Procedura : 2012/0196(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0087/2014

Teksty złożone :

A7-0087/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2014 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0397

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 720kWORD 326k
4.2.2014
PE 516.935v02-00 A7-0087/2014

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (przekształcenie)

(COM(2012)0403 – C7‑0197/2012 – 2012/0196(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Matthias Groote

(Wersja przekształcona – art. 87 Regulaminu)

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ
 ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (przekształcenie)

(COM(2012)0403 – C7‑0197/2012 – 2012/0196(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0403),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0197/2012),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 listopada 2012 r.(1),

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(2),

–   uwzględniając pismo z dnia 11 listopada 2013 r. skierowane przez Komisję Prawną do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu PE,

–   uwzględniając art. 87 i 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0087/2014),

A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych, niż te określone jako takie we wniosku, oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów istniejących tekstów z tymi poprawkami, wniosek ogranicza się do ich prostej kodyfikacji bez zmian merytorycznych,

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Aby zapewnić jednolite warunki wykonania niniejszego rozporządzenia, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinno się wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję10,

(20) Aby zapewnić jednolite warunki wykonania niniejszego rozporządzenia, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze, w szczególności jeżeli chodzi o określenie projektu, modelu i formatu pewnych dokumentów. Uprawnienia te powinny być wykonywanie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201110,

______________

______________

10 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

10 Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) „zawiadomienie o przywozie” oznacza zawiadomienie przez importera lub jego pośrednika lub przedstawiciela w chwili wprowadzania do Unii okazu gatunku włączonego do załączników C lub D, na formularzu przewidzianym w art. 19 ust. 2;

d) „zawiadomienie o przywozie” oznacza zawiadomienie przez importera lub jego pośrednika lub przedstawiciela w chwili wprowadzania do Unii okazu gatunku włączonego do załączników C lub D, na formularzu przewidzianym w art. 10 ust. 5;

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W konsultacji z danymi krajami pochodzenia i biorąc pod uwagę wszelkie opinie Grupy ds. Przeglądu Naukowego, Komisja może , w drodze aktów wykonawczych, wprowadzić ogólne ograniczenia lub ograniczenia odnoszące się do niektórych krajów pochodzenia, dotyczące wprowadzania do Unii :

6. Komisja jest uprawniona, po konsultacji z danymi krajami pochodzenia i biorąc pod uwagę wszelkie opinie Grupy ds. Przeglądu Naukowego, do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 20 wprowadzających ogólne ograniczenia lub ograniczenia odnoszące się do niektórych krajów pochodzenia, dotyczące wprowadzania do Unii:

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Akty wykonawcze, o których mowa w akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2.

skreślony

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wydawanie świadectw

Wydawanie świadectw, zezwoleń i zawiadomień

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, aby ustalić format świadectw, o których mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Po otrzymaniu wniosku i wymaganej dokumentacji towarzyszącej od danej osoby oraz pod warunkiem że spełnione zostały wszystkie wymogi jej wydania, organ administracyjny państwa członkowskiego może wydać zezwolenie do celów określonych w art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 1 i 4.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, aby ustalić format zezwolenia, o którym mowa w ust. 1b. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1d. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, aby ustalić format zawiadomienia o przywozie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 i 4. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 19

skreślony

Dodatkowe uprawnienia wykonawcze

 

1. Komisja określa w drodze aktów wykonawczych wzór dokumentów, o których mowa w art. 4, art. 5, art. 7 ust. 4 i art. 10. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2.

 

2. Komisja określa, w drodze aktów wykonawczych, formularz przedstawienia zawiadomienia o przywozie. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2.

 

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 7, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 4 oraz art. 18 ust. 1, 2 i 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie podstawowego aktu ustawodawczego lub każda inna data ustalona przez ustawodawcę].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 6 i 7, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 4 oraz art. 18 ust. 1, 2 i 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie podstawowego aktu ustawodawczego lub każda inna data ustalona przez ustawodawcę].

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 7, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 4 oraz art. 18 ust. 1, 2 i 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 6 i 7, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 4 oraz art. 18 ust. 1, 2 i 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie w art. 4 ust. 7, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 4 oraz art. 18 ust. 1, 2 i 3 wchodzi w życie tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [dwa miesiące] z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie w art. 4 ust. 6 i 7, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 4 oraz art. 18 ust. 1, 2 i 3 wchodzi w życie tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [dwa miesiące] z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

(1)

Dz.U. C 11 z 15.1.2013, s. 85.

(2)

Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


UZASADNIENIE

Podpisana w 1973 r. Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES) ma na celu zagwarantowanie, że międzynarodowy handel okazami dzikich zwierząt i roślin nie zagraża przetrwaniu gatunku. Wykaz gatunków objętych konwencją znajduje się w trzech załącznikach wraz z różnymi stopniami ich ochrony. Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 ustanawia ochronę gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. W przedmiotowym rozporządzeniu zawarto przepisy dotyczące przywozu, wywozu i powrotnego wywozu, a także wewnętrznego handlu UE okazami gatunków wymienionych w czterech załącznikach do rozporządzenia.

Każda zmiana w wykazie gatunków wymienionych w załącznikach do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, np. w celu wdrożenia decyzji o umieszczeniu w wykazie podjętych przez Konferencję Stron Konwencji, dokonuje się w drodze rozporządzenia Komisji (ostatnie z lutego 2012 r.).

Komisja zainicjowała ujednolicenie rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Aby umożliwić dalsze zmiany dotyczące aktów delegowanych i wykonawczych (po przyjęciu Traktatu z Lizbony) za właściwe uznano zastąpienie ujednolicenia rozporządzenia (WE) nr 338/97 jego przekształceniem, aby uwzględnić konieczne zmiany.

Wszystkie zmiany będące wynikiem przekształcenia rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 wynikają z konieczności aktualizacji wniosku w związku z Traktatem z Lizbony w celu zastąpienia starych przepisów nowymi (w tym aktualizacji podstawy prawnej, tj. art. 192 ust. 1 TFUE, który odpowiada dawnemu art. 175 ust. 1) TWE, w szczególności w odniesieniu do zasad procedury komitologii.

W ramach wniosku dotyczącego przekształcenia nie dokonano żadnych wyborów politycznych, zmiany merytoryczne wynikały z postanowień traktatów lub nowego prawodawstwa dotyczącego tej samej tematyki.

Ze względu na charakter tych dostosowań i modyfikacji sprawozdawca proponuje niewiele poprawek do przekształconego wniosku dotyczącego rozporządzenia (WE) nr 338/97.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

Nr ref.: D(2013)55514

Szanowny Pan Matthias Groote

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ASP 12G201

Bruksela

Przedmiot:       Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (przekształcenie) 2012/0196(COD) - COM(2012)0403

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna, której mam zaszczyt przewodniczyć, przeanalizowała wspomniany powyżej wniosek, zgodnie z art. 87 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, który dotyczy przekształcenia.

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco:

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 156 i 157, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Jeżeli jednak, zgodnie z pkt 8 porozumienia międzyinstytucjonalnego, właściwa komisja zamierza także złożyć poprawki do ujednoliconych fragmentów wniosku, powiadamia ona niezwłocznie o tym zamiarze Radę i Komisję, zaś Komisja powinna poinformować komisję, przed głosowaniem zgodnie z art. 54, o swoim stanowisku w sprawie poprawek i o tym, czy zamierza wycofać wniosek dotyczący przekształcenia.”

W związku z opinią Wydziału Prawnego, którego przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach konsultacyjnej grupy roboczej analizującej wniosek dotyczący przekształcenia, oraz zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy, Komisja Prawna uznaje, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te, które określono w nim jako takie, oraz że jeżeli chodzi o ujednolicenie niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami, wniosek ogranicza się do ściśle pojętego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmian o charakterze merytorycznym.

Co więcej, zgodnie z art. 86 ust. 2 i art. 86 ust. 3 Komisja Prawna uznała techniczne dostosowania zaproponowane w opinii wyżej wspomnianej grupy roboczej za konieczne do zapewnienia zgodności wniosku z zasadami dotyczącymi przekształcenia.

Podsumowując, po dyskusji, jaka miała miejsce 5 listopada 2013 r., Komisja Prawna, jednogłośnie(1), zaleca, aby Pana komisja, jako komisja właściwa, przystąpiła do prac nad ww. wnioskiem zgodnie z art. 87.

Łączę wyrazy szacunku,

Klaus-Heiner LEHNE

Zał.: Opinia konsultacyjnej grupy roboczej.

(1)

Obecni byli następujący posłowie: Raffaele Baldassarre (wiceprzewodniczący), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (wiceprzewodniczący), Françoise Castex (wiceprzewodnicząca), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (wiceprzewodnicząca), József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka.


ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 25 września 2013 r.

OPINIA

                    PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

                                                              RADY

                                                              KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

COM(2012)403 final z dnia 19.07.2012 r. – 2012/0196(COD)

Uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego pkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z przedstawicieli odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zebrała się w dniach 24 września i 17 października 2012 r. oraz 17 września 2013 r., aby rozpatrzeć wyżej wymieniony wniosek przedłożony przez Komisję.

W trakcie tych posiedzeń(1) na podstawie analizy przedmiotowego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającego rozporządzenie (WE) nr 338/97 Rady z dnia 29 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi grupa robocza uzgodniła jednomyślnie, co następuje:

1) w odniesieniu do uzasadnienia, aby zostało ono sporządzone z pełnym poszanowaniem właściwych wymogów określonych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, w dokumencie takim należało precyzyjnie wskazać, które postanowienia wcześniejszego aktu pozostają niezmienione we wniosku, zgodnie z pkt. 6 lit. a) ppkt (iii) porozumienia;

2) w art. 13 ust. 3 akapit pierwszy pierwsze sformułowanie „Nie później niż dnia 3 marca 1997 r.” należy zastąpić wyrażeniem „Nie później niż na trzy miesiące przed datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (WE) nr 338/97”;

3) w art. 18 ust. 1 lit. b) przekształcanego rozporządzenia odniesienie do „art. 7 ust. 1 akapit drugi lit. a)” należy zmienić, nadając mu brzmienie „art. 7 ust. 1 akapit trzeci lit. b), i)”.

