Pranešimas - A7-0087/2014Pranešimas
A7-0087/2014

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (nauja redakcija)

  4.2.2014 - (COM(2012) 0403 – C7‑0197/2012 – 2012/0196(COD)) - ***I

  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
  Pranešėjas: Matthias Groote
  (Išdėstymas nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnis)


  Procedūra : 2012/0196(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0087/2014
  Pateikti tekstai :
  A7-0087/2014
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (nauja redakcija)

  (COM(2012)0403 – C7‑0197/2012 – 2012/0196(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 0403),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0197/2012),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

  –   pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

  –   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo[2],

  –   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto 2013 m. lapkričio 11 d. laišką Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalimi,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A7-0087/2014),

  A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme nėra jokių esminių pakeitimų, išskyrus tuos, kurie kaip tokie nurodyti pasiūlyme, ir kadangi, kai tai susiję su nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir šių pakeitimų kodifikavimu, pagal pasiūlymą numatytas nesudėtingas esamų tekstų kodifikavimas visiškai nekeičiant jų esmės;

  1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  20 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (20) Siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai10.

  (20) siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, visų pirma, dėl tam tikrų dokumentų dizaino, modelio ir formato. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201110;

  ______________

  ______________

  10 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

  10 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  d) „pranešimas apie importą“ – tai informacija, kurią importuotojas arba jo įgaliotinis ar atstovas, įveždamas į Sąjungą C ir D prieduose nurodytų rūšių egzempliorius, pateikia formoje, numatytoje 19 straipsnio 2 dalyje ;

  d) „pranešimas apie importą“ – tai informacija, kurią importuotojas arba jo įgaliotinis ar atstovas, įveždamas į Sąjungą C ir D prieduose nurodytų rūšių egzempliorius, pateikia formoje, numatytoje 10 straipsnio penktoje dalyje;

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  6. Komisija, pasikonsultavusi su egzempliorių kilmės šalimi ir atsižvelgusi į kiekvieną Mokslinio tyrimo grupės nuomonę, gali įgyvendinimo aktais nustatyti bendrus arba tam tikroms kilmės šalims taikomus įvežimo į Sąjungą apribojimus:

  6. Komisijai, pasikonsultavus su egzempliorių kilmės šalimi ir atsižvelgus į kiekvieną Mokslinio tyrimo grupės nuomonę, pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi bendri arba tam tikroms kilmės šalims taikomi įvežimo į Sąjungą apribojimai:

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

  Išbraukta.

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio antraštinė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Išduotini sertifikatai

  Išduotini leidimai, pranešimai ir sertifikatai

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a Komisija priima įgyvendinimo aktus siekiant nustatyti 1 dalyje nurodytų sertifikatų dizainą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 b dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1b. Valstybės narės valdymo institucija, gavusi suinteresuoto asmens paraišką bei reikiamus patvirtinamuosius dokumentus ir įsitikinusi, kad laikomasi visų leidimo išdavimo sąlygų, gali išduoti leidimą 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 5 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytais tikslais.

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 c dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1c. Komisija priima įgyvendinimo aktus siekiant nustatyti 1b dalyje nurodyto leidimo dizainą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 d dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1d. Komisija priima įgyvendinimo aktus siekiant nustatyti 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodyto pranešimo apie importą dizainą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

  Pakeitimas  10

  Pasiūlymas dėl reglamento

  19 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  19 straipsnis

  Išbraukta.

  Kiti įgyvendinimo įgaliojimai

   

  1. Komisija , priimdama įgyvendinimo aktus, nustato 4 straipsnyje, 5 straipsnyje, 7 straipsnio 4 dalyje ir 10 straipsnyje nurodytų dokumentų formas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

   

  2. Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, nustato pranešimo apie importą pateikimo formą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

   

  Pakeitimas  11

  Pasiūlymas dėl reglamento

  20 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Įgaliojimai priimti 4 straipsnio 7 dalyje, 5 straipsnio 5 dalyje, 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 6 dalyje, 11 straipsnio 5 dalyje, 12 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [pagrindinio teisėkūros procedūra priimto akto įsigaliojimo data arba kita teisės aktų leidėjo nustatyta data.]

  2. Įgaliojimai priimti 4 straipsnio 6 dalyje, 4 straipsnio 7 dalyje, 5 straipsnio 5 dalyje, 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 6 dalyje, 11 straipsnio 5 dalyje, 12 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [pagrindinio teisėkūros procedūra priimto akto įsigaliojimo data arba kita teisės aktų leidėjo nustatyta data.]

  Pakeitimas  12

  Pasiūlymas dėl reglamento

  20 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 4 straipsnio 7 dalyje, 5 straipsnio 5 dalyje, 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 6 dalyje, 11 straipsnio 5 dalyje, 12 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

  3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 4 straipsnio 6 dalyje, 4 straipsnio 7 dalyje, 5 straipsnio 5 dalyje, 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 6 dalyje, 11 straipsnio 5 dalyje, 12 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

  Pakeitimas  13

  Pasiūlymas dėl reglamento

  20 straipsnio 5 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Pagal 4 straipsnio 7 dalį, 5 straipsnio 5 dalį, 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, 8 straipsnio 4 dalį, 9 straipsnio 6 dalį, 11 straipsnio 5 dalį, 12 straipsnio 4 dalį ir 18 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas [dviems mėnesiams].

  5. Pagal 4 straipsnio 6 dalį, 4 straipsnio 7 dalį, 5 straipsnio 5 dalį, 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, 8 straipsnio 4 dalį, 9 straipsnio 6 dalį, 11 straipsnio 5 dalį, 12 straipsnio 4 dalį ir 18 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas [dviems mėnesiams].

  • [1]  OL C 11, 2013 01 15, p. 85.
  • [2]  OL C 77, 2002 3 28, p. 1.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  1973 m. pasirašytos Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) tikslas ‒ užtikrinti, kad tarptautinė prekyba laukinių gyvūnų ir augalų egzemplioriais nekeltų grėsmės jų išlikimui. Į CITES įtrauktos rūšys yra išvardytos trijuose prieduose suteikus joms skirtingus apsaugos lygmenis. Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 sprendžiamas laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą klausimas. Jame pateiktos nuostatos dėl keturiuose jo prieduose išvardytų rūšių importo, eksporto ir grįžtamojo eksporto, taip pat dėl ES vidaus prekybos šiomis rūšimis.

  Kai keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 prieduose išvardytų rūšių sąrašas, pvz., siekiant įgyvendinti Konvencijos šalių konferencijos sprendimus dėl įtraukimo į sąrašą, tai turi būti daroma priimant Komisijos reglamentą (paskutinis priimtas 2012 m. vasario mėn.).

  Komisija pasiūlė kodifikuoti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97. Siekiant sudaryti sąlygas tolesniems pakeitimams, susijusiems su deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais (priėmus Lisabonos sutartį), nuspręsta, jog Reglamento (EB) Nr. 338/97 kodifikavimą derėtų pakeisti išdėstymu nauja redakcija, kad būtų įtraukti reikalingi pakeitimai.

  Visi pakeitimai, atlikti išdėsčius Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 nauja redakcija, yra pagrįsti būtinybe atnaujinti pasiūlymą pagal Lisabonos sutartį siekiant pasenusias nuostatas pakeisti naujomis (taip pat atnaujinti teisinį pagrindą, t. y. taikyti SESV 192 straipsnio 1 dalį, kuri atitinką senąją EB sutarties 175 straipsnio 1 dalį), visų pirma atsižvelgiant į komitologijos taisykles.

  Kadangi teikiant pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija nebuvo daroma politinių pasirinkimų, esminiai pakeitimai yra susiję su Sutarčių teise arba naujais ES teisės aktais ta pačia tema.

  Atsižvelgdamas į šių pritaikymų ir pakeitimų pobūdį, pranešėjas siūlo tik keletą pasiūlymo dėl Reglamento (EB) Nr. 338/97 išdėstymo nauja redakcija pakeitimų.

  PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

  Nuoroda: D(2013)55514

  P. Matthias Groote,

  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pirmininkui

  ASP 12G201

  Briuselis

  Tema:              Laukinės faunos ir floros rūšių apsauga kontroliuojant jų prekybą (Nauja redakcija) (2012/0196(COD) – COM(2012) 0403)

  Gerb. pirmininke,

  Teisės reikalų komitetas, kuriam vadovauju, išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

  Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

  „Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam komitetui.“

  Šiuo atveju, be 156 ir 157 straipsniuose išdėstytų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

  Tačiau, jei atsakingas komitetas pagal Tarpinstitucinio susitarimo 8 punktą taip pat ketina pateikti kodifikuotų pasiūlymo dalių pakeitimus, jis nedelsdamas praneša apie tai Tarybai ir Komisijai, o pastaroji iki 54 straipsnyje numatyto balsavimo turėtų pranešti komitetui savo poziciją dėl šių pakeitimų ir ar ji ketina atsiimti pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija.“

  Atsižvelgdamas į Teisės tarnybos, kurios atstovai dalyvavo posėdžiuose konsultacinės darbo grupės, nagrinėjusios išdėstymo nauja redakcija pasiūlymą, nuomonę ir laikydamasis nuomonės referento rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad aptariamajame pasiūlyme, be jau nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

  Be to, Teisės reikalų komitetas, remdamasis Darbo tvarko taisyklių 86 straipsnio 2 dalimi ir 86 straipsnio 3 dalimi, pažymėjo manantis, kad minėtosios darbo grupės nuomonėje pasiūlytos techninės pataisos būtinos siekiant užtikrinti pasiūlymo atitiktį išdėstymo nauja redakcija taisyklėms.

  Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų 2013 m. lapkričio 5 d. posėdyje vienbalsiai[1] rekomenduoja atsakingam komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis 87 straipsniu.

  Pagarbiai

  (pasirašyta) Klaus-Heiner LEHNE

  Pridedama: Konsultacinės darbo grupės nuomonė.

  • [1]  Posėdyje dalyvavo šie Parlamento nariai: Raffaele Baldassarre (Pirmininko pavaduotojas), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (Pirmininko pavaduotojas), Françoise Castex (Pirmininko pavaduotoja), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (Pirmininko pavaduotoja), József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka.

  PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

   

   

   

   

  TEISĖS TARNYBŲ

  KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

  Briuselis, 2013 m. rugsėjo 25 d.

  NUOMONĖ

                                           PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI

                                                                TARYBAI

                                                                KOMISIJAI

  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

  COM(2012) 403 galutinis, 2012 7 19, 2012/0196 (COD)

  Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2012 m. rugsėjo 24 d., spalio 17 d. ir 2013 m. rugsėjo 17 d. susirinko į posėdžius, kuriuose buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas.

  Šiuose posėdžiuose[1] apsvarsčiusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

  1) dėl aiškinamojo memorandumo pažymėtina, kad siekiant parengti tokio tipo dokumentą visiškai laikantis atitinkamų Tarpinstituciniame susitarime nustatytų reikalavimų, dokumente turėtų būti nurodoma, kurios ankstesnio teisės akto nuostatos pasiūlyme liko nepakeistos, kaip numatyta minėto susitarimo 6 dalies a punkto iii papunktyje;

  2) 13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginę formuluotę „Ne vėliau kaip iki 1997 m. kovo 3 d.“ reikėtų pakeisti formuluote „Ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki Reglamento (EB) Nr. 338/97 taikymo dienos“;

  3) pasiūlymo dėl naujos redakcijos 18 straipsnio 1 dalies b punkte pateikta nuoroda į „7 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktą“ turėtų būti pakeista nuoroda į „7 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos b punkto i papunktį“.

  Apsvarsčiusi šį pasiūlymą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlyme, be jame nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra. Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės.

  Vis dėlto svarstyta, ar visas naujos redakcijos projekto 2 straipsnio d punkto, 4 straipsnio 6 ir 7 dalių, 5 straipsnio 5 ir 7 dalių, 7 straipsnio, 8 straipsnio 4 dalies, 9 straipsnio 6 dalies, 11 straipsnio 5 dalies, 12 straipsnio 4 ir 5 dalių, 15 straipsnio 1 dalies, 4 dalies pirmos ir trečios pastraipų ir 5 dalies, 18 straipsnio ir 19 straipsnio 1 dalies tekstas turėtų būti pažymėtas pilka spalva, kuria paprastai žymimi esminiai pakeitimai.

  Viena vertus, Europos Parlamento ir Komisijos teisės tarnybos manė, kad žymėjimas, skirtas parodyti, jog tam tikros atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 338/97 nuostatų formuluotės buvo pakeistos naujomis formuluotėmis, atitinkančiomis standartines formuluotes, dėl kurių susitarė trys institucijos, pakankamai apibrėžia siūlomą esminį šių esamų nuostatų pakeitimą.

  Antra vertus, Tarybos teisės tarnyba laikėsi nuomonės, kad procedūros keitimas negali būti atskirtas nuo materialinės teisės klausimų, kuriems ta procedūra taikoma, ir kad dėl to visas minėtųjų nuostatų tekstas turėtų būti pažymėtas pilka spalva.

  Tačiau visos trys teisės tarnybos sutiko, kad Komisijos pateiktas šių naujų nuostatų teksto projektas turėtų būti suprantamas taip, kad Komisija siūlo pakeisti tik nuorodą į šiuo metu tam tikruose atitinkamuose esamo teisės akto tekstuose nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu ir deleguoti Komisijai įgaliojimus priimti aktus pagal SESV 290 straipsnį, o kituose tekstuose pateiktą nuorodą į reguliavimo procedūrą pakeisti suteikiant įgyvendinimo įgaliojimus Komisijai pagal SESV 291 straipsnį ir Reglamentą (ES) Nr. 182/2011.

  Dėl nuorodų į reguliavimo procedūrą su tikrinimu pakeitimo ir įgaliojimų priimti aktus pagal SESV 290 straipsnį delegavimo Komisijai visos trys teisės tarnybos taip pat bendrai sutarė, kad, rengdamas naują redakciją, teisės aktų leidėjas pagal Sutartis turėtų įvertinti, ar pasiūlytą esamų komiteto procedūros nuostatų suderinimą su naująja deleguotųjų aktų sistema galima laikyti priimtinu arba ar vienos ar kelių susijusių nuostatų atžvilgiu reikėtų numatyti kitą sprendimą, pvz., suteikti įgyvendinimo įgaliojimus Komisijai arba Tarybai pagal SESV 291 straipsnį ir Reglamentą (ES) Nr. 182/2011, arba tokių įgaliojimų nenumatyti ir atitinkamas priemones palikti teisėkūros procedūrai.

  Panašiai ir dėl nuorodų į reguliavimo procedūrą pakeitimo ir įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo pagal SESV 291 straipsnį ir Reglamentą (ES) Nr. 182/2011 Komisijai visos trys teisės tarnybos taip pat bendrai sutarė, kad, rengdamas naują redakciją, teisės aktų leidėjas pagal Sutartis turėtų įvertinti, ar tą pasiūlytą esamų komiteto procedūros nuostatų suderinimą su naująja įgyvendinimo aktų sistema galima laikyti priimtinu arba ar vienos ar daugiau susijusių nuostatų atžvilgiu reikėtų numatyti kitą galimybę, pvz., deleguoti įgaliojimus Komisijai pagal SESV 290 straipsnį arba suteikti įgyvendinimo įgaliojimus Tarybai pagal SESV 291 straipsnį, arba tokių įgaliojimų nenumatyti ir atitinkamas priemones palikti teisėkūros procedūrai.

  C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

  Juriskonsultas                        Juriskonsultas                        Generalinis direktorius

  • [1]               Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Laukinės faunos ir floros rūšių apsauga kontroliuojant jų prekybą (Nauja redakcija)

  Nuorodos

  COM(2012) 0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  19.7.2012

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ENVI

  11.9.2012

   

   

   

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  JURI

  11.9.2012

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Matthias Groote

  12.9.2012

   

   

   

  Svarstymas komitete

  16.12.2013

   

   

   

  Priėmimo data

  30.1.2014

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  48

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Glenis Willmott, Sabine Wils

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

  Pateikimo data

  4.2.2014