SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prevencii a riadení introdukcie a šírenia cudzích inváznych druhov

4.2.2014 - (COM(2013)0620 – C7‑0264/2013 – 2013/0307(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Pavel Poc


Postup : 2013/0307(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0088/2014
Predkladané texty :
A7-0088/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prevencii a riadení introdukcie a šírenia cudzích inváznych druhov

(COM(2013)0620 – C7‑0264/2013 – 2013/0307(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0620),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0264/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Rakúskou spolkovou radou, ktorá tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. januára 2014[1],

–   po porade s Výborom regiónov,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre rybárstvo (A7-0088/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Objavenie sa cudzích druhov, či už zvierat, rastlín, húb, alebo mikroorganizmov na nových miestach nie vždy vzbudzuje obavy. Významná podmnožina cudzích druhov sa však môže stať inváznou a môže mať závažné nepriaznivé vplyvy na biodiverzitu a ekosystémové služby, ako aj iné hospodárske a sociálne vplyvy, ktorým by sa malo zabrániť. Približne 12 000 druhov v životnom prostredí Únie a ostatných európskych krajín je cudzích, z čoho je podľa odhadov zhruba 10 – 15 % inváznych.

(1) Objavenie sa cudzích druhov, či už zvierat, rastlín, húb, alebo mikroorganizmov na nových miestach nie vždy vzbudzuje obavy. Významná podmnožina cudzích druhov sa však môže stať inváznou a môže mať závažné nepriaznivé vplyvy na biodiverzitu vo vidieckom aj mestskom prostredí a ekosystémové služby, ako aj iné hospodárske a sociálne vplyvy, ktorým by sa malo zabrániť. Približne 12 000 druhov v životnom prostredí Únie a ostatných európskych krajín je cudzích, z čoho viac ako 40 % je pôvodných v niektorých európskych krajinách, ale bolo ľuďmi zavlečených do iných európskych krajín, a z čoho je podľa odhadov zhruba 10 – 15 % inváznych.

Odôvodnenie

Z nariadenia by nemali byť vylúčené druhy, ktoré sú pôvodné v jednom biografickom regióne, avšak cudzie a invázne v inom regióne. Druh, ktorý je invázny a ktorý by mohol mať prospech z opatrení EÚ v oblasti spolupráce, vzbudzuje obavy Únie bez ohľadu na to, či má pôvod v EÚ alebo nie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Na podporu dosahovania cieľov smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva7, smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín8, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii)9, a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva10, hlavným cieľom tohto nariadenia by malo byť zabrániť, minimalizovať a zmierňovať nepriaznivé vplyvy cudzích inváznych druhov na biodiverzitu a ekosystémové služby, ako aj znížiť ich hospodársky a sociálny vplyv.

(6) Na podporu dosahovania cieľov smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva, smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín8, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii)9, a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva10, hlavným cieľom tohto nariadenia by malo byť zabrániť, minimalizovať a zmierňovať nepriaznivé vplyvy cudzích inváznych druhov na biodiverzitu, ekosystémové služby, verejné zdravie a bezpečnosť, ako aj znížiť ich hospodársky a sociálny vplyv.

__________________

__________________

7 Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.

7 Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.

8 Ú. v. EÚ L 206, 22.7.1992, s. 7.

8 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

9 Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19.

9 Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19.

10 Ú. v. EÚ L 327, 22.12.2000, s. 1.

10 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.

Odôvodnenie

Cudzie invázne druhy môžu spôsobiť veľké škody na verejnom zdraví a bezpečnosti, napr. v Holandsku, kde vážne hrozia záplavy, ak sa nezvládne problém s ondatrou pižmovou, keďže tento cudzí invázny druh vážne poškodzuje vodné diela.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Niektoré druhy migrujú prirodzene v reakcii na zmeny životného prostredia. Tieto druhy by sa preto nemali považovať za cudzie druhy v ich novom prostredí, a sú teda vylúčené z pôsobnosti nových pravidiel o cudzích inváznych druhoch.

(7) Niektoré druhy migrujú prirodzene v reakcii na zmeny životného prostredia. Tieto druhy by sa preto nemali považovať za cudzie druhy v ich novom prostredí a, ak neohrozujú existujúce ekosystémy, sú teda vylúčené z pôsobnosti nových pravidiel o cudzích inváznych druhoch.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Návrh nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdraví zvierat11 na úrovni Únie obsahuje ustanovenia o chorobách zvierat, v novom nariadení Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín12 sa stanovujú pravidlá pre škodcov rastlín a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS13 sa stanovuje režim platný pre geneticky modifikované organizmy. Nové pravidlá pre cudzie invázne druhy by sa preto mali s týmito aktmi Únie zladiť a neprekrývať sa s nimi, a nesmú sa uplatňovať na organizmy, na ktoré sú zamerané uvedené akty.

(8) Návrh nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdraví zvierat11 na úrovni Únie obsahuje ustanovenia pôvodcoch chorôb spôsobujúcich choroby zvierat, v novom nariadení Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín12 sa stanovujú pravidlá pre škodcov rastlín a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS13 sa stanovuje režim platný pre geneticky modifikované organizmy. Nové pravidlá pre cudzie invázne druhy by sa preto mali s týmito aktmi Únie zladiť a neprekrývať sa s nimi, a nesmú sa uplatňovať na organizmy, na ktoré sú zamerané uvedené akty.

__________________

__________________

11 COM(2013)260 final.

11 COM(2013)260 final.

12 COM (2013)267 final.

12 COM(2013)267 final.

13 Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

13 Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

Odôvodnenie

Keďže sa toto nariadenie týka druhov, bolo by vhodnejšie a jednoznačnejšie, ak by sa popri pojme „choroby zvierat“ uvádzal aj pojem „pôvodcovia chorôb“.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) V nariadení Rady (ES) č. 708/2007 z 11. júna 2007 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre14, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní15 a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS16 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa povolení na používanie niektorých cudzích druhov na konkrétne účely. V čase nadobudnutia účinnosti týchto nových pravidiel bolo používanie určitých druhov už povolené v rámci uvedených režimov, lebo nepredstavujú neprijateľné riziká pre životné prostredie, ľudské zdravie a hospodárstvo. V záujme zabezpečenia jednotného právneho rámca by uvedené druhy mali byť z nových pravidiel vylúčené.

(9) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní15 a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS16 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa povolení na používanie niektorých cudzích druhov na konkrétne účely. V čase nadobudnutia účinnosti týchto nových pravidiel bolo používanie určitých druhov už povolené v rámci uvedených režimov, lebo nepredstavujú neprijateľné riziká pre životné prostredie, ľudské zdravie a hospodárstvo. V záujme zabezpečenia jednotného právneho rámca by uvedené druhy mali byť z nových pravidiel vylúčené.

__________________

__________________

14 Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2007, s. 1.

 

15 Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

15 Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

16 Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

16 Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

Odôvodnenie

Nariadenie (ES) č. 708/2007 sa venuje cudzím inváznym druhom používaným v akvakultúre v Únii a druhy uvedené v jeho prílohe IV sú oslobodené od postupov, ktoré sú v ňom vymedzené. Rozsah pôsobnosti nariadenia o inváznych druhoch je širší, keďže zahŕňa cudzie invázne druhy používané v iných odvetviach a iných oblastiach, napr. v obchode so spoločenskými zvieratami alebo v zoologických záhradách a akváriách. Preto síce je vhodné vyňať druhy uvedené v prílohe IV z postupov stanovených v nariadení (ES) č. 708/2007, no na účely nariadenia o inváznych druhoch by sa však toto nariadenie malo týkať aj týchto druhov, a to vrátane postupov, ktoré sa v ňom navrhujú.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na veľké množstvo cudzích inváznych druhov je dôležité zabezpečiť možnosť prioritne riešiť podmnožinu cudzích inváznych druhov, ktoré sú považované za predmet obáv Únie. Preto by mal byť vypracovaný zoznam takýchto cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie. Cudzie invázne druhy by mali byť považované za vzbudzujúce obavy Únie, ak škody, ktoré spôsobujú v postihnutých členských štátoch, sú natoľko významné, že odôvodňujú prijatie cielených opatrení, ktorých rozsah pôsobnosti pokrýva celú Úniu vrátane členských štátov, ktoré zatiaľ neboli alebo dokonca pravdepodobne ani nebudú postihnuté. Na zabezpečenie toho, aby podmnožina cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie ostala primeraná, ich zoznam by mal byť vypracovaný v súlade s odstupňovaným prístupom s postupným zavádzaním vrátane počiatočného obmedzenia počtu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie na maximálne 3 % z takmer 1 500 cudzích inváznych druhov v Európe a mal by byť zameraný na tie druhy, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť značné hospodárske škody vrátane škôd vyplývajúcich zo straty biodiverzity.

(10) Vzhľadom na veľké množstvo cudzích inváznych druhov je dôležité zabezpečiť možnosť prioritne riešiť podmnožinu cudzích inváznych druhov, ktoré sú považované za predmet obáv Únie. Preto by mal byť vypracovaný zoznam takýchto cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie. Cudzie invázne druhy by mali byť považované za vzbudzujúce obavy Únie, ak škody, ktoré spôsobujú v postihnutých členských štátoch, sú natoľko významné, že odôvodňujú prijatie cielených opatrení, ktorých rozsah pôsobnosti pokrýva celú Úniu vrátane členských štátov, ktoré zatiaľ neboli alebo dokonca pravdepodobne ani nebudú postihnuté.

Odôvodnenie

Uvedený percentuálny podiel je svojvoľný a neodôvodnený, a preto s ním nemožno súhlasiť. Okrem toho, zaradenie na zoznam by malo vychádzať z jasných kritérií, bez stanovenia akéhokoľvek limitu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Kľúčovým nástrojom na uplatňovanie týchto nových pravidiel sú kritériá, podľa ktorých sa cudzie invázne druhy považované za vzbudzujúce obavy Únie budú zaraďovať do uvedeného zoznamu. Komisia urobí všetko pre to, aby príslušnému výboru predložila návrh zoznamu na základe uvedených kritérií do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto právnej úpravy. Kritériá by mali zahŕňať posúdenie rizík podľa príslušných ustanovení v rámci dohôd Svetovej obchodnej organizácie o uvádzaní obchodných obmedzení na druhy.

(11) Kľúčovým nástrojom na uplatňovanie týchto nových pravidiel sú kritériá, podľa ktorých sa cudzie invázne druhy považované za vzbudzujúce obavy Únie budú zaraďovať do uvedeného zoznamu. Komisia by preto mala prijať prvý zoznam na základe uvedených kritérií do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Kritériá by mali byť založené na najlepších dostupných vedeckých dôkazoch a mali by sa uplatňovať v rámci identifikujúcom riziko vo vzťahu k hlavným etapám biologických invázií: preprava, udomácnenie, šírenie a dôsledky. Kritériá by mali tiež zahŕňať aj posúdenie rizík podľa uplatniteľných ustanovení v rámci príslušných dohôd Svetovej obchodnej organizácie o uvádzaní obchodných obmedzení na druhy.

Odôvodnenie

Stanovenie presného termínu prijatia prvého zoznamu CID vzbudzujúcich obavy Únie je dôležité pre účinné zavedenie nových ustanovení a navyše sa tak zabezpečí lepšia transparentnosť celého procesu a zainteresované strany dostanú možnosť prispôsobiť sa novej legislatívnej situácii a reagovať na ňu. Navrhované nariadenie síce obsahuje podrobnosti o tom, aké posúdenia rizika by sa mali uskutočniť, aby bolo možné informovane vybrať druhy, ktoré budú regulácii podliehať, nenaznačuje sa však v ňom, z čoho by kritériá výberu mali vychádzať.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Na zabezpečenie súladu s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie a na zabezpečenie jednotného uplatňovania týchto nových pravidiel by mali byť stanovené spoločné kritériá na hodnotenie rizík. Tieto kritériá by mali v prípade potreby používať existujúce vnútroštátne a medzinárodné normy a mali by zahŕňať rozličné aspekty charakteristík uvedených druhov, rizík a spôsobov ich prenikania do Únie, nepriaznivé hospodárske a sociálne vplyvy týchto druhov vrátane ich vplyvu na biodiverzitu, potenciálne prínosy ich použitia a náklady na zmiernenie v porovnaní s nepriaznivými vplyvmi, ako aj kvantifikovanú prognózu nákladov na odstraňovanie environmentálnych, hospodárskych a sociálnych škôd na úrovni Únie, preukazujúcu významnosť pre Úniu na účely ďalšieho odôvodnenia činností. S cieľom rozvíjať tento systém postupne a stavať na získaných skúsenostiach by mal byť celkový prístup vyhodnotený po piatich rokoch.

(12) Na zabezpečenie súladu s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie a na zabezpečenie jednotného uplatňovania týchto nových pravidiel by mali byť stanovené spoločné kritériá na hodnotenie rizík. Tieto kritériá by mali v prípade potreby používať existujúce vnútroštátne a medzinárodné normy a mali by zahŕňať rozličné aspekty charakteristík uvedených druhov, rizík a spôsobov ich prenikania do Únie, nepriaznivé hospodárske a sociálne vplyvy týchto druhov vrátane ich vplyvu na biodiverzitu, potenciálne prínosy ich použitia a náklady na zmiernenie v porovnaní s nepriaznivými vplyvmi, ako aj posúdenie potenciálnych nákladov na odstraňovanie environmentálnych, hospodárskych a sociálnych škôd na úrovni Únie, preukazujúcu významnosť pre Úniu. S cieľom rozvíjať tento systém postupne a stavať na získaných skúsenostiach by mal byť celkový prístup vyhodnotený po piatich rokoch.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a) Niektoré druhy, ktoré sú invázne v Únii ako celku, sú pôvodné v určitom členskom štáte. Je preto vhodné, aby sa ustanovenia týkajúce sa cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, ktoré sú pôvodné v niektorom členskom štáte, nevzťahovali na územie tohto členského štátu, s výnimkou opatrení na zamedzenie šírenia týchto druhov do iných členských štátov. Navyše by sa mala zaviesť flexibilita, ktorá by členským štátom umožnila požiadať o osobitné výnimky z niektorých ustanovení tohto nariadenia, pokiaľ ide o cudzie druhy, ktoré sa na ich území nepovažujú za invázne, alebo v prípade mimoriadne zložitých sociálno-ekonomických podmienok, v ktorých by boli náklady mimoriadne vysoké a neúmerné vzhľadom na prínosy a bránili by náležitému zavedeniu požadovaných opatrení.

Odôvodnenie

Členské štáty potrebujú viac flexibility najmä na to, aby sa mohli zaoberať druhmi, ktoré sú pôvodné v jednom regióne a invázne v druhom. Výnimky by sa mali udeliť iba pre územie žiadajúceho členského štátu. S výnimkami by sa malo počítať aj v prípade mimoriadne zložitých sociálno-ekonomických podmienok, v ktorých by náklady bránili náležitému zavedeniu požadovaných opatrení.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Niektoré druhy, ktoré sú v Únii invázne, môžu byť v niektorých najvzdialenejších regiónoch Únie pôvodné, a naopak. V oznámení Komisie s názvom Najvzdialenejšie regióny: prínos pre Európu18 bolo uznané, že pozoruhodná biologická rozmanitosť najvzdialenejších regiónov si vyžaduje vypracovanie a vykonávanie opatrení na prevenciu a riadenie cudzích inváznych druhov v týchto regiónoch, ako sa vymedzuje v Zmluve o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady 2010/718/EÚ z 29. októbra 2010 o zmene štatútu ostrova Svätý Bartolomej vo vzťahu k Európskej únii19 a so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady 2012/419/EÚ z 11. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii20. Preto všetky ustanovenia týchto nových pravidiel by sa mali vzťahovať na najvzdialenejšie regióny Únie, s výnimkou ustanovení týkajúcich sa cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, ktoré sú v týchto regiónoch pôvodné. Okrem toho je na umožnenie potrebnej ochrany biodiverzity v týchto regiónoch nevyhnutné, aby príslušné členské štáty vypracovali osobitné zoznamy cudzích inváznych druhov pre najvzdialenejšie regióny, na ktoré by sa tieto nové pravidlá tiež vzťahovali, a to ako doplnok k zoznamu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie.

(15) Niektoré druhy, ktoré sú v Únii invázne, môžu byť v niektorých najvzdialenejších regiónoch Únie pôvodné, a naopak. V oznámení Komisie s názvom Najvzdialenejšie regióny: prínos pre Európu18 bolo uznané, že pozoruhodná biologická rozmanitosť najvzdialenejších regiónov si vyžaduje vypracovanie a vykonávanie opatrení na prevenciu a riadenie cudzích inváznych druhov v týchto regiónoch, ako sa vymedzuje v Zmluve o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady 2010/718/EÚ z 29. októbra 2010 o zmene štatútu ostrova Svätý Bartolomej vo vzťahu k Európskej únii19 a so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady 2012/419/EÚ z 11. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii20. Preto všetky ustanovenia týchto nových pravidiel by sa mali vzťahovať na najvzdialenejšie regióny Únie, s výnimkou ustanovení týkajúcich sa cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, ktoré sú v týchto regiónoch pôvodné. Okrem toho je na umožnenie potrebnej ochrany biodiverzity v týchto regiónoch nevyhnutné, aby vo všetkých vhodných prípadoch príslušné členské štáty vypracovali a aktualizovali osobitné zoznamy cudzích inváznych druhov pre najvzdialenejšie regióny, na ktoré by sa tieto nové pravidlá tiež vzťahovali, a to ako doplnok k zoznamu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie. Tento zoznam by mal zostať otvorený a mal by sa revidovať, pretože sa identifikujú nové cudzie invázne druhy, ktoré sa pokladajú za rizikové, pričom treba zohľadniť skutočnosť, že niektoré cudzie druhy, ktoré sú v Únii invázne, môžu byť v častiach Únie alebo v niektorých najvzdialenejších regiónoch pôvodné, a naopak.

__________________

__________________

18 COM (2008)642 final.

18 COM (2008)642 final.

19 Ú. v. EÚ L 325, 9.12.2010, s. 4.

19 Ú. v. EÚ L 325, 9.12.2010, s. 4.

20 Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131.

20 Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Riziká a obavy spojené s cudzími inváznymi druhmi predstavujú cezhraničný problém s dosahom na celú Úniu. Preto je potrebné prijať na úrovni Únie zákaz úmyselného prinášania do Únie, rozmnožovania, pestovania, prepravy, nákupu, predaja, používania, výmeny, držania a uvoľnenia cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie na zabezpečenie prijatia jednotného postupu v celej Únii, aby sa predišlo narušeniu vnútorného trhu a zabránilo situáciám, keď je postup prijatý v jednom členskom marený nečinnosťou iného členského štátu.

(16) Riziká a obavy spojené s cudzími inváznymi druhmi predstavujú cezhraničný problém s dosahom na celú Úniu. Preto je potrebné prijať na úrovni Únie zákaz úmyselnej alebo nedbalosťou spôsobenej introdukcie do akéhokoľvek členského štátu, úmyselného alebo nedbalosťou spôsobeného rozmnožovania, pestovania, prepravy, nákupu, predaja, používania, výmeny, držania a uvoľnenia cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie na zabezpečenie prijatia jednotného postupu v celej Únii, aby sa predišlo narušeniu vnútorného trhu a zabránilo situáciám, keď je postup prijatý v jednom členskom marený nečinnosťou iného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Na umožnenie vedeckého výskumu a ochrany ex-situ je potrebné stanoviť osobitné pravidlá pre cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy Únie, ktoré sa budú týkať uvedených oblastí. Uvedená činnosť by mala byť vykonávaná v uzavretých zariadeniach, kde sú tieto organizmy v držbe zamedzením šírenia, a mali by byť prijaté všetky opatrenia potrebné na zabránenie úniku alebo protiprávnemu uvoľneniu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie.

(17) Na umožnenie vedeckého výskumu a ochrany ex-situ a v niektorých prípadoch komerčného pestovania alebo chovu druhov s vysokou ekonomickou, spoločenskou a environmentálnou hodnotou je potrebné stanoviť osobitné pravidlá pre cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy Únie, ktoré sa budú týkať uvedených oblastí. Uvedená činnosť by mala byť vykonávaná v uzavretých zariadeniach, kde sú tieto organizmy v držbe zamedzením šírenia, a mali by byť prijaté všetky opatrenia potrebné na zabránenie úniku alebo protiprávnemu uvoľneniu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Môžu nastať prípady, keď sa cudzie druhy, ktoré zatiaľ neboli uznané ako cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy Únie, objavia na hraniciach Únie alebo sa zistia na území Únie. Členské štáty by preto mali mať možnosť prijať na základe dostupných vedeckých dôkazov určité núdzové opatrenia. Tieto núdzové opatrenia by umožnili okamžitú reakciu proti druhom, ktoré môžu predstavovať riziká, pokiaľ ide o ich introdukciu, udomácnenie a šírenie v týchto krajinách, kým členské štáty nevyhodnotia skutočné riziká, ktoré predstavujú, v súlade s príslušnými ustanoveniami dohôd Svetovej obchodnej organizácie, a najmä vzhľadom na uznanie týchto druhov ako cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie. Na zabezpečenie súladu s ustanoveniami dohôd Svetovej obchodnej organizácie je potrebné spojiť vnútroštátne núdzové opatrenia s možnosťou prijať núdzové opatrenia na úrovni Únie. Núdzové opatrenia na úrovni Únie by navyše Únii poskytli mechanizmus rýchleho konania v prípade výskytu alebo bezprostredného nebezpečenstva zavlečenia nových cudzích inváznych druhov, v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti.

(18) Môžu nastať prípady, keď sa cudzie druhy, ktoré zatiaľ neboli uznané ako cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy Únie, objavia na hraniciach Únie alebo sa zistia na území Únie, a môžu predstavovať riziko súvisiace s ich náhodnou alebo úmyselnou introdukciou do životného prostredia. Členské štáty by preto mali mať možnosť prijať na základe dostupných vedeckých dôkazov a osvedčených postupov určité núdzové opatrenia. Tieto núdzové opatrenia by umožnili okamžitú reakciu proti druhom, ktoré môžu predstavovať riziká, pokiaľ ide o ich introdukciu, udomácnenie a šírenie v týchto krajinách, kým členské štáty nevyhodnotia skutočné riziká, ktoré predstavujú, v súlade s príslušnými ustanoveniami príslušných dohôd Svetovej obchodnej organizácie, a najmä vzhľadom na uznanie týchto druhov ako cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie. Na zabezpečenie súladu s ustanoveniami príslušných dohôd Svetovej obchodnej organizácie je potrebné spojiť vnútroštátne núdzové opatrenia s možnosťou prijať núdzové opatrenia na úrovni Únie. Núdzové opatrenia na úrovni Únie by navyše Únii poskytli mechanizmus rýchleho konania v prípade výskytu alebo bezprostredného nebezpečenstva zavlečenia nových cudzích inváznych druhov, v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti. Ak si núdzové opatrenia vyžadujú eradikáciu, kontrolu alebo zamedzenie šírenia, mali by sa zohľadňovať dobré životné podmienky zvierat, na ktoré sa dané opatrenia zameriavajú, aj zvierat, na ktoré sa nezameriavajú. Príslušné orgány by mali prijať vhodné opatrenia na to, aby zabránili bolesti, úzkosti a utrpeniu zvierat počas daného procesu, vychádzajúce v maximálnej možnej miere z postupov osvedčených v teréne.

Odôvodnenie

V rámci boja proti cudzím inváznym druhom je rozhodujúce zohľadňovať dobré životné podmienky zvierat. To je kľúčové aj pre získanie podpory občanov pre konanie proti týmto druhom. Osvedčené postupy zahŕňajú napríklad usmerňujúce zásady pre dobré životné podmienky zvierat vypracované Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a) Členské štáty by mali mať možnosť zachovať alebo prijať vnútroštátne pravidlá pre riadenie cudzích inváznych druhov, ktoré budú prísnejšie ako pravidlá stanovené v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Členské štáty v súčasnosti uplatňujú rôzne zákazy dovozu, obchodovania a/alebo uvádzania na trh v súvislosti s CID: boli zavedené už v 13 členských štátoch. Vzhľadom na to, že obmedzené zdroje môžu brzdiť vykonávanie určitých opatrení, systém musí byť navrhnutý tak, aby podľa možnosti vždy zabezpečoval flexibilitu a aby uznával skutočnosť, že členské štáty už prijímajú isté opatrenia na boj proti CID. Preto treba objasniť, že členské štáty môžu zavádzať alebo zachovávať prísnejšie opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Členské štáty by mali mať možnosť prijímať prísnejšie opatrenia na riešenie problému cudzích inváznych druhov a v prípade akýchkoľvek druhov, ktoré nie sú zaradené do zoznamu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, prijímať tieto opatrenia proaktívne. Na zaujatie proaktívnejšieho prístupu k druhom, ktoré nie sú zaradené do zoznamu, by sa preto malo požadovať, aby na uvoľnenie do životného prostredia tých cudzích inváznych druhov, ktoré nie sú uvedené ako cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy Únie, ale o ktorých majú členské štáty dôkazy, že predstavujú riziko, bolo potrebné vydať povolenie na uvoľnenie. Podrobné pravidlá týkajúce sa povoľovania cudzích druhov, ktoré majú byť použité v oblasti akvakultúry, už boli stanovené v nariadení (ES) č. 708/2007 a v tejto súvislosti by ich členské štáty mali brať do úvahy.

(19) Členské štáty by mali mať možnosť aktívne prijímať akékoľvek potrebné opatrenia, ako je regulovanie obchodovania, používania, prepravy a uvoľňovania do voľnej prírody, v prípade akýchkoľvek druhov, ktoré nie sú zaradené do zoznamu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie. Na zaujatie aktívnejšieho prístupu k druhom, ktoré nie sú zaradené do zoznamu, by sa preto malo požadovať, aby na uvoľnenie do životného prostredia tých cudzích inváznych druhov, ktoré nie sú uvedené ako cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy Únie, ale o ktorých majú členské štáty dôkazy, že predstavujú riziko, bolo potrebné vydať povolenie na uvoľnenie. Podrobné pravidlá týkajúce sa povoľovania cudzích druhov, ktoré majú byť použité v oblasti akvakultúry, už boli stanovené v nariadení (ES) č. 708/2007 a v tejto súvislosti by ich členské štáty mali brať do úvahy.

Odôvodnenie

Mal by sa zostaviť informatívny zoznam s príkladmi najvhodnejších opatrení. Možnosť členských štátov prijímať prísnejšie opatrenia sa rieši v samostatnom odôvodnení. Malo by sa ozrejmiť, že členské štáty môžu prijať akékoľvek potrebné opatrenia na ochranu svojho pôvodného rastlinného a živočíšneho života vrátane obmedzení obchodovania na národnej úrovni, s cieľom bojovať proti inváznym druhom.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Veľký podiel cudzích inváznych druhov je zavlečený do Únie neúmyselne. Preto je veľmi dôležité riadiť prienikové cesty neúmyselnej introdukcie. Vzhľadom na pomerne obmedzené skúsenosti z tejto oblasti budú musieť byť tieto činnosti postupné. Mali by zahŕňať dobrovoľné opatrenia, ako napr. postupy navrhnuté v usmerneniach Medzinárodnej námornej organizácie na kontrolu a riadenie biologického znečistenia loďami, ako aj záväzné opatrenia a mali by vychádzať zo skúseností získaných v Únii a členských štátoch s riadením určitých prienikových ciest, vrátane opatrení ustanovených prostredníctvom Medzinárodného dohovoru na kontrolu a riadenie záťažovej vody a sedimentov lodí.

(20) Veľký podiel cudzích inváznych druhov je zavlečený do Únie neúmyselne. Preto je veľmi dôležité riadiť prienikové cesty neúmyselnej introdukcie. Vzhľadom na pomerne obmedzené skúsenosti z tejto oblasti budú musieť byť tieto činnosti postupné. Mali by zahŕňať dobrovoľné opatrenia, ako napr. postupy navrhnuté v usmerneniach Medzinárodnej námornej organizácie na kontrolu a riadenie biologického znečistenia loďami, ako aj záväzné opatrenia a mali by vychádzať zo skúseností získaných v Únii a členských štátoch s riadením určitých prienikových ciest, vrátane opatrení ustanovených prostredníctvom Medzinárodného dohovoru na kontrolu a riadenie záťažovej vody a sedimentov lodí. Komisia by preto mala prijať všetky náležité opatrenia nabádajúce členské štáty k tomu, aby dohovor ratifikovali, vrátane podpory možností diskusie na úrovni ministrov. Bez ohľadu na ustanovenia pre akčné plány členského štátu by Komisia mala do [troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] podať správu o vykonávaní uvedených dobrovoľných opatrení členskými štátmi a v prípade potreby by mala predložiť legislatívne návrhy na začlenenie týchto opatrení do práva Únie.

Odôvodnenie

V čase, keď Komisia vypracúvala posúdenie vplyvu, bol dohovor ratifikovaný len štyrmi členskými štátmi. V správe inštitútu IEEP pre Komisiu z roku 2010 sa však uvádza, že úniky nespracovanej záťažovej vody a usádzanie organizmov na trupoch lodí sú zďaleka najvýznamnejšími vektormi náhodnej introdukcie cudzích druhov. Preto v prípade, že sa dobrovoľné opatrenia ukážu byť neúčinné, mala by Komisia zvážiť legislatívne kroky v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Na zabezpečenie vývoja primeranej vedomostnej základne na riešenie problémov, ktoré nastolili cudzie invázne druhy, je dôležité, aby členské štáty vykonávali výskum takýchto druhov, ich monitorovanie a dohľad nad nimi. Keďže systémy dohľadu ponúkajú najvhodnejší prostriedok na včasné zistenie nových cudzích inváznych druhov a určenie rozšírenia už usídlených druhov, mali by zahŕňať cielený aj všeobecný prieskum a ťažiť zo zapojenia rozličných odvetví a zainteresovaných strán vrátane miestnych komunít. Systémy dohľadu by mali znamenať venovanie nepretržitej pozornosti akýmkoľvek novým cudzím inváznym druhom kdekoľvek v Únii. V záujme účinnosti a nákladovej efektívnosti by sa mali uplatňovať súčasné systémy hraničnej kontroly, dohľadu a monitorovania, ktoré už boli ustanovené v právnych predpisoch Únie, najmä systémy uvedené v smerniciach 2009/147/ES, 92/43/EHS, 2008/56/ES a 2000/60/ES.

(21) Na zabezpečenie vývoja primeranej vedomostnej základne na riešenie problémov, ktoré nastolili cudzie invázne druhy, je dôležité, aby členské štáty vykonávali výskum takýchto druhov, ich monitorovanie a dohľad nad nimi, ako aj výmenu osvedčených postupov v oblasti prevencie a riadenia cudzích inváznych druhov. Keďže systémy dohľadu ponúkajú najvhodnejší prostriedok na včasné zistenie nových cudzích inváznych druhov a určenie rozšírenia už usídlených druhov, mali by zahŕňať cielený aj všeobecný prieskum a ťažiť zo zapojenia rozličných odvetví a zainteresovaných strán vrátane regionálnych orgánov. Systémy dohľadu by mali znamenať venovanie nepretržitej pozornosti akýmkoľvek novým cudzím inváznym druhom kdekoľvek v Únii a mali by sa zameriavať najmä na poskytovanie vysokoúčinného a uceleného obrazu na úrovni Únie. V záujme účinnosti a nákladovej efektívnosti by sa mali uplatňovať súčasné systémy hraničnej kontroly, dohľadu a monitorovania, ktoré už boli ustanovené v právnych predpisoch Únie, najmä systémy uvedené v smerniciach 2009/147/ES, 92/43/EHS, 2008/56/ES a 2000/60/ES.

 

Odôvodnenie

Systémy (výstražné, informačné, monitorovacie) zabezpečujúce vedomostnú základňu by nemali byť výlučne ponechané na jednotlivé krajiny, ale mali by skôr poskytovať vysokoúčinný a ucelený obraz na úrovni EÚ počas celého cyklu riadenia CID.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Eradikácia a riadenie niektorých cudzích inváznych druhov, aj keď nutné, môžu vyvolať bolesť, úzkosť, strach alebo iné formy utrpenia zvierat, a to aj pri použití najlepších dostupných technických prostriedkov. Členské štáty a všetky subjekty, ktoré sú zapojené do eradikácie, kontroly alebo zamedzenia šírenia cudzích inváznych druhov, by preto mali prijať opatrenia potrebné na minimalizáciu bolesti, úzkosti a utrpenia zvierat počas tohto procesu, podľa možnosti s prihliadnutím na osvedčené postupy v tejto oblasti, napríklad hlavné zásady týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, ktoré vypracovala Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE).

(24) Eradikácia a riadenie niektorých cudzích inváznych druhov, v prípadoch, keď sa považujú za nutné, môžu vyvolať bolesť, úzkosť, strach alebo iné formy utrpenia zvierat, a to aj pri použití najlepších dostupných technických prostriedkov. Členské štáty a všetky subjekty, ktoré sú zapojené do eradikácie, kontroly alebo zamedzenia šírenia cudzích inváznych druhov, by preto mali prijať opatrenia potrebné na zabránenie bolesti, úzkosti a utrpeniu zvierat počas tohto procesu, podľa možnosti s prihliadnutím na osvedčené postupy v tejto oblasti, napríklad hlavné zásady týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, ktoré vypracovala Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE). Pri zvažovaní eradikácie alebo riadenia by sa mali používať humánne a vedecky overené metódy a členské štáty by mali do rozhodovacieho procesu zapojiť všetky zainteresované subjekty a vedeckých odborníkov. Mali by sa zvážiť metódy nespôsobujúce smrť a akékoľvek prijaté opatrenia by mali minimalizovať vplyv na druhy, na ktoré sa nezameriavajú.

Odôvodnenie

Zohľadňovanie dobrých životných podmienok zvierat v odôvodnení 24 je vítané, malo by však pokročiť ďalej. Bolesti, úzkosti a utrpeniu by sa malo zabrániť, nie ich len minimalizovať. Ak je kontrola preukázateľne potrebná (a podporená dostatočnými vedeckými dôkazmi), mali by sa používať len humánne metódy a členské štáty by mali byť povinné do rozhodovania zapojiť aj zainteresované subjekty, napríklad organizácie pôsobiace v oblasti dobrých životných podmienok zvierat.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Cudzie invázne druhy vo všeobecnosti spôsobujú škody na ekosystémoch a znižujú ich odolnosť. Preto sú potrebné opatrenia zamerané na obnovu, aby sa posilnila odolnosť ekosystémov proti inváziám, napravili sa spôsobené škody a zlepšil sa stav ochrany druhov a ich stanovíšť v súlade s článkom 4 smernice 2009/147/ES a článkom 6 smernice 92/43/EHS, ekologický stav vnútrozemských povrchových vôd, brakických vôd, pobrežných vôd a podzemných vôd v súlade s článkom 11 smernice 2000/60/ES a environmentálny stav morských vôd v súlade s článkom 13 smernice 2008/56/ES.

(25) Cudzie invázne druhy vo všeobecnosti spôsobujú škody na ekosystémoch a znižujú ich odolnosť. Preto by sa mali prijať primerané opatrenia zamerané na obnovu, aby sa posilnila odolnosť ekosystémov proti inváziám, napravili sa spôsobené škody a zlepšil sa stav ochrany druhov a ich stanovíšť v súlade s článkom 4 smernice 2009/147/ES a článkom 6 smernice 92/43/EHS, ekologický stav vnútrozemských povrchových vôd, brakických vôd, pobrežných vôd a podzemných vôd v súlade s článkom 11 smernice 2000/60/ES a environmentálny stav morských vôd v súlade s článkom 13 smernice 2008/56/ES. V prípade, že subjekty sú považované za zodpovedné za úmyselnú alebo nedbalostnú introdukciu alebo šírenie cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, tieto subjekty by sa mali zodpovedať a mali by výrazne prispieť k úhrade nákladov na obnovu, v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) Systém na riešenie problematiky cudzích inváznych druhov by mal byť podporený centralizovaným informačným systémom na zhromažďovanie existujúcich informácií o cudzích druhoch v Únii a na umožnenie prístupu k informáciám o výskyte druhov, ich šírení, ekológii, histórii ich invázie, ako aj ku všetkým ďalším údajom potrebným na podporu politiky a rozhodnutí týkajúcich sa riadenia.

(26) Systém na riešenie problematiky cudzích inváznych druhov by mal byť podporený centralizovaným informačným systémom na zhromažďovanie existujúcich informácií o cudzích druhoch v Únii a na umožnenie prístupu k informáciám o výskyte druhov, ich šírení, ekológii, histórii ich invázie, ako aj ku všetkým ďalším údajom potrebným na podporu politiky a rozhodnutí týkajúcich sa riadenia, ako aj výmen osvedčených postupov. Cezhraničná spolupráca, predovšetkým s krajinami v susedstve, a koordinácia medzi členskými štátmi, najmä v rámci rovnakého biogeografického regiónu Európskej únie, ako je stanovené v smernici Rady 92/43/EHS, sú nutné podmienky pre účinnosť tejto právnej úpravy. Informačný systém venovaný cudzím inváznym druhom by mal zahŕňať informácie zo súčasných databáz pokrývajúcich jednotlivé členské štáty, európske regióny (Nobanis) a Európu ako celok (Daisie). Pri vývoji centralizovaného informačného systému by Komisia mala mať možnosť spoliehať sa na Európsku environmentálnu agentúru, keď je to náležite odôvodnené na základe charakteru opatrenia a osobitných odborných poznatkov agentúry. Ak to Komisia urobí, mala by náležite zohľadniť vplyv na riadiacu štruktúru agentúry a na jej finančné a ľudské zdroje.

Odôvodnenie

V smernici o biotopoch (92/43/EHS) sa odkazuje na deväť biogeografických regiónov EÚ s osobitnými vlastnosťami: alpský, atlantický, čiernomorský, boreálny, kontinentálny, makaronézsky, stredomorský, panónsky a stepný. Koordinovaný centrálny informačný systém je pre úspech navrhovaných opatrení rozhodujúci a Komisia by mala využiť všetky dostupné zdroje na podporu vykonávacích prác, a to najmä vrátane veľmi dôležitých odborných poznatkov Európskej environmentálnej agentúry. Mal by sa vyčleniť potrebný personál, samozrejme s ohľadom na nákladovú efektívnosť delegovania úloh.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) V smernici 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia21, sa stanovuje rámec pre verejné konzultácie pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa životného prostredia. Účinná účasť verejnosti pri vymedzovaní činností v oblasti cudzích inváznych druhov by mala verejnosti umožniť vyjadrovať sa a prijímateľom rozhodnutí umožniť zohľadňovať stanoviská a záujmy, ktoré môžu byť pre dané rozhodnutia dôležité, a tým zvyšovať zodpovednosť a transparentnosť rozhodovacieho procesu, ako aj verejné povedomie o environmentálnych otázkach a podporu pre prijímané rozhodnutia.

(27) V smernici 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia21, sa stanovuje rámec pre verejné konzultácie pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa životného prostredia. Účinná účasť verejnosti pri vymedzovaní činností v oblasti cudzích inváznych druhov by mala verejnosti umožniť vyjadrovať sa a prijímateľom rozhodnutí umožniť zohľadňovať stanoviská a záujmy, ktoré môžu byť pre dané rozhodnutia dôležité, a tým zvyšovať zodpovednosť a transparentnosť rozhodovacieho procesu, ako aj verejné povedomie o environmentálnych otázkach a podporu pre prijímané rozhodnutia. Včasná a účinná účasť verejnosti je počas procesu mimoriadne dôležitá pre prijatie alebo aktualizáciu zoznamu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie a zavedenie akčných plánov a opatrení zo strany členských štátov. Miestne a regionálne spoločenstvá sa takisto musia zapájať do prijímania rozhodnutí členských štátov o boji proti inváznym druhom, keďže majú zásadnú úlohu pri vykonávaní týchto rozhodnutí, šírení osvety a poskytovaní informácií.

____________

_____________

21 Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17.

21 Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17.

Odôvodnenie

Verejnosť vždy veľmi citlivo reaguje na reštriktívne opatrenia. Bez účinnej podpory verejnosti nie je možné dosiahnuť nijaký pokrok v boji proti CID.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a) Vykonávanie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o zostavenie a aktualizáciu zoznamu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, prvky hodnotenia rizík, núdzové opatrenia a opatrenia na rýchlu eradikáciu v ranej fáze invázie, by sa malo riadiť spoľahlivými vedeckými dôkazmi, a preto by sa malo požadovať nepretržité a účinné zapojenie príslušných členov vedeckej obce. Mala by sa preto vyvíjať aktívna snaha o príspevok prostredníctvom pravidelných konzultácií s vedcami, a to najmä prostredníctvom zriadenia špecializovaného orgánu („vedeckého fóra“), ktorý by poskytoval poradenstvo Komisii.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia, prijatia a aktualizácie zoznamu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, udeľovania výnimiek z povinnosti rýchlej eradikácie a prijímania núdzových opatrení Únie by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie22.

(28) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia, udeľovania osobitných vnútroštátnych výnimiek a výnimiek z povinnosti rýchlej eradikácie a prijímania núdzových opatrení Únie by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie22.

______________

_____________

22 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

22 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29) S cieľom zohľadniť najnovší vedecký vývoj v oblasti životného prostredia by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o určenie, ako dospieť k záveru, že cudzie invázne druhy sú schopné vybudovať životaschopné populácie a šíriť sa, ako aj na stanovenie spoločných prvkov na vypracovanie hodnotenia rizík. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(29) S cieľom zohľadniť najnovší vedecký vývoj v oblasti životného prostredia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zostavenie a aktualizáciu zoznamu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, určenie, ako dospieť k záveru, že cudzie invázne druhy sú schopné vybudovať životaschopné populácie a šíriť sa, ako aj na stanovenie spoločných prvkov na vypracovanie hodnotenia rizík. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30) S cieľom zabezpečiť dodržiavanie tohto nariadenia je dôležité, aby členské štáty uložili odrádzajúce, účinné a proporcionálne sankcie za jeho porušenie spôsobom, ktorý bude zohľadňovať povahu a stupeň porušenia.

(30) S cieľom zabezpečiť dodržiavanie tohto nariadenia je dôležité, aby členské štáty uložili odrádzajúce, účinné a proporcionálne sankcie za jeho porušenie spôsobom, ktorý bude zohľadňovať povahu a stupeň porušenia. Sankcie by mali zohľadňovať zásadu „znečisťovateľ platí“ a mali by sa uplatňovať na všetky osoby (komerčné aj nekomerčné) zodpovedné za úmyselnú či neúmyselnú introdukciu nepôvodného druhu.

Odôvodnenie

Smernicou 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd sa zavádza precedens legislatívneho použitia zásady „znečisťovateľ platí“, a to konkrétne v kontexte ochrany druhov a prirodzených biotopov.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32) S cieľom umožniť komerčným prevádzkovateľom, ktorí môžu mať oprávnené očakávania (napríklad tým, ktorí získali povolenie v súlade s nariadením (ES) č. 708/2007), vyčerpať svoje zásoby cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, keď tieto nové pravidlá nadobudnú účinnosť, je opodstatnené umožniť im dva roky do porážky, predaja alebo odovzdania týchto jedincov do výskumných zariadení alebo zariadení na ochranu ex-situ.

(32) S cieľom umožniť komerčným prevádzkovateľom (napríklad tým, ktorí získali povolenie v súlade s nariadením (ES) č. 708/2007) vyčerpať svoje zásoby cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, keď tieto nové pravidlá nadobudnú účinnosť, je opodstatnené poskytnúť im dva roky na humánne utratenie, predaj alebo prípadné odovzdanie týchto jedincov do výskumných zariadení alebo zariadení na ochranu ex-situ.

Odôvodnenie

Slovo „porážka“ nie je v tomto kontexte vhodné, keďže sa často používa na označenie zabíjania zvierat na účely získania potravín alebo kožušín. Malo by sa nahradiť pojmom „humánne utratiť“.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky cudzie invázne druhy v Únii, ako sa vymedzuje v článku 3 ods. 2.

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky cudzie invázne druhy, ako sa vymedzuje v článku 3 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) choroby zvierat upravené podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 a 14 nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX [právna úprava v oblasti zdravia zvierat – COM(2013) 260 final];

c) pôvodcovia chorôb spôsobujúci choroby zvierat upravené podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 a 14 nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX [právna úprava v oblasti zdravia zvierat – COM(2013)0260 final];

Odôvodnenie

Keďže sa toto nariadenie týka druhov, bolo by vhodnejšie a jasnejšie, ak by sa v ňom používal pojem „pôvodcovia chorôb“, a nie len samotný pojem „choroby zvierat“.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) druhy uvedené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 708/2007;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V rámci jednotného právneho rámca pre CID (pozri tiež odôvodnenie 9) sa vyžaduje, aby druhy alebo činnosti boli vyňaté z pôsobnosti tohto nariadenia len v prípade, ak sa ich nepriaznivému vplyvu na biodiverzitu a ekosystémové služby bránia inými právnymi predpismi. Druhy uvedené v prílohe IV k nariadeniu 708/2007 sú oslobodené od postupov, ktoré sú vymedzené v tomto nariadení o akvakultúre, rozsah pôsobnosti nariadenia o inváznych druhoch je však širší, keďže zahŕňa cudzie invázne druhy používané v iných odvetviach a iných oblastiach, napr. v obchode so spoločenskými zvieratami alebo v zoologických záhradách a akváriách: do tohto nariadenia by sa tak mali zaradiť aj tieto druhy a mali by podliehať postupom, ktoré sa v ňom navrhujú.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) „cudzí druh“ je akýkoľvek živý jedinec druhu, poddruhu alebo nižšieho taxónu zvierat, rastlín, húb alebo mikroorganizmov zavlečených mimo svojho prirodzeného minulého alebo súčasného rozšírenia; tento pojem zahŕňa akúkoľvek časť, gaméty, semená, vajíčka alebo propaguly takéhoto druhu, ako aj všetky hybridy, odrody alebo plemená, ktoré by mohli prežiť a následne sa rozmnožovať;

(1) „cudzí druh“ je akýkoľvek živý jedinec druhu, poddruhu alebo nižšieho taxónu zvierat, rastlín, húb alebo mikroorganizmov zavlečený mimo svojho prirodzeného minulého alebo súčasného rozšírenia, alebo ktorý sa do svojho súčasného rozšírenia dostal migráciou; tento pojem zahŕňa akúkoľvek časť, gaméty, semená, vajíčka alebo propaguly takéhoto druhu, ako aj všetky voľne žijúce domáce druhy, hybridy, odrody alebo plemená, ktoré by mohli prežiť a následne sa rozmnožovať;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) „cudzí invázny druh“ je cudzí druh, o ktorom bolo na základe hodnotenia rizík zistené, že jeho introdukcia alebo šírenie ohrozuje biodiverzitu a ekosystémové služby a ktorý navyše môže mať negatívny vplyv aj na ľudské zdravie alebo hospodárstvo;

(2) „cudzí invázny druh“ je cudzí druh, o ktorom bolo na základe hodnotenia rizík zistené, že jeho introdukcia a šírenie ohrozuje alebo ich ovplyvňuje biodiverzitu a ekosystémové služby a ktorý navyše môže mať negatívny vplyv aj na ľudské zdravie, hospodárstvo a spoločnosť;

Odôvodnenie

Tento malý pozmeňujúci návrh zaisťuje konzistentnosť s článkom 4 ods. 2 písm. b) a článkom 5 ods. 1 písm. b), c) a d). Ozrejmenie v súlade s primárnym cieľom tohto nariadenia, ako sa uvádza v článku 1.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) „cudzí invázny druh vzbudzujúci obavy Únie“ je cudzí invázny druh, ktorého negatívny vplyv sa považuje za taký, ktorý si vyžaduje zosúladený postup na úrovni Únie v súlade s článkom 4 ods. 2;

(3) „cudzí invázny druh vzbudzujúci obavy Únie“ je cudzí invázny druh, ktorý je na území Únie s výnimkou najvzdialenejších regiónov cudzí, alebo ktorý je cudzí v jednom biogeografickom regióne Únie, ale pôvodný v inom, a ktorého negatívny vplyv sa považuje za taký, ktorý si vyžaduje zosúladený postup na úrovni Únie v súlade s článkom 4 ods. 2;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) „cudzí invázny druh vzbudzujúci obavy členského štátu“ je cudzí invázny druh iný ako cudzí invázny druh vzbudzujúci obavy Únie, v prípade ktorého sa členský štát na základe vedeckých dôkazov domnieva, že nepriaznivý vplyv uvoľnenia a rozšírenia tohto druhu – hoci aj nie je celkom presne overený – by bol na jeho území alebo časti jeho územia značný a vyžaduje opatrenia na úrovni daného členského štátu;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) „výskum“ je práca pozostávajúca z vykonávania opisu alebo pokusov v regulovaných podmienkach s cieľom získať nové poznatky alebo vyvinúť nové výrobky vrátane počiatočných fáz identifikácie, charakterizácie a izolácie genetických vlastností (okrem inváznosti) cudzích inváznych druhov, ale len ak sú podstatné z hľadiska možného kríženia týchto vlastností s druhmi, ktoré nie sú invázne;

(7) „výskum“ je práca pozostávajúca z vykonávania opisu alebo pokusov v regulovaných podmienkach s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo vyvinúť nové výrobky vrátane počiatočných fáz identifikácie, charakterizácie a izolácie genetických vlastností (okrem vlastností spôsobujúcich, že je druh inváznym druhom) cudzích inváznych druhov, ale len ak sú podstatné z hľadiska možného kríženia týchto vlastností s druhmi, ktoré nie sú invázne;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) „eradikácia“ je úplné a trvalé odstránenie populácie cudzích inváznych druhov fyzickými, chemickými alebo biologickými prostriedkami;

(12) „eradikácia“ je úplné a trvalé odstránenie populácie cudzích inváznych druhov fyzickými, chemickými alebo biologickými prostriedkami spôsobujúcimi alebo nespôsobujúcimi smrť;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) „riadenie“ je fyzická, chemická alebo biologická činnosť zameraná na eradikáciu, kontrolu populácie alebo zamedzenie šírenia populácie cudzieho invázneho druhu;

(14) „riadenie“ je fyzická, chemická alebo biologická činnosť spôsobujúca alebo nespôsobujúca smrť zameraná na eradikáciu, kontrolu populácie alebo zamedzenie šírenia populácie cudzieho invázneho druhu, pri súčasnom zamedzení vplyvu na druhy, na ktoré sa nezameriava, a na ich biotopy;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) „kontrola populácie“ sú fyzické, chemické alebo biologické opatrenia uplatňované na populáciu cudzích inváznych druhov s cieľom zachovať počet jedincov na čo najnižšej úrovni tak, aby aj v prípade, že nebude možné daný druh eradikovať, jeho invázna schopnosť a nepriaznivé vplyvy na biodiverzitu a ekosystémové služby, resp. na ľudské zdravie a hospodárstvo, boli minimalizované.

(16) „kontrola populácie“ sú fyzické, chemické alebo biologické opatrenia spôsobujúce alebo nespôsobujúce smrť uplatňované na populáciu cudzích inváznych druhov, pri súčasnom zamedzení vplyvu na druhy, na ktoré sa nezameriavajú, a na ich biotopy, s cieľom zachovať počet jedincov na čo najnižšej úrovni tak, aby aj v prípade, že nebude možné daný druh eradikovať, jeho invázna schopnosť a nepriaznivé vplyvy na biodiverzitu a ekosystémové služby, resp. na ľudské zdravie a hospodárstvo, boli minimalizované.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia prijme a aktualizuje zoznam cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie prostredníctvom vykonávacích aktov, a to na základe kritérií uvedených v odseku 2. Vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 22 ods. 2.

1. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23 prijímať delegované akty s cieľom zostaviť zoznam cudzích inváznych druhov a taxonomických skupín druhov vzbudzujúcich obavy Únie na základe kritérií stanovených v odseku 2 Zoznam Únie má formu prílohy k tomuto nariadeniu.

Odôvodnenie

Zoznam CID vzbudzujúcich obavy Únie by mal byť priložený k základnému aktu pre svoj zásadný význam a úzke spojenie s rozsahom pôsobnosti aktu. Priloženie zoznamu k základnému aktu navyše zabezpečí väčšiu právnu istotu ako samostatný zoznam. Tomu zodpovedá, že náležitý postup na zostavenie a aktualizáciu zoznamu uvedeného v prílohe k nariadeniu sa realizuje prostredníctvom delegovaných aktov. Do nariadenia tam, kde je to vhodné, by mali byť zahrnuté taxonomické skupiny druhov s podobnými environmentálnymi požiadavkami, aby sa zabránilo tomu, že sa obchod jednoducho presunie z druhu uvedeného v zozname druhov vzbudzujúcich obavy Únie na podobný, ale na zozname neuvedený druh (napr. po pridaní korytnačky písmenkovej ozdobnej do prílohy B k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa jednoducho prešlo na obchodovanie s korytnačkou písmenkovou žltolícou).

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Delegované akty uvedené v odseku 1 sa prijmú do …* [Ú. v. EÚ, vložte, prosím, dátum: 18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Odôvodnenie

Stanovenie presného termínu prijatia prvého zoznamu CID vzbudzujúcich obavy Únie je dôležité pre účinné zavedenie nových ustanovení a navyše sa tak zabezpečí lepšia transparentnosť celého procesu a zainteresované strany dostanú možnosť prispôsobiť sa novej legislatívnej situácii a reagovať na ňu.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23 prijímať delegované akty s cieľom aktualizovať zoznam uvedený v odseku 1 na základe kritérií stanovených v odseku 2.

Odôvodnenie

Postup aktualizovania zoznamu by mal byť jasne oddelený od postupu jeho zostavovania.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Cudzie invázne druhy sa zaradia do zoznamu uvedeného v odseku 1, ak spĺňajú všetky tieto kritériá:

2. Cudzie invázne druhy alebo taxonomické skupiny druhov sa zaradia do zoznamu uvedeného v odseku 1, ak spĺňajú všetky tieto kritériá:

Odôvodnenie

Do nariadenia tam, kde je to vhodné, by mali byť zahrnuté taxonomické skupiny druhov s podobnými environmentálnymi požiadavkami, aby sa zabránilo tomu, že sa obchod jednoducho presunie z druhu uvedeného v zozname druhov vzbudzujúcich obavy Únie na podobný, ale na zozname neuvedený druh (napr. po pridaní korytnačky písmenkovej ozdobnej do prílohy B k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa jednoducho prešlo na obchodovanie s korytnačkou písmenkovou žltolícou).

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) so zreteľom na dostupné vedecké dôkazy sa zistilo, že sú cudzie na území Únie s výnimkou najvzdialenejších regiónov;

a) na základe dostupných vedeckých dôkazov sa zistilo, že sú cudzie na území Únie s výnimkou najvzdialenejších regiónov alebo že sú cudzie v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch, alebo že sú cudzie v biogeografickom regióne Únie, ale pôvodné v inom;

Odôvodnenie

V súčasnosti sa toto nariadenie týka len tých druhov, ktoré sú cudzie na celom území EÚ. Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na to, aby sa do rozsahu pôsobnosti nariadenia dostali tie druhy, ktoré sú invázne v jednej časti Únie, ale pôvodné v inej.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) so zreteľom na dostupné vedecké dôkazy sa zistilo, že v súčasných podmienkach alebo v predvídateľných podmienkach zmeny klímy dokážu vytvoriť životaschopnú populáciu a šíriť sa v životnom prostredí kdekoľvek v Únii s výnimkou najvzdialenejších regiónov;

b) so zreteľom na najlepšie a najnovšie dostupné vedecké dôkazy sa zistilo, že v súčasných podmienkach alebo v predvídateľných podmienkach zmeny klímy dokážu vytvoriť životaschopnú populáciu a šíriť sa v životnom prostredí kdekoľvek v Únii s výnimkou najvzdialenejších regiónov;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu predložiť Komisii žiadosti o zaradenie cudzieho invázneho druhu do zoznamu uvedeného v odseku 1. Tieto žiadosti obsahujú všetky tieto kritériá:

Členské štáty môžu predložiť Komisii žiadosti o zaradenie cudzieho invázneho druhu do zoznamu uvedeného v odseku 1. Tieto žiadosti obsahujú všetky tieto údaje:

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) názov druhu;

a) názov druhu alebo taxonomickej skupiny druhov;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) dôkazy, že daný druh spĺňa kritériá uvedené v odseku 2.

c) dôkazy, že daný druh alebo taxonomická skupina druhov spĺňa kritériá uvedené v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Druhy zahrnuté do zoznamu uvedeného v odseku 1 sa vyberú na základe kritérií zohľadňujúcich to, do akej miery druh je alebo sa môže stať na území Únie inváznym druhom, a rozsah skutočného alebo potenciálneho vplyvu na biodiverzitu alebo ekosystémové služby a na ľudské zdravie alebo hospodárske záujmy.

Odôvodnenie

Navrhované nariadenie síce obsahuje podrobnosti o tom, aké posúdenia rizika by sa mali uskutočniť, aby bolo možné informovane vybrať druhy, ktoré budú regulácii podliehať, nenaznačuje sa však v ňom, z čoho by kritériá výberu budú vychádzať.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b. Na zozname uvedenom v odseku 1 sa uvádza poznámka o tom, či členský štát v súlade s článkom 4a požiadal o akékoľvek výnimky alebo či mu tieto výnimky boli udelené.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Zoznam uvedený v odseku 1 zahŕňa maximálne päťdesiat druhov vrátane všetkých druhov, ktoré doň môžu byť pridané v dôsledku núdzových opatrení uvedených v článku 9.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Vnútroštátne výnimky pre cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy Únie

 

1. Cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy Únie, ktoré sú v členskom štáte pôvodné, nepodliehajú obmedzeniam uvedeným v článku 7 ods. 1 písm. b) až g) a v článkoch 8, 11 až 13 a 15 na území členského štátu, na ktorom sú pôvodné.

 

2. Členské štáty môžu predložiť Komisii žiadosť o výnimku z uplatňovania ktoréhokoľvek obmedzenia alebo všetkých obmedzení uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b) až g) a v článkoch 8, 11 až 15 a 19 pre cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy Únie.

 

3. Žiadosť o výnimku sa predkladá iba v prípade, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

 

a) na základe spoľahlivých vedeckých dôkazov sa preukázalo, že príslušný druh nie je invázny na území daného členského štátu ani nespôsobuje významné škody v susedných členských štátoch;

 

b) analýza nákladov a prínosov na základe dostupných údajov a s dostatočnou istotou preukazuje, že náklady budú s ohľadom na sociálno-ekonomickú situáciu daného členského štátu mimoriadne vysoké a neúmerné vzhľadom na prínosy.

 

4. Žiadosť o výnimku je riadne odôvodnená a podložená dôkazmi uvedenými v písmene a) alebo b) odseku 3.

 

5. Komisia sa prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodne, či žiadosť schváli, alebo zamietne. Takéto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 22 ods. 2.

 

6. Členské štáty zabezpečia, aby do prijatia rozhodnutia uvedeného v odseku 5 boli zavedené opatrenia na zamedzenie šírenia, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu daného druhu.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

Článok 5

Hodnotenie rizík a delegované akty

Hodnotenie rizík a delegované akty

1. Komisia alebo členské štáty, podľa relevantnosti, vykonávajú hodnotenie rizík uvedené v článku 4 ods. 2 písm. c) a článku 4 ods. 3 písm. b) s prihliadnutím na tieto prvky:

1. Komisia v prípade potreby z pomoci členských štátov vykonáva hodnotenie rizík uvedené v článku 4 ods. 2 písm. c) a článku 4 ods. 3 písm. b) s prihliadnutím na tieto prvky:

a) opis druhu vrátane jeho taxonomickej identity, histórie, pôvodnej oblasti prirodzeného výskytu a potenciálnej oblasti výskytu;

a) opis druhu vrátane jeho taxonomickej identity, histórie, pôvodnej oblasti prirodzeného výskytu a potenciálnej oblasti výskytu;

b) opis vzorov jeho rozmnožovania a šírenia vrátane vyhodnotenia, či existujú environmentálne podmienky potrebné na jeho rozmnožovanie a šírenie;

b) opis vzorov a dynamiky jeho rozmnožovania a šírenia vrátane vyhodnotenia, či existujú environmentálne podmienky potrebné na jeho rozmnožovanie a šírenie;

(c) opis možných prienikových ciest introdukcie a šírenia, úmyselného aj neúmyselného, ktorý v relevantných prípadoch zahŕňa uvedenie komodít, s ktorými je sa daný druh vo všeobecnosti spája;

(c) opis možných prienikových ciest introdukcie a šírenia, úmyselného aj neúmyselného, ktorý v relevantných prípadoch zahŕňa uvedenie komodít, s ktorými je sa daný druh vo všeobecnosti spája;

d) dôkladné vyhodnotenie rizík introdukcie, usídlenia a šírenia v príslušných biogeografických regiónoch v súčasných podmienkach a v predvídateľných podmienkach zmeny klímy;

d) dôkladné vyhodnotenie rizík introdukcie, usídlenia a šírenia v príslušných biogeografických regiónoch v súčasných podmienkach a v predvídateľných podmienkach zmeny klímy;

e) opis súčasného rozšírenia daného druhu vrátane uvedenia, či sa tento druh už vyskytuje v Únii alebo v susedných krajinách;

e) opis súčasného rozšírenia daného druhu vrátane uvedenia, či sa tento druh už vyskytuje v Únii ako pôvodný alebo cudzí druh alebo v susedných krajinách, a prognóza jeho pravdepodobnej distribúcie v budúcnosti;

f) opis negatívneho vplyvu na biodiverzitu a ekosystémové služby vrátane vplyvu na pôvodné druhy, chránené lokality, ohrozené stanovištia, ľudské zdravie a hospodárstvo a vrátane posúdenia miery budúceho vplyvu;

f) opis negatívneho vplyvu na biodiverzitu a ekosystémové služby alebo jeho odhad vychádzajúci z najlepších dostupných vedeckých poznatkov vrátane vplyvu na pôvodné druhy, chránené lokality, ohrozené stanovištia, hospodárstvo, verejné zdravie a hospodárstvo a bezpečnosť;

g) kvantifikovaná prognóza nákladov na odstraňovanie škôd na úrovni Únie, ktorá preukazuje význam pre Úniu a poskytuje týmto ďalšie odôvodnenie činnosti, lebo celkové škody by prevážili náklady na ich zmiernenie;

g) posúdenie potenciálnych nákladov na odstraňovanie škôd na úrovni Únie, ktoré preukazuje význam pre Úniu;

h) opis možných použití a prínosov vyplývajúcich z takýchto použití daného druhu.

h) opis možných použití a prínosov vyplývajúcich z takýchto použití daného druhu;

 

ha) hodnotenie a výber možností na zníženie rizika introdukcie a šírenia cudzích inváznych druhov.

2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23 prijať delegované akty na bližšiu špecifikáciu typu prijateľných vedeckých dôkazov uvedených v článku 4 ods. 2 písm. b) a na poskytnutie podrobného opisu uplatňovania prvkov uvedených v odseku 1 písm. a) – h) tohto článku vrátane metodiky, ktorá má byť použitá na vyhodnotenie týchto prvkov, s prihliadnutím na príslušné vnútroštátne a medzinárodné normy a potrebu stanoviť prioritu na činnosť zameranú proti druhu, s ktorým sú spojené alebo ktorý má potenciál spôsobiť značné hospodárske škody vrátane škôd, ktoré vyplývajú zo straty biodiverzity.

2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23 prijímať delegované akty na bližšiu špecifikáciu typu prijateľných vedeckých dôkazov uvedených v článku 4 ods. 2 písm. b) a na poskytnutie podrobného opisu uplatňovania prvkov uvedených v odseku 1 písm. a) – ha) tohto článku vrátane metodiky, ktorá má byť použitá na vyhodnotenie týchto prvkov, s prihliadnutím na príslušné vnútroštátne a medzinárodné normy a potrebu stanoviť prioritu na činnosť zameranú proti druhu, s ktorým sú spojené alebo ktorý má potenciál spôsobiť značné škody na ľudskom zdravcí alebo hospodárstve vrátane škôd, ktoré vyplývajú zo straty biodiverzity.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Na druhy zaradené do zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1, ktoré sú pôvodné v najvzdialenejšom regióne, sa v najvzdialenejšom regióne, kde sú tieto druhy pôvodné, nevzťahujú ustanovenia článkov 7, 8, 11 a 13 – 17.

1. Na cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy Únie, ktoré sú pôvodné v najvzdialenejšom regióne, sa v najvzdialenejšom regióne, kde sú tieto druhy pôvodné, nevzťahujú ustanovenia článkov 7, 8, 11 a 13 – 17.

 

Odôvodnenie

Keďže v nariadení je zavedené vymedzenie CID vzbudzujúcich obavy Únie, je lepšie odkazovať výslovne na toto vymedzenie v celom texte.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 7

Článok 7

Zákaz cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie

Obmedzenia cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie

1. Druhy zaradené do zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1 nesmú byť úmyselne:

1. Cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy Únie nesmú byť úmyselne alebo z nedbanlivosti:

a) prinesené na územie Únie ani byť cez jej územie prevážané;

a) zavlečené do členského štátu ani byť cez členský štát prevážané;

b) povolené na rozmnožovanie;

b) povolené na rozmnožovanie;

c) prepravované, s výnimkou prepravy druhov do zariadení na eradikáciu;

c) prepravované, s výnimkou prepravy druhov do zariadení v súvislosti s eradikáciou;

d) uvádzané na trh;

d) uvádzané na trh alebo ponúkané na predaj;

e) používané ani vymieňané;

e) používané ani vymieňané;

f) chované ani pestované vrátane držby zamedzením šírenia;

f) bez ohľadu na článok 8, chované ani pestované vrátane držby so zamedzením šírenia;

g) uvoľnené do životného prostredia.

g) uvoľnené do životného prostredia.

2. Členské štáty zabránia neúmyselnej introdukcii cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie v súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 3 a 4.

2. Členské štáty zabránia akejkoľvek ďalšej neúmyselnej introdukcii cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie v súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 3 a 4.

 

2a. Členské štáty môžu zachovať alebo stanoviť prísnejšie vnútroštátne pravidlá s cieľom zabrániť introdukcii, usídleniu a šíreniu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie.

 

(Tento pozmeňujúci návrh týkajúci sa „zákazu“ a „obmedzení“ sa vzťahuje na celý text. V prípade jeho prijatia je potrebné urobiť zodpovedajúce zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 8

Článok 8

Povolenia na výskum a ochranu ex-situ

Povolenia

1. Odchylne od zákazov uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) členské štáty zriadia systém povolení, ktorý bude umožňovať zariadeniam, ktoré sú oprávnené vykonávať výskum alebo ochranu ex-situ, vykonávať takéto činnosti na cudzích inváznych druhoch vzbudzujúcich obavy Únie.

1. Odchylne od obmedzení uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a), b), c),d), e) a f) členské štáty zriadia systém povolení, ktorý bude umožňovať zariadeniam, ktoré sú oprávnené vykonávať výskum alebo ochranu ex-situ, vykonávať takéto činnosti na cudzích inváznych druhoch vzbudzujúcich obavy Únie. Členské štáty môžu tiež zriadiť systém povolení umožňujúci špecializovaným zariadeniam, ktoré sú oprávnené vykonávať komerčné pestovanie rastlinných druhov alebo chov zvierat, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 98/58/ES, vykonávať takéto činnosti na cudzích inváznych druhoch vzbudzujúcich obavy Únie za predpokladu, že tieto druhy majú vysokú ekonomickú, sociálnu alebo environmentálnu hodnotu a bez toho, aby bolo dotknuté písmeno b) článku 22 smernice 92/43/EHS a článok 11 smernice 2009/147/ES.

2. Členské štáty udelia príslušným orgánom právomoc vydávať povolenia uvedené v odseku 1 na činnosti vykonávané v držbe zamedzením šírenia, ktorá spĺňa všetky tieto podmienky:

2. Členské štáty splnomocňujú príslušné orgány na vydávanie povolení uvedených v odseku 1 na činnosti vykonávané v držbe zamedzením šírenia, ktoré spĺňa všetky tieto podmienky:

a) cudzí invázny druh vzbudzujúci obavy Únie je držaný a zaobchádza sa s ním v uzavretých zariadeniach uvedených v odseku 3;

a) cudzí invázny druh vzbudzujúci obavy Únie je držaný a zaobchádza sa s ním v uzavretých zariadeniach uvedených v odseku 3;

a) činnosť musia vykonávať pracovníci, ktorí majú vedeckú a technickú kvalifikáciu predpísanú príslušnými orgánmi;

b) činnosť majú vykonávať pracovníci, ktorí majú vedeckú a technickú kvalifikáciu predpísanú príslušnými orgánmi;

a) preprava do a z uzavretého zariadenia je povolená príslušným orgánom a je vykonávaná za podmienok, ktoré vylučujú únik cudzích inváznych druhov;

c) preprava do uzavretého zariadenia a z neho je povolená príslušným orgánom a je vykonávaná za podmienok, ktoré vylučujú únik cudzích inváznych druhov;

a) cudzie invázne druhy, ktoré sú zvieratá, sú podľa možnosti označené;

d) cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy Únie, ktoré sú zvieratá, sú podľa možnosti označené pomocou metód, ktoré nespôsobujú bolesť, úzkosť ani utrpenie, ktorým sa dá zabrániť;

a) existuje účinné riadenie rizika úniku alebo šírenia či odstránenia, s prihliadnutím na identitu, biológiu a prostriedky rozptýlenia daného druhu, predpokladanú činnosť a uzavreté zariadenie, interakciu s okolím a ostatné dôležité faktory vo vzťahu k riziku, ktoré daný druh predstavuje;

e) existuje účinné riadenie rizika úniku alebo šírenia či odstránenia, s prihliadnutím na identitu, biológiu a prostriedky rozptýlenia daného druhu, predpokladanú činnosť a uzavreté zariadenie, interakciu s okolím a ostatné dôležité faktory vo vzťahu k riziku, ktoré daný druh predstavuje;

a) je vypracovaný plán nepretržitého dohľadu a pohotovostný plán na zabezpečenie prípadného úniku alebo šírenia vrátane plánu eradikácie;

f) je vypracovaný plán nepretržitého dohľadu a pohotovostný plán na zabezpečenie prípadného úniku alebo šírenia vrátane plánu eradikácie ako posledného riešenia;

a) povolenie uvedené v odseku 1 sa obmedzuje na počet druhov a jedincov, ktorý je nevyhnutný pre príslušný výskum alebo ochranu ex-situ a ktorý neprekračuje kapacitu uzavretého zariadenia. Obsahuje obmedzenia potrebné na obmedzenie rizika úniku alebo šírenia príslušného druhu. Sprevádza cudzí invázny druh, ktorého sa týka, vždy keď je tento druh držaný v Únii, prinesený do Únie alebo je v rámci Únie prepravovaný.

g) povolenie uvedené v odseku 1 sa obmedzuje na počet druhov a jedincov, ktorý neprekračuje kapacitu uzavretého zariadenia. Obsahuje obmedzenia potrebné na obmedzenie rizika úniku alebo šírenia príslušného druhu. Sprevádza cudzí invázny druh, ktorého sa týka, vždy keď je tento druh držaný v Únii, prinesený do Únie alebo je v rámci Únie prepravovaný.

3. Jedince sa považujú za držané v uzavretých zariadeniach, ak sú splnené tieto podmienky:

3. Jedince sa považujú za držané v uzavretých zariadeniach, ak sú splnené tieto podmienky:

a) sú fyzicky izolované a nemôžu uniknúť, šíriť sa ani nemôžu byť odstránené zo zariadení, v ktorých sú držané, neoprávnenými osobami; protokoly čistenia a údržby zabezpečujú, že žiadne jedince ani ich časti, ktoré sa môžu rozmnožovať, nemôžu uniknúť, šíriť sa ani byť odstránené neoprávnenými osobami;

a) sú fyzicky izolované a nemôžu uniknúť, šíriť sa ani nemôžu byť odstránené zo zariadení, v ktorých sú držané, neoprávnenými osobami; protokoly čistenia, nakladania s odpadom a údržby zabezpečujú, že žiadne jedince ani ich časti, ktoré sa môžu rozmnožovať, nemôžu uniknúť, šíriť sa ani byť odstránené neoprávnenými osobami;

b) ich odstránenie zo zariadení, zneškodňovanie alebo zničenie sa vykonáva spôsobom, ktorý vylučuje ich šírenie alebo rozmnožovanie mimo zariadenia.

b) ich odstránenie zo zariadení, zneškodňovanie, zničenie alebo humánne utratenie sa vykonáva spôsobom, ktorý vylučuje ich šírenie alebo rozmnožovanie mimo zariadenia.

4. Pri podaní žiadosti o povolenie príslušné zariadenie poskytuje všetky potrebné dôkazy, ktoré umožňujú príslušnému orgánu posúdiť, či sú splnené podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3.

4. Pri podaní žiadosti o povolenie príslušný žiadateľ poskytuje všetky potrebné dôkazy, ktoré umožňujú príslušnému orgánu posúdiť, či sú splnené podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3.

 

4a. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány uskutočňovali inšpekcie, s cieľom zaistiť, aby zariadenia dodržiavali podmienky stanovené vo vydanom povolení.

 

4b. Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu vzniesť námietky voči povoleniu vydanému podľa odseku 2 na základe toho, že nie je splnená niektorá z podmienok uvedených v tomto odseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 22 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Príslušný členský štát bezodkladne vykoná hodnotenie rizík podľa článku 5 v súvislosti s druhmi, na ktoré sa vzťahujú núdzové opatrenia, vzhľadom na dostupné technické a vedecké informácie, a to v každom prípade do 24 mesiacov od dátumu prijatia rozhodnutia zaviesť núdzové opatrenia, s tým cieľom, aby tieto druhy boli zaradené do zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1.

3. Príslušný členský štát alebo prípadne Komisia bezodkladne vykoná hodnotenie rizík podľa článku 5 v súvislosti s druhmi, na ktoré sa vzťahujú núdzové opatrenia, vzhľadom na dostupné technické a vedecké informácie, a to v každom prípade do 12 mesiacov od dátumu prijatia rozhodnutia zaviesť núdzové opatrenia, s tým cieľom, aby tieto druhy boli zaradené do zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1.

 

Odôvodnenie

V prípade, že Komisia už uskutočnila posúdenie vplyvu so zreteľom na článok 5 ods. 1, mali by mať členské štáty možnosť tieto informácie použiť.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 10

Článok 10

Obmedzenia týkajúce sa úmyselného uvoľnenia cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy členského štátu

Obmedzenia týkajúce sa cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy členského štátu

1. Členské štáty zakazujú akékoľvek úmyselné uvoľnenie do životného prostredia (t. j. proces, pri ktorom je organizmus umiestnený do životného prostredia, na akékoľvek účely, bez prijatia potrebných opatrení na zabránenie jeho úniku a šírenia) cudzích inváznych druhov iných ako cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, v prípade ktorých sa členské štáty na základe vedeckých dôkazov domnievajú, že nepriaznivý vplyv ich uvoľnenia a šírenia, aj keď nebol úplne preukázaný, je na ich vnútroštátnom území významný („cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy členského štátu“).

1. Členské štáty prijmú opatrenia týkajúce sa inváznych druhov vzbudzujúcich obavy členského štátu pozostávajúce z akýchkoľvek obmedzení stanovených v článku 7 ods. 1 alebo zachovajú či stanovia prísnejšie vnútroštátne pravidlá na účely zabránenia ich introdukcie alebo kontroly usídlenia a rozvoja ich populácií.

2. Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o druhoch, ktoré považujú za cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy členského štátu.

2. Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o druhoch, ktoré považujú za cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy členského štátu, a o obmedzeniach stanovených v súlade s odsekom 1.

 

2a. Členské štáty zabezpečia pri prijímaní opatrení týkajúcich sa cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy členského štátu na svojom území koordináciu svojich činností s relevantnými susednými členskými štátmi, ak existuje významné riziko šírenia tohto cudzieho invázneho druhu na územie susedných členských štátov alebo ak by spoločné kroky boli účinnejšie, a to s cieľom vytvoriť spoločné akčné plány pre tieto druhy.

3. Príslušné orgány členských štátov môžu v určitých prípadoch vydať povolenie na úmyselné uvoľnenie cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy členského štátu, za predpokladu, že boli plne zohľadnené tieto podmienky:

 

a) neexistujú žiadne alternatívne druhy, ktoré nie sú invázne a ktoré môžu byť použité na získanie rovnakých výhod;

 

b) výhody plynúce z uvoľnenia sú mimoriadne vysoké v porovnaní s rizikami škôd spôsobených príslušným druhom;

 

c) uvoľnenie bude zahŕňať opatrenia na zmiernenie rizík, aby sa minimalizoval vplyv na biodiverzitu a ekosystémové služby, ako aj na ľudské zdravie a hospodárstvo;

 

d) je zavedený primeraný dohľad a pohotovostný plán je koncipovaný tak, aby sa v prípade, že škody spôsobené daným druhom sú príslušným orgánom považované za neprijateľné, vykonala eradikácia daného druhu.

 

4. Akékoľvek povolenie na introdukciu cudzích druhov na účely ich využitia v akvakultúre sa vydáva v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 708/2007.

4. Akékoľvek povolenie na introdukciu cudzích druhov na účely ich využitia v akvakultúre sa vydáva v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 708/2007.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty vykonajú najneskôr do [18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia – vložiť dátum] komplexnú analýzu prienikových ciest neúmyselnej introdukcie a neúmyselného šírenia cudzích inváznych druhov na svojom území a identifikujú prienikové cesty, ktoré si vyžadujú prioritný zásah („prioritné prienikové cesty“) z dôvodu objemu druhov alebo škôd spôsobených prenikntím týchto druhov do Únie. Pri plnení tejto úlohy sa členské štáty zamerajú najmä na analýzu prienikových ciest introdukcie cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie.

1. Členské štáty do dvoch rokov od prijatia zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1 vykonajú komplexnú analýzu prienikových ciest neúmyselnej introdukcie a neúmyselného šírenia cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie na svojom území a identifikujú prienikové cesty, ktoré si vyžadujú prioritný zásah („prioritné prienikové cesty“) z dôvodu objemu druhov alebo potenciálneho rizika spojeného s preniknutím týchto druhov do Únie.

Odôvodnenie

Celý proces musí byť takýto: členské štáty nemôžu vytvoriť žiadny akčný plán, kým nebude zavedený zoznam inváznych druhov. Navrhuje sa tiež predĺženie časového rámca na vykonanie analýzy, keďže pôvodný časový rámec môže byť nereálny. Podobné pozmeňujúce návrhy sa zavádzajú aj v článku 11 ods. 2, článku 12 ods. 1 a článku 13 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Najneskôr do [troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia – vložiť dátum] každý členský štát stanoví a vykoná akčný plán na riešenie prioritných prienikových ciest, ktoré identifikoval podľa odseku 1. Tento akčný plán obsahuje harmonogram činností a opis opatrení, ktoré majú byť prijaté na riešenie prioritných prienikových ciest a zabránenie neúmyselnej introdukcii a neúmyselnému šíreniu cudzích inváznych druhov do Únie a do životného prostredia, resp. v rámci neho.

2. Do troch rokov od prijatia zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1 každý členský štát stanoví a vykoná akčný plán na riešenie prioritných prienikových ciest, ktoré identifikoval podľa odseku 1. Tento akčný plán obsahuje harmonogram činností a opis opatrení, ktoré majú byť prijaté na riešenie prioritných prienikových ciest a zabránenie neúmyselnej introdukcii a neúmyselnému šíreniu cudzích inváznych druhov do Únie a do životného prostredia, resp. v rámci neho.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Akčný plán uvedený v odseku 2 zahŕňa opatrenia navrhnuté na základe analýzy nákladov a prínosov, ku ktorým patria minimálne:

3. Akčný plán uvedený v odseku 2 zahŕňa okrem iného opatrenia, v prípade potreby vrátane regulačných a dobrovoľných krokov a kódexov osvedčených postupov, zamerané na:

a) opatrenia na zvyšovanie informovanosti;

a) zvyšovanie informovanosti;

b) regulačné opatrenia na minimalizáciu kontaminácie tovaru, komodít a akýchkoľvek vozidiel a zariadení cudzími inváznymi druhmi vrátane opatrení na riešenie dopravy cudzích inváznych druhov z tretích krajín;

b) minimalizáciu rizika introdukcie cudzích inváznych druhov nechcene prevážaných pri preprave tovaru a komodít a pri pohybe vozidiel a zariadení vrátane opatrení na riešenie dopravy cudzích inváznych druhov z tretích krajín;

c) regulačné opatrenia na zabezpečenie vhodných kontrol na hraniciach Únie, iných ako úradných kontrol podľa článku 13;

c) zabezpečenie vhodných kontrol na hraniciach Únie, iných ako úradných kontrol podľa článku 13;

d) opatrenia Medzinárodného dohovoru na kontrolu a riadenie záťažovej vody a sedimentov lodí.

 

Odôvodnenie

Opatrenia použité v akčných plánoch v oblasti prienikových ciest by mali byť najvhodnejšie a nemali by sa obmedzovať na regulačné opatrenia.  Nie je vhodné zaväzovať Európsku úniu dohovorom, ktorý podpísali len štyri členské štáty. Okrem toho, záťažová voda je len jednou z mnohých prienikových ciest, preto nie je vhodné zdôrazňovať ju. Opatrenia použité v akčných plánoch v oblasti prienikových ciest by mali byť najvhodnejšie a nemali by sa obmedzovať na regulačné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty najneskôr do [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia – vložiť dátum] zavedú úradný systém dohľadu, ktorým sa zhromažďujú a zaznamenávajú údaje o výskyte cudzích inváznych druhov v životnom prostredí prostredníctvom prieskumu, monitorovania alebo iných postupov, s cieľom zabrániť šíreniu cudzích inváznych druhov do Únie.

1. Členské štáty do 18 mesiacov od prijatia zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1 zavedú úradný systém dohľadu, ktorým sa zhromažďujú a zaznamenávajú údaje o výskyte cudzích inváznych druhov v životnom prostredí prostredníctvom prieskumu, monitorovania alebo iných postupov, s cieľom potvrdiť neprítomnosť cudzích inváznych druhov, zistiť ich prvý príchod alebo zabrániť šíreniu cudzích inváznych druhov do Únie.

Odôvodnenie

Navrhovanými znením sa lepšie zachytávajú ciele systému dohľadu. Je dôležité zaznamenať v rámci dohľadu neprítomnosť daného druhu, pretože to môže pomôcť s výpočtom pravdepodobnosti toho, že druh je v skutočnosti prítomný, no nebol zistený.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Členské štáty zavedú oznamovaciu povinnosť pre vlastníkov spoločenských zvierat držaných na nekomerčné účely, ktoré patria k druhom uvedeným v zozname vypracovanom podľa článku 4 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty najneskôr do [12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia – vložiť dátum] zavedú plne funkčné štruktúry na vykonávanie úradných kontrol zvierat a rastlín, vrátane ich semien, vajíčok alebo propagul, prinesených do Únie, potrebné na zabránenie úmyselnej introdukcii cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie do Únie.

1. Členské štáty najneskôr do 12 mesiacov od prijatia zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1 zavedú plne funkčné štruktúry na vykonávanie úradných kontrol a vykonávanie sledovania zvierat a rastlín vrátane ich semien, vajíčok, vývojových štádií alebo propagul, prinesených do Únie, potrebné na zabránenie úmyselnej introdukcii cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie do Únie.

Odôvodnenie

Uvedenie vývojových štádií je dôležité najmä v prípade lariev, nýmf a kukiel bezstavovcov alebo embryí stavovcov a ontogenetických štádií obojživelníkov alebo rýb.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Orgány členského štátu vykonávajúce hraničné kontroly vedú záznamy o cudzích inváznych druhoch vzbudzujúcich obavy členského štátu, o ktorých získali informácie v zmysle článku 10 ods. 2 a ktoré našli počas svojich kontrol.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa informácie súvisiace s odhalením cudzieho invázneho druhu vzbudzujúceho obavy členského štátu nestratili.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Členské štáty vypracúvajú usmernenia a programy odbornej prípravy na uľahčenie identifikácie a zistenia cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie prostredníctvom spolupráce medzi všetkými orgánmi zapojenými do overovania podľa odseku 2. Programy odbornej prípravy pre colné orgány zahŕňajú informácie o vypĺňaní jednotného colného dokladu, na ktorom je uvedené colné vyhlásenie.

7. Komisia spolu s členskými štátmi vypracúvajú na základe osvedčených postupov usmernenia a programy odbornej prípravy na uľahčenie identifikácie a zistenia cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie a v možnom rozsahu aj cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy členského štátu prostredníctvom spolupráce medzi všetkými orgánmi zapojenými do overovania podľa odseku 2.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby tieto usmernenia a programy v možnom rozsahu zahŕňali aj informácie o cudzích inváznych druhoch vzbudzujúcich obavy členského štátu, keďže ide o najpravdepodobnejších kandidátov na budúce druhy vzbudzujúce obavy Únie a už preukázali svoj vplyv ako cudzie invázne druhy.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Pri uplatňovaní opatrení na eradikáciu členské štáty zabezpečia, aby boli použité metódy účinné na dosiahnutie úplného a trvalého odstránenia populácie dotknutých cudzích inváznych druhov, s náležitým ohľadom na ľudské zdravie a životné prostredie, a zabezpečia, aby boli zvieratá, na ktoré sú tieto opatrenia zacielené, ušetrené akejkoľvek zbytočnej bolesti, úzkosti alebo utrpenia.

2. Pri uplatňovaní opatrení na eradikáciu členské štáty zabezpečia, aby boli použité metódy účinné na dosiahnutie úplného a trvalého odstránenia populácie dotknutých cudzích inváznych druhov, s náležitým ohľadom na ľudské zdravie a životné prostredie, a zabezpečia, aby boli zvieratá, na ktoré sú tieto opatrenia zacielené, aj zvieratá, na ktoré tieto opatrenia zacielené nie sú, ušetrené akejkoľvek zbytočnej bolesti, úzkosti alebo utrpenia.

Odôvodnenie

Týmto sa má zaistiť, aby sa pozornosť venovala aj zvieratám, na ktoré nie sú opatrenia zacielené.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Žiadosti o výnimky sú založené na spoľahlivých vedeckých dôkazoch a predkladajú sa iba v prípade, že sú splnené tieto podmienky:

2. Žiadosti o výnimky sú založené na spoľahlivých vedeckých dôkazoch a predkladajú sa iba v prípade, že je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

Odôvodnenie

Uvedené podmienky výnimiek z nutnosti uskutočniť rýchlu eradikáciu sú samostatné, nie kumulatívne. Výnimku možno udeliť pri splnení jednej, nie až všetkých.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) metódy eradikácie nie sú k dispozícii alebo sú k dispozícii, ale majú veľmi vážne negatívne vplyvy na ľudské zdravie alebo životné prostredie.

c) metódy eradikácie nie sú k dispozícii alebo sú k dispozícii, ale majú veľmi vážne negatívne vplyvy na ľudské zdravie, životné prostredie alebo iné druhy.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) dotknutý cudzí invázny druh nemá žiaden významný negatívny cezhraničný vplyv.

Odôvodnenie

Ak členské štáty požadujú výnimku pre niektorý typ druhu, mali by sa vylúčiť negatívne vplyvy tejto výnimky v (susedných) členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty najneskôr do 12 mesiacov od zaradenia cudzieho invázneho druhu do zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1 zavedú opatrenia na riadenie tých cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, o ktorých členské štáty zistili, že sú na ich území značne rozšírené, aby minimalizovali ich vplyv na biodiverzitu a ekosystémové služby, ľudské zdravie a hospodárstvo. Tieto opatrenia na riadenie sú založené na analýze nákladov a prínosov a zahŕňajú aj opatrenia zamerané na obnovu uvedené v článku 18.

1. Členské štáty najneskôr do 12 mesiacov od zaradenia cudzieho invázneho druhu do zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1 zavedú opatrenia na riadenie tých cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, o ktorých členské štáty zistili, že sú na ich území značne rozšírené, aby minimalizovali ich vplyv na biodiverzitu a ekosystémové služby, ľudské zdravie a hospodárstvo. Tieto opatrenia na riadenie zahŕňajú analýzu nákladov a prínosov s ohľadom na vplyv na životné prostredie a zahŕňajú aj opatrenia zamerané na obnovu uvedené v článku 18.

Odôvodnenie

Slovo „zahŕňajú“ poskytuje členským štátom viac flexibility pri vymedzovaní vhodných opatrení na riadenie. Nie je dostačujúce ani vhodné obmedzovať rozhodnutia len na hospodárske aspekty (vezmime ako príklad prípad boľševníka obrovského).

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Opatrenia na riadenie pozostávajú z fyzických, chemických alebo biologických opatrení zameraných na eradikáciu, kontrolu populácie alebo zamedzenie šírenia populácie cudzieho invázneho druhu. V prípade potreby opatrenia na riadenie zahŕňajú opatrenia, ktoré sa uplatňujú na prijímajúci ekosystém s cieľom zvýšiť jeho odolnosť proti súčasným a budúcim inváziám.

2. Opatrenia na riadenie pozostávajú z fyzických, chemických alebo biologických opatrení spôsobujúcich alebo nespôsobujúcich smrť zameraných na eradikáciu, kontrolu populácie alebo zamedzenie šírenia populácie cudzieho invázneho druhu. V prípade potreby opatrenia na riadenie zahŕňajú opatrenia, ktoré sa uplatňujú na prijímajúci ekosystém s cieľom zvýšiť jeho odolnosť proti súčasným a budúcim inváziám.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Systém dohľadu stanovený v článku 12 je navrhnutý a používa sa na monitorovanie toho, nakoľko účinné sú opatrenia na eradikáciu, kontrolu populácie alebo zamedzenie jej šírenia pri minimalizovaní vplyvov na biodiverzitu a ekosystémové služby, ľudské zdravie alebo hospodárstvo.

4. Systém dohľadu stanovený v článku 12 je navrhnutý a používa sa na monitorovanie toho, nakoľko účinné sú opatrenia na eradikáciu, kontrolu populácie alebo zamedzenie jej šírenia pri minimalizovaní vplyvov na biodiverzitu a ekosystémové služby, ľudské zdravie alebo hospodárstvo. Monitorovaním sa posúdi aj vplyv na druhy, na ktoré sa opatrenia nezameriavajú, a vplyv na dobré životné podmienky druhov, na ktoré sa opatrenia zameriavajú.

Odôvodnenie

Monitorovanie môže prispieť k ďalšiemu zlepšeniu opatrení na riadenie.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Ak sa monitorovaním zistí, že opatrenia na eradikáciu, kontrolu populácie alebo obmedzenie šírenia nedokážu minimalizovať vplyvy, ako je uvedené v článku 4, je nutné uskutočniť analýzu toho, či sa má opatrenie zmeniť alebo či sa má jeho uplatňovanie ukončiť.

Odôvodnenie

Ak sa zistí, že opatrenie je neúčinné, je nutné posúdením určiť, či sa opatrenie má zmeniť alebo jeho uplatňovanie ukončiť, aby sa zabránilo zbytočnému vynakladaniu zdrojov a nezamýšľaným dôsledkom.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Tam, kde existuje významné riziko, že cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy Únie sa rozšíria do susedných členských štátov, členské štáty, v ktorých je daný druh značne rozšírený, bezodkladne o tom informujú susedné členské štáty a oznámia to Komisii. V náležitých prípadoch príslušné členské štáty zavedú spoločne odsúhlasené opatrenia na riadenie. V prípadoch, kde šírenie môže ovplyvniť aj tretie krajiny, zasiahnutý členský štát zváži potrebu informovať o tom dotknuté tretie krajiny.

5. Tam, kde existuje významné riziko, že cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy Únie sa rozšíria do susedných členských štátov, členské štáty, v ktorých je daný druh značne rozšírený, bezodkladne o tom informujú susedné členské štáty a oznámia to Komisii. V náležitých prípadoch príslušné členské štáty zavedú spoločne odsúhlasené opatrenia na riadenie. V prípadoch, kde šírenie môže ovplyvniť aj tretie krajiny, zasiahnutý členský štát o tom dotknuté tretie krajiny informuje.

Odôvodnenie

Informovanie dotknutých tretích krajín je v záujme členských štátov EÚ a aj v súlade s cieľom nariadenia, ktorým je zabrániť šíreniu cudzích inváznych druhov.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 18

Článok 18

Obnova poškodených ekosystémov

Obnova poškodených ekosystémov

1. Členské štáty prijímajú primerané opatrenia zamerané na obnovu, aby pomohli pri ozdravení ekosystému, ktorý bol degradovaný, poškodený alebo zničený cudzími inváznymi druhmi vzbudzujúcimi obavy Únie.

1. Členské štáty prijímajú vhodné opatrenia zamerané na obnovu, aby pomohli pri ozdravení ekosystému, ktorý bol degradovaný, poškodený alebo zničený cudzími inváznymi druhmi vzbudzujúcimi obavy Únie, pokiaľ analýza nákladov a prínosov na základe dostupných údajov a s dostatočnou istotou nepreukáže, že náklady budú mimoriadne vysoké a neúmerné vzhľadom na prínosy obnovy.

2. Opatrenia zamerané na obnovu uvedené v odseku 1 zahŕňajú minimálne:

2. Opatrenia zamerané na obnovu uvedené v odseku 1 zahŕňajú minimálne:

a) opatrenia na zvýšenie schopnosti ekosystému vystaveného narušeniu odolávať účinkom narušenia, absorbovať ich, prispôsobiť sa im a zotaviť sa z nich;

a) opatrenia na zvýšenie schopnosti ekosystému vystaveného narušeniu odolávať účinkom narušenia, absorbovať ich, prispôsobiť sa im a zotaviť sa z nich;

b) opatrenia na zabezpečenie prevencie opakovanej invázie po vykonaní eradikácie.

b) opatrenia na podporu prevencie opakovanej invázie po vykonaní eradikácie.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 18 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 18a

 

Individuálna zodpovednosť

 

1. Na základe zásady „znečisťovateľ platí“ a v záujme predchádzania škodám spôsobovaným cudzími inváznymi druhmi a ich nápravy členské štáty prijmú opatrenia na zaistenie toho, aby subjekt (fyzická alebo právnická, súkromná alebo verejná osoba), o ktorom sa preukáže, že zodpovedá za úmyselnú alebo nedbalostnú introdukciu alebo šírenie cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, niesol individuálnu zodpovednosť a významne prispel na náklady obnovy.

 

2. Zodpovednosť subjektu, o ktorom sa preukázalo, že zodpovedá za úmyselnú alebo nedbalostnú introdukciu alebo šírenie cudzích inváznych druhov, trvá až do úplného odstránenia druhu a obnovy ekosystému.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) rozšírenie cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, ktoré sa vyskytujú na ich území;

b) rozšírenie cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, ktoré sa vyskytujú na ich území a v morských vodách, vrátane informácií týkajúcich sa vzorov migrácie alebo rozmnožovania;

Odôvodnenie

Tieto informácie pomôžu s informovaním iných členských štátov o potenciálnom riziku, ktoré predstavujú niektoré morské cudzie invázne druhy.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea) údaje o cudzích inváznych druhoch vzbudzujúcich obavy Únie a členského štátu podľa článku 10 ods. 2, dovážaných do Únie alebo prevážaných cez jej územie;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) formát povolení uvedených v článku 8.

f) formát a číslo povolení uvedených v článku 8 ods. 2 a výsledkov inšpekcií uvedených v článku 8 ods. 4a);

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa) náklady na vykonávanie tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno f b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fb) opatrenia prijaté na informovanie verejnosti o prítomnosti cudzích inváznych druhov a o všetkých opatreniach, o ktorých prijatie boli požiadaní občania.

Odôvodnenie

V mnohých prípadoch môžu občania zohrávať úlohu pri zamedzení ďalšieho šírenia cudzích druhov. Preto je dôležité, aby členské štáty prijali opatrenia na informovanie verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia do piatich rokov od [dátum prijatia] posúdi účinnosť tohto nariadenia vrátane zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1, akčných plánov uvedených v článku 11 ods. 3, systému dohľadu, hraničných kontrol, povinnosti eradikácie a povinností súvisiacich s riadením a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorá môže byť doplnená o návrhy na zmeny vrátane zmien zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1.

(3) Komisia do piatich rokov od [dátum prijatia] posúdi účinnosť tohto nariadenia vrátane zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1, akčných plánov uvedených v článku 11 ods. 3, systému dohľadu, hraničných kontrol, povinnosti eradikácie a povinností súvisiacich s riadením, ako aj to, či je vykonávanie tohto nariadenia financované náležitým spôsobom, a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorá môže byť doplnená o návrhy na zmeny vrátane zmien zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1 a v ktorej na základe preskúmania finančného pozadia predloží návrh týkajúci sa finančnej podpory zo strany Únie v ďalšom finančnom cykle.

Odôvodnenie

Neexistuje žiaden zdroj financovania osobitne určený na pomoc pri vykonávaní ustanovení tohto nariadenia, hoci podľa doterajších odhadov dosahujú náklady na boj proti cudzím inváznym druhom na úrovni EÚ 12 mld. EUR ročne. Preto je mimoriadne dôležité, aby sa posúdenie po piatich rokoch týkalo aj finančných aspektov a aby správa predkladaná Parlamentu a Rade obsahovala aj návrh týkajúci sa ďalšieho vývoja v oblasti financovania, ktorý tak možno lepšie uplatniť pri príprave a rokovaní o ďalšom finančnom cykle.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 20 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Mechanizmus podpory informácií

Systém podpory informácií

Odôvodnenie

Používanie výrazu „systém“ namiesto výrazu „mechanizmus“ je vhodnejšie a zabraňuje zamieňaniu s mechanizmom podpory údajov uvedeným v odseku 2 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia postupne vytvára mechanizmus na podporu informácií potrebných na uľahčenie uplatňovania tohto nariadenia.

1. Komisia do 12 mesiacov od prijatia zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1 vytvorí systém podpory informácií potrebných na uľahčenie uplatňovania tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Systém podpory informácií je základnou časťou informatickej podpory celého procesu, a preto ho treba zaviesť ako celok a v konkrétnom časovom rámci.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V počiatočnej fáze tento systém zahŕňa mechanizmus podpory údajov prepájajúci existujúce systémy údajov o cudzích inváznych druhoch, s osobitnou pozornosťou venovanou informáciám o cudzích inváznych druhoch vzbudzujúcich obavy Únie na uľahčenie podávania správ podľa článku 19.

2. Tento systém zahŕňa mechanizmus podpory údajov prepájajúci existujúce systémy údajov o cudzích inváznych druhoch, s osobitnou pozornosťou venovanou informáciám o cudzích inváznych druhoch vzbudzujúcich obavy Únie na uľahčenie podávania správ podľa článku 19.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. V druhej fáze sa mechanizmus podpory údajov uvedený v odseku 2 stáva nástrojom na pomoc Komisii pri spracúvaní príslušných oznámení požadovaných podľa článku 14 ods. 2.

3. Mechanizmus podpory údajov uvedený v odseku 2 sa stáva nástrojom na pomoc Komisii pri spracúvaní príslušných oznámení požadovaných podľa článku 14 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. V tretej fáze sa mechanizmus podpory údajov uvedený v odseku 2 stáva mechanizmom na výmenu informácií o ďalších aspektoch uplatňovania tohto nariadenia.

4. Systém podpory informácií uvedený v odseku 1 zahŕňa mechanizmus na výmenu informácií o ďalších aspektoch uplatňovania tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o včasné zistenie a rýchlu eradikáciu cudzích inváznych druhov.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Komisia môže čiastočne alebo úplne poveriť činnosťami systému podpory informácií Európsku environmentálnu agentúru, s náležitým ohľadom na nákladovú efektívnosť poverenia týmito úlohami a na vplyv na riadiacu štruktúru tohto orgánu a na jeho finančné a ľudské zdroje.

Odôvodnenie

Koordinovaný centrálny informačný systém je pre úspech navrhovaných opatrení rozhodujúci a Komisia by mala využiť všetky dostupné zdroje na podporu vykonávacích prác, a to najmä vrátane veľmi dôležitých odborných poznatkov Európskej environmentálnej agentúry. Mal by sa vyčleniť potrebný personál, samozrejme s ohľadom na nákladovú efektívnosť delegovania úloh.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 21

Článok 21

Zapojenie verejnosti

Zapojenie verejnosti a zainteresovaných strán

1. Pri tvorbe akčných plánov podľa článku 11 a pri stanovovaní opatrení na základe článku 17 členské štáty zabezpečia, aby sa verejnosti poskytli včasné a skutočné možnosti účasti na ich príprave, úprave alebo preskúmaní pomocou mechanizmov, ktoré členské štáty už určili v súlade s článkom 2 ods. 3 druhým pododsekom smernice 2003/35/ES.

1. Pri tvorbe akčných plánov podľa článku 11 a pri stanovovaní opatrení na základe článku 17 členské štáty zabezpečia, aby sa verejnosti a príslušným zainteresovaným stranám poskytli včasné a skutočné možnosti účasti na ich príprave, úprave alebo preskúmaní pomocou mechanizmov, ktoré členské štáty už určili v súlade s článkom 2 ods. 3 druhým pododsekom smernice 2003/35/ES.

 

1a. Komisia zabezpečí vyváženú účasť zástupcov členských štátov a ostatných zainteresovaných strán vrátane príslušných zainteresovaných strán v otázkach týkajúcich sa vykonávania tohto nariadenia, a to vrátane vypracovania a aktualizácie zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1 a prijímania mimoriadnych opatrení v súlade s článkom 9 ods. 4. Tieto strany sa schádzajú v rámci konzultačného fóra. Komisia využije toto fórum aj na podporu výmeny informácií týkajúcich sa rozšírenia druhov a možností riadenia vrátane humánnych metód kontroly.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 22 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 22a

 

Vedecké fórum

 

1. Komisia zriaďuje vedecké fórum ako špecializovaný orgán. Poskytuje Komisii a výboru stanovisko uvedené v článku 22 o akýchkoľvek vedeckých otázkach týkajúcich sa uplatňovania tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o články 4 a 5, článok 9 ods. 4 a článok 16. Vedecké fórum predovšetkým:

 

a) poskytuje stanovisko týkajúce sa druhov, v prípade ktorých sa môže zvážiť vykonanie posúdenia rizík s cieľom potenciálne ich zahrnúť do zoznamu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie vzhľadom na ich súčasné alebo potenciálne riziko nadobudnutia invázneho charakteru v Únii; pred navrhnutím odstránenia akéhokoľvek druhu zo zoznamu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie sa Komisia poradí s vedeckým fórom a

 

b) na požiadanie uskutočňuje posúdenie rizika.

 

2. Vedeckému fóru predsedá výbor. Tento výbor pozostáva zo zástupcov vedeckej obce vymenovaných členskými štátmi na základe ich skúseností a odborných znalostí relevantných pre plnenie úlohy uvedenej v odseku 1. Počet členov vedeckého fóra sa stanovuje v súlade s príslušnými potrebami a so zohľadnením geografického rozšírenia, ktoré odráža rôznorodosť vedeckých problémov a prístupov v Únii.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 23

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 23

Článok 23

Vykonávanie delegovania právomoci

Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 2 sa Komisii sa udeľuje na neurčitý čas od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2. Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 1, článku 4 ods. 1b a článku 5 ods. 2 sa Komisii sa udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 1, článku 4 ods. 1b a článku 5 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 1, článku 4 ods. 1b a článku 5 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 24

Článok 24

Administratívne opatrenia a sankcie

Administratívne opatrenia a sankcie

1. Členské štáty stanovia pravidlá pre administratívne opatrenia a sankcie za porušenie tohto nariadenia. Členské štáty príjmu všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich presadzovania. Stanovené opatrenia a sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

1. Členské štáty stanovia pravidlá pre administratívne opatrenia a sankcie za porušenie tohto nariadenia. Členské štáty príjmu všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich presadzovania. Stanovené opatrenia a sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

 

1a. Bez toho, aby boli dotknuté ich právomoci dohľadu, príslušné orgány sú oprávnené ukladať minimálne tieto administratívne opatrenia a sankcie:

 

a) príkaz, aby fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za porušenie upustila od takéhoto konania a neopakovala ho;

 

b) uloženie povinnosti zhabať predmetné cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy Únie, ktoré nevyhovujú príslušným predpisom;

 

c) dočasný zákaz činnosti;

 

d) trvalé odňatie povolenia na vykonávanie činnosti;

 

e) administratívne peňažné sankcie;

 

f) príkaz požadujúci, aby fyzická alebo právnická osoba prijala opatrenia na nápravu alebo výrazne prispela na úhradu nákladov opatrení na obnovu, alebo oboje.

 

1b. Pri určovaní druhu administratívnych opatrení a sankcií príslušné orgány zohľadnia všetky významné okolnosti vrátane:

 

a) závažnosti a dĺžky trvania porušenia;

 

b) miery zapojenia danej osoby zodpovednej za inváziu;

 

c) zisku fyzickej alebo právnickej osoby z porušenia;

 

d) environmentálnych, sociálnych a hospodárskych škôd spôsobených porušením;

 

e) úrovne spolupráce zodpovednej osoby s príslušným orgánom;

 

f) predchádzajúcich porušení, ktorých sa zodpovedná osoba dopustila;

 

g) hospodárskych dôsledkov spôsobených škôd a zásady „znečisťovateľ platí“.

 

1c. Členské štáty zabezpečia, aby sa na rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi v súlade s týmto článkom vzťahovalo právo na odvolanie.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 25

vypúšťa sa

Právomoci ukladať sankcie

 

1. Príslušné orgány majú právomoc uložiť administratívne opatrenia a sankcie akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá toto nariadenie nedodržiava.

 

2. Bez toho, aby boli dotknuté ich právomoci dohľadu, príslušné orgány sú oprávnené ukladať minimálne tieto administratívne opatrenia a sankcie:

 

a) príkaz, aby fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za porušenie upustila od takéhoto konania a neopakovala ho;

 

b) uloženie povinnosti zhabať predmetné cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy Únie, ktoré nevyhovujú príslušným predpisom;

 

c) dočasný zákaz činnosti;

 

d) trvalé odňatie povolenia na činnosť;

 

e) administratívne peňažné sankcie;

 

3. Pri určovaní druhu administratívnych opatrení a sankcií príslušné orgány zohľadnia všetky významné okolnosti vrátane:

 

a) závažnosti a dĺžky trvania porušenia;

 

b) miery zapojenia danej osoby zodpovednej za inváziu;

 

c) zisku fyzickej alebo právnickej osoby z porušenia;

 

d) environmentálnych, sociálnych a hospodárskych škôd spôsobených porušením;

 

e) úrovne spolupráce zodpovednej osoby s príslušným orgánom;

 

f) predchádzajúcich porušení zodpovednou osobou.

 

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa na rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi v súlade s týmto článkom vzťahovalo právo na odvolanie.

 

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Odchylne od ustanovení článku 7 ods. 1 písm. c) a f) majitelia spoločenských zvierat, ktoré nie sú držané na komerčné účely a patria k druhom zaradeným do zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1, majú povolené držať tieto zvieratá do konca ich prirodzeného života, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

1. Odchylne od ustanovení článku 7 ods. 1 písm. c) a f) majitelia spoločenských zvierat, ktoré nie sú držané na komerčné účely a patria k druhom zaradeným do zoznamu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, majú povolené držať tieto zvieratá do konca ich prirodzeného života, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) boli informované príslušné orgány;

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) jedince sú označené v súlade s článkom 8 ods. 2 písm. d);

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Nekomerčným majiteľom, ktorí nemôžu zabezpečiť splnenie podmienok stanovených v odseku 1, členské štáty ponúknu možnosť prevziať od nich takýchto jedincov, s náležitým zohľadnením dobrých životných podmienok zvierat pri manipulácii s nimi.

3. Nekomerčným majiteľom, ktorí nemôžu splniť požiadavky uvedené v odseku 1, členské štáty zvieratá odoberú, pričom musia zaistiť, aby boli ušetrené akejkoľvek zbytočnej bolesti, úzkosti alebo utrpenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na to, aby sa vlastníkom neumožnilo ponechať si svoje spoločenské zvieratá, ak nemôžu splniť požiadavky uvedené v odseku 1 týkajúce sa ich zabezpečenia pred únikom alebo uvoľnením.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Jedince uvedené v odseku 3 môžu držať zariadenia uvedené v článku 8 alebo útulky vytvorené špeciálne na tento účel.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Držiteľom komerčných zásob jedincov cudzích inváznych druhov získaných pred ich zaradením do zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1 sa povoľuje do dvoch rokov od zaradenia daného druhu do tohto zoznamu držať živé jedince alebo ich časti, ktoré sa môžu rozmnožovať, a prepravovať ich na účely predaja alebo odovzdania výskumným ústavom alebo zariadeniam na ochranu ex-situ uvedeným v článku 8, za predpokladu, že tieto jedince sú držané a prepravované v držbe zamedzením šírenia a že sú zavedené všetky vhodné opatrenia na zabránenie ich rozmnožovaniu alebo úniku, alebo na účely ich porážky do vyčerpania ich zásob.

1. Držiteľom komerčných zásob jedincov cudzích inváznych druhov získaných pred ich zaradením do zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1 sa povoľuje do 12 mesiacov od zaradenia daného druhu do tohto zoznamu držať živé jedince alebo ich časti, ktoré sa môžu rozmnožovať, a prepravovať ich na účely predaja alebo odovzdania za predpokladu, že tieto jedince sú držané a prepravované v držbe zamedzením šírenia a že sú zavedené všetky vhodné opatrenia na zabránenie ich rozmnožovaniu alebo úniku, alebo na účely ich humánneho utratenia do vyčerpania ich zásob.

Odôvodnenie

Existuje riziko, že ak sa predaj zásob z obdobia pred prijatím nariadenia obmedzí na inštitúcie na ochranu ex-situ, obchodníci utrpia stratu hodnoty. Ako kompromis sa toto obmedzenie vypúšťa, ale lehota na uskutočnenie predaja sa skracuje na 12 mesiacov. Okrem toho, slovo „porážka“ nie je v tomto kontexte vhodné, keďže sa často používa na označenie zabíjania zvierat na účely získania potravín alebo kožušín. Malo by sa nahradiť pojmom „humánne utratiť“.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cudzie druhy sa priamou alebo nepriamou ľudskou činnosťou prepravujú cez ekologické bariéry mimo oblasti svojho prirodzeného výskytu. Niektoré z týchto druhov sa nedokážu prispôsobiť novému prostrediu a rýchlo vymierajú, iné môžu prežiť, množiť sa a rozširovať.

Cudzie invázne druhy (ďalej len „CID“) sú tie druhy, v prípade ktorých sa zistilo, že ich introdukcia alebo šírenie ohrozuje biodiverzitu a ekosystémové služby alebo že majú nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ľudské zdravie a sociálno-ekonomický rozvoj. CID zahŕňajú živočíchy, rastliny, huby a mikroorganizmy a majú vplyv na kontinentálnu pevninu a vodné útvary, moria a ostrovy v EÚ.

Iba 11 % z viac ako 12 000 cudzích druhov zaznamenaných v Európe má vplyv na biodiverzitu a ekosystémy, pričom 13 % má určitý hospodársky vplyv.

Ich vplyvy na biodiverzitu sú však značné a CID sa už len pri strate biotopov považujú za druhú najvýznamnejšiu príčinu ako faktor podnecujúci stratu biodiverzity a uznávajú sa za hlavnú príčinu vymierania druhov.

Pokiaľ ide o sociálne a hospodárske vplyvy, CID môžu byť prenášačmi chorôb alebo priamo spôsobovať zdravotné problémy (napr. astmu, dermatitídu, alergie). CID môžu poškodzovať infraštruktúru a rekreačné zariadenia a brániť lesnému hospodárstvu alebo spôsobovať straty v poľnohospodárstve.

Očakáva sa, že biologické invázie v Európe sa budú stupňovať. Z odhadov založených na spoľahlivých dostupných údajoch vyplýva, že počet CID modelových taxónov, typov biotopov alebo častí dotknutých kontinentov sa v Európe za posledných 35 rokov zvýšil o 76 %.

Súčasné trendy týkajúce sa usídľovania nových druhov naznačujú, že problém ani zďaleka nie je pod kontrolou, pričom sa očakáva, že vplyvy na biodiverzitu budú narastať z dôvodu čoraz väčšieho počtu dotknutých druhov, a že zraniteľnosť ekosystémov voči inváziám sa bude zvyšovať, čo vyplýva z iných tlakov, ako sú strata, degradácia, fragmentácia a nadmerné využívanie biotopov a zmena klímy.

Odhaduje sa, že CID za posledných 20 rokov stáli EÚ prinajmenšom 12 miliárd EUR ročne, pričom náklady na odstraňovanie škôd stále rastú. Náklady na zabránenie šíreniu, reguláciu a eradikáciu inváznych druhov sa v EÚ pohybujú v rozmedzí od 40 do 100 miliónov EUR ročne.

Kontext návrhu

CID sú podľa Dohovoru o biologickej diverzite prioritnou otázkou, pričom v osobitnom cieli prijatom po konferencii v Nagoji (cieľ č. 9 v oblasti biodiverzity z Aichi) sa uvádza: „Do roku 2020 sa identifikujú CID a prienikové cesty a zoradia sa podľa dôležitosti, prioritné druhy sa dostanú pod kontrolu alebo sa vyhubia a zavedú sa opatrenia na riadenie prienikových ciest s cieľom zabrániť ich introdukcii a usídleniu“.

Európsky parlament a Rada pre životné prostredie v roku 2009 dôrazne podporili vytvorenie stratégie v oblasti CID pre EÚ.

CID boli jedným z 10 prioritných cieľov akčného plánu v oblasti biodiverzity a tiež piatym cieľom stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 zameranej na zabezpečenie komplexnej a koordinovanej reakcie na úrovni EÚ, ktorá má zabrániť introdukcii a šíreniu škodlivých CID v celej EÚ a zabezpečiť ich kontrolu.

Podľa novej stratégie v oblasti biodiverzity mala Komisia do roku 2012 navrhnúť špecializovaný legislatívny nástroj na riešenie spoločných problémov súvisiacich s CID v EÚ.

Návrh Komisie

Európska komisia 9. septembra 2013 uverejnila legislatívny návrh o prevencii a riadení introdukcie a šírenia CID.

Komisia už predtým dospela k záveru, že základný legislatívny nástroj bude jedinou vhodnou možnosťou, ako účinne riešiť otázku CID. Tento záver potvrdilo aj posúdenie vplyvu. Komisia následne predložila návrh nariadenia. Na zaistenie účinnosti by mal byť spojený s povinnosťou rýchlej eradikácie usídľujúcich sa nových CID vzbudzujúcich obavy Únie.

Na základe tejto možnosti sú členské štáty povinné bezodkladne konať a vymieňať si informácie. Výnimky sú možné na základe ich schválenia Komisiou.

Základom návrhu nariadenia je zoznam CID vzbudzujúcich obavy Únie, ktoré si pre svoj negatívny vplyv vyžadujú zosúladený postup na úrovni Únie. Vypracuje ho Komisia v spolupráci s členskými štátmi. Druhy zaradené do zoznamu druhov vzbudzujúcich obavy EÚ budú zakázané, s určitými obmedzenými výnimkami. Členské štáty budú musieť prijať opatrenia na zaistenie toho, že nebude dochádzať k introdukcii týchto druhov, že sa s nimi nebude obchodovať a že sa nebudú držať, chovať ani uvoľňovať v EÚ. Takéto druhy môžu spôsobiť škody v celej Únii alebo iba v častiach Únie, ale vzhľadom na vážnosť ich vplyvu je odôvodnené žiadať o pomoc zo strany ostatných členských štátov EÚ.

Komisia navrhuje, aby sa do zoznamu druhov vzbudzujúcich obavy EÚ zahrnulo spočiatku maximálne 50 druhov s cieľom zamerať sa na tie najnebezpečnejšie druhy a poskytnúť členským štátom dostatočnú regulačnú istotu na to, aby mohli zaviesť potrebné štruktúry riadenia.

V návrhu sa počíta aj so systémom včasného varovania. Ak členské štáty zaznamenajú CID, ktoré sa náhle objavili na ich území, budú musieť okamžite varovať Komisiu a ostatné členské štáty, aby sa zastavilo akékoľvek ďalšie šírenie.

Ak sa nejaký druh zaradený do zoznamu druhov vzbudzujúcich obavy EÚ už nachádza v niektorých členských štátoch, tieto členské štáty budú musieť prijať opatrenia na jeho eradikáciu alebo riadenie a zabezpečiť, aby bol pod kontrolou.

Návrh spravodajcu

Spravodajca súhlasí s Komisiou, že návrh by sa mal zakladať na troch hlavných zásadách:

•   PREVENCIA

Prostredníctvom prevencie sa bude vyvíjať snaha o zníženie počtu nových CID prenikajúcich do EÚ, čím sa bude predchádzať zvyšovaniu hrozieb pre biodiverzitu a negatívnych vplyvov na spoločnosť a hospodárstvo.

•   STANOVENIE PRIORÍT

Vďaka stanoveniu priorít bude možné konať efektívne prostredníctvom sústredenia prostriedkov na najhoršie CID, t. j. tam, kde sa má dosiahnuť najviac prínosov pre biodiverzitu a spoločnosť a hospodárstvo.

•   KOORDINÁCIA

Konanie jednotným a koordinovaným spôsobom v celej EÚ zvýši účinnosť opatrení na úrovni EÚ, t. j. vyhne sa tomu, aby opatrenia v jednom členskom štáte ohrozoval nedostatok opatrení v inom členskom štáte.

Spravodajca víta návrh Komisie, ale domnieva sa, že niekoľko aspektov treba zmeniť.

Hlavné zmeny navrhované v návrhu správy

•   Horná hranica počtu druhov zaradených do zoznamu

Navrhovaná horná hranica 50 CID s možnosťou prehodnotenia až po piatich rokoch predstavuje závažný nedostatok tohto návrhu. Horná hranica 50 druhov sa v posúdení vplyvu neskúma a v zhrnutí posúdenia vplyvu sa dokonca uvádza, že „nie je možné vopred vedieť, koľko a aké invázie bude treba riešiť, a koľko a aké druhy budú zahrnuté do zoznamu CID vzbudzujúcich obavy EÚ“.

Počet CID usídľujúcich sa v Európe by sa mal minimalizovať a mali by sa prijať opatrenia na zníženie vplyvu aspoň tých najnebezpečnejších CID na prijateľnú úroveň. Pre tento ukazovateľ však neexistuje žiadny kvantitatívny cieľ.

Vedecká obec súhlasí s tým, že obmedzenie uplatňovania tohto nariadenia na zoznam ohraničený na 50 druhov, ako sa navrhuje, nie je vedecky podložené a určite povedie k tomu, že EÚ nebude schopná splniť cieľ č. 9 v oblasti biodiverzity z Aichi do roku 2020. Táto horná hranica by sa mala zrušiť a súčasný systém by sa mal nahradiť takým systémom, ktorý je flexibilný, pohotový a možno ho aktualizovať tak často, ako treba.

•   Zostavenie a aktualizácia zoznamu CID

Zoznam CID vzbudzujúcich obavy Únie by mal byť priložený k základnému aktu pre svoj zásadný význam a úzke spojenie s rozsahom aktu. Priloženie zoznamu k základnému aktu navyše zabezpečí väčšiu právnu istotu ako samostatný zoznam. Náležitý postup na zostavenie a aktualizáciu zoznamu by sa preto mal realizovať skôr prostredníctvom delegovaných aktov než vykonávacích aktov.

•   Druhy, ktoré sú v niektorých častiach Európy pôvodné, ale v iných invázne

Opatrenia v oblasti spolupráce na úrovni Únie môžu byť užitočné na riešenie problému s konkrétnymi druhmi, ktoré sú invázne na častiach územia Únie, nezávisle od skutočnosti, že tieto druhy sú pôvodné v inej časti Únie alebo sú zavlečené z územia mimo Únie. Komplexné zahrnutie všetkých inváznych druhov do zoznamu, bez ohľadu na to, či v niektorej časti EÚ majú endemický charakter, alebo nie, by znamenalo, že všetky členské štáty by museli zvážiť, aká úroveň spolupráce by bola potrebná alebo odôvodnená na zabránenie akýmkoľvek vplyvom alebo na ich riadenie.

•   CID vzbudzujúce obavy členských štátov (dobrovoľné opatrenia)

Je užitočné umožniť opatrenia na úrovni členských štátov v súvislosti s CID, ktoré síce nie sú zahrnuté do zoznamu CID vzbudzujúcich obavy EÚ, ale pri ktorých sa členské štáty domnievajú, že ich uvoľnenie – hoci to nie je celkom isté – by mohlo spôsobiť značné škody. Rozhodnutie o tom, či cudzí druh možno považovať druh vzbudzujúci obavy členského štátu, bude ponechané na jednotlivé členské štáty. Jedinou povinnosťou, ktorá z toho bude vyplývať, je, že členské štáty zavedú systém povolení na uvoľnenie druhov, ktoré považujú za druhy vzbudzujúce ich obavy, do životného prostredia.

•   Možnosť prísnejších predpisov

Vzhľadom na to, že obmedzené zdroje môžu brzdiť zavádzanie určitých opatrení, systém musí byť navrhnutý tak, aby podľa možnosti vždy zabezpečoval flexibilitu a aby uznával skutočnosť, že členské štáty už prijímajú isté opatrenia na boj proti CID. Cieľom spravodajcu je preto zabezpečiť, aby členské štáty mohli zaviesť alebo zachovať prísnejšie opatrenia.

•   Výnimky

Cieľom a účinkom výnimiek z väčšiny, nie však všetkých, obmedzení a povinností je umožniť regionálne odchýlky pri odôvodnení a potrebe akéhokoľvek opatrenia na zabránenie usídleniu alebo šíreniu druhov, ktoré by členským štátom umožnili uprednostniť opatrenie, ktoré je vhodné vzhľadom na podmienky na ich území, a tým znížiť vzniknuté náklady na biogeografickom základe.

•   Systém podpory informácií

Spravodajca je presvedčený, že systém podpory informácií je predpokladom akéhokoľvek úspešného vykonávania nariadenia a že ho treba vytvoriť do 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia. Systém môže využívať aj príslušné odborné poznatky Európskej environmentálnej agentúry.

•   Účasť verejnosti

Ustanovenia o účasti verejnosti by sa mali posilniť, keďže účinná účasť verejnosti by mala verejnosti umožniť vyjadrovať sa a prijímateľom rozhodnutí umožniť zohľadňovať stanoviská a záujmy, ktoré môžu byť relevantné pre dané rozhodnutia, a tým zvyšovať zodpovednosť a transparentnosť rozhodovacieho procesu a prispievať k verejnému povedomiu o environmentálnych otázkach a podpore prijímaných rozhodnutí.

•   Vedecké fórum

Vzhľadom na široké pokrytie nariadenia je veľmi dôležité zriadiť špecializovaný odborný/vedecký orgán na podporu rozhodovacieho procesu prostredníctvom odborných poznatkov.

STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (24.1.2014)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prevencii a riadení introdukcie a šírenia cudzích inváznych druhov
(COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Catherine Bearder

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa víta dlho meškajúci návrh Komisie na nariadenie o prevencii a riadení introdukcie a šírenia cudzích inváznych druhov, ktorým sa zavedie právny rámec zahŕňajúci zásady prevencie, včasného zistenia, rýchlej eradikácie a dlhodobého riadenia a kontroly. Týmito zásadami sa zabezpečí správa neoceniteľnej európskej biodiverzity na mnohé nadchádzajúce roky a výborná pozícia EÚ na koordináciu opatrení týkajúcich sa tejto veci. Príčinou výskytu približne 12 000 živočíšnych a rastlinných druhov v EÚ, ktoré sa na tomto území prirodzene nevyskytujú, je úmyselné i náhodné konanie.

Súhlasí s názorom Komisie, že rázny, koordinovaný prístup k riadeniu a kontrole cudzích inváznych druhov je tá najlepšia cesta, ako zabezpečiť ochranu našej vzácnej biodiverzity a minimalizovať potenciálne zničujúce hospodárske, environmentálne a ekologické škody, ktoré sa môžu prejaviť pri úmyselnej a neúmyselnej introdukcii cudzích inváznych druhov a ktoré sa v súčasnosti odhadujú na 12 miliárd EUR ročne v podobe škôd a strát produkcie.

Oceňuje, že návrh nariadenia sa podrobnejšie venuje environmentálnym dôsledkom, ale aj značnému následnému sociálnemu a hospodárskemu vplyvu introdukcie cudzích inváznych druhov zavlečených do EÚ, domnieva sa však, že obmedzenie počtu druhov na zozname aktívne sledovaných druhov na 50 je zbytočne reštriktívne a v rozpore so všeobecným rozsahom potrebným na skutočné riešenie súčasnej otázky cudzích inváznych druhov. Nie je to v súlade s predloženým posúdením vplyvu. Rozšírením „druhov“ na taxonomickú skupinu sa preto zabráni obchodníkom jednoducho vymeniť druh na zozname týkajúcom sa druhov vzbudzujúcich obavy Únie za podobný druh z rovnakej taxonomickej skupiny, ktorý však nie je uvedený na zozname.

Zákonný obchod s domácimi zvieratami a potravinami predstavoval v roku 2010 len v samotnom Spojenom kráľovstve 5,9 miliardy GBP. Nie všetok obchod je však zákonný, čo z pašovania a obchodovania s ohrozenými a/alebo exotickými zvieratami robí výnosnú možnosť krytú zákonnými trasami a značnú hrozbu pre prirodzenú flóru a faunu. Odhaduje sa, že nezákonný obchod s voľne žijúcimi organizmami má celosvetovo hodnotu 7,8 – 10 miliárd USD. Týmto nariadením sa riešia možné dôsledky zákonného obchodu, no s ohľadom na čierny trh s drevom v hodnote približne 7 miliárd USD a s rybami v hodnote 4,2 – 9,5 miliardy USD sa musí sprievodnými opatreniami zabezpečiť, aby presadzovanie práva na hraniciach bolo dostatočné na zabezpečenie účinnej hraničnej kontroly.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) V nariadení Rady (ES) č. 708/2007 z 11. júna 2007 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre14, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní15 a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS sa stanovujú pravidlá týkajúce sa povolení na používanie niektorých cudzích druhov na konkrétne účely. V čase nadobudnutia účinnosti týchto nových pravidiel bolo používanie určitých druhov už povolené v rámci uvedených režimov, lebo nepredstavujú neprijateľné riziká pre životné prostredie, ľudské zdravie a hospodárstvo. V záujme zabezpečenia jednotného právneho rámca by uvedené druhy mali byť z nových pravidiel vylúčené.

(9) V nariadení Rady (ES) č. 708/2007 z 11. júna 2007 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre14, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní15 a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS16 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa povolení na používanie niektorých cudzích druhov na konkrétne účely. V čase nadobudnutia účinnosti týchto nových pravidiel bolo používanie určitých druhov už povolené v rámci uvedených režimov, lebo nepredstavujú neprijateľné riziká pre životné prostredie, prežitie endemických druhov, ľudské zdravie, zdravie zvierat a hospodárstvo. V záujme zabezpečenia jednotného právneho rámca by uvedené druhy mali byť z nových pravidiel vylúčené.

_______________

_______________

14Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2007, s. 1.

14Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2007, s. 1.

15 U. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

15 Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

16 U. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

16 Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Na zabezpečenie toho, aby podmnožina cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie ostala primeraná, ich zoznam by mal byť vypracovaný v súlade s odstupňovaným prístupom s postupným zavádzaním vrátane počiatočného obmedzenia počtu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie na maximálne 3 % z takmer 1 500 cudzích inváznych druhov v Európe a mal by byť zameraný na tie druhy, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť značné hospodárske škody vrátane škôd vyplývajúcich zo straty biodiverzity.

(10) Na zabezpečenie toho, aby podmnožina cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie ostala primeraná a spĺňala cieľ, ktorým je dôraz na prevenciu, je mimoriadne dôležité, aby sa zoznam stále dopĺňal a aktualizoval. Tento zoznam by mal byť otvorený a mal by uznávať približne 1 500 cudzích inváznych druhov, ktoré v súčasnosti žijú v Únii, a to, že podiel inváznych druhov sa zvyšuje, a mal by obsahovať všetky taxonomické skupiny, ktoré budú zahŕňať skupiny druhov s podobnými ekologickými potrebami, s cieľom zabrániť odklonu od druhov, s ktorými sa v Únii obchoduje, k podobným druhom, ktoré však nie sú uvedené na zozname. Zoznam by mal byť zameraný na tie druhy, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť značné hospodárske škody vrátane škôd vyplývajúcich zo straty biodiverzity.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Kľúčovým nástrojom na uplatňovanie týchto nových pravidiel sú kritériá, podľa ktorých sa cudzie invázne druhy považované za vzbudzujúce obavy Únie budú zaraďovať do uvedeného zoznamu. Komisia urobí všetko pre to, aby príslušnému výboru predložila návrh zoznamu na základe uvedených kritérií do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto právnej úpravy. Kritériá by mali zahŕňať posúdenie rizík podľa príslušných ustanovení v rámci dohôd Svetovej obchodnej organizácie o uvádzaní obchodných obmedzení na druhy.

(11) Kľúčovým nástrojom na uplatňovanie týchto nových pravidiel sú kritériá, podľa ktorých sa cudzie invázne druhy považované za vzbudzujúce obavy Únie budú zaraďovať do uvedeného zoznamu. Komisia predloží príslušnému výboru návrh zoznamu na základe uvedených kritérií do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto právneho predpisu. Kritériá by mali byť založené na najnovších vedeckých dôkazoch a mali by zahŕňať posúdenie rizík podľa príslušných ustanovení v rámci príslušných dohôd Svetovej obchodnej organizácie o uvádzaní obchodných obmedzení na druhy.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Riziká a obavy spojené s cudzími inváznymi druhmi predstavujú cezhraničný problém s dosahom na celú Úniu. Preto je potrebné prijať na úrovni Únie zákaz úmyselného prinášania do Únie, rozmnožovania, pestovania, prepravy, nákupu, predaja, používania, výmeny, držania a uvoľnenia cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie na zabezpečenie prijatia jednotného postupu v celej Únii, aby sa predišlo narušeniu vnútorného trhu a zabránilo situáciám, keď je postup prijatý v jednom členskom marený nečinnosťou iného členského štátu.

(16) Riziká a obavy spojené s cudzími inváznymi druhmi predstavujú cezhraničný problém s dosahom na celú Úniu. Preto je potrebné prijať na úrovni Únie zákaz úmyselného prinášania do Únie, rozmnožovania, pestovania, prepravy, nákupu, predaja, používania, výmeny, držania a uvoľnenia cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie na zabezpečenie prijatia včasného a jednotného postupu v celej Únii, aby sa predišlo narušeniu vnútorného trhu a zabránilo situáciám, keď je postup prijatý v jednom členskom marený nečinnosťou iného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Môžu nastať prípady, keď sa cudzie druhy, ktoré zatiaľ neboli uznané ako cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy Únie, objavia na hraniciach Únie alebo sa zistia na území Únie. Členské štáty by preto mali mať možnosť prijať na základe dostupných vedeckých dôkazov určité núdzové opatrenia. Tieto núdzové opatrenia by umožnili okamžitú reakciu proti druhom, ktoré môžu predstavovať riziká, pokiaľ ide o ich introdukciu, udomácnenie a šírenie v týchto krajinách, kým členské štáty nevyhodnotia skutočné riziká, ktoré predstavujú, v súlade s príslušnými ustanoveniami dohôd Svetovej obchodnej organizácie, a najmä vzhľadom na uznanie týchto druhov ako cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie. Na zabezpečenie súladu s ustanoveniami dohôd Svetovej obchodnej organizácie je potrebné spojiť vnútroštátne núdzové opatrenia s možnosťou prijať núdzové opatrenia na úrovni Únie. Núdzové opatrenia na úrovni Únie by navyše Únii poskytli mechanizmus rýchleho konania v prípade výskytu alebo bezprostredného nebezpečenstva zavlečenia nových cudzích inváznych druhov, v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti.

(18) Môžu nastať prípady, keď sa cudzie druhy, ktoré zatiaľ neboli uznané ako cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy Únie, objavia na hraniciach Únie alebo sa zistia na území Únie a môžu predstavovať riziko na základe ich náhodnej alebo úmyselnej introdukcie do životného prostredia. Členské štáty by preto mali mať možnosť prijať na základe dostupných vedeckých dôkazov a osvedčených postupov určité núdzové opatrenia. Tieto núdzové opatrenia by umožnili okamžitú reakciu proti druhom, ktoré môžu predstavovať riziká, pokiaľ ide o ich introdukciu, udomácnenie a šírenie v týchto krajinách, kým členské štáty nevyhodnotia skutočné riziká, ktoré predstavujú, v súlade s príslušnými ustanoveniami príslušných dohôd Svetovej obchodnej organizácie, a najmä vzhľadom na uznanie týchto druhov ako cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie. Na zabezpečenie súladu s ustanoveniami príslušných dohôd Svetovej obchodnej organizácie je potrebné spojiť vnútroštátne núdzové opatrenia s možnosťou prijať núdzové opatrenia na úrovni Únie. Núdzové opatrenia na úrovni Únie by navyše Únii poskytli mechanizmus rýchleho konania v prípade výskytu alebo bezprostredného nebezpečenstva zavlečenia nových cudzích inváznych druhov, v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a) Členské štáty by mali mať možnosť ponechať v platnosti alebo prijať vnútroštátne predpisy týkajúce sa riadenia inváznych cudzích druhov, ktoré budú prísnejšie ako predpisy stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Veľký podiel cudzích inváznych druhov je zavlečený do Únie neúmyselne. Preto je veľmi dôležité riadiť prienikové cesty neúmyselnej introdukcie. Vzhľadom na pomerne obmedzené skúsenosti z tejto oblasti budú musieť byť tieto činnosti postupné. Mali by zahŕňať dobrovoľné opatrenia, ako napr. postupy navrhnuté v usmerneniach Medzinárodnej námornej organizácie na kontrolu a riadenie biologického znečistenia loďami, ako aj záväzné opatrenia a mali by vychádzať zo skúseností získaných v Únii a členských štátoch s riadením určitých prienikových ciest, vrátane opatrení ustanovených prostredníctvom Medzinárodného dohovoru na kontrolu a riadenie záťažovej vody a sedimentov lodí.

(20) Veľký podiel cudzích inváznych druhov je zavlečený do Únie neúmyselne. Preto je veľmi dôležité účinnejšie riadiť prienikové cesty neúmyselnej introdukcie. Vzhľadom na pomerne obmedzené skúsenosti z tejto oblasti budú musieť byť tieto činnosti postupné. Mali by zahŕňať dobrovoľné opatrenia, ako napr. postupy navrhnuté v usmerneniach Medzinárodnej námornej organizácie na kontrolu a riadenie biologického znečistenia loďami, ako aj záväzné opatrenia a mali by vychádzať zo skúseností získaných v Únii a členských štátoch s riadením určitých prienikových ciest, vrátane opatrení ustanovených prostredníctvom Medzinárodného dohovoru na kontrolu a riadenie záťažovej vody a sedimentov lodí.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a) Členské štáty môžu ponechať v platnosti alebo prijať vnútroštátne predpisy tykajúce sa riadenia inváznych cudzích druhov, ktoré sú prísnejšie ako predpisy stanovené v tomto nariadení s ohľadom na invázne druhy vzbudzujúce obavy Únie, a môžu rozšíriť platnosť ustanovení týkajúcich sa inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie aj na invázne cudzie druhy vzbudzujúce obavy členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga) druhy používané v uzavretých akvakultúrnych zariadeniach uvedené v nariadení (ES) č. 708/2007.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) „cudzí druh“ je akýkoľvek živý jedinec druhu, poddruhu alebo nižšieho taxónu zvierat, rastlín, húb alebo mikroorganizmov zavlečených mimo svojho prirodzeného minulého alebo súčasného rozšírenia; tento pojem zahŕňa akúkoľvek časť, gaméty, semená, vajíčka alebo propaguly takéhoto druhu, ako aj všetky hybridy, odrody alebo plemená, ktoré by mohli prežiť a následne sa rozmnožovať;

(1) „cudzí druh“ je akýkoľvek živý jedinec druhu, poddruhu alebo nižšieho taxónu zvierat, rastlín, húb alebo mikroorganizmov zavlečených mimo svojho prirodzeného minulého alebo súčasného rozšírenia; tento pojem zahŕňa akúkoľvek časť, gaméty, semená, vajíčka alebo propaguly takéhoto druhu, ako aj voľne žijúce domestikované druhy, hybridy, odrody alebo plemená, ktoré by mohli prežiť a následne sa rozmnožovať;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) „cudzí invázny druh vzbudzujúci obavy členského štátu“ je iný cudzí invázny druh ako cudzí invázny druh vzbudzujúci obavy Únie, pri ktorom sa členský štát domnieva, že jeho uvoľnenie a šírenie – aj v prípade, že to nie je úplne potvrdené – by malo značný negatívny vplyv na jeho územie;

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia prijme a aktualizuje zoznam cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie prostredníctvom vykonávacích aktov, a to na základe kritérií uvedených v odseku 2. Vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 22 ods. 2.

1. Komisia prijme a aktualizuje zoznam cudzích inváznych druhov alebo taxonomických skupín druhov vzbudzujúcich obavy Únie prostredníctvom vykonávacích aktov, a to na základe kritérií uvedených v odseku 2. Vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 22 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Cudzie invázne druhy sa zaradia do zoznamu uvedeného v odseku 1, ak spĺňajú všetky tieto kritériá:

2. Cudzie invázne druhy alebo taxonomické skupiny druhov sa zaradia do zoznamu uvedeného v odseku 1, ak každý z týchto druhov spĺňa s ohľadom na medzinárodné normy všetky tieto kritériá:

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) so zreteľom na dostupné vedecké dôkazy sa zistilo, že cudzie na území Únie s výnimkou najvzdialenejších regiónov;

a) so zreteľom na dostupné vedecké dôkazy sa zistilo, že predstavujú invázne druhy cudzie pre jeden alebo viacero členských štátoch s výnimkou najvzdialenejších regiónov;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) názov druhu;

a) názov druhu alebo taxonomickej skupiny druhov;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) dôkazy, že daný druh spĺňa kritériá uvedené v odseku 2.

c) dôkazy, že daný druh alebo taxonomická skupina druhov spĺňa kritériá uvedené v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Zoznam uvedený v odseku 1 zahŕňa maximálne päťdesiat druhov vrátane všetkých druhov, ktoré doň môžu byť pridané v dôsledku núdzových opatrení uvedených v článku 9.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Druhy zaradené do zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1 nesmú byť úmyselne:

1. Druhy zaradené do zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1 nesmú byť úmyselne ani z nedbanlivosti:

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) cudzie invázne druhy, ktoré sú zvieratá, sú podľa možnosti označené;

d) cudzie invázne druhy, ktoré sú zvieratá, sú podľa možnosti označené; identifikácia a registrácia týchto zvierat umožní vysledovať vlastníka zvieraťa a zjednoduší kontrolu;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty najneskôr do [12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia – vložiť dátum] zavedú plne funkčné štruktúry na vykonávanie úradných kontrol zvierat a rastlín, vrátane ich semien, vajíčok alebo propagul, prinesených do Únie, potrebné na zabránenie úmyselnej introdukcii cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie do Únie.

1. Členské štáty najneskôr do [12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia – vložiť dátum] zavedú plne funkčné štruktúry na vykonávanie úradných kontrol a sledovania zvierat a rastlín vrátane ich semien, vajíčok alebo propagul, parazitov a patogénnych infekcií prinesených do Únie, ktoré sú potrebné na zabránenie úmyselnej alebo náhodnej introdukcii cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie do Únie.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Pri uplatňovaní opatrení na eradikáciu členské štáty zabezpečia, aby boli použité metódy účinné na dosiahnutie úplného a trvalého odstránenia populácie dotknutých cudzích inváznych druhov, s náležitým ohľadom na ľudské zdravie a životné prostredie, a zabezpečia, aby boli zvieratá, na ktoré sú tieto opatrenia zacielené, ušetrené akejkoľvek zbytočnej bolesti, úzkosti alebo utrpenia.

2. Pri uplatňovaní opatrení na eradikáciu členské štáty zabezpečia, aby boli použité metódy účinné na dosiahnutie úplného a trvalého odstránenia populácie dotknutých cudzích inváznych druhov, s náležitým ohľadom na ľudské zdravie, zdravie a prežitie endemických druhov a životné prostredie, a zabezpečia, aby boli zvieratá, na ktoré sú tieto opatrenia zacielené, ušetrené akejkoľvek zbytočnej bolesti, úzkosti alebo utrpenia.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) metódy eradikácie nie sú k dispozícii alebo sú k dispozícii, ale majú veľmi vážne negatívne vplyvy na ľudské zdravie alebo životné prostredie.

c) metódy eradikácie nie sú k dispozícii alebo sú k dispozícii, ale majú veľmi vážne negatívne vplyvy na ľudské zdravie, zdravie endemických druhov alebo životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Pri uplatňovaní opatrení na riadenie členské štáty zabezpečia, aby použité metódy brali náležitý ohľad na ľudské zdravie a životné prostredie a aby pri zacielení použitých metód na zvieratá boli tieto zvieratá ušetrené akejkoľvek zbytočnej bolesti, úzkosti alebo utrpenia.

3. Pri uplatňovaní opatrení na riadenie členské štáty zabezpečia, aby použité metódy brali náležitý ohľad na ľudské zdravie, zdravie endemických druhov a životné prostredie a aby pri zacielení použitých metód na zvieratá boli tieto zvieratá ušetrené akejkoľvek zbytočnej bolesti, úzkosti alebo utrpenia.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea) údaje o cudzích inváznych druhoch vzbudzujúcich obavy Únie a členského štátu podľa článku 10 ods. 2, dovážaných do Únie alebo prevážaných cez jej územie.

POSTUP

Názov

Prevencia a riadenie introdukcie a šírenia cudzích inváznych druhov

Referenčné čísla

COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

12.9.2013

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

INTA

24.10.2013

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

               dátum vymenovania

Catherine Bearder

27.11.2013

Dátum prijatia

21.1.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Sophie Auconie, Franco Frigo

STANOVISKO Výboru pre rybárstvo (23.1.2014)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prevencii a riadení introdukcie a šírenia cudzích inváznych druhov
(COM(2013)0620 – C7‑0264/2013 – 2013/0307(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Chris Davies

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Odhaduje sa, že v Európskej únii existuje viac ako 12 000 živočíšnych a rastlinných druhov, ktoré sa tu pôvodne prirodzene nevyskytovali. Ich počet sa ďalej zvyšuje pohybom ľudí, zintenzívňovaním obchodu a zmenou klímy. Približne v 10 – 15 % prípadov sa tieto druhy môžu rýchlo a nekontrolovateľne rozmnožovať, čo má vážne hospodárske a environmentálne dôsledky.

Z posúdenia vplyvu Komisie vyplýva, že náklady na tieto škody už môžu dosahovať 12 miliárd EUR ročne v podobe škôd a straty výroby. Majú tiež vážny vplyv na biodiverzitu. Problém sa zhoršuje, má cezhraničný charakter a vyžaduje koordinované opatrenia. Návrhy Komisie sú zamerané na zabránenie šírenia týchto druhov, ich odstránenie a v prípade potreby na ich riadenie.

Bude dohodnutý zoznam cudzích inváznych druhov, ktoré sa nesmú do Únie dovážať, v Únii držať, predávať, chovať alebo uvoľňovať do životného prostredia. Členské štáty môžu podľa potreby zaviesť núdzové kontrolné opatrenia a bude sa od nich požadovať, aby vypracovali akčné plány na zisťovanie príchodu týchto druhov a na zaobchádzanie s nimi, ak sú už prítomné. Tiež sa bude od nich požadovať, aby prijali rôzne opatrenia na obnovu poškodených ekosystémov.

Keďže si to bude vyžadovať obmedzenia obchodu, možno bude potrebné vyriešiť otázky súvisiace s vnútorným trhom a WTO.

Je zrejmé, že Rada nenamieta proti zásade prístupu navrhovaného Komisiou, hoci náklady a účinnosť navrhovaných opatrení budú predmetom diskusie.

V Parlamente sa touto otázkou zaoberá najmä Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Preto spravodajca výboru požiadaného o stanovisko v tomto návrhu stanoviska obmedzil svoje návrhy na otázky, ktoré môžu mať význam pre morské prostredie alebo akvakultúru.

Nevyhnutným prvým krokom musí byť zmena návrhu Komisie obmedziť počet druhov uvedených na zozname, ktoré vzbudzujú obavy Únie, na 50. To je úplne umelá koncepcia, ktorá je v rozpore s vlastným posúdením Komisie týkajúcim sa nákladných dôsledkov v prípade neriešenia problému. Napríklad len Belgicko identifikovalo 28 druhov rastlín, ktoré sa nesmú pestovať. Je potrebné stanoviť priority, ale zoznam Únie by mal byť vypracovaný na základe najlepších rád poskytnutých poradnou vedeckou skupinou.

Niektoré druhy, ktoré sa prirodzene vyskytujú v niektorých oblastiach Európskej únie, môžu spôsobiť problémy, ak sú uvoľnené do členských štátov s odlišnými podmienkami životného prostredia. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko navrhuje, aby sa na ne uplatňovali rovnaké obmedzenia a potrebné opatrenia ako pre cudzie druhy vzbudzujúce obavy.

Vypúšťanie balastovej vody z lodí plaviacich sa po celom svete zohralo významnú úlohu pri introdukcii cudzích inváznych druhov do vodného prostredia. V čase vypracovania tohto stanoviska bol dohovor o balastovej vode ratifikovaný len štyrmi členskými štátmi. Parlament by sa mal snažiť o vynaloženie zosúladeného úsilia s cieľom presvedčiť všetky pobrežné členské štáty EÚ, aby dohovor schválili.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na veľké množstvo cudzích inváznych druhov je dôležité zabezpečiť možnosť prioritne riešiť podmnožinu cudzích inváznych druhov, ktoré sú považované za predmet obáv Únie. Preto by mal byť vypracovaný zoznam takýchto cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie. Cudzie invázne druhy by mali byť považované za vzbudzujúce obavy Únie, ak škody, ktoré spôsobujú v postihnutých členských štátoch, sú natoľko významné, že odôvodňujú prijatie cielených opatrení, ktorých rozsah pôsobnosti pokrýva celú Úniu vrátane členských štátov, ktoré zatiaľ neboli alebo dokonca pravdepodobne ani nebudú postihnuté. Na zabezpečenie toho, aby podmnožina cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie ostala primeraná, ich zoznam by mal byť vypracovaný v súlade s odstupňovaným prístupom s postupným zavádzaním vrátane počiatočného obmedzenia počtu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie na maximálne 3 % z takmer 1 500 cudzích inváznych druhov v Európe a mal by byť zameraný na tie druhy, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť značné hospodárske škody vrátane škôd vyplývajúcich zo straty biodiverzity.

(10) Vzhľadom na veľké množstvo cudzích inváznych druhov je dôležité zabezpečiť možnosť prioritne riešiť podmnožinu cudzích inváznych druhov, ktoré sú považované za predmet obáv Únie. Preto by mal byť vypracovaný zoznam takýchto cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie. Cudzie invázne druhy by mali byť považované za vzbudzujúce obavy Únie, ak škody, ktoré spôsobujú v postihnutých členských štátoch, sú natoľko významné, že odôvodňujú prijatie cielených opatrení, ktorých rozsah pôsobnosti pokrýva celú Úniu vrátane členských štátov, ktoré zatiaľ neboli alebo dokonca pravdepodobne ani nebudú postihnuté. Na zabezpečenie toho, aby podmnožina cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie ostala primeraná, ich zoznam by mal byť vypracovaný v súlade s odstupňovaným prístupom s postupným zavádzaním a mal by byť zameraný na tie druhy, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť značné hospodárske škody vrátane škôd vyplývajúcich zo straty biodiverzity.

Odôvodnenie

Obmedzenie počtu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie bude mať za následok neúčinné vykonávanie právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Kľúčovým nástrojom na uplatňovanie týchto nových pravidiel sú kritériá, podľa ktorých sa cudzie invázne druhy považované za vzbudzujúce obavy Únie budú zaraďovať do uvedeného zoznamu. Komisia urobí všetko pre to, aby príslušnému výboru predložila návrh zoznamu na základe uvedených kritérií do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto právnej úpravy. Kritériá by mali zahŕňať posúdenie rizík podľa príslušných ustanovení v rámci dohôd Svetovej obchodnej organizácie o uvádzaní obchodných obmedzení na druhy.

(11) Kľúčovým nástrojom na uplatňovanie týchto nových pravidiel sú kritériá, podľa ktorých sa cudzie invázne druhy považované za vzbudzujúce obavy Únie budú zaraďovať do uvedeného zoznamu. Komisia urobí všetko pre to, aby príslušnému výboru predložila návrh zoznamu na základe uvedených kritérií do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto právnej úpravy. Kritériá by mali zahŕňať posúdenie rizík podľa príslušných ustanovení v rámci dohôd Svetovej obchodnej organizácie o uvádzaní obchodných obmedzení na druhy. Má ich stanoviť skupina odborníkov, ktorú má vymenovať Komisia, Rada a Európsky parlament.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Niektoré druhy, ktoré sú v Únii invázne, môžu byť v niektorých najvzdialenejších regiónoch Únie pôvodné, a naopak. V oznámení Komisie s názvom Najvzdialenejšie regióny: prínos pre Európu18 bolo uznané, že pozoruhodná biologická rozmanitosť najvzdialenejších regiónov si vyžaduje vypracovanie a vykonávanie opatrení na prevenciu a riadenie cudzích inváznych druhov v týchto regiónoch, ako sa vymedzuje v Zmluve o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady 2010/718/EÚ z 29. októbra 2010 o zmene štatútu ostrova Svätý Bartolomej vo vzťahu k Európskej únii19 a so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady 2012/419/EÚ z 11. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii20. Preto všetky ustanovenia týchto nových pravidiel by sa mali vzťahovať na najvzdialenejšie regióny Únie, s výnimkou ustanovení týkajúcich sa cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, ktoré sú v týchto regiónoch pôvodné. Okrem toho je na umožnenie potrebnej ochrany biodiverzity v týchto regiónoch nevyhnutné, aby príslušné členské štáty vypracovali osobitné zoznamy cudzích inváznych druhov pre najvzdialenejšie regióny, na ktoré by sa tieto nové pravidlá tiež vzťahovali, a to ako doplnok k zoznamu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie.

(15) Niektoré druhy, ktoré sú v Únii invázne, môžu byť v niektorých najvzdialenejších regiónoch Únie pôvodné, a naopak. V oznámení Komisie s názvom Najvzdialenejšie regióny: prínos pre Európu18 bolo uznané, že pozoruhodná biologická rozmanitosť najvzdialenejších regiónov si vyžaduje vypracovanie a vykonávanie opatrení na prevenciu a riadenie cudzích inváznych druhov v týchto regiónoch, ako sa vymedzuje v Zmluve o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady 2010/718/EÚ z 29. októbra 2010 o zmene štatútu ostrova Svätý Bartolomej vo vzťahu k Európskej únii a so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady 2012/419/EÚ z 11. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii20. Preto všetky ustanovenia týchto nových pravidiel by sa mali vzťahovať na najvzdialenejšie regióny Únie, s výnimkou ustanovení týkajúcich sa cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, ktoré sú v týchto regiónoch pôvodné. Okrem toho je na umožnenie potrebnej ochrany biodiverzity v týchto regiónoch nevyhnutné, aby vo všetkých vhodných prípadoch príslušné členské štáty vypracovali a aktualizovali osobitné zoznamy cudzích inváznych druhov pre najvzdialenejšie regióny, na ktoré by sa tieto nové pravidlá tiež vzťahovali, a to ako doplnok k zoznamu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie. Tento zoznam zostáva otvorený a reviduje sa podľa toho, ako sa identifikujú a pokladajú za rizikové nové cudzie invázne druhy. Niektoré cudzie druhy, ktoré sú v Únii invázne, môžu byť v niektorých častiach Únie a najvzdialenejších regiónoch pôvodné, a naopak.

__________________

__________________

18COM(2008)642 v konečnom znení.

18 COM(2008)0642 final.

19 Ú. v. EÚ L 325, 9.12.2010, s. 4.

19 Ú. v. EÚ L 325, 9.12.2010, s. 4.

20 Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131.

20 Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Veľký podiel cudzích inváznych druhov je zavlečený do Únie neúmyselne. Preto je veľmi dôležité riadiť prienikové cesty neúmyselnej introdukcie. Vzhľadom na pomerne obmedzené skúsenosti z tejto oblasti budú musieť byť tieto činnosti postupné. Mali by zahŕňať dobrovoľné opatrenia, ako napr. postupy navrhnuté v usmerneniach Medzinárodnej námornej organizácie na kontrolu a riadenie biologického znečistenia loďami, ako aj záväzné opatrenia a mali by vychádzať zo skúseností získaných v Únii a členských štátoch s riadením určitých prienikových ciest, vrátane opatrení ustanovených prostredníctvom Medzinárodného dohovoru na kontrolu a riadenie záťažovej vody a sedimentov lodí.

(20) Veľký podiel cudzích inváznych druhov je zavlečený do Únie neúmyselne. Preto je veľmi dôležité riadiť prienikové cesty neúmyselnej introdukcie. Vzhľadom na pomerne obmedzené skúsenosti z tejto oblasti budú musieť byť tieto činnosti postupné. Mali by zahŕňať dobrovoľné opatrenia, ako napr. postupy navrhnuté v usmerneniach Medzinárodnej námornej organizácie na kontrolu a riadenie biologického znečistenia loďami, ako aj záväzné opatrenia a mali by vychádzať zo skúseností získaných v Únii a členských štátoch s riadením určitých prienikových ciest, vrátane opatrení ustanovených prostredníctvom Medzinárodného dohovoru na kontrolu balastovej vody a sedimentov lodí a nakladanie s nimi. Komisia preto prijme všetky vhodné kroky na to, aby členské štáty podnietila ratifikovať dohovor, vrátane podpory príležitostí na diskusiu medzi ministrami jednotlivých štátov. Bez ohľadu na ustanovenia týkajúce sa akčných plánov členských štátov uvedené v článku 11 Komisia tri roky od dátumu vykonávania tohto nariadenia podá správu o vykonávaní uvedených dobrovoľných opatrení členskými štátmi a podľa potreby predloží legislatívne návrhy na začlenenie týchto opatrení do právnych predpisov Únie. V prípade oneskoreného nadobudnutia platnosti dohovoru by sa Komisia mala snažiť o koordinovaný postup medzi členskými štátmi, námornými krajinami, ktoré nepatria do EÚ, a medzinárodnými organizáciami lodnej dopravy s cieľom navrhnúť opatrenia, ktorými sa zabráni neúmyselnej introdukcii druhov týmto osobitným spôsobom.

Odôvodnenie

V čase prípravy posúdenia vplyvu Komisie bol dohovor ratifikovaný len štyrmi členskými štátmi; v správe Inštitútu pre európsku environmentálnu politiku pre Komisiu (za rok 2010) sa však uvádza, že vypúšťanie neupravenej balastovej vody a usádzanie organizmov na trupoch lodí sú jednoznačne najvýznamnejšie prenášače náhodnej introdukcie cudzích druhov. V prípade, že dobrovoľné opatrenia nebudú úspešné, by Komisia preto mala zvážiť legislatívne opatrenia v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a) Vykonávanie tohto nariadenia, najmä vytvorenie a aktualizácia zoznamu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, prvky posúdenia rizík, núdzové opatrenia a opatrenia na rýchlu eradikáciu v ranej fáze invázie by sa mali riadiť spoľahlivými vedeckými dôkazmi. To si vyžaduje účinné zapojenie príslušných členov vedeckej komunity. Poradenstvo by sa preto malo aktívne získavať prostredníctvom pravidelných konzultácií s vedcami, a to najmä prostredníctvom ustanovenia špecializovaného orgánu (vedeckej poradnej skupiny) ako poradného orgánu Komisie.

Odôvodnenie

Vedecké poradenstvo odborníkov v príslušnej oblasti zabezpečí účinné a jednotné vykonávanie právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) „cudzí invázny druh vzbudzujúci obavy Únie“ je cudzí invázny druh, ktorého negatívny vplyv sa považuje za taký, ktorý si vyžaduje zosúladený postup na úrovni Únie v súlade s článkom 4 ods. 2;

(3) „cudzí invázny druh vzbudzujúci obavy Únie“ je cudzí invázny druh, či už nepôvodný v Únii, alebo pôvodný v niektorých regiónoch Únie, ale cudzí v iných regiónoch, ktorého negatívny vplyv sa považuje za taký, ktorý si vyžaduje zosúladený postup na úrovni Únie v súlade s článkom 4 ods. 2, alebo takáto taxonomická skupina druhov.

 

Odôvodnenie

V niektorých prípadoch druhy, ktoré sú pôvodné v jednom regióne Únie, môžu byť nepôvodné a invázne v inom regióne; pre tieto druhy by sa preto mal ustanoviť diferencovaný prístup v jednotlivých členských štátoch. Začlenenie taxonomických skupín druhov s podobnými ekologickými požiadavkami do zoznamu Únie pomôže zabrániť substitúcii v rámci obchodu a uľahčí vykonávanie nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 16 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a) „úmyselné uvoľnenie“ je proces, pri ktorom je organizmus umiestnený do životného prostredia na akékoľvek účely bez prijatia potrebných opatrení na zabránenie jeho úniku a šírenia.

Odôvodnenie

Doplňujúce vymedzenie pojmu v súlade so zmenami v pozmeňujúcom návrhu 12 (článok 10 ods. 1).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) so zreteľom na dostupné vedecké dôkazy sa zistilo, že sú cudzie na území Únie s výnimkou najvzdialenejších regiónov;

a) so zreteľom na najlepšie a najnovšie dostupné vedecké dôkazy sa zistilo, že sú cudzie na území Únie s výnimkou najvzdialenejších regiónov;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) so zreteľom na dostupné vedecké dôkazy sa zistilo, že v súčasných podmienkach alebo v predvídateľných podmienkach zmeny klímy dokážu vytvoriť životaschopnú populáciu a šíriť sa v životnom prostredí kdekoľvek v Únii s výnimkou najvzdialenejších regiónov;

b) so zreteľom na najlepšie a najnovšie dostupné vedecké dôkazy sa zistilo, že v súčasných podmienkach alebo v predvídateľných podmienkach zmeny klímy dokážu vytvoriť životaschopnú populáciu a šíriť sa v životnom prostredí kdekoľvek v Únii s výnimkou najvzdialenejších regiónov;

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. V prípade inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, ktoré sú pôvodné v niektorých regiónoch Únie, pričom zostávajú cudzie v iných regiónoch, môžu členské štáty požiadať Komisiu o výnimku z ustanovení uvedených v článku 7 ods. 1. Komisia udeľuje takúto výnimku na základe posúdenia predložených dôkazov, ktoré obsahujú:

 

a) dôkaz, že daný druh je v členskom štáte buď pôvodný a/alebo neinvázny;

 

b) dôkaz, že členský štát prijal primerané opatrenia založené na zásade predbežnej opatrnosti a podľa možnosti v spolupráci s ostatnými príslušnými členskými štátmi s cieľom zabrániť šíreniu druhu do iných regiónov Únie, v ktorých by tento druh mohol predstavovať inváznu hrozbu.

Odôvodnenie

V prípadoch, keď členský štát identifikuje invázny druh na svojom území, ktorý je pôvodný alebo neinvázny na území druhého členského štátu, druhý členský štát by mal mať možnosť uplatňovať diferencovaný prístup ku kontrole tohto druhu, ak splní určité povinnosti.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Zoznam uvedený v odseku 1 zahŕňa maximálne päťdesiat druhov vrátane všetkých druhov, ktoré doň môžu byť pridané v dôsledku núdzových opatrení uvedených v článku 9.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Výnimky udelené v súlade s článkom 4 ods. 3a podliehajú každoročnému hodnoteniu Komisie. Toto hodnotenie zohľadňuje odporúčania vedeckej poradnej skupiny ustanovenej v článku 21a.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) opis súčasného rozšírenia daného druhu vrátane uvedenia, či sa tento druh už vyskytuje v Únii alebo v susedných krajinách;

e) opis súčasného rozšírenia daného druhu vrátane uvedenia, či sa tento druh už vyskytuje v Únii alebo v susedných krajinách ako pôvodný alebo cudzí druh;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g) kvantifikovaná prognóza nákladov na odstraňovanie škôd na úrovni Únie, ktorá preukazuje význam pre Úniu a poskytuje týmto ďalšie odôvodnenie činnosti, lebo celkové škody by prevážili náklady na ich zmiernenie;

g) hodnotenie potenciálnych nákladov na úrovni Únie;

Odôvodnenie

Potenciálne riziká a náklady, ktoré predstavujú cudzie invázne druhy, je ťažko kvantifikovať.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno h

 

h) opis možných použití a prínosov vyplývajúcich z takýchto použití daného druhu.

h) opis možných použití a prínosov, ktoré môžu vyplynúť z daného druhu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zakazujú akékoľvek úmyselné uvoľnenie do životného prostredia (t. j. proces, pri ktorom je organizmus umiestnený do životného prostredia, na akékoľvek účely, bez prijatia potrebných opatrení na zabránenie jeho úniku a šírenia) cudzích inváznych druhov iných ako cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, v prípade ktorých sa členské štáty na základe vedeckých dôkazov domnievajú, že nepriaznivý vplyv ich uvoľnenia a šírenia, aj keď nebol úplne preukázaný, je na ich vnútroštátnom území významný („cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy členského štátu“).

1. Členské štáty zakazujú akékoľvek úmyselné uvoľnenie cudzích inváznych druhov iných ako cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, v prípade ktorých sa členské štáty na základe najlepších dostupných vedeckých dôkazov domnievajú, že nepriaznivý vplyv ich uvoľnenia a šírenia je na ich vnútroštátnom území významný („cudzie invázne druhy vzbudzujúce obavy členského štátu“), do životného prostredia.

Odôvodnenie

Definície by mali byť zahrnuté v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) rozšírenie cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, ktoré sa vyskytujú na ich území;

b) rozšírenie cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie, ktoré sa vyskytujú na ich území a v ich sladkých a morských vodách vrátane informácií týkajúcich sa migračných alebo reprodukčných charakteristík;

Odôvodnenie

Tieto informácie pomôžu informovať iné členské štáty o potenciálnom riziku, ktoré predstavujú cudzie morské invázne druhy.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa) opatrenia prijaté na informovanie verejnosti o prítomnosti cudzích inváznych druhov a všetky opatrenia, o ktorých prijatie boli požiadaní občania.

 

Odôvodnenie

V mnohých prípadoch môžu občania zohrávať úlohu pri zamedzení ďalšieho šírenia cudzích druhov. Preto je dôležité, aby členské štáty prijali opatrenia na informovanie verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 21 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 21a

 

Vedecká poradná skupina

 

1. Komisia ustanoví vedeckú poradnú skupinu zloženú z nezávislých vedcov s príslušnými odbornými znalosťami v konkrétnej oblasti prevencie a riadenia introdukcie cudzích inváznych druhov. Skupina je poverená najmä:

 

a) identifikáciou nových inváznych druhov, ktoré môžu vzbudzovať obavy Únie, a navrhovaním ich začlenenia do zoznamu Únie;

 

b) preskúmavaním posúdení rizík členských štátov;

 

c) preskúmavaním žiadostí členských štátov o výnimku z ustanovení článku 4 ods. 1 a 2 v súlade s článkom 4 ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a).

Odôvodnenie

Vedecké poradenstvo od odborníkov v príslušnej oblasti zaručí účinné, jednotné a úspešné vykonávanie právnych predpisov a dohľad.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 21 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 21b

 

Vedecká preskúmavacia skupina

 

1. Týmto sa ustanovuje vedecká preskúmavacia skupina.

 

Vedecká preskúmavacia skupina je zodpovedná za prípravu stanoviska, ktoré posúdi Komisia a výbor zriadený podľa článku 22, týkajúceho sa týchto otázok:

 

a) príprava a aktualizácia zoznamu cudzích inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie;

 

b) vedecké a technické otázky týkajúce sa druhu prijateľných konkrétnych dôkazov uvedených v článku 4 ods. 2 písm. b) a uplatňovania prvkov uvedených v článku 5 ods. 1 písm. a) až h) vrátane metodiky, ktorá sa má použiť pri posudzovaní týchto prvkov v súlade s článkom 5 ods. 2;

 

c) posúdenie rizík vykonané v súlade s článkom 5 ods. 1;

 

d) núdzové opatrenia, ktoré sa majú prijať pre Úniu v súlade s článkom 9 ods. 4, pokiaľ ide o cudzie invázne druhy, ktoré nie sú zahrnuté do zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1;

 

e) na žiadosť Komisie alebo príslušných orgánov členských štátov akékoľvek iné vedecké alebo technické otázky, ktoré vzniknú z uplatňovania tohto nariadenia.

 

2. Členov vedeckej preskúmavacej skupiny vymenuje Komisia na základe ich skúseností a odborných znalostí dôležitých pre plnenie úloh stanovených v odseku 1 pri zohľadnení geografického rozloženia, ktoré odráža rôznorodosť vedeckých problémov a prístupov v Únii. Komisia určí počet členov v súlade s príslušnými potrebami.

Odôvodnenie

Úspešné vykonávanie tohto nariadenia, najmä v súvislosti s preventívnymi opatreniami, si vyžaduje prítomnosť nezávislého poradného orgánu. Vedecké a technické poradenstvo je potrebné, aby sa mohlo predvídať, ktoré organizmy by mohli byť introdukované alebo by sa mohli stať problematickými. Mala by sa preto vytvoriť skupina zložená z nezávislých vedeckých a technických odborníkov. Medzi kľúčové úlohy tejto skupiny patrí poskytovanie stanoviska k druhom, ktoré majú byť uvedené na zozname, a preskúmavanie posúdení rizík.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 21 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Účasť verejnosti

Účasť verejnosti, zapojenie zainteresovaných strán a výmena informácií

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. S cieľom uľahčiť účinnú a transparentnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania rôznych aspektov nariadenia Komisia zriadi a pravidelne zvoláva fórum o cudzích inváznych druhoch zložené zo zástupcov členských štátov, príslušných priemyselných a iných odvetví a mimovládnych organizácií podporujúcich ochranu životného prostredia a dobré životné podmienky zvierat.

 

Komisia najmä zohľadní odporúčania fóra týkajúce sa vypracovania a aktualizácie zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1 a núdzových opatrení pre Úniu, ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 9 ods. 4, pokiaľ ide o cudzie invázne druhy, ktoré nie sú na zozname uvedenom v článku 4 ods. 1. Komisia využíva fórum aj na podporu výmeny informácií týkajúcich sa rozšírenia druhov a možností riadenia vrátane humánnych metód kontroly.

Odôvodnenie

Príslušné zainteresované strany by mali mať možnosť zapojiť sa do vypracovania zoznamu druhov, ktoré vzbudzujú obavy Únie, ako aj do aktivít na podporu prevencie a prijatia humánnych metód kontroly. Na zabezpečenie účinnej a aktívnej výmeny informácií medzi členskými štátmi, príslušnými priemyselnými a inými odvetviami, mimovládnymi organizáciami a Komisiou je potrebné fórum fungujúce transparentným spôsobom.

POSTUP

Názov

Prevencia a riadenie introdukcie a šírenia cudzích inváznych druhov

Referenčné čísla

COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

12.9.2013

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

PECH

12.9.2013

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

               dátum vymenovania

Chris Davies

23.9.2013

Prerokovanie vo výbore

17.10.2013

 

 

 

Dátum prijatia

22.1.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

13

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, Ole Christensen, Jens Nilsson

POSTUP

Názov

Prevencia a riadenie introdukcie a šírenia cudzích inváznych druhov

Referenčné čísla

COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD)

Dátum predloženia v EP

9.9.2013

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

12.9.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

INTA

24.10.2013

ITRE

12.9.2013

REGI

12.9.2013

AGRI

12.9.2013

 

PECH

12.9.2013

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

ITRE

25.9.2013

REGI

24.9.2013

AGRI

30.9.2013

 

Spravodajca

dátum vymenovania

Pavel Poc

23.9.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.12.2013

 

 

 

Dátum prijatia

30.1.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

49

4

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Fabrizio Bertot, Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

Dátum predloženia

4.2.2014