ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže

  4. 2. 2014 - (COM(2013)0404 – C7‑0170/2013 – 2013/0185(COD)) - ***I

  Hospodářský a měnový výbor
  Zpravodaj: Andreas Schwab
  Navrhovatel:(*):
  Bernhard Rapkay, Výbor pro právní záležitosti
  (*) Přidružený výbor – článek 50 jednacího řádu


  Postup : 2013/0185(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0089/2014

  STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti(*)

  pro Hospodářský a měnový výbor

  k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže
  (COM(2013)0404 – C7‑0170/2013 – 2013/0185(COD))

  Navrhovatel: Bernhard Rapkay

  (*)                Přidružený výbor – článek 50 jednacího řádu

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Již téměř deset let se uvažuje o možnosti zavedení společných pravidel týkajících se žalob o náhradu škody v případě porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Komisí předložený návrh této směrnice je tedy vítán, jelikož může pomoci spotřebitelům a malým a středním podnikům uplatňovat své právo na náhradu škody způsobené porušením předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Skutečnost, že vnitrostátní předpisy, které by žaloby o náhradu škody odpovídajícím způsobem upravovaly, buď neexistují, nebo se vzájemně liší, vede k nerovnému postavení nejen poškozených, ale také subjektů porušujících právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže. Toto nerovné postavení může také poskytnout konkurenční výhodu podnikům, které porušily články 101 nebo 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, ale které nemají své ústředí či nepůsobí v členských státech, jejichž právní předpisy zvýhodňují žalobce. Rozdíly v předpisech o odpovědnosti mohou narušit hospodářskou soutěž a bránit řádnému fungování vnitřního trhu. Navrhovatel proto vítá návrh Komise usnadnit přístup poškozených ke spravedlnosti a umožnit jim, aby obdrželi náhradu.

  Navrhovatel v zásadě podporuje programy shovívavosti, protože mohou umožnit odhalit porušování právních předpisů, a domnívá se, že podniky by neměly být odrazovány od spolupráce. Tyto programy by nicméně neměly podniky chránit víc, než je nutné. Především by neměly osvobozovat subjekty porušující právní předpisy od povinnosti vyplácet poškozeným náhrady, ani by neměly vést k nadměrné ochraně informací, které žalobci při podávání žaloby o náhradu škody potřebují jako důkaz.

  Stejně tak navrhovatel podporuje podněcování snah o narovnání dohodou, přičemž zdůrazňuje, že tato narovnání musí být skutečně dobrovolná. Aby došlo k usnadnění spravedlivého vyrovnání, měli by mít žalobci možnost získat od vnitrostátních či evropských orgánů pro hospodářskou soutěž informace před soudním řízením týkající se množství vzniklých škod či ztrát.

  Získání důkazů je pro uplatnění práva na odvolání rozhodujícím faktorem. Navrhovatel proto považuje za nezbytné posílit ustanovení, která Komise navrhuje, aby umožnila dostatečné zpřístupnění příslušných informací nutných k žalobě, a to pod soudním dohledem. Ačkoli některé typy dokumentů nebo určité informace v nich obsažené si zasluhují být zachovány v důvěrnosti, navrhovatel se domnívá, že u všech kategorií dokumentů bez výjimky by mělo být zváženo, zda mají být zveřejněny, či ne.

  Během předchozích jednání o tom, jak posílit postavení žalobců, bylo jako způsob, jak zajistit rovnost podmínek stran ve sporech o náhradu škody, navrženo kolektivní odškodnění. Ačkoli se navrhovatel domnívá, že zachování či zavedení těchto mechanismů by mělo být podporováno, ač není pro členské státy závazné, považuje za důležité zabránit některým praktikám, jako je například vyžadování, aby poškozené osoby výslovně upustily od kolektivních žalob nebo umožnění podílových odměn či odškodného s represivní funkcí.

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (4) Právo Unie na náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel vyžaduje, aby měly všechny členské státy procesní pravidla, která zajišťují účinný výkon tohoto práva. Potřeba účinných procesních prostředků vyplývá rovněž z práva na účinnou právní ochranu, které je stanoveno v čl. 47 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a v čl. 19 odst. 1 druhém pododstavci Smlouvy o Evropské unii.

  (4) Právo Unie na náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel vyžaduje, aby měly všechny členské státy procesní pravidla, která zajišťují účinný výkon tohoto práva. Potřeba účinných procesních prostředků vyplývá rovněž z práva na účinnou právní ochranu, které je stanoveno v čl. 47 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a v čl. 19 odst. 1 druhém pododstavci Smlouvy o Evropské unii. Členské státy by měly v oblastech, na než se vztahuje právo Unie, zajistit účinnou právní ochranu.

  __________________

  __________________

  53 Úř. věst. C 326, 26.10.2012, s. 391.

  53 Úř. věst. C 326, 26.10.2012, s. 391.

  Pozměňovací návrh   2

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (5) K zajištění účinného veřejnoprávního a soukromoprávního prosazování pravidel hospodářské soutěže je nutné upravit způsob, jakým jsou obě formy prosazování koordinovány, například opatření týkající se přístupu k dokumentům, které mají k dispozici orgány pro hospodářskou soutěž. Tato koordinace na úrovni Unie zamezí rovněž rozdílům v použitelných pravidlech, které by mohly ohrozit řádné fungování vnitřního trhu.

  (5) K zajištění účinných soukromoprávních žalob v rámci občanského práva a účinného veřejnoprávního prosazování práva ze strany orgánů pro hospodářskou soutěž je zapotřebí, aby oba nástroje spolupůsobily s cílem zajistit maximální účinnost pravidel hospodářské soutěže. Je nutné upravit způsob, jakým jsou obě formy prosazování koordinovány, například opatření týkající se přístupu k dokumentům, které mají k dispozici orgány pro hospodářskou soutěž. Tato koordinace na úrovni Unie zamezí rovněž rozdílům v použitelných pravidlech, které by mohly ohrozit řádné fungování vnitřního trhu.

  Pozměňovací návrh   3

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7) Podniky, které jsou usazeny a které působí v různých členských státech, podléhají procesním pravidlům, která významně ovlivňují rozsah, v jakém mohou být považovány za odpovědné za porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Toto nerovné prosazování práva Unie na náhradu škody může vést ke konkurenční výhodě některých podniků, které porušily články 101 nebo 102 Smlouvy, a odrazovat od uplatnění práva usazování a volného pohybu zboží nebo služeb v členských státech, v nichž je právo o náhradu škody prosazováno účinněji. Tyto rozdíly v režimech odpovědnosti, které platí v jednotlivých členských státech, mohou nepříznivě ovlivnit hospodářskou soutěž i řádné fungování vnitřního trhu.

  (7) Podniky, které jsou usazeny a které působí v různých členských státech, podléhají procesním pravidlům, která významně ovlivňují rozsah, v jakém mohou být považovány za odpovědné za porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Toto nerovné prosazování práva Unie na náhradu škody může vést ke konkurenční výhodě některých podniků, které porušily články 101 nebo 102 Smlouvy, a odrazovat od uplatnění práva usazování a volného pohybu zboží nebo služeb v členských státech, v nichž je právo o náhradu škody prosazováno účinněji. Jelikož tyto rozdíly v režimech odpovědnosti, které platí v jednotlivých členských státech, mohou nepříznivě ovlivnit hospodářskou soutěž i řádné fungování vnitřního trhu, je vhodné, aby směrnice vycházela z dvojího právního základu článků 103 a 114 SFEU.

  Odůvodnění

  Tvrzení uvedená v tomto bodě logicky vedou k závěru, že je třeba, aby směrnice vycházela z dvojího právního základu článků 103 a 114 SFEU. V zájmu srozumitelnosti je třeba tento závěr uvést.

  Pozměňovací návrh   4

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 8

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (8) Je proto nutné zajistit rovnější podmínky pro podniky, které působí na vnitřním trhu, a zlepšit podmínky, za nichž mohou spotřebitelé uplatnit práva, která jim přiznává vnitřní trh. Je rovněž vhodné zvýšit právní jistotu a snížit rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o vnitrostátní pravidla upravující žaloby o náhradu škody způsobené porušením evropských právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže a vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži, pokud jsou tyto použity souběžně s evropskými právními předpisy. Sbližování těchto pravidel rovněž pomůže zamezit vzniku ještě větších rozdílů mezi pravidly členských států, která upravují žaloby o náhradu škody ve věcech týkajících se hospodářské soutěže.

  (8) Je proto nutné, a to i s ohledem na přeshraniční povahu rozsáhlých porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, zajistit rovnější podmínky pro podniky, které působí na vnitřním trhu, a zlepšit podmínky, za nichž mohou spotřebitelé uplatnit práva, která jim přiznává vnitřní trh. Je rovněž vhodné zvýšit právní jistotu a snížit rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o vnitrostátní pravidla upravující žaloby o náhradu škody způsobené porušením evropských právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže a vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži, pokud jsou tyto použity souběžně s evropskými právními předpisy. Sbližování těchto pravidel rovněž pomůže zamezit vzniku ještě větších rozdílů mezi pravidly členských států, která upravují žaloby o náhradu škody ve věcech týkajících se hospodářské soutěže.

  Odůvodnění

  Rozsáhlá porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže zpravidla nebudou omezena pouze na jeden členský stát, ale budou mít přeshraniční dopady, což bude ovlivňovat obchod mezi členskými státy a následně také fungování vnitřního trhu.

  Pozměňovací návrh   5

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 13

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (13) Důkazy jsou v řízení o náhradě škody způsobené porušením vnitrostátních právních předpisů nebo předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže důležitým prvkem. Jelikož se však soudní spory týkající se porušení antimonopolních pravidel vyznačují asymetrií informací, je vhodné zajistit, aby poškozené strany měly právo na zpřístupnění důkazů, které jsou důležité pro jejich nárok, aniž by musely jednotlivé důkazy upřesnit. V zájmu zajištění rovnosti zbraní by tyto prostředky měly být k dispozici rovněž žalovaným stranám v řízeních o náhradě škody, aby mohly požádat o zpřístupnění důkazů třetími osobami. Pokud chce vnitrostátní soud nařídit zpřístupnění důkazů ze strany Komise, použije se s ohledem na žádosti o informace zásada loajální spolupráce mezi Evropskou unií a členskými státy (čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU) a čl. 15 odst. 1 nařízení č. 1/2003.

   

  (13) Důkazy jsou v řízení o náhradě škody způsobené porušením vnitrostátních právních předpisů nebo předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže důležitým prvkem. Jelikož se však soudní spory týkající se porušení antimonopolních pravidel vyznačují asymetrií informací, je vhodné zajistit, aby poškozené strany měly právo na zpřístupnění důkazů, které jsou důležité pro jejich nárok. V zájmu zajištění rovnosti zbraní by tyto prostředky měly být k dispozici rovněž žalovaným stranám v řízeních o náhradě škody, aby i ony mohly požádat o zpřístupnění důkazů třetími osobami. Vnitrostátní soud může rovněž nařídit zpřístupnění důkazů třetími stranami. Pokud chce vnitrostátní soud nařídit zpřístupnění důkazů ze strany Komise, použije se s ohledem na žádosti o informace zásada loajální spolupráce mezi Evropskou unií a členskými státy (čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU) a čl. 15 odst. 1 nařízení č. 1/2003.

  Pozměňovací návrh   6

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 14

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (14) Příslušné důkazy by měly být zpřístupněny na základě rozhodnutí soudu a pod jeho přísnou kontrolou, zejména pokud jde o nezbytnost a přiměřenost opatření k zpřístupnění důkazů. Z požadavku na přiměřenost vyplývá, že žádostem o zpřístupnění lze vyhovět pouze tehdy, pokud poškozená strana na základě obvykle dostupných skutečností věrohodně prokázala, že jí žalovaný způsobil škodu. Žádost o zpřístupnění důkazů by měla odkazovat na kategorie důkazů, které jsou na základě obvykle dostupných skutečností vymezeny co nejpřesněji a nejúžeji..

   

   

  (14) Příslušné důkazy by měly být zpřístupněny na základě rozhodnutí soudu a pod jeho přísnou kontrolou, zejména pokud jde o nezbytnost a přiměřenost opatření k zpřístupnění důkazů. Z požadavku na přiměřenost vyplývá, že žádostem o zpřístupnění lze vyhovět pouze tehdy, pokud poškozená strana na základě obvykle dostupných skutečností věrohodně prokázala, že jí žalovaný způsobil škodu.

  Pozměňovací návrh   7

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 15

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (15) Požadavek na přiměřenost by měl být pečlivě posouzen rovněž v případě, že zpřístupnění může odhalit strategii orgánu pro hospodářskou soutěž týkající se šetření tím, že je prozrazeno, které dokumenty jsou součástí spisu, nebo mít negativní dopad na způsob, jakým společnosti spolupracují s orgánem pro hospodářskou soutěž. Žádost o zpřístupnění důkazů by se proto neměla považovat za přiměřenou, pokud se vztahuje na obecné zpřístupnění dokumentů obsažených ve spisu orgánu pro hospodářskou soutěž, který se týká určitého případu, nebo dokumentů poskytnutých některou ze stran v rámci konkrétního řízení. Takovéto obecné žádosti o zpřístupnění důkazů by nebyly rovněž slučitelné s povinnosti dožadující strany vymezit kategorie důkazů co nejpřesněji a nejúžeji.

  (15) Požadavek na přiměřenost by měl být pečlivě posouzen rovněž v případě, že zpřístupnění může odhalit strategii orgánu pro hospodářskou soutěž týkající se šetření tím, že je prozrazeno, které dokumenty jsou součástí spisu, nebo mít negativní dopad na způsob, jakým společnosti spolupracují s orgánem pro hospodářskou soutěž.

   

  Je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby se předešlo všem typům žádostí, jejichž cílem je tzv. „lov údajů“.

  Odůvodnění

  Odůvodnění vyplývá ze samotného textu.

  Pozměňovací návrh   8

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 17

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (17) Ačkoli by v řízeních o náhradě škody měly být v zásadě dostupné příslušné důkazy obsahující obchodní tajemství či jiné důvěrné informace, tyto důvěrné informace musí být náležitě chráněny. Vnitrostátní soudy by proto měly mít k dispozici celou škálu opatření k ochraně těchto důvěrných údajů před zpřístupněním během řízení. K těmto opatřením může patřit možnost neveřejných jednání, omezení okruhu osob, které mohou důkazy přezkoumat, a pověření odborníků, aby vypracovali shrnutí informací v souhrnné či jiné podobě neobsahující důvěrné údaje. Opatření chránící obchodní tajemství a jiné důvěrné údaje by neměla v praxi bránit uplatnění práva na náhradu škody.

  (17) Ačkoli by v řízeních o náhradě škody měly být v zásadě dostupné příslušné důkazy obsahující obchodní tajemství či jiné důvěrné informace, tyto důvěrné informace musí být náležitě chráněny. Vnitrostátní soudy by proto měly mít k dispozici celou škálu opatření k ochraně těchto důvěrných údajů před zpřístupněním během řízení. K těmto opatřením může patřit možnost vymazání citlivých částí dokumentů, neveřejných jednání, omezení okruhu osob, které mohou důkazy přezkoumat, a pověření odborníků, aby vypracovali shrnutí informací v souhrnné či jiné podobě neobsahující důvěrné údaje. Opatření chránící obchodní tajemství a jiné důvěrné údaje by nicméně neměla bránit uplatnění práva na náhradu škody.

  Odůvodnění

  Jsou-li v dokumentech obsaženy citlivé údaje, jako například údaje o třetích stranách, které pro řízení nejsou relevantní, mohou být vymazány. V případě potřeby mohou být v zájmu ochrany zvlášť citlivých informací jednání neveřejná.

  Pozměňovací návrh   9

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 19

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (19) Důležitými nástroji při veřejnoprávním prosazování právních předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže jsou programy shovívavosti a řízení o narovnání, jelikož přispívají k odhalení, účinnému stíhání a trestání nejzávažnějších případů porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Podniky mohou být odrazovány od spolupráce v tomto kontextu, pokud by je zpřístupnění dokumentů, které vyhotovily výslovně za tímto účelem, vystavilo občanskoprávní odpovědnosti za nepříznivějších podmínek než ostatní účastníky protiprávního jednání, kteří s orgány pro hospodářskou soutěž nespolupracovali. Aby bylo zajištěno, že podniky jsou na základě programu shovívavosti nebo v řízení o narovnání ochotny předložit orgánu pro hospodářskou soutěž dobrovolná prohlášení potvrzující jejich účast na porušení právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, měla by být tato prohlášení vyňata z povinnosti týkající se zpřístupnění důkazů.

  (19) Důležitými nástroji při veřejnoprávním prosazování právních předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže jsou programy shovívavosti a řízení o narovnání, jelikož přispívají k odhalení, účinnému stíhání a trestání nejzávažnějších případů porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Podniky mohou být odrazovány od spolupráce v tomto kontextu, pokud by je zpřístupnění dokumentů, které vyhotovily výslovně za tímto účelem, vystavilo občanskoprávní odpovědnosti za nepříznivějších podmínek než ostatní účastníky protiprávního jednání, kteří s orgány pro hospodářskou soutěž nespolupracovali. Aby bylo zajištěno, že podniky jsou na základě programu shovívavosti nebo v řízení o narovnání ochotny předložit orgánu pro hospodářskou soutěž dobrovolná prohlášení potvrzující jejich účast na porušení právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, měly by soudy posoudit, zda by tato prohlášení měla být vyňata z povinnosti týkající se zpřístupnění důkazů.

  Pozměňovací návrh   10

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 26

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (26) Vnitrostátní pravidla týkající se začátku běhu, délky, pozastavení nebo přerušení promlčecích lhůt by neměla nepřiměřeně bránit podání žaloby o náhradu škody. To je obzvláště důležité s ohledem na žaloby, které vycházejí ze zjištění protiprávního jednání orgánem pro hospodářskou soutěž nebo odvolacím soudem. Za tímto účelem by měly mít poškozené strany možnost podat žalobu o náhradu škody i po skončení řízení orgánu pro hospodářskou soutěž s ohledem na prosazování vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži a právních předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže.

  (26) Vnitrostátní pravidla týkající se začátku běhu, délky, pozastavení nebo přerušení promlčecích lhůt by neměla nepřiměřeně bránit podání žaloby o náhradu škody. To je obzvláště důležité s ohledem na žaloby, které vycházejí ze zjištění protiprávního jednání orgánem pro hospodářskou soutěž nebo odvolacím soudem. Za tímto účelem by měly mít poškozené strany možnost podat žalobu o náhradu škody i po skončení řízení orgánu pro hospodářskou soutěž s ohledem na prosazování vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži a právních předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže. Členské státy by měly mít možnost zachovat nebo zavést obecně platné absolutní promlčecí lhůty.

  Pozměňovací návrh   11

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 28

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (28) Podniky, které s orgány pro hospodářskou soutěž spolupracují na základě programu shovívavosti, hrají klíčovou úlohu při odhalování protiprávního jednání tajného kartelu a ukončení tohoto protiprávního jednání, čímž často sníží škodu, která mohla být způsobena v případě, že by protiprávní jednání pokračovalo. Je proto vhodné umožnit, aby podniky, kterým orgán pro hospodářskou soutěž na základě programu shovívavosti prominul pokutu, byly chráněny před tím, že budou nepřiměřeně čelit žalobám o náhradu škody, přičemž je třeba mít na paměti, že rozhodnutí orgánu pro hospodářskou soutěž, v němž se konstatuje, že došlo k protiprávnímu jednání, může pro podnik, kterému byla prominuta pokuta, nabýt právní moci dříve, než nabude právní moci rovněž pro ostatní podniky, kterým pokuta prominuta nebyla. Je proto vhodné, aby byl podnik, kterému byla prominuta pokuta, v zásadě zproštěn společné a nerozdílné odpovědnosti za veškerou škodu a aby jeho příspěvek nepřekročil výši škody, která byla způsobena jeho přímým nebo nepřímým odběratelům či v případě nákupního kartelu jeho přímým nebo nepřímým dodavatelům. Pokud kartel způsobil škodu pouze jiným osobám než odběratelům/dodavatelům protiprávně jednajících podniků, neměl by příspěvek podniku, kterému byla prominuta pokuta, překročit jeho relativní odpovědnost za škodu způsobenou kartelem. Tento podíl by se měl stanovit v souladu se stejnými pravidly, jaká se používají k určení příspěvků mezi protiprávně jednajícími podniky 27. bod odůvodnění). Podnik, kterému byla prominuta pokuta, by měl zůstat plně odpovědný vůči jiným poškozeným stranám, než jsou jeho přímí odběratelé nebo dodavatelé, pouze tehdy, nemohou-li tito získat plné odškodnění od ostatních protiprávně jednajících podniků.

  (28) Podniky, které s orgány pro hospodářskou soutěž spolupracují na základě programu shovívavosti, hrají klíčovou úlohu při odhalování protiprávního jednání tajného kartelu a ukončení tohoto protiprávního jednání, čímž často sníží škodu, která mohla být způsobena v případě, že by protiprávní jednání pokračovalo. Pokud kartel způsobil škodu pouze jiným osobám než odběratelům/dodavatelům protiprávně jednajících podniků, neměl by příspěvek podniku, kterému byla prominuta pokuta, překročit jeho relativní odpovědnost za škodu způsobenou kartelem. Tento podíl by se měl stanovit v souladu se stejnými pravidly, jaká se používají k určení příspěvků mezi protiprávně jednajícími podniky 27. bod odůvodnění). Podnik, kterému byla prominuta pokuta, by měl zůstat plně odpovědný vůči jiným poškozeným stranám, než jsou jeho přímí odběratelé nebo dodavatelé, pouze tehdy, nemohou-li tito získat plné odškodnění od ostatních protiprávně jednajících podniků.

  Pozměňovací návrh   12

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Tato směrnice stanoví určitá pravidla nezbytná k zajištění toho, aby mohly všechny osoby, kterým byla způsobena škoda porušením článků 101 nebo 102 Smlouvy nebo vnitrostátních právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, účinně uplatnit právo na náhradu této škody v plné výši. Směrnice stanoví rovněž pravidla posilující nenarušenou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu a odstraňování překážek jeho řádného fungování zajištěním rovnocenné ochrany všech takto poškozených osob v celé Unii.

  1. Tato směrnice stanoví určitá pravidla nezbytná k zajištění toho, aby mohly všechny osoby, kterým byla způsobena škoda porušením článků 101 nebo 102 Smlouvy nebo vnitrostátních právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, jehož se dopustil podnik či skupina podniků, účinně uplatnit právo požadovat od těchto protiprávně jednajících stran náhradu této škody v plné výši. Směrnice stanoví rovněž pravidla posilující nenarušenou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu a odstraňování překážek jeho řádného fungování zajištěním rovnocenné ochrany všech takto poškozených osob v celé Unii.

  Pozměňovací návrh   13

  Návrh směrnice

  Čl. 2 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Každá osoba, které byla způsobena škoda porušením vnitrostátních právních předpisů nebo právních předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže, je schopna požadovat náhradu této škody v plné výši.

  1. Každá osoba, které byla způsobena škoda porušením vnitrostátních právních předpisů nebo právních předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže, má možnost požadovat od protiprávně jednajících stran náhradu této škody v plné výši, a to buď v přímém, nebo v navazujícím soukromoprávním řízení.

  Pozměňovací návrh   14

  Návrh směrnice

  Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. „vnitrostátními právními předpisy v oblasti hospodářské soutěže“ se rozumí ustanovení vnitrostátních právních předpisů sledující převážně stejný cíl jako články 101 a 102 Smlouvy, která jsou použita ve stejné věci a souběžně s právními předpisy Unie v oblasti hospodářské soutěže podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003;

  2. „vnitrostátními právními předpisy v oblasti hospodářské soutěže“ se rozumí ustanovení vnitrostátních právních předpisů sledující převážně stejný cíl jako články 101 a 102 Smlouvy, která jsou použita ve stejné věci a souběžně s právními předpisy Unie v oblasti hospodářské soutěže podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003. Tato definice se nevztahuje na vnitrostátní právní předpisy, které umožňují trestněprávní postih fyzických osob, ledaže takový postih slouží k prosazování pravidel v oblasti hospodářské soutěže platných pro podniky.

  Odůvodnění

  Je důležité uvažovat o trestněprávních předpisech, které jsou platné v některých členských státech. Proto by se i zde měla použít formulace z bodu odůvodnění (8) nařízení 1/2003.

  Pozměňovací návrh   15

  Návrh směrnice

  Článek 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 5

  Článek 5

  Zpřístupnění důkazů

  Zpřístupnění důkazů

  1. Členské státy zajistí, aby v případě, že žalobce předložil obvykle dostupné skutečnosti a důkazy věrohodně prokazující, že existují důvody pro podezření, že mu či osobám, které zastupuje, byla způsobena škoda porušením právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže ze strany žalovaného, mohly vnitrostátní soudy žalované straně nebo třetí osobě nařídit, aby zpřístupnily důkazy, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou tyto důkazy obsaženy rovněž ve spisu orgánu pro hospodářskou soutěž, či nikoli, s výhradou podmínek stanovených v této kapitole. Členské státy zajistí, aby soudy mohly na žádost žalované strany nařídit zpřístupnění důkazů rovněž žalobci nebo třetí osobě.

  1. Členské státy zajistí, aby v řízení týkajícím se žaloby o náhradu škody před vnitrostátním soudem v Unii mohly vnitrostátní soudy na žádost žalobce, který předložil opodstatněné odůvodnění obsahující dostupné skutečnosti a důkazy, jež dostatečně podporují věrohodnost jeho nároku na náhradu škody, nařídit žalované straně nebo třetí osobě, aby zpřístupnily příslušné důkazy, [...] s výhradou podmínek stanovených v této kapitole. Členské státy zajistí, aby soudy mohly na žádost žalované strany nařídit zpřístupnění důkazů rovněž žalobci nebo třetí osobě.

  Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vnitrostátních soudů podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001.

  Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vnitrostátních soudů podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001.

   

  1a. Členské státy musí zajistit, aby v případě, že žalovaný nepředložil požadované důkazy, vnitrostátní soudy žádaly o zpřístupnění důkazů vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž.

  2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soudy nařídily zpřístupnění důkazů podle odstavce 1, pokud strana, která zpřístupnění požaduje

  2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soudy mohly nařídit zpřístupnění konkrétních důkazů nebo jejich kategorií, které jsou na základě přiměřeně dostupných skutečností uvedených v podloženém odůvodnění vymezeny co nejpřesněji a nejúžeji a které jsou pod kontrolou protistrany nebo třetí strany a jsou potřebné pro účely odhadu způsobené škody podle článku 2 této směrnice.

  a) prokázala, že důkazy, které má pod kontrolou druhá strana nebo třetí osoba, jsou důležité pro doložení jejího nároku nebo pro obhajobu, a

   

  b) uvedla konkrétní důkazy, nebo vymezila kategorie důkazů co nejpřesněji a nejúžeji, jak jí to umožňují obvykle dostupné skutečnosti.

   

  3. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soudy omezily zpřístupnění důkazů na to, co je přiměřené. Při rozhodování, zda je zpřístupnění požadované určitou stranou přiměřené, uváží vnitrostátní soudy oprávněné zájmy všech stran a dotčených třetích osob. Vnitrostátní soudy vezmou v úvahu zejména:

  3. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soudy omezily zpřístupňování důkazů na to, co je přiměřené a co souvisí se žalobou o náhradu škody v Unii. Při rozhodování, zda je zpřístupnění požadované určitou stranou přiměřené, uváží vnitrostátní soudy příslušné veřejné zájmy a oprávněné zájmy všech dotčených soukromých strantřetích osob. Vnitrostátní soudy vezmou v úvahu zejména:

  a) pravděpodobnost toho, že došlo k údajnému porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže;

  a) pravděpodobnost toho, že došlo k údajnému porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže;

   

  aa) potřebu zajistit účinnost veřejnoprávního vymáhání předpisů v oblasti hospodářské soutěže;

  b) rozsah a náklady zpřístupnění, zejména pro případné dotčené třetí osoby;

  b) rozsah a náklady zpřístupnění, zejména pro případné dotčené třetí osoby a s cílem zabránit tzv. „lovu údajů“;

  c) to, zda důkazy, které mají být zpřístupněny, obsahují důvěrné údaje, zejména důvěrné údaje týkající se třetích osob, a opatření k ochraně těchto důvěrných údajů a

  c) to, zda důkazy, které mají být zpřístupněny, obsahují důvěrné údaje, zejména důvěrné údaje týkající se třetích osob, a opatření k ochraně těchto důvěrných údajů a

  d) v případech, kdy protiprávní jednání je nebo bylo předmětem šetření orgánu pro hospodářskou soutěž, to, zda byla žádost zformulována konkrétně s ohledem na povahu, předmět nebo obsah těchto dokumentů, a nikoli jako nekonkrétní žádost týkající se dokumentů poskytnutých orgánu pro hospodářskou soutěž nebo obsažených ve spisu tohoto orgánu.

  d) v případech, kdy protiprávní jednání je nebo bylo předmětem šetření orgánu pro hospodářskou soutěž, to, zda byla žádost zformulována konkrétně s ohledem na povahu, předmět nebo obsah těchto dokumentů [...] poskytnutých orgánu pro hospodářskou soutěž nebo obsažených ve spisu tohoto orgánu.

  4. Členské státy zajistí, aby měly vnitrostátní soudy k dispozici účinná opatření k ochraně důvěrných údajů před nepatřičným použitím v nejvyšší možné míře, přičemž je současně zajištěno, že příslušné důkazy obsahující tyto informace jsou k dispozici v řízeních o náhradě škody.

  4. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soudy měly pravomoc nařídit zpřístupnění důkazů obsahujících důvěrné údaje, považují-li to za důležité pro řízení o náhradě škody. Členské státy zajistí, aby při nařizování zpřístupnění těchto údajů měly vnitrostátní soudy k dispozici účinná opatření na ochranu těchto údajů.

  5. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění plného účinku právních výsad a jiných práv, jež se týkají toho, že nikdo nesmí být nucen zpřístupnit existující důkazy.

  5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soudy při nařizování zpřístupnění důkazů zajistily plný účinek příslušných zákonných profesních výsad stanovených vnitrostátním právem nebo právem Unie.

   

  Zájem podniků vyhnout se žalobám o náhradu škody v důsledku porušení právních předpisů nepředstavuje obchodní zájem zasluhující ochranu.

   

  5a. Členské státy zajistí, aby byly zúčastněné strany, které jsou v držení dokumentu, o jehož zpřístupnění bylo požádáno, vyslechnuty dříve, než vnitrostátní soud nařídí podle tohoto článku zpřístupnění informací odvozených z uvedených dokumentů.

  6. Členské státy zajistí, aby v případě, že jejich soudy mají pravomoc nařídit zpřístupnění důkazů bez vyslechnutí osoby, která má důkazy zpřístupnit, nemohla být uložena sankce za nedodržení tohoto příkazu, dokud nebyla osoba, jíž je příkaz určen, vyslechnuta soudem.

  6. Členské státy zajistí, aby v případě, že jejich soudy mají pravomoc nařídit zpřístupnění důkazů bez vyslechnutí osoby, která má důkazy zpřístupnit, nemohla být uložena sankce za nedodržení tohoto příkazu, dokud nebyla osobě, jíž je příkaz určen, poskytnuta možnost vyjádřit se před vnitrostátním soudem.

  7. Důkazy zahrnují všechny druhy důkazů, které jsou přípustné u vnitrostátního soudu, u něhož je podána žaloba, zejména dokumenty a jiné předměty obsahující informace bez ohledu na médium, na němž jsou tyto informace uloženy.

  7. Důkazy zahrnují všechny druhy důkazů, které jsou přípustné u vnitrostátního soudu, u něhož je podána žaloba, zejména dokumenty a jiné předměty obsahující informace bez ohledu na médium, na němž jsou tyto informace uloženy.

  8. Aniž je dotčena povinnost stanovená v odstavci 4 a omezení uvedená v článku 6, tento článek nebrání členským státům v tom, aby zachovaly nebo zavedly pravidla, která vedou k širšímu zpřístupňování důkazů.

  8. Aniž je dotčena povinnost stanovená v odstavci 4 a omezení uvedená v článku 6, tento článek nebrání členským státům v tom, aby zachovaly nebo zavedly pravidla, která vedou k širšímu zpřístupňování důkazů.

  Pozměňovací návrh   16

  Návrh směrnice

  Čl. 6 – odst. 1 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Členské státy zajistí, aby pro účely řízení o náhradě škody nemohly vnitrostátní soudy určité straně nebo třetí osobě nikdy nařídit zpřístupnění těchto kategorií důkazů:

  1. Členské státy zajistí, aby pro účely řízení o náhradě škody nemohly vnitrostátní soudy obecně nařídit orgánu pro hospodářskou soutěž zpřístupnění těchto kategorií důkazů:

  Pozměňovací návrh   17

  Návrh směrnice

  Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  interní dokumenty vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž, korespondence mezi Komisí a vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž nebo mezi vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž v rámci Evropské sítě pro hospodářskou soutěž;

  Pozměňovací návrh   18

  Návrh směrnice

  Čl. 6 – odst. 2 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Členské státy zajistí, aby za účelem řízení o náhradě škody mohly vnitrostátní soudy zpřístupnění níže uvedených kategorií důkazů nařídit až poté, co orgán pro hospodářskou soutěž ukončil své řízení nebo vydal rozhodnutí uvedené v článku 5 nařízení č. 1/2003 nebo v kapitole III nařízení č. 1/2003:

  2. Členské státy zajistí, aby za účelem řízení o náhradě škody mohly vnitrostátní soudy zpřístupnění níže uvedených informací nařídit až poté, co orgán pro hospodářskou soutěž ukončil své řízení nebo vydal rozhodnutí uvedené v článku 5 nařízení č. 1/2003 nebo v kapitole III nařízení č. 1/2003:

  Pozměňovací návrh   19

  Návrh směrnice

  Čl. 6 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Zpřístupnění důkazů obsažených ve spisu orgánu pro hospodářskou soutěž, které nespadají do žádné z kategorií uvedených v odstavcích 1 nebo 2 tohoto článku, může být v rámci řízení o náhradě škody nařízeno kdykoli.

  3. Zpřístupnění důkazů obsažených ve spisu orgánu pro hospodářskou soutěž, které nespadají do žádné z kategorií uvedených v odstavcích 1 nebo 2 tohoto článku, může být v rámci řízení o náhradě škody nařízeno kdykoli. Ustanovení čl. 5 odst. 3 až 7 se použijí obdobně.

  Pozměňovací návrh   20

  Návrh směrnice

  Článek 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 7

  vypouští se

  Omezení týkající se použití důkazů získaných výhradně prostřednictvím přístupu ke spisu orgánu pro hospodářskou soutěž

   

  1. Členské státy zajistí, aby v řízeních o náhradě škody nebyly přípustné důkazy spadající do jedné z kategorií uvedených v čl. 6 odst. 1, které určitá fyzická nebo právnická osoba získala výhradně prostřednictvím přístupu ke spisu orgánu pro hospodářskou soutěž při výkonu svých práv na obhajobu podle článku 27 nařízení č. 1/2003 nebo odpovídajících ustanovení vnitrostátních právních předpisů.

   

  2. Členské státy zajistí, aby důkazy spadající do jedné z kategorií uvedených v čl. 6 odst. 2, které určitá fyzická nebo právnická osoba získala výhradně prostřednictvím přístupu ke spisu orgánu pro hospodářskou soutěž při výkonu svých práv na obhajobu podle článku 27 nařízení č. 1/2003 nebo odpovídajících ustanovení vnitrostátních právních předpisů, nebyly v řízeních o náhradě škody přípustné, dokud orgán pro hospodářskou soutěž neukončil své řízení nebo nevydal rozhodnutí uvedené v článku 5 nařízení č. 1/2003 nebo v kapitole III nařízení č. 1/2003.

   

  3. Členské státy zajistí, aby důkazy, které určitá fyzická nebo právnická osoba získala výhradně prostřednictvím přístupu ke spisu orgánu pro hospodářskou soutěž při výkonu svých práv na obhajobu podle článku 27 nařízení č. 1/2003 nebo odpovídajících ustanovení vnitrostátních právních předpisů a které nejsou nepřípustné podle odstavců 1 nebo 2 tohoto článku, mohly být v řízení o náhradě škody použity pouze touto osobou nebo fyzickou či právnickou osobou, která převzala její práva, včetně osoby, která získala její nárok.

   

  Pozměňovací návrh   21

  Návrh směrnice

  Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) zničí příslušné důkazy, za předpokladu, že v době zničení:

  b) zničí příslušné důkazy;

  Pozměňovací návrh   22

  Návrh směrnice

  Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod i

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  i) strana, která důkazy zničila, byla účastníkem řízení orgánu pro hospodářskou soutěž týkajícího se chování, na němž je žaloba o náhradu škody založena, nebo

  vypouští se

  Pozměňovací návrh   23

  Návrh směrnice

  Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod ii

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  ii) strana, která důkazy zničila, věděla nebo měla přiměřeně vědět, že u vnitrostátního soudu byla podána žaloba o náhradu škody a že důkazy byly důležité pro doložení nároku na náhradu škody nebo pro obhajobu proti této žalobě; nebo

  vypouští se

  Pozměňovací návrh   24

  Návrh směrnice

  Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod iii

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  iii) strana, která důkazy zničila, věděla, že důkazy jsou důležité pro probíhající nebo budoucí řízení o náhradě škody, která sama zahájila nebo která byla zahájena proti ní;

  vypouští se

  Pozměňovací návrh   25

  Návrh směrnice

  Čl. 8 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Členské státy zajistí, aby sankce, které mohou vnitrostátní soudy uložit, byly účinné, přiměřené a odrazující. Sankce, které mají vnitrostátní soudy k dispozici, zahrnují s ohledem na chování účastníka řízení o náhradě škody možnost vyvodit negativní závěry, jako je předpoklad, že příslušná záležitost byla prokázána, nebo úplné či částečné zamítnutí nároků a obhajoby, a možnost nařídit uhrazení výdajů.

  2. Členské státy zajistí, aby sankce, které mohou vnitrostátní soudy uložit v případě nesplnění jakéhokoli soudního příkazu ke zpřístupnění nebo příkazu na ochranu důvěrných informací nebo odmítnutí je splnit, byly účinné, přiměřené a odrazující.

  Pozměňovací návrh   26

  Návrh směrnice

  Čl. 10 – odst. 2 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Členské státy zajistí, aby promlčecí lhůta nezačala běžet před tím, než se poškozená strana dozví nebo než se mohla přiměřeně dovědět o

  2. Členské státy zajistí, aby promlčecí lhůta začala běžet v nejzazším termínu poté, co se poškozená strana dozví nebo se mohla přiměřeně dovědět o

  Pozměňovací návrh   27

  Návrh směrnice

  Čl. 10 – odst. 2 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Členské státy zajistí, aby promlčecí lhůta nezačala běžet před tím, než se poškozená strana dozví nebo než se mohla přiměřeně dovědět o

  2. Členské státy zajistí, aby promlčecí lhůta nezačala běžet před tím, než protiprávní jednání skončí a poškozená strana se dozví nebo než se mohla přiměřeně dovědět o

  Pozměňovací návrh   28

  Návrh směrnice

  Čl. 10 – odst. 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  5. Členské státy zajistí, aby v případě, že orgán pro hospodářskou soutěž přijme opatření za účelem šetření nebo zahájí řízení s ohledem na protiprávní jednání, jehož se týká žaloba o náhradu škody, byl běh promlčecí lhůty přerušen. Toto přerušení běhu lhůty skončí nejdříve jeden rok poté, co rozhodnutí o protiprávním jednání nabylo právní moci nebo bylo řízení jinak ukončeno.

  5. Členské státy zajistí, aby v případě, že orgán pro hospodářskou soutěž přijme opatření za účelem šetření nebo zahájí řízení s ohledem na protiprávní jednání, jehož se týká žaloba o náhradu škody, byl běh promlčecí lhůty přerušen. Toto přerušení běhu lhůty skončí nejdříve dva roky poté, co rozhodnutí, kterým bylo řízení o protiprávním jednání či údajném protiprávním jednání ukončeno, nabylo právní moci.

  Odůvodnění

  Promlčecí lhůta by měla být dostatečně dlouhá, aby umožnila skutečný přístup ke spravedlnosti.

  Pozměňovací návrh   29

  Návrh směrnice

  Čl. 11 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Členské státy zajistí, aby byl podnik, kterému orgán pro hospodářskou soutěž na základě programu shovívavosti prominul pokutu, odpovědný vůči jiným poškozeným stranám, než jsou jeho přímí nebo nepřímí odběratelé či dodavatelé, pouze tehdy, pokud tyto poškozené strany prokážou, že nemohou získat plné odškodnění od ostatních podniků, které se podílely na stejném porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže.

  vypouští se

  Pozměňovací návrh   30

  Návrh směrnice

  Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  V situaci uvedené v odstavci 1 tohoto článku se má za to, že nepřímý odběratel prokázal, že na něj byla přenesena navýšená cena, pokud prokázal, že:

  V situaci uvedené v odstavci 1 tohoto článku nepřímý odběratel prokáže, že na něj byla přenesena navýšená cena, pokud přinejmenším prokázal, že:

  Pozměňovací návrh   31

  Návrh směrnice

  Čl. 14 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Pravidly stanovenými v této kapitole není dotčeno právo poškozené strany požadovat náhradu za ušlý zisk.

  1. Pravidly stanovenými v této kapitole není dotčeno právo poškozené strany požadovat náhradu za ušlý zisk, skutečnou ztrátu a úroky od okamžiku vzniku škody až do doby, než bylo zaplaceno odškodnění související s touto škodou.

  Pozměňovací návrh   32

  Návrh směrnice

  Čl. 15 – odst. 1 – písm. b a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ba) veškeré relevantní výsledky veřejných případů týkajících se hospodářské soutěže, které přispívají ke splnění kritérií uvedených v čl. 13 odst. 2.

  Pozměňovací návrh   33

  Návrh směrnice

  Čl. 16 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Členské státy zajistí, aby se v případě protiprávní kartelové dohody předpokládalo, že protiprávní jednání způsobilo škodu. Protiprávně jednající podnik má právo tuto domněnku vyvrátit.

  1. Členské státy zajistí, aby se v případě protiprávní kartelové dohody předpokládalo, že protiprávní jednání způsobilo škodu v rámci trhu. Protiprávně jednající podnik má právo tuto domněnku vyvrátit.

  Pozměňovací návrh   34

  Návrh směrnice

  Článek 17

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 17

  Článek 17

  Odkladný účinek řešení sporů dohodou

  Odkladný účinek řešení sporů dohodou

  1. Členské státy zajistí, aby byl běh promlčecí lhůty pro podání žaloby o náhradu škody po dobu trvání procesu řešení sporu dohodou pozastaven. Pozastavení běhu promlčecí lhůty se použije pouze s ohledem na strany, které se podílejí nebo podílely na procesu řešení sporu dohodou.

  1. Členské státy zajistí, aby byl běh promlčecí lhůty pro podání žaloby o náhradu škody po dobu trvání procesu řešení sporu dohodou pozastaven. Pozastavení běhu promlčecí lhůty se použije pouze s ohledem na strany, které se podílejí nebo podílely na procesu řešení sporu dohodou.

  2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soudy, u nichž byla podána žaloba o náhradu škody, mohly přerušit řízení v případě, že se účastníci těchto řízení podílejí na procesu řešení sporu dohodou s ohledem na nárok, jehož se toto řízení o náhradě škody týká.

  2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soudy, u nichž byla podána žaloba o náhradu škody, mohly přerušit řízení v případě, že se účastníci těchto řízení podílejí na procesu řešení sporu dohodou s ohledem na nárok, jehož se toto řízení o náhradě škody týká.

   

  2a. Přerušení řízení podle odstavce 2 tohoto článku nesmí být v žádném případě delší než jeden rok.

   

  2b. Po dosažení narovnání dohodou může orgán pro hospodářskou soutěž zohlednit náhradu vyplacenou před přijetím rozhodnutí jako polehčující okolnost při stanovení pokuty.

  Pozměňovací návrh   35

  Návrh směrnice

  Čl. 18 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Členské státy zajistí, aby po dosažení narovnání dohodou byl nárok poškozené strany usilující o narovnání snížen o podíl podniku, jenž se společně podílel na protiprávním jednání a usiloval o narovnání, na škodě, která byla poškozené straně způsobena protiprávním jednáním. Další účastníci protiprávního jednání neusilující o narovnání nemohou s ohledem na zbývající nárok získat příspěvek od protiprávně jednajícího podniku usilujícího o narovnání. Pouze v případě, že další účastníci protiprávního jednání, kteří o narovnání neusilovali, nemohou zaplatit náhradu škody, která odpovídá zbývajícímu nároku, lze podnik, který se společně s nimi podílel na protiprávním jednání a který usiluje o narovnání, považovat za odpovědný za zaplacení náhrady škody poškozené straně usilující o narovnání.

  1. Členské státy zajistí, aby po dosažení narovnání dohodou byl nárok poškozené strany usilující o narovnání snížen o podíl podniku, jenž se společně podílel na protiprávním jednání a usiloval o narovnání, na škodě, která byla poškozené straně způsobena protiprávním jednáním. Další účastníci protiprávního jednání neusilující o narovnání nemohou s ohledem na zbývající nárok získat příspěvek od protiprávně jednajícího podniku usilujícího o narovnání. Pouze v případě, že další účastníci protiprávního jednání, kteří o narovnání neusilovali, nemohou zaplatit náhradu škody, která odpovídá zbývajícímu nároku, lze podnik, který se společně s nimi podílel na protiprávním jednání a který usiluje o narovnání, považovat za odpovědný za zaplacení náhrady škody poškozené straně usilující o narovnání, pokud to není v podmínkách urovnání sporu výslovně vyloučeno.

  POSTUP

  Název

  Pravidla upravující žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže

  Referenční údaje

  COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD)

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  ECON

  1.7.2013

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  JURI

  1.7.2013

  Přidružený(é) výbor(y) - datum oznámení na zasedání

  12.12.2013

  Navrhovatel(ka)

         Datum jmenování

  Bernhard Rapkay

  19.6.2013

  Projednání ve výboru

  16.12.2013

   

   

   

  Datum přijetí

  21.1.2014

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Axel Voss

  Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

  María Irigoyen Pérez

  STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (9. 1. 2014)

  pro Hospodářský a měnový výbor

  k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže
  (COM(2013)0404 – C7‑0170/2013 – 2013/0185(COD))

  Navrhovatel: Olle Schmidt

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Navrhovatel vítá, že Komise – po téměř desetiletém zkoumání – předložila tento návrh směrnice. Spotřebitelé a malé a střední podniky v současnosti mohou jen obtížně vykonávat své právo na náhradu škody způsobené porušením předpisů v oblasti hospodářské soutěže na úrovni EU.

  Pokud se jedná o soukromoprávní prosazování těchto pravidel, navrhovatel by si přál zavedení kolektivních mechanismů náhrady škody, které mohou fungovat na základě zastoupení. Ve svém prohlášení o krocích přijatých v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu (P6_TA(2009)0187) Komise souhlasila s tím, že by bylo vhodné zavést jednotný přístup ke kolektivní náhradě škody s cílem zajistit soudržný přístup k žalobám o náhradu škody v oblasti práva Unie upravujícího hospodářskou soutěž. Závazná horizontální opatření zavádějící kolektivní náhradu škody doposud nebyla zavedena. Kolektivní žaloby by autentickým a oprávněným subjektům, jako jsou např. sdružení spotřebitelů či obchodní organizace, umožnily podávat žaloby jménem jednotlivých žalobců. Navrhovatel nicméně vyzývá k tomu, aby byly k úkonům v postavení zástupce a k účasti na žalobním nároku oprávněny pouze jednoznačně vymezené skupiny osob. Tato identifikace musí být dokončena v okamžiku, kdy je nárok vymáhán, a navrhovatel tedy navrhuje inkluzivní model (tz. opt-in). Vzhledem k tomu, že pouze 25 % případů týkajících se kartelových dohod v Evropské unii vede k žalobám o náhradu škody, je třeba více podněcovat spotřebitele, aby vykonávali svá práva.

  Navrhovatel uznává, že uplatňování programu shovívavosti do značné míry napomáhá odhalování kartelů, a tím také umožňuje, aby k případným žalobám o náhradu škody vůbec mohlo dojít. Navrhovatel však nesouhlasí s návrhem Komise, aby byl zaveden „šedý seznam“ omezení uplatňovaných na zveřejňování důkazů poté, co příslušný orgán pro hospodářskou soutěž ukončil řízení. Veškeré důkazy pocházející z programu shovívavosti by měly podléhat pravidlům obsaženým v prvním odstavci článku 6, bez ohledu na to, zda byly obdrženy společně s žádostí o shovívavost, nebo až poté, co o ně požádal orgán pro hospodářskou soutěž.

  Ačkoli existují i případy, kdy bylo zahájeno šetření v určitém případě týkajícím se hospodářské soutěže díky oznamovatelům, kteří dané jednání nahlásili, návrh Komise se o této otázce konkrétně nezmiňuje. Ochrana oznamovatelů se týká pouze jejich totožnosti, a nikoli poskytnutých informací. Tato totožnost nemá žádný vliv na případnou škodu nebo její hodnotu. Právní předpisy členských států v současnosti totožnost oznamovatelů chrání. Aby byla zajištěna předvídatelnost a rovnocenné zacházení, měla by být otázka osobních údajů do návrhu Komise začleněna.

  Navrhovatel vítá návrh Komise, aby důkazní břemeno nesl žalovaný. Žalobcům se tak totiž usnadňuje prokazování jejich nároků. Případné mezery v důkazním materiálu by byly vykládány ve prospěch žalobce, což představuje jednoznačný přínos pro přímé zákazníky. V souladu s judikaturou Soudního dvora rovněž musí mít i nepřímí odběratelé právo podat žalobu. Navrhovaná pravidla nicméně zahrnují jak presumpci neexistence, tak i existence přenášení navýšené ceny na nepřímé odběratele. Velmi pravděpodobně to povede k žalobám ze strany přímých i nepřímých žalobců. Navrhovatel není tomuto dvojitému systému nakloněn a navrhuje, aby v případě, kdy neexistuje dostatek důkazů prokazujících přenesení, nesl důkazní břemeno nepřímý odběratel. Tímto způsobem je vytvořen jednotný systém, který vnitrostátním soudům poskytuje jednoznačný obecný rámec stanovující, jak postupovat.

  Utrpěná škoda musí být kompenzována. Tato zásada je klíčová, mají-li kartely skutečně pocítit škodu, kterou způsobily na trzích i spotřebitelům. Aby byla posílena ochrana, jíž se těší strana, která byla poškozena porušením právních předpisů upravujících hospodářskou soutěž, je důležité zajistit, aby měla v soudním řízení silné postavení. Navrhovatel proto navrhuje, aby byla poškozená strana zvýhodněna při provádění odhadu, tj. aby odhad vycházel z odhadu poškozené strany. Tento postup by navíc dále znevýhodňoval účast na kartelu, protože by byl omezen vliv pachatelů příslušného protiprávního jednání v soudních řízeních.

  Spotřebitele, organizace spotřebitelů nebo malé podniky může riziko, že budou muset uhradit soudní výlohy v případě, že neuspějí, výrazně odstrašit od podávání žalob o náhradu škody. Aby byla posílena možnost podávat žaloby navrhuje váš navrhovatel, aby byl pro tyto účely zaveden fond financovaný z pokut za porušení předpisů upravujících hospodářskou soutěž. Tento fond by financoval první orientační rozsudek potenciálního případu založeného na důkazech předložených potenciálním žalobcem. Snížila by se tak hranice pro žaloby o náhradu škody a omezila zátěž, již pro soudy představují zbytečně žaloby. Závěrem je třeba zdůraznit, že pravidlo, podle nějž hradí náklady strana, která prohraje, by mělo být zachováno.

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 4 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (4a) Soukromoprávní prosazování je klíčovým mechanismem pro účinné prosazování právní úpravy hospodářské soutěže. Žaloby jednotlivců však nejsou dostatečné, a je tudíž nezbytné, aby tato směrnice umožňovala kolektivní žaloby.

  Odůvodnění

  Bylo by vhodné zavést jednotný přístup ke kolektivní náhradě škody s cílem zajistit soudržný přístup k žalobám o náhradu škody, který umožňují např. zákony na ochranu spotřebitele. Protože však taková horizontální opatření doposud nebyla v praxi zavedena, navrhovatel by si je přál začlenit do této směrnice. Vzhledem k malému počtu žalob o náhradu škody je třeba více podněcovat spotřebitele, aby se domáhali svých práv. Kolektivní žaloby sníží úroveň, od níž se spotřebitelům vyplatí obrátit se na vnitrostátní soud.

  Pozměňovací návrh   2

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 4 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (4b) Vzhledem k pravomoci členských států zavést různé mechanismy kolektivního odškodnění je třeba členské státy povzbuzovat k tomu, aby při zavádění těchto mechanismů zřídily pouze dobrovolný systém a aby nepřistupovaly k využívání kontingenčního poplatku, ukládání odškodného s represivní funkcí a financování ze strany třetích stran, kdy osoba, která poskytla finanční prostředky, obdrží odměnu vycházející z výše narovnání nebo přiznané náhrady škody.

  Pozměňovací návrh   3

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 5 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5a) Účinné prostředky, kterými budou moci spotřebitelé a podniky získat náhradu škody, odradí podniky od porušování právních předpisů a zajistí větší dodržování pravidel Unie v oblasti hospodářské soutěže. V zájmu posílení veřejnoprávního prosazování pravidel v oblasti hospodářské soutěže v Unii by tedy mělo být podporováno nákladově efektivní, včasné a účinné odškodňování poškozených osob za porušení uvedených pravidel. Povzbuzování k odškodňování poškozených osob dohodou by se nemělo dotknout nutnosti harmonizovat pravidla upravující v členských státech žaloby o náhradu škody za porušení právních předpisů členských států nebo Unie v oblasti hospodářské soutěže.

  Odůvodnění

  V zájmu spotřebitelů a podniků je třeba, aby bylo odškodňování nákladově efektivní, včasné a účinné. Proto je třeba podporovat včasné řešení sporů dohodou tím, že se poskytnou pobídky související se stanovením pokut orgány pro hospodářskou soutěž, aby se zajistilo, že náhrada škody bude nákladově efektivní, včasná a účinná.

  Pozměňovací návrh   4

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 11

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (11) Tato směrnice potvrzuje acquis communautaire týkající se práva Unie na náhradu škody způsobené porušením právních předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže, zejména aktivní legitimace a vymezení škody, jak je uvedeno v judikatuře Soudního dvora Evropské unie, a nepředjímá jeho případný další vývoj. Každá osoba, které byla protiprávním jednáním způsobena škoda, může požadovat náhradu skutečné ztráty (damnum emergens), ušlého zisku (lucrum cessans) a zaplacení úroků od okamžiku vzniku škody do doby, než bylo zaplaceno odškodnění. Toto právo se uznává u všech fyzických nebo právnických osob, spotřebitelů, podniků i orgánů veřejné moci, bez ohledu na existenci přímého smluvního vztahu s protiprávně jednajícím podnikem a bez ohledu na skutečnost, zda protiprávní jednání předtím zjistil orgán pro hospodářskou soutěž. Tato směrnice by neměla vyžadovat, aby členské státy zavedly při prosazování článků 101 a 102 Smlouvy mechanismy kolektivního odškodnění.

  (11) Tato směrnice potvrzuje acquis communautaire týkající se práva Unie na náhradu škody způsobené porušením právních předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže, zejména aktivní legitimace a vymezení škody, jak je uvedeno v judikatuře Soudního dvora Evropské unie, a nepředjímá jeho případný další vývoj. Každá osoba, které byla protiprávním jednáním způsobena škoda, může požadovat náhradu skutečné ztráty (damnum emergens), ušlého zisku (lucrum cessans) a zaplacení úroků od okamžiku vzniku škody do doby, než bylo zaplaceno odškodnění, aniž by byl dotčen typ úroků uznávaný podle vnitrostátních právních předpisů. Toto právo se uznává u všech fyzických nebo právnických osob, spotřebitelů, podniků i orgánů veřejné moci, bez ohledu na existenci přímého smluvního vztahu s protiprávně jednajícím podnikem a bez ohledu na skutečnost, zda protiprávní jednání předtím zjistil orgán pro hospodářskou soutěž.

  Pozměňovací návrh   5

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 11 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (11a) Náležité vymáhání právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže a účinné uplatňování práva na odškodnění ze strany podniků i spotřebitelů spolu úzce souvisí a mají klíčový význam pro dosažení konkurenceschopného růstu. Evropské právo na kolektivní odškodnění v tomto ohledu přispěje k dovršení vnitřního trhu a k rozvoji skutečného prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

  Odůvodnění

  V únoru 2012 přijal Evropský parlament usnesení s názvem „Směrem k soudržnému evropskému přístupu ke kolektivnímu odškodnění“, v němž požadoval předložení návrhu v oblasti kolektivního odškodnění, který by zahrnoval společný soubor zásad, jenž by v Unii zajistil jednotný přístup ke spravedlnosti prostřednictvím kolektivního odškodnění, přičemž by se zaměřoval na řešení otázek porušování práv spotřebitelů. Mechanismus kolektivního odškodnění by výrazně zlepšil účinné prosazování právních předpisů na ochranu hospodářské soutěže a zvýšil ochranu spotřebitelů.

  Pozměňovací návrh   6

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 13

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (13) Důkazy jsou v řízení o náhradě škody způsobené porušením vnitrostátních právních předpisů nebo předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže důležitým prvkem. Jelikož se však soudní spory týkající se porušení antimonopolních pravidel vyznačují asymetrií informací, je vhodné zajistit, aby poškozené strany měly právo na zpřístupnění důkazů, které jsou důležité pro jejich nárok, aniž by musely jednotlivé důkazy upřesnit. V zájmu zajištění rovnosti zbraní by tyto prostředky měly být k dispozici rovněž žalovaným stranám v řízeních o náhradě škody, aby mohly požádat o zpřístupnění důkazů třetími osobami. Pokud chce vnitrostátní soud nařídit zpřístupnění důkazů ze strany Komise, použije se s ohledem na žádosti o informace zásada loajální spolupráce mezi Evropskou unií a členskými státy (čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU) a čl. 15 odst. 1 nařízení č. 1/2003.

  (13) Důkazy jsou v řízení o náhradě škody způsobené porušením vnitrostátních právních předpisů nebo předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže důležitým prvkem. Jelikož se však soudní spory týkající se porušení antimonopolních pravidel vyznačují asymetrií informací, je vhodné zajistit, aby poškozené strany měly právo na zpřístupnění důkazů, které jsou důležité pro jejich nárok. V zájmu zajištění rovnosti zbraní by tyto prostředky měly být k dispozici rovněž žalovaným stranám v řízeních o náhradě škody, aby mohly požádat o zpřístupnění důkazů třetími osobami. Pokud chce vnitrostátní soud nařídit zpřístupnění důkazů ze strany Komise, použije se s ohledem na žádosti o informace zásada loajální spolupráce mezi Evropskou unií a členskými státy (čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU) a čl. 15 odst. 1 nařízení č. 1/2003.

  Odůvodnění

  Důkazy musí být co nejpřesněji a co nejpodrobněji specifikovány, aby se zabránilo svévolnému „lovení údajů“ (tzv. fishing expeditions), které by mohlo výrazně poškodit účinné a spravedlivé fungování vnitřního trhu.

  Pozměňovací návrh   7

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 19 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (19a) Je důležité, aby byly informace poskytnuté žadateli o shovívavost chráněny, neboť se tak pro účastníky kartelových dohod posílí pobídka přihlásit se a stát se účastníkem programu shovívavosti. Je proto třeba rozšířit omezení, která upravují zveřejňování důkazů ze strany orgánů pro hospodářskou soutěž tak, aby zahrnovala veškeré informace poskytnuté žadatelem o shovívavost, bez ohledu na to, zda byly tyto informace poskytnuty z podnětu samotného účastníka kartelu nebo až na žádost orgánu pro hospodářskou soutěž.

  Odůvodnění

  Žádosti o účast na programu shovívavosti představují zásadní přínos pro odhalování kartelových dohod, a tím také umožňují, aby k případným soukromoprávním žalobám vůbec mohlo dojít. Veškeré důkazy pocházející od žadatelů o shovívavost budou podléhat pravidlům obsaženým v prvním odstavci článku 6, bez ohledu na to, zda byly obdrženy v rámci žádosti o shovívavost, nebo až poté, co o ně požádal příslušný orgán pro hospodářskou soutěž.

  Pozměňovací návrh   8

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 21 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (21a) Ačkoli byla úloha jednotlivých oznamovatelů doposud poměrně málo významná, ochrana jednotlivců, kteří se sami přihlásí s určitými informacemi, musí být výslovně začleněna do této směrnice. Pouze osobní údaje a informace odkazující na osobní údaje by měly být součástí souboru informací, u nichž nemohou vnitrostátní soudy nikdy nařídit jedné ze stran nebo třetí straně, aby je zpřístupnily.

  Odůvodnění

  Ačkoli existují rovněž případy, kdy bylo zahájeno šetření v určitém případě týkajícím se hospodářské soutěže pouze díky oznamovatelům, kteří dané jednání nahlásili, návrh směrnice se o této otázce konkrétně nezmiňuje. Ochrana oznamovatelů se týká pouze jejich totožnosti, a nikoli poskytnutých informací. Aby byla zajištěna předvídatelnost a rovnocenné zacházení, měla by být otázka osobních údajů do směrnice začleněna. Právní předpisy členských států v současnosti totožnost oznamovatelů chrání.

  Pozměňovací návrh   9

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 24

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (24) Podání žaloby o náhradu škody nebo zahájení šetření orgánem pro hospodářskou soutěž znamená riziko, že dotyčné podniky mohou zničit nebo skrýt důkazy, které by byly užitečné k doložení nároku poškozené strany na náhradu škody. Aby se zamezilo zničení příslušných důkazů a zajistilo dodržení soudních příkazů k jejich zpřístupnění, měly by mít soudy možnost uložit dostatečně odrazující sankce. Co se týká účastníků řízení, obzvláště účinná může být sankce v podobě vyvození negativních závěrů v řízení o náhradě škody, která může zamezit časovým prodlevám. Měly by být k dispozici rovněž sankce za nesplnění povinnosti chránit důvěrné údaje a za zneužití informací získaných zpřístupněním. Sankce by měly být obdobně k dispozici i v případě, jsou-li informace získané prostřednictvím přístupu ke spisu orgánu pro hospodářskou soutěž při výkonu práva určité osoby na obhajobu v rámci šetření tohoto orgánu zneužity v řízeních o náhradě škody.

  (24) Podání žaloby o náhradu škody nebo zahájení šetření orgánem pro hospodářskou soutěž znamená riziko, že dotyčné podniky mohou zničit nebo skrýt důkazy, které by byly užitečné k doložení nároku poškozené strany na náhradu škody. Aby se zamezilo zničení příslušných důkazů a zajistilo dodržení soudních příkazů k jejich zpřístupnění, měly by soudy ukládat dostatečně a účinně odrazující sankce. Co se týká účastníků řízení, obzvláště účinná může být sankce v podobě vyvození negativních závěrů v řízení o náhradě škody, která může zamezit časovým prodlevám. Měly by být k dispozici rovněž sankce za nesplnění povinnosti chránit důvěrné údaje a za zneužití informací získaných zpřístupněním. Sankce by měly být obdobně k dispozici i v případě, jsou-li informace získané prostřednictvím přístupu ke spisu orgánu pro hospodářskou soutěž při výkonu práva určité osoby na obhajobu v rámci šetření tohoto orgánu zneužity v řízeních o náhradě škody.

  Pozměňovací návrh   10

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 28

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (28) Podniky, které s orgány pro hospodářskou soutěž spolupracují na základě programu shovívavosti, hrají klíčovou úlohu při odhalování protiprávního jednání tajného kartelu a ukončení tohoto protiprávního jednání, čímž často sníží škodu, která mohla být způsobena v případě, že by protiprávní jednání pokračovalo. Je proto vhodné umožnit, aby podniky, kterým orgán pro hospodářskou soutěž na základě programu shovívavosti prominul pokutu, byly chráněny před tím, že budou nepřiměřeně čelit žalobám o náhradu škody, přičemž je třeba mít na paměti, že rozhodnutí orgánu pro hospodářskou soutěž, v němž se konstatuje, že došlo k protiprávnímu jednání, může pro podnik, kterému byla prominuta pokuta, nabýt právní moci dříve, než nabude právní moci rovněž pro ostatní podniky, kterým pokuta prominuta nebyla. Je proto vhodné, aby byl podnik, kterému byla prominuta pokuta, v zásadě zproštěn společné a nerozdílné odpovědnosti za veškerou škodu a aby jeho příspěvek nepřekročil výši škody, která byla způsobena jeho přímým nebo nepřímým odběratelům či v případě nákupního kartelu jeho přímým nebo nepřímým dodavatelům. Pokud kartel způsobil škodu pouze jiným osobám než odběratelům/dodavatelům protiprávně jednajících podniků, neměl by příspěvek podniku, kterému byla prominuta pokuta, překročit jeho relativní odpovědnost za škodu způsobenou kartelem. Tento podíl by se měl stanovit v souladu se stejnými pravidly, jaká se používají k určení příspěvků mezi protiprávně jednajícími podniky 27. bod odůvodnění). Podnik, kterému byla prominuta pokuta, by měl zůstat plně odpovědný vůči jiným poškozeným stranám, než jsou jeho přímí odběratelé nebo dodavatelé, pouze tehdy, nemohou-li tito získat plné odškodnění od ostatních protiprávně jednajících podniků.

  (28) Podniky, které s orgány pro hospodářskou soutěž spolupracují na základě programu shovívavosti, hrají klíčovou úlohu při odhalování protisoutěžních dohod, rozhodnutí nebo jednání a ukončení tohoto protiprávního jednání, čímž často sníží škodu, která mohla být způsobena v případě, že by protiprávní jednání pokračovalo. Je proto vhodné umožnit, aby podniky, kterým orgán pro hospodářskou soutěž na základě programu shovívavosti prominul pokutu, byly chráněny před tím, že budou nepřiměřeně čelit žalobám o náhradu škody, přičemž je třeba mít na paměti, že rozhodnutí orgánu pro hospodářskou soutěž, v němž se konstatuje, že došlo k protiprávnímu jednání, může pro podnik, kterému byla prominuta pokuta, nabýt právní moci dříve, než nabude právní moci rovněž pro ostatní podniky, kterým pokuta prominuta nebyla. Je proto vhodné, aby byl podnik, kterému byla prominuta pokuta, v zásadě zproštěn společné a nerozdílné odpovědnosti za veškerou škodu a aby jeho příspěvek nepřekročil výši škody, která byla způsobena jeho přímým nebo nepřímým odběratelům či v případě nákupního kartelu jeho přímým nebo nepřímým dodavatelům. Pokud kartel způsobil škodu pouze jiným osobám než odběratelům/dodavatelům protiprávně jednajících podniků, neměl by příspěvek podniku, kterému byla prominuta pokuta, překročit jeho relativní odpovědnost za škodu způsobenou kartelem. Tento podíl by se měl stanovit v souladu se stejnými pravidly, jaká se používají k určení příspěvků mezi protiprávně jednajícími podniky 27. bod odůvodnění). Podnik, kterému byla prominuta pokuta, by měl zůstat plně odpovědný vůči jiným poškozeným stranám, než jsou jeho přímí odběratelé nebo dodavatelé, pouze tehdy, nemohou-li tito získat plné odškodnění od ostatních protiprávně jednajících podniků.

  Odůvodnění

  Zvolený výraz je příliš úzký a nezohledňoval by skutečnou situaci na vnitřním trhu.

  Pozměňovací návrh   11

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 30

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (30) Pokud však byly navýšené ceny přeneseny na osoby, které z právního hlediska nemohou požadovat náhradu škody, není vhodné umožnit, aby protiprávně jednající podnik použil obhajobu založenou na přenesení, jelikož to by jej zbavilo odpovědnosti za škodu, kterou způsobil. Soud, u něhož bylo zahájeno řízení, by měl proto v případě, že je v dané věci použita obhajoba založená na přenesení, posoudit, zda osoby, na něž byly navýšené ceny údajně přeneseny, mohou z právního hlediska požadovat náhradu škody. Ačkoliv nepřímí odběratelé mohou požadovat náhradu škody, vnitrostátní pravidla týkající se příčinné souvislosti (včetně pravidel vztahujících se na předvídatelnost a vzdálenost) uplatňovaná v souladu se zásadami práva Unie mohou mít za následek, že určité osoby (např. na úrovni dodavatelského řetězce, která je vzdálená od protiprávního jednání) nemohou z právního hlediska v daném případě požadovat náhradu škody. Pouze pokud soud shledá, že osoba, na níž byly údajně přeneseny vyšší ceny, je z právního hlediska schopna požadovat náhradu škody, posoudí odůvodněnost obhajoby založené na přenesení.

  vypouští se

  Odůvodnění

  Vypuštění v důsledku čl. 12 odst. 2.

  Pozměňovací návrh   12

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 34

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (34) Poškozená strana, která prokázala, že jí v důsledku porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže vznikla škoda, musí prokázat rovněž rozsah způsobené škody, aby získala odškodnění. Vyčíslení škody způsobené porušením antimonopolních pravidel je proces, který znamená posouzení obzvláště velkého množství faktických údajů a který může vyžadovat použití složitých ekonomických modelů. To je často velmi nákladné a poškozeným stranám to způsobuje potíže, pokud jde o získání potřebných údajů k doložení jejich nároků. Vyčíslení škody způsobené porušením antimonopolních pravidel jako takové může představovat podstatnou překážku, která poškozeným stranám znemožňuje získat náhradu za způsobenou škodu.

  (34) Poškozená strana, která prokázala, že jí v důsledku porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže vznikla škoda, musí prokázat rovněž rozsah způsobené škody, aby získala odškodnění. Vyčíslení škody způsobené porušením antimonopolních pravidel je proces, který znamená posouzení obzvláště velkého množství faktických údajů a který může vyžadovat použití složitých ekonomických modelů. To je často velmi nákladné a poškozeným stranám to způsobuje potíže, pokud jde o získání potřebných údajů k doložení jejich nároků. Vyčíslení škody způsobené porušením antimonopolních pravidel jako takové může představovat podstatnou překážku, která poškozeným stranám znemožňuje získat náhradu za způsobenou škodu. Postup, kterým se vyčísluje škoda, se může v jednotlivých vnitrostátních jurisdikcích lišit. Aby byla zaručena jednoznačnost pravidel a předvídatelnost, měla by Komise vypracovat dodatečné pokyny na úrovni Společenství.

  Odůvodnění

  Aby bylo zajištěno účinné a harmonizované rozhodování vnitrostátních soudů ve věci žalob o náhradu škody způsobené porušením předpisů upravujících hospodářskou soutěž, měla by Komise vypracovat dodatečné pokyny týkající se vyčíslování škody na úrovni Unie. Zjednodušil by se tak složitý proces odhadování škody způsobené porušením předpisů upravujících hospodářskou soutěž a posílila předvídatelnost a harmonizace řízení.

  Pozměňovací návrh   13

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 35

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (35) K odstranění asymetrie informací a některých problémů spojených s vyčíslením škody způsobené porušením antimonopolních pravidel a k zajištění účinných žalob o náhradu škody je vhodné předpokládat, že v případě protiprávní kartelové dohody způsobilo toto protiprávní jednání škodu, zejména prostřednictvím dopadu na cenu. V závislosti na skutkové podstatě daného případu to znamená, že kartel zapříčinil navýšení ceny, nebo zabránil snížení cen, k němuž by jinak došlo nebýt protiprávního jednání. Protiprávně jednající podnik by měl mít možnost tuto domněnku vyvrátit. Je vhodné tuto vyvratitelnou domněnku omezit na kartely vzhledem k tajné povaze kartelu, která zmíněnou asymetrii informací zvyšuje a poškozené straně ztěžuje získání potřebných důkazů k prokázání škody.

  (35) K odstranění asymetrie informací a některých problémů spojených s vyčíslením škody způsobené porušením antimonopolních pravidel a k zajištění účinných žalob o náhradu škody je vhodné předpokládat, že v případě protiprávní kartelové dohody způsobilo toto protiprávní jednání škodu, zejména prostřednictvím dopadu na cenu. V závislosti na skutkové podstatě daného případu to znamená, že kartel zapříčinil navýšení ceny, nebo zabránil snížení cen, k němuž by jinak došlo nebýt protiprávního jednání. Protiprávně jednající podnik by měl mít možnost tuto domněnku vyvrátit. Členské státy by měly zajistit, aby byla vnitrostátním soudům udělena pravomoc odhadnout rozsah škody s přihlédnutím k důkazům, které strany předloží.

  Pozměňovací návrh   14

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 36

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (36) Při neexistenci pravidel Unie pro vyčíslení škody způsobené porušením právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže je na vnitrostátním právním systému každého členského státu a na vnitrostátních soudech, aby stanovily požadavky, které musí poškozená strana splnit při prokazování výše způsobené škody, přesnost, s níž je nutno tuto výši prokázat, metody, které lze použít k vyčíslení výše škody, a důsledky nemožnosti dodržet plně stanovené požadavky. Tyto vnitrostátní požadavky by však neměly být méně příznivé než požadavky, kterými se řídí obdobné situace ve vnitrostátním právu (zásada rovnocennosti), ani nesmí prakticky znemožňovat či nadměrně ztěžovat uplatnění práva Unie na náhradu škody (zásada efektivity). V tomto ohledu je třeba věnovat pozornost případné asymetrii informací mezi stranami a skutečnosti, že vyčíslení škody znamená posouzení toho, jak by se dotyčný trh vyvíjel v případě, že by k protiprávnímu jednání nedošlo. Toto posouzení vyžaduje srovnání se situací, která je z podstaty věci hypotetická, a proto je nelze nikdy provést naprosto přesně. Je tudíž vhodné udělit vnitrostátním soudům pravomoc odhadnout výši škody způsobené porušením právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže.

  (36) Při neexistenci pravidel Unie pro vyčíslení škody způsobené porušením právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže je na vnitrostátním právním systému každého členského státu a na vnitrostátních soudech, aby stanovily požadavky, které musí poškozená strana splnit při prokazování výše způsobené škody, přesnost, s níž je nutno tuto výši prokázat, metody, které lze použít k vyčíslení výše škody, a důsledky nemožnosti dodržet plně stanovené požadavky. Tyto vnitrostátní požadavky by však neměly být méně příznivé než požadavky, kterými se řídí obdobné situace ve vnitrostátním právu (zásada rovnocennosti), ani nesmí prakticky znemožňovat či nadměrně ztěžovat uplatnění práva Unie na náhradu škody (zásada efektivity). V tomto ohledu je třeba věnovat pozornost případné asymetrii informací mezi stranami a skutečnosti, že vyčíslení škody znamená posouzení toho, jak by se dotyčný trh vyvíjel v případě, že by k protiprávnímu jednání nedošlo. Toto posouzení vyžaduje srovnání se situací, která je z podstaty věci hypotetická, a proto je nelze nikdy provést naprosto přesně. Je tudíž vhodné udělit vnitrostátním soudům pravomoc odhadnout výši škody způsobené porušením právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Při provádění tohoto odhadu se klade důraz především na odhad škody předložený poškozenou stranou.

  Odůvodnění

  Aby byla posílena ochrana, jíž se těší strana, která byla poškozena porušením právních předpisů upravujících hospodářskou soutěž, je důležité zajistit, aby měla v soudním řízení silné postavení. Tím, že se upřednostní odhad škody předložený poškozenou stranou, se zajistí ochrana slabší strany řízení. Tento postup navíc dále znevýhodňuje účast na kartelu, protože omezuje vliv pachatelů příslušných porušení předpisů v soudních řízeních.

  Pozměňovací návrh   15

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 37

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (37) Poškozené strany a protiprávně jednající podniky by měly být vybízeny k tomu, aby se dohodly na náhradě škody způsobené porušením právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže prostřednictvím mechanismů pro řešení sporů dohodou, jako je mimosoudní vyrovnání, arbitráž nebo mediace. Toto řešení sporů dohodou by se mělo pokud možno vztahovat na co nejvíce poškozených stran a protiprávně jednajících podniků. Ustanovení této směrnice týkající se řešení sporů dohodou mají proto usnadnit používání těchto mechanismů a zvýšit jejich účinnost.

  (37) Upozorňuje na skutečnost, že vnitrostátní soudy jsou často přetížené a že žaloby o náhradu škody mohou být časově náročným procesem. Poškozené strany a protiprávně jednající podniky by měly být vybízeny k tomu, aby se dohodly na náhradě škody způsobené porušením právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže prostřednictvím mechanismů pro řešení sporů dohodou, jako je mimosoudní vyrovnání, arbitráž nebo mediace. Toto řešení sporů dohodou by se mělo pokud možno vztahovat na co nejvíce poškozených stran a protiprávně jednajících podniků. Protože navíc pouhé žaloby jednotlivců nemusí být dostačující, tato směrnice by měla výslovně zahrnovat kolektivní žaloby podané autentickými a oprávněnými subjekty, jako jsou např. sdružení spotřebitelů či obchodní organizace, jednajícími jménem jednotlivého žalobce.

  Odůvodnění

  Kolektivní žaloby by autentickým a oprávněným subjektům, jako jsou např. sdružení spotřebitelů či obchodní organizace, umožnily podávat žaloby jménem jednotlivých žalobců. K úkonům v postavení zástupce a k účasti na žalobním nároku by však měly být oprávněny pouze jednoznačně vymezené skupiny osob. Tato identifikace musí být dokončena v okamžiku, kdy je nárok vymáhán, a navrhovatel tedy navrhuje inkluzivní model (opt-in).

  Pozměňovací návrh   16

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 41 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (41a) Náklady na soudní řízení by neměly odrazovat žalobce od podávání oprávněných žalob u soudu. Členské státy by měly přijmout vhodná opatření s cílem poskytnout poškozeným stranám přístup k finančním prostředkům umožňujícím podat žalobu o náhradu škody. Tohoto cíle lze dosáhnout zřízením fondu, který by byl financován z pokut uhrazených pachateli protiprávního jednání.

  Odůvodnění

  Spotřebitele, organizace spotřebitelů nebo malé podniky může riziko, že budou muset uhradit soudní výlohy, výrazně odstrašit od vznášení nároků. Fond financovaný z pokut za porušení předpisů upravujících hospodářskou soutěž by posílil možnost uplatňovat příslušné nároky. Tento fond by financoval první orientační rozsudek potenciálního případu založeného na důkazech předložených potenciálním žalobcem. Je třeba zdůraznit, že pravidlo, podle nějž hradí náklady strana, která prohraje, bude zachováno.

  Pozměňovací návrh   17

  Návrh směrnice

  Čl. 2 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Každá osoba, které byla způsobena škoda porušením vnitrostátních právních předpisů nebo právních předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže, je schopna požadovat náhradu této škody v plné výši.

  1. Každá osoba, které byla způsobena škoda porušením vnitrostátních právních předpisů nebo právních předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže, je schopna požadovat náhradu této škody v plné výši, aniž by tím byl dotčen jakýkoli požadavek na určení odpovědnosti podle vnitrostátních právních předpisů.

  Odůvodnění

  Aby se uplatnil nárok na náhradu, musí být splněny požadavky na určení odpovědnosti podle vnitrostátního práva.

  Pozměňovací návrh   18

  Návrh směrnice

  Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a. Členské státy zajistí, aby se vyloučilo nadměrné odškodnění.

  Odůvodnění

  Je nutné zabránit nadměrnému odškodnění, protože by mohlo uškodit cíli rovných podmínek na vnitřním trhu.

  Pozměňovací návrh   19

  Návrh směrnice

  Čl. 2 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Členské státy zajistí, aby mohly všechny poškozené strany účinně uplatnit své nároky na náhradu škody.

  3. Členské státy zajistí, aby mohly všechny poškozené strany účinně uplatnit své nároky na náhradu škody a dosáhnout skutečného prosazení odškodnění.

  Pozměňovací návrh   20

  Návrh směrnice

  Čl. 4 – odst. 1 – bod 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. „žalobou o náhradu škody“ se rozumí žaloba podle vnitrostátního práva, jejímž prostřednictvím vznáší poškozená strana u vnitrostátního soudu nárok na náhradu škody; může zahrnovat rovněž žaloby, jimiž určitá osoba jednající jménem jedné či více poškozených stran vznáší u vnitrostátního soudu nárok na náhradu škody, pokud vnitrostátní právní předpisy stanoví tuto možnost;

  3. „žalobou o náhradu škody“ se rozumí žaloba podle vnitrostátního práva, jejímž prostřednictvím vznáší poškozená strana u vnitrostátního soudu individuálně nebo společně nárok na náhradu škody; zahrnuje rovněž žaloby, jimiž určitá osoba jednající jménem jedné či více poškozených stran vznáší u vnitrostátního soudu nárok na náhradu škody. Vnitrostátní právní předpisy tuto možnost stanoví, zejména s ohledem na kolektivní odškodnění. Při zavádění mechanismu kolektivního odškodnění mohou členské státy zřídit pouze dobrovolný (tzv. opt-in) systém a nemusí přistoupit k zavedení kontingenčního poplatku, možnosti ukládání odškodného s represivní funkcí a financování ze strany třetích stran, kdy osoba, která poskytla finanční prostředky, obdrží odměnu vycházející z výše narovnání nebo přiznané náhrady škody;

  Pozměňovací návrh   21

  Návrh směrnice

  Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3a. „kolektivním odškodněním“ se rozumí (i) právní mechanismus, který umožňuje dvěma nebo více fyzickým či právnickým osobám nebo subjektu oprávněnému podat zástupnou žalobu kolektivně požadovat zastavení protiprávního jednání (kolektivní odškodnění v případě zdržovacích žalob); (ii) právní mechanismus, který umožňuje dvěma nebo více fyzickým či právnickým osobám, jež tvrdí, že jim vznikla škoda v rámci události hromadné škody, nebo subjektu oprávněnému podat zástupnou žalobu kolektivně požadovat náhradu škody (kolektivní odškodnění v případě žalob o náhradu škody);

  Odůvodnění

  V únoru 2012 přijal Evropský parlament usnesení s názvem „Směrem k soudržnému evropskému přístupu ke kolektivnímu odškodnění“, v němž požadoval předložení návrhu v oblasti kolektivního odškodnění, který by zahrnoval společný soubor zásad, jenž by v Unii zajistil jednotný přístup ke spravedlnosti prostřednictvím kolektivního odškodnění, přičemž by se zaměřoval na řešení otázek porušování práv spotřebitelů. Mechanismus kolektivního odškodnění by posílil účinné prosazování právních předpisů na ochranu hospodářské soutěže a ochranu spotřebitelů.

  Pozměňovací návrh   22

  Návrh směrnice

  Čl. 4 – odst. 1 – bod 13

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  13. „programem shovívavosti“ se rozumí program, na jehož základě účastník kartelu spolupracuje nezávisle na ostatních podnicích účastnících se tohoto kartelu při šetření orgánu pro hospodářskou soutěž tím, že dobrovolně poskytne informace o kartelu a o své úloze v něm, oplátkou za což je tomuto účastníku prominuta pokuta, která by byla za kartel uložena, nebo je tato pokuta snížena;

  13. „programem shovívavosti“ se rozumí program, na jehož základě účastník protisoutěžní dohody, rozhodnutí nebo jednání spolupracuje nezávisle na ostatních podnicích účastnících se této dohody, rozhodnutí nebo jednání při šetření orgánu pro hospodářskou soutěž tím, že dobrovolně poskytne informace o dohodě, rozhodnutí nebo jednání a o své úloze v nich, oplátkou za což je tomuto účastníku prominuta pokuta, která by byla za dohodu, rozhodnutí nebo jednání uložena, nebo je tato pokuta snížena;

  Odůvodnění

  Zvolený výraz je příliš úzký a nezohledňoval by skutečnou situaci na vnitřním trhu.

  Pozměňovací návrh   23

  Návrh směrnice

  Čl. 4 – odst. 1 – bod 17

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  17. „narovnáním dohodou“ se rozumí dohoda, na jejímž základě je zaplacena náhrada škody po vyřešení sporu dohodou.

  17. „narovnáním dohodou“ se rozumí dohoda, na jejímž základě je zaplacena náhrada škody po vyřešení sporu dohodou, včetně dohody, v níž se podnik zavazuje zaplatit náhradu škody osobám, které byly poškozeny porušením pravidel hospodářské soutěže, ze zajištěného fondu odškodnění;

  Odůvodnění

  Možnost vytvořit zajištěný fond odškodnění posílí právo poškozených osob na náhradu škody.

  Pozměňovací návrh   24

  Návrh směrnice

  Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a) prokázala, že důkazy, které má pod kontrolou druhá strana nebo třetí osoba, jsou důležité pro doložení jejího nároku nebo pro obhajobu, a

  a) uvedla důkazy, které má pod kontrolou druhá strana nebo třetí osoba a které jsou důležité pro doložení jejího nároku nebo pro obhajobu;

  Odůvodnění

  Evropská komise ve své důvodové zprávě k legislativnímu návrhu uvádí, že obecné žádosti o zpřístupnění dokumentů by měly být obvykle považovány za nepřiměřené a nesplňující povinnost dožadující strany vymezit důkazy (resp. kategorie důkazů) co nejpřesněji a nejúžeji. Aby se předešlo svévolnému „lovení údajů“ (tzv. fishing expeditions), musí žalující strana jednotlivé důkazy či kategorie důkazů vymezit co nejpřesněji a nejúžeji.

  Pozměňovací návrh   25

  Návrh směrnice

  Čl. 5 – odst. 2 – písm. b a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ba) prokázala, že žádá o zpřístupnění důkazů u konkrétní žaloby o náhradu škody, která byla podána u vnitrostátního soudu v Unii; a

  Odůvodnění

  Článek 5 neuvádí žádné pokyny ve věci žádostí o zpřístupnění důkazů ze zemí mimo EU. Důkazy o dohodě nebo ujednání porušujících hospodářskou soutěž v EU však nelze použít jako zástupné pro (hromadné) žaloby mimo jurisdikci EU. Cílem pozměňovacího návrhu je tuto otázku přiměřeně řešit a takovému účinku předejít.

  Pozměňovací návrh   26

  Návrh směrnice

  Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soudy mohly nařídit zpřístupnění určitých částí důkazů nebo jejich kategorií, které budou na základě přiměřeně dostupných skutečností vymezeny co nejpřesněji a nejúžeji.

  Odůvodnění

  Evropská komise ve své důvodové zprávě k legislativnímu návrhu uvádí, že obecné žádosti o zpřístupnění dokumentů by měly být obvykle považovány za nepřiměřené a nesplňující povinnost dožadující strany vymezit důkazy (resp. kategorie důkazů) co nejpřesněji a nejúžeji. Aby se předešlo svévolnému „lovení údajů“ (tzv. fishing expeditions), musí žalující strana jednotlivé důkazy či kategorie důkazů vymezit co nejpřesněji a nejúžeji.

  Pozměňovací návrh   27

  Návrh směrnice

  Čl. 5 – odst. 3 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soudy omezily zpřístupnění důkazů na to, co je přiměřené. Při rozhodování, zda je zpřístupnění požadované určitou stranou přiměřené, uváží vnitrostátní soudy oprávněné zájmy všech stran a dotčených třetích osob. Vnitrostátní soudy vezmou v úvahu zejména:

  3. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soudy omezily zpřístupňování důkazů na to, co je přiměřené a co souvisí se žalobou o náhradu škody v Unii. Při rozhodování, zda je zpřístupnění požadované určitou stranou přiměřené, uváží vnitrostátní soudy příslušné veřejné zájmy a oprávněné zájmy všech dotčených soukromých stran. Vnitrostátní soudy vezmou v úvahu zejména:

  Odůvodnění

  Zachovat programu shovívavosti dostatečný účinek pobídky má zásadní význam pro zajištění rovných podmínek na vnitřním trhu. Programy shovívavosti jsou nejúčinnějším nástrojem při odhalování dohod porušujících pravidla hospodářské soutěže. Nebude-li protisoutěžní chování odhalováno nebo bude odhalováno jenom v malém rozsahu, nebude nakonec koho odškodňovat. Proto je nutné, aby dokumenty předložené žadatelem byly chráněny, i když zavedení ochrany těchto dokumentů per se není slučitelné s primárním právem (viz věc Donau Chemie).

  Pozměňovací návrh   28

  Návrh směrnice

  Čl. 5 – odst. 3 – písm. a a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  aa) potřebu chránit účinnost veřejného vymáhání právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, zejména pokud jde o rizika, která by zpřístupnění dokumentů znamenalo pro:

   

  i) programy shovívavosti orgánů pro hospodářskou soutěž;

   

  ii) řízení o narovnání u orgánů pro hospodářskou soutěž;

   

  iii) interní rozhodovací postupy v orgánu pro hospodářskou soutěž a v Evropské síti pro hospodářskou soutěž;

  Odůvodnění

  Zachovat programu shovívavosti dostatečný účinek pobídky má zásadní význam pro zajištění rovných podmínek na vnitřním trhu. Programy shovívavosti jsou nejúčinnějším nástrojem při odhalování dohod porušujících pravidla hospodářské soutěže. Nebude-li protisoutěžní chování odhalováno nebo bude odhalováno jenom v malém rozsahu, nebude nakonec koho odškodňovat. Je nutné, aby vnitrostátní soudy braly tento význam při nařizování zpřístupňování důkazů v potaz.

  Pozměňovací návrh   29

  Návrh směrnice

  Čl. 5 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4. Členské státy zajistí, aby měly vnitrostátní soudy k dispozici účinná opatření k ochraně důvěrných údajů před nepatřičným použitím v nejvyšší možné míře, přičemž je současně zajištěno, že příslušné důkazy obsahující tyto informace jsou k dispozici v řízeních o náhradě škody.

  4. Členské státy zajistí, aby měly vnitrostátní soudy k dispozici účinná opatření k ochraně důvěrných údajů před nepatřičným použitím v nejvyšší možné míře, přičemž je současně zajištěno, aby příslušné důkazy obsahující tyto informace byly k dispozici v řízeních o náhradě škody v rámci Unie. Zájem podniků vyhnout se žalobám o náhradu škody po porušení právních předpisů nepředstavuje obchodní zájem zasluhující ochranu.

  Odůvodnění

  Zájem vyhnout se žalobám o náhradu škody v důsledku porušení předpisů v oblasti hospodářské soutěže nepředstavuje obchodní zájem zasluhující si ochranu, protože by byl v přímém rozporu s účinným právem na náhradu škody (viz věc CDC Hydrogen Peroxide v. Komise (T-437/08)).

  Pozměňovací návrh   30

  Návrh směrnice

  Čl. 5 – odst. 8

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  8. Aniž je dotčena povinnost stanovená v odstavci 4 a omezení uvedená v článku 6, tento článek nebrání členským státům v tom, aby zachovaly nebo zavedly pravidla, která vedou k širšímu zpřístupňování důkazů.

  vypouští se

  Odůvodnění

  Zachovat programu shovívavosti dostatečný účinek pobídky má zásadní význam pro zajištění rovných podmínek na vnitřním trhu. Programy shovívavosti jsou nejúčinnějším nástrojem při odhalování dohod porušujících pravidla hospodářské soutěže. Nebude-li protisoutěžní chování odhalováno nebo bude odhalováno jenom v malém rozsahu, nebude nakonec koho odškodňovat. Je nutné zajistit stejnou úroveň ochrany, aby se zachovala účinnost programu shovívavosti.

  Pozměňovací návrh   31

  Návrh směrnice

  Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a) prohlášení podniků v rámci řízení o shovívavosti a

  a) všechny nově předložené dokumenty v neprospěch poskytnuté žadatelem o shovívavost a

  Pozměňovací návrh   32

  Návrh směrnice

  Článek 7 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 7a

   

  Oznamování nezákonné činnosti

   

  1. Osoba, která má rozumné důvody domnívat se, že jiná osoba spáchala nebo se chystá spáchat jednání, které tato směrnice zakazuje, může oznámit orgánu pro hospodářskou soutěž podrobnosti týkající se dané věci a požádat, aby byla v rámci tohoto oznámení utajena její totožnost.

   

  2. Orgán pro hospodářskou soutěž utají totožnost osoby, která mu podala oznámení podle čl. 7 odst. 1 a byla ujištěna, že bude její totožnost utajena.

  Odůvodnění

  Aby byly osoby z řad veřejnosti podněcovány k poskytování informací orgánům pro hospodářskou soutěž, měla by tato směrnice výslovně zahrnovat ochranu totožnosti oznamovatelů. I v případě, že poskytnuté informace nebudou dostatečné k prokázání existence kartelové dohody, umožní orgánu pro hospodářskou soutěž zahájit vyšetřování.

  Pozměňovací návrh   33

  Návrh směrnice

  Čl. 8 – odst. 1 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Členské státy zajistí, aby mohly vnitrostátní soudy uložit stranám, třetím osobám a jejich právním zástupcům sankce v případě, že:

  1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní soudy skutečně ukládaly stranám, třetím osobám a jejich právním zástupcům sankce v případě, že:

  Pozměňovací návrh   34

  Návrh směrnice

  Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod iii

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  iii) strana, která důkazy zničila, věděla, že důkazy jsou důležité pro probíhající nebo budoucí řízení o náhradě škody, která sama zahájila nebo která byla zahájena proti ní;

  iii) strana, která důkazy zničila, věděla nebo mohla rozumně vyvodit, že důkazy jsou důležité pro probíhající nebo budoucí řízení o náhradě škody, která sama zahájila nebo která byla zahájena proti ní;

  Pozměňovací návrh   35

  Návrh směrnice

  Čl. 9 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Členské státy zajistí, aby v případě, že vnitrostátní soudy v řízeních o náhradu škody rozhodují o dohodách, rozhodnutích nebo jednáních podle článků 101 nebo 102 Smlouvy nebo podle vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži, které jsou již předmětem pravomocného rozhodnutí vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž nebo odvolacího soudu o protiprávním jednání, nemohly tyto soudy rozhodnout v rozporu s takovýmto konstatováním protiprávního jednání. Touto povinností nejsou dotčena práva a povinnosti podle článku 267 Smlouvy.

  Členské státy zajistí, aby v případě, že vnitrostátní soudy v řízeních o náhradu škody rozhodují o dohodách, rozhodnutích nebo jednáních podle článků 101 nebo 102 Smlouvy nebo podle vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži, které jsou již předmětem pravomocného rozhodnutí vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž nebo odvolacího soudu o protiprávním jednání, nemohly tyto soudy rozhodnout v rozporu s takovýmto konstatováním protiprávního jednání. Touto povinností nejsou dotčena práva a povinnosti podle článku 267 Smlouvy, dále právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na obhajobu podle článků 47 a 48 Listiny a právo na spravedlivé řízení podle článku 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. V souladu s tím jsou rozhodnutí vnitrostátních orgánů a soudů příslušných pro hospodářskou soutěž závazná, pokud při vyšetřování nedošlo ke zjevným chybám a pokud byla dodržena práva na obhajobu.

  Odůvodnění

  Aby byla zajištěna práva spotřebitelů a podniků na obhajobu, nebudou rozhodnutí závazná, pokud byla tato práva porušena.

  Pozměňovací návrh   36

  Návrh směrnice

  Čl. 10 – odst. 2 – bod ii

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  ii) hodnocení takovéhoto jednání jako porušení právních předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže nebo vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži;

  ii) skutečnostech, které kvalifikují takovéto jednání jako porušení právních předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže nebo vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži;

  Pozměňovací návrh   37

  Návrh směrnice

  Čl. 10 – odst. 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  5. Členské státy zajistí, aby v případě, že orgán pro hospodářskou soutěž přijme opatření za účelem šetření nebo zahájí řízení s ohledem na protiprávní jednání, jehož se týká žaloba o náhradu škody, byl běh promlčecí lhůty přerušen. Toto přerušení běhu lhůty skončí nejdříve jeden rok poté, co rozhodnutí o protiprávním jednání nabylo právní moci nebo bylo řízení jinak ukončeno.

  5. Členské státy zajistí, aby v případě, že orgán pro hospodářskou soutěž přijme opatření za účelem šetření nebo zahájí řízení s ohledem na protiprávní jednání, jehož se týká žaloba o náhradu škody, byl běh promlčecí lhůty přerušen. Toto přerušení běhu lhůty skončí nejdříve dva roky poté, co rozhodnutí o protiprávním jednání nabylo právní moci nebo bylo řízení jinak ukončeno.

  Odůvodnění

  Vzhledem ke komplexnímu ekonomickému charakteru a ke skutečnosti, že je kvůli asymetriím informací, zvláště u spotřebitelů, obtížné vznášet včas nároky na náhradu škody způsobené protisoutěžním jednáním, je vhodné prodloužit přerušení běhu lhůty o jeden rok, aby bylo účinně zaručeno právo žalobců na plnou náhradu škody.

  Pozměňovací návrh   38

  Návrh směrnice

  Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  5a. Bez ohledu na odstavce 1 až 4 tohoto článku jsou žaloby o náhradu škody podávány do deseti let od událostí, které k nim daly důvod.

  Pozměňovací návrh   39

  Návrh směrnice

  Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a. Členské státy zajistí, aby měl vnitrostátní soud pravomoc odhadnout, jaká část navýšené ceny byla přenesena.

  Odůvodnění

  Je nutné vyjasnit, že vnitrostátní soud má pravomoc odhadnout, jaká část navýšené ceny byla přenesena, aby mohl napravit problémy, jako je např. asymetrie informací.

  Pozměňovací návrh   40

  Návrh směrnice

  Čl. 12 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Pokud byly navýšené ceny přeneseny na osoby na další úrovni dodavatelského řetězce, pro něž je z právního hlediska nemožné požadovat náhradu škody, nesmí žalovaný použít obhajobu uvedenou v předchozím odstavci.

  vypouští se

  Odůvodnění

  Je obtížné posoudit, jaká by byla definice „právní nemožnosti“. Kromě toho by právní překážky, kvůli nimž by pro nepřímé zákazníky bylo „z právního hlediska nemožné“ požadovat náhradu škody za utrpěnou újmu, porušovaly judikaturu Evropského soudního dvora (srov. Courage a Crehan; Manfredi), a tudíž by k nim především vůbec nemělo dojít. Navrhovaná formulace může vést k přiznání náhrady škody žalobcům, kteří neutrpěli žádnou újmu, nebo k nadměrnému odškodnění.

  Pozměňovací návrh   41

  Návrh směrnice

  Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Členské státy zajistí, že soud má pravomoc odhadnout, jaká část navýšené ceny byla přenesena.

  Členské státy zajistí, že soud má pravomoc odhadnout, jaká část navýšené ceny byla přenesena. Soudům budou pomáhat jasné, jednoduché a komplexní obecné pokyny vydané Komisí.

  Pozměňovací návrh   42

  Návrh směrnice

  Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Aby bylo zajištěno, že žaloby o náhradu škody pocházející z různých úrovní dodavatelského řetězce nepovedou k vícenásobné odpovědnosti protiprávně jednajícího subjektu, zajistí členské státy, aby v případech, kdy bylo prokázáno, že došlo k plnému či částečnému přenesení navýšené ceny, vnitrostátní soudy, které projednávají žalobu o náhradu škody, neměly možnost přiznat žalující straně náhradu škody za tuto část přenesení navýšení. Soud má pravomoc odhadnout, jaká část navýšení ceny byla přenesena na přímého nebo nepřímého odběratele.

  Pozměňovací návrh   43

  Návrh směrnice

  Článek 16

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Členské státy zajistí, aby se v případě protiprávní kartelové dohody předpokládalo, že protiprávní jednání způsobilo škodu. Protiprávně jednající podnik má právo tuto domněnku vyvrátit.

  1. Členské státy zajistí, aby se v případě kartelové dohody předpokládalo, že protiprávní jednání způsobilo škodu. Protiprávně jednající podnik má právo tuto domněnku vyvrátit. Členské státy stanoví, že vnitrostátním soudům je udělena pravomoc odhadnout výši škody.

  2. Členské státy zajistí, aby důkazní břemeno, úroveň důkazů a uvedení skutečností, o něž se žaloba opírá, jež jsou nezbytné pro vyčíslení škody, prakticky neznemožňovaly či nepřiměřeně neztěžovaly uplatnění práva poškozené strany na náhradu škody. Členské státy stanoví, že soudům je udělena pravomoc výši škody odhadnout.

  2. Členské státy zajistí, aby důkazní břemeno, úroveň důkazů a uvedení skutečností, o něž se žaloba opírá, jež jsou nezbytné pro vyčíslení škody, prakticky neznemožňovaly či nepřiměřeně neztěžovaly uplatnění práva poškozené strany na náhradu škody.

  Pozměňovací návrh   44

  Návrh směrnice

  Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a. Členské státy zajistí, aby orgány pro hospodářskou soutěž, které jsou součástí sítě orgánů veřejné moci uplatňujících pravidla hospodářské soutěže Unie, mohly přerušit řízení v případě, že se strany účastnící se těchto řízení podílejí na procesu řešení sporu dohodou ve věci nároku na náhradu škody.

  Odůvodnění

  V zájmu spotřebitelů a podniků je třeba, aby byla náhrada škody nákladově efektivní, včasná a účinná. Proto je třeba podporovat včasné řešení sporů dohodou tím, že se poskytnou pobídky související se stanovením pokut orgány pro hospodářskou soutěž, aby se zajistilo, že náhrada škody bude nákladově efektivní, včasná a účinná. Jestliže orgán pro hospodářskou soutěž považuje vyplacenou náhradu škody za odpovídající a zákonnou, měl by ji následně zohlednit při stanovení své pokuty.

  Pozměňovací návrh   45

  Návrh směrnice

  Čl. 19 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise provede přezkum této směrnice a podá o něm zprávu Evropskému parlamentu a Radě do [...] [bude vypočteno jako 5 let ode dne stanoveného jako lhůta pro provedení této směrnice.]

  Komise provede přezkum této směrnice a podá o něm zprávu Evropskému parlamentu a Radě do [...] [bude vypočteno jako 5 let ode dne stanoveného jako lhůta pro provedení této směrnice.]

   

  Zpráva bude doplněna o soudržné posouzení fungování kolektivního odškodnění a kolektivních mechanismů alternativního řešení sporů v oblasti hospodářské soutěže vycházející ze zkušeností s jejich provedením, přičemž bude zvláště vyhodnocena podstata rozšíření používání takovýchto mechanismů v jiných odvětvích, jakož i zavedení takového mechanismu na úrovni EU s cílem zajistit efektivní ochranu spotřebitelů a vyvážené fungování vnitřního trhu.

  POSTUP

  Název

  Pravidla upravující žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže

  Referenční údaje

  COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD)

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  ECON

  1.7.2013

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  IMCO

  1.7.2013

  Navrhovatel(ka)

         Datum jmenování

  Olle Schmidt

  9.7.2013

  Projednání ve výboru

  14.10.2013

  27.11.2013

  16.12.2013

   

  Datum přijetí

  17.12.2013

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  31

  0

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Pablo Arias Echeverría, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Vicente Miguel Garcés Ramón, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Jutta Steinruck, Marc Tarabella, Kerstin Westphal

  Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

  Luis Manuel Capoulas Santos

  POSTUP

  Název

  Pravidla upravující žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže

  Referenční údaje

  COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD)

  Datum předložení EP

  11.6.2013

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  ECON

  1.7.2013

   

   

   

  Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  ITRE

  1.7.2013

  IMCO

  1.7.2013

  JURI

  1.7.2013

   

  Nezaujetí stanoviska

         Datum rozhodnutí

  ITRE

  8.7.2013

   

   

   

  Přidružený(é) výbor(y)

         Datum oznámení na zasedání

  JURI

  12.12.2013

   

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Andreas Schwab

  18.6.2013

   

   

   

  Projednání ve výboru

  17.10.2013

  25.11.2013

   

   

  Datum přijetí

  27.1.2014

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  40

  3

  4

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Pervenche Berès, Zdravka Bušić, Sari Essayah, Robert Goebbels, Olle Ludvigsson, Andreas Schwab

  Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

  Marta Andreasen, Alejandro Cercas, António Fernando Correia de Campos, Jürgen Creutzmann, Andrew Duff, Richard Howitt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Verónica Lope Fontagné, George Lyon, Emma McClarkin, Evelyn Regner, Alda Sousa, Alf Svensson

  Datum předložení

  4.2.2014