Procedură : 2013/0091(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0096/2014

Texte depuse :

A7-0096/2014

Dezbateri :

PV 24/02/2014 - 20
CRE 24/02/2014 - 20

Voturi :

PV 25/02/2014 - 5.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0121

RAPORT     ***I
PDF 1936kWORD 1264k
7.2.2014
PE 513.116v01-00 A7-0096/2014

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI ale Consiliului

(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

AMENDAMENTE
EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru control bugetar
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituționale
 PROCEDURĂ

EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXTUL PROPUNERII

Oficiul European de Poliție (Europol) a fost instituit inițial, la 26 iulie 1995, printr-o convenție, singurul instrument disponibil în momentul creării sale în temeiul Tratatului de la Maastricht, care, pentru a intra în vigoare, a trebuit să fie ratificată de toate statele membre. Acest lucru presupunea că orice modificare a convenției privind Europol trebuia să facă obiectul unui protocol, care trebuia prezentat parlamentelor naționale pentru ratificare.

În scopul îmbunătățirii funcționării Europol, au fost ratificate trei protocoale în perioada 2000-2003. Acestea au intrat în vigoare între 29 martie și 18 aprilie 2007. Procedura a fost deosebit de lungă și de complexă. Acest fapt demonstrează cât de greu, sau aproape imposibil, era să se adapteze în mod rapid cadrul global al Europol pentru a face față unor situații urgente, care presupuneau atribuirea unor noi competențe.

Europol avea nevoie să fie reglementat de un instrument juridic mai eficient, care să îi permită să dispună de o mai bună capacitate de reacție pentru a lupta împotriva criminalității, din ce în ce mai globalizată. Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, Oficiul European de Poliție a fost restructurat ca Agenție Europeană, dotată cu un buget și cu personal comunitar. Astfel, la 6 aprilie 2009, Consiliul a adoptat decizia prin care s-a creat Oficiul European de Poliție și a fost abrogată Convenția Europol anterioară.

Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009 a adus cu sine recunoașterea competenței de codecizie a Parlamentului European. Articolul 88 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că Parlamentul European și Consiliul stabilesc, prin intermediul unui regulament adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară, structura, modul de funcționare și competențele Europol.

Misiunea Europol, astfel cum este stabilită la articolul 88 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este: de a susține și consolida acțiunea autorităților polițienești și a altor servicii de aplicare a legii din statele membre, precum și cooperarea acestora pentru prevenirea și combaterea criminalității grave care afectează două sau mai multe state membre, a terorismului și a formelor de criminalitate ce aduc atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a Uniunii”. Europol facilitează schimbul de informații între autoritățile de aplicare a legii din statele membre și furnizează analize privind criminalitatea pentru a ajuta forțele naționale de poliție în efectuarea de anchete transfrontaliere.

În „Programul de la Stockholm – O Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora”, Consiliul European invită Europol să evolueze și să devină „un centru pentru schimbul de informații între autoritățile care asigură respectarea aplicării legii din statele membre, un furnizor de servicii și o platformă pentru serviciile de respectare a aplicării legii”. Adoptarea acestui regulament va permite Programului de la Stockholm să își îndeplinească unul din obiectivele și prioritățile sale.

Trebuie avut în vedere că:

- opiniile exprimate în mod repetat de către majoritatea grupurilor politice reprezentate în Parlamentul European;

- comunicările orale prezentate în cadrul ședințelor Parlamentului și comunicările scrise ale președinților Consiliilor de administrație ale Cepol și Europol;

- opiniile exprimate de directorii Europol și Cepol în cadrul ședințelor parlamentare;

- poziția majorității statelor membre exprimată în cadrul Consiliului JAI din 7 iunie 2013

au fost toate împotriva fuziunii dintre Europol și Cepol.

Raportorul, care împărtășește opiniile menționate, consideră că Regulamentul privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI ar trebui să se refere în mod exclusiv la Oficiul European de Poliție Europol și, din acest motiv, ar trebui să abroge doar Decizia 2009/371/JAI.

În decursul ultimului deceniu, UE s-a confruntat cu o creștere a criminalității grave și organizate, precum și cu o diversificare a formelor sub care se prezintă aceasta. În evaluarea realizată de Europol în 2013 cu privire la amenințarea pe care o reprezintă criminalitatea gravă și organizată în UE (SOCTA 2013), se constată că „criminalitatea gravă și organizată constituie un fenomen din ce în ce mai dinamic și complex și rămâne o amenințare semnificativă la adresa securității și prosperității UE”. Acest studiu indică, de asemenea, faptul că „efectele globalizării la nivelul societății și al întreprinderilor au contribuit, de asemenea, la apariția unor forme noi și importante ale activității infracționale, în cadrul cărora rețelele infracționale profită de lacunele legislative, de internet și de condițiile asociate crizei economice pentru a obține, cu riscuri scăzute, beneficii ilicite”. Internetul este utilizat ca instrument pentru organizarea și săvârșirea de infracțiuni, servind drept mijloc de comunicare, piață, loc de recrutare și furnizor de acces la servicii financiare. În plus, acesta facilitează noile forme de criminalitate informatică, fraudarea cardurilor de plată, precum și difuzarea de materiale pedopornografice.

În ceea ce privește schimbarea modului de operare a criminalității organizate în Uniunea Europeană, trebuie menționat în special faptul că, în prezent, scopul grupurilor de criminalitate organizată este de a-și maximiza câștigurile, motiv pentru care comit numeroase infracțiuni precum traficul de persoane, traficul de droguri ilicite și de arme de foc, infracțiuni financiare, cum ar fi corupția, frauda și spălarea de bani, precum și criminalitatea informatică. Toate aceste infracțiuni nu numai că reprezintă o amenințare la adresa siguranței personale și economice a cetățenilor europeni, ci și generează ample profituri ilegale, care consolidează puterea rețelelor infracționale și lipsesc autoritățile publice de veniturile atât de necesare. Terorismul rămâne o amenințare majoră la adresa securității UE, societățile europene fiind în continuare vulnerabile la atacuri teroriste.

Printre principalele preocupări ale cetățenilor europeni se află, pe locul cinci, infracționalitatea. Aceștia se consideră, de asemenea, amenințați de criminalitatea informatică, care este în creștere rapidă și poate eroda încrederea în serviciile propuse pe internet, provocând astfel prejudicii importante economiei Uniunii Europene. Din acest motiv, la 11 ianuarie 2013, a început să funcționeze, sub tutela Oficiului European de Poliție, Centrul European de Combatere a Criminalității Informatice (EC 3), care este un instrument de coordonare pe teren a luptei împotriva criminalității informatice.

Având în vedere toate motivele citate mai sus, este necesar să existe un Oficiu European de Poliție eficient în ceea ce privește cooperarea și schimbul de informații.

2. ELEMENTELE JURIDICE ALE PROPUNERII

Temeiul juridic al propunerii îl constituie articolul 88 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

3. OBIECTIVE ȘI CONȚINUT

Propunerea definește în mod clar domeniul de acțiune al Europol, funcțiile acestuia și modul în care trebuie să se desfășoare cooperarea cu statele membre. Ea stabilește, de asemenea, următoarele obiective:

1. alinierea Europol la cerințele Tratatului de la Lisabona prin stabilirea cadrului legislativ al Europol în regulament și prin introducerea unui mecanism de control al activităților Europol de către Parlamentul European, împreună cu parlamentele naționale.

2. îmbunătățirea guvernanței Europol, prin creșterea eficienței sale;

3. dotarea Europol cu o arhitectură mai solidă de protecție a datelor cu caracter personal, atribuind Autorității Europene pentru Protecția Datelor competența de a supraveghea, în mod complet independent, prelucrarea de către Europol a datelor cu caracter personal.

4. intensificarea schimbului de informații.

Regulamentul îndeplinește obiectivele în modul următor:

3.1. Adaptarea Europol la Tratatul de la Lisabona și controlul parlamentar

Regulamentul asigură că activitățile Europol fac obiectul unui control exercitat de către reprezentanții aleși în mod democratic ai cetățenilor UE. Normele propuse sunt conforme cu dispozițiile Comunicării din 2010 a Comisiei privind procedurile de control al activităților Europol de către Parlamentul European, împreună cu parlamentele naționale.

Acest control parlamentar este inclus în special la articolul 53 din prezentul regulament, dar se fac referiri la acesta pe parcursul întregului text.

Controlul activităților Europol de către Parlamentul European și parlamentele naționale este realizat prin intermediul unui Grup de control parlamentar, cu o structură mică și specializată, format din comisia competentă a Parlamentului European (LIBE) și un reprezentant al Comisiei pentru afaceri interne, sau al unei comisii analoage, a parlamentelor naționale ale statelor membre. Acest Grup de control se va întruni la sediul Parlamentului European, va fi convocat de către președintele comisiei competente a Parlamentului European (LIBE) și va fi coprezidat de președintele comisiei LIBE și reprezentantul parlamentului național al statului membru care deține președinția turnantă a Consiliului.

În cadrul acestui Grup de control parlamentar se va prezenta și se va discuta:

– raportul anual de activitate consolidat privind activitățile Europol,

– programul anual și multianual de lucru și

– raportul anual al Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind activitățile de supraveghere a Europol.

În plus, acest grup va putea invita candidatul selectat pentru funcția de director executiv al Europol să facă o declarație și să facă o prezentare cu privire la exercitarea atribuțiilor sale.

La articolul 53, menționat mai sus, se menționează că președintele Consiliului de administrație și directorul executiv se prezintă în fața Grupului de control parlamentar, la cererea acestuia, pentru a discuta aspecte care se referă la Europol. De asemenea, atât Parlamentul European, cât și parlamentele naționale vor primi spre informare evaluări privind amenințările, analize strategice și rapoarte generale asupra situației referitoare la obiectivul Europol, precum și rezultatele studiilor și ale evaluărilor comandate de Europol.

Nu trebuie uitat nici faptul că Parlamentul European trebuie să își îndeplinească funcția de autoritate bugetară. În special, acesta primește situația estimărilor și raportul privind gestiunea bugetară și financiară, care îi sunt prezentate la sediul său, și acordă descărcarea de gestiune directorului executiv în ceea ce privește executarea bugetului.

3.2. O guvernanță îmbunătățită

Regulamentul îmbunătățește guvernanța Europol, prin urmărirea obiectivului de creștere a eficienței, prin raționalizarea procedurilor, în special în ceea ce privește Consiliul de administrație și directorul executiv. În plus, pentru a asigura buna desfășurare a activităților Consiliului de administrație, Comisia și statele membre sunt reprezentate fiecare cu câte un membru în cadrul acestuia.

Având în vedere eficiența și eficacitatea operativă pe care le-au demonstrat mai mulți ani de experiență, membrii Consiliului de administrație vor continua să fie șefii forțelor de poliție ale statelor membre sau persoane numite de fiecare stat membru pe baza experienței lor în gestionarea forțelor de poliție și a cunoștințelor privind cooperarea în domeniul polițienesc. Membrii Consiliului de administrație vor avea posibilitatea de a numi ei înșiși membrii supleanți, care vor acționa ca membri titulari în absența acestora din urmă. Printre atribuțiile Consiliului de administrație se numără adoptarea anuală a programului de lucru pentru anul următor, a programului de lucru multianual, a bugetului anual al Europol, a raportului anual de activitate consolidat și a normelor financiare aplicabile Europol. Consiliul de administrație va fi, de asemenea, responsabil de numirea directorului executiv pe baza unei liste cu cel puțin trei candidați, propusă de un comitet format din reprezentantul Comisiei în Consiliul de administrație și doi alți membri ai acestuia.

Consiliul de administrație își va adopta deciziile cu majoritate simplă, cu excepția unor cazuri excepționale, dispunând astfel de o mai mare flexibilitate și operativitate.

În vederea asigurării unei funcționări cotidiene eficiente a Europol, directorul executiv este reprezentantul legal și administratorul acestuia. Directorul executiv este complet independent în îndeplinirea îndatoririlor sale și se asigură că Europol îndeplinește sarcinile prevăzute în prezentul regulament. În special, directorul executiv ar trebui să răspundă de elaborarea documentelor bugetare și de planificare înaintate Consiliului de administrație în vederea adoptării unei decizii, precum și de punerea în aplicare a programelor anuale și multianuale de lucru ale Europol și a altor documente de planificare.

Regulamentul stabilește faptul că unitatea națională a Europol este un garant și un apărător al intereselor naționale în Europol. Regulamentul menține unitatea națională ca punct de legătură între Europol și autoritățile competente, ceea ce îi asigură un rol centralizator și, în același timp, de coordonator al tuturor activităților de cooperare ale statelor membre cu și prin intermediul Europol, asigurându-se astfel un răspuns unitar al statului membru la cerințele Europol.

3.3. O arhitectură mai solidă în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal

Se consolidează regimul în materie de protecție a datelor aplicabil activităților Europol.

•          Se menționează rolul Autorității Europene pentru Protecția Datelor, care acționează în deplină independență. Aceasta deține competențe importante, precum primirea și examinarea plângerilor, monitorizarea și garantarea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului regulament, consilierea Europol cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, păstrarea unui registru al operațiunilor și efectuarea unui control prealabil al prelucrărilor de date cu privire la care a fost notificată.

•          prelucrarea datelor cu caracter personal privind victimele, martorii, alte persoane decât suspecții și minorii este interzisă, cu excepția cazului în care este strict necesară. Această limitare se aplică, de asemenea, datelor care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, religia sau convingerile personale, apartenența sindicală și datelor privind sănătatea sau viața sexuală (date sensibile cu caracter personal). În plus, datele sensibile cu caracter personal pot fi prelucrate doar atunci când completează alte date cu caracter personal prelucrate deja de Europol.

•          accesul statelor membre la datele cu caracter personal deținute de Europol și referitoare la analize operaționale devine indirect pe baza unui sistem de tip răspuns pozitiv/negativ („hit/no hit”): o comparare automată generează un răspuns pozitiv anonim („hit”), dacă datele deținute de statul membru solicitant corespund datelor deținute de Europol. Datele aferente, cu caracter personal sau legate de cazul instrumentat, sunt furnizate numai ca răspuns la o cerere ulterioară, distinctă.

•          pentru creșterea transparenței, dreptul de acces al persoanelor fizice la datele cu caracter personal deținute de Europol este consolidat. Informațiile pe care Europol trebuie să le furnizeze persoanei fizice care solicită acces la datele proprii sunt enumerate în regulament;

•          Propunerea stabilește norme clare privind repartizarea răspunderii în materie de protecție a datelor; în special, aceasta prevede că Europol are responsabilitatea de a analiza periodic dacă este necesar ca datele cu caracter personal să fie stocate în continuare.

•          obligația de înregistrare și documentare este extinsă de la simplul acces la o gamă mai largă de activități de prelucrare a datelor: colectare, alterare, accesare, divulgare, combinare și ștergere. Pentru a asigura un mai bun control asupra utilizării datelor și informații mai clare cu privire la cine le prelucrează, regulamentul interzice modificarea registrelor;

•          În măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale, Europol poate prelucra date cu caracter personal care provin de la părți private. Europol poate, de asemenea, să primească aceste date direct de la persoane fizice dacă legislația națională aplicabilă părții private permite transferul direct al acestor date autorităților care asigură respectarea aplicării legii. În acest caz, Europol transmite imediat toate informațiile, în special datele cu caracter personal, unităților naționale în cauză.

•          orice persoană fizică poate solicita despăgubiri din partea Europol pentru prelucrarea ilegală a datelor sau pentru o acțiune incompatibilă cu dispozițiile prezentului regulament. Într-un astfel de caz, Europol și statul membru în care s-a produs prejudiciul sunt răspunzători în solidar (Europol în temeiul articolului 340 din tratat, iar statul membru în baza dreptului său național);

•          cu toate acestea, autoritățile naționale de protecție a datelor sunt în continuare competente în ceea ce privește supravegherea introducerii, extragerii și oricărei comunicări de date cu caracter personal efectuate de statul membru în cauză către Europol. De asemenea, acestora le revine continuare responsabilitatea de a analiza dacă o astfel de înregistrare, extragere sau comunicare încalcă drepturile persoanei vizate;

•          regulamentul introduce elemente de „supraveghere comună” în ceea ce privește datele transferate către Europol și prelucrate de acesta. În aspecte specifice care necesită implicare la nivel național și pentru a asigura aplicarea coerentă a prezentului regulament în întreaga Uniune Europeană, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile naționale de supraveghere, fiecare acționând în limita competențelor sale, ar trebui să coopereze.

3.4. Intensificarea schimbului de informații

Regulamentul vizează creșterea volumului de informații furnizate de statele membre către Europol. Aceasta se realizează prin întărirea obligației statelor membre de a furniza date relevante către Europol. În acest scop, unitatea națională este utilizată ca punct de legătură cu Europol.

Grație sistemului de schimb de informații stabilit de regulament, sunt asigurate standarde ridicate în materie de protecție și securitate a datelor prin intermediul garanțiilor procedurale care se aplică fiecărui tip specific de informații. Regulamentul stabilește în detaliu scopurile în care sunt prelucrate datele (verificare încrucișată, analize strategice sau analize cu caracter general de alt tip, analize operaționale în cazuri specifice), sursele de informații și cine poate avea acces la date. Acesta menționează, de asemenea, categoriile de date personale și de persoane vizate ale căror date pot fi colectate pentru fiecare activitate specifică de prelucrare de informații și garantează, de asemenea, un nivel înalt de protecție datorită competențelor pe care regulamentul le acordă Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

4. EVALUAREA IMPACTULUI

Evaluarea impactului cu privire la Europol s-a bazat pe două obiective de politică: creșterea volumului informațiilor pe care statele membre le furnizează Europol și stabilirea unui mediu de prelucrare a datelor care să permită Europol să acorde pe deplin asistență statelor membre în prevenirea și combaterea criminalității grave și a terorismului. În ceea ce privește primul obiectiv, au fost evaluate două opțiuni de politică: i) clarificarea obligației juridice a statelor membre de a furniza date Europol, prevăzându-se măsuri de stimulare și un mecanism de raportare privind rezultatele obținute de fiecare stat membru și (ii) autorizarea accesului Europol la bazele naționale de date relevante în materie de aplicare a legii pe baza unor căutări de tip răspuns pozitiv/negativ („hit/no hit”). În ceea ce privește obiectivul de politică privind mediul de prelucrare a datelor, au fost evaluate două opțiuni de politică: i) unificarea celor două fișiere de lucru pentru analiză existente și (ii) un nou mediu de prelucrare care să instituie garanții procedurale în scopul punerii în aplicare a principiilor de protecție a datelor, cu un accent special pe luarea în considerare a vieții private începând cu momentul conceperii („privacy by design”).

Conform metodologiei consacrate a Comisiei, fiecare opțiune de politică a fost evaluată, cu ajutorul unui grup de coordonare între servicii, din punct de vedere al impactului său asupra securității și al consecințelor în materie de drepturi fundamentale.

Conform evaluării, punerea în aplicare a acesteia va avea ca rezultat creșterea eficacității Europol ca agenție care acordă un sprijin cuprinzător personalului responsabil cu aplicarea legii în Uniunea Europeană.

5. IMPLICAȚIILE BUGETARE

Numărul final de posturi și bugetul total depind de rezultatul unei analize interne a Comisiei privind resursele de care au nevoie agențiile descentralizate în perioada 2014-2020 și de negocierile privind cadrul financiar multianual, luând în considerare, în special, o evaluare a „nevoilor reale” în contextul actual, caracterizat de cereri concurente pentru resurse bugetare foarte limitate, și având în vedere obligația de reducere cu 5 % a personalului agențiilor.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (12.7.2013)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI

(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

Raportoare pentru aviz: Jutta Haug

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a propus un nou regulament privind Europol și abrogarea deciziilor Consiliului de înființare a Oficiului European de Poliție (Europol) și Colegiul European de Poliție (CEPOL). Drept urmare, funcțiile CEPOL vor fi integrate în Europol, iar toate operațiunile vor fi concentrate la sediul existent al Europol de la Haga.

Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii, sub noua sa denumire, ar cuprinde, astfel, toate sarcinile existente ale celor două agenții pentru a sprijini cooperarea în materie de aplicare a legislației UE, schimbul de informații și formarea.

Propunerea concordă cu abordarea comună privind agențiile descentralizate ale UE, adoptată de Parlament, Consiliu și Comisie în iulie 2012, care declara că „ar trebui să fie luată în considerare fuzionarea agențiilor în cazul în care sarcinile lor se suprapun, în cazul în care pot fi avute în vedere sinergii sau în cazul în care agențiile ar fi mai eficiente dacă ar face parte dintr-o structură mai mare”. Chiar dacă sarcinile principale ale ambelor agenții nu se suprapun în mod direct, există un argument puternic în favoarea unei fuziuni. Combinarea cunoștințelor operaționale ale Europol cu experiența în domeniul formării și instruirii a CEPOL va crea efecte colaterale și sinergii directe și indirecte în cadrul unei structuri comune. Cu 43 angajați și un buget de 8,4 milioane de euro pentru CEPOL este, în plus, evident că creșterea eficienței va fi posibilă într-o structură mai mare, cum ar fi Europol, cu 592 de angajați și un buget de 82,5 milioane de euro, în special în ce privește sarcinile cu caracter strict administrativ. Acest lucru va elibera, apoi, resurse pentru principalele sarcini operaționale.

Agențiile trebuie să respecte reglementările specifice, cum ar fi Regulamentul financiar al UE, normele sale de aplicare, Regulamentul financiar cadru aplicabil agențiilor descentralizate, precum și Statutul funcționarilor UE. În special agențiile mici se confruntă cu dificultăți în respectarea acestor reglementări și se confruntă, de asemenea, cu problema pe care o reprezintă un număr disproporționat de mare de funcții administrative, comparativ cu posturile care se ocupă cu sarcinile reale ale agențiilor astfel cum sunt definite în mandatul lor.

Raportorul sprijină, prin urmare, fuziunea dintre Europol și CEPOL, având în vedere, de asemenea, situația bugetară dificilă din anii următori. Ea este, totuși, conștientă de preocupările exprimate cu privire la rolul pe termen lung al formării în cadrul noii structuri a Europol. Prin urmare, se propune crearea unor linii bugetare consacrate atât pentru cooperarea polițienească, cât și pentru formare, permițând, astfel, autorității bugetare să decidă cu privire la cuantumul total consacrat activităților de formare în cadrul cheltuielilor operaționale.

În cazul în care procedura legislativă nu se va finaliza cu fuziunea Europol cu CEPOL, raportorul sprijină, totuși, mutarea CEPOL la sediul Europol din Haga, având în vedere închiderea deja anunțată a site-ului de la Bramshill de către guvernul Regatului Unit. Având în vedere că punerea în aplicare a Programului european de formare în materie de aplicare a legii de către CEPOL ar necesita resurse suplimentare, faptul că ambele agenții ar fi situate în același loc ar putea duce, în cele din urmă, cel puțin la realizarea unor economii și ar crea cu siguranță efecte colaterale prin intensificarea contactelor dintre personalul operațional și cel afectat formării.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1a. subliniază că, în cazul extinderii mandatului Europol, ar trebui să se aplice punctul 47 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară1; subliniază că orice decizie a autorității legislative în favoarea unei astfel de extinderi nu va aduce atingere deciziilor autorității bugetare în cadrul procedurii bugetare anuale;

 

________________

 

1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1

Amendamentul  2

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1b. solicită Comisiei să prezinte o declarație financiară care să țină seama pe deplin de rezultatul acordului legislativ dintre Parlamentul European și Consiliu, pentru a se îndeplini cerințele în materie de buget și personal ale Europol și, eventual, ale serviciilor Comisiei;

Amendamentul  3

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 c (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1c. reamintește statului-gazdă Declarația comună a Parlamentului European, Consiliului UE și Comisiei Europene cu privire la agențiile descentralizate, precum și anexa la aceasta, semnată la 19 iulie 2012, în special punctele 8 și 9 din Declarația comună;

Amendamentul  4

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 d (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1d. pentru a permite autorității bugetare să stabilească separat creditele pentru aplicarea legii și, respectiv, cele pentru formare, atrage atenția asupra faptului că trebuie prevăzute linii bugetare consacrate ambelor sarcini, indiferent de rezultatul acordului legislativ dintre Parlamentul European și Consiliu;

Amendamentul  5

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 e (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1e. solicită Comisiei să oglindească, în fișa sa financiară, noile sarcini atribuite Europol, îndeosebi Centrul European de Combatere a Criminalității Informatice (EC3), în concordanță cu punctul 42 din Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului UE și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate din 19 iulie 20121;

 

_____________

 

1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11450.en12.pdf

Amendamentul  6

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 f (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1f. subliniază că costurile de înființare nu trebuie să depășească economiile preconizate a fi obținute grație unei posibile fuziuni;

Justificare

A se consulta Studiul privind modificarea Deciziei Consiliului 2005/681/JAI de instituire a CEPOL din 24 aprilie 2012 (p. 116).

Amendamentul  7

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 g (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1g. subliniază faptul că punerea în comun între agenții a funcțiilor administrative interne ar putea constitui o opțiune plauzibilă pentru realizarea de economii; subliniază, totuși, că sarcinile principale ale agențiilor, cum ar fi formarea sau sarcinile operaționale, nu ar trebui să fie afectate de această punere în comun;

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) pentru a permite autorității bugetare să stabilească separat creditele pentru aplicarea legii și formare există linii bugetare consacrate pentru ambele sarcini.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Cheltuielile Europol includ remunerarea personalului, cheltuielile administrative și de infrastructură, precum și cheltuieli de funcționare.

(5) Cheltuielile Europol includ remunerarea personalului, cheltuielile administrative și de infrastructură, precum și cheltuieli de funcționare. Cheltuielile operaționale aferente activităților legate de Programul de formare în domeniul aplicării legii întreprinse în temeiul prezentului regulament se tratează separat și fac obiectul unor raportări bugetare separate.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru fiecare dintre cele trei exerciții bugetare care urmează intrării în vigoare a prezentului regulament, cel puțin 8 milioane EUR din cheltuielile operaționale ale Europol sunt rezervate pentru formare, astfel cum se prevede în capitolul III.

(1) Pentru fiecare dintre cele trei exerciții bugetare care urmează intrării în vigoare a prezentului regulament, cel puțin 8 milioane de EUR din cheltuielile operaționale ale Europol sunt rezervate pentru formare, astfel cum se prevede în capitolul III și în concordanță cu prevederile articolului 59 alineatul (5).

PROCEDURĂ

Titlu

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare și Formare privind Aplicarea Legii (Europol) și abrogarea Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI

Referințe

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

21.5.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Jutta Haug

15.4.2013

Data adoptării

11.7.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Paul Rübig, Catherine Trautmann

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Zdravka Bušić


AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (8.10.2013)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI

(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

Raportoare pentru aviz: Inés Ayala Sender

AMENDAMENTE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Consiliului de administrație ar trebui să i se acorde competențele necesare, în special cu privire la stabilirea bugetului, verificarea executării acestuia, adoptarea normelor financiare și a documentelor de planificare corespunzătoare, instituirea unor proceduri de lucru transparente pentru luarea deciziilor de către directorul executiv al Europol și adoptarea raportului anual de activitate. Acesta ar trebui să exercite competențele de autoritate împuternicită să facă numiri în ceea ce privește personalul agenției, inclusiv directorul executiv. Pentru raționalizarea procesului de luare a deciziilor și pentru consolidarea supravegherii gestionării administrative și bugetare, Consiliul de administrație ar trebui să aibă, de asemenea, dreptul de a institui un comitet executiv.

(17) Consiliului de administrație ar trebui să i se acorde competențele necesare, în special cu privire la stabilirea bugetului, verificarea executării acestuia, adoptarea normelor financiare și a documentelor de planificare corespunzătoare, adoptarea de măsuri pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și combaterea fraudei, precum și adoptarea de norme pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, instituirea unor proceduri de lucru transparente pentru luarea deciziilor de către directorul executiv al Europol și adoptarea raportului anual de activitate. Acesta ar trebui să exercite competențele de autoritate împuternicită să facă numiri în ceea ce privește personalul agenției, inclusiv directorul executiv. Pentru raționalizarea procesului de luare a deciziilor și pentru consolidarea supravegherii gestionării administrative și bugetare, Consiliul de administrație ar trebui să aibă, de asemenea, dreptul de a institui un comitet executiv.

Justificare

Având în vedere redundanța dintre sarcinile efectuate de comitetul executiv și cele deja asumate de Consiliul de administrație, raportoarea consideră că comitetul executiv nu este necesar.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) În vederea consolidării cooperării operaționale între agenții și, în special, în vederea stabilirii de legături între datele aflate deja în posesia diferitelor agenții, Europol ar trebui să acorde Eurojust și Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) dreptul de a avea acces la datele pe care le deține și de a efectua căutări în acestea.

(23) În vederea consolidării cooperării operaționale între agenții, Europol ar trebui să convină cu Eurojust și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) cu privire la acordurile de cooperare în limitele mandatelor acestora, dacă este cazul.

Justificare

A se vedea articolele 13 și 8 din Regulamentul OLAF.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Academia Europol transmite comisiilor competente ale Parlamentului European un raport anual privind activitățile și realizările sale, inclusiv o prezentare generală a conturilor anuale.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Mandatul membrilor titulari și cel al membrilor supleanți este de patru ani. Mandatul respectiv poate fi reînnoit. La expirarea mandatului sau în caz de demisie, membrii rămân în funcție până la reînnoirea mandatului sau până la înlocuirea lor.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

Alinierea formulării din propunere cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului UE și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate. (A se vedea punctul 10)

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) La începutul mandatului, fiecare membru al Consiliului de administrație depune o declarație de interese.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o) asigură luarea măsurilor adecvate în urma concluziilor și a recomandărilor rezultate din rapoarte și evaluări de audit interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);

(o) asigură luarea măsurilor adecvate în urma concluziilor și a recomandărilor rezultate din rapoartele de audit interne sau externe ale Curții de Conturi Europene și a celor întocmite în urma investigațiilor efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și transmite Parlamentului European și Consiliului toate informațiile pertinente pentru rezultatul procedurilor de evaluare;

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 5 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) elaborarea unei strategii antifraudă a Europol și înaintarea acesteia, spre aprobare, Consiliului de administrație;

(h) elaborarea unei strategii antifraudă și a unei strategii de prevenire și de gestionare a conflictelor de interese a Europol și înaintarea acesteia, spre aprobare, Consiliului de administrație;

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) La începutul mandatului, fiecare membru al comitetului științific pentru formare depune o declarație de interese.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 27a

 

Cooperarea Europol cu OLAF

 

(1) Europol cooperează cu OLAF, după caz, în limita mandatului său, pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii. În cazul în care este necesar, în vederea facilitării cooperării și conform articolului 13 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, Europol convine cu OLAF cu privire la acordurile administrative. Aceste acorduri de lucru pot privi schimbul de informații operaționale, strategice sau tehnice, inclusiv date cu caracter personal și informații clasificate, precum și, la cerere, rapoarte privind progresele înregistrate.

 

(2) Europol transmite fără întârziere OLAF toate informațiile considerate pertinente pe care le deține cu privire la combaterea fraudei, corupției sau orice alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii.

 

(3) Europol informează în timp util autoritățile competente din statele membre cu privire la acele cazuri în care informația furnizată de ele este transmisă de Europol către OLAF.

Justificare

A se vedea articolele 13 și 8 din Regulamentul OLAF.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) acordurile de lucru adoptate în temeiul articolului 31 alineatul (1).

(b) acordurile de lucru adoptate în temeiul articolului 31 alineatul (1) și notificările în cazul în care directorul executiv aplică articolul 31 alineatul (2).

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Normele financiare aplicabile Europol sunt adoptate de Consiliul de administrație, după consultarea Comisiei. Acestea nu derogă de la dispozițiile [regulamentului financiar cadru], cu excepția cazului în care activitatea Europol impune în mod special acest lucru, iar Comisia și-a dat acordul prealabil;

(1) Normele financiare aplicabile Europol sunt adoptate de Consiliul de administrație, după consultarea Comisiei. Acestea nu derogă de la dispozițiile [regulamentului financiar cadru], cu excepția cazului în care activitatea Europol impune în mod special acest lucru, iar Comisia și-a dat acordul prealabil; Parlamentul European este informat cu privire la orice astfel de derogare.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Europol publică pe site-ul său o listă cu membrii Consiliului său de administrație, cu experții externi și interni, precum și declarațiile lor de interese și CV-urile. Procesele verbale ale Consiliului de administrație sunt publicate sistematic. Europol poate limita temporar sau permanent publicarea documentelor în cazul în care acest lucru riscă să pericliteze îndeplinirea sarcinilor Europol, ținând seama de obligațiile sale de discreție și de confidențialitate.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 67 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 67 a

 

Notificarea prealabilă și mecanismul semnalelor de alertă („red flags”)

 

Comisia activează un sistem de avertizare dacă are motive serioase de îngrijorare cu privire la faptul că Consiliul de administrație este pe cale să adopte decizii care nu ar fi în conformitate cu mandatul Europol, ar încălca legislația UE sau s-ar afla în contradicție cu obiectivele de politică ale Uniunii. În astfel de cazuri, Comisia va semnala chestiunea în mod oficial Consiliului de administrație și va solicita acestuia să se abțină de la adoptarea deciziei respective. În cazul în care Consiliul de administrație respinge solicitarea, Comisia informează în acest sens în mod oficial Parlamentul European și Consiliul în vederea adoptării unor măsuri rapide. Comisia poate solicita Consiliului de administrație să se abțină de la punerea în aplicare a deciziei controversate pe parcursul perioadei în care instituțiile dezbat încă respectiva chestiune.

Justificare

A se vedea punctul 59 din Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului UE și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 70 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, parlamentelor naționale și Consiliului de administrație raportul de evaluare și concluziile sale asupra raportului.

(2) Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, parlamentelor naționale și Consiliului de administrație raportul de evaluare și concluziile sale asupra raportului. În plus, Comisia furnizează, la cerere, Parlamentului European, Consiliului și parlamentelor naționale orice alte informații legate de evaluare.

Justificare

A se vedea punctul 63 din Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului UE și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 74 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Consiliul de administrație elaborează dispoziții detaliate care reglementează procedura prevăzută la articolul 67a și le prezintă Comisiei spre aprobare.

PROCEDURĂ

Titlu

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare și Formare privind Aplicarea Legii (Europol) și abrogarea Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI

Referințe

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

CONT

21.5.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Inés Ayala Sender

1.7.2013

Data adoptării

2.10.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Membri supleanți prezenți la votul final

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner


AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituționale (15.10.2013)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI

(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

Raportoare pentru aviz: Alexandra Thein

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

CONTEXT

Oficiul European de Poliție (EUROPOL) și-a început activitatea ca un organism interguvernamental reglementat printr-o convenție încheiată între statele membre care a intrat în vigoare în 1999. În temeiul unei decizii a Consiliului adoptate în 2009, EUROPOL a devenit o agenție a UE finanțată de la bugetul UE. Rolul EUROPOL este de a acorda sprijin acțiunilor serviciilor naționale de punere în executare a legii și cooperării reciproce a acestora în ceea ce privește prevenirea și combaterea criminalității grave și a terorismului.

Colegiul European de Poliție (CEPOL) a fost instituit în 2005 ca o agenție a UE care se ocupă de activitățile legate de formarea personalului responsabil cu aplicarea legii. CEPOL are drept scop facilitarea cooperării între forțele naționale de poliție prin organizarea de cursuri cu o dimensiune polițienească europeană.

Pentru a face economii de scară și dată fiind suprapunerea intereselor și sarcinilor acestor două agenții comunitare, s-a considerat că ar fi recomandabilă fuzionarea lor. Declarația comună cu privire la abordarea comună privind agențiile descentralizate ale UE, aprobată de Parlamentul European, Consiliu și Comisie în iulie 2012, stabilește principiile aplicabile acordurilor de guvernanță a unor agenții cum ar fi Europol și CEPOL. Fuzionarea EUROPOL și CEPOL într-o singură agenție, situată în actualul sediu al EUROPOL din Haga ar genera sinergii importante și câștiguri în materie de eficiență.

În paralel și cu scopul de a face față creșterii semnificative înregistrată de criminalitatea gravă și organizată din Europa în ultimii 10 ani, de exemplu în domeniul traficului cu ființe umane, cu droguri ilicite și cu arme de foc, al criminalității financiare, cum ar fi corupția, frauda și spălarea banilor, precum și al criminalității cibernetice, intensificarea continuă a cooperării dintre statele membre și contactele dintre personalul operativ și cel de formare pare a fi o necesitate vitală.

OBIECTIVE

Propunerea acoperă mai multe obiective:

•   alinierea EUROPOL la cerințele Tratatului de la Lisabona prin stabilirea cadrului legislativ al EUROPOL în regulament și prin introducerea unui mecanism de control al activităților Europol de către Parlamentul European, împreună cu parlamentele naționale;

•   instituirea unor scheme de formare și de programe de schimb europene pentru toți cei care exercită profesii în domeniul punerii în executare a legii, la nivel național și al UE;

•   atribuirea de noi responsabilități EUROPOL, astfel încât acesta să poată furniza un sprijin mai amplu autorităților de punere în executare a legii din statele membre. Printre acestea se numără preluarea de către EUROPOL a actualelor sarcini ale CEPOL în domeniul formării personalului responsabil cu punerea în executare a legii în UE și dezvoltarea unui program de formare în materie de punere în executare a legii. Aceasta presupune, de asemenea, posibilitatea ca EUROPOL să dezvolte centrele UE specializate în combaterea anumitor tipuri de criminalitate care se încadrează în obiectivele EUROPOL, în special Centrul European de Combatere a Criminalității Informatice;

•   asigurarea unui regim solid în materie de protecție a datelor pentru EUROPOL, în special în scopul de a garanta că autoritatea de protecție a datelor care supraveghează activitatea EUROPOL beneficiază de independență completă, poate acționa cu eficacitate și dispune de suficiente competențe de intervenție;

•   îmbunătățirea guvernanței EUROPOL prin creșterea eficienței.

RESPONSABILITATEA

Alinierea EUROPOL la cerințele Tratatului de la Lisabona, creșterea responsabilității: viitorul regulament garantează faptul că activitățile EUROPOL sunt supuse controlului reprezentanților aleși democratic ai cetățenilor UE. Din punct de vedere practic, Parlamentul European și parlamentele naționale ar urma să primească informații prin intermediul unui raport de activitate anual și al unor conturi finale, întocmite în fiecare an, informații rezultate din evaluarea amenințărilor, analize strategice și rapoarte generale de situație etc.

În plus, Parlamentul European:

•   își îndeplinește funcțiile de autoritate bugetară (primește situația estimărilor de venituri și cheltuieli, raportul privind gestiunea bugetară și financiară pe anul financiar respectiv, precum și orice informație necesară pentru procedura de descărcare);

•   este consultat cu privire la programul de lucru multianual al EUROPOL și primește informații referitoare la programul de lucru multianual al EUROPOL;

•   îl poate invita pe directorul executiv al EUROPOL pentru o audiere în cadrul comisiei parlamentare competente sau să răspundă la întrebări referitoare la performanțele sale.

Pentru a permite Parlamentului European să își exercite dreptul de control, dar, în același timp, pentru a garanta confidențialitatea informațiilor operaționale, este necesar ca EUROPOL și Parlamentul European să încheie un acord de lucru privind accesul la informații clasificate ale Uniunii Europene și la informații sensibile neclasificate prelucrate de EUROPOL sau prin intermediul acestuia.

EUROPOL ca centru pentru schimbul de informații între autoritățile de aplicare a legii în statele membre. Aceasta se realizează prin întărirea obligației statelor membre de a furniza date relevante către EUROPOL. Se prevede o măsură de stimulare prin extinderea posibilității ca serviciile de aplicare a legii să primească sprijin financiar pentru anchete transfrontaliere în alte domenii decât falsificarea monedei euro. Se introduce un mecanism de raportare în scopul de a monitoriza contribuția statelor membre în ceea ce privește furnizarea de date către EUROPOL.

MODIFICĂRILE SOLICITATE

Prin amendamentele sugerate, Comisia pentru afaceri constituționale și raportorul său au dorit să sublinieze, în special:

- rolul Parlamentului European și al parlamentelor naționale, pentru a stabili împreună organizarea și promovarea unei cooperări interparlamentare eficace și regulate în cadrul Uniunii, în special în domeniul cooperării polițienești și judiciare, în cadrul căruia au competențe atât Uniunea, cât și statele membre;

- fuzionarea EUROPOL cu CEPOL nu este soluția cea bună pentru creșterea eficienței EUROPOL;

- este necesară aplicarea normelor de protecție a datelor în vigoare, astfel cum au fost stabilite de Parlamentul European.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI

privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (EUROPOL) și de abrogare a Deciziei 2009/371/JAI

Justificare

Fuzionarea EUROPOL cu CEPOL nu este soluția cea bună pentru creșterea eficienței EUROPOL; Aceste agenții sunt destul de eficace, iar cooperarea dintre ele este în creștere și deja în curs de îmbunătățire, în scopul asigurării securității europene Dimpotrivă, o fuzionare a EUROPOL și a CEPOL ar putea afecta independența acestora, ceea ce nu este de dorit În consecință, titlul propunerii trebuie să menționeze numai EUROPOL.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 88 și articolul 87 alineatul (2) litera (b),

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 88,

Justificare

Fuzionarea EUROPOL cu CEPOL nu este soluția cea bună pentru creșterea eficienței EUROPOL; În consecință, trebuie citat numai articolul 88 din TFUE.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Articolul 88 din tratat prevede că Europol trebuie să facă obiectul unui regulament adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară. De asemenea, articolul prevede instituirea procedurii de control al activităților Europol de către Parlamentul European, la care parlamentele naționale sunt asociate. Prin urmare, este necesară înlocuirea Deciziei 2009/371/JAI cu un regulament de stabilire a normelor privind controlul parlamentar.

(2) Articolul 88 din tratat prevede că Europol trebuie să facă obiectul unui regulament adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară. De asemenea, articolul prevede instituirea procedurii de control al activităților EUROPOL de către Parlamentul European, la care parlamentele naționale sunt asociate în conformitate cu articolul 12 litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 9 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, cu scopul de a mări legitimitatea democratică și responsabilitatea EUROPOL în fața cetățenilor UE. Prin urmare, este necesară înlocuirea Deciziei 2009/371/JAI cu un regulament de stabilire a normelor privind controlul parlamentar.

Justificare

Este important să se scoată în evidență obiectivele specifice ale controlului parlamentar asupra EUROPOL. Articolul 12 din TFUE se referă la contribuția activă a parlamentelor naționale la buna funcționare a Uniunii, iar Protocolul nr. 1 și articolul 9 din Protocol așează pe baza acestora, împreună cu Parlamentul European, organizarea și promovarea cooperării interparlamentare în cadrul Uniunii. Ca legislație primară a UE privind cooperarea interparlamentară, trebuie să fie citate ambele articole.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Colegiul European de Poliție („CEPOL”) a fost instituit prin Decizia 2005/681/JAI pentru a facilita cooperarea între forțele naționale de poliție prin organizarea și coordonarea activităților de formare cu o dimensiune polițienească europeană.

(3) Pentru a-și îndeplini misiunea, EUROPOL stabilește o cooperare specială cu Colegiul European de Poliție („CEPOL”) astfel cum a fost instituit prin Decizia 2005/681/JAI pentru a facilita cooperarea între forțele naționale de poliție prin organizarea și coordonarea activităților de formare cu o dimensiune polițienească europeană.

Justificare

Fuzionarea EUROPOL cu CEPOL nu este soluția cea bună pentru creșterea eficienței EUROPOL; Aceste agenții sunt destul de eficace și, pentru a asigura securitatea europeană, este suficient să se intensifice cooperarea dintre ele.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Ținând seama de legăturile existente între atribuțiile Europol și CEPOL, integrarea și raționalizarea funcțiilor celor două agenții ar consolida eficacitatea activității operaționale, relevanța activității formării și eficiența cooperării polițienești la nivelul Uniunii.

(6) Ținând seama de legăturile existente între atribuțiile EUROPOL și CEPOL, o cooperare strânsă între cele două agenții ar consolida eficacitatea activității operaționale, relevanța activității formării și eficiența cooperării polițienești la nivelul Uniunii. În cazul în care CEPOL își mută sediul, este recomandabil ca sediul său să se afle în apropierea Europol.

Justificare

În locul unei fuziuni, se preconizează pe scară largă cooperarea strânsă a Europol cu CEPOL. În consecință, pentru realizarea unor economii prin eficientizare și pentru a mări eficacitatea, reamplasarea sediului CEPOL trebuie să se facă în apropierea Europol.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Deciziile 2009/371/JAI și 2005/681/JAI ar trebui, prin urmare, să fie abrogate și înlocuite cu prezentul regulament, care se bazează pe lecțiile învățate din punerea în aplicare a ambelor decizii. Europol, astfel cum este instituit prin prezentul regulament, ar trebui să înlocuiască și să preia funcțiile Europol și CEPOL, astfel cum sunt prevăzute de cele două decizii abrogate.

(7) Decizia 2009/371/JAI ar trebui, prin urmare, să fie abrogată și înlocuită cu prezentul regulament, care se bazează pe lecțiile învățate din punerea în aplicare a respectivei decizii. EUROPOL, astfel cum este instituit prin prezentul regulament, ar trebui să înlocuiască și să preia funcțiile Europol, astfel cum sunt prevăzute de decizia abrogată.

Justificare

Fuzionarea EUROPOL cu CEPOL nu este soluția cea bună pentru creșterea eficienței EUROPOL; Prin urmare, menționarea Agenției CEPOL nu mai este necesară.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48) Pentru a asigura că Europol este o organizație internă pe deplin responsabilă și transparentă, este necesar, având în vedere articolul 88 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, să se instituie procedura de control al activităților Europol de către Parlamentul European, la care parlamentele naționale sunt asociate, ținând seama în mod corespunzător de necesitatea garantării confidențialității informațiilor operaționale.

(48) Pentru a respecta rolul parlamentelor în ceea ce privește monitorizarea spațiului european de libertate, securitate și justiție și responsabilitățile parlamentelor naționale și ale Parlamentului European în ceea ce privește exercitarea competențelor ce le sunt conferite în cadrul procesului de legiferare, este necesar ca EUROPOL să fie o organizație internă pe deplin responsabilă și transparentă. În acest scop, având în vedere articolul 88 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ar trebui instituite proceduri de control al activităților Europol de către Parlamentul European, în conformitate cu dispozițiile privind cooperarea interparlamentară prevăzute la titlul II din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, ținând seama în mod corespunzător de necesitatea garantării confidențialității informațiilor operaționale.

Justificare

Pentru a desfășura o cooperare parlamentară mai adâncă și mai strânsă în domeniul activităților Europol, parlamentele naționale și Parlamentul European stabilesc împreună proceduri specifice, în conformitate cu Titlul II din Protocolul nr. 1 la Tratatul de la Lisabona privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(48a) Supravegherea parlamentară concertată a EUROPOL de către Parlamentul European și parlamentele naționale ar trebui să aibă loc în cadrul structurilor interparlamentare existente, ea fiind extinsă prin intensificarea schimbului de informații și prevederi referitoare la ținerea unor reuniuni comune regulate.

Justificare

În cadrul reuniunii menționate mai sus, desfășurată la Bruxelles în perioada 4-5 aprilie 2011, Președinții parlamentelor din UE au discutat și au căzut de acord asupra unei forme de control pentru monitorizarea activităților Oficiului European de Poliție (EUROPOL).

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 57

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(57) Europol, astfel cum este instituit prin prezentul regulament, înlocuiește și succede Europol, astfel cum a fost instituit prin Decizia 2009/371/JAI, și CEPOL, astfel cum a fost instituit prin Decizia 2005/681/JAI. Prin urmare, Europol ar trebui să fie succesorul legal al tuturor contractelor acestora, inclusiv contractele de muncă, obligațiile asumate și bunurile achiziționate. Acordurile internaționale încheiate de Europol, astfel cum a fost instituit în baza Deciziei 2009/371/JAI, și CEPOL, astfel cum a fost instituit în baza Deciziei 2005/681/JAI, ar trebui să rămână în vigoare, cu excepția Acordului privind sediul încheiat de CEPOL.

(57) EUROPOL, astfel cum este instituit prin prezentul regulament, înlocuiește și succede EUROPOL, astfel cum a fost instituit prin Decizia 2009/371/JAI. Prin urmare, Europol ar trebui să fie succesorul legal al tuturor contractelor acestora, inclusiv contractele de muncă, obligațiile asumate și bunurile achiziționate. Acordurile internaționale încheiate de Europol, astfel cum a fost instituit în baza Deciziei 2009/371/JAI.

Justificare

Fuzionarea EUROPOL cu CEPOL nu este soluția cea bună pentru creșterea eficienței EUROPOL; Prin urmare, menționarea Agenției CEPOL nu mai este necesară.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 58

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(58) Pentru a permite Europol să îndeplinească în continuare sarcinile Europol, astfel cum a fost instituit în baza Deciziei 2009/371/JAI, și sarcinile CEPOL, astfel cum a fost instituit prin Decizia 2005/681/JAI, la nivelul maxim al capacităților sale, ar trebui să se prevadă măsuri tranzitorii, în special în ceea ce privește Consiliul de administrație, directorul executiv și rezervarea unei părți din bugetul Europol pentru activități de formare timp de trei ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(58) Pentru a permite EUROPOL să îndeplinească în continuare sarcinile EUROPOL, astfel cum a fost instituit în baza Deciziei 2009/371/JAI, la nivelul maxim al capacităților sale, ar trebui să se prevadă măsuri tranzitorii, în special în ceea ce privește Consiliul de administrație, directorul executiv și rezervarea unei părți din bugetul Europol pentru activități de formare timp de trei ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Fuzionarea EUROPOL cu CEPOL nu este soluția cea bună pentru creșterea eficienței EUROPOL; Prin urmare, menționarea Agenției CEPOL nu mai este necesară.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Instituirea Agenției Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii

Instituirea Agenției Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Se instituie Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) pentru a îmbunătăți cooperarea reciprocă între autoritățile de aplicare a legii în Uniunea Europeană, pentru a consolida și a susține acțiunile acestora, precum și pentru a pune în aplicare o politică europeană coerentă în domeniul formării.

(1) Se instituie Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii (Europol) pentru a îmbunătăți cooperarea reciprocă între autoritățile de aplicare a legii în Uniunea Europeană, pentru a consolida și a susține acțiunile acestora.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Europol, astfel cum este instituit prin prezentul regulament, înlocuiește și succede Europol, astfel cum a fost instituit prin Decizia 2009/371/JAI, și CEPOL, astfel cum a fost instituit prin Decizia 2005/681/JAI.

(2) Europol, astfel cum este instituit prin prezentul regulament, înlocuiește și succede Europol, astfel cum a fost instituit prin Decizia 2009/371/JAI.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Europol sprijină, dezvoltă, desfășoară și coordonează activități de formare pentru personalul responsabil cu aplicarea legii.

eliminat

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Capitolul III – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Capitolul III

eliminat

SARCINI REFERITOARE LA FORMAREA PERSONALULUI RESPONSABIL CU APLICAREA LEGII

 

Justificare

Fuzionarea EUROPOL cu CEPOL nu este soluția cea bună pentru creșterea eficienței EUROPOL; În consecință, menționarea sarcinilor legate de formare nu este necesară.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 9

eliminat

Academia Europol

 

(1) Un departament din cadrul Europol, denumit Academia Europol, astfel cum este instituit prin prezentul regulament, sprijină, dezvoltă, desfășoară și coordonează activități de formare pentru personalul responsabil cu aplicarea legii, în special în domeniile privind lupta împotriva criminalității grave care afectează două sau mai multe state membre și a terorismului, gestionarea evenimentelor care prezintă un risc ridicat pentru ordinea publică și a evenimentelor sportive, planificarea strategică și comanda misiunilor nemilitare ale Uniunii, precum și în ceea ce privește competențele de conducere în materie de aplicare a legii și competențele lingvistice, în special, pentru:

 

(a) creșterea gradului de informare și de cunoaștere referitor la:

 

(i) instrumente internaționale și ale Uniunii privind cooperarea în domeniul aplicării legii;

 

(ii) organismele Uniunii, în special Europol, Eurojust și Frontex, funcționarea și rolul acestora;

 

(iii) aspecte judiciare ale cooperării în domeniul aplicării legii și cunoștințe practice cu privire la accesul la canalele de informare;

 

(b) încurajarea dezvoltării cooperării regionale și bilaterale între statele membre, precum și între statele membre și țările terțe;

 

(c) abordarea unor domenii tematice specifice în materie penală sau polițienească în care formarea la nivelul Uniunii poate contribui cu valoare adăugată;

 

(d) elaborarea de programe comune specifice pentru personalul responsabil cu aplicarea legii în scopul formării acestuia în vederea participării la misiuni civile ale Uniunii;

 

(e) sprijinirea statelor membre în ceea ce privește activitățile bilaterale de consolidare a capacităților în materie de aplicare a legii în țările terțe;

 

(f) formarea formatorilor și acordarea de asistență în ceea ce privește îmbunătățirea bunelor practici în domeniul învățării și schimburile de astfel de practici.

 

(2) Academia Europol dezvoltă și actualizează periodic instrumentele și metodologiile de învățare și le aplică în cadrul unei perspective de învățare pe tot parcursul vieții în vederea îmbunătățirii competențelor personalului responsabil cu aplicarea legii. Academia Europol evaluează rezultatele acestor acțiuni în vederea consolidării calității, coerenței și eficacității acțiunilor viitoare.

 

Justificare

Fuzionarea EUROPOL cu CEPOL nu este soluția cea bună pentru creșterea eficienței EUROPOL; În consecință, menționarea sarcinilor legate de formare nu este necesară.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 10

eliminat

Sarcinile Academiei Europol

 

(1) Academia Europol elaborează analize multianuale privind nevoile strategice în materie de formare și programe de învățare multianuale.

 

(2) Academia Europol elaborează și pune în aplicare activități de formare și produse pentru învățare, printre care se pot număra:

 

(a) cursuri, seminare, conferințe, activități bazate pe internet și activități de învățare online;

 

(b) programe comune pentru a crește gradul de informare, a remedia lacunele și/sau a facilita o abordare comună în ceea ce privește fenomenele infracționale transfrontaliere;

 

(c) module de formare structurate în funcție de etapele progresive sau nivelurile de complexitate ale competențelor necesare grupului-țintă relevant și axate fie pe o anumită regiune geografică, fie pe un domeniu tematic specific al activității infracționale sau pe un set specific de competențe profesionale;

 

(d) programe de schimb și de detașare a personalului responsabil cu aplicarea legii în contextul unei abordări a formării bazate pe aspecte operaționale.

 

(3) În vederea asigurării unei politici europene coerente în domeniul formării pentru a sprijini misiunile civile și consolidarea capacităților în țările terțe, Academia Europol:

 

(a) evaluează impactul politicilor și al inițiativelor de formare existente la nivelul Uniunii în materie de aplicare a legii;

 

(b) dezvoltă și desfășoară activități de formare pentru a pregăti personalul responsabil cu aplicarea legii din statele membre în vederea participării la misiuni civile, inclusiv pentru a-i oferi posibilitatea de a dobândi competențe lingvistice corespunzătoare;

 

(c) dezvoltă și desfășoară activități de formare pentru personalul responsabil cu aplicarea legii din țările terțe, în special din țările candidate la aderarea la Uniune;

 

(d) gestionează fondurile de asistență externă ale Uniunii alocate pentru a acorda asistență țărilor terțe în ceea ce privește consolidarea capacităților lor în domeniile de politică relevante, în conformitate cu prioritățile stabilite ale Uniunii.

 

(4) Academia Europol promovează recunoașterea reciprocă a formării în materie de aplicare a legii în statele membre și a standardelor de calitate europene existente în domeniu.

 

Justificare

Fuzionarea EUROPOL cu CEPOL nu este soluția cea bună pentru creșterea eficienței EUROPOL; În consecință, menționarea sarcinilor legate de formare nu este necesară.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 11

eliminat

Cercetare relevantă pentru formare

 

(1) Academia Europol contribuie la dezvoltarea cercetării relevante pentru activitățile de formare reglementate de prezentul capitol.

 

(2) Academia Europol promovează și instituie un parteneriat cu organisme ale Uniunii, precum și cu instituții academice publice și private și încurajează crearea unor parteneriate mai strânse între universități și institute de formare în materie de aplicare a legii în statele membre.

 

Justificare

Fuzionarea EUROPOL cu CEPOL nu este soluția cea bună pentru creșterea eficienței EUROPOL; În consecință, menționarea sarcinilor legate de formare nu este necesară.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Directorul executiv raportează Parlamentului European cu privire la executarea sarcinilor sale atunci când este invitat să o facă. Consiliul îl poate invita pe directorul executiv să prezinte un raport privind modul în care și-a îndeplinit îndatoririle.

(3) Directorul executiv prezintă Parlamentului European și parlamentelor naționale un raport privind modul în care și-a îndeplinit îndatoririle și furnizează toate informațiile relevante în legătură cu aceasta, atât în etapa de pregătire a programului anual de lucru, cât și cu ocazia efectuării evaluării ex post, atunci când este invitat să facă acest lucru. Consiliul îl poate invita pe directorul executiv să prezinte un raport privind modul în care și-a îndeplinit îndatoririle.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Capitolul 4 – secțiunea 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

SECȚIUNEA 3

eliminat

COMITETUL ȘTIINȚIFIC PENTRU FORMARE

 

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 20

eliminat

Comitetul științific pentru formare

 

(1) Comitetul științific pentru formare este un organism consultativ independent care garantează și orientează calitatea științifică a activității desfășurate de Europol în domeniul formării. În acest scop, directorul executiv implică din timp Comitetul științific pentru formare în elaborarea tuturor documentelor menționate la articolul 14, în măsura în care acestea se referă la formare.

 

(2) Comitetul științific pentru formare este format din 11 persoane având cel mai ridicat nivel de calificare academică sau profesională în domeniile care fac obiectul capitolului III din prezentul regulament. Membrii acestuia sunt numiți de Consiliul de administrație în urma unei cereri de candidaturi și a unei proceduri de selecție transparente care urmează să fie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Membrii Consiliului de administrație nu pot fi membri ai Comitetului științific pentru formare. Membrii Comitetului științific pentru formare sunt independenți. Aceștia nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni din partea vreunui guvern sau alt organism.

 

(3) Lista membrilor Comitetului științific pentru formare este făcută publică și este actualizată de Europol pe site-ul său internet.

 

(4) Mandatul membrilor Comitetului științific pentru formare este de cinci ani. Mandatul nu poate fi reînnoit și poate fi revocat în cazul în care membrii nu îndeplinesc criteriile de independență.

 

(5) Comitetul științific pentru formare își alege președintele și vicepreședintele pentru un mandat de cinci ani. Comitetul științific hotărăște cu majoritate simplă. Comitetul științific este convocat de președinte de până la patru ori pe an. Dacă este necesar, președintele convoacă reuniuni extraordinare din proprie inițiativă sau la solicitarea a cel puțin patru membri ai Comitetului științific.

 

(6) Directorul executiv, directorul executiv adjunct pentru formare sau reprezentanții acestora sunt invitați la reuniuni în calitate de observatori fără drept de vot.

 

(7) Comitetul științific este asistat de un secretar care este membru al personalului Europol desemnat de Comitetul științific și numit de directorul executiv.

 

(8) În special, Comitetul științific pentru formare:

 

(a) oferă consiliere directorului executiv și directorului executiv adjunct pentru formare în elaborarea programului anual de lucru și a altor documente strategice, în scopul de a asigura calitatea științifică și coerența acestora cu politicile și prioritățile sectoriale relevante ale Uniunii;

 

(b) emite avize independente pentru Consiliul de administrație și îi consiliază pe membrii acestuia cu privire la aspectele care se încadrează în domeniul său de competență;

 

(c) emite avize independente și oferă consiliere cu privire la calitatea programelor, metodele de învățare aplicate, opțiunile de învățare și evoluțiile științifice;

 

(d) îndeplinește orice altă sarcină consultativă având legătură cu aspectele științifice ale activității Europol referitoare la formare care este solicitată de Consiliul de administrație sau de directorul executiv sau de directorul executiv adjunct pentru formare.

 

(9) Bugetul anual al Comitetului științific pentru formare este alocat unei linii bugetare individuale a Europol.

 

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre, organismele Uniunii, țările terțe și organizațiile internaționale pot indica, la momentul transferării informațiilor, orice restricție privind accesul la informații sau privind utilizarea acestora, în termeni generali sau specifici, inclusiv în ceea ce privește ștergerea sau distrugerea. În cazul în care necesitatea unor astfel de restricții se constată după efectuarea transferului, acestea informează Europol în consecință. Europol respectă restricțiile respective.

(2) Statele membre, organismele Uniunii, țările terțe și organizațiile internaționale pot indica, la momentul transferării informațiilor, orice restricție privind accesul la informații sau privind utilizarea acestora, în termeni generali sau specifici, inclusiv în ceea ce privește ștergerea sau distrugerea. La stabilirea acestor restricții, ele se vor abține, cât mai mult cu putință, să interzică punerea informațiilor la dispoziția Parlamentului European și a parlamentelor naționale, atunci când își exercită controlul parlamentar în conformitate cu prevederilor specificate în capitolul IX din prezentul regulament. În cazul în care necesitatea unor astfel de restricții se constată după efectuarea transferului, acestea informează Europol în consecință. Europol respectă restricțiile respective.

Justificare

La disponibilizarea documentelor în cursul controlului parlamentar trebuie să se țină seama de confidențialitatea acestora.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatele 1 și 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Președintele Consiliului de administrație și directorul executiv se prezintă în fața Parlamentului European, împreună cu parlamentele naționale, la cererea acestora, pentru a discuta aspecte care se referă la Europol, ținând cont de obligațiile de discreție și confidențialitate.

(1) Președintele Consiliului de administrație și directorul executiv se prezintă în fața Parlamentului European, împreună cu parlamentele naționale, la cererea acestora, cel puțin de două ori pe an, pentru a discuta aspecte care se referă la documentele strategice și/sau la rapoartele de evaluare ale EUROPOL, ținând cont de obligațiile de discreție și confidențialitate.

(2) Controlul parlamentar asupra activităților Europol, exercitat de Parlamentul European împreună cu parlamentele naționale, se efectuează în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

(2) Controlul parlamentar asupra activităților Europol, exercitat de Parlamentul European împreună cu parlamentele naționale, se efectuează în conformitate cu deciziile luate atât de Parlamentul European, cât și de parlamentele naționale..

 

(2a) În această măsură, controlul respectiv este exercitat de un organism interparlamentar, în cadrul căruia reprezentanți ai Parlamentului European și ai parlamentelor naționale se întrunesc cu regularitate și ale cărui modalități de funcționare sunt decise de Parlamentul European, împreună cu parlamentele naționale, după cel puțin șase luni de la intrarea în vigoare a acestui regulament. Controlul respectiv este organizat în cadrul structurilor interparlamentare existente.

Justificare

În cadrul reuniunii menționate mai sus, desfășurată la Bruxelles în perioada 4-5 aprilie 2011, Președinții parlamentelor din UE au discutat și au căzut de acord asupra formei de control pentru monitorizarea activităților Oficiului European de Poliție (EUROPOL). Modalitățile concrete de funcționare a acestui organism interparlamentar trebuie stabilite în comun, de Parlamentul European și de parlamentele naționale.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 54

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În scopul exercitării controlului parlamentar asupra activităților Europol în conformitate cu articolul 53, accesul la informații clasificate ale Uniunii Europene și la informații sensibile neclasificate prelucrate de Europol sau prin intermediul acestuia poate fi acordat, la cerere, Parlamentului European și reprezentanților acestuia.

(1) În scopul exercitării controlului parlamentar asupra activităților Europol în conformitate cu articolul 53, accesul la informații clasificate ale Uniunii Europene și la informații sensibile neclasificate prelucrate de Europol sau prin intermediul acestuia este acordat, la cerere, Parlamentului European și reprezentanților acestuia, după consultarea furnizorului datelor și după ștergerea datelor cu caracter personal..

(2) Accesul la informații clasificate ale Uniunii Europene și la informații sensibile neclasificate face obiectul principiilor de bază și al standardelor minime prevăzute la articolul 69. Modalitățile de acces sunt reglementate printr-un acord de lucru încheiat între Europol și Parlamentul European.

(2) Accesul la informații clasificate ale Uniunii Europene și la informații sensibile neclasificate face obiectul principiilor de bază și al standardelor minime stabilite în Decizia Biroului Parlamentului European din 15 aprilie 2013 referitoare la normele de reglementare a tratamentului informațiilor confidențiale de către Parlamentul European1. Detaliile sunt reglementate printr-un acord de lucru încheiat între Europol și Parlamentul European, pe baza anexei II la Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană.

 

_____________

 

1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

Justificare

Trebuie aplicate normele de protecție a datelor în vigoare, astfel cum au fost stabilite de Parlamentul European.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de Consiliul de administrație poate fi invitat să facă o declarație în fața comisiei competente a Parlamentului European și să răspundă întrebărilor adresate de membrii acesteia.

Dacă este invitat, înainte de a fi numit în funcție, candidatul selectat de către consiliul de administrație face o declarație în fața comisiei competente a Parlamentului European și să răspundă întrebărilor adresate de membrii acesteia.

Justificare

Controlul parlamentar european asupra directorului executiv trebuie să fie întărit în consecință, inclusiv cu noi norme aplicabile agențiilor europene (ENVI).

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Directorul executiv este asistat de patru directori executivi adjuncți, inclusiv unul care răspunde de formare. Directorul executiv adjunct pentru formare răspunde de gestionarea Academiei Europol și a activităților acesteia. Sarcinile celorlalți directori executivi adjuncți sunt definite de directorul executiv.

(1) Directorul executiv este asistat de trei directori executivi adjuncți. Sarcinile acestora sunt definite de către directorul executiv.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 70 – alineatele 1 și 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În termen de cel mult cinci ani după [data de la care se aplică prezentul regulament] și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia comandă o evaluare pentru a analiza, în special, impactul, eficacitatea și eficiența Europol și practicile de lucru ale acestuia. În particular, evaluarea abordează posibila necesitate de a modifica obiectivele Europol și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

(1) În termen de cel mult cinci ani după [data de la care se aplică prezentul regulament] și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia comandă o evaluare pentru a analiza, în special, impactul, eficacitatea și eficiența Europol și practicile de lucru ale acestuia, precum și funcționarea mecanismului de control al activităților EUROPOL de către Parlamentul European, împreună cu parlamentele naționale. În particular, evaluarea abordează posibila necesitate de a modifica obiectivele Europol și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

(2) Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, parlamentelor naționale și Consiliului de administrație raportul de evaluare și concluziile sale asupra raportului.

(2) Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, parlamentelor naționale și Consiliului de administrație raportul de evaluare și concluziile sale asupra raportului însoțite, dacă este cazul, de o propunere de modificare a acestui regulament.

Justificare

Clauza de evaluare și revizuire trebuie să fie extinsă și la mecanismul de control parlamentar al EUROPOL.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Europol, astfel cum a fost instituit prin prezentul regulament, este succesorul juridic general în ceea ce privește toate contractele încheiate, obligațiile asumate și proprietățile achiziționate de Europol, astfel cum a fost instituit prin Decizia 2009/371/JAI, și CEPOL, astfel cum a fost instituit în temeiul Deciziei 2005/681/JAI.

(1) Europol, astfel cum a fost instituit prin prezentul regulament, este succesorul juridic general în ceea ce privește toate contractele încheiate, obligațiile asumate și proprietățile achiziționate de Europol, astfel cum a fost instituit prin Decizia 2009/371/JAI.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 75 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Directorul executiv al CEPOL, numit în baza articolului 11 alineatul (1) din Decizia 2005/681/JAI, este numit, pentru perioada rămasă din mandatul său, în funcția de director executiv adjunct pentru formare al Europol. Celelalte condiții ale contractului său rămân neschimbate. Dacă mandatul său se încheie după [data intrării în vigoare a prezentului regulament], dar înainte de [data de la care se aplică prezentul regulament], acesta se prelungește automat până la un an după data de la care se aplică prezentul regulament.

eliminat

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 77

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament înlocuiește și abrogă Decizia 2009/371/JAI și Decizia 2005/681/JAI.

Prezentul regulament înlocuiește și abrogă Decizia 2009/371/JAI.

Trimiterile la deciziile înlocuite se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Trimiterile la decizia înlocuită se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 78

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Toate măsurile legislative de punere în aplicare a Deciziei 2009/371/JAI și a Deciziei 2005/681/JAI se abrogă cu efect de la data aplicării prezentului regulament.

(1) Toate măsurile legislative de punere în aplicare a Deciziei 2009/371/JAI se abrogă cu efect de la data aplicării prezentului regulament.

(2) Toate măsurile fără caracter legislativ de punere în aplicare a Deciziei 2009/371/JAI, care instituie Oficiul European de Poliție (Europol), și a Deciziei 2005/681/JAI, care instituie CEPOL, rămân în vigoare după [data de la care se aplică prezentul regulament], cu excepția cazului în care se decide altfel de către Consiliul de administrație al Europol în punerea în aplicare a prezentului regulament.

(2) Toate măsurile fără caracter legislativ de punere în aplicare a Deciziei 2009/371/JAI, care instituie Oficiul European de Poliție (Europol), rămân în vigoare după [data de la care se aplică prezentul regulament], cu excepția cazului în care se decide altfel de către Consiliul de administrație al Europol în punerea în aplicare a prezentului regulament.

PROCEDURĂ

Titlu

Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și abrogarea Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI

Referințe

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

AFCO

21.5.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Alexandra Thein

27.5.2013

Examinare în comisie

17.6.2013

8.7.2013

16.9.2013

 

Data adoptării

14.10.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Membri supleanți prezenți la votul final

Elmar Brok, David Campbell Bannerman, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Marietta Giannakou, Alain Lamassoure, Andrej Plenković, Alexandra Thein

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Edward McMillan-Scott, Elisabeth Morin-Chartier, Michèle Striffler, Catherine Trautmann


PROCEDURĂ

Titlu

Agenţia Uniunii Europene pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii (Europol) şi abrogarea Deciziilor 2009/371/JAI şi 2005/681/JAI

Referinţe

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Data prezentării la PE

27.3.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunţului în plen

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

BUDG

21.5.2013

CONT

21.5.2013

EMPL

21.5.2013

JURI

21.5.2013

 

AFCO

21.5.2013

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

EMPL

17.4.2013

JURI

15.4.2013

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.11.2012

 

 

 

Examinare în comisie

7.5.2013

8.7.2013

14.11.2013

30.1.2014

Data adoptării

30.1.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

2

3

Membri titulari prezenţi la votul final

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Svetoslav Hristov Malinov, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Joanna Senyszyn

Membri supleanţi [articolul 187 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Amelia Andersdotter, Pablo Arias Echeverría, Zuzana Brzobohatá, Erik Bánki, Santiago Fisas Ayxela, Jens Geier, María Irigoyen Pérez, Edvard Kožušník, Evelyn Regner, Czesław Adam Siekierski, Bart Staes, Tadeusz Zwiefka

Data depunerii

7.2.2014

Aviz juridic - Politica de confidențialitate