ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (přepracované znění)

4. 2. 2014 - (COM(2012)0403 – C7‑0197/2012 – 2012/0196(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Matthias Groote
(Přepracování – článek 87 jednacího řádu)


Postup : 2012/0196(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0087/2014
Předložené texty :
A7-0087/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (přepracované znění)

(COM(2012)0403 – C7‑0197/2012 – 2012/0196(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0403),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0197/2012),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. listopadu 2012[1],

–   po konzultaci s Výborem regionů,

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů[2],

–   s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 11. listopadu 2013 určený Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin v souladu s čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

–   s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0087/2014),

–   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Pro zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí10,

(20) Pro zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, zejména pokud jde o stanovení podoby, vzoru a formátu určitých dokumentů. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201110,

______________

______________

10 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

10Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) „oznámením o dovozu“ oznámení podané dovozcem nebo jeho zástupcem či představitelem v okamžiku, kdy je exemplář některého z druhů zařazených do příloh C nebo D dovážen do Unie, a to na formuláři stanoveném v čl. 19 odst. 2;

d) „oznámením o dovozu“ oznámení podané dovozcem nebo jeho zástupcem či představitelem v okamžiku, kdy je exemplář některého z druhů zařazených do příloh C nebo D dovážen do Unie, a to na formuláři stanoveném v čl. 10 odst. 5;

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Po konzultaci s dotčenými zeměmi původu a po zvážení případného stanoviska Vědecké prověřovací skupiny může Komise prostřednictvím prováděcích aktů vyhlásit pro dovoz do Unie všeobecná omezení nebo omezení týkající se určitých zemí původu, která:

6. Po konzultaci s dotčenými zeměmi původu a po zvážení případného stanoviska Vědecké prověřovací skupiny Komise pravomoc přijmout v souladu s článkem 20 akty v přenesené pravomoci stanovující pro dovoz do Unie všeobecná omezení nebo omezení týkající se určitých zemí původu, která:

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 21 odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Potvrzení, která se mají vydávat

Povolení, oznámení a potvrzení, která se mají vydávat

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví podobu povolení uvedeného v odstavci 1. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 21 odst. 2.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Pokud výkonný orgán členského státu obdržel od dotčených osob žádost spolu s požadovanými doplňujícími dokumenty a všechny požadavky pro jejich vydání byly splněny, může vydat povolení pro účely uvedené v čl. 4 odst. 1 a odst. 2 a v čl. 5 odst. 1 a odst. 4.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví podobu povolení uvedeného v odstavci 1b. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 21 odst. 2.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1d. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví formát oznámení o dovozu uvedeného v čl. 4 odst. 3 a odst. 4. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 21 odst. 2.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Článek 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 19

vypouští se

Další prováděcí pravomoci

 

1. Komise prostřednictvím prováděcích aktů určí podobu dokumentů uvedených v článcích 4 a 5, v čl. 7 odst. 4 a článku 10 Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 21 odst. 2.

 

2. Komise prostřednictvím prováděcích aktů předepíše formulář pro podávání oznámení o dovozu. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 21 odst. 2.

 

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 7, čl. 5 odst. 5, čl. 7 odst. 1, 2 a 3, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 6, čl. 11 odst. 5, čl. 12 odst. 4 a čl. 18 odst. 1, 2 a 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [vstup v platnost základního aktu nebo od jiného data stanoveného zákonodárcem].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 6 a odst. 7, čl. 5 odst. 5, čl. 7 odst. 1, 2 a 3, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 6, čl. 11 odst. 5, čl. 12 odst. 4 a čl. 18 odst. 1, 2 a 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [vstup v platnost základního aktu nebo od jiného data stanoveného zákonodárcem].

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 7, čl. 5 odst. 5, čl. 7 odst. 1, 2 a 3, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 6, čl. 11 odst. 5, čl. 12 odst. 4 a čl. 18 odst. 1, 2 a 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 6 a odst. 7, čl. 5 odst. 5, čl. 7 odst. 1, 2 a 3, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 6, čl. 11 odst. 5, čl. 12 odst. 4 a čl. 18 odst. 1, 2 a 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 7, čl. 5 odst. 5, čl. 7 odst. 1, 2 a 3, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 6, čl. 11 odst. 5, čl. 12 odst. 4 a čl. 18 odst. 1, 2 a 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 6 a odst. 7, čl. 5 odst. 5, čl. 7 odst. 1, 2 a 3, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 6, čl. 11 odst. 5, čl. 12 odst. 4 a čl. 18 odst. 1, 2 a 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

  • [1]  Úř. věst. C 11, 15.01.2013, s. 85.
  • [2]  Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) podepsané v roce 1973 je zajistit, aby mezinárodní obchod s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin neohrožoval jejich přežití. Druhy, na které se úmluva CITES vztahuje, jsou uvedeny ve třech přílohách, přičemž každá z nich jim poskytuje jiný stupeň ochrany. Nařízení Rady (ES) č. 338/1997 se týká ochrany druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. Obsahuje ustanovení ohledně dovozu, vývozu, zpětného vývozu a o vnitřním obchodu v EU s druhy uvedenými ve čtyřech přílohách tohoto nařízení.

Seznam druhů uvedených v přílohách nařízení Rady (ES) č. 338/1997 se mění, např. z důvodu provádění rozhodnutí ohledně tohoto seznamu přijatých Konferencí zúčastněných stran, vždy prostřednictvím nařízení Komise (k poslední změně došlo v únoru 2012).

Komise zahájila kodifikaci nařízení Rady (ES) č. 338/1997. Aby bylo možné provádět další změny ohledně aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů (po přijetí Lisabonské smlouvy), ukázalo se jako vhodné kodifikaci nařízení (ES) č. 338/1997 přeměnit na přepracování znění tohoto návrhu, a nezbytné změny do něj tímto zapracovat.

Změny provedené v přepracovaném znění nařízení Rady (ES) č. 338/1997 byly provedeny z nutnosti aktualizovat návrh v souvislosti s Lisabonskou smlouvou a zastaralá ustanovení tak nahradit novými (včetně aktualizace právního základu, tj. čl. 192 odst. 1 SFEU, který odpovídá čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES), zejména v souladu s pravidly postupu projednávání ve výboru.

Jelikož v rámci přepracování návrhu nebyla uskutečněna žádná politická rozhodnutí, zásadní změny vyplynuly ze smluvního práva nebo nových právních předpisů EU týkajících se stejných tematických otázek. Vzhledem k těmto úpravám a změnám zpravodaj k přepracovanému znění návrhu nařízení (ES) č. 3358/1997 navrhuje jen několik pozměňovacích návrhů.

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Č. jedn.: D(2013)55514

Pan Matthias Groote

Předseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ASP 12G201

Brusel

Věc:                Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (přepracované znění) 2012/0196(COD) - COM(2012)0403

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti, jehož mám tu čest být předsedou, přezkoumal výše uvedený návrh podle článku 87 o přepracování, jenž byl začleněn do jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom příslušný výbor“.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 156 a 157, jsou v příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Pokud má však v souladu s bodem 8 interinstitucionální dohody příslušný výbor v úmyslu také předložit pozměňovací návrhy ke kodifikovaným částem návrhu Komise, ihned sdělí svůj úmysl Radě a Komisi, přičemž podle článku 54 by Komise měla výboru před hlasováním sdělit svůj postoj k pozměňovacím návrhům a to, zda má či nemá v úmyslu přepracovaný návrh vzít zpět.“

Podle názoru právní služby, jejíž zástupci se zúčastnili schůzí poradní skupiny, která přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními navrhovatele se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původních právních předpisů s výše uvedenými změnami, obsahuje návrh prostou kodifikaci stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Výbor pro právní záležitosti se dále v souladu s čl. 86 odst. 2 a čl. 86 odst. 3 jednacího řádu domnívá, že technické úpravy navržené ve stanovisku uvedené pracovní skupiny jsou nezbytné pro zajištění souladu mezi návrhem a přepracovanými ustanoveními.

Na závěr Výbor pro právní záležitosti po diskusi na své schůzi konané dne 5. listopadu 2013 jednomyslně[1] doporučuje, aby Váš výbor jako příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 87.

S úctou,

Klaus-Heiner LEHNE

Příloha: stanovisko poradní skupiny

  • [1]  Přítomní členové výboru: Baldassarre (místopředseda), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (místopředseda), Françoise Castex (místopředsedkyně), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (místopředsedkyně), József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka.

PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 25. září 2013

STANOVISKO

                                                    PRO EVROPSKÝ PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

COM(2012)0403 final ze dne 19. 7. 2012 – 2012/0196 (COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se ve dnech 24. září a 17. října 2012 a 17. září 2013 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby projednala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na těchto schůzích[1] dospěla poradní skupina na základě posouzení návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se přepracovává nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, společnou dohodou k následujícím závěrům.

1) Pokud jde o důvodovou zprávu, měla by v plném souladu s příslušnými požadavky interinstitucionální dohody uvádět, která ustanovení původního právního předpisu zůstávají v návrhu nezměněna, jak stanoví bod 6 písm. a) bod iii) interinstitucionální dohody.

2) V čl. 13 odst. 3 prvním pododstavci by měla být úvodní slova „Nejpozději do 3. března 1997“ nahrazena slovy „Nejpozději tři měsíce před datem použitelnosti nařízení (ES) č. 338/97“.

3) V čl. 18 odst. 1 písm. b) návrhu na přepracování by měl být odkaz „v čl. 7 odst. 1 druhém pododstavci písm. a)“ upraven tak, aby byl odkazem na „čl. 7 odst. 1 třetí pododstavec písm. b) podbod i)“.

Na základě projednání návrhu dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny věcného obsahu.

Pokud však jde o čl. 2 písm. d), čl. 4 odst. 6 a 7, čl. 5 odst. 5 a 7, článek 7, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 6, čl. 11 odst. 5, čl. 12 odst. 4 a 5, čl. 15 odst. 1, odst. 4 první a třetí pododstavec a odst. 5, článek 18 a čl. 19 odst. 1 návrhu přepracovaného aktu, bylo projednáváno, zda by jejich znění měla či neměla být celá zvýrazněna použitím šedého podkladu písma, který obecně označuje změny věcného obsahu.

Na jedné straně je podle právních služeb Evropského parlamentu a Komise způsob, jakým je vyznačeno nahrazení některých formulací v současnosti obsažených v odpovídajících ustanoveních nařízení (ES) č. 338/97 novými formulacemi, přejatými ze standardních textů dohodnutých výše uvedenými třemi orgány, dostatečný k tomu, aby popsal navrhované věcné změny platných předpisů.

Na druhé straně podle právní služby Rady nemůže být změna postupu oddělována od věcných otázek, ke kterým se tyto postupy vztahují, a tedy by měla být celá znění uvedených ustanovení zvýrazněna použitím šedého podkladu písma.

Všechny tři právní služby se nicméně shodly na tom, že návrhy předložené Komisí týkající se nových ustanovení by měly být chápány v tom smyslu, že Komise tímto zamýšlela navrhnout pouze to, aby byl odkaz na regulativní postup s kontrolou, který je nyní součástí některých odpovídajících formulací stávajícího aktu, nahrazen přenesením pravomocí přijímat akty na Komisi v souladu se článkem 290 SFEU a aby byl odkaz na regulativní postup, který je nyní součástí ostatních formulací, nahrazen svěřením prováděcích pravomocí Komisi v souladu s článkem 291 SFEU a nařízením (EU) č. 182/2011.

Pokud jde o nahrazení odkazů na regulativní postup s kontrolou přenesením pravomocí přijímat předpisy na Komisi v souladu se článkem 290 SFEU, tři právní služby se rovněž shodly na tom, že zákonodárný orgán by měl jako součást vytváření přepracovaného znění v souladu se Smlouvami posoudit, zda navrhované uvedení stávajících ustanovení o projednávání ve výborech do souladu s novým systému aktů v přenesené pravomoci lze považovat za přijatelné, nebo zda by pro jedno či více dotčených ustanovení mělo být navrženo odlišné řešení, jako je svěření prováděcích pravomocí Komisi nebo Radě v souladu s článkem 291 SFEU a nařízením (EU) č. 182/2011, anebo ani jedna z těchto možností a příslušná opatření by měla zůstat předmětem legislativního postupu.

Obdobně pokud jde o nahrazení odkazů na regulativní postup přenesením prováděcích pravomocí na Komisi v souladu se článkem 291 SFEU a nařízením (EU) č. 182/2011, tři právní služby se rovněž shodly na tom, že zákonodárný orgán by měl jako součást vytváření přepracovaného znění v souladu se Smlouvami posoudit, zda navrhované uvedení stávajících ustanovení o projednávání ve výborech do souladu s novým systémem prováděcích aktů lze považovat za přijatelné, nebo zda by pro jedno či více dotčených ustanovení mělo být navrženo odlišné řešení, jako je přenesení pravomocí na Komisi v souladu s článkem 290 SFEU nebo svěření prováděcích pravomocí Radě v souladu s článkem 291 SFEU, anebo ani jedna z těchto možností a příslušná opatření by měla zůstat předmětem legislativního postupu.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby              vedoucí právní služby              generální ředitel

  • [1]               Poradní skupina měla k dispozici anglické, francouzské a německé znění návrhu a pracovala na základě anglického znění, které je jazykovým zněním projednávaného textu.

POSTUP

Název

Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD)

Datum předložení EP

19.7.2012

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

11.9.2012

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

11.9.2012

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Matthias Groote

12.9.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

16.12.2013

 

 

 

Datum přijetí

30.1.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Glenis Willmott, Sabine Wils

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

Datum předložení

4.2.2014