JELENTÉS az egységes európai égbolt végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

6.2.2014 - (COM(2013)0410 – C7‑0171/2013 – 2013/0186(COD)) - ***I

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Marian-Jean Marinescu
(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 87. cikke)


Eljárás : 2013/0186(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0095/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0095/2014
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egységes európai égbolt végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2013)0410 – C7‑0171/2013 – 2013/0186(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0410),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7 0171/2013),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel a máltai parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett, indokolással ellátott véleményre, amelynek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–   tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. december 11-i véleményére[1],

–   a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–   tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra[2],

–   tekintettel az eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Jogi Bizottságnak a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsághoz intézett …-i levelére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A7 0095/2013),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A közös közlekedéspolitika végrehajtása olyan hatékony légi közlekedési rendszert tesz szükségessé, amely lehetővé teszi a légi közlekedési szolgáltatások biztonságos és rendszeres üzemeltetését, ilyen módon elősegítve az áruk, a személyek és a szolgáltatások szabad mozgását.

törölve

Indokolás

E preambulumbekezdés feleslegessé vált az (5) preambulumbekezdésre való tekintettel, amely átfogóbb jellegű, és amelyet meg kell tartani.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Annak elkerülése érdekében, hogy a légi forgalom várt növekedése ne idézzen elő és ne súlyosbítsa az európai légtérbeli torlódást és az azzal együtt járó gazdasági, környezeti és biztonsági költségeket, fel kell számolni e térség töredezettségét, és e rendeletet minél hamarabb végre kell hajtani.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) Az egységes európai égbolt végrehajtásának pozitív hatást kell gyakorolnia az európai növekedésre, a foglalkoztatásra és a versenyképességre, különösen a magasan képzett munkaerő iránti kereslet fellendítése révén.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A légiforgalmi biztonsági előírások javítására, illetve az általános európai légi forgalmat szolgáló ATM és ANS rendszerek összteljesítményének fejlesztésére vonatkozó célok egyidejű követése megköveteli a humán tényező figyelembevételét. A tagállamoknak ezért meg kell fontolniuk az „események bejelentése” (just culture) szerinti elvek bevezetését.

(6) A légiforgalmi biztonsági előírások javítására, illetve az általános európai légi forgalmat szolgáló ATM és ANS rendszerek összteljesítményének fejlesztésére vonatkozó célok egyidejű követése megköveteli a humán tényező figyelembevételét. Ezért az „események bejelentése” (just culture) szerinti elvek bevezetése mellett vonatkozó teljesítménymutatókat kell beépíteni az egységes európai égbolt teljesítményösztönző rendszerébe.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A tagállamok általános nyilatkozatot fogadtak el az egységes európai égbolttal kapcsolatos katonai kérdésekről18. E nyilatkozatnak megfelelően a tagállamoknak bővíteniük kell különösen a polgári-katonai együttműködést, és – amennyiben és amilyen mértékben valamennyi érintett tagállam szükségesnek ítéli meg – elő kell segíteniük a fegyveres erőik közötti együttműködést a légiforgalmi szolgáltatásokat érintő valamennyi kérdésben.

(7) A tagállamok általános nyilatkozatot fogadtak el az egységes európai égbolttal kapcsolatos katonai kérdésekről18. E nyilatkozatnak megfelelően a tagállamoknak bővíteniük kell különösen a polgári-katonai együttműködést, és – amennyiben és amilyen mértékben valamennyi érintett tagállam szükségesnek ítéli meg – elő kell segíteniük a fegyveres erőik közötti együttműködést a légiforgalmi szolgáltatásokat érintő valamennyi kérdésben a légtér rugalmas használatának lehetővé tétele érdekében.

__________________

__________________

18 Lásd ennek a Hivatalos Lapnak a 9. oldalát.

18 Lásd ennek a Hivatalos Lapnak a 9. oldalát.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A szolgáltatás Európán belüli rendelkezésre állásának következetes és teljes körű ellenőrzése érdekében elegendő függetlenséget és megfelelő erőforrásokat kell biztosítani a nemzeti felügyeleti hatóságoknak. Ez a függetlenség nem gátolhatja ezeket a hatóságokat abban, hogy közigazgatási feladataikat ellássák.

(10) A szolgáltatás Európán belüli rendelkezésre állásának következetes, teljes körű és független ellenőrzése érdekében elegendő függetlenséget és megfelelő pénzügyi és humán erőforrásokat kell biztosítani a nemzeti légiközlekedési hatóságoknak. Ez a függetlenség nem gátolhatja ezeket a hatóságokat abban, hogy közigazgatási feladataikat ellássák.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A nemzeti felügyeleti hatóságok kulcsfontosságú szerepet töltenek be az egységes európai égbolt rendszerének megvalósításában, ezért a Bizottságnak – a legjobb gyakorlatok cseréjének lehetővé tétele és közös megközelítési módok kidolgozása érdekében – ösztönöznie kell a köztük zajló együttműködést, ideértve a régiós szintű fokozott együttműködést . Az együttműködésnek rendszeresnek kell lennie.

(11) A nemzeti légiközlekedési hatóságok kulcsfontosságú szerepet töltenek be az egységes európai égbolt rendszerének megvalósításában. Ezért a Bizottságnak és az Európai Unió Repülési Ügynökségének (EAA) – a legjobb gyakorlatok cseréjének lehetővé tétele és közös megközelítési módok kidolgozása érdekében – ösztönöznie kell a köztük zajló együttműködést, ideértve a régiós szintű fokozott együttműködést, az e cserét szolgáló platformok biztosítása révén. Az együttműködésnek rendszeresnek kell lennie.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A szociális partnereket jobban kell tájékoztatni a jelentős szociális hatásokkal járó valamennyi intézkedésről, és konzultálni kell velük azokról. Uniós szinten a 98/500/EK bizottsági határozat19 szerint létrehozott ágazati párbeszédbizottsággal szintén konzultációt kell folytatni.

(12) Az egységes európai égbolt végrehajtásához a szociális partnereket jobban kell tájékoztatni a jelentős szociális hatásokkal járó valamennyi intézkedésről, és konzultálni kell velük azokról. Uniós szinten a 98/500/EK bizottsági határozat19 szerint létrehozott ágazati párbeszédbizottsággal szintén konzultációt kell folytatni.

__________________

__________________

19 HL L 225., 1998.8.12., 27. o.

19 HL L 225., 1998.8.12., 27. o.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A távközlési, navigációs és légtérellenőrző szolgálatok, valamint a meteorológiai és légiforgalmi tájékoztató szolgálatok ellátását piaci feltételek alapján kell megszervezni, figyelemmel e szolgálatok sajátos jellemzőire és a magas szintű biztonság fenntartására is.

(13) A távközlési, navigációs és légtérellenőrző szolgálatok, valamint a meteorológiai, légtér-kialakítási és légiforgalmi tájékoztató szolgálatok ellátását – az adatok általános légi forgalom számára történő formázását és rendelkezésre bocsátását magában foglaló szolgáltatásokkal együtt – piaci feltételek alapján lehetne megszervezni, figyelemmel e szolgálatok sajátos jellemzőire és a magas szintű biztonság szavatolására, valamint az éghajlatot érő hatások csökkentésére is.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A légtérhasználókat és/vagy léginavigációs szolgáltatókat a közös léginavigációs infrastruktúrák, a léginavigációs szolgálatok és a légtérhasználat fejlesztésében segítő közös projektek, különösen a 219/2007/EK tanácsi rendelet20 1. cikke (2) bekezdésének megfelelően a 2009/320/EK tanácsi határozat által jóváhagyott ATM-főterv megvalósítása szempontjából esetlegesen szükséges projektek nem működhetnek a hasonló célkitűzéssel egy vagy több tagállam által létrehozott, már működő projektek kárára. A közös projektek elindításához szükséges finanszírozásra vonatkozó rendelkezések nem korlátozhatják a közös projektek kialakítási módját. A közös projektek finanszírozása érdekében, különös tekintettel a SESAR program végrehajtásának felgyorsítására, a Bizottság javaslatot tehet a többéves pénzügyi kereten belüli finanszírozásra, ideértve a transzeurópai hálózat keretében történő és az Európai Beruházási Bank általi finanszírozást. Az említett finanszírozáshoz való hozzáférés biztosítása mellett a tagállamok szabadon kell, hogy döntsenek arról, hogyan kerüljenek felhasználásra a légiközlekedési ágazat kibocsátási egységeinek a kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében történő elárverezése révén keletkező bevételek, és ebben a tekintetben azt is szabadon kell, hogy mérlegeljék, hogy a bevételek egy részét a funkcionális légtérblokkok szintjén a közös projektek finanszírozására fordítsák-e.

(15) A légtérhasználókat és/vagy léginavigációs szolgáltatókat a közös léginavigációs infrastruktúrák, a léginavigációs szolgálatok és a légtérhasználat fejlesztésében segítő közös projektek, különösen a 219/2007/EK tanácsi rendelet20 1. cikke (2) bekezdésének megfelelően a 2009/320/EK tanácsi határozat által jóváhagyott ATM-főterv megvalósítása szempontjából esetlegesen szükséges projektek nem működhetnek a hasonló célkitűzéssel egy vagy több tagállam által létrehozott, már működő projektek kárára. A közös projektek elindításához szükséges finanszírozásra vonatkozó rendelkezések nem korlátozhatják a közös projektek kialakítási módját. A közös projektek finanszírozása érdekében, különös tekintettel a SESAR program végrehajtásának felgyorsítására, a Bizottság javaslatot tehet a többéves pénzügyi kereten belüli finanszírozásra, ideértve az Európai Hálózatfinanszírozási Eszkö, a Horizont 2020 keretében történő és az Európai Beruházási Bank általi finanszírozást. Az említett finanszírozáshoz való hozzáférés biztosítása mellett a tagállamok szabadon kell, hogy döntsenek arról, hogyan kerüljenek felhasználásra a légiközlekedési ágazat kibocsátási egységeinek a kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében történő elárverezése révén keletkező bevételek, és ebben a tekintetben azt is szabadon kell, hogy mérlegeljék, hogy a bevételek egy részét a funkcionális légtérblokkok szintjén a közös projektek finanszírozására fordítsák-e. Adott esetben a közös projekteknek arra kell irányulniuk, hogy valamennyi tagállamban létrehozhassák az alapvető átjárható képességeket.

__________________

__________________

20 HL L 95., 2009.9.4., 41. o.

20 HL L 95., 2009.9.4., 41. o.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) Az ATM-főtervhez kapcsolódó légi és földi beruházási projektek – amennyiben egyedi mechanizmusok alkalmazására nem kerül sor – koordináció nélkül valósulhatnak meg, ami késleltetheti a SESAR technológiák hatékony alkalmazását.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A hálózatkezelő szerv központi szerepet játszik a légiforgalmi szolgáltatások hálózati szintű teljesítményének javításában azáltal, hogy egyes, hálózati szinten jobban megoldható szolgáltatásokat központilag nyújt. Egy esetleges légiközlekedési válság kezelését megkönnyíti, ha a válságkezelés összehangolását a hálózatkezelő biztosítja

(16) A hálózatkezelő szerv központi szerepet játszik a légiforgalmi szolgáltatások hálózati szintű teljesítményének javításában azáltal, hogy egyes, hálózati szinten jobban megoldható szolgáltatásokat központilag nyújt. Egy esetleges légiközlekedési válság kezelését megkönnyíti, ha e válságok megelőzése és a rájuk való válaszadás érdekében elfogadandó intézkedések összehangolását a hálózatkezelő biztosítja. Ezzel összefüggésben a Bizottság felelősségébe kell utalni annak biztosítását, hogy a központosított szolgáltatásnyújtás és a teljesítmény-felülvizsgálati szerv szerepe között ne jöjjön létre érdekellentét.

Indokolás

Egy uniós szerv mint az ATM-ágazat gazdasági szabályozója – a Bizottság felügyelete mellett – magasabb szintű függetlenséget és rugalmasságot garantálna.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A Bizottság meggyőződése, hogy a légtér biztonságos és hatékony használata csak a polgári és katonai légtérhasználók szoros együttműködésével valósítható meg, főképpen a rugalmas légtérhasználat elve és az ICAO által megállapított hatékony polgári-katonai koordináció alapján; ezért a Bizottság hangsúlyozza, hogy a polgári és katonai légtérhasználók közötti együttműködést fokozni kell.

(17) A Bizottság meggyőződése, hogy a légtér biztonságos és hatékony használata csak a légtér polgári és katonai felhasználóinak szoros együttműködésével valósítható meg, főképpen a rugalmas légtérfelhasználás elve és az ICAO által megállapított hatékony polgári-katonai összehangolás alapján; ezért a Bizottság hangsúlyozza, hogy a polgári és katonai légtérhasználók közötti együttműködést fokozni kell a légtér rugalmas használatának lehetővé tétele érdekében.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Közvetlenül kihat a repülési műveletek biztonságosságára és hatékonyságára a légtér állapotára és a konkrét légiközelekedési helyzetekre vonatkozó információk pontossága és időszerű továbbítása a polgári és katonai irányítók felé. A légtér állapotára vonatkozó aktualizált információkhoz történő időszerű hozzáférés elengedhetetlen mindazok számára, akik a repülési tervek benyújtásakor vagy módosításakor a rendelkezésre álló légtérstruktúrákat kívánják használni.

(18) Közvetlenül kihat a repülési műveletek biztonságosságára és hatékonyságára a légtér állapotára és a konkrét légiközelekedési helyzetekre vonatkozó információk pontossága és időszerű továbbítása a polgári és katonai irányítók felé, és javítania kell azok kiszámíthatóságát. A légtér állapotára vonatkozó aktualizált információkhoz történő időszerű hozzáférés elengedhetetlen mindazok számára, akik a repülési tervek benyújtásakor vagy módosításakor a rendelkezésre álló légtérstruktúrákat kívánják használni.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) E rendelet földrajzi hatályát az ICAO NAT régión belül ki kell igazítani, figyelemmel a meglévő és tervezett szolgáltatási szerződésekre, valamint arra, hogy biztosítani kell a régióban tevékenykedő léginavigációs szolgáltatók és légtérhasználók tekintetében a szabályok következetes alkalmazását.

törölve

Indokolás

Az észak-atlanti ICAO-régió, azaz a NAT bevonása nem helyénvaló, mivel az nyílt tenger feletti légtér, amely nem tartozik az uniós szerződések hatálya alá.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) A légiforgalmi szolgáltatók közötti együttműködés javítására hivatott funkcionális légtérblokkok fontos szerepet játszanak az európai ATM-rendszer teljesítményének fokozásában. Ezen szerep hatékonyságának növelése céljából a légtérblokkokat még inkább teljesítményorientálttá kell tenni, ágazati partnerségekre kell alapozni, és az ágazatnak nagyobb szabadságot kell adni a légtérblokkok módosításában a teljesítménycélok elérése, vagy ahol lehetséges, meghaladása érdekében.

(24) A légiforgalmi szolgáltatók közötti együttműködés javítására hivatott funkcionális légtérblokkok fontos szerepet játszanak az európai ATM-rendszer teljesítményének fokozásában. E szerep kiegészítése érdekében a léginavigációs szolgáltatóknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy szabadon létrehozzanak olyan teljesítményalapú ágazati partnerségeket, amelyek átfedésben lehetnek a meglévő funkcionális légtérblokkokkal.

Indokolás

A funkcionális légtérblokkok állami kezdeményezések, amelyek nem korlátozhatják az ágazati partnerségek lehetőségeit. Az ágazati partnerségek második típusú funkcionális légtérblokként történő besorolása emellett zavart kelthet. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az ágazati partnerségek nem adhatnak lendületet egy (vagy több) funkcionális légtérblokk teljesítményének, illetve nem javíthatják azt.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A légiforgalmi szolgáltatók ügyfél-orientáltságának erősítése és a légtérhasználók véleményének a rájuk is hatással lévő döntéshozatalban való jobb érvényesülése érdekében a léginavigációs szolgáltatók jelentős döntéseinek meghozatala kapcsán hatékonyabbá kell tenni az érdekeltek részvételét és a velük való konzultációt.

(26) A léginavigációs szolgáltatók ügyfél-orientáltságának erősítése és a légtérhasználók véleményének a rájuk is hatással lévő döntéshozatalban való jobb érvényesülése érdekében a léginavigációs szolgáltatók jelentős döntéseinek meghozatala kapcsán hatékonyabbá kell tenni az érdekeltekkel való konzultációt.

 

Indokolás

A beruházások terén a végső felelősségnek a léginavigációs szolgáltatókat kell terhelnie, mivel ők a felelősek a teljesítménycélok megvalósításáért. A légi és földi SESAR-beruházások koordinációjának szükségességével kapcsolatos kérdéseket a díjszámítási rendszerben alkalmazott megfelelő mechanizmusok révén kell megoldani.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) Annak érdekében, hogy lehetővé váljon a műszaki vagy operatív fejlemények figyelembevétele – nevezetesen a mellékletek módosítása, illetve a hálózatkezelésre vagy a teljesítményösztönző rendszerre vonatkozó előírások kiegészítése formájában –, fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el. Az egyes felhatalmazások tartalmát és alkalmazási körét a vonatkozó cikkek tartalmazzák részletesen. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során biztosítania kell, hogy az Európai Parlament és a Tanács a vonatkozó dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon megkapja.

(28) Annak érdekében, hogy lehetővé váljon a műszaki vagy operatív fejlemények figyelembevétele – nevezetesen a mellékletek módosítása, illetve a hálózatkezelésre vagy a teljesítményösztönző rendszerre vonatkozó előírások kiegészítése, az ATM-főterv megvalósításáért felelős szervezet (üzemeltetésirányító) kijelölése és hatásköreinek meghatározása formájában –, fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el. Az egyes felhatalmazások tartalmát és alkalmazási körét a vonatkozó cikkek tartalmazzák részletesen. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során biztosítania kell, hogy az Európai Parlament és a Tanács a vonatkozó dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon megkapja.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) A hálózatkezelői szolgálatokra vonatkozó lista bővítése során a Bizottságnak szabályszerű konzultációt kell folytatnia az ágazat érdekelt feleivel.

(29) A hálózatkezelői szolgálatokra vonatkozó lista bővítése során a Bizottságnak szabályszerű konzultációt kell folytatnia az ágazat érdekelt feleivel és a szociális partnerekkel.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30) Annak érdekében, hogy e rendelet végrehajtása egységes feltételek között történjen, végrehajtási hatásköröket kell ruházni a Bizottságra, különösen a nemzeti felügyeleti hatóságok hatásköreinek gyakorlása, a kisegítő szolgálatok egy szolgáltató vagy szolgáltatók csoportja általi kizárólagos nyújtása, az uniós és ahhoz kapcsolódó helyi szintű teljesítménycélok betartását szolgáló korrekciós intézkedések, a díjszámítási rendszerrel kapcsolatos megfelelés ellenőrzése, a hálózati funkciókra vonatkozó közös projektek igazgatása és elfogadása, a funkcionális légtérblokkok, a léginavigációs szolgáltatók jelentős működési döntéseinek meghozatala kapcsán az érdekeltek részvételének módozatai, az adatvédelem és az adatokhoz való hozzáférés, az elektronikus légiforgalmi tájékoztatás, a műszaki fejlődés és a légiforgalmi szolgáltatások működési átjárhatósága tekintetében. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni22.

(30) Annak érdekében, hogy e rendelet végrehajtása egységes feltételek között történjen, végrehajtási hatásköröket kell ruházni a Bizottságra, különösen a nemzeti légiközlekedési hatóságok hatásköreinek gyakorlása, a kisegítő szolgálatok egy szolgáltató vagy szolgáltatók csoportja általi kizárólagos nyújtása, az uniós és ahhoz kapcsolódó helyi szintű teljesítménycélok betartását szolgáló korrekciós intézkedések, a díjszámítási rendszerrel kapcsolatos megfelelés ellenőrzése, a hálózati funkciókra vonatkozó közös projektek igazgatása és elfogadása, a funkcionális légtérblokkok, a léginavigációs szolgáltatók jelentős működési döntéseinek meghozatala kapcsán az érdekeltek részvételének módozatai, az adatvédelem és az adatokhoz való hozzáférés, az elektronikus légiforgalmi tájékoztatás, a műszaki fejlődés és a légiforgalmi szolgáltatások működési átjárhatósága tekintetében. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni22.

__________________

__________________

22 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

22 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) A kisegítő szolgálatok beszerzését értelemszerűen az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv23 és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv24 előírásaival összhangban kell végezni. Emellett figyelemmel kell lenni adott esetben a közbeszerzési szerződésekről szóló irányelvek által nem, vagy csak részben szabályozott közbeszerzési eljárásokra alkalmazandó közösségi jogról szóló, 2006/C 179/02. sz. bizottsági értelmező közleményre25 is.

(34) Adott esetben a kisegítő szolgálatok beszerzését értelemszerűen az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv23 és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv24 előírásaival összhangban kell végezni. Emellett figyelemmel kell lenni adott esetben a közbeszerzési szerződésekről szóló irányelvek által nem, vagy csak részben szabályozott közbeszerzési eljárásokra alkalmazandó közösségi jogról szóló, 2006/C 179/02. sz. bizottsági értelmező közleményre25 is.

__________________

__________________

23 HL L 134., 2004.4.30., 114. o.

23 HL L 134., 2004.4.30., 114. o.

24 HL L 134., 2004.4.30., 1. o.

24 HL L 134., 2004.4.30., 1. o.

25 HL C 179., 2006.8.1., 2. o.

25 HL C 179., 2006.8.1., 2. o.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35) A gibraltári párbeszédfórum első miniszteri ülésén, Córdobában, 2006. szeptember 18-án elfogadott, a gibraltári repülőtérről szóló miniszteri nyilatkozat (a továbbiakban: miniszteri nyilatkozat) az 1987. december 2-i, a repülőtérről szóló londoni közös nyilatkozat helyébe lép, és az ennek való teljes megfelelés az 1987-es nyilatkozatnak való megfelelésnek tekintendő.

(35) A Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság a két ország külügyminisztereinek együttes nyilatkozatában 1987. december 2-án Londonban megegyezett a gibraltári repülőtér használatára kiterjedő szorosabb együttműködésre vonatkozó rendelkezésekről. A rendelkezéseket még nem alkalmazták.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36) A miniszteri nyilatkozat fényében és annak értelmében e rendelet teljes egészében vonatkozik a gibraltári repülőtérre. A miniszteri nyilatkozat sérelme nélkül a gibraltári repülőtérre történő alkalmazásnak és a végrehajtásához kapcsoló összes intézkedésnek teljes összhangban kell állnia a nyilatkozattal és az abban foglalt szabályokkal.

törölve

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez a rendelet megállapítja az egységes európai égbolt létrehozására és megfelelő működésére irányadó szabályokat annak érdekében , hogy megerősítse a légi forgalom jelenlegi biztonsági előírásait, hozzájáruljon a légiközlekedési rendszer fenntartható fejlődéséhez, és valamennyi légtérhasználó elvárásainak figyelembevételével az európai általános légi forgalomban fokozza a légiforgalmi szolgáltatások (ATM) és a léginavigációs szolgálatok (ANS) összhatékonyságát. Az egységes európai égbolt páneurópai útvonalak összefüggő hálózatából, egységesen működő légtérből, valamint olyan hálózatkezelési és légiforgalm szolgáltatási rendszerekből áll , amelyek kizárólag a biztonságon, a hatékonyságon és a működési átjárhatóságon alapulnak, és az összes légtérhasználó érdekét szolgálják.

(1) Ez a rendelet megállapítja az egységes európai égbolt létrehozására és megfelelő működésére irányadó szabályokat annak érdekében, hogy megerősítse a légi forgalom jelenlegi biztonsági előírásait, hozzájáruljon a légiközlekedési rendszer fenntartható fejlődéséhez, többek között mérsékelje az éghajlatra gyakorolt hatást, és valamennyi légtérhasználó elvárásainak figyelembevételével az európai általános légi forgalomban fokozza a légiforgalmi szolgáltatások (ATM) és a léginavigációs szolgálatok (ANS) összhatékonyságát. Az egységes európai égbolt páneurópai és – a szomszédos országokkal kötött egyedi megállapodásoknak megfelelően – harmadik országokbeli útvonalak összefüggő hálózatából, egységesen működő légtérből, valamint olyan hálózatkezelési és légiforgalmi szolgáltatási rendszerekből áll, amelyek kizárólag a biztonságon, a hatékonyságon és a működési átjárhatóságon alapulnak, és az összes légtérhasználó érdekét szolgálják.

Indokolás

Az egységes európai égbolt végrehajtása egyéb okok mellett a technológia földi, illetve – kisebb mértékben – légi kiépítésének nem megfelelő koordinációja és végrehajtása miatt szenved késedelmet. A kiépítésirányítói szerepkör biztosítaná e folyamat összehangolását, nyomon követését és felügyeletét.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ezt a rendeletet a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) EUR, AFI és NAT régióján belüli azon légtérre kell alkalmazni, amelyre vonatkozóan e rendeletnek megfelelően a tagállamok biztosítják a légiforgalmi szolgálatokat. A tagállamok az ICAO más régióiban lévő és az illetékességi körükbe tartozó légtérre is alkalmazhatják e rendeletet, azzal a feltétellel, hogy erről tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

(4) Ezt a rendeletet a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) EUR és AFI régióján belüli azon légtérre kell alkalmazni, amelyre vonatkozóan e rendeletnek megfelelően a tagállamok biztosítják a légiforgalmi szolgálatokat. A tagállamok az ICAO más régióiban lévő és az illetékességi körükbe tartozó légtérre is alkalmazhatják e rendeletet, azzal a feltétellel, hogy erről tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

Indokolás

Az észak-atlanti ICAO-régió, azaz a NAT bevonása nem helyénvaló, mivel az nyílt tenger feletti légtér, amely nem tartozik az uniós szerződések hatálya alá.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) E rendeletnek a gibraltári repülőtérre való alkalmazását úgy kell értelmezni, hogy az nem érinti a Spanyol Királyság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága vonatkozó jogi álláspontját az azon terület feletti szuverenitással kapcsolatos vita tekintetében, ahol a repülőtér található.

(5) E rendeletnek a gibraltári repülőtérre való alkalmazását úgy kell értelmezni, hogy az nem érinti a Spanyol Királyság és Nagy-Britannia vonatkozó jogi álláspontját az azon terület feletti szuverenitással kapcsolatos vita tekintetében, ahol a repülőtér található.

Indokolás

2012. november 20-án Spanyolország hivatalosan tájékoztatta az Európai Uniót arról, hogy nem tudja elfogadni, hogy a polgári légi közlekedésre vonatkozó uniós jogszabályok továbbra is a 2006-ban elfogadott córdobai miniszteri nyilatkozatra hivatkozzanak. Spanyolország ezért kérte a 2006 előtti helyzet visszaállítását, azaz a polgári légi közlekedésre vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazásának felfüggesztését a javasolt módosításnak megfelelően.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) E rendelet Gibraltár repülőterére történő alkalmazását a Spanyol Királyság, illetve az Egyesült Királyság külügyminiszterei által Londonban, 1987. december 2-án kiadott együttes nyilatkozatban meghatározott rendelkezések alkalmazásáig fel kell függeszteni. Spanyolország és az Egyesült Királyság kormánya tájékoztatja a Tanácsot ezek alkalmazásának kezdő időpontjáról.

Indokolás

2012. november 20-án Spanyolország hivatalosan tájékoztatta az Európai Uniót arról, hogy nem tudja elfogadni, hogy a polgári légi közlekedésre vonatkozó uniós jogszabályok továbbra is a 2006-ban elfogadott córdobai miniszteri nyilatkozatra hivatkozzanak. Spanyolország ezért kérte a 2006 előtti helyzet visszaállítását, azaz a polgári légi közlekedésre vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazásának felfüggesztését a javasolt módosításnak megfelelően.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. „légtérgazdálkodás”: tervezési szolgálat , amelynek elsődleges célja az, hogy dinamikus időkiosztás útján , valamint egyes esetekben a légtérhasználók különféle kategóriái közötti, azok rövid távú igényeit alapul vevő légtérfelosztással maximalizálja a rendelkezésre álló légtér kihasználtságát;

7. „légtérgazdálkodás”: tervezési szolgálat, amelynek elsődleges célja az, hogy dinamikus időkiosztás útján, valamint egyes esetekben a légtérhasználók különféle kategóriái közötti, azok rövid távú igényeit alapul vevő légtérfelosztással maximalizálja a rendelkezésre álló légtér kihasználtságát, egyszersmind pedig a légtér-kialakításhoz kapcsolódó stratégiai funkció;

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12. „körzeti irányító szolgálat”: a légtér valamely blokkjában az ellenőrzött repülést végző légi járművek részére nyújtott ATC-szolgálat;

12. „körzeti irányító szolgálat”: valamely irányítói területen az ellenőrzött repülést végző légi járművek részére nyújtott ATC-szolgáltatás;

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15. „légi közlekedési válsághelyzet”: az akkor előálló körülmények, amikor a légtérkapacitás rendellenesen lecsökken, mert az időjárási viszonyok igen kedvezőtlenek, vagy a légtér jelentős része természeti vagy politikai okokból nem áll rendelkezésre;

15. „légi közlekedési válsághelyzet”: az akkor előálló körülmények, amikor a légtérkapacitás rendellenesen lecsökken, mert az időjárási viszonyok igen kedvezőtlenek, vagy a légtér jelentős része természeti, egészségügyi, biztonsági, katonai vagy politikai okokból nem áll rendelkezésre;

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16. „egymáshoz kapcsolt szolgálatok”: két vagy több léginavigációs szolgálat;

16. „egymáshoz kapcsolt szolgáltatások”: ugyanazon szervezet által nyújtott két vagy több szolgáltatás;

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17. „tanúsítvány”: egy nemzeti felügyeleti hatóság által bármilyen formában kiadott, a nemzeti jognak megfelelő olyan dokumentum, amely igazolja, hogy egy léginavigációs szolgáltató megfelel az egy adott szolgáltatás nyújtására vonatkozó követelményeknek;

17. „tanúsítvány”: az Európai Unió Repülési Ügynöksége (EAA) vagy valamely nemzeti légiközlekedési hatóság által bármilyen formában kiadott, a vonatkozó jognak megfelelő olyan dokumentum, amely igazolja, hogy egy léginavigációs szolgáltató megfelel az egy adott tevékenység nyújtására vonatkozó követelményeknek;

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 18 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

18a. „Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat” (EATMN): rendszerek és rendszerelemek, valamint az ATM főtervben ismertetett főbb operatív és technológiai változtatásokra vonatkozó ütemtervek páneurópai hálózata, amely az Unióban lehetővé teszi a teljes mértékben átjárható léginavigációs szolgáltatások nyújtását – ideértve a harmadik országokkal való határokon az interfészeket is –, az e rendeletben kitűzött teljesítménycélok elérése érdekében;

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19. „rendszerelemek”: olyan tárgyi eszközök, például hardver, valamint immateriális javak, például szoftver, amelyektől az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat (EATMN) működési átjárhatósága függ;

19. „rendszerelemek”: olyan tárgyi eszközök, például hardver, valamint immateriális javak, például szoftver, amelyektől az EATMN átjárhatósága függ;

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a. „üzemeltetésirányító”: a Bizottság által ajánlattételi felhíváson keresztül kiválasztott operatív érdekeltek csoportja, akik az ATM-főterv üzemeltetés-irányítása igazgatási szintjéért felelősek;

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 24 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

24. „funkcionális légtérblokk”: a működési követelményeken alapuló, az államhatároktól függetlenül kialakított légtérblokk, ahol a léginavigációs szolgálatok és a kapcsolódó tevékenységek teljesítményalapúak és optimalizáltak, annak érdekében, hogy valamennyi funkcionális légtérblokkban a léginavigációs szolgáltatók között fokozott együttműködés vagy adott esetben egy integrált szolgáltató jöjjön létre;

24. „funkcionális légtérblokk”: az államhatároktól függetlenül kialakított légtérblokk, ahol a léginavigációs szolgáltatások és a kapcsolódó funkciók a léginavigációs szolgáltatók közötti fokozott együttműködés, vagy adott esetben egy integrált szolgáltató révén teljesítményalapúak és optimalizáltak;

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 25 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

25a. „emberi tényező”: az ATM-ágazatban meglévő szociális, kulturális és személyzeti feltételek;

Indokolás

Az emberi tényezőt folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és a SES-keretrendszer központi kérdésének kell tekinteni, különös tekintettel az ATM-főtervvel kapcsolatos jelentős operatív változásokra.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 31 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

31. „útvonalhálózat”: az általános légi forgalom áramlására szolgáló, a légiforgalmi irányító szolgálatok ellátásához szükséges meghatározott útvonalrendszer;

31. „útvonalhálózat”: az általános légi forgalom áramlására szolgáló, a légiforgalmi irányító szolgálatok leghatékonyabb ellátásához szükséges meghatározott útvonalrendszer;

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 33 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

33. „rendszer”: a fedélzeti és földi rendszerelemek, valamint a világűrben található azon berendezések összessége, amelyek a repülés valamennyi szakaszában segítséget nyújtanak a léginavigációs szolgálatoknak;

33. „rendszer”: a fedélzeti és/vagy földi rendszerelemek és/vagy a világűrben található azon berendezések összessége, amelyek a repülés valamennyi szakaszában segítséget nyújtanak a léginavigációs szolgálatoknak;

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 36 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

36. „nemzeti felügyeleti hatóság”: azon egy vagy több nemzeti szerv, amelyre az adott tagállam ráruházta az e rendelet szerinti felügyeleti feladatokat, valamint azok az illetékes nemzeti hatóságok, amelyek hatáskörébe tartoznak a 216/2008/EK rendelet 8b. cikke szerinti feladatok;

36. „nemzeti légiközlekedési hatóság”: az a nemzeti szerv, amelyet az EAA akkreditált, és amelyre az adott tagállam ráruházta az e rendelet, valamint a 216/2008/EK rendelet 8b. cikke szerinti feladatokat;

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 37 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

37. „kisegítő szolgálatok”: a légiforgalmi szolgálatok körébe nem tartozó léginavigációs szolgálatok, valamint olyan egyéb szolgáltatások és tevékenységek, amelyek a léginavigációs szolgálatok nyújtásához kapcsolódnak és azt támogatják;

37. „kisegítő szolgálatok”: CNS (távközlési, navigációs és légtérellenőrző), MET (meteorológiai) és AIS (légiforgalmi tájékoztató) szolgálatok, valamint olyan egyéb szolgáltatások és tevékenységek, amelyek a léginavigációs szolgálatok nyújtásához kapcsolódnak és azt támogatják;

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 38 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

38a. „ágazati partnerség”: a légiforgalmi szolgáltatás javítása céljából kötött szerződés értelmében létrejött együttműködési megállapodás a különböző léginavigációs szolgáltatók között, ideértve a hálózatkezelőt, a légtérhasználókat, a repülőtereket és más hasonló gazdasági szereplőket is;

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 38 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

38b. „integrált operatív légtérblokk”: meghatározott kiterjedésű, ellenőrzött légtér, amely kiterjed az európai légtérre és megfelelő megállapodásoktól függően a szomszédos harmadik országok légterére, és amelyben dinamikus felosztási struktúrát és időkiosztást, fokozott teljesítményű irányítói erőforrásokat, teljes mértékben átjárható léginavigációs szolgáltatásokat és kombinált megoldásokat alkalmaznak az egységes európai égbolt kiteljesítését célzó optimális, kiszámítható és biztonságos légtérhasználat kérdésének kezelése érdekében;

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 38 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

38c. „helyi teljesítményterv”: az egy vagy több nemzeti légiközlekedési hatóság által helyi szinten, nevezetesen a funkcionális légtérblokk szintjén, regionális vagy nemzeti szinten meghatározott terv;

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 38 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

38d. „minősített szervezet”: olyan szerv, amelyet az Ügynökség vagy valamely nemzeti légiközlekedési hatóság meghatározott típusalkalmassági vizsgálati és felügyeleti feladattal bízhat meg, és amely a rábízott feladatot az Ügynökség vagy a nemzeti légiközlekedési hatóság ellenőrzése és felelősségvállalása mellett végzi el;

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzeti felügyeleti hatóságok

Nemzeti légiközlekedési hatóságok

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok közösen vagy egymástól függetlenül kijelölnek vagy létrehoznak egy vagy több szervet mint nemzeti felügyeleti hatóságot, annak érdekében, hogy az lássa el az e rendelet szerint az ilyen hatóság számára meghatározott feladatokat.

(1) A tagállamok közösen vagy egymástól függetlenül kijelölnek vagy létrehoznak egy szervet mint nemzeti légiközlekedési hatóságot, annak érdekében, hogy az lássa el az e rendelet és a 216/2008/EK rendelet szerint az ilyen hatóság számára meghatározott feladatokat.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A nemzeti felügyeleti hatóságok jogilag elkülönülnek és – különösen a szervezés, a szervezeti felépítés és a döntéshozatal tekintetében – függetlenek minden léginavigációs szolgáltatótól és minden olyan magánjogi és közjogi jogalanytól, amely érdekelt ilyen szolgáltatók tevékenységében.

(2) A nemzeti légiközlekedési hatóságok jogilag elkülönülnek és – különösen a szervezés, a szervezeti felépítés és a döntéshozatal, többek között a különálló éves költségvetési előirányzat tekintetében – függetlenek minden olyan vállalattól, szervezettől, közjogi és magánjogi jogalanytól, illetve annak személyzetétől, amely az e rendelet és a 216/2008/EK rendelet 1. cikke szerinti hatósági tevékenység hatálya alá tartozik, vagy amely érdekelt ilyen jogalanyok tevékenységében.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A (2) bekezdés sérelme nélkül a nemzeti felügyeleti hatóságok a szervezés tekintetében összekapcsolhatók más szabályozó szervekkel, illetve biztonsági hatóságokkal.

(3) A (2) bekezdés sérelme nélkül a nemzeti légiközlekedési hatóságok a szervezés tekintetében összekapcsolhatók más szabályozó szervekkel, illetve biztonsági hatóságokkal.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Azon nemzeti felügyeleti hatóságoknak, amelyek e rendelet hatálybalépésekor jogilag nem különülnek el a (2) bekezdésnek megfelelően minden léginavigációs szolgáltatótól és ilyen szolgáltatók tevékenységében érdekelt magánjogi és közjogi jogalanytól, legkésőbb 2020. január 1-jéig teljesíteniük kell ezt a követelményt.

(4) A nemzeti légiközlekedési hatóságoknak e rendelet hatálybalépésétől, de legkésőbb 2017. január 1-től biztosítaniuk kell az e cikkben foglalt rendelkezéseknek való megfelelést.

 

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A nemzeti felügyeleti hatóságok pártatlanul, függetlenül és átláthatóan gyakorolják hatáskörüket. Így különösen úgy kell őket megszervezni, személyzettel ellátni, irányítani és finanszírozni, hogy hatáskörüket ilyen módon gyakorolhassák.

5. A nemzeti légiközlekedési hatóságok pártatlanul, függetlenül és átláthatóan gyakorolják hatáskörüket. Így különösen úgy kell őket megszervezni, személyzettel ellátni, irányítani és finanszírozni, hogy hatáskörüket ilyen módon gyakorolhassák.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A következő rendelkezések a nemzeti felügyeleti hatóságok személyzetére vonatkoznak:

(6) A következő rendelkezések a nemzeti légiközlekedési hatóságok személyzetére vonatkoznak:

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a személyzet tagjait egyértelmű és átlátható, a függetlenségüket garantáló szabályok alapján kell felvenni, a stratégiai döntéshozatallal megbízott személyeket pedig az ország kormányának, a miniszterek tanácsának vagy más olyan hatóságnak kell kineveznie, amely a léginavigációs szolgáltatókra nincs közvetlen befolyással, és belőlük nem tesz szert haszonra;

a) a személyzet tagjait egyértelmű és átlátható, a függetlenségüket garantáló szabályok és kritériumok alapján kell felvenni;

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a személyzet tagjait átlátható eljárással, egyedi képesítéseik alapján – ez magában foglalja az egyebek mellett az ellenőrzés, illetve a léginavigációs szolgálatok és rendszerek területén szerzett megfelelő szaktudást és vonatkozó tapasztalatot is – kell kiválasztani.

b) a személyzet tagjait átlátható eljárással, egyedi képesítéseik – többek között a megfelelő készségek és a vonatkozó tapasztalat – alapján kell kiválasztani;

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a személyzet tagjai nem rendelhetők ki léginavigációs szolgáltatóktól vagy léginavigációs szolgáltatók ellenőrzése alatt álló vállalatoktól;

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a személyzet függetlenül jár el különösen minden, a léginavigációs szolgáltatókkal kapcsolatos érdektől, és a nemzeti felügyeleti hatóság feladatainak ellátása során nem kérhet és nem fogadhat el utasítást sem kormánytól, sem közjogi vagy magánjogi jogalanytól;

c) a személyzet függetlenül jár el, és a nemzeti légiközlekedési hatóság feladatainak ellátása során nem kérhet és nem fogadhat el utasítást sem kormánytól, sem közjogi vagy magánjogi jogalanytól, ami nem érinti a más vonatkozó nemzeti hatóságokkal való szoros együttműködést;

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a stratégiai döntéshozatallal, ellenőrzésekkel vagy más, a léginavigációs szolgáltatók teljesítménycéljainak felügyeletéhez közvetlenül kapcsolódó feladatokkal megbízott személyek a léginavigációs szolgáltatóknál semmilyen szakmai munkakört vagy feladatkört nem tölthetnek be a nemzeti felügyelő hatósági megbízatásuk végétől számított legalább egy évig.

e) a stratégiai döntéshozatallal, ellenőrzésekkel vagy más, a léginavigációs szolgáltatók teljesítménycéljainak felügyeletéhez közvetlenül kapcsolódó feladatokat több mint hat hónapja ellátó személyek a léginavigációs szolgáltatóknál semmilyen szakmai munkakört vagy feladatkört nem tölthetnek be a nemzeti légiközlekedési hatósági megbízatásuk végétől számított:

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés – e pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

i) legalább 12 hónapig a vezető beosztású alkalmazottak esetében;

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés – e pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ii) legalább hat hónapig a nem vezető beosztású alkalmazottak esetében;

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) a hatóság felső vezetőségének kinevezése háromtól hét évig terjedő, egyszer meghosszabbítható határozott időtartamra szól, amely időtartam alatt csak akkor menthetők fel hivatalukból, ha már nem teljesítik az e cikkben meghatározott feltételeket, vagy ha a nemzeti jog értelmében kötelességszegést követtek el.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok rendelkezzenek a szükséges erőforrásokkal és kapacitással az e rendelet szerint rájuk háruló feladatok hatékony és időbeni ellátásához. A nemzeti felügyeleti hatóságok kizárólagos jogkörébe tartozik személyzetük felvétele és irányítása a számukra elkülönített – többek között a nemzeti felügyeleti hatóságnak a 4. cikk szerinti feladataival arányban megállapított útvonaldíjakból származó – előirányzatok felhasználásával.

(7) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti légiközlekedési hatóságok szükséges erőforrásokkal és kapacitással rendelkezzenek az e rendelet szerint rájuk kirótt feladatok hatékony és időben történő ellátásához. A nemzeti légiközlekedési hatóságok kizárólagos jogkörébe tartozik személyzetük felvétele és irányítása a számukra elkülönített – többek között a nemzeti felügyeleti hatóságnak a 4. cikk szerinti feladataival arányban megállapított útvonaldíjakból származó – előirányzatok felhasználásával.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A tagállamok közlik a Bizottsággal a nemzeti felügyeleti hatóságok nevét és címét, továbbá az azokban bekövetkező változásokat, valamint az e cikknek való megfelelés érdekében hozott intézkedéseket.

(8) A tagállamok közlik a Bizottsággal a nemzeti légiközlekedési hatóságok nevét és címét, továbbá az azokban bekövetkező változásokat, valamint az e cikknek való megfelelés érdekében hozott intézkedéseket.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A Bizottság a (6) bekezdés a) és b) pontjának alkalmazása céljára részletes szabályokat fogad el a felvételi és kiválasztási eljárások vonatkozásában. A szóban forgó végrehajtási aktusokat a 27. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(9) A Bizottság a (6) bekezdés a) és b) pontjának alkalmazása céljára részletes szabályokat fogad el a felvételi és kiválasztási eljárások vonatkozásában. A szóban forgó végrehajtási aktusokat a 27. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni, és azokban részletesen meg kell határozni:

 

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 9 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a) a kinevezésre jogosult hatóság által előírt, minden, a 216/2008/EK rendelet 1. cikke szerinti hatósági tevékenység hatálya alá tartozó, vagy ilyen jogalanyok tevékenységében érdekelt vállalattól, szervezettől, közjogi és magánjogi jogalanytól való különválasztás szintjét, az összeférhetetlenségek elkerülése és az igazgatási hatékonyság közötti egyensúly megőrzése érdekében;

 

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 9 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

b) az ellenőrzésekben részt vevő alkalmazottak számára előírt, vonatkozó szakmai képesítéseket.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzeti felügyeleti hatóságok feladatai

A nemzeti légiközlekedési hatóságok feladatai

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 3. cikkben említett nemzeti felügyeleti hatóságok hatáskörébe kell utalni többek között a következő feladatokat:

(1) A nemzeti légiközlekedési hatóságok hatáskörébe kell utalni többek között a következő feladatokat:

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az e rendelet alkalmazásának ellenőrzéséről való gondoskodás, különösen azon léginavigációs szolgáltatók biztonságos és hatékony működése tekintetében, amelyek a szóban forgó hatóságot kijelölő vagy létrehozó tagállam joghatósága alá tartozó légtérrel kapcsolatos szolgálatokat látnak el;

a) az e rendelet és a 216/2008/EK rendelet alkalmazásának ellenőrzéséről való gondoskodás, különösen azon léginavigációs szolgáltatók biztonságos és hatékony működése tekintetében, amelyek a szóban forgó hatóságot kijelölő vagy létrehozó tagállam joghatósága alá tartozó légtérrel kapcsolatos szolgálatokat látnak el;

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) engedélyeknek a léginavigációs szolgáltatók részére a 216/2008/EK rendelet 8b. cikkével összhangban történő kiadása, valamint az engedélyek kiadásához kapcsolódó feltételek teljesülésének felügyelete;

b) a 216/2008/EK rendelet 8b., 8c. és 10. cikkében felsorolt feladatok ellátása, illetve teljes vagy részleges átruházása, valamint az e rendelet alkalmazásának ellenőrzéséről való gondoskodás feladatának ellátása, különösen azon léginavigációs szolgáltatók biztonságos és hatékony működése tekintetében, amelyek a tagállamok joghatósága alá tartozó légtérrel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak;

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) szakszolgálati engedélyeknek, jogosításoknak, kiterjesztéseknek és minősítéseknek a légiforgalmi irányítók részére a 216/2008/EK rendelet 8c. cikkével összhangban történő kiadása, valamint az engedélyek kiadásához kapcsolódó feltételek teljesülésének felügyelete;

törölve

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a díjszámítási rendszer alkalmazásának nyomon követése a 12. és a 13. cikknek megfelelően;

e) a díjszámítási rendszer alkalmazásának nyomon követése a 12. és a 13. cikknek megfelelően, ideértve a 13. cikk (7) bekezdésében említett kereszttámogatásra vonatkozó rendelkezéseket;

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) éves jelentés készítése a tagállamok érintett hatóságai, az EAA és a Bizottság részére saját tevékenységéről és feladatai végrehajtásáról. Az ilyen jelentéseknek az e cikkben felsorolt minden egyes feladat tekintetében be kell számolniuk a megtett lépésekről és az elért eredményekről.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Minden egyes nemzeti felügyeleti hatóság megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat szervez az e rendelet követelményeinek való megfelelés ellenőrzése érdekében. Az érintett léginavigációs szolgáltató elősegíti ezt a munkát.

