Postup : 2013/0186(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0095/2014

Předložené texty :

A7-0095/2014

Rozpravy :

PV 11/03/2014 - 17
CRE 11/03/2014 - 17

Hlasování :

PV 12/03/2014 - 8.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0220

ZPRÁVA     ***I
PDF 941kWORD 759k
12. 2. 2014
PE 522.770v03-00 A7-0095/2014

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)

(COM(2013)0410 – C7‑0171/2013 – 2013/0186(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu

(Přepracování – článek 87 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
 PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)

(COM(2013)0410 – C7‑0171/2013 – 2013/0186(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0410),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0171/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené maltskou poslaneckou sněmovnou v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, v němž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. prosince 2013(1),

–   po konzultaci s Výborem regionů,

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

–   s ohledem na dopis, který dne … zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro dopravu a cestovní ruch podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

–   s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0095/2014),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Provádění společné dopravní politiky vyžaduje účinný systém letecké dopravy, který umožňuje bezpečný a pravidelný provoz letových provozních služeb, a tím usnadňuje volný pohyb zboží, osob a služeb.

vypouští se

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění je vzhledem k pátému bodu odůvodnění, který je komplexnější a měl by být zachován, nadbytečný.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Aby se zabránilo tomu, aby očekávaný nárůst letového provozu způsobil či zhoršil přetížení evropského vzdušného prostoru, a to se všemi souvisejícími hospodářskými, environmentálními a bezpečnostními náklady, je zapotřebí napravit roztříštěnost tohoto prostoru, a co nejrychleji začít uplatňovat toto nařízení.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b) Zavedení jednotného evropského nebe by mělo mít pozitivní vliv na růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost v Evropě, zejména prostřednictvím oživení poptávky po kvalifikovaných pracovních místech.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Souběžné dosahování cíle zvýšení bezpečnostních standardů v letovém provozu a zlepšení celkové výkonnosti ATM a ANS v běžném letovém provozu v Evropě vyžaduje, aby byl zohledněn lidský faktor. Proto by měly členské státy uvažovat o zavedení zásad „spravedlivého posuzování“ („just culture“).

(6) Souběžné dosahování cíle zvýšení bezpečnostních standardů v letovém provozu a zlepšení celkové výkonnosti ATM a ANS v běžném letovém provozu v Evropě vyžaduje, aby byl zohledněn lidský faktor. Proto by kromě zavedení zásad „spravedlivého posuzování“ („just culture“) měly být do systému sledování výkonnosti jednotného evropského nebe začleněny relevantní ukazatele výkonnosti.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Členské státy přijaly obecné prohlášení k vojenským otázkám vztahujícím se k jednotnému evropskému nebi18. Podle tohoto prohlášení mají členské státy především rozšiřovat civilně-vojenskou spolupráci a usnadňovat spolupráci mezi vojenskými silami členských států ve všech záležitostech uspořádání letového provozu, pokud a nakolik je považována dotčenými členskými státy za potřebnou.

(7) Členské státy přijaly obecné prohlášení k vojenským otázkám vztahujícím se k jednotnému evropskému nebi18. Podle tohoto prohlášení mají členské státy především rozšiřovat civilně-vojenskou spolupráci a usnadňovat spolupráci mezi vojenskými silami členských států ve všech záležitostech uspořádání letového provozu, pokud a nakolik je považována dotčenými členskými státy za potřebnou, s cílem usnadnit pružné využívání vzdušného prostoru.

__________________

__________________

18 Viz strana 9 v tomto čísle Úředního věstníku.

18 Viz strana 9 v tomto čísle Úředního věstníku.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Aby byl zajištěn stálý a kvalitní dozor nad poskytováním služeb v celé Evropě, měla by být zajištěna dostatečná nezávislost a dostatečné financování vnitrostátních dozorových orgánů. Tato nezávislost by neměla těmto orgánům bránit v plnění jejich správních úkolů.

(10) Aby byl zajištěn stálý, kvalitní a nezávislý dozor nad poskytováním služeb v celé Evropě, měly by být zajištěny dostatečné finanční a lidské zdroje vnitrostátních leteckých úřadů. Tato nezávislost by neměla těmto orgánům bránit v plnění jejich správních úkolů.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Vnitrostátní dozorové orgány mají v provádění jednotného evropského nebe klíčovou úlohu, a Komise by proto měla usnadnit jejich vzájemnou spolupráci s cílem umožnit výměnu osvědčených postupů a vytvořit společný přístup, a to i prostřednictvím posílené spolupráce na regionální úrovni. Tato spolupráce by měla být pravidelná.

(11) Vnitrostátní letecké úřady mají v provádění jednotného evropského nebe klíčovou úlohu. Komise a Evropská agentura pro letectví (EAA) by proto měly usnadnit jejich vzájemnou spolupráci s cílem umožnit výměnu osvědčených postupů a vytvořit společný přístup poskytnutím společné platformy pro takové výměny, a to i prostřednictvím posílené spolupráce na regionální úrovni. Tato spolupráce by měla být pravidelná.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Sociální partneři by měli být lépe informováni a konzultováni v souvislosti se všemi opatřeními, která mají dalekosáhlé sociální důsledky. Na úrovni Unie by měl být konzultován i výbor pro kolektivní vyjednávání zřízený rozhodnutím Komise 98/500/ES19.

(12) Pokud jde o zavádění jednotného evropského nebe, měli by být sociální partneři informováni a konzultováni v souvislosti se všemi opatřeními, která mají dalekosáhlé sociální důsledky. Na úrovni Unie by měl být konzultován i výbor pro kolektivní vyjednávání zřízený rozhodnutím Komise 98/500/ES19.

__________________

__________________

19 Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 27.

19 Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 27.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Poskytování spojovacích, navigačních a přehledových služeb a rovněž meteorologických a leteckých informačních služeb by mělo být organizováno za tržních podmínek, přičemž by měly být brány v úvahu zvláštnosti těchto služeb a zachování vysoké úrovně bezpečnosti.

(13) Poskytování letových navigačních, spojovacích, navigačních a přehledových služeb, služeb navrhování vzdušného prostoru a rovněž meteorologických a leteckých informačních služeb by společně se službami formátování a poskytování údajů všeobecnému letovému provozu mohlo být organizováno za tržních podmínek, přičemž by měly být brány v úvahu zvláštnosti těchto služeb, měla by být zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti a mělo by dojít ke zmírnění dopadu na klima.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Koncepce společných projektů, jejichž cílem je pomoci uživatelům vzdušného prostoru nebo poskytovatelům letových navigačních služeb zdokonalovat sdílenou leteckou navigační infrastrukturu, zdokonalovat letové navigační služby a lépe využívat vzdušný prostor, zejména těch projektů, které mohou být vyžadovány k provádění hlavního plánu ATM, schváleného rozhodnutím Rady 2009/320/ES20 v souladu s čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) Rady č. 219/2007, by neměla ohrozit již existující projekty, o nichž rozhodl jeden nebo více členských států s podobnými cíli. Ustanoveními o financování zavádění společných projektů by neměl být dotčen způsob, jakým jsou tyto společné projekty vytvářeny. Komise může navrhnout, aby na podporu společných projektů bylo v rámci víceletého finančního rámce možné využívat finančních prostředků, jako jsou prostředky transevropské sítě či Evropské investiční banky, a to zejména s cílem urychlit zřízení programu SESAR. Aniž je dotčen přístup k těmto finančním prostředkům, měly by mít členské státy možnost samy rozhodnout o tom, jakým způsobem naloží s příjmy z dražeb povolenek pro odvětví letecké dopravy v rámci systému obchodování s emisemi, a zvážit v tomto ohledu, zda by část těchto příjmů nemohla být využita k financování společných projektů na úrovni funkčních bloků vzdušného prostoru.

(15) Koncepce společných projektů, jejichž cílem je pomoci uživatelům vzdušného prostoru nebo poskytovatelům letových navigačních služeb zdokonalovat sdílenou leteckou navigační infrastrukturu, zdokonalovat letové navigační služby a lépe využívat vzdušný prostor, zejména těch projektů, které mohou být vyžadovány k provádění hlavního plánu ATM, schváleného rozhodnutím Rady 2009/320/ES20 v souladu s čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) Rady č. 219/2007, by neměla ohrozit již existující projekty, o nichž rozhodl jeden nebo více členských států s podobnými cíli. Ustanoveními o financování zavádění společných projektů by neměl být dotčen způsob, jakým jsou tyto společné projekty vytvářeny. Komise může navrhnout, aby na podporu společných projektů bylo v rámci víceletého finančního rámce možné využívat finančních prostředků, jako jsou prostředky nástroje pro propojení Evropy, programu Horizont 2020 či Evropské investiční banky, a to zejména s cílem urychlit zavedení programu SESAR. Aniž je dotčen přístup k těmto finančním prostředkům, měly by mít členské státy možnost samy rozhodnout o tom, jakým způsobem naloží s příjmy z dražeb povolenek pro odvětví letecké dopravy v rámci systému obchodování s emisemi, a zvážit v tomto ohledu, zda by část těchto příjmů nemohla být využita k financování společných projektů na úrovni funkčních bloků vzdušného prostoru. Tam, kde to připadá v úvahu, by měly být společné projekty zaměřeny na to, aby ve všech členských státech mohl existovat soubor základních interoperabilních kapacit.

__________________

__________________

20 Úř. věst. L 95, 9.4.2009, s. 41.

20 Úř. věst. L 95, 9.4.2009, s. 41.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Nebudou-li zavedeny zvláštní mechanismy, mohly by pozemní a vzdušné investiční projekty týkající se hlavního plánu ATM probíhat nekoordinovaně, což by mohlo opozdit účinné zavedení technologií v rámci projektu SESAR.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Koncepce manažera struktury vzdušného prostoru má zásadní význam při zlepšování výkonnosti uspořádání letového provozu na úrovni struktury vzdušného prostoru (dále jen „síť“), neboť centralizuje poskytování některých služeb, které lze nejlépe provádět na úrovni sítě. Aby se usnadnilo řešení krize v letectví, měl by manažer struktury vzdušného prostoru tuto krizi koordinovat.

(16) Koncepce manažera struktury vzdušného prostoru má zásadní význam při zlepšování výkonnosti uspořádání letového provozu na úrovni struktury vzdušného prostoru (dále jen „síť“), neboť centralizuje poskytování některých služeb, které lze nejlépe provádět na úrovni sítě. Aby se usnadnilo řešení krize v letectví, měl by manažer struktury vzdušného prostoru koordinovat opatření zaměřená na prevenci takové krize a na reakci na ni. V této souvislosti by měla za to, aby mezi poskytováním centralizovaných služeb a úlohou orgánu pro kontrolu výkonnosti nedocházelo ke střetům zájmů, odpovídat Komise.

Odůvodnění

Hospodářský regulátor pro odvětví řízení letového provozu v podobě orgánu EU spadajícího do odpovědnosti Komise by zajistil vyšší stupeň nezávislosti a flexibility.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Komise je přesvědčena, že vzdušný prostor lze bezpečně a účinně využívat jen prostřednictvím úzké spolupráce jeho civilních a vojenských uživatelů, zejména na základě koncepce pružného užívání vzdušného prostoru a efektivní civilně-vojenské koordinace stanovené organizací ICAO, a zdůrazňuje důležitost posilování civilně-vojenské spolupráce mezi civilními a vojenskými uživateli vzdušného prostoru.

(17) Komise je přesvědčena, že vzdušný prostor lze bezpečně a účinně využívat jen prostřednictvím úzké spolupráce jeho civilních a vojenských uživatelů, zejména na základě koncepce pružného využívání vzdušného prostoru a efektivní civilně-vojenské koordinace stanovené organizací ICAO, což zdůrazňuje důležitost posilování civilně-vojenské spolupráce mezi civilními a vojenskými uživateli vzdušného prostoru s cílem umožnit pružné využívání vzdušného prostoru.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Přesnost informací o stavu vzdušného prostoru a o konkrétních situacích v letovém provozu a včasné předání těchto informací civilním a vojenským řídícím letového provozu má přímý dopad na bezpečnost a účinnost provozu. Včasný přístup k aktuálním informacím o stavu vzdušného prostoru má zásadní význam pro všechny strany, které chtějí využít dostupných struktur vzdušného prostoru, když předkládají nebo znovu předkládají svůj letový plán.

(18) Přesnost informací o stavu vzdušného prostoru a o konkrétních situacích v letovém provozu a včasné předání těchto informací civilním a vojenským řídícím letového provozu má přímý dopad na bezpečnost a účinnost provozu a mělo by zlepšit předvídatelnost. Včasný přístup k aktuálním informacím o stavu vzdušného prostoru má zásadní význam pro všechny strany, které chtějí využít dostupných struktur vzdušného prostoru, když předkládají nebo znovu předkládají svůj letový plán.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Územní působnost tohoto nařízení v rámci oblasti ICAO NAT by měla být změněna tak, aby zohledňovala stávající a plánovaná ujednání o poskytování služeb a nutnost zajistit soulad při uplatňování pravidel na poskytovatele letových navigačních služeb a uživatele vzdušného prostoru, kteří v této oblasti působí.

vypouští se

Odůvodnění

Zahrnutí severoatlantické oblasti ICAO – NAT – je nevhodné, neboť se jedná o vzdušný prostor nad volným mořem, který nespadá do oblasti působnosti Smluv EU.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Koncepce funkčních bloků vzdušného prostoru, jež mají zlepšit spolupráci mezi poskytovateli letových provozních služeb, je důležitým nástrojem pro zlepšování výkonnosti evropského systému ATM. Za účelem dalšího zlepšení tohoto nástroje by funkční bloky vzdušného prostoru měly být více orientovány na výkonnost a založeny na průmyslových partnerstvích a odvětví by měla být dána větší volnost upravovat je tak, aby bylo možné dosáhnout výkonnostních cílů, a pokud možno tyto cíle překročit.

(24) Koncepce funkčních bloků vzdušného prostoru, jež mají zlepšit spolupráci mezi poskytovateli letových provozních služeb, je důležitým nástrojem pro zlepšování výkonnosti evropského systému ATM. Poskytovatelé letových navigačních služeb by za účelem doplnění tohoto nástroje měli moci uzavírat průmyslová partnerství orientovaná na výkonnost, jež se mohou překrývat s vytvořenými funkčními bloky vzdušného prostoru.

Odůvodnění

Funkční bloky vzdušného prostoru jsou iniciativou států a neměly by bránit uzavírání průmyslových partnerství. Označení průmyslových partnerství jako druhý typ funkčních bloků vzdušného prostoru by rovněž mohlo vést k nedorozumění. To však neznamená, že průmyslová partnerství nemohou dát podnět k vytvoření jednoho či několika funkčních bloků vzdušného prostoru či zlepšit jejich výkonnost.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Aby se posílila orientace poskytovatelů letových navigačních služeb na zákazníka a zvýšila možnost uživatelů vzdušného prostoru ovlivňovat rozhodnutí, která se jich týkají, měla by se zefektivnit konzultace se zúčastněnými stranami ohledně důležitých provozních rozhodnutí poskytovatelů letových navigačních služeb.

(26) Aby se posílila orientace poskytovatelů letových navigačních služeb na zákazníka a zvýšila možnost uživatelů vzdušného prostoru ovlivňovat rozhodnutí, která se jich týkají, měla by se zefektivnit konzultace se zúčastněnými stranami ohledně důležitých provozních rozhodnutí poskytovatelů letových navigačních služeb.

Odůvodnění

Konečnou odpovědnost za investice by měli nést poskytovatelé letových navigačních služeb, neboť odpovědnost za plnění výkonnostních cílů nesou právě oni. Otázky týkající se potřeby koordinovat vzdušné a pozemní investice SESAR by měly být řešeny za pomoci vhodných mechanismů v rámci systému poplatků. (Pozn. překladatele: Pozor!!! V původní textu COMu vypadla část, kterou současný pozměňovací návrh vypouští.)

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) Aby byl zohledněn vývoj v technické nebo provozní oblasti, zejména změnou příloh nebo doplněním ustanovení o uspořádání sítě a systému sledování výkonnosti, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Obsah a rozsah každého přenesení pravomocí jsou podrobně stanoveny v příslušných článcích. Zejména je důležité, aby Komise během přípravné práce uskutečnila vhodné konzultace, včetně konzultací na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby příslušné dokumenty byly souběžně, včas a odpovídajícím způsobem předány Evropskému parlamentu a Radě.

(28) Aby byl zohledněn vývoj v technické nebo provozní oblasti, zejména změnou příloh nebo doplněním ustanovení o uspořádání sítě a systému sledování výkonnosti, výběrem subjektu odpovědného za provádění hlavního plánu ATM (manažer pro realizaci) a definováním jeho povinností, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Obsah a rozsah každého přenesení pravomocí jsou podrobně stanoveny v příslušných článcích. Zejména je důležité, aby Komise během přípravné práce uskutečnila vhodné konzultace, včetně konzultací na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby příslušné dokumenty byly souběžně, včas a odpovídajícím způsobem předány Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Při rozšiřování seznamu služeb uspořádání sítě by Komise měla uskutečnit řádnou konzultaci se zúčastněnými stranami z odvětví.

(29) Při rozšiřování seznamu služeb uspořádání sítě by Komise měla uskutečnit řádnou konzultaci se zúčastněnými stranami z daného odvětví a se sociálními partnery.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) Aby byly zajištěny jednotné podmínky pro provádění tohoto nařízení, zejména pokud jde o výkon pravomocí vnitrostátních dozorových orgánů, výlučné poskytování podpůrných služeb poskytovatelem služeb nebo sdruženími těchto poskytovatelů, nápravná opatření k zajištění souladu s výkonnostními cíli na úrovni Unie a místními výkonnostními cíli, přezkum souladu v souvislosti se systémem poplatků, řízení a přijímání společných projektů pro funkce sítě, funkční bloky vzdušného prostoru, způsoby zapojení zúčastněných stran do důležitých provozních rozhodnutí poskytovatelů letových navigačních služeb, přístup k údajům a ochranu údajů, letecké informace v elektronické podobě a o technický rozvoj a interoperabilitu uspořádání letového provozu, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

(30) Aby byly zajištěny jednotné podmínky pro provádění tohoto nařízení, zejména pokud jde o výkon pravomocí vnitrostátních leteckých úřadů, výlučné poskytování podpůrných služeb poskytovatelem služeb nebo sdruženími těchto poskytovatelů, nápravná opatření k zajištění souladu s výkonnostními cíli na úrovni Unie a místními výkonnostními cíli, přezkum souladu v souvislosti se systémem poplatků, řízení a přijímání společných projektů pro funkce sítě, funkční bloky vzdušného prostoru, způsoby zapojení zúčastněných stran do důležitých provozních rozhodnutí poskytovatelů letových navigačních služeb, přístup k údajům a ochranu údajů, letecké informace v elektronické podobě a o technický rozvoj a interoperabilitu uspořádání letového provozu, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

__________________

__________________

22 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s.13.

22 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s.13.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34) Zakázky na podpůrné služby by měly být případně zadávány v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby23, popřípadě se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb24. Případně by měly být zohledněny také pokyny stanovené v interpretačním sdělení Komise 2006/C 179/02 o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek25.

(34) Zakázky na podpůrné služby by měly být v příslušných případech zadávány v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby23, popřípadě se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb24. Případně by měly být zohledněny také pokyny stanovené v interpretačním sdělení Komise 2006/C 179/02 o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek25.

__________________

__________________

23 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s.114.

23 Úř. věst.J L 134, 30.4.2004, s.114.

24 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.

24 Úř. věst.J L 134, 30.4.2004, s. 1.

25 Úř. věst. C 179, 1.8.2006, s. 2.

25 Úř. věst. C 179, 1.8.2006, s. 2.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) Prohlášení ministrů o letišti v Gibraltaru dohodnuté během prvního ministerského zasedání fóra pro dialog o Gibraltaru, které se konalo dne 18. září 2006 v Córdobě („prohlášení ministrů“), nahradí společné prohlášení o tomto letišti učiněné dne 2. prosince 1987 v Londýně a úplné dodržování uvedeného prohlášení bude považováno za dodržování prohlášení z roku 1987.

(35) Podmínky užší spolupráce týkající se užívání letiště v Gibraltaru byly mezi Španělským královstvím a Spojeným královstvím dohodnuty v Londýně dne 2. prosince 1987 ve společném prohlášení ministrů zahraničí obou zemí. Tyto podmínky nejsou dosud uplatňovány.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36) Toto nařízení se v souvislosti s prohlášením ministrů a na jeho základě použije v plném rozsahu na letiště v Gibraltaru. Aniž je prohlášení ministrů dotčeno, je použití tohoto nařízení a všech souvisejících prováděcích opatření na letiště v Gibraltaru v plném souladu s uvedeným prohlášením a se všemi ujednáními, která jsou v něm obsažena.

vypouští se

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro vytvoření a řádné fungování jednotného evropského nebe s cílem zachovat stávající normy bezpečnosti leteckého provozu, přispět k udržitelnému rozvoji systému letecké dopravy a zlepšit celkovou výkonnost systému uspořádání letového provozu (ATM) a letových navigačních služeb (ANS) pro všeobecný letový provoz v Evropě tak, aby byly splněny požadavky všech uživatelů vzdušného prostoru. Jednotné evropské nebe zahrnuje soudržnou celoevropskou síť tratí, integrovaný provozní vzdušný prostor, systémy uspořádání struktury vzdušného prostoru (dále jen „síť“) a uspořádání letového provozu, které jsou založeny výhradně na bezpečnosti, účinnosti a interoperabilitě, ku prospěchu všech uživatelů vzdušného prostoru.

1. Toto nařízení stanovuje pravidla pro vytvoření a řádné fungování jednotného evropského nebe s cílem zachovat stávající normy bezpečnosti leteckého provozu, přispět k udržitelnému rozvoji systému letecké dopravy, např. snížením dopadu na klima, a zlepšit celkovou výkonnost systému uspořádání letového provozu (ATM) a letových navigačních služeb (ANS) pro všeobecný letový provoz v Evropě tak, aby byly splněny požadavky všech uživatelů vzdušného prostoru. Jednotné evropské nebe zahrnuje ucelenou síť tratí v celé Evropě a s výhradou specifických ujednání se sousedními zeměmi síť tratí ve třetích zemích, integrovaný provozní vzdušný prostor, uspořádání struktury vzdušného prostoru (dále jen „síť“) a uspořádání letového provozu, které je založeno výhradně na bezpečnosti, účinnosti a interoperabilitě, ku prospěchu všech uživatelů vzdušného prostoru.

Odůvodnění

Zavedení jednotného evropského nebe se pozdrželo, mimo jiné kvůli tomu, že nebylo dostatečně koordinováno a prosazováno zavádění technologie na zemi a v menší míře i ve vzdušném prostoru. Funkce „manažera pro realizaci“ by zajistila koordinaci, monitorování a kontrolu tohoto procesu.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Toto nařízení se vztahuje na vzdušný prostor v oblastech ICAO EUR, AFI a NAT, ve kterém členské státy zajišťují poskytování letových provozních služeb v souladu s tímto nařízením. Členské státy mohou toto nařízení rovněž uplatňovat na vzdušný prostor spadající pod jejich pravomoc i v rámci jiných oblastí ICAO za podmínky, že o tom uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

4. Toto nařízení se vztahuje na vzdušný prostor v oblastech ICAO EUR a AFI, ve kterém členské státy zajišťují poskytování letových provozních služeb v souladu s tímto nařízením. Členské státy mohou toto nařízení uplatňovat rovněž na vzdušný prostor spadající pod jejich pravomoc i v rámci jiných oblastí ICAO za podmínky, že o tom uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

Odůvodnění

Zahrnutí severoatlantické oblasti ICAO – NAT – je nevhodné, neboť se jedná o vzdušný prostor nad volným mořem, který nespadá do oblasti působnosti Smluv EU.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Toto nařízení se použije na letiště v Gibraltaru, aniž by byly dotčeny právní postoje Španělského království a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ve sporech o suverenitu nad územím, kde se toto letiště nachází.

5. Toto nařízení se použije na letiště v Gibraltaru, aniž by byly dotčeny právní postoje Španělského království a Spojeného království ve sporech o suverenitu nad územím, kde se toto letiště nachází.

Odůvodnění

V oficiálním sdělení ze dne 20. listopadu 2012 informovalo Španělsko EU, že považuje za nepřijatelné, aby se v právních předpisech EU v oblasti civilního letectví stále zmiňovalo ministerské prohlášení z Córdoby z roku 2006. Španělsko vyzvalo k návratu ke stavu před rokem 2006, tj. k pozastavení uplatňování evropských předpisů v oblasti civilního letectví, tak jak je uvedeno v příslušném pozměňovacím návrhu.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Uplatňování tohoto nařízení na letiště v Gibraltaru se pozastavuje do doby, než bude uplatňován režim podle společného prohlášení ministrů zahraničí Španělského království a Spojeného království ze dne 2. prosince 1987. Vlády Španělska a Spojeného království v tomto smyslu informují o zmíněném datu Radu.

Odůvodnění

V oficiálním sdělení ze dne 20. listopadu 2012 informovalo Španělsko EU, že považuje za nepřijatelné, aby se v právních předpisech EU v oblasti civilního letectví stále zmiňovalo ministerské prohlášení z Córdoby z roku 2006. Španělsko vyzvalo k návratu ke stavu před rokem 2006, tj. k pozastavení uplatňování evropských pravidel v oblasti civilního letectví, tak jak je uvedeno v tomto pozměňovacím návrhu.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. „uspořádáním vzdušného prostoru“ se rozumí plánovací funkce, jejímž prvořadým cílem je maximalizace využití dostupného vzdušného prostoru dynamickým sdílením času a někdy na základě krátkodobých potřeb rovněž rozdělováním vzdušného prostoru pro různé kategorie uživatelů vzdušného prostoru;

7. „uspořádáním vzdušného prostoru“ se rozumí plánovací služba, jejímž prvořadým cílem je maximalizace využití dostupného vzdušného prostoru dynamickým sdílením času a někdy na základě krátkodobých potřeb rovněž rozdělováním vzdušného prostoru mezi různé kategorie uživatelů vzdušného prostoru, a strategická funkce související s navrhováním vzdušného prostoru;

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12. „oblastní službou řízení“ se rozumí služba řízení letového provozu pro řízené lety v bloku vzdušného prostoru;

12. „oblastní službou řízení“ se rozumí služba řízení letového provozu pro řízené lety v určité oblasti řízení;

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15. „krizí v letectví“ se rozumí okolnosti, za nichž je kapacita vzdušného prostoru neobvykle snížena v důsledku významných nepříznivých meteorologických podmínek či nedostupnosti rozsáhlých částí vzdušného prostoru buď z přírodních, nebo politických důvodů;

15. „krizí v letectví“ se rozumějí okolnosti, za nichž je kapacita vzdušného prostoru neobvykle snížena v důsledku významných nepříznivých meteorologických podmínek či nedostupnosti rozsáhlých částí vzdušného prostoru z přírodních, zdravotních, bezpečnostních, vojenských nebo politických důvodů;

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16. „souborem služeb“ se rozumějí dvě nebo více letových navigačních služeb;

16. „souborem služeb“ se rozumějí dvě nebo více služeb poskytovaných týmž subjektem;

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

17. „osvědčením“ se rozumí doklad vydaný vnitrostátním dozorovým orgánem v jakékoliv podobě v souladu s vnitrostátním právem, který potvrzuje, že poskytovatel letové navigační služby splňuje požadavky na poskytování specifické služby;

17. „osvědčením“ se rozumí doklad vydaný Evropskou agenturou pro letectví (EAA) nebo vnitrostátním leteckým úřadem v jakékoliv podobě v souladu s příslušným právem, který potvrzuje, že poskytovatel letové navigační služby splňuje požadavky na zajišťování specifické činnosti;

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

18a. „evropskou sítí uspořádání letového provozu“ (EATMN) se rozumí celoevropská síť systémů a složek a dále plány nezbytných provozních a technických změn popsaných v hlavním plánu ATM, které síti umožňují poskytovat v rámci Unie plně interoperabilní letové navigační služby, včetně rozhraní na hranicích se třetími zeměmi, s cílem dosáhnout výkonnostních cílů stanovených tímto nařízením;

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

19. „složkami“ se rozumějí hmotné věci, např. technické vybavení, a nehmotné věci, např. programové vybavení, na kterých závisí interoperabilita Evropské sítě uspořádání letového provozu (EATMN);

19. „složkami“ rozumějí hmotné věci, např. technické vybavení, a nehmotné věci, např. programové vybavení, na kterých závisí interoperabilita sítě EATMN;

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

19a. „manažerem pro realizaci“ se rozumí skupina zúčastněných stran zapojených do provozu, jež byly vybrány Komisí na základě výzvy k podávání návrhů, která je odpovědná na úrovni řízení za provádění hlavního plánu ATM.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

24. „funkčním blokem vzdušného prostoru“ se rozumí blok vzdušného prostoru stanovený na základě provozních požadavků a zřízený bez ohledu na státní hranice, v němž je poskytování letových navigačních služeb a souvisejících funkcí založeno na výkonnosti a optimalizováno tak, aby v každém funkčním bloku vzdušného prostoru byla zajištěna rozšířená spolupráce mezi poskytovateli letových navigačních služeb nebo byl případně zajištěn jednotný poskytovatel;

 

24. „funkčním blokem vzdušného prostoru“ se rozumí blok vzdušného prostoru zřízený bez ohledu na státní hranice, v němž je poskytování letových navigačních služeb a souvisejících funkcí založeno na výkonnosti a optimalizováno pomocí rozšířené spolupráce mezi poskytovateli letových navigačních služeb nebo případně pomocí jednotného poskytovatele;

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

25a. „lidským faktorem“ se rozumějí sociální, kulturní a personální podmínky v rámci uspořádání letového provozu;

Odůvodnění

Lidský faktor musí být sledován a musí tvořit hlavní součást rámce jednotného evropského nebe, zejména s ohledem na významné provozní změny související s hlavním plánem uspořádání letového provozu.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

31. „sítí leteckých tratí“ se rozumí síť specifických tratí pro usměrňování toku všeobecného letového provozu podle potřeb poskytování služeb řízení letového provozu;

31. „sítí leteckých tratí“ se rozumí síť specifických tratí pro usměrňování toku všeobecného letového provozu podle potřeb co nejúčinnějšího poskytování služeb řízení letového provozu;

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

33. „systémem“ se rozumí soubor palubních a pozemních složek, jakož i zařízení v kosmickém prostoru, který zajišťuje podporu letových navigačních služeb pro všechny fáze letu;

33. „systémem“ se rozumí soubor palubních anebo pozemních složek, příp. zařízení v kosmickém prostoru, který zajišťuje podporu letových navigačních služeb pro všechny fáze letu;

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

36. „vnitrostátním dozorovým orgánem“ se rozumí vnitrostátní orgán nebo orgány pověřené členským státem úkoly v oblasti dozoru v souladu s tímto nařízením a příslušné vnitrostátní orgány pověřené úkoly stanovenými v článku 8b nařízení (ES) č. 216/2008;

36. „vnitrostátním leteckým úřadem“ se rozumí vnitrostátní orgán akreditovaný agenturou EAA a pověřený členským státem úkoly stanovenými v tomto nařízení a v nařízení (ES) č. 216/2008;

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

37. „podpůrnými službami“ se rozumějí jiné letové navigační služby než letové provozní služby, jakož i jiné služby a činnosti, které jsou spojeny s poskytováním nebo podporují poskytování letových navigačních služeb;

37. „podpůrnými službami“ se rozumějí komunikační, navigační a dozorové služby, meteorologické služby a poskytování leteckých informací, jakož i jiné služby a činnosti, které jsou spojeny s poskytováním nebo podporují poskytování letových navigačních služeb;

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

38a. „průmyslovým partnerstvím“ se rozumí ujednání o spolupráci v rámci smlouvy uzavřené s cílem zlepšit uspořádání letového provozu mezi různými poskytovateli letových navigačních služeb, včetně manažera struktury vzdušného prostoru, uživatelů vzdušného prostoru, letišť či jiných srovnatelných hospodářských subjektů;

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 38 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

38b. „integrovaným provozním vzdušným prostorem“ se rozumí řízený vzdušný prostor stanovených rozměrů, který zahrnuje vzdušný prostor evropských zemí a s výhradou specifických ujednání vzdušný prostor sousedních třetích zemí, v němž je využívána dynamická alokační struktura a sdílení času, řídící zdroje s lepší výkonností, plně interoperabilní letové navigační služby a kombinovaná řešení s cílem zaměřit se na optimální, předvídatelné a bezpečné užívání vzdušného prostoru pro uskutečnění iniciativy jednotného evropského nebe;

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 38 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

38c. „místními plány výkonnosti“ se rozumějí plány stanovené jedním či několika letovými úřady na místní úrovni, tj. na úrovni funkčního bloku vzdušného prostoru, na regionální nebo celostátní úrovni;

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 38 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

38d. „kvalifikovaným subjektem“ se rozumí subjekt, jemuž může agentura nebo vnitrostátní letecký úřad svěřit konkrétní certifikační nebo dozorový úkol, a to pod svým dohledem a v rámci své odpovědnosti;

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vnitrostátní dozorové orgány

Vnitrostátní letecké úřady

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy společně nebo samostatně buď jmenují, nebo zřídí jeden či více orgánů jako svůj vnitrostátní dozorový orgán, který převezme úkoly jemu svěřené podle tohoto nařízení .

1. Členské státy společně nebo samostatně buď jmenují, nebo zřídí letecký úřad jako svůj vnitrostátní letecký orgán, který převezme úkoly, jež mu jsou svěřeny podle tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 216/2008.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní dozorové orgány jsou právně odlišné a nezávislé zejména z organizačního, hierarchického a rozhodovacího hlediska na jakýchkoliv poskytovatelích letových navigačních služeb nebo na jakémkoli soukromém či veřejném subjektu, který má na činnosti těchto poskytovatelů zájem.

2. Vnitrostátní letecké úřady jsou právně odlišné a nezávislé zejména z organizačního, hierarchického a rozhodovacího hlediska i z hlediska samostatného přidělování ročních rozpočtových prostředků na jakékoli společnosti, organizaci, veřejném nebo soukromém subjektu nebo zaměstnancích, kteří spadají do oblasti činnosti úřadu podle tohoto nařízení a podle článku 1 nařízení (ES) č. 216/2008 nebo kteří mají na činnosti těchto subjektů zájem.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 2, lze vnitrostátní dozorové orgány organizačně propojit s jinými regulačními subjekty a/nebo bezpečnostními orgány.

3. Aniž je dotčen odstavec 2, lze vnitrostátní letecké úřady organizačně propojit s jinými regulačními subjekty, příp. bezpečnostními orgány.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Vnitrostátní dozorové orgány, které nejsou ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost právně odlišné od některého poskytovatele letových navigačních služeb nebo některého soukromého či veřejného subjektu, který má na činnosti těchto poskytovatelů zájem, jak je stanoveno v odstavci 2, musí tento požadavek splnit nejpozději do 1. ledna 2020.

4. Vnitrostátní letecké úřady zajistí ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost či nejpozději do 1. ledna 2017 dodržování ustanovení tohoto článku.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Vnitrostátní dozorové orgány vykonávají své pravomoci nestranně, nezávisle a transparentně. Zejména jsou organizovány, obsazeny personálem, řízeny a financovány tak, aby tímto způsobem mohly vykonávat své pravomoci.

5. Vnitrostátní letecké úřady vykonávají své pravomoci nestranně, nezávisle a transparentně. Zejména jsou organizovány, obsazeny personálem, řízeny a financovány tak, aby tímto způsobem mohly vykonávat své pravomoci.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Zaměstnanci vnitrostátních dozorových orgánů:

6. Zaměstnanci vnitrostátních leteckých úřadů:

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) jsou přijímáni na základě jasných a transparentních pravidel, která zaručují jejich nezávislost, přičemž osoby odpovědné za strategická rozhodnutí jsou jmenovány vládou státu či radou ministrů nebo jiným veřejným orgánem, který přímo nekontroluje poskytovatele letových navigačních služeb ani z těchto služeb nemá prospěch;

a) jsou přijímáni na základě jasných a transparentních pravidel a kritérií, která zaručují jejich nezávislost;

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) jsou vybíráni prostřednictvím transparentního řízení na základě svých příslušných kvalifikací, včetně odpovídající odborné způsobilosti a relevantní praxe mimo jiné v oblasti auditu, letových navigačních služeb a systémů;

b) jsou vybíráni prostřednictvím transparentního řízení na základě své příslušné kvalifikace, včetně odpovídající odborné způsobilosti a relevantní praxe;

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 6 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) nemají být vysíláni poskytovateli letových navigačních služeb nebo společnostmi, jež jsou pod kontrolou těchto poskytovatelů;

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) jednají nezávisle, zejména na jakémkoli zájmu spojeném s poskytovateli letových navigačních služeb a při výkonu funkcí vnitrostátního dozorového orgánu nevyhledávají ani nepřijímají pokyny od žádné vlády ani jiných veřejných či soukromých subjektů;

c) jednají nezávisle a při výkonu funkcí vnitrostátního leteckého úřadu nevyhledávají ani nepřijímají pokyny od žádné vlády ani jiných veřejných či soukromých subjektů, aniž by tím byla dotčena úzká spolupráce jiných příslušných orgánů členských států;

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 6 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) jsou-li osobami odpovědnými za strategická rozhodnutí, audity nebo jiné funkce, které přímo souvisejí s dohledem nad výkonnostními cíli poskytovatelů letových navigačních služeb, nezastávají po skončení pracovního úvazku ve vnitrostátním dozorovém orgánu nejméně po dobu jednoho roku žádnou odbornou ani odpovědnou funkci u žádného poskytovatele letových navigačních služeb.

e) jsou-li osobami, které jsou po dobu více než šesti měsíců odpovědné za strategická rozhodnutí, audity nebo jiné funkce, které přímo souvisejí s dohledem nad výkonnostními cíli poskytovatelů letových navigačních služeb, nezastávají po skončení pracovního úvazku ve vnitrostátním leteckém úřadu žádnou odbornou ani odpovědnou funkci u žádného poskytovatele letových navigačních služeb po dobu:

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 6 – písm. e – bod i (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

i) nejméně dvanácti měsíců v případě zaměstnanců na vedoucích pozicích;

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 6 – písm. e – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ii) nejméně šesti měsíců v případě zaměstnanců na jiných než vedoucích pozicích;

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 6 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) členové vrcholového vedení orgánu jsou jmenováni na pevně stanovenou dobu tří až sedmi let, kterou je možné jednou prodloužit, přičemž z funkce je možné je během jejich funkčního období odvolat, pouze pokud již neplní podmínky stanovené v tomto článku nebo pokud se dopustili pochybení podle vnitrostátního práva.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní dozorové orgány měly k účinnému a včasnému plnění úkolů, které jim toto nařízení přiděluje, potřebné zdroje a schopnosti. Vnitrostátní dozorové orgány mají veškerou pravomoc v oblasti náboru a řízení svých zaměstnanců s využitím vlastních prostředků pocházejících mimo jiné z poplatků za traťové navigační služby, které se stanoví v přiměřeném poměru k úkolům, jež mají tyto orgány plnit v souladu s článkem 4.

7. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní letecké úřady měly k účinnému a včasnému plnění úkolů, které jim toto nařízení přiděluje, potřebné zdroje a schopnosti. Vnitrostátní letecké úřady mají veškerou pravomoc v oblasti náboru a řízení svých zaměstnanců s využitím vlastních prostředků pocházejících mimo jiné z poplatků za traťové navigační služby, které se stanoví v přiměřeném poměru k úkolům, jež mají tyto orgány plnit v souladu s článkem 4.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Členské státy oznámí Komisi název a adresu vnitrostátního dozorového orgánu včetně změn v těchto údajích, jakož i opatření přijatá k zajištění souladu s tímto článkem .

8. Členské státy oznámí Komisi název a adresu vnitrostátního leteckého úřadu včetně změn v těchto údajích, jakož i opatření přijatá k zajištění souladu s tímto článkem.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Komise vytvoří podrobná pravidla, kterými pro účely odst. 6 písm. a) a b) stanoví postupy pro výběr a nábor zaměstnanců. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 3.

9. Komise vytvoří podrobná pravidla, kterými pro účely odst. 6 písm. a) a b) stanoví postupy pro výběr a nábor zaměstnanců. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 3 a stanovují:

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 9 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

a) míru oddělení od jakékoli společnosti, organizace, veřejného nebo soukromého subjektu nebo od zaměstnanců, kteří spadají do oblasti činnosti úřadu podle článku 1 nařízení (ES) č. 21 nebo mají na činnosti takových subjektů zájem, požadovanou orgánem oprávněným ke jmenování s cílem zachovat rovnováhu mezi předcházením střetu zájmů a správní efektivitou;

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 9 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b) příslušnou odbornou způsobilost pracovníků podílejících se na auditech.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Úkoly vnitrostátních dozorových orgánů

Úkoly vnitrostátních leteckých úřadů

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní dozorové orgány uvedené v článku 3 jsou pověřeny zejména těmito úkoly:

1. Vnitrostátní letecké úřady jsou pověřeny zejména těmito úkoly:

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zajišťují dozor nad uplatňováním tohoto nařízení, zejména s ohledem na bezpečnou a účinnou činnost poskytovatelů letových navigačních služeb, kteří poskytují služby vztahující se k vzdušnému prostoru, který spadá pod pravomoc členského státu, jenž tento příslušný orgán jmenoval nebo zřídil;

a) zajišťují dozor nad uplatňováním tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 216/2008, zejména s ohledem na bezpečnou a účinnou činnost poskytovatelů letových navigačních služeb, kteří poskytují služby vztahující se k vzdušnému prostoru, který spadá pod pravomoc členského státu, jenž tento příslušný orgán jmenoval nebo zřídil;

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) udělují osvědčení poskytovatelům letových navigačních služeb v souladu s článkem 8b nařízení (ES) č. 216/2008 a dohlížejí na uplatňování podmínek, za kterých byla udělena;

b) plní nebo delegují všechny nebo část úkolů uvedených v článcích 8b, 8c a 10 nařízení (ES) č. 216/2008 a plní úkol spočívající v zajištění dohledu nad uplatňováním tohoto nařízení, zejména s ohledem na bezpečnou a účinnou činnost poskytovatelů letových navigačních služeb, kteří poskytují služby vztahující se k vzdušnému prostoru, za nějž nesou zodpovědnost členské státy;

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) vydávají průkazy způsobilosti, kvalifikace, doložky a osvědčení řídícím letového provozu v souladu s článkem 8c nařízení (ES) č. 216/2008 a dohlížejí na uplatňování podmínek, za kterých byly vydány;

vypouští se

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) sledují provádění systému poplatků v souladu s články 12 a 13;

e) sledují zavádění systému poplatků v souladu s články 12 a 13, včetně ustanovení o vzájemném dotování podle čl. 13 odst. 7;

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) každoročně podávají příslušným orgánům členského státu, Evropské agentuře pro letectví a Komisi zprávu o činnosti a plnění svých úkolů. Tato zpráva obsahuje přijatá opatření a dosažené výsledky ve vztahu k jednotlivým úkolům uvedeným v tomto článku.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Každý vnitrostátní dozorový orgán provádí řádné inspekce a šetření, aby ověřil soulad s požadavky tohoto nařízení. Dotčený poskytovatel letových navigačních služeb mu tuto činnost usnadňuje.

2. Každý vnitrostátní letecký úřad provádí řádné inspekce a šetření, aby ověřil soulad s požadavky tohoto nařízení. Tuto činnost mu usnadňuje dotčený poskytovatel letových navigačních služeb a příslušný členský stát mu poskytne veškerou podporu nezbytnou k zajištění účinného sledování dodržování právních předpisů.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 5 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Spolupráce vnitrostátních dozorových orgánů

Spolupráce vnitrostátních leteckých úřadů

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vnitrostátní dozorové orgány si vyměňují informace o své činnosti a zásadách rozhodování, postupech a řízeních, jakož i o provádění práva Unie. Spolupracují za účelem koordinace svého rozhodování v celé Unii. Vnitrostátní dozorové orgány jsou účastníky sítě, která se schází v pravidelných intervalech, a v rámci této sítě spolupracují. Členy této sítě jsou i Komise a Agentura Evropské unie pro letectví (dále jen „EAA“), kteří činnost sítě koordinují a podporují a případně síti vydávají doporučení. Komise a agentura EAA usnadňují aktivní spolupráci vnitrostátních dozorových orgánů a vzájemné výměny a využívání služeb zaměstnanců těchto orgánů na základě společné skupiny odborníků, kterou zřídí agentura EAA v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 216/2008.

Vnitrostátní letecké úřady si vyměňují informace o své činnosti a zásadách rozhodování, postupech a řízeních, jakož i o uplatňování práva Unie. Spolupracují za účelem koordinace svého rozhodování v celé Unii. Vnitrostátní letecké úřady jsou účastníky sítě, která se schází v pravidelných intervalech, a to nejméně jednou za rok, a v rámci této sítě spolupracují. Komise a agentura EAA usnadňují aktivní spolupráci vnitrostátních leteckých úřadů a vzájemnou výměnu a využívání služeb zaměstnanců těchto úřadů.

 

Uvedená síť může mimo jiné:

 

a) vytvářet a šířit jednoduché postupy a pokyny pro provádění úkolů orgánu uvedených na seznamu v článku 4;

 

b) poskytovat jednotlivým vnitrostátním leteckým úřadům podporu v otázkách regulace;

 

c) poskytovat Komisi a agentuře EEA stanoviska k vytváření předpisů a certifikaci;

 

d) poskytovat stanoviska, pokyny a doporučení týkající se usnadňování přeshraničního poskytování služeb;

 

e) vypracovávat společná řešení, která mají být uplatněna ve dvou nebo více státech v zájmu splnění cílů hlavního plánu ATM nebo Chicagské úmluvy.

Odůvodnění

Je nutné podrobněji rozvést účel a úkoly sítě. Kromě úkolů vnitrostátních dozorových orgánů podle článku 4 by bylo vhodné zejména zjistit, jaké překážky brání přeshraničnímu poskytování služeb, a to s cílem vyřešit dvoustranné případy a zajistit Komisi poradenství v oblasti vytváření předpisů.

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S výhradou pravidel o ochraně údajů stanovených v článku 22 tohoto nařízení a v nařízení (ES) č. 45/2001 Komise podporuje výměnu informací uvedených v prvním a druhém pododstavci tohoto odstavce mezi členy sítě, pokud možno pomocí elektronických nástrojů, přičemž respektuje důvěrnost obchodních tajemství poskytovatelů letových navigačních služeb.

S výhradou pravidel o ochraně údajů stanovených v článku 22 tohoto nařízení a v nařízení (ES) č. 45/2001 Komise poskytne platformu pro výměnu takových informací mezi členy sítě, pokud možno pomocí elektronických nástrojů, přičemž respektuje důvěrnost obchodních tajemství zúčastněných společností, organizací nebo subjektů.

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní dozorové orgány úzce spolupracují, mimo jiné prostřednictvím pracovních ujednání, s cílem poskytovat si vzájemnou pomoc při plnění svých úkolů v oblasti sledování trhu a v oblasti inspekcí a šetření.

2. Vnitrostátní letecké úřady úzce spolupracují, mimo jiné prostřednictvím pracovních ujednání, s cílem poskytovat si vzájemnou pomoc při plnění svých úkolů v oblasti sledování trhu a v oblasti inspekcí a šetření.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. S ohledem na funkční bloky vzdušného prostoru, které přesahují vzdušný prostor spadající pod pravomoc jednoho členského státu, uzavřou dotčené členské státy dohodu o dozoru, jejž tento článek stanoví, s ohledem na poskytovatele letových navigačních služeb poskytující služby, jež se k těmto blokům vztahují. Aby dotčené vnitrostátní dozorové orgány uvedly tuto dohodu v platnost, vytvoří plán upřesňující způsob své spolupráce.

3. S ohledem na funkční bloky vzdušného prostoru uzavřou dotčené členské státy s ohledem na poskytovatele letových navigačních služeb poskytující služby, jež se vztahují k těmto blokům, dohodu o dozoru podle článku 4. Aby dotčené vnitrostátní letecké úřady uvedly tuto dohodu v platnost, vytvoří plán upřesňující způsob své spolupráce.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Vnitrostátní dozorové orgány úzce spolupracují za účelem zajištění dostatečného dozoru nad poskytovateli letových navigačních služeb, kteří jsou držiteli platného osvědčení některého z členských států a kteří rovněž poskytují služby vztahující se ke vzdušnému prostoru spadajícímu pod pravomoc jiného členského státu. Tato spolupráce zahrnuje ujednání o vyřizování případů nesouladu s tímto nařízením a s platnými společnými požadavky přijatými v souladu s čl. 8b odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

4. Vnitrostátní letecké úřady úzce spolupracují za účelem zajištění dostatečného dozoru nad poskytovateli letových navigačních služeb, kteří jsou držiteli platného osvědčení některého z členských států a kteří rovněž poskytují služby vztahující se ke vzdušnému prostoru spadajícímu pod pravomoc jiného členského státu. Tato spolupráce zahrnuje ujednání o vyřizování případů nesouladu s tímto nařízením a s platnými společnými požadavky přijatými v souladu s čl. 8b odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. V případě poskytování letových navigačních služeb ve vzdušném prostoru spadajícím pod pravomoc jiného členského státu zahrnují ujednání uvedená v odstavcích 2 a 4 dohodu o vzájemném uznávání úkolů v oblasti dozoru stanovených v čl. 4 odst. 1 a 2 a výsledků těchto úkolů. Toto vzájemné uznávání se rovněž uplatňuje, pokud se ujednání o uznávání mezi vnitrostátními dozorovými orgány vztahují na vydávání osvědčení poskytovatelům služeb.

5. V případě poskytování letových navigačních služeb ve vzdušném prostoru spadajícím pod pravomoc jiného členského státu zahrnují ujednání uvedená v odstavcích 2, 3 a 4 dohodu o vzájemném uznávání úkolů v oblasti dozoru stanovených v čl. 4 odst. 1 a 2 a výsledků těchto úkolů. Toto vzájemné uznávání se rovněž uplatňuje, pokud se ujednání o uznávání mezi vnitrostátními dozorovými orgány vztahují na vydávání osvědčení poskytovatelům služeb.

Odůvodnění

Vzájemné uznávání je důležité, také pokud jde o funkční bloky vzdušného prostoru.

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Pokud to dovolují vnitrostátní právní předpisy, a s ohledem na regionální spolupráci mohou vnitrostátní dozorové orgány rovněž uzavřít dohody o rozdělení povinností týkajících se úkolů v oblasti dozoru.

6. Pokud to dovolují vnitrostátní právní předpisy, a s ohledem na regionální spolupráci mohou vnitrostátní letecké úřady rovněž uzavřít dohody o rozdělení povinností týkajících se úkolů v oblasti dozoru.

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní dozorové orgány mohou rozhodnout, aby byly prováděním inspekcí a šetření uvedených v čl. 4 odst. 2 úplně nebo částečně pověřeny kvalifikované subjekty, které splňují požadavky stanovené v příloze I.

1. Agentura EAA a vnitrostátní letecké úřady mohou rozhodnout, aby byly prováděním inspekcí, šetření a jiných úkolů stanovených v tomto nařízení úplně nebo částečně pověřeny kvalifikované subjekty, které splňují požadavky stanovené v příloze I.

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Toto pověření udělené vnitrostátním dozorovým orgánem platí v Unii po dobu tří let, přičemž lze tuto dobu obnovit. Vnitrostátní dozorové orgány mohou dát pokyn k provedení inspekcí a šetření kterémukoliv z kvalifikovaných subjektů se sídlem v Unii .

2. Toto pověření platí v Unii po dobu tří let, přičemž tuto dobu lze obnovit. Agentura EAA a vnitrostátní letecké úřady mohou dát pokyn k provedení inspekcí a šetření kterémukoliv z kvalifikovaných subjektů se sídlem v Unii.

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí Komisi, agentuře EAA a ostatním členským státům kvalifikované subjekty, které pověřily úkoly v souladu odstavcem 1 , přičemž uvedou oblast působnosti každého subjektu a jeho identifikační číslo a veškeré změny, k nimž v tomto ohledu došlo . Komise zveřejní seznam kvalifikovaných subjektů, jejich identifikační čísla a jejich oblasti působnosti v Úředním věstníku Evropské unie a tento seznam průběžně aktualizuje.

3. Agentura EAA a vnitrostátní letecké úřady oznámí Komisi, ostatním členským státům, a případně EAA kvalifikované subjekty, které pověřily úkoly v souladu odstavcem 1, přičemž uvedou oblast působnosti každého subjektu a jeho identifikační číslo a veškeré změny, k nimž v tomto ohledu došlo. Komise zveřejní seznam kvalifikovaných subjektů, jejich identifikační čísla a jejich oblast působnosti v Úředním věstníku Evropské unie a tento seznam průběžně aktualizuje.

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud kvalifikovaný subjekt přestane splňovat požadavky stanovené v příloze I, členské státy pověření zruší. Neprodleně o tom uvědomí Komisi, agenturu EAA a ostatní členské státy.

4. Pokud kvalifikovaný subjekt přestane splňovat požadavky stanovené v příloze I, agentura EAA a vnitrostátní letecké úřady pověření zruší. Neprodleně o tom uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní dozorové orgány jednající v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy vytvoří konzultační mechanismus pro vhodné zapojení zúčastněných stran, včetně organizací profesního zastoupení zaměstnanců zřízených pro účely výkonu jejich úkolů , do provádění jednotného evropského nebe.

1. Vnitrostátní letecké úřady jednající v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy vytvoří konzultační mechanismus pro vhodné zapojení zúčastněných stran, včetně organizací profesního zastoupení zaměstnanců zřízených pro účely výkonu jejich úkolů, do zavádění jednotného evropského nebe.

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Poskytování všech letových navigačních služeb v Unii podléhá v souladu s článkem 8b nařízení (ES) č. 216/2008 osvědčení, které je vydáváno vnitrostátními dozorovými orgány či agenturou EAA, nebo prohlášení, které se předkládá těmto orgánům a této agentuře .

1. Poskytování všech letových navigačních služeb v Unii podléhá v souladu s článkem 8b nařízení (ES) č. 216/2008 osvědčení, které je vydáváno vnitrostátními leteckými úřady či agenturou EAA, nebo prohlášení, které se předkládá těmto úřadům a této agentuře.

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Vydané osvědčení zajišťuje poskytovatelům letových navigačních služeb možnost nabízet své služby členským státům, jiným poskytovatelům letových navigačních služeb, uživatelům vzdušného prostoru a letištím v Unii. V případě podpůrných služeb podléhá tato možnost splnění požadavku uvedeného v čl. 10 odst. 2.

4. Vydané osvědčení zajišťuje poskytovatelům letových navigačních služeb možnost nabízet své služby kterémukoli členskému státu, jiným poskytovatelům letových navigačních služeb, uživatelům vzdušného prostoru a letištím v Unii a sousedním třetím zemím, příp. v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru, s výhradou vzájemné dohody zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Ve vztahu k funkčním blokům vzdušného prostoru stanoveným v souladu s článkem 16 , které přesahují vzdušný prostor spadající pod pravomoc jednoho členského státu, určí dotčené členské státy v souladu s odstavcem 1 tohoto článku alespoň jeden měsíc před zřízením bloku vzdušného prostoru společně jednoho nebo více poskytovatelů letových provozních služeb.

5. Ve vztahu k funkčním blokům vzdušného prostoru stanoveným v souladu s článkem 16 určí dotčené členské státy v souladu s odstavcem 1 tohoto článku alespoň jeden měsíc před zřízením bloku vzdušného prostoru společně jednoho nebo více poskytovatelů letových provozních služeb.

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že v souladu s tímto článkem se poskytovatelé podpůrných služeb mohou za účelem poskytování těchto služeb účastnit hospodářské soutěže v rámci Unie na základě spravedlivých, nediskriminačních a transparentních podmínek.

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že v souladu s tímto článkem neexistují pro poskytovatele podpůrných služeb zákonné překážky, které by omezily jejich schopnost účastnit se hospodářské soutěže v rámci Unie na základě spravedlivých, nediskriminačních a transparentních podmínek.

Požadavek uvedený v tomto článku musí být splněn do 1. ledna 2020.

 

2. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že poskytování letových provozních služeb je odděleno od poskytování podpůrných služeb. Toto oddělení zahrnuje požadavek, aby letové provozní služby a podpůrné služby poskytovaly samostatné podniky.

2. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že poskytovatelé letových navigačních služeb v rámci vypracovávání svých obchodních plánů vyzvou k předkládání nabídek od různých poskytovatelů podpůrných služeb, aby tak byl vybrán finančně i kvalitativně nejvýhodnější poskytovatel. Orgán pro kontrolu výkonnosti stanovený v čl. 11 odst. 2 sleduje při hodnocení plánů výkonnosti, nakolik jsou dodržována ustanovení tohoto odstavce.

3. Při výběru poskytovatele podpůrných služeb zohlední zadavatel těchto služeb zejména jejich nákladovou efektivitu, celkovou kvalitu a bezpečnost.

3. Při výběru externího poskytovatele podpůrných služeb jsou dodržována ustanovení směrnice 2004/18/ES. Závaznými výběrovými kritérii pro zadavatele těchto služeb je zejména rentabilita a energetická účinnost, celková kvalita služeb, interoperabilita a bezpečnost služeb a také transparentnost postupu při zadávání zakázek.

4. Poskytovatel podpůrných služeb může být vybrán pro poskytování služeb ve vzdušném prostoru některého členského státu, pouze pokud:

4. Poskytovatel podpůrných služeb může být vybrán pro poskytování služeb ve vzdušném prostoru některého členského státu, pouze pokud:

a) je držitelem osvědčení podle článku 8b nařízení (ES) č. 216/2008;

a) je držitelem osvědčení podle článku 8b nařízení (ES) č. 216/2008;

b) se jeho hlavní provozovna nachází na území některého členského státu;

b) jeho hlavní provozovna se nachází na území některého členského státu;

c) členské státy nebo státní příslušníci členských států vlastní více než 50 % poskytovatele služeb a skutečně jej přímo či nepřímo kontrolují prostřednictvím jednoho nebo více zprostředkujících podniků, s výhradou ustanovení dohody se třetí zemí, jíž je Unie stranou, a

c) členské státy nebo státní příslušníci členských států vlastní více než 50 % poskytovatele služeb a skutečně jej přímo či nepřímo kontrolují prostřednictvím jednoho nebo více zprostředkujících podniků, s výhradou ustanovení dohody se třetí zemí, jíž je Unie stranou, a

d) poskytovatel služeb splňuje vnitrostátní požadavky týkající se národní bezpečnosti a obrany.

d) poskytovatel služeb splňuje vnitrostátní požadavky týkající se národní bezpečnosti a obrany.

5. Podpůrné služby související s provozem EATMN může poskytovat centralizovaně manažer struktury vzdušného prostoru tak, že se tyto služby v souladu s čl. 17 odst. 3 přidají ke službám uvedeným v čl. 17 odst. 2. Může je rovněž výhradně poskytovat poskytovatel letových navigačních služeb nebo skupina takových poskytovatelů, zejména pokud se jedná o služby související s poskytováním infrastruktury ATM. Komise upřesní postupy pro výběr poskytovatelů nebo skupiny poskytovatelů, založené na odborné způsobilosti a schopnosti zajistit služby nestranně a nákladově efektivním způsobem, a vypracuje celkové posouzení odhadovaných nákladů a přínosů plynoucích z poskytování podpůrných služeb centralizovaným způsobem. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 3. Komise určí poskytovatele či skupinu poskytovatelů v souladu s těmito prováděcími akty.

5. Podpůrné služby související s provozem EATMN může poskytovat centralizovaně manažer struktury vzdušného prostoru tak, že se tyto služby v souladu s čl. 17 odst. 3 přidají ke službám uvedeným v čl. 17 odst. 2. Může je rovněž výhradně poskytovat poskytovatel letových navigačních služeb nebo skupina takových poskytovatelů, zejména pokud se jedná o služby související s poskytováním infrastruktury ATM. Komise upřesní postupy pro výběr poskytovatelů nebo skupiny poskytovatelů, založené na odborné způsobilosti a schopnosti zajistit služby nestranně a nákladově efektivním způsobem, a vypracuje celkové posouzení odhadovaných nákladů a přínosů plynoucích z poskytování podpůrných služeb centralizovaným způsobem. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 3. Komise určí poskytovatele či skupinu poskytovatelů v souladu s těmito prováděcími akty.

 

5a. Komise stanoví podrobné podmínky výběru služeb, na něž se vztahuje tento článek. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 3.

 

5b. Komise vypracuje komplexní studii o provozních, hospodářských, bezpečnostních a sociálních dopadech zavedení tržních principů do poskytování podpůrných služeb a předloží ji do 1. ledna 2016 Evropskému parlamentu a Radě. Tato studie zohlední provádění hlavního plánu ATM a dopad technologií v rámci projektu SESAR na odvětví podpůrných služeb.

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) výkonnostní cíle na úrovni Unie a související místní výkonnostní cíle v klíčových oblastech zahrnujících bezpečnost, životní prostředí, kapacitu a efektivitu nákladů;

a) výkonnostní cíle na úrovni Unie a související místní výkonnostní cíle v klíčových oblastech zahrnujících bezpečnost, životní prostředí, kapacitu a efektivitu nákladů, a to v souladu s cíli hlavního plánu ATM na vysoké úrovni stanovenými pro celé referenční období;

Pozměňovací návrh   92

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) vnitrostátní plány nebo plány pro funkční bloky vzdušného prostoru, včetně výkonnostních cílů, zajišťující soulad s výkonnostními cíli na úrovni Unie a souvisejícími místními výkonnostními cíli ; a

b) místní plány výkonnosti, včetně výkonnostních cílů, zajišťující soulad s výkonnostními cíli na úrovni Unie a souvisejícími místními výkonnostními cíli a

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise určí nezávislý, nestranný a odborně způsobilý orgán, který bude působit jako „orgán pro kontrolu výkonnosti“. Úkolem orgánu pro kontrolu výkonnosti je pomáhat ve spolupráci s vnitrostátními dozorovými orgány Komisi a na základě jejich žádosti i vnitrostátním dozorovým orgánůmprovádění systému sledování výkonnosti uvedeného v odstavci 1. EAAEurocontrol či jiný příslušný subjekt může orgánu pro kontrolu výkonnosti poskytovat odbornou pomoc.

2. Komise určí nezávislý, nestranný a odborně způsobilý orgán, který bude působit jako „orgán pro kontrolu výkonnosti“. Tento orgán bude s účinností od 1. července 2015 vytvořen jakožto evropský hospodářský regulátor pod dohledem Komise. Úkolem orgánu pro kontrolu výkonnosti je pomáhat ve spolupráci s vnitrostátními leteckými úřady Komisi a vnitrostátním leteckým úřadům pomáhat při uplatňování systému sledování výkonnosti uvedeného v odstavci 1 a sledovat jejich práci. Orgán pro kontrolu výkonnosti je na státní i celoevropské úrovni funkčně a právně oddělen od poskytovatele služeb. Odbornou pomoc orgánu pro kontrolu výkonnosti může poskytovat agentura EAA, manažer struktury vzdušného prostoru, organizace Eurocontrol či jiný příslušný subjekt.

Pozměňovací návrh   94

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Vnitrostátní plány či plány pro funkční bloky vzdušného prostoru uvedené v odst. 1 písm. b) vypracují vnitrostátní dozorové orgány a přijme členský stát nebo státy. Tyto plány zahrnou závazné místní cíle a vhodný systém pobídek přijatý členským státem nebo státy. Plány se vypracují po konzultaci s poskytovateli letových navigačních služeb, zástupci uživatelů vzdušného prostoru a případně také s provozovateli a koordinátory letišť.

3. Místní plány výkonnosti uvedené v odst. 1 písm. b) vypracují vnitrostátní letecké úřady a přijme členský stát nebo státy. Tyto plány zahrnou závazné místní cíle a vhodný systém pobídek přijatý členským státem nebo státy. Plány se vypracují po konzultaci s Komisí, orgánem pro kontrolu výkonnosti, poskytovateli letových navigačních služeb, zástupci uživatelů vzdušného prostoru a případně také s provozovateli a koordinátory letišť.

Pozměňovací návrh   95

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Soulad vnitrostátních plánů nebo plánů pro funkční bloky vzdušného prostoru a místních cílů s výkonnostními cíli na úrovni Unie posoudí Komise ve spolupráci s orgánem pro kontrolu výkonnosti .

Soulad místních plánů výkonnosti a místních cílů s výkonnostními cíli na úrovni Unie posoudí Komise ve spolupráci s orgánem pro kontrolu výkonnosti.

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě, že Komise shledá, že vnitrostátní plány či plány pro funkční bloky vzdušného prostoru nebo místní cíle nejsou v souladu s cíli na úrovni Unie , může dotčené členské státy požádat, aby přijaly nezbytná nápravná opatření. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 27 odst. 2.

V případě, že Komise zjistí, že místní plány výkonnosti nebo místní cíle nejsou v souladu s cíli na úrovni Unie, může dotčené členské státy požádat, aby přijaly nezbytná nápravná opatření. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 27 odst. 2.

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise plnění výkonnostních cílů na úrovni Unie a souvisejících místních výkonnostních cílů pravidelně hodnotí .

6. Komise a agentura EAA spolu s orgánem pro kontrolu výkonnosti plnění výkonnostních cílů na úrovni Unie a souvisejících místních výkonnostních cílů pravidelně hodnotí.

Pozměňovací návrh   98

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) shromažďování, uznávání, prověřování, hodnocení a šíření relevantních údajů souvisejících s výkonností letových navigačních služeb a služeb sítě a pocházejících od všech zúčastněných stran, včetně poskytovatelů letových navigačních služeb, uživatelů vzdušného prostoru, provozovatelů letišť, vnitrostátních dozorových orgánů, členských států a Eurocontrolu;

a) shromažďování, uznávání, prověřování, hodnocení a šíření relevantních údajů souvisejících s výkonností letových navigačních služeb a služeb sítě a pocházejících od všech zúčastněných stran, včetně poskytovatelů letových navigačních služeb, uživatelů vzdušného prostoru, provozovatelů letišť, agentury EAA, vnitrostátních leteckých úřadů, členských států a Eurocontrolu;

Pozměňovací návrh   99

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) výběru vhodných klíčových oblastí výkonnosti na základě dokumentu ICAO č. 9854 „Provozní koncepce celosvětového uspořádání letového provozu“ odpovídajících oblastem uvedeným ve výkonnostním rámci hlavního plánu ATM, včetně otázek bezpečnosti, životního prostředí, kapacity a efektivity nákladů, a upravených v případě potřeby tak, aby zohledňovaly specifické potřeby jednotného evropského nebe a příslušné cíle pro tyto oblasti, a stanovení omezeného počtu klíčových ukazatelů výkonnosti pro měření výkonnosti;

b) výběru vhodných klíčových oblastí výkonnosti na základě dokumentu ICAO č. 9854 „Provozní koncepce celosvětového uspořádání letového provozu“ odpovídajících oblastem uvedeným ve výkonnostním rámci hlavního plánu ATM, včetně otázek bezpečnosti, životního prostředí, kapacity, efektivity nákladů a lidského faktoru, a upravených v případě potřeby tak, aby zohledňovaly specifické potřeby jednotného evropského nebe a příslušné cíle pro tyto oblasti, a stanovení omezeného počtu klíčových ukazatelů výkonnosti pro měření výkonnosti. zvláštní pozornost je věnována ukazatelům výkonnosti v oblasti bezpečnosti;

Pozměňovací návrh   100

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) stanovení a revizi výkonnostních cílů na úrovni Unie a souvisejících místních výkonnostních cílů, které zohlední příslušné údaje získané na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni funkčních bloků vzdušného prostoru;

c) stanovení a revizi výkonnostních cílů na úrovni Unie a souvisejících místních výkonnostních cílů, které zohlední příslušné údaje získané na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni funkčních bloků vzdušného prostoru; výkonnostní cíle na úrovni Unie se stanoví za účelem zajištění toho, aby si každý funkční blok vzdušného prostoru zachoval dostatečnou flexibilitu nutnou pro dosahování nejlepších výsledků;

Odůvodnění

Je nutné dát podnět k větší výkonnosti funkčních bloků vzdušného prostoru a zároveň zajistit, aby cíle na úrovni Unie neomezovaly flexibilitu nezbytnou pro dosažení lepších výsledků.

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) kritériích, podle kterých vnitrostátní dozorové orgány stanovují vnitrostátní plány výkonnosti nebo plány výkonnosti pro funkční bloky vzdušného prostoru, které obsahují místní výkonnostní cíle a systémy pobídek. Tyto plány výkonnosti:

d) kritériích, podle kterých vnitrostátní letecké úřady stanovují místní plány výkonnosti, které obsahují místní výkonnostní cíle a systémy pobídek. Tyto plány výkonnosti:

Pozměňovací návrh   102

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) vycházejí z obchodních plánů poskytovatelů letových provozních služeb;

i) vycházejí z obchodních plánů poskytovatelů letových provozních služeb, které naopak přihlížejí k provádění hlavního plánu ATM;

Pozměňovací návrh   103

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) hodnocení místních výkonnostních cílů na základě vnitrostátního plánu nebo plánu pro funkční bloky vzdušného prostoru;

e) hodnocení místních výkonnostních cílů na základě místního plánu výkonnosti;

Pozměňovací návrh   104

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) sledování vnitrostátních plánů výkonnosti nebo plánů výkonnosti pro funkční bloky vzdušného prostoru, včetně příslušných varovných mechanismů;

f) sledování místních plánů výkonnosti, včetně příslušných varovných mechanismů;

Pozměňovací návrh   105

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) kritériích pro udělení sankcí za nesoulad s výkonnostními cíli na úrovni Unie a souvisejícími místními výkonnostními cíli v daném referenčním období a pro podporu varovných systémů;

g) kritériích pro udělení sankcí a mechanismů náhrad za nesoulad s výkonnostními cíli na úrovni Unie a souvisejícími místními výkonnostními cíli v daném referenčním období a pro podporu varovných systémů;

Odůvodnění

Kromě zavedení sankcí je nutné rovněž stanovit vhodný mechanismus náhrad s cílem vyřešit problém způsobený nedostatečnou synchronizací při provádění programu SESAR a z toho vyplývající ztrátou investic.

Pozměňovací návrh   106

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise je oprávněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26, v nichž stanoví podrobná pravidla pro řádné fungování systému sledování výkonnosti v souladu s body uvedenými v tomto odstavci .

Komise je oprávněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26, v nichž stanoví výkonnostní cíle na úrovni Unie a podrobná pravidla pro řádné fungování systému sledování výkonnosti v souladu s body uvedenými v tomto odstavci.

Pozměňovací návrh   107

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a. Komise vypracuje studii o možných dopadech chování subjektů, které nejsou poskytovateli letových navigačních služeb v rámci systému ATM, například provozovatelů letišť, koordinátorů letišť a provozovatelů letecké dopravy, na účinné fungování evropské sítě ATM.

 

Do rámce studie spadá mimo jiné:

 

a) zjištění, které subjekty, jež nejsou poskytovateli letových navigačních služeb v rámci systému ATM, mohou mít vliv na výkonnost sítě;

 

b) účinky, které má chování těchto subjektů na výkonnost letových navigačních služeb, pokud jde o klíčové oblasti bezpečnosti, životního prostředí a kapacity;

 

c) možnost vytvoření ukazatelů výkonnosti a klíčových ukazatelů výkonnosti pro tyto subjekty;

 

d) veškerý přínos, který může mít pro evropskou síť ATM zavedení dodatečných ukazatelů výkonnosti a klíčových ukazatelů výkonnosti, a jakékoli překážky bránící dosažení optimální výkonnosti.

 

Práce na studii byla měla být zahájena nejpozději 12 měsíců od zveřejnění tohoto nařízení a skončit nejpozději do 12 měsíců od zahájení; výsledek této studie zohlední následně Komise a členské státy s cílem rozšířit působnost systému sledování výkonnosti, tak aby v souladu s ustanoveními tohoto článku zahrnoval veškeré dodatečné ukazatele výkonnosti a klíčové ukazatele výkonnosti pro budoucí referenční období.

Odůvodnění

Systém sledování výkonnosti je zaměřen zejména na poskytovatele služeb jakožto hlavní subjekty systému ATM. Je zjevné, že výsledky z hlediska výkonnosti evropské sítě ATM mohou ovlivnit i jiné subjekty v rámci tohoto systému. Proto by měla Komise za podpory orgánu pro kontrolu výkonnosti vypracovat studii s cílem porozumět tomu, jakým způsobem jiné subjekty ATM ovlivňují výkonnost sítě, a vytvořit pro tyto subjekty dodatečné ukazatele výkonnosti a klíčové ukazatele výkonnosti, které by byly zavedeny pro budoucí referenční období daného systému.

Pozměňovací návrh   108

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Náklady, jež je v této souvislosti třeba zohlednit, zahrnují náklady stanovené na zařízení a služby poskytované a uskutečňované podle Evropského oblastního navigačního plánu ICAO. Zahrnují  i náklady, které vzniknou vnitrostátním dozorovým orgánům nebo kvalifikovaným subjektům, a další náklady, jež vzniknou příslušnému členskému státu a poskytovateli služeb v souvislosti s poskytováním letových navigačních služeb. Nezahrnují náklady na sankce uložené členskými státy uvedené v článku 33 ani náklady na nápravná opatření nebo sankce uvedené v čl. 11 odst. 5 .

4. Náklady, jež je v této souvislosti třeba zohlednit, zahrnují náklady stanovené na zařízení a služby poskytované a uskutečňované podle Evropského oblastního navigačního plánu ICAO. Zahrnují i náklady, které vzniknou vnitrostátním leteckým úřadům nebo kvalifikovaným subjektům, a další náklady, jež vzniknou příslušnému členskému státu a poskytovateli služeb v souvislosti s poskytováním letových navigačních služeb. Nezahrnují náklady na sankce uložené členskými státy uvedené v článku 33 ani náklady na nápravná opatření nebo sankce uvedené v čl. 11 odst. 5 .

Pozměňovací návrh   109

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy vyvinou v souvislosti s funkčními bloky vzdušného prostoru a v rámci svých příslušných rámcových dohod přiměřené úsilí, aby se dohodly na společných zásadách režimu poplatků.

5. Členské státy vyvinou v souvislosti s funkčními bloky vzdušného prostoru a v rámci svých příslušných rámcových dohod přiměřené úsilí, aby se dohodly na společných zásadách režimu poplatků, s cílem dosáhnout jednotného poplatku, a to v souladu s příslušnými plány výkonnosti členských států.

Pozměňovací návrh   110

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 9 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) poplatky podporují bezpečné, účinné, efektivní a udržitelné poskytování letových navigačních služeb s ohledem na dosažení vysoké úrovně bezpečnosti a efektivity nákladů a plnění výkonnostních cílů, motivují k integrovanému poskytování služeb a snižují dopady letectví na životní prostředí. Pro účely písmene f) a ve vztahu k vnitrostátním plánům výkonnosti nebo plánům výkonnosti pro funkční bloky vzdušného prostoru mohou vnitrostátní dozorové orgány zavést mechanismy, včetně pobídek spočívajících ve finančním zvýhodnění či znevýhodnění, s cílem přimět poskytovatele letových navigačních služeb nebo uživatele vzdušného prostoru k tomu, aby podporovali zlepšení v poskytování letových navigačních služeb, např. zvyšováním kapacity, zkracováním doby zpoždění a udržitelným rozvojem, a zároveň zachovávali optimální úroveň bezpečnosti.

f) poplatky podporují bezpečné, účinné, efektivní a udržitelné poskytování letových navigačních služeb s ohledem na dosažení vysoké úrovně bezpečnosti a efektivity nákladů a plnění výkonnostních cílů, motivují k integrovanému poskytování služeb a snižují dopady letectví na životní prostředí. Pro účely tohoto písmene a ve vztahu k místním plánům výkonnosti mohou vnitrostátní letecké úřady zavést mechanismy, včetně pobídek spočívajících ve finančním zvýhodnění či znevýhodnění, s cílem přimět poskytovatele letových navigačních služeb nebo uživatele vzdušného prostoru k tomu, aby podporovali lepší poskytování letových navigačních služeb, např. zvyšováním kapacity, zkracováním doby zpoždění a udržitelným rozvojem, a zároveň zachovávali optimální úroveň bezpečnosti.

Pozměňovací návrh   111

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. Komise přijme opatření stanovující podrobnosti postupu, podle něhož se mají použít odstavce 1 až 9. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 3.

10. Komise přijme opatření stanovující podrobnosti postupu, podle něhož se mají použít odstavce 1 až 9. Komise může navrhnout finanční mechanismus pro zlepšení synchronizace kapitálových výdajů na palubě letadel i na zemi v souvislosti se zaváděním technologií v rámci programu SESAR. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 3.

Odůvodnění

Nedávné problémy v souvislosti se zaváděním technologie v rámci programu SESAR ukazují, že pokud nebudou přijata cílená opatření, nelze kapitálové výdaje synchronizovat, a příslušná technologie instalovaná na palubě letadel nebo v rámci pozemních systémů tak může být nepoužitelná.

Pozměňovací návrh   112

Návrh nařízení

Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 14a

 

Provádění hlavního plánu ATM

 

1. Provádění hlavního plánu ATM koordinuje Komise. K provádění hlavního plánu ATM v souladu s ustanoveními tohoto nařízení přispívá manažer struktury vzdušného prostoru, orgán pro kontrolu výkonnosti a manažer pro realizaci.

Pozměňovací návrh   113

Návrh nařízení

Článek 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 14b

 

Komise přijme opatření, jež upraví řádné provádění hlavního plánu ATM, včetně vymezení a výběru subjektu odpovědného na úrovni řízení (manažera pro realizaci). Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 3.

Pozměňovací návrh   114

Návrh nařízení

Článek 14 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 14c

 

Manažer pro realizaci doporučí Komisi závazné realizační lhůty a vhodná nápravná opatření týkající se opožděné realizace plánu.

Pozměňovací návrh   115

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Provádění hlavního plánu ATM může být podporováno společnými projekty. Tyto projekty podporují cíle tohoto nařízení, jež spočívají ve zlepšení výkonnosti evropského leteckého systému v klíčových oblastech, jako jsou kapacita, účinnost letů a efektivita nákladů a také udržitelnost životního prostředí, a to v rámci vyšších cílů zajištění bezpečnosti. Cílem společných projektů je včas, koordinovaně a synchronizovaně zavádět funkce ATM, aby se dosáhlo zásadních provozních změn určených v hlavním plánu ATM.

1. Provádění hlavního plánu ATM může být podporováno společnými projekty. Tyto projekty podporují cíle tohoto nařízení, jež spočívají ve zlepšení výkonnosti evropského leteckého systému v klíčových oblastech, jako jsou kapacita, účinnost letů a efektivita nákladů a také udržitelnost životního prostředí, a to v rámci vyšších cílů zajištění bezpečnosti. Cílem společných projektů je včas, koordinovaně a synchronizovaně zavádět funkce ATM, aby se dosáhlo zásadních provozních změn určených v hlavním plánu ATM, včetně identifikace nejvhodnějšího územního rozměru, struktury projektu založené na výkonnosti a přístupu při poskytování služeb, který má manažer pro realizaci uplatňovat. Tam, kde to připadá v úvahu, bude navrhování a provádění společných projektů zaměřeno na to, aby ve všech členských státech mohl existovat soubor základních interoperabilních kapacit.

Pozměňovací návrh   116

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise může přijmout opatření, kterými se vytváří řízení společných projektů a určují se pobídky pro jejich zavádění. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 3. Těmito opatřeními nejsou dotčeny mechanismy pro zavádění projektů týkajících se funkčních bloků vzdušného prostoru sjednaných stranami příslušných bloků.

2. Komise může přijmout opatření, kterými se vytváří řízení společných projektů a určují se pobídky pro jejich zavádění. Orgánem, který řídí realizaci společných projektů, je orgán, který je pověřen prováděním hlavního plánu ATM. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 3. Tato opatření doplňují mechanismy pro zavádění projektů týkajících se funkčních bloků vzdušného prostoru sjednaných stranami příslušných bloků.

Pozměňovací návrh   117

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Společné projekty jsou nástrojem koordinovaného a včasného zavádění provozních zlepšení, jež byla vyvinuta v rámci projektu SESAR. Rozhodujícím způsobem tak přispějí k dosažení cílů na úrovni Unie.

Odůvodnění

Je nanejvýš důležité zdůraznit, že provádění projektu SESAR prostřednictvím společných projektů by mělo probíhat zároveň s dosahováním evropských cílů, a to koordinovaně a včas. Kromě toho by měl být v novém nařízení uveden odkaz na prováděcí nařízení (ES) č. 409/2013.

Pozměňovací návrh   118

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby zřídily a prováděly funkční bloky vzdušného prostoru založené na integrovaném poskytování letových provozních služeb s cílem dosáhnout požadované kapacity a účinnosti sítě uspořádání letového provozu v rámci jednotného evropského nebe, udržet vysokou úroveň bezpečnosti, a přispět tak k celkové výkonnosti systému letecké dopravy a snížení jejích dopadů na životní prostředí.

1. Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby zřídily a prováděly provozní funkční bloky vzdušného prostoru založené na integrovaném poskytování letových navigačních služeb s cílem dosáhnout požadované kapacity a účinnosti sítě uspořádání letového provozu v rámci jednotného evropského nebe, udržet vysokou úroveň bezpečnosti, a přispět tak k celkové výkonnosti systému letecké dopravy a snížení jejích dopadů na životní prostředí.

Pozměňovací návrh   119

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Funkční bloky vzdušného prostoru se pokud možno zřizují na základě průmyslových partnerství pro spolupráci mezi poskytovateli letových navigačních služeb, zejména v souvislosti s poskytováním podpůrných služeb v souladu s článkem 10. Průmyslová partnerství mohou podpořit jeden nebo více funkčních bloků vzdušného prostoru nebo jejich část, aby maximalizovala jejich výkonnost.

vypouští se

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem č. 76 k článku 10 by hospodářská soutěž v oblasti podpůrných služeb neměla být omezena na úroveň funkčních bloků vzdušného prostoru.

Pozměňovací návrh   120

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy, stejně jako poskytovatelé letových provozních služeb mezi sebou v co nejvyšší míře spolupracují, aby zajistily soulad s tímto článkem. Případně se na spolupráci mohou podílet poskytovatelé letových provozních služeb ze třetích zemí, jež se funkčních bloků vzdušného prostoru účastní.

3. Členské státy, vnitrostátní letecké úřady a poskytovatelé letových navigačních služeb mezi sebou v co nejvyšší míře spolupracují, aby zajistily soulad s tímto článkem. Případně se na spolupráci mohou podílet vnitrostátní letecké úřady a poskytovatelé letových navigačních služeb ze třetích zemí, jež se funkčních bloků vzdušného prostoru účastní.

Odůvodnění

Do tohoto článku je nutné začlenit vnitrostátní letecké úřady, neboť hrají klíčovou úlohu při kontrole bezpečnosti a výkonnosti funkčních bloků vzdušného prostoru.

Pozměňovací návrh   121

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) jsou koncipovány tak, aby co nejvíce využívaly synergií průmyslových partnerství, a mohly tak splnit a pokud možno překročit výkonnostní cíle stanovené v souladu s článkem 11;

b) jsou koncipovány tak, aby co nejvíce využívaly synergií průmyslových partnerství, a mohly tak splnit výkonnostní cíle stanovené v souladu s článkem 11;

Odůvodnění

Nevhodný „požadavek“ právního předpisu. Překročení cílů v jedné oblasti by mohlo vést k problémům při plnění cílů v jiné oblasti.

Pozměňovací návrh   122

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) umožňují optimální využití vzdušného prostoru s ohledem na plynulost toků letového provozu;

c) umožňují optimální a pružné využití vzdušného prostoru s ohledem na plynulost toků letového provozu;

Pozměňovací návrh   123

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia) sjednocují zadávání zakázek na infrastrukturu ATM a zaměřují se na zvýšení interoperability stávajícího vybavení;

Odůvodnění

Zakázky na drahé a nekompatibilní systémy zadávané jednotlivými poskytovateli letových navigačních služeb vytvářejí následně další překážky při dosahování cílů jednotného evropského nebe.

Pozměňovací návrh   124

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. i b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ib) usnadňují dosažení souladu s výkonnostními cíli pro celou Unii.

Pozměňovací návrh   125

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Požadavky stanovené v tomto článku mohou být splněny tím, že se poskytovatelé letových navigačních služeb účastní jednoho nebo více funkčních bloků vzdušného prostoru.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   126

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Funkční blok vzdušného prostoru , který přesahuje vzdušný prostor spadající pod pravomoc jednoho členského státu, se zřizuje společným určením , na němž se podílejí všechny členské státy, případně i třetí země, pod jejichž pravomoc některá část vzdušného prostoru uvnitř funkčního bloku vzdušného prostoru spadá.

Provozní funkční blok vzdušného prostoru se zřizuje společným určením mezi členskými státy a případně i třetími zeměmi, pod jejichž pravomoc některá část vzdušného prostoru uvnitř funkčního bloku vzdušného prostoru spadá.

Pozměňovací návrh   127

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11. Komise může přijmout opatření týkající se informací, které mají poskytnout členské státy uvedené v odstavci 6. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 27 odst. 3.

11. Komise může přijmout opatření týkající se informací, které mají poskytnout členské státy uvedené v odstavci 6. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 27 odst. 3. Ustanoveními tohoto odstavce nejsou dotčena žádná ujednání o funkčních blocích vzdušného prostoru existující k datu vstupu tohoto nařízení v platnost, jestliže tato ujednání splňují a případně překračují výkonnostní cíle stanovené podle článku 11.

Pozměňovací návrh   128

Návrh nařízení

Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 16a

 

Průmyslová partnerství

 

1. Poskytovatelé letových navigačních služeb mohou spolupracovat na vytváření průmyslových partnerství, zejména v souvislosti s poskytováním podpůrných služeb v souladu s článkem 10. Průmyslová partnerství mohou podpořit jeden nebo více funkčních bloků vzdušného prostoru nebo jejich část, aby se maximalizovala jejich výkonnost.

 

2. Komise a členské státy vynaloží veškeré úsilí na zajištění toho, aby byly vyloučeny veškeré překážky partnerství mezi poskytovateli letových navigačních služeb, především s ohledem na otázky odpovědnosti, modely stanovování poplatků a překážky bránící dosažení interoperability.

Odůvodnění

Průmyslová partnerství by měla být oddělena od funkčních bloků vzdušného prostoru, jež jsou iniciativou státu. Průmyslová partnerství se navíc nemusejí překrývat s funkčními bloky vzdušného prostoru, pokud jde o dotyčné členské státy, a měla by být tudíž považována za samostatný druh spolupráce.

Pozměňovací návrh   129

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Služby sítě uspořádání letového provozu (ATM) umožňují optimální využívání vzdušného prostoru a zajišťují, aby uživatelé vzdušného prostoru mohli užívat upřednostňované tratě při současném zajištění co největšího přístupu ke vzdušnému prostoru a letovým navigačním službám. Účelem těchto služeb je podpora iniciativ na vnitrostátní úrovni a na úrovni funkčních bloků vzdušného prostoru tyto služby by se měly vykonávat tak, aby byla dodržena zásada oddělení regulatorních a provozních úkolů.

1. Služby sítě uspořádání letového provozu (ATM) umožňují optimální a pružné využívání vzdušného prostoru a zajišťují, aby uživatelé vzdušného prostoru mohli užívat upřednostňované tratě při současném zajištění co největšího přístupu ke vzdušnému prostoru a letovým navigačním službám. Účelem těchto služeb je podpora iniciativ na vnitrostátní úrovni a na úrovni funkčních bloků vzdušného prostoru, přičemž tyto služby by se měly vykonávat tak, aby byla dodržena zásada oddělení regulatorních a provozních úkolů.

Pozměňovací návrh   130

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem dosažení cílů uvedených v odstavci 1, a aniž jsou dotčeny povinnosti členských států ve vztahu k vnitrostátním tratím a strukturám vzdušného prostoru, zajišťuje Komise provádění těchto služeb, za které odpovídá manažer struktury vzdušného prostoru :

Za účelem dosažení cílů uvedených v odstavci 1, a aniž jsou dotčeny povinnosti členských států ve vztahu k vnitrostátním tratím a strukturám vzdušného prostoru, zajišťuje Komise, aby manažer struktury vzdušného prostoru koordinoval tyto funkce a služby:

Odůvodnění

„Manažer struktury vzdušného provozu“, tak jak je vymezen v rámci SES, nemusí být nutně schopen přímo sám provádět všechny tyto činnosti.

Pozměňovací návrh   131

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) optimalizace navrhování vzdušného prostoru ve spolupráci s poskytovateli letových navigačních služeb a funkčními bloky vzdušného prostoru uvedenými v článku 16;

e) optimalizace navrhování vzdušného prostoru, včetně sektorů a struktur vzdušného prostoru v oblasti traťových navigačních služeb a letištních a přibližovacích služeb, ve spolupráci s poskytovateli letových navigačních služeb a funkčními bloky vzdušného prostoru uvedenými v článku 16;

Pozměňovací návrh   132

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Služby uvedené v tomto odstavci nezahrnují přijímání závazných opatření s obecnou působností ani výkon politického rozhodování. Zohledňují návrhy vypracované na vnitrostátní úrovni a na úrovni funkčních bloků vzdušného prostoru. Jsou vykonávány ve spolupráci s vojenskými orgány v souladu se schválenými postupy týkajícími se pružného užívání vzdušného prostoru.

Funkce a služby uvedené v tomto odstavci nezahrnují přijímání závazných opatření s obecnou působností ani výkon politického rozhodování. Zohledňují návrhy vypracované na vnitrostátní úrovni a na úrovni funkčních bloků vzdušného prostoru. Jsou vykonávány ve spolupráci s vojenskými orgány v souladu se schválenými postupy týkajícími se pružného užívání vzdušného prostoru.

Odůvodnění

Některé činnosti, na něž se vztahuje tento článek, nejsou „službami“ ve smyslu jednotného evropského nebe.

Pozměňovací návrh   133

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může v souladu s prováděcími pravidly podle odstavce 4 určit Eurocontrol nebo jiný nezávislý a odborně způsobilý subjekt, aby vykonávaly úkoly manažera struktury vzdušného prostoru. Tyto úkoly jsou plněny nestranně a hospodárně a jsou prováděny jménem členských států a zúčastněných stran. Podléhají řádnému řízení, jež uznává oddělení odpovědností za poskytování služeb a regulaci, s přihlédnutím k potřebám celé sítě ATM a za plného zapojení uživatelů vzdušného prostoru a poskytovatelů letových navigačních služeb. Do 1. ledna 2020 určí Komise manažera struktury vzdušného prostoru jako samostatného poskytovatele služeb, který je pokud možno zřízen jako průmyslové partnerství.

Komise může v souladu s prováděcími pravidly podle odstavce 4 určit Eurocontrol nebo jiný nezávislý a odborně způsobilý subjekt, aby vykonával úkoly manažera struktury vzdušného prostoru. Tyto úkoly jsou plněny nestranně a hospodárně a jsou prováděny jménem Unie, členských států a zúčastněných stran. Podléhají řádnému řízení, jež uznává oddělení odpovědností za poskytování služeb a regulaci, s přihlédnutím k potřebám celé sítě ATM a za plného zapojení uživatelů vzdušného prostoru a poskytovatelů letových navigačních služeb. Do 1. ledna 2016 určí Komise manažera struktury vzdušného prostoru jako samostatného poskytovatele služeb, který je zřízen jako průmyslové partnerství.

Pozměňovací návrh   134

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Jiná hlediska navrhování vzdušného prostoru než ta, jež jsou uvedena v odstavci 2 a odst. 4 písm. c) , se řeší na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni funkčních bloků vzdušného prostoru. Proces navrhování zohlední požadavky provozu a jeho složitost, vnitrostátní plány výkonnosti či plány výkonnosti pro funkční bloky vzdušného prostoru a jeho součástí bude úplná konzultace s příslušnými uživateli vzdušného prostoru či příslušnými skupinami, které je zastupují, a případně s vojenskými orgány.

5. Jiná hlediska navrhování vzdušného prostoru než ta, jež jsou uvedena v odstavci 2 a odst. 4 písm. c), se řeší na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni funkčních bloků vzdušného prostoru. Proces navrhování zohlední požadavky provozu a jeho složitost a místní plány výkonnosti a jeho součástí bude úplná konzultace s příslušnými uživateli vzdušného prostoru či příslušnými skupinami, které je zastupují, a případně s vojenskými orgány.

Pozměňovací návrh   135

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Poskytovatelé letových navigačních služeb stanoví mechanismy konzultací s příslušnými skupinami uživatelů vzdušného prostoru a provozovatelů letišť o všech závažných otázkách týkajících se poskytovaných služeb nebo o významných změnách v uspořádání vzdušného prostoru. Uživatelé vzdušného prostoru se rovněž zapojí do procesu schvalování strategických investičních plánů. Komise přijme opatření podrobně uvádějící způsoby konzultace s uživateli vzdušného prostoru a jejich zapojení do schvalování investičních plánů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 3.

Poskytovatelé letových navigačních služeb stanoví mechanismy konzultací s příslušnými skupinami uživatelů vzdušného prostoru a provozovatelů letišť o všech závažných otázkách týkajících se poskytovaných služeb, strategických investičních plánů, zejména pokud jde o aspekty vyžadující synchronizované zavedení palubního a pozemního zařízení, nebo o významných změnách v uspořádání vzdušného prostoru. Komise přijme opatření podrobně uvádějící způsoby konzultace s uživateli vzdušného prostoru a jejich zapojení do navrhování strategických investičních plánů s cílem zajistit jejich soulad s hlavním plánem ATM a společnými projekty uvedenými v článku 15. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 3.

Pozměňovací návrh   136

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Aniž je dotčena úloha Výboru pro jednotné nebe, vytvoří Komise poradní skupinu odborníků pro lidský faktor, do níž budou patřit sociální partneři evropského ATM a další odborníci z organizací profesního zastoupení zaměstnanců. Úlohou této skupiny je radit Komisi v otázkách vzájemného vztahu operací a lidského faktoru v rámci odvětví ATM.

Odůvodnění

Vzhledem ke složitosti měření ukazatelů lidského faktoru je zapotřebí vytvořit skupinu odborníků, která by radila Komisi v této oblasti. Tato skupina odborníků by mohla být vytvořena pod záštitou již existujícího orgánu, jako je například poradní orgán daného odvětví.

Pozměňovací návrh   137

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Bez ohledu na své vlastnické vztahy nebo právní formu sestavují poskytovatelé letových navigačních služeb své účetní výkazy, předávají je k auditu a zveřejňují. Tyto účetní výkazy musí být v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými v Unii. Jestliže vzhledem k právnímu postavení poskytovatele služby není plný soulad s mezinárodními účetními standardy možný, musí se poskytovatel snažit dosáhnout tohoto souladu v maximální míře.

1. Bez ohledu na své vlastnické vztahy nebo právní formu sestavují poskytovatelé letových navigačních služeb své účetní výkazy, předávají je k auditu a zveřejňují. Tyto účetní výkazy musí být v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými v Unii.

 

Členské státy přijmout veškeré nezbytné kroky, kterými zajistí, aby poskytovatelé letových navigačních služeb splňovali ustanovení tohoto článku do 1. července 2017.

Odůvodnění

Používání mezinárodních účetních standardů je požadováno pro zajištění srovnatelnosti nákladů a kvality údajů používaných v rámci systému sledování výkonnosti.

Pozměňovací návrh   138

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou na poskytovatele letových navigačních služeb, kteří spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení použít přechodná ustanovení článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů .

vypouští se

__________________

 

29 Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

 

Pozměňovací návrh   139

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 11 odst. 7, čl. 17 odst. 3 a článku 25 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 11 odst. 7, čl. 17 odst. 3 a článku 25 je svěřena Komisi na dobu sedmi let.

 

Komise předloží zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto sedmiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Pozměňovací návrh   140

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní dozorové orgány jednající v souladu s vnitrostátními právními předpisy ani Komise nezveřejňují informace důvěrné povahy, zejména informace o poskytovatelích letových navigačních služeb, jejich obchodních vztazích nebo jejich nákladových položkách.

1. Vnitrostátní letecké úřady jednající v souladu s vnitrostátními právními předpisy ani Komise nezveřejňují informace důvěrné povahy, zejména informace o poskytovatelích letových navigačních služeb, jejich obchodních vztazích nebo jejich nákladových položkách.

Pozměňovací návrh   141

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčena práva vnitrostátních dozorových orgánů ani Komise na zveřejňování informací v případech, kdy je to nezbytné k plnění jejich povinností; tehdy musí být zveřejnění informací přiměřené a zohledňovat oprávněné zájmy poskytovatelů letových navigačních služeb, uživatelů vzdušného prostoru, letišť a jiných příslušných zúčastněných stran na ochraně jejich obchodního tajemství.

2. Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčena práva vnitrostátních leteckých úřadů ani Komise na zveřejňování informací v případech, kdy je to nezbytné k plnění jejich povinností; tehdy musí být zveřejnění informací přiměřené a zohledňovat oprávněné zájmy poskytovatelů letových navigačních služeb, uživatelů vzdušného prostoru, letišť a jiných příslušných zúčastněných stran na ochraně jejich obchodního tajemství.

Pozměňovací návrh   142

Návrh nařízení

Článek 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení , kterého se dopustí zejména uživatelé vzdušného prostoru a poskytovatelé služeb, a přijmou veškerá nezbytná opatření, kterými zajistí jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy stanoví pravidla pro sankce a mechanismy náhrad za porušení tohoto nařízení, kterého se dopustí zejména uživatelé vzdušného prostoru a poskytovatelé služeb, a přijmou veškerá nezbytná opatření, kterými zajistí jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Odůvodnění

Kromě zavedení sankcí je nutné rovněž stanovit vhodný mechanismus náhrad s cílem řešit problém způsobený nedostatečnou synchronizací při provádění programu SESAR a z toho vyplývající ztrátou investic.

Pozměňovací návrh   143

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) vnitrostátní dozorový orgán vydávající osvědčení;

a) vnitrostátní letecký úřad vydávající osvědčení;

(1)

Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

(2)

Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Iniciativa jednotné evropské nebe (Single European Sky, SES) byla zahájena v roce 2000 a začlenila řízení letového provozu a navigační služby do společné dopravní politiky. Od přijetí iniciativy jednotné evropské nebe politika rozšíření spolu s aktivní politikou sousedství rozšířila evropský letecký trh na 38 zemí, což z letectví EU učinilo hráče na celosvětové úrovni. Iniciativa jednotné evropské nebe však nepřinesla očekávané výsledky. Jen malý pokrok je patrný u zdola nahoru vedeného přístupu k funkčním blokům vzdušného prostoru, jakož i u celkové účinnosti navrhování a užívání evropské sítě tratí, a proto se ani poplatky za navigační služby a ceny letenek, ani průměrná délka letu či spotřeba paliva v důsledku probíhající reformy jednotného evropského nebe významně nesnížily. V důsledku toto nesou uživatelé vzdušného prostoru a cestující zbytečnou zátěž v podobě neúčinných prvků leteckého řetězce v EU z hlediska času, spotřeby paliva a peněz.

Návrh Komise

Cílem přepracovaného nařízení o provádění jednotného evropského nebe je urychlit provádění reformy letových navigačních služeb, a přitom se neodchýlit od původních cílů a zásad. Tohoto cíle má být dosaženo mimo jiné posílením nezávislosti vnitrostátních dozorových orgánů a posílením úlohy manažera struktury vzdušného prostoru, novým vymezením pojetí funkčních bloků vzdušného prostoru, a to tím, že bude danému odvětví umožněno zastávat výraznější úlohu, a v neposlední řadě podřízením podpůrných letových navigačních služeb nabídkovým řízením, která budou otevřena hospodářské soutěži.

Zachování dosavadního stavu nepřipadá v úvahu

Vzhledem k tomu, že zpravodaj pracoval na předešlém návrhu iniciativy jednotného evropského nebe (SES II) a vyjednával konečnou dohodu s Radou a pak byl svědkem, jak se výsledky této dohody rozplývají v důsledku nedostatečné politické vůle a úsilí v mnoha členských státech, podporuje v maximální míře zásady stanovené v návrhu SESII+. Navzdory jistému úsilí několika členských států, které se snaží zlepšit podmínky v evropském odvětví uspořádání letového provozu, ani uživatelé vzdušného prostoru, ani letecké společnosti a cestující tyto snahy při své každodenní činnosti a provozu příliš nepocítili. Proto bychom měli tento nový návrh považovat za možná poslední možnost, jak urychlit již velmi zpožděné provádění stěžejní iniciativy EU, než evropské letectví utrpí další nezdar kvůli vnější konkurenci a nové vlně konkursů leteckých společností. Váš zpravodaj zastává také názor, že několika změnami by bylo možné návrh zdokonalit, aby byl praktičtější a aby bylo jeho provádění pružnější a účinnější.

Zpravodajův návrh zprávy

Především je provedeno několik změn doplňujících některé důležité definice, konkrétně definici „místního výkonnostního cíle“ nebo „průmyslového partnerství“, které podle návrhu nyní budou „hybnou silou“ v nově strukturovaných funkčních blocích vzdušného prostoru.

Za druhé, již podle své definice by jednotné evropské nebe mělo být otevřenější a mělo by umožňovat pružnější využívání vzdušného prostoru. Jeho členové by měli být proto vedeni k navazování hlubší spolupráce bez ohledu na hranice, v jejichž rámci provozují svou činnost. Stejně tak by měli mít možnost rozšířit územní a provozní působnost tohoto nařízení formou vhodných dohod se sousedními zeměmi, a to včetně dohody na úrovni funkčních bloků vzdušného prostoru. V textu je provedeno několik změn, které to výslovně umožňují.

Za třetí, v souladu s ustanoveními druhého návrhu, kterým se v rámci SESII+ mění nařízení č. 216/2008 a který ukládá podstatně více úkolů Evropské agentuře pro letectví (EAA), je navrženo několik změn týkajících se akreditačního procesu u vnitrostátních leteckých úřadů a vydávání osvědčení poskytovatelům letových navigačních služeb. Konkrétně s cílem dosáhnout v budoucnosti jednotného postupu při vydávání osvědčení poskytovatelům letových navigačních služeb a nabídnout jim jednotné místo, kde získají v celé Unii platné povolení k plnění svých úkolů, by měla mít Evropská agentura pro letectví možnost vydávat takové osvědčení, které by se uznávalo ve všech členských státech.

Kromě toho jsou jasně definovány podpůrné služby jako služby zahrnující komunikační, navigační a přehledové, meteorologické a letecké informační služby, aby se předešlo nedorozuměním. A vzhledem k tomu, že bylo vzneseno mnoho námitek proti oddělení podpůrných služeb od poskytovatelů letových navigačních služeb, je namísto toho navrhována povinnost poskytovatelů letových navigačních služeb posoudit nabídky na zajištění těchto služeb ze strany jiných poskytovatelů, aniž by bylo povinností tyto služby oddělovat.

Jelikož provádění iniciativy SES do značné míry závisí na základních úkolech hlavního plánu ATM, včetně včasného a cíleného zavedení a interoperability technických složek, měla by být Komise navíc povinna pověřit odpovědností za řízení takového zavedení vybraný subjekt, tzv. manažera realizace, aby byla vyjasněna vhodná struktura řízení jednotného evropského nebe a aby bylo usnadněno jeho přesné a včasné provedení. Zvláštní pozornost je věnována „společným projektům“, zejména pak projektům založeným na technických rámcích.

A konečně, protože praxe ukázala, že většina úkolů vnitrostátních dozorových orgánů je svěřena již existujícím leteckým úřadům, navrhuje se odstranit stávající právní nejasnosti mezi vnitrostátními dozorovými orgány a vnitrostátními leteckými úřady výslovným sloučením obou paralelních koncepcí do jediné, které tak svěří odpovědnost za dozor nad poskytovateli letových navigačních služeb vnitrostátním leteckým úřadům, s výhradou akreditace u Evropské agentury pro letectví. Při plnění svých úkolů by vnitrostátní letecké úřady byly povinny zajistit svou nezávislost, zejména z hlediska náboru zaměstnanců a ochrany údajů.

Zpravodaj je přesvědčen, že návrh v pozměněném znění řádně odráží očekávání občanů, neboť představuje vyvážený přístup mezi stanovisky daného odvětví a potřebami společnosti. Proto se navrhuje synergický přístup k navrhování sítí a jejich řízení a k zavádění technologií s cílem vytvořit integrovaný provozní evropský vzdušný prostor. S ohledem na tyto okolnosti zpravodaj navrhuje, aby všechny zúčastněné strany přijaly závazek sladit své politické úsilí s technickým rámcem, s jehož realizací se již započalo, a urychlit proces vytváření jednotného evropského nebe zcela v souladu s aktuálním harmonogramem projektu SESAR.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Č. j..: D(2013)60540

Pan Brian SIMPSON

Předseda Výboru pro dopravu a cestovní ruch

ASP 13G306

Brusel

Předmět:    Provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)

                  (COM(2013)0410 – C7‑0171/2013 – 2013/0186(COD))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti, jehož mám tu čest být předsedou, přezkoumal výše uvedený návrh podle článku 87 o přepracování, jenž byl začleněn do jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 156 a 157, jsou v příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Pokud má však v souladu s bodem 8 interinstitucionální dohody příslušný výbor v úmyslu také předložit pozměňovací návrhy ke kodifikovaným částem návrhu Komise, ihned sdělí svůj úmysl Radě a Komisi, přičemž podle článku 54 by Komise měla výboru před hlasováním sdělit svůj postoj k pozměňovacím návrhům a to, zda má či nemá v úmyslu přepracovaný návrh vzít zpět.“

Podle názoru právní služby, jejíž zástupci se zúčastnili schůzí poradní skupiny, která přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními navrhovatele se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původních právních předpisů s výše uvedenými změnami, obsahuje návrh prostou kodifikaci stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Výbor pro právní záležitosti se dále v souladu s čl. 86 odst. 2 a 3 jednacího řádu domnívá, že technické úpravy navržené ve stanovisku uvedené pracovní skupiny jsou nezbytné pro zajištění souladu mezi návrhem a přepracovanými ustanoveními.

Na závěr Výbor pro právní záležitosti po projednání této otázky na své schůzi konané dne 26. listopadu 2013 doporučuje (21 hlasy pro a aniž by se někdo zdržel hlasování(1)), aby Váš výbor jako příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 87.

S úctou,

Klaus-Heiner LEHNE

Příloha: stanovisko poradní skupiny

(1)

Přítomní členové výboru: Raffaele Baldassarre (místopředseda), Sebastian Valentin Bodu (Vice-Chair), Françoise Castex (místopředsedkyně), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eduard-Raul Hellvig, Klaus-Heiner Lehne (předseda), Eva Lichtenberger, Antonio Lopez-Isturiz White, Antonio Masip Hidalgo, Evelyn Regner (místopředsedkyně), Dagmar Roth-Behrendt, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 23. října 2013

STANOVISKO

                                                    PRO EVROPSKÝ PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe

COM(2013)0410 ze dne 11. 6. 2013 – 2013/0186(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 4. července 2013 sešla poradní pracovní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné projednala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi(1) poradní skupina provedla přezkum návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, jímž se přepracovává nařízení (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe, nařízení (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi, nařízení (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi a nařízení (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu, a dospěla společnou dohodou k následujícím závěrům.

1) Pokud jde o důvodovou zprávu, měla by v plném souladu s příslušnými požadavky interinstitucionální dohody uvádět, která ustanovení původního právního předpisu zůstávají v návrhu nezměněna, jak stanoví bod 6 písm. a) bod iii) interinstitucionální dohody.

2) Níže uvedené části textu by měly být v návrhu přepracovaného znění zvýrazněny šedým podkladem písma, kterým se obvykle označují věcné změny:

- v bodě odůvodnění 19 nahrazení slova „Eurocontrolem“ výrazem „manažerem struktury“;

- v čl. 1 bodech 2 a 3, v návětí článku 2, v čl. 3 bodě 1, v článku 33 a v čl. 34 bodě 1 vypuštění slov „a opatření podle článku 3“;

- v čl. 11 bodě 2 vypuštění úvodních slov „v souladu s regulatorním postupem uvedeným v čl. 5 odst. 3“;

- v čl. 14 bodě 2 poslední věta „Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 27 odst. 2.“;

- v čl. 16 bodě 11 poslední věta „Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 27 odst. 3.“;

- v nadpisu článku 30 vypuštění slova „evropskými“.

3) V čl. 1 bodě 2 návrhu přepracovaného znění by odkaz na článek 38 měl být změněn na odkaz na článek 35.

Na základě projednání návrhu tudíž poradní skupina dospěla k jednomyslnému závěru, že návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které jsou jako takové označeny v návrhu nebo v tomto stanovisku. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny věcného obsahu.

Pokud však jde o čl. 16 bod 11 návrhu přepracovaného znění, bylo zvažováno, zda by jeho znění mělo být celé zvýrazněno použitím šedého podkladu písma, který obecně označuje změny věcného obsahu.

Na jedné straně je podle právních služeb Evropského parlamentu a Komise způsob, jímž je v textu vyznačeno nahrazení aktuálního znění čl. 9a odst. 9 nařízení (ES) č. 550/2004 novým zněním přejatým ze standardních textů dohodnutých třemi orgány, dostatečný k tomu, aby zachytil navrhované věcné změny platného předpisu.

Na druhé straně podle právní služby Rady nemůže být změna postupu oddělována od věcné otázky, ke které se tento postup vztahuje, a tedy by mělo být celé znění uvedeného ustanovení zvýrazněno použitím šedého podkladu písma.

Všechny tři právní služby se nicméně shodly na tom, že návrh předložený Komisí týkající se nového ustanovení by měl být chápán v tom smyslu, že Komise tímto zamýšlela navrhnout pouze to, aby byl odkaz na regulativní postup, který je nyní součástí čl. 9a odst. 9 nařízení (ES) č. 550/2004, nahrazen svěřením prováděcích pravomocí Komisi v souladu s článkem 291 SFEU a nařízením (EU) č. 182/2011.Tři právní služby se navíc rovněž shodly na tom, že zákonodárný orgán by měl jako součást vytváření přepracovaného znění v souladu se Smlouvami posoudit, zda navrhované uvedení stávajícího ustanovení o projednávání ve výborech do souladu s novým systémem prováděcích aktů lze považovat za přijatelné, nebo zda by mělo být navrženo odlišné řešení, jako je přenesení pravomocí na Komisi v souladu s článkem 290 SFEU nebo svěření prováděcích pravomocí Radě v souladu s článkem 291 SFEU, anebo ani jedna z těchto možností a příslušná opatření by měla zůstat předmětem legislativního postupu.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENAvedoucí právní služby

      vedoucí právní služby      generální ředitel

(1)

Poradní skupina měla k dispozici anglické, francouzské a německé znění návrhu a pracovala na základě anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.


POSTUP

Název

Provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)

Datum předložení EP

11.6.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

1.7.2013

JURI

1.7.2013

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

8.7.2013

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Marian-Jean Marinescu

11.7.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

14.11.2013

20.1.2014

 

 

Datum přijetí

30.1.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

1

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Saïd El Khadraoui, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Artur Zasada

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Phil Bennion, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Michael Gahler, Bernadette Vergnaud, Janusz Władysław Zemke

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Charalampos Angourakis, Jens Geier, Josef Weidenholzer

Datum předložení

6.2.2014

Právní upozornění - Ochrana soukromí