W rezultacie rozpatrzenie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na stwierdzenie w wyniku wspólnego porozumienia, że wniosek ten nie zawiera innych istotnych zmian oprócz tych, które już zostały zaznaczone jako takie we wniosku. Grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniej przyjętego aktu z tymi zmianami merytorycznymi wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejącego tekstu prawnego bez zmian merytorycznych.

Jednak w przypadku art. 2 lit. d), art. 4 ust. 6 i ust. 7, art. 5 ust. 5 i ust. 7, art. 7, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 4 i ust. 5, art. 15 ust. 1, ust. 4 akapity pierwszy i trzeci oraz ust. 5, art. 18 i art. 19 ust. 1 projektu przekształcenia zastanawiano się, czy fragmenty te powinny zostać w całości oznaczone szarym wyróżnieniem stosowanym zazwyczaj do oznaczania zmian merytorycznych.

Z jednej strony służby prawne Parlamentu Europejskiego i Komisji uznały, że sposób prezentacji zastosowany w tych tekstach w celu zaznaczenia zastąpienia niektórych sformułowań zawartych obecnie w odpowiednich przepisach rozporządzenia (WE) nr 338/97 nowymi sformułowaniami, zaczerpniętymi z tekstów standardowych uzgodnionych między trzema instytucjami, wystarczająco oddaje istotne zmiany zaproponowane w odniesieniu do omawianych przepisów.

Z drugiej strony służby prawne Rady uznały, że zmiana procedury nie może być oddzielona od merytorycznych kwestii, do których odnosi się ta procedura, oraz że w związku z tym cały tekst ww. przepisów powinien być oznaczony szarym wyróżnieniem.

Niemniej jednak wszystkie trzy służby prawne podzielają pogląd, że przedłożone przez Komisję projekty tekstów tych nowych przepisów należy rozumieć w ten sposób, że Komisja zamierzała jedynie zaproponować zastąpienie odniesień do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, zawartych w niektórych odpowiednich fragmentach tekstu obowiązującego aktu, przekazaniem Komisji uprawnień do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE, a także zastąpienie odniesień do procedury regulacyjnej zawartych obecnie w innych fragmentach tekstu powierzeniem Komisji uprawnień wykonawczych zgodnie z art. 291 TFUE i rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

Jeśli chodzi o zastąpienie odniesień do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przekazaniem Komisji uprawnień do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE, służby prawne jednomyślnie uznały, że w ramach tego przekształcenia prawodawca powinien ocenić zgodnie z Traktatami, czy proponowane dostosowanie istniejących przepisów dotyczących procedury komitologii do nowego systemu aktów delegowanych może zostać uznane za możliwe do przyjęcia, czy też w odniesieniu do co najmniej jednego przedmiotowego przepisu należałoby opracować nowe rozwiązanie, np. polegające na powierzeniu uprawnień wykonawczych Komisji lub Radzie zgodnie z art. 291 TFUE i rozporządzeniem (UE) nr 182/2011, lub zdecydować inaczej, pozostawiając rozstrzygnięcie stosownych kwestii na drodze procedury legislacyjnej.

Podobnie jeśli chodzi o zastąpienie odniesień do procedury regulacyjnej powierzeniem Komisji uprawnień wykonawczych zgodnie z art. 291 TFUE i rozporządzeniem (UE) nr 182/2011, służby prawne również jednomyślnie uznały, że w ramach tego przekształcenia prawodawca powinien ocenić zgodnie z Traktatami, czy proponowane dostosowanie istniejących przepisów dotyczących procedury komitologii do nowego systemu aktów wykonawczych może zostać uznane za możliwe do przyjęcia, czy też w odniesieniu do co najmniej jednego przedmiotowego przepisu należałoby opracować nowe rozwiązanie, np. polegające na przekazaniu uprawnień Komisji zgodnie z art. 290 TFUE lub przekazaniu uprawnień wykonawczych Radzie zgodnie z art. 291 TFUE, lub zdecydować inaczej, pozostawiając rozstrzygnięcie stosownych kwestii na drodze procedury legislacyjnej.

C. PENNERA                               H. LEGAL                                     L. ROMERO REQUENA

Dyr. Gen. Wydziału Prawnego       Dyr. Gen. Wydziału Prawnego              Dyrektor generalny

(1)

             Konsultacyjna grupa robocza miała do dyspozycji angielską, francuską i niemiecką wersję językową wniosku i pracowała w oparciu o wersję angielską, stanowiącą źródłową wersję językową omawianego tekstu.


PROCEDURA

Tytuł

Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (przekształcenie)

Odsyłacze

COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD)

Data przedstawienia w PE

19.7.2012

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

11.9.2012

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

11.9.2012

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Matthias Groote

12.9.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

16.12.2013

 

 

 

Data przyjęcia

30.1.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Glenis Willmott, Sabine Wils

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

Data złożenia

4.2.2014

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności