ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o standardizované přiznání k dani

  4. 2. 2014 - (COM(2013)0721 – C7‑0394/2013 – 2013/0343(CNS)) - *

  Hospodářský a měnový výbor
  Zpravodaj: Ivo Strejček


  Postup : 2013/0343(CNS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0090/2014
  Předložené texty :
  A7-0090/2014
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o standardizované přiznání k dani

  (COM(2013)0721 – C7‑0394/2013 – 2013/0343(CNS))

  (Zvláštní legislativní postup – konzultace)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2013)0721),

  –   s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0394/2013),

  –   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0090/2014),

  1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

  2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

  3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

  5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (1) Směrnice Rady 2006/112/ES12 vyžaduje, aby osoby povinné k dani podávaly přiznání k dani, ale umožňuje členským státům pružnost při určování, které informace potřebují. To vede k vzniku rozdílných pravidel a postupů pro podávání přiznání k dani v Unii, zvýšené složitosti pro hospodářské subjekty a daňových povinností, jež vytváří překážky pro obchod v Unii.

  (1) Směrnice Rady 2006/112/ES12 vyžaduje, aby osoby povinné k dani podávaly přiznání k dani, ale umožňuje členským státům pružnost při určování, které informace potřebují. To vede ke vzniku rozdílných pravidel a postupů pro podávání přiznání k dani v Unii, zvýšené složitosti pro hospodářské subjekty, ke zbytečné administrativní zátěži pro daňové orgány členských států i osoby povinné k dani, k vytváření příležitostí pro spáchání podvodů s DPH a daňovým povinnostem, jež vytváří překážky pro obchod v Unii, a ke zbytečným nákladům jak pro daňové orgány členských států, tak pro osoby povinné k dani.

  _____________

  _____________

  12 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

  12 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

  Pozměňovací návrh   2

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2) Ke snížení zatížení hospodářských subjektů a zlepšení fungování vnitřního trhu by mělo být pro všechny hospodářské subjekty, které obchodují v Unii, zavedeno standardizované přiznání k dani. Používání těchto přiznání by mělo usnadnit kontrolu přiznání k DPH členskými státy.

  (2) Ke snížení zatížení hospodářských subjektů a zlepšení fungování vnitřního trhu by mělo být pro všechny hospodářské subjekty, které obchodují v Unii, zavedeno standardizované přiznání k dani, přičemž používání těchto přiznání by mělo usnadnit výběr i placení DPH a kontrolu přiznání k DPH daňovými orgány členských států. Mělo by rovněž pomoci hospodářským subjektům dodržovat právní předpisy v oblasti DPH, a snížit tak míru chybovosti, a v neposlední řadě přispět ke snížení nebo dokonce eliminování podvodů s DPH a ztrát příjmů z DPH.

  Pozměňovací návrh   3

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (3) Je nezbytné, aby administrativní zátěž byla snížena na minimum. Informace vyžadované ve standardizovaném přiznání k dani by proto měly být omezeny na nevelký soubor povinných informací. Kromě toho, pokud jde o standardizované přiznání k dani a jiná přiznání, by členské státy neměly mít možnost požadovat jiné informace, než které jsou stanoveny v hlavě XI kapitole 5 směrnice.

  (3) Je nezbytné, aby administrativní zátěž byla snížena na minimum. Informace vyžadované ve standardizovaném přiznání k dani by proto měly být omezeny na nevelký soubor povinných informací. Kromě toho, pokud jde o standardizované přiznání k dani a jiná přiznání, by členské státy neměly mít možnost požadovat jiné informace, než které jsou stanoveny v hlavě XI kapitole 5 směrnice. Potenciál standardních přiznání k DPH se bude moci plně rozvinout pouze v případě, že členské státy důsledně a včas provedou tuto směrnici ve svých vnitrostátních právních a správních předpisech, aniž by se odchýlily od oblasti její působnosti.

  Pozměňovací návrh   4

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 9 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (9a) Daňové orgány členských států by měly svým úředníkům a osobám povinným k dani poskytnout internetové tutoriály informující o správných postupech pro elektronické podání, aby se zajistilo, že podávání standardizovaných přiznání k DPH bude probíhat náležitým a bezpečným způsobem.

  Pozměňovací návrh   5

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 14 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (14a) S cílem dále snížit zatížení hospodářských subjektů a zlepšit fungování vnitřního trhu by se požadavky týkající se informací ve standardizovaných přiznáních k DPH měly sjednotit ve všech členských státech a Komise by měla do pěti let od vstupu této směrnice v platnost zhodnotit provádění této směrnice z tohoto hlediska a případně předložit návrhy.

  Pozměňovací návrh   6

  Návrh směrnice

  Čl. 2. – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a. Do ...* [Úř. věst.: vložte prosím datum: 5 let od vstupu této směrnice v platnost] Komise přezkoumá přiměřenost této směrnice v zájmu dalšího snížení zatížení hospodářských subjektů a zlepšení fungování vnitřního trhu. Výsledky přezkumu předá Evropskému parlamentu a Radě, v případě potřeby spolu s příslušnými legislativními návrhy.

  Pozměňovací návrh   7

  Návrh směrnice

  Čl. 3 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

  Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Do tří měsíců od svého zveřejnění bude k dispozici ve formě konsolidované se směrnicí, kterou pozměňuje.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Daň z přidané hodnoty (DPH) je v Evropské unií všeobecná spotřební daň se širokým základem vycházející z přidané hodnoty všech komerčních činností, které až na některé výjimky zahrnují veškerou produkci a distribuci zboží a poskytování služeb. DPH se za normálních okolností nevztahuje na zboží nebo služby určené k vývozu. Vztahuje se však na dovoz, což producenty EU staví do stejné výchozí pozice vůči konkurenčním subjektům sídlícím mimo EU, které na vnitřní trh zboží a služby dovážejí.

  DPH je nepřímá daň, kterou v důsledku platí konečný spotřebitel. Je účtována jako procento z ceny placené kupujícím prodávajícímu a je vybírána prostřednictvím dílčích plateb, kdy každá osoba povinná k dani (registrovaní plátci DPH: firmy i živnostníci) odečítá z hodnoty DPH, kterou naúčtovala, hodnotu daně, kterou zaplatila jiným osobám povinným k dani při nákupu v rámci svých obchodních činností. Tento mechanismus zaručuje neutralitu této daně bez ohledu na množství provedených transakcí.

  Členské země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) uznávají DPH[1] jako prostředek k transparentnímu zvyšování státních příjmů. Podle odhadů Evropské komise (dále jen „Komise“) představuje DPH pro členské státy EU asi 21 % vnitrostátních daňových příjmů. Vzhledem k tomu, že až 12 % DPH není každoročně vůbec vybráno, je zapotřebí systém DPH zefektivnit a zamezit řadě podvodů, k nimž v této oblasti dochází.

  Komise odhaduje, že zavedením standardizovaného přiznání k DPH bude možno každý kalendářní rok snížit administrativní náklady související s výběrem DPH až o 15 miliard EUR. To by představovalo více než vítanou úlevu pro výdajovou stranu veřejných rozpočtů členských států EU, a to nejen v době krize.

  Zpravodaj oceňuje, že Komise svým návrhem usiluje o zvýšení účinnosti výběru DPH a zároveň o omezení byrokracie a snížení souvisejících nákladů pro daňové orgány členských států i osoby povinné k dani. Zpravodaj vítá i cíl snížit požadavky na informace tak, aby se podávaly jen ty, které jsou pro řízení a výběr DPH skutečně nezbytné. Návrh tímto způsobem dosahuje rozumné rovnováhy a proporcionality mezi nutností omezit zatížení hospodářských subjektů a odstranit překážky bránící řádnému fungování vnitřního trhu.

  Zpravodaj rovněž sdílí názor, že pokud všechny hospodářské subjekty budou moci podávat daňovým orgánům členských států, v nichž působí, přiznání k DPH ve společném, pokud možno elektronickém formátu, s dvaceti šesti standardizovanými položkami, je pravděpodobné, že se při podávání přiznání k DPH ušetří čas všech zúčastněných osob, že se bude lépe předcházet chybám a že již vzniklé chyby se budou moci snadněji opravovat, což zvýší kontrolní kapacitu daňových orgánů v Unii.

  Zpravodaj se také domnívá, že je rozumné, aby se v zájmu podpory zásady subsidiarity umožnilo členským státům požadovat dodatečné informace pro řízení a správu DPH v určitých regionech, na určitých územích či v rámci zvláštních režimů povolených na základě výjimky právními předpisy v oblasti DPH (viz směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006).

  Zpravodaj nicméně navrhuje tři pozměňovací návrhy, které návrh Komise dále upřesní a doplní s cílem:

  1) vyzdvihnout, že zavedením standardizovaného přiznání k DPH by se měly jak pro daňové orgány členských států, tak pro osoby povinné k dani snížit zbytečné náklady, které vyplývají z rozdílnosti pravidel a postupů, jež se nyní v Unii na podávání přiznání k DPH vztahují;

  2) poukázat za to, že používání standardizovaných přiznání by mělo usnadnit výběr i placení DPH a kontrolu přiznání k DPH ze strany daňových orgánů členských států s cílem zamezit podvodům s DPH, zejména těm, které jsou spojeny s přeshraničními obchodními aktivitami (např. tzv. kolotočovým podvodům[2]).

  3) zdůraznit, že v zájmu náležitého a bezpečného podávání standardizovaného přiznání k DPH je třeba, aby daňové orgány členských států nabídly úředníkům a osobám povinným k dani možnost, aby se o správných postupech pro elektronické podání informovali formou internetových tutoriálů.

  Ze všech výše uvedených důvodů zpravodaj Hospodářskému a měnovému výboru Evropského parlamentu (ECON) doporučuje, aby návrh Komise v pozměněném znění schválil.

  ***

  • [1]  DPH bývá také označována jako daň ze zboží a služeb.
  • [2]  Kolotočový podvod využívající princip „chybějícího obchodníka“ (v angličtině označovaný též jako „missing trader intra-community fraud“ neboli MTIC) představuje nezákonné krácení členského státu na dani z přidané hodnoty na základě organizované činnosti, která využívá způsobu výběru DPH při obchodování v rámci vícera právních systémů v případě, že se na pohyb zboží mezi právními systémy DPH nevztahuje.

  POSTUP

  Název

  Změna směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o standardizované přiznání k dani

  Referenční údaje

  COM(2013)0721 – C7-0394/2013 – 2013/0343(CNS)

  Datum konzultace s EP

  8.11.2013

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  ECON

  18.11.2013

   

   

   

  Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  ITRE

  18.11.2013

  JURI

  18.11.2013

   

   

  Nezaujetí stanoviska

         Datum rozhodnutí

  ITRE

  27.11.2013

  JURI

  25.11.2013

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Ivo Strejček

  8.10.2013

   

   

   

  Projednání ve výboru

  5.12.2013

  30.1.2014

   

   

  Datum přijetí

  30.1.2014

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  39

  0

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Syed Kamall, Wolf Klinz, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Thijs Berman, Zdravka Bušić, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Thomas Mann, Andreas Schwab, Catherine Stihler

  Datum předložení

  4.2.2014