Eljárás : 2013/0091(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0096/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0096/2014

Viták :

PV 24/02/2014 - 20
CRE 24/02/2014 - 20

Szavazatok :

PV 25/02/2014 - 5.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0121

JELENTÉS     ***I
PDF 1907kWORD 1394k
7.2.2014
PE 513.116v02-00 A7-0096/2014

a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD)

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0173),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 88. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0094/2013),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és az Alkotmányügyi Bizottság véleményére A7-0096/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  hangsúlyozza, hogy az Europol megbízatásának meghosszabbítása tekintetében alkalmazni kell a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról szóló, 2013. december 2-án az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött intézményközi megállapodás 31. pontját; kiemeli, hogy a jogalkotási hatóság meghosszabbításra irányuló döntése nem sértheti a költségvetési hatóság által az éves költségvetési eljárás keretében hozott határozatokat;

3.  kéri a Bizottságot, hogy mihelyt a rendelet az Európai Parlament és a Tanács egyetértésének tárgyát képezi, vegye teljes mértékben figyelembe a megállapodást, hogy eleget lehessen tenni az Europol költségvetési és személyzeti igényeinek és feladatainak, különösen ami a számítástechnikai bűnözés elleni európai központot (EC3) illeti, az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és a Bizottság 2012. július 19-i, a decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozatának (42) bekezdésével összhangban;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a Bűnüldözési Együttműködés És Képzés Európai Ügynökségének (Europol) létrehozásáról, valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB határozatok hatályon kívül helyezéséről

a Bűnüldözési Együttműködés Európai Ügynökségének (Europol) létrehozásáról, valamint a 2009/371/IB határozat hatályon kívül helyezéséről

Indokolás

Az előadó úgy tudja, hogy nincs szó az Europol és a CEPOL összevonásáról. Bár mindkét szervezet rendőri tevékenységet folytat, jelentősen eltérő célok és feladatok hárulnak rájuk az Európai Unió a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségén belül folytatott együttműködés keretében. Ez indokolja a törlésre irányuló valamennyi további módosítási javaslatot.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 88. cikkére, valamint 87. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 88. cikkére,

Indokolás

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az előadó úgy tudja, hogy az Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Szerződés 88. cikke úgy rendelkezik, hogy az Europolt rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendelet szabályozza. Előírja továbbá azon eljárások megállapítását, amelyek szerint az Európai Parlament – a nemzeti parlamentekkel közösen – ellenőrzi az Europol tevékenységét. Ezért a 2009/371/IB határozatot olyan rendelettel kell helyettesíteni, amely megállapítja a Parlament általi ellenőrzés szabályait.

(2) A Szerződés 88. cikke úgy rendelkezik, hogy az Europolt rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendelet szabályozza. Előírja továbbá – az Európai Unióról szóló Szerződés 12. cikkének c) pontjával, valamint a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. számú jegyzőkönyv 9. cikkével összhangban – azon eljárások megállapítását, amelyek szerint az Európai Parlament – a nemzeti parlamentekkel közösen – ellenőrzi az Europol tevékenységét az Europol demokratikus legitimitásának, valamint az európai polgárok felé való elszámoltathatóságának megerősítése érdekében. Ezért a 2009/371/IB határozatot olyan rendelettel kell helyettesíteni, amely megállapítja a Parlament általi ellenőrzés szabályait.

Indokolás

Fontos kiemelni az Europol parlamenti ellenőrzésének sajátos céljait. Az EUSZ 12. cikke a nemzeti parlamenteknek az Unió megfelelő működéséhez való tevékeny hozzájárulására hivatkozik, az 1. számú jegyzőkönyv és annak 9. cikke pedig rájuk hagyja az Unión belüli parlamentközi együttműködésnek az Európai Parlamenttel egyeztetett formában történő megszervezését és előmozdítását. A parlamentközi együttműködéssel foglalkozó elsődleges uniós joganyagként mindkét cikket meg kell említeni.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Európai Rendőrakadémiát (CEPOL) a 2005/681/IB határozat hozta létre azzal a céllal, hogy megkönnyítse a nemzeti rendőrségi erők közötti együttműködést európai dimenziójú rendőrségi képzési tevékenységek szervezésével és koordinálásával.

törölve

Indokolás

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az előadó úgy tudja, hogy az Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) „A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa alcímű Stockholmi Program” azt szorgalmazza, hogy az Europolnak a tagállamok bűnüldöző szervei közötti információcsere csomópontjává, szolgáltatóvá és a bűnüldözési szolgálatok fórumává kell válnia. Az Europol működésének értékelése alapján e célkitűzés elérése érdekében tovább kell erősíteni működési hatékonyságát. A Stockholmi Program célul tűzi ki továbbá egy hiteles európai igazságügyi és rendészeti kultúra megteremtését európai képzési és csereprogramok létrehozásával valamennyi illetékes rendészeti személyzet számára nemzeti és uniós szinten.

(4) „A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa alcímű Stockholmi Program” azt szorgalmazza, hogy az Europolnak a tagállamok bűnüldöző szervei közötti információcsere csomópontjává, szolgáltatóvá és a bűnüldözési szolgálatok fórumává kell válnia. Az Europol működésének értékelése alapján e célkitűzés elérése érdekében tovább kell erősíteni működési hatékonyságát.

Indokolás

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az előadó úgy tudja, hogy az Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A nagy kiterjedésű bűnügyi és terrorista hálózatok jelentős fenyegetést jelentenek az Unió belső biztonságára, valamint polgárainak biztonságára és megélhetésére nézve. A rendelkezésre álló fenyegetésértékelések azt mutatják, hogy a bűnszervezetek tevékenységei egyre többféle bűncselekményt foglalnak magukban és egyre inkább nemzetközi jellegűek. A nemzeti bűnüldöző szerveknek ezért egyre szorosabban együtt kell működniük más tagállamokban működő megfelelőikkel. Ebben az összefüggésben az Europolt fel kell vértezni arra, hogy jobban támogathassa a tagállamokat az uniós szintű bűnmegelőzésben, elemzésben és nyomozásokban. Ezt a 2009/371/IB és a 2005/681/IB tanácsi határozatok értékelései is megerősítették.

(5) A nagy kiterjedésű bűnügyi és terrorista hálózatok jelentős fenyegetést jelentenek az Unió belső biztonságára, valamint polgárainak biztonságára és megélhetésére nézve. A rendelkezésre álló fenyegetésértékelések azt mutatják, hogy a bűnszervezetek tevékenységei egyre többféle bűncselekményt foglalnak magukban és egyre inkább nemzetközi jellegűek. A nemzeti bűnüldöző szerveknek ezért egyre szorosabban együtt kell működniük más tagállamokban működő megfelelőikkel. Ebben az összefüggésben az Europolt fel kell vértezni arra, hogy jobban támogathassa a tagállamokat az uniós szintű bűnmegelőzésben, elemzésben és nyomozásokban. Ezt a 2009/371/IB tanácsi határozat értékelése is megerősítette.

Indokolás

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az előadó úgy tudja, hogy az Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az Europol és a CEPOL tevékenység közötti kapcsolatok miatt a két ügynökség feladatköreinek integrálása és ésszerűsítése fokozná az operatív működés hatékonyságát, a képzési tevékenység relevanciáját, valamint az uniós rendőrségi együttműködésének eredményességét.

törölve

Indokolás

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az előadó úgy tudja, hogy az Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A 2009/371/IB és a 2005/681/IB határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni és e rendelettel kell helyettesíteni, amely alapul veszi mindkét határozat végrehajtásából levont tanulságokat. Az e rendelet által létrehozott Europol a két hatályon kívül helyezett határozat által létrehozott Europol és CEPOL helyébe lép, és átveszi azok feladatköreit.

(7) A 2009/371/IB határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni és e rendelettel kell helyettesíteni, amely alapul veszi a határozat végrehajtásából levont tanulságokat. Az e rendelet által létrehozott Europol ügynökség a hatályon kívül helyezett határozat által létrehozott Europol helyébe lép, és átveszi annak feladatkörét.

Indokolás

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az előadó úgy tudja, hogy az Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Mivel a bűnözés gyakran a belső határokon keresztül megy végbe, az Europolnak támogatnia és erősíteni kell a tagállami fellépéseket és együttműködésüket a két vagy több tagállamot érintő súlyos bűnözés megelőzésében és leküzdésében. Mivel a terrorizmus az Unió biztonságát érintő legfontosabb fenyegetések egyike, az Europolnak támogatnia kell a tagállamokat abban, hogy szembenézhessenek az e tekintetben közös kihívásokkal. Uniós bűnüldözési ügynökségként az Europolnak ugyancsak támogatnia kell és meg kell erősítenie az EU érdekeit érintő bűnözési formák leküzdése terén tett fellépéseket és együttműködést. Az Europolnak támogatást kell kínálnia továbbá – hatáskörének keretei között – az olyan kapcsolódó bűncselekmények megelőzéséhez és leküzdéséhez, amelyeket az eszközök beszerzése, a tettek elkövetésének megkönnyítése, végrehajtása vagy büntetlenségének biztosítása érdekében követnek el.

(8) Az Europolnak támogatnia és erősíteni kell a tagállami fellépéseket és együttműködésüket a két vagy több tagállamot érintő súlyos bűnözés megelőzésében és leküzdésében. Mivel a terrorizmus fenyegetést jelent az Unió biztonságára, az Europolnak támogatnia kell a tagállamokat abban, hogy szembenézhessenek az e tekintetben közös kihívásokkal. Uniós bűnüldözési ügynökségként az Europolnak ugyancsak támogatnia kell és meg kell erősítenie az EU érdekeit érintő bűnözési formák leküzdése terén tett fellépéseket és együttműködést. Az Europolnak támogatást kell kínálnia továbbá – hatáskörének keretei között – az olyan kapcsolódó bűncselekmények megelőzéséhez és leküzdéséhez, amelyeket az eszközök beszerzése, a tettek elkövetésének megkönnyítése, végrehajtása vagy büntetlenségének biztosítása érdekében követnek el.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az Europolnak egyértelmű keretbe foglalt, jobb minőségű, koherens és következetes képzést kell biztosítania a bűnüldözési szervek mindenféle besorolású tagja számára a képzési igényekkel összhangban.

törölve

Indokolás

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az előadó úgy tudja, hogy az Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az Europol számára lehetővé kell tenni, hogy bűnügyi nyomozások megkezdésére, lefolytatására vagy koordinálására kérje fel a tagállamokat olyan konkrét esetekben, amikor a határokon átnyúló együttműködés hozzáadott értéket képvisel. Az Europolnak tájékoztatnia kell az Eurojustot az ilyen megkeresésekről.

(10) Az Europol számára lehetővé kell tenni, hogy bűnügyi nyomozások megkezdésére, lefolytatására vagy koordinálására kérje fel a tagállamokat olyan konkrét esetekben, amikor a határokon átnyúló együttműködés hozzáadott értéket képvisel. Az Europolnak tájékoztatnia kell az Eurojustot az ilyen megkeresésekről. Az Europolnak a megkeresést indokolnia kell.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Az Europol jegyzőkönyvet vesz fel a célkitűzéseiben felölelt bűncselekményekkel foglalkozó közös nyomozócsoportok tevékenységeiben való részvételéről.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b) Amennyiben valamely konkrét nyomozás tekintetében az Europol és a tagállamok együttműködnek, az Europol és az érintett tagállamok között egyértelmű rendelkezéseket kell meghatározni, amelyek körvonalazzák a végrehajtandó konkrét feladatokat, a tagállamok nyomozati vagy igazságszolgáltatási eljárásaiban való részvétel mértékét, valamint a felelősségek megosztását és a bírósági felügyelet céljából alkalmazandó jogot.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Ahhoz, hogy az Europol Unión belüli információcsere-csomópontként hatékonyabbá váljon, egyértelműen meg kell állapítani a tagállamok arra vonatkozó kötelezettségeit, hogy biztosítsák az Europol számára a célkitűzéseinek teljesítéséhez szükséges adatokat. E kötelezettségek végrehajtása során a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy olyan adatokat szolgáltassanak, amelyek relevánsak az Unió vonatkozó szakpolitikai eszközeiben foglalt, a bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó stratégiai és operatív prioritások tekintetében. A tagállamoknak másolatot kell küldeniük továbbá az Europolnak az utóbbi célkitűzései által felölelt bűncselekményekkel kapcsolatban egyéb tagállamokkal folytatott bilaterális és multilaterális információcseréről. Ezzel egyidejűleg az Europolnak növelnie kell a tagállamoknak nyújtott támogatás szintjét, hogy megerősítse a kölcsönös együttműködés és információmegosztást. Az Europol éves jelentést nyújt be az összes uniós intézménynek és a nemzeti parlamenteknek arról, hogy az egyes tagállamok milyen mértékben szolgáltattak információt számára.

(11) Ahhoz, hogy az Europol Unión belüli információcsere-csomópontként hatékonyabbá váljon, egyértelműen meg kell állapítani a tagállamok arra vonatkozó kötelezettségeit, hogy biztosítsák az Europol számára a célkitűzéseinek teljesítéséhez szükséges adatokat. E kötelezettségek végrehajtása során a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy csak olyan adatokat szolgáltassanak, amelyek relevánsak az Unió vonatkozó szakpolitikai eszközeiben foglalt, a bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó stratégiai és operatív prioritások tekintetében. A tagállamoknak másolatot kell küldeniük továbbá az Europolnak az utóbbi célkitűzései által felölelt bűncselekményekkel kapcsolatban egyéb tagállamokkal folytatott bilaterális és multilaterális információcseréről, és ennek során meg kell adniuk azt is, hogy az adatok milyen forrásból származnak. Ezzel egyidejűleg az Europolnak növelnie kell a tagállamoknak nyújtott támogatás szintjét, hogy megerősítse a kölcsönös együttműködés és információmegosztást. Az Europolnak éves jelentést kell benyújtania az összes uniós intézménynek és a nemzeti parlamenteknek arról, hogy az egyes tagállamok milyen mértékben szolgáltattak információt számára.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az Europol és a tagállamok közötti hatékony együttműködés biztosítása érdekében minden egyes tagállamban nemzeti egységet kell felállítani. E nemzeti egység az elsődleges összekötő egyrészt a bűnüldöző szervek és képzési intézmények, másrészt az Europol között Az Europol és a nemzeti egységek közötti folyamatos és hatékony információcsere, valamint együttműködésük megkönnyítése érdekében minden nemzeti egység legalább egy összekötő tisztviselőt küld az Europolhoz.

(12) Az Europol és a tagállamok közötti hatékony együttműködés biztosítása érdekében minden egyes tagállamban nemzeti egységet kell felállítani. E rendeletben meg kell őrizni az Europol nemzeti egységének szerepét, amely biztosítja és védi a nemzeti érdekeket az ügynökségen belül. A nemzeti egységet meg kell tartani, mint az Europol és az illetékes hatóságok közötti kapcsolattartó pontot, biztosítva a nemzeti egység központi szerepét, amely egyúttal koordinálja a tagállamok az Europollal és az Europol közreműködésével folytatott együttműködését, és biztosítja, hogy az adott tagállam egységesen eleget tesz az Europol követelményeinek. Az Europol és a nemzeti egységek közötti folyamatos és hatékony információcsere, valamint együttműködésük megkönnyítése érdekében minden nemzeti egység legalább egy összekötő tisztviselőt küld az Europolhoz.

Indokolás

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az előadó úgy tudja, hogy az Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Annak biztosítása érdekében, hogy az uniós szintű bűnüldözési képzés magas színvonalú, átfogó és következetes legyen, az Europolnak az unió bűnüldözési képzési politikájával összhangban kell fellépnie. Az uniós szintű képzést a bűnüldöző szervek mindenféle besorolású tagja számára elérhetővé kell tenni. Az Europolnak gondoskodnia kell a képzés értékeléséről, és hogy a képzési igényekről készített felmérések megállapításait a munka felesleges megkettőződésének csökkentése érdekében a tervezésnél figyelembe vegyék. Az Europolnak elő kell mozdítania az uniós szinten nyújtott képzés tagállamokbeli elismerését.

törölve

Indokolás

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az előadó úgy tudja, hogy az Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Az Europol működésének hatékony felügyelete érdekében a Bizottságnak és a tagállamoknak képviseltetniük kell magukat annak igazgatótanácsában. Az új ügynökség kettős – az operatív támogatásra és bűnüldözési képzésre vonatkozó – megbízatásának tükrözése érdekében az igazgatótanács teljes jogú tagjait bűnüldözési együttműködéssel kapcsolatos ismereteik alapján, a póttagokat pedig a bűnüldözési szervek tagjainak képzéssel kapcsolatos ismereteik alapján nevezik ki. A póttagok teljes jogú tagként járnak el a teljes jogú tag hiányában, és minden olyan esetben, amikor képzésről tárgyalnak vagy döntenek. Az igazgatótanács számára technikai képzési kérdésekkel foglalkozó tudományos bizottság nyújt tanácsadást.

(16) Az Europol működésének hatékony felügyelete érdekében a Bizottságnak és a tagállamoknak képviseltetniük kell magukat annak igazgatótanácsában. Az igazgatótanács tagjait bűnüldözési együttműködéssel kapcsolatos ismereteik alapján nevezik ki.

Indokolás

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az előadó úgy tudja, hogy az Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Az igazgatótanácsot fel kell ruházni a szükséges hatáskörökkel, különösen a költségvetés megállapítása, végrehajtásának ellenőrzése, megfelelő pénzügyi szabályok és tervezési dokumentumok elfogadása, az Europol ügyvezető igazgatójára általi döntéshozatal átlátható munkaeljárásainak megállapítása, valamint az éves tevékenységi jelentés elfogadása tekintetében. Az igazgatótanács gyakorolja a kinevező hatóság hatáskörét az ügynökség személyzete – ideértve az ügyvezető igazgatót is – tekintetében. A döntéshozatal egyszerűsítése, valamint az igazgatási és költségvetési irányítás felügyeletének megerősítése érdekében az igazgatótanács ügyvezető testületet hozhat létre.

(17) Az igazgatótanácsot fel kell ruházni a szükséges hatáskörökkel, különösen a költségvetés megállapítása, végrehajtásának ellenőrzése, megfelelő pénzügyi szabályok és tervezési dokumentumok elfogadása, az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét és a csalás elleni küzdelmet célzó intézkedések, továbbá az összeférhetetlenség megelőzését és kezelését szolgáló szabályok elfogadása, az Europol ügyvezető igazgatójára általi döntéshozatal átlátható munkaeljárásainak megállapítása, valamint az éves tevékenységi jelentés elfogadása tekintetében. Az igazgatótanács gyakorolja a kinevező hatóság hatáskörét az ügynökség személyzete – ideértve az ügyvezető igazgatót is – tekintetében. A döntéshozatal egyszerűsítése, valamint az igazgatási és költségvetési irányítás felügyeletének megerősítése érdekében az igazgatótanács ügyvezető testületet hozhat létre.

Indokolás

Az előadó ellenzi azt a rendelkezést, hogy az Europol átláthatóságának és belső demokráciájának biztosítására hozzanak létre egy ügyvezető testületet.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Az Europol célkitűzéseiben felölelt bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem céljából az Europolnak a lehető legteljesebb körű és legnaprakészebb információkkal kell rendelkeznie. Ezért az Europol számára lehetővé kell tenni a tagállamok, harmadik országok, nemzetközi szervezetek és uniós szervek által szolgáltatott adatok, továbbá a nyilvánosan elérhető forrásokból származó adatok feldolgozását ahhoz, hogy jobban megérthesse a bűnügyi jelenségeket és trendeket, információkat gyűjtsön a bűnszövetkezetekről, és feltárja a különböző bűncselekmények közötti kapcsolatokat.

(19) Az Europol célkitűzéseiben felölelt bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem céljából az Europolnak a lehető legteljesebb körű és legnaprakészebb információkkal kell rendelkeznie. Ezért az Europol számára – amennyiben az Europol a szóban forgó adatok jogszerű címzettjének tekinthető – lehetővé kell tenni a tagállamok, harmadik országok, nemzetközi szervezetek és uniós szervek által szolgáltatott adatok, továbbá a nyilvánosan elérhető forrásokból származó adatok feldolgozását ahhoz, hogy jobban megérthesse a bűnügyi jelenségeket és trendeket, információkat gyűjtsön a bűnszövetkezetekről, és feltárja a bűncselekmények közötti kapcsolatokat.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Ahhoz, hogy az Europol hatékonyabban biztosíthasson pontos bűnügyi elemzéseket a tagállamok bűnüldöző hatóságai számára, fel kell használnia az új adatfeldolgozási technológiákat. Az Europolnak képesnek kell lennie arra, hogy gyorsan feltárja a nyomozások és a különböző bűnszervezeteket jellemző közös elkövetési módok közötti kapcsolatokat, ellenőrizze az adatok keresztmegfelelését, és egyértelmű áttekintéssel rendelkezzen a tendenciákról, ugyanakkor az egyének személyes adatainak magas szintű védelmét biztosítsa Ezért az Europol adatbázisait nem kell előre meghatározni, hogy az Europol a leghatékonyabb IT- struktúrát választhassa meg. A magas szintű adatvédelem biztosítása érdekében meg kell állapítani a feldolgozási műveletek célját és a hozzáférési jogokat, valamint további különleges biztosítékokat.

(20) Ahhoz, hogy az Europol hatékonyabban biztosíthasson pontos bűnügyi elemzéseket a tagállamok bűnüldöző hatóságai számára, fel kell használnia az új adatfeldolgozási technológiákat. Az Europolnak képesnek kell lennie arra, hogy gyorsan feltárja a nyomozások és a különböző bűnszervezeteket jellemző közös elkövetési módok közötti kapcsolatokat, ellenőrizze az adatok keresztmegfelelését, és egyértelmű áttekintéssel rendelkezzen a tendenciákról, ugyanakkor garantálja az egyének személyes adatainak magas szintű védelmét. A magas szintű adatvédelem biztosítása érdekében meg kell állapítani a feldolgozási műveletek célját és a hozzáférési jogokat, valamint további különleges biztosítékokat. A személyes adatok feldolgozása során tiszteletben kell tartani a célhoz kötöttség és az arányosság elvét.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Az adatok tulajdonjogának és az információk védelmének tiszteletben tartása érdekében a tagállamok, valamint harmadik országbeli hatóságok és nemzetközi szervezetek számára lehetővé kell tenni egyrészt annak meghatározását, hogy az Europol milyen célból használhatja fel az általuk szolgáltatott adatokat, másrészt a hozzáférési jogok korlátozását.

(21) Az adatok tulajdonjogának és az információk védelmének tiszteletben tartása érdekében a tagállamok, valamint harmadik országbeli hatóságok és nemzetközi szervezetek számára lehetővé kell tenni egyrészt annak meghatározását, hogy az Europol milyen célból használhatja fel az általuk szolgáltatott adatokat, másrészt a hozzáférési jogok korlátozását. A célhoz kötöttség hozzájárul az átláthatósághoz, a jogbiztonsághoz és a kiszámíthatósághoz, és különösen fontos a rendőrségi együttműködés területén, ahol az érintettek rendszerint nincsenek tudatában annak, hogy személyes adataikat gyűjtik és feldolgozzák, és ahol a személyes adatok felhasználása igen jelentős hatással lehet az egyének életére és szabadságaira.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) Az ügynökségek közötti operatív együttműködés megerősítése érdekében, és különösen a már a különböző ügynökségek birtokában lévő adatok összekapcsolása céljából az Europolnak lehetővé kell tennie az Eurojust és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) számára, hogy hozzáférhessen az Europol rendelkezésére állóadatokhoz, és azokra vonatkozó kereséseket végezzen.

(23) Az ügynökségek közötti operatív együttműködés megerősítése érdekében, és különösen a már a különböző ügynökségek birtokában lévő adatok összekapcsolása céljából az Europolnak lehetővé kell tennie az Eurojust számára, hogy az egyedi biztosítékok figyelembevételével hozzáférhessen az Europol rendelkezésére álló adatokhoz, és azokra vonatkozó kereséseket végezzen.

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke (2) bekezdésének b) pontja utal az Europol és az Eurojust különleges viszonyára. Itt nem kell az OLAF-ot is említeni.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) A feladatai ellátásához szükséges mértékben az Europolnak együttműködési kapcsolatokat kell fenntartania egyéb uniós szervekkel, harmadik országok bűnüldöző hatóságaival és bűnüldözési képzést végző intézményeivel, nemzetközi szervezetekkel és magánfelekkel.

(24) A feladatai ellátásához szükséges mértékben az Europolnak együttműködési kapcsolatokat kell fenntartania egyéb uniós szervekkel, harmadik országok bűnüldöző hatóságaival, nemzetközi szervezetekkel és magánfelekkel.

Indokolás

A módosítás célja a Cepolra vonatkozó hivatkozások törlése, mivel az előadó úgy tudja, hogy az Europol és a CEPOL összevonására nem kerül sor.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) Az operatív hatékonyság biztosítása érdelében az Europol számára lehetővé kell tenni, hogy a feladatai ellátásához szükséges mértékben – a személyes adatok kivételével – valamennyi információt megoszthassa egyéb uniós szervekkel, harmadik országok bűnüldöző hatóságaival és bűnüldözési képzést végző intézményeivel, valamint nemzetközi szervezetekkel. Mivel a társaságok, cégek, vállalkozói szövetségek, nem kormányzati szervezetek és egyéb magánfelek a súlyos bűnözés és a terrorizmus megelőzése és az ellenük való küzdelem szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró szakértelemmel és adatokkal rendelkeznek, az Europolnak lehetővé kell tenni, hogy ilyen adatokat cseréljen magánfelekkel is. A hálózati és információbiztonsági incidensekhez kapcsolódó számítástechnikai bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében az Europolnak – a hálózat- és információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintjére vonatkozó intézkedésekről szóló [az elfogadott irányelv száma] európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján – együtt kell működnie és – a személyes adatok kivételével – információkat kell cserélnie a hálózatok és információs rendszerek biztonsága terén illetékes nemzeti hatóságokkal.

(25) Az operatív hatékonyság biztosítása érdelében az Europol számára lehetővé kell tenni, hogy a feladatai ellátásához szükséges mértékben – a személyes adatok kivételével – valamennyi információt megoszthassa egyéb uniós szervekkel, harmadik országok bűnüldöző hatóságaival, valamint nemzetközi szervezetekkel. A hálózati és információbiztonsági incidensekhez kapcsolódó számítástechnikai bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében az Europolnak – a hálózat- és információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintjére vonatkozó intézkedésekről szóló [az elfogadott irányelv száma] európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján – együtt kell működnie és – a személyes adatok kivételével – információkat kell cserélnie a hálózatok és információs rendszerek biztonsága terén illetékes nemzeti hatóságokkal.

____________________________

___________________________

31 Be kell szúrni az elfogadott irányelv hivatkozását (Javaslat: COM(2013) 48 végleges)..

31 Be kell szúrni az elfogadott irányelv hivatkozását (Javaslat: COM(2013)0048).

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A feladatai ellátásához szükséges mértékben az Europol számára lehetővé kell tenni, hogy adatokat cseréljen egyéb uniós szervekkel.

(26) A feladatai ellátásához szükséges mértékben az Europol számára lehetővé kell tenni, hogy adatokat cseréljen egyéb uniós szervekkel. Az európai adatvédelmi biztos támogatja, hogy ez az információcsere azokra a személyekre korlátozódjon, akik az Europol hatáskörébe tartozó bűncselekményeket követtek el vagy gyaníthatóan készülnek elkövetni.

Indokolás

Az Europol az egyéb uniós szervekkel való személyes adatcseréjét korlátozni kell azon személyekre, akik az Europol hatáskörébe tartozó bűncselekményeket követtek el vagy gyaníthatóan készülnek elkövetni.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) A súlyos bűncselekmények és a terrorizmus kapcsolatrendszere gyakran túlmutat az EU területén. Az Europol számára ezért lehetővé kell tenni, hogy a feladatai ellátásához szükséges mértékben személyes adatokat cserélhessen harmadik országok bűnüldöző hatóságaival, vagy olyan nemzetközi szervezetekkel, mint például az Interpol.

(27) A súlyos bűncselekmények és a terrorizmus kapcsolatrendszere gyakran túlmutat az EU területén. Az Europol számára ezért lehetővé kell tenni, hogy a feladatai ellátásához szükséges mértékben személyes adatokat cserélhessen harmadik országok bűnüldöző hatóságaival, vagy olyan nemzetközi szervezetekkel, mint például az Interpol. A személyes adatok harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel való cseréje során megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a hatékony bűnüldözés és a személyes adatok védelme között.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31) Nem dolgoznak fel olyan információkat, amelyeket harmadik ország vagy nemzetközi szervezet egyértelműen az emberi jogok megsértésével szerzett.

(31) Nem dolgoznak fel olyan információkat, amelyek megszerzése egyértelműen az emberi jogok megsértésével történt.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) Az Europol által alkalmazott adatvédelmi szabályokat meg kell erősíteni és a 45/200132/EK rendeletet megalapozó elvekre kell alapozni a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének magas szintű védelmének biztosítása érdekében. Mivel a Szerződéshez mellékelt 21. nyilatkozat elismeri a személyes adatok bűnüldözéssel összefüggésben történő feldolgozásának sajátosságát, az Europol adatvédelmi szabályainak önállónak kell lenniük, és azokat össze kell hangolni az Unión belüli rendőrségi együttműködés területére vonatkozó más adatvédelmi aktusokkal, különösen a 10833. sz. egyezménnyel, az Európa Tanács R(87) 15. sz. ajánlásával34, valamint a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló 2008/977/IB tanácsi kerethatározattal35 [ az elfogadáskor hatályos vonatkozó irányelvvel helyettesítendő].

(32) Az Europol által alkalmazott adatvédelmi szabályokat meg kell erősíteni, és hozzá kell igazítani az Unióban a rendőrségi együttműködés területén a személyes adatok feldolgozására alkalmazandó egyéb idevágó adatvédelmi eszközökhöz, a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének magas szintű védelmének biztosítása érdekében. Jóllehet a 2009/371/IB határozat megbízható adatvédelmi rendszert ír elő az Europol számára, ezt még jobban ki kell dolgozni, hogy hozzáigazítsák az Europolt a Lisszaboni Szerződés követelményeihez, figyelembe vegyék az Europol növekvő szerepét, javítsák az érintettek jogait, és tovább növeljék a tagállamok és az Europol közötti bizalmat, amely szükséges a sikeres információcseréhez. Az Europol által alkalmazott adatvédelmi szabályokat meg kell erősíteni és a 45/2001/EK rendeletet32 vagy a 45/2001/EK rendelet helyébe lépő eszközt megalapozó elvekre kell alapozni a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének magas szintű védelmének biztosítása érdekében, valamint egyéb adatvédelmi elvekre kell alapozni, köztük az elszámoltathatóság elvére, az adatvédelmi hatásvizsgálatra, a beépített adatvédelemre, az alapértelmezett adatvédelemre és a személyes adatok megsértésének bejelentésére. Amint elfogadásra kerül az uniós intézmények és szervek új adatvédelmi kerete, annak az Europolra is irányadónak kell lennie. Ahogyan a Szerződéshez mellékelt 21. nyilatkozat elismeri, a személyes adatok bűnüldözéssel összefüggésben történő feldolgozásának sajátos jellege szükségessé teszi, hogy az Europol tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikke alapján külön szabályokat állapítsanak meg a személyes adatok védelmére és az ilyen adatok szabad mozgására vonatkozóan, és hogy azokat összehangolják az Unión belüli rendőrségi együttműködés területére vonatkozó más adatvédelmi aktusokkal, különösen a 108. sz. egyezménnyel33 és annak 2001. november 8-i kiegészítő jegyzőkönyvével, az Európa Tanács R(87) 15. sz. ajánlásával34, valamint a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló 2008/977/IB tanácsi kerethatározatban35 előírt szilárd adatvédelmi rendszerrel [az elfogadáskor hatályos vonatkozó irányelvvel helyettesítendő]. Az átláthatóság az adatvédelem kritikus jelentőségű része, mivel ez teszi lehetővé a többi adatvédelmi elv és jog gyakorlását. Az átláthatóság javítása érdekében az Europolnak átlátható adatvédelmi politikával kell rendelkeznie, amelyet a nyilvánosság számára egyszerűen hozzáférhetővé kell tennie, és amely érthető formában, egyszerű és egyértelmű megfogalmazásban meghatározza a személyes adatok feldolgozására és az érintettek számára a jogaik gyakorlásához rendelkezésre álló eszközökre vonatkozó rendelkezéseket, továbbá közzé kell tennie a harmadik országokkal, uniós szervekkel és nemzetközi szervezetekkel fennálló nemzetközi és együttműködési megállapodásainak listáját.

___________________________

_______________________

32 HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

32 HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

33 Egyezmény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourg, 1981.1.28.

33 Egyezmény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourg, 1981.1.28.

34 Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R(87) 15. számú ajánlása a tagállamok számára a személyes adatok rendőrségi ágazatban történő feldolgozásának szabályozásáról, 1987.9.17.

34 Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R(87) 15. számú ajánlása a tagállamok számára a személyes adatok rendőrségi ágazatban történő feldolgozásának szabályozásáról, 1987.9.17.

35 HL L 350., 2008.12.30., 60. o.

35 HL L 350., 2008.12.30., 60. o.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33) Lehetőség szerint a személyes adatokat pontosságuk és megbízhatóságuk foka szerint kell különválasztani. Az egyének védelmét és az Europol által feldolgozott információk minőségét és megbízhatóságát biztosítandó, a tényeket és a személyes értékelést külön kell választani.

(33) A személyes adatokat pontosságuk és megbízhatóságuk foka szerint kell különválasztani. Az egyének védelmét és az Europol által feldolgozott információk minőségét és megbízhatóságát biztosítandó, a tényeket és a személyes értékelést külön kell választani.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33a) Az ügynökségnek, sajátos jellegére való tekintettel, egyedi, különleges és egyúttal az adatok védelmét is biztosító rendszerrel kell rendelkeznie, amely semmiképpen nem maradhat el az Unió és az uniós ügynökségek esetében alkalmazandó általános rendszertől. Ebben az értelemben az uniós általános adatvédelmi szabályok reformjainak mihamarabb és az általános szabályok hatálybalépését követően legfeljebb két éven belül az Europolra vonatkozó különleges és az uniós egyedi adatvédelmi szabályokat az e céllal kidolgozott szabályozás elfogadását követően két éven belül össze kell hangolni.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) A rendőrségi együttműködés területén az érintettek különböző kategóriáival kapcsolatos személyes adatokat dolgoznak fel. Ezért az Europolnak a lehető legegyértelműbben meg kell különböztetnie az érintettek különböző kategóriáira vonatkozó személyes adatokat. Különösen védelmezni kell az olyan személyekre vonatkozó személyes adatokat, mint például az áldozatok, a tanúk, a releváns információk birtokában lévő személyek, valamint a kiskorúak. Ezért az Europol csak akkor dolgozhatja fel azokat, ha az a célkitűzéseibe tartozó bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem szempontjából feltétlenül szükséges, és ha ezek az adatok kiegészítik az Europol által már feldolgozott adatokat.

(34) A rendőrségi együttműködés területén az érintettek különböző kategóriáival kapcsolatos személyes adatokat dolgoznak fel. Ezért az Europolnak a lehető legegyértelműbben meg kell különböztetnie az érintettek különböző kategóriáira vonatkozó személyes adatokat. Különösen védelmezni kell az olyan személyekre vonatkozó személyes adatokat, mint például az áldozatok, a tanúk, a releváns információk birtokában lévő személyek, valamint a kiskorúak. Ezért az Europol nem dolgozhatja fel azokat.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35) A személyes adatok védelmét érintő alapvető jogok fényében az Europol nem tárolhatja ezeket a személyes adatokat a feladatinak ellátásához szükségesnél hosszabb ideig.

(35) A személyes adatok védelmét érintő alapvető jogok fényében az Europol nem tárolhatja ezeket a személyes adatokat a feladatinak ellátásához szükségesnél hosszabb ideig. A további tárolás szükségességét az adatbevitelt követően legkésőbb három év múlva felül kell vizsgálni.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36) A személyes adatok biztonságának garantálása érdekében az Europolnak megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell végrehajtani.

(36) A személyes adatok biztonságának garantálása érdekében az Europolnak valamennyi szükséges intézkedést végre kell hajtania.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37) Bármely személynek jogában áll hozzáférni a rá vonatkozó személyes adatokhoz, helyesbíttetni a helytelen adatokat, illetve töröltetni vagy zároltatni a rájuk vonatkozó adatokat, amennyiben azokra már nincs szükség. Az érintettet megillető jogok és azok gyakorlása nem sértheti az Europol kötelezettségeit, és arra az e rendeletben meghatározott korlátozások vonatkoznak.

(37) Bármely személynek jogában áll hozzáférni a rá vonatkozó személyes adatokhoz, helyesbíttetni a helytelen adatokat, illetve töröltetni vagy zároltatni a vonatkozó adatokat.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38) Az érintettek jogainak és szabadságainak védelméhez e rendeletnek egyértelműen meg kell határoznia a felelősségi köröket. A tagállamok felelősek az Europolnak általuk továbbított személyes adatok pontosságáért és naprakészen tartásáért, valamint e továbbítás jogszerűségéért. Az Europol felelős az egyéb adatszolgáltatóktól származó adatok pontosságáért és naprakészen tartásáért. Az Europolnak biztosítania kell továbbá, hogy az adatokat tisztességesen és jogszerűen dolgozzák fel, valamint gyűjtésük és feldolgozásuk konkrét célból történjen, ne legyenek feldolgozásuk céljához képest túlzottak, valamint ne tárolják azokat a feldolgozásuk céljához szükségesnél hosszabb ideig.

(38) Az érintettek jogainak és szabadságainak védelméhez e rendeletnek egyértelműen meg kell határoznia a felelősségi köröket. A tagállamok felelősek az Europolnak általuk továbbított személyes adatok pontosságáért és naprakészen tartásáért, valamint e továbbítás jogszerűségéért. Az Europol felelős az egyéb adatszolgáltatóktól származó adatok pontosságáért és naprakészen tartásáért. Az Europol köteles továbbá biztosítani, hogy az adatokat tisztességesen és jogszerűen dolgozzák fel, valamint gyűjtésük és feldolgozásuk konkrét célból történjen, ne legyenek feldolgozásuk céljához képest túlzottak, valamint ne tárolják azokat a feldolgozásuk céljához szükségesnél hosszabb ideig.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39) Az adatfeldolgozás jogszerűségének ellenőrzése, az önellenőrzés, valamint az adatok sértetlenségének és megfelelő biztonságának biztosítása céljából az Europol nyilvántartást vezet a személyes adatok gyűjtéséről, megváltoztatásáról, kiszolgáltatásáról, összekapcsolásáról, törléséről és az azokhoz való hozzáférésről. Minden adatkezelő vagy -feldolgozó köteles a felügyelő hatósággal együttműködni és az adatnaplókat vagy dokumentációt kérésre hozzáférhetővé tenni az adatfeldolgozási műveletek ellenőrzése céljából.

(39) Az adatfeldolgozás jogszerűségének ellenőrzése, az önellenőrzés, valamint az adatok sértetlenségének és megfelelő biztonságának biztosítása céljából az Europol nyilvántartást vezet a személyes adatok gyűjtéséről, megváltoztatásáról, kiszolgáltatásáról, összekapcsolásáról, törléséről és az azokhoz való hozzáférésről. Az Europol köteles az európai adatvédelmi biztossal együttműködni és az adatnaplókat vagy dokumentációt kérésre hozzáférhetővé tenni az adatfeldolgozási műveletek ellenőrzése céljából.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40) Az Europolnak adatvédelmi tisztviselőket kell kijelölnie az e rendelet rendelkezéseinek való megfelelés ellenőrzésének támogatására. Az adatvédelmi tisztviselőknek kötelezettségeiket és feladataikat függetlenül és hatékonyan kell ellátniuk.

(40) Az Europolnak adatvédelmi tisztviselőket kell kijelölnie az e rendelet rendelkezéseinek való megfelelés ellenőrzésének támogatására. Az adatvédelmi tisztviselőknek kötelezettségeiket és feladataikat függetlenül és hatékonyan kell ellátniuk. Az adatvédelmi tisztviselőket fel kell ruházni a feladataik ellátásához szükséges eszközökkel.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41) A személyes adatok feldolgozását felügyelő illetékes nemzeti hatóságok ellenőrzik a személyes adatok tagállamok általi feldolgozásának jogszerűségét. Az európai adatvédelmi biztos – feladatait teljes körű függetlenséggel ellátva – ellenőrzi az Europol által adatfeldolgozás jogszerűségét.

(41) Az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében Alapjogi Charta 8. cikkében és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkében előírt védelme érdekében elengedhetetlen egy független, megfelelő hatáskörrel felruházott, átlátható, elszámoltatható és hatékony felügyeleti struktúra. A személyes adatok feldolgozását felügyelő illetékes nemzeti hatóságok ellenőrzik a személyes adatok tagállamok általi feldolgozásának jogszerűségét. Az európai adatvédelmi biztos – feladatait teljes körű függetlenséggel ellátva – ellenőrzi az Europol által adatfeldolgozás jogszerűségét.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42) Az európai adatvédelmi biztos és a nemzeti ellenőrző szervok együttműködnek a nemzeti bevonást igénylő konkrét kérdésekben, valamint e rendelet Unió-szerte koherens alkalmazásának biztosítása céljából.

(42) Fontos biztosítani az Europol megerősített és hatékony felügyeletét, az erőforrásokat és a felhalmozódott szakértelem nemzeti és uniós szinten egyaránt optimális hasznosítása mellett. Az európai adatvédelmi biztos és a nemzeti ellenőrző szervek együttműködnek a nemzeti bevonást igénylő konkrét kérdésekben, valamint e rendelet Unió-szerte koherens alkalmazásának biztosítása céljából. Amennyiben szükséges, az európai adatvédelmi biztos feladatainak ellátása során – többek között a vizsgálatok és helyszíni ellenőrzések végrehajtásakor – támaszkodhat a nemzeti adatvédelmi hatóságok szakértelmére és tapasztalataira.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43) Mivel az Europol nem operatív, bűnügyi vizsgálatokhoz nem kapcsolódó személyes adatokat is feldolgoz, az ilyen adatok feldolgozása a 45/2001/EK rendelet hatálya alá tartozik.

(43) Mivel az Europol nem operatív, bűnügyi vizsgálatokhoz nem kapcsolódó személyes adatokat is feldolgoz, mint amilyenek például az Europol személyzetének, a szolgáltatóknak és a látogatóknak a személyes adatai, az ilyen adatok feldolgozása a 45/2001/EK rendelet hatálya alá tartozik.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44) Az európai adatvédelmi biztosnak fogadnia kell és ki kell vizsgálnia az érintettek által benyújtott panaszokat. A panaszt követő – bírósági felülvizsgálat alá tartozó – vizsgálatot a konkrét esethez szükséges mértékben kell lefolytatni. Az európai adatvédelmi biztosnak ésszerű határidőn belül tájékoztatnia kell az érintettet a panaszhoz fűződő fejleményekről és eredményekről.

(44) Az európai adatvédelmi biztosnak fogadnia kell és ki kell vizsgálnia az érintettek által benyújtott panaszokat. A panaszt követő – bírósági felülvizsgálat alá tartozó – vizsgálatot a konkrét eset teljes felderítéséhez szükséges mértékben kell lefolytatni. Az európai adatvédelmi biztosnak haladéktalanul tájékoztatnia kell az érintettet a panaszhoz fűződő fejleményekről és eredményekről.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48) Annak biztosítása érdekében, hogy az Europol teljes mértékben elszámoltatható és átlátható belső szervezet legyen, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke fényében előírásokat kell megállapítani a Europol tevékenységeinek Európai Parlament és nemzeti palamentek általi ellenőrzésére vonatkozóan, figyelembe véve annak szükségességét, hogy védjék az operatív információk bizalmasságát

(48) A parlamentek által a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség ellenőrzésében betöltött szerep, valamint a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament által a jogalkotási folyamatban őket megillető hatáskörök tiszteletben tartásával és gyakorlásával kapcsolatban ellátott politikai feladatkörök tiszteletben tartása érdekében szükséges, hogy az Europol teljes mértékben elszámoltatható és átlátható belső szervezet legyen. E célból az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke fényében, valamint a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. sz. jegyzőkönyv II. címében meghatározott parlamentközi együttműködésre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, előírásokat kell megállapítani az Europol tevékenységeinek Európai Parlament és nemzeti parlamentek általi ellenőrzésére vonatkozóan, figyelembe véve annak szükségességét, hogy védjék az operatív információk bizalmasságát.

Indokolás

Az Europol tevékenységi körével kapcsolatos mélyebb és szorosabb parlamenti együttműködés érdekében a nemzeti parlamenteknek az Európai Parlamenttel együtt a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. sz. jegyzőkönyv II. címével összhangban konkrét eljárásokat kell meghatározniuk.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(50) Tekintettel az Europol feladatainak jellegére, valamint az ügyvezető igazgató szerepére, az ügyvezető igazgatót fel lehet kérni arra, hogy kinevezése, vagy hivatali idejének meghosszabbítása előtt tegyen nyilatkozatot, és válaszolja meg az Európai Parlament illetékes bizottsága által feltett kérdéseket Az ügyvezető igazgató továbbá éves jelentést köteles benyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezen felül az Európai Parlament felkérheti az ügyvezető igazgatót, hogy számoljon be feladatai végrehajtásáról.

(50) Tekintettel az Europol feladatainak jellegére, valamint az ügyvezető igazgató szerepére, az ügyvezető igazgatót felkérik arra, hogy kinevezése, vagy hivatali idejének meghosszabbítása előtt tegyen nyilatkozatot, és válaszolja meg a közös parlamenti ellenőrző csoport által feltett kérdéseket. Az ügyvezető igazgató továbbá éves jelentést köteles benyújtani az említett közös parlamenti ellenőrző csoportnak és a Tanácsnak. Ezen felül az Európai Parlament felkérheti az ügyvezető igazgatót, hogy számoljon be feladatai végrehajtásáról.

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke szerint a rendeletekben ki kell térni az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek által elvégzendő parlamenti ellenőrzésre. Ezzel a céllal jön létre az e rendelet 53. cikkében szabályozott parlamenti ellenőrző csoport.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(56) Az Europol székhelyt biztosító tagállamban, Hollandiában való elhelyezésével kapcsolatos rendelkezéseket, valamint az Europol személyi állományára és családtagjaikra alkalmazandó különös szabályokat a székhely-megállapodásban szükséges meghatározni. A fogadó tagállam az Europol megfelelő működése érdekében köteles a lehető legjobb feltételeket biztosítani, ideértve a gyermekek iskoláztatását és a közlekedési lehetőségeket is, hogy az Europol a lehető legszélesebb földrajzi körből tudjon magas színvonalú személyi állományt vonzani.

törölve

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(57) Az e rendelet által létrehozott Europol a 2009/371/IB határozat által létrehozott Europol és a 2005/681/IB határozat által létrehozott CEPOL helyébe lép, és azok jogutódja. Következésképpen valamennyi szerződésük – ideértve a munkaszerződéseket is – és minden felelősség és szerzett tulajdon tekintetében. A 2009/371/IB határozat alapján létrehozott Europol és a 2005/681/IB határozat alapján létrehozott CEPOL által kötött nemzetközi megállapodások hatályban maradnak, a CEPOL által kötött székhely-megállapodás kivételével.

(57) Az e rendelet által létrehozott Europol a 2009/371/IB határozat által létrehozott Europol helyébe lép, és annak jogutódja. Következésképpen valamennyi szerződésük – ideértve a munkaszerződéseket is – és minden felelősség és szerzett tulajdon tekintetében. A 2009/371/IB határozat alapján létrehozott Europol által kötött nemzetközi megállapodások hatályban maradnak.

Indokolás

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az előadó úgy véli, hogy az Europol és a CEPOL összevonása nem indokolt.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(58) Ahhoz, hogy az képességei szerint továbbra is a lehető legjobban eleget tehessen a 2009/371/IB tanácsi határozat alapján létrehozott Europol és a 2005/681/IB határozat alapján létrehozott CEPOL feladatainak, átmeneti intézkedéseket kell meghatározni, különösen az igazgatótanács, az ügyvezető igazgató és az Europol-költségvetés egy részének képzésre történő elkülönítésére vonatkozóan, az e rendelet hatályba lépését követő három évre.

(58) Ahhoz, hogy az képességei szerint továbbra is a lehető legjobban eleget tehessen a 2009/371/IB tanácsi határozat alapján létrehozott Europol feladatainak, átmeneti intézkedéseket kell meghatározni, különösen az igazgatótanácsra és az ügyvezető igazgatóra vonatkozóan.

Indokolás

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az előadó úgy véli, hogy az Europol és a CEPOL összevonásának nem szabad megtörténnie.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(59) Mivel e rendelet célkitűzését – nevezetesen a bűnüldözési együttműködésért és képzésért felelős uniós szintű szerv létrehozását – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és a fellépés nagyságrendje és hatása miatt ez a cél uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározottak szerinti szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(59) Mivel e rendelet célkitűzését – nevezetesen a bűnüldözési együttműködésért felelős uniós szintű szerv létrehozását – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és a fellépés nagyságrendje és hatása miatt ez a cél uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározottak szerinti szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A bűnüldözési Együttműködés és képzés európai ügynökségének létrehozása

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Ügynökségének létrehozása

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Létrejön A Bűnüldözési Együttműködés És Képzés Európai Ügynöksége (Europol) az Európai Unió bűnüldöző hatóságai közötti kölcsönös Együttműködés fejlesztése, fellépéseik megerősítése és támogatása, valamint átfogó európai képzési politika biztosítása céljából.

(1) Létrejön A Bűnüldözési Együttműködés Európai Ügynöksége (Europol) az Európai Unió bűnüldöző hatóságai közötti kölcsönös együttműködés fejlesztése, valamint fellépéseik megerősítése és támogatása céljából.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az e rendelet által létrehozott Europol a 2009/371/IB határozat által létrehozott Europol és a 2005/681/IB határozat által létrehozott CEPOL helyébe lép, és azok jogutódja.

(2) Az e rendelet által létrehozott Europol a 2009/371/IB határozat által létrehozott Europol helyébe lép, és annak jogutódja.

Indokolás

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az előadó úgy véli, hogy az Europol és a CEPOL összevonásának nem szabad megtörténnie.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az Europol minden tagállamban egyetlen nemzeti egységgel áll kapcsolatban, amelyet a 7. cikkben foglaltak szerint kell létrehozni vagy kijelölni.

 

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) „a tagállamok illetékes hatóságai”: a tagállamok összes olyan rendőrségi szerve és egyéb bűnüldöző hatósága, amely a nemzeti jog szerint a bűncselekmények megelőzéséért és az ellenük folytatott küzdelemért felelős;

a) „a tagállamok illetékes hatóságai”: a tagállamok összes olyan közhatósága, amely az alkalmazható nemzeti jog szerint az Europol hatáskörébe tartozó bűncselekmények megelőzéséért és az ellenük folytatott küzdelemért felelős;

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „elemzés”: adatgyűjtés, -feldolgozás vagy -felhasználás a bűnügyi nyomozások elősegítése céljából;

b) „elemzés”: az információk alapos vizsgálata azok konkrét jelentésének és sajátos jellemzőinek felderítése érdekében a bűnügyi nyomozások elősegítése és a 4. cikkben felsorolt minden egyéb feladat elvégzése céljából;

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)„személyes adat”: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre – a továbbiakban az érintett vonatkozó bármely információ; az azonosítható személy olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, különösen egy azonosító szám vagy a személy fizikai, fiziológiai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó egy vagy több tényezőre történő utalás révén;

i) „személyes adat”: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az érintett) vonatkozó bármely információ; az azonosítható személy olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, különösen egy azonosító, például a név, egy azonosító szám, helymeghatározó adat, egyedi azonosító vagy az adott személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi vagy nemi identitására vonatkozó egy vagy több tényezőre történő utalás révén;

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, akinek vagy amelynek a részére az adatot továbbítják, függetlenül attól, hogy harmadik személy-e vagy sem; mindazonáltal azok a hatóságok, amelyek egyedi megkeresés alapján kapnak adatokat, nem tekinthetők címzettnek;

k) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, akinek vagy amelynek a részére az adatot továbbítják, függetlenül attól, hogy harmadik személy-e vagy sem;

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n) „az érintett hozzájárulása”: az érintett kívánságának önkéntes, a konkrét esetre vonatkozó és tájékozott kinyilvánítása, amellyel beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok feldolgozásához;

n) „az érintett hozzájárulása”: az érintett kívánságának önkéntes, kifejezett, a konkrét esetre vonatkozó és tájékozott kinyilvánítása, amellyel egyértelműen és kifejezetten beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok feldolgozásához;

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Europol támogatja és megerősíti a tagállamok illetékes hatóságainak fellépését és kölcsönös együttműködésüket a két vagy több tagállamot érintő súlyos bűnözés, a terrorizmus és az uniós politika által felölelt közös érdeket érintő bűncselekmények egyéb formáinak megelőzése és az ellenük való küzdelem terén, az I. mellékletben meghatározottak szerint;

(1) Az Europol támogatja és megerősíti a tagállamok illetékes hatóságainak fellépését és kölcsönös együttműködésüket a két vagy több tagállamot érintő szervezett bűnözés, terrorizmus és a súlyos bűncselekmények I. mellékletben meghatározott egyéb formáinak megelőzése és az ellenük való küzdelem terén, oly módon, hogy figyelembe véve a bűncselekmények nagyságrendjét, jelentőségét és következményeit, közös megközelítést ír elő a tagállamok számára.

Indokolás

Alapvető, hogy a szövegben szerepeljen az Europol célkitűzéseinek egyértelmű leírása. A közös megközelítés szükségességének a valamely uniós politika által felölelt közös érdekkel való, javasolt összekapcsolása korlátozhatja az Europol hatáskörét azokban az esetekben, amikor nem áll rendelkezésre uniós szakpolitika vagy az nem kifejezetten a tárgykörre vonatkozik. Másrészről viszont - mivel nincs fogalommeghatározás arra, hogy mi minősül súlyos bűncselekménynek – bővülhet az Europol hatásköre, amennyiben a bűncselekmény két vagy több tagállamot érint.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Europol képzési tevékenységeket támogat, fejleszt, nyújt és koordinál a bűnüldözési szervek tagjai számára.

törölve

Indokolás

A módosítás célja a képzésre vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az előadó úgy véli, hogy az Europol és a CEPOL összevonása nem indokolt.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) haladéktalanul értesíti a tagállamokat a velük kapcsolatos információkról és a bűncselekmények közötti kapcsolatokról;

b) ahogyan az a 7. cikkben áll, az Europol nemzeti egységeken keresztül haladéktalanul értesíti a tagállamokat a velük kapcsolatos információkról és a bűncselekmények közötti kapcsolatokról;

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) a tagállamok illetékes hatóságaival közösen; vagy

i) a tagállamok illetékes hatóságaival közösen, a tagállamok által már elindított nyomozások keretében vagy az Europol által valamely tagállamhoz intézett, bűnügyi nyomozás elindítására irányuló kérés eredményeképpen; vagy

Indokolás

Pontosan módon meg kell fogalmazni azt a jogi keretet, amelyben az Europol elláthatja ezt a feladatot, nevezetesen azt, hogy kinek a felelőssége mellett kerül sor ezekre az intézkedésekre, valamint a feldolgozott adatok tekintetében az adatvédelmi felelősségekkel kapcsolatos következményeket.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) technikai és pénzügyi segítségnyújtást biztosít a tagállamok határokon átnyúló műveleteihez és nyomozásaihoz, ideértve a közös nyomozócsoportokat is;

h) technikai és pénzügyi segítségnyújtást biztosít a tagállamok határokon átnyúló műveleteihez és nyomozásaihoz, ideértve az 5. cikknek megfelelő közös nyomozócsoportok révén végzetteket is;

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) a bűnüldözési szervek tagjait célzó képzést támogat, fejlesz, végez, koordinál és hajt vére a tagállamokban működő képzési intézmények hálózatával együttműködésben, a III. fejezetben meghatározottak szerint;

törölve

Indokolás

A módosítás célja a képzésre vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az előadó úgy véli, hogy az Europol és a CEPOL összevonása nem indokolt.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) a Szerződés V. címe alapján létrehozott uniós ügynökségek és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) számára bűnügyi operatív információkat és elemzési támogatást nyújt a hatásköreikbe tartozó területeken;

törölve

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

la) segíti a tagállamokban folyó nyomozást, különösen valamennyi jelentős információ a nemzeti egységeknek történő továbbításával;

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az Europol nem alkalmaz kényszerítő intézkedést.

Indokolás

Ez a szabály (amelyet a módosítás az EUMSZ 88. cikkéből emel át) az Europol valamennyi tevékenységére vonatkozik, ezért a következő – kizárólag a közös nyomozócsoportokkal foglalkozó – cikk helyett inkább itt kell megemlíteni.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Europol – a közös nyomozócsoport működési helye szerinti tagállam joga által meghatározott kereteken belül – támogathatja a közös nyomozócsoport összes tevékenységét, valamint a tagok közötti információcserét.

(2) Az Europol – a közös nyomozócsoport működési helye szerinti tagállam joga által meghatározott kereteken belül – támogathatja a közös nyomozócsoport összes tevékenységét, valamint a tagok közötti információcserét. Az Europol tisztviselői nem vesznek részt a kényszerítő intézkedések alkalmazásában.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az Europol egy közös nyomozócsoportban való részvételét a részt vevő tagállamok illetékes hatóságai hagyják jóvá, és annak tükröződnie kell az Europol igazgatója által előzetesen aláírt dokumentumban, amelyet csatolnak a közös nyomozócsoport létrehozására vonatkozó megállapodáshoz.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A 3a bekezdésben említett melléklet megállapítja az Europol tisztviselők a közös nyomozócsoportban való részvételének feltételeit, köztük az e tisztviselőket megillető kiváltságokat és mentességeket, valamint az esetleges helytelen magatartásuk következményeit is.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c) A közös nyomozócsoportban részt vevő Europol tisztviselőkre az esetlegesen elszenvedett vagy elkövetett bűncselekmények tekintetében a közös nyomozócsoport által végzett tevékenység szerinti tagállam a közös nyomozócsoport az adott tagállamban hasonló feladatokat ellátó tagjaira alkalmazandó nemzeti jogszabályai vonatkoznak.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3d) A közös nyomozócsoportban részt vevő Europol tisztviselők az Europol adatbázisaiból származó információkat átadhatják a csoport tagjainak. Mivel a 7. cikkben említettek közötti közvetlen kapcsolatról van szó, az Europol a közös nyomozócsoportban részt vevő tagállamok nemzeti egységeit és az információkat nyújtó tagállamok nemzeti egységeit egyaránt tájékoztatja.

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3e) Azokat az információkat, amelyekhez egy Europol tisztviselő a közös nyomozócsoportban folytatott tevékenysége folyamán az Europol nemzeti egységek révén jut hozzá, az adatokat szolgáltató illetékes hatóság beleegyezésével és felelősségére fel lehet venni az Europol adatbázisaiba.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Olyan konkrét esetekben, amikor az Europol úgy véli, hogy bűnügyi nyomozást kell kezdeményezni az Europol célkitűzéseibe tartozó bűncselekménnyel kapcsolatban, erről tájékoztatja az Eurojustot.

(1) Olyan esetekben, amikor az Europol úgy véli, hogy bűnügyi nyomozást kell kezdeményezni az Europol célkitűzéseibe tartozó bűncselekménnyel kapcsolatban, erről tájékoztatja az Eurojustot.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ezzel egyidejűleg az Europol a bűnügyi nyomozás megindítására, levezetésére vagy koordinálására kéri fel az érintett tagállamok 7. cikk (2) bekezdése alapján létrehozott nemzeti egységeit.

(2) Ezzel egyidejűleg az Europol felkérheti a bűnügyi nyomozás megindítására, levezetésére vagy koordinálására az érintett tagállamok 7. cikk (2) bekezdése alapján létrehozott nemzeti egységeit.

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Amennyiben felmerül a gyanúja annak, hogy két vagy több tagállam hálózatát és információs rendszerét rosszhiszemű támadás érte, amelyet valamely állam vagy valamely harmadik államban található nem állami szereplő hajtott végre, az Europol saját kezdeményezésére nyomozást indít.

Indokolás

Ez a módosítás az olyan helyzetek elkerülésére szolgál, amikor a tagállamok nem foglalkoznak a rosszhiszemű támadásokra vonatkozó jelentésekkel, és ezek emiatt kivizsgálatlanok maradnak.

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A nemzeti egységek haladéktalanul értesítik az Europolt a nyomozás megkezdéséről.

(3) A tagállamok megfelelően megvizsgálják az ilyen kéréseket, és nemzeti egységeiken keresztül haladéktalanul tájékoztatják az Europolt arról, hogy indítanak-e nyomozást.

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok együttműködnek az Europollal feladatai teljesítésében.

(1) A tagállamok és az Europol együttműködnek az Europol feladatai teljesítésében.

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Minden tagállam nemzeti egységet hoz létre vagy jelöl ki, amely összekötő szervként jár el az Europol és a tagállamok illetékes hatóságai, valamint a bűnüldözési szervek tagjainak képzését végző intézmények között. Minden egyes tagállam tisztviselőt jelöl ki a nemzeti egység vezetőjeként.

(2) Minden tagállam nemzeti egységet hoz létre vagy jelöl ki, amely összekötő szervként jár el az Europol és a tagállamok kijelölt illetékes hatóságai között. Minden egyes tagállam kijelöli a nemzeti egység vezetőjét.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az Europol közvetlenül együttműködhet a tagállamok illetékes hatóságaival az egyéni nyomozások tekintetében. Ebben az esetben az Europol haladéktalanul tájékoztatja a nemzeti egységet, és másolatot küld az Europol és a kapcsolódó illetékes hatóságok közötti közvetlen kapcsolatfelvétel során cserélt információkról.

(4) A nemzeti egység az egyetlen összekötő szerv az Europol és a tagállamok illetékes hatóságai között. Ugyanakkor az Europol közvetlenül együttműködhet a tagállamok illetékes hatóságaival az e hatóságok által folytatott egyéni nyomozások keretében és a nemzeti jogszabályoknak megfelelően, feltéve hogy a közvetlen kapcsolat hozzáadott értéket képvisel a nyomozás kedvező kimenetelét tekintve. Az Europol előzetesen tájékoztatja a nemzeti egységet e kapcsolat szükségességéről. Az Europol, amint lehetséges, másolatot küld az e közvetlen kapcsolatfelvétel során megosztott információkról.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tagállam nemzeti egységükön vagy a tagállam illetékes hatóságán keresztül különösen az alábbiakat látják el:

(5) A tagállamok nemzeti egységükön keresztül különösen az alábbiakat látják el:

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az Europol rendelkezésére bocsátják a célkitűzései ellátásához szükséges információkat. Ez magában foglalja azt is, hogy haladéktalanul az Europol rendelkezésére bocsátják az Unió által prioritásnak tekintett bűnügyi területekkel kapcsolatos információkat. Magában foglalja továbbá, hogy másolatot küldenek a valamely más tagállammal vagy tagállamokkal folytatott bilaterális vagy multilaterális cserékről, amennyiben a csere az Europol célkitűzései által felölelt bűncselekménnyel kapcsolatos.

a) az Europolt – saját kezdeményezésükre – ellátják a feladatainak ellátáshoz szükséges információkkal és bűnüldözési operatív információkkal, és válaszolnak az Europol információk, bűnüldözési operatív információk és tanácsadás iránti kérelmére;

 

A közrend fenntartása és a belső biztonság megőrzése tekintetében a tagállamokat terhelő kötelezettségek teljesítésének sérelme nélkül, a nemzeti egység konkrét ügyben nem köteles információk vagy bűnüldözési operatív információk továbbítására, ha ez:

 

i. alapvető nemzetbiztonsági érdekeket sértene;

 

ii. a folyamatban levő nyomozás sikerét vagy személyek biztonságát veszélyeztetné; vagy

 

iii. az állambiztonság terén a hírszerző szolgálatokra vagy konkrét hírszerzési tevékenységre vonatkozó információk kiszolgáltatását jelentené.

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) hatékony kommunikációt és együttműködést biztosítanak a tagállamok valamennyi érintett illetékes hatóságával és a tagállamokban működő bűnüldözési szervek tagjainak képzését végző intézményekkel, valamint az Europollal;

b) hatékony kommunikációt és együttműködést biztosítanak valamennyi érintett illetékes hatóság és az Europol között;

Indokolás

A módosítás célja a képzésre vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az előadó úgy véli, hogy az Europol és a CEPOL összevonása nem indokolt.

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) jobban megismertetik az Europol tevékenységeit.

törölve

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) a kijelölt illetékes hatóságok által folytatott nyomozásokhoz szükséges információkat kérnek az Europoltól.

Indokolás

Fontos lehetővé tenni, hogy a nemzeti egységek nyomozásaikhoz információkat kérhessenek az Europoltól, ezzel is erősítve az Europol és a tagállamok közötti kölcsönös együttműködést.

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb) biztosítják a hatékony kommunikációt és együttműködést az illetékes hatóságokkal.

Indokolás

A 7. cikk (4) bekezdése szerint a nemzeti egységek biztosítják a hatékony kommunikációt és együttműködést az illetékes hatóságokkal, mivel ők töltik be az Europol és a tagállamok közötti kapcsolattartó pont szerepét.

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc) biztosítják, hogy az Europol és saját maguk között minden információcsere jogszerűen történjék.

Indokolás

Ez az új hatáskör elősegíti a rendeletben foglalt szilárd adatvédelmi rendszer megerősítését.

Módosítás  86

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A tagállamok biztosítják az összes olyan rendszer minimális szintű biztonságát, amelyet az Europolhoz való kapcsolódáshoz használnak.

(9) A tagállamok biztosítják az összes olyan rendszer lehető legmagasabb szintű biztonságát, amelyet az Europolhoz való kapcsolódáshoz használnak.

Módosítás  87

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az összekötő tisztviselők támogatják az Europol és tagállamaik közötti információcserét.

(3) Az összekötő tisztviselők biztosítják az Europol és a nemzeti egységeik közötti információcserét.

Indokolás

A további cikkeknek megfelelően e cikkben is tisztázni kell, hogy a tagállamok és az Europol közötti kapcsolattartást a nemzeti egységek biztosítják.

Módosítás  88

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az összekötő tisztviselők a nemzeti joggal összhangban támogatják a tagállamaik és egyéb tagállamok összekötő tisztviselői közötti információcserét. Az Europol infrastruktúráját – a nemzeti joggal összhangban – fel lehet használ az ilyen bilaterális cserékhez az Europol célkitűzésein kívül eső bűncselekményekre vonatkozóan is. Az igazgatótanács határozza meg az összekötő tisztviselők Europollal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

(4) Az összekötő tisztviselők a nemzeti joggal összhangban támogatják a tagállamaik és egyéb tagállamok összekötő tisztviselői közötti információcserét. Az Europol infrastruktúráját – a nemzeti joggal összhangban – fel lehet használ az ilyen bilaterális cserékhez az Europol célkitűzésein kívül eső bűncselekményekre vonatkozóan is. Az igazgatótanács határozza meg az összekötő tisztviselők Europollal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. Minden ilyen információcserének összhangban kell állnia az uniós és nemzeti joggal, különösen – esettől függően – a 2008/977/IB határozattal vagy a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel. Az Europol csak akkor dolgoz fel az e rendelkezés alapján kapott adatokat, ha a nemzeti vagy uniós jog alapján jogszerű címzettnek tekinthető.

Módosítás  89

Rendeletre irányuló javaslat

III fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A BŰNÜLDÖZÉSI SZERVEK TAGJAINAK KÉPZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK

törölve

9. cikk

 

Europol Akadémia

 

(1) Az Europolon belül az e rendelet szerint létrehozott Europol Akadémia elnevezésű osztály támogatja, fejleszti, végzi és koordinálja a bűnüldözési szervek tagjainak képzését, különösen a két vagy több tagállamot érintő súlyos bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem, a magas kockázatú közrendi és sportesemények irányítása, a nem katonai célú uniós missziója stratégiai tervezése és vezérlése, valamint a bűnüldözési vezetés és nyelvismeretek tekintetében, és különösen a célból, hogy:

 

a) tudatosítsa és megismertesse

 

i. a bűnüldözési együttműködés nemzetközi és uniós eszközeit;

 

ii. az uniós szerveket – különösen az Europolt, Eurojustot és a Frontexet –, működésüket és szerepüket;

 

iii. a bűnüldözési együttműködés jogi vonatkozásait és az információs csatornákhoz való hozzáférés gyakorlati tudnivalóit;

 

b) ösztönözze regionális és bilaterális együttműködés kialakítását a tagállamok között, valamint a tagállamok és harmadik országok között;

 

c) foglalkozzon olyan konkrét bűnügyi vagy rendőrségi témakörökkel, amelyekkel kapcsolatban az uniós szintű képzés hozzáadott értéket képviselhet;

 

d) közös tantervet dolgozzon ki a bűnüldözési szervek tagjai számára, hogy kiképezze őket az Unió polgári misszióiban való részvételre;

 

e) támogassa a tagállamok bilaterális bűnüldözési kapacitásépítő tevékenységeit harmadik országokban;

 

f) képezze az oktatókat képzőket, valamint támogassa jó tanulási gyakorlatok fejlesztését és cseréjét.

 

(2) Az Europol Akadémia tanulási eszközöket és módszertanokat fejleszt ki és frissít rendszeren, valamint az egész életen át tartó tanulás távlatában alkalmazza azokat a célból, hogy megerősítse a bűnüldözési szervek tagjainak készségeit. A minőség, koherencia, valamint a jövőbeni fellépések hatékonyságának megerősítése céljából az Europol Akadémia értékeli e fellépések eredményeit.

 

10. cikk

 

Az Europol Akadémia feladatai

 

(1) Az Europol Akadémia többéves stratégiai elemzéseket készít a képzési igényekről, valamint többéves tanulmányi programokat dolgoz.

 

(2) Az Europol Akadémia képzési tevékenységeket és tanulmányi programokat dolgoz ki és hajt végre, amelyek magukban foglalhatják az alábbiakat:

 

a) tanfolyamok, szemináriumok, konferenciák, internetalapú és e-tanulási tevékenységek;

 

b) közös tanterv a határokon átnyúló bűnözés jelenségeinek tudatosítása, valamint az azzal kapcsolatos hiányosságok kezelése és/vagy közös megközelítés elősegítése érdekében;

 

c) a releváns célcsoportoknak szükséges készségek összetettségi szintje vagy foka szerint kialakított fokozatos képzési modulok, amelyek középpontjában egy meghatározott földrajzi régió, a bűncselekmények konkrét tematikus területe vagy szakmai készségek konkrét köre áll;

 

d) bűnüldözési szervek tagjait érintő csere- vagy kirendelési programok a működésen alapuló képzési megközelítés összefüggésében.

 

(3) A harmadik országokban megvalósuló polgári missziókat és kapacitásfejlesztést támogató átfogó európai képzési program biztosítása érdekében az Europol Akadémia:

 

a) értékeli az már meglévő, Unióval kapcsolatos bűnüldözési képzésre vonatkozó szakpolitikák és kezdeményezések hatását;

 

b) képzést fejleszt és nyújt a tagállamokban működő bűnüldözési szervek tagjainak civil missziókban való részvételre történő felkészítése céljából, ideértve annak lehetőségét is, hogy megszerezzék a kapcsolódó nyelvtudást;

 

c) képzést fejleszt és nyújt a harmadik országokban – különösen a tagjelölt országokban – működő bűnüldözési szervek tagjai számára;

 

d) célhoz kötött uniós külső támogatási alapok igazgatása a célból, hogy támogassa harmadik országok kapacitásépítését a vonatkozó szakpolitikai területeken, az Unió meghatározott prioritásaival összhangban.

 

(4) Az Europol Akadémia előmozdítja a tagállamokban folyó bűnüldözéssel kapcsolatos képzés kölcsönös elismerését, valamint a kapcsolódó meglévő európai minőségi előírásokat.

 

11. cikk

 

Képzéssel kapcsolatos kutatás

 

(1) Az Europol Akadémia hozzájárul az e fejezet által felölelt képzési tevékenységekkel kapcsolatos kutatás fejlesztéséhez.

 

(2) Az Europol Akadémia partnerséget mozdít elő és alakít ki uniós szervekkel, valamint állami és magán felsőoktatási intézményekkel, valamint szorosabb partnerségek kialakítását ösztönzi a tagállamok egyetemei és bűnüldözési képzéssel foglalkozó intézményei között.

 

Indokolás

A módosítás célja a képzésre vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az előadó úgy véli, hogy az Europol és a CEPOL összevonása nem indokolt, ezért a teljes III. fejezet törlését javasolja.

Módosítás  90

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) tudományos képzési bizottság a 20. cikkel összhangban;

törölve

Indokolás

Mivel a tudományos képzési bizottság az Europol és a CEPOL összevonása miatt jönne létre, amely az előadó véleménye szerint nem indokolt, a c) pontot törölni kell.

Módosítás  91

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) adott esetben ügyvezető testület, a 21. és 22. cikkel összhangban

törölve

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy az Europol átláthatóságának és belső demokráciájának biztosításához nem szükséges lehetőséget adni egy ügyvezető testületet létrehozására.

Módosítás  92

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy képviselőjéből és a Bizottság két képviselőjéből áll, akik valamennyien szavazati joggal rendelkeznek.

(1) Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy képviselőjéből és a Bizottság egy képviselőjéből áll, akik valamennyien szavazati joggal rendelkeznek.

Indokolás

Mivel az igazgatótanácsban minden tagállamot csupán egy fő képvisel, helyesebb volna, ha a nagyobb egyenlőség jegyében a Bizottságot is csak egy fő képviselné.

Módosítás  93

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A közös parlamenti ellenőrző csoport egy képviselőjének lehetősége van arra, hogy megfigyelőként részt vegyen az igazgatótanács ülésein. Ez a képviselő nem rendelkezik szavazati joggal.

Módosítás  94

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az igazgatótanács minden tagját póttag helyettesíti, akit az állami vagy magánszektorbeli szervezetekben szerzett igazgatási tapasztalata, valamint a bűnüldözési szervek tagjainak képzéséről szóló nemzeti politikában való ismeretei alapján neveznek ki. A póttag tagként jár el a bűnüldözési szervek tagjainak képzésével kapcsolatos kérdésekben. A tagot távollétében a póttag képviseli. A póttagot távollétében a tag képviseli a bűnüldözési szervek tagjainak képzésével kapcsolatos kérdésekben.

(3) Az igazgatótanács minden tagját póttag helyettesíti, akit a 13. cikk (2) bekezdésében rögzített szempontok alapján a tag nevez ki. A tagot távollétében a póttag képviseli.

Indokolás

Gördülékenyebb, ha az igazgatótanács tagja maga választja ki a póttagot.

Módosítás  95

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az igazgatótanács munkájának folyamatosságát biztosítandó valamennyi fél törekszik arra, hogy korlátozza az igazgatótanácson belüli képviselőinek fluktuációját. Valamennyi fél arra törekszik, hogy a férfiak és nők kiegyensúlyozottan képviseltessék magukat az igazgatótanácsban.

(4) Valamennyi fél törekszik arra, hogy a férfiak és nők kiegyensúlyozottan képviseltessék magukat az igazgatótanácsban.

Indokolás

Mivel az igazgatótanáccsal kapcsolatos döntés a tagállamoktól függ, törölni kell e cikk első bekezdését.

Módosítás  96

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tagok és a póttagok hivatali ideje négy év. A megbízatás meghosszabbítható. Hivatali idejük lejártával vagy lemondásuk esetén a tagok mindaddig hivatalban maradnak, amíg a kinevezésüket meg nem újítják, vagy őket az új tagok fel nem váltják.

(5) A tagok és a póttagok hivatali idejét a kinevező tagállam által számukra megállapított időtartam alapján kell meghatározni.

Indokolás

Minden tagállam maga választja ki az igazgatótanácsba küldött tagot, és a rendszer koherenciájának biztosítása érdekében a hivatali időt a kinevező tagállam állapítja meg.

Módosítás  97

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az elnök tevékenységét az igazgatótanács titkársága segíti. A titkárság különösen:

 

a) szorosan és folyamatosan részt vesz az igazgatótanács munkájának szervezésében, koordinálásában és a munka koherenciájának biztosításában. Az elnök felelőssége és irányítása alatt

 

b) biztosítja az igazgatótanács feladatai ellátásához szükséges adminisztrációs támogatást.

Indokolás

A tapasztalat igazolta az igazgatótanács titkárságának létjogosultságát, amelyet ezért meg kell őrizni.

Módosítás  98

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) Az igazgatótanács minden tagja hivatali idejének kezdetén érdekeltségi nyilatkozatot nyújt be.

Módosítás  99

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) elfogadja az Europol előző évre vonatkozó konszolidált éves tevékenységi jelentését, valamint azt a következő év július 1-jéig eljuttatja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és a nemzeti parlamenteknek. A konszolidált éves tevékenységi jelentést közzéteszik;

d) elfogadja az Europol előző évre vonatkozó konszolidált éves tevékenységi jelentését, és a következő év július 1-jéig benyújtja azt a közös parlamenti ellenőrző csoportnak, továbbá eljuttatja a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, a nemzeti parlamenteknek és az európai adatvédelmi biztosnak. A konszolidált éves tevékenységi jelentést közzéteszik;

Módosítás                100

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a csalási kockázatokkal arányos csalás elleni stratégiát fogad el, figyelembe véve a végrehajtandó intézkedések költségét és hasznát;

törölve

Indokolás

Az Europolnak nem szabad a saját hatáskörét túllépni, és az OLAF hatáskörét megsérteni.

Módosítás  101

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) szabályokat fogad el a saját tagjait, valamint a tudományos képzési bizottság tagjait érintő összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére;

h) a tagokkal kapcsolatos összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozóan szabályokat fogad el;

Módosítás  102

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) a (2) bekezdésnek megfelelően az Europol személyzete tekintetében gyakorolja a személyzeti szabályzat által a kinevező hatóságra, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó feltételek által a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóságra ruházott hatásköröket (a továbbiakban: kinevezési hatáskörök);

törölve

Indokolás

E feladatokat az ügyvezető igazgatónak kell fenntartani, a jelenlegi jogi keretben előírtaknak megfelelően és összhangban a 19. cikk ka) (új) pontjához fűzött módosítással.

Módosítás  103

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban megfelelő végrehajtási szabályokat fogad el a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó feltételek betartására vonatkozóan;

j) az igazgató javaslata alapján a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban megfelelő végrehajtási szabályokat fogad el a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó feltételek betartására vonatkozóan;

Módosítás  104

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n) kinevezi a tudományos képzési bizottság tagjait;

törölve

Indokolás

Mivel a tudományos képzési bizottság az Europol és a CEPOL összevonása miatt jönne létre, ez pedig az előadó véleménye szerint nem indokolt, az n) pontot törölni kell.

Módosítás  105

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o) biztosítja a különböző belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálataiból származó megállapítások és ajánlások megfelelő nyomonkövetését;

o) biztosítja a különböző belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálataiból és az európai adatvédelmi biztostól származó megállapítások és ajánlások megfelelő nyomon követését;

Módosítás  106

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

p) meghoz minden döntést az Europol belső struktúráinak kialakítására, és szükség esetén módosítására vonatkozóan;

törölve

Indokolás

Ez összhangban áll a 19. cikk kb) (új) pontjának rendelkezéseivel.

Módosítás  107

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – q a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

qa) adatvédelmi tisztviselőt nevez ki, aki az igazgatótanácstól függetlenül látja el feladatát, és az adatvédelmi rendszerek létrehozásáért és kezeléséért felelős;

Módosítás  108

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az igazgatótanács az európai adatvédelmi biztos által a 46. cikk (3) bekezdésének f) pontja szerint benyújtott javaslat alapján és tagjainak kétharmados többségével elrendelheti az adatfeldolgozás átmeneti vagy végleges tilalmát.

Indokolás

Ez összhangban áll a 46. cikk (3) bekezdése f) pontjában szereplő módosított előírással, miszerint az európai adatvédelmi biztost javaslattételi jog illeti meg az adatfeldolgozás átmeneti vagy végleges tilalmára vonatkozóan.

Módosítás  109

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az igazgatótanács a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban a személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) bekezdésén és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó feltételek 6. cikkén alapuló határozatot fogad el a vonatkozó kinevezési hatásköröknek az ügyvezető igazgatóra történő átruházásáról, és meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az átruházások felfüggeszthetők. Az ügyvezető igazgató jogosult e hatáskörök továbbruházására.

törölve

Rendkívüli körülmények által indokolt esetben az igazgatótanács határozat útján átmenetileg felfüggesztheti a kinevezésre jogosult hatóságra ruházott hatásköröknek az ügyvezető igazgatóra történt átruházását, valamint e hatásköröknek utóbbi általi továbbruházását, és e hatásköröket maga gyakorolhatja vagy átruházhatja valamely tagjára, illetőleg a személyzetnek egy, az ügyvezető igazgatón kívüli tagjára.

 

Indokolás

E feladatokat az ügyvezető igazgatónak kell fenntartani, összhangban a 19. cikk (5) bekezdésének ka) (új) pontjához fűzött módosítással és a 22. cikk (3) bekezdésével.

Módosítás  110

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató által – a Bizottság véleményének figyelembe vételével – előterjesztett tervezet alapján minden év legkésőbb november 30-áig elfogadja az éves munkaprogramot. Azt továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

(1) Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató által továbbított és a közös parlamenti ellenőrző csoport elé terjesztett tervezet alapján – a Bizottság véleményének figyelembe vételével – minden év legkésőbb november 30-áig elfogadja az éves munkaprogramot. Azt továbbítja a közös parlamenti ellenőrző csoportnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a nemzeti parlamenteknek és az európai adatvédelmi biztosnak.

Módosítás  111

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az éves munkaprogram tartalmazza a célkitűzések részletes leírását és a várt eredményeket, ideértve a teljesítménymutatókat is. Tartalmazza továbbá a finanszírozandó fellépések leírását, valamint az egyes fellépésekhez elkülönített pénzügyi és emberi erőforrások feltüntetését, a tevékenységalapú költségvetés-tervezés és irányítás elveivel összhangban. Az éves munkaprogram összhangban van a (4) bekezdésben említett többéves munkaprogrammal. Egyértelműen feltünteti, hogy az előző költségvetési évhez képest mely feladatokat vették fel, változtatták meg vagy törölték.

(2) Az éves munkaprogram tartalmazza a célkitűzések részletes leírását és a várt eredményeket, ideértve a teljesítménymutatókat is. Tartalmazza továbbá a finanszírozandó fellépések leírását, valamint az egyes fellépésekhez elkülönített pénzügyi és emberi erőforrások feltüntetését, a tevékenységalapú költségvetés-tervezés és irányítás elveivel összhangban. Az éves munkaprogram a (4) bekezdésben említett többéves munkaprogramtól függ. Egyértelműen feltünteti, hogy az előző költségvetési évhez képest mely feladatokat vették fel, változtatták meg vagy törölték.

Módosítás  112

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az éves munkaprogram valamennyi lényegi módosítását az eredeti éves munkaprogramra vonatkozóval azonos eljárással kell elfogadni. Az igazgatótanács felruházhatja az ügyvezető igazgatót az éves munkaprogram nem lényegi módosításainak elfogadására vonatkozó hatáskörrel.

Az éves munkaprogram módosításait az eredeti éves munkaprogramra vonatkozóval azonos eljárással kell elfogadni. Az igazgatótanács felruházhatja az ügyvezető igazgatót az éves munkaprogram nem lényegi módosításainak elfogadására vonatkozó hatáskörrel.

Módosítás  113

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az elfogadott többéves munkaprogramot továbbítják az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

Az elfogadott többéves munkaprogramot továbbítják és benyújtják a közös parlamenti ellenőrző csoportnak, valamint továbbítják a Tanácsnak, a Bizottságnak, a nemzeti parlamenteknek és az európai adatvédelmi biztosnak.

Módosítás  114

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igazgatótanács elfogadja továbbá a többéves munkaprogramot, és azt minden év november 30-áig naprakésszé teszi, a Bizottság véleményének figyelembe vételével, valamint az Európai Parlamenttel és a nemzeti parlamentekkel folytatott konzultációt követően.

Az igazgatótanács elfogadja továbbá a többéves munkaprogramot, és azt minden év november 30-áig naprakésszé teszi, a Bizottság véleményének figyelembevételével, valamint az Európai Parlamenttel és a nemzeti parlamentekkel, valamint az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően.

Módosítás  115

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az elnök és az alelnök hivatali ideje négy év. Hivatali idejük egyszer megújítható. Amennyiben igazgatótanácsi tagságuk elnöki vagy alelnöki megbízatásuk idején jár le, ezzel egyidejűleg elnöki vagy alelnöki megbízatásuk is automatikusan lejár.

(2) Az elnök és az alelnök hivatali ideje öt év. Hivatali idejük egyszer megújítható. Amennyiben igazgatótanácsi tagságuk elnöki vagy alelnöki megbízatásuk idején jár le, ezzel egyidejűleg elnöki vagy alelnöki megbízatásuk is automatikusan lejár.

Indokolás

A következetesség érdekében jobb, ha az ügyvezető igazgató hivatali idejéhez hasonlóan ez a megbízatás is öt évre szól, mivel az Europol hatékony működése érdekében állandó kapcsolatban kell állniuk.

Módosítás  116

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A közös parlamenti ellenőrző csoport egy képviselőjének lehetősége van arra, hogy megfigyelőként részt vegyen az igazgatótanács ülésein.

Módosítás  117

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 14. cikk (1) bekezdése a), b) és c) pontjának, a 16. cikk (1) bekezdésének valamint az 56. cikk (8) bekezdésének sérelme nélkül az igazgatótanács a tagok többségével fogadja el határozatait.

(1) A 14. cikk (1) bekezdése 1. albekezdése a), b) és c) pontjának, illetve a 14. cikk (1) bekezdése 1a. albekezdésének, a 16. cikk (1) bekezdésének, valamint az 56. cikk (8) bekezdésének sérelme nélkül az igazgatótanács a tagok többségével fogadja el határozatait.

Módosítás  118

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A közös parlamenti ellenőrző csoport képviselője nem szavazhat.

Módosítás  119

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az ügyvezető igazgató beszámol az Európai Parlamentnek tevékenységeiről, amikor utóbbi erre kéri. A Tanács felszólíthatja az ügyvezető igazgatót, hogy számoljon be tevékenységeiről.

(3) Az ügyvezető igazgató rendszeresen megjelenik a közös parlamenti ellenőrző csoport előtt és beszámol tevékenységeiről, amikor az utóbbi erre kéri. A Tanács felszólíthatja az ügyvezető igazgatót, hogy számoljon be tevékenységeiről.

Módosítás  120

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az éves munkaprogram és a többéves munkaprogram kidolgozása és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően azok benyújtása az igazgatótanácsnak;

c) az éves munkaprogram és a többéves munkaprogram kidolgozása a Bizottság véleményének figyelembevételével, és azok benyújtása az igazgatótanácsnak;

Indokolás

A Bizottsággal folytatott előzetes konzultáció az e rendelet 15. cikk (1), valamint 15. cikkének (4) bekezdésében is említett vélemény formájában valósul meg.

Módosítás  121

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 5 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) az Europol csalás elleni stratégiájának kidolgozása és az igazgatótanácshoz jóváhagyás céljából történő benyújtása;

h) az Europol csalás elleni stratégiai elemzésének és az összeférhetetlenség megelőzését és kezelését szolgáló stratégiájának kidolgozása és az igazgatótanácshoz jóváhagyás céljából történő benyújtása;

Indokolás

V. ö. belső hivatkozások.

Módosítás  122

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 5 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k) többéves személyzetpolitika terv tervezetének összeállítása, valamint a Bizottsággal folytatott konzultáció után az igazgatótanács elé terjesztése;

k) többéves személyzetpolitika terv tervezetének összeállítása a Bizottság véleményének figyelembevételével, valamint az igazgatótanács elé terjesztése;

Indokolás

A Bizottsággal folytatott konzultációk vélemény formájában valósulnak meg.

Módosítás  123

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 5 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ka) az Europol személyzete tekintetében gyakorolja a személyzeti szabályzat által a kinevező hatóságra, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételekben a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóságra ruházott hatásköröket (a továbbiakban: kinevezési hatáskörök) a 14. cikk (1) bekezdése j) pontjának sérelme nélkül;

Indokolás

A kinevező hatóság hatásköreinek – a hatályos jogi keretnek megfelelően - az ügyvezető igazgatónál kell maradnia, összhangban a 14. cikk (1) bekezdésének i) pontjához, valamint a 14. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosításokkal.

Módosítás  124

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 5 bekezdés – k b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

kb) meghoz minden döntést az Europol belső struktúráinak kialakítására, és szükség esetén módosítására vonatkozóan;

Indokolás

Ez összhangban áll a 14. cikk (1) bekezdésének p) pontjához fűzött módosítással.

Módosítás  125

Rendeletre irányuló javaslat

3 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. SZAKASZ

törölve

TUDOMÁNYOS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG

 

20. cikk

 

Tudományos képzési bizottság

 

(1) A tudományos képzési bizottság olyan független tanácsadó testület, amely az Europol képzéssel kapcsolatos munkájának tudományos minőségét garantálja és irányítja. E célból az ügyvezető igazgató korán bevonja a tudományos képzési bizottságot a 14. cikkben említett valamennyi dokumentum összeállításába, amennyiben azok a képzést érintik.

 

(2) A tudományos képzési bizottság az e rendelet III. fejezetében felölelt területeket érintő legmagasabb akadémiai vagy szakmai körök tizenegy képviselőjéből áll. Az igazgatótanács az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett, átlátható pályázati felhívással és kiválasztási eljárással jelöli ki a tagokat. Az igazgatótanács tagjai nem tagjai a tudományos képzési bizottságnak. A tudományos képzési bizottság tagjai független személyek. Semmilyen kormánytól vagy más szervtől sem kérhetnek vagy fogadhatnak el utasítást.

 

(3) Az Europol közzéteszi honlapján a tudományos képzési bizottság tagjainak listáját, és azt rendszeresen frissíti.

 

(4) A tudományos képzési bizottság tagjainak hivatali ideje öt évre szól. E hivatali idő nem hosszabbítható meg, és tagjai felmenthetők, amennyiben nem felelnek meg a függetlenség feltételeinek.

 

(5) A tudományos képzési bizottság öt éves hivatali időre megválasztja elnökét és alelnökét. Állásfoglalásait egyszerű többséggel fogadja el. A bizottságot az elnök évente egy-négy alkalommal hívja össze. Szükség esetén az elnök saját kezdeményezésére vagy a bizottság legalább négy tagjának kérésére rendkívüli üléseket hív össze.

 

(6) Az ügyvezető igazgatót, a képzésért felelős ügyvezetőigazgató-helyettest vagy képviselőiket szavazati joggal nem rendelkező megfigyelőként hívják meg az ülésekre.

 

(7) A tudományos képzési bizottságot egy, a bizottság által kijelölt vagy az ügyvezető igazgató által kinevezett titkár segíti, aki az Europol személyzetének tagja.

 

(8) A tudományos képzési bizottság különösen az alábbiakat látja el:

 

a) tanácsot ad az ügyvezető igazgatónak és a képzésért felelős ügyvezetőigazgató-helyettesnek az éves munkaprogram és egyéb stratégiai dokumentumok összeállításához, azok tudományos minőségének és a vonatkozó uniós ágazati politikákkal és prioritásokkal való koherenciájának biztosítása érdekében;

 

b) független véleményt és tanácsot nyújt az igazgatótanácsnak a hatáskörébe tartozó kérdésekben;

 

c) független véleményt és tanácsot nyújt a tanterv, az alkalmazott tanulási módszerek, tanulási lehetőségek minőségéről és a tudományos fejleményekről;

 

d) az igazgatótanács, az ügyvezető igazgató, vagy a képzésért felelős ügyvezetőigazgató-helyettes kérésére ellát minden egyéb olyan tanácsadási feladatot, ami fontos az Europol képzéssel kapcsolatos tevékenysége tudományos vonatkozásai szempontjából.

 

(9) A tudományos képzési bizottság éves költségvetését az Europol önálló költségvetési tételében különítik el.

 

Indokolás

Mivel a tudományos képzési bizottság az Europol és a CEPOL összevonása miatt jönne létre, amely az előadó véleménye szerint nem indokolt, a 20. cikket törölni kell.

Módosítás  126

Rendeletre irányuló javaslat

4 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. SZAKASZ

törölve

ÜGYVEZETŐ TESTÜLET

 

21. cikk

 

Létrehozás

 

Az igazgatótanács ügyvezető testületet hozhat létre.

 

22. cikk

 

Feladatok és szervezeti felépítés

 

(1) Az ügyvezető testület az igazgatótanács munkáját segíti.

 

(2) Az ügyvezető testület feladatai a következők:

 

a) előkészíti az igazgatótanács által elfogadandó határozatokat;

 

b) az igazgatótanáccsal együtt biztosítja a belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálati jelentéseiből származó megállapítások és ajánlásoknak megfelelő nyomonkövetését;

 

c) az igazgatási irányítás felügyeletének megerősítése céljából, az ügyvezető igazgató 19. cikkben meghatározott feladatainak sérelme nélkül segítséget és tanácsadást nyújt az ügyvezető igazgató részére az igazgatótanácsi határozatok végrehajtásához.

 

(3) Sürgős esetekben az ügyvezető testület az igazgatótanács nevében meghozhat bizonyos előzetes határozatokat, különösen az igazgatási irányítást érintő kérdésekben, ideértve a kinevezési hatáskörök átruházásának felfüggesztését is.

 

(4) Az ügyvezető testület az igazgatótanács elnökéből, a Bizottságnak az igazgatótanácshoz rendelt egyik képviselőjéből, valamint az igazgatótanács tagjai közül az igazgatótanács által kinevezett további három tagból áll. Az igazgatótanács elnöke egyben az ügyvezető testület elnöke is. Az ügyvezető igazgató részt vesz az ügyvezető testület ülésein, de szavazati joggal nem rendelkezik.

 

(5) Az ügyvezető testület tagjainak hivatali ideje négy év. Az ügyvezető testület tagjainak hivatali ideje az igazgatótanácsi tagságuk lejártával véget ér.

 

(6) Az ügyvezető testület háromhavonta legalább egy rendes ülést tart. Ezenkívül az elnöke kezdeményezésére vagy a tagjai kérésére is összeül.

 

(7) Az ügyvezető testület az igazgatótanács által meghatározott eljárási szabályzatnak megfelelően jár el.

 

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy az Europol átláthatóságának és belső demokráciájának biztosításához nem kell ügyvezető testületet létrehozni.

Módosítás  127

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Europol lekérdezheti és feldolgozhatja a nemzeti, uniós vagy nemzetközi információs rendszerekből származó információkat – ideértve a személyes adatokat is – többek között közvetlen számítógépes hozzáféréssel, amennyiben azt az uniós, nemzetközi vagy nemzeti jogi aktusok engedélyezik. Az Europol ezen információkhoz való hozzáférésére és azok Europol általi felhasználására nézve az ilyen uniós, nemzetközi vagy nemzeti jogi aktusok alkalmazandó rendelkezései az irányadók, amennyiben ezek e rendeletnél szigorúbb hozzáférési és felhasználási szabályokat határoznak meg. Az ilyen információs rendszerekhez csak az Europol kellően felhatalmazott személyzete kap hozzáférést, a feladataik ellátásához szükséges mértékben.

(3) Az Europol lekérdezheti és feldolgozhatja az uniós vagy nemzetközi információs rendszerekből származó információkat – ideértve a személyes adatokat is – többek között közvetlen számítógépes hozzáféréssel, amennyiben azt a nemzeti, uniós vagy nemzetközi jogi aktusok engedélyezik, és bizonyítható az ilyen hozzáférés szükségessége és arányossága az Europol feladatmeghatározásába tartozó valamely feladat végrehajtása szempontjából. Az Europol ezen információkhoz való hozzáférésére és azok Europol általi felhasználására nézve az ilyen uniós, nemzetközi vagy nemzeti jogi aktusok alkalmazandó rendelkezései az irányadók, amennyiben ezek e rendeletnél szigorúbb hozzáférési és felhasználási szabályokat határoznak meg.

 

Ezek állapítják meg a célkitűzéseket, a feldolgozandó személyes adatok kategóriáit, a feldolgozás céljait és eszközeit és a személyes adatok megszerzése és feldolgozása céljából követendő eljárást. Az ilyen információs rendszerekhez csak az Europol kellően felhatalmazott személyzete kap hozzáférést, a feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és arányos mértékben.

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben az a 3. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott célkitűzések eléréséhez szükséges, az Europol csak az alábbi célokból dolgozhat fel információkat, ideértve személyes adatokat is:

(1) Az Europol akkor dolgozhat fel információkat, ideértve a személyes adatokat is, amennyiben az a 3. cikkben meghatározott célkitűzések eléréséhez szükséges.

 

Személyes adatok kizárólag az alábbi célokból dolgozhatók fel:

a) az információk közötti kapcsolatok azonosítása céljából végzett keresztellenőrzés;

a) az alábbiakra korlátozódó információk közötti összefüggések vagy más fontos kapcsolatok azonosítása céljából végzett keresztellenőrzés:

 

i) olyan személyek, akiket az érintett tagállamok nemzeti jogának értelmében olyan bűncselekmény elkövetésével vagy olyan bűncselekmény elkövetésében való részvétellel gyanúsítanak, amely az Europol hatáskörébe tartozik, vagy akiket ilyen bűncselekményért elítéltek;

 

ii. olyan személyek, akiket illetően konkrét jelek utalnak arra, hogy bűncselekményt fognak elkövetni vagy ez megalapozottan feltételezhető;

b) stratégiai vagy tematikus elemzések;

b) stratégiai vagy tematikus elemzések;

c) operational analyses in specific cases:

c) konkrét esetekben operatív elemzések:

 

E feladatok végrehajtása az alábbi követelményeknek megfelelően történik:

 

- az a) pont szerinti ellenőrzést az információk védelmét biztosító megfelelő garanciák mellett kell elvégezni, és különösen az információkérést és annak célját kell megfelelően indokolni. Meg kell tennie továbbá a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az információkat utólagosan csak az adatgyűjtésre eredetileg jogosult hatóságok módosíthassák;

 

- a c) pontban említett minden operatív elemzési ügyre a következő konkrét biztosítékok vonatkoznak:

 

i. egy konkrét célt kell meg határozni; személyes adatok csak akkor dolgozhatók fel, ha jelentőséggel bírnak e konkrét cél szempontjából;

 

ii. az Europol személyzete által végzett összes keresztmegfeleltetési műveletet külön indokolni kell; a konzultációt követő adatlekérésnek a feltétlenül szükséges minimumra kell korlátozódnia, és azt külön meg kell indokolni;

 

iii. az adatokat csak az eredeti adatgyűjtés céljáért felelős jogosult személyzet módosíthatja.

 

Az Europolnak megfelelően dokumentálnia kell ezeket a műveleteket. A dokumentációt kérésre az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére kell bocsátani, hogy ellenőrizzék az adatfeldolgozási művelet jogszerűségét.

(2) A 2. melléklet sorolja fel a személyes adatok kategóriáit, valamint azon érintettek kategóriáit, akikről adatokat lehet gyűjteni az (1) bekezdésben említett konkrét célokból.

(2) A 2. melléklet sorolja fel a személyes adatok kategóriáit, valamint azon érintettek kategóriáit, akikről adatokat lehet gyűjteni az (1) bekezdésben említett konkrét célokból.

 

(2a) Kivételes esetben az Europol ideiglenes adatfeldolgozást végezhet annak megállapítása céljából, hogy ezek az adatok feladatai tekintetében jelentőséggel bírnak-e, és hogy az (1) bekezdésben említett mely célból bírnak jelentőséggel. Az igazgató javaslata alapján az igazgatótanács – az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően – a 34. cikkben említett elvek megfelelő figyelembevételével meghatározza az ilyen adatok feldolgozására vonatkozó feltételeket, különös tekintettel az adatokhoz való hozzáférésre és azok felhasználására, valamint az adatok tárolására és törlésére vonatkozó határidőkre, amelyek a hat hónapot nem haladhatják meg.

 

(2b) Az európai adatvédelmi biztos iránymutatásokat készít, amelyek meghatározzák az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában felsorolt célokat.

Módosítás  129

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Europolnak információt szolgáltató tagállam, uniós szerv, harmadik ország vagy nemzetközi szervezet a 24. cikkben említettek szerint meghatározza az információfeldolgozás célját. Amennyiben ezt nem tette meg, az Europol határozza meg az ilyen információ fontosságát és az információfeldolgozási tevékenység célját. Az Europol csak akkor dolgozhatja fel az információkat a szolgáltatásukkor meghatározott céltól eltérő célra, ha az adatszolgáltató ahhoz engedélyét adja.

(1) Az Europolnak információt szolgáltató tagállam, uniós szerv, harmadik ország vagy nemzetközi szervezet a 24. cikkben említettek szerint meghatározza az információfeldolgozás konkrét és jól körülhatárolt célját. Az Europol csak akkor dolgozhatja fel az információkat a szolgáltatásukkor meghatározott konkrét és pontosan megfogalmazott céltól eltérő célra, ha az adatszolgáltató ahhoz kifejezetten engedélyét adja, az irányadó joggal összhangban.

Módosítás  130

Rendeletre irányuló javaslat

25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

25a. cikk

 

Adatvédelmi hatásvizsgálat

 

(1) Az Europol bármilyen, személyes adatok feldolgozására irányuló műveletsor előtt elvégzi annak vizsgálatát, hogy a tervbe vett adatfeldolgozási rendszerek és eljárások milyen hatással lesznek a személyes adatok védelmére, és ezt bejelenti az európai adatvédelmi biztosnak.

 

(2) A vizsgálat kiterjed legalább a tervezett adatfeldolgozási műveletek általános leírására, az érintettek jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázatok vizsgálatára, a kockázatok kezelésére tervezett intézkedésekre, a személyes adatok védelmét és az e rendeletben foglalt rendelkezésekkel való összhang igazolását szolgáló biztosítékokra, biztonsági intézkedésekre és mechanizmusokra, figyelembe véve az érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit.

Módosítás  131

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok hozzáféréssel rendelkeznek és keresést végezhetnek valamennyi olyan információ tekintetében, amelyet a 24. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott célokra szolgáltattak, a tagállamok, uniós szervek, harmadik országok és nemzetközi szervezetek azon jogának sérelme nélkül, hogy korlátozásokat jelezhetnek az ilyen adatokhoz való hozzáférés és azok felhasználása tekintetében. A tagállamok kijelölik azokat az illetékes hatóságokat, amelyek ilyen keresést végezhetnek.

(1) A tagállamok, amennyiben indokolni tudják, hogy ez feladataik ellátásához szükséges, hozzáférési engedélyt kapnak és keresést végezhetnek valamennyi olyan információ tekintetében, amelyet a 24. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott célokra szolgáltattak, a tagállamok, uniós szervek, harmadik országok és nemzetközi szervezetek azon jogának sérelme nélkül, hogy korlátozásokat jelezhetnek az ilyen adatokhoz való hozzáférés és azok felhasználása tekintetében. A tagállamok kijelölik azokat az illetékes hatóságokat, amelyek ilyen keresést végezhetnek.

(2) A tagállamok „találat/nincs találat” rendszer alapon közvetetten hozzáférhetnek a 24. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott célokból benyújtott információkhoz, az információkat szolgáltató tagállamok, uniós szervek, harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek 25. cikk (2) bekezdésével összhangban jelzett korlátozásainak sérelme nélkül. Találat esetén az Europol megkezdi a találatot jelző információ megosztását lehetővé tevő eljárást, az információt az Europolnak szolgáltató tagállam döntésével összhangban.

(2) A tagállamok „találat/nincs találat” rendszer alapon közvetetten hozzáférhetnek a valamely, a 24. cikk (1) bekezdésének c) pontjában szereplő, konkrét célból benyújtott információkhoz, az információkat szolgáltató tagállamok, uniós szervek, harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek 25. cikk (2) bekezdésével összhangban jelzett korlátozásainak sérelme nélkül. Találat esetén az Europol tájékoztatja az információ szolgáltatóját és megkezdi a találatot jelző információ megosztását lehetővé tevő eljárást, az információt az Europolnak szolgáltató szerv döntésével összhangban és az érintett tagállam feladatának jogszerű ellátásához szükséges mértékben.

(3) Az Europol ügyvezető igazgató által kellően felhatalmazott személyzete a feladatai ellátásához szükséges mértékben hozzáféréssel rendelkezik az Europol által feldolgozott információkhoz.

(3) Az Europol ügyvezető igazgató által kellően felhatalmazott személyzete a feladatai ellátásához szükséges mértékben hozzáféréssel rendelkezik az Europol által feldolgozott információkhoz.

 

(3a) Az Europol a 43. cikkel összhangban minden találatról és megszerzett információról részletes nyilvántartást vezet.

Módosítás  132

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Eurojust és az OLAF hozzáférése az Europol-információkhoz.

Az Eurojust hozzáférése az Europol-információkhoz

(1) Az Europol minden megfelelő intézkedést megtesz ahhoz, hogy az Eurojust és az Európai Csalás Elleni Hivatal – saját megbízatásaik keretében – hozzáféréssel rendelkezhessen és kereséseket végezhessen a 24. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában szereplő célokból rendelkezésre bocsátott összes információban, a tagállamok, uniós szervek, harmadik országok és nemzetközi szervezetek azon jogának sérelme nélkül, hogy korlátozhatják az ilyen adatokhoz való hozzáférést és azok felhasználását. Az Europol tájékoztatást kap arról, ha az Eurojust vagy az OLAF által végzett keresés találatot eredményez az Europol által feldolgozott információkkal.

(1) Az Europol minden megfelelő intézkedést megtesz ahhoz, hogy az Eurojust – saját megbízatása keretében – hozzáféréssel rendelkezhessen és kereséseket végezhessen a 24. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában szereplő célokból rendelkezésre bocsátott összes információban, a tagállamok, uniós szervek, harmadik országok és nemzetközi szervezetek azon jogának sérelme nélkül, hogy korlátozhatják az ilyen adatokhoz való hozzáférést és azok felhasználását. Az Europol tájékoztatást kap arról, ha az Eurojust által végzett keresés találatot eredményez az Europol által feldolgozott információkkal.

(2) Az Europol minden megfelelő intézkedést megtesz ahhoz, hogy az Eurojust és az OLAF – saját megbízatásaik keretében – van találat/nincs találat rendszer alapján közvetett hozzáféréssel rendelkezhessen a 24. cikk (1) bekezdésének c) pontjában szereplő célokból rendelkezésre bocsátott információkhoz, az adatszolgáltató tagállamok, uniós szervek, harmadik országok és nemzetközi szervezetek által, a 25. cikk (2) bekezdésével összhangban megjelölt korlátozások sérelme nélkül. Találat esetén az Europol megkezdi azt az eljárást, amellyel a találatot jelző információt meg lehet osztani, az információt az Europolnak szolgáltató tagállam, uniós szerv, harmadik ország vagy nemzetközi szervezet döntésével összhangban.

(2) Az Europol minden megfelelő intézkedést megtesz ahhoz, hogy az Eurojust – saját megbízatása keretében – van találat/nincs találat rendszer alapján közvetett hozzáféréssel rendelkezhessen a 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti konkrét célból rendelkezésre bocsátott információkhoz, az adatszolgáltató tagállamok, uniós szervek, harmadik országok és nemzetközi szervezetek által, a 25. cikk (2) bekezdésével összhangban megjelölt korlátozások sérelme nélkül. Találat esetén az Europol megkezdi azt az eljárást, amellyel a találatot jelző információt meg lehet osztani, az információt az Europolnak szolgáltató tagállam, uniós szerv, harmadik ország vagy nemzetközi szervezet döntésével összhangban. Találat esetén az Eurojust meghatározza, hogy mely adatokra van szüksége, és az Europol csak olyan mértékben osztja meg az adatokat, amilyenben a találatokat előállító adatok a feladatai jogszerű elvégzéséhez szükségesek. Az Europol naplót vezet arról, hogy mely információkhoz fértek hozzá.

(3) Az (1) és (2) bekezdéssel összhangban történő információkeresés csak annak megállapítása céljából végezhető, hogy az Eurojust vagy az OLAF birtokában lévő információ megegyezik-e az Europolnál feldolgozott információval.

(3) Az (1) és (2) bekezdéssel összhangban történő információkeresés csak annak megállapítása céljából végezhető, hogy az Eurojust birtokában lévő információ megegyezik-e az Europolnál feldolgozott információval.

(4) Az Europol csak azután engedélyezi az (1) és (2) bekezdéssel összhangban végzett keresést, ha az Eurojusttól információt kapott arra vonatkozóan, hogy mely nemzeti tagokat, képviselőket, segítőket, az OLAF-tól pedig arra vonatkozóan, hogy mely személyzeti tagokat jelölték ki ilyen keresések végzésére jogosultnak.

(4) Az Europol csak azután engedélyezi az (1) és (2) bekezdéssel összhangban végzett keresést, ha az Eurojusttól információt kapott arra vonatkozóan, hogy mely nemzeti tagokat, képviselőket, segítőket, továbbá személyzetük mely tagjait jogosították fel ilyen keresések végzésére.

(5) Amennyiben az Europol egyéni vizsgálat tekintetében végzett információfeldolgozási tevékenységei során az Europol vagy valamely tagállam az Eurojust vagy az OLAF megbízásával összhangban a koordináció, az együttműködés vagy támogatás szükségességét tárja fel, az Europol értesíti őket erről, és megkezdi az információ megosztását lehetővé tevő eljárást, az információt az Europolnak szolgáltató tagállam döntésével összhangban. Ilyen esetben az Eurojust vagy az OLAF konzultál az Europollal.

(5) Amennyiben az Europol egyéni vizsgálat tekintetében végzett információfeldolgozási tevékenységei során az Europol vagy valamely tagállam az Eurojust megbízásával összhangban a koordináció, az együttműködés vagy támogatás szükségességét tárja fel, az Europol értesíti őket erről, és megkezdi az információ megosztását lehetővé tevő eljárást, az információt az Europolnak szolgáltató tagállam döntésével összhangban. Ilyen esetben az Eurojust konzultál az Europollal.

(6) Az Eurojust – ideértve a testületet, a nemzeti tagokat, a képviselőket, a segítőket, valamint az Eurojust személyzetét is –, valamint az OLAF tiszteletben tartja a tagállamok, uniós szervek, harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek által a 25. cikk (2) bekezdésével összhangban, általánosságban vagy konkrétan jelzett hozzáférési vagy felhasználási korlátozásokat.

(6) Az Eurojust – ideértve a testületet, a nemzeti tagokat, a képviselőket, a segítőket, valamint az Eurojust személyzetét is – tiszteletben tartja a tagállamok, uniós szervek, harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek által a 25. cikk (2) bekezdésével összhangban, általánosságban vagy konkrétan jelzett hozzáférési vagy felhasználási korlátozásokat.

 

(6a) Az Europol és az Eurojust tájékoztatják egymást, amennyiben egymás adatainak lekérdezését követően arra utaló jelek vannak, hogy az adatok esetleg helytelenek vagy ellentmondanak más adatoknak.

Módosítás  133

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben az Europolnak – a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatával összhangban – tájékoztatnia kell valamely tagállamot az azzal kapcsolatos információkról, és ezekre az információkra a 25. cikk (2) bekezdése alapján olyan hozzáférési korlátozások vonatkoznak, amelyek értelmében tilos azok megosztása, az Europol konzultál a hozzáférés korlátozását előíró adatszolgáltatóval, és igyekszik megkapni annak engedélyét a megosztáshoz.

(1) Amennyiben az Europolnak – a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatával összhangban – tájékoztatnia kell valamely tagállamot az azzal kapcsolatos információkról, és ezekre az információkra a 25. cikk (2) bekezdése alapján olyan hozzáférési korlátozások vonatkoznak, amelyek értelmében tilos azok megosztása, az Europol konzultál a hozzáférés korlátozását előíró adatszolgáltatóval, és kikéri annak engedélyét a megosztáshoz.

Ilyen engedély hiányában az információt nem lehet megosztani.

Ilyen kifejezett engedély hiányában az információt nem lehet megosztani.

 

Ha az említett információkra a 25. cikk (2) bekezdése alapján nem vonatkoznak hozzáférési korlátozások, az Europol tájékoztatja az adatszolgáltató tagállamot az információk átadásáról.

Indokolás

Az információt szolgáltató tagállamot abban az esetben is tájékoztatni kell az információ átadásáról, ha nem fogalmazott meg semmilyen korlátozást.

Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben az feladatai ellátásához szükséges, az Europol együttműködési kapcsolatokat létesíthet és tarthat fenn uniós szervekkel – e szervek célkitűzéseivel összhangban –, harmadik országok bűnüldöző hatóságaival, harmadik országok bűnüldözési képzéssel foglalkozó intézményeivel, nemzetközi szervezetekkel és magánfelekkel.

(1) Amennyiben az feladatai ellátásához szükséges, az Europol együttműködési kapcsolatokat létesíthet és tarthat fenn uniós szervekkel – e szervek célkitűzéseivel összhangban –, harmadik országok bűnüldöző hatóságaival, nemzetközi szervezetekkel és magánfelekkel.

(2) Amennyiben az feladatai ellátásához szükséges, és a 25. cikk (2) bekezdése szerint előírt korlátozásokra is figyelemmel, az Europol közvetlenül információkat cserélhet – személyes adatok kivételével – az (1) bekezdésben jogalanyokkal.

(2) Amennyiben az feladatai ellátásához szükséges, és a 25. cikk (2) bekezdése szerint előírt korlátozásokra is figyelemmel, az Europol közvetlenül információkat cserélhet – személyes adatok kivételével – az (1) bekezdésben jogalanyokkal.

(3) Az Europol az (1) bekezdésben említettektől – a magánfelek kivételével – származó személyes adatokat kaphat és dolgozhat fel, amennyiben az feladatai ellátásához szükséges, és e fejezet rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az Europol az (1) bekezdésben említettektől – a magánfelek kivételével – származó személyes adatokat kaphat és dolgozhat fel, amennyiben az feladatai jogszerű ellátásához szigorúan szükséges és azzal arányos, és e fejezet rendelkezéseire is figyelemmel.

(4) A 36. cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, az Europol csak akkor továbbíthat személyes adatokat uniós szerveknek, harmadik országoknak és nemzetközi szervezeteknek, ha ez az Europol célkitűzései által felölelt bűncselekmények megelőzéséhez és az ellenük való küzdelemhez szükséges, valamint e fejezettel összhangban történik. Ha a továbbítandó adatok valamely tagállamtól származnak, az Europolnak ki kell kérnie a tagállam hozzájárulását, kivéve, ha

(4) A 36. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül, az Europol csak akkor továbbíthat személyes adatokat uniós szerveknek, harmadik országoknak és nemzetközi szervezeteknek, ha ez az Europol feladatai által felölelt bűncselekmények megelőzéséhez és az ellenük való küzdelemhez szükséges, valamint e fejezettel összhangban történik, és ha a címzett kötelezettséget vállal arra, hogy az adatokat kizárólag arra a célra használják fel, amire továbbították. Ha a továbbítandó adatok valamely tagállamtól származnak, az Europolnak ki kell kérnie a tagállam előzetes és kifejezett hozzájárulását, kivéve, ha

a) a hozzájárulás feltételezhető, mivel a tagállam kifejezetten nem korlátozta a további adattovábbítás lehetőségét; or

 

b) az érintett tagállam az ilyen továbbításhoz – általános, vagy meghatározott feltételekhez kötött – előzetes hozzájárulását adhatja. Az ilyen hozzájárulás bármikor visszavonható.

b) az érintett tagállam az ilyen továbbításhoz – általános, vagy meghatározott feltételekhez kötött – előzetes hozzájárulását adhatja. Az ilyen hozzájárulás bármikor visszavonható.

(5) A személyes adatok tagállamoktól, uniós szervektől, harmadik országoktól vagy nemzetközi szervezetektől induló továbbítása csak akkor lehetséges, ha ahhoz az Europol kifejezett hozzájárulását adta.

(5) A személyes adatok tagállamoktól, uniós szervektől, harmadik országoktól vagy nemzetközi szervezetektől induló továbbítása csak akkor lehetséges, ha ahhoz az Europol előzetesen kifejezett hozzájárulását adta, és a címzett kifejezetten elkötelezi magát arra, hogy az adatokat kizárólag arra a célra használják fel, amire továbbították.

 

(5a) E rendelettel összhangban az Europol gondoskodik a személyes adatok mindennemű továbbításának, valamint az adattovábbítás indokának részletes nyilvántartásáról.

 

(5b) Az EU Alapjogi Chartájában rögzítettek szerint nem szabad feldolgozni semmilyen olyan információt, amelyet harmadik ország, nemzetközi szervezet vagy magánfél az alapvető jogokat megsértve szerzett meg.

Módosítás  135

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 25. cikk (2) vagy (3) bekezdése alapján előírt lehetséges korlátozásokra is figyelemmel, az Europol közvetlen továbbíthatja a személyes adatokat az uniós szerveknek, amennyiben az saját vagy a címzett uniós szerv feladatainak ellátásához szükséges.

A 25. cikk (2) vagy (3) bekezdése alapján előírt lehetséges korlátozásokra is figyelemmel és a 27. cikk sérelme nélkül, az Europol közvetlen továbbíthatja a személyes adatokat az uniós szerveknek, amennyiben az saját vagy a címzett uniós szerv feladatainak ellátásához szükséges. Az Europol nyilvánossá teszi azon uniós intézmények és szervek jegyzékét, amelyekkel információkat oszt meg, mégpedig oly módon, hogy e jegyzéket közzéteszi a weboldalán.

Módosítás  136

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ezek az együttműködési megállapodásokat e rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül módosítani kell és fel kell őket váltani egy, a b) pontnak megfelelő, következő megállapodással.

Módosítás  137

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges további engedély.

Az európai adatvédelmi biztossal időben konzultálnak a b) pontban említett nemzetközi megállapodásról folytatott tárgyalások előtt és során, különösen a tárgyalási mandátum elfogadása és a megállapodás véglegesítése előtt.

 

Az Europol a weboldalán elhelyezve nyilvánossá teszi a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel kötött nemzetközi és együttműködési megállapodásainak rendszeresen felfrissített jegyzékét.

Módosítás  138

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve az ügyvezető igazgató eseti alapon engedélyezheti személyes adatok harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek történő továbbítását, ha:

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve az ügyvezető igazgató a diszkréciós és titoktartási kötelezettséget, valamint az arányosságot tiszteletben tartva eseti alapon engedélyezheti személyes adatok harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek történő továbbítását, ha:

a) az adatok továbbítása feltétlenül szükséges egy vagy több tagállam Europol célkitűzéseinek hatályába tartozó alapvető érdekeinek megőrzéséhez;

a) az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges; vagy

b) az adatok továbbítása feltétlenül szükséges bűncselekményekkel vagy terrorcselekményekkel kapcsolatos, közvetlen veszély megelőzéséhez;

b) az érintett jogos érdekeinek biztosításához szükséges, és amennyiben a személyes adatokat továbbító tagállam vagy harmadik ország joga így rendelkezik; vagy

c) a továbbítás fontos közérdekből vagy jogi követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme miatt szükséges, illetve azt jogszabály írja elő; vagy

c) valamely tagállam vagy harmadik ország közbiztonságát közvetlenül és komolyan fenyegető veszély elhárítása érdekében szükséges; vagy

d) az adatfeldolgozás az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges;

d) az adattovábbítás egyedi esetben bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása, vagy a büntetőjogi szankciók végrehajtása érdekében szükséges; vagy

 

da) az adattovábbítás egyedi esetben, adott bűncselekmény megelőzéséhez, nyomozásához, felderítéséhez, büntetőeljárás lefolytatásához vagy adott büntetőjogi szankciók végrehajtásához kapcsolódó jogi követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme miatt szükséges.

 

Az ügyvezető igazgató minden körülmények között mérlegeli a szóban forgó harmadik országban vagy nemzetközi szervezetben alkalmazandó adatvédelmi szintet, figyelembe véve az adatok természetét, az adatok tervezett felhasználási célját, a tervezett adatfeldolgozás időtartamát, az adott országban alkalmazott általános vagy egyedi adatvédelmi rendelkezéseket, valamint azt, hogy az Europol által az adatokkal kapcsolatban megkövetelt egyedi feltételeket elfogadják-e.

 

Eltérések nem alkalmazhatók a rendszeres, nagy mennyiségű vagy strukturális adattovábbításra.

Továbbá, az igazgatótanács – az európai adatvédelmi biztossal egyetértésben – legfeljebb egy évig, ami meghosszabbítható, engedélyezheti a fenti a)–d) pontoknak megfelelő továbbítás-sorozatát, figyelembe véve a magánélet védelmére és az egyének alapvető jogainak és szabadságainak védelmére vonatkozó biztosítékok meglétét.

Továbbá az európai adatvédelmi biztos legfeljebb egy évig, ami meghosszabbítható, engedélyezheti a fenti a)–d) pontoknak megfelelő adattovábbítást vagy továbbítás-sorozatot, biztosítva a magánélet védelmére és az egyének alapvető jogainak és szabadságainak védelmére vonatkozó megfelelő biztosítékokat.

Módosítás  139

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az ügyvezető igazgató tájékoztatja az igazgatótanácsot és az európai adatvédelmi biztost azon esetekről, amikor alkalmazta a (2) bekezdést.

(3) Az ügyvezető igazgató haladéktalanul tájékoztatja az igazgatótanácsot és az európai adatvédelmi biztost azon esetekről, amikor alkalmazta a (2) bekezdést.

Módosítás  140

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az Europol részletesen dokumentálja az ezen cikk értelmében végzett összes adattovábbítást.

Módosítás  141

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben az feladatainak ellátásához szükséges, az Europol feldolgozhatja a magánfelektől származó személyes adatokat, ha azokat az alábbiakon keresztül kapta:

(1) Amennyiben az feladatainak ellátásához szükséges, az Europol feldolgozhatja a magánfelektől származó személyes adatokat, ha azokat nem közvetlenül magánfelektől, hanem az alábbiakon keresztül kapta:

Módosítás  142

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Europol nem léphet közvetlenül kapcsolatba magánfelekkel személyes adatok szerzése céljából.

(3) Az Europol nem léphet kapcsolatba magánfelekkel személyes adatok szerzése céljából.

Módosítás  143

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Europol nem lép közvetlenül kapcsolatba magánszemélyekkel információszerzés céljából.

(3) Az Europol nem lép kapcsolatba magánszemélyekkel információszerzés céljából.

Módosítás     144

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A személyes adatok

(1) A személyes adatok

a) feldolgozását tisztességesen és jogszerűen kell végezni;

a) feldolgozását jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható és ellenőrizhető módon kell végezni;

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történhet, és további feldolgozása nem végezhető e célokkal összeférhetetlen módon. A történelmi, statisztikai vagy tudományos célból történő további feldolgozás nem tekintendő összeegyeztethetetlennek, amennyiben az Europol megfelelő biztosítékokat nyújt, különösen annak biztosítására, hogy az adatokat más célokból nem dolgozzák fel.

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történhet, és további feldolgozása nem végezhető e célokkal összeférhetetlen módon.

c) megfelelőek, relevánsak, és nem haladják meg a feldolgozás célját;

c) megfelelőek, relevánsak, és nem haladják meg a feldolgozás céljához szükséges legkisebb mértéket, és csak akkor és addig dolgozhatók fel, amikor és ameddig e célok nem érhetők el személyes adatokra nem vonatkozó információ feldolgozásával;

d) pontosak és szükség esetén naprakészek; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a hibás személyes adatok, feldolgozásuk céljaira való tekintettel, haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;

d) pontosak és naprakész állapotban kell azokat tartani; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a hibás személyes adatok, feldolgozásuk céljaira való tekintettel, haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;

 

ea) feldolgozása olyan módon történik, ami ténylegesen lehetővé teszi az érintett számára, hogy gyakorolja jogait;

 

eb) feldolgozásának oly módon kell történnie, hogy az a személyes adatok jogosultatlan vagy jogellenes feldolgozása vagy véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása ellen a megfelelő technikai vagy szervezeti intézkedések alkalmazásával védelmet nyújtson;

 

ec) feldolgozását csak olyan, megfelelő engedéllyel rendelkező személyzet végezheti el, akiknek feladataik ellátásához van szükségük ezen adatokra;

 

(1a) Az Europol nyilvánossá tesz egy dokumentumot, amely érthető formában meghatározza a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos rendelkezéseket és az érintett jogainak gyakorlására rendelkezésre álló eszközöket.

Módosítás  145

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A valamely tagállamból származó információ forrását az információt közlő tagállamnak kell a lehető legalaposabban értékelnie az alábbi forrásértékelési kódok alapján:

(1) A valamely tagállamból származó információ forrását az információt közlő tagállamnak kell értékelnie az alábbi értékelési kódok alapján:

Módosítás  146

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A valamely tagállamból származó információt az információt közlő tagállamnak kell a lehető legalaposabban értékelnie az alábbi információértékelési kódok felhasználásával megállapított megbízhatósága alapján:

(2) A valamely tagállamból származó információt az információt közlő tagállamnak kell értékelnie az alábbi információértékelési kódok felhasználásával megállapított megbízhatósága alapján:

Módosítás  147

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Amennyiben az Europol valamely tagállamtól értékelés nélkül kap információt, az Europol lehetőség szerint megkísérli a már birtokában lévő információk alapján értékelni a forrás vagy az információ megbízhatóságát. A konkrét adat és információ értékelésére a közlő tagállammal való megállapodás szerint kerül sor. Egy tagállam és az Europol általánosságban is megállapodhat a meghatározott típusú adatok és meghatározott források értékeléséről. Amennyiben egy konkrét esetben nem érnek el megállapodást, illetve általános megállapodás hiányában az Europol az információt vagy adatot a (1) és (2) bekezdésben foglalt (X) és (4) kódú besorolással értékeli.

(4) Amennyiben az Europol valamely tagállamtól értékelés nélkül kap információt, az Europol a már birtokában lévő információk alapján értékeli a forrás vagy az információ megbízhatóságát. A konkrét adat és információ értékelésére a közlő tagállammal való megállapodás szerint kerül sor. Egy tagállam és az Europol általánosságban is megállapodhat a meghatározott típusú adatok és meghatározott források értékeléséről. Amennyiben egy konkrét esetben nem érnek el megállapodást, illetve általános megállapodás hiányában az Europol az információt vagy adatot a (1) és (2) bekezdésben foglalt (X) és (4) kódú besorolással értékeli.

Módosítás                148

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A nyilvánosan elérhető forrásokból származó információkat az Europol az (1) és (2) bekezdésben meghatározott értékelési kódok alkalmazásával értékeli.

(6) A nyilvánosan elérhető forrásokból származó információkat az Europol az (X) és (4) értékelési kódok alkalmazásával értékeli.

Módosítás                149

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A bűncselekmény áldozatait, tanúkat vagy a bűncselekményről információval szolgálni képes egyéb személyeket, vagy a 18 éven aluli személyeket érintő személyes adatokat az Europol csak akkor dolgozhatja fel, ha az az Europol célkitűzéseiben felölelt bűncselekmények megelőzéséhez vagy az ellenük való küzdelemhez feltétlenül szükséges.

(1) A bűncselekmény áldozatait, tanúkat vagy a bűncselekményről információval szolgálni képes egyéb személyeket, vagy a 18 éven aluli személyeket érintő személyes adatokat az Europol csak akkor dolgozhatja fel, ha az az Europol célkitűzéseiben felölelt bűncselekmények megelőzéséhez vagy az ellenük való küzdelemhez feltétlenül szükséges és megfelelően indokolt.

Módosítás  150

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A gépi vagy egyéb eszközökkel feldolgozott személyes adatokat, amennyiben azok faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallásra vagy meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, valamint egészségi állapotra vagy szexuális életre vonatkoznak, az Europol csak abban az esetben dolgozhatja fel, ha az Europol célkitűzéseiben felölelt bűncselekmények megelőzéséhez vagy az ellenük való küzdelemhez feltétlenül szükséges, és ha ezek az adatok az Europolnál már feldolgozott egyéb személyes adatokat egészítenek ki.

(2) A gépi vagy egyéb eszközökkel feldolgozott személyes adatokat, amennyiben azok faji, etnikai vagy társadalmi származásra, politikai véleményre, vallásra vagy meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, valamint egészségi állapotra vagy szexuális életre vonatkoznak, az Europol csak abban az esetben dolgozhatja fel, ha az Europol célkitűzéseiben felölelt bűncselekmények megelőzéséhez vagy az ellenük való küzdelemhez feltétlenül szükséges és megfelelően indokolt, és ha ezek az adatok az Europolnál már feldolgozott egyéb személyes adatokat egészítenek ki.

Indokolás

Az Alapjogi Chartából lett átemelve.

Módosítás  151

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Semmilyen, az érintettre nézve joghatással járó határozatot nem lehet kizárólag a (2) bekezdésben említett gépi adatfeldolgozásra alapozni, kivéve, ha a határozatot nemzeti vagy uniós jogszabály kifejezetten megengedi, illetve, szükség szerint, az európai adatvédelmi biztos kifejezetten engedélyezi.

(4) Semmilyen, az érintettre nézve joghatással járó határozatot nem lehet kizárólag a (2) bekezdésben említett gépi adatfeldolgozásra alapozni, kivéve, ha a határozatot nemzeti vagy uniós jogszabály kifejezetten megengedi, illetve az európai adatvédelmi biztos kifejezetten engedélyezi.

Módosítás  152

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az (1) és (2) bekezdésben említett személyes adatokat csak akkor lehet tagállamoknak, uniós szerveknek, harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek továbbítani, ha az az Europol célkitűzéseiben felölelt bűncselekményekkel kapcsolatos egyéni ügyek esetében feltétlenül szükséges.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben említett személyes adatokat csak akkor lehet tagállamoknak, uniós szerveknek, harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek továbbítani, ha az az Europol célkitűzéseiben felölelt bűncselekményekkel kapcsolatos egyéni ügyek esetében feltétlenül szükséges és megfelelően indokolt. Az ilyen adattovábbításnak összhangban kell lennie e rendelet VI. címében meghatározott rendelkezésekkel.

Módosítás  153

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Europol által feldolgozott személyes adatokat az Europol csak a céljaik megvalósításához szükséges ideig tárolja.

(1) Az Europol által feldolgozott személyes adatokat az Europol csak az adatfeldolgozás céljához szigorúan szükséges ideig tárolja.

Módosítás  154

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az sértené a védelemre szoruló érintett érdekeit. Ilyen esetekben az adatok kizárólag az érintett beleegyezésével használhatók fel.

a) az sértené a védelemre szoruló érintett érdekeit. Ilyen esetekben az adatok kizárólag az érintett kifejezett és írásos beleegyezésével használhatók fel.

Módosítás  155

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 6 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) bizonyítási célból meg kell őrizni a személyes adatokat;

c) bizonyítási célból vagy jogi követelések megalapozása, érvényesítése vagy védelme céljából meg kell őrizni a személyes adatokat;

Módosítás  156

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) biztosítsa, hogy ellenőrizni lehessen és meg lehessen állapítani, hogy mely adatokat a személyzet mely tagja mikor hívta le (hozzáférési napló);

Módosítás  157

Rendeletre irányuló javaslat

38 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

38a. cikk

 

Beépített és alapértelmezett adatvédelem

 

(1) Az Europol megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket és eljárásokat hajt végre olyan módon, hogy az adatfeldolgozás eleget tegyen e rendelet alapján elfogadott rendelkezések követelményeinek, és biztosítsa az érintett jogainak védelmét.

 

(2) Az Europol olyan mechanizmusokat hajt végre, amelyek alapértelmezett módon biztosítják azt, hogy kizárólag az adatfeldolgozás céljaihoz szükséges személyes adatokat dolgozzák fel.

Módosítás  158

Rendeletre irányuló javaslat

38 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

38b. cikk

 

Az európai adatvédelmi biztos értesítése a személyes adatok megsértéséről

 

(1) Az Europol a személyes adatok megsértése esetén indokolatlan késedelem nélkül és amennyiben lehetséges, a személyes adatok megsértéséről való tudomásszerzéstől számított 24 órán belül értesíti az európai adatvédelmi biztost a személyes adatok megsértéséről. Az Europol kérésre megalapozott indokolást ad azokban az esetekben, amikor az értesítés 24 órán belül nem történt meg.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés legalább az alábbiakat tartalmazza:

 

a) a személyes adatok megsértésének ismertetése, ideértve az érintettek kategóriáit és számát, valamint az érintett adatjegyzékek kategóriáit és számát;

 

b) a személyes adatok megsértéséből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítésére irányuló intézkedésekre vonatkozó javaslat;

 

c) a személyes adatok megsértéséből fakadó esetleges következmények ismertetése;

 

d) az adatkezelő által a személyes adatok megsértésének orvoslására javasolt vagy tett intézkedések ismertetése.

 

(3) Az Europol dokumentálja a személyes adatok megsértésének minden esetét, ami tartalmazza az adatsértéssel kapcsolatos tényeket, annak hatásait és a megtett korrekciós intézkedéseket, lehetővé téve az európai adatvédelmi biztos számára, hogy ellenőrizze e cikknek való megfelelőséget.

Módosítás                159

Rendeletre irányuló javaslat

38 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

38c. cikk

 

Az érintett értesítése a személyes adatok megsértéséről

 

(1) Amennyiben a 38b. cikkben említett személyesadat-sértés valószínűleg hátrányosan érinti a személyes adatok védelmét vagy az érintett magánéletének védelmét, az Europol indokolatlan késedelem nélkül értesíti az érintettet a személyes adatok megsértéséről.

 

(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintettnek szóló értesítés ismerteti a személyes adatok megsértésének természetét, és tartalmazza a 44. cikkben említett adatvédelmi tisztviselő személyét és kapcsolattartási adatait.

 

(3) A személyes adatok megsértéséről nem szükséges értesíteni az érintettet, ha az Europol az európai adatvédelmi biztos által elfogadott módon igazolja, hogy a megfelelő technológiai védelmi intézkedéseket végrehajtotta, és az említett intézkedéseket alkalmazták a személyes adatok megsértésével érintett adatokra. E technológiai védelmi intézkedéseknek értelmezhetetlenné kell tenniük az adatokat a hozzáférési joggal nem rendelkező személyek számára.

 

(4) Az érintett értesítése késleltethető, korlátozható vagy elhagyható, amennyiben az az érintett személy jogos érdekeinek kellő figyelembevétele mellett szükséges és arányos intézkedés a következők érdekében:

 

a) hivatalos vagy jogi vizsgálatok, nyomozások vagy eljárások akadályozásának elkerülése;

 

b) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása sérelmének elkerülése vagy a büntetőjogi szankciók végrehajtása;

 

c) a közbiztonság és nemzetbiztonság védelme;

 

d) védjék harmadik felek jogait és szabadságait.

Módosítás  160

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Bármely érintettnek jogában áll, hogy ésszerű időszakonként információt kapjon arról, hogy az Europol feldolgoz-e vele kapcsolatos személyes adatokat. Ha az Europol ilyen személyes adatokat dolgoz fel, az alábbi információkat nyújtja az érintettnek :

(1) Bármely érintettnek jogában áll, hogy ésszerű időszakonként információt kapjon arról, hogy az Europol feldolgoz-e vele kapcsolatos személyes adatokat. Ha az Europol ilyen személyes adatokat dolgoz fel, legalább az alábbi információkat nyújtja az érintettnek:

Módosítás  161

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) tájékoztatás legalább az adatfeldolgozási művelet céljáról, az érintett adatkategóriákról és a címzettekről, akikkel az adatokat közlik;

b) tájékoztatás legalább az adatfeldolgozási művelet céljáról, az érintett adatkategóriákról, az adatok tárolásának időtartamáról és a címzettekről, akikkel az adatokat közlik;

Módosítás  162

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) az adatfeldolgozás alapjául szolgáló jogalap megjelölése.

Módosítás  163

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb) azon jog fennállása, hogy az Europoltól kérelmezhető az érintettel kapcsolatos személyes adatok helyesbítése, törlése vagy a feldolgozás korlátozása.

Módosítás  164

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc) másolat az adatfeldolgozás alatt álló adatokról.

Módosítás  165

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A személyes adatokhoz való hozzáférés jogával élni kívánó bármely érintett ilyen irányú kérelmét előterjesztheti a választása szerinti tagállamban, az e tagállamban erre kijelölt hatóságnál, anélkül, hogy túlzott költségek hárulnának rá. A fenti hatóság haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított egy hónapon belül az Europol elé utalja a kérelmet.

(2) A személyes adatokhoz való hozzáférés jogával élni kívánó bármely érintett ilyen irányú kérelmét költségmentesen előterjesztheti a választása szerinti tagállamban, az e tagállamban erre kijelölt hatóságnál. A fenti hatóság haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított egy hónapon belül az Europol elé utalja a kérelmet. Az Europol igazolja a kérelem kézhezvételét.

Módosítás  166

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Europol indokolatlan késedelem nélkül, és minden esetben annak kézhezvételétől számított három hónapon belül megválaszolja a kérelmet.

(3) Az Europol indokolatlan késedelem nélkül, és minden esetben a nemzeti hatóság kérelmének kézhezvételétől számított három hónapon belül megválaszolja a kérelmet.

Módosítás  167

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A személyes adatokhoz való hozzáférést megtagadják vagy korlátozzák, amennyiben az szükséges intézkedést jelent ahhoz, hogy

(5) Az (1) bekezdés szerinti megkeresésre adandó információszolgáltatást megtagadják olyan mértékben, amennyiben ez a részleges vagy teljes megtagadás szükséges ahhoz, hogy

Indokolás

Amennyiben mentességet alkalmaznak, be kell mutatni, hogy azt milyen adatokra alkalmazzák. Azokban az esetekben, amikor a mentesség csak a feldolgozott adatok egy része tekintetében szükséges, a részleges hozzáférést kell kötelezővé tenni.

Módosítás  168

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A kért információ korlátozásáról vagy megtagadásáról hozott minden döntésnek figyelembe kell vennie az érintett alapvető jogait és érdekeit.

Módosítás  169

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Bármely érintettnek jogában áll, hogy kérje az Europoltól a vele kapcsolatos személyes adatok helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok, vagy amennyiben az lehetséges és szükséges kérje azok kiegészítését vagy naprakésszé tételét.

(1) Bármely érintettnek jogában áll, hogy kérje az Europoltól a vele kapcsolatos személyes adatok helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok, vagy kérje azok kiegészítését vagy naprakésszé tételét.

Módosítás  170

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Amennyiben az Europol harmadik országoktól vagy nemzetközi szervezetektől kapta az (1), (2) és (3) bekezdésben leírt, birtokában lévő adatokat vagy azok az Europol saját elemzéseinek eredményei, az Europol helyesbíti, törli vagy zárolja az ilyen adatokat.

(4) Amennyiben az Europol harmadik országoktól vagy nemzetközi szervezetektől kapta az (1), (2) és (3) bekezdésben leírt, birtokában lévő adatokat vagy azok az Europol saját elemzéseinek eredményei, az Europol helyesbíti, törli vagy zárolja az ilyen adatokat, és adott esetben tájékoztatja az adatlétrehozókat.

Módosítás  171

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az Europol oly módon tárolja a személyes adatokat, hogy azokat helyesbíteni és törölni lehessen.

Módosítás  172

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A személyes adatok 34. cikk d) pontjában említettek szerinti minőségéért a személyes adatokat az Europolnak szolgáltató tagállamot, az uniós szervek, harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek által szolgáltatott személyes adatok és az Europol által nyilvánosan hozzáférhető forrásokból lekérdezett személyes adatok esetében pedig az Europolt terheli felelősség.

(2) A személyes adatok 34. cikk d) pontjában említettek szerinti minőségéért a személyes adatokat az Europolnak szolgáltató tagállamot, az uniós szervek, harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek által szolgáltatott személyes adatok és az Europol által nyilvánosan hozzáférhető forrásokból lekérdezett személyes adatok esetében pedig az Europolt terheli felelősség. Az adatok minőségéért az adattovábbítás pillanatáig bezárólag az uniós szerveket terheli a felelősség.

Módosítás  173

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az adattovábbítás jogszerűségének felelőssége az alábbiakat terheli:

(4) Az alkalmazandó adatvédelmi elvekért való felelősség az alábbiakat terheli:

Módosítás  174

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az Europol ellenőrzi a címzett illetékességét, és értékeli az adattovábbítás szükségességét. Ha a szükségességgel kapcsolatban kétségek merülnek fel, az Europol további tájékoztatást kér a címzettől. A címzett gondoskodik arról, hogy az adatok továbbításának szükségessége igazolható legyen. A címzett a személyes adatokat csak azok továbbítása céljának megfelelően dolgozhatja fel.

Módosítás  175

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A személyes adatok feldolgozását, mely a létrehozandó új nyilvántartórendszer részét képezi, előzetes ellenőrzésnek vetik alá, ha

(1) A személyes adatok feldolgozását bármely olyan feldolgozási műveletsorban, amely egyetlen vagy több egymáshoz kapcsolódó célt szolgál alapvető tevékenységei tekintetében, előzetes ellenőrzésnek vetik alá, ha

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos javaslata.

Módosítás  176

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai adatvédelmi biztos az értesítés kézhezvételét követő két hónapon belül bocsátja ki véleményét. Ez az időtartam felfüggeszthető arra az időre, amíg az európai adatvédelmi biztos beszerzi az általa kért további információkat. Az időtartam az európai adatvédelmi biztos határozata alapján további két hónappal meghosszabbítható, ha az ügy összetettsége megkívánja. E határozatról az első két hónapos időtartam letelte előtt értesíteni kell az Europolt.

Az európai adatvédelmi biztos az értesítés kézhezvételét követő két hónapon belül bocsátja ki véleményét. Ez az időtartam bármikor felfüggeszthető arra az időre, amíg az európai adatvédelmi biztos beszerzi az általa kért további információkat. Az időtartam az európai adatvédelmi biztos határozata alapján további két hónappal meghosszabbítható, ha az ügy összetettsége megkívánja. Legfeljebb két meghosszabbítás lehetséges. E határozatról az első két hónapos időtartam letelte előtt értesíteni kell az Europolt.

Módosítás  177

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az adatfeldolgozás jogszerűségének ellenőrzése, az önellenőrzés, valamint az adatok sértetlenségének és megfelelő biztonságának biztosítása céljából az Europol nyilvántartást vezet a személyes adatok gyűjtéséről, megváltoztatásáról, közléséről, összekapcsolásáról, törléséről és az azokhoz való hozzáférésről. Az ilyen naplókat vagy dokumentációt három év után törlik, kivéve akkor, ha az adatokra folyamatban lévő ellenőrzés céljából szükség van. Az adatnaplók módosítására nincs lehetőség.

(1) Az adatfeldolgozás jogszerűségének ellenőrzése, az önellenőrzés, valamint az adatok sértetlenségének és megfelelő biztonságának biztosítása céljából az Europol nyilvántartást vezet a személyes adatok gyűjtéséről, megváltoztatásáról, lekérdezéséről, közléséről, összekapcsolásáról, törléséről és az azokhoz való hozzáférésről. Az ilyen naplókat vagy dokumentációt három év után törlik, kivéve akkor, ha az adatokra folyamatban lévő ellenőrzés céljából szükség van. Az adatnaplók módosítására nincs lehetőség.

Módosítás  178

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) függetlenül eljárva gondoskodik a személyes adatok feldolgozásának jogszerűségéről és a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan ebben a rendeletben előírt rendelkezések betartásáról;

a) függetlenül eljárva gondoskodik a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan ebben a rendeletben előírt rendelkezések belső alkalmazásáról;

Módosítás  179

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 7 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) együttműködik az európai adatvédelmi biztossal;

e) együttműködik az európai adatvédelmi biztossal, különösen a 42. cikkben említett adatfeldolgozási műveletekkel kapcsolatban;

Módosítás  180

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 7 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) kapcsolattartó pontként működik a 39. cikk szerinti hozzáférési kérelmek számára.

Módosítás  181

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 7 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb) nyilvántartást vezet az Europol által elvégzett összes feldolgozási műveletről, beleértve adott esetben az adatfeldolgozás céljával, az adatkategóriákkal, a címzettekkel, a zárolásra és törlésre vonatkozó határidőkkel, valamint a harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek történő továbbítással és a biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos információkat is;

Módosítás  182

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 7 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fc) nyilvántartást vezet az operatív és adminisztratív jellegű személyes adatokat érintő incidensekről és ezen adatok biztonságának megsértéseiről;

Módosítás  183

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Továbbá, az adatvédelmi tisztviselő – az Europol személyzetének tagjaira vonatkozó személyes adatok, valamint az adminisztratív jellegű személyes adatok tekintetében – ellátja a 45/2001/EK rendeletben előírt feladatokat.

(8) Továbbá, az adatvédelmi tisztviselő – az adminisztratív jellegű személyes adatok tekintetében – ellátja a 45/2001/EK rendeletben előírt feladatokat.

Módosítás  184

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Feladatainak ellátása során az adatvédelmi tisztviselő hozzáférhet az Europol által feldolgozott összes adathoz, és az Europol valamennyi helyiségébe beléphet.

(9) Feladatainak ellátása során az adatvédelmi tisztviselő hozzáférhet az Europol által feldolgozott összes adathoz, és az Europol valamennyi helyiségébe beléphet. Ezt a hozzáférést bármikor, előzetes kérelem nélkül lehetővé kell tenni.

Módosítás  185

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az igazgatótanács végrehajtási szabályokat fogad el adatvédelmi tisztviselő tekintetében. E végrehajtási szabályok különösen az adatvédelmi tisztviselő pozíciójába történő kiválasztási eljárást, elbocsátását, feladatait, kötelességeit és hatásköreit, továbbá az adatvédelmi tisztviselő függetlenségének biztosítékait érintik. Az Europol az adatvédelmi tisztviselőt a feladatai ellátásához szükséges személyzettel és erőforrásokkal látja el. E személyzet tagjai csak a feladataik ellátásához szükséges mértékben férhetnek hozzá az Europolnál feldolgozott személyes adatokhoz, illetve léphetnek be az Europol helyiségeibe.

(11) Az igazgatótanács végrehajtási szabályokat fogad el adatvédelmi tisztviselő tekintetében. E végrehajtási szabályok különösen az adatvédelmi tisztviselő pozíciójába történő kiválasztási eljárást, elbocsátását, feladatait, kötelességeit és hatásköreit, továbbá az adatvédelmi tisztviselő függetlenségének biztosítékait érintik. Az Europol az adatvédelmi tisztviselőt a feladatai ellátásához szükséges személyzettel és erőforrásokkal látja el. E személyzet tagjai csak a feladataik ellátásához szükséges mértékben férhetnek hozzá az Europolnál feldolgozott személyes adatokhoz, illetve léphetnek be az Europol helyiségeibe. Ezt a hozzáférést bármikor, előzetes kérelem nélkül lehetővé kell tenni.

Módosítás  186

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 11 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Az adatvédelmi tisztviselőt fel kell ruházni a feladatai ellátásához szükséges eszközökkel.

Módosítás  187

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) saját kezdeményezésére vagy panasz alapján vizsgálatokat végez, és ésszerű időn belül értesíti az érintettet azok eredményéről;

b) saját kezdeményezésére vagy panasz alapján vizsgálatokat végez, és haladéktalanul értesíti az érintettet azok eredményéről;

Módosítás  188

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) elrendelheti bármely adat helyesbítését, zárolását, törlését vagy megsemmisítését, amennyiben annak feldolgozása a személyes adatok feldolgozására vonatkozó rendelkezések megsértésével történt, és elrendelheti azon harmadik személyek értesítését az ilyen intézkedésről, akikkel az adatot közölték;

e) elrendelheti bármely olyan adat helyesbítését, zárolását, törlését vagy megsemmisítését, amelynek a feldolgozása a személyes adatok feldolgozására vonatkozó rendelkezések megsértésével történt, és elrendelheti azon harmadik személyek értesítését az ilyen intézkedésről, akikkel az adatot közölték;

Módosítás  189

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) elrendelheti az adatfeldolgozás átmeneti vagy végleges tilalmát;

f) javasolhatja az igazgatótanácsnak az adatfeldolgozás átmeneti vagy végleges, teljes vagy részleges tilalmának elrendelését;

Indokolás

Ez összhangban áll a 14. cikk (1) bekezdésének 1a) (új) albekezdéséhez fűzött módosítással.

Módosítás  190

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az európai adatvédelmi biztos éves jelentést állít össze az Eurpollal kapcsolatban végzett felügyeleti tevékenységekről. E jelentés részét képezi az adatvédelmi biztos 45/2001/EK rendelet 48. cikkében említett éves jelentésének.

(5) Az európai adatvédelmi biztos éves jelentést állít össze az Europollal kapcsolatban végzett felügyeleti tevékenységekről. E jelentés részét képezi az adatvédelmi biztos 45/2001/EK rendelet 48. cikkében említett éves jelentésének.

 

E jelentés statisztikai információkat tartalmaz a panaszokról, vizsgálatokról, nyomozásokról, az érzékeny információk feldolgozásáról, a személyes adatok harmadik országoknak és nemzetközi szervezeteknek történő továbbításáról, az előzetes ellenőrzésről és értesítésekről, valamint a (3) bekezdésben említett hatáskörök alkalmazásáról.

 

E jelentést továbbítják és benyújtják a közös parlamenti ellenőrző csoportnak, valamint továbbítják a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek. E jelentés alapján az Európai Parlament és a Tanács felkérheti az európai adatvédelmi biztost, hogy tegyen további intézkedéseket e rendelet rendelkezései alkalmazásának biztosítása érdekében.

Módosítás  191

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben az európai adatvédelmi biztos és a nemzeti ellenőrző szervek – mindegyik saját kapcsolódó hatásköreinek keretében eljárva – szükség szerint vonatkozó információkat cserélnek, támogatják egymást ellenőrzések és vizsgálatok elvégzésében, megvizsgálják e rendelet értelmezésének vagy alkalmazásának nehézségeit, megvizsgálják a független felügyelet gyakorlásával vagy az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos problémákat, közös megoldásokra irányuló összehangolt javaslatokat állítanak össze bármely probléma tekintetében, valamint előmozdítják az adatvédelmi jogok tudatosítását.

(2) Az európai adatvédelmi biztos a 46. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatai ellátása során adott esetben felhasználja a nemzeti adatvédelmi hatóságok szakértelmét és tapasztalatait. Tevékenységeik végrehajtása során az európai adatvédelmi biztossal együttműködő nemzeti ellenőrző hatóságok tagjai és alkalmazottai – a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartása mellett – a 46. cikk (4) bekezdésében meghatározott hatáskörökkel megegyező hatáskörrel bírnak és a 46. cikk (6) bekezdésében meghatározott kötelezettségek hárulnak rájuk. Az európai adatvédelmi biztos és a nemzeti felügyeleti hatóságok – mindegyik saját kapcsolódó hatásköreinek keretében eljárva – szükség szerint vonatkozó információkat cserélnek, támogatják egymást ellenőrzések és vizsgálatok elvégzésében, megvizsgálják e rendelet értelmezésének vagy alkalmazásának nehézségeit, megvizsgálják a független felügyelet gyakorlásával vagy az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos problémákat, közös megoldásokra irányuló összehangolt javaslatokat állítanak össze bármely probléma tekintetében, valamint előmozdítják az adatvédelmi jogok tudatosítását.

Módosítás  192

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az európai adatvédelmi biztos teljes körű tájékoztatással szolgál a nemzeti adatvédelmi hatóságok részére a számukra releváns összes kérdésről.

Módosítás  193

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) Amennyiben konkrét ügyek egy vagy több tagállamból származó adatokra vonatkoznak, az európai adatvédelmi biztos konzultál az érintett és illetékes nemzeti adatvédelmi hatóságokkal. Az európai adatvédelmi biztos nem dönt további lépésekről mindaddig, amíg az érintett és illetékes nemzeti adatvédelmi hatóságok nem tájékoztatják őt álláspontjukról az európai adatvédelmi biztos által adott határidőn belül, amely nem lehet két hónapnál rövidebb. Az európai adatvédelmi biztos a legmesszemenőbb mértékig figyelembe veszi az érintett és illetékes nemzeti adatvédelmi hatóságok álláspontját. Olyan esetekben, amikor az európai adatvédelmi biztos nem szándékozik az utóbbiak álláspontját követni, tájékoztatja erről őket, és megindokolja döntését. Az általa rendkívül sürgősnek ítélt ügyekben az európai adatvédelmi biztos dönthet azonnali fellépés mellett. Ilyen esetekben az európai adatvédelmi biztos tájékoztatja az érintett és illetékes nemzeti adatvédelmi hatóságokat és megindokolja a helyzet sürgősségét, illetve az általa hozott intézkedéseket.

Módosítás  194

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c) Mielőtt a 46. cikk (3) bekezdésének e) – h) pontjaiban előírt intézkedések bármelyikét meghozza, az európai adatvédelmi biztos konzultál az érintett és illetékes nemzeti adatvédelmi hatóságokkal. Az európai adatvédelmi biztos a legmesszemenőbb mértékig figyelembe veszi az érintett és illetékes nemzeti adatvédelmi hatóságok álláspontját, amelyet ez utóbbiak az általa adott határidőn belül közölnek, amely nem lehet két hónapnál rövidebb. Olyan esetekben, amikor az európai adatvédelmi biztos nem szándékozik az érintett és illetékes nemzeti adatvédelmi hatóságok álláspontját követni, tájékoztatja erről őket, és megindokolja döntését. Az álatala rendkívül sürgősnek ítélt ügyekben az európai adatvédelmi biztos dönthet azonnali fellépés mellett. Ilyen esetekben az európai adatvédelmi biztos tájékoztatja az érintett és illetékes nemzeti adatvédelmi hatóságokat és megindokolja a helyzet sürgősségét, illetve az általa hozott intézkedéseket. Az európai adatvédelmi biztos tartózkodik a fellépéstől, amennyiben az összes nemzeti adatvédelmi hatóság ellenkező álláspontról tájékoztatja őt.

Módosítás  195

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A nemzeti ellenőrző szervek és az európai adatvédelmi biztos szükség esetén találkozik. Az ilyen találkozók költségei és megszervezése az európai adatvédelmi biztost terheli. Az első találkozó alkalmával eljárási szabályzatot kell elfogadni. Szükség esetén közösen dolgoznak ki további munkamódszereket.

(3) A nemzeti ellenőrző szervek vezetői és az európai adatvédelmi biztos legalább évente egyszer találkoznak stratégiai és általános politikai kérdések, vagy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott ügyek megbeszélése céljából. Az ilyen találkozók költségei és megszervezése az európai adatvédelmi biztost terheli. Az első találkozó alkalmával eljárási szabályzatot kell elfogadni. Szükség esetén közösen dolgoznak ki további munkamódszereket.

Módosítás  196

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Adminisztratív jellegű személyes adatok és a személyzetet érintő adatok

Adminisztratív jellegű személyes adatok

Módosítás  197

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 45/2001/EK rendeletet kell alkalmazni az Europol személyzeti tagjainak valamennyi személyes adatára, valamint az Europolnál tartott adminisztratív jellegű személyes adatokra.

A 45/2001/EK rendeletet kell alkalmazni az Europolnál tartott valamennyi adminisztratív jellegű személyes adatra.

Módosítás  198

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben a panasz a 39. vagy 40. cikkben említett határozattal kapcsolatos, az európai adatvédelmi biztos konzultál a nemzeti ellenőrző szervekkel vagy az illetékes igazságügyi szervvel abban a tagállamban, amely az adat forrása volt, vagy amely tagállam közvetlenül érintett. Az európai adatvédelmi biztos a nemzeti ellenőrző szervvel vagy az illetékes igazságügyi szervvel szoros együttműködésben hozza meg a határozatot, amely kiterjedhet mindennemű információ közlésének elutasítására.

(2) Amennyiben a panasz a 39. vagy 40. cikkben említett határozattal kapcsolatos, az európai adatvédelmi biztos konzultál a nemzeti ellenőrző szervekkel vagy az illetékes igazságügyi szervvel abban/azokban a tagállam(ok)ban, amely(ek) az adat forrásai) volt(ak), vagy amely tagállam(ok) közvetlenül érintett(ek).

Módosítás  199

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ha a panasz az Europol számára valamely tagállam által szolgáltatott adatok feldolgozására vonatkozik, az európai adatvédelmi biztos az adatokat szolgáltató tagállam nemzeti ellenőrző szervével szorosan együttműködve megbizonyosodik a szükséges ellenőrzés szabályszerű elvégzéséről.

(3) Ha a panasz az Europol számára valamely tagállam által szolgáltatott adatok feldolgozására vonatkozik, az európai adatvédelmi biztos az adatokat szolgáltató tagállam nemzeti ellenőrző szervével szorosan együttműködve biztosítja, hogy az érintett tagállamban folytatott adatfeldolgozás jogszerű volt, és szabályszerűen elvégezték a szükséges ellenőrzéseket.

Módosítás 200

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Parlament általi ellenőrzés

Közös parlamenti ellenőrzés

 

(1) Az Europol tevékenységének az Európai Parlament által – a nemzeti parlamentekkel közösen – végzett ellenőrzési mechanizmusa egy erre szakosított közös parlamenti ellenőrző csoport formáját ölti, amelyet az Európai Parlament illetékes bizottságán belül kell létrehozni; e csoport az érintett bizottság tagjaiból és minden egyes tagállami parlament illetékes bizottságának egy-egy képviselőjéből, illetve egy-egy póttagból áll. A kétkamarás parlamenttel rendelkező tagállamok ehelyett mindkét házból küldenek egy-egy képviselőt.

 

(2) A közös parlamenti ellenőrző csoportot az Európai Parlament illetékes bizottságának elnöke mindig az Európai Parlament épületébe hívja össze ülésezni. Az ülések társelnöki teendőit az Európai Parlament illetékes bizottságának elnöke és a Tanács soros elnökségét betöltő tagállam nemzeti parlamentjének képviselője látja el.

 

(3) A közös parlamenti ellenőrző csoport felügyeli e rendelet rendelkezéseinek alkalmazását, különös tekintettel a természetes személyek alapvető jogaira és szabadságaira gyakorolt hatásukra.

 

(4) E célból a közös parlamenti ellenőrző csoport feladatai a következők:

(1) Az igazgatótanács elnöke és az ügyvezető igazgató az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek kérésére megjelenik előttük az Europollal kapcsolatos kérdéseknek a diszkréciós és titoktartási kötelezettség figyelembevételével történő megvitatása céljából.

a) az igazgatótanács elnöke, az ügyvezető igazgató és a Bizottság egy képviselője megjelenik a közös parlamenti ellenőrző csoport előtt ez utóbbi kérésére az Europollal kapcsolatos kérdéseknek – adott esetben – a diszkréciós és titoktartási kötelezettség figyelembevételével történő megvitatása céljából. A csoport határozhat úgy, hogy üléseire adott esetben más érintett személyeket is meghív.

(2) Az Europol tevékenységeinek Európai Parlament általi – a nemzeti parlamentekkel együtt végzett – parlamenti ellenőrzése e rendelettel összhangban történik.

b) Az európai adatvédelmi biztos legalább évente egyszer megjelenik a közös parlamenti ellenőrző csoport előtt ez utóbbi kérésére, hogy megvitassák a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelmével kapcsolatos ügyeket és különösen a személyes adatok védelmét, tekintettel a személyes adatok Europol általi feldolgozására, adott esetben figyelembe véve a diszkréciós és titoktartási kötelezettségeket.

 

A közös parlamenti ellenőrző csoport ülésein az alábbi dokumentumokat kell előterjeszteni és megbeszélni:

 

- a 15. cikkben említett éves és többéves munkaprogramok tervezetét;

 

- a konszolidált éves tevékenységi jelentést az Europol tevékenységeiről, a 14. cikkben foglaltak szerint;

 

- az európai adatvédelmi biztos által az Europol felügyeleti tevékenységeiről készített éves jelentést a 46. cikkben foglaltak szerint;

 

- a Bizottság által az Europol hatékonyságának és eredményességének felmérése érdekében készített értékelő jelentést, a 70. cikkben foglaltaknak megfelelően;

 

A közös parlamenti ellenőrző csoport előtt, ennek kérésére az alábbiak jelennek meg:

 

- az ügyvezető igazgatói tisztségre kiválasztott jelöltek, ahogyan azt az 56. cikk (2) bekezdése előírja;

 

az ügyvezető igazgató – ha hivatali idejét meg kívánják hosszabbítani, ahogyan azt az 56. cikk (5) bekezdése előírja;

 

- az ügyvezető igazgató – hogy beszámoljon feladatai ellátásáról.

 

Mielőtt az ügyvezető igazgatót kimozdítaná hivatalából az igazgatótanács elnöke tájékoztatja a közös parlamenti ellenőrző csoportot többek között az erre irányuló döntés okairól és indokairól is.

(3) Az e rendeletben előírt tájékoztatási és konzultációs kötelezettségek mellett az Europol tájékoztatás céljából – a diszkréciós és titoktartási kötelezettség figyelembe vételével – továbbítja az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek az alábbiakat:

(5) Emellett az Europol tájékoztatás céljából – adott esetben a diszkréciós és titoktartási kötelezettség figyelembe vételével – továbbítja a közös parlamenti ellenőrző csoportnak az alábbiakat:

a) fenyegetésértékeléseket, stratégiai elemzéseket és az Europol célkitűzéséhez kapcsolódó általános helyzetjelentéseket, valamint az Europol által rendelt tanulmányok és értékelések eredményeit;

a) fenyegetésértékeléseket, stratégiai elemzéseket és az Europol célkitűzéséhez kapcsolódó általános helyzetjelentéseket, valamint az Europol által rendelt tanulmányok és értékelések eredményeit;

b) a 31. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott munkamegállapodást.

b) a 31. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott munkamegállapodást.

 

(6) A közös parlamenti ellenőrző csoport hozzáférést kérhet minden, a feladatai ellátásához szükséges, releváns, az 1049/2001/EK rendelet, illetve a bizalmas információk Európai Parlament általi kezelésére vonatkozó szabályok hatálya alá eső dokumentumhoz.

 

(7) A közös parlamenti ellenőrző csoport vázlatszerűen összefoglalhatja következtetéseit az Európai Parlament számára az Europollal kapcsolatban végzett felügyeleti tevékenységekről.

 

______________

 

1a Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

Módosítás  201

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Europol tevékenységeinek az 53. cikkel összhangban történő parlamenti ellenőrzésének lehetővé tétele céljából az Európai Parlament és képviselői kérésre hozzáférhetnek az Europol által vagy azon keresztül feldolgozott EU-minősített adatokhoz és a nem minősített érzékeny adatokhoz.

(1) Az Europol tevékenységeinek az 53. cikkel összhangban történő parlamenti ellenőrzésének lehetővé tétele céljából a közös parlamenti ellenőrző csoport és képviselői kérésre – adott esetben az adatszolgáltató hozzájárulását követően – hozzáférnek az Europol által vagy azon keresztül feldolgozott EU-minősített adatokhoz és a nem minősített érzékeny adatokhoz.

(2) Az EU-minősített adatokhoz és a nem minősített érzékeny adatokhoz való hozzáférésnek meg kell felelnie a 69. cikkben említettek szerinti alapelveknek és minimumszabályoknak. A részleteket az Europol és az Európai Parlament között létrejött munkamegállapodás szabályozza.

(2) Ezen információ érzékeny és bizalmas természetére tekintettel az EU-minősített adatokhoz és a nem minősített érzékeny adatokhoz való hozzáférésnek meg kell felelnie a bizalmas információk Európai Parlament általi kezelésére irányadó szabályoknak1a. A további részleteket az Europol és az Európai Parlament között létrejött munkamegállapodás szabályozhatja.

 

____________

 

1a Ahogyan azt a 2013. április 15-i európai parlamenti elnökségi határozat előírja

Módosítás  202

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A kinevező hatóság teljes körűen kihasználja a személyzeti szabályzatban biztosított lehetőségeket, és a szakosodott személyzetnek, így például az informatikai szakértőknek képesítésük szerint magasabb tisztségcsoportot és besorolási fokozatot biztosít annak érdekében, hogy ideális módon láthassák el az Ügynökség 4. cikk szerinti feladatait.

Indokolás

A magas technikai szintű és gyorsan fejlődő kiberbűnözés és a kibertámogatással elkövetett bűncselekmények szükségessé teszik, hogy az Europol jól képzett és keresett személyzetet alkalmazzon. A szerződéses alkalmazottaknak nyújtott juttatások nem tükrözik a piaci helyzetet pl. az informatikai szakértők tekintetében, akikre nagy szükség van az olyan kiberbűncselekmények elleni küzdelemben, mint a héacsalás, a gyermekpornográfia vagy az illegális árukkal folytatott kereskedelem. Az Europol számára biztosítani kell, hogy a bűncselekmények elleni eredményes küzdelem és az európai hozzáadott érték kialakítása érdekében be tudja tölteni ezeket az álláshelyeket.

Módosítás  203

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható kiválasztási eljárás keretében a Bizottság által javasolt jelöltek listájáról az igazgatótanács nevezi ki.

(2) Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács nevezi ki a következő együttműködési eljárás alapján:

Az ügyvezető igazgató szerződésének megkötése céljából az Europolt az igazgatótanács elnöke képviseli.

a) a Bizottság az igazgatótanácsba delegált képviselőjéből és két további igazgatótanácsi tagból álló bizottság által javasolt, legalább három jelöltet tartalmazó lista alapján. nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően a jelentkezők, mielőtt kinevezésükre sor kerülne, felkérést kapnak arra, hogy felszólaljanak a Tanács és az közös parlamenti ellenőrző csoport előtt, és hogy válaszoljanak a feltett kérdésekre;

Kinevezése előtt az igazgatótanács által kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az annak tagjai által feltett kérdésekre.

b) a közös parlamenti ellenőrző csoport és a Tanács véleményt nyilvánít, és megadja az általa előnyben részesített sorrendet;

 

c) az igazgatótanács e véleményeket figyelembe véve kinevezi az ügyvezető igazgatót.

Módosítás  204

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az igazgatótanács a Bizottság (3) bekezdésben említett értékelést figyelembe vevő javaslata alapján eljárva egyszer, legfeljebb öt évre meghosszabbíthatja az ügyvezető igazgató hivatali idejét.

(4) Az igazgatótanács a közös parlamenti ellenőrző csoport véleményének kikérése után és a Bizottság (3) bekezdésben említett értékelést figyelembe vevő javaslata alapján eljárva egyszer, legfeljebb öt évre meghosszabbíthatja az ügyvezető igazgató hivatali idejét.

Módosítás  205

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Amennyiben az igazgatótanács meg kívánja hosszabbítani az ügyvezető igazgató megbízatását, erről tájékoztatja az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal e meghosszabbítás előtt az ügyvezető igazgató felkérhető arra, hogy az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon a tagok kérdéseire.

(5) Amennyiben az igazgatótanács meg kívánja hosszabbítani az ügyvezető igazgató megbízatását, erről tájékoztatja az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal e meghosszabbítás előtt az ügyvezető igazgatót felkérik arra, hogy a közös parlamenti ellenőrző csoport előtt nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon a tagok kérdéseire.

Módosítás  206

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az igazgatótanács a Bizottság javaslata alapján határozhat arról, hogy visszahívja hivatalából az ügyvezető igazgatót.

(7) Az ügyvezető igazgatót csak az igazgatótanács a közös parlamenti ellenőrző csoport előtti megindokolt döntése alapján lehet hivatalából visszahívni.

Módosítás  207

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ügyvezető igazgatót négy – köztük egy képzésért felelős – ügyvezetőigazgató-helyettes segíti. A képzésért felelő ügyvezetőigazgató-helyettes felelős az Europol Akadémia igazgatásáért és tevékenységeiért. A többiek feladatait az ügyvezető igazgató határozza meg.

(1) Az ügyvezető igazgatót három ügyvezetőigazgató-helyettes segíti. A többiek feladatait az ügyvezető igazgató határozza meg.

Indokolás

A negyedik ügyvezetőigazgató-helyettes kinevezése az Europol és a CEPOL összevonása miatt vált volna szükségessé, mivel azonban az előadó nem támogatja az egyesítést, maradhat az eredeti felállás három ügyvezetőigazgató-helyettessel.

Módosítás  208

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az igazgatótanács ezen költségvetési tervezet alapján megállapítja az Europol következő pénzügyi évre vonatkozó, bevételeket és kiadásokat tartalmazó ideiglenes költségvetési tervezetét. Az Europol bevételeinek és kiadásainak ideiglenes költségvetési tervezetét minden év [a költségvetési keretrendeletben előírt időpontig] megküldik a Bizottságnak. A költségvetési tervezet végleges változatát, amely magában foglalja a létszámterv tervezetét is, az igazgatótanács minden év március 31-ig megküldi a Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(2) Az igazgatótanács ezen költségvetési tervezet alapján megállapítja az Europol következő pénzügyi évre vonatkozó, bevételeket és kiadásokat tartalmazó ideiglenes költségvetési tervezetét. Az Europol bevételeinek és kiadásainak ideiglenes költségvetési tervezetét minden év [a költségvetési keretrendeletben előírt időpontig] megküldik a Bizottságnak. A költségvetési tervezet végleges változatát, amely magában foglalja a létszámterv tervezetét is, az igazgatótanács minden év március 31-ig megküldi és bemutatja a közös parlamenti ellenőrző csoportnak, a Bizottságnak, a Tanácsnak és a nemzeti parlamenteknek.

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke szerint a rendeletekben ki kell térni az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek által elvégzendő parlamenti ellenőrzésre. E céllal jön létre az e rendelet 53. cikkében szabályozott közös parlamenti ellenőrző csoport.

Módosítás  209

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Europol a pénzügyi évet követő év március 31-ig megküldi a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek.

(2) Az Europol a pénzügyi évet követő év március 31-ig megküldi és bemutatja a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést a közös parlamenti ellenőrző csoportnak, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek.

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke szerint a rendeletekben ki kell térni az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek által elvégzendő parlamenti ellenőrzésre. E céllal jön létre az e rendelet 53. cikkében szabályozott közös parlamenti ellenőrző csoport.

Módosítás  210

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az ügyvezető igazgató a végleges elszámolást minden pénzügyi évet követően július 1-jéig az igazgatótanács véleményével együtt megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és a nemzeti parlamenteknek.

(6) Az ügyvezető igazgató a végleges elszámolást minden pénzügyi évet követően július 1-jéig az igazgatótanács véleményével együtt megküldi és bemutatja a közös parlamenti ellenőrző csoportnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és a nemzeti parlamenteknek.

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke szerint a rendeletekben ki kell térni az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek által elvégzendő parlamenti ellenőrzésre. E céllal jön létre az e rendelet 53. cikkében szabályozott közös parlamenti ellenőrző csoport.

Módosítás  211

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Europolra vonatkozó pénzügyi szabályokat a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az igazgatótanács fogadja el. E szabályok csak akkor és annyiban térhetnek el a [költségvetési keretrendelettől], ha és amennyiben az eltérést az Europol működése kifejezetten szükségessé teszi, és az eltéréshez a Bizottság előzetesen hozzájárulását adta.

(1) Az Europolra vonatkozó pénzügyi szabályokat a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az igazgatótanács fogadja el. E szabályok csak akkor és annyiban térhetnek el a [költségvetési keretrendelettől], ha és amennyiben az eltérést az Europol működése kifejezetten szükségessé teszi, és az eltéréshez a Bizottság előzetesen hozzájárulását adta. Az Európai Parlamentet minden ilyen eltérésről értesíteni kell.

Módosítás  212

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A nemzeti oktatási intézmények hálózata tagjainak sajátossága miatt – tudniillik ezek az egyedüli olyan testületek, amelyek sajátos jellemzőkkel és technikai kompetenciákkal rendelkeznek ahhoz, hogy kapcsolódó képzési tevékenységet folytassanak – e tagok az 1268/201241/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 190. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban pályázati felhívás nélkül kaphatnak támogatást.

törölve

_______________

 

41HL L 362., 2012.12.31., 1. o.

 

Indokolás

A módosítás célja a képzésre vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az előadó úgy véli, hogy az Europol és a CEPOL összevonása nem indokolt.

Módosítás  213

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Europolnál tárolt dokumentumokra az 1049/200143/EK rendeletet kell alkalmazni.

(1) Az Europolnál tárolt összes adminisztratív dokumentumra az 1049/200143/EK rendeletet kell alkalmazni.

_______________

__________________

43 HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

43 HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

Módosítás  214

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – -3a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az Europol közzéteszi honlapján az igazgatótanácsi tagok, a külső és belső szakértők listáját az érdekeltségi nyilatkozatukkal és az életrajzukkal együtt. Az igazgatótanács üléseinek jegyzőkönyvét rendszeresen nyilvánosságra kell hozni. Az Europol – figyelembe véve diszkréciós és titoktartási kötelezettségeit – átmenetileg vagy tartósan korlátozhatja a dokumentumok közzétételét, ha nyilvánosságra hozataluk veszélyezteti az Europolra háruló feladatok teljesítését.

Módosítás  215

Rendeletre irányuló javaslat

67 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

67a. cikk

 

Előzetes értesítés és figyelmeztető mechanizmus

 

A Bizottság figyelmeztető rendszert aktivál, amennyiben komoly indokkal feltételezi, hogy az igazgatótanács esetlegesen olyan határozatokat hoz, amelyek nem felelnének meg az Europol megbízatásának, sértenék az uniós jogot, vagy ellentmondanának az uniós szakpolitikai céloknak. Ilyen esetekben a Bizottság hivatalosan felveti az ügyet az igazgatótanácsnál, és felkéri arra, hogy tekintsen el az adott határozat meghozatalától. Amennyiben az igazgatótanács nem teljesíti a kérést, a Bizottság a gyors reagálás érdekében hivatalos úton értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot. A Bizottság felkérheti az igazgatótanácsot, hogy mindaddig ne hajtsa végre a vitatott határozatot, amíg az intézmények képviselői le nem zárják a kérdés megvitatását.

Indokolás

Lásd az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozatának 59. pontját.

Módosítás  216

Rendeletre irányuló javaslat

70 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság [e rendelet alkalmazásának megkezdésétől] számított öt éven belül, majd azt követően ötévente értékelést rendel meg, hogy felmérje különösen az Europol és munkamódszereinek hatását, eredményességét és hatékonyságát. Az értékelés különösen azt vizsgálja meg, hogy kell-e esetleg módosítani az Europol célkitűzéseit, és milyen költségvetési vonzatai lennének egy ilyen módosításnak.

(1) A Bizottság [e rendelet alkalmazásának megkezdésétől] számított öt éven belül, majd azt követően ötévente értékelést rendel meg, hogy felmérje különösen az Europol és munkamódszereinek hatását, eredményességét és hatékonyságát, valamint a az Europol tevékenységeinek az Európai Parlament által a nemzeti parlamentekkel együtt végzett ellenőrzésére szolgáló mechanizmusok működését. Az értékelés különösen azt vizsgálja meg, hogy kell-e esetleg módosítani az Europol célkitűzéseit, és milyen költségvetési vonzatai lennének egy ilyen módosításnak.

Indokolás

Az értékelésre és felülvizsgálatra vonatkozó záradékot ki kell terjeszteni az Europol parlamenti ellenőrzésével kapcsolatos mechanizmusokra is.

Módosítás  217

Rendeletre irányuló javaslat

70 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság az értékelő jelentést és a jelentéssel kapcsolatos következtetéseit továbbítja az Európai Parlamentnek, a nemzeti parlamenteknek, a Tanácsnak és az igazgatótanácsnak.

(2) A Bizottság az értékelő jelentést és a jelentéssel kapcsolatos következtetéseit, továbbá – adott esetben – az e rendelet módosítására irányuló javaslatot továbbítja a közös parlamenti ellenőrző csoportnak, a nemzeti parlamenteknek, a Tanácsnak és az igazgatótanácsnak. A Bizottság továbbá kérésre megadja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a nemzeti parlamenteknek az értékeléssel kapcsolatos valamennyi egyéb információt.

Indokolás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke szerint a rendeletekben ki kell térni az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek által elvégzendő parlamenti ellenőrzésre. E céllal jön létre az e rendelet 53. cikkében szabályozott közös parlamenti ellenőrző csoport.

Módosítás  218

Rendeletre irányuló javaslat

70 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Minden második ellenőrzés alkalmával a Bizottság ugyancsak megvizsgálja az Europol által célkitűzése, megbízása és feladatai tekintetében elért eredményeket. Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Europol fenntartása a kitűzött célok tekintetében már nem indokolt, javasolhatja e rendelet ennek megfelelő módosítását vagy hatályon kívül helyezését.

(3) Minden második ellenőrzés alkalmával a Bizottság ugyancsak megvizsgálja az Europol által célkitűzése, megbízása és feladatai tekintetében elért eredményeket. Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Europol fenntartása a kitűzött célok tekintetében már nem indokolt, javasolhatja e rendelet ennek megfelelő módosítását vagy hatályon kívül helyezését rendes jogalkotási eljárás keretében.

Módosítás  219

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az e rendelettel létrehozott Europol az általános jogutód valamennyi, a 2009/371/IB határozattal létrehozott Europol és a 2005/681/IB határozattal létrehozott CEPOL által kötött szerződés, az általuk vállalt felelősség, és a megszerzett ingatlanok tekintetében.

(1) Az e rendelettel létrehozott Europol az általános jogutód valamennyi, a 2009/371/IB határozattal létrehozott Europol által kötött szerződés, az általa vállalt felelősség, és a megszerzett ingatlanok tekintetében.

Indokolás

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az előadó úgy véli, hogy az Europol és a CEPOL összevonása nem indokolt.

Módosítás  220

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ez a rendelet nem érinti a 2005/681/IB határozat által létrehozott CEPOL által e rendelet hatályba lépése előtt kötött megállapodások jogi érvényességét.

törölve

Indokolás

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az előadó úgy véli, hogy az Europol és a CEPOL összevonásának nem szabad megtörténnie.

Módosítás  221

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, a 2005/681/IB határozat alapján kötött székhely-megállapodás e rendelet alkalmazása megkezdésének napján megszűnik.

törölve

Indokolás

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az előadó úgy véli, hogy az Europol és a CEPOL összevonásának nem szabad megtörténnie.

Módosítás  222

Rendeletre irányuló javaslat

74 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A CEPOL igazgatótanácsa tagjainak a 2005/681/IB határozat 10. cikke alapján megállapított hivatali ideje [e rendelet hatálybalépésének napján] jár le.

törölve

_

Indokolás

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az előadó úgy véli, hogy az Europol és a CEPOL összevonásának nem szabad megtörténnie.

Módosítás  223

Rendeletre irányuló javaslat

74 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az igazgatótanács kidolgozza a 67a. cikkben foglalt eljárást szabályozó részletes rendelkezéseket, és azokat jóváhagyásra benyújtja a Bizottsághoz.

Módosítás  224

Rendeletre irányuló javaslat

75 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Hátralevő hivatali idejére a CEPOL 2005/681/IB határozat 11. cikkének (1) bekezdése alapján kinevezett igazgatóját jelölik ki az Europol képzésért felelős ügyvezetőigazgató-helyettes feladatainak ellátására. Szerződése egyéb feltételei változatlanok maradnak. Amennyiben a hivatali idő [e rendelet hatályba lépésének napja] után, de [e rendelet alkalmazása megkezdésének napja] előtt jár le, hivatali idejét az e rendelet alkalmazásának időpontjától számított egy évig automatikusan meg kell hosszabbítani.

törölve

Indokolás

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az előadó úgy véli, hogy az Europol és a CEPOL összevonásának nem szabad megtörténnie.

Módosítás  225

Rendeletre irányuló javaslat

76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az e rendelet hatályba lépését követő három költségvetési évre az Europol működési kiadásokból évenként legalább 8 millió EUR-t különítenek el a III. fejezetben leírt képzésre.

törölve

Indokolás

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az előadó úgy véli, hogy az Europol és a CEPOL összevonásának nem szabad megtörténnie.

Módosítás  226

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet a 2009/371/IB és 2005/681/IB határozatok helyébe lép, és hatályon kívül helyezi azokat.

E rendelet a 2009/371/IB határozat helyébe lép, és hatályon kívül helyezi azt.

A hatályon kívül helyezett határozatokra való hivatkozásokat az erre a rendeletre történő hivatkozásokként kell értelmezni.

A hatályon kívül helyezett határozatra való hivatkozásokat az erre a rendeletre történő hivatkozásokként kell értelmezni.

Indokolás

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az előadó úgy véli, hogy az Europol és a CEPOL összevonásának nem szabad megtörténnie.

Módosítás  227

Rendeletre irányuló javaslat

78 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 2009/371/IB határozatot és a 2005/681/IB határozatot végrehajtó összes jogalkotási intézkedést e rendelet hatályba lépésének napjától kezdődően hatályon kívül kell helyezni.

(1) A 2009/371/IB határozatot végrehajtó összes jogalkotási intézkedést e rendelet hatályba lépésének napjától kezdődően hatályon kívül kell helyezni.

(2) Az Európai Rendőrségi Hivatalt (Europol) létrehozó 2009/371/IB határozatot és a CEPOLT létrehozó 2005/681/IB határozatot végrehajtó valamennyi nem jogalkotási intézkedés hatályban marad [e rendelet alkalmazásának megkezdődése] után, kivéve, ha az Europol igazgatótanácsa e rendelet végrehajtása során másként határoz.

(2) Az Európai Rendőrségi Hivatalt (Europol) létrehozó 2009/371/IB határozatot végrehajtó valamennyi nem jogalkotási intézkedés hatályban marad [e rendelet alkalmazásának megkezdődése] után, kivéve, ha az Europol igazgatótanácsa e rendelet végrehajtása során másként határoz.

Indokolás

A módosítás célja a CEPOL-ra vonatkozó hivatkozás törlése, mivel az előadó úgy véli, hogy az Europol és a CEPOL összevonásának nem szabad megtörténnie.

Módosítás  228

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 27 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a nők és gyerekek szexuális zaklatása és szexuális kizsákmányolása.

személyek, különösen nők és gyerekek szexuális zaklatása és szexuális kizsákmányolása.


INDOKOLÁS

1. A JAVASLAT HÁTTERE

Az Európai Rendőrségi Hivatalt (Europolt) 1995. július 26-án hozták létre egy egyezménnyel, amely létrehozásának időpontjában, a Maastrichti Szerződés értelmében az egyetlen rendelkezésre álló eszköz volt. Hatálybalépéséhez az egyezményt valamennyi tagállamnak ratifikálnia kellett. Ez azt feltételezte, hogy az Europol-egyezményt kizárólag „jegyzőkönyvvel” lehet módosítani, egy olyan eszközzel, amelyet a későbbi ratifikálás céljából be kell nyújtani a nemzeti parlamenteknek.

2000 és 2003 között három jegyzőkönyvet ratifikáltak az Europol működésének javítása érdekében. Ezek a jegyzőkönyvek 2007. március 29. és április 18. között léptek hatályba. Rendkívül összetett és hosszadalmas folyamatról volt szó, amely jól mutatja, mennyire nehéznek – már-már lehetetlennek – bizonyult az Europol általános kereteinek gyors elfogadása az új hatásköröket igénylő sürgős esetekben.

Az Europolnak hatékonyabb jogi szabályozó eszközre volt szüksége, amely jobb reagálást tesz lehetővé az egyre inkább globalizálódó bűnözés ellen folytatott küzdelem során. Az Amszterdami Szerződés hatálybalépésének köszönhetően az Európai Rendőrségi Hivatal uniós költségvetéssel és állománnyal rendelkező európai ügynökségként szerveződik újjá. E célból a Tanács 2009. április 6-án fogadta el a határozatot, amely létrehozza az Európai Rendőrségi Hivatalt, és hatályon kívül helyezi az Europol-egyezményt.

A 2009. december 1-jén hatályba lépő Lisszaboni Szerződés elismerte az Európai Parlament társjogalkotói szerepét. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke szerint az Europol felépítését, működését, tevékenységi területét és feladatait rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben az Európai Parlament és a Tanács határozza meg.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke szerint az Europol feladata, hogy támogassa és erősítse a tagállamok rendőri hatóságainak és egyéb bűnüldöző szolgálatainak tevékenységét, valamint azok kölcsönös együttműködését a két vagy több tagállamot érintő bűncselekmények és a terrorizmus, valamint az uniós politikák alkalmazási körébe tartozó közös érdekeket sértő bűnözési formák megelőzése és üldözése terén. Az Europol megkönnyíti a tagállamok bűnüldöző hatóságai közötti információcserét, és bűnügyi elemzést biztosít annak elősegítéséhez, hogy a nemzeti rendőrségi erők határokon átnyúló nyomozásokat folytathassanak.

Az Európai Tanács „A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa” alcímű Stockholmi Programban azt szorgalmazta, hogy az Europol váljon a tagállamok bűnüldöző szervei közötti információcsere csomópontjává, szolgáltatóvá és a bűnüldözési szolgálatok fórumává. E rendelet elfogadása lehetővé teszi a Stockholmi Program egyik céljának és prioritásának elérését.

Tekintettel:

- az európai parlamenti képviselőcsoportok zöme által többször is hangoztatott állásfoglalásra,

- a CEPOL és az Europol igazgatótanácsainak elnökei által a Parlament előtt szóban tett kijelentésekre, illetve írásban benyújtott beadványokra,

- az Europol és a CEPOL igazgatói részéről a parlamentben elhangzott véleményekre,

- a tagállamok többsége által a Bel- és Igazságügyi Tanács 2013. június 7-i ülésén képviselt álláspontra,

amelyek kivétel nélkül az Europol és a CEPOL összevonása ellen foglalnak állást,

az előadó támogatja az idézett véleményeket és úgy véli, hogy a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletnek kizárólag az Európai Rendőrségi Hivatalra kellene vonatkoznia, következésképpen e jogalkotási javaslatban csak az 2009/371/IB határozat hatályon kívül helyezése szerepelhet.

Az elmúlt évtizedben nőtt az Európai Unióban a súlyos és szervezett bűnözés mértéke, valamint megjelenési formájuk is diverzifikálódott. Az Europol által az Európai Unióban elkövetett súlyos és szervezett bűnözésről szóló 2013-ban készített fenyegetésértékelés (SOCTA 2013) azt állapította meg, hogy a súlyos és szervezett bűnözés egyre dinamikusabb és összetettebb jelenség, és továbbra is jelentős veszélyt jelent az EU biztonságára és jólétére. A tanulmány megjegyzi továbbá, hogy a globalizáció társadalomra és üzleti életre gyakorolt hatása ugyancsak elősegítette a bűncselekmények jelentős új változatainak megjelenését: a bűnszervezetek kihasználják a joghézagokat, az internetet, valamint a gazdasági válsággal kapcsolatos körülményeket, hogy alacsony kockázatú illegális nyereséget generáljanak. Az internet egyszerre szolgál kommunikációs eszközként, piacként, toborzóhelyként és pénzügyi szolgáltatásként; ezen keresztül szervezik meg és hajtják végre a bűncselekményeket. Az internet megkönnyíti a számítástechnikai bűncselekmények új formáit, a fizetőkártyás csalásokat, valamint a gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok terjesztését.

A szervezett bűnözés megjelenési formáinak változásával összefüggésben kell megjegyezni, hogy napjainkban a bűnszervezetek a végsőkig hajhásszák a nyereséget. Ennek érdekében olyan főbenjáró bűncselekményeket követnek el, mint például az emberkereskedelem, az illegális kábítószer- és fegyverkereskedelem, vagy olyan pénzügyi bűncselekményeket, mint például a korrupció, a csalás és a pénzmosás, továbbá a számítástechnikai bűncselekmények. Ezek a bűncselekmények nem csupán fenyegetik az európai polgárok személyes és gazdasági biztonságát, hanem jelentős nyereséget is generálnak, ami a bűnszervezeteket erősíti, a hatóságokat ugyanakkor megfosztja azon bevételektől, amelyekre nagy szükségük lenne. A terrorizmus továbbra is az Unió biztonságának egyik legfenyegetőbb veszélye, mivel az európai társadalmak továbbra is ki vannak szolgáltatva a terrortámadásoknak.

A bűnözés az uniós polgárokat foglalkoztató fő aggodalmak között az ötödik helyen áll. Az uniós polgárokat egyre inkább érintik a gyorsan elharapózó számítástechnikai bűncselekmények is, ami megingathatja az internetes szolgáltatások biztonságosságába vetett hitet, és jelentős károkat okozhat az uniós gazdaságnak. Erre való tekintettel kezdte meg működését 2013. január 11-én a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központ, amely a számítógépes bűncselekményekkel összefüggésben látja el a koordinációs feladatokat. A központ az Európai Rendőrségi Hivatal kötelékébe tartozik.

A fent említett okokra való tekintettel hatékony, az együttműködés és az információcsere terén hathatós Európai Rendőrségi Hivatalra van szükség.

2. A JAVASLAT JOGI ELEMEI

A javaslat jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke.

3. CÉLOK ÉS TARTALOM

A kidolgozott javaslat világosan felvázolja az Europol tevékenységi körét, feladatait és a tagállamokkal való együttműködés módját. A javaslatnak emellett az a célja, hogy

1. összehangolja az Europolt a Lisszaboni Szerződés követelményeivel azáltal, hogy e rendeletben hozza létre az Europol jogalkotási keretét, valamint mechanizmust vezet be az Europol tevékenységeinek az Európai Parlament által a nemzeti parlamentekkel együtt végzett ellenőrzésére.

2. fejlessze az Europol irányítását azáltal, hogy fokozott hatékonyságra törekszik;

3. erős adatvédelmi rendszert biztosítson az Europol számára, és az európai adatvédelmi biztos teljes függetlenséget élvezve ellenőrizze az adatok kezelését;

4. fejlessze az információcserét.

A rendelet az alábbi módon valósítja meg e célokat:

3.1. Az Europol összehangolása a Lisszaboni Szerződéssel és a parlamenti ellenőrzéssel

A rendelet biztosítja, hogy az Europol tevékenységeit az uniós polgárok demokratikusan választott képviselői ellenőrizzék. A javasolt szabályok összhangban vannak az Europol tevékenységének az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek által közösen végzett ellenőrzésére vonatkozó eljárásokról szóló bizottsági közleményben foglaltakkal.

A parlament általi ellenőrzésről kifejezetten a rendelet 53. cikke rendelkezik, jóllehet a szövegben végig számos erre vonatkozó utalás található.

Az Europol tevékenységének felügyeletét az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek részéről egy parlamenti ellenőrző egység hivatott ellátni. Ez egy kifejezetten ezzel foglalkozó, kis struktúra, amelyet az Európai Parlament illetékes (LIBE) bizottsága és a tagállamok nemzeti parlamentjeinek belügyi vagy ehhez hasonló bizottságának egy-egy képviselője alkot. Ez az ellenőrző egység/osztály mindig az Európai Parlament székhelyén ül össze. Üléseit az Európai Parlament illetékes (LIBE) bizottságának elnöke hívja össze, és végezetül, az elnöki teendőket a LIBE bizottság elnöke és a Tanács soros elnöki tisztét betöltő tagállam nemzeti parlamentjének képviselője közösen látja el

A parlamenti ellenőrző bizottságnak az alábbiakat kell benyújtani megvitatás céljából:

– az Europol konszolidált éves tevékenységi jelentését,

– az éves és a többéves munkaprogramját, és

– az európai adatvédelmi biztos az Europol által végzett ellenőrzésekről szóló éves jelentését.

A fent említett szerv meghallgatásra hívhatja az Europol ügyvezető igazgatói tisztének betöltésére kiválasztott jelöltjét és felkérheti, hogy adjon tájékoztatást a munkavégzésével kapcsolatban.

A fent említett 53. cikk szerint az igazgatótanács elnöke és az ügyvezető igazgató a parlamenti ellenőrző bizottság kérésére megjelenik az Europollal kapcsolatos kérdések megvitatása céljából. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek tájékoztatásul megkapják a fenyegetésértékeléseket, a stratégiai elemzéseket és az Europol célkitűzéséhez kapcsolódó általános helyzetjelentéseket, valamint az Europol által rendelt tanulmányok és értékelések eredményeit.

Mindemellett az Európai Parlament ellátja a költségvetési hatóság feladatait, különösen: megkapja és bemutatják neki a becsléseket tartalmazó kimutatásokat, az adott költségvetési évre vonatkozó költségvetési és pénzügyi igazgatási jelentést, valamint mentesíti az ügyvezető igazgatót a költségvetés végrehajtása tekintetében.

3.2. Jobb irányítás

A rendelet javítja az Europol irányítását azáltal, hogy hatékonyságnövelésre törekszik, ésszerűsíti az eljárásokat, különösen az igazgatótanács és az ügyvezető igazgató tekintetében. Az igazgatótanács gördülékeny munkájának támogatása érdekében a Bizottság és a tagállamok egy-egy taggal képviseltetik magukat.

Tekintettel a sokéves tapasztalattal alátámasztott hatékonyságukra és eredményességükre, az igazgatótanácsban a tagállamokat a továbbiakban is az uniós tagállamok rendőrségi vezetői vagy a tagállamok által a rendőri szervezetek irányításában szerzett tapasztalatuk, valamint a rendőrségi együttműködés terén szerzett ismereteik alapján kinevezett személyek képviselik, akik távollétük esetére maguk jelölhetik ki az őket helyettesítő póttagot. Az igazgatótanács évente elfogadja a következő évre vonatkozó éves munkaprogramot, a többéves munkaprogramot, az Europol éves költségvetését, az előző évre vonatkozó konszolidált éves tevékenységi jelentést és az Europolra alkalmazandó pénzügyi szabályokat. Az igazgatótanács feladata, hogy az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható kiválasztási eljárás keretében a Bizottság az igazgatótanácsba delegált képviselőjéből és két további igazgatótanácsi tagból álló bizottság által javasolt, legalább három jelöltet tartalmazó listáról kinevezze.

Az igazgatótanács a döntéseit – egyes kivételektől eltekintve – egyszerű többséggel hozza meg, ami megkönnyíti a döntéshozatalt és szélesebb mozgásteret enged, és nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé.

Az Europol hatékony mindennapi működésének biztosítása érdekében az ügyvezető igazgató egyben annak jogi képviselője és irányítója. Az ügyvezető igazgató feladatai ellátása során teljesen függetlenül jár el, és biztosítja, hogy az Europol ellássa az e rendeletben előírt feladatokat. Az ügyvezető igazgató felelős különösen a határozathozatal céljából az igazgatótanács elé benyújtott, az Europol éves és többéves munkaprogramjait végrehajtó költségvetési és tervezési dokumentumok és egyéb tervezési dokumentumok elkészítéséért.

A rendelet kimondja, hogy az Europol nemzeti egységek szavatolják és védik a nemzeti érdekeket az ügynökségen belül. A nemzeti egységet meg kell tartani, mint az Europol és az illetékes hatóságok közötti kapcsolattartó pontot, biztosítva a nemzeti egység központi szerepét, amely egyúttal koordinálja a tagállamok az Europollal és az Europol közreműködésével folytatott együttműködését, és szavatolja, hogy az adott tagállam egységesen eleget tesz az Europol követelményeinek.

3.3. Erős adatvédelmi rendszer

A javaslat megerősíti az Europol tevékenységeire alkalmazandó adatvédelmi rendszert.

•          Megjelenik a teljes függetlenséget élvező európai adatvédelmi biztos. Az európai adatvédelmi biztosra fontos feladatok hárulnak. Fogadja és kivizsgálja az érintettek által benyújtott panaszokat, biztosítja a rendeletben foglalt rendelkezések alkalmazását, tanácsokkal látja el az Europolt a személyes adatok feldolgozását érintő valamennyi kérdésben, nyilvántartást az adatfeldolgozási műveletekről és előzetesen ellenőrzi azt az adatfeldolgozást, amelyről értesítették.

•          Az áldozatokkal, tanúkkal, gyanúsítottaktól eltérő személyekkel, valamint a kiskorúakkal kapcsolatos személyes adatok feldolgozása csak akkor lehetséges, ha az feltétlenül szükséges. E korlátozás olyan személyes adatokra is vonatkozik, amelyekből következtetni lehet a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, vallásra vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra, az egészségi állapotra vagy a szexuális életre (érzékeny személyes adatok). Továbbá, az érzékeny személyes adatokat csak akkor lehet feldolgozni, ha azok az Europol által már feldolgozott egyéb személyes adatokat egészítenek ki.

•          A tagállamok Europolnál tárolt operatív elemzésekkel kapcsolatos személyes adatokhoz való hozzáférését közvetett módra, „van találat/nincs találat” alapon működő rendszerre korlátozzuk: a gépi összehasonlítás név nélküli „találatot” eredményez, amennyiben a megkereső tagállamnál tárolt adat megegyezik az Europolnál tárolt adattal. A kapcsolódó személyes, illetve az adott ügyre vonatkozó adatokat csak egy külön nyomonkövetési kérelemre adott válaszban közöljük.

•          Az átláthatóság fokozása érdekében megerősítjük az egyének Europolnál tárolt személyes adataikhoz való hozzáférésre vonatkozó jogát. A rendelet felsorolja, hogy az Europolnak milyen információkat kell biztosítania a személyes adataihoz való hozzáférést kérelmező egyén számára.

•          A javaslat egyértelmű szabályokat ír elő az adatvédelmi ügyekkel kapcsolatos felelősségmegosztásra vonatkozóan, az Europolt teszi felelőssé annak felülvizsgálatáért, hogy szükség van-e a személyes adatok folyamatos tárolására.

•          Az adatnaplózás és dokumentáció kötelezettségét a hozzáférésen túl szélesebb körű adatfeldolgozási tevékenységre terjesztjük ki: így a gyűjtésre, változtatásra, hozzáférésre, közlésre, összekapcsolásra vagy törlésre. Az adatfelhasználás hatékonyabb ellenőrzésének biztosítása, valamint az azt feldolgozók egyértelmű követése érdekében a rendelet megtiltja az adatnaplók módosítását.

•          Amennyiben az feladatainak ellátásához szükséges, az Europol feldolgozhatja a magánfelektől származó személyes adatokat. Az Europol a magánfelektől származó személyes adatokat közvetlenül is megkaphatja, feltéve hogy a magánfélre vonatkozó nemzeti jogszabály megengedi az ilyen adatok közvetlen átadását a rendőri hatóságoknak. Amennyiben a kapott adat valamely tagállam érdekeit érinti, az Europol haladéktalanul tájékoztatja az érintett tagállam nemzeti egységét.

•          Valamennyi egyén kártérítésért fordulhat az Europolhoz a jogszerűtlen adatfeldolgozásért vagy az e rendelet rendelkezéseivel össze nem egyeztethető fellépésért. Ilyen esetben az Europol vagy a kár helye szerinti tagállam egyetemlegesen felelős (az Europol a Szerződés 340. cikke alapján, a tagállam pedig nemzeti joga alapján).

•          Ugyanakkor továbbra is a nemzeti adatvédelmi hatóságok hatáskörébe tartozik az érintett tagállam általi adatbevitel, adatlekérdezés, valamint a személyes adatok Europolnak történő közlése. Továbbra is ők felelősek annak megvizsgálásáért, hogy az ilyen adatbevitel, -lekérdezés vagy közlés sérti-e az érintett jogait.

•          A rendelet bevezeti az Europolnak továbbított és általa feldolgozott adatokra vonatkozó „közös felügyelet” elemeit. Nemzeti bevonást igénylő sajátos kérdésekben, valamint e rendeletnek az Európai Unió egész területén következetes alkalmazása érdekében az európai adatvédelmi biztosnak és a nemzeti ellenőrző szerveknek – saját hatáskörükön belül – együtt kell működniük.

3.4. Az információcsere fejlesztése.

A rendelet megerősíti a tagállamok által az Europolnak nyújtott információszolgáltatást. E célból megerősíti a tagállamok kötelességét, hogy az Europolnak megfelelő adatokat kell rendelkezésére bocsátaniuk a nemzeti egységeket használva az Europollal való kapcsolattartó pontokként.

A rendeletben meghatározott információcsere-rendszernek köszönhetően az információk adott típusára vonatkozó eljárási biztosítékokkal magas adatvédelmi és adatbiztonsági színvonalat valósítanak meg. A rendelet részletesen meghatározza az adatfeldolgozási tevékenységek céljait (keresztellenőrzés, stratégiai elemzés vagy egyéb általános elemzés, konkrét esetekben operatív elemzés), az információforrásokat, és azokat, akik hozzáférhetnek az adatokhoz. Felsorolja továbbá a személyes adatok kategóriát és azon érintetteket, akikkel kapcsolatban az adott információfeldolgozási tevékenység céljából adatot lehet gyűjteni. Ezzel egyidejűleg magas szintű adatvédelmi előírásokat garantál, amelyeknek a betartását – a rendelet értelmében – az európai adatvédelmi biztos felügyeli.

4. HATÁSVIZSGÁLAT

Az Europolról készített hatásvizsgálat azon kettős politikai célkitűzésen alapult, miszerint egyrészt növelni kell a tagállamok által az Europol számára történő információszolgáltatást, másrészt olyan adatfeldolgozó környezetet kell létrehozni, amely lehetővé teszi, hogy az Europol teljes mértékben támogathassa a tagállamokat a súlyos bűnözés és a terrorizmus megelőzésében és az ellenük való küzdelemben. Az előbbi célkitűzés tekintetében két szakpolitikai lehetőséget vizsgáltunk meg: i) i. a tagállamok Europolnak való adatszolgáltatásra vonatkozó jogi kötelezettségének egyértelművé tétele, ösztönzők biztosítása, valamint jelentéstételi mechanizmus az egyes tagállamok teljesítményéről, valamint ii. az Europol számára „van találat/nincs találat” alapon hozzáférés biztosítása a kapcsolódó nemzeti bűnüldözési adatbázisokhoz. Az adatfeldolgozó környezetre vonatkozó politikai célkitűzés tekintetében két politikai lehetőséget vizsgáltunk: i) a két meglévő elemzési munkafájl egybefoglalása, és ii. új adatfeldolgozó környezet az adatvédelmi elvek – különös hangsúllyal a beépített adatvédelemre – végrehajtását szolgáló eljárási biztosítékok meghatározásával.

A Bizottság kialakult módszertanának megfelelően egy szolgálatközi irányítócsoport segítségével minden egyes szakpolitikai lehetőséget megvizsgáltak a biztonságra és az alapvető jogokra gyakorolt hatás tekintetében.

A vizsgálat szerint e lehetőség végrehajtása hatékonyabbá teszi az Europolt mint olyan ügynökséget, amely átfogó támogatást nyújt az Európai Unióban működő bűnüldözési szervek tagjai számára.

5. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK

Az álláshelyek végleges száma és a teljes költségvetés a decentralizált ügynökségek 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó erőforrásigényei belső bizottsági felülvizsgálatának, valamint a többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások kimenetelétől függ, különös tekintettel a nagyon korlátozott költségvetési erőforrásokért versengő párhuzamos igények összefüggésében a tényleges szükségletek felmérésére, valamint szem előtt tartva az ügynökségek 5%-os személyzeti csökkentésének tiszteletben tartását.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (12.7.2013)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

A vélemény előadója: Jutta Haug

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság új Europol-rendeletet és az Európai Rendőrségi Hivatalt (Europol), illetve az Európai Rendőrakadémiát (CEPOL) létrehozó tanácsi határozatok hatályon kívül helyezését javasolja. Következésképpen a CEPOL feladatait az Europol venné át és minden tevékenység az Europol jelenlegi, hágai székhelyén zajlana.

Ezért a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Uniós Ügynöksége látná el mindkét ügynökség jelenlegi feladatait az EU bűnüldözési együttműködésének, információcseréjének és képzéseinek támogatása tekintetében.

A javaslat megfelel a Parlament, a Tanács és a Bizottság által is támogatott, a decentralizált uniós ügynökségekre vonatkozó 2012. júliusi közös megközelítésnek, amely megjegyzi, hogy „az ügynökségek összevonását olyan esetekben kell fontolóra venni, ha azok feladatai között átfedés van, ha adódhat lehetőség szinergiák létrehozására, illetve ha az adott ügynökségek nagyobb struktúrába helyezve hatékonyabban működnének”. Ugyan a két ügynökség feladatai közvetlenül nem fedik egymást, komoly érvek szólnak az összevonás mellett. Az Europol operatív hozzáértésének a CEPOL képzési és oktatási szakértelmével való összekapcsolása közös struktúra keretében közvetlen és közvetett tovagyűrűző hatásokat és szinergiákat teremtene. A CEPOL számára biztosított 43 fős személyzet és 8,4 millió eurós költségvetés tekintetében nyilvánvaló továbbá, hogy az Europolhoz hasonló nagyobb szervezetben (592 fős személyzet és 82,5 milliós költségvetés) lehetővé válik a hatékonyságnövelés, különösen a tisztán adminisztratív feladatokat illetően. Ez felszabadítja a forrásokat a fő operatív feladatok számára.

Az ügynökségeknek külön rendeleteknek kell megfelelniük, mint például az EU költségvetési rendeletének, annak végrehajtási szabályainak, a decentralizált ügynökségekre alkalmazandó költségvetési keretrendeletnek és az európai uniós személyzeti szabályzatnak. Különösen a kisebb ügynökségek számára nehéz megfelelni e rendeleteknek és a megbízásukban meghatározott tényleges feladatok végzése során szembesülni az adminisztratív feladatok álláshelyekhez képest aránytalanul nagy számának problémájával.

Az előadó ezért javasolja, hogy vonják össze az Europolt és a CEPOL-t, figyelembe véve a közeljövő nehéz költségvetési helyzetét is. Mindamellett tudatában van a képzésnek az új Europol-struktúra keretén belüli hosszú távú szerepével kapcsolatos aggodalmaknak. Ezért javasolja, hogy hozzanak létre külön költségvetési tételeket a rendőrségi együttműködésnek és a képzésnek, ezzel lehetővé téve, hogy a költségvetési hatóság dönthessen a képzésre szánt teljes összegről a működési kiadásokon belül.

Amennyiben a jogalkotási eljárás eredménye nem az Europol és a CEPOL összevonása lesz, az előadó akkor is támogatja a CEPOL székhelyének áthelyezését az Europol székhelyére, Hágába, tekintve, hogy az Egyesült Királyság kormánya már bejelentette a bramshilli helyszín bezárását. Mivel az európai bűnüldözési képzési rendszer CEPOL általi végrehajtása további forrásokat kívánna, a két ügynökség közös helyszínre költöztetése legalább bizonyos mértékű megtakarításokkal járna és mindenképpen tovagyűrűző hatásokat hozna létre a végrehajtó és képzési személyzet közötti szorosabb kapcsolat révén.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1a) hangsúlyozza, hogy az Europol megbízatásának meghosszabbítása tekintetében alkalmazni kell a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról szóló, 2006. május 17-én az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött intézményközi megállapodás 47. pontját1; kiemeli, hogy a jogalkotási hatóság meghosszabbításra irányuló döntése nem sértheti a költségvetési hatóság által az éves költségvetési eljárás keretében hozott határozatokat;

 

________________

 

1HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Módosítás  2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1b) kéri, hogy a Bizottság terjesszen elő egy olyan új pénzügyi kimutatást, amely teljes mértékben figyelembe veszi az Europol és esetlegesen a bizottsági szolgálatok költségvetési és személyzeti igényeinek kielégítése érdekében az Európai Parlament és a Tanács által kötött jogalkotási megállapodás eredményét;

Módosítás  3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 c bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1c) emlékezteti a fogadó államot az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló, 2012. július 19-én aláírt együttes nyilatkozatára és annak mellékletére, különösen a nyilatkozat (8) és (9) bekezdésére;

Módosítás  4

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 d bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1d) rámutat, hogy annak érdekében, hogy a költségvetési hatóság mind a bűnüldözés, mind a képzés számára külön előirányzatokat hozhasson létre, a két feladathoz az Európai Parlament és a Tanács között létrejött jogalkotási megállapodás eredményétől függetlenül külön költségvetési tételeket kell rendelni;

Módosítás  5

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 e bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1e) felkéri a Bizottságot, hogy pénzügyi kimutatása tükrözze az Europol új feladatait, különösen a számítástechnikai bűnözés elleni európai központot (EC3), az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és a Bizottság 2012. július 19-i, a decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozatának (42) bekezdésével1 összhangban;

 

_____________

 

1 (http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/12/st10/st10170.hu12.pdf)

Módosítás  6

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 f bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1f) hangsúlyozza, hogy a létrehozás költségei nem haladhatják meg az esetleges összevonásból származó várható megtakarításokat;

Indokolás

A CEPOL működését meghatározó 2005/681/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2012. április 24-i tanulmánynak (116. o.) megfelelően.

Módosítás  7

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 g bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1g) hangsúlyozza, hogy az ügynökségek belső adminisztratív feladatainak összevonása a megtakarítások megvalósítása szempontjából helytálló lehet; hangsúlyozza azonban, hogy ez az összevonás nem érintheti az ügynökségek olyan alapvető feladatait, mint a képzés vagy az operatív feladatok;

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) annak érdekében, hogy a költségvetési hatóság mind a bűnüldözés, mind a képzés számára külön előirányzatokat hozhasson létre, a két feladathoz külön költségvetési tételeket kell rendelni.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az Europol kiadásai magukban foglalják a személyi, az igazgatási, az infrastrukturális költségeket és a működési kiadásokat.

(5) Az Europol kiadásai magukban foglalják a személyi, az igazgatási, az infrastrukturális költségeket és a működési kiadásokat. Az e rendelet szerinti európai bűnüldözési képzési rendszerrel kapcsolatos tevékenységekkel összefüggő működési kiadásokat külön kell vezetni, és azokról külön költségvetési beszámolót kell készíteni.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az e rendelet hatályba lépését követő három költségvetési évre az Europol működési kiadásokból évenként legalább 8 millió EUR-t különítenek el a III. fejezetben leírt képzésre.

(1) Az e rendelet hatályba lépését követő három költségvetési évre az Europol működési kiadásokból évenként legalább 8 millió EUR-t különítenek el a III. fejezetben leírt és az 59. cikk (5) bekezdése rendelkezéseinek megfelelő képzésre.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Unió Rendészeti Együttműködési és Képzési Ügynöksége (Europol), valamint a 2009/371/IB és a 2005/681/IB határozat hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

21.5.2013

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jutta Haug

15.4.2013

Az elfogadás dátuma

11.7.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

2

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Paul Rübig, Catherine Trautmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Zdravka Bušić


VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről (8.10.2013)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

A vélemény előadója: Inés Ayala Sender

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Az igazgatótanácsot fel kell ruházni a szükséges hatáskörökkel, különösen a költségvetés megállapítása, végrehajtásának ellenőrzése, megfelelő pénzügyi szabályok és tervezési dokumentumok elfogadása, az Europol ügyvezető igazgatójára általi döntéshozatal átlátható munkaeljárásainak megállapítása, valamint az éves tevékenységi jelentés elfogadása tekintetében. Az igazgatótanács gyakorolja a kinevező hatóság hatáskörét az ügynökség személyzete – ideértve az ügyvezető igazgatót is – tekintetében. A döntéshozatal egyszerűsítése, valamint az igazgatási és költségvetési irányítás felügyeletének megerősítése érdekében az igazgatótanács ügyvezető testületet hozhat létre.

(17) Az igazgatótanácsot fel kell ruházni a szükséges hatáskörökkel, különösen a költségvetés megállapítása, végrehajtásának ellenőrzése, megfelelő pénzügyi szabályok és tervezési dokumentumok elfogadása, az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét és a csalás elleni küzdelmet célzó intézkedések, továbbá az összeférhetetlenség megelőzését és kezelését szolgáló szabályok elfogadása, az Europol ügyvezető igazgatójára általi döntéshozatal átlátható munkaeljárásainak megállapítása, valamint az éves tevékenységi jelentés elfogadása tekintetében. Az igazgatótanács gyakorolja a kinevező hatóság hatáskörét az ügynökség személyzete – ideértve az ügyvezető igazgatót is – tekintetében. A döntéshozatal egyszerűsítése, valamint az igazgatási és költségvetési irányítás felügyeletének megerősítése érdekében az igazgatótanács ügyvezető testületet hozhat létre.

Indokolás

Miután az ügyvezető testület által végzett feladatokat az igazgatótanács már elvégzi, az előadó az ügyvezető testületet nem tartja szükségesnek.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) Az ügynökségek közötti operatív együttműködés megerősítése érdekében, és különösen a már a különböző ügynökségek birtokában lévő adatok összekapcsolása céljából az Europolnak lehetővé kell tennie az Eurojust és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) számára, hogy hozzáférhessen az Europol rendelkezésére állóadatokhoz, és azokra vonatkozó kereséseket végezzen.

(23) Az ügynökségek közötti operatív együttműködés megerősítése érdekében az Europolnak meg kell állapodnia az Eurojusttal és az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) a saját megbízatásaik keretén belüli, adott esetben szükséges együttműködés módozatairól.

Indokolás

Lásd az OLAF-ról szóló rendelet 13. és 8. cikkét.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az Europol Akadémia a tevékenységeiről és eredményeiről – beleértve éves beszámolójának áttekintését – éves jelentést nyújt be az Európai Parlament illetékes bizottságainak.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tagok és a póttagok hivatali ideje négy év. A megbízatás meghosszabbítható. Hivatali idejük lejártával vagy lemondásuk esetén a tagok mindaddig hivatalban maradnak, amíg a kinevezésüket meg nem újítják, vagy őket az új tagok fel nem váltják.

(5) A tagok és a póttagok hivatali ideje négy év. A megbízatás megújítható. Hivatali idejük lejártával vagy lemondásuk esetén a tagok mindaddig hivatalban maradnak, amíg a kinevezésüket meg nem újítják, vagy őket az új tagok fel nem váltják.

Indokolás

A javaslat szövegének összhangba hozása az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozatával. (Lásd a 10. pontot)

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az igazgatótanács minden tagja hivatali idejének kezdetén érdekeltségi nyilatkozatot nyújt be.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o) biztosítja a különböző belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálataiból származó megállapítások és ajánlások megfelelő nyomonkövetését;

o) biztosítja az Európai Számvevőszék belső vagy külső ellenőrzési jelentéseiből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálataiból származó megállapítások és ajánlások megfelelő nyomon követését, és az értékelési eljárások eredményével kapcsolatos minden információt továbbít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 5 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) az Europol csalás elleni stratégiájának kidolgozása és az igazgatótanácshoz jóváhagyás céljából történő benyújtása;

h) az Europol csalás elleni stratégiájának és az összeférhetetlenség megelőzését és kezelését szolgáló stratégiájának kidolgozása és az igazgatótanácshoz jóváhagyás céljából történő benyújtása;

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A tudományos képzési bizottság minden tagja hivatali idejének kezdetén érdekeltségi nyilatkozatot nyújt be.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

27 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

27a. cikk

 

Az Europol együttműködése az OLAF-fal

 

(1) Az Europol az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében megbízatásának keretein belül adott esetben együttműködik az OLAF-fal. Az Europol, amennyiben szükséges, az együttműködés elősegítése érdekében és a 883/2013/EU, Euratom rendelet 13. cikkének megfelelően igazgatási megállapodásokat köt az OLAF-fal. Az igazgatási megállapodások az operatív, stratégiai vagy technikai információk cseréjére vonatkozhatnak, ideértve a személyes adatok és a minősített adatok cseréjét, valamint az elért eredményekről szóló jelentések kérés alapján történő cseréjét is.

 

(2) Az Europol késedelem nélkül továbbít az OLAF számára minden birtokában lévő, lényegesnek tartott információt, amely az Unió pénzügy érdekeit érintő csalással, korrupcióval vagy más jogellenes tevékenységgel kapcsolatos.

 

(3) Az Europol megfelelő időben tájékoztatja az érintett tagállamok illetékes hatóságait azokról az esetekről, amikor az általuk nyújtott információt az Europol átadta az OLAF-nak.

Indokolás

Lásd az OLAF-ról szóló rendelet 13. és 8. cikkét.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a 31. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott munkamegállapodást.

b) a 31. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott munkamegállapodást, és az értesítéseket azokról az esetekről, amikor az ügyvezető igazgató alkalmazza a 31. cikk (2) bekezdésében foglaltakat.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Europolra vonatkozó pénzügyi szabályokat a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az igazgatótanács fogadja el. E szabályok csak akkor és annyiban térhetnek el a [költségvetési keretrendelettől], ha és amennyiben az eltérést az Europol működése kifejezetten szükségessé teszi, és az eltéréshez a Bizottság előzetesen hozzájárulását adta.

(1) Az Europolra vonatkozó pénzügyi szabályokat a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az igazgatótanács fogadja el. E szabályok csak akkor és annyiban térhetnek el a [költségvetési keretrendelettől], ha és amennyiben az eltérést az Europol működése kifejezetten szükségessé teszi, és az eltéréshez a Bizottság előzetesen hozzájárulását adta; az Európai Parlamentet minden ilyen eltérésről értesíteni kell.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az Europol közzéteszi honlapján az igazgatótanácsi tagok, a külső és belső szakértők listáját az érdekeltségi nyilatkozatukkal és az életrajzukkal együtt. Az igazgatótanács üléseinek jegyzőkönyvét rendszeresen nyilvánosságra kell hozni. Az Europol – figyelembe véve diszkréciós és titoktartási kötelezettségeit – átmenetileg vagy tartósan korlátozhatja a dokumentumok közzétételét, ha nyilvánosságra hozataluk veszélyezteti az Europolra háruló feladatok teljesítését.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

67 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

67a. cikk

 

Előzetes értesítés és figyelmeztető mechanizmus

 

A Bizottság figyelmeztető rendszert aktivál, amennyiben komoly indokkal feltételezi, hogy az igazgatótanács esetlegesen olyan határozatokat hoz, amelyek nem felelnének meg az Europol megbízatásának, sértenék az uniós jogot, vagy ellentmondanának az uniós szakpolitikai céloknak. Ilyen esetekben a Bizottság hivatalosan felveti az ügyet az igazgatótanácsnál, és felkéri arra, hogy tekintsen el az adott határozat meghozatalától. Amennyiben az igazgatótanács nem teljesíti a kérést, a Bizottság a gyors reagálás érdekében hivatalos úton értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot. A Bizottság felkérheti az igazgatótanácsot, hogy mindaddig ne hajtsa végre a vitatott határozatot, amíg az intézmények képviselői le nem zárják a kérdés megvitatását.

Indokolás

Lásd az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozatának 59. pontját.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

70 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság az értékelő jelentést és a jelentéssel kapcsolatos következtetéseit továbbítja az Európai Parlamentnek, a nemzeti parlamenteknek, a Tanácsnak és az igazgatótanácsnak.

(2) A Bizottság az értékelő jelentést és a jelentéssel kapcsolatos következtetéseit továbbítja az Európai Parlamentnek, a nemzeti parlamenteknek, a Tanácsnak és az igazgatótanácsnak. A Bizottság továbbá kérésre megadja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a nemzeti parlamenteknek az értékeléssel kapcsolatos valamennyi egyéb információt.

Indokolás

Lásd az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozatának 63. pontját.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

74 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az igazgatótanács kidolgozza a 67a. cikkben foglalt eljárást szabályozó részletes rendelkezéseket, és azokat jóváhagyásra benyújtja a Bizottsághoz.

ELJÁRÁS

Cím

A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol), valamint a 2009/371/IB és a 2005/681/IB határozat hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

21.5.2013

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Inés Ayala Sender

1.7.2013

Az elfogadás dátuma

2.10.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner


VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről (15.10.2013)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

Előadó: Alexandra Thein

RÖVID INDOKOLÁS

HÁTTÉR

Az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) a tagállamok közötti, 1999-ben hatályba lépett egyezménnyel szabályozott kormányközi testületként kezdte meg működését. Egy 2009-ben elfogadott tanácsi határozat útján az EUROPOL az EU költségvetéséből finanszírozott uniós ügynökséggé vált. Az Europol feladata, hogy támogassa a nemzeti bűnüldöző szolgálatok fellépését és kölcsönös együttműködését a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus megelőzése és üldözése terén.

Az Európai Rendőrakadémiát (CEPOL) uniós ügynökségként hozták létre 2005-ben, a bűnüldöző szervek tagjai számára nyújtott képzéssel kapcsolatos tevékenységek feladatával. Célja, hogy európai dimenziójú rendőrségi képzések szervezésével megkönnyítse a nemzeti rendőrségi erők közötti együttműködést.

A méretgazdaságosság elérése érdekében, továbbá figyelemmel a két közösségi ügynökség egymással átfedésben lévő érdekeire és feladataira, célszerűnek tűnik az egyesítésük. A decentralizált uniós ügynökségekre vonatkozó, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által 2012 júliusában jóváhagyott közös megközelítésről szóló együttes nyilatkozat irányítási elveket határoz meg az olyan ügynökségekre vonatkozóan, mint például az Europol és a CEPOL. Az EUROPOL és a CEPOL egyetlen, az Europol jelenlegi hágai központjában elhelyezkedő ügynökségbe való egyesítése jelentős szinergiákat és hatékonysági megtakarításokat eredményezne.

Ezzel párhuzamosan és a súlyos és szervezett bűnözésnek az elmúlt évtizedben Európában tapasztalható határozott mértékű növekedésének megállítása érdekében – például az olyan bűncselekmények, mint az emberkereskedelem, az illegális kábítószer-kereskedelem, a fegyverkereskedelem, az olyan pénzügyi bűncselekmények, mint például a korrupció, a csalás és a pénzmosás, továbbá a számítástechnikai bűncselekmények területén – létfontosságú a tagállamok közötti együttműködés, valamint az operatív és a képzési személyzet közötti kapcsolatok további elmélyítése.

CÉLOK

A javaslat számos célkitűzést tartalmaz:

•   Az EUROPOL összehangolása a Lisszaboni Szerződés követelményeivel azáltal, hogy a rendeletben létrehozzák az Europol jogalkotási keretét, valamint mechanizmust vezetnek be az Europol tevékenységeinek az Európai Parlament által a nemzeti parlamentekkel együtt végzett ellenőrzésére.

•   A valamennyi érintett rendészeti szakembernek szánt európai képzési és csereprogramok létrehozása nemzeti és uniós szinten.

•   Az EUROPOL új felelősségi körökkel történő felruházása annak érdekében, hogy átfogóbb támogatást nyújthasson a tagállamok bűnüldöző hatóságainak. Ez magában foglalja azt is, hogy az EUROPOL átveszi a CEPOL jelenlegi feladatait a bűnüldözési szervek tagjainak képzése és a bűnüldözési képzési rendszer fejlesztése területén. Magában foglalja továbbá annak lehetőségét, hogy az EUROPOL a célkitűzéseiben felölelt egyes bűncselekménytípusok elleni küzdelem céljából uniós központokat alakítson ki, ideértve különösen a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központot.

•   Erős adatvédelmi rendszer biztosítása az Europol számára, különösen annak garantálására, hogy az Europol adatvédelmi biztosa teljes függetlenséget élvezzen, hatékonyan járhasson el, valamint megfelelő beavatkozási hatáskörrel rendelkezzen.

•   Az EUROPOL irányításának javítása a hatékonyság növelésére való törekvéssel.

ELSZÁMOLTATHATÓSÁG

Az Europolnak a Lisszaboni Szerződés követelményeivel történő összehangolásával, ezáltal elszámoltathatóságának növelésével a tervezett rendelet biztosítja, hogy az Europol tevékenységeit az uniós polgárok demokratikusan választott képviselői ellenőrizzék. Gyakorlati szempontból az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek minden évben információt kapnának az éves tevékenységi jelentés és a végső elszámolások révén, és tájékoztatás céljából megkapnák a fenyegetésértékeléseket, stratégiai jelentéseket és az általános helyzetjelentéseket stb.

A fentiek mellett, az Európai Parlament:

•   ellátja a költségvetési hatóság feladatait (megkapja a becsléseket tartalmazó kimutatásokat, az adott költségvetési évre vonatkozó költségvetési és pénzügyi igazgatási jelentést, valamint a mentesítési eljáráshoz szükséges információkat);

•   véleményét kikérik az EUROPOL többéves munkaprogramjával kapcsolatban, és tájékoztatás céljából megkapja az EUROPOL éves munkaprogramját;

•   az illetékes parlamenti bizottság általi meghallgatásra hívhatja az EUROPOL ügyvezető igazgatói tisztének jelöltjét, vagy felkérheti, hogy válaszolja meg a munkavégzésével kapcsolatban feltett kérdéseket.

Annak érdekében, hogy az Európai Parlament elvégezhesse az ellenőrzést, ugyanakkor garantálhassa az operatív információk bizalmasságát, az EUROPOL-nak és az Európai Parlamentnek munkamegállapodást kell kötnie az EUROPOL által vagy a rajta keresztül feldolgozott EU-minősített adatokhoz és a nem minősített érzékeny adatokhoz való hozzáférésről.

Az EUROPOL mint a tagállamok bűnüldöző hatóságai közötti információcsere csomópontja. E célból megerősíti a tagállamok azon kötelezettségét, hogy megfelelő adatokat bocsássanak az EUROPOL rendelkezésére. Ehhez ösztönzésként kiterjeszti a bűnüldöző szolgálatok pénzügyi támogatásnak lehetőségét a határokon átnyúló nyomozásokra, az euro-hamisítástól eltérő területeken. A javaslat jelentéstételi mechanizmust vezet be a tagállamok EUROPOL felé történő adatszolgáltatásának ellenőrzésére.

A SZÜKSÉGES MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság és annak előadója a javasolt módosításokkal különösen a következőket kívánta hangsúlyozni:

– az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek abbéli szerepét, hogy együtt határozzák meg az Unión belüli hatékony és rendszeres parlamentközi együttműködés megszervezését és előmozdítását, különösen a rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén, ahol megoszlik az Unió és a tagállamok hatásköre;

– az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának növelésére;

– az Európai Parlament által megállapított, hatályos adatvédelmi szabályokat kell alkalmazni.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A Bűnüldözési Együttműködés És Képzés Európai Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB határozatok hatályon kívül helyezéséről

a Bűnüldözési Együttműködés Európai Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB határozat hatályon kívül helyezéséről

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának növelésére. Ezek az ügynökségek meglehetősen hatékonyak, a közöttük lévő együttműködés egyre inkább elmélyül, és egyre nagyobb mértékben járul hozzá Európa biztonságának javulásához. Az Europol és a CEPOL egyesülése ezzel ellentétes hatással járna, befolyással volna függetlenségükre, ami nem kívánatos. A javaslat címében ezért csak az Europolnak kell szerepelnie.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 88. cikkére, valamint 87. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 88. cikkére,

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának növelésére. Ezért a bevezető hivatkozásnak csak az EUMSZ 88. cikkére kell hivatkoznia.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Szerződés 88. cikke úgy rendelkezik, hogy az Europolt rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendelet szabályozza. Előírja továbbá azon eljárások megállapítását, amelyek szerint az Európai Parlament – a nemzeti parlamentekkel közösen – ellenőrzi az Europol tevékenységét. Ezért a 2009/371/IB határozatot olyan rendelettel kell helyettesíteni, amely megállapítja a Parlament általi ellenőrzés szabályait.

(2) A Szerződés 88. cikke úgy rendelkezik, hogy az Europolt rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendelet szabályozza. Előírja továbbá – az Európai Unióról szóló Szerződés 12. cikkének c) pontjával, valamint a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. számú jegyzőkönyv 9. cikkével összhangban – azon eljárások megállapítását, amelyek szerint az Európai Parlament – a nemzeti parlamentekkel közösen – ellenőrzi az Europol tevékenységét az Europol demokratikus legitimitásának, valamint az európai polgárok felé való elszámoltathatóságának megerősítése érdekében. Ezért a 2009/371/IB határozatot olyan rendelettel kell helyettesíteni, amely megállapítja a Parlament általi ellenőrzés szabályait.

Indokolás

Fontos kiemelni az Europol parlamenti ellenőrzésének sajátos céljait. Az EUSZ 12. cikke a nemzeti parlamenteknek az Unió megfelelő működéséhez való tevékeny hozzájárulására hivatkozik, az 1. számú jegyzőkönyv és annak 9. cikke pedig rájuk hagyja az Unión belüli parlamentközi együttműködésnek az Európai Parlamenttel egyeztetett formában történő megszervezését és előmozdítását. A parlamentközi együttműködéssel foglalkozó elsődleges uniós joganyagként mindkét cikket meg kell említeni.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Európai Rendőrakadémiát (CEPOL) a 2005/681/IB határozat hozta létre azzal a céllal, hogy megkönnyítse a nemzeti rendőrségi erők közötti együttműködést európai dimenziójú rendőrségi képzési tevékenységek szervezésével és koordinálásával.

(3) Az Europol feladatának ellátásához különleges együttműködést alakít ki az Európai Rendőrakadémiával (CEPOL) – amelyet a 2005/681/IB határozat hozott létre – annak érdekében, hogy megkönnyítse a nemzeti rendőrségi erők közötti együttműködést európai dimenziójú rendőrségi képzési tevékenységek szervezésével és koordinálásával.

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának növelésére. Ezek az ügynökségek meglehetősen hatékonyak, Európa biztonságának javulásához pedig csak a közöttük meglévő együttműködést szükséges elmélyíteni.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az Europol és a CEPOL tevékenység közötti kapcsolatok miatt a két ügynökség feladatköreinek integrálása és ésszerűsítése fokozná az operatív működés hatékonyságát, a képzési tevékenység relevanciáját, valamint az uniós rendőrségi együttműködésének eredményességét.

(6) Az Europol és a CEPOL tevékenységei közötti kapcsolatok miatt a két ügynökség közti szoros együttműködés fokozná az operatív működés hatékonyságát, a képzési tevékenység relevanciáját, valamint az uniós rendőrségi együttműködésének eredményességét. Ha a CEPOL áthelyezi a székhelyét, azt javasoljuk, hogy a székhelye az Europol közelében legyen.

Indokolás

A fúzió helyett széles körben inkább az Europol és a CEPOL közti szoros együttműködést tervezik. Ezért a megtakarítási célok elérése és a hatékonyság növelése érdekében a CEPOL székhelyét az Europol közelébe kell áthelyezni.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A 2009/371/IB és a 2005/681/IB határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni és e rendelettel kell helyettesíteni, amely alapul veszi mindkét határozat végrehajtásából levont tanulságokat. Az e rendelet által létrehozott Europol a két hatályon kívül helyezett határozat által létrehozott Europol és CEPOL helyébe lép, és átveszi azok feladatköreit.

(7) A 2009/371/IB határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni és e rendelettel kell helyettesíteni, amely alapul veszi a határozat végrehajtásából levont tanulságokat. Az e rendelet által létrehozott Europol a hatályon kívül helyezett határozat által létrehozott Europol helyébe lép, és átveszi annak feladatköreit.

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának növelésére. Ennélfogva elhagyható a CEPOL Ügynökségre történő hivatkozás.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48) Annak biztosítása érdekében, hogy az Europol teljes mértékben elszámoltatható és átlátható belső szervezet legyen, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke fényében előírásokat kell megállapítani a Europol tevékenységeinek Európai Parlament és nemzeti palamentek általi ellenőrzésére vonatkozóan, figyelembe véve annak szükségességét, hogy védjék az operatív információk bizalmasságát

(48) A parlamentek által a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség ellenőrzésében betöltött szerep, valamint a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament által a jogalkotási folyamatban őket megillető hatáskörök tiszteletben tartásával és gyakorlásával kapcsolatban ellátott politikai feladatkörök tiszteletben tartása érdekében szükséges, hogy az Europol teljes mértékben elszámoltatható és átlátható belső szervezet legyen. E célból az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikke fényében, valamint a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. sz. jegyzőkönyv II. címében meghatározott parlamentközi együttműködésre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, előírásokat kell megállapítani az Europol tevékenységeinek Európai Parlament és nemzeti parlamentek általi ellenőrzésére vonatkozóan, figyelembe véve annak szükségességét, hogy védjék az operatív információk bizalmasságát.

Indokolás

Az Europol tevékenységi körével kapcsolatos mélyebb és szorosabb parlamenti együttműködés érdekében a nemzeti parlamenteknek az Európai Parlamenttel együtt a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. sz. jegyzőkönyv II. címével összhangban konkrét eljárásokat kell meghatározniuk.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(48a) Az Europolnak az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek általi, összehangoltabb parlamenti felügyeletét a meglévő parlamentközi struktúrák keretében kell megvalósítani, amelyeket intenzívebb információcserével és a rendszeres közös találkozókra vonatkozó rendelkezésekkel fejlesztenek tovább.

Indokolás

Az Európai Unió parlamentjeinek házelnökei a fent említett 2011. április 4–5-i brüsszeli találkozójukon megvitatták az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) tevékenységeinek figyelemmel kísérésére irányuló ellenőrzés formáit, és megegyeztek azokat illetően.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(57) Az e rendelet által létrehozott Europol a 2009/371/IB határozat által létrehozott Europol és a 2005/681/IB határozat által létrehozott CEPOL helyébe lép, és azok jogutódja. Következésképpen valamennyi szerződésük – ideértve a munkaszerződéseket is – és minden felelősség és szerzett tulajdon tekintetében. A 2009/371/IB határozat alapján létrehozott Europol és a 2005/681/IB határozat alapján létrehozott CEPOL által kötött nemzetközi megállapodások hatályban maradnak, a CEPOL által kötött székhely-megállapodás kivételével.

(57) Az e rendelet által létrehozott Europol a 2009/371/IB határozat által létrehozott Europol helyébe lép, és annak jogutódja. Következésképpen valamennyi szerződésük – ideértve a munkaszerződéseket is – és minden felelősség és szerzett tulajdon tekintetében. A 2009/371/IB határozat alapján létrehozott Europol által kötött nemzetközi megállapodások hatályban maradnak.

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának növelésére. Ennélfogva elhagyható a CEPOL-ra történő hivatkozás.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(58) Ahhoz, hogy az képességei szerint továbbra is a lehető legjobban eleget tehessen a 2009/371/IB tanácsi határozat alapján létrehozott Europol és a 2005/681/IB határozat alapján létrehozott CEPOL feladatainak, átmeneti intézkedéseket kell meghatározni, különösen az igazgatótanács, az ügyvezető igazgató és az Europol-költségvetés egy részének képzésre történő elkülönítésére vonatkozóan, az e rendelet hatályba lépését követő három évre.

(58) Ahhoz, hogy az képességei szerint továbbra is a lehető legjobban eleget tehessen a 2009/371/IB tanácsi határozat alapján létrehozott Europol feladatainak, átmeneti intézkedéseket kell meghatározni, különösen az igazgatótanács, az ügyvezető igazgató és az Europol-költségvetés egy részének képzésre történő elkülönítésére vonatkozóan, az e rendelet hatályba lépését követő három évre.

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának növelésére. Ennélfogva elhagyható a CEPOL-ra történő hivatkozás.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A bűnüldözési Együttműködés és képzés európai ügynökségének létrehozása

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Ügynökségének létrehozása

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Létrejön A Bűnüldözési Együttműködés És Képzés Európai Ügynöksége (Europol) az Európai Unió bűnüldöző hatóságai közötti kölcsönös Együttműködés fejlesztése, fellépéseik megerősítése és támogatása, valamint átfogó európai képzési politika biztosítása céljából.

(1) Létrejön a Bűnüldözési Együttműködés Európai Ügynöksége (Europol) az Európai Unió bűnüldöző hatóságai közötti kölcsönös Együttműködés fejlesztése, fellépéseik megerősítése és támogatása.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az e rendelet által létrehozott Europol a 2009/371/IB határozat által létrehozott Europol és a 2005/681/IB határozat által létrehozott CEPOL helyébe lép, és azok jogutódja.

(2) Az e rendelet által létrehozott Europol a 2009/371/IB határozat által létrehozott Europol helyébe lép, és annak jogutódja.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Europol képzési tevékenységeket támogat, fejleszt, nyújt és koordinál a bűnüldözési szervek tagjai számára.

törölve

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

III fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

III. fejezet

törölve

A BŰNÜLDÖZÉSI SZERVEK TAGJAINAK KÉPZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK

 

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának növelésére. Ennélfogva elhagyható a képzéssel kapcsolatos feladatokra történő hivatkozás.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. cikk

törölve

Europol Akadémia

 

(1) Az Europolon belül az e rendelet szerint létrehozott Europol Akadémia elnevezésű osztály támogatja, fejleszti, végzi és koordinálja a bűnüldözési szervek tagjainak képzését, különösen a két vagy több tagállamot érintő súlyos bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem, a magas kockázatú közrendi és sportesemények irányítása, a nem katonai célú uniós missziója stratégiai tervezése és vezérlése, valamint a bűnüldözési vezetés és nyelvismeretek tekintetében, és különösen a célból, hogy:

 

a) tudatosítsa és megismertesse

 

i. a bűnüldözési együttműködés nemzetközi és uniós eszközeit;

 

ii. az uniós szerveket – különösen az Europolt, Eurojustot és a Frontexet –, működésüket és szerepüket;

 

iii. a bűnüldözési együttműködés jogi vonatkozásait és az információs csatornákhoz való hozzáférés gyakorlati tudnivalóit;

 

b) ösztönözze regionális és bilaterális együttműködés kialakítását a tagállamok között, valamint a tagállamok és harmadik országok között;

 

c) foglalkozzon olyan konkrét bűnügyi vagy rendőrségi témakörökkel, amelyekkel kapcsolatban az uniós szintű képzés hozzáadott értéket képviselhet;

 

d) közös tantervet dolgozzon ki a bűnüldözési szervek tagjai számára, hogy kiképezze őket az Unió polgári misszióiban való részvételre;

 

e) támogassa a tagállamok bilaterális bűnüldözési kapacitásépítő tevékenységeit harmadik országokban;

 

f) képezze az oktatókat képzőket, valamint támogassa jó tanulási gyakorlatok fejlesztését és cseréjét.

 

(2) Az Europol Akadémia tanulási eszközöket és módszertanokat fejleszt ki és frissít rendszeren, valamint az egész életen át tartó tanulás távlatában alkalmazza azokat a célból, hogy megerősítse a bűnüldözési szervek tagjainak készségeit. A minőség, koherencia, valamint a jövőbeni fellépések hatékonyságának megerősítése céljából az Europol Akadémia értékeli e fellépések eredményeit.

 

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának növelésére. Ennélfogva elhagyható a képzéssel kapcsolatos feladatokra történő hivatkozás.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. cikk

törölve

Az Europol Akadémia feladatai

 

(1) Az Europol Akadémia többéves stratégiai elemzéseket készít a képzési igényekről, valamint többéves tanulmányi programokat dolgoz.

 

(2) Az Europol Akadémia képzési tevékenységeket és tanulmányi programokat dolgoz ki és hajt végre, amelyek magukban foglalhatják az alábbiakat:

 

a) tanfolyamok, szemináriumok, konferenciák, internetalapú és e-tanulási tevékenységek;

 

b) közös tanterv a határokon átnyúló bűnözés jelenségeinek tudatosítása, valamint az azzal kapcsolatos hiányosságok kezelése és/vagy közös megközelítés elősegítése érdekében;

 

c) a releváns célcsoportoknak szükséges készségek összetettségi szintje vagy foka szerint kialakított fokozatos képzési modulok, amelyek középpontjában egy meghatározott földrajzi régió, a bűncselekmények konkrét tematikus területe vagy szakmai készségek konkrét köre áll;

 

d) bűnüldözési szervek tagjait érintő csere- vagy kirendelési programok a működésen alapuló képzési megközelítés összefüggésében.

 

(3) A harmadik országokban megvalósuló polgári missziókat és kapacitásfejlesztést támogató átfogó európai képzési program biztosítása érdekében az Europol Akadémia:

 

a) értékeli az már meglévő, Unióval kapcsolatos bűnüldözési képzésre vonatkozó szakpolitikák és kezdeményezések hatását;

 

b) képzést fejleszt és nyújt a tagállamokban működő bűnüldözési szervek tagjainak civil missziókban való részvételre történő felkészítése céljából, ideértve annak lehetőségét is, hogy megszerezzék a kapcsolódó nyelvtudást;

 

c) képzést fejleszt és nyújt a harmadik országokban – különösen a tagjelölt országokban – működő bűnüldözési szervek tagjai számára;

 

d) célhoz kötött uniós külső támogatási alapok igazgatása a célból, hogy támogassa harmadik országok kapacitásépítését a vonatkozó szakpolitikai területeken, az Unió meghatározott prioritásaival összhangban.

 

(4) Az Europol Akadémia előmozdítja a tagállamokban folyó bűnüldözéssel kapcsolatos képzés kölcsönös elismerését, valamint a kapcsolódó meglévő európai minőségi előírásokat.

 

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának növelésére. Ennélfogva elhagyható a képzéssel kapcsolatos feladatokra történő hivatkozás.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11. cikk

törölve

Képzéssel kapcsolatos kutatás

 

(1) Az Europol Akadémia hozzájárul az e fejezet által felölelt képzési tevékenységekkel kapcsolatos kutatás fejlesztéséhez.

 

(2) Az Europol Akadémia partnerséget mozdít elő és alakít ki uniós szervekkel, valamint állami és magán felsőoktatási intézményekkel, valamint szorosabb partnerségek kialakítását ösztönzi a tagállamok egyetemei és bűnüldözési képzéssel foglalkozó intézményei között.

 

Indokolás

Az Europolnak a CEPOL-lal való fúziója nem jó megoldás az Europol hatékonyságának növelésére. Ennélfogva elhagyható a képzéssel kapcsolatos feladatokra történő hivatkozás.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az ügyvezető igazgató beszámol az Európai Parlamentnek tevékenységeiről, amikor utóbbi erre kéri. A Tanács felszólíthatja az ügyvezető igazgatót, hogy számoljon be tevékenységeiről.

(3) Az ügyvezető igazgató felkérésre jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek feladatai ellátásáról, és az éves munkaprogram előkészítése, valamint az utólagos értékelés során rendelkezésre bocsátja az ezzel kapcsolatos összes lényeges információt. A Tanács felszólíthatja az ügyvezető igazgatót, hogy számoljon be tevékenységeiről.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

4 fejezet – 3 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. SZAKASZ

törölve

TUDOMÁNYOS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG

 

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

20. cikk

törölve

Tudományos képzési bizottság

 

(1) A tudományos képzési bizottság olyan független tanácsadó testület, amely az Europol képzéssel kapcsolatos munkájának tudományos minőségét garantálja és irányítja. E célból az ügyvezető igazgató korán bevonja a tudományos képzési bizottságot a 14. cikkben említett valamennyi dokumentum összeállításába, amennyiben azok a képzést érintik.

 

(2) A tudományos képzési bizottság az e rendelet III. fejezetében felölelt területeket érintő legmagasabb akadémiai vagy szakmai körök tizenegy képviselőjéből áll. Az igazgatótanács az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett, átlátható pályázati felhívással és kiválasztási eljárással jelöli ki a tagokat. Az igazgatótanács tagjai nem tagjai a tudományos képzési bizottságnak. A tudományos képzési bizottság tagjai független személyek. Semmilyen kormánytól vagy más szervtől sem kérhetnek vagy fogadhatnak el utasítást.

 

(3) Az Europol közzéteszi honlapján a tudományos képzési bizottság tagjainak listáját, és azt rendszeresen frissíti.

 

(4) A tudományos képzési bizottság tagjainak hivatali ideje öt évre szól. E hivatali idő nem hosszabbítható meg, és tagjai felmenthetők, amennyiben nem felelnek meg a függetlenség feltételeinek.

 

(5) A tudományos képzési bizottság öt éves hivatali időre megválasztja elnökét és alelnökét. Állásfoglalásait egyszerű többséggel fogadja el. A bizottságot az elnök évente egy-négy alkalommal hívja össze. Szükség esetén az elnök saját kezdeményezésére vagy a bizottság legalább négy tagjának kérésére rendkívüli üléseket hív össze.

 

(6) Az ügyvezető igazgatót, a képzésért felelős ügyvezetőigazgató-helyettest vagy képviselőiket szavazati joggal nem rendelkező megfigyelőként hívják meg az ülésekre.

 

(7) A tudományos képzési bizottságot egy, a bizottság által kijelölt vagy az ügyvezető igazgató által kinevezett titkár segíti, aki az Europol személyzetének tagja.

 

(8) A tudományos képzési bizottság különösen az alábbiakat látja el:

 

a) tanácsot ad az ügyvezető igazgatónak és a képzésért felelős ügyvezetőigazgató-helyettesnek az éves munkaprogram és egyéb stratégiai dokumentumok összeállításához, azok tudományos minőségének és a vonatkozó uniós ágazati politikákkal és prioritásokkal való koherenciájának biztosítása érdekében;

 

b) független véleményt és tanácsot nyújt az igazgatótanácsnak a hatáskörébe tartozó kérdésekben;

 

c) független véleményt és tanácsot nyújt a tanterv, az alkalmazott tanulási módszerek, tanulási lehetőségek minőségéről és a tudományos fejleményekről;

 

d) az igazgatótanács, az ügyvezető igazgató, vagy a képzésért felelős ügyvezetőigazgató-helyettes kérésére ellát minden egyéb olyan tanácsadási feladatot, ami fontos az Europol képzéssel kapcsolatos tevékenysége tudományos vonatkozásai szempontjából.

 

(9) A tudományos képzési bizottság éves költségvetését az Europol önálló költségvetési tételében különítik el.

 

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok, uniós szervek, harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek az információtovábbítás időpontjában általánosságban vagy konkrétan jelezhetik a hozzáférésre vonatkozó lehetséges korlátozások általános vagy konkrét feltételeit, többek között az adattörlés vagy –megsemmisítés tekintetében. Amikor az információtovábbítás után válik nyilvánvalóvá, hogy ilyen korlátozásra van szükség, erről tájékoztatják az Europolt. Az Europol köteles betartani e korlátozásokat.

(2) A tagállamok, uniós szervek, harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek az információtovábbítás időpontjában általánosságban vagy konkrétan jelezhetik a hozzáférésre vonatkozó lehetséges korlátozások általános vagy konkrét feltételeit, többek között az adattörlés vagy –megsemmisítés tekintetében. A korlátozások meghatározásakor a lehető legnagyobb mértékben tartózkodniuk kell attól, hogy a parlament általi ellenőrzésnek az e rendelet IX. fejezetében megállapított rendelkezésekkel összhangban történő gyakorlása során megakadályozzák az információknak az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek számára való elérhetővé tételét. Amikor az információtovábbítás után válik nyilvánvalóvá, hogy ilyen korlátozásra van szükség, erről tájékoztatják az Europolt. Az Europol köteles betartani e korlátozásokat.

Indokolás

A parlamenti ellenőrzés során rendelkezésre bocsátott dokumentumok esetében figyelembe kell venni azok bizalmas jellegét.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 1 és 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az igazgatótanács elnöke és az ügyvezető igazgató az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek kérésére megjelenik előttük az Europollal kapcsolatos kérdéseknek a diszkréciós és titoktartási kötelezettség figyelembevételével történő megvitatása céljából.

(1) Az igazgatótanács elnöke és az ügyvezető igazgató az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek kérésére – évente legalább két alkalommal – megjelenik előttük az Europol stratégiai dokumentumaival és/vagy értékelő jelentéseivel kapcsolatos kérdéseknek a diszkréciós és titoktartási kötelezettség figyelembevételével történő megvitatása céljából.

(2) Az Europol tevékenységeinek Európai Parlament általi – a nemzeti parlamentekkel együtt végzett – parlamenti ellenőrzése e rendelettel összhangban történik.

(2) Az Europol tevékenységeinek Európai Parlament általi – a nemzeti parlamentekkel együtt végzett – parlamenti ellenőrzése az úgy az Európai Parlament, mint a nemzeti parlamentek által meghozott határozatokkal összhangban történik.

 

(2a) Ezért az ellenőrzést egy parlamentközi testületnek kell gyakorolnia, amelyben az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek képviselői rendszeresen találkoznak, és amelynek a működési módozatairól az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közösen döntenek e rendelet hatálybalépése után legkésőbb 6 hónapon belül. Az ellenőrzést a meglévő parlamentközi struktúrák keretében kell megszervezni.

Indokolás

Az európai uniós házelnökök a fent említett 2011. április 4–5-i brüsszeli találkozójukon megvitatták az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) tevékenységeinek figyelemmel kísérésére irányuló ellenőrzés formáit, és megegyeztek azokat illetően. E parlamentközi testület működésének gyakorlati módozatairól az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek közösen kell dönteniük.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Europol tevékenységeinek az 53. cikkel összhangban történő parlamenti ellenőrzésének lehetővé tétele céljából az Európai Parlament és képviselői kérésre hozzáférhetnek az Europol által vagy azon keresztül feldolgozott EU-minősített adatokhoz és a nem minősített érzékeny adatokhoz.

(1) Az Europol tevékenységeinek az 53. cikkel összhangban történő parlamenti ellenőrzésének lehetővé tétele céljából az Európai Parlament és képviselői kérésre az adatszolgáltatóval folytatott konzultációt és a személyes adatok törlését követően hozzáférnek az Europol által vagy azon keresztül feldolgozott EU-minősített adatokhoz és a nem minősített érzékeny adatokhoz.

(2) Az EU-minősített adatokhoz és a nem minősített érzékeny adatokhoz való hozzáférésnek meg kell felelnie a 69. cikkben említettek szerinti alapelveknek és minimumszabályoknak. A részleteket az Europol és az Európai Parlament között létrejött munkamegállapodás szabályozza.

(2) Az EU-minősített adatokhoz és a nem minősített érzékeny adatokhoz való hozzáférésnek meg kell felelnie a bizalmas információk Európai Parlament általi kezelésére vonatkozó szabályokról szóló, 2013. április 15-i európai parlamenti elnökségi határozatban1 megállapított alapelveknek és minimumszabályoknak. A részleteket az Europol és az Európai Parlament között az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás II. melléklete alapján létrejött munkamegállapodás szabályozza.

 

_____________

 

1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé

Indokolás

Az Európai Parlament által megállapított, hatályos adatvédelmi szabályokat kell alkalmazni.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kinevezése előtt az igazgatótanács által kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az annak tagjai által feltett kérdésekre.

Kinevezése előtt az igazgatótanács által kiválasztott jelölt – felkérésre – nyilatkozatot tesz az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszol az annak tagjai által feltett kérdésekre.

Indokolás

Az ügyvezető igazgatóval kapcsolatos európai parlamenti ellenőrzést a más európai ügynökségekre (ENVI) vonatkozó új szabályokkal is megfelelően meg kell erősíteni.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ügyvezető igazgatót négy – köztük egy képzésért felelős – ügyvezetőigazgató-helyettes segíti. A képzésért felelő ügyvezetőigazgató-helyettes felelős az Europol Akadémia igazgatásáért és tevékenységeiért. A többiek feladatait az ügyvezető igazgató határozza meg.

(1) Az ügyvezető igazgatót három ügyvezetőigazgató-helyettes segíti. Az ügyvezetőigazgató-helyettesek feladatát az ügyvezető igazgató határozza meg.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

70 cikk – 1 és 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság [e rendelet alkalmazásának megkezdésétől] számított öt éven belül, majd azt követően ötévente értékelést rendel meg, hogy felmérje különösen az Europol és munkamódszereinek hatását, eredményességét és hatékonyságát. Az értékelés különösen azt vizsgálja meg, hogy kell-e esetleg módosítani az Europol célkitűzéseit, és milyen költségvetési vonzatai lennének egy ilyen módosításnak.

(1) A Bizottság [e rendelet alkalmazásának megkezdésétől] számított öt éven belül, majd azt követően ötévente értékelést rendel meg, hogy felmérje különösen az Europol és munkamódszereinek hatását, eredményességét és hatékonyságát, valamint az Europol tevékenységeinek az Európai Parlament által a nemzeti parlamentekkel együtt végzett ellenőrzésére szolgáló mechanizmusok működését. Az értékelés különösen azt vizsgálja meg, hogy kell-e esetleg módosítani az Europol célkitűzéseit, és milyen költségvetési vonzatai lennének egy ilyen módosításnak.

(2) A Bizottság az értékelő jelentést és a jelentéssel kapcsolatos következtetéseit továbbítja az Európai Parlamentnek, a nemzeti parlamenteknek, a Tanácsnak és az igazgatótanácsnak.

(2) A Bizottság az értékelő jelentést és a jelentéssel kapcsolatos következtetéseit, továbbá – adott esetben – az e rendelet módosítására irányuló javaslatot továbbítja az Európai Parlamentnek, a nemzeti parlamenteknek, a Tanácsnak és az igazgatótanácsnak.

Indokolás

Az értékelésre és felülvizsgálatra vonatkozó záradékot ki kell terjeszteni az Europol parlamenti ellenőrzésével kapcsolatos mechanizmusokra is.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az e rendelettel létrehozott Europol az általános jogutód valamennyi, a 2009/371/IB határozattal létrehozott Europol és a 2005/681/IB határozattal létrehozott CEPOL által kötött szerződés, az általuk vállalt felelősség, és a megszerzett ingatlanok tekintetében.

(1) Az e rendelettel létrehozott Europol az általános jogutód valamennyi, a 2009/371/IB határozattal létrehozott Europol által kötött szerződés, az általa vállalt felelősség, és a megszerzett ingatlanok tekintetében.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

75 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Hátralevő hivatali idejére a CEPOL 2005/681/IB határozat 11. cikkének (1) bekezdése alapján kinevezett igazgatóját jelölik ki az Europol képzésért felelős ügyvezetőigazgató-helyettes feladatainak ellátására. Szerződése egyéb feltételei változatlanok maradnak. Amennyiben a hivatali idő [e rendelet hatályba lépésének napja] után, de [e rendelet alkalmazása megkezdésének napja] előtt jár le, hivatali idejét az e rendelet alkalmazásának időpontjától számított egy évig automatikusan meg kell hosszabbítani.

törölve

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet a 2009/371/IB és 2005/681/IB határozatok helyébe lép, és hatályon kívül helyezi azokat.

E rendelet a 2009/371/IB határozat helyébe lép, és hatályon kívül helyezi azt.

A hatályon kívül helyezett határozatokra való hivatkozásokat az erre a rendeletre történő hivatkozásokként kell értelmezni.

A hatályon kívül helyezett határozatra való hivatkozásokat az erre a rendeletre történő hivatkozásokként kell értelmezni.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

78 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 2009/371/IB határozatot és a 2005/681/IB határozatot végrehajtó összes jogalkotási intézkedést e rendelet hatályba lépésének napjától kezdődően hatályon kívül kell helyezni.

(1) A 2009/371/IB határozatot végrehajtó összes jogalkotási intézkedést e rendelet hatályba lépésének napjától kezdődően hatályon kívül kell helyezni.

(2) Az Európai Rendőrségi Hivatalt (Europol) létrehozó 2009/371/IB határozatot és a CEPOLT létrehozó 2005/681/IB határozatot végrehajtó valamennyi nem jogalkotási intézkedés hatályban marad [e rendelet alkalmazásának megkezdődése] után, kivéve, ha az Europol igazgatótanácsa e rendelet végrehajtása során másként határoz.

(2) Az Európai Rendőrségi Hivatalt (Europol) létrehozó 2009/371/IB határozatot végrehajtó valamennyi nem jogalkotási intézkedés hatályban marad [e rendelet alkalmazásának megkezdődése] után, kivéve, ha az Europol igazgatótanácsa e rendelet végrehajtása során másként határoz.

ELJÁRÁS

Cím

A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol), valamint a 2009/371/IB és a 2005/681/IB határozat hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

21.5.2013

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Alexandra Thein

27.5.2013

Vizsgálat a bizottságban

17.6.2013

8.7.2013

16.9.2013

 

Az elfogadás dátuma

14.10.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Elmar Brok, David Campbell Bannerman, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Marietta Giannakou, Alain Lamassoure, Andrej Plenković, Alexandra Thein

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Edward McMillan-Scott, Elisabeth Morin-Chartier, Michèle Striffler, Catherine Trautmann


ELJÁRÁS

Cím

A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol), valamint a 2009/371/IB és a 2005/681/IB határozat hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

27.3.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

21.5.2013

CONT

21.5.2013

EMPL

21.5.2013

JURI

21.5.2013

 

AFCO

21.5.2013

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

EMPL

17.4.2013

JURI

15.4.2013

 

 

Előadók)

       A kijelölés dátuma

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.11.2012

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

7.5.2013

8.7.2013

14.11.2013

30.1.2014

Az elfogadás dátuma

30.1.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

2

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Svetoslav Hristov Malinov, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Joanna Senyszyn

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Amelia Andersdotter, Pablo Arias Echeverría, Zuzana Brzobohatá, Erik Bánki, Santiago Fisas Ayxela, Jens Geier, María Irigoyen Pérez, Edvard Kožušník, Evelyn Regner, Czesław Adam Siekierski, Bart Staes, Tadeusz Zwiefka

Benyújtás dátuma

7.2.2014

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat