Процедура : 2012/0196(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0087/2014

Внесени текстове :

A7-0087/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0397

ДОКЛАД     ***I
PDF 824kWORD 331k
4.2.2014
PE 516.935v02-00 A7-0087/2014

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (преработка)

(COM(2012)0403 – C7‑0197/2012 – 2012/0196(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Матиас Гроте

(Преработка – член 87 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (преработка)

(COM(2012)0403 – C7‑0197/2012 – 2012/0196(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0403),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0197/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 ноември 2012 г.(1),

–   след консултация с Комитета на регионите,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

–   като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 11 ноември 2013 г. до комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните съгласно член 87, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0087/2014),

А. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и като има предвид, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с тези изменения предложението съдържа обикновена кодификация на съществуващите актове без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията10,

(20) За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент и правилното функциониране на системата на европейските икономически сметки за околната среда, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, по-специално за установяването на оформлението, модела и формата на някои документи. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета10,

______________

______________

10 ОВ L 55, 28.2.2011, стр. 13.

10 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение  2

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) „нотификация за внос“ означава нотификацията, дадена от вносителя или от негов посредник или представител по време на вноса в Съюза на екземпляр от видовете, включени в приложения C или D, на формуляра, предвиден в член 19, параграф 2;

г) „нотификация за внос“ означава нотификацията, дадена от вносителя или от негов посредник или представител по време на вноса в Съюза на екземпляр от видовете, включени в приложения C или D, на формуляра, предвиден в член 10, параграф 5;

Изменение  3

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. След консултации със съответните държави по произход и след като се вземе предвид становището на групата за научен преглед, Комисията може с актове за изпълнение да установи общи ограничения или ограничения за определени държави на произход с оглед на въвеждането в Съюза:

6. Комисията се оправомощава, след консултации със съответните държави по произход и след като се вземе предвид становището на групата за научен преглед, да приема делегирани актове в съответствие с член 20 за установяване на общи ограничения или ограничения за определени държави на произход с оглед на въвеждането в Съюза:

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Актовете за изпълнение, посочени в първа алинея, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане , посочена в член 21, параграф 2.

заличава се

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Издаване на сертификати

Издаване на разрешителни, уведомления и сертификати

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Комисията приема актове за изпълнение с цел определяне на оформлението на сертификатите, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. При получаване на заявление и изискваните подкрепящи документи от съответното лице и при условие че са спазени всички изисквания за издаване, управителният орган на държавата членка може да издаде разрешително за целите, посочени в член 4, параграфи 1 и 2 и член 5, параграфи 1 и 4.

 

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в. Комисията приема актове за изпълнение с цел определяне на оформлението на разрешителните, посочени в параграф 1б. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член  21, параграф 2.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 г (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1г. Комисията приема актове за изпълнение с цел определяне на оформлението на уведомлението за внос, посочено в член 4, параграфи 3 и 4. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 19

заличава се

Други изпълнителни правомощия

 

1. Комисията определя  чрез актове за изпълнение  формата на документите, посочени в член 4, член 5, член 7, параграф 4 и член 10.  Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.

 

2. Комисията, чрез актове за изпълнение, установява формуляра на нотификацията за внос.  Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.

 

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 7, член 5, параграф 5, член 7, параграфи 1, 2 и 3, член 8, параграф 4, член 9, параграф 6, член 11, параграф 5, член 12, параграф 4 и член 18, параграфи 1, 2 и 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на основния законодателен акт или от която и да е друга дата, установена от законодателя].

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 6, член 4, параграф 7, член 5, параграф 5, член 7, параграфи 1, 2 и 3, член 8, параграф 4, член 9, параграф 6, член 11, параграф 5, член 12, параграф 4 и член 18, параграфи 1, 2 и 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на основния законодателен акт или от която и да е друга дата, установена от законодателя].

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 7, член 5, параграф 5, член 7, параграфи 1, 2 и 3, член 8, параграф 4, член 9, параграф 6, член 11, параграф 5, член 12, параграф 4 и член 18, параграфи 1, 2 и 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 6, член 4, параграф 7, член 5, параграф 5, член 7, параграфи 1, 2 и 3, член 8, параграф 4, член 9, параграф 6, член 11, параграф 5, член 12, параграф 4 и член 18, параграфи 1, 2 и 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 7, член 5, параграф 5, член 7, параграфи 1, 2 и 3, член 8, параграф 4, член 9, параграф 6, член 11, параграф 5, член 12, параграф 4 и член 18, параграфи 1, 2 и 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 6, член 4, параграф 7, член 5, параграф 5, член 7, параграфи 1, 2 и 3, член 8, параграф 4, член 9, параграф 6, член 11, параграф 5, член 12, параграф 4 и член 18, параграфи 1, 2 и 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(1)

ОВ C 11, 15.01.2013 г., стр. 85

(2)

ОВ C 77, от 28.3.2002г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), подписана през 1973 г., има за цел да гарантира, че международната търговия с екземпляри от диви животни и растения, не застрашава оцеляването им. Видовете, обхванати от CITES, са изброени в три приложения, предоставящи им различна степен на защита. Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета се отнася до защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях. Той определя разпоредбите за вносa, износa и реекспортa, както и за вътрешната търговия в ЕС с екземпляри от видове, изброени в четирите му приложения.

При всяка промяна на списъка на видовете, изброени в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета, напр. с цел прилагане на решения за включване в списъка на Конференцията на страните, това се осъществява чрез регламент на Комисията (последният датира от февруари 2012 г.).

Комисията започна кодификацията на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета. За да се даде възможност за по-нататъшни промени по отношение на делегираните актове и актовете за изпълнение (след приемането на Договора от Лисабон), беше счетено за целесъобразно кодификацията на Регламент (ЕО) № 338/97 да бъде трансформирана в преработена версия, за да се включат необходимите изменения.

Всички промени, направени в преработената версия на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета, са мотивирани от необходимостта от актуализиране на предложението съгласно Договора от Лисабон, така че остарелите разпоредби да бъдат заменени с нови (включително актуализация на правното основание, например член 192, параграф 1 от ДФЕС, съответстващ на предишния 175, параграф 1 от Договора за ЕО), по-специално по отношение на правилата, свързани с комитологията.

В предложението за преработване не става въпрос за политически решения, основните промени са обусловени от договорното право или новото законодателство на ЕС, засягащо същите въпроси.

Поради естеството на тези адаптации и изменения, докладчикът предлага само няколко изменения на предложението за преработване на Регламент (ЕО) № 338/97.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Ref.: D(2013)55514

Г-н Матиас Гроте

Председател на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

ASP 12G201

Брюксел

Относно:      Защита на видовете от дивата флора и фауна / регулиране на търговията с тях (преработка) 2012/0196(COD) - COM(2012)0403

Уважаеми г-н председател,

Комисията по правни въпроси, чийто председател имам честта да бъда, разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 87 относно преработката, както това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията по правни въпроси счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това водещата комисия.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 156 и 157, в компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят за частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното споразумение компетентната по същество комисия възнамерява също така да внесе изменения в кодифицираните части от предложението, тя незабавно съобщава това на Съвета и на Комисията, като последната, преди гласуването по член 54, следва да уведоми компетентната по същество парламентарна комисия относно своята позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли преработеното предложение или не.“

След становището на Правната служба, чиито представители участваха в заседанията на консултативната работна група, която разглежда предложението за преработка, и в съответствие с препоръките на докладчика по становище, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви съществени промени, различни от вече съществуващите в предложението, и че по отношение на кодифицирането на непроменените разпоредби от предишните актове с посочените промени, предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

Освен това, в съответствие с член 86, параграф 2 и член 86, параграф 3, комисията по правни въпроси счита, че техническите корекции, предложени в становището на горепосочената консултативна работна група, са необходими с цел да се гарантира, че предложението спазва правилата за преработка.

В заключение, след като обсъди въпроса на своето заседание от 5 ноември 2013 г., комисията по правни въпроси единодушно(1) препоръчва ръководената от Вас комисия, в качеството си на водеща комисия, да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 87.

С уважение,

Клаус-Хайнер ЛЕНЕ

Приложение: Становище на консултативната работна група.

(1)

Присъстваха следните членове на ЕП: Рафаеле Балдасаре (заместник-председател), Луиджи Берлингуер, Себастиан Валентин Боду (заместник-председател), Франсоаз Кастекс (заместник-председател), Кристиан Енстрьом, Мариел Гало, Джузепе Гаргани, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Саджад Карим, Клаус-Хайнер Лене, Ева Лихтенбергер, Антонио Масип Идалго, Алайош Месарош, Бернхард Рапкай, Евелин Регнер (заместник-председател), Йожеф Сайер, Ребека Тейлър, Александра Тайн, Сесилия Викстрьом, Збигнев Жьобро, Тадеуш Звефка.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 25 септември 2013 г.

СТАНОВИЩЕ

                НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

COM(2012)403 окончателен от 19.7.2012 г. – 2012/0196 (COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседания на 24 септември и 17 октомври 2012 г. и на 17 септември 2013 г., за разглеждането на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на заседанията(1), след като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преработване на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 година относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях, консултативната работна група констатира единодушно следното:

1) Що се отнася до обяснителния меморандум, за да бъде съставен в пълно съответствие със съответните изисквания, посочени в Междуинституционалното споразумение, такъв документ следва да уточнява кои разпоредби от предишния акт остават непроменени в предложението, както е предвидено в точка 6, буква a), подточка iii) от същото споразумение.

2) В член 13, параграф 3, алинея 1 думите „не по-късно от 3 март 1997 г.“ следва да се заменят с думите „не по-късно от три месеца преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97“.

3) В член 18, параграф 1, буква б) на предложението за преработка препратката към „член 7, параграф 1, алинея 2, точка а)“ следва да се адаптира със следното съдържание „член 7, параграф 1, алинея 3, буква б), подточка i)“.

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива. Консултативната работна група констатира също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващия правен текст, без промяна по същество.

Въпреки това, по отношение на член 2, буква г), член 4, параграфи 6 и 7, член 5, параграфи 5 и 7, член 7, член 8, параграф 4, член 9, параграф 6, член 11, параграф 5, член 12, параграфи 4 и 5, член 15, параграф 1, параграф 4, алинея 1 и 3 и параграф 5, член 18 и член 19, параграф 1от проекта за преработване на акта, беше обсъждано дали тези текстове следва да бъдат изцяло отбелязани със сиво маркиране, което обикновено се използва за обозначаване на съществени промени.

От една страна, правните служби на Европейския парламент и на Комисията счетоха, че маркировката, използвана в тези текстове за отбелязване на замяната на някои формулировки, които понастоящем се съдържат в съответните разпоредби от Регламент (ЕО) № 338/97, с нова формулировка, възприета от одобрените между трите институции стандартни формулировки, описва в достатъчна степен измененията по същество, предложени за посочените действащи разпоредби.

От друга страна, правната служба на Съвета счете, че промяната на процедурата не може да бъде отделена от материалните разпоредби, за които тази процедура се отнася, и че следователно целият текст на въпросните разпоредби следва да бъде отбелязан със сиво маркиране.

Трите правни служби все пак споделят мнението, че предложението, внесено от Комисията за тези нови разпоредби, следва да се разбира в смисъл, че Комисията има намерение да предложи единствено препратката към процедурата по регулиране с контрол, която понастоящем се съдържа в някои от съответстващите текстове на съществуващия акт, да бъде заменена с делегиране на Комисията на правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, и препратката към процедурата по регулиране, която понастоящем се съдържа в параграф 2 на същия член да бъде заменена с предоставяне на изпълнителни правомощия на Комисията в съответствие с член 291 ДФЕС и Регламент (ЕС) № 182/2011.

Що се отнася до замяната на препратки към процедурата по регулиране с контрол с делегиране на Комисията на правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС, общото мнение и на трите правни служби беше, че като част от изготвянето на преработената версия законодателят следва да прецени, в съответствие с договорите, дали предложеното привеждане в съответствие на съществуващите разпоредби, свързани с комитологията, с новата система на делегирани актове може да се смята за приемливо или дали — по отношение на една или повече от въпросните разпоредби — следва да се предвиди различно решение, като например предоставяне на изпълнителни правомощия на Комисията или на Съвета в съответствие с член 291 от ДФЕС и Регламент (ЕС) № 182/2011, или нито едно от тях, оставяйки съответните мерки на законодателната процедура.

По същия начин, по отношение на замяната на препратки към процедурата по регулиране с предоставяне на изпълнителни правомощия на Комисията в съответствие с член 291 от ДФЕС и Регламент (ЕС) № 182/ 201, общото мнение и на трите правни служби беше, че като част от изготвянето на преработената версия законодателят следва да прецени, в съответствие с договорите, дали предложеното привеждане в съответствие на съществуващите разпоредби, свързани с комитологията, с новата система на актове за изпълнение може да се смята за приемливо или дали — по отношение на една или повече от въпросните разпоредби — следва да се предвиди различно решение, като например делегиране на правомощия на Комисията в съответствие с член 290 от ДФЕС или предоставяне на изпълнителни правомощия на Съвета в съответствие с член 291 от ДФЕС, или нито едно от тях, оставяйки съответните мерки на законодателната процедура.

C. ПЕНЕРА                         Х. ЛЕГАЛ                            Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт                       Юрисконсулт                       Генерален директор

(1)

   Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и немски, като за основа беше ползван текстът на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (Преработен текст)

Позовавания

COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD)

Дата на представяне на ЕП

19.7.2012

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.9.2012

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

JURI

11.9.2012

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Matthias Groote

12.9.2012

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.12.2013

 

 

 

Дата на приемане

30.1.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Glenis Willmott, Sabine Wils

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

Дата на внасяне

4.2.2014

Правна информация - Политика за поверителност