(2) Minden egyes nemzeti légiközlekedési hatóság megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat szervez az e rendelet követelményeinek való megfelelés ellenőrzése érdekében. Az érintett léginavigációs szolgáltató elősegíti ezt a munkát, és az érintett tagállam felkínál minden szükséges segítséget, hogy biztosítsa a megfelelés ellenőrzésének hatékonyságát.

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Együttműködés a nemzeti felügyeleti hatóságok között

Együttműködés a nemzeti légiközlekedési hatóságok között

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzeti felügyeleti hatóságok egymás között információkat cserélnek ki munkájukról, döntéshozatali vezérelveikről, gyakorlataikról és eljárásaikról, valamint az uniós jog alkalmazásáról. A nemzeti felügyeleti hatóságok együttműködnek annak érdekében, hogy döntéshozatalukat az Unión belül összehangolják. A nemzeti felügyeleti hatóságok részt vesznek egy, a közös munkavégzést szolgáló, rendszeresen ülésező hálózatban. A hálózatnak a Bizottság és az Európai Unió Repülési Ügynöksége (a továbbiakban: EAA) is tagjai, ők hangolják össze a munkáját, továbbá támogatják azt, és szükség szerint ajánlásokat címeznek a hálózatnak. A Bizottság és az EAA elősegíti a nemzeti felügyeleti hatóságok tevékeny együttműködését, valamint a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti – a 216/2008/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdésének f) pontja alapján az EAA által létrehozandó szakértői állományon alapuló – munkaerőcserét és -megosztást.

A nemzeti légiközlekedési hatóságok egymás között információkat cserélnek ki munkájukról, döntéshozatali vezérelveikről, gyakorlataikról és eljárásaikról, valamint az uniós jog alkalmazásáról. A nemzeti felügyeleti hatóságok együttműködnek annak érdekében, hogy döntéshozatalukat az Unión belül összehangolják. A nemzeti légiközlekedési hatóságok részt vesznek egy, a közös munkavégzést szolgáló, rendszeresen – évente legalább egyszer – ülésező hálózatban. A Bizottság és az EAA elősegíti a nemzeti légiközlekedési hatóságok tevékeny együttműködését, valamint a nemzeti légiközlekedési hatóságok közötti munkaerőcserét és -megosztást.

 

E hálózat többek között:

 

a) egyszerűsített módszereket és iránymutatásokat dolgozhat ki és terjeszthet a 4. cikkben felsorolt hatósági feladatok végrehajtására vonatkozóan;

 

b) segítséget nyújthat az egyes nemzeti légiközlekedési hatóságoknak szabályozási kérdésekben;

 

c) véleményeket dolgozhat ki a Bizottság és az EAA számára a szabályalkotásról és a tanúsításról;

 

d) véleményeket, iránymutatásokat és ajánlásokat dolgozhat ki a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás megkönnyítése céljából;

 

e) két vagy több tagállamban végrehajtandó, közös megoldásokat fejleszthet ki az ATM-főterv vagy a Chicagói Egyezmény céljainak megvalósítása érdekében.

Indokolás

A hálózat céljait és feladatait részletesebben meg kell határozni. Különösen a nemzeti felügyeleti hatóságok 4. cikk szerinti feladatai mellett helyénvaló lenne azonosítani a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás akadályait, egyrészt a kétoldalú ügyek megoldása érdekében, másrészt azért, hogy a hálózat tanácsadással szolgálhasson a Bizottság számára a szabályalkotásról.

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendelet 22. cikkében és a 45/2001/EK rendeletben előírt adatvédelmi szabályokra is figyelemmel a Bizottság támogatja a léginavigációs szolgáltatók üzleti titkainak bizalmas kezelését biztosító, lehetőleg elektronikus eszközökkel lebonyolított – e bekezdés első és második albekezdésében említett – információcserét a hálózat tagjai között.

Az e rendelet 22. cikkében és a 45/2001/EK rendeletben előírt adatvédelmi szabályokra is figyelemmel a Bizottság platformot biztosít a hálózat tagjai közötti, az összes érintett vállalat, szervezet vagy jogalany üzleti titkainak bizalmas kezelését biztosító, lehetőleg elektronikus eszközökkel lebonyolított információcsere számára.

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A nemzeti felügyeleti hatóságok szorosan együttműködnek – együttműködési megállapodások révén is – annak érdekében, hogy segítsék egymást nyomonkövetési feladataik ellátásában, valamint az ellenőrzések és a vizsgálatok lebonyolításában.

(2) A nemzeti légiközlekedési hatóságok szorosan együttműködnek – együttműködési megállapodások révén is – annak érdekében, hogy segítsék egymást nyomonkövetési feladataik ellátásában, valamint az ellenőrzések és a vizsgálatok lebonyolításában.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az olyan funkcionális légtérblokkok tekintetében, amelyek több tagállam joghatósága alá tartozó légtérre terjednek ki, az érintett tagállamok megállapodást kötnek az említett blokkokra vonatkozó szolgáltatásokat ellátó léginavigációs szolgáltatóknak e cikkben meghatározott felügyeletéről. Az érintett nemzeti felügyeleti hatóságok tervet dolgoznak ki, és abban rögzítik a szóban forgó megállapodás érvényre juttatása érdekében való együttműködésük részletes szabályait.

(3) A funkcionális légtérblokkok tekintetében az érintett tagállamok a 4. cikknek megfelelő megállapodást kötnek az említett blokkokra vonatkozó szolgáltatásokat nyújtó léginavigációs szolgáltatóknak e cikkben meghatározott felügyeletéről. Az érintett nemzeti légiközlekedési hatóságok tervet dolgoznak ki, és abban rögzítik a szóban forgó megállapodás érvényre juttatása érdekében való együttműködésük részletes szabályait.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A nemzeti felügyeleti hatóságok szorosan együttműködnek azon léginavigációs szolgáltatók megfelelő felügyeletének biztosítása érdekében, amelyek rendelkeznek valamely tagállam érvényes tanúsítványával és egy másik tagállam joghatósága alá tartozó légtérrel kapcsolatban is nyújtanak szolgáltatásokat. Ez az együttműködés kiterjed az e rendeletben foglaltaknak, illetve a 216/2008/EK rendelet 8b. cikke (1) bekezdésének megfelelően elfogadott vonatkozó közös követelményeknek mellékletben a be nem tartása esetén alkalmazandó eljárások létrehozására is.

(4) A nemzeti légiközlekedési hatóságok szorosan együttműködnek azon léginavigációs szolgáltatók megfelelő felügyeletének biztosítása érdekében, amelyek rendelkeznek valamely tagállam érvényes tanúsítványával és egy másik tagállam joghatósága alá tartozó légtérrel kapcsolatban is nyújtanak szolgáltatásokat. Ez az együttműködés kiterjed az e rendeletben foglaltaknak, illetve a 216/2008/EK rendelet 8b. cikke (1) bekezdésének megfelelően elfogadott vonatkozó közös követelményeknek mellékletben a be nem tartása esetén alkalmazandó eljárások létrehozására is.

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A más tagállam joghatósága alá tartozó légtérben nyújtott léginavigációs szolgálatok esetében a (2) és a (4) bekezdésben említett eljárásoknak része a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított felügyeleti feladatok, valamint az e feladatok végrehajtása utáni eredmények kölcsönös elismeréséről szóló megállapodás. A kölcsönös elismerés azokra az esetekre is alkalmazandó, amikor a nemzeti felügyeleti hatóságok a szolgáltatók tanúsítási folyamatainak elismeréséről is megállapodást kötnek.

(5) A más tagállam joghatósága alá tartozó légtérben nyújtott léginavigációs szolgálatok esetében a (2), (3) és a (4) bekezdésben említett eljárásoknak része a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított felügyeleti feladatok, valamint az e feladatok végrehajtása utáni eredmények kölcsönös elismeréséről szóló megállapodás. A kölcsönös elismerés azokra az esetekre is alkalmazandó, amikor a nemzeti felügyeleti hatóságok a szolgáltatók tanúsítási folyamatainak elismeréséről is megállapodást kötnek.

Indokolás

A kölcsönös elismerés a funkcionális légtérblokkok tekintetében is fontos.

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Amennyiben azt a nemzeti jog lehetővé teszi, regionális együttműködési célból a nemzeti felügyeleti hatóságok a felügyeleti feladatok megosztásáról is megállapodhatnak egymással.

(6) Amennyiben azt a nemzeti jog lehetővé teszi, regionális együttműködési célból a nemzeti légiközlekedési hatóságok a felügyeleti feladatok megosztásáról is megállapodhatnak egymással.

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A nemzeti felügyeleti hatóságok határozhatnak úgy, hogy a 4. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéseket és vizsgálatokat teljesen vagy részben olyan minősített szervezetekre ruházzák át , amelyek megfelelnek az I. mellékletben meghatározott követelményeknek.

(1) Az EEA és a nemzeti légiközlekedési hatóságok határozhatnak úgy, hogy az ellenőrzéseket, vizsgálatokat és az e rendeletben számukra előírt egyéb feladatokat teljesen vagy részben olyan minősített szervezetekre ruházzák át, amelyek megfelelnek az I. mellékletben meghatározott követelményeknek.

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A nemzeti felügyeleti hatóságoktól származó ilyen megbízatás az Unióban három évig érvényes, és ez az időszak meghosszabbítható. A nemzeti felügyeleti hatóságok az Unióban található minősített szervezetek bármelyikét utasíthatják arra, hogy végezzék el ezen ellenőrzéseket és vizsgálatokat.

(2) A nemzeti légiközlekedési hatóságoktól származó ilyen megbízatás az Unióban három évig érvényes. Az EEA és a nemzeti légiközlekedési hatóságok az Unióban található minősített szervezetek bármelyikét utasíthatják arra, hogy végezzék el ezen ellenőrzéseket és vizsgálatokat.

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot, az EAA-t és a többi tagállamot azokról a minősített szervezetekről, amelyekre az (1) bekezdésnek megfelelően feladatokat ruháztak át, megjelölve mindegyik szervezet hatáskörét és azonosító számát, továbbá értesítik őket minden vonatkozó változásról is . A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a minősített szervezetek jegyzékét, valamint mindegyikük azonosító számát és hatáskörét , és folyamatosan frissíti ezt a jegyzéket.

(3) Az EEA ás a nemzeti légiközlekedési hatóságok értesítik a Bizottságot, a többi tagállamot és adott esetben az EAA-t azokról a minősített szervezetekről, amelyekre az (1) bekezdésnek megfelelően feladatokat ruháztak át, megjelölve mindegyik szervezet hatáskörét és azonosító számát, továbbá értesítik őket minden vonatkozó változásról is. A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a minősített szervezetek jegyzékét, valamint mindegyikük azonosító számát és hatáskörét, és folyamatosan frissíti ezt a jegyzéket.

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tagállamoknak vissza kell vonniuk az azoknak a minősített szervezeteknek adott feladatátruházást, amelyek már nem teljesítik az I. mellékletben rögzített követelményeket . Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, az EAA-t és a többi tagállamot.

(4) Az EEA és a nemzeti légiközlekedési hatóságok visszavonják az azoknak a minősített szervezeteknek adott feladatátruházást, amelyek már nem teljesítik az I. mellékletben rögzített követelményeket. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

 

Módosítás  86

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A nemzeti felügyeleti hatóságok nemzeti jogszabályaiknak megfelelően konzultációs mechanizmusokat hoznak létre az érdekelteknek – beleértve feladataik elvégzése céljából a szakszemélyzet érdekképviseleti szerveit is – az egységes európai égbolt megvalósításába történő megfelelő bevonása érdekében.

(1) A nemzeti légiközlekedési hatóságok nemzeti jogszabályaiknak megfelelően konzultációs mechanizmusokat hoznak létre az érdekelteknek – beleértve feladataik elvégzése céljából a szakszemélyzet érdekképviseleti szerveit is – az egységes európai égbolt megvalósításába történő megfelelő bevonása érdekében.

Módosítás  87

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Unióban valamennyi léginavigációs szolgálat ellátásához a nemzeti felügyeleti hatóságok vagy az EAA általi engedélyezés vagy részükre történő nyilatkozattétel szükséges a 216/2008/EK rendelet 8b. cikkében foglaltaknak megfelelően .

(1) Az Unióban valamennyi léginavigációs szolgáltatás nyújtásához a nemzeti légiközlekedési hatóságok vagy az EAA általi engedélyezés vagy részükre történő nyilatkozattétel szükséges a 216/2008/EK rendelet 8b. cikkében foglaltaknak megfelelően.

Módosítás  88

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tanúsítványok kibocsátásával a léginavigációs szolgáltatók jogosulttá válnak arra , hogy szolgáltatásaikat tagállamok, az Unión belüli más léginavigációs szolgáltatók, légtérhasználók és repülőterek számára is felkínálják. A kisegítő szolgáltatok tekintetében e jogosultságnak feltétele a 10. cikk (2) bekezdésében foglaltak betartása.

(4) A tanúsítványok kibocsátásával a léginavigációs szolgáltatók jogosulttá válnak arra, hogy szolgáltatásaikat bármely tagállam, az Unión belüli és szomszédos harmadik országbeli, továbbá adott esetben a funkcionális légtérblokkokon belüli más léginavigációs szolgáltatók, légtérhasználók és repülőterek számára is felkínálják az érintett felek közötti kölcsönös megállapodástól függően.

Módosítás  89

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A 16. cikkel összhangban létrehozott azon funkcionális légtérblokkok tekintetében, amelyek egynél több tagállam joghatósága alá tartozó légtérre terjednek ki, az érintett tagállamok e cikk (1) bekezdésével összhangban a légtérblokk létrehozása előtt legalább egy hónappal közösen jelölnek ki egy vagy több légiforgalmi szolgáltatót.

(5) A 16. cikkel összhangban létrehozott funkcionális légtérblokkok tekintetében az érintett tagállamok e cikk (1) bekezdésével összhangban a légtérblokk létrehozása előtt legalább egy hónappal közösen jelölnek ki egy vagy több légiforgalmi szolgáltatót.

Módosítás  90

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a kisegítő szolgálatot kínáló szolgáltatók – az ebben a cikkben foglaltaknak megfelelően méltányos, megkülönböztetéstől mentes és átlátható feltételek szerint versenyezhessenek az Unióban e szolgálatok ellátásáért.

(1) A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az ebben a cikkben foglaltaknak megfelelően ne legyenek olyan jogi akadályok a kisegítő szolgálatot kínáló szolgáltatók előtt, amelyek akadályoznák azon képességüket, hogy méltányos, megkülönböztetéstől mentes és átlátható feltételek szerint versenyezhessenek az Unióban e szolgálatok ellátásáért.

Az ebben a cikkben előírt követelményeket legkésőbb 2020. január 1-jére teljesíteni kell.

 

(2) A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a légiforgalmi szolgálatok ellátása elkülönüljön a kisegítő szolgálatok ellátásától. Az elkülönítés annak megkövetelését is magában foglalja, hogy a légiforgalmi szolgálatokat, illetve a kisegítő szolgálatokat más-más vállalkozás lássa el.

(2) A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a léginavigációs szolgáltatók üzleti tervük kidolgozásakor a pénzügyi és minőségi szempontból leginkább kedvező szolgáltató kiválasztása érdekében ajánlatokat kérjenek különböző kisegítő szolgálatot nyújtó szolgáltatóktól. A 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott teljesítmény-felülvizsgálati szerv a teljesítménytervek értékelésekor ellenőrzi az e bekezdés rendelkezéseinek való megfelelés szintjét.

(3) A kisegítő szolgálatok közbeszerzésével foglalkozó szervezet különösen a költséghatékonyságnak, a szolgáltatás általános minőségének és a szolgáltatás biztonságának szempontjai figyelembevételével választ ki szolgáltatót a szóban forgó szolgálatok ellátására.

(3) Külső kisegítő szolgálatok megválasztása során be kell tartani a 2004/18/EK irányelv rendelkezéseit. Az e szolgálatok közbeszerzésével foglalkozó szervezetnek különösen a költség- és energiahatékonyságot, a szolgáltatás általános minőségét, a szolgáltatás átjárhatóságát és biztonságát, valamint a közbeszerzési folyamat átláthatóságát alkalmazza kötelező kiválasztási kritériumként.

(4) Egy kisegítő szolgálatot kínáló szolgáltató csak akkor válaszható ki arra, hogy egy tagállam légterében szolgálatot lásson el, ha:

(4) Egy kisegítő szolgálatot kínáló szolgáltató csak akkor válaszható ki arra, hogy egy tagállam légterében szolgálatot lásson el, ha:

a) rendelkezik a 216/2008/EK rendelet 8b. cikke szerinti engedéllyel;

a) rendelkezik a 216/2008/EK rendelet 8b. cikke szerinti engedéllyel;

b) gazdasági tevékenységének központja valamelyik tagállamban van;

b) gazdasági tevékenységének központja valamelyik tagállamban van;

c) több mint 50%-ban a tagállamok, illetve azok állampolgárai tulajdonában van, és a tagállamoknak, illetve azok állampolgárainak tényleges ellenőrzése alatt áll, akár közvetlenül, akár közvetetten, egy vagy több vállalkozás közbeiktatásával, hacsak másképp nem rendelkezik egy olyan, harmadik országgal kötött megállapodás, amelynek az Unió is részes fele; továbbá

c) több mint 50%-ban a tagállamok, illetve azok állampolgárai tulajdonában van, és a tagállamoknak, illetve azok állampolgárainak tényleges ellenőrzése alatt áll, akár közvetlenül, akár közvetetten, egy vagy több vállalkozás közbeiktatásával, hacsak másképp nem rendelkezik egy olyan, harmadik országgal kötött megállapodás, amelynek az Unió is részes fele; továbbá

d) a szolgáltató megfelel a nemzeti biztonsági és védelmi előírásoknak.

d) a szolgáltató megfelel a nemzeti biztonsági és védelmi előírásoknak.

(5) Az EATMN működésével kapcsolatos kisegítő szolgálatokat a hálózatkezelő is elláthatja központilag úgy, hogy a szóban forgó szolgálatokkal kiegészíti a 17. cikk (2) bekezdésében említett szolgálatokat, a 17. cikk (3) bekezdésének megfelelően. A szóban forgó szolgálatokat – különösen azokat, amelyek az ATM-infrastruktúra rendelkezésre bocsátásával kapcsolatosak – továbbá egy léginavigációs szolgálató vagy ilyen szolgáltatókból álló csoportosulás is elláthatja kizárólagos alapon. A Bizottság meghatározza a léginavigációs szolgáltatók, illetve ilyen szolgáltatókból álló csoportosulások kiválasztásának a szakmai felkészültség és a szolgálatok ellátására való képesség pártatlan és költséghatékony figyelembevételén alapuló részletes szabályait, és átfogó értékelést készít a kisegítő szolgálatok központosított ellátásának becsült költségeiről és várható hasznáról. A szóban forgó végrehajtási aktusokat a 27. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni. A Bizottság e végrehajtási aktusokkal összhangban jelöli ki a szolgáltatókat, illetve szolgáltatókból álló csoportosulásokat.

(5) Az EATMN működésével kapcsolatos kisegítő szolgálatokat a hálózatkezelő is elláthatja központilag úgy, hogy a szóban forgó szolgálatokkal kiegészíti a 17. cikk (2) bekezdésében említett szolgálatokat, a 17. cikk (3) bekezdésének megfelelően. A szóban forgó szolgálatokat – különösen azokat, amelyek az ATM-infrastruktúra rendelkezésre bocsátásával kapcsolatosak – továbbá egy léginavigációs szolgálató vagy ilyen szolgáltatókból álló csoportosulás is elláthatja kizárólagos alapon. A Bizottság meghatározza a léginavigációs szolgáltatók, illetve ilyen szolgáltatókból álló csoportosulások kiválasztásának a szakmai felkészültség és a szolgálatok ellátására való képesség pártatlan és költséghatékony figyelembevételén alapuló részletes szabályait, és átfogó értékelést készít a kisegítő szolgálatok központosított ellátásának becsült költségeiről és várható hasznáról. A szóban forgó végrehajtási aktusokat a 27. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni. A Bizottság e végrehajtási aktusokkal összhangban jelöli ki a szolgáltatókat, illetve szolgáltatókból álló csoportosulásokat.

 

(5a) A Bizottság részletes szabályokat állapít meg, amelyek meghatározzák az e cikk által érintett szolgáltatások kiválasztásának módjait. A szóban forgó végrehajtási aktusokat a 27. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

 

(5b) A Bizottság átfogó tanulmányt készít a kisegítő szolgálatok ellátására vonatkozó piaci elvek bevezetésének operatív, gazdasági, biztonsági és szociális hatásairól, és azt 2016. január 1-jéig benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E tanulmány figyelembe veszi az ATM-főterv végrehajtását és a SESAR-technológiák által a kisegítő szolgálatok ágazatára gyakorolt hatást.

Módosítás  91

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az egész Unióra vonatkozó teljesítménycélok és ezekhez kapcsolódó helyi teljesítménycélok a teljesítmény olyan kulcsfontosságú területein, mint a biztonság, a környezetvédelem, a kapacitás és a költséghatékonyság;

a) az egész Unióra vonatkozó teljesítménycélok és ezekhez kapcsolódó helyi teljesítménycélok a teljesítmény olyan kulcsfontosságú területein, mint a biztonság, a környezetvédelem, a kapacitás és a költséghatékonyság, az ATM-főterv teljes referencia-időszakra rögzített magas szintű céljaival összhangban;

Módosítás  92

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) olyan, teljesítménycélokat is tartalmazó nemzeti tervek vagy funkcionális légtérblokkokra vonatkozó tervek, amelyek biztosítják az uniós szintű és a kapcsolódó helyi teljesítménycéloknak való megfelelést ; továbbá

b) teljesítménycélokat is tartalmazó helyi teljesítménytervek, amelyek biztosítják az uniós szintű és a kapcsolódó helyi teljesítménycéloknak való megfelelést; továbbá

Módosítás  93

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság kijelöl egy független, pártatlan és megfelelő hatáskörrel rendelkező szervet, hogy az „teljesítmény-felülvizsgálati szervként” járjon el. A teljesítmény-felülvizsgálati szervnek az a feladata, hogy segítse a Bizottság munkáját, együttműködésben a nemzeti felügyeleti hatóságokkal, és hogy kérésre a nemzeti felügyeleti hatóságokat támogassa az (1) bekezdésben említett teljesítményrendszer végrehajtásában. Az EAA és az Eurocontrol vagy más illetékes hatóság technikai segítséget nyújthat a teljesítmény-felülvizsgálati szervnek. .

(2) A Bizottság kijelöl egy független, pártatlan és megfelelő hatáskörrel rendelkező szervet, hogy az „teljesítmény-felülvizsgálati szervként” (PRB) járjon el. A PRB-t 2015. július 1-jei hatállyal európai gazdasági szabályozóként hozzák létre a Bizottság felügyelete mellett. A PRB feladata a Bizottság segítése együttműködésben a nemzeti légiközlekedési hatóságokkal, és a nemzeti légiközlekedési hatóságok támogatása és ellenőrzése az (1) bekezdésben említett teljesítményrendszer végrehajtása során. A PRB-nek funkcionálisan és jogilag minden – nemzeti vagy páneurópai szintű – szolgáltatótól különállónak kell lennie. Az EAA, a hálózatkezelő, az Eurocontrol vagy más illetékes szerv technikai segítséget nyújthat a PRB számára.

Módosítás  94

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett nemzeti terveket vagy funkcionális légtérblokkokra vonatkozó terveket a nemzeti felügyeleti hatóságok készítik el és a tagállamok fogadják el. Ezek a tervek kötelező helyi célokat, valamint a tagállam (tagállamok) által elfogadott, megfelelő ösztönzőrendszert tartalmaznak. A terveket a léginavigációs szolgáltatókkal, a légtérhasználók képviselőivel és adott esetben a repülőterek üzemeltetőivel és a repülőtéri koordinátorokkal egyeztetve kell elkészíteni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett helyi teljesítményterveket a nemzeti légiközlekedési hatóságok készítik el és a tagállamok fogadják el. Ezek a tervek kötelező helyi célokat, valamint a tagállam (tagállamok) által elfogadott, megfelelő ösztönzőrendszert tartalmaznak. A terveket a Bizottsággal, a PRB-vel, léginavigációs szolgáltatókkal, a légtérfelhasználók képviselőivel, és adott esetben a repülőterek üzemeltetőivel és a repülőtéri koordinátorokkal egyeztetve kell elkészíteni.

Módosítás  95

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a teljesítmény-felülvizsgálati szervvel együttműködésben értékeli, hogy a nemzeti vagy funkcionális légtérblokkszintű tervek és a helyi célok mennyiben felelnek meg az Unió egészére érvényes teljesítménycéloknak.

A Bizottság a PRB-vel együttműködésben értékeli, hogy a helyi teljesítménytervek és a helyi célok mennyiben felelnek meg az Unió egészére érvényes teljesítménycéloknak.

Módosítás  96

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Abban az esetben, ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti vagy a funkcionális légtérblokkokra vonatkozó tervek, illetve a helyi célok nem felelnek meg az Unió egészére vonatkozó céloknak , akkor előírhatja , hogy az érintett tagállamok megtegyék a szükséges korrekciós intézkedéseket. A szóban forgó végrehajtási aktusokat a 27. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással kell elfogadni .

Abban az esetben, ha a Bizottság megállapítja, hogy a helyi teljesítménytervek, illetve a helyi célok nem felelnek meg az Unió egészére vonatkozó céloknak, akkor előírhatja, hogy az érintett tagállamok megtegyék a szükséges korrekciós intézkedéseket. A szóban forgó végrehajtási aktusokat a 27. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással kell elfogadni .

Módosítás  97

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Bizottság rendszeresen értékeli az Unió egészére vonatkozó és a kapcsolódó helyi teljesítménycélok teljesítését.

(6) A Bizottság és az EAA a PRB-vel együtt rendszeresen értékeli az Unió egészére vonatkozó és a kapcsolódó helyi teljesítménycélok teljesítését.

Módosítás  98

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a léginavigációs szolgálatok és a hálózati szolgálatok teljesítményére vonatkozó, valamennyi érintett féltől – a léginavigációs szolgáltatóktól, a légtérhasználóktól, a repülőtér-üzemeltetőktől, a nemzeti felügyeleti hatóságoktól, a tagállamoktól és az Eurocontroltól – származó releváns adatok gyűjtése, validálása, vizsgálata, értékelése és terjesztése ;

a) a léginavigációs szolgálatok és a hálózati szolgálatok teljesítményére vonatkozó, valamennyi érintett féltől – a léginavigációs szolgáltatóktól, a légtérhasználóktól, a repülőtér-üzemeltetőktől, az EAA-tól, a nemzeti légiközlekedési hatóságoktól, a tagállamoktól és az Eurocontroltól – származó releváns adatok gyűjtése, validálása, vizsgálata, értékelése és terjesztése;

Módosítás  99

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az ICAO „Global Air Traffic Management Operational Concept” (Átfogó légiforgalmi szolgáltatási működési koncepció) című, 9854. sz. dokumentuma alapján a teljesítmény megfelelő, kulcsfontosságú területeinek meghatározása, összhangban az ATM-főterv teljesítménykeretével, ideértve a biztonsággal, a környezetvédelemmel, a kapacitással és a költséghatékonysággal kapcsolatos területeket, szükség szerint átdolgozva az egységes európai égbolt egyedi igényeinek és e területek vonatkozó céljainak figyelembevétele érdekében, valamint a teljesítmény legfontosabb mutatóinak meghatározása a teljesítmény mérésére;

b) az ICAO „Global Air Traffic Management Operational Concept” (Átfogó légiforgalmi szolgáltatási működési koncepció) című, 9854. sz. dokumentuma alapján a teljesítmény megfelelő, kulcsfontosságú területeinek meghatározása, összhangban az ATM-főterv teljesítménykeretével, ideértve a biztonsággal, a környezetvédelemmel, a kapacitással, a költséghatékonysággal és az emberi tényezővel kapcsolatos területeket, szükség szerint átdolgozva az egységes európai égbolt egyedi igényeinek és e területek vonatkozó céljainak figyelembevétele érdekében, valamint a teljesítmény legfontosabb mutatóinak meghatározása a teljesítmény mérésére. Különös figyelmet kell fordítani a biztonsági teljesítménymutatókra;

Módosítás  100

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a nemzeti szinten és a funkcionális légtérblokkok szintjén keletkező információkat figyelembe vevő, az Unió egészére érvényes teljesítménycélok, valamint a kapcsolódó helyi szintű teljesítménycélok meghatározása és felülvizsgálata;

c) a nemzeti szinten és a funkcionális légtérblokkok szintjén keletkező információkat figyelembe vevő, az Unió egészére érvényes teljesítménycélok, valamint a kapcsolódó helyi szintű teljesítménycélok meghatározása és felülvizsgálata. Az Unió egészére érvényes teljesítménycélokat annak biztosítása mellett kell meghatározni, hogy a funkcionális légtérblokkok elegendő rugalmasságot őrizzenek meg a legjobb eredmények eléréséhez;

Indokolás

Lendületet kell adni a funkcionális légtérblokkoknak, hogy jobban teljesítsenek, eközben gondoskodni kell arról is, hogy az Unió egészére érvényes célok ne legyenek a jobb eredmények eléréséhez szükséges rugalmasság akadályai.

Módosítás  101

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) kritériumok a nemzeti vagy a funkcionális légtérblokkokra vonatkozó teljesítményterveknek a nemzeti felügyelő hatóságok általi kidolgozásához, amely tervek tartalmazzák a helyi teljesítménycélokat és az ösztönzőrendszert. A teljesítménytervek:

d) kritériumok a helyi teljesítményterveknek a nemzeti légiközlekedési hatóságok általi kidolgozásához, amely tervek tartalmazzák a helyi teljesítménycélokat és az ösztönzőrendszert. A teljesítménytervek:

Módosítás  102

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – d pont - i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) i. a léginavigációs szolgáltatók üzleti tervein alapulnak;

i) a léginavigációs szolgáltatók üzleti tervein alapulnak, amelyeknek figyelembe kell venniük az ATM főterv végrehajtását;

Módosítás  103

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a helyi teljesítménycélok értékelése a nemzeti vagy funkcionális légtérblokkszintű terv alapján;

e) a helyi teljesítménycélok értékelése a helyi teljesítményterv alapján;

Módosítás  104

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a nemzeti és a funkcionális légtérblokkokra vonatkozó teljesítményterveknek a megfelelő riasztási mechanizmusokra is kiterjedő nyomon követése;

f) a helyi teljesítménytervek ellenőrzése, beleértve a megfelelő riasztási mechanizmusokat;

Módosítás  105

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) azon kritériumok, amelyek alapján a referencia-időszak alatt szankcionálják az Unió egészére érvényes és a kapcsolódó helyi teljesítménycéloknak való meg nem felelést , és amelyek támogatják a riasztási mechanizmusokat;

g) azon kritériumok, amelyek alapján a referencia-időszak alatt szankcionálják az Unió egészére érvényes és a kapcsolódó helyi teljesítménycéloknak való meg nem felelést, illetve e tekintetben kompenzációs mechanizmusokat alkalmaznak, és amelyek támogatják a riasztási mechanizmusokat;

Indokolás

A szankciók bevezetése mellett megfelelő kompenzációs mechanizmust is létre kell hozni a SESAR alkalmazása tekintetében a szinkronizálás hiányából fakadó problémák, valamint az abból eredően kiesett beruházások problémájának kezelése érdekében.

Módosítás  106

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 26. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy az e bekezdésben foglalt pontokkal összhangban rögzíte a teljesítményösztönző rendszer megfelelő működésének részletes szabályait .

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 26. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy az Unió egészére érvényes teljesítménycélokat fogadjon el és az e bekezdésben foglalt pontokkal összhangban rögzítse a teljesítményösztönző rendszer megfelelő működésének részletes szabályait.

Módosítás  107

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A Bizottság tanulmányt készít arról, hogy az ATM-rendszerben jelen lévő nem léginavigációs szolgáltatók – például repülőterek üzemeltetői, repülőtéri koordinátorok és légi járművek üzembentartói – magatartása milyen hatást gyakorolhat az európai ATM-hálózat hatékony működésére.

 

A tanulmány hatályának legalább az alábbiakra kell kiterjednie:

 

a) az ATM-rendszerben jelen lévő azon nem léginavigációs szolgáltatók azonosítása, amelyek képesek befolyásolni a hálózat teljesítményét;

 

b) az ilyen szereplők magatartásának hatása a léginavigációs szolgálatok teljesítményére, a biztonsággal, a környezetvédelemmel és a kapacitással kapcsolatos fő teljesítménymutatók vonatkozásában;

 

c) a szereplőkre vonatkozó teljesítménymutatók és fő teljesítménymutatók kidolgozásának megvalósíthatósága;

 

d) az európai ATM-hálózat számára a további teljesítménymutatók és fő teljesítménymutatók alkalmazásából esetlegesen keletkező előnyök; valamint az optimális teljesítmény elérése előtt álló bármely akadály.

 

A tanulmány kidolgozását legkésőbb az e rendelet közzétételét követő 12 hónapon belül kell megkezdeni, és legkésőbb 12 hónappal később le kell zárni; a tanulmány eredményét ezt követően a Bizottság és a tagállamok vizsgálják meg azzal a céllal, hogy a teljesítményösztönző rendszer hatályát kiterjesszék oly módon, hogy az magában foglalja a jövőbeni referencia-időszakokra vonatkozó további teljesítménymutatókat és fő teljesítménymutatókat, e cikk rendelkezéseivel összhangban.

 

Indokolás

A teljesítményösztönző rendszer elsősorban a szolgáltatókra, az ATM-rendszer fő szereplőire irányul. Nyilvánvaló, hogy a rendszeren belüli egyéb szereplők is képesek befolyásolni a teljesítményt az európai ATM-hálózatban. Ezért a Bizottságnak – a PRB támogatásával – tanulmányt kell végeznie annak feltárása érdekében, hogy az ATM egyéb szereplői miként befolyásolják a hálózat teljesítményét, hogy e szereplőkre vonatkozóan további fő teljesítménymutatókat és teljesítménymutatókat dolgozzanak ki, amelyeket a rendszer jövőbeni referencia-időszakaiban hajtanak végre.

Módosítás  108

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az ezzel összefüggésben figyelembe veendő költségek az európai régióra vonatkozó ICAO regionális léginavigációs terv szerint meghatározott és megvalósított létesítményekkel, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban megállapított költségek. Ide tartoznak a nemzeti felügyeleti hatóságok és/vagy minősített szervezetek részéről felmerülő költségek, valamint az adott tagállam és a szolgáltató részéről a léginavigációs szolgálatok ellátásával kapcsolatban felmerülő egyéb költségek is. Nem tartoznak ide a tagállamok által kiszabott, a 33. cikkben említett szankciók költségei, sem a 11. cikk (5) bekezdésében említett korrekciós intézkedések vagy szankciók költségei.

(4) Az ezzel összefüggésben figyelembe veendő költségek az európai régióra vonatkozó ICAO regionális léginavigációs terv szerint meghatározott és megvalósított létesítményekkel, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban megállapított költségek. Ide tartoznak a nemzeti légiközlekedési hatóságok és/vagy minősített szervezetek részéről felmerülő költségek, valamint az adott tagállam és a szolgáltató részéről a léginavigációs szolgálatok ellátásával kapcsolatban felmerülő egyéb költségek is. Nem tartoznak ide a tagállamok által kiszabott, a 33. cikkben említett szankciók költségei, sem a 11. cikk (5) bekezdésében említett korrekciós intézkedések vagy szankciók költségei.

Módosítás  109

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A funkcionális légtérblokkok vonatkozásában – a tagállamok közötti keretszabályozások részeként – a tagállamok ésszerű erőfeszítéseket tesznek a díjszabási politikát meghatározó közös alapelvek elfogadására.

(5) A funkcionális légtérblokkok vonatkozásában – a tagállamok közötti keretszabályozások részeként – a tagállamok ésszerű erőfeszítéseket tesznek a díjszabási politikát meghatározó közös alapelvek elfogadására annak érdekében, hogy saját teljesítménytervükkel összhangban egységes díjat állapítsanak meg.

Módosítás  110

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 9 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a díjak ösztönzőleg hatnak a léginavigációs szolgálatok biztonságos, hatékony, eredményes és fenntartható ellátására, a nagyfokú biztonság, a költséghatékonyság és a teljesítménycélok elérése céljából, valamint ösztönzik az integrált szolgáltatások nyújtását, ugyanakkor csökkentik a légi közlekedés környezeti hatásait. Az f) pont alkalmazása céljából a nemzeti vagy a funkcionális légtérblokkok szintjén kidolgozott teljesítménytervekhez kapcsolódóan a nemzeti felügyeleti hatóságok bevezethetnek olyan, esetlegesen pénzügyi előnyöket és hátrányokat jelentő ösztönzőket is magukban foglaló mechanizmusokat, amelyek a léginavigációs szolgáltatókat és/vagy a légtérhasználókat az optimális biztonsági szint fenntartása mellett a rendelkezésre bocsátott léginavigációs szolgálatok javítására, például a kapacitásbővítésre, a késések mérséklésére és a fenntartható fejlődés megvalósítására ösztönzik.

f) a díjak ösztönzőleg hatnak a léginavigációs szolgálatok biztonságos, hatékony, eredményes és fenntartható ellátására, a nagyfokú biztonság, a költséghatékonyság és a teljesítménycélok elérése céljából, valamint ösztönzik az integrált szolgáltatások nyújtását, ugyanakkor csökkentik a légi közlekedés környezeti hatásait. E pont alkalmazása céljából a helyi teljesítménytervekhez kapcsolódóan a nemzeti légiközlekedési hatóságok bevezethetnek olyan, esetlegesen pénzügyi előnyöket és hátrányokat jelentő ösztönzőket is magukban foglaló mechanizmusokat, amelyek a léginavigációs szolgáltatókat és/vagy a légtérhasználókat az optimális biztonsági szint fenntartása mellett a rendelkezésre bocsátott léginavigációs szolgálatok javítására, például a kapacitásbővítésre, a késések mérséklésére és a fenntartható fejlődés megvalósítására ösztönzik.

Módosítás  111

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A Bizottság intézkedéseket fogad el , amelyek részletesen meghatározzák az (1)–(9) bekezdés alkalmazása céljából követendő eljárásokat. A szóban forgó végrehajtási aktusokat a 27. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(10) A Bizottság intézkedéseket fogad el , amelyek részletesen meghatározzák az (1)–(9) bekezdés alkalmazása céljából követendő eljárásokat. A Bizottság pénzügyi mechanizmusokat javasolhat a SESAR-technológiák alkalmazásához kapcsolódó légi és földi tőkeráfordítások szinkronizálásának javítására. A szóban forgó végrehajtási aktusokat a 27. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

Indokolás

A SESAR-technológia alkalmazásához kapcsolódó közelmúltbeli problémák azt bizonyítják, hogy célzott intézkedések megléte nélkül előfordulhat, hogy nem szinkronizálják a szükséges tőkeráfordításokat, és ezért a repülőgépekbe vagy a földi rendszerekbe beépített technológiák használhatatlanná válhatnak.

Módosítás  112

Rendeletre irányuló javaslat

14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a. cikk

 

Az ATM-főterv végrehajtása

 

(1) Az ATM-főterv végrehajtását a Bizottság koordinálja. A hálózatkezelő, a PRB és az üzemeltetésirányító e rendelet rendelkezéseivel összhangban hozzájárul az ATM-főterv végrehajtásához.

Módosítás  113

Rendeletre irányuló javaslat

14 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14b. cikk

 

A Bizottság intézkedéseket fogad el az ATM-főterv végrehajtása irányításának megteremtésére, ideértve a felelős irányítási szerv meghatározását és kiválasztását (üzemeltetésirányító). A szóban forgó végrehajtási aktusokat a 27. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

Módosítás  114

Rendeletre irányuló javaslat

14 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14c. cikk

 

Az üzemeltetésirányító kötelező határidőket javasol a Bizottság számára az üzemeltetés tekintetében, valamint megfelelő korrekciós intézkedéseket a késleltetett végrehajtásra vonatkozóan.

Módosítás  115

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ATM-főterv végrehajtása előmozdítható közös projektekkel . Ezek a projektek támogatják e rendelet arra irányuló célkitűzéseit, hogy az európai légiközlekedési rendszer teljesítménye javuljon a rendszer olyan kulcsterületein, mint a kapacitás, a járatszervezés hatékonysága és a költséghatékonyság, valamint a környezeti fenntarthatóság, a biztonsági célok elsődleges szem előtt tartásával . A közös projekteknek arra kell törekedniük, hogy kellő időben sor kerüljön azon az ATM-funkciók összehangolt és szinkronizált kiépítésére, amelyek szükségesek az ATM-főtervben szereplő alapvető üzemi változások véghezviteléhez .

(1) Az ATM-főterv végrehajtása előmozdítható közös projektekkel. Ezek a projektek támogatják e rendelet arra irányuló célkitűzéseit, hogy az európai légiközlekedési rendszer teljesítménye javuljon a rendszer olyan kulcsterületein, mint a kapacitás, a járatszervezés hatékonysága és a költséghatékonyság, valamint a környezeti fenntarthatóság, a biztonsági célok elsődleges szem előtt tartásával . A közös projekteknek arra kell törekedniük, hogy az ATM-funkciók kiépítése kellő időben, összehangoltan és szinkronizáltan történjék, az ATM-főtervben szereplő alapvető üzemi változások véghezvitele érdekében, ideértve a legmegfelelőbb földrajzi kiterjedés, a teljesítményalapú projektstruktúra és a kiépítésirányító által alkalmazandó szolgáltatási megközelítés meghatározását is. Adott esetben a közös projektek kialakítása és végrehajtása arra irányul, hogy valamennyi tagállamban lehetővé váljon az alapvető átjárható képességek készletének megléte.

Módosítás  116

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság intézkedéseket fogadhat el a közös projektek irányításának létrehozására és végrehajtásuk ösztönzőinek meghatározására. A szóban forgó végrehajtási aktusokat a 27. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni. Ezek az intézkedések . nem befolyásolják a projekteknek a funkcionális légtérblokkok tekintetében történő végrehajtására a légtérblokkok felei által közösen elfogadott mechanizmusokat.

(2) A Bizottság intézkedéseket fogadhat el a közös projektek irányításának létrehozására és végrehajtásuk ösztönzőinek meghatározására. A közös projekteket irányító szervnek az ATM-főterv referenciaértékeinek megvalósításáért felelős szervnek kell lennie. A szóban forgó végrehajtási aktusokat a 27. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni. Ezek az intézkedések kiegészítik a projekteknek a funkcionális légtérblokkok tekintetében történő végrehajtására a légtérblokkok felei által közösen elfogadott mechanizmusokat.

Módosítás  117

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A közös projektek jelentik az eszközt a SESAR projektben kidolgozott operatív fejlesztések koordinált és kellő időben történő megvalósításához. A közös projektek ezzel döntő módon járulnak hozzá az uniós szintű célok eléréséhez.

Indokolás

Különösen hangsúlyozni kell, hogy a SESAR projektet közös projektek révén az európai célokkal összhangban, határidő szerinti, koordinált és időben összehangolt módon kell megvalósítani. Ezenkívül az új rendeletben utalni kell a 409/2013/EK végrehajtási rendeletre.

Módosítás  118

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a légiforgalmi szolgáltatások integrált nyújtásán alapuló funkcionális légtérblokkok kijelölése és megvalósítása megtörténjen, tekintettel az egységes európai égbolton belül a légiforgalmi szolgáltatási hálózat szükséges kapacitásának és hatékonyságának elérésére, a magas fokú biztonság fenntartására, valamint a légiközlekedési rendszer általában vett teljesítményének növelésére és a káros környezeti hatások csökkentésére.

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a léginavigációs szolgáltatások integrált nyújtásán alapuló, operatív funkcionális légtérblokkok kijelölése és megvalósítása megtörténjen, tekintettel az egységes európai égbolton belül a légiforgalmi szolgáltatási hálózat szükséges kapacitásának és hatékonyságának elérésére, a magas fokú biztonság fenntartására, valamint a légiközlekedési rendszer általában vett teljesítményének növelésére és a káros környezeti hatások csökkentésére.

Módosítás  119

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A funkcionális légtérblokkokat lehetőség szerint a léginavigációs szolgáltatók között létrejött – különösen a légiforgalmi szolgáltatásokon kívüli léginavigációs szolgálatoknak a 10. cikk szerinti ellátásával kapcsolatos – ipari együttműködési partnerségek alapján kell kialakítani. Az ipari partnerségek a teljesítmény maximalizálása érdekében egy vagy több funkcionális légtérblokkra, vagy egy légtérblokk valamely részére terjedhetnek ki.

törölve

Indokolás

Az előadó által a 10. cikkhez előterjesztett 76. módosítással összhangban a kisegítő szolgálatok esetében a versenyt nem szabad a funkcionális légtérblokk szintjére korlátozni.

Módosítás  120

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok, valamint a légiforgalmi szolgáltatók a lehető legnagyobb mértékben együttműködnek az e cikkben foglaltaknak való megfelelés biztosítása érdekében. Ha indokolt, az együttműködés a funkcionális légtérblokkokban részt vevő harmadik országok légiforgalmi szolgáltatóira is kiterjedhet.

(3) A tagállamok, a nemzeti légiközlekedési hatóságok, valamint a léginavigációs szolgáltatók a lehető legnagyobb mértékben együttműködnek az e cikkben foglaltaknak való megfelelés biztosítása érdekében. Ha indokolt, az együttműködés a funkcionális légtérblokkokban részt vevő harmadik országok a nemzeti légiközlekedési hatóságaira és léginavigációs szolgáltatóira is kiterjedhet.

Indokolás

A nemzeti felügyeleti hatóságokat meg kell említeni ebben a cikkben, mivel szerepük van a funkcionális légtérblokkok biztonságának és teljesítményének felügyeletében.

Módosítás  121

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) úgy vannak kialakítva, hogy minél nagyobb legyen az ipari partnerségekkel való szinergia a 11. cikknek megfelelően rögzített teljesítménycélok teljesítése és lehetőség szerinti túlteljesítése érdekében;

b) úgy vannak kialakítva, hogy minél nagyobb legyen az ipari partnerségekkel való szinergia a 11. cikknek megfelelően rögzített teljesítménycélok teljesítése érdekében;

Indokolás

Nem megfelelő „követelmény” egy jogszabályban. Egy adott területen a célok túlteljesítése problémákat okozhat egy másik területen a célok teljesítésében.

Módosítás  122

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a légi forgalom áramlását figyelembe véve lehetővé teszik a légtér optimális kihasználását;

c) a légi forgalom áramlását figyelembe véve lehetővé teszik a légtér optimális és rugalmas kihasználását;

Módosítás  123

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia) konszolidálják az ATM-infrastruktúrával kapcsolatos közbeszerzéseket, és a meglévő berendezések átjárhatóságának növelését célozzák.

Indokolás

Az, ha az egyes léginavigációs szolgáltatók drága és egymással nem összeegyeztethető rendszereket szereznek be, további akadályokat gördít a SES céljainak megvalósítása elé.

Módosítás  124

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ib) elősegítik az Unió egészére érvényes teljesítménycélokkal való összhangot.

Módosítás  125

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az e cikkben előírt követelmények a léginavigációs szolgáltatóknak egy vagy több funkcionális légtérben való részvételével teljesíthetők.

(5) Az e cikkben előírt követelmények a léginavigációs szolgáltatóknak egy vagy több funkcionális légtérblokkban való részvételével teljesíthetők.

Módosítás  126

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Funkcionális légtérblokk azon tagállamok, valamint adott esetben harmadik országok összessége általi közös kijelöléssel hozható létre, amelyek joghatósága alá tartozik a funkcionális légtérblokkba tartozó légtér valamely része.

Működőképes funkcionális légtérblokk azon tagállamok, valamint adott esetben harmadik országok általi közös kijelöléssel hozható létre, amelyek joghatósága alá tartozik a funkcionális légtérblokkba tartozó légtér valamely része.

Módosítás  127

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A Bizottság intézkedéseket fogadhat el a (6) bekezdés alapján a tagállamok által rendelkezésre bocsátandó információk vonatkozásában. A szóban forgó végrehajtási aktusokat a 27. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni .

(11) A Bizottság intézkedéseket fogadhat el a (6) bekezdés alapján a tagállamok által rendelkezésre bocsátandó információk vonatkozásában. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 27. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni. E bekezdés rendelkezései nem érintik az e rendelet hatálybalépésének időpontjában meglévő, a funkcionális légtérblokkokra vonatkozó megállapodásokat, amennyiben e megállapodások teljesítik – vagy adott esetben meghaladják – a 11. cikkel összhangban kitűzött teljesítménycélokat.

Módosítás  128

Rendeletre irányuló javaslat

16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16a. cikk

 

Ágazati partnerségek

 

1. A léginavigációs szolgáltatók együttműködhetnek ágazati partnerségek létrehozásában, különösen a 10. cikk szerinti kisegítő szolgáltatások ellátásához kapcsolódóan. Az ipari partnerségek a teljesítmény maximalizálása érdekében egy vagy több funkcionális légtérblokkra, vagy egy légtérblokk valamely részére terjedhetnek ki.

 

2. A Bizottság és a tagállamok megtesznek mindent annak biztosítása érdekében, hogy a léginavigációs szolgáltatók közötti partnerségek előtt álló valamennyi akadályt felszámolják, különös tekintettel a felelősséggel kapcsolatos kérdésekre, a díjazási modellekre és az átjárhatóság akadályaira.

Indokolás

Az ágazati partnerségeket el kell különíteni a funkcionális légtérblokkoktól, amelyek állami kezdeményezések. Sőt, az ágazati partnerségeknek nem kell átfedésben lenniük a funkcionális légtérblokkokkal az érintett tagállam tekintetében, és ezért ezeket az együttműködés külön típusaként kell besorolni.

Módosítás  129

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózat szolgálatai lehetővé teszik a légtér optimális kihasználását, és biztosítják, hogy a légtérhasználók a kívánt útvonalakon repülhessenek, miközben a lehető legnagyobb mértékben biztosítják a légtérhez és a léginavigációs szolgálatokhoz való hozzáférést. E hálózati szolgálatok a nemzeti szinten és a funkcionális légtérblokkok szintjén tett kezdeményezések támogatásának célját szolgálják, és a szabályozási és operatív feladatok szétválasztását tiszteletben tartva kell kialakítani őket.

(1) A légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózat szolgálatai lehetővé teszik a légtér optimális és rugalmas kihasználását, és biztosítják, hogy a légtérhasználók a kívánt útvonalakon repülhessenek, miközben a lehető legnagyobb mértékben biztosítják a légtérhez és a léginavigációs szolgálatokhoz való hozzáférést. E hálózati szolgálatok a nemzeti szinten és a funkcionális légtérblokkok szintjén tett kezdeményezések támogatásának célját szolgálják, és a szabályozási és operatív feladatok szétválasztását tiszteletben tartva kell kialakítani őket.

Módosítás  130

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdésben említett célok elérése érdekében és a nemzeti útvonalakkal és légtérstruktúrákkal kapcsolatos tagállami hatáskörök sérelme nélkül a Bizottság biztosítja, hogy egy hálózatkezelő felügyelete alatt sor kerüljön az alábbi szolgálatok ellátására :

Az (1) bekezdésben említett célok elérése érdekében és a nemzeti útvonalakkal és légtérstruktúrákkal kapcsolatos tagállami hatáskörök sérelme nélkül a Bizottság biztosítja az alábbi funkciók és szolgálatok egy hálózatkezelő általi koordinálását:

Indokolás

A SES által meghatározott hálózatkezelő nem szükségszerűen képes közvetlenül maga ellátni e feladatok mindegyikét.

Módosítás  131

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a légtér és a 16. cikk szerinti légtérblokkok kialakításának a léginavigációs szolgáltatókkal együttműködésben történő optimalizálása;

e) a légtér – többek között a légtérrel kapcsolatos ágazatok és struktúrák az útvonali és a repülőtéri területeken – és a 16. cikk szerinti légtérblokkok kialakításának a léginavigációs szolgáltatókkal együttműködésben történő optimalizálása;

Módosítás  132

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e bekezdésben felsorolt szolgálatok nem foglalják magukban általános hatályú kötelező intézkedések elfogadását vagy politikai mérlegelési jog gyakorlását. Figyelembe veszik a nemzeti szinten és a funkcionális légtérblokkok szintjén tett javaslatokat. E feladatokat a katonai hatóságokkal együttműködve kell végrehajtani, a légtér rugalmas felhasználásával kapcsolatos eljárásokkal összhangban.

Az e bekezdésben felsorolt funkciók és szolgálatok nem foglalják magukban általános hatályú kötelező intézkedések elfogadását vagy politikai mérlegelési jog gyakorlását. Figyelembe veszik a nemzeti szinten és a funkcionális légtérblokkok szintjén tett javaslatokat. E feladatokat a katonai hatóságokkal együttműködve kell végrehajtani, a légtér rugalmas felhasználásával kapcsolatos eljárásokkal összhangban.

Indokolás

Az e cikk által érintett egyes tevékenységek a SES szóhasználatában nem minősülnek „szolgálatoknak”.

Módosítás  133

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a (4) bekezdésben említett végrehajtási szabályokkal összhangban kijelölheti az Eurocontrolt vagy más, független és illetékes szervet a hálózatkezelő feladatainak ellátására . Ezeket a feladatokat pártatlanul , költséghatékonyan kell végrehajtani, a tagállamok és az érdekelt felek nevében. Ezeket a feladatokat megfelelően, a szolgáltatásnyújtás és szabályozás külön-külön történő elszámoltathatóságának elismerésével kell irányítani, a teljes ATM-hálózat igényeinek figyelembevételével, valamint a légtérhasználók és a léginavigációs szolgáltatók teljes körű bevonásával. Legkésőbb 2020. január 1-ig a Bizottság a hálózatkezelő szerepére önálló szolgáltatót jelöl ki, amely lehetőség szerint ágazati partnerség formájában működik.

A Bizottság a (4) bekezdésben említett végrehajtási szabályokkal összhangban kijelölheti az Eurocontrolt vagy más, független és illetékes szervet a hálózatkezelő feladatainak ellátására. Ezeket a feladatokat pártatlanul, költséghatékonyan kell végrehajtani, az Unió, a tagállamok és az érdekelt felek nevében. Ezeket a feladatokat megfelelően, a szolgáltatásnyújtás és szabályozás külön-külön történő elszámoltathatóságának elismerésével kell irányítani, a teljes ATM-hálózat igényeinek figyelembevételével, valamint a légtérhasználók és a léginavigációs szolgáltatók teljes körű bevonásával. Legkésőbb 2016. január 1-jéig a Bizottság a hálózatkezelő szerepére önálló szolgáltatót jelöl ki, amely ágazati partnerség formájában működik.

Módosítás  134

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A légtér kialakításának a (2) bekezdésben és a (4) bekezdés c) pontjában nem említett egyéb vonatkozásait nemzeti szinten vagy a funkcionális légtérblokkok szintjén kell kezelni. A kialakítás folyamata során figyelembe kell venni a forgalmi igényeket és ezek összetettségét, a nemzeti és a funkcionális légtérblokkok teljesítményterveit, valamint az érintett légtérhasználókkal és a légtérhasználókat képviselő érintett csoportokkal, valamint adott esetben a katonai hatóságokkal teljes körű konzultációt kell folytatni.

(5) A légtér kialakításának a (2) bekezdésben és a (4) bekezdés c) pontjában nem említett egyéb vonatkozásait nemzeti szinten vagy a funkcionális légtérblokkok szintjén kell kezelni. A kialakítás folyamata során figyelembe kell venni a forgalmi igényeket és ezek összetettségét, a helyi teljesítményterveket, valamint az érintett légtérhasználókkal és a légtérhasználókat képviselő érintett csoportokkal, valamint adott esetben a katonai hatóságokkal teljes körű konzultációt kell folytatni.

Módosítás  135

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A léginavigációs szolgáltatók konzultációs mechanizmusokat hoznak létre azon konzultációkhoz, melyeket a légtérhasználók és a repülőtér-üzemeltetők érintett csoportjaival folytatnak a nyújtott szolgáltatásokat vagy a légtér-konfigurációk vonatkozó módosulásait érintő fő kérdésekről. A légtérhasználókat a stratégiai beruházási tervek jóváhagyásának folyamatába is bevonják. A Bizottság intézkedéseket fogad el a konzultáció módozatainak részletes meghatározására és a légtérhasználóknak a beruházási tervek elfogadásába való bevonására. A szóban forgó végrehajtási aktusokat a 27. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

A léginavigációs szolgáltatók konzultációs mechanizmusokat hoznak létre azon konzultációkhoz, melyeket a légtérhasználók és a repülőtér-üzemeltetők érintett csoportjaival folytatnak a nyújtott szolgáltatásokat, a stratégiai beruházási terveket – különösen a légi és földi berendezések üzemeltetési közötti szinkronizálást igénylő területeken – vagy a légtér-konfigurációk vonatkozó módosulásait érintő fő kérdésekről. A Bizottság intézkedéseket fogad el a konzultáció módozatainak részletes meghatározására és a légtérhasználóknak a stratégiai beruházási tervek kidolgozásába való bevonására annak biztosítása érdekében, hogy e tervek összhangban legyenek az ATM-főtervvel és a 15. cikkben említett közös projektekkel. A szóban forgó végrehajtási aktusokat a 27. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

Módosítás  136

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az egységes égbolttal foglalkozó bizottság szerepének sérelme nélkül a Bizottság létrehozza az emberi tényezővel foglalkozó szakértői tanácsadó csoportot, amelyhez az európai ATM szociális partnerei, valamint a szakszemélyzet érdekképviseleti szervei tartoznak. E csoport szerepe az, hogy tanácsadást nyújtson a Bizottság számára az üzemeltetés és az emberi tényező közötti kölcsönös hatásokról az ATM-ágazatban.

Indokolás

Figyelembe véve az emberi tényezővel kapcsolatos mutatók mérésének bonyolultságát, egy szakértői csoportra van szükség, amely e téren tanácsot ad a Bizottságnak. E szakértői csoportot egy már meglévő szerv – például az ágazati konzultációs testület – védnöksége alatt is létre lehetne hozni.

Módosítás  137

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A léginavigációs szolgáltatók tulajdoni, illetve jogi formájuktól függetlenül összeállítják, könyvvizsgálatra benyújtják és közzéteszik pénzügyi elszámolásaikat. Ezen elszámolásoknak összhangban kell lenniük az Unió által elfogadott nemzetközi számviteli standardokkal. Ha a szolgáltató jogállása következtében nem lehetséges a nemzetközi számviteli standardoknak való maradéktalan megfelelés, a szolgáltató arra törekszik, hogy a lehető legnagyobb mértékben megközelítse e megfelelést.

(1) A léginavigációs szolgáltatók tulajdoni, illetve jogi formájuktól függetlenül összeállítják, könyvvizsgálatra benyújtják és közzéteszik pénzügyi elszámolásaikat. Ezen elszámolásoknak összhangban kell lenniük az Unió által elfogadott nemzetközi számviteli standardokkal.

 

A tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak annak biztosítása érdekében, hogy a léginavigációs szolgáltatók 2017. július 1-jéig megfeleljenek e cikknek.

Indokolás

Nemzetközi számviteli standardok alkalmazására van szükség a költségek és a teljesítményösztönző rendszerben felhasznált adatok minőségének összehasonlíthatóságához.

Módosítás  138

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tagállamok a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet29 9. cikkének átmeneti rendelkezéseit alkalmazhatják azokra a léginavigációs szolgáltatókra vonatkozóan, amelyek e rendelet alkalmazási körébe tartoznak.

törölve

__________________

 

29 HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

 

Módosítás  139

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság a 11. cikk (7) bekezdésében, a 17. cikk (3) bekezdésében és a 25. cikkben említett felhatalmazást határozatlan időre kapja.

(2) A Bizottság a 11. cikk (7) bekezdésében, a 17. cikk (3) bekezdésében és a 25. cikkben említett felhatalmazást hét évre kapja.

 

A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a hétéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Módosítás  140

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Sem a nemzeti jogszabályaiknak megfelelően eljáró nemzeti felügyeleti hatóságok, sem a Bizottság nem hozhat nyilvánosságra bizalmas jellegű információkat, különösen azokat, amelyek a léginavigációs szolgáltatókkal, azok üzleti kapcsolataival, illetve költségösszetevőivel kapcsolatosak.

(1) Sem a nemzeti jogszabályaiknak megfelelően eljáró nemzeti légiközlekedési hatóságok, sem a Bizottság nem hozhat nyilvánosságra bizalmas jellegű információkat, különösen azokat, amelyek a léginavigációs szolgáltatókkal, azok üzleti kapcsolataival, illetve költségösszetevőivel kapcsolatosak.

Módosítás  141

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem sértheti a nemzeti felügyeleti hatóságoknak és a Bizottságnak az információ nyilvánosságra hozatalára vonatkozó jogát akkor, ha az a kötelességeik teljesítéséhez feltétlenül szükséges; ez esetben az információ nyilvánosságra hozatalának arányosnak kell lennie, és figyelembe kell vennie a léginavigációs szolgáltatóknak, a légtérhasználóknak, a repülőterek üzemeltetőinek és egyéb érdekelt feleknek az üzleti titkaik védelmével kapcsolatos jogos érdekeit.

(2) Az (1) bekezdés nem sértheti a nemzeti légiközlekedési hatóságoknak és a Bizottságnak az információ nyilvánosságra hozatalára vonatkozó jogát akkor, ha az a kötelességeik teljesítéséhez feltétlenül szükséges; ez esetben az információ nyilvánosságra hozatalának arányosnak kell lennie, és figyelembe kell vennie a léginavigációs szolgáltatóknak, a légtérfelhasználóknak, a repülőterek üzemeltetőinek és egyéb érdekelt feleknek az üzleti titkaik védelmével kapcsolatos jogos érdekeit.

Módosítás  142

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek különösen a légtérhasználók és a szolgáltatók általi megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat , és minden szükséges intézkedést megtesznek e szankciók végrehajtása érdekében. A megállapított szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek különösen a légtérhasználók és a szolgáltatók általi megsértése esetén alkalmazandó szankciókra és kompenzációs mechanizmusokra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek e szankciók végrehajtása érdekében. A megállapított szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

Indokolás

A szankciók bevezetése mellett megfelelő kompenzációs mechanizmust is létre kell hozni a SESAR alkalmazása tekintetében a szinkronizálás hiányából fakadó problémák, valamint az abból eredően kiesett beruházások problémájának kezelése érdekében.

Módosítás  143

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a tanúsítványt kibocsátó nemzeti felügyeleti hatóság;

a) a tanúsítványt kibocsátó nemzeti légiközlekedési hatóság nevét;

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
  • [2]  HL C 77., 2002.3.28., 1. o.

INDOKOLÁS

Az egységes európai égbolt (SES) kezdeményezés 2000-ben indult, és a közös közlekedéspolitika alá vonta a légiforgalmi szolgáltatásokat, illetve a léginavigációs szolgáltatásokat. A bővítési politika és az aktív szomszédsági politika nyomán a SES születése óta 38 országra terjesztette ki az európai légiközlekedési piacot, aminek révén az uniós légi közlekedés globális szereplővé vált. A SES azonban nem teljesítette a várt eredményeket. A funkcionális légtérblokkokkal kapcsolatos alulról építkező megközelítés, valamint az európai útvonalhálózat kialakításának és használatának általános hatékonysága tekintetében csekély előrelépés tapasztalható, ezért sem a légiközlekedési díjak és jegyárak, sem pedig a légi utazások hossza vagy az üzemanyag-fogyasztás nem csökkent kellő mértékben a folyamatban lévő SES-reform következtében. Következésképpen a légtérhasználók és az utasok fizetik meg az uniós légiközlekedési lánc hatékonyságának hiányával járó fölösleges terheket idő, üzemanyag-felhasználás és pénz formájában.

A Bizottság javaslata

Az egységes égbolt végrehajtásáról szóló rendelet átdolgozásának célja az, hogy meggyorsítsa a léginavigációs szolgáltatásokra vonatkozó reform végrehajtását, valamint hogy ugyanakkor hű maradjon az eredeti célkitűzésekhez és elvekhez. E célt többek között a nemzeti felügyeleti hatóságok függetlenségének megerősítésével, a hálózatkezelő szerepének fokozásával, a funkcionális légtérblokkok koncepciójának – az ágazat komolyabb szerepvállalását lehetővé tevő – átfogalmazásával és végül, de nem utolsósorban a kisegítő léginavigációs szolgáltatásoknak a nyílt versenyen alapuló pályáztatási folyamat alá vonásával kívánja elérni.

A jelenlegi helyzet fenntartása mint lehetőség fel sem merülhet

Az előadó, miután dolgozott az egységes európai égboltra vonatkozó előző (SES II) javaslaton is, és részt vett a Tanáccsal való végső megállapodásra irányuló tárgyalásokon is, majd tapasztalta, hogy a politikai akarat és számos tagállam elkötelezettségének hiánya miatt a megállapodás eredményei kevésbé kézzelfoghatókká váltak, a SES II+-ban meghatározott elveket csak támogatni tudja. Annak ellenére, hogy néhány, az európai ATM-ágazat helyzetének javítása mellett elkötelezett tagállam erőfeszítéseket tett, ebből a légtérhasználók, a légitársaságok és az utasok napi tevékenységeik és üzletvitelük során nem sokat tapasztaltak. Ezért úgy kell tekintenünk, hogy ez az új javaslat talán az utolsó esély arra, hogy felgyorsítsuk az EU kiemelt kezdeményezésének már így is jelentős késedelmet szenvedő végrehajtását azelőtt, hogy az európai légiközlekedési ágazat a külső verseny és a légitársaságok csődjének újabb hulláma miatt újabb hátrányba kerülne. A fentiek mellett az előadó úgy véli, hogy néhány javaslat hozzájárulhatna a javaslat gyakorlatiasabbá és végrehajtásának rugalmasabbá és hatékonyabbá tételéhez.

Az előadó jelentéstervezete

Először, az előadó néhány módosítást javasol néhány fontos fogalom, nevezetesen a „helyi teljesítménycél” vagy az „ágazati partnerség” – mint a javaslat szerint a továbbiakban az átstrukturált légtérblokkok keretén belüli „hajtóerő” – meghatározásának beillesztése érdekében.

Másodszor, az egységes európai égboltnak definíciója szerint is befogadóbbnak kellene lennie, és lehetővé kellene tennie a légtér rugalmasabb használatát, tagjait pedig arra kell ösztönözni, hogy megerősített együttműködést folytassanak attól függetlenül, hogy mely határokon belül működnek. Hasonlóképpen lehetőséget kell kapniuk arra is, hogy a szomszédos harmadik országokkal kötött megfelelő – többek között a funkcionális légtérblokkok szintjén létrejövő – megállapodások révén kiterjesszék e rendelet földrajzi és operatív hatályát. Az ezt kifejezetten lehetővé tevő néhány módosítás bekerült a szövegbe.

Harmadszor, a SES II+-ról szóló, a 216/2008/EK rendeletet módosító második javaslatban foglalt, az Európai Unió Repülési Ügynöksége (EAA) számára jelentősen több feladatot kijelölő rendelkezésekkel összhangban az előadó néhány változtatást javasol a nemzeti légiközlekedési hatóságok (NAA) akkreditációs folyamata, illetve a léginavigációs szolgáltatók (ANSP-k) tanúsítása tekintetében. Konkrétabban a léginavigációs szolgáltatók tanúsítására vonatkozó, a jövőben egységes eljárás és annak biztosítása érdekében, hogy egyablakos ügyintézés keretében szerezzenek az Unió egészére érvényes engedélyt feladataik ellátására, lehetővé kellene tenni az Európai Unió Repülési Ügynöksége (EAA) számára, hogy ilyen, az összes tagállamban elismerhető bizonyítványt állítson ki.

Emellett a félreértések elkerülése végett egyértelműen meghatározásra kerül, hogy a kisegítő szolgáltatások a távközlési, navigációs és felderítési (CNS), a meteorológiai és a légiforgalmi tájékoztató szolgáltatások. Sőt, mivel széles körű vita övezi a kisegítő szolgáltatásoknak az ANSP-ktől való különválasztását, az előadó inkább azt javasolja, hogy az ANSP legyen köteles figyelembe venni más szolgáltatók e szolgáltatások nyújtására vonatkozó ajánlatait, ám ne legyen köteles azokat különválasztani.

Ezenfelül mivel a SES végrehajtása nagymértékben az ATM főterv referenciaértékeitől – többek között a technológiai összetevők időbeli és célzott kiépítésétől és átjárhatóságától – függ, a Bizottság feladatául kell meghatározni azt, hogy az e kiépítés irányításáért való felelősséget egy erre kijelölt, kiépítésirányítónak nevezett szervre ruházza a SES megfelelő irányítási struktúrájának egyértelművé tétele, valamint a SES pontos és időbeli végrehajtása érdekében. Különös figyelmet kell fordítani a „közös projektekre”, kiváltképp pedig a technológiavezérelt kereteken alapulókra.

Végezetül mivel a gyakorlat azt mutatja, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok feladatainak többségét a már meglévő légiközlekedési hatóságokra ruházzák, az előadó javasolja a nemzeti felügyeleti hatóságok és a nemzeti légiközlekedési hatóságok közötti jogi zavar tisztázását annak révén, hogy a két párhuzamos fogalmat kifejezetten eggyé olvasztja össze, és ezáltal az ANSP-k felügyeletére vonatkozó hatáskörrel az EAA általi akkreditációval rendelkező nemzeti légiközlekedési hatóságokat ruházza fel. A nemzeti légiközlekedési hatóságoknak feladataik ellátása során biztosítaniuk kellene a függetlenséget, különösen a felvételi eljárások és az adatvédelem tekintetében.

Az előadó meg van győződve arról, hogy a módosított javaslat megfelelő választ ad a polgárok várakozásaira, mivel az ágazat véleményei és a társadalmi szükségletek közötti, kiegyensúlyozott megközelítést jelent. Ezért egy integrált és működőképes európai légtér kialakítása céljából a hálózat kialakítása, a hálózatkezelés és a technológiai kiépítés tekintetében szinergiákon alapuló megközelítés javasolt. Mindezek alapján az előadó javasolja, hogy valamennyi érdekelt fél kötelezze el magát amellett, hogy politikai kötelezettségvállalásait a már lendületben lévő technológiai kerethez igazítja, és az egységes európai égbolt végrehajtását a SESAR folyamatban lévő ütemtervével összhangban felgyorsítja.

MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

Hiv. sz.: D(2013)60540

Brian SIMPSON úr

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke

ASP 13G306

Brüsszel

Tárgy:        Az egységes európai égbolt végrehajtása (átdolgozás)

                  (COM(2013)0410 – C7‑0171/2013 – 2013/0186(COD))

Tisztelt Elnök úr!

A Jogi Bizottság, amelynek elnökségét nagy megtiszteltetésre betölthetem, a Parlament eljárási szabályzatának az átdolgozásról szóló 87. cikke értelmében megvizsgálta a fent említett javaslatot.

A cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 156. és a 157. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

Ha azonban az intézményközi megállapodás 8. pontjával összhangban az illetékes bizottság módosításokat kíván benyújtani a javaslat kodifikált részeihez is, e szándékáról haladéktalanul értesítenie kell a Tanácsot és a Bizottságot, és ez utóbbinak az 54. cikk szerinti szavazást megelőzően tájékoztatnia kell a bizottságot a módosításokkal kapcsolatos álláspontjáról és arról, hogy vissza szándékozik-e vonni az átdolgozásra irányuló javaslatot”.

A Jogi Szolgálat véleménye alapján – amelynek tagjai részt vettek az átdolgozásra irányuló javaslatot vizsgáló tanácsadó munkacsoport ülésein –, és a javaslat szövegezőjének ajánlásait tiszteletben tartva a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérdéses javaslat nem tartalmaz a javaslatban akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, valamint hogy a korábbi jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és az említett módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Továbbá az eljárási szabályzat 86. cikkének (2) bekezdése és 86. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a fent említett munkacsoport véleményében javasolt technikai jellegű kiigazítások szükségesek annak érdekében, hogy a javaslat megfeleljen az átdolgozás szabályainak.

Következésképpen, miután 2013. november 26-i ülésén megvitatta azt, a Jogi Bizottság, 21 támogató szavazattal és tartózkodás nélkül[1], azt javasolja, hogy a Jogi Bizottság mint illetékes bizottságnak, hogy a javaslatait figyelembe véve és a 87. cikkel összhangban vizsgálja meg a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Klaus-Heiner LEHNE

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport véleménye.

  • [1]  A szavazáson a következő képviselők voltak jelen: Raffaele Baldassarre (alelnök), Sebastian Valentin Bodu (alelnök), Françoise Castex (alelnök), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eduard-Raul Hellvig, Klaus-Heiner Lehne (elnök), Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Evelyn Regner (alelnök), Dagmar Roth-Behrendt, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Szájer József, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2013. október 23.

VÉLEMÉNY

 A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT

                                                              A TANÁCS

                                                              BIZOTTSÁG

Az egységes európai égbolt végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

COM(2013)0410, 2013.6.11. – 2013/0186(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2013. július 4-én azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott fent nevezett javaslatot.

1) Ezen az ülésen[1], az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK rendeletet, a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló, 2004. március 10-i 550/2004/EK rendeletet, a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról szóló, 2004. március 10-i 551/2004/EK rendeletet és az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK rendeletet átdolgozó európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel a következőket állapította meg:Egy ilyen dokumentumban – ahhoz, hogy az indokolás az intézményközi megállapodás vonatkozó követelményeinek teljes mértékben megfeleljen – meg kellett volna határozni, hogy a javaslatban a korábbi jogi aktus mely rendelkezéseit hagyják változatlanul, amint erről a megállapodás 6a. pontjának iii. alpontja is rendelkezik.

2) Az átdolgozásra irányuló javaslat következő részeit kellett volna az érdemi változások jelölésére általában használt szürke háttérrel kiemelni:

- a (19) preambulumbekezdésben az „Eurocontrollal” szónak a „hálózatkezelővel” szóval való felváltását,

- az 1. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 2. cikk bevezető részében, a 3. cikk (1) bekezdésében, a 33. cikkben és a 34. cikk (1) bekezdésében az „és a 3. cikkben említett intézkedések” szöveg törlését;

- a 11. cikk (2) bekezdésében „az 5. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően” bevezető szövegrész törlését;

- A 14. cikk (2) bekezdésének utolsó mondatát: „A szóban forgó végrehajtási aktusokat a 27. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással kell elfogadni.”;

- A 16. cikk (11) bekezdésének utolsó mondatát: „A szóban forgó végrehajtási aktusokat a 27. cikk (3) bekezdésében említett eljárással kell elfogadni.”;

- A 30. cikk címében „az európai” szöveg törlését.

3) Az átdolgozott javaslat 1. cikke (2) bekezdésében a 38. cikkre való hivatkozást a 35. cikkre való hivatkozásra kell módosítani.

Következésképpen a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat a benne vagy e véleményben akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a tanácsadó munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Az átdolgozott aktus tervezete 16. cikkének (11) bekezdését illetően azonban a tanácsadó munkacsoport megvitatta, hogy ezeket a szövegrészeket teljes egészében az érdemi változtatások jelölésére használt szürke háttérrel kellett volna-e kiemelni.

Az Európai Parlament és a Bizottság jogi szolgálatai úgy vélték, hogy a jelenleg az 550/2004/EK rendelet 9a. cikkének (9) bekezdésében szereplő szöveg helyébe lépő, a három intézmény egyetértésével elfogadott standard szövegekből származó új szövegrész tekintetében az említett szövegben alkalmazott jelölés kellően mutatja a meglévő rendelkezéshez képest javasolt érdemi módosítást.

A Tanács jogi szolgálata azonban azon az állásponton van, hogy az eljárás módosítása nem választható el attól az érdemi kérdéstől, amelyre az eljárás vonatkozik, ezért a szóban forgó rendelkezés teljes szövegét szürke kiemeléssel kellett volna jelölni.

A három jogi szolgálat ugyanakkor egyetértett abban, hogy a Bizottság által a szóban forgó új rendelkezésre vonatkozóan előterjesztett szövegtervezetet úgy kell értelmezni, hogy a Bizottság csupán annyit kívánt javasolni, hogy a szabályozási eljárásra vonatkozóan jelenleg az 550/2004/EK irányelv 9a. cikkének (9) bekezdésében szereplő hivatkozást váltsa fel a Bizottság végrehajtási hatáskörrel való felruházása az EUMSZ 291. cikkének és a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően.

Mindhárom jogi szolgálat abban is egyetértett, hogy az átdolgozás részeként a jogalkotónak a Szerződéseknek megfelelően értékelnie kell, hogy elfogadhatónak tekinthető-e a végrehajtási aktusok új rendszerének a jelenlegi komitológiai rendelkezésekhez való javasolt igazítása, vagy pedig egy vagy több érintett rendelkezés esetében más megoldást – például az EUMSZ 290. cikkének megfelelően a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására való felhatalmazását vagy az EUMSZ 291. cikkének megfelelően a Tanács végrehajtási hatáskörökkel való felruházását – kell-e előirányozni, vagy pedig mindkét előbbi lehetőséget elvetve a vonatkozó intézkedések megtételét a jogalkotási eljárásra hagyják-e.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENAjogtanácsos

        jogtanácsos      főigazgató

  • [1]  A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt rendelkezésre, és a csoport a szóban forgó szöveg eredeti, angol nyelvű változata alapján dolgozott.

ELJÁRÁS

Cím

Az egységes európai égbolt végrehajtása (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

11.6.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

1.7.2013

JURI

1.7.2013

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

8.7.2013

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Marian-Jean Marinescu

11.7.2013

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

14.11.2013

20.1.2014

 

 

Az elfogadás dátuma

30.1.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

1

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Saïd El Khadraoui, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Artur Zasada

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Phil Bennion, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Michael Gahler, Bernadette Vergnaud, Janusz Władysław Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Charalampos Angourakis, Jens Geier, Josef Weidenholzer

Benyújtás dátuma

6.2.2014