Postup : 2012/0196(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0087/2014

Predkladané texty :

A7-0087/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0397

SPRÁVA     ***I
PDF 657kWORD 326k
4.2.2014
PE 516.935v02-00 A7-0087/2014

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (prepracované znenie)

(COM(2012)0403 – C7‑0197/2012 – 2012/0196(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Matthias Groote

(Prepracovanie – článok 87 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (prepracované znenie)

(COM(2012)0403 – C7‑0197/2012 – 2012/0196(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0403),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0197/2012),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. novembra 2012(1),

–   po porade s Výborom regiónov,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(2),

–   so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 11. novembra 2013 adresovaný Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0087/2014),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie10,

(20) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, najmä pokiaľ ide o stanovenie vzhľadu, vzoru a formátu určitých dokumentov. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201110,

______________

______________

10 Ú. v. ES L 55, 28.2.2011, s. 13.

10 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú plnenie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. ES L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) „oznámenie o dovoze“ znamená oznámenie predložené dovozcom alebo jeho agentom alebo zástupcom v čase dovozu exempláru druhu uvedeného v prílohe C alebo D do Únie , na formulári stanovenom v článku 19 ods. 2;

d) „oznámenie o dovoze“ znamená oznámenie predložené dovozcom alebo jeho agentom alebo zástupcom v čase dovozu exempláru druhu uvedeného v prílohe C alebo D do Únie, na formulári stanovenom v článku 10 ods. 5;

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Po porade s príslušnými krajinami pôvodu a po zohľadnení stanoviska Vedeckej preskúmavacej skupiny môže Komisia pomocou vykonávacích aktov, stanoviť všeobecné obmedzenia alebo obmedzenia týkajúce sa niektorých krajín pôvodu pre dovoz do Únie:

6. Komisia je po porade s príslušnými krajinami pôvodu a po zohľadnení stanoviska Vedeckej preskúmavacej skupiny splnomocnená v súlade s článkom 20 prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú všeobecné obmedzenia alebo obmedzenia týkajúce sa niektorých krajín pôvodu pre dovoz do Únie:

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vydávanie potvrdení

Vydávanie povolení, oznámení a potvrdení

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom stanoviť vzhľad potvrdení uvedených v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Po doručení žiadosti a požadovaných dokladov príslušnou osobou a za predpokladu, že všetky požiadavky týkajúce sa vydávania potvrdení boli splnené, výkonný orgán členského štátu môže vydať povolenie na účely uvedené v článku 4 ods. 1 a 2 a článku 5 ods. 1 a 4.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c. Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom stanoviť vzhľad potvrdení uvedených v odseku 1b. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1d. Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom stanoviť vzhľad oznámenia o dovoze uvedeného v článku 4 ods. 3 a 4. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 19

vypúšťa sa

Ďalšie vykonávacie právomoci

 

1. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov určí vzhľad dokumentov uvedených v článku 4, článku 5, článku 7 ods. 4 a článku 10 Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

 

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví formu zobrazenie oznámenia o dovoze. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

 

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 7, článku 5 ods. 5, článku 7 ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 6, článku 11 ods. 5, článku 12 ods. 4 a článku 18 ods. 1, 2 a 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [the date of entry into force of the basic legislative act or from any other date set by the legislator].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 6, článku 4 ods. 7, článku 5 ods. 5, článku 7 ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 6, článku 11 ods. 5, článku 12 ods. 4 a článku 18 ods. 1, 2 a 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [dátum nadobudnutia účinnosti základného legislatívneho aktu alebo od akéhokoľvek iného dátumu stanoveného zákonodarcom].

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 7, článku 5 ods. 5, článku 7 ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 6, článku 11 ods. 5, článku 12 ods. 4 a článku 18 ods. 1, 2 a 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 6, článku 4 ods. 7, článku 5 ods. 5, článku 7 ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 6, článku 11 ods. 5, článku 12 ods. 4 a článku 18 ods. 1, 2 a 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 7, článku 5 ods. 5, článku 7 ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 6, článku 11 ods. 5, článku 12 ods. 4 a článku 18 ods. 1, 2 a 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 6, článku 4 ods. 7, článku 5 ods. 5, článku 7 ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 6, článku 11 ods. 5, článku 12 ods. 4 a článku 18 ods. 1, 2 a 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

(1)

Ú. v. EÚ C 11, 15.1.2013, s. 85.

(2)

Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) podpísaného v roku 1973 je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s exemplármi voľne žijúcich živočíchov a rastlín neohrozoval ich prežitie. Druhy, na ktoré sa vzťahuje CITES, sú vymenované v troch prílohách podľa rôznych stupňov ich ochrany. Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 sa zoberá ochranou druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. Stanovujú sa v ňom pravidlá dovozu, vývozu a opätovného vývozu exemplárov druhov uvedených v jeho štyroch prílohách, ako aj vnútorného obchodu EÚ s týmito exemplármi druhov.

Každá zmena zoznamu druhov uvedených v prílohách k nariadeniu Rady (ES) č. 338/97, napríklad s cieľom vykonať rozhodnutie konferencie strán o zaradení do zoznamu, sa doposiaľ uskutočňovala prostredníctvom nariadenia Komisie (pričom posledné bolo prijaté vo februári 2012).

Komisia iniciovala kodifikáciu nariadenia Rady (ES) č. 338/97. S cieľom umožniť ďalšie zmeny delegovaných a vykonávacích aktov (po prijatí Lisabonskej zmluvy) sa považuje za vhodné, aby sa kodifikácia nariadenia (ES) č. 338/97 nahradila prepracovaným znením, ktoré by tak mohlo zahŕňať potrebné zmeny.

Dôvodom všetkých zmien obsiahnutých v prepracovanom znení nariadenia Rady (ES) č. 338/97 je potreba aktualizovať tento návrh podľa Lisabonskej zmluvy s cieľom nahradiť staré zastarané ustanovenia novými (vrátane aktualizácie právneho základu, t. j. článku 192 ods. 1 ZFEÚ, ktorý zodpovedá starému článku 175 ods. 1 Zmluvy o ES), najmä pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa komitologického postupu.

Hoci v návrhu prepracovaného znenia nedošlo k politickým úpravám, vyskytli sa vecné zmeny vychádzajúce zo zmlúv a nových právnych predpisov EÚ týkajúcich sa rovnakej oblasti.

Vzhľadom na povahu týchto úprav a zmien spravodajca navrhuje len niekoľko pozmeňujúcich návrhov k návrhu prepracovaného znenia nariadenia (ES) č. 338/97.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

Ref.: D(2013)55514

Vážený pán Matthias Groote

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ASP 12G201

Brusel

Vec:                Ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (prepracované znenie) 2012/0196(COD) - COM(2012)0403

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci, ktorého som predsedom, preskúmal vyššie uvedený návrh podľa článku 87 o prepracovaní, ktorý je súčasťou rokovacieho poriadku Parlamentu.

V odseku 3 tohto článku sa uvádza:

„Ak výbor príslušný pre právne veci dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.“

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 156 a 157, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Ak však v súlade s bodom 8 medziinštitucionálnej dohody gestorský výbor tiež plánuje predložiť pozmeňujúce návrhy ku kodifikovaným častiam návrhu, bezodkladne oznámi svoj úmysel Rade a Komisii, pričom Komisia by mala pred hlasovaním podľa článku 54 informovať výbor o svojom stanovisku k pozmeňujúcim návrhom a o tom, či zamýšľa, prípadne nezamýšľa, návrh prepracovania stiahnuť.“

Na základe stanoviska právnej služby, ktorej zástupcovia sa zúčastnili na stretnutí konzultačnej pracovnej skupiny skúmajúcej návrh prepracovaného znenia, a v súlade s odporúčaniami spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko sa Výbor pre právne veci domnieva, že tento návrh neobsahuje žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré sú v ňom ako také vyznačené, a že v súvislosti s kodifikáciou nezmenených ustanovení predošlých právnych aktov obsahujúcich tieto zmeny sa tento návrh v podstate obmedzuje len na priamu kodifikáciu existujúcich znení bez toho, aby zásadným spôsobom menil podstatu aktov, ktoré sú jeho predmetom.

Výbor pre právne veci sa v súlade s článkom 86 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku domnieva, že technické úpravy navrhnuté v stanovisku uvedenej pracovnej skupiny boli potrebné na zabezpečenie súladu medzi návrhom a prepracovanými ustanoveniami.

Výbor pre právne veci napokon po prerokovaní tejto otázky na svojej schôdzi 5. novembra 2013 jednomyseľne schválil odporúčanie, aby Váš výbor ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 87.

S úctou,

Klaus-Heiner LEHNE

Príloha: stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTZAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 25. septembra 2013

STANOVISKO

                                                     PRE EURÓPSKY PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

COM(2012)0403 final z 19.7.2012 – 2012/0196 (COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov príslušných právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojich schôdzach, ktoré sa konali 24. septembra a 17. októbra 2012 a 17. septembra 2013, preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou.

Preskúmanie návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa prepracúva nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, ktoré sa uskutočnilo na týchto schôdzach(1), vyústilo do spoločnej dohody konzultačnej pracovnej skupiny o týchto veciach:

1) Aby bola dôvodová správa vypracovaná v úplnom súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode, malo sa v takomto dokumente presne uviesť, ktoré ustanovenia predošlého aktu zostávajú v návrhu nezmenené, ako sa uvádza v bode 6 písm. a) bode iii) tejto dohody.

2) V článku 13 ods. 3 prvom pododseku by sa úvodné slová „Najneskôr 3. marca 1997“ mali nahradiť slovami „Najneskôr tri mesiace pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 338/97“.

3) V článku 18 ods. 1 písm. b) prepracovaného znenia návrhu by sa odkaz „v článku 7 ods. 1 druhom pododseku písm. a)“ mal prispôsobiť tak, aby sa odkazovalo na uvedenie „v článku 7 ods. 1 treťom pododseku písm. a) bode (i)“.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu následne dospela k jednomyseľnému záveru, že návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené.

Konzultačná pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predošlého aktu spolu s uvedenými podstatnými zmenami, predmetom návrhu je iba priama kodifikácia platného právneho textu bez zmeny jeho podstaty.

Pokiaľ však ide o článok 2 písm. d), článok 4 ods. 6 a 7, článok 5 ods. 5 a 7, článok 7, článok 8 ods. 4, článok 9 ods. 6, článok 11 ods. 5, článok 12 ods. 4 a 5, článok 15 ods. 1, 4, prvý a tretí pododsek, a ods. 5, článok 18 a článok 19 ods. 1 prepracovaného znenia návrhu, diskutovalo sa o tom, či by tieto texty mali alebo nemali byť celé vyznačené sivým pozadím, ktoré sa zvyčajne používa na označenie podstatných zmien.

Na jednej strane právne služby Európskeho parlamentu a Komisie zastávali názor, že úprava použitá v týchto textoch na označenie nahradenia určitých formulácií súčasného znenia príslušných ustanovení nariadenia (ES) č. 338/97 novými formuláciami vychádzajúcimi zo štandardných formulácií dohodnutých medzi týmito troma inštitúciami dostatočne zvýrazňuje zásadné navrhované zmeny súčasných ustanovení.

Právna služba Rady sa na druhej strane domnievala, že zmenu postupu nie je možné oddeliť od zásadných otázok, ktorých sa tento postup týka, a že celé texty uvedených ustanovení by preto mali byť vyznačené sivým pozadím.

Všetky tri právne služby však zastávali názor, že navrhované texty týchto nových ustanovení predložené Komisiou by sa mali chápať v tom zmysle, že Komisia zamýšľala navrhnúť iba to, aby sa odkaz na regulačný postup s kontrolou, ktorý je v súčasnosti uvedený v niektorých príslušných textoch platného aktu, nahradil delegovaním právomoci prijímať akty na Komisiu v súlade s článkom 290 ZFEÚ a aby sa odkaz na regulačný postup, ktorý je v súčasnosti uvedený v iných textoch, nahradil prenesením vykonávacích právomocí na Komisiu v súlade s článkom 291 ZFEÚ a nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Pokiaľ ide o nahradenie odkazov na regulačný postup s kontrolou delegovaním právomoci prijímať akty na Komisiu v súlade s článkom 290 ZFEÚ, tri právne služby sa tiež zhodli na tom, že v rámci prepracovania by mal zákonodarca v súlade so zmluvami posúdiť, či toto navrhované zosúladenie platných ustanovení o komitológii s novým systémom delegovaných aktov možno považovať za prijateľné, alebo či by sa vzhľadom na jedno alebo viac príslušných ustanovení malo zvážiť iné riešenie, ako je napríklad prenesenie vykonávacích právomocí na Komisiu alebo na Radu v súlade s článkom 291 ZFEÚ a nariadením (EÚ) č. 182/2011, alebo ani jedno z nich, čím by sa príslušné opatrenia ponechali na legislatívny postup.

Podobne, pokiaľ ide o nahradenie odkazov na regulačný postup prenesením vykonávacích právomocí na Komisiu v súlade s článkom 291 ZFEÚ a nariadením (EÚ) č. 182/2011, tri právne služby sa zhodli aj na tom, že v rámci prepracovania by mal zákonodarca v súlade so zmluvami posúdiť, či toto navrhované zosúladenie platných ustanovení o komitológii s novým systémom vykonávacích aktov možno považovať za prijateľné, alebo či by sa vzhľadom na jedno alebo viac príslušných ustanovení malo zvážiť iné riešenie, ako je napríklad delegovanie právomocí na Komisiu v súlade s článkom 290 ZFEÚ alebo prenesenie vykonávacích právomocí na Radu v súlade s článkom 291 ZFEÚ, alebo ani jedno z nich, čím by sa príslušné opatrenia ponechali na legislatívny postup.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

vedúci právneho servisu           vedúci právneho servisu           generálny riaditeľ

(1)

             Konzultačná pracovná skupina mala k dispozícii anglickú, francúzsku a nemeckú jazykovú verziu návrhu a pracovala na základe anglického znenia, ktoré bolo pôvodnou jazykovou verziou skúmaného textu.


POSTUP

Názov

Ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD)

Dátum predloženia v EP

19.7.2012

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

11.9.2012

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

JURI

11.9.2012

 

 

 

Spravodajca:

dátum vymenovania

Matthias Groote

12.9.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.12.2013

 

 

 

Dátum prijatia

30.1.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Glenis Willmott, Sabine Wils

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

Dátum predloženia

4.2.2014

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia