Postup : 2013/0091(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0096/2014

Předložené texty :

A7-0096/2014

Rozpravy :

PV 24/02/2014 - 20
CRE 24/02/2014 - 20

Hlasování :

PV 25/02/2014 - 5.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0121

ZPRÁVA     ***I
PDF 1887kWORD 1159k
7. 2. 2014
PE 513.116v02-00 A7-0096/2014

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu
 STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0173),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 88 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0094/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0096/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  zdůrazňuje, že na rozšíření mandátu Europolu vztahuje bod 31 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení ze dne 2. prosince 2013(1); zdůrazňuje, že jakékoli rozhodnutí legislativního orgánu ve prospěch takového rozšíření nemá vliv na rozhodnutí rozpočtového orgánu týkající se ročního rozpočtového procesu;

3.  žádá Komisi, aby jakmile se Evropský parlament a Rada dohodnou na znění nařízení, tuto jejich dohodu plně zohlednila, aby byly uspokojeny rozpočtové a personální potřeby Europolu a jeho nových úkolů, zejména Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě, v souladu s odstavcem 42 společného prohlášení Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise ze dne 19. července 2012 o decentralizovaných agenturách;

4.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

5.  pověřuje svého předsedu / svou předsedkyni, aby předal / předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV

Odůvodnění

Zpravodaj rozumí tomu, že nedojde ke sloučení Europolu a CEPOL. Ačkoli oba tyto subjekty sice působí v policejní oblasti, pokud jde o spolupráci v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Evropské unie jejich úkoly se velmi liší. Toto vysvětlení se vztahuje na všechny následující pozměňovací návrhy s vypuštěním textu.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 88 a čl. 87 odst. 2 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 88 této smlouvy,

Odůvodnění

Vypuštění jakéhokoli odkazu na CEPOL, vzhledem k tomu, že zpravodaj tomu rozumí tak, že nedojde ke sloučení Europolu a CEPOL.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Podle článku 88 Smlouvy se Europol řídí nařízením přijatým řádným legislativním postupem. Tento článek dále vyžaduje stanovení způsobů kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty. Rozhodnutí 2009/371/SVV je proto třeba nahradit nařízením, které stanoví pravidla parlamentní kontroly.

(2) Podle článku 88 Smlouvy se Europol řídí nařízením přijatým řádným legislativním postupem. Tento článek dále vyžaduje stanovení způsobů kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty v souladu s čl. 12 písm. c) Smlouvy o Evropské unii a článkem 9 protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, za účelem posílení demokratické legitimity a odpovědnosti Europolu vůči evropským občanům. Rozhodnutí 2009/371/SVV je proto třeba nahradit nařízením, které stanoví pravidla parlamentní kontroly.

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit konkrétní cíle parlamentní kontroly Europolu. Článek 12 SEU se zmiňuje o aktivním přispění vnitrostátních parlamentů k dobrému fungování Unie a protokol č. 1 a článek 9 tohoto protokolu jim svěřuje organizaci a podporu meziparlamentní spolupráce v rámci Unie v součinnosti s Evropským parlamentem. Oba články je třeba zmínit coby primární právo EU týkající se meziparlamentní spolupráce.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Evropská policejní akademie (CEPOL) byla zřízena rozhodnutím 2005/681/SVV s cílem usnadnit spolupráci mezi vnitrostátními policejními složkami pořádáním a koordinací vzdělávací činnosti s evropským rozměrem.

vypouští se

Odůvodnění

Vypuštění jakéhokoli odkazu na CEPOL, vzhledem k tomu, že zpravodaj tomu rozumí tak, že nedojde ke sloučení Europolu a CEPOL.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Dokument „Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je“ požaduje, aby se Europol rozvinul a stal se „centrem pro výměnu informací mezi donucovacími orgány členských států, poskytovatelem služeb a platformou pro služby v oblasti vymáhání práva“. V zájmu splnění tohoto cíle je nezbytné na základě přezkumu fungování Europolu zvýšit operativní účinnost této agentury. Stockholmský program dále vytyčuje cíl vytvořit skutečnou evropskou kulturu v oblasti prosazování práva cestou vytvoření evropských systémů odborné přípravy a výměnných programů pro všechny dotčené příslušníky donucovacích orgánů na vnitrostátní i unijní úrovni.

(4) Dokument „Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je“ požaduje, aby se Europol rozvinul a stal se „centrem pro výměnu informací mezi donucovacími orgány členských států, poskytovatelem služeb a platformou pro služby v oblasti vymáhání práva“. V zájmu splnění tohoto cíle je nezbytné na základě přezkumu fungování Europolu zvýšit operativní účinnost této agentury.

Odůvodnění

Vypuštění jakéhokoli odkazu na CEPOL, vzhledem k tomu, že zpravodaj tomu rozumí tak, že nedojde ke sloučení Europolu a CEPOL.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Zločinecké a teroristické sítě velkého rozsahu představují podstatnou hrozbu pro vnitřní bezpečnost Unie a pro bezpečnost a blaho jejích občanů. Z dostupných posouzení hrozeb vyplývá, že zločinecké skupiny stále častěji páchají různé druhy trestné činnosti a zároveň působí v několika zemích. Vnitrostátní donucovací orgány musí proto úžeji spolupracovat se svými protějšky v ostatních členských státech. Je proto nezbytné vybavit Europol tak, aby mohl členským státům poskytovat větší podporu při předcházení trestné činnosti v celé Unii a při provádění analýz a vyšetřování. To vyplývá i z hodnocení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV.

(5) Zločinecké a teroristické sítě velkého rozsahu představují podstatnou hrozbu pro vnitřní bezpečnost Unie a pro bezpečnost a blaho jejích občanů. Z dostupných posouzení hrozeb vyplývá, že zločinecké skupiny stále častěji páchají různé druhy trestné činnosti a zároveň působí v několika zemích. Vnitrostátní donucovací orgány musí proto úžeji spolupracovat se svými protějšky v ostatních členských státech. Je proto nezbytné vybavit Europol tak, aby mohl členským státům poskytovat větší podporu při předcházení trestné činnosti v celé Unii a při provádění analýz a vyšetřování. To vyplývá i z hodnocení rozhodnutí 2009/371/SVV.

Odůvodnění

Vypuštění jakéhokoli odkazu na CEPOL, vzhledem k tomu, že zpravodaj tomu rozumí tak, že nedojde ke sloučení Europolu a CEPOL.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k vazbám mezi úkoly Europolu a akademie CEPOL by sloučení a racionalizace funkcí těchto agentur zvýšilo operativní účinnost, význam vzdělávacích akcí a efektivitu policejní spolupráce v Unii.

vypouští se

Odůvodnění

Vypuštění jakéhokoli odkazu na CEPOL, vzhledem k tomu, že zpravodaj tomu rozumí tak, že nedojde ke sloučení Europolu a CEPOL.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV by proto měla být zrušena a nahrazena tímto nařízením, jež vychází ze zkušeností s prováděním obou rozhodnutí. Europol zřízený tímto nařízením by měl nahradit a převzít funkce Europolu a akademie CEPOL, jak byly vymezeny zrušenými rozhodnutími.

(7) Rozhodnutí 2009/371/SVV by proto mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením, jež vychází ze zkušeností s prováděním tohoto rozhodnutí. Agentura Europol zřízena tímto nařízením by měla nahradit a převzít funkce Europolu, jak byly vymezeny zrušeným rozhodnutím.

Odůvodnění

Vypuštění jakéhokoli odkazu na CEPOL, vzhledem k tomu, že zpravodaj tomu rozumí tak, že nedojde ke sloučení Europolu a CEPOL.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k tomu, že trestná činnost je často páchána přes vnitřní hranice, měl by Europol podporovat a posilovat činnost členských států a jejich spolupráci při předcházení závažné trestné činnosti, která se dotýká dvou nebo více členských států, a při boji proti ní. Europol by také měl pomáhat členským státům při řešení společných problémů týkajících se terorismu, protože ten tvoří jednu z nejvýznamnějších hrozeb pro bezpečnost Unie. Jako agentura EU v oblasti prosazování práva by měl Europol také podporovat a posilovat činnost a spolupráci zaměřené na potírání těch forem trestné činnosti, které poškozují zájmy EU. Dále by měl nabízet podporu při předcházení a boji proti souvisejícím trestným činům, jejichž účelem je obstarání prostředků pro trestné činy spadající do působnosti Europolu, napomáhání těmto trestným činům, jejich páchání nebo nepotrestání.

(8) Europol by měl podporovat a posilovat činnost členských států a jejich spolupráci při předcházení závažné trestné činnosti, která se dotýká dvou nebo více členských států, a při boji proti ní. Europol by také měl pomáhat členským státům při řešení společných problémů týkajících se terorismu, který představuje hrozbu pro bezpečnost Unie. Jako agentura EU v oblasti prosazování práva by měl Europol také podporovat a posilovat činnost a spolupráci zaměřené na potírání těch forem trestné činnosti, které poškozují zájmy EU. Dále by měl nabízet podporu při předcházení a boji proti souvisejícím trestným činům, jejichž účelem je obstarání prostředků pro trestné činy spadající do působnosti Europolu, napomáhání těmto trestným činům, jejich páchání nebo nepotrestání.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Europol by měl zajistit kvalitnější, ucelené a konzistentní vzdělávání a výcvik pracovníků donucovacích orgánů všech hodností a úrovní v jasném rámci, který bude odpovídat na potřeby zjištěné v oblasti vzdělávání a výcviku.

vypouští se

Odůvodnění

Vypuštění jakéhokoli odkazu na CEPOL, vzhledem k tomu, že zpravodaj tomu rozumí tak, že nedojde ke sloučení Europolu a CEPOL.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Europolu by měla být udělena pravomoc žádat členské státy o zahájení, vedení nebo koordinaci trestních vyšetřování ve zvláštních případech, u nichž by přeshraniční spolupráce znamenala přínos. Europol by o takových žádostech měl informovat Eurojust.

(10) Europolu by měla být udělena pravomoc žádat členské státy o zahájení, vedení nebo koordinaci trestních vyšetřování ve zvláštních případech, u nichž by přeshraniční spolupráce znamenala přínos. Europol by o takových žádostech měl informovat Eurojust. Tyto své žádosti by měl Europol odůvodnit.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) O své účasti na činnosti společných vyšetřovacích týmů zabývajících se trestnou činností, jež spadá pod jeho cíle, by měl Europol vést protokolární záznam.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b) Kdykoli je mezi Europolem a členskými státy navázána spolupráce na konkrétním vyšetřování, měla by být mezi Europolem a zúčastněnými členskými státy vypracována jasná ustanovení, která vymezí konkrétní úkoly, míru účasti v rámci vyšetřovacího či soudního řízení jednotlivých členských států a rozdělení odpovědnosti a určí platné právní předpisy pro účely soudního dohledu.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Ke zvýšení účinnosti Europolu jako centra pro výměnu informací v Unii je třeba jasně vymezit povinnosti členských států poskytovat Europolu údaje nezbytné pro dosažení jeho cílů. Při plnění těchto povinností by se členské státy měly zaměřit zejména na poskytování údajů důležitých pro boj proti trestným činům, jež jsou příslušnými politickými nástroji Unie považovány za strategické a operační priority EU. Členské státy by měly Europolu rovněž poskytovat duplikát dvoustranných a vícestranných výměn informací s jinými členskými státy o trestné činnosti patřící mezi cíle Europolu. V zájmu prohloubení vzájemné spolupráce a sdílení informací by měl Europol poskytovat členským státům podporu ve větším rozsahu. Všem orgánům Unie a vnitrostátním parlamentům by měl Europol předkládat výroční zprávu o rozsahu, v jakém mu jednotlivé členské státy poskytují informace.

(11) Ke zvýšení účinnosti Europolu jako centra pro výměnu informací v Unii je třeba jasně vymezit povinnosti členských států poskytovat Europolu údaje nezbytné pro dosažení jeho cílů. Při plnění těchto povinností se členské státy musí zaměřit zejména na poskytování pouze údajů důležitých pro boj proti trestným činům, jež jsou příslušnými politickými nástroji Unie považovány za strategické a operační priority EU. Členské státy by měly Europolu rovněž poskytovat duplikát dvoustranných a vícestranných výměn informací s jinými členskými státy o trestné činnosti patřící mezi cíle Europolu a uvádět, z jakého zdroje tyto informace pocházejí. V zájmu prohloubení vzájemné spolupráce a sdílení informací by měl Europol poskytovat členským státům podporu ve větším rozsahu. Všem orgánům Unie a vnitrostátním parlamentům musí Europol předkládat výroční zprávu o rozsahu, v jakém mu jednotlivé členské státy poskytují informace.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Za účelem zajištění účinné spolupráce mezi Europolem a členskými státy by v každém členském státě měla být zřízena národní jednotka. Ta by měla být hlavním styčným subjektem mezi vnitrostátními donucovacími orgány, vzdělávacími zařízeními a Europolem. V zájmu trvalé a účinné výměny informací mezi Europolem a národními jednotkami a usnadnění jejich spolupráce by měla každá národní jednotka přidělit k Europolu alespoň jednoho styčného důstojníka.

(12) Za účelem zajištění účinné spolupráce mezi Europolem a členskými státy by v každém členském státě měla být zřízena národní jednotka. V tomto nařízení musí být zachována úloha národních jednotek Europolu, jejichž úkolem je zajišťovat a hájit národní zájmy v rámci Agentury. Národní jednotky musí představovat styčný bod mezi Europolem a příslušnými orgány, aby bylo zaručeno, že veškeré formy spolupráce členských států, na níž se podílí nebo kterou zprostředkuje Europol, budou centralizovány a koordinovány a že všechny členské státy budou na požadavky Europolu reagovat jednotným způsobem. V zájmu trvalé a účinné výměny informací mezi Europolem a národními jednotkami a usnadnění jejich spolupráce by měla každá národní jednotka přidělit k Europolu alespoň jednoho styčného důstojníka.

Odůvodnění

Vypuštění jakéhokoli odkazu na CEPOL, vzhledem k tomu, že zpravodaj tomu rozumí tak, že nedojde ke sloučení Europolu a CEPOL.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) S cílem zajistit, aby vzdělávání a výcvik poskytované pracovníkům donucovacích orgánů na úrovni EU dosahovaly vysoké kvality, byly ucelené a konzistentní, by měl Europol postupovat v souladu s politikou Unie pro vzdělávání a výcvik donucovacích orgánů. Vzdělávání a výcvik na úrovni EU by měly být dostupné pracovníkům donucovacích orgánů všech hodností a úrovní. Europol by měl zajistit hodnocení těchto vzdělávacích činností a také, aby závěry plynoucí z posuzování vzdělávacích potřeb byly zohledněny v plánování s cílem omezit zdvojování práce. Europol by měl prosazovat, aby členské státy uznávaly vzdělávání a výcvik poskytované na úrovni Unie.

vypouští se

Odůvodnění

Vypuštění jakéhokoli odkazu na CEPOL, vzhledem k tomu, že zpravodaj tomu rozumí tak, že nedojde ke sloučení Europolu a CEPOL.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) V zájmu účinné kontroly fungování Europolu by v jeho správní radě měla být zastoupena Komise a členské státy. S cílem zohlednit dvojí mandát nové agentury – operativní podporu a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva – by řádní členové správní rady měli být jmenováni na základě svých znalostí o spolupráci v oblasti prosazování práva, zatímco náhradníci by měli být jmenováni na základě svých znalostí o vzdělávání a výcviku pracovníků donucovacích orgánů. Náhradníci by měli vystupovat jako řádní členové za nepřítomnosti řádného člena a vždy, když se jedná či rozhoduje o otázkách vzdělávání a výcviku. Správní radě by měl být nápomocen vědecký výbor pro odborné otázky vzdělávání a výcviku.

(16) V zájmu účinné kontroly fungování Europolu by v jeho správní radě měla být zastoupena Komise a členské státy. Řádní členové správní rady by měli být jmenováni na základě svých znalostí o spolupráci v oblasti prosazování práva.

Odůvodnění

Vypuštění jakéhokoli odkazu na CEPOL, vzhledem k tomu, že zpravodaj tomu rozumí tak, že nedojde ke sloučení Europolu a CEPOL.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Správní rada by měla získat nezbytné pravomoci, zejména pravomoc stanovovat rozpočet, ověřovat jeho plnění, přijímat příslušná finanční pravidla a plánovací dokumenty, vypracovávat jasné pracovní postupy, jimiž výkonný ředitel Europolu přijímá rozhodnutí a přijímat výroční zprávu o činnosti. Ve vztahu k zaměstnancům agentury, včetně výkonného ředitele, by měla vykonávat pravomoci přiznané orgánu oprávněnému ke jmenování. V zájmu zjednodušení postupu, jímž se přijímají rozhodnutí, a posílení dohledu nad správním a rozpočtovým řízením by správní rada měla být také oprávněna k ustavení výkonné rady.

(17) Správní rada by měla získat nezbytné pravomoci, zejména pravomoc stanovovat rozpočet, ověřovat jeho plnění, přijímat příslušná finanční pravidla a plánovací dokumenty, přijímat opatření na ochranu finančních zájmů Unie a k boji proti podvodům, jakož i pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto konfliktů, vypracovávat jasné pracovní postupy, jimiž výkonný ředitel Europolu přijímá rozhodnutí a přijímat výroční zprávu o činnosti. Ve vztahu k zaměstnancům agentury, včetně výkonného ředitele, by měla vykonávat pravomoci přiznané orgánu oprávněnému ke jmenování. V zájmu zjednodušení postupu, jímž se přijímají rozhodnutí, a posílení dohledu nad správním a rozpočtovým řízením by správní rada měla být také oprávněna k ustavení výkonné rady.

Odůvodnění

Zpravodaj se staví proti opatřením na vytvoření výkonné rady, s cílem zajistit, aby byl Europol provozován transparentně a demokraticky.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Za účelem předcházení trestné činnosti v jeho působnosti a boje proti této trestné činnosti je nezbytné, aby měl Europol co nejúplnější a nejaktuálnější informace. Aby mohl lépe chápat aspekty a trendy trestné činnosti, získávat poznatky o sítích organizované trestné činnosti a nalézat souvislosti mezi různými trestnými činy, měl by Europol být oprávněn ke zpracovávání údajů poskytovaných členskými státy, třetími zeměmi, mezinárodními organizacemi a institucemi Unie i údajů pocházejících z veřejně přístupných zdrojů.

(19) Za účelem předcházení trestné činnosti v jeho působnosti a boje proti této trestné činnosti je nezbytné, aby měl Europol co nejúplnější a nejaktuálnější informace. Aby mohl lépe chápat aspekty a trendy trestné činnosti, získávat poznatky o sítích organizované trestné činnosti a nalézat souvislosti mezi trestnými činy, měl by Europol být oprávněn ke zpracovávání údajů poskytovaných členskými státy, třetími zeměmi, mezinárodními organizacemi a institucemi Unie i údajů pocházejících z veřejně přístupných zdrojů, pokud jej bude možné považovat za zákonného příjemce těchto údajů.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Europol by měl v zájmu zlepšení své efektivity, pokud jde o poskytování přesných analýz trestné činnosti donucovacím orgánům členských států, využívat ke zpracovávání údajů nových technologií. Europol by měl rychle odhalovat vazby mezi vyšetřováními a obvyklými způsoby fungování různých zločineckých skupin, provádět křížovou kontrolu údajů a mít jasný přehled o trendech, přičemž musí udržovat vysokou úroveň ochrany osobních údajů fyzických osob. Databáze Europolu by proto neměly být předem definovány, aby si Europol mohl zvolit nejúčinnější informatickou strukturu. V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany údajů by měl být stanoven účel operací zpracovávání údajů, přístupová práva a zvláštní dodatečné záruky.

(20) Europol by měl v zájmu zlepšení své efektivity, pokud jde o poskytování přesných analýz trestné činnosti donucovacím orgánům členských států, využívat ke zpracovávání údajů nových technologií. Europol by měl rychle odhalovat vazby mezi vyšetřováními a obvyklými způsoby fungování různých zločineckých skupin, provádět křížovou kontrolu údajů a mít jasný přehled o trendech, přičemž musí zaručovat vysokou úroveň ochrany osobních údajů fyzických osob. V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany údajů by měl být stanoven účel operací zpracovávání údajů, přístupová práva a zvláštní dodatečné záruky. Zpracovávání osobních údajů se řídí zásadou účelové vázanosti a zásadou přiměřenosti.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) V zájmu respektování vlastnictví údajů a ochrany informací by členské státy, orgány třetích zemí a mezinárodní organizace měly být oprávněny určovat účel, za jakým může Europol zpracovávat jimi poskytované údaje, jakož i omezovat přístupová práva.

(21) V zájmu respektování vlastnictví údajů a ochrany informací by členské státy, orgány třetích zemí a mezinárodní organizace měly být oprávněny určovat účel, za jakým může Europol zpracovávat jimi poskytované údaje, jakož i omezovat přístupová práva. Účelová vázanost přispívá k transparentnosti, právní jistotě a předvídatelnosti a je velmi důležitá zejména v oblasti policejní spolupráce, při níž dochází ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů obvykle bez vědomí dotčených subjektů údajů a použití osobních údajů může mít velice významný dopad na život a svobody jednotlivců.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) V zájmu prohloubení operativní spolupráce agentur a zejména propojení údajů, které mají různé agentury již k dispozici, by měl Europol umožnit přístup a vyhledávání v údajích, které uchovává agentuře Eurojust a Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

(23) V zájmu prohloubení operativní spolupráce agentur a zejména propojení údajů, které mají různé agentury již k dispozici, by měl Europol v souladu se zvláštními zárukami umožnit přístup a vyhledávání v údajích, které uchovává agentuře Eurojust.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v čl. 88 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie je uveden odkaz na zvláštní vztah mezi Europolem a Eurojustem. Není vhodné sem zařazovat rovněž OLAF.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) V rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů by měl Europol udržovat spolupráci s dalšími institucemi Unie, s donucovacími orgány a školicími zařízeními donucovacích orgánů z třetích zemí, jakož i s mezinárodními organizacemi a soukromými subjekty.

(24) V rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů by měl Europol udržovat spolupráci s dalšími institucemi Unie donucovacími orgány z třetích zemí, jakož i s mezinárodními organizacemi a soukromými subjekty.

Odůvodnění

Vypuštění jakéhokoli odkazu na CEPOL, vzhledem k tomu, že zpravodaj tomu rozumí tak, že nedojde ke sloučení Europolu a CEPOL.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) V zájmu zajištění operativní účinnosti by měl mít Europol možnost výměny všech informací, s výjimkou osobních údajů, s dalšími institucemi Unie, s donucovacími orgány a školicími zařízeními donucovacích orgánů z třetích zemí i s mezinárodními organizacemi, a to v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů. Europol by měl mít možnost vyměňovat si takové údaje i se soukromými subjekty, neboť společnosti, firmy, sdružení podniků, nevládní organizace a další soukromé subjekty mají znalosti a údaje s bezprostředním významem pro předcházení závažné trestné činnosti a terorismu a boj proti nim. V zájmu předcházení kyberkriminalitě, která souvisí s incidenty v oblasti bezpečnosti sítí a informací, a boje proti této trestné činnosti by měl Europol na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii31 spolupracovat a vyměňovat si informace, s výjimkou osobních údajů, s vnitrostátními orgány odpovědnými za bezpečnost sítí a informačních systémů.

(25) V zájmu zajištění operativní účinnosti by měl mít Europol možnost výměny všech informací, s výjimkou osobních údajů, s dalšími institucemi Unie, s donucovacími orgány z třetích zemí i s mezinárodními organizacemi, a to v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů. V zájmu předcházení kyberkriminalitě, která souvisí s incidenty v oblasti bezpečnosti sítí a informací, a boje proti této trestné činnosti by měl Europol na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii31 spolupracovat a vyměňovat si informace, s výjimkou osobních údajů, s vnitrostátními orgány odpovědnými za bezpečnost sítí a informačních systémů.

____________________________

___________________________

31 Vložit odkaz na přijatou směrnici (návrh: COM (2013) 48 final).

31 Vložit odkaz na přijatou směrnici (návrh: COM (2013) 48 final).

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) V rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů by měl Europol mít možnost výměny osobních údajů s jinými institucemi Unie.

(26) V rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů by měl Europol mít možnost výměny osobních údajů s jinými institucemi Unie. Podle doporučení evropského inspektora ochrany údajů by se tato výměna údajů měla týkat pouze osob, které spáchaly trestný čin spadající do pravomoci Europolu, nebo osob, u nichž existuje podezření ze spáchání takovýchto trestných činů.

Odůvodnění

Možnost výměny osobních údajů s jinými institucemi Unie, která je přiznána Europolu, by měla být omezena pouze na osoby, které spáchaly trestný čin spadající do pravomoci Europolu, nebo osoby, u nichž existuje podezření ze spáchání takovýchto trestných činů.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Vazby závažné trestné činnosti a terorismu často sahají za území EU. V rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů by proto Europol měl mít možnost výměny osobních údajů s donucovacími orgány třetích zemí a s mezinárodními organizacemi, jako je Interpol.

(27) Vazby závažné trestné činnosti a terorismu často sahají za území EU. V rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů by proto Europol měl mít možnost výměny osobních údajů s donucovacími orgány třetích zemí a s mezinárodními organizacemi, jako je Interpol. Při výměně osobních údajů s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi je nutno zachovávat vyvážený poměr mezi potřebou účinného vedení trestního stíhání a potřebou ochrany osobních údajů.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31) Informace, u nichž je zřejmé, že při jejich získání třetí země či mezinárodní organizace porušila lidská práva, se nezpracovávají.

(31) Informace, u nichž je zřejmé, že při jejich získání byla porušena lidská práva, se nezpracovávají.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) V zájmu zaručení vysoké úrovně ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů by se pravidla ochrany údajů v Europolu měla zpřísnit a měla by vycházet ze zásad stanovených nařízením (ES) č. 45/200132. S ohledem na skutečnost, že prohlášení č. 21 připojené ke Smlouvě uznává specifickou povahu zpracovávání osobních údajů v oblasti vymáhání práva, měla by být pravidla ochrany údajů v Europolu samostatná a sladěná s ostatními důležitými nástroji pro ochranu údajů v oblasti policejní spolupráce v Unii, zejména s úmluvou č. 10833, doporučením Rady Evropy č. R(87)34 a rámcovým rozhodnutím Rady 2008/977/SVV o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech35 [bude nahrazeno příslušnou směrnicí v okamžiku přijetí].

(32) Pravidla Europolu týkající se ochrany osobních údajů by měla být zpřísněna a uvedena v soulad s dalšími příslušnými nástroji na ochranu údajů, které upravují zpracovávání osobních údajů v oblasti policejní spolupráce v rámci Unie. Rozhodnutí 2009/371/SVV sice obsahuje ustanovení, která v Europolu zaručují spolehlivý režim ochrany údajů, tato ustanovení by však měla být dále rozpracována tak, aby pro Europol stanovila podmínky vyhovující požadavkům Lisabonské smlouvy, odrážela rostoucí význam Europolu, posílila práva subjektů údajů a prohloubila důvěru mezi členskými státy a Europolem, která je nezbytným předpokladem dobře fungující výměny informací. V zájmu zaručení vysoké úrovně ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů by se pravidla ochrany údajů v Europolu měla zpřísnit a měla by vycházet ze zásad stanovených nařízením (ES) č. 45/200132 nebo nástrojem nahrazujícím nařízení (ES) 45/2001, a rovněž i dalších zásad ochrany osobních údajů včetně zásady odpovědnosti, posuzování dopadů na ochranu údajů, standardního nastavení ochrany údajů a ochrany soukromí již od návrhu a ohlašování případů narušení bezpečnosti osobních údajů. Jakmile bude pro instituce a orgány EU přijat nový rámec pro ochranu údajů, měl by tento rámec platit i pro Europol. Jak se uvádí v prohlášení č. 21 připojeném ke Smlouvě, je zřejmé, že s ohledem na specifickou povahu zpracovávání osobních údajů v oblasti vymáhání práva musí být pro Europol stanovena na základě článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie zvláštní pravidla ochrany osobních údajů a jejich volného pohybu, která musí být sladěna s ostatními důležitými nástroji pro ochranu údajů v oblasti policejní spolupráce v Unii, zejména s úmluvou č. 10833 a jejím dodatkovým protokolem ze dne 8. listopadu 2001, doporučením Rady Evropy č. R(87) 1534 a robustním režimem ochrany údajů stanoveným v rámcovém rozhodnutí Rady 2008/977/SVV o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech35 [bude nahrazeno příslušnou směrnicí v okamžiku přijetí]. Nejdůležitější součástí ochrany údajů je transparentnost, protože teprve díky ní je možné uplatňovat další zásady ochrany údajů a práva na tuto ochranu. V zájmu zvýšení transparentnosti by měl mít Europol vypracovanou transparentní politiku ochrany údajů, kterou by měl být schopen snadno zpřístupnit veřejnosti, tzn. že by měl být schopen srozumitelným způsobem a jasným a jednoduchým jazykem vyložit opatření týkající se ochrany osobních údajů a dostupné prostředky umožňující subjektům údajů výkon jejich práv, a měl by rovněž uveřejnit seznam mezinárodních dohod a dohod o spolupráci, které uzavřel s třetími zeměmi, orgány Evropské unie a mezinárodními organizacemi.

___________________________

_______________________

32Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

32 Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

33 Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, Štrasburk, 28.1.1981.

33 Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, Štrasburk, 28.1.1981.

34 Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům č. R (87) 15 o používání osobních údajů v policejní oblasti, 17.9.1987.

34 Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům č. R (87) 15 o používání osobních údajů v policejní oblasti, 17.9.1987.

35Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60.

35 Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) V mezích možností by se osobní údaje měly rozlišovat podle stupně přesnosti a spolehlivosti. Měla by se rozlišovat fakta od osobních hodnocení, aby se zajistila jak ochrana jednotlivců, tak kvalita a spolehlivost informací zpracovávaných Europolem.

(33) Osobní údaje by se měly rozlišovat podle stupně přesnosti a spolehlivosti. Je nutno rozlišovat fakta od osobních hodnocení, aby se zajistila jak ochrana jednotlivců, tak kvalita a spolehlivost informací zpracovávaných Europolem.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33a) Agentura musí mít s ohledem na svou charakteristickou povahu vlastní zvláštní režim zaručující ochranu údajů, jejíž úroveň nesmí být v žádném případě nižší než úroveň zajištěná v rámci obecného režimu použitelného na Unii a její agentury. V tomto smyslu je třeba zabezpečit, aby byly změny provedené v obecných právních předpisech týkajících se ochrany údajů co nejdříve použitelné na Europol, v každém případě nejpozději do dvou let od okamžiku vstupu nových obecných právních předpisů v platnost; výše uvedené normativní přizpůsobení zvláštního režimu Europolu režimu EU týkajícímu se ochrany údajů musí být provedeno nejpozději do dvou let od okamžiku přijetí jakékoliv právní úpravy stanovené k tomuto účelu.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34) V oblasti policejní spolupráce se zpracovávají osobní údaje různých kategorií subjektů údajů. Mezi těmito údaji by měl Europol co nejjednoznačněji rozlišovat. Zejména je třeba chránit osobní údaje osob, jako jsou oběti, svědkové a osoby, které mohou poskytnout důležité informace, jakož i osobní údaje nezletilých. Proto by měl Europol zpracovávat tyto údaje, jen je-li to naprosto nezbytné pro předcházení trestné činnosti patřící mezi cíle Europolu a boj proti ní a jestliže tyto údaje doplňují jiné osobní údaje, které již Europol zpracovává.

(34) V oblasti policejní spolupráce se zpracovávají osobní údaje různých kategorií subjektů údajů. Mezi těmito údaji by měl Europol co nejjednoznačněji rozlišovat. Zejména je třeba chránit osobní údaje osob, jako jsou oběti, svědkové a osoby, které mohou poskytnout důležité informace, jakož i osobní údaje nezletilých. Proto by Europol neměl mít možnost tyto údaje zpracovávat.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) S ohledem na základní právo na ochranu osobních údajů by Europol měl uchovávat osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k plnění svých úkolů.

(35) S ohledem na základní právo na ochranu osobních údajů by Europol měl uchovávat osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k plnění svých úkolů. Nejdéle po třech letech od uložení údajů by se mělo přezkoumat, jestli je jejich další uchovávání nezbytné.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36) K zaručení bezpečnosti osobních údajů by měl Europol přijmout vhodná technická a organizační opatření.

(36) Europol musí přijmout veškerá nezbytná opatření k zaručení bezpečnosti osobních údajů.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37) Každý by měl mít právo na přístup k údajům, jež se jej týkají, a na jejich opravu, výmaz či zablokování, nejsou-li tyto údaje již dále potřebné. Práva subjektu údajů a jejich výkon by se neměly dotýkat povinností uložených Europolu a měly by podléhat omezením stanoveným tímto nařízením.

(37) Každý by měl mít právo na přístup k údajům, jež se jej týkají, a na jejich opravu, výmaz či zablokování.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38) Ochrana práv a svobod subjektů údajů vyžaduje jasné rozdělení povinností v tomto nařízení. Členské státy by měly odpovídat zejména za správnost a aktuálnost údajů předaných Europolu a za zákonnost tohoto předání. Europol by měl odpovídat za správnost a aktuálnost údajů dodávaných jinými poskytovateli údajů. Europol by měl též zajistit, aby údaje byly zpracovávány korektně a zákonným způsobem, shromažďovány a zpracovávány za konkrétním účelem, odpovídající z hlediska účelu, pro který jsou zpracovávány, byly pro něj relevantní a ve vztahu k němu přiměřené a nebyly uchovávány po dobu delší, než je pro tento účel nezbytné.

(38) Ochrana práv a svobod subjektů údajů vyžaduje jasné rozdělení povinností v tomto nařízení. Členské státy by měly odpovídat zejména za správnost a aktuálnost údajů předaných Europolu a za zákonnost tohoto předání. Europol by měl odpovídat za správnost a aktuálnost údajů dodávaných jinými poskytovateli údajů. Europol též musí zajistit, aby údaje byly zpracovávány korektně a zákonným způsobem, shromažďovány a zpracovávány za konkrétním účelem, odpovídající z hlediska účelu, pro který jsou zpracovávány, byly pro něj relevantní a ve vztahu k němu přiměřené a nebyly uchovávány po dobu delší, než je pro tento účel nezbytné.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39) Pro účely ověřování zákonnosti zpracovávání údajů, vlastní kontroly a zajištění neporušenosti a bezpečnosti údajů by měl Europol vést záznamy o shromažďování, úpravě, zveřejnění, kombinaci a výmazu osobních údajů a o přístupu k těmto údajům. Europol by měl mít povinnost spolupracovat s evropským inspektorem ochrany údajů a na žádost tyto protokoly či dokumentaci v zájmu kontroly operací zpracovávání údajů zpřístupnit.

(39) Pro účely ověřování zákonnosti zpracovávání údajů, vlastní kontroly a zajištění neporušenosti a bezpečnosti údajů by měl Europol vést záznamy o shromažďování, úpravě, zveřejnění, kombinaci a výmazu osobních údajů a o přístupu k těmto údajům. Europol povinnost spolupracovat s evropským inspektorem ochrany údajů a na žádost tyto protokoly či dokumentaci v zájmu kontroly operací zpracovávání údajů zpřístupnit.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40) Europol by měl ustanovit inspektora ochrany údajů, jenž bude nápomocen při sledování souladu s tímto nařízením. Tento inspektor ochrany údajů by měl mít takové postavení, aby mohl plnit své povinnosti a úkoly nezávisle a účinně.

(40) Europol by měl ustanovit inspektora ochrany údajů, jenž bude nápomocen při sledování souladu s tímto nařízením. Tento inspektor ochrany údajů by měl mít takové postavení, aby mohl plnit své povinnosti a úkoly nezávisle a účinně. K plnění svěřených úkolů má inspektor ochrany údajů zajištěny veškeré potřebné prostředky.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41) Vnitrostátní orgány příslušné k dohledu nad zpracováním osobních údajů by měly sledovat zákonnost zpracování osobních údajů ze strany členských států. Evropský inspektor ochrany údajů, vykonávající své funkce s naprostou nezávislostí, by měl sledovat zákonnost zpracovávání údajů prováděného Europolem.

(41) Pro zajištění ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, jak ji vyžaduje článek 8 Listiny základních práv a článek 16 Smlouvy o fungování Evropské unie je nezbytná nezávislá, transparentní, odpovědná a účinně fungující struktura dohledu, vybavená dostatečnými pravomocemi. Vnitrostátní orgány příslušné k dohledu nad zpracováním osobních údajů by měly sledovat zákonnost zpracování osobních údajů ze strany členských států. Evropský inspektor ochrany údajů, vykonávající své funkce s naprostou nezávislostí, by měl sledovat zákonnost zpracovávání údajů prováděného Europolem.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42) Evropský inspektor ochrany údajů a vnitrostátní orgány dozoru by měli spolupracovat na zvláštních případech vyžadujících účast členských států a v zájmu jednotného uplatňování tohoto nařízení v celé Unii.

(42) Je třeba zajistit, aby nad činností Europolu byl vykonáván zesílený a účinný dohled, při němž bude optimálním způsobem využíváno zdrojů a zkušeností nahromaděných na vnitrostátní i unijní úrovni. Evropský inspektor ochrany údajů a vnitrostátní orgány dozoru by měli spolupracovat na zvláštních případech vyžadujících účast členských států a v zájmu jednotného uplatňování tohoto nařízení v celé Unii. Evropský inspektor ochrany údajů může v nezbytných případech využít v rámci plnění svých povinností odborných znalostí a zkušeností vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů, a to i v rámci provádění auditů a kontrol přímo na daném místě.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43) Vzhledem k tomu, že Europol zpracovává kromě operativních osobních údajů i další osobní údaje, které nesouvisejí s žádným trestním vyšetřováním, mělo by se na zpracovávání těchto údajů vztahovat nařízení (ES) č. 45/2001.

(43) Vzhledem k tomu, že Europol zpracovává kromě operativních osobních údajů i další osobní údaje, které nesouvisejí s žádným trestním vyšetřováním, jako jsou osobní údaje pracovníků Europolu, poskytovatelů služeb či návštěvníků, mělo by se na zpracovávání těchto údajů vztahovat nařízení (ES) č. 45/2001.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44) Evropský inspektor ochrany údajů by se měl zabývat stížnostmi podanými subjekty údajů a tyto stížnosti šetřit. Šetření na základě podané stížnosti by se mělo s výhradou soudního přezkumu provést v rozsahu, jenž je v daném případě přiměřený. Evropský inspektor ochrany údajů by měl subjekt údajů v rozumné lhůtě informovat o vývoji a výsledku stížnosti.

(44) Evropský inspektor ochrany údajů by se měl zabývat stížnostmi podanými subjekty údajů a tyto stížnosti šetřit. Šetření na základě podané stížnosti by se mělo s výhradou soudního přezkumu provést v rozsahu, jenž je v daném případě nezbytný k jejímu objasnění. Evropský inspektor ochrany údajů by měl subjekt údajů okamžitě informovat o vývoji a výsledku stížnosti.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48) V zájmu zaručení toho, že Europol bude mít odpovědnou a transparentní vnitřní organizaci, je s ohledem na článek 88 Smlouvy o fungování Evropské unie nezbytné stanovit způsoby kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty, přičemž musí být patřičně zohledněna potřeba zajistit důvěrnost operativních informací.

(48) V zájmu dodržení úlohy parlamentů při monitorování evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva a politické odpovědnosti vnitrostátních parlamentů a Evropského parlamentu ohledně dodržování a výkonu jejich příslušných pravomocí v legislativním procesu je nezbytné, aby měl Europol odpovědnou a transparentní vnitřní organizaci. Za tímto účelem je s ohledem na článek 88 Smlouvy o fungování Evropské unie třeba stanovit způsoby kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty, v souladu s ustanoveními o meziparlamentní spolupráci uvedenými v hlavě II protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, přičemž musí být patřičně zohledněna potřeba zajistit důvěrnost operativních informací.

Odůvodnění

V zájmu hlubší a užší parlamentní spolupráce v oblasti činnosti Europolu stanoví společně vnitrostátní parlamenty a Evropský parlament zvláštní postupy podle hlavy II protokolu č. 1 Lisabonské smlouvy o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(50) Vzhledem k povaze úkolů Europolu a úloze výkonného ředitele může být výkonný ředitel vyzván, aby před jmenováním nebo před jakýmkoli prodloužením svého funkčního období učinil prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a odpověděl na jeho otázky. Výkonný ředitel by měl rovněž předkládat výroční zprávy Evropskému parlamentu a Radě. Evropský parlament by měl být oprávněn vyzvat výkonného ředitele, aby předložil zprávu o plnění svých úkolů.

(50) Vzhledem k povaze úkolů Europolu a úloze výkonného ředitele by měl být výkonný ředitel vyzván, aby před jmenováním nebo před jakýmkoli prodloužením svého funkčního období učinil prohlášení před skupinou pro společnou parlamentní kontrolu a odpověděl na její otázky. Výkonný ředitel by měl rovněž předkládat výroční zprávy skupině pro společnou parlamentní kontrolu a Radě. Evropský parlament by měl být oprávněn vyzvat výkonného ředitele, aby předložil zprávu o plnění svých úkolů.

Odůvodnění

Podle článku 88 Smlouvy o fungování Evropské unie musí být do tohoto nařízení zařazena parlamentní kontrola ze strany Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů. Pro tento účel se zřizuje skupina pro společnou parlamentní kontrolu, která je upravena článkem 53 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(56) Potřebná ustanovení týkající se umístění Europolu v členském státě, kde má ústředí, tj. v Nizozemsku, a zvláštní pravidla pro všechny zaměstnance Europolu a jejich rodinné příslušníky by měla být stanovena v dohodě o ústředí. Hostitelský členský stát by měl dále zajistit co nejlepší podmínky pro řádný chod Europolu, což se týká rovněž školní docházky dětí a dopravy, aby byl přitažlivý pro vysoce kvalitní lidské zdroje v co nejširším zeměpisném měřítku.

vypouští se

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(57) Europol zřízený tímto nařízením nahrazuje Europol, který byl zřízen rozhodnutím 2009/371/SVV, a akademii CEPOL, která byla zřízena rozhodnutím 2005/681/SVV, a navazuje na ně. Měl by proto být právním nástupcem pro všechny jejich smlouvy, včetně pracovních smluv, závazků a nabytého majetku. Mezinárodní dohody uzavřené Europolem zřízeným rozhodnutím 2009/371/SVV a akademií CEPOL zřízenou rozhodnutím 2005/681/SVV zůstávají v platnosti s výjimkou dohody o ústředí uzavřené akademií CEPOL.

(57) Europol zřízený tímto nařízením nahrazuje Europol, který byl zřízen rozhodnutím 2009/371/SVV, a navazuje na něj. Měl by proto být právním nástupcem pro všechny jejich smlouvy, včetně pracovních smluv, závazků a nabytého majetku. Mezinárodní dohody uzavřené Europolem zřízeným rozhodnutím 2009/371/SVV zůstávají v platnosti.

Odůvodnění

Je třeba odstranit všechny odkazy na CEPOL. Zpravodaj se totiž domnívá, že by nemělo dojít ke sloučení Europolu s akademií CEPOL.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(58) Aby Europol mohl nadále plnit úkoly Europolu zřízeného rozhodnutím 2009/371/SVV a akademie CEPOL zřízené rozhodnutím 2005/681/SVV podle svých nejlepších možností, měla by se na dobu tří let po vstupu tohoto nařízení v platnost stanovit přechodná opatření, pokud jde o správní radu, výkonného ředitele a vyčlenění části rozpočtu Europolu na vzdělávání a výcvik.

(58) Aby Europol mohl nadále plnit úkoly Europolu zřízeného rozhodnutím 2009/371/SVV podle svých nejlepších možností, měla by se stanovit přechodná opatření, pokud jde o správní radu výkonného ředitele.

Odůvodnění

Je třeba odstranit všechny odkazy na CEPOL. Zpravodaj se totiž domnívá, že by nemělo dojít ke sloučení Europolu s akademií CEPOL.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(59) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zřízení subjektu zodpovědného za spolupráci a vzdělávání a výcvik na úrovni Unie v oblasti prosazování práva, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu a účinků akce lépe dosaženo na úrovni Unie, může Rada přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(59) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zřízení subjektu zodpovědného za spolupráci na úrovni Unie v oblasti prosazování práva, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše jej může být z důvodu rozsahu a účinků akce lépe dosaženo na úrovni Unie, může Rada přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 1 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zřízení Agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva

Zřízení Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se Agentura Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) s cílem zlepšit vzájemnou spolupráci donucovacích orgánů v Evropské unii, prohlubovat a podporovat jejich činnost a vytvořit soudržnou evropskou politiku vzdělávání a výcviku.

1. Zřizuje se Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) s cílem zlepšit vzájemnou spolupráci donucovacích orgánů v Evropské unii a prohlubovat a podporovat jejich činnost.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Europol zřízený tímto nařízením nahrazuje Europol, který byl zřízen rozhodnutím 2009/371/SVV, a akademii CEPOL, která byla zřízena rozhodnutím 2005/681/SVV, a navazuje na ně.

2. Europol zřízený tímto nařízením nahrazuje Europol, který byl zřízen rozhodnutím 2009/371/SVV, a navazuje na něj.

Odůvodnění

Je třeba odstranit všechny odkazy na CEPOL. Zpravodaj se totiž domnívá, že by nemělo dojít ke sloučení Europolu s akademií CEPOL.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Europol navazuje spolupráci s jedinou národní jednotkou v každém členském státě, která bude zřízena nebo určena v souladu s článkem 7.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „příslušnými orgány členských států“ všechny policejní orgány a jiné donucovací orgány v členských státech, které jsou podle vnitrostátního práva odpovědné za předcházení trestné činnosti a boj proti ní;

a) „příslušnými orgány členských států“ všechny veřejné orgány v členských státech, které jsou podle použitelného vnitrostátního práva odpovědné za předcházení a boj proti trestné činnosti, k nimž je příslušný Europol;

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „analýzou“ shromažďování, zpracování nebo využití údajů za účelem podpory vyšetřování trestných činů;

b) „analýzou“ pečlivé zkoumání informací zaměřené na odhalení jejich významu a důležitých rysů za účelem podpory vyšetřování trestných činů a plnění veškerých dalších úkolů uvedených v článku 4;

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjektu údajů“); identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména podle identifikačního čísla nebo jednoho či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity;

i) „osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); identifikovatelnou osobou osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména podle určitého identifikátoru, například podle jména, identifikačního čísla, lokalizačních údajů, jedinečného identifikátoru nebo jednoho či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální či pohlavní identity této osoby;

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) „příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterým jsou údaje sdělovány, ať se jedná či nikoli o třetí osobu; orgány, které mohou získávat údaje v rámci zvláštního šetření, se však za příjemce nepovažují;

(k) „příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterým jsou údaje sdělovány, ať se jedná či nikoli o třetí osobu;

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n) „souhlasem subjektu údajů“ jakýkoli svobodný, výslovný a vědomý projev vůle, kterým subjekt údajů dává svolení k tomu, aby osobní údaje, které se jej týkají, byly předmětem zpracování;

(n) „souhlasem subjektu údajů“ jakýkoli svobodný, na konkrétní záležitost vázaný, výslovný a vědomý projev vůle, kterým subjekt údajů dává jednoznačné a výslovné svolení k tomu, aby osobní údaje, které se jej týkají, byly předmětem zpracování;

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Europol podporuje a posiluje činnost příslušných orgánů členských států, jakož i jejich vzájemnou spolupráci při předcházení závažné trestné činnosti dotýkající se dvou nebo více členských států, terorismu a těm formám trestné činnosti, které se dotýkají společného zájmu, jenž je předmětem některé politiky Unie, uvedeným v příloze I, a při boji proti takové trestné činnosti.

1. Cílem Europolu je podporovat a posilovat činnost příslušných orgánů členských států a jejich vzájemnou spolupráci při předcházení organizovanému zločinu, terorismu a dalším formám závažné trestné činnosti a boji proti nim ve smyslu uvedeném v příloze I, které se dotýkají dvou nebo více členských států takovým způsobem, že vyžadují společný postup těchto členských států, a to s ohledem na rozsah, význam a důsledky těchto trestných činů.

Odůvodnění

Cíle Europolu musí být jasným způsobem popsány. Návrh, podle něhož má být potřeba společného postupu vázaná na společný zájem stanovený v rámci určité politiky Unie, by mohl omezovat pravomoci Europolu v případech, kdy žádná nebo žádná formulovaná politika Unie neexistuje. Na druhé straně je vzhledem k tomu, že neexistuje žádná definice toho, co lze považovat za závažnou trestnou činnost, možné pravomoc Europolu rozšířit na případy, kdy se trestná činnost týká dvou nebo více členských států.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Europol podporuje, rozvíjí, provádí a koordinuje vzdělávací činnosti pro pracovníky donucovacích orgánů.

vypouští se

Odůvodnění

Je třeba odstranit všechny odkazy na odbornou přípravu. Zpravodaj se totiž domnívá, že by nemělo dojít ke sloučení Europolu s akademií CEPOL.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) bezodkladně sdělovat členským státům informace, které se jich týkají, a veškeré souvislosti mezi trestnými činy;

(b) prostřednictvím národních jednotek Europolu uvedených v článku 7 bezodkladně sdělovat členským státům informace, které se jich týkají, a veškeré souvislosti mezi trestnými činy;

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) vykonávané společně s příslušnými orgány členských států nebo

(i) vykonávané společně s příslušnými orgány členských států buď v rámci vyšetřování, které bylo ze strany členských států již zahájeno, nebo v návaznosti na žádost o zahájení kriminálního vyšetřování, kterou adresoval určitému členskému státu Europol, nebo

Odůvodnění

Právní rámec, ve kterém může Europol plnit tento svůj úkol, by měl být výslovně definován, tak aby bylo zřejmé, kdo nese za tyto činnosti opatření a jaké to má důsledky pro odpovědnost za ochranu zpracovávaných údajů.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) poskytovat technickou a finanční podporu členským státům při přeshraničních operacích a vyšetřování, i v rámci společných vyšetřovacích týmů;

(h) poskytovat technickou a finanční podporu členským státům při přeshraničních operacích a vyšetřování, prostřednictvím společných vyšetřovacích týmů v souladu s článkem 5;

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) podporovat, rozvíjet, provádět, koordinovat a zajišťovat vzdělávání a výcvik pracovníků donucovacích orgánů ve spolupráci se sítí vzdělávacích zařízení členských států, jak je stanoveno v kapitole III;

vypouští se

Odůvodnění

Je třeba odstranit všechny odkazy na odbornou přípravu, neboť zpravodaj se domnívá, že by nemělo dojít ke sloučení Europolu s akademií CEPOL.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) poskytovat institucím Unie zřízeným na základě hlavy V Smlouvy a Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) operativní informace o trestné činnosti a analytickou podporu v oblastech jejich působnosti;

vypouští se

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod l a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(la) napomáhat vyšetřování v členských státech, zejména předáváním veškerých příslušných informací národním jednotkám;

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Europol nevyužívá donucovacích opatření.

Odůvodnění

Tento předpis (který je převzatý z článku 88 SFEU) se vztahuje na veškeré činnosti Europolu, a je proto nutné, aby byl uveden na tomto místě, a nikoli až v následujícím článku, který se týká pouze společných vyšetřovacích týmů.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Europolu může v rozsahu stanoveném právem členských států, v nichž je společný vyšetřovací tým nasazen, napomáhat ve všech činnostech a vyměňovat informace se všemi členy společného vyšetřovacího týmu.

2. Europolu může v rozsahu stanoveném právem členských států, v nichž je společný vyšetřovací tým nasazen, napomáhat ve všech činnostech a vyměňovat informace se všemi členy společného vyšetřovacího týmu. Pracovníci Europolu se nepodílejí na uplatňování donucovacích opatření.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Účast Europolu ve společných vyšetřovacích týmech musí schválit příslušné orgány členských států, které jsou v těchto týmech zastoupeny, a poté bude potvrzena v dokumentu podepsaném ředitelem Europolu a přiloženém k příslušné dohodě o zřízení společného vyšetřovacího týmu.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. V příloze uvedené v odstavci 3a se stanoví podmínky účasti pracovníků Europolu ve společném vyšetřovacím týmu, včetně určení výsad a imunity těchto pracovníků, jakož i odpovědnosti, kterou ponesou v případě protiprávního jednání.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c. Pracovníci Europolu, kteří se účastní činnosti společného vyšetřovacího týmu, podléhají v závislosti na druhu protiprávního jednání, které by mohlo být vůči nim namířeno nebo jehož by se mohli sami dopustit, vnitrostátním právním předpisům členského státu, v němž daný společný vyšetřovací tým působí, a které jsou použitelné na členy společného vyšetřovacího týmu vykonávající obdobné funkce v tomto členském státě.

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3d. Pracovníci Europolu, kteří se účastní činnosti společného vyšetřovacího týmu, jsou oprávněni vyměňovat si s členy týmu informace pocházející ze systémů ukládání údajů v rámci Europolu. S ohledem na to, že to vyžaduje přímý kontakt, jak jej upravuje článek 7, informuje Europol současně národní jednotky Europolu ve členských státech zastoupených ve společném vyšetřovacím týmu a národní jednotky Europolu v členských státech, které poskytly informace.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3e. Informace, které získá úředník Europolu během účasti ve společném vyšetřovacím týmu, mohou být zaneseny do jakéhokoli systému Europolu pro ukládání údajů prostřednictvím národních jednotek Europolu, se souhlasem a na odpovědnost příslušného orgánu, který tyto informace poskytl.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud se Europol v určitých případech domnívá, že by mělo být zahájeno trestní vyšetřování trestného činu patřícího mezi jeho cíle, informuje o tom Eurojust.

1. V případech, kdy se Europol domnívá, že by mělo být zahájeno trestní vyšetřování trestného činu patřícího mezi jeho cíle, informuje o tom Eurojust.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Zároveň Europol požádá národní jednotky dotčených členských států zřízené na základě čl. 7 odst. 2 o zahájení, vedení nebo koordinaci trestního vyšetřování.

2. Zároveň Europol může požádat národní jednotky dotčených členských států zřízené na základě čl. 7 odst. 2 o zahájení, vedení nebo koordinaci trestního vyšetřování.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. V případě podezření, že síť a informační systém dvou nebo více členských států nebo institucí Unie se staly předmětem záměrného útoku vedeného buď ze strany určitého státu, nebo nestátního subjektu sídlícího ve třetí zemi, zahájí Europol z vlastního podnětu vyšetřování.

Odůvodnění

Účelem tohoto ustanovení je předejít situacím, kdy členské státy nepodají zprávu o záměrných útocích, a tyto útoky tak zůstanou nevyšetřeny.

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Národní jednotka neprodleně informuje Europol o zahájení vyšetřování.

3. Členské státy tyto žádosti náležitě posoudí a prostřednictví svých národních jednotek neprodleně Europol informují, zda bude vyšetřování zahájeno.

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolupracují s Europolem při plnění jeho úkolů.

1. Členské státy a Europol spolupracují při plnění jeho úkolů.

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát zřídí či určí národní jednotku, jež je styčným subjektem mezi Europolem a příslušnými orgány členských států, jakož i se vzdělávacími zařízeními pro pracovníky donucovacích orgánů. Každý členský stát pověří vedením národní jednotky jednoho příslušníka.

2. Každý členský stát stanoví či určí národní jednotku, jež je styčným orgánem mezi Europolem a příslušnými orgány jmenovanými členskými státy. Každý členský stát jmenuje vedoucího národní jednotky.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Europol může při vedení jednotlivých vyšetřování spolupracovat přímo s příslušnými orgány členských států. V takovém případě o tom neprodleně informuje národní jednotku a poskytne jí duplikát všech informací vyměněných v průběhu přímých kontaktů mezi ním a příslušnými orgány.

4. Národní jednotka je jediným styčným subjektem mezi Europolem a příslušnými orgány členských států. Avšak Europol může spolupracovat přímo s příslušnými orgány členských států v rámci jednotlivých vyšetřování, která tyto orgány vedou v případech, kdy může tento přímý kontakt přinést přidanou hodnotu, pokud jde o úspěch vyšetřování a v souladu s vnitrostátními právními předpisy. O potřebě takového přímého kontaktu informuje Europol předem národní jednotku. Jakmile je to možné, dodá Europol duplikát informací předaných v rámci těchto přímých kontaktů.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy, prostřednictvím svých národních jednotek či příslušného orgánu, zejména:

5. Členské státy prostřednictvím svých národních jednotek zejména:

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) dodávají Europolu informace nezbytné pro plnění jeho cílů. Mimo jiné Europolu bezodkladně poskytnou informace týkající se oblastí trestné činnosti považovaných Unií za prioritní. Dále mu poskytují duplikát dvoustranných či vícestranných výměn s jiným členským státem či členskými státy, pokud se tyto výměny týkají trestného činu patřícího mezi cíle Europolu;

(a) z vlastního podnětu dodávají Europolu informace a údaje nezbytné k výkonu jeho funkcí a k plnění požadavků Europolu týkajících se informování, poskytování údajů a poradenství;

 

Aniž je dotčen výkon odpovědnosti členských států týkající se udržování práva a pořádku a zajištění vnitřní bezpečnosti, není národní jednotka v konkrétním případě povinna poskytnout operativní a jiné informace, pokud by to znamenalo:

 

i) poškození zásadních zájmů národní bezpečnosti;

 

ii) ohrožení úspěchu probíhajícího vyšetřování nebo bezpečnosti osob; nebo

 

iii) vyzrazení informací týkajících se organizací nebo zvláštních zpravodajských činností v oblasti státní bezpečnosti.

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zajišťují účinnou komunikaci a spolupráci všech příslušných orgánů členských států a vzdělávacích zařízení pro pracovníky donucovacích orgánů v členských státech s Europolem;

(b) zajišťují účinnou komunikaci a spolupráci všech příslušných orgánů s Europolem;

Odůvodnění

Je třeba odstranit všechny odkazy na odbornou přípravu, neboť zpravodaj se domnívá, že by nemělo dojít ke sloučení Europolu s akademií CEPOL.

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) zvyšují informovanost o činnosti Europolu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) žádají Europol o poskytnutí relevantních informací, které by mohly napomoci vyšetřování vedenému jmenovanými příslušnými orgány;

Odůvodnění

Mezi funkce, které plní národní jednotky, by měla být zařazena také možnost požádat Europol o poskytnutí informací, které tyto jednotky potřebují k svému vyšetřování, což posílí vzájemnou spolupráci mezi Europolem a členskými státy.

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb) zajišťují účinnou komunikaci a spolupráci s příslušnými orgány

Odůvodnění

V souladu s čl. 7 odst. 4 jsou národní jednotky povinny zajistit účinnou komunikaci a spolupráci s příslušnými orgány, neboť představují styčný bod mezi Europolem a členskými státy.

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc) zaručují zákonnost každé výměny informací mezi nimi a Europolem.

Odůvodnění

Tato nová pravomoc přispěje k posílení spolehlivého systému ochrany údajů, jež je zaveden tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Členské státy zajistí minimální úroveň bezpečnosti u všech systémů používaných pro spojení s Europolem.

9. Členské státy zajistí co nejvyšší úroveň bezpečnosti u všech systémů používaných pro spojení s Europolem.

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Styční důstojníci napomáhají při výměně informací mezi Europolem a svými členskými státy.

3. Styční důstojníci předávají informace svých národních jednotek Europolu a informace Europolu národním jednotkám.

Odůvodnění

V souladu s ostatními články by mělo být v tomto článku upřesněno, že styčný bod mezi členskými státy a Europolem představují národní jednotky.

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Styční důstojníci napomáhají v souladu s vnitrostátním právem při výměně informací mezi svými členskými státy a styčnými důstojníky z jiných členských států. Infrastrukturu Europolu lze v souladu s vnitrostátním právem pro takové dvojstranné výměny použít i v případě trestných činů nespadajících do působnosti Europolu. Práva a povinnosti styčných důstojníků ve vztahu k Europolu určí správní rada.

4. Styční důstojníci napomáhají v souladu s vnitrostátním právem při výměně informací mezi svými členskými státy a styčnými důstojníky z jiných členských států. Infrastrukturu Europolu lze v souladu s vnitrostátním právem pro takové dvojstranné výměny použít i v případě trestných činů nespadajících do působnosti Europolu. Práva a povinnosti styčných důstojníků ve vztahu k Europolu určí správní rada. Všechny tyto výměny informací probíhají v souladu s unijními a vnitrostátními předpisy, zejména s rámcovým rozhodnutím Rady 2008/977/SVV či případně směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES. Údaje, které obdrží na základě tohoto ustanovení, může Europol zpracovávat jen tehdy, je-li jej možné v souladu s vnitrostátními či unijními právními předpisy považovat za jejich zákonného příjemce.

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Kapitola III

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ÚKOLY TÝKAJÍCÍ SE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIKU PRACOVNÍKŮ DONUCOVACÍCH ORGÁNŮ

vypouští se

Článek 9

 

Akademie Europolu

 

1. Útvar Europolu s názvem Akademie Europolu, zřízený tímto nařízením, podporuje, rozvíjí, provádí a koordinuje vzdělávání a výcvik pracovníků donucovacích orgánů zaměřené především na oblasti boje proti závažné trestné činnosti dotýkající se dvou a více členských států a terorismu, na řízení vysoce rizikových akcí s potenciálem narušení veřejného pořádku a vysoce rizikových sportovních akcí, na strategické plánování a velení nevojenským misím Unie i na rozvoj vůdčích schopností a jazykových znalostí pracovníků donucovacích orgánů, a zejména:

 

a) zvyšuje informovanost:

 

i) o mezinárodních a unijních nástrojích pro spolupráci v oblasti prosazování práva;

 

ii) o institucích Unie, zejména Europolu, Eurojustu a agentuře Frontex, o jejich fungování a úloze;

 

iii) o justičních prvcích spolupráce v oblasti prosazování práva a o možnostech přístupu k informačním kanálům v praxi;

 

b) podporuje rozvoj regionální a dvoustranné spolupráce členských států mezi sebou a členských států s třetími zeměmi;

 

c) zabývá se konkrétními oblastmi trestné činnosti či policejní činnosti, v nichž může mít vzdělávání a výcvik na úrovni Unie přínos;

 

d) vypracovává zvláštní společné učební osnovy pro pracovníky donucovacích orgánů s cílem připravit je na účast v civilních misích Unie;

 

e) poskytuje členským státům podporu při dvoustranných činnostech, jejichž cílem je budování kapacit donucovacích orgánů v třetích zemích;

 

f) připravuje školitele a podílí se na zlepšování a výměně osvědčených pedagogických postupů.

 

2. Akademie Europolu vytváří a pravidelně upravuje výukové nástroje a metodiky, jež uplatňuje v rámci celoživotního učení s cílem zlepšit dovednosti pracovníků donucovacích orgánů. Akademie Europolu hodnotí výsledky těchto činností v zájmu zvýšení jejich kvality, soudržnosti a účinnosti v budoucnosti.

 

Článek 10

 

Úkoly Akademie Europolu

 

1. Akademie Europolu připravuje víceleté analýzy strategických vzdělávacích potřeb a víceleté vzdělávací programy.

 

2. Akademie Europolu rozvíjí a zajišťuje vzdělávací činnosti a vzdělávací nástroje, například:

 

a) kurzy, semináře, konference, internetové a e-learningové kurzy;

 

b) společné učební osnovy týkající se zvyšování informovanosti, řešení nedostatků anebo společného postupu proti přeshraničním kriminálním jevům;

 

c) vzdělávací moduly odstupňované dle náročnosti či podle míry dovedností požadovaných cílovou skupinou a zaměřené na vymezenou zeměpisnou oblast, na určitou oblast trestné činnosti nebo na určitý soubor profesních dovedností;

 

d) výměnné programy a programy vysílání pracovníků donucovacích orgánů v rámci vzdělávání a výcviku zaměřených na operační praxi.

 

3. V zájmu soudržné evropské politiky vzdělávání a výcviku jako součásti podpory civilních misí a budování kapacit v třetích zemích Akademie Europolu:

 

a) posuzuje význam stávajících politik a iniciativ na poli vzdělávání a výcviku pracovníků donucovacích orgánů s evropským rozměrem;

 

b) vytváří a poskytuje vzdělávání a výcvik při přípravě pracovníků donucovacích orgánů členských států na účast v civilních misích, jehož cílem je mimo jiné vybavit tyto pracovníky příslušnými jazykovými znalostmi;

 

c) vytváří a poskytuje vzdělávání a výcvik pracovníkům donucovacích orgánů třetích zemí, zejména ze zemí, které se ucházejí o přistoupení k Evropské unii;

 

d) podle platných priorit Unie spravuje finanční prostředky Unie vyhrazené na zahraniční pomoc s cílem pomáhat třetím zemím při budování kapacit v příslušných oblastech politiky.

 

4. Akademie Europolu prosazuje vzájemné uznávání vzdělávání a výcviku donucovacích orgánů v členských státech a související evropské normy kvality.

 

Článek 11

 

Výzkum s významem pro vzdělávání a výcvik

 

1. Akademie Europolu se účastní výzkumu s významem pro vzdělávací činnosti popsané v této kapitole.

 

2. Akademie Europolu prosazuje a vytváří partnerství s institucemi Unie a s veřejnými a soukromými akademickými institucemi a podporuje vytváření silnějších partnerství mezi vysokými školami a školicími zařízeními pro pracovníky donucovacích orgánů v členských státech.

 

Odůvodnění

Je třeba odstranit všechny odkazy na vzdělávání a výcvik. Zpravodaj se totiž domnívá, že by nemělo dojít ke sloučení Europolu s akademií CEPOL. Proto by měla být vypuštěna celá kapitola III.

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Článek 12 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) z vědeckého výboru pro vzdělávání v souladu s článkem 20;

vypouští se

Odůvodnění

Vědecký výbor se zřizuje v důsledku sloučení Europolu s CEPOL, a vzhledem k tomu, že zpravodaj považuje toto sloučení za nežádoucí, je namístě vypustit uvedené písmeno c).

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Článek 12 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) případně z výkonné rady v souladu s články 21 a 22.

vypouští se

Odůvodnění

Zpravodaj se domnívá, že s ohledem na zaručení transparentnosti a vnitřní demokracie Europolu by neměla existovat možnost ustavení výkonné rady.

Pozměňovací návrh   92

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Správní rada je složena z jednoho zástupce každého členského státu a dvou zástupců Komise, přičemž všichni mají hlasovací právo.

1. Správní rada je složena z jednoho zástupce každého členského státu a jednoho zástupce Komise, přičemž všichni mají hlasovací právo.

Odůvodnění

Každý členský stát má ve správní radě pouze jednoho zástupce. V zájmu nestrannosti se tedy považuje za vhodnější, aby i Komise byla zastoupena pouze jedním členem.

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Zasedání správní rady se jako pozorovatel může účastnit zástupce skupiny pro společnou parlamentní kontrolu. Tento zástupce nemá hlasovací právo.

Pozměňovací návrh   94

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Každý člen správní rady je zastupován náhradníkem, jenž je jmenován na základě svých zkušeností s řízením organizací veřejného či soukromého sektoru a znalostí vnitrostátní politiky vzdělávání a výcviku pracovníků donucovacích orgánů. Náhradník vystupuje jako řádný člen ve všech záležitostech týkajících se vzdělávání a výcviku pracovníků donucovacích orgánů. Náhradník zastupuje řádného člena v jeho nepřítomnosti. Řádný člen zastupuje náhradníka v jeho nepřítomnosti ve všech záležitostech týkajících se vzdělávání a výcviku pracovníků donucovacích orgánů.

3. Každý člen správní rady je zastupován náhradníkem, kterého jmenuje řádný člen na základě kritérií uvedených v čl. 13 odst. 2. Náhradník zastupuje řádného člena v jeho nepřítomnosti.

Odůvodnění

Bylo by účinnější, kdyby náhradníka jmenoval přímo daný řádný člen správní rady.

Pozměňovací návrh   95

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V zájmu kontinuity práce správní rady se všechny strany zastoupené v této radě snaží omezit obměnu svých zástupců. Všechny strany usilují o vyvážené zastoupení žen a mužů ve správní radě.

4. Všechny strany zastoupené v této radě usilují o vyvážené zastoupení žen a mužů ve správní radě.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že členy správní rady volí členské státy, je nutné vypustit první pododstavec tohoto článku.

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Funkční období řádných členů a náhradníků je čtyřleté. Toto období lze prodloužit. Po uplynutí svého funkčního období nebo v případě odstoupení zastávají členové svou funkci až do okamžiku, kdy jsou znovu jmenováni nebo kdy jsou nahrazeni.

5. Délku funkčního období řádných členů a náhradníků určí členský stát, který je jmenoval.

Odůvodnění

Každý stát volí svého zástupce do správní rady, a aby byl tento systém jednotný, délku funkčního období daného zástupce určí vždy členský stát, který jej jmenoval.

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Předseda je podporován sekretariátem správní rady. Sekretariát zejména:

 

a) úzce a nepřetržitě pomáhá při organizaci, koordinaci a zajišťování souladu práce správní rady. V odpovědnosti předsedy a podle jeho pokynů

 

b) poskytuje správní radě administrativní podporu nezbytnou k plnění jejích úkolů.

Odůvodnění

Zkušenosti prokázaly užitečnost sekretariátu správní rady, a proto by měl být zachován.

Pozměňovací návrh   98

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b. Každý člen správní rady na začátku svého funkčního období předloží prohlášení o svých zájmech.

Pozměňovací návrh   99

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) schvaluje souhrnnou výroční zprávu o činnosti Europolu a zasílá ji do 1. července následujícího roku Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům. Souhrnná výroční zpráva o činnosti se zveřejní;

d) schvaluje souhrnnou výroční zprávu o činnosti Europolu, zasílá ji a předkládá skupině pro společnou parlamentní kontrolu a předává Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům a evropskému inspektoru ochrany údajů, a to do 1. července následujícího roku. Souhrnná výroční zpráva o činnosti se zveřejní;

Pozměňovací návrh              100

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) přijímá strategii boje proti podvodům, která je úměrná rizikům podvodu a zohledňuje náklady a přínosy opatření, jež mají být provedena;

vypouští se

Odůvodnění

Pravomoci Europolu by neměly být překračovány a propojovány s pravomocemi OLAF.

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) přijímá pravidla pro předcházení konfliktům zájmů dotýkajících se jejích členů a členů vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik a pro řešení těchto konfliktů;

h) přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů u svých členů;

Pozměňovací návrh   102

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) v souladu s odstavcem 2 vykonává ve vztahu k zaměstnancům Europolu pravomoci, které služební řád svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a které pracovní řád ostatních zaměstnanců svěřuje orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy („pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování“);

vypouští se

Odůvodnění

Tyto úkoly by měly být v souladu s platným právním rámcem vyhrazeny výkonnému řediteli. Tomu odpovídá i pozměňovací návrh k čl. 19 písm. ka) (novému).

Pozměňovací návrh   103

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) přijímá vhodná prováděcí pravidla k provedení služebního řádu a pracovního řádu ostatních zaměstnanců v souladu s článkem 110 služebního řádu;

j) na návrh ředitele přijímá vhodná prováděcí pravidla k provedení služebního řádu a pracovního řádu ostatních zaměstnanců v souladu s článkem 110 služebního řádu;

Pozměňovací návrh   104

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n) jmenuje členy vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik;

vypouští se

Odůvodnění

Vědecký výbor byl zřízen v důsledku sloučení Europolu s CEPOL, a vzhledem k tomu, že zpravodaj považuje toto sloučení za nežádoucí, je namístě vypustit uvedené písmeno n).

Pozměňovací návrh   105

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o) přijímá vhodná následná opatření na základě zjištění a doporučení plynoucích z vnitřních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i z vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF);

o) přijímá vhodná následná opatření na základě zjištění a doporučení plynoucích z vnitřních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i z vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a evropského inspektora ochrany údajů;

Pozměňovací návrh   106

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. p

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

p) přijímá veškerá rozhodnutí týkající se vytvoření vnitřní struktury Europolu a případných změn této struktury;

vypouští se

Odůvodnění

Tomu odpovídá i pozměňovací návrh k čl. 19 písm. kb) (novému).

Pozměňovací návrh   107

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. q a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

qa) jmenuje inspektora ochrany údajů, který je ve výkonu svých funkcí nezávislý na správní radě a odpovědný za vytváření a správu systémů zpracování údajů;

Pozměňovací návrh   108

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Správní rada může na základě návrhu podaného evropským inspektorem ochrany údajů v souladu s čl. 46 odst. 3 písm. f) dvoutřetinovou většinou svých členů dočasně nebo trvale zakázat zpracování určitých údajů;

Odůvodnění

Tomuto pozměňovacímu návrhu odpovídá návrh k čl. 46 odst. 3 písm. f), podle něhož má mít evropský inspektor ochrany údajů právo navrhnout dočasný nebo trvalý zákaz zpracování určitých údajů.

Pozměňovací návrh   109

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Správní rada přijme podle článku 110 služebního řádu rozhodnutí na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, kterým přenese příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a kterým stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí pozastaveno. Výkonný ředitel je oprávněn přenést tyto pravomoci na další osoby.

vypouští se

Pokud to vyžadují výjimečné okolnosti, může správní rada rozhodnutím dočasně pozastavit přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a pravomocí, které výkonný ředitel přenesl na další osoby, a může tyto pravomoci vykonávat sama nebo je může přenést na jednoho ze svých členů nebo na jiného zaměstnance než na výkonného ředitele.

 

Odůvodnění

Tyto úkoly by měly být vyhrazeny výkonnému řediteli. Tomu odpovídají i pozměňovací návrhy k čl. 19 odst. 5 písm. k a (novému) a k čl. 22 odst. 3. vypouští se

Pozměňovací návrh   110

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Správní rada každoročně schválí do 30. listopadu roční pracovní program na základě návrhu předloženého výkonným ředitelem a s přihlédnutím ke stanovisku Komise. Program předá Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

1. Správní rada každoročně schválí nejpozději do 30. listopadu roční pracovní program na základě návrhu předloženého výkonným ředitelem a předloženém skupině pro společnou parlamentní kontrolu a s přihlédnutím ke stanovisku Komise. Program předá skupině pro společnou parlamentní kontrolu, Radě, Komisi, vnitrostátním parlamentům a evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   111

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Roční pracovní program obsahuje podrobné cíle a předpokládané výsledky včetně ukazatelů výkonnosti. Obsahuje také popis financovaných činností a vymezuje finanční a lidské zdroje přidělené na každou činnost podle zásad sestavování a řízení rozpočtu podle činností. Roční pracovní program musí být v souladu s víceletým pracovním programem uvedeným v odstavci 4. Jasně popíše úkoly, které byly oproti předcházejícímu rozpočtovému roku přidány, změněny či zrušeny.

2. Roční pracovní program obsahuje podrobné cíle a předpokládané výsledky včetně ukazatelů výkonnosti. Obsahuje také popis financovaných činností a vymezuje finanční a lidské zdroje přidělené na každou činnost podle zásad sestavování a řízení rozpočtu podle činností. Roční pracovní program musí být podřízen víceletému pracovnímu programu uvedenému v odstavci 4. Jasně popíše úkoly, které byly oproti předcházejícímu rozpočtovému roku přidány, změněny či zrušeny.

Pozměňovací návrh   112

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každá podstatná změna ročního pracovního programu se schvaluje stejným postupem jako původní roční pracovní program. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na výkonného ředitele.

Změny ročního pracovního programu se schvalují stejným postupem jako původní roční pracovní program. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na výkonného ředitele.

Pozměňovací návrh   113

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Schválený víceletý pracovní program se předloží Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Schválený víceletý pracovní program se předá a předloží skupině pro společnou parlamentní kontrolu, Radě, Komisi, vnitrostátním parlamentům a evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   114

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada také schválí víceletý pracovní program a každoročně jej aktualizuje do 30. listopadu s přihlédnutím ke stanovisku Komise a po poradě s Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty.

Správní rada také schválí víceletý pracovní program a každoročně jej aktualizuje do 30. listopadu s přihlédnutím ke stanovisku Komise a po poradě s Evropským parlamentem, vnitrostátními parlamenty a evropským inspektorem ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   115

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Funkční období předsedy a místopředsedy činí čtyři roky. Toto období lze jednou prodloužit. Skončí-li však jejich členství ve správní radě v průběhu jejich funkčního období, zaniká týmž dnem bez dalšího též jejich funkce předsedy či místopředsedy.

2. Funkční období předsedy a místopředsedy činí pět let. Toto období lze jednou prodloužit. Skončí-li však jejich členství ve správní radě v průběhu jejich funkčního období, zaniká týmž dnem bez dalšího též jejich funkce předsedy či místopředsedy.

Odůvodnění

Je konzistentnější a lepší zachovat pětileté období,stejné jako u výkonného ředitele, jelikož jejich vzájemné vztahy by měly mít určitou trvalost, což může zlepšit fungování Europolu.

Pozměňovací návrh   116

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Zasedání správní rady se jako pozorovatel může účastnit zástupce skupiny pro společnou parlamentní kontrolu.

Pozměňovací návrh   117

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny čl. 14 odst. 1 písm. a), b) a c), čl. 16 odst. 1 a čl. 56 odst. 8, přijímá správní rada rozhodnutí většinou svých členů.

1. Aniž jsou dotčeny čl. 14 odst. 1 první pododstavec písm. a), b) a c) a čl. 14 odst. 1 pododstavec 1a, čl. 16 odst. 1 a čl. 56 odst. 8, přijímá správní rada rozhodnutí většinou svých členů.

Pozměňovací návrh   118

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Zástupce skupiny pro společnou parlamentní kontrolu se hlasování neúčastní.

Pozměňovací návrh   119

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Výkonný ředitel podává Evropskému parlamentu zprávy o plnění svých úkolů, je-li o to požádán. Rada může výkonného ředitele vyzvat, aby o plnění svých úkolů předložil zprávu.

3. Výkonný ředitel předstupuje pravidelně před skupinu pro společnou parlamentní kontrolu a podává zprávy o plnění svých úkolů, je-li o to požádán. Rada může výkonného ředitele vyzvat, aby o plnění svých úkolů předložil zprávu

Pozměňovací návrh   120

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) přípravu ročního pracovního programu a víceletého pracovního programu a jejich předložení správní radě po konzultaci s Komisí;

c) přípravu ročního pracovního programu a víceletého pracovního programu a jejich předložení správní radě, s přihlédnutím ke stanovisku Komise;

Odůvodnění

Jak je stanoveno i v čl. 15 odst. 1 a čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení, v rámci konzultace s Komisí musí být vypracováno také stanovisko.

Pozměňovací návrh   121

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 5 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) vypracování strategie Europolu pro boj proti podvodům a její předložení správní radě ke schválení;

h) vypracování strategické analýzy pro boj proti podvodům a strategie na předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů Europolu a předložení těchto strategií správní radě ke schválení;

Odůvodnění

Jedná se o interní zásady a doporučení.

Pozměňovací návrh   122

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 5 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) přípravu návrhu víceletého plánu personální politiky a jeho předložení správní radě po konzultaci s Komisí;

k) přípravu návrhu víceletého plánu personální politiky a jeho předložení správní radě, s přihlédnutím ke stanovisku Komise;

Odůvodnění

V rámci konzultace s Komisí musí být vypracováno také stanovisko.

Pozměňovací návrh   123

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 5 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka) aniž jsou dotčena ustanovení čl. 14 odst. 1 písm. j), vykonává ve vztahu k zaměstnancům Europolu, pravomoci, které služební řád úředníků Evropských společenství svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a které pracovní řád ostatních zaměstnanců Společenství svěřuje orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy („pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování“);

Odůvodnění

Pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování by měly být v souladu s platnými právním rámcem ponechány výkonnému řediteli. Tomu odpovídají pozměňovací návrhy k čl. 14 odst. 1 písm. i) a k čl. 14 odst. 2.

Pozměňovací návrh   124

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 5 – písm. k b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kb) přijímá veškerá rozhodnutí týkající se vytvoření vnitřní struktury Europolu a případných změn této struktury;

Odůvodnění

Tomu odpovídá pozměňovací návrh k čl. 14 odst. 1 písm. p).

Pozměňovací návrh   125

Návrh nařízení

Oddíl 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ODDÍL 3

vypouští se

VĚDECKÝ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK

 

Článek 20

 

Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik

 

1. Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik je nezávislým poradním orgánem, který zaručuje a usměrňuje vědeckou kvalitu činnosti Europolu v oblasti vzdělávání a výcviku. Výkonný ředitel proto zapojí vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik již do počáteční fáze přípravy všech dokumentů uvedených v článku 15 v rozsahu, v jakém se týkají vzdělávání a výcviku.

 

2. Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik se skládá z jedenácti členů dosahujících nejvyšší akademické či profesní úrovně v oblastech, na které vztahuje kapitola III tohoto nařízení. Správní rada jmenuje členy výboru na základě transparentní výzvy k podání žádostí a výběrového řízení zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie. Členové správní rady nesmí být členy vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik. Členové vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik jsou nezávislí. Nevyžadují ani nepřijímají pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu.

 

3. Seznam členů vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik zveřejní Europol na své internetové stránce a průběžně jej aktualizuje.

 

4. Funkční období členů vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik je pět let. Nelze jej prodloužit a členové výboru mohou být odvoláni, pokud nesplňují podmínku nezávislosti.

 

5. Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik volí předsedu a místopředsedu na funkční období pěti let. Stanoviska přijímá prostou většinou. Svolává jej jeho předseda až čtyřikrát ročně. V případě potřeby svolá předseda mimořádné zasedání z vlastního podnětu, nebo na žádost nejméně čtyř členů výboru.

 

6. Výkonný ředitel, zástupce výkonného ředitele pro vzdělávání a výcvik nebo osoby, které je zastupují, se mohou účastnit zasedání jako pozorovatelé bez hlasovacího práva.

 

7. Vědeckému výboru pro vzdělávání a výcvik je nápomocen tajemník, což je zaměstnanec Europolu určený výborem a jmenovaný výkonným ředitelem.

 

8. Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik zejména:

 

a) poskytuje poradenství výkonnému řediteli a zástupci výkonného ředitele pro vzdělávání a výcvik při přípravě ročního pracovního programu a jiných strategických dokumentů, aby byla zaručena jejich vědecká kvalita a soulad s příslušnými odvětvovými politikami a prioritami Unie;

 

b) vypracovává nezávislá stanoviska pro správní radu a poskytuje jí poradenství o záležitostech ve své působnosti;

 

c) vypracovává nezávislá stanoviska a poskytuje poradenství o kvalitě učebních osnov, používaných výukových metodách, možnostech výuky a vědeckém vývoji;

 

d) na žádost správní rady, výkonného ředitele či zástupce výkonného ředitele pro vzdělávání a výcvik poskytuje veškeré další poradenství o vědeckých aspektech vzdělávací činnosti Europolu.

 

9. Na roční rozpočet vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik se vyčlení zvláštní rozpočtová položka Europolu.

 

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že vědecký výbor se zřizuje v důsledku sloučení Europolu s CEPOL, a vzhledem k tomu, že zpravodaj považuje toto sloučení za nežádoucí, je namístě vypustit článek 20.

Pozměňovací návrh   125

Návrh nařízení

Oddíl 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ODDÍL 3

vypouští se

VĚDECKÝ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK

 

Článek 20

 

Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik

 

1. Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik je nezávislým poradním orgánem, který zaručuje a usměrňuje vědeckou kvalitu činnosti Europolu v oblasti vzdělávání a výcviku. Výkonný ředitel proto zapojí vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik již do počáteční fáze přípravy všech dokumentů uvedených v článku 15 v rozsahu, v jakém se týkají vzdělávání a výcviku.

 

2. Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik se skládá z jedenácti členů dosahujících nejvyšší akademické či profesní úrovně v oblastech, na které vztahuje kapitola III tohoto nařízení. Správní rada jmenuje členy výboru na základě transparentní výzvy k podání žádostí a výběrového řízení zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie. Členové správní rady nesmí být členy vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik. Členové vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik jsou nezávislí. Nevyžadují ani nepřijímají pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu.

 

3. Seznam členů vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik zveřejní Europol na své internetové stránce a průběžně jej aktualizuje.

 

4. Funkční období členů vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik je pět let. Nelze jej prodloužit a členové výboru mohou být odvoláni, pokud nesplňují podmínku nezávislosti.

 

5. Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik volí předsedu a místopředsedu na funkční období pěti let. Stanoviska přijímá prostou většinou. Svolává jej jeho předseda až čtyřikrát ročně. V případě potřeby svolá předseda mimořádné zasedání z vlastního podnětu, nebo na žádost nejméně čtyř členů výboru.

 

6. Výkonný ředitel, zástupce výkonného ředitele pro vzdělávání a výcvik nebo osoby, které je zastupují, se mohou účastnit zasedání jako pozorovatelé bez hlasovacího práva.

 

7. Vědeckému výboru pro vzdělávání a výcvik je nápomocen tajemník, což je zaměstnanec Europolu určený výborem a jmenovaný výkonným ředitelem.

 

8. Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik zejména:

 

a) poskytuje poradenství výkonnému řediteli a zástupci výkonného ředitele pro vzdělávání a výcvik při přípravě ročního pracovního programu a jiných strategických dokumentů, aby byla zaručena jejich vědecká kvalita a soulad s příslušnými odvětvovými politikami a prioritami Unie;

 

b) vypracovává nezávislá stanoviska pro správní radu a poskytuje jí poradenství o záležitostech ve své působnosti;

 

c) vypracovává nezávislá stanoviska a poskytuje poradenství o kvalitě učebních osnov, používaných výukových metodách, možnostech výuky a vědeckém vývoji;

 

d) na žádost správní rady, výkonného ředitele či zástupce výkonného ředitele pro vzdělávání a výcvik poskytuje veškeré další poradenství o vědeckých aspektech vzdělávací činnosti Europolu.

 

9. Na roční rozpočet vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik se vyčlení zvláštní rozpočtová položka Europolu.

 

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že vědecký výbor se zřizuje v důsledku sloučení Europolu s CEPOL, a vzhledem k tomu, že zpravodaj považuje toto sloučení za nežádoucí, je namístě vypustit článek 20.

Pozměňovací návrh   126

Návrh nařízení

Oddíl 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ODDÍL 4

vypouští se

VÝKONNÁ RADA

 

Článek 21

 

Zřízení

 

Správní rada může zřídit výkonnou radu.

 

Článek 22

 

Funkce a organizace

 

1. Výkonná rada je nápomocna správní radě.

 

2. Výkonná rada plní následující funkce:

 

a) připravuje rozhodnutí přijímaná správní radou;

 

b) společně se správní radou přijímá vhodná následná opatření na základě zjištění a doporučení plynoucích z interních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i na základě zpráv o vyšetřování a souvisejících doporučení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF);

 

c) je nápomocna výkonnému řediteli, aniž jsou dotčeny jeho funkce vymezené v článku 19, a poskytuje mu poradenství při provádění rozhodnutí správní rady s cílem posílit dozor nad správním a rozpočtovým řízením.

 

3. Je-li to z naléhavých důvodů nezbytné, může výkonná rada přijmout určitá prozatímní rozhodnutí jménem správní rady, zejména ve věcech administrativního řízení, včetně pozastavení přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování.

 

4. Výkonnou radu tvoří předseda správní rady, jeden zástupce Komise ve správní radě a tři další členové jmenovaní správní radou z řad jejích členů. Předseda správní rady je zároveň předsedou výkonné rady. Výkonný ředitel se účastní zasedání výkonné rady, avšak nemá hlasovací právo.

 

5. Funkční období členů výkonné rady je čtyři roky. Funkční období členů výkonné rady končí v okamžiku, kdy končí jejich členství ve správní radě.

 

6. Řádná zasedání výkonné rady se konají nejméně jednou za tři měsíce. Dále se výkonná rada schází na mimořádných zasedáních z podnětu předsedy nebo na návrh svých členů.

 

7. Výkonná rada se řídí jednacím řádem přijatým správní radou.

 

Odůvodnění

Zpravodaj se domnívá, že s ohledem na zaručení transparentnosti a vnitřní demokracie Europolu není nutné ustavit výkonnou radu.

Pozměňovací návrh   127

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Europol může získávat a zpracovávat informace, včetně osobních údajů, z vnitrostátních či mezinárodních informačních systémů nebo z informačních systémů Unie i prostřednictvím přímého elektronického přístupu, je-li povolen právními nástroji Unie nebo mezinárodními či vnitrostátními právními nástroji. Pokud příslušná ustanovení právních nástrojů Unie nebo mezinárodních či vnitrostátních právních nástrojů obsahují přísnější pravidla pro přístup a využití těchto informací než toto nařízení, řídí se přístup a využití těchto údajů Europolem jimi. Přístup k těmto informačním systémům se udělí pouze řádně zmocněným zaměstnancům Europolu v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů.

3. Europol může získávat a zpracovávat informace, včetně osobních údajů, z mezinárodních informačních systémů, z vnitrostátních informačních systémů nebo z informačních systémů Unie i prostřednictvím elektronického přístupu, je-li povolen právními nástroji Unie nebo mezinárodními či vnitrostátními právními nástroji a lze-li prokázat nezbytnost a přiměřenost udělení tohoto přístupu s ohledem na plnění úkolu spadajícího do pravomoci Europolu. Pokud příslušná ustanovení právních nástrojů Unie nebo mezinárodních či vnitrostátních právních nástrojů obsahují přísnější pravidla pro přístup a využití těchto informací než toto nařízení, řídí se přístup a využití těchto údajů Europolem jimi.

 

Tato ustanovení vymezí cíle, kategorie osobních údajů a účely, prostředky a postup pro získávání a zpracování informací, dodržující příslušné zásady a právní předpisy o ochraně údajů. Přístup k těmto informačním systémům se udělí pouze řádně zmocněným zaměstnancům Europolu v rozsahu zcela nezbytném a přiměřeném pro plnění jejich úkolů.

Pozměňovací návrh  128

Návrh nařízení

Článek 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V rozsahu nezbytném pro dosažení cílů stanovených v čl. 3 odst. 1 a 2 zpracovává Europol informace, včetně osobních údajů, pouze za účelem:

1. V rozsahu nezbytném pro dosažení cílů stanovených v čl. 3 může Europol zpracovávat informace, včetně osobních údajů.

 

Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze za účelem:

a) křížové kontroly s cílem nalézt souvislosti mezi informacemi;

a) křížové kontroly s cílem nalézt souvislosti nebo jiné důležité spojitosti mezi informacemi omezenými na:

 

i) osoby, které jsou podezřelé ze spáchání trestného činu, jenž spadá do působnosti Europolu, nebo z účasti na takovém trestném činu nebo které byly za spáchání takového činu či účasti na něm odsouzeny,

 

ii) osoby, u nichž se má na základě konkrétních podkladů nebo oprávněných důvodů za to, že spáchají trestné činy;

b) analýz strategické či tematické povahy;

b) analýz strategické či tematické povahy;

c) operativních analýz v určitých případech.

c) operativních analýz v určitých případech.

 

Tyto úkoly se provedou na základě následujících kritérií:

 

– kontroly podle písm. a) se provedou v souladu s nezbytnými zárukami na ochranu osobních údajů a poskytnou zejména dostatečné zdůvodnění žádostí o údaje a jejich účelu. Musí být přijata nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pouze orgány, které původně odpovídají za shromažďování údajů, je mohly následně změnit;

 

– ve všech případech uvedených pod písm. c), kdy se provádí operační analýza, platí tyto zvláštní záruky:

 

i) je vymezen konkrétní účel; osobní údaje mohou být zpracovávány jen tehdy, jsou-li pro tento konkrétní účel důležité;

 

ii) veškeré Europolem prováděné vyhledávání shod je konkrétně motivované; množství údajů získaných na základě konzultace nepřesahuje požadované a konkrétně zdůvodněné minimum;

 

iii) tyto údaje mohou upravovat pouze pracovníci pověření v souvislosti s účelem, pro nějž byly tyto údaje původně shromážděny.

 

Europol tyto úkony náležitým způsobem zdokumentuje. Tato dokumentace je na požádání dána k dispozici inspektorovi ochrany údajů a evropskému inspektorovi ochrany údajů za účelem ověření zákonnosti postupu zpracování údajů.

2. Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů údajů, jejichž údaje mohou být shromažďovány za jednotlivými účely uvedenými v odstavci 1, jsou uvedeny v příloze 2.

2. Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů údajů, jejichž údaje mohou být shromažďovány za jednotlivými účely uvedenými v odstavci 1, jsou uvedeny v příloze 2.

 

2a. Europol může ve výjimečných případech dočasně zpracovávat údaje s cílem zjistit, zda jsou tyto údaje důležité pro jeho úkoly a pro některý z účelů uvedených v odstavci 1. Správní rada na základě návrhu ředitele a po konzultaci evropského inspektora ochrany údajů stanoví podmínky pro zpracování těchto údajů, zejména pokud jde o přístup k údajům a jejich využívání, a lhůty pro uchování a vymazání údajů, které nesmějí přesahovat šest měsíců, s náležitým ohledem na zásady uvedené v článku 34.

 

2b. Evropský inspektor ochrany údajů vypracuje návrh pokynů, ve kterých blíže vymezí účely uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a c).

Pozměňovací návrh   129

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členský stát, instituce Unie, třetí země nebo mezinárodní organizace, které poskytují informace Europolu, stanoví účel jejich zpracování podle článku 24. Pokud tak neučiní, Europol určí důležitost těchto informací a posoudí účel jejich zpracovávání. Europol může zpracovávat informace za jiným účelem, než za jakým byly poskytnuty, pouze se souhlasem poskytovatele údajů.

1. Členský stát, instituce Unie, třetí země nebo mezinárodní organizace, které poskytují informace Europolu, stanoví konkrétní a jasně vymezený účel jejich zpracování podle článku 24. Europol může zpracovávat informace za jiným konkrétním a výslovně stanoveným účelem, než za jakým byly poskytnuty, pouze s výslovným souhlasem poskytovatele údajů uděleným v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.

Pozměňovací návrh   130

Návrh nařízení

Článek 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 25a

 

Posouzení dopadu na ochranu údajů

 

1. Europol před zpracováním jakéhokoli souboru osobních údajů provede posouzení dopadu plánovaných systémů a postupů zpracování na ochranu osobních údajů a informuje o něm evropského inspektora ochrany údajů.

 

2. Posouzení obsahuje alespoň obecný popis plánovaného zpracování, posouzení rizik z hlediska práv a svobod subjektů údajů, plánovaná opatření k řešení těchto rizik, záruky, bezpečnostní opatření a mechanismy k zajištění ochrany osobních údajů a k prokázání souladu s opatřeními tohoto nařízení, a to s přihlédnutím k právům a oprávněným zájmům subjektů údajů a dalších dotčených osob.

Pozměňovací návrh   131

Návrh nařízení

Článek 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy mají přístup ke všem informacím poskytnutým k účelům podle čl. 24 odst. 1 písm. a) a b) a mohou v těchto informacích vyhledávat, aniž je dotčeno právo členských států, institucí Unie, třetích zemí a mezinárodních organizací omezovat přístup k těmto údajům či jejich využívání. Členské státy určí příslušné orgány, které mohou takové vyhledávání provádět.

1. Členské státy, pokud mohou odůvodnit potřebu přístupu řádným plněním svých úkolů, mají přístup ke všem informacím poskytnutým k účelům podle čl. 24 odst. 1 písm. a) a b) a mohou v těchto informacích vyhledávat, aniž je dotčeno právo členských států, institucí Unie, třetích zemí a mezinárodních organizací omezovat přístup k těmto údajům či jejich využívání. Členské státy určí příslušné orgány, které mohou takové vyhledávání provádět.

2. K informacím poskytnutým k účelům podle čl. 24 odst. 1 písm. c) mají členské státy nepřímý přístup na základě systému hit/no hit (vyhledávání shod položek bez uveřejnění dodatečných informací), aniž jsou dotčena jakákoli omezení stanovená členskými státy, institucemi Unie, třetími zeměmi či mezinárodními organizacemi poskytujícími informace podle čl. 25 odst. 2. V případě shody zahájí Europol postup, kterým mohou být informace, jež vedly k nalezení shody, sdíleny na základě rozhodnutí členského státu, který dané informace Europolu poskytl.

2. K informacím poskytnutým ke konkrétnímu účelu podle čl. 24 odst. 1 písm. c) mají členské státy nepřímý přístup na základě systému hit/no hit (vyhledávání shod položek bez uveřejnění dodatečných informací), aniž jsou dotčena jakákoli omezení stanovená členskými státy, institucemi Unie, třetími zeměmi či mezinárodními organizacemi poskytujícími informace podle čl. 25 odst. 2. V případě shody informuje Europol poskytovatele informací a zahájí postup, kterým mohou být informace, jež vedly k nalezení shody, sdíleny na základě rozhodnutí poskytovatele informací Europolu a v rozsahu nezbytném pro řádné plnění úkolu dotčeného členského státu.

3. Zaměstnanci Europolu řádně zmocnění výkonným ředitelem mají přístup k informacím zpracovávaným Europolem v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů.

3. Zaměstnanci Europolu řádně zmocnění výkonným ředitelem mají přístup k informacím zpracovávaným Europolem v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů.

 

3a. Europol vede podrobné záznamy o všech shodách a informacích získaných v souladu s článkem 43.

Pozměňovací návrh   132

Návrh nařízení

Článek 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přístup agentury Eurojust a úřadu OLAF k informacím Europolu

Přístup agentury Eurojust k informacím Europolu

1. Europol přijme všechna vhodná opatření k tomu, aby agentuře Eurojust a Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) umožnil v rámci jejich pravomocí přístup ke všem informacím poskytnutým k účelům podle čl. 24 odst. 1 písm. a) a b) a vyhledávání v těchto informacích, aniž je dotčeno právo členských států, institucí Unie, třetích zemí a mezinárodních organizací omezovat přístup k těmto údajům či jejich využívání. Pokud agentura Eurojust nebo úřad OLAF naleznou při vyhledávání shodu s informacemi zpracovávanými Europolem, informují o tom Europol.

1. Europol přijme všechna vhodná opatření k tomu, aby agentuře Eurojust umožnil v rámci její pravomocí přístup ke všem informacím poskytnutým k účelům podle čl. 24 odst. 1 písm. a) a b) a vyhledávání v těchto informacích, aniž je dotčeno právo členských států, institucí Unie, třetích zemí a mezinárodních organizací omezovat přístup k těmto údajům či jejich využívání. Pokud agentura Eurojust nalezne při vyhledávání shodu s informacemi zpracovávanými Europolem, informuje o tom Europol.

2. Europol přijme všechna vhodná opatření k tomu, aby agentuře Eurojust a úřadu OLAF umožnil v rámci jejich pravomocí nepřímý přístup na základě systému hit/no hit (vyhledávání shod položek bez uveřejnění dodatečných informací) k informacím poskytnutým k účelům podle čl. 24 odst. 1 písm. c), aniž jsou dotčena jakákoli omezení stanovená členskými státy, institucemi Unie, třetími zeměmi či mezinárodními organizacemi podle čl. 25 odst. 2. V případě shody zahájí Europol postup, kterým mohou být informace, jež vedly k nalezení shody, sdíleny na základě rozhodnutí členského státu, instituce Unie, třetí země či mezinárodní organizace, které dané informace Europolu poskytly.

2. Europol přijme všechna vhodná opatření k tomu, aby agentuře Eurojust umožnil v rámci její pravomocí nepřímý přístup na základě systému hit/no hit (vyhledávání shod položek bez uveřejnění dodatečných informací) k informacím poskytnutým ke konkrétnímu účelu podle čl. 24 odst. 1 písm. c), aniž jsou dotčena jakákoli omezení stanovená členskými státy, institucemi Unie, třetími zeměmi či mezinárodními organizacemi podle čl. 25 odst. 2. V případě shody zahájí Europol postup, kterým mohou být informace, jež vedly k nalezení shody, sdíleny na základě rozhodnutí členského státu, instituce Unie, třetí země či mezinárodní organizace, které dané informace Europolu poskytly. V případě shody agentura Eurojust upřesní, jaké informace potřebuje, a Europol může tyto údaje sdílet pouze v rozsahu, v jakém jsou údaje vedoucí k nalezení shody nezbytné pro řádné plnění úkolů. Europol zaznamená, jaké údaje byly zpřístupněny.

3. Vyhledávání informací podle odstavců 1 a 2 je možné pouze za účelem zjištění, zda se informace v držení agentury Eurojust či úřadu OLAF shodují s informacemi zpracovávanými Europolem.

3. Vyhledávání informací podle odstavců 1 a 2 je možné pouze za účelem zjištění, zda se informace v držení agentury Eurojust shodují s informacemi zpracovávanými Europolem.

4. Europol povolí vyhledávání podle odstavců 1a 2 až poté, co jej informuje agentura Eurojust, kteří národní členové, jejich zástupci a asistenti a zaměstnanci Eurojustu jsou oprávněni provádět taková vyhledávání, a úřad OLAF, kteří zaměstnanci tohoto úřadu jsou oprávněni provádět taková vyhledávání.

4. Europol povolí vyhledávání podle odstavců 1a 2 až poté, co jej informuje agentura Eurojust, kteří národní členové, jejich zástupci a asistenti a zaměstnanci Eurojustu jsou oprávněni provádět taková vyhledávání.

5. Pokud během doby, kdy Europol zpracovává informace v souvislosti s určitým vyšetřováním, Europol či členský stát zjistí, že je nezbytná koordinace, spolupráce či podpora ze strany agentury Eurojust či úřadu OLAF v rámci jejich pravomocí, vyrozumí je Europol o této skutečnosti a na základě rozhodnutí členského státu, který informace poskytl, zahájí postup pro sdílení informací. V takovém případě se agentura Eurojust nebo úřad OLAF poradí s Europolem.

5. Pokud během doby, kdy Europol zpracovává informace v souvislosti s určitým vyšetřováním, Europol či členský stát zjistí, že je nezbytná koordinace, spolupráce či podpora ze strany agentury Eurojust v rámci jejích pravomocí, vyrozumí je Europol o této skutečnosti a na základě rozhodnutí členského státu, který informace poskytl, zahájí postup pro sdílení informací. V takovém případě se agentura Eurojust poradí s Europolem.

6. Agentura Eurojust, počítaje v to kolegium, národní členy, jejich zástupce, asistenty a zaměstnance, a úřad OLAF dodržují všechna omezení přístupu k informacím či jejich využívání, ať obecné nebo konkrétní povahy, stanovená členskými státy, institucemi Unie, třetími zeměmi či mezinárodními organizacemi podle čl. 25 odst. 2.

6. Agentura Eurojust, počítaje v to kolegium, národní členy, jejich zástupce, asistenty a zaměstnance, dodržuje všechna omezení přístupu k informacím či jejich využívání, ať obecné nebo konkrétní povahy, stanovená členskými státy, institucemi Unie, třetími zeměmi či mezinárodními organizacemi podle čl. 25 odst. 2.

 

6a. Europol a Eurojust jeden druhého informují, pokud se po vzájemné konzultaci údajů zdá, že tyto údaje mohou být nesprávné nebo v rozporu s jinými údaji.

Pozměňovací návrh   133

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Jestliže má Europol při plnění svých úkolů podle čl. 4 odst. 1 písm. b) sdělit členskému státu informace, které se tohoto členského státu týkají a na které se vztahuje omezení přístupu na základě čl. 25 odst. 2 bránící jejich sdílení, obrátí se ohledně omezení přístupu na poskytovatele údajů a vyžádá si od něj povolení ke sdílení.

1. Jestliže má Europol při plnění svých úkolů podle čl. 4 odst. 1 písm. b) sdělit členskému státu informace, které se tohoto členského státu týkají a na které se vztahuje omezení přístupu na základě čl. 25 odst. 2 bránící jejich sdílení, obrátí se ohledně omezení přístupu na poskytovatele údajů a požádá o povolení ke sdílení.

Bez takového povolení není možno informace sdílet.

Bez výslovného povolení není možno informace sdílet.

 

V případech, kdy se na tyto informace nevztahují omezení přístupu podle článku 25, Europol nicméně informuje členský stát, který informace poskytl, o jejich předání.

Odůvodnění

Členský stát, který poskytl informace, by měl být informován o tom, komu byly předány, i v případě, že dotčený členský stát nestanovil žádná omezení.

Pozměňovací návrh  134

Návrh nařízení

Článek 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V míře nezbytné pro plnění svých úkolů může Europol navázat a udržovat spolupráci s institucemi Unie v souladu s úkoly těchto subjektů, s donucovacími orgány třetích zemí, školicími zařízeními donucovacích orgánů z třetích zemí, jakož i s mezinárodními organizacemi a soukromými subjekty.

1. V míře nezbytné pro plnění svých úkolů může Europol navázat a udržovat spolupráci s institucemi Unie v souladu s úkoly těchto subjektů, s donucovacími orgány třetích zemí, jakož i s mezinárodními organizacemi a soukromými subjekty.

2. V míře nezbytné pro plnění svých úkolů a s ohledem na omezení podle čl. 25 odst. 2 si může Europol se subjekty uvedenými v odstavci 1 přímo vyměňovat všechny informace s výjimkou osobních údajů.

2. V míře nezbytné pro plnění svých úkolů a s ohledem na omezení podle čl. 25 odst. 2 si může Europol se subjekty uvedenými v odstavci 1 přímo vyměňovat všechny informace s výjimkou osobních údajů.

3. Europol může přijímat a zpracovávat osobní údaje od subjektů uvedených v odstavci 1, s výjimkou soukromých subjektů, v míře nezbytné pro plnění svých úkolů a pokud je to v souladu s ustanoveními této kapitoly.

3. Europol může přijímat a zpracovávat osobní údaje držené subjekty uvedenými v odstavci 1, s výjimkou soukromých subjektů, v míře nezbytně nezbytné a přiměřené pro řádné plnění svých úkolů a pokud je to v souladu s ustanoveními této kapitoly.

4. Aniž je dotčen čl. 36 odst. 4, Europol předává osobní údaje institucím Unie, třetím zemím a mezinárodním organizacím, pouze pokud je to nezbytné pro předcházení trestné činnosti, na kterou se vztahuje působnost Europolu, nebo boj proti ní a je-li to v souladu s touto kapitolou. Jestliže údaje, které mají být předány, poskytl členský stát, vyžádá si Europol jeho souhlas,

4. Aniž je dotčen čl. 36 odst. 5, Europol předává osobní údaje institucím Unie, třetím zemím a mezinárodním organizacím, pouze pokud je to nezbytné pro předcházení trestné činnosti, na kterou se vztahuje úloha Europolu, nebo boj proti ní a je-li to v souladu s touto kapitolou a pokud se příjemce výslovně zaváže, že údaje budou použity výhradně pro účely, pro které byly předány. Jestliže údaje, které mají být předány, poskytl členský stát, vyžádá si Europol předem jeho výslovný souhlas,

a) ledaže by takový souhlas bylo možno předpokládat, protože členský stát výslovně neomezil možnost následného předávání, nebo

 

b) ledaže by členský stát dal k takovému následnému předání předchozí souhlas, a to buď obecný, nebo omezený určitými podmínkami. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

b) ledaže by členský stát dal k takovému následnému předání předchozí souhlas, a to buď obecný, nebo omezený určitými podmínkami. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

5. Následné předávání osobních údajů členskými státy, institucemi Unie, třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi je zakázáno, ledaže by k němu Europol udělil výslovný souhlas.

5. Následné předávání osobních údajů členskými státy, institucemi Unie, třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi je zakázáno, ledaže by k němu Europol předem udělil výslovný souhlas a příjemce se výslovně zavázal, že údaje budou použity výhradně pro účely, pro které byly předány.

 

5a. V souladu s tímto nařízením Europol zajistí podrobné vedení záznamů o předávání osobních údajů a o důvodech tohoto předávání.

 

5b. Jakékoli informace získané třetí zemí, mezinárodní organizací nebo soukromým subjektem způsobem, který porušuje základní práva zakotvená v Listině základních práv EU, nebudou zpracovány.

Pozměňovací návrh   135

Návrh nařízení

Článek 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S ohledem na možná omezení podle čl. 25 odst. 2 nebo 3 může Europol přímo předávat osobní údaje institucím Unie v míře nezbytné pro plnění svých úkolů či úkolů přijímající instituce Unie.

S ohledem na možná omezení podle čl. 25 odst. 2 nebo 3 a aniž by byl dotčen článek 27, může Europol přímo předávat osobní údaje institucím Unie v míře nezbytné pro plnění svých úkolů či úkolů přijímající instituce Unie. Europol na své internetové stránce zveřejní seznam orgánů a institucí EU, se kterými sdílí informace.

Pozměňovací návrh   136

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tyto dohody o spolupráci se do pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost pozmění a nahradí následnou dohodou v souladu s písm. b).

Pozměňovací návrh   137

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

K takovému předání se nevyžaduje další povolení.

Před a při jednání o mezinárodní dohodě uvedené pod písm. b) a zejména před přijetím mandátu k jednání a před dokončením dohody je včas konzultován evropský inspektor ochrany údajů.

 

Europol na svých internetových stránkách zveřejní pravidelně aktualizovaný seznam mezinárodních dohod a dohod o spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi.

Pozměňovací návrh   138

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 může výkonný ředitel v jednotlivých případech schválit předání osobních údajů třetí zemi či mezinárodní organizaci, jestliže:

2. Odchylně od odstavce 1 může výkonný ředitel při dodržení povinnosti zachování mlčenlivosti, důvěrnosti a přiměřenosti v jednotlivých případech schválit předání osobních údajů třetí zemi či mezinárodní organizaci, jestliže:

a) předání údajů je naprosto nezbytné pro ochranu základních zájmů jednoho či více členských států v rámci působnosti Europolu;

a) předání je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby; nebo

b) předání údajů je naprosto nezbytné v zájmu zabránění bezprostřednímu nebezpečí souvisejícímu s trestnou činností nebo teroristickými trestnými činy;

b) předání je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů, jestliže tak stanoví právo členského státu nebo třetí země, předávajících osobní údaje; nebo

c) předání je jinak nezbytné nebo je vyžadováno právními předpisy z důvodů důležitého veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků před soudem; nebo

c) předání údajů je nutné, aby se zabránilo bezprostřednímu a závažnému ohrožení veřejné bezpečnosti v některém členském státě nebo třetí zemi; nebo

d) předání je nezbytné pro ochranu životních zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby.

d) předání je v jednotlivých případech nezbytné pro účely předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování či stíhání nebo výkonu trestů; nebo

 

da) předání je v jednotlivých případech nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků v souvislosti s předcházením určitým trestným činům, jejich vyšetřováním, odhalováním či stíháním nebo výkonu určitých trestů.

 

Výkonný ředitel za všech okolností zváží úroveň ochrany údajů použitelnou v dotyčné třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, přičemž zohlední povahu údajů, účel, ke kterému jsou údaje zamýšleny, dobu trvání plánovaného zpracování, obecná nebo konkrétní ustanovení v oblasti ochrany údajů platná v dané zemi a to, zda byly přijaty zvláštní podmínky ohledně údajů požadované Europolem.

 

Odchylky nemusí být použitelné na systematické, hromadné nebo strukturální předávání.

Správní rada může také po dohodě s evropským inspektorem ochrany údajů schválit předávání údajů v souladu s písmeny a) až d) s přihlédnutím k ochranným opatřením na ochranu soukromí, základních práv a svobody osob, a to na dobu nejvýše jednoho roku, která může být prodloužena.

Evropský inspektor ochrany údajů může také schválit předání nebo předávání údajů v souladu s písmeny a) až d) s uvedením odpovídajících záruk na ochranu soukromí, základních práv a svobody osob, a to na dobu nejvýše jednoho roku, která může být prodloužena.

Pozměňovací návrh   139

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Výkonný ředitel informuje správní radu a evropského inspektora ochrany údajů o případech, u nichž použil odstavec 2.

3. Výkonný ředitel bez prodlení informuje správní radu a evropského inspektora ochrany údajů o případech, u nichž použil odstavec 2.

Pozměňovací návrh   140

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Europol uchovává podrobné záznamy o všech předáních podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh   141

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V míře nezbytné pro plnění svých úkolů může Europol zpracovávat osobní údaje pocházející od soukromých subjektů, za podmínky, že je obdrží prostřednictvím:

1. V míře nezbytné pro plnění svých úkolů může Europol zpracovávat osobní údaje pocházející od soukromých subjektů, za podmínky, že je neobdrží přímo od soukromých subjektů, ale pouze prostřednictvím:

Pozměňovací návrh   142

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Europol nesmí přímo kontaktovat soukromé subjekty s cílem získávat osobní údaje.

3. Europol nesmí kontaktovat soukromé subjekty s cílem získávat osobní údaje.

Pozměňovací návrh   143

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Europol nesmí přímo kontaktovat soukromé osoby s cílem získávat informace.

3. Europol nesmí kontaktovat soukromé osoby s cílem získávat informace.

Pozměňovací návrh   144

Návrh nařízení

Článek 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osobní údaje jsou:

1. Osobní údaje jsou:

a) zpracovávány korektně a zákonným způsobem;

a) ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány zákonným způsobem, korektně a transparentním a ověřitelným způsobem;

b) shromažďovány pro stanovené účely, výslovně vyjádřené a legitimní, a nesmí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Další zpracovávání údajů pro účely historiografického, statistického a vědeckého výzkumu se nepovažuje za neslučitelné za předpokladu, že Europol poskytne vhodné záruky, zejména zajistí, že údaje nebudou zpracovávány k žádnému jinému účelu;

b) shromažďovány pro stanovené účely, výslovně vyjádřené a legitimní, a nesmí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;

c) odpovídající z hlediska účelu, pro který jsou zpracovávány, musí pro něj být relevantní a ve vztahu k němu přiměřené;

c) odpovídající z hlediska účelu, pro který jsou zpracovávány, musí pro něj být relevantní a musí být omezeny na nezbytné minimum; zpracovávány jsou pouze tehdy a do té míry, pokud nemůže být daného účelu dosaženo zpracováním informací, které nezahrnují osobní údaje;

d) přesné, a je-li to nezbytné, i aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné z hlediska účelů, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;

d) přesné a aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné z hlediska účelů, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;

e) uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

e) uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;

 

ea) zpracovávány způsobem, jenž subjektu údajů účinně umožňuje výkon jeho práv;

 

eb) zpracovávány způsobem, který pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření chrání před neoprávněným či nezákonným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením;

 

ec) zpracovávány pouze řádně zmocněnými pracovníky, kteří je potřebují pro výkon svých úkolů.

 

1a. Europol zveřejní dokument stanovující srozumitelnou formou ustanovení týkající se zpracování osobních údajů a dostupných prostředků pro výkon práv subjektu údajů.

Pozměňovací návrh   145

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Zdroj informací pocházejících z členského státu je v co největší míře posuzován členským státem poskytujícím informace za využití těchto kódů pro hodnocení zdroje:

1. Zdroj informací pocházejících z členského státu je posuzován členským státem poskytujícím informace za využití těchto kódů pro hodnocení zdroje:

Pozměňovací návrh   146

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Informace pocházející z členského státu jsou v co největší míře posuzovány členským státem poskytujícím informace, a to na základě spolehlivosti za využití těchto kódů pro hodnocení informací:

2. Informace pocházející z členského státu jsou posuzovány členským státem poskytujícím informace, a to na základě spolehlivosti za využití těchto kódů pro hodnocení informací:

Pozměňovací návrh   147

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Jestliže Europol obdrží od členského státu informace bez posouzení, snaží se v co největší míře posoudit spolehlivost zdroje nebo informací na základě informací, které má již k dispozici. Konkrétní údaje a informace se posuzují po dohodě se členským státem, který je poskytl. Členský stát se může s Europolem rovněž dohodnout na obecných podmínkách posouzení určitých druhů údajů a určitých zdrojů. Jestliže v konkrétním případě není dosaženo dohody, nebo neexistuje obecná dohoda, Europol vyhodnotí informace nebo údaje a přiřadí těmto informacím nebo údajům kód X podle odstavce 1 a kód 4 podle odstavce 2.

4. Jestliže Europol obdrží od členského státu informace bez posouzení, posoudí spolehlivost zdroje nebo informací na základě informací, které má již k dispozici. Konkrétní údaje a informace se posuzují po dohodě se členským státem, který je poskytl. Členský stát se může s Europolem rovněž dohodnout na obecných podmínkách posouzení určitých druhů údajů a určitých zdrojů. Jestliže v konkrétním případě není dosaženo dohody, nebo neexistuje obecná dohoda, Europol vyhodnotí informace nebo údaje a přiřadí těmto informacím nebo údajům kód X podle odstavce 1 a kód 4 podle odstavce 2.

Pozměňovací návrh              148

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Informace z veřejně přístupných zdrojů Europol vyhodnotí s využitím kódů pro hodnocení informací uvedených v odstavcích 1 a 2.

6. Informace z veřejně přístupných zdrojů Europol vyhodnotí s využitím kódů pro hodnocení informací (X) a (4).

Pozměňovací návrh              149

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Zpracovávání osobních údajů obětí trestných činů, svědků či jiných osob, které mohou poskytnout informace o trestných činech, nebo osob mladších osmnácti let je zakázáno, pokud není naprosto nezbytné pro předcházení trestné činnosti patřící mezi cíle Europolu a boj proti ní.

1. Zpracovávání osobních údajů obětí trestných činů, svědků či jiných osob, které mohou poskytnout informace o trestných činech, nebo osob mladších osmnácti let je zakázáno, pokud není naprosto nezbytné a řádně odůvodněné pro předcházení trestné činnosti patřící mezi cíle Europolu a boj proti ní.

Pozměňovací návrh   150

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Automatické či jiné zpracovávání osobních údajů odhalujících rasový či etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborových organizacích, a údajů o zdravotním stavu nebo sexuálním životě je zakázáno; je však přípustné, pokud je naprosto nezbytné pro předcházení trestné činnosti patřící mezi cíle Europolu nebo boj proti ní a pokud tyto údaje doplňují jiné osobní údaje, které již Europol zpracovává.

2. Automatické či jiné zpracovávání osobních údajů odhalujících rasový, etnický či sociální původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborových organizacích, a údajů o zdravotním stavu nebo sexuálním životě je zakázáno; je však přípustné, pokud je naprosto nezbytné a řádně odůvodněné pro předcházení trestné činnosti patřící mezi cíle Europolu nebo boj proti ní a pokud tyto údaje doplňují jiné osobní údaje, které již Europol zpracovává.

Odůvodnění

Převzato z Listiny základních práv.

Pozměňovací návrh   151

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Žádné rozhodnutí, které zakládá právní účinky vůči subjektu údajů, nelze přijmout pouze na základě automatizovaného zpracovávání údajů podle odstavce 2, ledaže by bylo výslovně povoleno podle vnitrostátních právních předpisů nebo předpisů Unie nebo, je-li to nezbytné, evropským inspektorem ochrany údajů.

4. Žádné rozhodnutí, které zakládá právní účinky vůči subjektu údajů, nelze přijmout pouze na základě automatizovaného zpracovávání údajů podle odstavce 2, ledaže by bylo výslovně povoleno podle vnitrostátních právních předpisů nebo předpisů Unie nebo evropským inspektorem ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   152

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Osobní údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepředávají členským státům, institucím Unie, třetím zemím ani mezinárodním organizacím, pokud to není naprosto nezbytné v jednotlivých případech týkajících se trestné činnosti, na niž se působnost Europolu vztahuje.

5. Osobní údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepředávají členským státům, institucím Unie, třetím zemím ani mezinárodním organizacím, pokud to není naprosto nezbytné a řádně odůvodněné v jednotlivých případech týkajících se trestné činnosti, na niž se působnost Europolu vztahuje. Toto předání je v souladu s ustanoveními kapitoly VI tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   153

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Europol uchovává osobní údaje, které zpracovává, pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení svých cílů.

1. Europol uchovává osobní údaje, které zpracovává, pouze po dobu zcela nezbytně nutnou pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány.

Pozměňovací návrh   154

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) by to poškodilo zájmy subjektu údajů, který vyžaduje ochranu. V takových případech jsou údaje použity jen se souhlasem tohoto subjektu údajů;

a) by to poškodilo zájmy subjektu údajů, který vyžaduje ochranu. V takových případech jsou údaje použity jen s výslovným a písemným souhlasem tohoto subjektu údajů;

Pozměňovací návrh   155

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) pokud musí být dané osobní údaje uchovány pro účely dokazování;

c) pokud musí být dané osobní údaje uchovány pro účely dokazování nebo uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;

Pozměňovací návrh   156

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) zajistí, aby bylo možné ověřit a stanovit, které údaje vyhledal který zaměstnanec a kdy (evidence přístupu);

Pozměňovací návrh   157

Návrh nařízení

Článek 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 38a

 

Ochrana údajů již od návrhu a standardní nastavení ochrany údajů

 

1. Europol provede vhodná technická a organizační opatření a postupy tak, aby dané zpracování splnilo požadavky vyplývající z ustanovení přijatých podle tohoto nařízení a aby byla zaručena ochrana práv subjektu údajů.

 

2. Europol zavede mechanismy, kterými zajistí, aby se standardně zpracovávaly pouze ty osobní údaje, jež jsou pro účely daného zpracování nutné.

Pozměňovací návrh   158

Návrh nařízení

Článek 38 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 38b

 

Ohlašování případů narušení bezpečnosti evropskému inspektorovi ochrany údajů

 

1. Dojde-li k narušení bezpečnosti osobních údajů, Europol je ohlásí evropskému inspektorovi ochrany údajů, a to bez zbytečného odkladu, a je-li to možné, nejpozději do 24 hodin od chvíle, kdy toto narušení zjistil. Pokud není případ ohlášen do 24 hodin, Europol poskytne odůvodnění, bude-li o ně požádán.

 

2. V oznámení uvedeném v odstavci 1 musí být přinejmenším:

 

a) popsána povaha daného případu narušení bezpečnosti osobních údajů, včetně kategorií a počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a množství dotčených záznamů;

 

b) doporučena opatření ke zmírnění nežádoucích účinků, které by dané narušení bezpečnosti osobních údajů mohlo mít;

 

c) popsány možné důsledky narušení bezpečnosti osobních údajů;

 

d) popsána opatření, která inspektor navrhl nebo přijal k řešení daného narušení.

 

3. Europol zdokumentuje veškeré případy narušení bezpečnosti osobních údajů, přičemž zaznamená příslušné okolnosti, účinky daného narušení a kroky podniknuté pro jeho nápravu, čímž umožní evropskému inspektorovi ochrany údajů ověřit soulad s tímto článkem.

Pozměňovací návrh              159

Návrh nařízení

Článek 38 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 38c

 

Oznamování případů narušení bezpečnosti osobních údajů subjektům údajů

 

1. Pokud je pravděpodobné, že narušení bezpečnosti osobních údajů uvedené v článku 38b se nepříznivě dotkne ochrany osobních údajů nebo soukromí subjektu údajů, Europol bez zbytečného odkladu oznámí případ narušení dotčenému subjektu údajů.

 

2. V oznámení subjektu údajů podle odstavce 1 se popíše povaha narušení bezpečnosti osobních údajů a uvede se v něm totožnost a kontaktní údaje inspektora ochrany údajů podle článku 44.

 

3. Oznámení o narušení bezpečnosti osobních údajů dotčenému subjektu údajů není nutné, pokud Europol ke spokojenosti evropského inspektora ochrany údajů prokáže, že zavedl náležitá technická ochranná opatření a že tato opatření byla použita u osobních údajů, jejichž bezpečnost byla narušena. Tato technická ochranná opatření zajistí, aby dotčené údaje nebyly srozumitelné pro nikoho, kdo není k přístupu k nim oprávněn.

 

4. Oznámení subjektu údajů lze odložit, omezit či nerealizovat, pokud to s přihlédnutím k oprávněným zájmům dotčené osoby představuje nutné a úměrné opatření:

 

a) aby se zabránilo maření úředních nebo právních šetření, vyšetřování nebo postupů;

 

b) aby se zabránilo ovlivňování předcházení trestným činům, jejich odhalování, vyšetřování a stíhání nebo výkonu trestů;

 

c) pro ochranu veřejné a národní bezpečnosti;

 

d) k ochraně práv a svobod třetích stran.

Pozměňovací návrh   160

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý subjekt údajů má právo získat v přiměřených intervalech informace, zda Europol zpracovává osobní údaje, které se ho týkají. Pokud Europol zpracovává takové údaje, poskytne subjektu údajů následující informace:

1. Každý subjekt údajů má právo získat v přiměřených intervalech informace, zda Europol zpracovává osobní údaje, které se ho týkají. Pokud Europol zpracovává takové údaje, poskytne subjektu údajů alespoň následující informace:

Pozměňovací návrh   161

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) informace týkající se alespoň účelů zpracování, kategorií údajů, na které se zpracování vztahuje, a příjemců, kterým jsou údaje sdělovány;

b) informace týkající se alespoň účelů zpracování, kategorií údajů, na které se zpracování vztahuje, doby, po kterou se budou údaje uchovávat, a příjemců, kterým jsou údaje sdělovány;

Pozměňovací návrh   162

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) uvedení právního rámce, na jehož základě se údaje zpracovávají;

Pozměňovací návrh   163

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb) informace o tom, zda má subjekt údajů právo požadovat od Europolu opravu, výmaz nebo omezené zpracování svých osobních údajů;

Pozměňovací návrh   164

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc) kopii zpracovávaných údajů.

Pozměňovací návrh   165

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Subjekt údajů, který chce uplatnit své právo na přístup k osobním údajům, může bez nepřiměřených nákladů podat žádost ve zvoleném členském státě u orgánu, který je za tímto účelem v daném členském státě jmenován. Uvedený orgán předá tuto žádost Europolu bezodkladně, v každém případě do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti.

2. Subjekt údajů, který chce uplatnit své právo na přístup k osobním údajům, může bezplatně podat žádost ve zvoleném členském státě u orgánu, který je za tímto účelem v daném členském státě jmenován. Uvedený orgán předá tuto žádost Europolu bezodkladně, v každém případě do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti. Europol potvrdí příjem žádosti.

Pozměňovací návrh   166

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Europol odpoví na žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do tří měsíců po jejím obdržení.

3. Europol odpoví na žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do tří měsíců po obdržení žádosti od vnitrostátního orgánu.

Pozměňovací návrh   167

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Přístup k osobním údajům se zamítne či omezí, pokud je takové opatření nezbytné

5. Poskytnutí informací v odpovědi na žádost podle odstavce 1 se zamítne, pokud je takové částečné nebo úplné zamítnutí nezbytné

Odůvodnění

Při uplatnění výjimky je třeba uvést, na jaké údaje se vztahuje. Pokud je výjimka nezbytná pouze pro část zpracovávaných údajů, částečný přístup by měl být povinný.

Pozměňovací návrh   168

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Veškerá rozhodnutí týkající se omezení nebo zamítnutí požadovaných informací zohlední základní práva a zájmy subjektu údajů.

Pozměňovací návrh   169

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý subjekt údajů má právo požádat Europol o opravu svých osobních údajů, pokud jsou nesprávné, a o jejich doplnění či aktualizaci, je-li to možné a nezbytné.

1. Každý subjekt údajů má právo požádat Europol o opravu svých osobních údajů, pokud jsou nesprávné, a o jejich doplnění či aktualizaci.

Pozměňovací návrh   170

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Jestliže Europol uchovává údaje popsané v odstavcích 1, 2 a 3, které mu byly poskytnuty třetími zeměmi, mezinárodními organizacemi nebo vyplynuly z jeho vlastních analýz, tyto údaje opraví, vymaže či zablokuje.

4. Jestliže Europol uchovává údaje popsané v odstavcích 1, 2 a 3, které mu byly poskytnuty třetími zeměmi, mezinárodními organizacemi nebo vyplynuly z jeho vlastních analýz, tyto údaje opraví, vymaže či zablokuje a případně informuje jejich původce.

Pozměňovací návrh   171

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Europol uchovává osobní údaje tak, aby mohly být opraveny a vymazány.

Pozměňovací návrh   172

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Za kvalitu osobních údajů podle čl. 34 písm. d) odpovídá členský stát, který osobní údaje Europolu poskytl, a Europol v případě osobních údajů poskytnutých institucemi Unie, třetími zeměmi či mezinárodními organizacemi nebo v případě osobních údajů, které získal z veřejně přístupných zdrojů.

2. Za kvalitu osobních údajů podle čl. 34 písm. d) odpovídá členský stát, který osobní údaje Europolu poskytl, a Europol v případě osobních údajů poskytnutých institucemi Unie, třetími zeměmi či mezinárodními organizacemi nebo v případě osobních údajů, které získal z veřejně přístupných zdrojů. Instituce Unie odpovídají za kvalitu údajů do okamžiku jejich předání včetně.

Pozměňovací návrh   173

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Za zákonnost předávání odpovídá:

4. Za použitelné zásady ochrany údajů odpovídá:

Pozměňovací návrh   174

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Europol ověří způsobilost příjemce a posoudí nezbytnost předání údajů. Vzniknou-li pochybnosti, zda je předání nezbytné, požádá Europol příjemce o doplňující informace. Příjemce zajistí, aby nezbytnost předání údajů bylo možné ověřit. Příjemce zpracuje osobní údaje výlučně pro účely, které byly důvodem předání.

Pozměňovací návrh   175

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Zpracování osobních údajů, které budou obsaženy v nové evidenci, podléhá předběžné kontrole, pokud

1. Zpracování osobních údajů v jakémkoli souboru úkonů zpracování, který slouží jednomu účelu nebo několika navzájem souvisejícím účelům v souvislosti s jeho hlavní činností, podléhá předběžné kontrole, pokud

Odůvodnění

Návrh EIOÚ.

Pozměňovací návrh   176

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropský inspektor ochrany údajů oznámí své stanovisko ve lhůtě dvou měsíců od přijetí oznámení. Běh lhůty může být pozastaven, dokud evropský inspektor ochrany údajů neobdrží požadované doplňující informace. Vyžaduje-li to složitost případu, může být lhůta rozhodnutím evropského inspektora ochrany údajů prodloužena o další dva měsíce. Toto rozhodnutí se oznámí Europolu před uplynutím původní dvouměsíční lhůty.

Evropský inspektor ochrany údajů oznámí své stanovisko ve lhůtě dvou měsíců od přijetí oznámení. Běh lhůty může být kdykoli pozastaven, dokud evropský inspektor ochrany údajů neobdrží požadované doplňující informace. Vyžaduje-li to složitost případu, může být lhůta rozhodnutím evropského inspektora ochrany údajů prodloužena o další dva měsíce. Lhůtu je možné prodloužit nejvýše dvakrát. Toto rozhodnutí se oznámí Europolu před uplynutím původní dvouměsíční lhůty.

Pozměňovací návrh   177

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pro účely ověřování zákonnosti zpracovávání údajů, vlastní kontroly a zajištění neporušenosti a bezpečnosti údajů vede Europol záznamy o shromažďování, úpravě, zveřejnění, kombinaci a výmazu osobních údajů a o přístupu k těmto údajům. Tyto záznamy nebo dokumentace se vymažou po třech letech, pokud již nejsou potřebné k následné kontrole. Záznamy není možno měnit.

1. Pro účely ověřování zákonnosti zpracovávání údajů, vlastní kontroly a zajištění neporušenosti a bezpečnosti údajů vede Europol záznamy o shromažďování, úpravě, vyhledávání, zveřejnění, kombinaci a výmazu osobních údajů a o přístupu k těmto údajům. Tyto záznamy nebo dokumentace se vymažou po třech letech, pokud již nejsou potřebné k následné kontrole. Záznamy není možno měnit.

Pozměňovací návrh   178

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) nezávisle ověřuje zákonnost zpracování osobních údajů a jeho soulad s ustanoveními tohoto nařízení;

a) nezávisle ověřuje vnitřní uplatňování ustanovení tohoto nařízení týkajících se zpracování osobních údajů;

Pozměňovací návrh   179

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 7 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) spolupracuje s evropským inspektorem ochrany údajů;

e) spolupracuje s evropským inspektorem ochrany údajů, zejména pokud jde o zpracování uvedená v článku 42;

Pozměňovací návrh   180

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 7 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) působí jako kontaktní místo pro žádosti o přístup podle článku 39;

Pozměňovací návrh   181

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 7 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb) vede rejstřík všech zpracování, která provádí Europol, jenž případně obsahuje informace týkající se účelu zpracování, kategorií údajů, příjemců, časových limitů pro blokování a výmaz údajů, předání třetím zemím nebo mezinárodním organizacím a bezpečnostních opaření;

Pozměňovací návrh   182

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 7 – písm. f c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fc) vede rejstřík incidentů a porušení bezpečnosti, která mají dopad na osobní údaje provozní nebo administrativní povahy.

Pozměňovací návrh   183

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Inspektor ochrany údajů také vykonává funkce stanovené nařízením (ES) č. 45/2001, pokud jde o osobní údaje zaměstnanců Europolu a o osobní údaje administrativní povahy.

8. Inspektor ochrany údajů také vykonává funkce stanovené nařízením (ES) č. 45/2001, pokud jde o osobní údaje administrativní povahy.

Pozměňovací návrh   184

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Při plnění svých úkolů má inspektor ochrany údajů přístup k veškerým údajům zpracovávaným Europolem a do všech prostor Europolu.

9. Při plnění svých úkolů má inspektor ochrany údajů přístup k veškerým údajům zpracovávaným Europolem a do všech prostor Europolu. Tento přístup je možný kdykoli a bez předchozí žádosti.

Pozměňovací návrh   185

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11. Správní rada přijme prováděcí pravidla pro činnost inspektora ochrany údajů. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména výběrového řízení na místo inspektora ochrany údajů a odvolání, úkolů, povinností a pravomocí i záruk nezávislosti inspektora ochrany údajů. Europol zajistí inspektoru ochrany údajů zaměstnance a zdroje nezbytné pro výkon jeho povinností. Tito zaměstnanci mají přístup k osobním údajům zpracovávaným v Europolu a do prostor Europolu pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů.

11. Správní rada přijme prováděcí pravidla pro činnost inspektora ochrany údajů. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména výběrového řízení na místo inspektora ochrany údajů a odvolání, úkolů, povinností a pravomocí i záruk nezávislosti inspektora ochrany údajů. Europol zajistí inspektoru ochrany údajů zaměstnance a zdroje nezbytné pro výkon jeho povinností. Tito zaměstnanci mají přístup k osobním údajům zpracovávaným v Europolu a do prostor Europolu pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů. Tento přístup je možný kdykoli a bez předchozí žádosti.

Pozměňovací návrh   186

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a. K plnění svěřených úkolů má inspektor ochrany údajů zajištěny veškeré potřebné prostředky.

Pozměňovací návrh   187

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) provádí vyšetřování buď z vlastního podnětu, nebo na základě stížnosti a v přiměřené době sdělí subjektu údajů výsledky;

b) provádí vyšetřování buď z vlastního podnětu, nebo na základě stížnosti a bezodkladně sdělí subjektu údajů výsledky;

Pozměňovací návrh   188

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) nařídit opravu, blokování, výmaz nebo zničení všech údajů, při jejichž zpracování byla porušena ustanovení upravující zpracování osobních údajů, a nařídit oznámení těchto opatření třetím osobám, kterým byly údaje sděleny;

e) nařídit opravu, blokování, výmaz nebo zničení všech údajů, při jejichž zpracování byla porušena ustanovení upravující zpracování osobních údajů, a nařídit oznámení těchto opatření třetím osobám, kterým byly údaje sděleny;

Pozměňovací návrh   189

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) zakázat dočasně nebo trvale zpracování;

f) navrhnout správní radě, aby částečně nebo úplně zakázala dočasně nebo trvale zpracování;

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu k čl. 14 odst. 1 pododst. 1a (novému).

Pozměňovací návrh   190

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Evropský inspektor ochrany údajů vypracuje každý rok zprávu o svém dozoru nad Europolem. Tato zpráva je součástí výroční zprávy evropského inspektora ochrany údajů uvedené v článku 48 nařízení (ES) č. 45/2001.

5. Evropský inspektor ochrany údajů vypracuje každý rok zprávu o svém dozoru nad Europolem. Tato zpráva je součástí výroční zprávy evropského inspektora ochrany údajů uvedené v článku 48 nařízení (ES) č. 45/2001.

 

Tato zpráva obsahuje statistické informace týkající se stížností, šetření, vyšetřování, zpracování citlivých informací, předávání osobních údajů třetím zemím a mezinárodním organizacím, předběžných kontrol a oznámení a využívání pravomocí podle odstavce 3.

 

Tato zpráva se předá a předloží skupině pro společnou parlamentní kontrolu a poté se předá Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům. Na základě této zprávy mohou Evropský parlament a Rada požádat evropského inspektora ochrany údajů, aby přijal dodatečná opatření, kterými bude zajištěno uplatňování ustanovení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   191

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V případech uvedených v odstavci 1 si evropský inspektor ochrany údajů a vnitrostátní kontrolní orgány, každý v rozsahu svých pravomocí, vyměňují relevantní informace, vzájemně si pomáhají při provádění auditů a kontrol, posuzují potíže vznikající při výkladu a uplatňování tohoto nařízení, zkoumají obtíže s výkonem nezávislého dohledu nebo při výkonu práv subjektů údajů, vypracovávají harmonizované návrhy společných řešení všech obtíží a podle potřeby zvyšují informovanost o právech na ochranu údajů.

2. Evropský inspektor ochrany údajů při výkonu svých povinností stanovených v čl. 46 odst. 2 využije případně odborných znalostí a zkušeností vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů. Při výkonu činností ve spolupráci s evropským inspektorem ochrany údajů mají členové a zaměstnanci vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů, při zohlednění zásady subsidiarity a proporcionality, stejné pravomoci, jako jsou pravomoci stanovené v čl. 46 odst. 4, a jsou vázáni stejnými povinnostmi, jako jsou povinnosti stanovené v čl. 46 odst. 6. Evropský inspektor ochrany údajů a vnitrostátní kontrolní orgány, každý v rozsahu svých pravomocí, si vyměňují relevantní informace, vzájemně si pomáhají při provádění auditů a kontrol, posuzují potíže vznikající při výkladu a uplatňování tohoto nařízení, zkoumají obtíže s výkonem nezávislého dohledu nebo při výkonu práv subjektů údajů, vypracovávají harmonizované návrhy společných řešení všech obtíží a podle potřeby zvyšují informovanost o právech na ochranu údajů.

Pozměňovací návrh   192

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Evropský inspektor ochrany údajů plně informuje vnitrostátní kontrolní orgány o všech otázkách, které jsou pro ně důležité.

Pozměňovací návrh   193

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. V případech, kdy se konkrétní otázky týkají údajů pocházejících z jednoho nebo několika členských států, konzultuje evropský inspektor ochrany údajů dotčené a příslušné vnitrostátní kontrolní orgány. Evropský inspektor ochrany údajů nerozhodne o dalším opatření, které bude přijato, dříve, než dotčené a příslušné vnitrostátní kontrolní orgány informují evropského inspektora ochrany údajů o svém postoji, a to ve lhůtě stanovené evropským inspektorem ochrany údajů, která není kratší než dva měsíce. Evropský inspektor ochrany údajů v nejvyšší míře zohlední postoj dotčených a příslušných vnitrostátních kontrolních orgánů. V případech, kdy evropský inspektor ochrany údajů nemá v úmyslu řídit se jejich postojem, informuje je a poskytne jim zdůvodnění. V případech, které evropský inspektor ochrany údajů považuje za velmi naléhavé, může rozhodnout o přijetí okamžitých opatření. V takových případech evropský inspektor ochrany údajů neprodleně informuje dotčené a příslušné vnitrostátní kontrolní orgány a zdůvodní naléhavou povahu situace, stejně jako opatření, která přijal.

Pozměňovací návrh   194

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c. Evropský inspektor ochrany údajů konzultuje dotčené a příslušné vnitrostátní kontrolní orgány před přijetím jakýchkoli opatření stanovených v čl. 46 odst. 3, písm. e) až h). Evropský inspektor ochrany údajů v nejvyšší míře zohlední postoj dotčených a příslušných vnitrostátních kontrolních orgánů, jenž mu byl sdělen ve lhůtě, kterou stanovil a která nesmí být kratší než dva měsíce. Pokud evropský inspektor ochrany údajů nemá v úmyslu řídit se postoji vnitrostátních kontrolních orgánů, musí je o tom informovat a poskytnout zdůvodnění. V případech, které evropský inspektor ochrany údajů považuje za velmi naléhavé, může rozhodnout o přijetí okamžitých opatření. V takových případech evropský inspektor ochrany údajů neprodleně informuje dotčené a příslušné vnitrostátní kontrolní orgány a zdůvodní naléhavou povahu situace, stejně jako opatření, která přijal. Evropský inspektor ochrany údajů se zdrží přijetí opatření, pokud všechny vnitrostátní kontrolní orgány informují evropského inspektora ochrany údajů o svém negativním postoji.

Pozměňovací návrh   195

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Vnitrostátní kontrolní orgány a evropský inspektor ochrany údajů se podle potřeby setkávají. Náklady na tato setkání nese a jejich organizaci zajišťuje evropský inspektor ochrany údajů. Na prvním setkání se přijme jednací řád. Podle potřeby se společně vypracovávají další pracovní metody.

3. Vedoucí vnitrostátních kontrolních orgánů a evropský inspektor ochrany údajů se setkávají alespoň jednou ročně k projednání strategických a obecných politických otázek nebo jiných problémů uvedených v odstavcích 1 a 2. Náklady na tato setkání nese a jejich organizaci zajišťuje evropský inspektor ochrany údajů. Na prvním setkání se přijme jednací řád. Podle potřeby se společně vypracovávají další pracovní metody.

Pozměňovací návrh   196

Návrh nařízení

Čl. 48 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Administrativní osobní údaje a údaje zaměstnanců

Administrativní osobní údaje

Pozměňovací návrh   197

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na všechny osobní údaje zaměstnanců Europolu a na administrativní osobní údaje uchovávané Europolem se vztahuje nařízení (ES) č. 45/2001.

Na všechny administrativní osobní údaje uchovávané Europolem se vztahuje nařízení (ES) č. 45/2001.

Pozměňovací návrh   198

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud se stížnost týká rozhodnutí uvedeného v článku 39 nebo 40, evropský inspektor ochrany údajů konzultuje vnitrostátní kontrolní orgány či příslušný soudní orgán v členském státě, od něhož údaje pocházejí, či v bezprostředně dotčeném členském státě. Rozhodnutí evropského inspektora ochrany údajů, jež se může týkat i odmítnutí předání informací, se přijímá v úzké spolupráci s vnitrostátním kontrolním orgánem nebo příslušným soudním orgánem.

2. Pokud se stížnost týká rozhodnutí uvedeného v článku 39 nebo 40, evropský inspektor ochrany údajů konzultuje vnitrostátní kontrolní orgány či příslušný soudní orgán v členském státě (členských státech), od něhož (nichž) údaje pocházejí, či v bezprostředně dotčeném členském státě (dotčených členských státech).

Pozměňovací návrh   199

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud se stížnost týká zpracování údajů, které Europolu poskytl členský stát, zajistí evropský inspektor ochrany údajů, aby byly řádně provedeny nezbytné kontroly v úzké spolupráci s vnitrostátním kontrolním orgánem toho členského státu, který tyto údaje poskytl.

3. Pokud se stížnost týká zpracování údajů, které Europolu poskytl členský stát, evropský inspektor ochrany údajů v úzké spolupráci s vnitrostátním kontrolním orgánem toho členského státu, který tyto údaje poskytl, zajistí, aby zpracování údajů v dotčeném členském státě bylo zákonné a byly řádně provedeny nezbytné kontroly.

Pozměňovací návrh  200

Návrh nařízení

Článek 53

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Parlamentní kontrola

Společná parlamentní kontrola

 

1. Nástroj, který zajišťuje kontrolu činnosti Europolu Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty, má formu specializované skupiny pro společnou parlamentní kontrolu; bude zřízena v rámci příslušného výboru Evropského parlamentu a skládat se ze všech členů příslušného výboru Evropského parlamentu a z jednoho zástupce příslušného výboru vnitrostátního parlamentu za každý členský stát a z náhradníka. Členské státy s dvoukomorovými parlamentními systémy mohou být zastoupeny zástupcem z každé komory.

 

2. Schůze skupiny pro společnou parlamentní kontrolu se konají vždy v prostorách Evropského parlamentu a svolává je předseda příslušného výboru Evropského parlamentu. Schůzím spolupředsedají předseda příslušného výboru Evropského parlamentu a zástupce vnitrostátního parlamentu členského státu, který v daném období předsedá Radě.

 

3. Skupina pro společnou parlamentní kontrolu sleduje, jak jsou uplatňována ustanovení tohoto nařízení, zejména v souvislosti s jejich dopadem na základní práva a svobody fyzických osob.

 

4. Za tímto účelem má skupina pro společnou parlamentní kontrolu tyto povinnosti:

1. Předseda správní rady a výkonný ředitel vystoupí před Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty na jejich žádost, aby projednali otázky týkající se Europolu, přičemž zohlední povinnost zachování mlčenlivosti a důvěrnosti.

a) předseda správní rady, výkonný ředitel a zástupce Komise vystoupí před skupinou pro společnou parlamentní kontrolu na její žádost, aby projednali otázky týkající se Europolu, přičemž případně zohlední povinnost zachování mlčenlivosti a důvěrnosti. Skupina může rozhodnout, že na své schůze případně pozve jiné důležité osoby;

2. Evropský parlament provádí kontrolu činností Europolu, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty, v souladu s tímto nařízením.

b) evropský inspektor ochrany údajů vystoupí před skupinou pro společnou parlamentní kontrolu na její žádost a minimálně jednou ročně, aby projednali otázky týkající se ochrany základních práv a svobod fyzických osob a zejména ochranu osobních údajů, a to s ohledem na činnost Europolu, přičemž případně zohlední povinnost zachování mlčenlivosti a důvěrnosti.

 

Na schůzích skupiny pro společnou parlamentní kontrolu se předkládají a projednávají následující dokumenty:

 

– návrhy ročních a víceletých pracovních programů uvedených v článku 15;

 

– souhrnnou výroční zprávu o činnosti Europolu uvedenou v článku 14;

 

– výroční zprávu evropského inspektora ochrany údajů o jeho dozoru nad Europolem uvedenou v článku 46;

 

– hodnotící zprávu Komise, která zkoumá účinnost a účelnost Europolu, uvedenou v článku 70.

 

Na schůze skupiny pro společnou parlamentní kontrolu se na její žádost dostaví následující osoby:

 

– vybraní kandidáti na funkci výkonného ředitele, jak je uvedeno v čl. 56 odst. 2;

 

– výkonný ředitel, jehož funkční období je plánováno prodloužit, jak je stanoveno v čl. 56 odst. 3;

 

– výkonný ředitel, aby předložil zprávu o plnění svých úkolů.

 

Před odvoláním výkonného ředitele z funkce informuje předseda správní rady skupinu pro společnou parlamentní kontrolu a rovněž ji sdělí příčiny nebo důvody takového rozhodnutí.

3. Vedle plnění informačních a konzultačních povinností stanovených tímto nařízením předává Europol při zachování povinnosti mlčenlivosti a důvěrnosti Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům pro informaci:

5. Kromě toho předá Europol při případném zachování povinnosti mlčenlivosti a důvěrnosti skupině pro společnou parlamentní kontrolu pro informace:

a) posouzení hrozeb, strategické analýzy a všeobecné situační zprávy týkající se cílů Europolu, jakož i výsledky studií a hodnocení zadaných Europolem;

a) posouzení hrozeb, strategické analýzy a všeobecné situační zprávy týkající se cílů Europolu, jakož i výsledky studií a hodnocení zadaných Europolem;

b) pracovní ujednání přijatá podle čl. 31 odst. 1.

b) pracovní ujednání přijatá podle čl. 31 odst. 1.

 

6. Podle nařízení (ES) č. 1049/20011a a pravidel pro nakládání s důvěrnými informacemi ze strany Evropského parlamentu může skupina pro společnou parlamentní kontrolu požadovat jakýkoli příslušný dokument, nezbytný pro plnění jejích úkolů.

 

7. Skupina pro společnou parlamentní kontrolu může vypracovat shrnující závěry o svém dozoru nad Europolem a předložit je Evropskému parlamentu.

 

______________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise.

Pozměňovací návrh   201

Návrh nařízení

Článek 54

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Za účelem parlamentní kontroly činností Europolu podle článku 53 může být Evropskému parlamentu a jeho zástupcům poskytnut na jejich žádost přístup k utajovaným informacím Evropské unie a citlivým neutajovaným informacím zpracovávaným Europolem či jeho prostřednictvím.

1. Za účelem parlamentní kontroly činností Europolu podle článku 53 je skupině pro společnou parlamentní kontrolu a jejím zástupcům poskytnut na jejich žádost a případně se souhlasem poskytovatele údajů přístup k utajovaným informacím Evropské unie a citlivým neutajovaným informacím zpracovávaným Europolem či jeho prostřednictvím.

2. Přístup k utajovaným informacím Evropské unie a citlivým neutajovaným informacím musí splňovat základní zásady a minimální standardy podle článku 69. Podrobnosti tohoto přístupu jsou upraveny pracovním ujednáním uzavřeným mezi Europolem a Evropským parlamentem.

2. Vzhledem k citlivému a utajovanému charakteru těchto informací musí přístup k utajovaným informacím Evropské unie a citlivým neutajovaným informacím splňovat pravidla pro nakládání s důvěrnými informacemi ze strany Evropského parlamentu1a. Další podrobnosti tohoto přístupu mohou být upraveny pracovním ujednáním uzavřeným mezi Europolem a Evropským parlamentem.

 

____________

 

1a Jak je stanoveno v rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2013.

Pozměňovací návrh   202

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Orgán oprávněný ke jmenování plně využije možností daných služebním řádem a zajistí specializované pracovníky, jako jsou odborníci v oblasti IT, s vyšší funkční skupinou a třídou v souladu s kvalifikací s cílem plnit úkoly agentury podle článku 4 co nejlepším způsobem.

Odůvodnění

Vysoká a rychle se vyvíjející úroveň kybernetické trestné činnosti a trestné činnosti prováděné prostřednictvím počítačů vyžaduje, aby Europol zaměstnal dobře vyškolené a žádané pracovníky. Příspěvky pro smluvní zaměstnance neodrážejí situaci na trhu, pokud jde například o odborníky v oblasti IT, kteří jsou velmi potřební za účelem boje s kybernetickou trestnou činností, jako jsou podvody v oblasti DPH, dětská pornografie a obchod s nedovoleným zbožím. Je třeba umožnit Europolu, aby zaplnil tyto pozice a mohl tak účinně bojovat proti trestné činnosti a poskytovat přidanou evropskou hodnotu.

Pozměňovací návrh   203

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení.

2. Výkonného ředitele jmenuje správní rada v souladu s postupem spolupráce, který je následující:

Pro účely uzavření smlouvy s výkonným ředitelem je Europol zastoupen předsedou správní rady.

a) na základě seznamu nejméně tří kandidátů navrženého výborem složeným ze zástupce Komise ve správní radě a dalších dvou členů správní rady jsou žadatelé po otevřeném a transparentním výběrovém řízení vyzváni, aby před svým jmenováním předstoupili před Radu a skupinu pro společnou parlamentní kontrolu a zodpověděli otázky;

Před jmenováním může být kandidát zvolený správní radou vyzván, aby před příslušným výborem Evropského parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl otázky jeho členů.

b) skupina pro společnou parlamentní kontrolu a Rada poté poskytnou svá stanoviska a uvedou pořadí;

 

c) správní rada jmenuje výkonného ředitele s ohledem na tato stanoviska.

Pozměňovací návrh   204

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Správní rada může na návrh Komise, v němž zohlední posouzení uvedené v odstavci 3, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit, a to na dobu nepřesahující pět let.

4. Správní rada může po získání stanoviska skupiny pro společnou parlamentní kontrolu a na návrh Komise, v němž zohlední posouzení uvedené v odstavci 3, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit, a to na dobu nepřesahující pět let.

Pozměňovací návrh   205

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Správní rada uvědomí o případném záměru prodloužit funkční období výkonného ředitele Evropský parlament. Výkonný ředitel může být vyzván, aby do jednoho měsíce před tímto prodloužením učinil prohlášení před příslušným výborem Parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů.

5. Správní rada uvědomí o případném záměru prodloužit funkční období výkonného ředitele Evropský parlament. Výkonný ředitel je vyzván, aby do jednoho měsíce před tímto prodloužením učinil prohlášení před skupinou pro společnou parlamentní kontrolu a zodpověděl otázky jejích členů.

Pozměňovací návrh   206

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady jednající na návrh Komise.

7. Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady, které vysvětlila skupině pro společnou parlamentní kontrolu a Radě.

Pozměňovací návrh   207

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výkonnému řediteli jsou nápomocni čtyři zástupci výkonného ředitele, z nichž jeden odpovídá za vzdělávání a výcvik. Zástupce výkonného ředitele pro vzdělávání a výcvik odpovídá za vedení Akademie Europolu a řízení její činnosti. Výkonný ředitel vymezí úkoly ostatních zástupců.

1. Výkonnému řediteli jsou nápomocni tři zástupci výkonného ředitele. Výkonný ředitel vymezí úkoly ostatních zástupců.

Odůvodnění

Čtvrtý výkonný ředitel měl být zařazen v důsledku sloučení Europolu a CEPOL. Vzhledem k tomu, že zpravodaj nepovažuje toto sloučení za vhodné, zachováváme systém tří zástupců ředitele.

Pozměňovací návrh   208

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Správní rada na základě tohoto návrhu vypracuje odhad příjmů a výdajů Europolu pro následující rozpočtový rok. Předběžný návrh odhadů příjmů a výdajů Europolu se každý rok zašle Komisi do [dne stanoveného rámcovým finančním nařízením]. Konečnou verzi tohoto odhadu, jehož součástí je návrh plánu pracovních míst, předloží správní rada Komisi, Evropskému parlamentu a Radě do 31. března.

2. Správní rada na základě tohoto návrhu vypracuje odhad příjmů a výdajů Europolu pro následující rozpočtový rok. Předběžný návrh odhadů příjmů a výdajů Europolu se každý rok zašle Komisi do [dne stanoveného rámcovým finančním nařízením]. Konečnou verzi tohoto odhadu, jehož součástí je návrh plánu pracovních míst, předá a předloží správní rada skupině pro společnou parlamentní kontrolu, Komisi, Radě a vnitrostátním parlamentům do 31. března.

Odůvodnění

Podle článku 88 Smlouvy o fungování Evropské unie musí být do tohoto nařízení zařazena parlamentní kontrola ze strany Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů. Pro tento účel se zřizuje skupina pro společnou parlamentní kontrolu, která je upravena článkem 53 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   209

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Europol předá do 31. března následujícího finančního roku zprávu o rozpočtovém a finančním řízení Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru.

2. Europol předá do 31. března následujícího finančního roku zprávu o rozpočtovém a finančním řízení a předloží ji skupině pro společnou parlamentní kontrolu, Radě a Účetnímu dvoru.

Odůvodnění

Podle článku 88 Smlouvy o fungování Evropské unie musí být do tohoto nařízení zařazena parlamentní kontrola ze strany Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů. Pro tento účel se zřizuje skupina pro společnou parlamentní kontrolu, která je upravena článkem 53 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   210

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Do 1. července následujícího rozpočtového roku předloží výkonný ředitel konečnou účetní závěrku se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

6. Do 1. července následujícího rozpočtového roku předá a předloží výkonný ředitel konečnou účetní závěrku se stanoviskem správní rady skupině pro společnou parlamentní kontrolu, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

Odůvodnění

Podle článku 88 Smlouvy o fungování Evropské unie musí být do tohoto nařízení zařazena parlamentní kontrola ze strany Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů. Pro tento účel se zřizuje skupina pro společnou parlamentní kontrolu, která je upravena článkem 53 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   211

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Finanční předpisy platné pro Europol přijme správní rada po konzultaci s Komisí. Tyto předpisy se mohou odchýlit od [rámcového finančního nařízení], pouze pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti Europolu a s předchozím souhlasem Komise.

1. Finanční předpisy platné pro Europol přijme správní rada po konzultaci s Komisí. Tyto předpisy se mohou odchýlit od [rámcového finančního nařízení], pouze pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti Europolu a s předchozím souhlasem Komise. O každém takovém odchýlení je informován Evropský parlament.

Pozměňovací návrh   212

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. S ohledem na zvláštní povahu členů sítě vzdělávacích zařízení členských států jako jediných subjektů s odbornou způsobilostí k provádění příslušných vzdělávacích činností mohou být těmto členům udělovány granty bez výzvy k podávání návrhů v souladu s čl. 190 odst. 1 písm. d) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/201241.

vypouští se

_______________

 

41Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1.

 

Odůvodnění

Je třeba odstranit všechny odkazy na odbornou přípravu, neboť zpravodaj se domnívá, že by nemělo dojít ke sloučení Europolu s akademií CEPOL.

Pozměňovací návrh   213

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na dokumenty uchovávané Europolem se vztahuje nařízení (ES) č. 1049/200143.

1. Na všechny administrativní dokumenty uchovávané Europolem se vztahuje nařízení (ES) č. 1049/200143.

_______________

__________________

43 Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

43 Úř. věst. L 145, 31.5. 2001, s. 43.

Pozměňovací návrh   214

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 3a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Europol na své internetové stránce zveřejní seznam členů své správní rady a externích i interních odborníků spolu s jejich prohlášením o zájmech a životopisem. Zápisy ze schůzí správní rady se pravidelně zveřejňují. Europol může dočasně či trvale omezit zveřejňování dokumentů, pokud by jejich zveřejnění ohrozilo výkon jeho úkolů, přičemž zohlední povinnost zachování mlčenlivosti a důvěrnosti.

Pozměňovací návrh   215

Návrh nařízení

Článek 67 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 67a

 

Povinnost předběžného oznamování a systém varování

 

Komise aktivuje systém varování, pokud má vážné obavy, že správní rada hodlá přijmout rozhodnutí, jež by bylo v rozporu s mandátem Europolu, znamenalo by porušení právních předpisů Unie nebo by bylo ve zjevném rozporu s cíli politiky EU. Komise v těchto případech formálně vznese otázku ve správní radě a požádá ji, aby se zdržela přijetí daného rozhodnutí. Pokud se správní rada rozhodne žádosti nevyhovět, Komise o tomto rozhodnutí formálně uvědomí Evropský parlament a Radu, aby mohly rychle reagovat. Komise může správní radu požádat, aby se zdržela provádění sporného rozhodnutí po dobu, kdy o něm budou zástupci těchto orgánů ještě jednat.

Odůvodnění

Viz bod 59 společného prohlášení Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské Komise o decentralizovaných agenturách.

Pozměňovací návrh   216

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Do pěti let ode dne [použitelnosti tohoto nařízení] a poté každých pět let nechá Komise vypracovat hodnocení, které posoudí zejména dopad, účinnost a účelnost Europolu a jeho pracovních postupů. Toto hodnocení se bude zabývat zejména tím, zda je třeba upravit cíle Europolu, a finančními dopady takových úprav.

1. Do pěti let ode dne [použitelnosti tohoto nařízení] a poté každých pět let nechá Komise vypracovat hodnocení, které posoudí zejména dopad, účinnost a účelnost Europolu a jeho pracovních postupů, jakož i fungování mechanismů kontroly činnosti Europolu Evropským parlamentem spolu s vnitrostátními parlamenty. Toto hodnocení se bude zabývat zejména tím, zda je třeba upravit cíle Europolu, a finančními dopady takových úprav.

Odůvodnění

Toto ustanovení o hodnotící zprávě a závěrech je třeba rozšířit také o mechanismus parlamentní kontroly Europolu.

Pozměňovací návrh   217

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise předá hodnotící zprávu a závěry, které z této zprávy vyvodila, Evropskému parlamentu, Radě, vnitrostátním parlamentům a správní radě.

2. Komise předá a předloží hodnotící zprávu a závěry, které z této zprávy vyvodila, případně spolu s návrhem na změnu tohoto nařízení, skupině pro společnou parlamentní kontrolu, Radě, vnitrostátním parlamentům a správní radě. Kromě toho Komise poskytne Evropskému parlamentu, Radě a vnitrostátním parlamentům na požádání veškeré další informace týkající se hodnocení.

Odůvodnění

Podle článku 88 Smlouvy o fungování Evropské unie musí být do tohoto nařízení zařazena parlamentní kontrola ze strany Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů. Pro tento účel se zřizuje skupina pro společnou parlamentní kontrolu, která je upravena článkem 53 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   218

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Při každém druhém hodnocení Komise rovněž posoudí výsledky, jichž Europol dosáhl při plnění svých cílů, mandátu a úkolů. Pokud se Komise domnívá, že pokračování činnosti Europolu již není s ohledem na stanovené cíle a úkoly odůvodněné, může navrhnout odpovídající změnu či zrušení tohoto nařízení.

3. Při každém druhém hodnocení Komise rovněž posoudí výsledky, jichž Europol dosáhl při plnění svých cílů, mandátu a úkolů. Pokud se Komise domnívá, že pokračování činnosti Europolu již není s ohledem na stanovené cíle a úkoly odůvodněné, může v rámci řádného legislativního postupu navrhnout odpovídající změnu či zrušení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   219

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Europol zřízený tímto nařízením se stává univerzálním právním nástupcem pro všechny smlouvy, které uzavřel, všechny závazky, které přijal, a všechen majetek, který nabyl Europol zřízený rozhodnutím 2009/371/SVV a akademie CEPOL zřízená rozhodnutím 2005/681/SVV.

1. Europol zřízený tímto nařízením se stává univerzálním právním nástupcem pro všechny smlouvy, které uzavřel, všechny závazky, které přijal, a všechen majetek, který nabyl Europol zřízený rozhodnutím 2009/371/SVV.

Odůvodnění

Je třeba odstranit všechny odkazy na CEPOL. Zpravodaj se totiž domnívá, že by nemělo dojít ke sloučení Europolu s akademií CEPOL.

Pozměňovací návrh   220

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení se nedotýká právní síly smluv uzavřených akademií CEPOL zřízenou na základě rozhodnutí 2005/681/SVV před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

vypouští se

Odůvodnění

Je třeba odstranit všechny odkazy na CEPOL. Zpravodaj se totiž domnívá, že by nemělo dojít ke sloučení Europolu s akademií CEPOL.

Pozměňovací návrh   221

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Platnost dohody o ústředí uzavřené podle rozhodnutí Rady 2005/681/SVV skončí odchylně od odstavce 3 dnem použitelnosti tohoto nařízení.

vypouští se

Odůvodnění

Je třeba odstranit všechny odkazy na CEPOL. Zpravodaj se totiž domnívá, že by nemělo dojít ke sloučení Europolu s akademií CEPOL.

Pozměňovací návrh   222

Návrh nařízení

Čl. 74 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Funkční období členů správní rady akademie CEPOL zřízené článkem 10 rozhodnutí 2005/681/SVV končí dnem [vstupu tohoto nařízení v platnost].

vypouští se

_

Odůvodnění

Je třeba odstranit všechny odkazy na CEPOL. Zpravodaj se totiž domnívá, že by nemělo dojít ke sloučení Europolu s akademií CEPOL.

Pozměňovací návrh   223

Návrh nařízení

Čl. 74 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Správní rada vypracuje podrobná ustanovení upravující postup stanovený v článku 67a a předloží je Komisi ke schválení.

Pozměňovací návrh   224

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Ředitel akademie CEPOL, jmenovaný na základě čl. 11 odst. 1 rozhodnutí 2005/681/SVV, vykonává po zbývající část svého funkčního období funkci zástupce výkonného ředitele Europolu pro vzdělávání a výcvik. Ostatní podmínky jeho smlouvy se nemění. Pokud funkční období končí po [dni vstupu tohoto nařízení v platnost], ale před [dnem použitelnosti tohoto nařízení], automaticky se prodlouží na dobu jednoho roku ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

vypouští se

Odůvodnění

Je třeba odstranit všechny odkazy na CEPOL. Zpravodaj se totiž domnívá, že by nemělo dojít ke sloučení Europolu s akademií CEPOL.

Pozměňovací návrh   225

Návrh nařízení

Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V každém ze tří rozpočtových roků následujících po vstupu tohoto nařízení v platnost se vyčlení alespoň 8 milionů EUR na provozní náklady Europolu na vzdělávání a výcvik popsané v kapitole III.

vypouští se

Odůvodnění

Je třeba odstranit všechny odkazy na CEPOL. Zpravodaj se totiž domnívá, že by nemělo dojít ke sloučení Europolu s akademií CEPOL.

Pozměňovací návrh   226

Návrh nařízení

Článek 77

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se nahrazuje a zrušuje rozhodnutí 2009/371/SVV a rozhodnutí 2005/681/SVV.

Tímto nařízením se nahrazuje a zrušuje rozhodnutí 2009/371/SVV.

Odkazy na nahrazená rozhodnutí se považují za odkazy na toto nařízení.

Odkazy na nahrazené rozhodnutí se považují za odkazy na toto nařízení.

Odůvodnění

Je třeba odstranit všechny odkazy na CEPOL. Zpravodaj se totiž domnívá, že by nemělo dojít ke sloučení Europolu s akademií CEPOL.

Pozměňovací návrh   227

Návrh nařízení

Čl. 78 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Všechna legislativní opatření provádějící rozhodnutí 2009/371/SVV a rozhodnutí 2005/681/SVV se zrušují s účinkem ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

1. Všechna legislativní opatření provádějící rozhodnutí 2009/371/SVV se zrušují s účinkem ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

2. Všechna nelegislativní opatření provádějící rozhodnutí 2009/371/SVV o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) a rozhodnutí 2005/681/SVV o zřízení akademie CEPOL jsou platná i po [dni použitelnosti tohoto nařízení], nerozhodne-li správní rada Europolu při provádění tohoto nařízení jinak.

2. Všechna nelegislativní opatření provádějící rozhodnutí 2009/371/SVV o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) jsou platná i po [dni použitelnosti tohoto nařízení], nerozhodne-li správní rada Europolu při provádění tohoto nařízení jinak.

Odůvodnění

Je třeba odstranit všechny odkazy na CEPOL. Zpravodaj se totiž domnívá, že by nemělo dojít ke sloučení Europolu s akademií CEPOL.

Pozměňovací návrh   228

Návrh nařízení

Příloha 1 – odrážka 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– pohlavní zneužívání a pohlavní vykořisťování žen a dětí.

– pohlavní zneužívání a pohlavní vykořisťování jednotlivců, zejména žen a dětí.

(1)

              Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. SOUVISLOSTI NÁVRHU

Evropský policejní úřad (Europol) byl zřízen úmluvou uzavřenou dne 26. července 1995. V rámci tehdy platné Maastrichtské smlouvy, která stanovila jako podmínku vstupu v platnost ratifikaci všemi členskými státy, představovala tato úmluva jediný dostupný nástroj. Tento mechanismus obnášel to, že veškeré změny v Úmluvě o Europolu mohly být provedeny pouze prostřednictvím „protokolu“, který musel být následně předložen k ratifikaci vnitrostátním parlamentům.

V období let 2000–2003 byly takto ratifikovány tři protokoly, které měly zlepšit fungování Europolu. Tyto protokoly vstoupily v platnost v období od 29. března do 18. dubna 2007 po zvláště dlouhém a složitém procesu. Svědčí to o tom, jak složité, či dokonce nemožné bylo rychle přizpůsobit celkový rámec Europolu tak, aby bylo možné reagovat na naléhavé situace, v nichž bylo nutné udělovat nové pravomoci.

Europol potřeboval účinnější regulační právní nástroj, který by mohl zlepšit jeho schopnost reakce v boji proti trestné činnosti, která nabývala stále více globalizované podoby. Vstupem Amsterodamské smlouvy v platnost došlo k reorganizaci Evropského policejního úřadu do podoby evropské agentury, což s sebou neslo i přidělení rozpočtu a zaměstnanců na úrovni Společenství. Za tímto účelem přijala Rada dne 6. dubna 2009 rozhodnutí o zřízení Evropského policejního úřadu a o zrušení dosavadní Úmluvy o Europolu.

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost, k němuž došlo dne 1. prosince 2009, znamenal uznání spolurozhodovací pravomoci Evropského parlamentu. V článku 88 Smlouvy o fungování Evropské unie se stanoví, že Evropský parlament a Rada vymezí řádným legislativním postupem formou nařízení strukturu, fungování, oblast činnosti a úkoly Europolu.

Jak stanoví článek 88 Smlouvy o fungování Evropské unie, posláním Europolu je: „podporovat a posilovat činnost policejních orgánů a jiných donucovacích orgánů členských států, jakož i jejich vzájemnou spolupráci při předcházení závažné trestné činnosti dotýkající se dvou nebo více členských států, terorismu a těm formám trestné činnosti, které se dotýkají společného zájmu, jenž je předmětem některé politiky Unie, a při boji proti takové trestné činnosti.“ Europol usnadňuje výměnu informací mezi donucovacími orgány členských států a provádí analýzy trestné činnosti s cílem pomáhat vnitrostátním policejním složkám při přeshraničních vyšetřováních.

V dokumentu „Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je“ Evropská rada požaduje, aby se Europol rozvinul a stal se „centrem pro výměnu informací mezi donucovacími orgány členských států, poskytovatelem služeb a platformou pro služby v oblasti vymáhání práva“. Přijetím tohoto nařízení bude moci Stockholmský program naplnit jeden ze svých cílů a priorit.

S ohledem na:

– názor, který opakovaně vyjádřila většina politických skupin zastoupených v Evropském parlamentu;

– ústní sdělení v sídle Parlamentu a písemná sdělení předsedů správních rad akademie CEPOL a Europolu;

– stanoviska ředitelů Europolu a akademie CEPOL vyjádřená v sídle Evropského parlamentu;

– názor většiny členských států vyjádřený na zasedání Rady SVV konaném dne 7. června 2013;

jež zcela odmítají sloučení Europolu s akademií CEPOL,

zpravodaj sdílí výše uvedená stanoviska a domnívá se, že nařízení o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV by se mělo týkat pouze Evropského policejního úřadu Europol, a proto by se tímto legislativním návrhem mělo zrušit pouze rozhodnutí 2009/371/SVV.

V posledním desetiletí došlo v EU kromě nárůstu závažné a organizované trestné činnosti i k velké proměně podob této činnosti. Europol v posouzení hrozeb závažné organizované trestné činnosti v EU za rok 2013 (SOCTA 2013, podle anglické zkratky) zjistil, že „závažná a organizovaná trestná činnost je stále dynamičtějším a složitějším jevem, který je nadále významnou hrozbou pro bezpečnost a blahobyt EU“. Studie také poukazuje na skutečnost, že „vliv globalizace na společnost a podnikatelskou sféru přispívá k tomu, že se vynořily významné nové formy trestné činnosti, kdy zločinecké sítě využívají mezer v legislativě, internetu a hospodářské krize k tomu, aby s malým rizikem vytvářely nezákonný zisk“. Internet se používá jako nástroj pro organizování a páchání trestné činnosti – slouží jako komunikační nástroj, trh, místo náboru a poskytovatel finančních služeb. Ulehčuje též nové formy kyberkriminality, podvody s platebními kartami a šíření materiálů týkající se pohlavního zneužívání dětí.

V souvislosti se změnou povahy organizované trestné činnosti v Evropské unii je třeba poukázat na skutečnost, že cílem skupin zapojených do organizovaného zločinu je maximalizace zisků. Aby tohoto cíle dosáhly, páchají nejrůznější druhy trestných činů, mezi něž patří například obchodování s lidmi, obchod s drogami a se střelnými zbraněmi a finanční trestné činy, jako je korupce, podvod a praní špinavých peněz a kyberkriminalita. Veškeré tyto trestné činy nejen ohrožují osobní a ekonomickou bezpečnost evropských občanů, ale současně jsou také zdrojem nezákonných příjmů, díky nimž zločinecké sítě posilují svou moc a veřejné orgány přicházejí o finanční prostředky, které naléhavě potřebují. Terorismus je stále závažnou hrozbou pro bezpečnost Evropské unie, protože trvá ohrožení evropské společnosti teroristickými útoky.

Trestná činnost zaujímá ve výčtu obav evropských občanů páté místo. Dalším nepříznivým jevem je kyberkriminalita, která nabývá rychle na síle a je schopna narušit důvěru v internetové služby a způsobit obrovské škody hospodářství Evropské unie. Z tohoto důvodu bylo dne 11. ledna 2013 zřízeno Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě (EC3), které závisí na Evropském policejním úřadu a představuje koordinační nástroj v oblasti kybernetických trestných činů.

Kvůli všem výše uvedeným důvodům potřebujeme efektivní Evropský policejní úřad, který bude účinně spolupracovat a vyměňovat informace.

2. PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU

Právním základem tohoto návrhu je článek 88 Smlouvy o fungování Evropské unie.

3. CÍLE A OBSAH

V předloženém návrhu se jasně stanoví oblast činnosti Europolu, jakož i jeho funkce a způsob, jakým by měl spolupracovat s členskými státy. Dalšími cíli jsou:

1. Přizpůsobit činnost Europolu požadavkům Lisabonské smlouvy, tj. vytvořit tímto nařízením právní rámec Europolu a zavést mechanismus pro kontrolu činnosti Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty.

2. Zlepšit řízení Europolu zvýšením jeho efektivity.

3. Posílit strukturu Europolu, pokud jde o ochranu údajů, a to tím způsobem, že evropský inspektor ochrany údajů bude pověřen k tomu, aby zcela nezávisle dohlížel na zpracování osobních údajů v rámci Europolu.

4. Posílit výměnu informací.

Nařízení dosahuje vymezených cílů takto:

3.1. Přizpůsobení Europolu Lisabonské smlouvě a parlamentní kontrole

Nařízení zajišťuje, že činnosti Europolu budou kontrolovány demokraticky zvolenými zástupci občanů EU. Navrhovaná pravidla jsou v souladu se sdělením Komise o způsobech kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty.

Tato parlamentní kontrola je konkrétně zakotvena v článku 53 tohoto nařízení a dále zmiňována v mnoha odkazech v různých ustanoveních nařízení.

Nástrojem, který zajistí kontrolu činnosti Europolu Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty, je jednotka parlamentní kontroly; tato jednotka má specializovanou strukturu nevelkého rozsahu, kterou tvoří příslušný výbor Evropského parlamentu (LIBE) spolu s jedním zástupcem Výboru pro vnitřní věci či obdobného výboru každého z vnitrostátních parlamentů členských států. Tato jednotka parlamentní kontroly má přístup do sídla Evropského parlamentu, zasedá na návrh předsedy příslušného výboru Evropského parlamentu (LIBE) a jejími spolupředsedy jsou předseda výboru LIBE a zástupce vnitrostátního parlamentu členského státu, který v dané době předsedá Radě.

Uvedené jednotce parlamentní kontroly se předkládají k jednání tyto dokumenty:

– souhrnná výroční zpráva o činnosti Europolu,

– roční a víceletý pracovní program a

– výroční zpráva evropského inspektora ochrany údajů o dohledu nad Europolem.

Uvedená jednotka je také oprávněna vyzvat kandidáta na výkonného ředitele Europolu, aby učinil prohlášení a aby informoval o výkonu svých funkcí.

Ve výše uvedeném článku 53 se stanoví, že předseda správní rady a výkonný ředitel předstoupí před jednotkou parlamentní kontroly na její žádost, aby projednali otázky týkající se Europolu. Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům se rovněž budou pro informaci předávat posouzení hrozeb, strategické analýzy a všeobecné situační zprávy týkající se cílů Europolu, jakož i výsledky studií a hodnocení zadaných Europolem.

Přitom však nelze zapomínat na skutečnost, že Evropský parlament musí plnit své funkce rozpočtového orgánu, zejména přijímá a je mu v jeho sídle předkládán odhad příjmů a výdajů a také zpráva o rozpočtovém a finančním řízení a má zde být schvalován postup výkonného ředitele při plnění rozpočtu.

3.2. Kvalitnější řízení

Cílem nařízení je zlepšit řízení Europolu posílením jeho efektivity a racionalizací jeho postupů, zejména pak v souvislosti se správní radou a s výkonným ředitelem. Za účelem zajištění řádné činnosti správní rady se stanoví, že jak Komise, tak i každý z členských států budou mít ve správní radě svého zástupce.

Dlouholeté zkušenosti prokázaly, že nejúčinněji a z operativního pohledu nejefektivněji budou členské státy ve správní radě zastupovat velitelé policie jednotlivých členských států nebo osoby jmenované členskými státy na základě svých zkušeností s řízením policejních jednotek a znalostí o policejní spolupráci. Každý z řádných členů bude také moci sám jmenovat náhradníka, který jej bude v jeho nepřítomnosti zastupovat. Správní rada má mimo jiné za úkol každoročně přijímat pracovní program na další rok, víceletý pracovní program, roční rozpočet Europolu, souhrnnou výroční zprávu o činnosti a finanční pravidla platná pro Europol. Nese také odpovědnost za jmenování výkonného ředitele na základě seznamu nejméně tří kandidátů. Tento seznam navrhuje výbor, který je složen ze zástupce Komise ve správní radě a dalších dvou členů správní rady.

Správní rada přijímá svá rozhodnutí až na výjimky prostou většinou, což zaručuje jednodušší, ale i operativnější a rychlejší průběh přijímání.

Za účelem zajištění efektivity běžného provozu Europolu je výkonný ředitel jeho právním představitelem a vedoucím pracovníkem. Při plnění svých úkolů má naprostou nezávislost a zaručuje, že Europol plní úkoly stanovené tímto nařízením. Výkonný ředitel má odpovídat zejména za přípravu rozpočtových a plánovacích dokumentů, které se předkládají správní radě k rozhodnutí, a za provádění ročních a víceletých pracovních programů Europolu a dalších plánovacích dokumentů.

V nařízení se stanoví, že národní jednotky Europolu zajišťují a hájí národní zájmy v Europolu, přičemž představují styčný bod mezi Europolem a příslušnými orgány, čímž se zaručí, že veškeré formy spolupráce členských států, na níž se podílí nebo kterou zprostředkuje Europol, budou centralizovány a koordinovány a že všechny členské státy budou na požadavky Europolu reagovat jednotným způsobem.

3.3. Posílení struktury v oblasti ochrany údajů

Zesiluje se režim ochrany údajů vztahující se na činnosti Europolu.

•          Význam získává evropský inspektor ochrany údajů, kteří působí naprosto nezávisle. Jeho pravomoci jsou velmi důležité: vyslechne a posoudí stížnosti, zajišťuje a kontroluje uplatňování ustanovení tohoto nařízení, poskytuje poradenství Europolu o všech otázkách, které se týkají zpracování osobních údajů, vede rejstřík zpracování a provádí předběžnou kontrolu zpracování, která mu byla oznámena.

•          Zpracovávání osobních údajů obětí, svědků, nezletilých a jiných osob než podezřelých je zakázáno s výjimkou případů, kdy je naprosto nezbytné. Toto omezení se vztahuje i na údaje, které odhalují rasový či etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, jakož i na údaje týkající se zdraví a sexuálního života (citlivé osobní údaje). Dále platí, že citlivé osobní údaje se mohou zpracovávat, pouze pokud doplňují jiné osobní údaje již zpracovávané Europolem.

•          Přístup členských států k osobním údajům uchovávaným Europolem pro potřeby operativních analýz je omezen na nepřímý přístup na základě systému „hit/no hit“ (vyhledávání shod položek bez uveřejnění dodatečných informací). Výsledkem automatizovaného porovnání je anonymní výstup o tom, zda se údaje v držení členského státu, který žádá o srovnání, shodují s údaji uchovávanými Europolem. Související osobní údaje nebo údaje o jednotlivých případech se poskytují pouze na základě zvláštní následné žádosti.

•          V zájmu zvýšení transparentnosti se posiluje právo fyzických osob na přístup k osobním údajům uchovávaným Europolem. V tomto nařízení jsou vyjmenovány informace, které musí Europol poskytnout fyzické osobě žádající o přístup ke svým údajům.

•          Návrh vymezuje jasná pravidla pro rozdělení odpovědnosti v otázkách ochrany údajů, zejména ukládá Europolu odpovědnost přezkoumávat, zda trvá potřeba uchovávat osobní údaje.

•          Povinnost vedení protokolů a dokumentace, která se vztahovala pouze na přístup k údajům, se rozšiřuje na více činností zpracovávání údajů: shromažďování, úpravu, přístup, zveřejnění, kombinování a výmaz. V zájmu lepší kontroly nad využíváním údajů a transparentnosti ohledně toho, kdo údaje zpracovává, zakazuje nařízení změnu těchto protokolů.

•          V míře nezbytné pro plnění svých úkolů může Europol zpracovávat osobní údaje pocházející od soukromých subjektů. Tyto údaje může získávat přímo od jednotlivců, pokud vnitrostátní právní předpisy použitelné na daný soukromý subjekt umožňují přímé předávání takovýchto údajů policejním orgánům. V takovémto případě Europol neprodleně předá veškeré informace, zejména pak osobní údaje, příslušným národním jednotkám.

•          Jakákoli fyzická osoba může po Europolu požadovat náhradu škody za protiprávní zpracování údajů či za činnost neslučitelnou s tímto nařízením. V takovém případě Europol a členský stát, kde vznikla škoda, nesou společnou a nerozdílnou odpovědnost (Europol podle článku 340 Smlouvy a členský stát na základě svého vnitrostátního práva).

•          K dohledu nad ukládáním a vyhledáváním osobních údajů i nad jejich předáváním příslušným členským státem Europolu jsou však nadále zmocněny příslušné vnitrostátní orgány pro ochranu údajů. Tyto orgány stále odpovídají za posuzování toho, zda takové ukládání, vyhledávání nebo předávání těchto údajů neporušuje práva subjektu údajů.

•          Nařízení zavádí prvky „společného dozoru“ nad údaji předávanými Europolu a jím zpracovávanými. Ve zvláštních případech vyžadujících účast členských států a v zájmu jednotného uplatňování tohoto nařízení v celé Evropské unii by evropský inspektor ochrany údajů a vnitrostátní orgány dozoru měli každý v rámci svých pravomocí spolupracovat.

3.4. Posílení výměny informací

Nařízení si klade za cíl posílit předávání informací členských států Europolu. Stanoveného cíle bude dosaženo rozšířením povinnosti členských států poskytovat Europolu důležité údaje. Styčný bod mezi členskými státy a Europolem představují pro tento účel národní jednotky.

Systém výměny informací, který zavádí toto nařízení, umožňuje dosáhnout vysoké úrovně standardů pro ochranu údajů a bezpečnost údajů, a to díky procesním zárukám vztahujícím se na určité typy informací. Toto nařízení podrobně popisuje, za jakými účely jsou údaje zpracovávány (křížové kontroly, strategické analýzy či jiné analýzy obecné povahy, ve zvláštních případech operativní analýzy), jaké jsou zdroje informací a kdo může mít k údajům přístup. Vyjmenovává také kategorie osobních údajů a subjektů údajů, jejichž údaje mohou být pro jednotlivé činnosti zpracovávání údajů shromažďovány. Vysokou úroveň ochrany zaručují rovněž pravomoci, jež nařízení přiznává evropskému inspektoru ochrany údajů.

4. POSOUZENÍ DOPADŮ

Posouzení dopadů týkající se Europolu vycházelo ze dvou strategických cílů: zvýšit objem informací, které Europolu poskytují členské státy, a vytvořit takové prostředí pro zpracovávání informací, které umožní Europolu v plném rozsahu pomáhat členským státům při předcházení závažné trestné činnosti a terorismu a boji proti nim. U prvního cíle byly vyhodnoceny dvě možnosti: i) vyjasnění právní povinnosti členských států poskytovat Europolu údaje, zavedení motivačních systémů a vytvoření mechanismu podávání zpráv o činnostech jednotlivých členských států, a ii) udělení přístupu Europolu k příslušným vnitrostátním databázím pro účely prosazování práva na základě systému „hit/no hit“ (vyhledávání shod položek bez uveřejnění dodatečných informací). Pokud jde o strategický cíl týkající se prostředí pro zpracovávání informací, byly také vyhodnoceny dvě možnosti: i) sloučení dvou stávajících analytických pracovních souborů do jednoho a ii) vytvoření nového prostředí pro zpracovávání údajů s procesními zárukami, které umožní zavedení zásad ochrany údajů se zvláštním důrazem na ochranu soukromí již od návrhu.

Podle metodiky vytvořené Komisí byl za pomoci meziútvarové řídící skupiny posouzen dopad zmíněných možností na bezpečnost a na základní práva.

Podle posouzení dopadů se provedení nařízení zvýší efektivitu Europolu jako agentury, která poskytuje komplexní podporu pracovníkům donucovacích orgánů v Evropské unii.

5. ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Konečný počet pracovních míst a celkový rozpočet závisí na výsledku interního přezkumu Komise, který se týká požadavků decentralizovaných agentur na zdroje v období 2014–2020, a na jednání o VFR, zejména s ohledem na posouzení skutečných potřeb v současné situaci, kdy jsou podávány souběžné požadavky na velmi omezené rozpočtové prostředky a kdy se musí počet zaměstnanců agentur snížit o 5 % .


STANOVISKO Rozpočtového výboru (12. 7. 2013)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

Navrhovatelka: Jutta Haug

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise navrhla nové nařízení o Europolu a zrušení rozhodnutí Rady o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) a Evropské policejní akademie (CEPOL). V důsledku toho by byly funkce akademie CEPOL včleněny do funkcí Europolu a veškerá činnost by se soustředila ve stávajícím ústředí Europolu v Haagu.

Agentura EU pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva by tedy následně obsáhla všechny nynější úkoly obou agentur, co se týče podpory spolupráce, sdílení informací a vzdělávání v oblasti prosazování práva.

Návrh je v souladu se společným přístupem k decentralizovaným agenturám EU, jejž v červenci 2012 schválily Parlament, Rada a Komise a v němž se uvádí, že „sloučení agentur by mělo být zváženo v případech, kdy se jejich příslušné úkoly překrývají, kdy lze předpokládat synergický efekt nebo v případech, kdy by agentury mohly být účinnější, pokud by se staly součástí větší struktury“. Hlavní úkoly těchto dvou agentur se sice přímo nepřekrývají, avšak pro sloučení existuje pádný argument. Provozní know-how Europolu ve spojení s odbornými znalostmi akademie CEPOL v oblasti vzdělávání a výcviku přinesou v rámci společné struktury přímý i nepřímý efekt přelévání a synergie. Akademie CEPOL má 43 zaměstnanců a její rozpočet dosahuje výše 8,4 milionu EUR a její začlenění do širší struktury, jako je Europol s 592 zaměstnanci a rozpočtem 82,5 milionu EUR, bude mít zcela jednoznačný přínos v podobě vyšší účinnosti, zejména co se týče čistě administrativních úkolů. Tím se uvolní zdroje pro hlavní provozní úkoly.

Agentury musí dodržovat zvláštní právní předpisy, jako je finanční nařízení EU, jeho prováděcí pravidla, rámcové finanční nařízení pro decentralizované agentury a služební řád EU. Zejména malé agentury se při dodržování těchto předpisů potýkají s obtížemi a rovněž naráží na problém vyplývající z vysokého počtu správních funkcí, který je neúměrný počtu pracovních míst zaměřených na skutečné úkoly agentury stanovené jejím mandátem.

Navrhovatelka proto podporuje sloučení Europolu a akademie CEPOL, mimo jiné s ohledem na to, že v nadcházejících letech bude rozpočtová situace napjatá. Je si však vědoma obav, které se týkají svěření dlouhodobé úlohy vzdělávat nové struktuře Europolu. Navrhuje tedy vytvořit oddělené rozpočtové položky pro policejní spolupráci a pro vzdělávání, neboť to rozpočtovému orgánu umožní v rámci provozních výdajů rozhodovat o celkové částce na vzdělávání.

Navrhovatelka podporuje přesun akademie CEPOL do ústředí Europolu v Haagu i v případě, že by legislativní postup nepřinesl sloučení Europolu a agentury CEPOL, neboť vláda Spojeného království již ohlásila úmysl uzavřít sídlo v Bramshillu. Jelikož by na zavedení systému vzdělávání a výcviku pracovníků donucovacích orgánů bylo nutné vynaložit další prostředky, umístění obou agentur do jednoho sídla by mohlo v důsledku přinést alespoň nějaké úspory a zcela jistě by vytvořilo efekt přelévání díky užším kontaktům mezi operativními pracovníky a školiteli.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1a. zdůrazňuje, že na rozšíření mandátu Europolu by se měl vztahovat bod 47 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení1 ze dne 17. května 2006; zdůrazňuje, že jakékoli rozhodnutí legislativního orgánu ve prospěch takového rozšíření nemá vliv na rozhodnutí rozpočtového orgánu týkající se ročního rozpočtového procesu;

 

________________

 

1 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Pozměňovací návrh   2

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1b. žádá Komisi, aby předložila nový finanční výkaz, který plně zohlední výsledek legislativní dohody mezi Evropským parlamentem a Radou o splnění rozpočtových a personálních požadavků Europolu a případně útvarů Komise;

Pozměňovací návrh   3

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 c (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1c. připomíná hostitelskému členskému státu společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise o decentralizovaných agenturách a jeho přílohu, které byly podepsány dne 19. července 2012, zejména body 8 a 9 tohoto společného prohlášení;

Pozměňovací návrh   4

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 d (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1d. poukazuje na to, že bez ohledu na výsledek legislativní dohody mezi Evropským parlamentem a Radou se vytvoří oddělené rozpočtové položky pro obě oblasti, aby mohl rozpočtový orgán rozhodnout o přidělení zdrojů zvlášť pro vymáhání práva a pro vzdělávání a výcvik;

Pozměňovací návrh   5

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 e (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1e. žádá Komisi, aby ve svém finančním výkazu zohlednila nové úkoly Europolu, zejména Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě, v souladu s odstavcem 42 společného prohlášení Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise ze dne 19. července 2012 o decentralizovaných agenturách1;

 

_____________

 

1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11450.en12.pdf

Pozměňovací návrh   6

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 f (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1f. zdůrazňuje, že zřizovací náklady nesmí být vyšší než očekávané úspory dosažené v důsledku případného sloučení;

Odůvodnění

S odkazem na studii o změně rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ohledně činnosti Evropské policejní akademie od 24. dubna 2012 (str. 116)

Pozměňovací návrh   7

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 g (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1g. zdůrazňuje skutečnost, že sdílení interních administrativních úkolů mezi agenturami může být vhodnou možností, jak dosáhnout úspor; zdůrazňuje však, že toto sdílení by nemělo ovlivnit základní úkoly agentur, jako je vzdělávání a výcvik nebo provozní úkoly;

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Aby mohl rozpočtový orgán rozhodnout o přidělení zdrojů zvlášť pro vymáhání práva a pro vzdělávání, vytvoří se pro obě oblasti oddělené rozpočtové položky.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Výdaje Europolu zahrnují odměny zaměstnanců, správní náklady, náklady na infrastrukturu a provozní náklady.

5. Výdaje Europolu zahrnují odměny zaměstnanců, správní náklady, náklady na infrastrukturu a provozní náklady. Operační výdaje na činnosti související se systémem vzdělávání a výcviku v oblasti prosazování práva podle tohoto nařízení jsou vedeny odděleně a jsou předmětem samostatného rozpočtového výkaznictví.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V každém ze tří rozpočtových roků následujících po vstupu tohoto nařízení v platnost se vyčlení alespoň 8 milionů EUR na provozní náklady Europolu na vzdělávání a výcvik popsané v kapitole III.

1. V každém ze tří rozpočtových roků následujících po vstupu tohoto nařízení v platnost se vyčlení alespoň 8 milionů EUR na provozní náklady Europolu na vzdělávání a výcvik popsané v kapitole III a v souladu s ustanoveními čl. 59 odst. 5.

POSTUP

Název

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva a odbornou přípravu (Europol) a zrušení směrnic 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

Referenční údaje

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

21.5.2013

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Jutta Haug

15.4.2013

Datum přijetí

11.7.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

2

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Paul Rübig, Catherine Trautmann

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Zdravka Bušić


STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (8. 10. 2013)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

Navrhovatelka: Inés Ayala Sender

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Správní rada by měla získat nezbytné pravomoci, zejména pravomoc stanovovat rozpočet, ověřovat jeho plnění, přijímat příslušná finanční pravidla a plánovací dokumenty, vypracovávat jasné pracovní postupy, jimiž výkonný ředitel Europolu přijímá rozhodnutí a přijímat výroční zprávu o činnosti. Ve vztahu k zaměstnancům agentury, včetně výkonného ředitele, by měla vykonávat pravomoci přiznané orgánu oprávněnému ke jmenování. V zájmu zjednodušení postupu, jímž se přijímají rozhodnutí, a posílení dohledu nad správním a rozpočtovým řízením by správní rada měla být také oprávněna k ustavení výkonné rady.

(17) Správní rada by měla získat nezbytné pravomoci, zejména pravomoc stanovovat rozpočet, ověřovat jeho plnění, přijímat příslušná finanční pravidla a plánovací dokumenty, přijímat opatření na ochranu finančních zájmů Unie a k boji proti podvodům, jakož i pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto konfliktů, vypracovávat jasné pracovní postupy, jimiž výkonný ředitel Europolu přijímá rozhodnutí a přijímat výroční zprávu o činnosti. Ve vztahu k zaměstnancům agentury, včetně výkonného ředitele, by měla vykonávat pravomoci přiznané orgánu oprávněnému ke jmenování. V zájmu zjednodušení postupu, jímž se přijímají rozhodnutí, a posílení dohledu nad správním a rozpočtovým řízením by správní rada měla být také oprávněna k ustavení výkonné rady.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že úkoly, které plní výkonná rada, se překrývají s úkoly vykonávanými správní radou, se navrhovatelka domnívá, že je výkonná rada nadbytečná.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) V zájmu prohloubení operativní spolupráce agentur a zejména propojení údajů, které mají různé agentury již k dispozici, by měl Europol umožnit přístup a vyhledávání v údajích, které uchovává agentuře Eurojust a Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

(23) V zájmu prohloubení operativní spolupráce agentur by se měl Europol v případě potřeby dohodnout s agenturou Eurojust a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) o formách spolupráce v rámci jejich pravomocí.

Odůvodnění

Viz články 13 a 8 nařízení o Evropském úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Akademie Europolu předkládá příslušným výborům Evropského parlamentu výroční zprávu o své činnosti a výsledcích, včetně přehledu své roční účetní závěrky.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Funkční období řádných členů a náhradníků je čtyřleté. Toto období lze prodloužit. Po uplynutí svého funkčního období nebo v případě odstoupení zastávají členové svou funkci až do okamžiku, kdy jsou znovu jmenováni nebo kdy jsou nahrazeni.

5. (Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 13. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Každý člen správní rady na začátku svého funkčního období předloží prohlášení o svých zájmech.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o) přijímá vhodná následná opatření na základě zjištění a doporučení plynoucích z vnitřních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i z vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF);

o) přijímá vhodná následná opatření na základě zjištění a doporučení plynoucích z vnitřních či externích auditních zpráv Evropského účetního dvora a vyplývajících z vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a předává Evropskému parlamentu a Radě veškeré informace týkající se výsledku hodnotících postupů;

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 5 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) vypracování strategie Europolu pro boj proti podvodům a její předložení správní radě ke schválení;

h) vypracování strategie Europolu pro boj proti podvodům a strategie pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů a předložení těchto strategií správní radě ke schválení;

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 20. – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a. Každý člen vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik na začátku svého funkčního období předloží prohlášení o svých zájmech.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Článek 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 27a

 

Spolupráce Europolu s úřadem OLAF

 

1. Europol podle potřeby spolupracuje s úřadem OLAF v rámci svého pověření chránit finanční zájmy Unie. V případech nezbytných pro usnadnění této spolupráce a v souladu s článkem 13 nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 se Europol dohodne s úřadem OLAF na správních ujednáních. Tato pracovní ujednání se mohou týkat výměny operačních, strategických nebo technických informací, včetně osobních údajů a utajovaných informací, a na požádání i zpráv o pokroku.

 

2. Europol předá úřadu OLAF neprodleně veškeré informace, které považuje za významné, které má v držení a které se týkají boje proti podvodům, korupci a jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie.

 

3. Europol o těchto případech včas vyrozumí příslušné orgány dotčených členských států, pokud informace jimi poskytnuté předává úřadu OLAF.

Odůvodnění

Viz články 13 a 8 nařízení o Evropském úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 53 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) pracovní ujednání přijatá podle čl. 31 odst. 1.

b) pracovní ujednání přijatá podle čl. 31 odst. 1 a oznámení případů, použije-li výkonný ředitel čl. 31 odst. 2.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Finanční předpisy platné pro Europol přijme správní rada po konzultaci s Komisí. Tyto předpisy se mohou odchýlit od [rámcového finančního nařízení], pouze pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti Europolu a s předchozím souhlasem Komise.

1. Finanční předpisy platné pro Europol přijme správní rada po konzultaci s Komisí. Tyto předpisy se mohou odchýlit od [rámcového finančního nařízení], pouze pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti Europolu a s předchozím souhlasem Komise. V takovém případě se odchýlení oznámí Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 67. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Europol na své internetové stránce zveřejní seznam svých členů správní rady a externích i interních odborníků spolu s jejich prohlášením o zájmech a životopisem. Zápisy ze schůzí správní rady se pravidelně zveřejňují. Europol může dočasně či trvale omezit zveřejňování dokumentů, pokud by jejich zveřejnění ohrozilo výkon jeho úkolů, přičemž zohlední povinnost zachování mlčenlivosti a důvěrnosti.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Článek 67 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 67a

 

Povinnost předběžného oznamování a systém varování

 

Komise aktivuje systém varování, pokud má vážné obavy, že správní rada hodlá přijmout rozhodnutí, jež by bylo v rozporu s mandátem Europolu, znamenalo by porušení právních předpisů Unie nebo by bylo ve zjevném rozporu s cíli politiky EU. Komise v těchto případech formálně vznese otázku ve správní radě a požádá ji, aby se zdržela přijetí daného rozhodnutí. Pokud se správní rada rozhodne žádosti nevyhovět, Komise o tomto rozhodnutí formálně uvědomí Evropský parlament a Radu, aby mohly rychle reagovat. Komise může správní radu požádat, aby se zdržela provádění sporného rozhodnutí po dobu, kdy o něm budou zástupci těchto orgánů ještě jednat.

Odůvodnění

Viz bod 59 společného prohlášení Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské Komise o decentralizovaných agenturách.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise předá hodnotící zprávu a závěry, které z této zprávy vyvodila, Evropskému parlamentu, Radě, vnitrostátním parlamentům a správní radě.

2. Komise předá hodnotící zprávu a závěry, které z této zprávy vyvodila, Evropskému parlamentu, Radě, vnitrostátním parlamentům a správní radě. Kromě toho Komise poskytne Evropskému parlamentu, Radě a vnitrostátním parlamentům na požádání veškeré další informace týkající se hodnocení.

Odůvodnění

Viz bod 63 společného prohlášení Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské Komise o decentralizovaných agenturách.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 74. – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Správní rada vypracuje podrobná ustanovení upravující postup stanovený v článku 67a a předloží je ke schválení Komisi.

POSTUP

Název

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva a odbornou přípravu (Europol) a zrušení směrnic 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

Referenční údaje

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

21.5.2013

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Inés Ayala Sender

1.7.2013

Datum přijetí

2.10.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner


STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti (15. 10. 2013)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

(COM(2013)0173 – C7–0094/2013 – 2013/0091(COD))

Navrhovatelka: Alexandra Thein

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

SOUVISLOSTI

Evropský policejní úřad (EUROPOL) zahájil činnost jako mezivládní subjekt zřízený úmluvou mezi členskými státy, která vstoupila v platnost v roce 1999. Rozhodnutím Rady přijatým v roce 2009 se stal agenturou EU financovanou z rozpočtu EU. Úkolem EUROPOLU je podporovat činnost vnitrostátních donucovacích orgánů a jejich spolupráci při předcházení závažné trestné činnosti a terorismu a boji proti nim.

Evropská policejní akademie („akademie CEPOL“) byla ustavena v roce 2005 jako agentura EU zodpovědná za odbornou přípravu příslušníků donucovacích orgánů. Jejím cílem je usnadnit spolupráci mezi vnitrostátními policejními složkami pořádáním vzdělávacích kurzů s evropským rozměrem.

Za účelem dosažení úspor z rozsahu a vzhledem ke společným zájmům a úkolům těchto dvou agentur Společenství se považuje za vhodné jejich sloučení. Zásady řízení agentur jako Europol a CEPOL jsou vyloženy ve Společném prohlášení o společném přístupu k decentralizovaným agenturám EU, který v červenci 2012 schválil Evropský parlament, Rada a Komise. Sloučení EUROPOLU a akademie CEPOL do jedné agentury se sídlem ve stávajícím ústředí EUROPOLU v Haagu by mělo výrazný synergický efekt a přineslo by i úspory z důvodu vyšší efektivity.

Současně se zdá být zásadní více posílit spolupráci mezi členskými státy a kontakty mezi provozními zaměstnanci a školiteli, aby bylo možné vyrovnat se se značným nárůstem závažné a organizované trestné činnosti, ke kterému došlo v Evropě během posledních10 let, například pokud jde o obchodování s lidmi, s drogami a se střelnými zbraněmi, o finanční trestné činy jako korupce, podvody a praní špinavých peněz a o kyberkriminalitu.

CÍLE

Návrh se týká několika cílů:

•   Přizpůsobit činnost EUROPOLU požadavkům Lisabonské smlouvy, tj. vytvořit tímto nařízením právní rámec EUROPOLU a zavést mechanismus pro kontrolu činnosti EUROPOLU Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty.

•   Vytvořit evropské systémy vzdělávání a výcviku a výměnné programy pro všechny dotčené pracovníky donucovacích orgánů na vnitrostátní i unijní úrovni.

•   V zájmu komplexnější podpory donucovacích orgánů členských států svěřit EUROPOLU nové povinnosti. EUROPOL by mimo jiné převzal současné úkoly akademie CEPOL v oblasti vzdělávání a výcviku pracovníků donucovacích orgánů a vytvořil by systém vzdělávání a výcviku těchto osob. Mohl by také budovat centra EU soustřeďující odborné znalosti nezbytné pro boj proti určitým typům trestné činnosti, jež patří mezi cíle EUROPOLU, především Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě.

•   Vytvořit spolehlivý režim ochrany údajů v rámci EUROPOLU zaručující zejména, že inspektor ochrany údajů EUROPOLU má plnou nezávislost, může účinně jednat a má pravomoc účinně zasáhnout.

•   Zlepšit řízení EUROPOLU zvýšením jeho efektivity.

ODPOVĚDNOST

Tím, že budoucí nařízení zajistí soulad EUROPOLUpožadavky Lisabonské smlouvy a zvýší jeho odpovědnost, zaručí, že jeho činnosti budou kontrolovány demokraticky zvolenými zástupci občanů EU. Z praktického hlediska to znamená, že by Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty dostávaly informace prostřednictvím výročních zpráv o činnosti a každoroční konečné účetní závěrky a pro informaci obdržely posouzení hrozeb, strategické analýzy a všeobecné situační zprávy atd.

Evropský parlament kromě toho:

•   plní funkci rozpočtového orgánu (zasílá se mu předběžný odhad příjmů a výdajů a zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za daný rozpočtový rok a veškeré informace nezbytné pro udělení absolutoria);

•   je konzultován v otázkách týkajících se víceletého pracovního programu EUROPOLU a je mu pro informaci zasílán roční pracovní program EUROPOLU;

•   může pozvat kandidáta na místo výkonného ředitele EUROPOLU k pohovoru s příslušným parlamentním výborem nebo k zodpovězení otázek ohledně výkonu jeho funkce.

Aby Evropský parlament mohl provádět kontrolu a zároveň byla zaručena důvěrnost operativních informací, musí s EUROPOLEM uzavřít pracovní ujednání o přístupu k utajovaným informacím Evropské unie a citlivým neutajovaným informacím zpracovávaným EUROPOLEM či jeho prostřednictvím.

EUROPOL jako centrum pro výměnu informací mezi donucovacími orgány členských států. Stanoveného cíle bude dosaženo rozšířením povinnosti členských států poskytovat EUROPOLU důležité údaje. Návrh obsahuje motivační prvek, neboť donucovacím orgánům umožňuje získat finanční podporu při přeshraničních vyšetřováních i v jiných případech než padělání eura. Zavádí se mechanismus podávání zpráv pro kontrolu toho, jak členské státy poskytují EUROPOLU údaje.

POŽADOVANÉ ZMĚNY

Výbor pro ústavní záležitosti a jeho navrhovatelka by navrženými pozměňovacími návrhy chtěly poukázat zejména na:

– úlohu Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů při společném stanovování organizace a podpory účinné a pravidelné meziparlamentní spolupráce v rámci Unie, zejména pokud jde o policejní a soudní spolupráci v oblastech, kde Unie a členské státy sdílí pravomoci;

– skutečnost, že sloučení EUROPOLU s CEPOLEM není dobrým řešením pro zvýšení efektivity EUROPOLU;

– skutečnost, že je třeba používat platná pravidla pro ochranu údajů stanovená Evropským parlamentem.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávánívýcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV

Odůvodnění

Sloučení Europolu s CEPOLEM není dobrým řešením pro zvýšení efektivity této agentury. Obě agentury jsou poměrně efektivní a jejich vzájemná spolupráce se zvyšuje a v rámci zajištění evropské bezpečnosti se již zlepšuje . Naopak sloučení Europolu a CEPOLU by mohlo ovlivnit jejich nezávislost, což není žádoucí. Název návrhu proto musí zmiňovat pouze Europol.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 88 a čl. 87 odst. 2 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 88 této smlouvy,

Odůvodnění

Sloučení Europolu s CEPOLEM není dobrým řešením pro zvýšení efektivity této agentury. Právní východisko proto musí odkazovat pouze na článek 88 SFEU.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Podle článku 88 Smlouvy se Europol řídí nařízením přijatým řádným legislativním postupem. Tento článek dále vyžaduje stanovení způsobů kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty. Rozhodnutí 2009/371/SVV je proto třeba nahradit nařízením, které stanoví pravidla parlamentní kontroly.

(2) Podle článku 88 Smlouvy se Europol řídí nařízením přijatým řádným legislativním postupem. Tento článek dále vyžaduje stanovení způsobů kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty v souladu s čl. 12 písm. c) Smlouvy o Evropské unii a článkem 9 protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, za účelem posílení demokratické legitimity a odpovědnosti Europolu vůči evropským občanům. Rozhodnutí 2009/371/SVV je proto třeba nahradit nařízením, které stanoví pravidla parlamentní kontroly.

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit konkrétní cíle parlamentní kontroly Europolu. Článek 12 SEU se zmiňuje o aktivním přispění vnitrostátních parlamentů k dobrému fungování Unie a protokol č. 1 a článek 9 tohoto protokolu jim svěřuje organizaci a podporu meziparlamentní spolupráce v rámci Unie v součinnosti s Evropským parlamentem. Oba články je třeba zmínit coby primární právo EU týkající se meziparlamentní spolupráce.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Evropská policejní akademie (CEPOL) byla zřízena rozhodnutím 2005/681/SVV s cílem usnadnit spolupráci mezi vnitrostátními policejními složkami pořádáním a koordinací vzdělávací činnosti s evropským rozměrem.

(3) Aby Europol mohl plnit své poslání, navazuje také zvláštní spolupráciEvropskou policejní akademií (CEPOL), která byla zřízena rozhodnutím 2005/681/SVV,cílem usnadnit spolupráci mezi vnitrostátními policejními složkami pořádáním a koordinací vzdělávací činnosti s evropským rozměrem

Odůvodnění

Sloučení Europolu s CEPOLEM není dobrým řešením pro zvýšení efektivity této agentury. Obě agentury jsou poměrně efektivní a je pouze třeba zvýšit jejich vzájemnou spolupráci s cílem zajistit evropskou bezpečnost.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k vazbám mezi úkoly Europolu a akademie CEPOL by sloučení a racionalizace funkcí těchto agentur zvýšilo operativní účinnost, význam vzdělávacích akcí a efektivitu policejní spolupráce v Unii.

(6) Vzhledem k vazbám mezi úkoly Europolu a akademie CEPOL by úzká spolupráce mezi těmito dvěma agenturami zvýšila operativní účinnost, význam vzdělávacích akcí a efektivitu policejní spolupráce v Unii. Jestliže CEPOL změní své sídlo, doporučuje se, aby bylo umístěno v blízkosti Europolu.

Odůvodnění

Do budoucna se všeobecně počítá spíše s úzkou spoluprací Europolu s CEPOL než s jejich sloučením. V zájmu dosažení úspor z účinnosti a zvýšení efektivity je třeba sídlo CEPOL přesunout do blízkosti Europolu.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV by proto měla být zrušenanahrazena tímto nařízením, jež vychází ze zkušeností s prováděním obou rozhodnutí. Europol zřízený tímto nařízením by měl nahradit a převzít funkce Europolu a akademie CEPOL, jak byly vymezeny zrušenými rozhodnutími.

(7) Rozhodnutí 2009/371/SVV by proto mělo být zrušenonahrazeno tímto nařízením, jež vychází ze zkušeností s prováděním tohoto rozhodnutí. Europol zřízený tímto nařízením by měl nahradit a převzít funkce Europolu, jak byly vymezeny zrušeným rozhodnutím.

Odůvodnění

Sloučení Europolu s CEPOLEM není dobrým řešením pro zvýšení efektivity této agentury. Není proto již nutná žádná zmínka o akademii CEPOL.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)zájmu zaručení toho, že Europol bude mít odpovědnou a transparentní vnitřní organizaci, je s ohledem na článek 88 Smlouvy o fungování Evropské unie nezbytné stanovit způsoby kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty, přičemž musí být patřičně zohledněna potřeba zajistit důvěrnost operativních informací.

(48)zájmu dodržení úlohy parlamentů při monitorování evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva a politické odpovědnosti vnitrostátních parlamentů a Evropského parlamentu ohledně dodržování a výkonu jejich příslušných pravomocí v legislativním procesu je nezbytné, aby měl Europol odpovědnou a transparentní vnitřní organizaci. Za tímto účelem je s ohledem na článek 88 Smlouvy o fungování Evropské unie třeba stanovit způsoby kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty, v souladu s ustanoveními o meziparlamentní spolupráci uvedenými v hlavě II protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, přičemž musí být patřičně zohledněna potřeba zajistit důvěrnost operativních informací.

Odůvodnění

V zájmu hlubší a užší parlamentní spolupráce v oblasti činnosti Europolu stanoví společně vnitrostátní parlamenty a Evropský parlament zvláštní postupy podle hlavy II protokolu č. 1 Lisabonské smlouvy o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(48a) Společný parlamentní dohled nad Europolem vykonávaný Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty by měl probíhat v rámci stávajících meziparlamentních struktur posílených intenzivnější výměnou informací a ustanoveními o pravidelných společných schůzích.

Odůvodnění

Předsedové parlamentů Evropské unie na výše zmíněné konferenci konané v Bruselu ve dnech 4.–5. dubna 2011 projednali a schválili formu kontroly pro monitorování činností Evropského policejního úřadu (Europol).

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(57) Europol zřízený tímto nařízením nahrazuje Europol, který byl zřízen rozhodnutím 2009/371/SVV a akademii CEPOL, která byla zřízena rozhodnutím 2005/681/SVV, a navazuje na . Měl by proto být právním nástupcem pro všechny jejich smlouvy, včetně pracovních smluv, závazků a nabytého majetku. Mezinárodní dohody uzavřené Europolem zřízeným rozhodnutím 2009/371/SVV a akademií CEPOL zřízenou rozhodnutím 2005/681/SVV zůstávají v platnosti s výjimkou dohody o ústředí uzavřené akademií CEPOL.

(57) Europol zřízený tímto nařízením nahrazuje Europol, který byl zřízen rozhodnutím 2009/371/SVV, a navazuje na něj. Měl by proto být právním nástupcem pro všechny jeho smlouvy, včetně pracovních smluv, závazků a nabytého majetku. Mezinárodní dohody uzavřené Europolem zřízeným rozhodnutím 2009/371/SVV zůstávají v platnosti.

Odůvodnění

Sloučení Europolu s CEPOLEM není dobrým řešením pro zvýšení efektivity této agentury. Není proto již nutná žádná zmínka o akademii CEPOL.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(58) Aby Europol mohl nadále plnit úkoly Europolu zřízeného rozhodnutím 2009/371/SVV a akademie CEPOL zřízené rozhodnutím 2005/681/SVV podle svých nejlepších možností, měla by se na dobu tří let po vstupu tohoto nařízení v platnost stanovit přechodná opatření, pokud jde o správní radu, výkonného ředitele a vyčlenění části rozpočtu Europolu na vzdělávání a výcvik.

(58) Aby Europol mohl nadále plnit úkoly Europolu zřízeného rozhodnutím 2009/371/SVV podle svých nejlepších možností, měla by se na dobu tří let po vstupu tohoto nařízení v platnost stanovit přechodná opatření, pokud jde o správní radu, výkonného ředitele a vyčlenění části rozpočtu Europolu na vzdělávání a výcvik.

Odůvodnění

Sloučení Europolu s CEPOLEM není dobrým řešením pro zvýšení efektivity této agentury. Není proto již nutná žádná zmínka o akademii CEPOL.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 1 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zřízení Agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva

Zřízení Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se Agentura Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) s cílem zlepšit vzájemnou spolupráci donucovacích orgánů v Evropské unii, prohlubovat a podporovat jejich činnost a vytvořit soudržnou evropskou politiku vzdělávání a výcviku.

1. Zřizuje se Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) s cílem zlepšit vzájemnou spolupráci donucovacích orgánů v Evropské unii a prohlubovat a podporovat jejich činnost.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Europol zřízený tímto nařízením nahrazuje Europol, který byl zřízen rozhodnutím 2009/371/SVV, a akademii CEPOL, která byla zřízena rozhodnutím 2005/681/SVV, a navazuje na .

2. Europol zřízený tímto nařízením nahrazuje Europol, který byl zřízen rozhodnutím 2009/371/SVV, a navazuje na něj.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Europol podporuje, rozvíjí, provádí a koordinuje vzdělávací činnosti pro pracovníky donucovacích orgánů.

vypouští se

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Kapitola III – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kapitola III

vypouští se

ÚKOLY TÝKAJÍCÍ SE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIKU PRACOVNÍKŮ DONUCOVACÍCH ORGÁNŮ

 

Odůvodnění

Sloučení Europolu s CEPOLEM není dobrým řešením pro zvýšení efektivity této agentury. Není proto nutná žádná zmínka o úkolech týkajících se vzdělávání a výcviku.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 9

vypouští se

Akademie Europolu

 

1. Útvar Europolu s názvem Akademie Europolu, zřízený tímto nařízením, podporuje, rozvíjí, provádí a koordinuje vzdělávání a výcvik pracovníků donucovacích orgánů zaměřené především na oblasti boje proti závažné trestné činnosti dotýkající se dvou a více členských států a terorismu, na řízení vysoce rizikových akcí s potenciálem narušení veřejného pořádku a vysoce rizikových sportovních akcí, na strategické plánování a velení nevojenským misím Unie i na rozvoj vůdčích schopností a jazykových znalostí pracovníků donucovacích orgánů, a zejména:

 

a) zvyšuje informovanost:

 

i) o mezinárodních a unijních nástrojích pro spolupráci v oblasti prosazování práva;

 

ii) o institucích Unie, zejména Europolu, Eurojustu a agentuře Frontex, o jejich fungování a úloze;

 

iii) o justičních prvcích spolupráce v oblasti prosazování práva a o možnostech přístupu k informačním kanálům v praxi;

 

b) podporuje rozvoj regionální a dvoustranné spolupráce členských států mezi sebou a členských států s třetími zeměmi;

 

c) zabývá se konkrétními oblastmi trestné činnosti či policejní činnosti, v nichž může mít vzdělávání a výcvik na úrovni Unie přínos;

 

d) vypracovává zvláštní společné učební osnovy pro pracovníky donucovacích orgánů s cílem připravit je na účast v civilních misích Unie;

 

e) poskytuje členským státům podporu při dvoustranných činnostech, jejichž cílem je budování kapacit donucovacích orgánů v třetích zemích;

 

f) připravuje školitele a podílí se na zlepšování a výměně osvědčených pedagogických postupů.

 

2. Akademie Europolu vytváří a pravidelně upravuje výukové nástroje a metodiky, jež uplatňuje v rámci celoživotního učení s cílem zlepšit dovednosti pracovníků donucovacích orgánů. Akademie Europolu hodnotí výsledky těchto činností v zájmu zvýšení jejich kvality, soudržnosti a účinnosti v budoucnosti.

 

Odůvodnění

Sloučení Europolu s CEPOLEM není dobrým řešením pro zvýšení efektivity této agentury. Není proto nutná žádná zmínka o úkolech týkajících se vzdělávání a výcviku.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 10

vypouští se

Úkoly Akademie Europolu

 

1. Akademie Europolu připravuje víceleté analýzy strategických vzdělávacích potřeb a víceleté vzdělávací programy.

 

2. Akademie Europolu rozvíjí a zajišťuje vzdělávací činnosti a vzdělávací nástroje, například:

 

a) kurzy, semináře, konference, internetové a e-learningové kurzy;

 

b) společné učební osnovy týkající se zvyšování informovanosti, řešení nedostatků anebo společného postupu proti přeshraničním kriminálním jevům;

 

c) vzdělávací moduly odstupňované dle náročnosti či podle míry dovedností požadovaných cílovou skupinou a zaměřené na vymezenou zeměpisnou oblast, na určitou oblast trestné činnosti nebo na určitý soubor profesních dovedností;

 

d) výměnné programy a programy vysílání pracovníků donucovacích orgánů v rámci vzdělávání a výcviku zaměřených na operační praxi.

 

3. V zájmu soudržné evropské politiky vzdělávání a výcviku jako součásti podpory civilních misí a budování kapacit v třetích zemích Akademie Europolu:

 

a) posuzuje význam stávajících politik a iniciativ na poli vzdělávání a výcviku pracovníků donucovacích orgánů s evropským rozměrem;

 

b) vytváří a poskytuje vzdělávání a výcvik při přípravě pracovníků donucovacích orgánů členských států na účast v civilních misích, jehož cílem je mimo jiné vybavit tyto pracovníky příslušnými jazykovými znalostmi;

 

c) vytváří a poskytuje vzdělávání a výcvik pracovníkům donucovacích orgánů třetích zemí, zejména ze zemí, které se ucházejí o přistoupení k Evropské unii;

 

d) podle platných priorit Unie spravuje finanční prostředky Unie vyhrazené na zahraniční pomoc s cílem pomáhat třetím zemím při budování kapacit v příslušných oblastech politiky.

 

4. Akademie Europolu prosazuje vzájemné uznávání vzdělávání a výcviku donucovacích orgánů v členských státech a související evropské normy kvality.

 

Odůvodnění

Sloučení Europolu s CEPOLEM není dobrým řešením pro zvýšení efektivity této agentury. Není proto nutná žádná zmínka o úkolech týkajících se vzdělávání a výcviku.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 11

vypouští se

Výzkum s významem pro vzdělávání a výcvik

 

1. Akademie Europolu se účastní výzkumu s významem pro vzdělávací činnosti popsané v této kapitole.

 

2. Akademie Europolu prosazuje a vytváří partnerství s institucemi Unie a s veřejnými a soukromými akademickými institucemi a podporuje vytváření silnějších partnerství mezi vysokými školami a školicími zařízeními pro pracovníky donucovacích orgánů v členských státech.

 

Odůvodnění

Sloučení Europolu s CEPOLEM není dobrým řešením pro zvýšení efektivity této agentury. Není proto nutná žádná zmínka o úkolech týkajících se vzdělávání a výcviku.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Výkonný ředitel podává Evropskému parlamentu zprávy o plnění svých úkolů, je-li o to požádán. Rada může výkonného ředitele vyzvat, aby o plnění svých úkolů předložil zprávu.

3. Výkonný ředitel podává Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům zprávy o plnění svých úkolů a poskytuje veškeré související a relevantní informace, a to jak ve fázi přípravy ročního pracovního programu, tak při provádění hodnocení ex-post, je-li o to požádán. Rada může výkonného ředitele vyzvat, aby o plnění svých úkolů předložil zprávu.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Kapitola IV – oddíl 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ODDÍL 3

vypouští se

VĚDECKÝ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK

 

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Článek 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 20

vypouští se

Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik

 

1. Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik je nezávislým poradním orgánem, který zaručuje a usměrňuje vědeckou kvalitu činnosti Europolu v oblasti vzdělávání a výcviku. Výkonný ředitel proto zapojí vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik již do počáteční fáze přípravy všech dokumentů uvedených v článku 15 v rozsahu, v jakém se týkají vzdělávání a výcviku.

 

2. Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik se skládá z jedenácti členů dosahujících nejvyšší akademické či profesní úrovně v oblastech, na které vztahuje kapitola III tohoto nařízení. Správní rada jmenuje členy výboru na základě transparentní výzvy k podání žádostí a výběrového řízení zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie. Členové správní rady nesmí být členy vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik. Členové vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik jsou nezávislí. Nevyžadují ani nepřijímají pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu.

 

3. Seznam členů vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik zveřejní Europol na své internetové stránce a průběžně jej aktualizuje.

 

4. Funkční období členů vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik je pět let. Nelze jej prodloužit a členové výboru mohou být odvoláni, pokud nesplňují podmínku nezávislosti.

 

5. Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik volí předsedu a místopředsedu na funkční období pěti let. Stanoviska přijímá prostou většinou. Svolává jej jeho předseda až čtyřikrát ročně. V případě potřeby svolá předseda mimořádné zasedání z vlastního podnětu, nebo na žádost nejméně čtyř členů výboru.

 

6. Výkonný ředitel, zástupce výkonného ředitele pro vzdělávání a výcvik nebo osoby, které je zastupují, se mohou účastnit zasedání jako pozorovatelé bez hlasovacího práva.

 

7. Vědeckému výboru pro vzdělávání a výcvik je nápomocen tajemník, což je zaměstnanec Europolu určený výborem a jmenovaný výkonným ředitelem.

 

8. Vědecký výbor pro vzdělávání a výcvik zejména:

 

a) poskytuje poradenství výkonnému řediteli a zástupci výkonného ředitele pro vzdělávání a výcvik při přípravě ročního pracovního programu a jiných strategických dokumentů, aby byla zaručena jejich vědecká kvalita a soulad s příslušnými odvětvovými politikami a prioritami Unie;

 

b) vypracovává nezávislá stanoviska pro správní radu a poskytuje jí poradenství o záležitostech ve své působnosti;

 

c) vypracovává nezávislá stanoviska a poskytuje poradenství o kvalitě učebních osnov, používaných výukových metodách, možnostech výuky a vědeckém vývoji;

 

d) na žádost správní rady, výkonného ředitele či zástupce výkonného ředitele pro vzdělávání a výcvik poskytuje veškeré další poradenství o vědeckých aspektech vzdělávací činnosti Europolu.

 

9. Na roční rozpočet vědeckého výboru pro vzdělávání a výcvik se vyčlení zvláštní rozpočtová položka Europolu.

 

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy, instituce Unie, třetí země a mezinárodní organizace mohou při předání informací omezit přístup k nim či jejich využití; takové omezení může být obecné či konkrétní povahy a může se vztahovat i na výmaz či zničení informací. Pokud vyvstane potřeba takových omezení až po předání informací, uvědomí o tom Europol. Europol musí taková omezení dodržovat.

2. Členské státy, instituce Unie, třetí země a mezinárodní organizace mohou při předání informací omezit přístup k nim či jejich využití; takové omezení může být obecné či konkrétní povahy a může se vztahovat i na výmaz či zničení informací. Při stanovování takových omezení se co nejvíce zdrží toho, aby bránily zpřístupňování informací Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům v rámci provádění parlamentní kontroly v souladu s ustanoveními kapitoly IX tohoto nařízení. Pokud vyvstane potřeba takových omezení až po předání informací, uvědomí o tom Europol. Europol musí taková omezení dodržovat.

Odůvodnění

U dokumentů, které budou zpřístupněny během parlamentní kontroly, je třeba brát v úvahu jejich důvěrnost.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 1 a 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Předseda správní rady a výkonný ředitel vystoupí před Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty na jejich žádost, aby projednali otázky týkající se Europolu, přičemž zohlední povinnost zachování mlčenlivosti a důvěrnosti.

1. Předseda správní rady a výkonný ředitel vystoupí před Evropským parlamentem, společně s vnitrostátními parlamenty, na jejich žádost minimálně dvakrát ročně, aby projednali otázky týkající se strategických dokumentů a/nebo hodnotících zpráv Europolu, přičemž zohlední povinnost zachování mlčenlivosti a důvěrnosti.

2. Evropský parlament provádí kontrolu činností Europolu, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty, v souladu s tímto nařízením.

2. Evropský parlament provádí kontrolu činností Europolu, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty, v souladu s rozhodnutími přijatými jak Evropským parlamentem, tak vnitrostátními parlamenty.

 

2a. V tomto ohledu tuto kontrolu vykonává meziparlamentní orgán, v jehož rámci se budou pravidelně scházet zástupci Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů a jehož způsob fungování určí Evropský parlament spolu s vnitrostátními parlamenty nejpozději 6 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost. Tato kontrola je organizována v rámci stávajících meziparlamentních struktur.

Odůvodnění

Předsedové parlamentů Evropské unie na výše zmíněné konferenci konané v Bruselu ve dnech 4.–5. dubna 2011 projednali a schválili formu kontroly pro monitorování činností Evropského policejního úřadu (Europol). Praktickou stránku fungování tohoto meziparlamentního orgánu musely stanovit společně Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Článek 54

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Za účelem parlamentní kontroly činností Europolu podle článku 53 může být Evropskému parlamentu a jeho zástupcům poskytnut na jejich žádost přístup k utajovaným informacím Evropské unie a citlivým neutajovaným informacím zpracovávaným Europolem či jeho prostřednictvím.

1. Za účelem parlamentní kontroly činností Europolu podle článku 53 je Evropskému parlamentu a jeho zástupcům poskytnut na jejich žádost přístup k utajovaným informacím Evropské unie a citlivým neutajovaným informacím zpracovávaným Europolem či jeho prostřednictvím, a to po konzultaci poskytovatele údajů a po výmazu osobních údajů.

2. Přístup k utajovaným informacím Evropské unie a citlivým neutajovaným informacím musí splňovat základní zásady a minimální standardy podle článku 69. Podrobnosti tohoto přístupu jsou upraveny pracovním ujednáním uzavřeným mezi Europolem a Evropským parlamentem.

2. Přístup k utajovaným informacím Evropské unie a citlivým neutajovaným informacím musí splňovat základní zásady a minimální standardy stanovené v rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2013, kterým se stanoví pravidla pro nakládání s důvěrnými informacemi ze strany Evropského parlamentu1. Podrobnosti tohoto přístupu jsou upraveny pracovním ujednáním uzavřeným mezi Europolem a Evropským parlamentem na základě přílohy II rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

 

_____________

 

1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

Odůvodnění

Je třeba používat platná pravidla pro ochranu údajů stanovená Evropským parlamentem.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Před jmenováním může být kandidát zvolený správní radou vyzván, aby před příslušným výborem Evropského parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl otázky jeho členů.

Před jmenováním učiní kandidát zvolený správní radou, bude-li k tomu vyzván, prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpoví otázky jeho členů.

Odůvodnění

Je třeba odpovídajícím způsobem posílit kontrolu výkonného ředitele prováděnou Evropským parlamentem, rovněž pomocí nových pravidel použitelných na jiné evropské agentury (ENVI).

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výkonnému řediteli jsou nápomocni čtyři zástupci výkonného ředitele, z nichž jeden odpovídá za vzdělávání a výcvik. Zástupce výkonného ředitele pro vzdělávání a výcvik odpovídá za vedení Akademie Europolu a řízení její činnosti. Výkonný ředitel vymezí úkoly ostatních zástupců.

1. Výkonnému řediteli jsou nápomocni tři zástupci výkonného ředitele. Jejich úkoly vymezí výkonný ředitel.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 1 a 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Do pěti let ode dne [použitelnosti tohoto nařízení] a poté každých pět let nechá Komise vypracovat hodnocení, které posoudí zejména dopad, účinnost a účelnost Europolu a jeho pracovních postupů. Toto hodnocení se bude zabývat zejména tím, zda je třeba upravit cíle Europolu, a finančními dopady takových úprav.

1. Do pěti let ode dne [použitelnosti tohoto nařízení] a poté každých pět let nechá Komise vypracovat hodnocení, které posoudí zejména dopad, účinnost a účelnost Europolu a jeho pracovních postupů, jakož i fungování mechanismů kontroly činnosti Europolu Evropským parlamentem spolu s vnitrostátními parlamenty. Toto hodnocení se bude zabývat zejména tím, zda je třeba upravit cíle Europolu, a finančními dopady takových úprav.

2. Komise předá hodnotící zprávu a závěry, které z této zprávy vyvodila, Evropskému parlamentu, Radě, vnitrostátním parlamentům a správní radě.

2. Komise předá hodnotící zprávu a závěry, které z této zprávy vyvodila, případně spolu s návrhem na změnu tohoto nařízení, Evropskému parlamentu, Radě, vnitrostátním parlamentům a správní radě.

Odůvodnění

Toto ustanovení o hodnotící zprávě a závěrech je třeba rozšířit také o mechanismus parlamentní kontroly Europolu.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Europol zřízený tímto nařízením se stává univerzálním právním nástupcem pro všechny smlouvy, které uzavřel, všechny závazky, které přijal, a všechen majetek, který nabyl Europol zřízený rozhodnutím 2009/371/SVV a akademie CEPOL zřízená rozhodnutím 2005/681/SVV.

1. Europol zřízený tímto nařízením se stává univerzálním právním nástupcem pro všechny smlouvy, které uzavřel, všechny závazky, které přijal, a všechen majetek, který nabyl Europol zřízený rozhodnutím 2009/371/SVV.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Ředitel akademie CEPOL, jmenovaný na základě čl. 11 odst. 1 rozhodnutí 2005/681/SVV, vykonává po zbývající část svého funkčního období funkci zástupce výkonného ředitele Europolu pro vzdělávání a výcvik. Ostatní podmínky jeho smlouvy se nemění. Pokud funkční období končí po [dni vstupu tohoto nařízení v platnost], ale před [dnem použitelnosti tohoto nařízení], automaticky se prodlouží na dobu jednoho roku ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Článek 77

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se nahrazuje a zrušuje rozhodnutí 2009/371/SVV a rozhodnutí 2005/681/SVV.

Tímto nařízením se nahrazuje a zrušuje rozhodnutí 2009/371/SVV.

Odkazy na nahrazená rozhodnutí se považují za odkazy na toto nařízení.

Odkazy na nahrazené rozhodnutí se považují za odkazy na toto nařízení.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Článek 78

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Všechna legislativní opatření provádějící rozhodnutí 2009/371/SVV a rozhodnutí 2005/681/SVV se zrušují s účinkem ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

1. Všechna legislativní opatření provádějící rozhodnutí 2009/371/SVV se zrušují s účinkem ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

2. Všechna nelegislativní opatření provádějící rozhodnutí 2009/371/SVV o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) a rozhodnutí 2005/681/SVV o zřízení akademie CEPOL jsou platná i po [dni použitelnosti tohoto nařízení], nerozhodne-li správní rada Europolu při provádění tohoto nařízení jinak.

2. Všechna nelegislativní opatření provádějící rozhodnutí 2009/371/SVV o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) jsou platná i po [dni použitelnosti tohoto nařízení], nerozhodne-li správní rada Europolu při provádění tohoto nařízení jinak.

POSTUP

Název

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva a odbornou přípravu (Europol) a zrušení směrnic 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

Referenční údaje

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

21.5.2013

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Alexandra Thein

27.5.2013

Projednání ve výboru

17.6.2013

8.7.2013

16.9.2013

 

Datum přijetí

14.10.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Elmar Brok, David Campbell Bannerman, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Marietta Giannakou, Alain Lamassoure, Andrej Plenković, Alexandra Thein

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Edward McMillan-Scott, Elisabeth Morin-Chartier, Michèle Striffler, Catherine Trautmann


POSTUP

Název

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva a odbornou přípravu (Europol) a zrušení směrnic 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

Referenční údaje

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Datum předložení EP

27.3.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

21.5.2013

CONT

21.5.2013

EMPL

21.5.2013

JURI

21.5.2013

 

AFCO

21.5.2013

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

EMPL

17.4.2013

JURI

15.4.2013

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.11.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

7.5.2013

8.7.2013

14.11.2013

30.1.2014

Datum přijetí

30.1.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

2

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Svetoslav Hristov Malinov, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Joanna Senyszyn

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Amelia Andersdotter, Pablo Arias Echeverría, Zuzana Brzobohatá, Erik Bánki, Santiago Fisas Ayxela, Jens Geier, María Irigoyen Pérez, Edvard Kožušník, Evelyn Regner, Czesław Adam Siekierski, Bart Staes, Tadeusz Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí