Pranešimas - A7-0095/2014Pranešimas
A7-0095/2014

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo (nauja redakcija)

6.2.2014 - (COM(2013) 0410 – C7‑0171/2013 – 2013/0186(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu
(Išdėstymas nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnis)


Procedūra : 2013/0186(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0095/2014
Pateikti tekstai :
A7-0095/2014
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo (nauja redakcija)

(COM(2013) 0410 – C7‑0171/2013 – 2013/0186(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0410),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 straipsnio 2 dalį, kuriomis vadovaudamasi Komisija pateikė Parlamentui pasiūlymą (C7‑0171/2013),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į pagrįstą nuomonę, kurią, vadovaudamiesi Protokolu Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo, pateikė Maltos Atstovų Rūmai ir kurioje teigiama, kad teisėkūros akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–   pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo[2],

–   atsižvelgdamas į ... m. ... .. d. Teisės reikalų komiteto laišką Transporto ir turizmo komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalimi,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A7-0095/2014),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra, ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) norint įgyvendinti bendrąją transporto politiką, reikia sukurti veiksmingą oro transporto sistemą, leidžiančią saugiai ir reguliariai teikti oro transporto paslaugas ir taip palengvinančią laisvą prekių, asmenų ir paslaugų judėjimą;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šios konstatuojamosios dalies informacija sutampa su 5 konstatuojamąja dalimi. Reikėtų palikti pastarąją, nes ji yra išsamesnė.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) siekiant, kad dėl galimo oro eismo padidėjimo Europos oro erdvė netaptų pernelyg užpildyta, ar kad ši problema nepaūmėtų, reikėtų, atsižvelgiant į visas galimas išlaidas ekonomikos, aplinkosaugos ir saugumo srityse, sustabdyti šios erdvės skaidymą ir kuo skubiau įgyvendinti šį reglamentą;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b) Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimas turėtų teigiamai veikti augimą, užimtumą ir konkurencingumą Europoje, visų pirma turėtų padidėti aukštos kvalifikacijos darbo vietų paklausa;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) tuo pačiu metu siekiant pagerinti oro eismo saugos standartus ir visos OEV ir ONP veiklos, skirtos bendram oro eismui Europoje, rezultatus, reikia atsižvelgti į žmogiškąjį faktorių. Todėl valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę taikyti „sąžiningumo kultūros“ principus;

(6) tuo pačiu metu siekiant pagerinti oro eismo saugos standartus ir visos OEV ir ONP veiklos, skirtos bendram oro eismui Europoje, rezultatus, reikia atsižvelgti į žmogiškąjį faktorių. Todėl turėtų būti ne tik taikomi „sąžiningumo kultūros“ principai, bet ir į Bendro Europos dangaus iniciatyvos veiklos rezultatų gerinimo sistemą turėtų būti integruoti veiklos rezultatų įvertinimo rodikliai;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) valstybės narės priėmė bendrą pareiškimą dėl karinių klausimų, susijusių su Bendru Europos dangumi18. Pagal šį pareiškimą valstybės narės visų pirma turėtų sustiprinti civilinį ir karinį bendradarbiavimą ir, jei reikia, ir tiek, kiek reikia valstybėms narėms, palengvinti jų ginkluotųjų pajėgų bendradarbiavimą visais oro eismo vadybos klausimais;

(7) valstybės narės priėmė bendrą pareiškimą dėl karinių klausimų, susijusių su Bendru Europos dangumi18. Pagal šį pareiškimą valstybės narės visų pirma turėtų sustiprinti civilinį ir karinį bendradarbiavimą ir, jei reikia, ir tiek, kiek reikia valstybėms narėms, palengvinti jų ginkluotųjų pajėgų bendradarbiavimą visais oro eismo vadybos klausimais, siekiant palengvinti lankstų oro erdvės naudojimą;

__________________

__________________

18 Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 9.

18Žr. šio Oficialiojo leidinio 9 p.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) siekiant užtikrinti nuoseklią ir gerą paslaugų teikimo Europoje priežiūrą, reikėtų užtikrinti, kad nacionalinės priežiūros institucijos būtų pakankamai nepriklausomumos ir turėtų pakankamai išteklių. Toks nepriklausomumas neturėtų trukdyti priežiūros institucijoms vykdyti jų užduotis administravimo sistemoje.;.

(10) siekiant užtikrinti nuoseklią, gerą ir nepriklausomą paslaugų teikimo Europoje priežiūrą, nacionalinėms aviacijos institucijoms reikėtų užtikrinti pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Toks nepriklausomumas neturėtų trukdyti priežiūros institucijoms vykdyti jų užduočių administravimo sistemoje.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) nacionalinės priežiūros institucijos atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant Bendro Europos dangaus iniciatyvą, todėl Komisija turėtų palengvinti jų bendradarbiavimą, kad būtų galima keistis geriausia patirtimi ir formuoti bendrą požiūrį, be kita ko, glaudžiau bendradarbiaujant regionų lygmeniu. Šis bendradarbiavimas turėtų vykti nuolat;

(11) nacionalinės aviacijos institucijos atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant Bendro Europos dangaus iniciatyvą. Todėl Komisija ir Europos aviacijos agentūra (EAA) turėtų palengvinti jų bendradarbiavimą, kad būtų galima keistis geriausia patirtimi ir formuoti bendrą požiūrį, be kita ko, glaudžiau bendradarbiaujant regionų lygmeniu, ir sukurti keitimosi geriausia patirtimi platformą. Šis bendradarbiavimas turėtų vykti nuolat;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) socialiniai partneriai turėtų būti geriau informuojami apie visas didelį socialinį poveikį turinčias priemones ir su jais turėtų būti dėl jų konsultuojamasi. Sąjungos lygmeniu taip pat reikėtų konsultuotis su Sektorių dialogo komitetu, įsteigtu Komisijos sprendimu 98/500/EB19;

(12) siekiant įgyvendinti Bendro Europos dangaus iniciatyvą socialiniai partneriai turėtų būti informuojami apie visas didelį socialinį poveikį turinčias priemones ir su jais turėtų būti dėl jų konsultuojamasi. Sąjungos lygmeniu taip pat reikėtų konsultuotis su Sektorių dialogo komitetu, įsteigtu Komisijos sprendimu 98/500/EB19;

__________________

__________________

19 OL L 225, 1998 8 12, p. 27.

19OL L 225, 1998 8 12, p. 27.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) ryšių, navigacijos ir priežiūros paslaugų, taip pat meteorologijos ir oro navigacijos informacijos paslaugų teikimas turėtų būti organizuojamas rinkos sąlygomis, atsižvelgiant į tokių paslaugų ypatybes ir užtikrinant aukštą saugos lygį;

(13) ryšių, navigacijos ir priežiūros paslaugų, taip pat meteorologijos, oro erdvės planavimo ir oro navigacijos informacijos paslaugų teikimas kartu su duomenų formatavimo ir teikimo bendrojo oro eismo dalyviams paslaugomis galėtų būti organizuojamas rinkos sąlygomis, atsižvelgiant į specifines tokių paslaugų ypatybes, užtikrinant aukštą saugos lygį ir mažinant poveikį klimatui;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) numatant bendrus projektus, kurie skirti padėti oro erdvės naudotojams ir (arba) oro navigacijos paslaugų teikėjams pagerinti bendrą oro navigacijos infrastruktūrą, oro navigacijos paslaugų teikimą ir oro erdvės naudojimą, ypač tai, ko gali reikėti pagrindiniam OEV planui, kaip patvirtinta Tarybos sprendimu 2009/320/EB20 pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 219/2007 1 straipsnio 2 dalį įgyvendinti, neturėtų būti pakenkta jau vykdomiems projektams, dėl kurių sprendimą priėmė viena arba kelios valstybės narės, turinčios panašius tikslus. Numatant nuostatas dėl bendrų projektų diegimo finansavimo neturėtų būti pakenkta šių bendrų projektų organizavimo pobūdžiui. Komisija gali siūlyti, kad finansavimas, pvz., transeuropinio tinklo ar Europos investicijų banko finansavimas, būtų naudojamas bendriems projektams remti, ypač programos SESAR įdiegimui spartinti, pagal daugiametę finansinę programą. Nemažinant galimybės naudotis tuo finansavimu, valstybės narės turėtų turėti galimybę pačios nustatyti, kaip bus naudojamos pagal prekybos taršos leidimais sistemą iš aviacijos sektoriui skirtų leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos, ir nuspręsti, ar šiuo atveju tokių pajamų dalis galėtų būti naudojama bendrų projektų finansavimui funkcinių oro erdvės blokų lygmeniu;

(15) numatant bendrus projektus, kurie skirti padėti oro erdvės naudotojams ir (arba) oro navigacijos paslaugų teikėjams pagerinti bendrą oro navigacijos infrastruktūrą, oro navigacijos paslaugų teikimą ir oro erdvės naudojimą, ypač tai, ko gali reikėti pagrindiniam OEV planui, kaip patvirtinta Tarybos sprendimu 2009/320/EB20 pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 219/2007 1 straipsnio 2 dalį įgyvendinti, neturėtų būti pakenkta jau vykdomiems projektams, dėl kurių sprendimą priėmė viena arba kelios valstybės narės, turinčios panašius tikslus. Numatant nuostatas dėl bendrų projektų diegimo finansavimo neturėtų būti pakenkta šių bendrų projektų organizavimo pobūdžiui. Komisija gali siūlyti, kad finansavimas, pvz., pagal Europos infrastruktūros tinklo priemonę, programą „Horizontas 2020“, ar Europos investicijų banko finansavimas, būtų naudojamas bendriems projektams remti, ypač programos SESAR įdiegimui spartinti, pagal daugiametę finansinę programą. Nemažinant galimybės naudotis tuo finansavimu, valstybės narės turėtų turėti galimybę pačios nustatyti, kaip bus naudojamos pagal prekybos taršos leidimais sistemą iš aviacijos sektoriui skirtų leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos, ir nuspręsti, ar šiuo atveju tokių pajamų dalis galėtų būti naudojama bendrų projektų finansavimui funkcinių oro erdvės blokų lygmeniu. Kai taikytina, bendrais projektais turėtų būti siekiama sudaryti galimybes visose valstybėse narėse turėti būtinuosius sąveikius pajėgumus;

__________________

__________________

20 OL L 95, 2009 4 9, p. 41.

20OL L 95, 2009 4 9, p. 41.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) jeigu neįdiegiama konkrečių mechanizmų, su pagrindiniu OEV planu susijusių investicijų į orlaivių ir žemės įrangą projektai gali būti vykdomi nekoordinuotai, todėl veiksmingas SESAR programos technologijų diegimas galėtų būti pavėluotas;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) siekiant pagerinti oro eismo vadybos veiksmingumą tinklo lygmeniu ir tuo tikslu pradėjus centralizuotai teikti tam tikras paslaugas, kurios geriausiai teikiamos tinklo lygmeniu, būtina įsteigti tinklo valdytoją. Siekdamas padėti spręsti aviacijos krizės klausimą, tinklo valdytojas turėtų užtikrinti šios krizės koordinavimą.

(16) siekiant pagerinti oro eismo vadybos veiksmingumą tinklo lygmeniu ir tuo tikslu pradėjus centralizuotai teikti tam tikras paslaugas, kurios geriausiai teikiamos tinklo lygmeniu, būtina įsteigti tinklo valdytoją. Siekdamas padėti spręsti aviacijos krizės klausimą, tinklo valdytojas turėtų užtikrinti priemonių, kurias reikėtų priimti siekiant numatyti krizę ir į ją reaguoti, koordinavimą. Šiomis aplinkybėmis Komisija turėtų užtikrinti, kad nekiltų centralizuotų paslaugų teikimo ir veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos vaidmens interesų konflikto;

Pagrindimas

Komisijos atsakomybės sričiai priklausanti OEV sektoriaus ekonominių aspektų reguliavimo funkcijas atliekanti ES įstaiga užtikrintų didesnį nepriklausomumą ir lankstumą.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) įsitikinusi, kad oro erdvė gali būti saugiai ir efektyviai naudojama tik glaudžiai bendradarbiaujant civiliniams ir kariniams oro erdvės naudotojams, daugiausia pagal lankstaus oro erdvės naudojimo koncepciją ir ICAO nustatytą veiksmingą civilinį ir karinį bendradarbiavimą, Komisija pabrėžia civilinių ir karinių oro erdvės naudotojų civilinio ir karinio bendradarbiavimo svarbą;

(17) Komisija įsitikinusi, kad oro erdvė gali būti saugiai ir efektyviai naudojama tik glaudžiai bendradarbiaujant civiliams ir kariniams oro erdvės naudotojams, daugiausia pagal lankstaus oro erdvės naudojimo koncepciją ir ICAO nustatytą veiksmingą civilinį karinį bendradarbiavimą; ji pabrėžia civilinių ir karinių oro erdvės naudotojų civilinio ir karinio bendradarbiavimo svarbą siekiant palengvinti lankstų oro erdvės naudojimą;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) tiesioginį poveikį skrydžių saugai ir veiksmingumui turi tikslios informacijos apie oro erdvės būklę ir konkrečias oro eismo situacijas teikimas ir šios informacijos paskirstymas laiku civiliniams ir kariniams skrydžių vadovams. Visiems subjektams, norintiems pasinaudoti oro erdvės struktūromis, itin svarbu teikiant arba keičiant skrydžių planus turėti galimybę laiku susipažinti su naujausia informacija apie oro erdvės būklę;

(18) tikslios informacijos apie oro erdvės būklę ir konkrečias oro eismo situacijas teikimas ir šios informacijos paskirstymas laiku civiliniams ir kariniams skrydžių vadovams turi tiesioginį poveikį skrydžių saugai ir veiksmingumui, vadinasi, galėtų padidinti veiklos nuspėjamumą. Visiems subjektams, norintiems pasinaudoti oro erdvės struktūromis, itin svarbu teikiant arba keičiant skrydžių planus turėti galimybę laiku susipažinti su naujausia informacija apie oro erdvės būklę;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) siekiant atsižvelgti į galiojančią ir numatomą paslaugų teikimo tvarką ir poreikį užtikrinti nuoseklų taisyklių taikymą ICAO NAT regione veiklą vykdantiems oro navigacijos paslaugų teikėjams ir oro erdvės naudotojams, turėtų būti iš dalies pakeista šio reglamento geografinė taikymo sritis, kuri šiuo metu apima tą regioną;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šiaurės Atlanto ICAO regiono – NAT – įtraukti negalima, nes tai oro erdvė atviroje jūroje, o jai ES sutartys netaikomos.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) svarbi priemonė, kuria siekiama gerinti Europos OEV sistemos veiksmingumą, – funkciniai oro erdvės blokai, skirti oro eismo paslaugų teikėjų bendradarbiavimui gerinti. Kad ši priemonė būtų dar labiau įtvirtinta, funkcinių oro erdvės blokų veikla turėtų būti labiau orientuota į rezultatus ir grindžiama sektoriaus subjektų partneryste, o sektorių subjektams turėtų būti suteikta daugiau laisvės tuos funkcinius oro erdvės blokus keisti, kad būtų galima siekti tikslinių veiklos rodiklių ir, jei įmanoma, juos viršyti;

(24) svarbi priemonė, kuria siekiama gerinti Europos OEV sistemos veiksmingumą, – funkciniai oro erdvės blokai, skirti oro eismo paslaugų teikėjų bendradarbiavimui gerinti. Siekiant papildyti šią priemonę, oro navigacijos paslaugų teikėjams turėtų būti leidžiama laisvai sudaryti veiklos rezultatais grindžiamus sektoriaus subjektų partnerystės susitarimus, kurie gali dubliuotis su išplėtotais funkciniais oro erdvės blokais;

Pagrindimas

Funkciniai oro erdvės blokai yra valstybinė iniciatyva ir neturėtų riboti sektoriaus subjektų partnerystės galimybių. Sektoriaus subjektų partnerystės darinius pavadinus antrojo tipo funkciniais oro erdvės blokais taip pat gali kilti painiava. Tačiau tai nereiškia, kad sektoriaus subjektų partnerystės dariniai negali suteikti postūmio vieno ar daugiau funkcinių oro erdvės blokų veiklos rezultatams arba tų rezultatų pagerinti.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) kad oro navigacijos paslaugų teikėjai labiau atsižvelgtų į klientų poreikius, o oro erdvės naudotojai turėtų daugiau galimybių daryti poveikį su jais susijusiems sprendimams, oro navigacijos paslaugų teikėjams priimant svarbiausius veiklos sprendimus turėtų būti užtikrintas veiksmingesnis konsultavimasis su suinteresuotaisiais subjektais ir jų dalyvavimas;

(26) kad oro navigacijos paslaugų teikėjai labiau atsižvelgtų į klientų poreikius, o oro erdvės naudotojai turėtų daugiau galimybių daryti poveikį su jais susijusiems sprendimams, oro navigacijos paslaugų teikėjams priimant svarbiausius veiklos sprendimus turėtų būti užtikrintas veiksmingesnis konsultavimasis su suinteresuotaisiais subjektais;

Pagrindimas

Galutinė atsakomybė už investicijas turėtų tekti oro navigacijos paslaugų teikėjams, nes būtent jie atsakingi už tikslinius veiklos rodiklius. Su poreikiu koordinuoti SESAR programos investicijas į orlaivių ir žemės įrangą susiję klausimai turėtų būti sprendžiami pasitelkiant atitinkamus mokesčių sistemos mechanizmus.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) siekiant atsižvelgti į techninius arba veiklos pokyčius, visų pirma, keičiant priedus arba papildant nuostatas dėl tinklo valdymo ir veiklos rezultatų gerinimo sistemos, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. Kiekvieno įgaliojimo turinys ir taikymo sritis išsamiai išdėstyti atitinkamuose straipsniuose. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(28) siekiant atsižvelgti į techninius arba veiklos pokyčius, visų pirma, keičiant priedus arba papildant nuostatas dėl tinklo valdymo ar veiklos rezultatų gerinimo sistemos, atrenkant už pagrindinio OEV plano įgyvendinimą atsakingą subjektą (diegimo valdytoją) ir apibrėžiant jo pareigas, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį. Kiekvieno įgaliojimo turinys ir taikymo sritis išsamiai išdėstyti atitinkamuose straipsniuose. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) papildydama tinklo valdymo paslaugų sąrašą, Komisija turėtų tinkamai konsultuotis su suinteresuotaisiais sektoriaus subjektais;

(29) papildydama tinklo valdymo paslaugų sąrašą, Komisija turėtų tinkamai konsultuotis su suinteresuotaisiais sektoriaus subjektais ir socialiniais partneriais;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas būtų įgyvendinamas vienodomis sąlygomis, visų pirma, jo nuostatos, susijusios su nacionalinių priežiūros institucijų įgaliojimų vykdymu, paslaugų teikėjo ar paslaugų teikėjų grupių pagalbinių paslaugų teikimu išskirtinėmis sąlygomis, taisomaisiais veiksmais, skirtais atitikčiai Sąjungos masto ir susijusiems vietiniams tiksliniams veiklos rodikliams užtikrinti, atitikties, susijusios su mokesčių sistema, peržiūra, bendrų projektų, skirtų su tinklu susijusioms funkcijoms vykdyti, valdymu ir priėmimu, funkciniais oro erdvės blokais, suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo oro navigacijos paslaugų teikėjams priimant svarbiausius veiklos sprendimus būdais, galimybe naudotis duomenimis ir jų apsauga, elektronine aviacijos informacija ir technologine oro eismo vadybos plėtra ir sąveika, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai22;

(30) siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas būtų įgyvendinamas vienodomis sąlygomis, visų pirma, jo nuostatos, susijusios su nacionalinių aviacijos institucijų įgaliojimų vykdymu, paslaugų teikėjo ar paslaugų teikėjų grupių pagalbinių paslaugų teikimu išskirtinėmis sąlygomis, taisomaisiais veiksmais, skirtais atitikčiai Sąjungos masto ir susijusiems vietiniams tiksliniams veiklos rodikliams užtikrinti, atitikties, susijusios su mokesčių sistema, peržiūra, bendrų projektų, skirtų su tinklu susijusioms funkcijoms vykdyti, valdymu ir priėmimu, funkciniais oro erdvės blokais, suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo oro navigacijos paslaugų teikėjams priimant svarbiausius veiklos sprendimus būdais, galimybe naudotis duomenimis ir jų apsauga, elektronine aviacijos informacija ir technologine oro eismo vadybos plėtra ir sąveika, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai22;

__________________

__________________

22OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

22OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34) pagalbinių paslaugų viešasis pirkimas turėtų būti vykdomas, kai taikytina, pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo24. Be to, turėtų būti atitinkamai atsižvelgiama į Komisijos aiškinamajame komunikate 2006/C179/02 dėl Bendrijos teisės, taikomos sudarant sutartis, kurioms netaikomos arba tik iš dalies taikomos viešųjų pirkimų direktyvos25, pateiktas gaires;

(34) pagalbinių paslaugų viešasis pirkimas turėtų būti vykdomas, kai aktualu ir kai taikytina, pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo24. Be to, turėtų būti atitinkamai atsižvelgiama į Komisijos aiškinamajame komunikate 2006/C179/02 dėl Bendrijos teisės, taikomos sudarant sutartis, kurioms netaikomos arba tik iš dalies taikomos viešųjų pirkimų direktyvos25, pateiktas gaires;

__________________

__________________

23OL L 134, 2004 4 30, p. 114.

23 OL L 134, 2004 4 30, p. 114.

24OL L 134, 2004 4 30, p. 1.

24 OL L 134, 2004 4 30, p. 1

25OL C 179, 2006 8 1, p. 2.

25 OL C 179, 2006 8 1, p. 2.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35) Ministrų pareiškimas dėl Gibraltaro oro uosto, dėl kurio susitarta 2006 m. rugsėjo 18 d. Kordoboje įvykusiame Dialogo dėl Gibraltaro forumo pirmajame ministrų susitikime (toliau – Ministrų pareiškimas), pakeis 1987 m. gruodžio 2 d. Londone paskelbtą bendrą deklaraciją dėl oro uosto, o visapusiškas to pareiškimo laikymasis bus pripažintas 1987 m. Deklaracijos laikymusi;

(35) 1987 m. gruodžio 2 d. Ispanijos Karalystė ir Jungtinė Karalystė Londone paskelbė abiejų šalių užsienio reikalų ministrų bendrą deklaraciją dėl glaudesnio bendradarbiavimo eksploatuojant Gibraltaro oro uostą. Šie susitarimai dar nepradėti taikyti;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36) šis reglamentas visapusiškai taikomas Gibraltaro oro uostui atsižvelgiant į Ministrų pareiškimą ir juo vadovaujantis. Nepažeidžiant Ministrų pareiškimo, taikant reglamentą Gibraltaro oro uostui ir visas su reglamento įgyvendinimu susijusias priemones griežtai vadovaujamasi tuo pareiškimu ir visomis jame esančiomis nuostatomis;

Išbraukta.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos Bendro Europos dangaus sukūrimo ir tinkamo veikimo taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti esamus oro eismo saugos standartus, skatinti oro transporto sistemos tvarią plėtrą ir pagerinti bendrus oro eismo vadybos (OEV) ir oro navigacijos paslaugų (ONP), skirtų bendrajam oro eismui Europoje, rezultatus, kad būtų laikomasi visų oro erdvės naudotojų reikalavimų. Bendras Europos dangus apima darnų visos Europos maršrutų tinklą, integruotą veiklos vykdymo poreikius atitinkančią oro erdvę, tinklo valdymo ir oro eismo vadybos sistemas, grindžiamas tik saugos, veiksmingumo ir sąveikos aspektais siekiant suteikti naudos visiems oro erdvės naudotojams.

1. Šiuo reglamentu nustatomos Bendro Europos dangaus sukūrimo ir tinkamo veikimo taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti esamus oro eismo saugos standartus, skatinti oro transporto sistemos tvarią plėtrą, pvz., mažinti poveikį klimatui, ir pagerinti bendrus oro eismo vadybos (OEV) ir oro navigacijos paslaugų (ONP), skirtų bendrajam oro eismui Europoje, rezultatus, kad būtų laikomasi visų oro erdvės naudotojų reikalavimų. Bendras Europos dangus apima darnų visos Europos ir, atsižvelgiant į konkrečius susitarimus su kaimyninėmis šalimis, trečiųjų šalių maršrutų tinklą, integruotą veiklos vykdymo poreikius atitinkančią oro erdvę, tinklo valdymą ir oro eismo vadybą, grindžiamas tik saugos, veiksmingumo ir sąveikos aspektais siekiant suteikti naudos visiems oro erdvės naudotojams.

Pagrindimas

Bendro Europos dangaus iniciatyvą vėluojama įgyvendinti. Be kita ko, taip yra dėl nepakankamo koordinavimo ir privalomo technologijų diegimo žemėje ir oro erdvėje. Diegimo valdytojo funkcija padėtų užtikrinti geresnį šio proceso koordinavimą, stebėseną ir priežiūrą.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Šis reglamentas taikomas ICAO EUR, AFI ir NAT regionų oro erdvėje, kurioje valstybės narės yra atsakingos už oro eismo paslaugų teikimą pagal šį reglamentą. Valstybės narės taip pat gali taikyti šį reglamentą kitų ICAO regionų oro erdvei, už kurią jos yra atsakingos, jeigu jos apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

4. Šis reglamentas taikomas ICAO EUR ir AFI regionų oro erdvėje, kurioje valstybės narės yra atsakingos už oro eismo paslaugų teikimą pagal šį reglamentą. Valstybės narės taip pat gali taikyti šį reglamentą kitų ICAO regionų oro erdvei, už kurią jos yra atsakingos, jeigu jos apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

Pagrindimas

Šiaurės Atlanto ICAO regiono – NAT – įtraukti negalima, nes tai oro erdvė atviroje jūroje, o jai ES sutartys netaikomos.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Taikant šį reglamentą Gibraltaro oro uostui nepažeidžiamos Ispanijos Karalystės bei Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės atitinkamos teisinės pozicijos, susijusios su ginču dėl suverenių teisių į teritoriją, kurioje yra oro uostas.

5. Taikant šį reglamentą Gibraltaro oro uostui nepažeidžiamos Ispanijos Karalystės bei Jungtinės Karalystės atitinkamos teisinės pozicijos dėl ginčo, susijusio su suvereniomis teisėmis į teritoriją, kurioje yra oro uostas.

Pagrindimas

2012 m. lapkričio 20 d. Ispanija oficialiai pranešė Europos Sąjungai, jog negali sutikti su tuo, kad ES teisės aktuose, susijusiuose su civiline aviacija, toliau būtų pateikiama nuoroda į 2006 m. Kordobos ministrų pareiškimą. Todėl Ispanija paprašė, kad būtų grįžta prie padėties, buvusios iki 2006 m., t. y. būtų sustabdytas su civiline aviacija susijusių ES teisės aktų taikymas, kaip nurodoma šiame pakeitime.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Šio reglamento taikymas Gibraltaro oro uostui atidedamas tol, kol įsigalios 1987 m. gruodžio 2 d. Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministrų bendroje deklaracijoje numatyta tvarka. Ispanijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybės informuos Tarybą, nuo kurios dienos šie susitarimai pradės galioti.

Pagrindimas

2012 m. lapkričio 20 d. Ispanija oficialiai pranešė ES, jog negali sutikti su tuo, kad ES civilinės aviacijos teisės aktuose toliau būtų pateikiama nuoroda į 2006 m. Kordobos ministrų pareiškimą. Todėl Ispanija paprašė, kad būtų grįžta prie padėties, buvusios iki 2006 m., t. y. kad būtų sustabdytas ES civilinės aviacijos teisės aktų taikymas, kaip nurodoma šiame pakeitime.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. oro erdvės valdymas – planavimo paslauga, kurios pagrindinis tikslas – maksimaliai išnaudoti turimą oro erdvę dinamiškai pasidalijant laiką ir kartais paskirstant oro erdvę įvairių kategorijų oro erdvės naudotojams pagal jų trumpalaikius poreikius;

7. oro erdvės valdymas – planavimo paslauga, kurios pagrindinis tikslas – maksimaliai išnaudoti turimą oro erdvę dinamiškai pasidalijant laiką ir kartais paskirstant oro erdvę įvairių kategorijų oro erdvės naudotojams pagal jų trumpalaikius poreikius, ir strateginė funkcija, susijusi su oro erdvės planavimu;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12. rajono skrydžių valdymo paslauga – valdomųjų skrydžių oro erdvės bloke valdymo paslauga;

12. rajono skrydžių valdymo paslauga – valdomųjų skrydžių kontroliuojamame rajone valdymo paslauga;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15. aviacijos krizė – aplinkybės, kuriomis neįprastai sumažėja oro erdvės pajėgumas tuo atveju, jei oro sąlygos yra labai nepalankios arba jei dėl gamtinių ar politinių priežasčių negalima naudotis didelėmis oro erdvės dalimis;

15. aviacijos krizė – aplinkybės, kuriomis neįprastai sumažėja oro erdvės pajėgumas tuo atveju, jei oro sąlygos yra labai nepalankios arba jei dėl gamtinių, sveikatos, saugumo, karinių ar politinių priežasčių negalima naudotis didelėmis oro erdvės dalimis;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16. paslaugų paketas – dvi arba daugiau oro navigacijos paslaugų;

16. paslaugų paketas – dvi arba daugiau paslaugų, kurias teikia tas pats subjektas;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17. pažymėjimas – nacionalinės priežiūros institucijos išduotas nacionalinės teisės aktus atitinkančios formos dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad oro navigacijos paslaugos teikėjas atitinka konkrečios paslaugos teikimo reikalavimus;

17. pažymėjimas – Europos aviacijos agentūros (EAA) arba nacionalinės aviacijos institucijos išduotas susijusius teisės aktus atitinkančios formos dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad oro navigacijos paslaugos teikėjas atitinka konkrečios veiklos vykdymo reikalavimus;

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 18 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18a. Europos oro eismo valdymo tinklas (EOEVT) – Europos sistemų, sudedamųjų dalių ir pagrindiniame OEV plane aprašytų esminių veiklos ir technologinių pokyčių planų tinklas, kuris sudaro sąlygas teikti Sąjungoje visapusiškai sąveikias oro navigacijos paslaugas, įskaitant pasienio sąsajas su trečiosiomis šalimis. Šio tinklo tikslas – įgyvendinti šiame reglamente nustatytus su veiksmingumu susijusius tikslus;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

19. sudedamoji dalis – materialus objektas, pavyzdžiui, techninė įranga, ir nematerialus objektas, pavyzdžiui programinė įranga, nuo kurio priklauso Europos oro eismo vadybos tinklo (EOEVT) sąveika;

19. sudedamoji dalis –materialus objektas, pavyzdžiui, techninė įranga, ir nematerialus objektas, pavyzdžiui programinė įranga, nuo kurio priklauso EOEVT sąveika;

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19a. diegimo valdytojas – pagal kvietimus teikti pasiūlymus Komisijos atrinkta veiklą vykdančių suinteresuotųjų subjektų grupė, atsakinga už pagrindinio OEV plano valdymo lygmenį;

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 24 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

24. funkcinis oro erdvės blokas – veiklos vykdymo reikalavimais pagrįstas oro erdvės blokas, sukurtas nepaisant valstybės sienų, kuriame oro navigacijos paslaugos teikiamos ir susijusios funkcijos vykdomos atsižvelgiant į veiklos rezultatus ir yra optimizuotos siekiant, kiekviename funkciniame oro erdvės bloke sustiprinti oro navigacijos paslaugų teikėjų bendradarbiavimą arba, kai tinka, – įtraukti integruotą teikėją;

24. funkcinis oro erdvės blokas – oro erdvės blokas, sukurtas nepaisant valstybės sienų, kuriame oro navigacijos paslaugos teikiamos ir susijusios funkcijos vykdomos atsižvelgiant į veiklos rezultatus ir yra optimizuotos sustiprinant oro navigacijos paslaugų teikėjų bendradarbiavimą arba, kai tinka, – įtraukiant integruotą teikėją;

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 25 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

25a. žmogiškasis veiksnys – OEV paslaugų sektoriaus socialinės, kultūrinės ir aprūpinimo personalu sąlygos;

Pagrindimas

Žmogiškasis veiksnys turi būti stebimas ir integruotas į Bendro Europos dangaus sistemos branduolį, ypač atsižvelgiant į nemažus veiklos pokyčius, numatomus pagrindiniame OEV plane.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 31 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

31. maršrutų tinklasnurodytų maršrutų tinklas, kuriuo nukreipiamas bendrojo oro eismo srautas, būtinas skrydžių valdymo paslaugoms teikti;

31. maršrutų tinklasnurodytų maršrutų tinklas, kuriuo nukreipiamas bendrojo oro eismo srautas, būtinas skrydžių valdymo paslaugoms efektyviausiai teikti;

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 33 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

33. sistema – orlaiviuose esančių ir antžeminių sudedamųjų dalių bei kosminės įrangos, kuriomis naudojamasi visais skrydžio etapais teikiant oro navigacijos paslaugas, visuma;

33. sistema – orlaiviuose esančių ir (arba) antžeminių sudedamųjų dalių ir (arba) kosminės įrangos, kuria naudojamasi visais skrydžio etapais teikiant oro navigacijos paslaugas, visuma;

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 36 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

36. nacionalinė priežiūros institucija – nacionalinė įstaiga arba įstaigos, kuriai (-ioms) valstybė narė pavedė vykdyti priežiūros užduotis pagal šį reglamentą, ir nacionalinės kompetentingos institucijos, kurioms pavesta vykdyti Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8b straipsnyje numatytas užduotis;

36. nacionalinė aviacijos institucija – nacionalinė įstaiga, kuriai valstybė narė pavedė, o EAA suteikė akreditaciją vykdyti šiame reglamente ir Reglamente (EB) Nr. 216/2008 numatytas užduotis;

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 37 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

37. pagalbinė paslauga – oro navigacijos paslauga, išskyrus oro eismo paslaugas, taip pat kita paslauga ir veikla, susijusi su teikiamomis oro navigacijos paslaugomis ir padedanti jas teikti;

37. pagalbinė paslauga – ryšių, navigacijos ir stebėjimo, meteorologijos ir aviacinės informacijos paslauga, taip pat kita paslauga ir veikla, susijusi su teikiamomis oro navigacijos paslaugomis ir padedanti jas teikti;

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 38 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

38a. sektoriaus subjektų partnerystė – bendradarbiavimo susitarimai, sudaryti siekiant, kad įvairūs oro navigacijos paslaugų teikėjai, įskaitant tinklo valdytoją, oro erdvės naudotojus, oro uostus ir kitus panašios ekonominės veiklos vykdytojus, užtikrintų geresnį oro eismo valdymą;

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 38 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

38b. integruota veikianti oro erdvė – apibrėžtų matmenų kontroliuojama oro erdvė, apimanti Europos ir, atsižvelgiant į atitinkamus susitarimus, kaimyninių trečiųjų šalių oro erdvę, kurioje dinamiškai nustatoma struktūra ir dalijamasi laiku, naudojami veiklos rezultatus padedantys gerinti kontrolierių ištekliai, teikiamos visiškai sąveikios oro navigacijos paslaugos ir priimami bendri sprendimai siekiant užtikrinti optimalų, nuspėjamą ir saugų oro erdvės naudojimą, kad būtų baigtas kurti Bendras Europos dangus;

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 38 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

38c. vietos veiklos rezultatų gerinimo planai – vienos arba kelių nacionalinių aviacijos institucijų vietos lygmeniu, t. y. funkcinio oro erdvės bloko, regiono arba nacionaliniu lygmeniu, parengti planai.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 38 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

38d. kompetentinga organizacija – įstaiga, kuriai Agentūra arba nacionalinė aviacijos institucija gali paskirti konkrečias sertifikavimo arba priežiūros užduotis ir kurią jos kontroliuoja bei už kurią atsako;

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nacionalinės priežiūros institucijos

Nacionalinės aviacijos institucijos

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės kartu ar atskirai paskiria arba įsteigia įstaigą ar įstaigas, kurios yra jų nacionalinės priežiūros institucijos, kad ši arba šios prisiimtų užduotis, kurios tokiai institucijai skiriamos pagal šį reglamentą.

1. Valstybės narės kartu ar atskirai paskiria arba įsteigia įstaigą, kuri yra jų nacionalinė aviacijos institucija, kad ši prisiimtų užduotis, kurios tokiai institucijai skiriamos pagal šį reglamentą ir Reglamentą (EB) Nr. 216/2008.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nacionalinės priežiūros institucijos yra teisiškai atskirtos ir, visų pirma, organizaciniu, hierarchiniu ir sprendimų priėmimo atžvilgiu nepriklausomos nuo oro navigacijos paslaugų teikėjų arba pastarųjų veikla suinteresuotų privačių ar viešų subjektų.

2. Nacionalinės aviacijos institucijos yra teisiškai atskirtos ir, visų pirma, organizaciniu, hierarchiniu ir sprendimų priėmimo atžvilgiu nepriklausomos nuo įmonių, organizacijų, viešų ar privačių subjektų arba darbuotojų, kurių įgaliojimams veikti taikomas šis reglamentas ir Reglamento (EB) Nr. 216/2008 1 straipsnis, arba jos nėra suinteresuotos tokių subjektų veikla. Joms taip pat skiriami atskiri metiniai biudžeto asignavimai.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nepažeidžiant 2 dalies, nacionalinės priežiūros institucijos gali organizaciniu atžvilgiu susijungti su kitomis reguliavimo įstaigomis ir (arba) už saugą atsakingomis institucijomis.

3. Nepažeidžiant 2 dalies, nacionalinės aviacijos institucijos gali organizaciniu atžvilgiu susijungti su kitomis reguliavimo įstaigomis ir (arba) už saugą atsakingomis institucijomis.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nacionalinės priežiūros institucijos, kurios šio reglamento įsigaliojimo dieną nėra teisiškai atskirtos nuo oro navigacijos paslaugų teikėjų arba pastarųjų veikla suinteresuotų privačių arba viešų subjektų, kaip numatyta 2 dalyje, šio reikalavimo pradeda laikytis ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d.

4. Nacionalinės aviacijos institucijos užtikrina atitiktį šiame straipsnyje pateiktoms nuostatoms šio reglamento įsigaliojimo dieną arba vėliausiai 2017 m. sausio 1 d.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Nacionalinės priežiūros institucijos vykdo savo įgaliojimus nešališkai, nepriklausomai ir skaidriai. Visų pirma, jų veikla organizuojama, darbuotojai atrenkami, jos valdomos ir finansuojamos taip, kad galėtų minėtu būdu vykdyti savo įgaliojimus.

5. Nacionalinės aviacijos institucijos vykdo savo įgaliojimus nešališkai, nepriklausomai ir skaidriai. Visų pirma, jų veikla organizuojama, darbuotojai atrenkami, jos valdomos ir finansuojamos taip, kad galėtų minėtu būdu vykdyti savo įgaliojimus.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Nacionalinių priežiūros institucijų darbuotojai:

6. Nacionalinių aviacijos institucijų darbuotojai:

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) samdomi laikantis aiškių ir skaidrių taisyklių, kuriomis užtikrinamas jų nepriklausomumas; strateginius sprendimus priimančius asmenis skiria nacionalinės vyriausybės, ministrų tarybos ar kitos valdžios institucijos, kurios tiesiogiai nekontroliuoja oro navigacijos paslaugų teikėjų ir iš jų negauna naudos;

a) samdomi laikantis aiškių ir skaidrių taisyklių ir kriterijų, kuriais užtikrinamas jų nepriklausomumas;

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) atrenkami skaidriai, atsižvelgiant į konkrečias jų kvalifikacijas, įskaitant atitinkamą kompetenciją ir patirtį, inter alia, audito, oro navigacijos paslaugų ir sistemų srityse;

b) atrenkami skaidriai, atsižvelgiant į konkrečias jų kvalifikacijas, įskaitant atitinkamą kompetenciją ir patirtį;

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) neperkeliami iš oro navigacijos paslaugų teikėjų (ONPT) ar ONPT kontroliuojamų įmonių;

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) veikia nepriklausomai, visų pirma, nebūdami suinteresuoti oro navigacijos paslaugų teikėjų veikla, ir, vykdydami nacionalinės priežiūros institucijos nustatytas pareigas, nesiekia priimti ir nepriima jokių nurodymų iš jokios vyriausybės arba kito viešo ar privataus subjekto;

c) veikia nepriklausomai ir, vykdydami nacionalinės aviacijos institucijos nustatytas pareigas, nesiekia priimti ir nepriima jokių nurodymų iš jokios vyriausybės arba kito viešo ar privataus subjekto. Šis reikalavimas neturi įtakos glaudžiam bendradarbiavimui su kitomis atitinkamomis nacionalinėmis valdžios institucijomis;

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) strateginius sprendimus priimantys asmenys, taip pat su auditu ar tiesiogiai su oro navigacijos paslaugų teikėjų priežiūra arba tiksliniais veiklos rodikliais susijusias pareigas einantys asmenys, baigę savo kadenciją nacionainėje priežiūros institucijoje, bent vienus metus nevykdo jokių oro navigacijos paslaugų teikėjo skiriamų profesinių ar kitų pareigų.

e) strateginius sprendimus daugiau negu šešis mėnesius priimdavę asmenys, taip pat su auditu ar tiesiogiai su oro navigacijos paslaugų teikėjų priežiūra arba tiksliniais veiklos rodikliais susijusias pareigas daugiau negu šešis mėnesius ėję asmenys, baigę savo kadenciją nacionalinėje aviacijos institucijoje, nevykdo jokių oro navigacijos paslaugų teikėjo skiriamų profesinių ar kitų pareigų:

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalies e punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

i) ne mažiau kaip 12 mėnesių, jei darbuotojas ėjo vadovaujamas pareigas;

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalies e punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ii) ne mažiau kaip šešis mėnesius, jei darbuotojas ėjo ne vadovaujamas pareigas;

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) aukščiausia institucijos vadovybė skiriama terminuotam trejų–septynerių metų laikotarpiui, kurį galima pratęsti vieną kartą, ir tuo laikotarpiu ji gali būti atleista iš pareigų, jeigu nebeatitinka šiame straipsnyje nustatytų sąlygų arba pagal nacionalinę teisę padaro sunkų nusižengimą.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės priežiūros institucijos turėtų reikalingų išteklių ir pajėgumų veiksmingai ir laiku vykdyti pagal šį reglamentą joms priskirtas užduotis. Nacionalinės priežiūros institucijos turi visas teises samdyti ir valdyti savo darbuotojus naudodamosi turimomis lėšomis, gaunamomis, inter alia, iš maršruto rinkliavų, kurių dydis atitinka tos institucijos pagal 4 straipsnį atliekamas užduotis.

7. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės aviacijos institucijos turėtų reikalingų išteklių ir pajėgumų veiksmingai ir laiku vykdyti pagal šį reglamentą joms priskirtas užduotis. Nacionalinės aviacijos institucijos turi visas teises samdyti ir valdyti savo darbuotojus naudodamosi turimomis lėšomis, gaunamomis, inter alia, iš maršruto rinkliavų, kurių dydis atitinka tos institucijos pagal 4 straipsnį atliekamas užduotis.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Valstybės narės praneša Komisijai nacionalinių priežiūros institucijų pavadinimus ir adresus, taip pat apie jų pasikeitimus ir apie priemones, kurių imtasi šio straipsnio laikymuisi užtikrinti.

8. Valstybės narės praneša Komisijai nacionalinių aviacijos institucijų pavadinimus ir adresus, taip pat praneša apie jų pasikeitimus ir apie priemones, kurių imtasi šio straipsnio laikymuisi užtikrinti.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Komisija nustato išsamias darbuotojų įdarbinimo ir atrankos taisykles, kurių turi būti laikomasi taikant 6 straipsnio a ir b dalis. Tokie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

9. Komisija nustato išsamias darbuotojų įdarbinimo ir atrankos taisykles, kurių turi būti laikomasi taikant 6 straipsnio a ir b dalis. Tokie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros ir juose nurodoma:

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 9 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

a) atskyrimo lygis, kurio paskyrimų tarnyba reikalauja iš bet kurios įmonės, organizacijos, viešo ar privataus subjekto arba darbuotojo, kurių įgaliojimams veikti taikomas Reglamento (EB) Nr. 216/2008 1 straipsnis, arba kurie yra suinteresuoti tokių subjektų veikla, siekiant išvengti interesų konfliktų ir užtikrinti veiksmingą administracinį valdymą;

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 9 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b) atitinkama privaloma auditą atliekančių darbuotojų techninė kvalifikacija.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nacionalinių priežiūros institucijų užduotys

Nacionalinių aviacijos institucijų užduotys

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. 3 straipsnyje nurodytos nacionalinės priežiūros institucijos visų pirma atlieka šias užduotis:

1. Nacionalinės aviacijos institucijos visų pirma atlieka šias užduotis:

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) užtikrina šio reglamento taikymo priežiūrą, pirmiausia dėl oro navigacijos paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas, susijusias su oro erdve, už kurią yra atsakinga atitinkamą instituciją paskyrusi arba įsteigusi valstybė narė, saugaus ir efektyvaus veiklos vykdymo;

a) užtikrina šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 216/2008 taikymo priežiūrą, pirmiausia dėl oro navigacijos paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas, susijusias su oro erdve, už kurią yra atsakinga atitinkamą instituciją paskyrusi arba įsteigusi valstybė narė, saugaus ir efektyvaus veiklos vykdymo;

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) išduoda oro navigacijos paslaugų teikėjams pažymėjimus pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8b straipsnį ir prižiūri, kad būtų laikomasi sąlygų, kuriomis tie pažymėjimai išduoti;

b) visiškai arba iš dalies vykdo arba paveda vykdyti Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8b, 8c ir 10 straipsniuose nustatytas užduotis, ir vykdo šio reglamento taikymo priežiūros užtikrinimo užduotį, visų pirma atsižvelgdamos į oro navigacijos paslaugų teikėjų saugią ir veiksmingą veiklą toje oro erdvėje, už kurią atsako valstybės narės.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) išduoda skrydžių vadovams licencijas ir pažymėjimus, taip pat suteikia kvalifikacijas ir patvirtinimus pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8c straipsnį ir prižiūri, kad būtų laikomasi sąlygų, kuriomis jie išduoti ar suteikti;

Išbraukta.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) stebi, kaip taikoma mokesčių nustatymo sistema pagal 12 ir 13 straipsnius;

e) stebi, kaip taikoma mokesčių nustatymo sistema pagal 12 ir 13 straipsnius, įskaitant nuostatas dėl 13 straipsnio 7 dalyje nurodyto tarpusavio subsidijavimo;

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga) kasmet teikia savo veiklos ir užduočių vykdymo ataskaitą atitinkamoms valstybės narės institucijoms, EAA ir Komisijai. Tokiose ataskaitose nurodomi veiksmai, kurių imtasi kiekvienai iš šiame straipsnyje išvardytų užduočių vykdyti, ir pasiekti rezultatai.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kiekviena nacionalinė priežiūros institucija rengia tinkamus patikrinimus ir apžiūras, kad patikrintų šio reglamento reikalavimų laikymąsi. Atitinkamas oro navigacijos paslaugų teikėjas sudaro sąlygas atlikti tokį darbą.

2. Kiekviena nacionalinė aviacijos institucija rengia tinkamus patikrinimus ir apžiūras, kad patikrintų šio reglamento reikalavimų laikymąsi. Atitinkamas oro navigacijos paslaugų teikėjas sudaro sąlygas atlikti tokį darbą, o atitinkama valstybė narė suteikia visą reikiamą pagalbą atitikties stebėsenos veiksmingumui užtikrinti.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimas

Nacionalinių aviacijos institucijų bendradarbiavimas

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nacionalinės priežiūros institucijos keičiasi informacija apie savo darbo ir sprendimų priėmimo principus, praktiką ir tvarką, taip pat apie Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą. Jos bendradarbiauja, siekdamos Sąjungos mastu suderinti priimamus sprendimus. Nacionalinės priežiūros institucijos dalyvauja ir kartu dirba kartu tinkle, kurio nariai reguliariai renkasi į posėdžius. Komisija ir Europos Sąjungos aviacijos agentūra (toliau – EAA) yra tinklo narės, koordinuoja ir remia tinklo darbą ir prireikus jam teikia rekomendacijas. Komisija ir EAA sudaro sąlygas aktyviam nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimui ir šių institucijų darbuotojų tarpusavio mainams, vykdomiems naudojantis ekspertų grupe, kurią pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 17 straipsnio 2 dalies f punktą įkuria EAA.

Nacionalinės aviacijos institucijos keičiasi informacija apie savo darbo ir sprendimų priėmimo principus, praktiką ir tvarką, taip pat apie Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą. Jos bendradarbiauja, siekdamos Sąjungos mastu suderinti priimamus sprendimus. Nacionalinės aviacijos institucijos dalyvauja ir kartu dirba tinkle, kurio nariai reguliariai, bent kartą per metus, renkasi į posėdžius. Komisija ir EAA sudaro sąlygas aktyviam nacionalinių aviacijos institucijų bendradarbiavimui ir šių institucijų darbuotojų tarpusavio mainams.

 

Tas tinklas, be kita ko, gali:

 

a) rengti ir skleisti įvairaus pobūdžio integruotą metodiką ir gaires, kaip įgyvendinti 4 straipsnyje išvardytas institucijos užduotis;

 

b) teikti pagalbą konkrečioms nacionalinėms aviacijos institucijoms reguliavimo klausimais;

 

c) teikti nuomones Komisijai ir EAA dėl teisės nuostatų rengimo ir sertifikavimo;

 

d) teikti nuomones, gaires ir rekomendacijas, parengtas siekiant palengvinti tarpvalstybinį paslaugų teikimą;

 

e) priimti bendrus sprendimus, kuriuos būtų galima įgyvendinti dviejose ar daugiau valstybių narių pagrindinio OEV plano arba Čikagos konvencijos tikslams pasiekti.

Pagrindimas

Turi būti išsamiau išdėstytas tinklo tikslas ir užduotys. Konkrečiai, jį pasitelkus galima prisidėti ne tik prie nacionalinių priežiūros institucijų užduočių vykdymo pagal 4 straipsnį, bet ir suteikti geras galimybes nustatyti tarpvalstybinio paslaugų teikimo kliūtis, siekiant ir išspręsti dvišales problemas, ir konsultuoti Komisiją teisės nuostatų rengimo klausimais.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikydamasi šio reglamento 22 straipsnyje ir Reglamente (EB) Nr. 45/2001 numatytų duomenų apsaugos taisyklių, Komisija remia šios dalies pirmoje ir antroje pastraipose nurodytus informacijos, kuriais keičiasi tinklo nariai, mainus, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, neatskleisdama oro navigacijos paslaugų teikėjų verslo paslapčių.

Komisija, vadovaudamasi šio reglamento 22 straipsnyje ir Reglamente (EB) Nr. 45/2001 nustatytomis duomenų apsaugos taisyklėmis, sukuria keitimosi tokia informacija platformą, kuria galėtų naudotis tinklo nariai, ir įdiegia joje (jei įmanoma) elektronines priemones, padedančias užtikrinti visų susijusių įmonių, organizacijų ar subjektų komercinių paslapčių konfidencialumą.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nacionalinės priežiūros institucijos glaudžiai bendradarbiauja, be kita ko, sudarydamos darbo susitarimus, kuriais įsipareigoja teikti abipusę pagalbą vykdydamos stebėsenos užduotis ir atlikdamos tyrimus ir apžiūras.

2. Nacionalinės aviacijos institucijos glaudžiai bendradarbiauja, be kita ko, sudarydamos darbo susitarimus, kuriais įsipareigoja teikti abipusę pagalbą vykdydamos stebėsenos užduotis ir atlikdamos tyrimus ir apžiūras.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Funkcinių oro erdvės blokų, apimančių oro erdvę, už kurią yra atsakinga daugiau kaip viena valstybė narė, atveju atitinkamos valstybės narės sudaro susitarimą dėl šiame straipsnyje numatytos priežiūros, susijusios su oro navigacijos paslaugų teikėjais, teikiančiais paslaugas tuose blokuose. Atitinkamos nacionalinės priežiūros institucijos nustato planą, kuriame nurodomos išsamios jų bendradarbiavimo taisyklės, kuriomis siekiama įgyvendinti tą susitarimą.

3. Funkcinių oro erdvės blokų atveju atitinkamos valstybės narės sudaro susitarimą dėl 4 straipsnyje numatytos priežiūros, susijusios su oro navigacijos paslaugų teikėjais, teikiančiais paslaugas tuose blokuose. Atitinkamos nacionalinės aviacijos institucijos nustato planą, kuriame nurodomos išsamios jų bendradarbiavimo taisyklės, kuriomis siekiama įgyvendinti tą susitarimą.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nacionalinės priežiūros institucijos glaudžiai bendradarbiauja siekdamos užtikrinti oro navigacijos paslaugų teikėjų, turinčių vienos valstybės narės išduotą galiojantį pažymėjimą ir teikiančių paslaugas, susijusias su oro erdve, už kurią yra atsakinga kita valstybė narė, tinkamą priežiūrą. Toks bendradarbiavimas apima susitarimus dėl atvejų, susijusių su šiame reglamente nustatytų ir pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8b straipsnio 1 dalį priimtų taikytinų bendrų reikalavimų.

4. Nacionalinės aviacijos institucijos glaudžiai bendradarbiauja siekdamos užtikrinti oro navigacijos paslaugų teikėjų, turinčių vienos valstybės narės išduotą galiojantį pažymėjimą ir teikiančių paslaugas, susijusias su oro erdve, už kurią yra atsakinga kita valstybė narė, tinkamą priežiūrą. Toks bendradarbiavimas apima susitarimus dėl atvejų, susijusių su šiame reglamente nustatytų ir pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8b straipsnio 1 dalį priimtų taikytinų bendrų reikalavimų nesilaikymu.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Teikiant oro navigacijos paslaugas oro erdvėje, už kurią yra atsakinga kita valstybė narė, į 2 ir 4 dalyse nurodytus susitarimus įtraukiamas susitarimas dėl 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų priežiūros užduočių ir jų rezultatų abipusio pripažinimo. Šis abipusis pripažinimas taip pat taikomas, kai nacionalinių priežiūros institucijų susitarimai dėl pripažinimo sudaromi siekiant sertifikuoti paslaugų teikėjus.

5. Teikiant oro navigacijos paslaugas oro erdvėje, už kurią yra atsakinga kita valstybė narė, į 2, 3 ir 4 dalyse nurodytus susitarimus įtraukiamas susitarimas dėl 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų priežiūros užduočių ir jų rezultatų abipusio pripažinimo. Šis abipusis pripažinimas taip pat taikomas, kai nacionalinių priežiūros institucijų susitarimai dėl pripažinimo sudaromi siekiant sertifikuoti paslaugų teikėjus.

Pagrindimas

Tarpusavio pripažinimas taip pat svarbus ir funkcinių oro erdvės blokų aspektu.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Jei leidžiama pagal nacionalinę teisę, siekdamos regionų bendradarbiavimo, nacionalinės priežiūros institucijos taip pat gali sudaryti susitarimus dėl atsakomybės pasidalijimo vykdant priežiūros užduotis.

6. Jei leidžiama pagal nacionalinę teisę, siekdamos regionų bendradarbiavimo, nacionalinės aviacijos institucijos taip pat gali sudaryti susitarimus dėl atsakomybės pasidalijimo vykdant priežiūros užduotis.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nacionalinės priežiūros institucijos gali nuspręsti I priede nustatytus reikalavimus atitinkančius kompetentingus subjektus visiškai arba iš dalies įgalioti atlikti 4 straipsnio 2 dalyje nurodytus patikrinimus arba apžiūras.

1. EAA ir nacionalinės aviacijos institucijos gali nuspręsti I priede nustatytus reikalavimus atitinkančius kompetentingus subjektus visiškai arba iš dalies įgalioti atlikti patikrinimus, apžiūras ir pavesti vykdyti kitas šiame reglamente numatytas užduotis.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Toks nacionalinės priežiūros institucijos suteiktas įgaliojimas Sąjungoje galioja trejus metus ir gali būti pratęstas. Nacionalinės priežiūros institucijos gali nurodyti bet kuriam Sąjungoje esančiam kompetentingam subjektui atlikti šiuos patikrinimus ir apžiūras.

2. Toks įgaliojimas Sąjungoje galioja trejus metus ir gali būti pratęstas. EAA ir nacionalinės aviacijos institucijos gali nurodyti bet kuriam Sąjungoje esančiam kompetentingam subjektui atlikti šiuos patikrinimus ir apžiūras.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės praneša Komisijai, EAA ir kitoms valstybėms narėms apie kompetentingus subjektus, kuriuos jos įgaliojo atlikti užduotis pagal 1 dalį, nurodydamos kiekvieno subjekto atsakomybės sritį, jo identifikacijos numerį ir visus susijusius pakeitimus. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia tų kompetentingų subjektų sąrašą, jų identifikacijos numerius bei atsakomybės sritis ir tą sąrašą nuolat atnaujina.

3. EAA ir nacionalinės aviacijos institucijos praneša Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir atitinkamais atvejais EAA apie kompetentingus subjektus, kuriuos jos įgaliojo atlikti užduotis pagal 1 dalį, nurodydamos kiekvieno subjekto atsakomybės sritį, jo identifikacijos numerį ir visus susijusius pakeitimus. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia tų kompetentingų subjektų sąrašą, jų identifikacijos numerius bei atsakomybės sritis ir tą sąrašą nuolat atnaujina.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Valstybės narės panaikina kompetentingo subjekto, kuris nebeatitinka I priede nustatytų reikalavimų, įgaliojimus. Ji nedelsdama praneša apie tai Komisijai, EAA ir kitoms valstybėms narėms.

4. EAA ir nacionalinės aviacijos institucijos panaikina kompetentingo subjekto, kuris nebeatitinka I priede nustatytų reikalavimų, įgaliojimus. Ji nedelsdama praneša apie tai Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nacionalinės priežiūros institucijos, vykdydamos savo užduotis ir laikydamosi savo nacionalinės teisės aktų, sukuria konsultavimosi priemones, kad į Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimą būtų galima tinkamai įtraukti suinteresuotuosius subjektus, įskaitant darbuotojams atstovaujančias profesines organizacijas.

1. Nacionalinės aviacijos institucijos, vykdydamos savo užduotis ir laikydamosi savo nacionalinės teisės aktų, sukuria konsultavimosi priemones, kad į Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimą būtų galima tinkamai įtraukti suinteresuotuosius subjektus, įskaitant darbuotojams atstovaujančias profesines organizacijas.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Visos oro navigacijos paslaugos Sąjungoje teikiamos tik turint nacionalinių priežiūros institucijų arba EAA pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8b straipsnį išduotus pažymėjimus arba pateikus joms deklaraciją.

1. Visos oro navigacijos paslaugos Sąjungoje teikiamos tik turint nacionalinių aviacijos institucijų arba EAA pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8b straipsnį išduotus pažymėjimus arba pateikus joms deklaraciją.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Pažymėjimų išdavimas suteikia oro navigacijos paslaugų teikėjams galimybę teikti paslaugas valstybėms narėms, kitiems oro navigacijos paslaugų teikėjams, oro erdvės naudotojams ir Sąjungoje esantiems oro uostams. Kai teikiamos pagalbinės paslaugos, tokia galimybė suteikiama tuo atveju, jei laikomasi 10 straipsnio 2 dalies.

4. Pažymėjimų išdavimas suteikia oro navigacijos paslaugų teikėjams galimybę teikti paslaugas bet kuriai valstybei narei, kitiems oro navigacijos paslaugų teikėjams, oro erdvės naudotojams ir Sąjungoje bei kaimyninėse trečiosiose šalyse esantiems oro uostams, kai tinkama, priklausantiems funkciniam oro erdvės blokui, jei dėl jų atitinkamos šalys sudarė susitarimą.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Jei pagal 16 straipsnį nustatyti funkciniai oro erdvės blokai apima oro erdvę, už kurią atsakinga daugiau kaip viena valstybė narė, atitinkamos valstybės narės ne vėliau kaip prieš mėnesį iki oro erdvės bloko įkūrimo pagal šio straipsnio 1 dalį bendrai paskiria vieną ar daugiau oro eismo paslaugų teikėjų.

5. Pagal 16 straipsnį nustatytų funkcinių oro erdvės blokų atveju atitinkamos valstybės narės ne vėliau kaip prieš mėnesį iki oro erdvės bloko įkūrimo pagal šio straipsnio 1 dalį bendrai paskiria vieną ar daugiau oro eismo paslaugų teikėjų.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad, taikant šį straipsnį, pagalbinių paslaugų teikėjai, teikdami tokias paslaugas, galėtų konkuruoti Sąjungoje lygiavertėmis, nediskriminacinėmis ir skaidriomis sąlygomis.

1. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad, taikant šį straipsnį, pagalbinių paslaugų teikėjams nebūtų teisinių kliūčių, kurios jiems neleistų teikiant tokias paslaugas konkuruoti Sąjungoje lygiavertėmis, nediskriminacinėmis ir skaidriomis sąlygomis.

Šiame straipsnyje nustatyto reikalavimo pradedama laikytis ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d.

 

2. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad teikiamos oro eismo paslaugos būtų atskirtos nuo teikiamų pagalbinių paslaugų. Šios paslaugos atskiriamos laikantis reikalavimo, kad oro eismo paslaugas ir pagalbines paslaugas teiktų atskiros įmonės.

2. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad oro navigacijos paslaugų teikėjai, rengdami savo verslo planus, kviestų įvairius pagalbinių paslaugų teikėjus teikti pasiūlymus, siekdami pasirinkti finansiškai ir kokybiškai naudingiausią paslaugų teikėją. 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta veiklos rezultatų apžvalgos įstaiga, vertindama tuos veiklos planus, stebi, kaip laikomasi šios dalies nuostatų reikalavimų.

3. Pagalbines paslaugas perkantis subjektas, rinkdamasis pagalbinių paslaugų teikėją visų pirma atsižvelgia į jo teikiamų paslaugų ekonominį efektyvumą, bendrą paslaugų kokybę ir saugą.

3. Renkantis išorinį pagalbinių paslaugų teikėją turi būti laikomasi Direktyvos 2004/18/EB nuostatų. Pagalbines paslaugas perkantis subjektas privalomais atrankos kriterijais visų pirma laiko ekonominį ir energetinį efektyvumą, bendrą paslaugų kokybę, paslaugų sąveikumą ir saugą, taip pat pirkimo proceso skaidrumą.

4. Pagalbinių paslaugų teikėjui leidžiama teikti paslaugas valstybės narės oro erdvėje tik tuo atveju, jei:

4. Pagalbinių paslaugų teikėjui leidžiama teikti paslaugas valstybės narės oro erdvėje tik tuo atveju, jei:

a) jam išduotas pažymėjimas pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8b straipsnį;

a) jam išduotas pažymėjimas pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8b straipsnį;

b) jo pagrindinė verslo vieta yra valstybės narės teritorijoje;

b) jo pagrindinė verslo vieta yra valstybės narės teritorijoje;

c) valstybėms narėms ir (arba) jų nacionaliniams subjektams priklauso daugiau nei 50 % paslaugų teikėjo įmonės ir valstybės narės ir (arba) jų subjektai faktiškai kontroliuoja tą įmonę tiesiogiai arba netiesiogiai per vieną arba daugiau tarpinių įmonių, išskyrus susitarime su trečiąja šalimi, kurio susitariančioji šalis yra Sąjunga, numatytus atvejus; ir

c) valstybėms narėms ir (arba) jų nacionaliniams subjektams priklauso daugiau nei 50 proc. paslaugų teikėjo įmonės ir valstybės narės ir (arba) jų subjektai faktiškai kontroliuoja tą įmonę tiesiogiai arba netiesiogiai per vieną arba daugiau tarpinių įmonių, išskyrus susitarime su trečiąja šalimi, kurio susitariančioji šalis yra Sąjunga, numatytus atvejus; ir

d) paslaugų teikėjas atitinka nacionalinius saugumo ir gynybos reikalavimus.

d) paslaugų teikėjas atitinka nacionalinius saugumo ir gynybos reikalavimus.

5. Su Europos oro eismo vadybos tinklo (EOEVT) veikla susijusias pagalbines paslaugas centralizuotai gali teikti tinklo valdytojas, jomis pagal 17 straipsnio 3 dalį papildydamas 17 straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas. Be to, jas išskirtiniu pagrindu gali teikti oro navigacijos paslaugų teikėjai arba jų grupės, visų pirma susiję su OEV infrastruktūrų teikimu. Komisija tiksliai apibrėžia išsamias paslaugų teikėjų arba jų grupių atrankos sąlygas, pagrįstas profesiniais gabumais ir gebėjimu teikti nešališkas ir ekonomiškai efektyvias paslaugas, ir atlieka centralizuotai teikiamų pagalbinių paslaugų apskaičiuotų išlaidų ir naudos bendrą vertinimą. Tokie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Paslaugų teikėjus arba jų grupes Komisija skiria pagal tuos įgyvendinimo aktus.

5. Su Europos oro eismo vadybos tinklo (EOEVT) veikla susijusias pagalbines paslaugas centralizuotai gali teikti tinklo valdytojas, jomis pagal 17 straipsnio 3 dalį papildydamas 17 straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas. Be to, jas išskirtiniu pagrindu gali teikti oro navigacijos paslaugų teikėjai arba jų grupės, visų pirma susiję su OEV infrastruktūrų teikimu. Komisija tiksliai apibrėžia išsamias paslaugų teikėjų arba jų grupių atrankos sąlygas, pagrįstas profesiniais gabumais ir gebėjimu teikti nešališkas ir ekonomiškai efektyvias paslaugas, ir atlieka centralizuotai teikiamų pagalbinių paslaugų apskaičiuotų išlaidų ir naudos bendrą vertinimą. Tokie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Paslaugų teikėjus arba jų grupes Komisija skiria pagal tuos įgyvendinimo aktus.

 

5a. Komisija parengia išsamias taisykles, kuriomis nustato šiame straipsnyje reglamentuojamų paslaugų atrankos būdus. Tokie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

 

5b. Komisija atlieka išsamų tyrimą, kokį poveikį veiklai, ekonominį poveikį, poveikį saugai ir socialinį poveikį turėtų rinkos principų taikymas pagalbinių paslaugų teikimui, ir tą tyrimą iki 2016 m. sausio 1 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Atliekant šį tyrimą atsižvelgiama į pagrindinio OEV plano įgyvendinimą ir į SESAR programos technologijų poveikį pagalbinių paslaugų sektoriui.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) Sąjungos masto ir susijusius vietinius tikslinius veiklos rodiklius, taikytinus pagrindinėse veiklos srityse – saugos, aplinkos apsaugos, pajėgumų ir ekonominio efektyvumo;

a) Sąjungos masto ir susijusius vietinius tikslinius veiklos rodiklius, taikytinus pagrindinėse veiklos srityse – saugos, aplinkos apsaugos, pajėgumų ir ekonominio efektyvumo, laikantis visam ataskaitiniam laikotarpiui nustatyto pagrindinio OEV plano aukšto lygio tikslų;

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) nacionalinius planus arba funkcinių oro erdvės blokų planus, įskaitant tikslinius veiklos rodiklius, kuriais remiantis užtikrinama, kad būtų laikomasi Sąjungos masto ir susijusių vietinių tikslinių veiklos rodiklių; ir

b) vietos veiklos rezultatų gerinimo planus, įskaitant tikslinius veiklos rodiklius, kuriais remiantis užtikrinama, kad būtų laikomasi Sąjungos masto ir susijusių vietinių tikslinių veiklos rodiklių; ir

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija skiria nepriklausomą ir nešališką kompetentingą įstaigą veiklos rezultatų apžvalgos įstaiga. Veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos vaidmuo – koordinuojant veiklą su nacionalinėmis priežiūros institucijomis padėti Komisijai, bei, nacionalinėms priežiūros institucijoms pateikus prašymą, padėti joms įgyvendinti 1 dalyje nurodytą veiklos rezultatų gerinimo sistemą. EAA ir Eurokontrolė arba kitas kompetentingas subjektas veiklos rezultatų apžvalgos įstaigai gali teikti techninę pagalbą.

2. Komisija skiria nepriklausomą, nešališką ir kompetentingą įstaigą veiklos rezultatų apžvalgos (VRA) įstaiga. VRA įstaiga sukuriama kaip ekonominius aspektus reguliuojanti Komisijos prižiūrima Europos įstaiga; ji pradeda veikti 2015 m. liepos 1 d. VRA įstaigos vaidmuo – koordinuojant veiklą su nacionalinėmis aviacijos institucijomis padėti Komisijai ir stebėti, kaip nacionalinės aviacijos institucijos įgyvendina 1 dalyje nurodytą veiklos rezultatų gerinimo sistemą bei padėti joms tai daryti. VRA įstaiga funkciniu ir techniniu požiūriu yra atskira nuo bet kurio nacionalinio ar Europos lygmens paslaugų teikėjo. EAA, tinklo valdytojas ir Eurokontrolė arba kitas kompetentingas subjektas VRA įstaigai gali teikti techninę pagalbą.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nacionalinės priežiūros institucijos rengia 1 dalies b punkte nurodytus nacionalinius ar funkcinių oro erdvės blokų planus, kuriuos tvirtina valstybė(-s) narė (-s). Į šiuos planus įtraukiami privalomieji vietiniai tiksliniai rodikliai ir atitinkama valstybės (-ių) narės (-ių) patvirtinta skatinamoji programa. Planai rengiami konsultuojantis su oro navigacijos paslaugų teikėjais, oro erdvės naudotojų atstovais ir, atitinkamais atvejais, oro uostų veiklos vykdytojais bei oro uostų koordinatoriais.

3. Nacionalinės aviacijos institucijos rengia 1 dalies b punkte nurodytus vietos veiklos rezultatų gerinimo planus, kuriuos tvirtina valstybė(-s) narė(-s). Į šiuos planus įtraukiami privalomieji vietiniai tiksliniai rodikliai ir atitinkama valstybės (-ių) narės (-ių) patvirtinta skatinamoji programa. Planai rengiami konsultuojantis su Komisija, VRA, oro navigacijos paslaugų teikėjais, oro erdvės naudotojų atstovais ir, atitinkamais atvejais, oro uostų vadovybe bei oro uostų koordinatoriais.

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, įvertina, ar nacionaliniai arba funkcinių oro erdvės blokų planai ir vietiniai tiksliniai rodikliai atitinka Sąjungos masto tikslinius veiklos rodiklius.

Komisija, bendradarbiaudama su VRA, įvertina, ar vietos veiklos rezultatų gerinimo planai ir vietiniai tiksliniai rodikliai atitinka Sąjungos masto tikslinius veiklos rodiklius.

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, nustačiusi, kad nacionaliniai arba funkcinių oro erdvės blokų planai arba vietiniai tiksliniai rodikliai neatitinka Sąjungos masto tikslinių veiklos rodiklių, gali reikalauti, kad atitinkamos valstybės narės imtųsi būtinų taisomųjų priemonių. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Komisija, nustačiusi, kad vietos veiklos rezultatų gerinimo planai arba vietiniai tiksliniai rodikliai neatitinka Sąjungos masto tikslinių veiklos rodiklių, gali reikalauti, kad atitinkamos valstybės narės imtųsi būtinų taisomųjų priemonių. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Komisija reguliariai atlieka vertinimą, kiek įgyvendinti Sąjungos masto ir susiję vietiniai tiksliniai veiklos rodikliai.

6. Komisija, EAA ir VRA įstaigos reguliariai atlieka vertinimą, kiek įgyvendinti Sąjungos masto ir susiję vietiniai tiksliniai veiklos rodikliai.

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) svarbių su oro navigacijos paslaugų ir tinklo paslaugų veiklos rezultatais susijusių duomenų surinkimu iš visų atitinkamų subjektų, įskaitant oro navigacijos paslaugų teikėjus, oro erdvės naudotojus, oro uostų veiklos vykdytojus, nacionalines priežiūros institucijas, valstybes nares ir Eurokontrolę, ir tų duomenų tvirtinimu, nagrinėjimu, vertinimu ir platinimu;

a) svarbių su oro navigacijos paslaugų ir tinklo paslaugų veiklos rezultatais susijusių duomenų surinkimu iš visų atitinkamų subjektų, įskaitant oro navigacijos paslaugų teikėjus, oro erdvės naudotojus, oro uostų veiklos vykdytojus, EAA, nacionalines aviacijos institucijas, valstybes nares ir Eurokontrolę, ir tų duomenų tvirtinimu, nagrinėjimu, vertinimu ir platinimu;

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) tinkamų pagrindinės veiklos rezultatų sričių pagal ICAO dokumentą Nr. 9854 „Visuotinė oro eismo vadybos veiklos koncepcija“, suderintų su sritimis, numatytomis pagal pagrindinio OEV plano veiklos sistemą, įskaitant saugos, aplinkos apsaugos, pajėgumų ir ekonominio efektyvumo sritis, kurios prireikus pakeičiamos, siekiant atsižvelgti į ypatingus Bendro Europos dangaus iniciatyvos poreikius ir susijusius šių sričių tikslus, pasirinkimu pagal ICAO dokumentą Nr. 9854 „Visuotinė oro eismo vadybos veiklos koncepcija“, taip pat kelių pagrindinių veiklos rezultatų vertinimo rodiklių nustatymu;

b) tinkamų pagrindinės veiklos rezultatų sričių pagal ICAO dokumentą Nr. 9854 „Visuotinė oro eismo vadybos veiklos koncepcija“, suderintų su sritimis, numatytomis pagal pagrindinio OEV plano veiklos sistemą, įskaitant saugos, aplinkos apsaugos, pajėgumų, ekonominio efektyvumo ir žmogiškųjų veiksnių sritis, kurios prireikus pakeičiamos, siekiant atsižvelgti į ypatingus Bendro Europos dangaus iniciatyvos poreikius ir susijusius šių sričių tikslus, pasirinkimu pagal ICAO dokumentą Nr. 9854 „Visuotinė oro eismo vadybos veiklos koncepcija“, taip pat kelių pagrindinių veiklos rezultatų vertinimo rodiklių nustatymu. Ypatingas dėmesys skiriamas veiklos rezultatų saugos srityje įvertinimo rodikliams;

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) Sąjungos masto ir susijusių vietinių tikslinių veiklos rodiklių, kurie apibrėžiami atsižvelgiant į nacionaliniu arba funkcinių oro erdvės blokų lygmenimis gautus duomenis, nustatymu ir peržiūra;

c) Sąjungos masto ir susijusių vietinių tikslinių veiklos rodiklių, kurie apibrėžiami atsižvelgiant į nacionaliniu arba funkcinių oro erdvės blokų lygmenimis gautus duomenis, nustatymu ir peržiūra. Sąjungos masto tiksliniai veiklos rodikliai nustatomi siekiant užtikrinti, kad kiekvienas funkcinis oro erdvės blokas išlaikytų pakankamai lankstumo geriausiems rezultatams pasiekti;

Pagrindimas

Būtina suteikti postūmį funkciniams oro erdvės blokams siekti geresnių veiklos rezultatų, kartu užtikrinant, kad Sąjungos masto tikslais nebūtų panaikintas lankstumas, reikalingas geresniems rezultatams pasiekti.

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) nacionalinių priežiūros institucijų rengiamų nacionalinių arba funkcinių oro erdvės blokų veiklos rezultatų gerinimo planų parengimo kriterijais, įskaitant vietinius tikslinius veiklos rodiklius bei skatinamąją programą. Veiklos rezultatų gerinimo planai:

d) nacionalinių aviacijos institucijų rengiamų vietos veiklos rezultatų gerinimo planų parengimo kriterijais, įskaitant vietinius tikslinius veiklos rodiklius bei skatinamąją programą. Veiklos rezultatų gerinimo planai:

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) yra pagrįsti oro navigacijos paslaugų teikėjų verslo planais;

i) yra pagrįsti oro navigacijos paslaugų teikėjų verslo planais, kuriuose, be kita ko, atsižvelgiama į pagrindinio OEV plano įgyvendinimą;

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) vietinių tikslinių veiklos rodiklių vertinimu atsižvelgiant į nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus;

e) vietinių tikslinių veiklos rodiklių vertinimu atsižvelgiant į vietos veiklos rezultatų gerinimo planus;

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) nacionalinių ar funkcinių oro erdvės blokų veiklos rezultatų gerinimo planų įgyvendinimo stebėsena, įskaitant tinkamas įspėjimo priemones;

f) vietos veiklos rezultatų gerinimo planų įgyvendinimo stebėsena, įskaitant tinkamas įspėjimo priemones;

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) sankcijų dėl neatitikties Sąjungos masto ir susijusiems vietiniams tiksliniams veiklos rodikliams taikymo ataskaitiniu laikotarpiu ir įspėjimo priemonių rėmimo kriterijais;

g) sankcijų ir kompensavimo mechanizmų dėl neatitikties Sąjungos masto ir susijusiems vietiniams tiksliniams veiklos rodikliams taikymo ataskaitiniu laikotarpiu ir įspėjimo priemonių rėmimo kriterijais;

Pagrindimas

Turi būti nustatytos ne tik sankcijos, bet ir deramas kompensavimo mechanizmas, kad būtų galima spręsti problemą, kilusią dėl nepakankamo SESAR technologijų panaudojimo sinchronizavimo ir dėl to prarastų investicijų.

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija įgaliojama pagal 26 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos išsamios tinkamo veiklos rezultatų gerinimo sistemos veikimo pagal šioje dalyje išvardytus punktus taisyklės.

Komisija įgaliojama pagal 26 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinami Sąjungos masto tiksliniai veiklos rodikliai ir nustatomos išsamios tinkamo veiklos rezultatų gerinimo sistemos veikimo pagal šioje dalyje išvardytus punktus taisyklės.

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a. Komisija atlieka tyrimą, kokį poveikį OEV sistemai priklausančių, tačiau oro navigacijos paslaugų neteikiančių subjektų, pvz., oro uosto veiklos vykdytojų, oro uosto koordinatorių ir oro transporto operatorių, elgsena gali turėti veiksmingam Europos OEV tinklo veikimui.

 

Tyrimo sritis, be kita ko, turėtų apimti (bet neapsiriboti):

 

a) OEV sistemai priklausančių, tačiau oro navigacijos paslaugų neteikiančių subjektų, galinčių daryti įtaką tinklo veiklos rezultatams, nustatymą;

 

b) poveikį, kurį šių subjektų elgsena turi tokių ONP pagrindinių veiklos sričių, kaip sauga, aplinka ir pajėgumai, rezultatams;

 

c) galimybę parengti veiklos rezultatų vertinimo rodiklius ir pagrindinius veiklos rezultatų vertinimo rodiklius tiems subjektams;

 

d) papildomų veiklos rezultatų vertinimo rodiklių ir pagrindinių veiklos rezultatų vertinimo rodiklių įvykdymo galimą naudą Europos OEV tinklui; taip pat bet kokias kliūtis, trukdančias pasiekti optimalių rezultatų.

 

Tyrimas turėtų būti pradėtas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šio reglamento paskelbimo ir baigtas ne vėliau kaip 12 mėnesių po to; į jo rezultatus Europos Komisija ir valstybės narės atsižvelgia siekdamos išplėsti veiklos rezultatų gerinimo sistemos taikymo sritį, kad būsimais ataskaitiniais laikotarpiais į ją būtų galima įtraukti papildomus veiklos rezultatų vertinimo rodiklius ir pagrindinius veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, kaip išdėstyta šio straipsnio nuostatose.

Pagrindimas

Veiklos rezultatų gerinimo sistemoje daugiausia dėmesio skiriama paslaugų teikėjams, kaip pagrindiniams OEV sistemos subjektams. Akivaizdu, kad kiti sistemos dalyviai turi pajėgumų daryti įtaką veiklos rezultatams visame Europos OEV tinkle. Todėl Komisija, padedama veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos, turėtų atlikti tyrimą siekdama išsiaiškinti, kokį poveikį kiti OEV subjektai daro tinklo veiklos rezultatams, ir tada parengti veiklos rezultatų vertinimo rodiklius ir pagrindinius veiklos rezultatų vertinimo rodiklius minėtiems subjektams, o jie tų rodiklių galėtų siekti būsimaisiais ataskaitiniais sistemos laikotarpiais.

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Sąnaudos, į kurias šiuo atveju atsižvelgiama, yra apskaičiuotos pagal įrenginius ir paslaugas, numatytus Europos regionui skirtame ICAO regioniniame oro navigacijos plane ir įgyvendinamos pagal šį planą. Be to, jos apima nacionalinių priežiūros institucijų ir (arba) kompetentingų subjektų patirtas sąnaudas, taip pat kitas atitinkamos valstybės narės ir paslaugų teikėjo patirtas sąnaudas, susijusias su oro navigacijos paslaugų teikimu. Jos neapima 33 straipsnyje nurodytų nuobaudų, kurias taiko valstybės narės, sąnaudų ir bet kokių 11 straipsnio 5 dalyje nurodytų taisomųjų priemonių arba sankcijų sąnaudų.

4. Sąnaudos, į kurias šiuo atveju atsižvelgiama, yra apskaičiuotos pagal įrenginius ir paslaugas, numatytus Europos regionui skirtame ICAO regioniniame oro navigacijos plane, ir įgyvendinamos pagal šį planą. Be to, jos apima nacionalinių aviacijos institucijų ir (arba) kompetentingų subjektų patirtas sąnaudas, taip pat kitas atitinkamos valstybės narės ir paslaugų teikėjo patirtas sąnaudas, susijusias su oro navigacijos paslaugų teikimu. Jos neapima 33 straipsnyje nurodytų nuobaudų, kurias taiko valstybės narės, sąnaudų ar bet kokių 11 straipsnio 5 dalyje nurodytų taisomųjų priemonių arba sankcijų sąnaudų.

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Funkcinių oro erdvės blokų atžvilgiu, įgyvendindamos savo atitinkamus pagrindų susitarimus, valstybės narės deda tinkamas pastangas siekdamos susitarti dėl bendrų mokesčių politikos principų.

5. Funkcinių oro erdvės blokų atžvilgiu, įgyvendindamos savo atitinkamus pagrindų susitarimus, valstybės narės deda tinkamas pastangas siekdamos susitarti dėl bendrų mokesčių politikos principų, kad galiausiai nustatytų bendrą mokestį, atitinkantį jų veiklos rezultatų gerinimo planus.

Pakeitimas  110

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 9 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) mokesčiai skatina saugų, veiksmingą, efektyvų ir tvarų oro navigacijos paslaugų teikimą siekiant užtikrinti aukštą saugos lygį ir ekonominį efektyvumą bei pasiekti tikslinius veiklos rodiklius ir skatina integruotą paslaugų teikimą, tuo pačiu metu mažindami aviacijos poveikį aplinkai. Taikydamos f punktą ir atsižvelgdamos į nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų veiklos rezultatų gerinimo planus, nacionalinės priežiūros institucijos gali nustatyti priemones, įskaitant paskatas, kurias sudaro finansinės lengvatos ir nepalankios sąlygos, kad paskatintų oro navigacijos paslaugų teikėjus ir (arba) oro erdvės naudotojus prisidėti prie oro navigacijos paslaugų teikimo gerinimo, pavyzdžiui, pajėgumų didinimo, vėlavimų mažinimo ir tvarios plėtros, kartu išlaikant optimalų saugos lygį.

f) mokesčiai skatina saugų, veiksmingą, efektyvų ir tvarų oro navigacijos paslaugų teikimą siekiant užtikrinti aukštą saugos lygį ir ekonominį efektyvumą bei pasiekti tikslinius veiklos rodiklius ir skatina integruotą paslaugų teikimą, tuo pačiu metu mažindami aviacijos poveikį aplinkai. Taikydama šį punktą ir atsižvelgdama į vietos veiklos rezultatų gerinimo planus, nacionalinė aviacijos institucija gali nustatyti priemones, įskaitant paskatas, kurias sudaro finansinės lengvatos ir nepalankios sąlygos, kad paskatintų oro navigacijos paslaugų teikėjus ir (arba) oro erdvės naudotojus prisidėti prie oro navigacijos paslaugų teikimo gerinimo, pavyzdžiui, pajėgumų didinimo, vėlavimų mažinimo ir tvarios plėtros, kartu išlaikant optimalų saugos lygį.

Pakeitimas  111

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. Komisija priima priemones, kuriomis nustatoma išsami 1–9 dalių taikymo tvarka. Tokie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

10. Komisija priima priemones, kuriomis nustatoma išsami 1–9 dalių taikymo tvarka. Komisija gali siūlyti finansinius mechanizmus, kuriais pagerinamas orlaivių ir žemės įrangai skirtų kapitalo sąnaudų, susijusių su SESAR technologijų panaudojimu, sinchronizavimas. Tokie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pagrindimas

Su SESAR technologijų panaudojimu susijusios nesenos problemos rodo, kad jeigu nesiimama sutelktų priemonių, reikiamos kapitalo sąnaudos negali būti sinchronizuotos, todėl atitinkamos orlaivių ir žemės sistemose įdiegtos technologijos gali būti neįmanoma naudoti.

Pakeitimas  112

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a straipsnis

 

Pagrindinio OEV plano įgyvendinimas

 

1. Pagrindinio OEV plano įgyvendinimą koordinuoja Komisija. Pagrindinį OEV planą pagal šio reglamento nuostatas padeda įgyvendinti tinklo valdytojas, VRA įstaiga ir diegimo valdytojas.

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl reglamento

14 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14b straipsnis

 

Komisija priima priemones, kuriomis nustatomas pagrindinio OEV plano įgyvendinimo valdymas, apimantis valdymo lygmeniu atsakingo organo (diegimo valdytojo) apibrėžimą ir atranką. Tokie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

 

Pakeitimas  114

Pasiūlymas dėl reglamento

14 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14c straipsnis

 

Diegimo valdytojas rekomenduoja Komisijai privalomus įdiegimo terminus ir atitinkamus taisomuosius veiksmus, jei vėluojama įgyvendinti.

Pakeitimas  115

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Bendri projektai gali padėti įgyvendinti pagrindinį OEV planą. Tokiais projektais siekiama šio reglamento tikslų – pagerinti Europos aviacijos sistemos veikimą tokiose pagrindinėse srityse kaip pajėgumai, skrydžių veiksmingumas, ekonominis efektyvumas ir aplinkos tvarumas, siekiant pagrindinių saugos tikslų. Bendrais projektais siekiama laiku, koordinuotai ir darniai įdiegti OEV funkcijas, kurios padeda siekti pagrindiniame OEV plane nustatytų esminių veiklos pokyčių.

1. Bendri projektai gali padėti įgyvendinti pagrindinį OEV planą. Tokiais projektais siekiama šio reglamento tikslų – pagerinti Europos aviacijos sistemos veikimą tokiose pagrindinėse srityse, kaip pajėgumai, skrydžių veiksmingumas, ekonominis efektyvumas ir aplinkos tvarumas, siekiant pagrindinių saugos tikslų. Bendrais projektais siekiama laiku, koordinuotai ir darniai įdiegti OEV funkcijas, siekiant pagrindiniame OEV plane nustatytų esminių veiklos pokyčių, įskaitant tinkamiausią geografinę aprėptį, veiksmingą projektų struktūrą ir į paslaugų teikimą orientuotą požiūrį, kurį turi taikyti diegimo valdytojas. Kai taikytina, kuriant ir vykdant bendrus projektus siekiama sudaryti galimybes visose valstybėse narėse turėti būtinuosius sąveikius pajėgumus.

Pakeitimas  116

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija gali priimti priemones, kuriomis reglamentuojamas bendrų projektų valdymas ir nustatomos tokių projektų įgyvendinimo paskatos. Tokie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Tokios priemonės nepažeidžia su funkciniais oro erdvės blokais susijusių projektų vykdymo priemonių, dėl kurių susitarė tų blokų šalys.

2. Komisija gali priimti priemones, kuriomis reglamentuojamas bendrų projektų valdymas ir nustatomos tokių projektų įgyvendinimo paskatos. Bendrų projektų įgyvendinimą koordinuojanti įstaiga yra už pagrindinio OEV plano įgyvendinimą atsakinga įstaiga. Tokie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Tokios priemonės papildo su funkciniais oro erdvės blokais susijusių projektų vykdymo priemones, dėl kurių susitarė tų blokų šalys.

Pakeitimas  117

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Įgyvendinant bendrus projektus bus galima koordinuotai ir laiku įdiegti vykdant projektą SESAR pasiektus veiklos patobulinimus. Tokiu būdu šiais projektais bus svariai prisidedama siekiant visos Sąjungos tikslų.

Pagrindimas

Ypač svarbu pabrėžti, kad projekto SESAR įgyvendinimas vykdant bendrus projektus ir koordinuotas ir suderintas Europos tikslinių rodiklių siekimas laikantis terminų yra suderinami. Naujajame reglamente taip pat reikia nurodyti Įgyvendinimo reglamentą (EB) Nr. 409/2013.

Pakeitimas  118

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog būtų sukurti ir įgyvendinti integruotomis oro eismo paslaugomis pagrįsti funkciniai oro erdvės blokai, siekdamos užtikrinti reikalaujamą Bendro Europos dangaus oro eismo vadybos tinklo pajėgumą ir veiksmingumą bei išlaikyti aukštą saugos lygį ir pagerinti bendrą oro transporto sistemos veikimą bei sumažinti poveikį aplinkai.

1. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog būtų sukurti ir įgyvendinti integruotomis oro navigacijos paslaugomis pagrįsti veikiantys funkciniai oro erdvės blokai, siekdamos užtikrinti reikalaujamą Bendro Europos dangaus oro eismo vadybos tinklo pajėgumą ir veiksmingumą, išlaikyti aukštą saugos lygį ir pagerinti bendrą oro transporto sistemos veikimą bei sumažinti poveikį aplinkai.

Pakeitimas  119

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kai įmanoma, funkciniai oro erdvės blokai nustatomi remiantis bendradarbiavimu pagrįstomis oro navigacijos paslaugų teikėjų partnerystėmis, visų pirma siejamomis su pagalbinėmis paslaugomis pagal 10 straipsnį. Tokiomis sektoriaus subjektų partnerystėmis galima paremti vieną ar kelis funkcinius oro erdvės blokus arba tokio bloko dalį, kad būtų pasiekta geriausių veiklos rezultatų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Remiantis 76 pakeitimu, kuriuo keičiamas 10 straipsnis, pagalbinių paslaugų konkurencija neturėtų būti apribota iki funkcinių oro erdvės blokų lygmens.

Pakeitimas  120

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės ir oro eismo paslaugų teikėjai kuo plačiau bendradarbiauja, kad užtikrintų šio straipsnio laikymąsi. Prireikus į bendradarbiavimą galima įtraukti funkciniuose oro erdvės blokuose dalyvaujančių trečiųjų šalių oro eismo paslaugų teikėjus.

3. Valstybės narės, nacionalinės aviacijos institucijos ir oro navigacijos paslaugų teikėjai kuo plačiau bendradarbiauja, kad užtikrintų šio straipsnio laikymąsi. Prireikus į bendradarbiavimą galima įtraukti nacionalines aviacijos institucijas ir funkciniuose oro erdvės blokuose dalyvaujančių trečiųjų šalių oro navigacijos paslaugų teikėjus.

Pagrindimas

Į šį straipsnį reikia įtraukti nacionalines priežiūros institucijas, nes jos atlieka tam tikrą vaidmenį prižiūrint funkcinių oro erdvės blokų saugą ir veiklos rezultatus.

Pakeitimas  121

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) yra suplanuoti taip, kad būtų kuo labiau išnaudojama sektoriaus subjektų partnerysčių kuriama sinergija, padedanti siekti pagal 11 straipsnį nustatytų tikslinių veiklos rodiklių ir, jei įmanoma, juos viršyti;

b) yra suplanuoti taip, kad būtų kuo labiau išnaudojama sektoriaus subjektų partnerysčių kuriama sinergija, padedanti siekti pagal 11 straipsnį nustatytų tikslinių veiklos rodiklių;

Pagrindimas

Netinkamas „reikalavimas“ teisės aktams. Tikslinių rodiklių viršijimas vienoje srityje gali trukdyti juos pasiekti kitoje srityje.

Pakeitimas  122

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) leidžia optimaliai naudoti oro erdvę, atsižvelgiant į oro eismo srautus;

c) leidžia optimaliai ir lanksčiai naudoti oro erdvę, atsižvelgiant į oro eismo srautus;

Pakeitimas  123

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia) pagal juos įtvirtinami OEV infrastruktūros pirkimai ir jais siekiama didinti esamos įrangos sąveikumą;

Pagrindimas

Brangių ir tarpusavyje nesuderinamų sistemų pirkimas, kai tai daro kiekvienas ONP teikėjas – papildomos kliūtys toliau siekti Bendro Europos dangaus tikslų.

Pakeitimas  124

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ib) palengvina derinimą su Sąjungos masto tiksliniais veiklos rodikliais.

Pakeitimas  125

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų gali būti laikomasi naudojantis oro navigacijos paslaugų teikėjų dalyvavimu viename ar keliuose funkciniuose oro erdvės blokuose.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas  126

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Funkcinį oro erdvės bloką, apimantį daugiau kaip vienai valstybei narei priklausančią oro erdvę, bendrai nustato visos valstybės narės, ir, atitinkamais atvejais, trečiosios šalys, kurios atsakingos už bet kurią funkciniam oro erdvės blokui priskiriamą oro erdvės dalį.

Veikiantį funkcinį oro erdvės bloką tarpusavyje bendrai nustato valstybės narės, ir, atitinkamais atvejais, trečiosios šalys, kurios atsakingos už bet kurią funkciniam oro erdvės blokui priskiriamą oro erdvės dalį.

Pakeitimas  127

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11. Komisija gali priimti priemones, kuriomis nustatoma 6 dalyje nurodytos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) pateiktina informacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.

11. Komisija gali priimti priemones, kuriomis nustatoma 6 dalyje nurodytos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) pateiktina informacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros. Šios dalies nuostatomis nepažeidžiami jokie šio reglamento įsigaliojimo dieną galiojantys susitarimai dėl funkcinių oro erdvės blokų, jeigu jie atitinka ir, kai tinkama, viršija pagal 11 straipsnį nustatytus tikslinius veiklos rodiklius.

Pakeitimas  128

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a straipsnis

 

Sektoriaus subjektų partnerystės

 

1. Oro navigacijos paslaugų teikėjai gali bendradarbiauti steigdami sektoriaus subjektų partnerystes, visų pirma siejamas su pagalbinių paslaugų teikimu pagal 10 straipsnį. Pasitelkiant sektoriaus subjektų partnerystes galima paremti vieną ar daugiau funkcinių oro erdvės blokų arba tokio bloko dalį, kad būtų pasiekti geriausi veiklos rezultatai.

 

2. Komisija ir valstybės narės deda visas pastangas siekdamos užtikrinti, kad būtų panaikintos visos ONP teikėjų partnerysčių steigimo kliūtys, visų pirma su civilinės atsakomybės klausimais, mokesčių nustatymo modeliais ir sąveikumu susijusios kliūtys.

Pagrindimas

Sektoriaus subjektų partnerystės turėtų būti atskirtos nuo funkcinių oro erdvės blokų, kurie yra valstybinė iniciatyva. Be to, sektoriaus subjektų partnerystės atitinkamų valstybių narių atžvilgiu neturi dubliuotis su funkciniais oro erdvės blokais, todėl jas reikėtų priskirti atskiram bendradarbiavimo tipui.

Pakeitimas  129

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Teikiant OEV tinklo paslaugas sudaromos sąlygos optimaliai naudoti oro erdvę ir užtikrinama, kad oro erdvės naudotojai galėtų pasirinkti norimą trajektoriją, sudarant galimybę kuo veiksmingiau naudotis oro erdve ir oro navigacijos paslaugomis. Šios tinklo paslaugos skirtos iniciatyvoms nacionaliniu ir funkcinių oro erdvės blokų lygmenimis paremti ir yra vykdomos tokiu būdu, kuris leidžia atskirti reguliavimo ir veiklos užduotis.

1. Teikiant OEV tinklo paslaugas sudaromos sąlygos optimaliai ir lanksčiai naudoti oro erdvę ir užtikrinama, kad oro erdvės naudotojai galėtų pasirinkti norimą trajektoriją, sudarant galimybę kuo veiksmingiau naudotis oro erdve ir oro navigacijos paslaugomis. Šios tinklo paslaugos skirtos iniciatyvoms nacionaliniu ir funkcinių oro erdvės blokų lygmenimis paremti ir yra vykdomos tokiu būdu, kuris leidžia atskirti reguliavimo ir veiklos užduotis.

Pakeitimas  130

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kad būtų pasiekti 1 dalyje nurodyti tikslai ir nepažeidžiant valstybių narių atsakomybės plėtojant nacionalinius maršrutus ir oro erdvės struktūras, Komisija užtikrina, kad tinklo valdytojas būtų atsakingas už šių paslaugų teikimą:

Kad būtų pasiekti 1 dalyje nurodyti tikslai ir nebūtų daroma įtakos valstybių narių atsakomybei plėtojant nacionalinius maršrutus ir oro erdvės struktūras, Komisija užtikrina, kad tinklo valdytojas koordinuotų šių funkcijų vykdymą ir paslaugų teikimą:

Pagrindimas

Pagal Bendro Europos dangaus koncepciją apibrėžtas tinklo valdytojas nebūtinai tiesiogiai gali pats imtis visos šios veiklos.

Pakeitimas  131

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) oro erdvės planavimo gerinimą bendradarbiaujant su oro navigacijos paslaugų teikėjais ir 16 straipsnyje nurodytais funkciniais oro erdvės blokais;

e) oro erdvės planavimo, apimančio oro erdvės sektorius ir oro erdvės sistemas maršrute ir terminale, gerinimą bendradarbiaujant su oro navigacijos paslaugų teikėjais ir 16 straipsnyje nurodytais funkciniais oro erdvės blokais;

Pakeitimas  132

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šioje dalyje išvardytos paslaugos negali būti susijusios su privalomų bendro pobūdžio priemonių priėmimu arba politinės veiksmų laisvės naudojimu. Jas nustatant atsižvelgiama į pasiūlymus, parengtus nacionaliniu ir funkcinių oro erdvės blokų lygmenimis. Jos teikiamos laikantis sutartų lankstaus oro erdvės naudojimo procedūrų, derinant jas su karinėmis institucijomis.

Šioje dalyje išvardytos funkcijos ir paslaugos negali būti susijusios su privalomų bendro pobūdžio priemonių priėmimu arba politinės veiksmų laisvės naudojimu. Jas nustatant atsižvelgiama į pasiūlymus, parengtus nacionaliniu ir funkcinių oro erdvės blokų lygmenimis. Jos teikiamos laikantis sutartų lankstaus oro erdvės naudojimo procedūrų, derinant jas su karinėmis institucijomis.

Pagrindimas

Tam tikra šiame straipsnyje nurodyta veikla pagal vartoseną Bendro Europos dangaus koncepcijoje nėra „paslaugos“.

Pakeitimas  133

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, laikydamasi 4 dalyje nurodytų įgyvendinimo taisyklių, gali paskirti Eurokontrolę arba kitą kompetentingą nešališką įstaigą vykdyti tinklo valdytojo užduotis. Šios užduotys vykdomos nešališkai ir ekonomiškai efektyviai valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų vardu. Jų vykdymas yra atitinkamai administruojamas, pripažįstant atskiras atskaitomybes už paslaugų teikimą ir už reguliavimą, atsižvelgiant į viso OEV tinklo poreikius ir visiškai dalyvaujant oro erdvės naudotojams ir oro navigacijos paslaugų teikėjams. Iki 2020 m. sausio 1 d. Komisija paskiria tinklo valdytoją kaip atskirą paslaugų teikėją, kurio veikla, jei įmanoma, grindžiama sektoriaus subjektų partneryste.

Komisija, laikydamasi 4 dalyje nurodytų įgyvendinimo taisyklių, gali paskirti Eurokontrolę arba kitą kompetentingą nešališką įstaigą vykdyti tinklo valdytojo užduotis. Šios užduotys vykdomos nešališkai ir ekonomiškai efektyviai Sąjungos, valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų vardu. Jų vykdymas yra atitinkamai administruojamas, pripažįstant atskirą atskaitomybę už paslaugų teikimą ir už reguliavimą, atsižvelgiant į viso OEV tinklo poreikius ir visiškai dalyvaujant oro erdvės naudotojams ir oro navigacijos paslaugų teikėjams. Iki 2016 m. sausio 1 d. Komisija paskiria tinklo valdytoją kaip atskirą paslaugų teikėją, kurio veikla grindžiama sektoriaus subjektų partneryste.

Pakeitimas  134

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kiti nei 2 dalyje ir 4 dalies c punkte nurodytieji oro erdvės planavimo aspektai sprendžiami nacionaliniu arba funkcinių oro erdvės blokų lygmenimis. Šiame planavimo procese atsižvelgiama į eismo paklausą bei sudėtingumą, nacionalinių arba funkcinių oro erdvės blokų veiklos rezultatų gerinimo planus ir visapusiškai konsultuojamasi su atitinkamais oro erdvės naudotojais arba atitinkamomis grupėmis, atstovaujančiomis oro erdvės naudotojams, ir karinėmis institucijomis, jei prireiktų.

5. Kiti nei 2 dalyje ir 4 dalies c punkte nurodytieji oro erdvės planavimo aspektai sprendžiami nacionaliniu arba funkcinių oro erdvės blokų lygmenimis. Šiame planavimo procese atsižvelgiama į eismo paklausą bei sudėtingumą ir vietos veiklos rezultatų gerinimo planus, ir visapusiškai konsultuojamasi su atitinkamais oro erdvės naudotojais arba atitinkamomis grupėmis, atstovaujančiomis oro erdvės naudotojams, ir karinėmis institucijomis, jei prireiktų.

Pakeitimas  135

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Oro navigacijos paslaugų teikėjai nustato konsultavimosi priemones, pagal kurias konsultuojasi su atitinkamomis oro erdvės naudotojų ir aerodromų naudotojų grupėmis svarbiausiais su teikiamomis paslaugomis susijusiais klausimais arba dėl svarbių oro erdvės konfigūracijų pokyčių. Be to, oro erdvės naudotojai dalyvauja strateginių investicijų planų tvirtinimo procese. Komisija priima priemones, kuriose išsamiai aptariama konsultacijų su oro erdvės naudotojais ir jų dalyvavimo tvirtinant investicijų planus tvarka. Tokie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Oro navigacijos paslaugų teikėjai nustato konsultavimosi priemones, kurias taikydami konsultuojasi su atitinkamomis oro erdvės naudotojų ir aerodromų naudotojų grupėmis svarbiausiais su teikiamomis paslaugomis ir strateginiais investicijų planais susijusiais klausimais, ypač dėl aspektų, susijusių su orlaiviuose ir žemėje diegiamos įrangos sinchronizavimu arba su svarbiais oro erdvės konfigūracijų pokyčiais. Komisija priima priemones, kuriose išsamiai aptariama konsultacijų su oro erdvės naudotojais ir jų dalyvavimo rengiant strateginius investicijų planus tvarka, siekiant užtikrinti, kad šie planai būtų suderinami su pagrindiniu OEV planu ir 15 straipsnyje nurodytais bendrais projektais. Tokie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas  136

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nedarydama poveikio Bendro dangaus komiteto vaidmeniui, Komisija sudaro konsultacinę ekspertų grupę žmogiškųjų veiksnių klausimais, kuriai priklauso Europos OEV socialiniai partneriai ir kiti personalui atstovaujančių profesinių organizacijų ekspertai. Šios grupės vaidmuo – konsultuoti Komisiją dėl operacijų ir žmogiškųjų veiksnių tarpusavio sąveikos OEV sektoriuje.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kaip sudėtinga išmatuoti žmogiškųjų veiksnių rodiklius, reikalinga, kad Komisiją šioje srityje konsultuotų ekspertų grupė. Ši ekspertų grupė galėtų būti sudaroma kaip esamo organo, pvz., Sektoriaus konsultacinės įstaigos, padalinys.

Pakeitimas  137

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Oro navigacijos paslaugų teikėjai, neatsižvelgiant į jų nuosavybės sistemą arba teisinį statusą, parengia, pateikia auditui ir skelbia savo finansines ataskaitas. Šios ataskaitos turi atitikti Sąjungos patvirtintus tarptautinius apskaitos standartus. Jei dėl paslaugų teikėjo teisinio statuso neįmanoma laikytis visų tarptautinių apskaitos standartų, paslaugų teikėjas deda pastangas, kad jų būtų kuo labiau laikomasi.

1. Oro navigacijos paslaugų teikėjai, neatsižvelgiant į jų nuosavybės sistemą arba teisinį statusą, parengia, pateikia auditui ir skelbia savo finansines ataskaitas. Šios ataskaitos turi atitikti Sąjungos patvirtintus tarptautinius apskaitos standartus.

 

Valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad ONPT iki 2017 m. liepos 1 d. atitiktų šį straipsnį.

Pagrindimas

Kad būtų galima palyginti išlaidas ir veiklos rezultatų gerinimo sistemoje naudojamų duomenų kokybę, reikia naudoti tarptautinius apskaitos standartus.

Pakeitimas  138

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Valstybės narės gali taikyti 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo29 9 straipsnio pereinamojo laikotarpio nuostatas oro navigacijos paslaugų teikėjams, kuriems taikomas tas reglamentas.

Išbraukta.

__________________

 

29 OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

 

Pakeitimas  139

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 11 straipsnio 7 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje ir 25 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui.

2. 11 straipsnio 7 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje ir 25 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami septynerių metų laikotarpiui.

 

Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki septynerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas  140

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nei nacionalinės priežiūros institucijos, veikdamos pagal savo nacionalinės teisės aktus, nei Komisija neatskleidžia konfidencialaus pobūdžio informacijos, visų pirma informacijos apie oro navigacijos paslaugų teikėjus, jų verslo santykius arba jų sąnaudų sudedamąsias dalis.

1. Nei nacionalinės aviacijos institucijos, veikdamos pagal savo nacionalinės teisės aktus, nei Komisija neatskleidžia konfidencialaus pobūdžio informacijos, visų pirma informacijos apie ONP teikėjus, jų verslo santykius arba jų sąnaudų sudedamąsias dalis.

Pakeitimas  141

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 1 dalis nepažeidžia nacionalinių priežiūros institucijų ar Komisijos teisės atskleisti informaciją, kai tai būtina jų pareigoms atlikti; tokiu atveju toks informacijos atskleidimas turi būti proporcingas ir turi būti atsižvelgiama į oro navigacijos paslaugų teikėjų, oro erdvės naudotojų, oro uostus valdančių įstaigų ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų teisėtus interesus siekiant apsaugoti jų verslo paslaptis.

2. 1 dalis nepažeidžia nacionalinių aviacijos institucijų ar Komisijos teisės atskleisti informaciją, kai tai būtina jų pareigoms atlikti; tokiu atveju toks informacijos atskleidimas turi būti proporcingas ir turi būti atsižvelgiama į ONP teikėjų, oro erdvės naudotojų, oro uostus valdančių įstaigų ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų teisėtus interesus siekiant apsaugoti jų verslo paslaptis.

Pakeitimas  142

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato nuobaudų taikymo oro erdvės naudotojams ir paslaugų teikėjams už šio reglamento pažeidimą taisykles ir imasi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų jų taikymą. Numatytos nuobaudos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Valstybės narės nustato nuobaudų ir kompensavimo mechanizmų taikymo oro erdvės naudotojams ir paslaugų teikėjams už šio reglamento pažeidimą taisykles ir imasi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų jų taikymą. Numatytos nuobaudos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Pagrindimas

Turi būti nustatytos ne tik sankcijos, bet ir deramas kompensavimo mechanizmas, kad būtų galima spręsti problemą, kilusią dėl nepakankamo SESAR technologijų panaudojimo sinchronizavimo ir dėl to prarastų investicijų.

Pakeitimas  143

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) pažymėjimą išduodanti nacionalinė priežiūros institucija;

a) pažymėjimą išduodanti nacionalinė aviacijos institucija;

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
  • [2]  OL C 77, 2002 3 28, p. 1.

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendro Europos dangaus (BED) iniciatyva pradėta įgyvendinti 2000 m. Šia iniciatyva oro eismo valdymo ir navigacijos paslaugos buvo įtrauktos į bendrąją transporto politiką. BED iniciatyvos pradžia yra susijusi su plėtros politikos ir aktyvios kaimynystės politikos įgyvendinimu. Tai padėjo sukurti Europos aviacijos rinką, kuriai priklauso 38 šalys, o ES aviacijos sektorius tapo pasauliniu rinkos dalyviu. Vis dėlto rezultatai, kurių laukta iš BED, nebuvo pasiekti. Nedidelė pažanga padaryta funkcinių oro erdvės blokų kūrimo srityje įgyvendinant principą „iš apačios į viršų“, taip pat didinant bendrą Europos maršrutų tinklo struktūros ir naudojimo veiksmingumą. Todėl vykstanti BED reforma kol kas nepadėjo gerokai sumažinti navigacijos mokesčių ir bilietų kainų ir vidutinės skrydžių trukmės arba kuro suvartojimo. Todėl oro erdvės naudotojai ir keleiviai dėl ES aviacijos grandinės trūkumų patiria bereikalingą naštą, t. y. gaišta laiką, moka už sudegintą kurą ir kitaip leidžia pinigus.

Komisijos pasiūlymas

Reglamento dėl Bendro dangaus įgyvendinimo išdėstymo nauja redakcija tikslas – sparčiau įgyvendinti oro navigacijos paslaugų reformą ir toliau laikytis pradinių tikslų ir principų. Šio reglamento išdėstymo nauja redakcija tikslo, be kita ko, siekiama didinant nacionalinių priežiūros institucijų nepriklausomumą, stiprinant tinklo valdytojo vaidmenį, iš naujo apibrėžiant funkcinių oro erdvės blokų koncepciją ir taip sudarant sąlygas sektoriaus įmonėms atlikti svarbesnį vaidmenį, ir galiausiai remiant oro navigacijos paslaugų teikimą, pagrįstą konkurencingomis viešojo pirkimo procedūromis.

Būtina keisti susidariusią padėtį

Pranešėjas dirbo rengiant ankstesnį Bendro Europos dangaus (BED II) pasiūlymą ir derėjosi dėl galutinio susitarimo Taryboje. Vis dėlto šis pasiūlymas nebuvo tinkamai įgyvendintas dėl politinės valios stokos ir įsipareigojimų nebuvimo daugumoje valstybių narių, todėl pranešėjas ypač remia projekte BED II+ nustatytus principus. Nepaisant kai kurių valstybių narių, įsipareigojusių gerinti bendrą padėtį Europos OEV sektoriuje, pastangų, oro erdvės naudotojai, oro vežėjai ir keleiviai savo kasdienėje veikloje ir versle nepajuto didesnio pagerėjimo. Būtent dėl šios priežasties turėtume svarstyti šį naują pasiūlymą, kadangi tai gali būti paskutinė galimybė paspartinti sulėtėjusį naujos ES pavyzdinės iniciatyvos įgyvendinimą. Priešingu atveju Europos aviacijos sektorių dėl išorės konkurencijos ir oro vežėjų bankrotų bangos gali ištikti dar vienas nuosmukis. Todėl pranešėjas mano, kad atlikus keletą pakeitimų pasiūlymas taptų praktiškesnis, o įgyvendinimas – lankstesnis ir veiksmingesnis.

Pranešėjo pateiktas pranešimo projektas

Visų pirma padaryti keli pakeitimai siekiant įterpti kai kurias svarbias apibrėžtis, pvz., „vietiniai tiksliniai veiklos rodikliai“ arba „sektoriaus subjektų partnerystės“, kurios, kaip nurodyta pasiūlyme, dabar bus naujos struktūros funkcinių oro erdvės blokų varomoji jėga.

Antra, pati Bendro Europos dangaus sąvoka turėtų būti geriau suprantama ir sudaryti sąlygas lanksčiau naudoti oro erdvę, o šios erdvės dalyviai turėtų būti skatinami aktyviau bendradarbiauti nepaisydami savo veiklos ribų. Jie turėtų turėti vienodas galimybes praplėsti geografinę ir veiklos sritis, kurioms taikomas šis reglamentas, ir su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis sudaryti atitinkamus susitarimus, įskaitant susitarimus dėl funkcinių oro erdvės blokų. Šiuo tikslu tekste pateikiami keli pakeitimai.

Trečia, vadovaujantis antrajame pasiūlyme dėl BED II+, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 216/2008, įtvirtintomis nuostatomis, pagal kurias Europos aviacijos agentūrai (EAA) pavedama vykdyti daug daugiau užduočių, pranešime siūloma padaryti kelis pakeitimus, susijusius su nacionalinių aviacijos institucijų (NAI) akreditavimo procesu ir oro navigacijos paslaugų teikėjų (ONPT) sertifikavimu. Visų pirma siekiant ateityje sukurti bendrą oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo procesą ir sudaryti jiems galimybes pagal vieno langelio principą gauti visoje Sąjungoje galiojantį leidimą vykdyti savo užduotis, Europos aviacijos agentūrai (EAA) turėtų būti suteikiami įgaliojimai išduoti tokį pažymėjimą, kuris būtų pripažįstamas visose valstybėse narėse.

Be to, siekiant išvengti painiavos, nurodoma, kad pagalbinėms paslaugoms priklauso ryšių, navigacijos, priežiūros, meteorologinės ir oro navigacijos informacijos paslaugos. Be to, kadangi pagalbinių paslaugų atskyrimas nuo ONP buvo ypač kritikuojamas, vietoje to ONPT įpareigojami išnagrinėti kitų teikėjų pasiūlymus, susijusius su šių paslaugų tiekimu, neįpareigojant jų atskirti.

Taip pat, kadangi BED įgyvendinimas iš esmės priklauso nuo pagrindinio OEV plano, įskaitant technologinių komponentų tikslingą diegimą ir sąveikos užtikrinimą laiku, Komisijai turėtų būti pavedama užduotis įpareigoti atrinktą subjektą (kuris būtų vadinamas diegimo valdytoju) valdyti tokio diegimo procesus, siekiant paaiškinti tinkamą BED valdymo struktūrą ir palengvinti jos tikslų įgyvendinimą laiku. Ypatingas dėmesys skiriamas bendriems projektams, visų pirma pagrįstiems technologijų diegimo sistemomis.

Galiausiai iš praktikos matyti, kad dauguma nacionalinių priežiūros institucijų užduočių patikėtos jau veikiančioms aviacijos institucijoms, todėl teisinę painiavą, atsiradusią dėl nacionalinių priežiūros institucijų ir nacionalinių aviacijos institucijų sąvokų vartojimo, siekiama panaikinti šias dvi lygiagrečiai vartojamas sąvokas ir pakeisti jas viena, o atsakomybę prižiūrėti ONPT suteikti EAA akredituotoms nacionalinėms aviacijos institucijoms. Nacionalinės aviacijos institucijos, vykdydamos savo užduotis, turėtų užtikrinti savo nepriklausomumą, visų pirma atsižvelgiant į įdarbinimo procedūras ir duomenų apsaugą.

Pranešėjas neabejoja, kad iš dalies pakeistame pasiūlyme tinkamai pateisinami piliečių lūkesčiai, nes jame laikomasi suderinto požiūrio į sektoriaus įmonių ir socialinius poreikius. Todėl siekiant sukurti veikiančią Europos oro erdvę, tinklo struktūrai, tinklo valdymui ir technologijų diegimui siūloma taikyti sąveika pagrįstą požiūrį. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes pranešėjas siūlo, kad visos suinteresuotosios šalys suderintų savo politinius įsipareigojimus su jau veikiančia technologine sistema ir paspartintų Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimą visiškai laikydamosi galiojančio SESAR tvarkaraščio.

PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Nuoroda: D(2013)60540

Brianui SIMPSONUI

Transporto ir turizmo komiteto pirmininkui

ASP 13G306

Briuselis

Tema:        Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimas (nauja redakcija)

                  (COM(2013) 0410 – C7‑0171/2013 – 2013/0186(COD))

Gerbiamas pirmininke,

Teisės reikalų komitetas, kuriam vadovauju, išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad, be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam komitetui.

Šiuo atveju, be 156 ir 157 straipsniuose išdėstytų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau, jei atsakingas komitetas pagal Tarpinstitucinio susitarimo 8 punktą taip pat ketina pateikti kodifikuotų pasiūlymo dalių pakeitimus, jis nedelsdamas praneša apie tai Tarybai ir Komisijai, o pastaroji iki 54 straipsnyje numatyto balsavimo turėtų pranešti komitetui savo poziciją dėl šių pakeitimų ir ar ji ketina atsiimti pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija.“

Atsižvelgdamas į Teisės tarnybos, kurios atstovai dalyvavo posėdžiuose konsultacinės darbo grupės, nagrinėjusios išdėstymo nauja redakcija pasiūlymą, nuomonę ir laikydamasis nuomonės referento rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad aptariamajame pasiūlyme, be jau nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Be to, Teisės reikalų komitetas, remdamasis Darbo tvarko taisyklių 86 straipsnio 2 ir 3 dalimis, pažymėjo manantis, kad minėtosios darbo grupės nuomonėje pasiūlytos techninės pataisos būtinos siekiant užtikrinti pasiūlymo atitiktį išdėstymo nauja redakcija taisyklėms.

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų savo 2013 m. lapkričio 26 d. posėdyje rekomenduoja, kad atsakingas Teisės reikalų komitetas apsvarstytų minėtąjį pasiūlymą vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsniu (už balsavo 21 narių, susilaikiusiųjų nebuvo[1]).

Pagarbiai,

Klaus-Heiner LEHNE

Pridedama: Konsultacinės darbo grupės nuomonė.

  • [1]  Posėdyje dalyvavo šie Parlamento nariai: pirmininko pavaduotojas Raffaele Baldassarre, pirmininko pavaduotojas Sebastian Valentin Bodu, pirmininko pavaduotoja Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eduard-Raul Hellvig, pirmininkas Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, pirmininko pavaduotoja Evelyn Regner, Dagmar Roth-Behrendt, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINE DARBO GRUPE

2013 m. spalio 23 d., Briuselis

NUOMONĖ

                                         PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI

                                                              TARYBAI

                                                              KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo (nauja redakcija)

2013 11 06 COM(2013) 0410 – 2013/0186(COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovų sudaryta konsultacinė darbo grupė 2013 m. liepos 4 d. susirinko į posėdį, kad be kitų klausimų apsvarstytų minėtąjį Komisijos pateiktą pasiūlymą.

Konsultacinė darbo grupė, posėdyje[1] išnagrinėjusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nauja redakcija išdėstomas 2004 m. kovo 10 d. Reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą, 2004 m. kovo 10 d. Reglamentas (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje, 2004 m. kovo 10 d. Reglamentas (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo ir 2004 m. kovo 10 d. Reglamentas (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos, bendru sutarimu nusprendė:

kalbant apie aiškinamąjį memorandumą, patvirtino, jog, norint, kad jis būtų parengtas visapusiškai laikantis atitinkamų Tarpinstituciniame susitarime nustatytų reikalavimų, tokiame dokumente turėtų būti nurodyta, kurios ankstesnio teisės akto nuostatos pasiūlyme liko nepakeistos, kaip numatyta to susitarimo 6 straipsnio a punkto iii papunktyje;

pasiūlyme dėl išdėstymo nauja redakcija šios teksto dalys turėjo būti pažymėtos pilka spalva, paprastai naudojama esminiams pakeitimams žymėti:

 19 konstatuojamojoje dalyje žodis „Eurokontrolė“ pakeičiamas žodžių junginiu „tinklo valdytoju“,

 1 straipsnio 2 dalyje išbraukiami žodžiai „ir 3 straipsnyje nurodytos priemonės“, 1 straipsnio 3 dalyje išbraukiami žodžiai „ir 3 straipsnyje nurodytų priemonių“, 2 straipsnio įžanginėje formuluotėje išbraukiami žodžiai „ir 3 straipsnyje nurodytoms priemonėms“, 3 straipsnio 1 dalyje išbraukiami žodžiai „ir pagal 3 straipsnyje nurodytas priemones“, 33 straipsnyje išbraukiami žodžiai „už 3 straipsnyje nurodytų priemonių“ ir 34 straipsnio išbraukiami žodžiai „ir 3 straipsnyje nurodytas priemones“,

 11 straipsnio 2 dalyje išbraukiami įvadiniai žodžiai „pagal 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą“,

 14 straipsnio 2 dalis baigiama sakiniu „Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros“,

 16 straipsnio 11 dalis baigiama sakiniu „Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros“,

 30 straipsnio antraštėje išbraukiamas žodis „Europos“;

1) pasiūlymo dėl išdėstymo nauja redakcija 1 straipsnio 2 dalyje pateikta nuoroda į 38 straipsnį turi būti ištaisyta taip, kad būtų skaitoma kaip nuoroda į 35 straipsnį.

Taigi išnagrinėjusi pasiūlymą konsultacinė darbo grupė galėjo bendru sutarimu padaryti išvadą, kad be pasiūlyme arba šioje nuomonėje nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų pasiūlyme nėra. Konsultacinė darbo grupė taip pat nusprendė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir tų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymas apima tik paprasčiausią esamo teisės akto kodifikavimą visiškai nekeičiant jo esmės.

Tačiau, kalbant apie nauja redakcija išdėstyto teksto projekto 16 straipsnio 11 dalį, buvo diskutuojama, ar tas tekstas visas turėjo būti pažymėtas pilka spalva, paprastai naudojama esminiams pakeitimams žymėti.

Viena vertus, Europos Parlamento ir Komisijos teisės tarnybos laikėsi nuomonės, kad šio teksto pateikimas pažymint formuluotės, kuri šiuo metu įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 550/2004 9a straipsnio 9 dalį, pakeitimą nauja formuluote, paimta iš standartinius formuluočių, dėl kurių yra susitarusios trys institucijos, pakankamai apibrėžia siūlomą esminį tos esamos nuostatos pakeitimą.

Antra vertus, Tarybos teisės tarnyba laikėsi nuomonės, kad procedūros pakeitimas negali būti atskirtas nuo esminio klausimo, su kuriuo susijusi ta procedūra, ir kad dėl to visas minėtosios nuostatos tekstas turėtų būti pažymėtas pilka spalva.

Nežiūrint į tai trys teisės tarnybos laikėsi bendros nuomonės, jog Komisijos pateikto tos naujos nuostatos teksto projektas turėtų būti suprantamas taip, kad Komisija ketino siūlyti tik pakeisti nuorodą į reguliavimo procedūrą, kuri šiuo metu įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 550/2004 9a straipsnio 9 dalį, įgyvendinimo įgaliojimų suteikimu Komisijai vadovaujantis SESV 291 straipsniu ir Reglamentu (EB) Nr. 182/2011.

Be to, trys teisės tarnybos taip pat bendrai sutarė, kad išdėstymo nauja redakcija procedūros metu teisės aktų leidėjas, vadovaudamasis Sutartimis, turėtų įvertinti, ar tas pasiūlytas dabartinės nuostatos dėl komitologijos ir naujos įgyvendinimo aktų sistemos suderinimas gali būti laikomas priimtinu, ar turėtų būti numatytas kitoks sprendimas, pvz., Komisijai deleguoti įgaliojimai remiantis SESV 290 straipsniu arba Tarybai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai remiantis SESV 291 straipsniu arba nė vienas iš jų paliekant galimybę dėl atitinkamų priemonių spręsti pagal teisėkūros procedūrą.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENAJuriskonsultas

        Juriskonsultas      Generalinis direktorius

  • [1]  Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo versijas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo naudodamasi versija anglų kalba – svarstomo teksto pagrindine versija.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimas (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2013) 0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

11.6.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

1.7.2013

JURI

1.7.2013

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

8.7.2013

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Marian-Jean Marinescu

11.7.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

14.11.2013

20.1.2014

 

 

Priėmimo data

30.1.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

1

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Saïd El Khadraoui, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Artur Zasada

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Phil Bennion, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Michael Gahler, Bernadette Vergnaud, Janusz Władysław Zemke

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Charalampos Angourakis, Jens Geier, Josef Weidenholzer

Pateikimo data

6.2.2014