvis virksomhederne ikke risikerer at blive bundet, mindskes deres incitament til at nå frem til en formidlingsløsning markant. I disse ændringsforslag foreslås det, at alle betingelser for ATB-ordninger i henhold til artikel 13 udelades. Dette vil give medlemsstaterne fleksibilitet til at vedtage ATB-ordninger, som passer til markedets og retssystemets særlige kendetegn.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) proceduren fører ikke til bindende afgørelser

udgår

Begrundelse

Skal sammenholdes med andre af MH's ændringsforslag til artikel 13.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) hvis en kunde indleder en alternativ tvistbilæggelsesprocedure i henhold til national lovgivning mod en forsikringsformidler eller et forsikringsselskab vedrørende rettigheder og forpligtelser fastsat under dette direktiv, skal forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet deltage i denne procedure.

 

Med henblik på dette direktivs anvendelse samarbejder de kompetente myndigheder med hinanden og med de organer, som er ansvarlige for de udenretslige klageprocedurer, der er omhandlet ovenfor, og i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende EU-direktiver eller -forordninger.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) fristen for domstolsprøvelse suspenderes under proceduren for alternativ tvistbilæggelse

udgår

Begrundelse

Skal sammenholdes med andre af MH's ændringsforslag til artikel 13.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) forældelsesfristen for kravet suspenderes under proceduren

udgår

Begrundelse

Skal sammenholdes med andre af MH's ændringsforslag til artikel 13.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) proceduren medfører ingen eller eventuelt moderate omkostninger

udgår

Begrundelse

Skal sammenholdes med andre af MH's ændringsforslag til artikel 13.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) parterne kan få adgang til proceduren på anden måde end med elektroniske midler

udgår

Begrundelse

Skal sammenholdes med andre af MH's ændringsforslag til artikel 13.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) midlertidige foranstaltninger er mulige i undtagelsestilfælde af hensyn til sagens hastende karakter.

udgår

Begrundelse

Skal sammenholdes med andre af MH's ændringsforslag til artikel 13.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at disse organer samarbejder om bilæggelse af grænseoverskridende tvister.

2. For så vidt angår B2C-transaktioner skal disse organer overholde direktiv 2013/.../EU [om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet].

 

 

Begrundelse

Der oprettes klageprocedurer for udenretslig tvistbilæggelse for både formidlere og forsikringsselskaber samt kunder. Denne bestemmelse bør stemme overens med de seneste initiativer til et direktiv om alternativ tvistbilæggelse (ATB).

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Medlemsstaterne sikrer, at de forsikringsformidlere, der er etableret på deres område, oplyser forbrugerne om navn, adresse og websted for de ATB-instanser, de hører ind under, og som er kompetente til at behandle potentielle tvister mellem dem og forbrugerne.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Forsikringsformidlere inden for Unionen, som deltager i online- og grænseoverskridende salg, oplyser forbrugerne om OTB-platformen, hvis det er relevant, og om deres e-mailadresse. Oplysningerne skal være permanent tilgængelige på en nem, direkte og fremtrædende måde på forsikringsformidlernes websted, og skal såfremt tilbuddet fremsættes i en e-mail eller i en anden form for tekstmeddelelse, som sendes elektronisk, anføres i den pågældende meddelelse. Den skal indeholde et elektronisk link til OTB-platformens websted. Forsikringsformidlere oplyser endvidere forbrugerne om OTB-platformen, når forbrugerne indgiver klager til forsikringsformidleren, en forbrugerklageordning, der drives af forsikringsformidleren, eller en virksomhedsombudsmand.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at forsikrings- og genforsikrings selskaberne og -formidlerne kun benytter forsikrings- og genforsikringsformidlerydelser fra registrerede forsikrings- og genforsikringsformidlere eller de i artikel 1, stk. 2, omhandlede personer eller personer, som er i overensstemmelse med erklæringsproceduren i artikel 4.

Medlemsstaterne skal sikre, at forsikrings- og genforsikrings selskaberne og - formidlerne kun benytter forsikrings- og genforsikringsformidlerydelser fra registrerede forsikrings- og genforsikringsformidlere eller de i artikel 1, stk. 2, omhandlede personer eller personer, som er i overensstemmelse med erklæringsproceduren i artikel 4. Når forsikrings- og genforsikringsformidlere med hjemsted i Unionen benytter ydelser fra forsikrings- og genforsikringsformidlere uden for Unionen, er det ikke nødvendigt for den formidler eller det selskab, der har hjemsted uden for Unionen, at blive registreret i en medlemsstat, såfremt den nationale lovgivning tillader dette.

Begrundelse

Det geografiske anvendelsesområde er blevet præciseret for at sikre, at formidlere, der er registreret i EU, fortsat kan samarbejde med dem uden for EU.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. En forsikringsformidler anses kun for at yde uafhængig rådgivning, hvis formidleren i sine oplysninger til forbrugeren har anført, at dette er tilfældet.

Begrundelse

Sidstnævnte stykke tilføjes for at præcisere, at "ikke-bundne" formidlere ikke i sig selv bør anses for at yde uafhængig rådgivning.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) formidleren yder rådgivning på basis af en objektiv analyse, eller

i) formidleren skal offentliggøre, om denne yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse, eller

Begrundelse

Forbrugerne skal være velinformerede om den rådgivning, de modtager.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) formidleren ikke har en kontraktlig forpligtelse til udelukkende at benytte et eller flere forsikringsselskaber og ikke yder rådgivning på basis af en objektiv analyse. I så fald skal han meddele navnene på de forsikringsselskaber, han kan benytte og faktisk benytter

iii) formidleren ikke har en kontraktlig forpligtelse til udelukkende at benytte et eller flere forsikringsselskaber og ikke yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse. I så fald skal han meddele navnene på de forsikringsselskaber, han kan benytte og faktisk benytter

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) hvilken form for vederlag, der modtages i forbindelse med forsikringsaftalen

udgår

Begrundelse

Dette er tilsyneladende en gentagelse af litra e).

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) hvis formidleren modtager et gebyr eller en form for provision, det samlede vederlag for de forsikringsprodukter, der tilbydes eller påtænkes, eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan gives, beregningsgrundlaget for hele gebyret eller provisionen eller kombinationen af de to

f) hvis formidleren modtager en form for vederlag i forbindelse med forsikringsaftalen, det samlede vederlag for de forsikringsprodukter, der tilbydes eller påtænkes, eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan gives, beregningsgrundlaget for hele vederlaget, på kundens forlangende

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer, at forbrugerne oplyses fuldt ud om gebyrer.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) hvis provisionen udbetales på betingelse af, at de aftalte mål eller tærskler er nået for de forretninger, som formidleren har overdraget til et forsikringsselskab, målene eller tærsklerne samt de beløb, der skal udbetales, hvis de nås.

g) at kunden har ret til at kræve den information, der er omhandlet i litra f), udleveret.

Begrundelse

Der er en direkte interessekonflikt mellem mål eller tærskler for salg af produkter og det at handle i forbrugerens bedste interesse.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1, litra f), skal formidlere af andre forsikringsaftaler end aftaler i de klasser, der er omhandlet i bilag I til direktiv 2002/83/EF, inden indgåelse af sådanne forsikringsaftaler, hvis formidleren modtager et gebyr eller en provision, i fem år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden

udgår

a) give kunden information om beløbet eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan gives, beregningsgrundlaget for gebyret eller provisionen eller kombinationen af de to, hvis kunden anmoder herom

 

b) oplyse kunden om, at han har ret til at anmode om den information, der er omhandlet i litra a).

 

Begrundelse

Med særlig henblik på bestemmelserne vedrørende markedsføringen af ikke-finansielle forsikringsprodukter foreslår vi, at disse bestemmelser udgår, idet disse produkter ikke omfatter en investeringskomponent, og provisionen på ingen måde har indvirkning på dens præstation.

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis kunden foretager betalinger i henhold til forsikringsaftalen efter dens indgåelse, skal forsikringsselskabet eller -formidleren også give oplysninger i overensstemmelse med denne artikel om sådanne betalinger.

4. Hvis kunden foretager betalinger i henhold til forsikringsaftalen efter dens indgåelse, skal forsikringsselskabet eller -formidleren også give oplysninger i overensstemmelse med denne artikel om sådanne betalinger, med undtagelse af de tilfælde, hvor en regelmæssig månedlig direkte debitering af nøjagtig samme beløb er blevet fuldt ud offentliggjort, herunder antallet af måneder, hvor den direkte debitering vil blive foretaget inden indgåelsen af en aftale.

Begrundelse

For så vidt angår regelmæssige direkte debiteringer, som er fastsat i en aftale, hvor forbrugeren er blevet tilstrækkeligt informeret om sådanne direkte debiteringer, er det en uretfærdig byrde at lægge på forsikringsselskaberne eller formidlerne, at de skal give forbrugeren meddelelse herom, hver gang debiteringen foretages.

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 33. I disse delegerede retsakter uddybes:

udgår

a) passende kriterier for, hvordan kunden informeres om formidlerens vederlag – herunder bundet provision, jf. stk. 1, litra f) og g), og stk. 2 i denne artikel

 

b) passende kriterier for fastlæggelse af navnlig beregningsgrundlaget for hele gebyret eller provisionen eller kombinationen af de to

 

c) de foranstaltninger, som forsikringsformidlere og forsikringsselskaber med rimelighed kan forventes at træffe for at informere kunden om vederlaget.

 

Begrundelse

IMD2 bør have en klar og forståelig tekst for niveau 1, hvilket er i strid med logikken i at give Kommissionen delegerede beføjelser.

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og b), afpasses efter kompleksiteten af det forsikringsprodukt, der foreslås, og den finansielle risiko, som kunden udsættes for.

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og b), afpasses efter kompleksiteten af det forsikringsprodukt, der foreslås, og den finansielle risiko, som kunden og salgskanalen udsættes for.

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet meddeler kunden, at de yder rådgivning på basis af en objektiv analyse, er de forpligtet til at yde denne rådgivning på grundlag af en analyse af et så stort antal af de på markedet disponible forsikringsaftaler, at de er i stand til ud fra faglige kriterier at rådgive kunden om, hvilken forsikringsaftale der ville være egnet til at opfylde hans behov.

3. Når forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet meddeler kunden, at de yder rådgivning på basis af en objektiv analyse, er de forpligtet til at yde denne rådgivning på grundlag af en analyse af et betydeligt og tilstrækkeligt stort antal forsikringsaftaler. Forsikringsformidlere sørger ligeledes for, at disse aftaler stammer fra et så betydeligt og tilstrækkeligt stort antal af de på markedet disponible forsikringsselskaber, at de er i stand til ud fra faglige kriterier at rådgive kunden om, hvilken forsikringsaftale der ville være egnet til at opfylde hans behov.

 

Begrundelse

For at undgå, at der kun inddrages og foreslås aftaler fra en enkelt forsikringsudbyder, bør der foretages en analyse af mere end en enkelt forsikringsudbyders aftaler.

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Inden kontraktens indgåelse skal forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet, uanset om der ydes rådgivning, give kunden de relevante informationer om forsikringsproduktet i en form, som er forståelig, under hensyntagen til forsikringsproduktets kompleksitet og kundetypen, således at kunden kan træffe en informeret beslutning.

 

4. Inden kontraktens indgåelse skal forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet, uanset om der ydes rådgivning, give kunden de relevante informationer om forsikringsproduktet i en form, som er forståelig, under hensyntagen til forsikringsproduktets kompleksitet og kundetypen, således at kunden kan træffe en informeret beslutning. Disse informationer formidles ved hjælp af en standardiseret og letforståelig informationsformular, som indeholder de vigtigste informationer om forsikringsaftalen.

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 18a

 

Denne artikel finder ikke anvendelse på personer, som udøver forsikringsformidling i forbindelse med forsikringsinvesteringsprodukter, der sælges af:

 

a) forsikringsformidlere

 

b) forsikringsselskaber.

Begrundelse

Forsikringsformidling, som udøves i forbindelse med salg af forsikringsinvesteringsprodukter, er allerede omhandlet i kapitel VII. Den dermed forbundne egnetheds- og hensigtsmæssighedsvurdering finder ligeledes allerede anvendelse på artikel 25 og behandles heri. Disse regler bør derfor ikke gentages.

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Forsikringsformidlere eller forsikringsselskaber, der udøver virksomhed i forbindelse med forsikring af store risici, er ikke forpligtet til at give den i artikel 16, 17 og 18 omhandlede information; det samme gælder genforsikringsformidlere og genforsikringsselskaber og i forhold til professionelle kunder, som omhandlet i bilaget.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Medlemsstater, som opretholder eller vedtager strengere bestemmelser, der gælder for forsikringsformidlere, sikrer, at disse bestemmelser respekterer principperne om lige vilkår, og at den administrative byrde i forbindelse med disse bestemmelser står i et rimeligt forhold til forbrugerbeskyttelsesfordelene.

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. I tilfælde af telefonsalg skal forudgående information, som gives til kunden, være i overensstemmelse med EU- reglerne for fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. Desuden skal informationen gives til kunden i overensstemmelse med stk. 1 eller 2 umiddelbart efter indgåelsen af forsikringsaftalen.

7. I tilfælde af telefonsalg skal forudgående information, som gives til kunden, være i overensstemmelse med EU- reglerne for fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. Under overholdelse af betingelserne i stk. 4, litra b), skal informationen desuden gives til kunden i overensstemmelse med stk. 1 eller 2 umiddelbart efter indgåelsen af forsikringsaftalen.

 

Begrundelse

Det er på sin plads at spørge kunderne, om de ønsker information i papirform eller i elektronisk form i stedet for, at en telefonsælger træffer beslutningen for kunden.

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tillader pakkesalg, men ikke kombinationssalg.

1. Medlemsstaterne tillader pakkesalg.

 

1a. Medlemsstaterne kan kræve, at nationale kompetente myndigheder i samarbejde med EIOPA skal gribe ind fra sag til sag for at forbyde visse former for kombinationssalg, hvis de kan påvise, at denne praksis skader forbrugeren.

Begrundelse

Der er ingen tydelige beviser for, at det er til skade for forbrugerne at støtte et forbud mod kombinationsforsikringsprodukter, idet disse forslag ikke indgik i Kommissionens IMD-høring og konsekvensanalyse.

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et forsikringsprodukt tilbydes sammen med en anden tjenesteydelse eller et andet produkt i en pakke, skal forsikringsselskabet, eller, hvis det er relevant, forsikringsformidleren tilbyde og meddele kunden, at de forskellige komponenter i pakken kan købes separat, og fremlægge dokumentation for omkostninger og afgifter i forbindelse med hver enkelt komponent i pakken, som kan købes gennem eller fra selskabet eller formidleren separat.

2. Når forsikring tilbydes sammen med en anden tjenesteydelse eller et andet produkt i en pakke, skal forsikringsselskabet, eller, hvis det er relevant, forsikringsformidleren meddele kunden, hvorvidt de forskellige komponenter i pakken kan købes separat, og i så fald fremlægge dokumentation for omkostninger og afgifter i forbindelse med hver enkelt komponent i pakken, som kan købes gennem eller fra selskabet eller formidleren separat.

Begrundelse

Denne ordlyd bringer forslaget i overensstemmelse med tilgangen i MiFID.

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23, stk. 1 og 2, finder ligeledes anvendelse på forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der udøver forsikringsformidling i forbindelse med alle forsikringsprodukter.

Begrundelse

For så vidt angår MH's ændringsforslag vedrørende artikel 17 er oplysninger om vederlag af begrænset værdi i forhold til håndtering af interessekonflikter. Dette udvider reglerne om interessekonflikter i artikel 23 til at omfatte alle forsikringsprodukter.

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan opretholde eller vedtage bestemmelser om strengere krav til den i artikel 21, 23, 24 og 25 omhandlede kundebeskyttelse, forudsat at disse bestemmelser er forenelige med EU-retten. ESMA og EIOPA bør samarbejde om at opnå så megen overensstemmelse som muligt mellem standardbestemmelserne om god forretningsskik for detailinvesteringsprodukter, som gennem retningslinjer er omfattet af enten MiFID II-direktivet eller dette direktiv.

Ændringsforslag  62

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at forsikringsformidlere og forsikringsselskaber træffer alle relevante forholdsregler for at kunne påvise interessekonflikter mellem dem selv, herunder deres ledere, ansatte og bundne forsikringsformidlere eller enhver anden person, der direkte eller indirekte er forbundet med dem ved et kontrolforhold, og deres kunder, eller mellem kunderne indbyrdes, som opstår ved udførelse af forsikringsformidling.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at forsikringsformidlere og forsikringsselskaber træffer alle relevante forholdsregler for at kunne påvise, afbøde, undgå og fjerne interessekonflikter mellem dem selv, herunder deres ledere, ansatte og bundne forsikringsformidlere eller enhver anden person, der direkte eller indirekte er forbundet med dem ved et kontrolforhold, og deres kunder, eller mellem kunderne indbyrdes, som opstår ved udførelse af forsikringsformidling.

Begrundelse

Det er på sin plads at spørge kunderne, om de ønsker information i papirform eller i elektronisk form i stedet for, at det er telefonforsikringsselskabet, som foretager opringningen, der spørger.

Ændringsforslag  63

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis de forholdsregler, som forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet har truffet i overensstemmelse med artikel 15, 16 og 17 for at styre interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at kunne sikre forebyggelse af risikoen for, at kunders eller potentielle kunders interesser skades, skal forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet klart oplyse kunden om interessekonflikternes generelle karakter eller kilder, inden de påtager sig opgaver for kundens regning.

 

2. En forsikringsformidler eller et forsikringsselskab opretholder og anvender effektive organisatoriske og administrationsmæssige ordninger for at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at hindre interessekonflikter, der kan skade dets kunders interesser.

 

Hvis de forholdsregler, som forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet har truffet, ikke er tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at kunne sikre forebyggelse af risikoen for, at kunders eller potentielle kunders interesser skades, skal forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet klart oplyse kunden om interessekonflikternes generelle karakter og kilder samt de skridt, som kunden har taget for at mindske denne risiko.

Ændringsforslag  64

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Oplysningerne skal:

 

a) gives på et varigt medium og

 

b) indeholde tilstrækkeligt detaljerede oplysninger under hensyntagen til kundetypen, så kunden kan træffe en beslutning på et informeret grundlag for så vidt angår den tjenesteydelse, som interessekonflikten opstår omkring.

Begrundelse

Det er afgørende, at salgsstandarderne for forsikringsinvesteringsprodukter er ensartede, uanset om disse produkter er finansielle instrumenter eller forsikringsinvesteringsprodukter. Dette vil skabe mindre forvirring og reducere muligheden for tilsynsarbitrage, samtidig med at det øger beskyttelsen af forsikringstagerne. Det er derfor vigtigt, at IMD2-teksten afspejler MiFID-teksten.

Ændringsforslag  65

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Gennemførelsen af informationskravene i artikel 24 og 25 bør stå i forhold til og tage højde for, hvorvidt kunden er en professionel kunde i den i bilag I omhandlede betydning.

Begrundelse

De foreslåede ændringer til artikel 24 yder vejledning om anvendelsen af disse artikler med hensyn til professionelle kunder og andre ændringsforslag med henblik på at bringe teksten i overensstemmelse med den nuværende tilgang i MiFID II.

Ændringsforslag  66

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet og deres tjenesteydelser. Når der ydes rådgivning, skal det af oplysningerne fremgå, om rådgivningen ydes på uafhængigt grundlag, og om den er baseret på en generel eller en mere begrænset analyse af markedet, samt om forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet vil give kunden en løbende vurdering af de anbefalede forsikringsprodukters egnethed

a) forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet og deres tjenesteydelser. Når der ydes rådgivning, skal det af oplysningerne fremgå, om rådgivningen ydes på uafhængigt grundlag, og om den er baseret på en generel eller en mere begrænset analyse af markedet, samt om forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet vil give kunden en løbende vurdering af og de seneste oplysninger om de anbefalede forsikringsprodukters egnethed

Begrundelse

En løbende vurdering, dvs. en gentagen obligatorisk rådgivning om forsikringsproduktet og dets hensigtsmæssighed, er næppe mulig, mens en tilvejebringelse af de seneste oplysninger om et produkt eller en tjenesteydelse på kundens anmodning derimod er en nødvendig tjenesteydelse.

Ændringsforslag  67

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) forsikringsprodukter og foreslåede investeringsstrategier. Dette bør omfatte relevant vejledning og relevante advarsler om de risici, der er forbundet med investering i de pågældende produkter eller i forbindelse med særlige investeringsstrategier

b) forsikringsprodukter og foreslåede investeringsstrategier. Dette bør omfatte relevant vejledning og relevante advarsler om de risici, der er forbundet med investering i de pågældende produkter eller i forbindelse med særlige investeringsstrategier, herunder risikoen for at den oprindelige investering ikke giver noget afkast, eller at den bliver tabsgivende

Ændringsforslag  68

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) omkostninger og dertil knyttede afgifter.

c) omkostninger og dertil knyttede afgifter. Såfremt der opkræves afgifter ved mere end en lejlighed og med forskellige beløb, gives der et skøn over omkostningerne, herunder hvornår sådanne afgifter kan forventes.

Ændringsforslag  69

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. De i denne artikel omhandlede oplysninger skal gives i en form, som er forståelig, på en sådan måde, at kunder eller potentielle kunder i rimeligt omfang kan forstå det specifikke tilbudte forsikringsprodukts art og risici og dermed træffe informerede investeringsbeslutninger. Disse oplysninger kan gives i et standardiseret format.

4. De i denne artikel omhandlede oplysninger skal gives i en form, som er forståelig, på en sådan måde, at kunder eller potentielle kunder i rimeligt omfang kan forstå den tilbudte specifikke type finansielt instruments art og risici og dermed træffe informerede investeringsbeslutninger. Disse oplysninger kan gives i et standardiseret format.

Begrundelse

Overensstemmelse med ordlyden i MiFID II.

Ændringsforslag  70

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) vurdere et tilstrækkeligt stort antal af de forsikringsprodukter, der findes på markedet. Der skal være tale om forsikringsprodukter, som er forskelligartede med hensyn til type og udstedere eller produktudbydere, og de må ikke være begrænset til forsikringsprodukter, der udstedes eller udbydes af enheder, som har tætte forbindelser med forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet, og

a) vurdere en række af de forsikringsprodukter, der findes på markedet. Der skal være tale om forsikringsprodukter, som er forskelligartede med hensyn til type og udstedere eller produktudbydere, og de må ikke være begrænset til forsikringsprodukter, der udstedes eller udbydes af enheder, som har tætte forbindelser med forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet, og

Ændringsforslag  71

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) de må ikke acceptere eller modtage gebyrer, provisioner eller andre pengeydelser, der betales af tredjemand eller en person, der handler på tredjemands vegne, i forbindelse med leveringen af den pågældende tjenesteydelse til kunder.

b) om kunden skal betale et gebyr for rådgivningen.

Ændringsforslag  72

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Medlemsstaterne kan indføre yderligere krav til forsikringsformidlere eller forsikringsselskaber, som meddeler kunden, at investeringsrådgivningen ydes på et uafhængigt grundlag.

Ændringsforslag  73

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 33 vedrørende foranstaltninger, der skal sikre, at forsikringsformidlere og forsikringsselskaber er i overensstemmelse med principperne i denne artikel, når de udøver forsikringsformidling med deres kunder. Disse delegerede retsakter skal fastsætte følgende:

udgår

a) den eller de til kunden eller den potentielle kunde tilbudte eller leverede tjenesteydelsers art, idet der tages hensyn til transaktionernes type, genstand, omfang og hyppighed og

 

b) arten af de produkter, der tilbydes eller påtænkes, herunder de forskellige typer forsikringsprodukter.

 

Begrundelse

Mandatet og målet for de delegerede retsakter er ikke klart defineret.

Ændringsforslag  74

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at deres administrative sanktioner og foranstaltninger er effektive, forholdsmæssige og har afskrækkende virkning.

1. Medlemsstaterne sikrer, at deres administrative sanktioner og foranstaltninger er effektive, forholdsmæssige og har afskrækkende virkning svarende til produktets eller tjenesteydelsens kompleksitet.

Begrundelse

Sanktioner bør mere udtrykkeligt stå i forhold til kompleksiteten af de produkter eller tjenesteydelser, der formidles.

Ændringsforslag  75

Forslag til direktiv

Artikel 34 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, 17, 23, 24 og 25 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på 2 måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 23 og 25 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på 2 måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

PROCEDURE

Titel

Forsikringsformidling (omarbejdning)

Referencer

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

11.9.2012

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

11.9.2012

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Catherine Stihler

18.9.2012

Behandling i udvalg

10.1.2013

20.2.2013

11.4.2013

 

Dato for vedtagelse

25.4.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Adam Bielan, Preslav Borissov, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Pier Antonio Panzeri, Patricia van der Kammen, Kerstin Westphal

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Paul Rübig

 • [1]  Undersøgelse af følgerne af revisionen af forsikringsformidlingsdirektivets (ETD/2007/IM/B2/51) endelige rapport; http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/imd_final_en.pdf
 • [2]  Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om konsekvensanalyse, der ledsager Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling
  http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/consumers/mediation/20120703-impact-assessment_en.pdf

UDTALELSE fra Retsudvalget (21.3.2013)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning)
(COM(2012)0360 – C7‑0180/2012 – 2012/0175(COD))

Ordfører for udtalelse: Klaus-Heiner Lehne

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Da dette forslags hovedformål og genstand er at harmonisere nationale bestemmelser på de nævnte områder, bør det baseres på artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i TEUF. Det bør ske i form af et direktiv, således at gennemførelsesbestemmelserne på de områder, det dækker, om nødvendigt kan tilpasses de særlige karakteristika ved hver medlemsstats marked og retssystem. Dette direktiv bør også tage sigte på at koordinere nationale bestemmelser om adgang til at udøve forsikrings– og genforsikringsformidling, herunder erhvervsmæssig administration af skadestilfælde og skadesafregning, og er derfor baseret på artikel 53, stk. 1, i traktaten. Da det drejer sig om en sektor, som udbyder tjenesteydelser i hele Unionen, er dette direktiv endvidere også baseret på artikel 62 i traktaten.

(2) Da dette forslags hovedformål og genstand er at harmonisere nationale bestemmelser på de nævnte områder, bør det baseres på artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i TEUF. Det bør ske i form af et direktiv, således at gennemførelsesbestemmelserne på de områder, det dækker, om nødvendigt kan tilpasses de særlige karakteristika ved hver medlemsstats marked og retssystem. Dette direktiv bør også tage sigte på at koordinere nationale bestemmelser om adgang til at udøve forsikrings– og genforsikringsformidling og er derfor baseret på artikel 53, stk. 1, i traktaten. Da det drejer sig om en sektor, som udbyder tjenesteydelser i hele Unionen, er dette direktiv endvidere også baseret på artikel 62 i traktaten.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) For at sikre det samme beskyttelsesniveau, uanset hvordan forbrugerne køber et forsikringsprodukt, enten direkte fra et forsikringsselskab eller indirekte fra en formidler, skal direktivet finde anvendelse ikke alene på forsikringsselskaber, men også på andre markedsdeltagere, der sælger forsikringsprodukter som en accessorisk aktivitet (f.eks. rejsebureauer og biludlejningsfirmaer, leverandører af varer, som ikke opfylder betingelserne for fritagelse).

udgår

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på personer, hvis virksomhed består i at assistere (uanset om det er på vegne af en kunde eller et forsikringsselskab) med administration og gennemførelse af forsikrings- eller genforsikringsaftaler, herunder erhvervsmæssig administration af skadestilfælde eller skadesafregning eller taksation.

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på personer, hvis virksomhed består i at assistere (uanset om det er på vegne af en kunde eller et forsikringsselskab) med administration og gennemførelse af forsikrings- eller genforsikringsaftaler.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Anvendelsesområdet bør ikke omfatte personer inden for andre erhverv, f.eks. skatteeksperter eller revisorer, som rådgiver om forsikringsdækning lejlighedsvis i forbindelse med udøvelsen af denne anden erhvervsvirksomhed, eller personer, der blot formidler generelle oplysninger om forsikringsprodukter, når formålet ikke er at bistå kunden med at indgå eller opfylde en forsikrings- eller genforsikringsaftale

(12) Anvendelsesområdet bør ikke omfatte personer inden for andre erhverv, f.eks. skatteeksperter eller revisorer, som rådgiver om forsikringsdækning lejlighedsvis i forbindelse med udøvelsen af denne anden erhvervsvirksomhed, eller personer, der blot formidler generelle oplysninger om forsikringsprodukter, når formålet ikke er at bistå kunden med at indgå eller opfylde en forsikrings- eller genforsikringsaftale, og heller ikke erhvervsmæssig administration af et forsikrings- eller genforsikringsselskabs skadestilfælde eller skadesafregning og taksation.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør ikke anvende registreringskravet på forsikringsformidlere, som udøver forsikringsformidling i forbindelse med visse typer forsikringsaftaler som en accessorisk aktivitet, eller på erhvervsmæssig administration af skadestilfælde eller skadesafregning eller taksation, forudsat at de opfylder kravene i dette direktiv med hensyn til viden og kunnen og et godt omdømme samt de gældende krav til information og god forretningsskik, og der er indgivet en aktivitetserklæring til den kompetente myndighed.

udgår

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Det er vigtigt at sikre en høj grad af professionalisme og kompetencer blandt forsikrings- og genforsikringsformidlere og ansatte i forsikringsselskaber med direkte salg til kunder, som er involveret i arbejdet forud for, under og efter salg af forsikringspolicer. Derfor skal formidlere, ansatte i forsikringsselskaber med direkte salg til kunder og biludlejningsfirmaer og rejsebureauer samt personer, som varetager administration af skadestilfælde eller skadesafregning eller taksation, have faglig viden, som svarer til aktiviteternes kompleksitet. Der bør sikres efteruddannelse.

(22) Det er vigtigt at sikre en høj grad af professionalisme og kompetencer blandt forsikrings- og genforsikringsformidlere og ansatte i forsikringsselskaber med direkte salg til kunder, som er involveret i arbejdet forud for, under og efter salg af forsikringspolicer. Derfor skal formidlere og ansatte i forsikringsselskaber med direkte salg til kunder have faglig viden, som gør dem i stand til at varetage deres opgaver og opfylde deres forpligtelser tilfredsstillende. Der bør sikres løbende efteruddannelse.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31) For at begrænse interessekonflikter mellem sælger og køber af et forsikringsprodukt er det nødvendigt at sikre, at der offentliggøres tilstrækkelige oplysninger om forsikringssælgerens vederlag. I forbindelse med livsforsikringsprodukter bør formidlere og ansatte hos forsikringsformidlere eller i forsikringsselskaber derfor være forpligtet til at informere kunderne om deres vederlag forud for salg. I forbindelse med andre forsikringsprodukter skal kunder, med forbehold af en overgangsperiode på 5 år, informeres om kundens ret til at anmode om disse oplysninger, som skal gives efter anmodning fra kunderne.

udgår

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32) For at give kunderne sammenlignelige oplysninger om de leverede forsikringsformidlingstjenesteydelser, uanset om kunderne køber dem gennem en formidler eller direkte fra et forsikringsselskab, og for at undgå konkurrenceforvridning ved at tilskynde forsikringsselskaber til at sælge direkte til kunderne frem for via formidlere for at undgå oplysningskravene, bør forsikringsselskaber også være forpligtet til at informere de kunder, som de leverer forsikringsformidlingstjensteydelser til direkte, om det vederlag, de modtager for salg af forsikringsprodukter.

udgår

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 50

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(50) For at opfylde dette direktivs målsætninger bør Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten tillægges beføjelse til at vedtage retsakter, der uddyber begreber som tilstrækkelige kundskaber og kompetencer hos formidleren, håndtering af interessekonflikter, forpligtelser med hensyn til god forretningsskik i forbindelse med forsikringsdetailinvesteringspakkeprodukter og procedurer og formularer til indgivelse af oplysninger i relation til sanktioner. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

udgår

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52) Kommissionen bør i medfør af artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i overensstemmelse med artikel 10-15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), tillægges beføjelse til at vedtage retsakter, der uddyber begreber som tilstrækkelige kundskaber og kompetencer hos formidleren, jf. artikel [8], håndtering af interessekonflikter, jf. artikel [17 og 23], og forpligtelser med hensyn til god forretningsskik i forbindelse forsikringsdetailinvesteringspakkeprodukter, jf. artikel [24 og 25], samt gennemførelsesmæssige tekniske standarder for procedurer og formularer til indgivelse af oplysninger i relation til sanktioner, jf. artikel [30]. EIOPA bør udarbejde udkast til disse delegerede retsakter og gennemførelsesmæssige tekniske standarder.

(52) Kommissionen bør i overensstemmelse med artikel 10-15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder for procedurer og formularer til indgivelse af oplysninger i relation til sanktioner, jf. artikel [31]. EIOPA bør udarbejde udkast til disse gennemførelsesmæssige tekniske standarder.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastsætter regler for, hvordan fysiske og juridiske personer, der er eller ønsker at blive etableret i en medlemsstat, kan optage og udøve forsikrings- og genforsikringsformidling, herunder erhvervsmæssig administration af skadestilfælde og skadesafregning.

1. Dette direktiv fastsætter regler for, hvordan fysiske og juridiske personer, der er eller ønsker at blive etableret i en medlemsstat, kan optage og udøve forsikrings- og genforsikringsformidling.

Begrundelse

Det er ikke berettiget at medtage erhvervsmæssig administration af skadestilfælde og skadesafregning i direktivets anvendelsesområde. Disse aktiviteter vedrører ikke salg af forsikringsprodukter og kan ikke betragtes som forsikringsformidling. Desuden er disse aktiviteter allerede tilstrækkeligt dækket af national lovgivning.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) Forsikringen udgør et supplement til varer, som leveres af en given leverandør, såfremt forsikringen dækker risikoen for driftsfejl ved, tab eller beskadigelse af de varer, der leveres af den pågældende leverandør.

e) Forsikringen udgør et supplement til det produkt eller den tjenesteydelse, som leveres af en given leverandør, såfremt forsikringen dækker:

Begrundelse

Den undtagelse for supplerende forsikringer, der dækker tab eller beskadigelse af bagage og andre risici i tilknytning til en rejse bestilt hos den pågældende leverandør, som allerede var indeholdt i IMD1, bør bevares. Sådanne forsikringer er som regel enkle produkter med lav præmie og kort varighed. Det er derfor ikke nødvendigt at medtage sådanne supplerende forsikringer i direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – litra e – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

i) risikoen for driftsfejl ved, tab eller beskadigelse af varer leveret af den pågældende leverandør, eller

Begrundelse

Den undtagelse for supplerende forsikringer, der dækker tab eller beskadigelse af bagage og andre risici i tilknytning til en rejse bestilt hos den pågældende leverandør, som allerede var indeholdt i IMD1, bør bevares. Sådanne forsikringer er som regel enkle produkter med lav præmie og kort varighed. Det er derfor ikke nødvendigt at medtage sådanne supplerende forsikringer i direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – litra e – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ii) tab eller beskadigelse af bagage og andre risici i tilknytning til en rejse bestilt hos den pågældende leverandør, uanset om forsikringen omfatter livs- eller ansvarsforsikring, forudsat at dækningen er accessorisk i forhold til hoveddækningen vedrørende risici i tilknytning til denne rejse.

Begrundelse

Den undtagelse for supplerende forsikringer, der dækker tab eller beskadigelse af bagage og andre risici i tilknytning til en rejse bestilt hos den pågældende leverandør, som allerede var indeholdt i IMD1, bør bevares. Sådanne forsikringer er som regel enkle produkter med lav præmie og kort varighed. Det er derfor ikke nødvendigt at medtage sådanne supplerende forsikringer i direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. "forsikringsformidling": virksomhed, der består i at rådgive om, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af forsikringsaftaler, at indgå sådanne aftaler eller at medvirke ved administrationen og opfyldelsen af sådanne aftaler, navnlig i skadestilfælde, og virksomhed, der består i erhvervsmæssig administration af skadestilfælde og skadesafregning Udøves sådan virksomhed af forsikringsselskaber uden forsikringsformidleres medvirken, anses det også for forsikringsformidling.

3. "forsikringsformidling": virksomhed, der består i at rådgive om, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af forsikringsaftaler eller i at indgå sådanne aftaler eller medvirke ved administrationen og opfyldelsen af sådanne aftaler, navnlig i skadestilfælde. Udøves sådan virksomhed af forsikringsselskaber uden forsikringsformidleres medvirken, anses det også for forsikringsformidling.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 3 – afsnit 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) erhvervsmæssig administration af et forsikringsselskabs skadestilfælde eller skadesafregning eller taksation

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. "genforsikringsformidling": virksomhed, der består i at rådgive om , foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af genforsikringsaftaler, at indgå sådanne aftaler eller at medvirke ved administrationen og opfyldelsen af sådanne aftaler, navnlig i skadestilfælde , og virksomhed, der består i erhvervsmæssig administration af skadestilfælde og skadesafregning . Udøves sådan virksomhed af genforsikringsselskaber uden genforsikringsformidleres medvirken, anses det også for genforsikringsformidling.

6. "genforsikringsformidling": virksomhed, der består i at rådgive om, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af genforsikringsaftaler eller i at indgå sådanne aftaler eller medvirke ved administrationen og opfyldelsen af sådanne aftaler, navnlig i skadestilfælde. Udøves sådan virksomhed af genforsikringsselskaber uden genforsikringsformidleres medvirken, anses det også for genforsikringsformidling.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 6 – afsnit 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) erhvervsmæssig administration af et genforsikringsselskabs skadestilfælde eller skadesafregning eller taksation

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 2 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. "rådgivning": en anbefaling til en kunde, enten efter anmodning fra kunden eller på forsikringsselskabets eller forsikringsformidlerens foranledning

9. "rådgivning": personlige anbefalinger til en kunde eller en potentiel kunde vedrørende et forsikringsprodukt enten efter anmodning fra kunden eller på forsikringsselskabets eller forsikringsformidlerens foranledning

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. "betinget provision": et vederlag i form af provision, hvor det skyldige beløb udbetales, på betingelse af at de aftalte mål er nået for de forretninger, som formidleren har overdraget til forsikringsselskabet

10. "betinget provision": et vederlag i form af provision, hvor det skyldige beløb udbetales på betingelse af, at et hvilket som helst af de aftalte mål er nået for de aktiviteter, som formidleren har i forbindelse med forsikringsselskabet

Begrundelse

Provision kan ikke kun optjenes ved at nå mål vedrørende de forretninger, som overdrages, med også på grundlag af antallet af skadestilfælde fra formidlerens kunder. Definitionen bør omfatte alle elementer, som påvirker dette vederlag. Nogle bank-/forsikringsgrupper beregner provision på grundlag af krydssalg: f.eks. er provision på et realkreditlån forskelligt alt afhængigt af, om der sælges en livsforsikring til samme kunde. Denne praksis tilskynder formidleren til at sælge flere produkter samtidigt, endda selv om kunden ikke har behov for dem eller kunne finde et mere attraktivt tilbud et andet sted.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

udgår

Erklæringsprocedure for accessorisk forsikringsformidling; erhvervsmæssig administration af skadestilfælde eller taksation

 

1. Registreringskravene i artikel 3 finder ikke anvendelse på en forsikringsformidler, der formidler forsikringer som et accessorisk aktivitet, forudsat at aktiviteterne opfylder følgende betingelser:

 

a) forsikringsformidleren udøver ikke forsikringsformidling som hovederhverv

 

b) forsikringsformidleren formidler kun visse forsikringsprodukter, som supplerer et produkt eller en tjenesteydelse, og angiver dem tydeligt i erklæringen

 

c) de pågældende forsikringsprodukter omfatter ikke livs- eller ansvarsforsikring, medmindre dækningen er forbundet med hoveddækningen.

 

2. Registreringskravene i artikel 3 finder ikke anvendelse på forsikringsformidlere, hvis eneste virksomhed består i erhvervsmæssig administration af skadestilfælde eller taksation.

 

3. Forsikringsformidlere, som er omfattet af stk. 1 og 2, afgiver en erklæring til den kompetente myndighed i hjemlandet, hvorved den kompetente myndighed informeres om formidlerens identitet, adresse og erhvervsaktiviteter.

 

4. Formidlere, som er omfattet af stk. 1 og 2, er omfattet af bestemmelserne i kapitel I, III, IV, V, VIII, IX og artikel 15 og 16.

 

Begrundelse

Med udeladelsen af erhvervsmæssig administration af skadestilfælde og skadesafregning fra direktivets anvendelsesområde og genindsættelsen af undtagelsen i artikel 1, stk. 2, litra e), er hovedformålet med erklæringsproceduren bortfaldet, og den bør derfor udgå.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Forsikrings- og genforsikringsformidlere , herunder dem, der udøver formidling som en accessorisk aktivitet, personer, som varetager erhvervsmæssig administration af skadestilfælde, skadesafregning eller taksation, og personale i forsikringsselskaber, som udøver forsikringsformidling, skal besidde passende viden og kunnen som fastsat af formidlerens eller selskabets hjemland , således at de kan varetage deres opgaver og opfylde deres forpligtelser tilfredsstillende, og dokumentere passende erhvervsmæssig erfaring i forhold til de komplicerede produkter, som de formidler .

1. Forsikrings- og genforsikringsformidlere og personale i forsikringsselskaber, som udøver forsikringsformidling, skal besidde passende viden og kunnen som fastsat af formidlerens eller selskabets hjemland, således at de kan varetage deres opgaver og opfylde deres forpligtelser tilfredsstillende.

Begrundelse

Det er vigtigt, at formidlere og personale i forsikringsselskaber har passende viden og kunnen, således at de kan varetage deres opgaver og opfylde deres forpligtelser tilfredsstillende. Det yderligere krav om at dokumentere passende erhvervsmæssig erfaring bør dog udgå. Ellers bliver det praktisk talt umuligt at få adgang til forsikringsformidlererhvervet.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 33. I disse delegerede retsakter uddybes

8. Medlemsstaterne præciserer

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a. I forbindelse med den gensidige anerkendelse af passende viden og kunnen hos forsikrings- og genforsikringsformidlere samt de medarbejdere i forsikringsselskaber, som er beskæftiget med forsikringsformidling, navnlig niveauet for de faglige kvalifikationer, bør værtslandet acceptere nationale kvalifikationer på niveau 3 eller derover i henhold til den europæiske referenceramme for kvalifikationer, der blev etableret i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring, som dokumentation for, at forsikrings- eller genforsikringsformidleren opfylder de krav til viden og kunnen, som er en betingelse for registrering i overensstemmelse med dette direktiv.

Begrundelse

For at undgå opsplitning af det indre marked bør der på grundlag af den europæiske referenceramme for kvalifikationer fastlægges minimumskrav angående viden og kunnen, der gælder for alle medlemsstater.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede myndigheder skal være enten offentlige myndigheder eller organer, der er anerkendt i den nationale lovgivning eller anerkendt af en offentlig myndighed, som udtrykkeligt har beføjelse hertil efter den nationale lovgivning. De må ikke være forsikrings- eller genforsikringsselskaber.

2. De i stk. 1 omhandlede myndigheder skal være enten offentlige myndigheder eller organer, der er anerkendt i den nationale lovgivning eller anerkendt af en offentlig myndighed, som udtrykkeligt har beføjelse hertil efter den nationale lovgivning. De må ikke være forsikrings- eller genforsikringsselskaber og heller ikke sammenslutninger, blandt hvis medlemmer der direkte eller indirekte er forsikrings- eller genforsikringsselskaber eller forsikrings- eller genforsikringsformidlere.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at forhindre interessekonflikter mellem forsikringsmæglere og deres tilsynsmyndigheder og dermed at forbedre tjenesteydelsernes kvalitet og markedets effektivitet.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. De i stk. 3 omhandlede beføjelser udøves i henhold til national ret og omfatter mindst retten til

 

a) at få adgang til ethvert dokument, som kan være relevant for varetagelsen af tilsynsforpligtelserne, i enhver form og at modtage en kopi deraf

 

b) at indhente oplysninger fra enhver person og om nødvendigt indkalde og udspørge en person for at skaffe sig oplysninger

 

c) at gennemføre kontrolundersøgelser på stedet

 

d) at udføre anonyme testindkøb (mystery shopping)

 

e) at kræve nedlagt midlertidigt forbud mod erhvervsvirksomhed

 

f) at kræve af forsikringsselskaber, at de udleverer oplysninger

 

g) at henvise sager til strafferetlig forfølgelse

 

h) at lade en revisor eller anden sagkyndig gennemføre kontroller eller undersøgelser.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at forhindre interessekonflikter mellem forsikringsmæglere og deres tilsynsmyndigheder og dermed at forbedre tjenesteydelsernes kvalitet og markedets effektivitet.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres hensigtsmæssige, effektive uvildige og uafhængige udenretslige klage- og tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse med tvister mellem forsikringsformidlere og deres kunder og mellem forsikringsselskaber og deres kunder, hvor det er hensigtsmæssigt ved brug af eksisterende organer. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at alle forsikringsselskaber og forsikringsformidlere deltager i procedurerne for udenretslig tvistbilæggelse, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres hensigtsmæssige, effektive uvildige og uafhængige udenretslige klage- og tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse med tvister mellem forsikringsformidlere og forbrugere og mellem forsikringsselskaber og forbrugere, hvor det er hensigtsmæssigt ved brug af eksisterende organer. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at alle forsikringsselskaber og forsikringsformidlere deltager i procedurerne for udenretslig tvistbilæggelse, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) formidleren yder rådgivning på basis af en objektiv analyse, eller

i) formidleren yder rådgivning på basis af en objektiv analyse og under hensyntagen til kundens interesser, eller

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) formidleren ikke har en kontraktlig forpligtelse til udelukkende at benytte et eller flere forsikringsselskaber og ikke yder rådgivning på basis af en objektiv analyse. I så fald skal han meddele navnene på de forsikringsselskaber, han kan benytte og faktisk benytter

(iii) formidleren ikke har en kontraktlig forpligtelse til udelukkende at benytte et eller flere forsikringsselskaber og ikke yder rådgivning på basis af en objektiv analyse og under hensyntagen til kundens interesser. I så fald skal han meddele navnene på de forsikringsselskaber, han kan benytte og faktisk benytter

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) hvis formidleren modtager et gebyr eller en form for provision, det samlede vederlag for de forsikringsprodukter, der tilbydes eller påtænkes, eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan gives, beregningsgrundlaget for hele gebyret eller provisionen eller kombinationen af de to

f) hvis formidleren eller en af dennes ansatte modtager et gebyr eller en form for provision, beløbet eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan fastlægges eller kun kan fastlægges med en uforholdsmæssig indsats, beregningsgrundlaget for gebyret eller provisionen eller kombinationen af de to, hvis kunden anmoder herom. Kunden skal oplyses om sin ret til at anmode om disse oplysninger

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) hvis provisionen udbetales på betingelse af, at de aftalte mål eller tærskler er nået for de forretninger, som formidleren har overdraget til et forsikringsselskab, målene eller tærsklerne samt de beløb, der skal udbetales, hvis de nås.

udgår

Begrundelse

Alt for detaljerede oplysninger kan være forvirrende for forbrugerne. Offentliggørelse af ​​vederlagets størrelse og variable vederlags form og beregningsgrundlag bidrager ikke til forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1, litra f), skal formidlere af andre forsikringsaftaler end aftaler i de klasser, der er omhandlet i bilag I til direktiv 2002/83/EF, inden indgåelse af sådanne forsikringsaftaler, hvis formidleren modtager et gebyr eller en provision, i fem år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden

udgår

(a) give kunden information om beløbet eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan gives, beregningsgrundlaget for gebyret eller provisionen eller kombinationen af de to, hvis kunden anmoder herom

 

(b) oplyse kunden om, at han har ret til at anmode om den information, der er omhandlet i litra a).

 

Begrundelse

Alt for detaljerede oplysninger kan være forvirrende for forbrugerne. Offentliggørelse af ​​vederlagets størrelse og variable vederlags form og beregningsgrundlag bidrager ikke til forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Forsikringsselskabet eller forsikringsformilderen skal også informere kunden om, hvilken form for variabelt vederlag selskabets eller formidlerens ansatte modtager for at formidle og administrere det pågældende forsikringsprodukt, og om beregningsgrundlaget herfor.

udgår

Begrundelse

Alt for detaljerede oplysninger kan være forvirrende for forbrugerne. Offentliggørelse af ​​vederlagets størrelse og variable vederlags form og beregningsgrundlag bidrager ikke til forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis kunden foretager betalinger i henhold til forsikringsaftalen efter dens indgåelse, skal forsikringsselskabet eller –formidleren også give oplysninger i overensstemmelse med denne artikel om sådanne betalinger.

udgår

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 33. Disse delegerede retsakter skal fastsætte følgende:

udgår

a) passende kriterier for, hvordan kunden informeres om formidlerens vederlag – herunder bundet provision, jf. stk. 1, litra f ) og g), og stk. 2 i denne artikel

 

b) passende kriterier for fastlæggelse af navnlig beregningsgrundlaget for hele gebyret eller provisionen eller kombinationen af de to

 

c) de foranstaltninger, som forsikringsformidlere og forsikringsselskaber med rimelighed kan forventes at træffe for at informere kunden om vederlaget.

 

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis den i artikel 16, 17 og 18 omhandlede information gives ved brug af et andet varigt medium end papir eller ved hjælp af et websted, gives kunden dog efter anmodning en papirudgave gratis.

3. Hvis den i artikel 16, 17 og 18 omhandlede information gives ved brug af et andet varigt medium end papir eller ved hjælp af et websted, gives kunden dog efter anmodning en papirudgave gratis. Kunden skal oplyses om denne ret.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis de forholdsregler, som forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet har truffet i overensstemmelse med artikel 15, 16 og 17 for at styre interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at kunne sikre forebyggelse af risikoen for, at kunders eller potentielle kunders interesser skades, skal forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet klart oplyse kunden om interessekonflikternes generelle karakter eller kilder, inden de påtager sig opgaver for kundens regning.

2. En forsikringsformidler eller et forsikringsselskab skal til stadighed opretholde og benytte effektive organisatoriske og administrative ordninger med henblik på at træffe alle rimelige forholdsregler til forebyggelse af, at interessekonflikter skader kundernes interesser. Hvis de forholdsregler, som forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet har truffet for at styre interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at kunne sikre forebyggelse af risikoen for, at kunders eller potentielle kunders interesser skades, skal forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet klart oplyse kunden om interessekonflikternes generelle karakter eller kilder, inden de påtager sig opgaver for kundens regning.

Begrundelse

For at sikre, at IMD II-teksten er i tråd med MiFID II, der pålægger virksomheder at have udarbejdet effektive organisatoriske og administrative foranstaltninger til forebyggelse af interessekonflikter.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 33, som uddyber:

udgår

a) de forholdsregler og effektive organisatoriske og administrative foranstaltninger, forsikringsformidlere og forsikringsselskaber med rimelighed kan forventes at træffe for at påvise, forhindre, styre og oplyse om interessekonflikter, når de udfører forsikringsformidling

 

b) passende kriterier for at bestemme de interessekonflikttyper, som kan skade forsikringsformidlerens eller forsikringsselskabets kunders eller potentielle kunders interesser.

 

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet og deres tjenesteydelser. Når der ydes rådgivning, skal det af oplysningerne fremgå, om rådgivningen ydes på uafhængigt grundlag, og om den er baseret på en generel eller en mere begrænset analyse af markedet, samt om forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet vil give kunden en løbende vurdering af de anbefalede forsikringsprodukters egnethed

a) forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet og deres tjenesteydelser. Når der ydes rådgivning, skal det af oplysningerne fremgå udtrykkeligt, om rådgivningen ydes på uafhængigt grundlag, og om den er baseret på en generel eller en mere begrænset analyse af markedet, samt om forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet regelmæssigt vil give kunden en aftalemæssigt tilsikret eller uforpligtende vurdering af de anbefalede forsikringsprodukters egnethed

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Når forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet meddeler kunden, at forsikringsrådgivningen ydes på uafhængigt grundlag, skal forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet:

udgår

a) vurdere et tilstrækkeligt stort antal af de forsikringsprodukter, der findes på markedet. Der skal være tale om forsikringsprodukter, som er forskelligartede med hensyn til type og udstedere eller produktudbydere, og de må ikke være begrænset til forsikringsprodukter, der udstedes eller udbydes af enheder, som har tætte forbindelser med forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet, og

 

b) de må ikke acceptere eller modtage gebyrer, provisioner eller andre pengeydelser, der betales af tredjemand eller en person, der handler på tredjemands vegne, i forbindelse med leveringen af den pågældende tjenesteydelse til kunder.

 

Begrundelse

Direktivet bør ikke diskriminere bestemte aflønningssystemer, der har etableret sig på markedet, og som sikrer forsikringsdækning for borgerne.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 33 vedrørende foranstaltninger, der skal sikre, at forsikringsformidlere og forsikringsselskaber er i overensstemmelse med principperne i denne artikel, når de udøver forsikringsformidling med deres kunder. Disse delegerede retsakter skal fastsætte følgende:

udgår

a) den eller de til kunden eller den potentielle kunde tilbudte eller leverede tjenesteydelsers art, idet der tages hensyn til transaktionernes type, genstand, omfang og hyppighed og

 

b) arten af de produkter, der tilbydes eller påtænkes, herunder de forskellige typer forsikringsprodukter.

 

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet yder rådgivning, skal de indhente de nødvendige oplysninger om kundens eller den potentielle kundes kendskab til og erfaring på det område, som er relevant for den specifikke type produkt eller service, kundens eller den potentielle kundes finansielle situation og investeringsmål, så forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet kan anbefale kunden eller den potentielle kunde de forsikringsprodukter, der egner sig for vedkommende.

1. Når forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet yder rådgivning, skal de indhente de nødvendige oplysninger om kundens eller den potentielle kundes behov, kendskab til og erfaring på det område, som er relevant for den specifikke type produkt eller service, kundens eller den potentielle kundes finansielle interesser og investeringsmål, så forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet kan anbefale kunden eller den potentielle kunde de forsikringsprodukter, der er i vedkommendes bedste interesse.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Finder forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet på grundlag af de oplysninger modtaget i medfør af første afsnit, at produktet eller tjenesteydelsen ikke er hensigtsmæssig for kunden eller den potentielle kunde, advarer forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet kunden eller den potentielle kunde. Denne advarsel kan gives i et standardiseret format.

Finder forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet på grundlag af de oplysninger, der er blevet anmodet om i medfør af første afsnit, at produktet eller tjenesteydelsen ikke er i kundens eller den potentielle kundes bedste interesse, oplyser forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet kunden eller den potentielle kunde om grunden dertil. Denne advarsel gives i et standardiseret format.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet registrerer kunden i sit kundekartotek med det eller de dokumenter, som f.eks. forsikringsformidlerens eller forsikringsselskabets og kundens aftale, hvori er anført parternes rettigheder og forpligtelser samt de øvrige betingelser, som gælder for forsikringsformidlerens eller forsikringsselskabets tjenesteydelser til kunden. Parternes kontraktlige rettigheder og forpligtelser kan medtages ved henvisning til andre dokumenter eller lovtekster.

3. Forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet registrerer kunden i sit kundekartotek med det eller de dokumenter, som f.eks. forsikringsformidlerens eller forsikringsselskabets og kundens aftale, hvori er anført parternes rettigheder og forpligtelser samt de øvrige betingelser, som gælder for forsikringsformidlerens eller forsikringsselskabets tjenesteydelser til kunden. Parternes kontraktlige rettigheder og forpligtelser kan medtages ved henvisning til andre dokumenter eller lovtekster. Det således registrerede udleveres til kunden.

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Medlemsstaterne tillader forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, når de udøver forsikringsformidling i forbindelse med salg, hvor der ikke ydes rådgivning, at fortsætte processen uden at modtage de oplysninger eller træffe den afgørelse, der er omhandlet i stk. 2, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

 

a) forsikringsformidlingen udføres på kundens eller den potentielle kundes foranledning

 

b) forsikringsformidlingen vedrører forsikringsbaserede investeringer, som

 

i) kun giver investeringseksponering for underliggende finansielle instrumenter, som betragtes som ikke-komplekse i overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, litra a), i [direktiv 2004/39/EC], eller

 

ii) ikke har en struktur, som gør det vanskeligt for kunden at forstå den involverede risiko

 

c) kunden eller den potentielle kunde er blevet informeret klart om, at forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet ikke er forpligtet til at vurdere, hvorvidt det tilbudte produkt er egnet eller hensigtsmæssigt, og at kunden derfor ikke er beskyttet af relevante regler om god forretningsskik. Denne advarsel kan gives i et standardiseret format.

Begrundelse

Dette ændringsforslag indfører en standard svarende til dem i MiFID II og giver dermed lige vilkår i forhold til ikke-forsikringsmæssige investeringsprodukter.

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 33 for at sikre, at forsikringsformidlere og forsikringsselskaber er i overensstemmelse med principperne i denne artikel, når de udøver forsikringsformidling med deres kunder. Disse delegerede retsakter skal fastsætte følgende:

udgår

(a) den eller de til kunden eller den potentielle kunde tilbudte eller leverede tjenesteydelsers art, idet der tages hensyn til transaktionernes type, genstand, omfang og hyppighed

 

(b) arten af de produkter, der tilbydes eller påtænkes, herunder de forskellige typer forsikringsprodukter.

 

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de administrative sanktioner og foranstaltninger, der kan anvendes i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, mindst omfatter følgende:

2. Medlemsstaterne sikrer, at de administrative sanktioner og foranstaltninger, der kan anvendes i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, mindst omfatter følgende:

a) en offentlig meddelelse, hvori nævnes den fysiske eller juridiske person og overtrædelsens art

 

b) en afgørelse, hvorefter det pålægges den fysiske eller juridiske person at bringe den udviste handlemåde til ophør og at afholde sig fra at gentage en sådan handlemåde

b) en afgørelse, hvorefter det pålægges den fysiske eller juridiske person at bringe den udviste handlemåde til ophør og at afholde sig fra at gentage en sådan handlemåde

c) for forsikrings- eller genforsikringsformidlere, inddragelse af formidlerens registrering i henhold til artikel 3

c) for forsikrings- eller genforsikringsformidlere, inddragelse af formidlerens registrering i henhold til artikel 3

d) et forbud mod varetagelse af hverv hos forsikringsformidlere eller genforsikringsformidlere eller i forsikrings- eller genforsikringsselskaber, som pålægges et hvilket som helst medlem af forsikrings- eller genforsikringsformidlerens eller forsikrings- eller genforsikringsselskabets ledelsesorgan eller en hvilken som helst anden fysisk person, der anses for at være ansvarlig

 

e) for juridiske personer, administrative bøder på op til 10 % af den juridiske persons samlede årsomsætning i det forudgående forretningsår; er den juridiske person et datterselskab af et moderselskab, er den relevante samlede årsomsætning den samlede årsomsætning, som fremgår af det øverste moderselskabs konsoliderede regnskab for det foregående forretningsår

e) for juridiske personer, administrative bøder på op til 8 % af den juridiske persons samlede årsomsætning i det forudgående forretningsår; er den juridiske person et datterselskab af et moderselskab, er den relevante samlede årsomsætning den samlede årsomsætning, som fremgår af det øverste moderselskabs konsoliderede regnskab for det foregående forretningsår

f) for fysiske personer, administrative bøder på op til 5 000 000 EUR eller i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, den tilsvarende værdi i national valuta på datoen for dette direktivs ikrafttræden.

f) for fysiske personer, administrative bøder på op til 3 000 000 EUR eller i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, den tilsvarende værdi i national valuta på datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Når den fortjeneste, der er opnået ved overtrædelsen, kan beregnes, sikrer medlemsstaterne, at maksimumsbeløbet ikke er mindre end det dobbelte af fortjenestebeløbet.

 

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 34

udgår

Udøvelse af beføjelser til at vedtage delegerede retsakter

 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2. De delegerede beføjelser i artikel 8, 17, 23, 24 og 25 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for dette direktivs ikrafttræden.

 

3. De delegerede beføjelser i artikel 8, 17, 23, 24 og 25 kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, 17, 23, 24 og 25 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på 2 måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

 

PROCEDURE

Titel

Forsikringsformidling (omarbejdning)

Referencer

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

11.9.2012

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

22.11.2012

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Klaus-Heiner Lehne

10.10.2012

Behandling i udvalg

22.1.2013

 

 

 

Dato for vedtagelse

19.3.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Ricardo Cortés Lastra

PROCEDURE

Titel

Forsikringsformidling (omarbejdning)

Referencer

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD)

Dato for høring af EP

3.7.2012

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

11.9.2012

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

11.9.2012

JURI

22.11.2012

JURI

11.9.2012

 

Ordfører

       Dato for valg

Werner Langen

27.3.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

6.11.2012

21.1.2013

24.4.2013

28.5.2013

Dato for vedtagelse

22.1.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

4

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marino Baldini, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jean-Pierre Audy, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Oleg Valjalo

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jürgen Creutzmann, Marian Harkin

Dato for indgivelse

5.2.2014