Postup : 2013/0091(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0096/2014

Predkladané texty :

A7-0096/2014

Rozpravy :

PV 24/02/2014 - 20
CRE 24/02/2014 - 20

Hlasovanie :

PV 25/02/2014 - 5.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0121

SPRÁVA     ***I
PDF 1991kWORD 1556k
7.2.2014
PE 513.116v02-00 A7-0096/2014

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o agentúre Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 STANOVISKO Výboru pre ústavné veci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o agentúre Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0173),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 88 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0094/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre ústavné veci (A7-0096/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  zdôrazňuje, že pri rozšírení mandátu Europolu sa uplatňuje bod 31 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(1); zdôrazňuje, že akékoľvek rozhodnutie zákonodarného orgánu v prospech takéhoto rozšírenia úloh sa nedotkne rozhodnutí rozpočtového orgánu v rámci ročného rozpočtového postupu;

3.  žiada Komisiu, aby po tom, čo sa Európsky parlament a Rada dohodnú na nariadení, túto dohodu plne zohľadnila s cieľom uspokojiť rozpočtové a personálne potreby Europolu a jeho nových úloh, najmä v prípade Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite (EC3), a to v súlade s odsekom 42 Spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie z 19. júla 2012 o decentralizovaných agentúrach;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o agentúre Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

o zriadení agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2009/371/SVV

Odôvodnenie

Spravodajca tomu rozumie tak, že nedôjde k zlúčeniu Europolu a Cepolu. Hoci obe inštitúcie pôsobia v policajnej oblasti, majú veľmi odlišné ciele a úlohy, čo sa týka spolupráce v európskom priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Toto vysvetlenie sa vzťahuje na všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré nasledujú a ktorými sa vypúšťa text.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 88 a článok 87 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 88,

Odôvodnenie

Vypúšťa sa každý odkaz na Cepol, pretože spravodajca tomu rozumie tak, že nedôjde k zlúčeniu Europolu a Cepolu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) V článku 88 zmluvy sa stanovuje, že činnosť Europolu sa má riadiť nariadením, ktoré sa prijme v súlade s riadnym legislatívnym postupom. V tomto článku sa takisto stanovuje, aby sa zriadili postupy kontroly činnosti Europolu Európskym parlamentom, na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty. Z toho dôvodu je nevyhnutné nahradiť rozhodnutie 2009/371/SVV nariadením, ktorým sa stanovia pravidlá parlamentnej kontroly.

(2) V článku 88 zmluvy sa stanovuje, že činnosť Europolu sa má riadiť nariadením, ktoré sa prijme v súlade s riadnym legislatívnym postupom. V tomto článku sa takisto stanovuje, aby sa zriadili postupy kontroly činnosti Europolu Európskym parlamentom, na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty v súlade s článkom 12 písm. c) Zmluvy o Európskej únii a s článkom 9 protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, s cieľom posilniť demokratickú legitimitu a zodpovednosť Europolu voči európskym občanom. Z toho dôvodu je nevyhnutné nahradiť rozhodnutie 2009/371/SVV nariadením, ktorým sa stanovia pravidlá parlamentnej kontroly.

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť špecifické ciele parlamentnej kontroly Europolu. Článok 12 ZEÚ sa zmieňuje o aktívnom prispievaní národných parlamentov k dobrému fungovaniu Únie a protokol (č. 1) a článok 9 protokolu im zverujú v súčinnosti s Európskym parlamentom organizáciu a podporu medziparlamentnej spolupráce v rámci Únie. Oba články, ktoré sú súčasťou primárneho práva EÚ v oblasti medziparlamentnej spolupráce, musia byť spomenuté.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Európska policajná akadémia (ďalej len „CEPOL“) bola zriadená rozhodnutím 2005/681/SVV na podporu spolupráce medzi vnútroštátnymi policajnými zbormi prostredníctvom organizovania a koordinácie činností odbornej prípravy na celoeurópsku policajnú prácu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypúšťa sa každý odkaz na Cepol, pretože spravodajca tomu rozumie tak, že nedôjde k zlúčeniu Europolu a Cepolu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Tzv. „Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich“ vyzýval Europol na ďalší rozvoj, aby sa stal „centrom výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva v členských štátoch a poskytovateľom služieb a platformou pre orgány presadzovania práva“. Na základe posúdenia fungovania Europolu je na dosiahnutie tohto cieľa potrebné ďalšie zlepšenie jeho operačnej efektívnosti. Štokholmský program takisto stanovuje cieľ vytvoriť skutočnú európsku kultúru presadzovania práva zavedením európskych systémov odbornej prípravy a výmenných programov pre všetkých príslušných profesionálov v oblasti presadzovania práva na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie.

(4) Tzv. „Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich“ vyzýval Europol na ďalší rozvoj, aby sa stal „centrom výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva v členských štátoch a poskytovateľom služieb a platformou pre orgány presadzovania práva“. Na základe posúdenia fungovania Europolu je na dosiahnutie tohto cieľa potrebné ďalšie zlepšenie jeho operačnej efektívnosti.

Odôvodnenie

Vypúšťa sa každý odkaz na Cepol, pretože spravodajca tomu rozumie tak, že nedôjde k zlúčeniu Europolu a Cepolu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Zločinecké a teroristické siete veľkého rozsahu predstavujú významnú hrozbu pre vnútornú bezpečnosť Únie ako aj pre bezpečnosť a živobytie jej občanov. Dostupné hodnotenia hrozieb poukazujú na skutočnosť, že činnosti zločineckých skupín stále viac nadobúdajú charakter rôznorodej trestnej činnosti a tieto skupiny čoraz častejšie operujú cezhranične. Vnútroštátne orgány presadzovania práva musia preto užšie spolupracovať so svojimi kolegami v iných členských štátoch. V tejto súvislosti je potrebné poskytnúť Europolu príslušné nástroje tak, aby podporoval členské štáty v predchádzaní trestnej činnosti v celej Únii, pri analýzach a vyšetrovaniach. Toto potvrdili aj preskúmania rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV.

(5) Zločinecké a teroristické siete veľkého rozsahu predstavujú významnú hrozbu pre vnútornú bezpečnosť Únie ako aj pre bezpečnosť a živobytie jej občanov. Dostupné hodnotenia hrozieb poukazujú na skutočnosť, že činnosti zločineckých skupín stále viac nadobúdajú charakter rôznorodej trestnej činnosti a tieto skupiny čoraz častejšie operujú cezhranične. Vnútroštátne orgány presadzovania práva musia preto užšie spolupracovať so svojimi kolegami v iných členských štátoch. V tejto súvislosti je potrebné poskytnúť Europolu príslušné nástroje tak, aby podporoval členské štáty v predchádzaní trestnej činnosti v celej Únii, pri analýzach a vyšetrovaniach. Toto potvrdilo aj preskúmanie rozhodnutia 2009/371/SVV.

Odôvodnenie

Vypúšťa sa každý odkaz na Cepol, pretože spravodajca tomu rozumie tak, že nedôjde k zlúčeniu Europolu a Cepolu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Vzhľadom na prepojenosť úloh Europolu a CEPOL-u by spojenie a racionalizácia funkcií oboch týchto agentúr zvýšili efektívnosť operačnej činnosti, relevantnosť odbornej prípravy a účinnosť policajnej spolupráce v rámci EÚ.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypúšťa sa každý odkaz na Cepol, pretože spravodajca tomu rozumie tak, že nedôjde k zlúčeniu Europolu a Cepolu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Rozhodnutia 2009/371/SVV a 2005/681/SVV by sa preto mali zrušiť a nahradiť by ich malo toto nariadenie, ktoré vychádza zo skúseností získaných pri vykonávaní obidvoch týchto rozhodnutí. Europol zriadený podľa tohto nariadenia by mal nahradiť Europol a CEPOL a prevziať ich funkcie, ako boli stanovené v dotknutých dvoch zrušených rozhodnutiach.

(7) Rozhodnutie 2009/371/SVV by sa preto malo zrušiť a nahradiť by ho malo toto nariadenie, ktoré vychádza zo skúseností získaných pri vykonávaní daného rozhodnutia. Agentúra Europol zriadená podľa tohto nariadenia by mala nahradiť Europol a prevziať jeho funkcie, ako boli stanovené v zrušenom rozhodnutí.

Odôvodnenie

Vypúšťa sa každý odkaz na Cepol, pretože spravodajca tomu rozumie tak, že nedôjde k zlúčeniu Europolu a Cepolu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Keďže k trestnej činnosti dochádza bez ohľadu na vnútorné hranice, Europol by mal podporovať členské štáty a posilňovať ich opatrenia a ich vzájomnú spoluprácu pri predchádzaní závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, a v boji proti nej. Keďže terorizmus je jednou z najvýznamnejších hrozieb pre bezpečnosť Únie, Europol by mal členským štátom pomáhať pri riešení spoločných výziev v tejto oblasti. Ako agentúra EÚ v oblasti presadzovania práva by Europol mal takisto podporovať a posilňovať činnosť a spoluprácu v boji proti formám trestnej činnosti, ktorá sa dotýka záujmov EÚ. Europol by mal takisto poskytovať podporu pri predchádzaní súvisiacich trestných činov, ktoré sú páchané s úmyslom získať prostriedky, umožniť, vykonať alebo zabezpečiť beztrestnosť trestných činov patriacich do pôsobnosti Europolu.

(8) Europol by mal podporovať členské štáty a posilňovať ich opatrenia a ich vzájomnú spoluprácu pri predchádzaní závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, a v boji proti nej. Keďže terorizmus predstavuje hrozbu pre bezpečnosť Únie, Europol by mal členským štátom pomáhať pri riešení spoločných výziev v tejto oblasti. Ako agentúra EÚ v oblasti presadzovania práva by Europol mal takisto podporovať a posilňovať činnosť a spoluprácu v boji proti formám trestnej činnosti, ktorá sa dotýka záujmov EÚ. Europol by mal takisto poskytovať podporu pri predchádzaní súvisiacich trestných činov, ktoré sú páchané s úmyslom získať prostriedky, umožniť, vykonať alebo zabezpečiť beztrestnosť trestných činov patriacich do pôsobnosti Europolu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Europol by mal zaistiť kvalitnejšiu, prepojenejšiu a konzistentnejšiu odbornú prípravu pre príslušníkov orgánov presadzovania práva všetkých hodností v jasnom rámci v súlade s identifikovanými potrebami odbornej prípravy.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypúšťa sa každý odkaz na Cepol, pretože spravodajca tomu rozumie tak, že nedôjde k zlúčeniu Europolu a Cepolu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Europol by mal mať právomoc požiadať členské štáty, aby začali, vykonali alebo koordinovali trestné vyšetrovania v konkrétnych prípadoch, kedy by cezhraničná spolupráca znamenala prínos. Europol by o takýchto žiadostiach mal informovať Eurojust.

(10) Europol by mal mať právomoc požiadať členské štáty, aby začali, vykonali alebo koordinovali trestné vyšetrovania v konkrétnych prípadoch, kedy by cezhraničná spolupráca znamenala prínos. Europol by o takýchto žiadostiach mal informovať Eurojust. Europol by mal žiadosť odôvodniť.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Europol by mal viesť záznamy o spolupráci pri operáciách spoločných vyšetrovacích tímov, ktoré sa zameriavajú na trestnú činnosť patriacu do jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b) Vždy, keď sa medzi Europolom a členskými štátmi nadviaže spolupráca na konkrétnom vyšetrovaní, mali by sa medzi Europolom a zúčastnenými členskými štátmi vypracovať jasné ustanovenia, ktoré vymedzia konkrétne úlohy na realizáciu, mieru účasti na vyšetrovacom alebo súdnom konaní členských štátov a rozdelenie povinností a uplatniteľné právo na účely súdneho dohľadu.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Na zvýšenie efektívnosti Europolu ako centra pre výmenu informácií v rámci Únie by sa mali stanoviť jednoznačné povinnosti členských štátov poskytovať Europolu potrebné údaje na splnenie jeho cieľov. Pri vykonávaní týchto povinností by členské štáty mali venovať zvláštnu pozornosť tomu, aby poskytovali údaje náležité pre boj proti trestným činnostiam, ktorých potlačenie sa považuje za strategickú a operačnú prioritu v rámci príslušných nástrojov politiky Únie. Členské štáty by takisto mali Europolu poskytovať kópiu dvojstranných a viacstranných výmen informácií s inými členskými štátmi pri trestných činnostiach spadajúcich do cieľov Europolu. Europol by zároveň mal zvýšiť úroveň svojej podpory poskytovanej členským štátom, aby tak zlepšil vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií. Europol by mal všetkým inštitúciám EÚ a národným parlamentom predkladať výročnú správu o miere, v akej mu jednotlivé členské štáty poskytujú informácie.

(11) Na zvýšenie efektívnosti Europolu ako centra pre výmenu informácií v rámci Únie by sa mali stanoviť jednoznačné povinnosti členských štátov poskytovať Europolu potrebné údaje na splnenie jeho cieľov. Pri vykonávaní týchto povinností musia členské štáty venovať zvláštnu pozornosť tomu, aby poskytovali údaje náležité iba pre boj proti trestným činnostiam, ktorých potlačenie sa považuje za strategickú a operačnú prioritu v rámci príslušných nástrojov politiky Únie. Členské štáty by takisto mali Europolu poskytovať kópiu dvojstranných a viacstranných výmen informácií s inými členskými štátmi pri trestných činnostiach spadajúcich do cieľov Europolu a zároveň uvádzať zdroj týchto informácií. Europol by zároveň mal zvýšiť úroveň svojej podpory poskytovanej členským štátom, aby tak zlepšil vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií. Europol musí všetkým inštitúciám EÚ a národným parlamentom predkladať výročnú správu o miere, v akej mu jednotlivé členské štáty poskytujú informácie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme zaistenia účinnej spolupráce medzi Europolom a členskými štátmi by sa v každom členskom štáte mala založiť jedna národná jednotka. Tá by mala byť hlavným styčným bodom medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a inštitútmi odbornej prípravy a Europolom. Na zabezpečenie stálej a účinnej výmeny informácií medzi Europolom a národnými jednotkami a na uľahčenie ich spolupráce by každá národná jednotka mala do Europolu vyslať aspoň jedného styčného dôstojníka.

(12) V záujme zaistenia účinnej spolupráce medzi Europolom a členskými štátmi by sa v každom členskom štáte mala založiť jedna národná jednotka. V tomto nariadení by sa mala zachovať úloha národných jednotiek Europolu ako garantov a obhajcov národných záujmov v agentúre. Národné jednotky by tiež naďalej mali byť kontaktnými miestami medzi Europolom a príslušnými orgánmi, čím by získali ústrednú a koordinačnú úlohu v súvislosti s celou spoluprácou členských štátov s Europolom a prostredníctvom neho, a zabezpečilo by sa tak, aby všetky členské štáty jednotne reagovali na požiadavky Europolu. Na zabezpečenie stálej a účinnej výmeny informácií medzi Europolom a národnými jednotkami a na uľahčenie ich spolupráce by každá národná jednotka mala do Europolu vyslať aspoň jedného styčného dôstojníka.

Odôvodnenie

Vypúšťa sa každý odkaz na Cepol, pretože spravodajca tomu rozumie tak, že nedôjde k zlúčeniu Europolu a Cepolu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Aby sa zabezpečilo, že odborná príprava v oblasti presadzovania práva na úrovni EÚ je vysokej kvality, prepojená a konzistentná, Europol by mal konať v súlade s politikou odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva Únie. Odborná príprava na úrovni EÚ by mala byť dostupná pre príslušníkov orgánov presadzovania práva všetkých hodností. Europol by mal zaistiť, aby sa odborná príprava vyhodnocovala a závery posudzovaní potrieb odbornej prípravy boli súčasťou plánov na zníženie duplicity. Europol by mal v členských štátoch propagovať uznávanie odbornej prípravy poskytnutej na úrovni Únie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypúšťa sa každý odkaz na Cepol, pretože spravodajca tomu rozumie tak, že nedôjde k zlúčeniu Europolu a Cepolu.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Komisia a členské štáty by mali byť zastúpené v správnej rade Europolu s cieľom účinne dohliadať na jej prácu. Riadni členovia správnej rady by mali byť menovaní na základe poznatkov o spolupráci v oblasti presadzovania práva, zatiaľ čo náhradníci by mali byť menovaní na základe poznatkov o odbornej príprave príslušníkov orgánov presadzovania práva, aby sa zohľadnil dvojitý mandát novej agentúry, a to operačná podpora a odborná príprava v oblasti presadzovania práva. V prípade neprítomnosti riadneho člena by mal náhradník plniť funkciu riadneho člena, ako aj vždy, keď sa rokuje alebo rozhoduje o odbornej príprave. Správnej rade by mal v technických otázkach týkajúcich sa odbornej prípravy poskytovať poradenstvo vedecký výbor.

(16) Komisia a členské štáty by mali byť zastúpené v správnej rade Europolu s cieľom účinne dohliadať na jej prácu. Členovia správnej rady by mali byť menovaní na základe poznatkov o spolupráci v oblasti presadzovania práva.

Odôvodnenie

Vypúšťa sa každý odkaz na Cepol, pretože spravodajca tomu rozumie tak, že nedôjde k zlúčeniu Europolu a Cepolu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Správna rada by mala mať potrebné právomoci, a to najmä zostavovať rozpočet, overovať jeho plnenie, prijímať náležité rozpočtové pravidlá a plánovacie dokumenty, zavádzať transparentné pracovné postupy pri rozhodovaní výkonného riaditeľa Europolu a prijímať výročnú správu o činnosti. Mala by mať výkonné právomoci menovacieho orgánu, pokiaľ ide o zamestnancov agentúry vrátane výkonného riaditeľa. S cieľom zefektívniť rozhodovací proces a posilniť dohľad nad administratívnym a rozpočtovým hospodárením by správna rada takisto mala mať právo zriadiť výkonnú radu.

(17) Správna rada by mala mať potrebné právomoci, a to najmä zostavovať rozpočet, overovať jeho plnenie, prijímať náležité rozpočtové pravidlá a plánovacie dokumenty, prijímať opatrenia na ochranu finančných záujmov Únie a bojovať proti podvodom, ako aj prijímať pravidlá na predchádzanie konfliktom záujmov a na riadenie týchto konfliktov, zavádzať transparentné pracovné postupy pri rozhodovaní výkonného riaditeľa Europolu a prijímať výročnú správu o činnosti. Mala by mať výkonné právomoci menovacieho orgánu, pokiaľ ide o zamestnancov agentúry vrátane výkonného riaditeľa. S cieľom zefektívniť rozhodovací proces a posilniť dohľad nad administratívnym a rozpočtovým hospodárením by správna rada takisto mala mať právo zriadiť výkonnú radu.

Odôvodnenie

Spravodajca je proti opatreniam na vytvorenie výkonnej rady s cieľom zaručiť transparentné a demokratické vedenie Europolu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Pre Europol je nevyhnutné, aby mal na účely predchádzania trestnej činnosti a boja proti nej v rámci svojich cieľov pokiaľ možno najkompletnejšie a najaktuálnejšie informácie. Europol by mal preto mať možnosť spracúvať údaje poskytnuté členskými štátmi, tretími krajinami, medzinárodnými organizáciami a orgánmi EÚ, ako aj údaje z verejne dostupných zdrojov, s cieľom pochopiť kriminálne javy a trendy, získavať informácie o zločineckých sieťach a vyhľadávať spojenia medzi rozličnými trestnými činmi.

(19) Pre Europol je nevyhnutné, aby mal na účely predchádzania trestnej činnosti a boja proti nej v rámci svojich cieľov pokiaľ možno najkompletnejšie a najaktuálnejšie informácie. Europol by mal preto mať možnosť spracúvať údaje poskytnuté členskými štátmi, tretími krajinami, medzinárodnými organizáciami a orgánmi EÚ, ako aj údaje z verejne dostupných zdrojov, pokiaľ sa Europol dá považovať za zákonného príjemcu týchto údajov, s cieľom pochopiť kriminálne javy a trendy, získavať informácie o zločineckých sieťach a vyhľadávať spojenia medzi trestnými činmi.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Aby sa zvýšila efektívnosť Europolu pri poskytovaní presných kriminalistických analýz orgánom presadzovania práva v členských štátoch, Europol by mal pri spracúvaní údajov využívať nové technológie. Europolu by sa malo umožniť pohotovo zisťovať prepojenia medzi vyšetreniami a spoločnými modi operandi v rámci rôznych zločineckých skupín, krížovo porovnávať údaje a mať jasný prehľad o trendoch, pričom by sa pri jednotlivcoch zachovala vysoká úroveň ochrany osobných údajov. Databázy Europolu by preto nemali byť vopred vymedzené, čo Europolu umožní zaviesť najúčinnejšiu štruktúru IT. S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov by sa mal stanoviť účel operácií spracúvania, prístupové práva ako aj osobitné dodatočné záruky.

(20) Aby sa zvýšila efektívnosť Europolu pri poskytovaní presných kriminalistických analýz orgánom presadzovania práva v členských štátoch, Europol by mal pri spracúvaní údajov využívať nové technológie. Europolu by sa malo umožniť pohotovo zisťovať prepojenia medzi vyšetreniami a spoločnými modi operandi v rámci rôznych zločineckých skupín, krížovo porovnávať údaje a mať jasný prehľad o trendoch, pričom by sa pri jednotlivcoch zaručila vysoká úroveň ochrany osobných údajov. S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov by sa mal stanoviť účel operácií spracúvania, prístupové práva ako aj osobitné dodatočné záruky. Pri spracúvaní osobných údajov sa musia zohľadňovať zásady relevantnosti a proporcionality.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Na rešpektovanie zodpovednosti za údaje a ochranu informácií by členské štáty, orgány v tretích krajinách a medzinárodné organizácie mali mať možnosť stanoviť účel, na ktorý Europol môže spracúvať údaje, ktoré mu poskytujú, a obmedziť prístupové práva.

(21) Na rešpektovanie zodpovednosti za údaje a ochranu informácií by členské štáty, orgány v tretích krajinách a medzinárodné organizácie mali mať možnosť stanoviť účel, na ktorý Europol môže spracúvať údaje, ktoré mu poskytujú, a obmedziť prístupové práva. Obmedzenie účelu prispieva k transparentnosti, právnej istote a predvídateľnosti a má obzvlášť veľký význam v oblasti policajnej spolupráce, keď dotknuté osoby zvyčajne nevedia, že ich osobné údaje sa zhromažďujú a spracúvajú, a keď použitie osobných údajov môže mať veľmi významný dosah na životy a slobody jednotlivcov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) S cieľom zlepšiť operačnú spoluprácu medzi agentúrami, a najmä s cieľom vytvoriť prepojenie medzi údajmi, ktorými už rôzne agentúry disponujú, by Europol mal Eurojustu a Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) udeliť prístup k údajom a umožniť vyhľadávanie na základe údajov dostupných Europolu.

(23) S cieľom zlepšiť operačnú spoluprácu medzi agentúrami a najmä s cieľom vytvoriť prepojenie medzi údajmi, ktorými už rôzne agentúry disponujú, by Europol mal Eurojustu udeliť na základe osobitných záruk prístup k údajom, ktoré sú v Europole dostupné, a umožniť vyhľadávanie v nich.

Odôvodnenie

Článok 88 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie odkazuje na osobitý vzťah medzi Europolom a Eurojustom. Nie je vhodné zahrnúť na tomto mieste aj OLAF.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Europol by mal v tej miere, aká je potrebná na vykonávanie jeho úloh, udržiavať spoluprácu s inými orgánmi EÚ, orgánmi presadzovania práva a inštitútmi odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva v tretích krajinách, medzinárodnými organizáciami a súkromnými subjektmi.

(24) Europol by mal v miere, aká je potrebná na vykonávanie jeho úloh, udržiavať spoluprácu s inými orgánmi EÚ a orgánmi presadzovania práva v tretích krajinách, medzinárodnými organizáciami a súkromnými subjektmi.

Odôvodnenie

Vypúšťa sa každý odkaz na Cepol, pretože spravodajca tomu rozumie tak, že nedôjde k zlúčeniu Europolu a Cepolu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Na zabezpečenie operačnej efektívnosti by Europol mal mať možnosť vymieňať si všetky informácie s výnimkou osobných údajov s ostatnými orgánmi EÚ, orgánmi presadzovania práva a inštitútmi odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva v tretích krajinách a s medzinárodnými organizáciami do tej miery, aká je nevyhnutná na vykonávanie jeho úloh. Keďže spoločnosti, podniky, obchodné združenia, mimovládne organizácie a iné súkromné subjekty disponujú odbornými znalosťami a údajmi, ktoré majú bezprostredný význam na predchádzanie závažnej trestnej činnosti a terorizmu a boj proti nim, Europol by mal mať takisto možnosť vymieňať si takéto údaje aj so súkromnými subjektmi. Na predchádzanie počítačovej kriminality súvisiacej s narušením bezpečnosti sietí a informácií a na boj proti nej by Europol podľa smernice [vložiť názov prijatej smernice] Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii31 mal spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za bezpečnosť sieťových a informačných systémov a vymieňať si s nimi informácie s výnimkou osobných údajov.

(25) Na zabezpečenie operačnej efektívnosti by Europol mal mať možnosť vymieňať si všetky informácie s výnimkou osobných údajov s ostatnými orgánmi EÚ, orgánmi presadzovania práva v tretích krajinách a s medzinárodnými organizáciami do tej miery, aká je nevyhnutná na vykonávanie jeho úloh. Na predchádzanie počítačovej kriminalite súvisiacej s narušením bezpečnosti sietí a informácií a na boj proti nej by Europol podľa smernice [vložiť názov prijatej smernice] Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii mal spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za bezpečnosť sieťových a informačných systémov a vymieňať si s nimi informácie s výnimkou osobných údajov.

____________________________

___________________________

31 Vložiť odkaz na prijatú smernicu [návrh: COM(2013) 48 final].

31 Vložiť odkaz na prijatú smernicu [návrh: COM(2013) 48 final].

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) Europol by mal mať možnosť vymieňať si osobné údaje s ostatnými orgánmi EÚ do tej miery, aká je nevyhnutná na vykonávanie jeho úloh.

(26) Europol by mal mať možnosť vymieňať si osobné údaje s ostatnými orgánmi EÚ do tej miery, aká je nevyhnutná na vykonávanie jeho úloh. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by mal zabezpečiť, aby sa táto výmena informácií týkala len tých osôb, ktoré spáchali trestné činy patriace do právomoci Europolu alebo v prípade ktorých sa považuje za pravdepodobné, že takéto trestné činy spáchajú.

Odôvodnenie

Právomoc Europolu vymieňať si osobné údaje s ostatnými orgánmi Únie by sa mala obmedziť len na údaje o takých osobách, ktoré spáchali trestné činy patriace do právomoci Europolu alebo v prípade ktorých sa považuje za pravdepodobné, že takéto trestné činy spáchajú.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) Závažná trestná činnosť a terorizmus sú často prepojené na územia mimo EÚ. Z tohto dôvodu by Europol mal mať možnosť vymieňať si osobné údaje s orgánmi presadzovania práva v tretích krajinách a medzinárodnými organizáciami ako napríklad Interpol v takej miere, aká je nevyhnutná na vykonávanie jeho úloh.

(27) Závažná trestná činnosť a terorizmus sú často prepojené na územia mimo EÚ. Z tohto dôvodu by Europol mal mať možnosť vymieňať si osobné údaje s orgánmi presadzovania práva v tretích krajinách a medzinárodnými organizáciami ako napríklad Interpol v takej miere, aká je nevyhnutná na vykonávanie jeho úloh. Pri výmene osobných údajov s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami treba dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi potrebou účinného presadzovania a ochranou osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31) Akákoľvek informácia, ktorá bola jasne získaná od tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie v rozpore s dodržiavaním ľudských práv, sa nespracúva.

(31) Akákoľvek informácia, ktorá bola jasne získaná v rozpore s dodržiavaním ľudských práv, sa nespracúva.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32) Pravidlá ochrany údajov v Europole by sa mali sprísniť, pričom by sa mali zohľadniť zásady, ktoré sú základom nariadenia (ES) č. 45/200132 s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany fyzických osôb vzhľadom na spracúvanie osobných údajov. Keďže podľa vyhlásenia 21 pripojeného k zmluve sa uznáva osobitý charakter spracúvania osobných údajov v oblasti presadzovania práva, pravidlá Europolu týkajúce sa ochrany údajov by mali mať autonómnu povahu a mali by byť zosúladené s inými náležitými nástrojmi na ochranu údajov uplatňovanými v oblasti policajnej spolupráce v rámci Únie, a to predovšetkým s Dohovorom č. 10833 a odporúčaním Rady Európy č. R (87) 1534rámcovým rozhodnutím Rady 2008/977/SVV o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach35 [nahraďte príslušnou platnou smernicou v čase prijatia].

(32) Pravidlá ochrany údajov v Europole by sa mali sprísniť a zosúladiť s inými príslušnými nástrojmi na ochranu údajov, ktoré sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov v oblasti policajnej spolupráce v Únii s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov. Zatiaľ čo rozhodnutie 2009/371/SVV stanovuje dôkladný režim ochrany údajov Europolu, mal by sa ďalej rozpracovať s cieľom zladiť Europol s požiadavkami Lisabonskej zmluvy, zohľadniť rastúcu úlohu Europolu, zlepšiť práva dotknutých osôb a ďalej posilniť dôveru medzi členskými štátmi a Europolom, ktorá je nevyhnutná pre úspešnú výmenu informácií. Pravidlá ochrany údajov v Europole by sa mali sprísniť, pričom by sa mali zohľadniť zásady, ktoré sú základom nariadenia (ES) č. 45/200132 alebo nástroja nahrádzajúceho toto nariadenie, s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany fyzických osôb vzhľadom na spracúvanie osobných údajov, ako aj ďalšie zásady ochrany údajov vrátane zásady zodpovednosti, posúdenia vplyvu na ochranu údajov, špecificky navrhnutej a štandardne určenej ochrany súkromia a oznamovania porušenia ochrany osobných údajov. Hneď ako sa prijme nový rámec pre ochranu údajov inštitúcií a orgánov EÚ, mal by sa vzťahovať aj na Europol. Ako sa uznáva vo vyhlásení 21 pripojenom k zmluve, osobitý charakter spracúvania osobných údajov v oblasti presadzovania práva ukazuje, že je nevyhnutné, aby sa pre Europol stanovili osobitné pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov a voľný pohyb týchto údajov na základe článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a že by mali byť zosúladené s inými náležitými nástrojmi na ochranu údajov uplatňovanými v oblasti policajnej spolupráce v rámci Únie, a to predovšetkým s Dohovorom č. 10833 a jeho dodatkovým protokolom z 8. novembra 2001, odporúčaním Rady Európy č. R (87) 1534 a dôkladným režimom ochrany údajov stanoveným v rámcovom rozhodnutí Rady 2008/977/SVV o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach35 [nahraďte príslušnou smernicou platnou v čase prijatia]. Transparentnosť je kľúčovou súčasťou ochrany údajov, keďže umožňuje uplatňovanie iných zásad a práv týkajúcich sa ochrany údajov. S cieľom posilniť transparentnosť by mal Europol zaviesť transparentné politiky v oblasti ochrany údajov, ktoré by mal poskytnúť pre ľahký prístup verejnosti, pričom by zrozumiteľným spôsobom a jasným a jednoduchým jazykom vysvetlil ustanovenia o spracovaní osobných údajov a prostriedkoch dostupných na uplatňovanie práv dotknutých osôb, a mal by zverejniť aj zoznam medzinárodných dohôd a dohôd o spolupráci, ktoré uzavrel s tretími krajinami, orgánmi Únie a medzinárodnými organizáciami.

___________________________

_______________________

32 Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

32 Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

33 Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, Štrasburg, 28.1.1981.

33 Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, Štrasburg, 28.1.1981.

34 Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. R (87) 15 členským štátom upravujúce používanie osobných údajov políciou, 17.9.1987.

34 Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. R (87) 15 členským štátom upravujúce používanie osobných údajov políciou, 17.9.1987.

35 Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008, s. 60.

35 Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008, s. 60.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33) Osobné údaje by sa mali v čo najväčšom rozsahu rozlišovať podľa stupňa ich presnosti a spoľahlivosti. Mali by sa rozlišovať fakty od osobných hodnotení, aby sa zabezpečila ochrana fyzických osôb aj kvalita a spoľahlivosť informácií, ktoré Europol spracováva.

(33) Osobné údaje by sa mali rozlišovať podľa stupňa ich presnosti a spoľahlivosti. Musia sa rozlišovať fakty od osobných hodnotení, aby sa zabezpečila ochrana fyzických osôb aj kvalita a spoľahlivosť informácií, ktoré Europol spracováva.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a) Vzhľadom na svoj osobitný charakter by agentúra mala mať svoj vlastný špeciálny režim zaručujúci aj ochranu údajov, ktorá by v žiadnom prípade nemala mať nižšiu úroveň ako v prípade všeobecného režimu platného pre Úniu a jej agentúry. Reformy všeobecných pravidiel týkajúcich sa ochrany údajov by sa teda mali vzťahovať na Europol čo najskôr, najneskôr však dva roky po nadobudnutí účinnosti nových všeobecných pravidiel. Legislatívna harmonizácia osobitných režimov Europolu a EÚ týkajúcich sa ochrany údajov by sa mala ukončiť do dvoch rokov od prijatia akýchkoľvek zodpovedajúcich pravidiel.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34) V oblasti policajnej spolupráce sa spracúvajú osobné údaje týkajúce sa rôznych kategórií dotknutých osôb. Europol by mal pokiaľ možno čo najdôkladnejšie rozlišovať medzi osobnými údajmi rôznych kategórií dotknutých osôb. Osobné údaje osôb, ako sú obete, svedkovia, osoby disponujúce náležitými informáciami, ako aj osobné údaje maloletých by mali obzvlášť podliehať ochrane. Z tohto dôvodu by ich Europol nemal spracovávať, pokiaľ to nie je nevyhnutne potrebné na predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej v rámci cieľov Europolu, a pokiaľ tieto údaje dopĺňajú iné osobné údaje, ktoré Europol už spracoval.

(34) V oblasti policajnej spolupráce sa spracúvajú osobné údaje týkajúce sa rôznych kategórií dotknutých osôb. Europol by mal pokiaľ možno čo najdôkladnejšie rozlišovať medzi osobnými údajmi rôznych kategórií dotknutých osôb. Osobné údaje osôb, ako sú obete, svedkovia, osoby disponujúce náležitými informáciami, ako aj osobné údaje maloletých by mali obzvlášť podliehať ochrane. Z tohto dôvodu by sa Europolu nemalo umožniť ich spracovávať.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35) Vzhľadom na základné práva na ochranu osobných údajov by Europol nemal uchovávať osobné údaje na dlhšie obdobie, ako je nevyhnutné na vykonávanie jeho úloh.

(35) Vzhľadom na základné práva na ochranu osobných údajov by Europol nemal uchovávať osobné údaje na dlhšie obdobie, ako je nevyhnutné na vykonávanie jeho úloh. Potreba ich ďalšieho uchovávania by sa mala posúdiť najneskôr tri roky po ich zaznamenaní.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36) Na zaistenie bezpečnosti osobných údajov by Europol mal implementovať primerané technické a organizačné opatrenia.

(36) Na zaistenie bezpečnosti osobných údajov Europol musí implementovať nevyhnutné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37) Každá osoba by mala mať právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu nesprávne zaznamenaných údajov, ktoré sa jej týkajú, právo na výmaz alebo blokovanie údajov, ktoré sa jej týkajú, ak už nie sú potrebné. Práva priznané dotknutej osobe a ich uplatňovanie by nemali ovplyvňovať povinnosti Europolu a mali by podliehať obmedzeniam stanoveným v tomto nariadení.

(37) Každá osoba by mala mať právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu nesprávne zaznamenaných údajov, ktoré sa jej týkajú, a právo na výmaz alebo blokovanie údajov, ktoré sa jej týkajú.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38) Na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb je potrebné v rámci tohto nariadenia jasne vymedziť zodpovednosť. Predovšetkým členské štáty by mali zodpovedať za presnosť a aktualizáciu údajov, ktoré postupujú Europolu, a za zákonnosť takýchto prenosov údajov. Europol by mal niesť zodpovednosť za presnosť a aktualizáciu údajov, ktoré mu poskytli iní dodávatelia údajov. Europol by takisto mal zabezpečiť, že údaje sú spracovávané spravodlivým a zákonným spôsobom, sú zhromažďované a spracovávané na konkrétny účel, sú primerané, náležité, úmerné účelu, na ktorý sa spracovávajú, a uchovávané len tak dlho, ako je na daný účel nevyhnutné.

(38) Na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb je potrebné v rámci tohto nariadenia jasne vymedziť zodpovednosť. Predovšetkým členské štáty by mali zodpovedať za presnosť a aktualizáciu údajov, ktoré postupujú Europolu, a za zákonnosť takýchto prenosov údajov. Europol by mal niesť zodpovednosť za presnosť a aktualizáciu údajov, ktoré mu poskytli iní dodávatelia údajov. Europol takisto musí zabezpečiť, že údaje sú spracovávané spravodlivým a zákonným spôsobom, sú zhromažďované a spracovávané na konkrétny účel, sú primerané, náležité, úmerné účelu, na ktorý sa spracovávajú, a uchovávané len tak dlho, ako je na daný účel nevyhnutné.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39) Europol by mal uchovávať záznamy o zhromažďovaní, zmene, prístupe, zverejnení, kombinovaní alebo vymazaní osobných údajov na účely overenia zákonnosti spracovávania údajov, na vlastné monitorovanie a na zaistenie riadnej integrity a bezpečnosti údajov. Povinnosťou Europolu by mala byť spolupráca s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a sprístupňovanie protokolov alebo dokumentácie na požiadanie, aby mohli slúžiť na monitorovanie operácií spracúvania.

(39) Europol by mal uchovávať záznamy o zhromažďovaní, zmene, prístupe, zverejnení, kombinovaní alebo vymazaní osobných údajov na účely overenia zákonnosti spracovávania údajov, na vlastné monitorovanie a na zaistenie riadnej integrity a bezpečnosti údajov. Povinnosťou Europolu je spolupráca s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a sprístupňovanie protokolov alebo dokumentácie na požiadanie, aby mohli slúžiť na monitorovanie operácií spracúvania.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40) Europol by si mal určiť úradníka pre ochranu údajov, ktorý by pomáhal pri monitorovaní dodržiavania ustanovení tohto nariadenia. Úradník pre ochranu údajov by mal mať možnosť vykonávať svoje povinnosti a úlohy nezávisle a účinne.

(40) Europol by si mal určiť úradníka pre ochranu údajov, ktorý by pomáhal pri monitorovaní dodržiavania ustanovení tohto nariadenia. Úradník pre ochranu údajov by mal mať možnosť vykonávať svoje povinnosti a úlohy nezávisle a účinne. Úradníkovi pre ochranu údajov by sa mali poskytnúť prostriedky nevyhnutné na plnenie jeho úloh.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41) Príslušné vnútroštátne orgány poverené dohľadom nad spracovávaním osobných údajov by mali monitorovať zákonnosť spracovávania osobných údajov vykonávaného členskými štátmi. Európsky úradník pre ochranu údajov by mal monitorovať zákonnosť spracovávania údajov vykonávaného Europolom, pričom svoju funkciu vykonáva úplne nezávisle.

(41) Nezávislá, transparentná, zodpovedná a účinná štruktúra pre dohľad s dostatočnými právomocami je nevyhnutná pre ochranu jednotlivcov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ako to vyžaduje článok 8 Charty základných práv a článok 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Príslušné vnútroštátne orgány poverené dohľadom nad spracovávaním osobných údajov by mali monitorovať zákonnosť spracovávania osobných údajov vykonávaného členskými štátmi. Európsky úradník pre ochranu údajov by mal monitorovať zákonnosť spracovávania údajov vykonávaného Europolom, pričom svoju funkciu vykonáva úplne nezávisle.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42) Európsky úradník pre ochranu údajov a vnútroštátne orgány dohľadu by mali spolupracovať pri konkrétnych problémoch vyžadujúcich si účasť štátov a zabezpečovať jednotné uplatňovanie tohto nariadenia v celej Únii.

(42) Je dôležité zabezpečiť posilnenie a účinnosť dohľadu nad Europolom a pritom optimálne využívať zdroje a zozbierané odborné znalosti na národnej úrovni aj na úrovni Únie. Európsky úradník pre ochranu údajov a vnútroštátne orgány dohľadu by mali spolupracovať pri konkrétnych problémoch vyžadujúcich si účasť štátov a zabezpečovať jednotné uplatňovanie tohto nariadenia v celej Únii. Ak je to potrebné, Európsky úradník pre ochranu údajov môže využívať odborné znalosti a skúsenosti vnútroštátnych orgánov pre ochranu údajov pri plnení svojich povinností vrátane vykonávania auditov a kontrol na mieste.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43) Keďže Europol spracováva aj neoperačné osobné údaje, ktoré nesúvisia so žiadnym vyšetrovaním trestného činu, spracúvanie takýchto údajov by malo podliehať nariadeniu (ES) č. 45/2001.

(43) Keďže Europol spracováva aj neoperačné osobné údaje, ktoré nesúvisia so žiadnym vyšetrovaním trestného činu, ako sú osobné údaje zamestnancov Europolu, poskytovateľov služieb alebo návštevníkov, spracúvanie takýchto údajov by malo podliehať nariadeniu (ES) č. 45/2001.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44) Európsky úradník pre ochranu údajov by mal vypočuť sťažnosti podané dotknutými osobami a vyšetriť ich. Vyšetrovanie v nadväznosti na podanú sťažnosť by sa s výhradou súdneho preskúmania malo uskutočniť v rozsahu primeranom pre daný prípad. Európsky úradník pre ochranu údajov by mal dotknutú osobu informovať o pokroku a výsledku jej sťažnosti v primeranej lehote.

(44) Európsky úradník pre ochranu údajov by mal vypočuť sťažnosti podané dotknutými osobami a vyšetriť ich. Vyšetrovanie v nadväznosti na podanú sťažnosť by sa s výhradou súdneho preskúmania malo uskutočniť v rozsahu potrebnom na úplne objasnenie v danom prípade. Európsky úradník pre ochranu údajov by mal dotknutú osobu ihneď informovať o pokroku a výsledku jej sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48) Na zabezpečenie toho, aby bol Europol plne zodpovednou a transparentnou organizáciou, je nevyhnutné – vzhľadom na článok 88 Zmluvy o fungovaní Európskej únie stanoviť postupy kontroly činností Europolu Európskym parlamentom, na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty, pričom treba riadne zohľadniť potrebu zaistiť rešpektovanie dôvernej povahy operačných informácií.

(48) V záujme rešpektovania úlohy parlamentov pri monitorovaní európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ako aj politickej zodpovednosti národných parlamentov a Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o dodržiavanie a výkon ich príslušných právomocí v legislatívnom procese, je nevyhnutné, aby bol Europol plne zodpovednou a transparentnou organizáciou. Na tento účel by sa mali so zreteľom na článok 88 Zmluvy o fungovaní Európskej únie stanoviť postupy kontroly činností Europolu Európskym parlamentom, a kontroly, na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty, v súlade s ustanoveniami o medziparlamentnej spolupráci uvedenými v hlave II Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, pričom treba riadne zohľadniť potrebu zaistiť rešpektovanie dôvernej povahy operačných informácií.

Odôvodnenie

Aby sa mohli zapojiť do hlbšej a užšej parlamentnej spolupráce v oblasti aktivít Europolu, národné parlamenty a Európsky parlament spolu stanovia špecifické postupy podľa hlavy II Protokolu č. 1 Lisabonskej zmluvy o úlohe národných parlamentov v Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(50) Vzhľadom na povinnosti Europolu a úlohu výkonného riaditeľa môže byť výkonný riaditeľ vyzvaný, aby vystúpil pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na jeho otázky tak pred menovaním, ako aj pred každým predĺžením jeho funkčného obdobia. Výkonný riaditeľ by mal tiež predkladať Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu. Okrem toho by mal mať Európsky parlament možnosť vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich úloh.

(50) Vzhľadom na povinnosti Europolu a úlohu výkonného riaditeľa by výkonný riaditeľ mal byť vyzvaný, aby vystúpil pred spoločnou parlamentnou kontrolnou skupinou a odpovedal na jej otázky tak pred menovaním, ako aj pred každým predĺžením jeho funkčného obdobia. Výkonný riaditeľ by mal tiež predkladať spoločnej parlamentnej kontrolnej skupine a Rade výročnú správu. Okrem toho by mal mať Európsky parlament možnosť vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich úloh.

Odôvodnenie

Podľa článku 88 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa musí do nariadenia zahrnúť parlamentná kontrola vykonávaná Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Preto sa vytvára spoločná parlamentná kontrolná skupina, ktorej fungovanie bude upravovať článok 53 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(56) Potrebné ustanovenia o poskytnutí priestorov Europolu v členskom štáte, v ktorom má Europol sídlo (v Holandsku), a osobitné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všetkých zamestnancov Europolu a členov ich rodín, by sa mali vymedziť v dohode o sídle. Na účely riadneho fungovania Europolu by mu mal navyše hostiteľský členský štát zabezpečiť najlepšie možné podmienky, a to vrátane vzdelávania detí a dopravy, aby prilákal vysokokvalitné ľudské zdroje z čo najširšej geografickej oblasti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(57) Europol zriadený podľa tohto nariadenia nahrádza Europol zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV a CEPOL zriadený rozhodnutím 2005/681/SVV a je ich nástupcom. Preto by mal byť právnym nástupcom vo všetkých nimi uzatvorených zmluvách vrátane zamestnaneckých zmlúv, záväzkov a majetku, ktorý nadobudli. Medzinárodné dohody uzatvorené Europolom zriadeným na základe rozhodnutia 2009/371/SVV a CEPOL-om zriadeným na základe rozhodnutia 2005/681/SVV by mali zostať v platnosti s výnimkou dohody o sídle, ktorú uzatvoril CEPOL.

(57) Europol zriadený podľa tohto nariadenia nahrádza Europol zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV a je jeho nástupcom. Preto by mal byť právnym nástupcom vo všetkých ním uzatvorených zmluvách vrátane zamestnaneckých zmlúv, záväzkov a majetku, ktorý nadobudol. Medzinárodné dohody uzatvorené Europolom zriadeným na základe rozhodnutia 2009/371/SVV by mali zostať v platnosti.

Odôvodnenie

Vypustenie všetkých odkazov na Cepol, pretože spravodajca sa domnieva, že k zlúčeniu Europolu a Cepolu by nemalo dôjsť.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(58) S cieľom umožniť Europolu, aby pokračoval v rámci svojich najlepších možností v plnení úloh Europolu zriadeného na základe rozhodnutia 2009/371/SVV a úloh CEPOL-u zriadeného na základe rozhodnutia 2005/681/SVV, mali by sa stanoviť prechodné opatrenia, a to najmä pokiaľ ide o správnu radu, výkonného riaditeľa a účelové viazanie časti rozpočtu Europolu na odbornú prípravu na obdobie troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(58) S cieľom umožniť Europolu, aby pokračoval v rámci svojich najlepších možností v plnení úloh Europolu zriadeného na základe rozhodnutia 2009/371/SVV, mali by sa stanoviť prechodné opatrenia, a to najmä pokiaľ ide o správnu radu a výkonného riaditeľa.

Odôvodnenie

Vypustenie všetkých odkazov na Cepol, pretože spravodajca sa domnieva, že k zlúčeniu Europolu a Cepolu by nemalo dôjsť.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(59) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zriadenie subjektu zodpovedného za spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva na úrovni Únie, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov navrhovanej činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(59) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zriadenie subjektu zodpovedného za spoluprácu v oblasti presadzovania práva na úrovni Únie, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov navrhovanej činnosti ho skôr možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 1 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zriadenie agentúry Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva

Zriadenie agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Týmto sa zriaďuje agentúra Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (ďalej len „Europol“) s cieľom zlepšiť vzájomnú spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva v Európskej únii, posilniť a podporovať ich opatrenia, ako aj vypracovať jednotnú európsku politiku odbornej prípravy v tejto oblasti.

1. Týmto sa zriaďuje agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (ďalej len „Europol“) s cieľom zlepšiť vzájomnú spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva v Európskej únii a posilniť a podporovať ich opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Europol zriadený podľa tohto nariadenia nahrádza Europol zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV a CEPOL zriadený rozhodnutím 2005/681/SVV a je ich nástupcom.

2. Europol zriadený podľa tohto nariadenia nahrádza Europol zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV a je jeho nástupcom.

Odôvodnenie

Vypustenie všetkých odkazov na Cepol, pretože spravodajca sa domnieva, že k zlúčeniu Europolu a Cepolu by nemalo dôjsť.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Europol spolupracuje s jedinou národnou jednotkou v každom členskom štáte, ktorá sa zriadi alebo určí v súlade s článkom 7.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) „príslušné orgány členských štátov“ sú všetky policajné orgány a iné orgány presadzovania práva existujúce v členských štátoch, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej;

a) „príslušné orgány členských štátov“ sú všetky verejné orgány existujúce v členských štátoch, ktoré sú v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom zodpovedné za predchádzanie trestnej činnosti patriacej do právomoci Europolu a boj proti nej;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) „analýza“ je zhromažďovanie, spracovanie alebo používanie údajov s cieľom pomôcť pri trestných vyšetrovaniach;

b) „analýza“ je dôkladné preskúmanie informácií na účel zistenia ich osobitného významu a konkrétnych charakteristík s cieľom pomôcť pri trestných vyšetrovaniach a vykonať ktorékoľvek z ostatných úloh uvedených v článku 4;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)„osobné údaje“ sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); „identifikovateľná osoba“ je niekto, koho možno priamo alebo nepriamo identifikovať, a to najmä priradením identifikačného čísla jednému alebo viacerým faktorom osobitným pre jeho fyzickú, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu;

i) „osobné údaje“ sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); „identifikovateľná osoba“ je niekto, koho možno priamo alebo nepriamo identifikovať, a to najmä podľa určitého identifikačného znaku, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o lokalite, jedinečný identifikačný znak alebo jeden alebo viaceré faktory osobitné pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu či rodovú identitu danej osoby;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k) „príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorému sa údaje zverejnia, či už ide o tretiu stranu alebo nie, avšak orgány, ktoré údaje získavajú v rámci konkrétneho dožiadania, sa nepovažujú za príjemcov;

k) „príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorému sa údaje zverejnia, či už ide o tretiu stranu alebo nie;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

n) „súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba prejaví svoj súhlas s tým, aby sa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, spracúvali;

n) „súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, výslovný a informovaný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba jasne a jednoznačne prejaví svoj súhlas s tým, aby sa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, spracúvali;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Europol podporuje a posilňuje činnosť príslušných orgánov členských štátov a ich vzájomnú spoluprácu pri predchádzaní závažnej trestnej činnosti, terorizmu a formám trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov a ktoré ovplyvňujú spoločné záujmy politík Únie a v boji proti takýmto činnostiam, ako sa uvádza v prílohe 1.

1. Europol podporuje a posilňuje činnosť príslušných orgánov členských štátov a ich vzájomnú spoluprácu pri predchádzaní a boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a iným formám závažnej trestnej činnosti, ktoré sa uvádzajú v prílohe I a týkajú sa dvoch alebo viacerých členských štátov spôsobom, ktorý si vyžaduje spoločný prístup členských štátov so zohľadnením rozsahu, závažnosti a dôsledkov trestných činov.

Odôvodnenie

Je dôležité mať jasný popis cieľov Europolu. Navrhnuté prepojenie medzi potrebou spoločného prístupu so spoločným záujmom politiky Únie by mohol obmedziť právomoc Europolu v tých prípadoch, keď neexistuje žiadna alebo neexistuje výslovná politika Únie. Na druhej strane, keďže neexistuje definícia závažného trestného činu, právomoc Europolu sa môže rozšíriť, pokiaľ sa tento trestný čin týka dvoch alebo viacerých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Europol podporuje, rozvíja, uskutočňuje a koordinuje činnosti odbornej prípravy príslušníkov orgánov presadzovania práva.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypustenie všetkých odkazov na odbornú prípravu, pretože spravodajca sa domnieva, že by nemalo dôjsť k zlúčeniu Europolu a Cepolu.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) bezodkladne poskytuje informácie členským štátom, ktoré sa ich týkajú a ktoré sa týkajú akýchkoľvek prepojení medzi trestnými činmi;

b) prostredníctvom národných jednotiek Europolu uvedených v článku 7 bezodkladne poskytuje informácie členským štátom, ktoré sa ich týkajú a ktoré sa týkajú akýchkoľvek prepojení medzi trestnými činmi;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i) vykonávané spoločne s príslušnými orgánmi členských štátov alebo

i) vykonávané spoločne s príslušnými orgánmi členských štátov buď v rámci vyšetrovaní už začatých členskými štátmi, alebo na základe žiadosti Europolu o začatie trestného vyšetrovania adresovanej členskému štátu alebo

Odôvodnenie

Právny rámec, v ktorom môže Europol plniť túto úlohu, by mal byť výslovne uvedený, aby bolo zrejmé, kto je zodpovedný za uskutočnenie týchto opatrení a aké to má dôsledky pre zodpovednosť za ochranu spracúvaných údajov.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h) poskytuje technickú a finančnú podporu na cezhraničné operácie a vyšetrovania členských štátov vrátane spoločných vyšetrovacích tímov;

h) poskytuje technickú a finančnú podporu na cezhraničné operácie a vyšetrovania členských štátov, a to aj prostredníctvom spoločných vyšetrovacích tímov v súlade s článkom 5;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i) podporuje, rozvíja, realizuje, koordinuje a vykonáva odbornú prípravu príslušníkov orgánov presadzovania práva v spolupráci so sieťou inštitútov odbornej prípravy v členských štátoch, ako sa stanovuje v kapitole III;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypustenie všetkých odkazov na odbornú prípravu, pretože spravodajca sa domnieva, že by nemalo dôjsť k zlúčeniu Europolu a Cepolu.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j) poskytuje orgánom Únie zriadeným na základe hlavy V zmluvy a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) spravodajské informácie o trestnej činnosti a analytickú podporu v oblastiach spadajúcich do ich pôsobnosti;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno l a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

la) napomáha vyšetrovania v členských štátoch, predovšetkým poskytnutím všetkých relevantných informácií národným jednotkám;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Europol neuplatňuje donucovacie opatrenia.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie (prevzaté z článku 88 ZFEÚ) sa týka všetkých činností Europolu, a preto by malo byť súčasťou článku 4, a nie článku 5, ktorý sa zaoberá len spoločnými vyšetrovacími tímami.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Europol môže v rámci obmedzení stanovených zákonom členských štátov, v ktorých spoločný vyšetrovací tím pôsobí, pomáhať pri všetkých činnostiach a výmene informácií so všetkými členmi spoločného vyšetrovacieho tímu.

2. Europol môže v rámci obmedzení stanovených zákonom členských štátov, v ktorých spoločný vyšetrovací tím pôsobí, pomáhať pri všetkých činnostiach a výmene informácií so všetkými členmi spoločného vyšetrovacieho tímu. Pracovníci Europolu sa nepodieľajú na uplatňovaní donucovacích opatrení.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Účasť Europolu v spoločnom vyšetrovacom tíme schvaľujú príslušné orgány členských štátov, ktoré sú v tomto tíme zastúpené, a uvádza sa v dokumente, ktorý vopred podpísal riaditeľ Europolu, pričom tento dokument sa priloží k príslušnej dohode o vytvorení spoločného vyšetrovacieho tímu.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b. V prílohe uvedenej v odseku 3a sa stanovia podmienky účasti pracovníkov Europolu v spoločnom vyšetrovacom tíme vrátane pravidiel upravujúcich výsady a imunity týchto pracovníkov a zodpovednosti, ktoré vyplývajú z možných nezákonných aktivít týchto pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c. Pracovníci Europolu, ktorí sa zúčastňujú na činnosti spoločného vyšetrovacieho tímu, podliehajú v súvislosti s akýmkoľvek protiprávnym konaním, ktoré je voči nim namierené alebo ktorého sa sami dopustia, vnútroštátnym právnym predpisom členského štátu, v ktorom spoločný vyšetrovací tím pôsobí a ktoré sa vzťahujú na členov spoločného vyšetrovacieho tímu vykonávajúcich podobné funkcie v tomto členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3d. Pracovníci Europolu, ktorí sa zúčastňujú na činnosti spoločného vyšetrovacieho tímu, si môžu s členmi tímu vymieňať informácie pochádzajúce zo systémov Europolu na uchovávanie údajov. Vzhľadom na to, že táto výmena zahŕňa priamy kontakt upravovaný článkom 7, Europol zároveň informuje národné jednotky Europolu v členských štátoch, ktoré sú zastúpené v spoločnom vyšetrovacom tíme, a národné jednotky Europolu v členských štátoch, ktoré poskytli informácie.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3e. Informácie, ktoré pracovník Europolu získal v rámci účasti na spoločnom vyšetrovacom tíme, možno vložiť do ktoréhokoľvek zo systémov Europolu na uchovávanie údajov prostredníctvom národných jednotiek Europolu so súhlasom a na zodpovednosť príslušného orgánu, ktorý dané informácie poskytol.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V určitých prípadoch, keď Europol usúdi, že by sa malo začať vyšetrovanie trestnej činnosti, ktorá spadá do jeho cieľov, informuje o tom Eurojust.

1. V prípadoch, keď Europol usúdi, že by sa malo začať vyšetrovanie trestnej činnosti, ktorá spadá do jeho cieľov, informuje o tom Eurojust.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Europol zároveň požiada národné jednotky v dotknutých členských štátoch zriadené na základe článku 7 ods. 2, aby začali, vykonali alebo koordinovali vyšetrovanie trestnej činnosti.

2. Europol zároveň môže požiadať národné jednotky v dotknutých členských štátoch zriadené na základe článku 7 ods. 2, aby začali, vykonali alebo koordinovali vyšetrovanie trestnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. V prípade podozrenia na úmyselný útok na sieť a informačný systém dvoch alebo viacerých členských štátov alebo orgánov Únie uskutočnený štátnym alebo neštátnym subjektom z tretej krajiny začne Europol vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy.

Odôvodnenie

Aby sa predišlo situáciám, v ktorých správy o úmyselných útokoch členské štáty nevezmú na vedomie a ostanú nevyšetrené.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Národné jednotky bezodkladne Europolu oznámia začiatok vyšetrovania.

3. Členské štáty takéto žiadosti dôkladne zvážia a prostredníctvom národných jednotiek bezodkladne informujú Europol o tom, či sa začne vyšetrovanie.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty spolupracujú s Europolom pri plnení jeho úloh.

1. Členské štáty a Europol spolupracujú pri plnení úloh Europolu.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Každý členský štát zriadi alebo určí národnú jednotku, ktorá bude styčným orgánom medzi Europolom a príslušnými orgánmi v členských štátoch, ako aj inštitútov odbornej prípravy pre príslušníkov orgánov presadzovania práva. Všetky členské štáty vymenujú jedného úradníka ako vedúceho národnej jednotky.

2. Každý členský štát zriadi národnú jednotku, ktorá bude styčným orgánom medzi Europolom a príslušnými orgánmi určenými členskými štátmi. Každý členský štát určí jedného vedúceho národnej jednotky.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Europol môže priamo spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov, pokiaľ ide o jednotlivé vyšetrovania. V takom prípade Europol bezodkladne informuje národnú jednotku poskytne jej kópiu všetkých informácií, ktoré si v rámci priameho kontaktu s daným príslušným orgánom vymenil.

4. Národná jednotka je jediný styčný orgán medzi Europolom a príslušnými orgánmi členských štátov. Europol však môže priamo spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov v rámci jednotlivých vyšetrovaní, ktoré tieto orgány vykonávajú, pokiaľ tento priamy kontakt prináša pridanú hodnotu v záujme úspešného uzavretia vyšetrovania a v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Europol informuje národnú jednotku o potrebe takéhoto kontaktu vopred. Europol čo najskôr poskytne kópiu informácií, ktoré sú predmetom výmeny prostredníctvom týchto priamych kontaktov.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty prostredníctvom svojich národných jednotiek alebo príslušného orgánu členského štátu predovšetkým:

5. Členské štáty prostredníctvom svojich národných jednotiek predovšetkým:

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) poskytujú Europolu informácie nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľov. Patrí sem bezodkladné poskytovanie informácií Europolu týkajúcich sa oblastí trestnej činnosti, ktorých potlačenie Únia považuje za prioritu. Takisto sem patrí poskytovanie kópií dvojstranných alebo viacstranných výmen s iným členským štátom alebo členskými štátmi, pokiaľ sa táto výmena týka trestnej činnosti spadajúcej do cieľov Europolu;

(a) na základe vlastnej iniciatívy poskytujú Europolu informácie a spravodajské informácie nevyhnutné na plnenie jeho funkcií a reagujú na žiadosti Europolu o informácie, o poskytnutie spravodajských informácií a o poradenstvo.

 

Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov, pokiaľ ide o dodržiavanie verejného poriadku a zaistenie vnútornej bezpečnosti, národná jednotka nie je povinná v žiadnom konkrétnom prípade poskytovať informácie ani spravodajské informácie, ak:

 

(i) by poškodili základné záujmy národnej bezpečnosti;

 

(ii) by to ohrozilo úspech práve prebiehajúceho vyšetrovania alebo bezpečnosť jednotlivcov; alebo

 

(iii) by to viedlo k sprístupneniu informácií týkajúcich sa organizácií alebo osobitných spravodajských činností v oblasti štátnej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) zabezpečujú účinnú komunikáciu a spoluprácu všetkých relevantných príslušných orgánov členských štátov a inštitútov odbornej prípravy pre príslušníkov orgánov presadzovania práva v členských štátoch s Europolom;

(b) zabezpečujú účinnú komunikáciu a spoluprácu všetkých relevantných príslušných orgánov s Europolom;

Odôvodnenie

Vypustenie všetkých odkazov na odbornú prípravu, keďže spravodajca sa domnieva, že zlučovanie Europolu a Cepolu nie je vhodné.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) zvyšujú informovanosť o činnosti Europolu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca) žiadajú od Europolu príslušné informácie, ktoré môžu uľahčiť vyšetrovanie vedené príslušnými určenými orgánmi.

Odôvodnenie

Ako funkciu je dôležité uviesť aj to, že národné jednotky môžu od Europolu požadovať informácie vzťahujúce sa na ich vyšetrovanie, čím sa posilňuje vzájomná spolupráca medzi Europolom a členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(cb) zabezpečujú účinnú komunikáciu a spoluprácu s príslušnými orgánmi;

Odôvodnenie

V súlade s článkom 7 ods. 4 by mali národné jednotky zabezpečovať účinnú komunikáciu a spoluprácu s príslušnými orgánmi, keďže sú kontaktným bodom medzi Europolom a členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5 – písmeno cc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(cc) zabezpečujú zákonnosť každej operácie výmeny informácií s Europolom.

Odôvodnenie

Táto nová kompetencia pomôže posilniť pevný systém ochrany údajov, ktorý sa zavádza týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9. Členské štáty zaisťujú minimálnu bezpečnostnú úroveň všetkých systémov využívaných na pripojenie sa k Europolu.

9. Členské štáty zaisťujú najvyššiu možnú bezpečnostnú úroveň všetkých systémov využívaných na pripojenie sa k Europolu.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Styční dôstojníci pomáhajú pri výmene informácií medzi Europolom a svojimi členskými štátmi.

3. Styční dôstojníci prenášajú informácie zo svojich národných jednotiek Europolu a z Europolu národným jednotkám.

Odôvodnenie

V súlade s ostatnými článkami je nutné v tomto článku objasniť, že kontaktným bodom medzi Europolom a členskými štátmi sú národné jednotky.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Styční dôstojníci pomáhajú pri výmene informácií medzi svojimi členskými štátmi a styčnými dôstojníkmi iných členských štátov v súlade s vnútroštátnym právom. Na účely takejto dvojstrannej výmeny informácií sa môže v súlade s vnútroštátnym právom použiť infraštruktúra Europolu aj pri trestných činoch nespadajúcich do cieľov Europolu. Práva a povinnosti styčných dôstojníkov vo vzťahu k Europolu určuje správna rada.

4. Styční dôstojníci pomáhajú pri výmene informácií medzi svojimi členskými štátmi a styčnými dôstojníkmi iných členských štátov v súlade s vnútroštátnym právom. Na účely takejto dvojstrannej výmeny informácií sa môže v súlade s vnútroštátnym právom použiť infraštruktúra Europolu aj pri trestných činoch nespadajúcich do cieľov Europolu. Práva a povinnosti styčných dôstojníkov vo vzťahu k Europolu určuje správna rada. Všetky takéto výmeny informácií sú v súlade s právnymi predpismi Únie a členského štátu, najmä s rozhodnutím Rady 2008/977/SVV, prípadne smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES. Europol spracúva údaje prijaté v súlade s týmto ustanovením len vtedy, keď sa môže považovať za zákonného prijímateľa podľa právnych predpisov členského štátu alebo Únie.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Kapitola III

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ÚLOHY SÚVISIACE S ODBORNOU PRÍPRAVOU PRE PRÍSLUŠNÍKOV ORGÁNOV PRESADZOVANIA PRÁVA

vypúšťa sa

Článok 9

 

Akadémia Europolu

 

1. Oddelenie zriadené týmto nariadením v rámci Europolu nazvané Akadémia Europolu podporuje, rozvíja, uskutočňuje a koordinuje odbornú prípravu pre príslušníkov orgánov presadzovania práva, a to najmä v oblasti boja proti závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, terorizmu, riadenia vysokorizikových situácií ohrozujúcich verejný poriadok a športových podujatí, strategického plánovania a vedenia nevojenských misií Únie, ako aj vodcovských schopností v oblasti presadzovania práva a jazykových zručností a predovšetkým s cieľom:

 

(a) zvyšovať informovanosť a poznatky o

 

i) medzinárodných nástrojoch a nástrojoch Únie na spoluprácu v oblasti presadzovania práva;

 

ii) orgánoch Únie, predovšetkým o agentúrach Europol, Eurojust a Frontex, ich fungovaní a úlohách;

 

iii) právnych aspektoch spolupráce v oblasti presadzovania práva a praktických poznatkoch o prístupe k informačným kanálom;

 

(b) povzbudzovať rozvoj regionálnej a dvojstrannej spolupráce medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami;

 

(c) venovať sa osobitným oblastiam trestného práva a policajnej práce, pri ktorých odborná príprava na úrovni Únie môže mať pridanú hodnotu;

 

(d) vytvoriť špecifické spoločné učebné plány pre odbornú prípravu príslušníkov orgánov presadzovania práva na ich účasť na civilných misiách Únie;

 

(e) podporovať členské štáty v činnostiach zameraných na rozšírenie kapacity v oblasti presadzovania práva v tretích krajinách;

 

(f) odborne pripraviť školiteľov a pomáhať im v zdokonaľovaní osvedčených vyučovacích postupov.

 

2. Akadémia Europolu vytvára a pravidelne aktualizuje študijné nástroje a metódy a uplatňuje ich so zreteľom na celoživotné vzdelávanie s cieľom upevniť zručnosti príslušníkov orgánov presadzovania práva. Akadémia Europolu vyhodnocuje výsledky týchto činností, aby mohla zvýšiť kvalitu, súdržnosť a efektívnosť budúcich opatrení.

 

Článok 10

 

Úlohy Akadémie Europolu

 

1. Akadémia Europolu pripravuje viacročné analýzy strategických potrieb v oblasti odbornej prípravy a viacročné študijné programy.

 

2. Akadémia Europolu vytvára a realizuje činnosti odbornej prípravy a študijné materiály, ku ktorým patria napríklad:

 

(a) kurzy, semináre, konferencie, webové a elektronické vzdelávacie aktivity;

 

(b) spoločné učebné plány na zvýšenie informovanosti, odstraňovanie nedostatkov v informovanosti a/alebo spoločný prístup k cezhraničným kriminálnym javom;

 

(c) moduly odbornej prípravy odstupňované podľa postupných fáz alebo úrovní komplexnosti zručností, ktoré dané cieľové skupiny potrebujú, a zamerané buď na vymedzenú geografickú oblasť, špecifickú tematickú oblasť trestnej činnosti alebo na špecifický súbor profesionálnych zručností;

 

(d) výmenné programy alebo programy na vysielanie príslušníkov orgánov presadzovania práva v rámci operačného prístupu k odbornej príprave.

 

3. Na zabezpečenie jednotnej európskej politiky v oblasti odbornej prípravy s cieľom podporovať civilné misie a zvyšovanie kapacít v tretích krajinách Akadémia Europolu:

 

(a) posudzuje vplyv existujúcich politík a iniciatív odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva súvisiacich s Úniou;

 

(b) vytvára a poskytuje odbornú prípravu pre príslušníkov orgánov presadzovania práva členských štátov, aby boli pripravení na účasť na civilných misiách, vrátane možností nadobudnúť príslušné jazykové zručnosti;

 

(c) vytvára a poskytuje odbornú prípravu pre príslušníkov orgánov presadzovania práva z tretích krajín, a to najmä z krajín, ktoré sú kandidátmi na pristúpenie k Únii;

 

(d) spravuje osobitné fondy vonkajšej pomoci Únie na pomoc tretím krajinám pri rozvoji ich kapacít v príslušných oblastiach politiky v súlade so stanovenými prioritami Únie.

 

4. Akadémia Europolu podporuje vzájomné uznávanie odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva v členských štátoch a súvisiacich platných európskych štandardov kvality.

 

Článok 11

 

Výskum súvisiaci s odbornou prípravou

 

1. Akadémia Europolu prispieva k rozvoju výskumu súvisiaceho s činnosťami odbornej prípravy, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola.

 

2. Akadémia Europolu propaguje a vytvára partnerstvá s orgánmi Únie, ako aj s verejnými a súkromnými akademickými inštitúciami a podporuje vznik silných partnerstiev medzi univerzitami a inštitútmi odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva v členských štátoch.

 

Odôvodnenie

Vypustenie všetkých odkazov na odbornú prípravu, keďže spravodajca sa domnieva, že zlučovanie Europolu a Cepolu nie je vhodné. Preto sa vypúšťa celá kapitola III.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 12 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) vedecký výbor pre odbornú prípravu v súlade s článkom 20;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že vedecký výbor sa vytvára v dôsledku zlučovania Europolu a Cepolu, spravodajca sa domnieva, že keďže toto zlučovanie nie je vhodné, písmeno c) treba vypustiť.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 12 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) v prípade potreby výkonná rada v súlade s článkami 21 a 22.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Spravodajca nepovažuje za vhodnú možnosť vytvorenia výkonnej rady v záujme zaručenia transparentnosti a vnútornej demokracie v Europole.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Správna rada sa skladá z jedného zástupcu každého členského štátu a dvoch zástupcov Komisie, pričom všetci majú hlasovacie právo.

1. Správna rada sa skladá z jedného zástupcu každého členského štátu a jedného zástupcu Komisie, pričom všetci majú hlasovacie právo.

Odôvodnenie

Každý členský štát je v správnej rade zastúpený len jedným členom, a preto sa považuje za vhodnejšie ponechať len jedného zástupcu Komisie, aby bolo zastúpenie rovnomernejšie.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Zástupca spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny má možnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady ako pozorovateľ. Tento zástupca nemá hlasovacie právo.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Každého člena správnej rady zastupuje náhradník vymenovaný na základe skúseností s riadením organizácií vo verejnom alebo súkromnom sektore a znalostí vnútroštátnej politiky v oblasti odbornej prípravy príslušníkov orgánov presadzovania práva. Pri všetkých otázkach týkajúcich sa odbornej prípravy príslušníkov orgánov presadzovania práva koná náhradník ako člen riadiacej rady. Náhradník zastupuje člena riadiacej rady v čase jeho neprítomnosti. Členovia riadiacej rady zastupujú náhradníka v jeho neprítomnosti v prípade otázok týkajúcich sa odbornej prípravy príslušníkov orgánov presadzovania práva.

3. Každého člena správnej rady zastupuje náhradník vymenovaný riadnym členom na základe kritérií uvedených v článku 13 ods. 2. Náhradník zastupuje člena správnej rady v čase jeho neprítomnosti.

Odôvodnenie

Je účinnejšie, keď náhradníka volí samotný člen správnej rady.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Všetky strany zastúpené v správnej rade sa usilujú obmedziť výmenu svojich zástupcov v rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu činnosti riadiacej rady. Všetky strany sa snažia dosiahnuť vyvážené zastúpenie mužov a žien v správnej rade.

4. Všetky strany zastúpené v správnej rade sa snažia dosiahnuť vyvážené zastúpenie mužov a žien v správnej rade.

Odôvodnenie

Keďže členov do správnej rady volí členský štát, je nutné vypustiť prvý odsek tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Funkčné obdobie členov a náhradníkov trvá štyri roky. Toto obdobie sa môže predĺžiť. Po uplynutí funkčného obdobia alebo v prípade odstúpenia ostávajú členovia vo funkcii až dovtedy, kým nie sú vymenovaní opätovne, alebo kým nie sú nahradení.

5. Funkčné obdobie členov a náhradníkov závisí od času, ktorý určí členský štát, ktorý ich vymenoval.

Odôvodnenie

Každý členský štát volí svojho člena do správnej rady a v záujme zaistenia celistvosti systému by jeho funkčné obdobie malo závisieť od času, ktorý určí členský štát, ktorý člena vymenoval.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Predsedovi pomáha sekretariát správnej rady. Sekretariát má najmä tieto úlohy:

 

(a) úzko a trvalo sa zapájať do organizovania, koordinácie a zabezpečenia ucelenosti práce správnej rady; konať pod zodpovednosťou predsedu a v súlade s jeho pokynmi;

 

(b) poskytovať správnej rade administratívnu podporu potrebnú na výkon jej funkcií.

Odôvodnenie

Skúsenosti preukázali užitočnosť sekretariátu správnej rady, a preto by sa mal zachovať.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b. Každý člen správnej rady na začiatku svojho funkčného obdobia podá vyhlásenie o svojich záujmoch.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) prijíma konsolidovanú výročnú správu o činnosti Europolu a do 1. júla nasledujúceho roka ju zasiela Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom. Táto konsolidovaná výročná správa o činnosti sa zverejňuje;

(d) prijíma konsolidovanú výročnú správu o činnosti Europolu, zasiela a predkladá ju spoločnej parlamentnej kontrolnej skupine a postupuje ju Rade, Komisii, Dvoru audítorov, národným parlamentom a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov do 1. júla nasledujúceho roka. Táto konsolidovaná výročná správa o činnosti sa zverejňuje;

Pozmeňujúci návrh               100

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g) prijíma stratégiu pre boj proti podvodom úmernú riziku podvodov s prihliadnutím na náklady a prínosy zavádzaných opatrení;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nemali by sa prekračovať kompetencie Europolu a kompetencie súvisiace s agentúrou OLAF.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(h) vo vzťahu k svojim členom, ako aj k členom vedeckého výboru pre odbornú prípravu prijíma pravidlá na zamedzenie konfliktom záujmov a ich riadenie;

(h) vo vzťahu k svojim členom prijíma pravidlá predchádzania konfliktom záujmov a ich riešenia;

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i) vo vzťahu k pracovníkom Europolu vykonáva v súlade s odsekom 2 právomoci zverené menovaciemu orgánu na základe služobného poriadku a právomoci zverené orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy na základe podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov („právomoci menovacieho orgánu“);

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tieto úlohy, ako je stanovené v súčasnom právnom rámci, by mali byť vyhradené výkonnému riaditeľovi. Tomu zodpovedá aj zmena článku 19 ods. 5 písm. k a) (nové).

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(j) v súlade s postupom stanoveným v článku 110 služobného poriadku prijíma primerané vykonávacie predpisy na účely uplatňovania služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov;

(j) na návrh riaditeľa a v súlade s postupom stanoveným v článku 110 služobného poriadku prijíma primerané vykonávacie predpisy na účely uplatňovania služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov;

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(n) vymenúva členov vedeckého výboru pre odbornú prípravu;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že vedecký výbor sa vytvára v dôsledku zlučovania Europolu a Cepolu, spravodajca sa domnieva, že keďže toto zlučovanie nie je vhodné, písmeno c) treba vypustiť.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(o) zabezpečuje primerané nadväzné opatrenia na zistenia a odporúčania vyplývajúce zo správ o internom či externom audite a z hodnotení, ako aj vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF);

(o) zabezpečuje primerané nadväzné opatrenia na zistenia a odporúčania vyplývajúce zo správ o internom či externom audite a z hodnotení, ako aj vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov;

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno p

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(p) prijíma všetky opatrenia týkajúce sa zriadenia vnútorných štruktúr Europolu a v prípade potreby ich úprav;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tomu zodpovedá aj zmena článku 19 písm. kb) (nový).

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno q a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(qa) vymenúva úradníka pre ochranu údajov, ktorý je pri plnení funkcie nezávislý od správnej rady a je zodpovedný za zriadenie a riadenie systémov na spracovanie údajov;

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Správna rada môže na základe odporúčania európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov podľa článku 46 ods. 3 písm. f) dvojtretinovou väčšinou členov zakázať spracúvanie, a to dočasne alebo definitívne.

Odôvodnenie

Tomu zodpovedá zmena článku 46 ods. 3 písm. f), podľa ktorej európskemu dozornému úradníkovi na ochranu údajov prináleží právo na predloženie návrhu na dočasný alebo definitívny zákaz spracúvania.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Správna rada v súlade s článkom 110 služobného poriadku prijíma rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a ktorým vymedzuje podmienky, za ktorých možno toto delegovanie právomoci pozastaviť. Výkonný riaditeľ je oprávnený tieto právomoci delegovať ďalej.

vypúšťa sa

V prípade, ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, správna rada môže na základe rozhodnutia dočasne pozastaviť delegovanie právomocí menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a na subjekty, ktorým ďalej delegoval právomoc, a tieto právomoci vykonáva sama alebo ich deleguje na jedného zo svojich členov alebo člena personálu okrem výkonného riaditeľa.

 

Odôvodnenie

Tieto úlohy by mali byť vyhradené výkonnému riaditeľovi. Tomu zodpovedajú zmeny článku 19 písm. ka (nový) a článku 22 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Správna rada prijíma ročný pracovný program každý rok najneskôr do 30. novembra a tento ročný pracovný program vychádza z návrhu, ktorý predložil výkonný riaditeľ a v ktorom je zohľadnené stanovisko Komisie. Zašle ho Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a národným parlamentom.

1. Správna rada prijíma ročný pracovný program každý rok najneskôr do 30. novembra a tento ročný pracovný program vychádza z návrhu prezentovaného spoločnej parlamentnej kontrolnej skupine, ktorý predložil výkonný riaditeľ a v ktorom je zohľadnené stanovisko Komisie. Zašle ho spoločnej parlamentnej kontrolnej skupine, Rade, Komisii, národným parlamentom a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ročný pracovný program zahŕňa podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti. Obsahuje takisto aj opis opatrení, ktoré treba financovať, a odhad finančných a ľudských zdrojov vyčlenených na každé opatrenie v súlade so zásadami zostavovania a riadenia rozpočtu na základe činností. Ročný pracovný program je v súlade s viacročným pracovným programom uvedeným v odseku 4. Jasne sa v ňom stanovujú úlohy, ktoré boli doplnené, zmenené alebo vypustené v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom.

2. Ročný pracovný program zahŕňa podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti. Obsahuje takisto aj opis opatrení, ktoré treba financovať, a odhad finančných a ľudských zdrojov vyčlenených na každé opatrenie v súlade so zásadami zostavovania a riadenia rozpočtu na základe činností. Ročný pracovný program je podriadený viacročnému pracovnému programu uvedenému v odseku 4. Jasne sa v ňom stanovujú úlohy, ktoré boli doplnené, zmenené alebo vypustené v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všetky významné zmeny v ročnom pracovnom programe sa prijímajú rovnakým postupom ako pôvodný ročný pracovný program. Správna rada môže delegovať právomoc prijímať menej podstatné zmeny v ročnom pracovnom programe na výkonného riaditeľa.

Zmeny v ročnom pracovnom programe sa prijímajú rovnakým postupom ako pôvodný ročný pracovný program. Správna rada môže delegovať právomoc prijímať menej podstatné zmeny v ročnom pracovnom programe na výkonného riaditeľa.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prijatý viacročný pracovný program sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a národným parlamentom.

Prijatý viacročný pracovný program sa postúpi a prezentuje spoločnej parlamentnej kontrolnej skupine a zašle sa Rade, Komisii, národným parlamentom a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správna rada po zohľadnení stanoviska Komisie a po konzultácii Európskeho parlamentu a národných parlamentov prijíma aj viacročný pracovný program a každý rok ho do 30. novembra aktualizuje.

Správna rada po zohľadnení stanoviska Komisie a po konzultácii s Európskym parlamentom a národnými parlamentmi, ako aj európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov prijíma aj viacročný pracovný program a každý rok ho do 30. novembra aktualizuje.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je štyri roky. Toto funkčné obdobie sa môže jedenkrát obnoviť. V prípade, že sa členstvo predsedu alebo podpredsedu v správnej rade kedykoľvek počas ich funkčného obdobia skončí, ich funkčné obdobie sa automaticky končí k rovnakému dátumu.

2. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je päť rokov. Toto funkčné obdobie sa môže jedenkrát obnoviť. V prípade, že sa členstvo predsedu alebo podpredsedu v správnej rade kedykoľvek počas ich funkčného obdobia skončí, ich funkčné obdobie sa automaticky končí k rovnakému dátumu.

Odôvodnenie

V záujme väčšej jednotnosti je lepšie, aby funkčné obdobie trvalo päť rokov, ako v prípade výkonného riaditeľa, pretože ich vzťah by mal byť trvalý, aby sa zaistilo bezproblémové fungovanie Europolu.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Zástupca spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny má možnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady ako pozorovateľ.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 14 ods. 1 písm. a), b) a c), článku 16 ods. 1 a článku 56 ods. 8, správna rada prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov svojich členov.

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 14 ods. 1 pododsek 1 písm. a), b) a c), a článku 14 ods. 1 pododsek 1a, článku 16 ods. 1 a článku 56 ods. 8, správna rada prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov svojich členov.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Zástupca spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny sa na hlasovaní nezúčastňuje.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Výkonný riaditeľ podáva na vyzvanie Európskemu parlamentu správy o plnení svojich povinností. Rada môže vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich povinností.

3. Výkonný riaditeľ na vyzvanie predstupuje pred spoločnú parlamentnú kontrolnú skupinu a podáva jej správy o plnení svojich povinností. Rada môže vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich povinností.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) prípravu ročného pracovného programu a viacročného pracovného programu a ich predloženie správnej rade po konzultáciách s Komisiou;

(c) prípravu ročného pracovného programu a viacročného pracovného programu a ich predloženie správnej rade s prihliadnutím na stanovisko Komisie;

Odôvodnenie

Konzultácie vopred s Komisiou sa uskutočňujú na základe jej stanoviska, ako sa stanovuje aj v článku 15 ods. 1 a 15 ods. 4 predkladaného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(h) prípravu stratégie Europolu pre boj proti podvodom a jej predloženie správnej rade na schválenie;

(h) prípravu strategickej analýzy Europolu pre boj proti podvodom stratégie Europolu na predchádzanie konfliktom záujmov a riadenie týchto konfliktov a jej predloženie správnej rade na schválenie;

Odôvodnenie

Na základe úloh a interných povinností.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(k) prípravu návrhu viacročného plánu personálnej politiky a jeho predloženie správnej rade po konzultáciách s Komisiou;

(k) prípravu návrhu viacročného plánu personálnej politiky a jeho predloženie správnej rade s prihliadnutím na stanovisko Komisie;

Odôvodnenie

Konzultácie s Komisiou sa uskutočňujú na základe jej stanoviska.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ka) vo vzťahu k pracovníkom Europolu za vykonávanie právomocí zverených menovaciemu orgánu na základe Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a právomocí zverených orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy na základe Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie („právomoci menovacieho orgánu“), bez toho, aby bol dotknutý článok 14 ods. 1 písm. j);

Odôvodnenie

Právomoci menovacieho orgánu v zmysle platných rámcových ustanovení by si mal naďalej ponechať výkonný riaditeľ. Tomu zodpovedajú zmeny článku 14 ods. 1 písm. i) a článku 14 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5 – písmeno kb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(kb) za prijímanie všetkých opatrení týkajúcich sa zriadenia vnútorných štruktúr Europolu a v prípade potreby ich úprav;

Odôvodnenie

Tomu zodpovedá zmena článku 14 ods. 1 písm. p).

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Oddiel 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ODDIEL 3

vypúšťa sa

VEDECKÝ VÝBOR PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU

 

Článok 20

 

Vedecký výbor pre odbornú prípravu

 

1. Vedecký výbor pre odbornú prípravu je nezávislým poradným orgánom, ktorý zaručuje a usmerňuje vedeckú kvalitu činností Europolu v oblasti odbornej prípravy. Na tento účel výkonný riaditeľ zapája vedecký výbor pre odbornú prípravu v už počiatočnej fáze do prípravy všetkých dokumentov uvedených v článku 14, pokiaľ sa týkajú odbornej prípravy.

 

2. Vedecký výbor pre odbornú prípravu tvorí 11 osôb, ktoré v oblastiach obsiahnutých v kapitole III tohto nariadenia požívajú veľkú úctu na akademickom alebo profesionálnom poli pôsobnosti. Správna rada vymenúva členov po transparentnej výzve na predkladanie žiadostí a výberovom konaní, ktoré sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie. Členovia správnej rady nemôžu byť členmi vedeckého výboru pre odbornú prípravu. Členovia vedeckého výboru pre odbornú prípravu sú nezávislí. Nesmú požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády alebo akéhokoľvek iného orgánu.

 

3. Zoznam členov vedeckého výboru pre odbornú prípravu Europol zverejňuje na svojej internetovej stránke a aktualizuje ho.

 

4. Funkčné obdobie členov vedeckého výboru pre odbornú prípravu je päť rokov. Toto funkčné obdobie nie je obnoviteľné a členovia výboru môžu byť zbavení funkcie, ak nespĺňajú kritériá nezávislosti.

 

5. Vedecký výbor pre odbornú prípravu si volí svojho predsedu a podpredsedu na funkčné obdobie päť rokov. Stanoviská prijíma jednoduchou väčšinou. Zvoláva ho predseda najviac štyrikrát ročne. V prípade potreby zvoláva predseda z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie aspoň štyroch členov výboru mimoriadne zasadnutia.

 

6. Výkonný riaditeľ, zástupca výkonného riaditeľa pre oblasť odbornej prípravy alebo ich zástupcovia sú prizvaní na zasadnutia ako nehlasujúci pozorovatelia.

 

7. Vedeckému výboru pre odbornú prípravu pomáha tajomník, ktorý je zamestnancom Europolu a ktorého určil výbor a vymenoval výkonný riaditeľ.

 

8. Vedecký výbor pre odbornú prípravu predovšetkým:

 

(a) poskytuje poradenstvo výkonnému riaditeľovi a zástupcovi výkonného riaditeľa pre oblasť odbornej prípravy pri vypracovávaní návrhov na ročný pracovný program a ďalších strategických dokumentov s cieľom zabezpečiť ich vedeckú kvalitu a súlad s príslušnými sektorovými politikami a prioritami Únie;

 

(b) poskytuje nezávislé stanovisko a poradenstvo správnej rade v otázkach, ktoré spadajú do kompetencií výboru;

 

(c) poskytujú nezávislé stanovisko a poradenstvo ku kvalite učebných plánov, k uplatňovaným učebným metódam, študijným možnostiam a vedeckému rozvoju;

 

(d) na požiadanie správnej rady alebo výkonného riaditeľa alebo zástupcu výkonného riaditeľa pre oblasť odbornej prípravy vykonáva všetky ostatné poradenské úlohy týkajúce sa vedeckých aspektov činnosti Europolu súvisiacej s odbornou prípravou.

 

9. Ročný rozpočet vedeckého výboru pre odbornú prípravu sa vyčlení ako osobitný rozpočtový riadok v rámci rozpočtu Europolu.

 

Odôvodnenie

Keďže vedecký výbor sa vytvára v dôsledku zlučovania Europolu a Cepolu, spravodajca sa domnieva, že keďže toto zlučovanie nie je vhodné, článok 20 treba vypustiť.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Oddiel 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ODDIEL 4

vypúšťa sa

VÝKONNÁ RADA

 

Článok 21

 

Zriadenie

 

Správna rada môže zriadiť výkonnú radu.

 

Článok 22

 

Funkcie a organizácia

 

1. Výkonná rada pomáha správnej rade.

 

2. Výkonná rada má tieto funkcie:

 

(a) pripravuje rozhodnutia, ktoré má prijímať správna rada;

 

(b) zabezpečuje spolu so správnou radou primerané nadväzné opatrenia na zistenia a odporúčania vyplývajúce zo správ o internom či externom audite a z hodnotení, ako aj zo správ o vyšetrovaní a odporúčaní vyplývajúcich z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF);

 

(c) bez toho, aby boli dotknuté funkcie výkonného riaditeľa v zmysle ustanovení článku 19, pomáha mu pri vykonávaní rozhodnutí správnej rady a poskytuje súvisiace odporúčania s cieľom posilniť dohľad nad administratívnym riadením.

 

3. Ak je potrebné z dôvodu naliehavosti, výkonná rada môže prijímať niektoré dočasné rozhodnutia v mene správnej rady, a to najmä o otázkach administratívneho riadenia, vrátane rozhodnutí o pozastavení delegovania právomocí menovacieho orgánu.

 

4. Výkonná rada sa skladá z predsedu správnej riady, jedného zástupcu Komisie v správnej rade a troch ďalších členov, ktorých správna rada vymenuje spomedzi svojich členov. Predseda správnej rady je aj predsedom výkonnej rady. Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach výkonnej rady, ale nemá hlasovacie právo.

 

5. Funkčné obdobie členov výkonnej rady je štyri roky. Funkčné obdobie členov výkonnej rady sa končí vtedy, keď sa končí aj funkčné obdobie členov správnej rady.

 

6. Výkonná rada uskutoční aspoň jedno riadne zasadnutie raz za tri mesiace. Okrem toho zasadá z iniciatívy svojho predsedu alebo na žiadosť svojich členov.

 

7. Výkonná rada dodržiava rokovací poriadok, ktorý stanovuje správna rada.

 

Odôvodnenie

Spravodajca nepovažuje za vhodnú možnosť vytvorenia výkonnej rady v záujme zaručenia transparentnosti a vnútornej demokracie v Europole.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Europol môže získavať a spracúvať údaje vrátane osobných údajov z vnútroštátnych alebo medzinárodných informačných systémov alebo informačných systémov Únie, vrátane prostredníctvom automatizovaného prístupu k údajom, do tej miery, do akej to povoľujú právne nástroje Únie alebo medzinárodné alebo vnútroštátne právne nástroje. Prístup Europolu k takýmto údajom a ich využívanie sa riadi uplatniteľnými ustanoveniami právnych nástrojov Únie, medzinárodných alebo vnútroštátnych právnych nástrojov, ak ustanovujú prísnejšie pravidlá prístupu a využívania ako toto nariadenie. Prístup k takýmto informačným systémom sa udeľuje iba riadne splnomocneným zamestnancom Europolu, pokiaľ je to nevyhnutné na vykonávanie ich úloh.

3. Europol môže získavať a spracúvať údaje vrátane osobných údajov z vnútroštátnych alebo medzinárodných informačných systémov alebo informačných systémov Únie, a to aj prostredníctvom automatizovaného prístupu k údajom, do tej miery, do akej to povoľujú právne nástroje Únie alebo medzinárodné alebo vnútroštátne právne nástroje, a pokiaľ možno preukázať nevyhnutnosť a proporcionalitu takéhoto prístupu na vykonávanie úlohy spadajúcej do mandátu Europolu. Prístup Europolu k takýmto údajom a ich využívanie sa riadi uplatniteľnými ustanoveniami právnych nástrojov Únie, medzinárodných alebo vnútroštátnych právnych nástrojov, ak ustanovujú prísnejšie pravidlá prístupu a využívania ako toto nariadenie.

 

Sú v nich stanovené ciele, kategórie osobných údajov a účely, prostriedky a postup na získavanie a spracúvanie informácií, a to pri súčasnom dodržiavaní právnych predpisov a zásad uplatniteľných v oblasti ochrany údajov. Prístup k takýmto informačným systémom sa udeľuje iba riadne splnomocneným zamestnancom Europolu, pokiaľ je to výslovne nevyhnutné a primerané na vykonávanie ich úloh.

Pozmeňujúci návrh   128

Návrh nariadenia

Článok 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Pokiaľ je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov Europolu stanovených v článku 3 ods. 1 a ods. 2, Europol spracováva informácie vrátane osobných údajov výlučne na účely:

1. Pokiaľ je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov Europolu stanovených v článku 3, Europol môže spracúvať informácie vrátane osobných údajov.

 

Osobné údaje sa smú spracúvať výlučne na účely:

(a) krížovej kontroly zameranej na zistenie prepojení medzi informáciami;

(a) krížovej kontroly zameranej na zistenie prepojení alebo iných príslušných väzieb medzi informáciami, obmedzenými na:

 

(i) osoby, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestného činu alebo z účasti na trestnom čine, ktorý patrí do pôsobnosti Europolu, alebo osoby, ktoré boli za takýto trestný čin odsúdené;

 

(ii) osoby, pri ktorých existujú konkrétne skutočnosti alebo dôvodné podozrenie, že spáchajú trestné činy.

(b) vypracovania analýz strategickej alebo tematickej povahy;

(b) vypracovania analýz strategickej alebo tematickej povahy;

c) operačných analýz v osobitných prípadoch.

c) operačných analýz v osobitných prípadoch.

 

Tieto úlohy sa vykonávajú pod podmienkou splnenia týchto kritérií:

 

— kontroly uvedené v písm. a) sa uskutočňujú v súlade s nevyhnutnými zárukami ochrany údajov a v prvom rade sa v ich rámci musí dostatočne zdôvodniť žiadosť o poskytnutie údajov a jej účel. Okrem toho sa prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ich následnú úpravu mohli vykonávať len orgány, ktoré sú pôvodne zodpovedné za ich zhromažďovanie;

 

— v každom prípade uvedenom v písm. c), v ktorom sa vykonáva operačná analýza, platia tieto osobitné záruky:

 

(i) je vymedzený konkrétny účel; osobné údaje sa môžu spracúvať iba vtedy, ak sú relevantné z hľadiska tohto konkrétneho účelu;

 

(ii) všetky operácie krížového porovnávania vykonávané zamestnancami Europolu sú konkrétne zdôvodnené; množstvo údajov získaných na základe konzultácie sa obmedzuje na prísne požadované a konkrétne zdôvodnené minimum;

 

(iii) tieto údaje môžu zmeniť iba zamestnanci, ktorí sú splnomocnení v súvislosti s účelom, na ktorý sa údaje pôvodne zhromaždili.

 

Europol tieto operácie riadne zdokumentuje. Táto dokumentácia sa na požiadanie sprístupní úradníkovi pre ochranu údajov a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov na účel overenia zákonnosti operácie spracovania.

2. Kategórie osobných údajov a kategórie dotknutých osôb, ktorých údaje sa môžu zhromažďovať na všetky konkrétne účely vymenované v ods. 1, sa uvádzajú v zozname v prílohe 2.

2. Kategórie osobných údajov a kategórie dotknutých osôb, ktorých údaje sa môžu zhromažďovať na všetky konkrétne účely vymenované v ods. 1, sa uvádzajú v zozname v prílohe 2.

 

2a. Europol môže vo výnimočných prípadoch dočasne spracúvať údaje s cieľom určiť, či sú takéto údaje relevantné pre jeho úlohy a pre niektorý z účelov uvedených v odseku 1. Správna rada konajúca na návrh riaditeľa a po porade s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov určí podmienky spracúvania takýchto údajov, najmä pokiaľ ide o prístup k údajom a ich využívanie, ako aj lehoty ich uchovávania a vymazávania, ktoré nemôžu presiahnuť šesť mesiacov, pričom riadne zohľadní zásady uvedené v článku 34.

 

2b. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov navrhne usmernenia vymedzujúce účely uvedené v ods. 1 písm. a), b) a c).

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Účel, na ktorý sa informácie spracovávajú podľa článku 24, určuje členský štát, orgán únie, tretia krajina alebo medzinárodná organizácia, ktorá poskytuje informácie Europolu. Ak tak neurobí, Europol určí relevantnosť takýchto informácií ako aj účel, na ktorý sa spracovávajú. Europol môže spracovávať informácie na iný účel ako ten, na ktorý boli informácie poskytnuté, iba ak mu to poskytovateľ údajov povolí.

1. Konkrétny a riadne vymedzený účel, na ktorý sa informácie spracúvajú podľa článku 24, určuje členský štát, orgán únie, tretia krajina alebo medzinárodná organizácia, ktorá poskytuje informácie Europolu. Europol môže spracúvať informácie na iný konkrétny a explicitný účel ako ten, na ktorý boli informácie poskytnuté, iba ak mu to poskytovateľ údajov výslovne povolí v súlade s platným právom.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 25 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 25 a

 

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov

 

1. Pred akýmkoľvek spracovaním súboru osobných údajov Europol uskutoční posúdenie vplyvu predpokladaných systémov a postupov spracovania údajov na ochranu osobných údajov a informuje o tom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

 

2. Posúdenie vplyvu obsahuje prinajmenšom všeobecný opis plánovaných operácií spracovania, posúdenie rizík vo vzťahu k právam a slobodám dotknutých osôb, opatrenia na riešenie rizík, záruky, bezpečnostné opatrenia a mechanizmy na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na preukázanie súladu s ustanoveniami tohto nariadenia pri zohľadnení práv a oprávnených záujmov dotknutých osôb a prípadných ďalších osôb.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty majú prístup ku všetkým informáciám, ktoré boli poskytnuté na účely článku 24 ods. 1 písm. a) a b), a môžu v týchto informáciách vyhľadávať bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov, orgánov Únie, tretích krajín a medzinárodných organizácií na uvedenie obmedzení prístupu a využívania takýchto údajov. Členské štáty určia príslušné orgány oprávnené na vykonávanie takýchto vyhľadávaní.

1. V prípadoch, keď členské štáty môžu zdôvodniť nevyhnutnosť legitímneho plnenia svojich úloh, majú prístup ku všetkým informáciám, ktoré boli poskytnuté na účely článku 24 ods. 1 písm. a) a b), a môžu v týchto informáciách vyhľadávať bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov, orgánov Únie, tretích krajín a medzinárodných organizácií na uvedenie obmedzení prístupu a využívania takýchto údajov. Členské štáty určia príslušné orgány oprávnené na vykonávanie takýchto vyhľadávaní.

2. Členské štáty majú nepriamy prístup k informáciám poskytnutým na účely článku 24 ods. 1 písm. c) na základe systému „záznam/bez záznamu“ bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek obmedzenia, ktoré uviedli členské štáty, orgány Únie, tretie krajiny alebo medzinárodné organizácie poskytujúce tieto informácie, v súlade s článkom 25 ods. 2. V prípade, že záznam existuje, Europol začne postup, vďaka ktorému sa môžu poskytnúť informácie nájdené vo vyhľadávaní, v súlade s rozhodnutím členského štátu, ktorý tieto informácie poskytol Europolu.

2. Členské štáty majú nepriamy prístup k informáciám poskytnutým na konkrétny účel podľa článku 24 ods. 1 písm. c) na základe systému „záznam/bez záznamu“ bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek obmedzenia, ktoré uviedli členské štáty, orgány Únie, tretie krajiny alebo medzinárodné organizácie poskytujúce tieto informácie, v súlade s článkom 25 ods. 2. V prípade, že záznam existuje, Europol informuje poskytovateľa informácií a začne postup, vďaka ktorému sa môžu poskytnúť informácie nájdené vo vyhľadávaní, v súlade s rozhodnutím poskytovateľa, ktorý tieto informácie postúpil Europolu, a v rozsahu potrebnom na legitímne plnenie úlohy príslušného členského štátu.

3. Zamestnanci Europolu, ktorých riadne splnomocnil výkonný riaditeľ, majú prístup k informáciám spracovávaným Europolom v tej miere, aká je potrebná na vykonávanie ich povinností.

3. Zamestnanci Europolu, ktorých riadne splnomocnil výkonný riaditeľ, majú prístup k informáciám spracovávaným Europolom v tej miere, aká je potrebná na vykonávanie ich povinností.

 

3a. Europol vedie podrobnú evidenciu všetkých záznamov a sprístupnených informácií v súlade s článkom 43.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prístup Eurojustu a úradu OLAF k informáciám Europolu

Prístup Eurojustu k informáciám Europolu

1. Členské štáty prijmú všetky náležité opatrenia na to, aby Eurojust a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) mali v rámci svojich mandátov prístup ku všetkým informáciám, ktoré boli poskytnuté na účely článku 24 ods. 1 písm. a) a b) a aby mohli v týchto informáciách vyhľadávať bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov, orgánov Únie, tretích krajín a medzinárodných organizácií na uvedenie obmedzení prístupu a využívania takýchto údajov. Europol treba informovať, ak sa pri vyhľadávaní Eurojustu alebo úradu OLAF odhalí zhoda s údajmi, ktoré spracováva Europol.

1. Členské štáty prijmú všetky náležité opatrenia na to, aby mal Eurojust v rámci svojho mandátu prístup ku všetkým informáciám, ktoré boli poskytnuté na účely článku 24 ods. 1 písm. a) a b), a aby mohol v týchto informáciách vyhľadávať bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov, orgánov Únie, tretích krajín a medzinárodných organizácií na uvedenie obmedzení prístupu a využívania takýchto údajov. Europol treba informovať, ak sa pri vyhľadávaní Eurojustu odhalí zhoda s údajmi, ktoré spracúva Europol.

2. Europol prijme všetky náležité opatrenia na to, aby Eurojust a OLAF mali v rámci svojich mandátov nepriamy prístup k informáciám poskytnutým na účely článku 24 ods. 1 písm. c) na základe systému „záznam/bez záznamu“ bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek obmedzenia, ktoré uviedli členské štáty, orgány Únie, tretie krajiny alebo medzinárodné organizácie poskytujúce tieto informácie, v súlade s článkom 25 ods. 2. V prípade, že záznam existuje, Europol začne postup, vďaka ktorému sa môžu poskytnúť informácie nájdené vo vyhľadávaní, v súlade s rozhodnutím členského štátu, orgánu Únie, tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ktorá tieto informácie poskytla Europolu.

2. Europol prijme všetky náležité opatrenia na to, aby Eurojust mal v rámci svojho mandátu nepriamy prístup k informáciám poskytnutým na konkrétny účel podľa článku 24 ods. 1 písm. c) na základe systému „záznam/bez záznamu“ bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek obmedzenia, ktoré uviedli členské štáty, orgány Únie, tretie krajiny alebo medzinárodné organizácie poskytujúce tieto informácie, v súlade s článkom 25 ods. 2. V prípade, že záznam existuje, Europol začne postup, vďaka ktorému sa môžu poskytnúť informácie nájdené vo vyhľadávaní, v súlade s rozhodnutím členského štátu, orgánu Únie, tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ktorá tieto informácie poskytla Europolu. V prípade existencie záznamu Eurojust spresní, ktoré údaje potrebuje, pričom Europol môže údaje sprístupniť len do tej miery, do akej sú údaje vedúce k nájdeniu záznamu nevyhnutné na legitímne vykonávanie jeho úloh. Europol zaznamená, ktoré informácie boli sprístupnené.

3. Vyhľadávanie informácií v súlade s odsekmi 1 a 2 sa robí iba na účel zistenia, či sa informácie dostupné Eurojustu alebo úradu OLAF zhodujú s informáciami spracovávanými Europolom.

3. Vyhľadávanie informácií v súlade s odsekmi 1 a 2 sa robí iba na účel zistenia, či sa informácie dostupné Eurojustu zhodujú s informáciami spracúvanými Europolom.

4. Europol umožňuje vyhľadávanie v súlade s odsekmi 1 a 2 iba po tom, čo získa informácie od Eurojustu, resp. úradu OLAF, o tom, ktorí národní členovia, náhradníci, asistenti ako aj zamestnanci Europolu, resp. zamestnanci úradu OLAF, majú povolenie vykonávať takéto vyhľadávanie.

4. Europol umožňuje vyhľadávanie v súlade s odsekmi 1 a 2 iba po tom, čo získa informácie od Eurojustu o tom, ktorí národní členovia, náhradníci, asistenti, ako aj zamestnanci Eurojustu majú povolenie vykonávať takéto vyhľadávanie.

5. Ak počas činností Europolu spracovávania informácií v súvislosti s jednotlivými vyšetrovaniami zistí Europol alebo členský štát potrebu koordinácie, spolupráce alebo podpory v súlade s mandátom Eurojustu alebo úradu OLAF, Europol ich o tom informuje a začne postup poskytovania informácií v súlade s rozhodnutím členského štátu, ktorý dané informácie poskytol. V takomto prípade Eurojust alebo OLAF konzultujú Europol.

5. Ak počas činností spracúvania informácií v rámci Europolu v súvislosti s jednotlivými vyšetrovaniami zistí Europol alebo členský štát potrebu koordinácie, spolupráce alebo podpory v súlade s mandátom Eurojustu, Europol ich o tom informuje a začne postup poskytovania informácií v súlade s rozhodnutím členského štátu, ktorý dané informácie poskytol. V takomto prípade Eurojust konzultuje s Europolom.

6. Eurojust – vrátane kolégia, národných členov, zástupcov, asistentov ako aj zamestnancov Eurojustu – a OLAF dodržiavajú všetky obmedzenia prístupu alebo využívania, či už všeobecné alebo konkrétne, ktoré uviedli členské štáty, orgány Únie, tretie krajiny a medzinárodné organizácie v súlade s článkom 25 ods. 2.

6. Eurojust – vrátane kolégia, národných členov, zástupcov, asistentov ako aj zamestnancov Eurojustu – dodržiava všetky obmedzenia prístupu alebo využívania, či už všeobecné alebo konkrétne, ktoré uviedli členské štáty, orgány Únie, tretie krajiny a medzinárodné organizácie v súlade s článkom 25 ods. 2.

 

6a. Europol a Eurojust sa navzájom informujú, ak zo vzájomného nahliadnutia do údajov vyplýva, že údaje môžu byť nesprávne alebo v rozpore s inými údajmi.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Ak Europol musí v súlade so svojimi úlohami podľa článku 4 ods. 1 písm. b) oznámiť niektorému členskému štátu informácie, ktoré sa ho týkajú, a tieto informácie podliehajú obmedzeniam prístupu podľa článku 25 ods. 2, ktoré zabraňujú tomu, aby sa takéto informácie oznamovali, Europol sa poradí s poskytovateľom údajov o predmetnom obmedzení prístupu a požiada o povolenie oznámiť tieto informácie.

1. Ak Europol musí v súlade so svojimi úlohami podľa článku 4 ods. 1 písm. b) oznámiť niektorému členskému štátu informácie, ktoré sa ho týkajú, a tieto informácie podliehajú obmedzeniam prístupu podľa článku 25 ods. 2, ktoré zabraňujú tomu, aby sa takéto informácie oznamovali, Europol sa poradí s poskytovateľom údajov o predmetnom obmedzení prístupu a požiada o povolenie oznámiť tieto informácie.

Bez takéhoto povolenia sa dané informácie neoznamujú.

Bez výslovného povolenia sa dané informácie neoznamujú.

 

Ak uvedené informácie nepodliehajú obmedzeniam prístupu podľa článku 25, Europol o ich prenose informuje členský štát, ktorý poskytuje informácie.

Odôvodnenie

Členský štát, ktorý poskytol informácie, musí byť o ich prenose informovaný, a to aj v prípade, že nestanovil žiadne obmedzenie.

Pozmeňujúci návrh   134

Návrh nariadenia

Článok 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Ak je to potrebné pre vykonávanie jeho úloh, Europol môže nadviazať a udržiavať spoluprácu s orgánmi Únie v súlade s cieľmi týchto orgánov, s orgánmi presadzovania práva tretích krajín, inštitútmi odbornej prípravy tretích krajín v oblasti presadzovania práva, medzinárodnými organizáciami a súkromnými subjektmi.

1. Ak je to potrebné pre vykonávanie jeho úloh, Europol môže nadviazať a udržiavať spoluprácu s orgánmi Únie v súlade s cieľmi týchto orgánov, s orgánmi presadzovania práva tretích krajín, medzinárodnými organizáciami a súkromnými subjektmi.

2. Ak je to dôležité pre vykonávanie jeho úloh a s výhradou akýchkoľvek možných obmedzení stanovených v článku 25 ods. 2, Europol si môže priamo vymieňať všetky informácie s výnimkou osobných údajov so subjektmi uvedenými v odseku 1.

2. Ak je to dôležité pre vykonávanie jeho úloh a s výhradou akýchkoľvek možných obmedzení stanovených v článku 25 ods. 2, Europol si môže priamo vymieňať všetky informácie s výnimkou osobných údajov so subjektmi uvedenými v odseku 1.

3. Europol môže prijímať a spracúvať osobné údaje od subjektov uvedených v odseku 1 s výnimkou súkromných subjektov, pokiaľ je to potrebné na plnenie jeho úloh a s výhradou ustanovení tejto kapitoly.

3. Europol môže prijímať a spracúvať osobné údaje, ktorými disponujú subjekty uvedené v odseku 1 s výnimkou súkromných subjektov, pokiaľ je to výslovne potrebné a primerané na legitímne plnenie jeho úloh a s výhradou ustanovení tejto kapitoly.

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 36 ods. 4, Europol prenáša osobné údaje orgánom Únie, tretím krajinám a medzinárodným organizáciám len v prípade, že je to potrebné na predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej v rámci cieľov Europolu a v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly. Ak údaje, ktoré sa majú preniesť, poskytol členský štát, Europol si vyžiada súhlas tohto členského štátu, s výnimkou prípadov, keď:

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 36 ods. 5, Europol prenáša osobné údaje orgánom Únie, tretím krajinám a medzinárodným organizáciám len v prípade, že je to potrebné na predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej v rámci úloh Europolu a v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly, a ak sa príjemca výslovne zaviaže, že údaje sa použijú jedine na účel, na ktorý boli prenesené. Ak údaje, ktoré sa majú preniesť, poskytol členský štát, Europol si vyžiada predchádzajúci výslovný súhlas tohto členského štátu, s výnimkou prípadov, keď:

(a) súhlas je možné predpokladať, keďže členský štát možnosť ďalších prenosov výslovne neobmedzil alebo

 

(b) členský štát poskytol predbežný súhlas s takýmto ďalším prenosom pri splnení všeobecných alebo osobitných podmienok. Takýto súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

(b) členský štát poskytol predbežný súhlas s takýmto ďalším prenosom pri splnení všeobecných alebo osobitných podmienok. Takýto súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

5. Ďalší prenos osobných údajov členskými štátmi, orgánmi Únie, tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami je zakázaný, pokiaľ naň Europol nedá výslovný súhlas.

5. Ďalší prenos osobných údajov členskými štátmi, orgánmi Únie, tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami je zakázaný, pokiaľ naň Europol nedá predchádzajúci výslovný súhlas a príjemca sa výslovne nezaviaže, že údaje sa použijú jedine na účel, na ktorý boli prenesené.

 

5a. Europol zabezpečí, aby sa v súlade s týmto nariadením evidovali podrobné záznamy o každom prenose osobných údajov, ako aj dôvodoch takéhoto prenosu.

 

5b. Nespracúvajú sa žiadne informácie, ktoré tretia krajina, medzinárodná organizácia alebo súkromný subjekt získali v rozpore so základnými právami zakotvenými v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S výhradou možných obmedzení stanovených v článku 25 ods. 2 alebo 3 Europol môže priamo prenášať osobné údaje orgánom Únie, pokiaľ je to potrebné na plnenie jeho úloh alebo úloh prijímajúceho orgánu Únie.

S výhradou možných obmedzení stanovených v článku 25 ods. 2 alebo 3 a bez toho, aby bol dotknutý článok 27, Europol môže priamo prenášať osobné údaje orgánom Únie, pokiaľ je to potrebné na plnenie jeho úloh alebo úloh prijímajúceho orgánu Únie. Europol zverejní zoznam inštitúcií a orgánov EÚ, s ktorými si vymieňa informácie, a umiestni ho na svojej webovej stránke.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Tieto dohody o spolupráci sa zmenia do piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a nahradí ich následná dohoda v súlade s písm. b).

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na takéto prenosy nie je nutné žiadne ďalšie povolenie.

Pred začatím rokovaní o medzinárodnej dohode uvedenej v písm. b) a v ich priebehu, a najmä pred prijatím rokovacieho mandátu, ako aj pred dokončením dohody sa včas uskutočnia konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

 

Europol verejne sprístupní pravidelne aktualizovaný zoznam medzinárodných dohôd a dohôd o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami a umiestni ho na svojej webovej stránke.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Odchylne od odseku 1 výkonný riaditeľ môže v jednotlivých prípadoch povoliť prenos osobných údajov tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám, ak:

2. Odchylne od odseku 1 môže výkonný riaditeľ – pri rešpektovaní povinnosti zachovávania mlčanlivosti, dôvernosti a proporcionality – v jednotlivých prípadoch povoliť prenos osobných údajov tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám, ak:

(a) je prenos týchto údajov bezpodmienečne nevyhnutný na zabezpečenie základných záujmov jedného členského štátu alebo viacerých členských štátov v rámci cieľov Europolu;

(a) je prenos nevyhnutný na ochranu zásadných záujmov dotknutej osoby či inej osoby, alebo

(b) je prenos údajov bezpodmienečne nevyhnutný v záujme zabránenia vzniku bezprostredného nebezpečenstva súvisiaceho s trestnou činnosťou alebo teroristickými útokmi;

(b) je prenos je nevyhnutný na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, ak sa tak ustanovuje v právnych predpisoch členského štátu alebo tretej krajiny prenášajúcej osobné údaje, alebo

(c) je prenos z iného dôvodu nevyhnutný alebo je právne požadovaný z dôvodu dôležitého verejného záujmu, alebo pre zriadenie, výkon a obranu právnych nárokov; alebo

(c) je prenos údajov je nevyhnutný na to, aby sa predišlo bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti členského štátu alebo tretej krajiny, alebo

(d) prenos je nevyhnutný na ochranu životných záujmov dotknutej osoby či inej osoby.

(d) je prenos v jednotlivých prípadoch nevyhnutný na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania či stíhania alebo výkonu trestných sankcií, alebo

 

(da) je prenos v jednotlivých prípadoch nevyhnutný na stanovenie, uplatňovanie alebo obranu právnych nárokov súvisiacich s predchádzaním konkrétnemu trestnému činu, jeho vyšetrovaním, odhaľovaním či stíhaním alebo výkonom konkrétnej trestnej sankcie.

 

Výkonný riaditeľ v každom prípade zohľadní úroveň ochrany údajov uplatniteľnú v príslušnej tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii so zreteľom na charakter údajov, účel, na ktorý sú údaje určené, trvanie ich plánovaného spracovania, všeobecné alebo konkrétne ustanovenia o ochrane údajov platné v danej krajine, ako aj na skutočnosť, či boli alebo neboli akceptované konkrétne podmienky týkajúce sa údajov a požadované Europolom.

 

Výnimky sa nesmú uplatňovať na systematické, hromadné ani štrukturálne prenosy.

Správna rada navyše môže po dohode s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov na obnoviteľné obdobie najviac jedného roka povoliť súbor prenosov údajov v súlade s vyššie uvedenými bodmi a) až d), prihliadajúc na existujúce záruky, pokiaľ ide o ochranu súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov.

Navyše európsky dozorný úradník pre ochranu údajov môže na obnoviteľné obdobie najviac jedného roka povoliť prenos alebo súbor prenosov údajov v súlade s vyššie uvedenými písm. a) až d), pričom uvedie primerané záruky, pokiaľ ide o ochranu súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Výkonný riaditeľ informuje správnu radu a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o prípadoch, v ktorých uplatnil odsek 2.

3. Výkonný riaditeľ bezodkladne informuje správnu radu a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o prípadoch, v ktorých uplatnil odsek 2.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Europol podrobne eviduje všetky prenosy osobných údajov podľa tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Ak je to potrebné pre vykonávanie jeho úloh, Europol môže spracúvať osobné údaje pochádzajúce od súkromných subjektov, pod podmienkou, že ich získal prostredníctvom:

1. Ak je to potrebné pre vykonávanie jeho úloh, Europol môže spracúvať osobné údaje pochádzajúce od súkromných subjektov pod podmienkou, že ich nezískal priamo od súkromných subjektov, ale iba prostredníctvom:

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Europol nenadväzuje priamy kontakt so súkromnými subjektmi na účely získavania osobných údajov.

3. Europol nenadväzuje žiadny kontakt so súkromnými subjektmi na účely získavania osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Europol nenadväzuje priamy kontakt so súkromnými osobami na účely získavania informácií.

3. Europol nenadväzuje žiadny kontakt so súkromnými osobami na účely získavania informácií.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Osobné údaje sú:

1. Osobné údaje sú:

a) spracúvané spravodlivo a zákonne;

a) spracúvané zákonným, spravodlivým, transparentným a preveriteľným spôsobom vo vzťahu k dotknutej osobe;

b) zhromažďované na konkrétne, explicitné a legitímne účely a ďalej nespracovávané spôsobom nezlučiteľným s týmito účelmi. Ďalšie spracovávanie osobných údajov na historické, štatistické alebo vedecké účely sa nepovažuje za nezlučiteľné, ak Europol poskytne primerané záruky, a to najmä na zaistenie toho, že údaje sa nespracúvajú na žiadne iné účely;

b) zhromažďované na konkrétne určené, explicitné a zákonné účely a ďalej sa nespracúvajú spôsobom nezlučiteľným s týmito účelmi;

c) primerané, relevantné a úmerné vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú;

c) primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutné minimum vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú; spracúvajú sa iba vtedy a len dovtedy, pokiaľ dané účely nemožno dosiahnuť spracovaním informácií, ktoré nezahŕňajú osobné údaje;

d) presné a v prípade potreby aktualizované; musia sa podniknúť všetky primerané kroky, aby sa zabezpečilo, že osobné údaje, ktoré sú nepresné z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, sa bezodkladne vymažú alebo opravia;

d) presné a aktualizované; musia sa podniknúť všetky primerané kroky, aby sa zabezpečilo, že osobné údaje, ktoré sú nepresné z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, sa bezodkladne vymažú alebo opravia;

e) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb len počas časového obdobia, ktoré je nevyhnutné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú.

e) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, a to nie dlhšie než je nevyhnutné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú;

 

ea) spracúvané spôsobom, ktorý dotknutým osobám účinne umožňuje uplatňovať svoje práva;

 

eb) spracúvané spôsobom, ktorý chráni pred nepovoleným alebo nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, likvidáciou alebo poškodením prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení;

 

ec) spracúvané výlučne riadne oprávneným personálom, ktorý ich potrebuje na vykonávanie svojich úloh.

 

1a. Europol verejne sprístupní dokument, ktorý obsahuje zrozumiteľné ustanovenia o spracúvaní osobných údajov a dostupných prostriedkoch na uplatňovanie práv dotknutých osôb.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Zdroj informácií, ktorý pochádza z členského štátu, podľa možnosti posúdi členský štát, ktorý poskytuje informácie, prostredníctvom týchto hodnotiacich kódov pre zdroje:

1. Zdroj informácií, ktorý pochádza z členského štátu, posúdi členský štát, ktorý poskytuje informácie, prostredníctvom týchto hodnotiacich kódov pre zdroje:

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Informácie, ktoré pochádzajú z členského štátu, posúdi podľa možnosti členský štát, ktorý poskytuje informácie, na základe ich spoľahlivosti za pomoci týchto hodnotiacich kódov pre informácie:

2. Informácie, ktoré pochádzajú z členského štátu, posúdi členský štát, ktorý poskytuje informácie, na základe ich spoľahlivosti za pomoci týchto hodnotiacich kódov pre informácie:

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Ak Europol dostane informácie od členského štátu bez posúdenia, pokúsi sa podľa možnosti posúdiť spoľahlivosť zdroja alebo informácií na základe informácií, ktoré už má k dispozícii. Posúdenie konkrétnych údajov a informácií sa vykonáva po dohode s členským štátom, ktorý ich poskytol. Členský štát a Europol sa tiež môžu dohodnúť na všeobecných podmienkach posudzovania určitých druhov údajov a zdrojov. Ak sa v konkrétnom prípade nedosiahne dohoda alebo neexistuje dohoda o všeobecných podmienkach, Europol zhodnotí informácie alebo údaje a priradí takýmto informáciám alebo údajom hodnotiace kódy X a 4 uvedené v odsekoch 1 a 2.

4. Ak Europol dostane informácie od členského štátu bez posúdenia, posúdi spoľahlivosť zdroja alebo informácií na základe informácií, ktoré už má k dispozícii. Posúdenie konkrétnych údajov a informácií sa vykonáva po dohode s členským štátom, ktorý ich poskytol. Členský štát a Europol sa tiež môžu dohodnúť na všeobecných podmienkach posudzovania určitých druhov údajov a zdrojov. Ak sa v konkrétnom prípade nedosiahne dohoda alebo neexistuje dohoda o všeobecných podmienkach, Europol zhodnotí informácie alebo údaje a priradí takýmto informáciám alebo údajom hodnotiace kódy X a 4 uvedené v odsekoch 1 a 2.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Informácie z verejne dostupných zdrojov posúdi Europol za pomoci hodnotiacich kódov pre informácie stanovených v odsekoch 1 a 2.

6. Informácie z verejne dostupných zdrojov posúdi Europol za pomoci hodnotiacich kódov pre informácie (X)(4).

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Spracovávanie osobných údajov obetí trestných činov, svedkov alebo iných osôb, ktoré môžu poskytnúť informácie o trestných činoch, alebo osôb vo veku menej ako 18 rokov je zakázané, pokiaľ to nie je nevyhnutne potrebné na účely predchádzania trestnej činnosti alebo boja proti nej v rámci cieľov Europolu.

1. Spracovávanie osobných údajov obetí trestných činov, svedkov alebo iných osôb, ktoré môžu poskytnúť informácie o trestných činoch, alebo osôb vo veku menej ako 18 rokov je zakázané, pokiaľ to nie je nevyhnutne potrebné a riadne odôvodnené na účely predchádzania trestnej činnosti alebo boja proti nej v rámci cieľov Europolu.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Spracovávanie osobných údajov automatizovaným alebo iným spôsobom, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, ako aj spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia alebo pohlavného života sa zakazuje, pokiaľ to nie je nevyhnutne potrebné na účely predchádzania trestnej činnosti alebo boja proti nej v rámci cieľov Europolu a pokiaľ tieto údaje dopĺňajú iné osobné údaje, ktoré Europol už spracoval.

2. Spracovávanie osobných údajov automatizovaným alebo iným spôsobom, ktorý odhaľuje rasový, etnický alebo sociálny pôvod, politické názory, náboženské vyznanie alebo vieru alebo členstvo v odborových organizáciách, ako aj spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia alebo pohlavného života je zakázané, pokiaľ to nie je nevyhnutne potrebné a riadne odôvodnené na účely predchádzania trestnej činnosti alebo boja proti nej v rámci cieľov Europolu a pokiaľ tieto údaje dopĺňajú iné osobné údaje, ktoré Europol už spracoval.

Odôvodnenie

Prevzaté z Charty základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Len na základe automatizovaného spracovávania údajov uvedených v odseku 2 sa nemôže prijať žiadne rozhodnutie, ktoré by malo právne účinky na dotknuté osoby, s výnimkou prípadu, ak toto rozhodnutie výslovne povoľuje vnútroštátne právo alebo právo Únie, alebo v prípade potreby, ak ho povolí európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

4. Len na základe automatizovaného spracovávania údajov uvedených v odseku 2 sa nemôže prijať žiadne rozhodnutie, ktoré by malo právne účinky na dotknuté osoby, s výnimkou prípadu, ak toto rozhodnutie výslovne povoľujú vnútroštátne právne predpisy alebo právne predpisy Únie alebo ak ho povolí európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Osobné údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 sa neoznamujú členským štátom, orgánom Únie, tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám s výnimkou jednotlivých prípadov týkajúcich sa trestnej činnosti v rámci cieľov Europolu, ak je to nevyhnutne potrebné.

5. Osobné údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 sa neoznamujú členským štátom, orgánom Únie, tretím krajinám ani medzinárodným organizáciám s výnimkou jednotlivých prípadov týkajúcich sa trestnej činnosti v rámci cieľov Europolu, ak je to nevyhnutne potrebné a riadne odôvodnené. Takéto oznámenie osobných údajov je v súlade s ustanoveniami uvedenými v kapitole VI tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Osobné údaje spracovávané Europolom uchováva Europol len tak dlho, kým je to potrebné na dosiahnutie jeho cieľov.

1. Osobné údaje spracovávané Europolom uchováva Europol len tak dlho, kým je to bezpodmienečne potrebné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) by to poškodilo záujmy dotknutej osoby, ktorá potrebuje ochranu. V takýchto prípadoch sa údaje môžu využívať iba so súhlasom dotknutej osoby;

a) by to poškodilo záujmy dotknutej osoby, ktorá potrebuje ochranu. V takýchto prípadoch sa údaje využívajú iba s výslovným a písomným súhlasom dotknutej osoby.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) osobné údaje treba uchovať na účely dokazovania;

c) osobné údaje treba uchovať na účely dokazovania alebo na stanovenie, uplatňovanie alebo obranu právnych nárokov;

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga) zabezpečenie toho, aby sa dalo overiť a zistiť, ktoré údaje ktorý zamestnanec a kedy vyhľadal (evidencia prístupu);

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 38 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 38a

 

Ochrana údajov už v štádiu návrhu a štandardne nastavená ochrana údajov

 

1. Europol uskutoční primerané technické a organizačné opatrenia a postupy tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky vyplývajúce z ustanovení prijatých podľa tohto nariadenia a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

 

2. Europol zavedie mechanizmy, ktorými sa štandardne zaistí, aby sa spracúvali iba tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na účely spracovania.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 38 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 38b

 

Oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov

 

1. V prípade porušenia ochrany osobných údajov Europol bez zbytočného odkladu a podľa možnosti najneskôr do 24 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, oznámi porušenie ochrany osobných údajov európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. V prípadoch, keď k oznámeniu nedôjde do 24 hodín, Europol na žiadosť poskytne objasňujúce odôvodnenie.

 

2. Oznámenie uvedené v odseku 1 obsahuje prinajmenšom:

 

a) opis charakteru porušenia ochrany osobných údajov vrátane kategórií a počtu dotknutých osôb a kategórií a počtu dotknutých záznamov údajov;

 

b) odporúčané opatrenia na zmiernenie prípadných nepriaznivých účinkov porušenia ochrany osobných údajov;

 

c) opis prípadných dôsledkov porušenia ochrany osobných údajov;

 

d) opis opatrení navrhovaných alebo prijatých prevádzkovateľom, zameraných na riešenie problému porušenia ochrany osobných údajov.

 

3. Europol zdokumentuje každé porušenie ochrany osobných údajov, pričom zaznamená okolnosti porušenia, jeho dôsledky a prijaté nápravné opatrenia a umožní európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, aby preveril súlad s týmto článkom.

Pozmeňujúci návrh               159

Návrh nariadenia

Článok 38 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 38c

 

Informovanie dotknutej osoby o porušení ochrany osobných údajov

 

1. Ak je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov uvedené v článku 38b bude mať nepriaznivý vplyv na ochranu osobných údajov alebo súkromie dotknutej osoby, Europol bez zbytočného odkladu informuje dotknutú osobu o porušení ochrany osobných údajov.

 

2. Informovanie dotknutej osoby podľa odseku 1 zahŕňa opis charakteru porušenia ochrany osobných údajov a totožnosť a kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov uvedeného v článku 44.

 

3. Informovanie dotknutej osoby o porušení ochrany osobných údajov sa nevyžaduje, ak Europol k spokojnosti európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov preukáže, že vykonal primerané technické ochranné opatrenia a že tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany týkalo. Použitím takýchto technických ochranných opatrení sa údaje stanú nečitateľnými pre všetky osoby, ktoré nemajú povolenie na prístup k nim.

 

4. Informovanie dotknutého subjektu možno odložiť, obmedziť alebo od neho možno upustiť, ak s ohľadom na oprávnené záujmy príslušnej osoby ide o nevyhnutné a primerané opatrenie:

 

a) aby sa zamedzilo mareniu úradného alebo právneho vyšetrovania, pátrania alebo postupov;

 

b) aby sa zamedzilo ovplyvňovaniu predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania či stíhania alebo výkonu trestných sankcií;

 

c) aby sa chránila verejná a národná bezpečnosť;

 

d) aby sa chránili práva a slobody tretích strán.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Všetky dotknuté osoby majú právo po primeranom období získať informácie o tom, či Europol spracováva osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. Ak sa takéto osobné údaje spracovávajú, Europol poskytne dotknutej osobe tieto informácie:

1. Všetky dotknuté osoby majú právo po primeranom období získať informácie o tom, či Europol spracováva osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. Ak sa takéto osobné údaje spracovávajú, Europol poskytne dotknutej osobe minimálne tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) informácie prinajmenšom o účeloch operácie spracúvania, kategóriách predmetných údajov a príjemcoch, ktorým sa tieto údaje oznamujú;

b) informácie prinajmenšom o účeloch operácie spracúvania, kategóriách predmetných údajov, období, počas ktorého sa údaje budú uchovávať, a príjemcoch, ktorým sa tieto údaje oznamujú;

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) informácie o právnom základe na spracúvanie údajov.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb) informácie o existencii práva vyžiadať si od Europolu opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby;

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – písmeno cc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc) kópiu údajov, ktoré sa spracúvajú.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Všetky dotknuté osoby, ktoré si chcú uplatniť svoje právo na prístup k osobným údajom, môžu o to bez nadmerných nákladov požiadať orgán menovaný na tento účel v členskom štáte podľa vlastnej voľby. Tento orgán bezodkladne, najneskôr však do mesiaca od prijatia žiadosti, odovzdá žiadosť Europolu.

2. Všetky dotknuté osoby, ktoré si chcú uplatniť právo na prístup k osobným údajom, môžu o to bezplatne požiadať orgán vymenovaný na tento účel v členskom štáte podľa vlastnej voľby. Tento orgán bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, odovzdá žiadosť Europolu. Europol potvrdí prijatie žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Europol na žiadosť odpovedá bezodkladne, najneskôr však do uplynutia troch mesiacov od prijatia žiadosti.

3. Europol na žiadosť odpovedá bezodkladne, najneskôr však do uplynutia troch mesiacov od prijatia žiadosti od vnútroštátneho orgánu.

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Prístup k osobným údajom sa odmietne alebo obmedzí, ak je to nevyhnutné na:

5. Poskytovanie informácií ako reakcia na žiadosť podľa odseku 1 sa odmietne do tej miery, do akej je takéto čiastočné alebo úplné odmietnutie nevyhnutné na:

Odôvodnenie

Ak sa uplatňuje výnimka, treba uviesť, na aké údaje sa vzťahuje. V prípadoch, v ktorých je výnimka nevyhnutná iba pre časť spracúvaných údajov, by mal byť čiastočný prístup povinný.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pri každom rozhodnutí o obmedzení alebo odmietnutí požadovaných informácií sa zohľadňujú základné práva a záujmy dotknutej osoby.

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Všetky dotknuté osoby majú právo požiadať Europol, aby opravil osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, ak sú tieto údaje nesprávne a ak je to možné a potrebné, doplniť alebo aktualizovať ich.

1. Všetky dotknuté osoby majú právo požiadať Europol, aby opravil osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, ak sú tieto údaje nesprávne, a aby ich doplnil alebo aktualizoval.

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Ak má Europol k dispozícii údaje, ktoré sú uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 a Europolu ich poskytli tretie krajiny, medzinárodné organizácie alebo tieto údaje vyplývajú z vlastných analýz Europolu, Europol ich opraví, vymaže alebo zablokuje.

4. Ak má Europol k dispozícii údaje, ktoré sú uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 a Europolu ich poskytli tretie krajiny, medzinárodné organizácie alebo tieto údaje vyplývajú z vlastných analýz Europolu, Europol ich opraví, vymaže alebo zablokuje a v náležitých prípadoch informuje pôvodcov týchto údajov.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Europol uchováva osobné údaje spôsobom, ktorý umožňuje ich opravu a vymazanie.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Za kvalitu osobných údajov podľa článku 34 písm. d) zodpovedá členský štát, ktorý poskytol osobné údaje Europolu a Europol zodpovedá za osobné údaje poskytnuté orgánmi Únie, tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami, ako aj za osobné údaje získané Europolom z verejne dostupných zdrojov.

2. Za kvalitu osobných údajov podľa článku 34 písm. d) zodpovedá členský štát, ktorý poskytol osobné údaje Europolu, a Europol zodpovedá za osobné údaje poskytnuté orgánmi Únie, tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami, ako aj za osobné údaje získané Europolom z verejne dostupných zdrojov. Orgány Únie zodpovedajú za kvalitu údajov do okamihu prenosu aj počas neho.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Za zákonnosť prenosu údajov zodpovedá:

4. Za uplatniteľné zásady ochrany údajov zodpovedá:

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 5– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Europol overuje právomoc príjemcu a vyhodnocuje nevyhnutnosť prenosu údajov. Ak vzniknú pochybnosti o nevyhnutnosti tohto prenosu, Europol požiada príjemcu o ďalšie informácie. Príjemca zabezpečí overiteľnosť potreby prenosu údajov. Príjemca spracuje osobné údaje iba na účely, na ktoré boli prenášané.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Spracovávanie osobných údajov, ktoré budú súčasťou nového informačného systému, ktorý sa má vytvoriť, podlieha predbežnej kontrole, ak:

1. Spracúvanie osobných údajov v rámci každého súboru operácií spracúvania, ktoré slúžia jednému alebo viacerým súvisiacim účelom vo vzťahu k hlavným činnostiam, podlieha predbežnej kontrole, ak:

Odôvodnenie

Návrh EDPS.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vydá stanovisko do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia. Toto obdobie sa môže prípadne pozastaviť, pokým európsky dozorný úradník pre ochranu údajov nezíska všetky ďalšie informácie, o ktoré požiadal. Ak si to vyžaduje zložitosť veci, táto lehota sa môže na základe rozhodnutia európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Toto rozhodnutie sa oznámi Europolu pred uplynutím pôvodnej dvojmesačnej lehoty.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vydá stanovisko do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia. Toto obdobie sa môže kedykoľvek pozastaviť, pokým európsky dozorný úradník pre ochranu údajov nezíska všetky ďalšie informácie, o ktoré požiadal. Ak si to vyžaduje zložitosť veci, táto lehota sa môže na základe rozhodnutia európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Predĺžiť ju možno maximálne dvakrát. Toto rozhodnutie sa oznámi Europolu pred uplynutím pôvodnej dvojmesačnej lehoty.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Europol uchováva záznamy o zhromažďovaní, zmene, prístupe, zverejnení, kombinovaní alebo vymazaní osobných údajov na účely overenia zákonnosti spracovávania údajov, na vlastné monitorovanie a na zaistenie riadnej integrity a bezpečnosti údajov. Takéto protokoly alebo dokumentácia sa po troch rokoch mažú, pokiaľ tieto údaje už viac nie sú potrebné na priebežnú kontrolu. Tieto protokoly sa nemôžu meniť.

1. Europol uchováva záznamy o zhromažďovaní, zmene, prístupe, vyhľadávaní, zverejnení, kombinovaní alebo vymazaní osobných údajov na účely overenia zákonnosti spracovávania údajov, na vlastné monitorovanie a na zaistenie riadnej integrity a bezpečnosti údajov. Takéto protokoly alebo dokumentácia sa po troch rokoch mažú, pokiaľ tieto údaje už viac nie sú potrebné na priebežnú kontrolu. Tieto protokoly sa nemôžu meniť.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 7 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) zabezpečuje nezávislým spôsobom zákonnosť a dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia týkajúcich sa spracovania osobných údajov;

a) zabezpečuje nezávislým spôsobom interné uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia týkajúcich sa spracovania osobných údajov;

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 7 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) spolupracuje s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov;

e) spolupracuje s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, najmä v súvislosti s operáciami spracovania uvedenými v článku 42;

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 7 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa) funguje ako kontaktné miesto pre žiadosti o prístup podľa článku 39.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 7 – písmeno fb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fb) vedie register všetkých operácií spracovania, ktoré vykonáva Europol, v prípade potreby vrátane informácií o účele, kategóriách údajov, príjemcoch, lehotách na zablokovanie a vymazanie, prenose tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám a o bezpečnostných opatreniach;

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 7 – písmeno fc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fc) vedie register udalostí a porušení bezpečnosti, ktoré majú vplyv na operačné alebo administratívne osobné údaje;

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8. Úradník pre ochranu údajov navyše vykonáva funkcie stanovené v nariadení (ES) č. 45/2001, pokiaľ ide o osobné údaje zamestnancov Europolu ako aj administratívne osobné údaje.

8. Úradník pre ochranu údajov navyše vykonáva funkcie stanovené v nariadení (ES) č. 45/2001, pokiaľ ide o administratívne osobné údaje.

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9. Úradník pre ochranu údajov má pri plnení svojich úloh prístup ku všetkým údajom spracovávaným Europolom a do všetkých prevádzkových priestorov Europolu.

9. Úradník pre ochranu údajov má pri plnení svojich úloh prístup ku všetkým údajom spracovávaným Europolom a do všetkých prevádzkových priestorov Europolu. Tento prístup je možný kedykoľvek a bez predchádzajúcej žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11. Správna rada prijme vykonávacie predpisy týkajúce sa úradníka pre ochranu údajov. Tieto vykonávacie predpisy sa týkajú najmä výberového konania na miesto úradníka pre ochranu údajov a jeho odvolania, úloh, povinností, právomocí a záruk jeho nezávislosti. Europol úradníkovi pre ochranu údajov poskytne zamestnancov a zdroje potrebné na výkon jeho povinností. Títo zamestnanci majú prístup k osobným údajom spracovávaným v Europole a do priestorov Europolu iba do tej miery, aká je potrebná na výkon ich úloh.

11. Správna rada prijme vykonávacie predpisy týkajúce sa úradníka pre ochranu údajov. Tieto vykonávacie predpisy sa týkajú najmä výberového konania na miesto úradníka pre ochranu údajov a jeho odvolania, úloh, povinností, právomocí a záruk jeho nezávislosti. Europol úradníkovi pre ochranu údajov poskytne pracovníkov a zdroje potrebné na výkon jeho povinností. Títo pracovníci majú prístup k osobným údajom spracovávaným v Europole a do priestorov Europolu iba do tej miery, aká je potrebná na výkon ich úloh. Tento prístup je možný kedykoľvek a bez predchádzajúcej žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a. Úradník pre ochranu údajov disponuje prostriedkami nevyhnutnými na výkon jeho úloh.

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) vykonávať vyšetrovania z vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti a v primeranej lehote informovať dotknuté osoby o výsledku;

b) vykonávať vyšetrovania z vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti a bezodkladne informovať dotknuté osoby o výsledku;

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) nariadiť opravu, zablokovanie, vymazanie alebo zničenie všetkých údajov, ak boli spracované v rozpore s ustanoveniami, ktorými sa riadi spracovávanie osobných údajov, a oznámenie takýchto opatrení tretím stranám, ktorým údaje boli zverejnené;

e) nariadiť opravu, zablokovanie, vymazanie alebo zničenie všetkých údajov, ktoré boli spracované v rozpore s ustanoveniami, ktorými sa riadi spracovávanie osobných údajov, a oznámenie takýchto opatrení tretím stranám, ktorým údaje boli zverejnené;

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 46– odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) dočasne alebo definitívne zakázať spracovávanie;

f) navrhnúť správnej rade, aby sa dočasne alebo definitívne a čiastočne či úplne zakázalo spracúvanie;

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 14 ods. 1 podods. 1a (nový).

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vypracúva výročnú správu o činnostiach dohľadu nad Europolom. Táto správa je súčasťou výročnej správy európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov uvedenej v článku 48 nariadenia (ES) č. 45/2001.

5. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vypracúva výročnú správu o činnostiach dohľadu nad Europolom. Táto správa je súčasťou výročnej správy európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov uvedenej v článku 48 nariadenia (ES) č. 45/2001.

 

Táto správa obsahuje štatistické informácie týkajúce sa sťažností, dožiadaní, vyšetrovaní, spracúvania citlivých informácií, prenosu osobných údajov tretím krajinám a medzinárodným organizáciám, predbežných kontrol a oznámení a uplatňovania právomocí uvedených v odseku 3.

 

Táto správa sa postúpi a prezentuje spoločnej parlamentnej kontrolnej skupine a zašle sa Rade, Komisii a národným parlamentom. Na základe tejto správy môže Európsky parlament a Rada požiadať európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, aby vykonal dodatočné kroky na zabezpečenie uplatňovania ustanovení tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V prípadoch uvedených v odseku 1 si európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a vnútroštátne dozorné orgány v rámci svojich príslušných právomocí môžu v prípade potreby vymieňať relevantné informácie, vzájomne si pomáhať pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmať ťažkosti súvisiace s výkladom alebo uplatňovaním tohto nariadenia, analyzovať problémy spojené s vykonávaním nezávislého dohľadu alebo s výkonom práv dotknutých osôb, vypracúvať zosúladené návrhy na spoločné riešenia akýchkoľvek problémov a podporovať informovanosť o právach súvisiacich s ochranou údajov.

2. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov pri výkone svojich povinností stanovených v článku 46 ods. 2 podľa potreby využíva odborné znalosti a skúsenosti vnútroštátnych orgánov pre ochranu údajov. Členovia a zamestnanci vnútroštátnych orgánov pre ochranu údajov pri výkone činností v spolupráci s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov disponujú právomocami, ktoré sú rovnocenné právomociam stanoveným v článku 46 ods. 4, a podliehajú povinnosti, ktorá je rovnocenná povinnosti stanovenej v článku 46 ods. 6, a to s náležitým zreteľom na zásady subsidiarity a proporcionality. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a vnútroštátne dozorné orgány si v rámci svojich príslušných právomocí v prípade potreby vymieňajú relevantné informácie, vzájomne si pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmajú ťažkosti súvisiace s výkladom alebo uplatňovaním tohto nariadenia, analyzujú problémy spojené s vykonávaním nezávislého dohľadu alebo s výkonom práv dotknutých osôb, vypracúvajú zosúladené návrhy na spoločné riešenia akýchkoľvek problémov a podporujú informovanosť o právach súvisiacich s ochranou údajov.

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov informuje vnútroštátne dozorné orgány v plnej miere o všetkých otázkach, ktoré sú z ich hľadiska relevantné.

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. V konkrétnych prípadoch, keď ide o údaje pochádzajúce z jedného alebo viacerých členských štátov, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov konzultuje s dotknutými kompetentnými vnútroštátnymi dozornými orgánmi. Rozhodnutie o ďalších opatreniach, ktoré sa majú uskutočniť, neprijme európsky dozorný úradník pre ochranu údajov pred tým, než ho dotknuté kompetentné vnútroštátne dozorné orgány neinformujú o svojom stanovisku, a to v lehote, ktorú stanoví EDPS a ktorá nie je kratšia ako dva mesiace. EDPS v čo najvyššej miere zohľadní stanovisko dotknutých kompetentných vnútroštátnych dozorných orgánov. Ak nemá EDPS v úmysle držať sa ich stanoviska, informuje ich o tom a poskytne príslušné odôvodnenie. V prípadoch, keď to EDPS považuje za mimoriadne naliehavé, môže rozhodnúť o prijatí okamžitých opatrení. V takýchto prípadoch okamžite informuje dotknuté kompetentné vnútroštátne dozorné orgány a zdôvodní naliehavosť situácie, ako aj opatrenie, ktoré prijal.

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov konzultuje s dotknutými kompetentnými vnútroštátnymi dozornými orgánmi pred prijatím ktoréhokoľvek z opatrení stanovených v článku 46 ods. 3 písm. e) až h). EDPS v čo najvyššej miere zohľadní stanovisko, ktoré mu poskytli dotknuté kompetentné vnútroštátne dozorné orgány v lehote, ktorú stanovil a ktorá nie je kratšia ako dva mesiace. Ak nemá EDPS v úmysle držať sa stanoviska vnútroštátnych dozorných orgánov, informuje ich o tom a poskytne príslušné odôvodnenie. V prípadoch, keď to EDPS považuje za mimoriadne naliehavé, môže rozhodnúť o prijatí okamžitých opatrení. V takýchto prípadoch okamžite informuje dotknuté kompetentné vnútroštátne dozorné orgány a zdôvodní naliehavosť situácie, ako aj opatrenie, ktoré prijal. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa zdrží akýchkoľvek opatrení, ak ho všetky vnútroštátne dozorné orgány informovali o svojom negatívnom stanovisku.

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Vnútroštátne dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa na tento účel stretávajú podľa potreby. Náklady a zabezpečenie spojené s týmito stretnutiami uhrádza európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. Na prvom stretnutí sa prijme rokovací poriadok. Ďalšie pracovné metódy vypracujú spoločne podľa potreby.

3. Vedúci vnútroštátnych dozorných orgánov a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa na tento účel stretávajú najmenej raz za rok, aby diskutovali o strategických a všeobecných politických a iných otázkach uvedených v odsekoch 1 a 2. Náklady a zabezpečenie spojené s týmito stretnutiami uhrádza európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. Na prvom stretnutí sa prijme rokovací poriadok. Ďalšie pracovné metódy vypracujú spoločne podľa potreby.

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Článok 48 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Administratívne osobné údaje a údaje o zamestnancoch

Administratívne osobné údaje

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nariadenie (ES) č. 45/2001 sa vzťahuje na všetky osobné údaje o zamestnancoch Europolu, ako aj na administratívne osobné údaje, ktoré má Europol k dispozícii.

Nariadenie (ES) č. 45/2001 sa vzťahuje na všetky administratívne osobné údaje, ktoré má Europol k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa sťažnosť vzťahuje na rozhodnutie uvedené v článku 39 alebo 40, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa poradí s vnútroštátnymi dozornými orgánmi alebo s príslušným justičným orgánom toho členského štátu, ktorý je zdrojom údajov, alebo priamo s dotknutým členským štátom. Európsky dozorný úradník na ochranu údajov prijme rozhodnutie, ktoré môže zahŕňať odmietnutie poskytnutia akýchkoľvek informácií, v úzkej spolupráci s vnútroštátnym dozorným orgánom alebo s príslušným justičným orgánom.

2. Ak sa sťažnosť vzťahuje na rozhodnutie uvedené v článku 39 alebo 40, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa poradí s vnútroštátnymi dozornými orgánmi alebo s príslušným justičným orgánom toho členského štátu/členských štátov, ktorý/ktoré je/sú zdrojom údajov, alebo priamo s dotknutým členským štátom/dotknutými členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa sťažnosť týka spracúvania údajov, ktoré Europolu poskytol členský štát, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí správne vykonanie potrebných kontrol v úzkej spolupráci s vnútroštátnym dozorným orgánom členského štátu, ktorý údaje poskytol.

3. Ak sa sťažnosť týka spracúvania údajov, ktoré Europolu poskytol členský štát, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov v úzkej spolupráci s vnútroštátnym dozorným orgánom členského štátu, ktorý údaje poskytol, zabezpečí, aby spracovanie údajov v príslušnom členskom štáte prebiehalo v súlade so zákonom a aby sa potrebné kontroly vykonávali primeraným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh   200

Návrh nariadenia

Článok 53

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Parlamentná kontrola

Spoločná parlamentná kontrola

 

1. Mechanizmus kontroly činností Europolu zo strany Európskeho parlamentu a národných parlamentov má formu špecializovanej spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny, ktorá sa zriadi v rámci príslušného výboru Európskeho parlamentu a pozostáva z riadnych členov príslušného výboru Európskeho parlamentu a jedného zástupcu príslušného výboru národného parlamentu z každého členského štátu a náhradníka. Členské štáty s dvojkomorovým parlamentným systémom môžu mať namiesto toho zástupcu z každej komory.

 

2. Schôdze spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny zvoláva vždy predseda príslušného výboru Európskeho parlamentu v priestoroch Európskeho parlamentu. Schôdzam spolupredsedá predseda príslušného výboru Európskeho parlamentu a zástupca národného parlamentu členského štátu, ktorý zastáva rotujúce predsedníctvo Rady.

 

3. Spoločná parlamentná kontrolná skupina monitoruje uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o ich vplyv na základné práva a slobody fyzických osôb.

 

4. Na tento účel má spoločná parlamentná kontrolná skupina tieto úlohy:

1. Predseda správnej rady a výkonný riaditeľ vystúpia pred Európskym parlamentom a zástupcami národných parlamentov na ich žiadosť s cieľom diskutovať o otázkach týkajúcich sa Europolu, pričom sa zohľadnia povinnosti zachovávania mlčanlivosti a dôvernosti.

a) predseda správnej rady, výkonný riaditeľ a zástupca Komisie vystúpia pred spoločnou parlamentnou kontrolnou skupinou na jej žiadosť s cieľom diskutovať o otázkach týkajúcich sa Europolu, pričom sa v náležitých prípadoch zohľadnia povinnosti zachovávania mlčanlivosti a dôvernosti. Skupina môže v prípade potreby rozhodnúť, že na svoje schôdze pozve ďalšie relevantné osoby;

2. Parlamentná kontrola činnosti Europolu Európskym parlamentom, na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty, sa vykonáva v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

b) Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vystúpi pred spoločnou parlamentnou kontrolnou skupinou na jej žiadosť, a to najmenej raz za rok, s cieľom diskutovať o otázkach týkajúcich sa ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb a najmä ochrany osobných údajov so zreteľom na činnosti Europolu, pričom sa v prípade potreby zohľadnia povinnosti zachovávania mlčanlivosti a dôvernosti.

 

Na schôdzach spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny sa prezentujú a prerokujú tieto dokumenty:

 

– návrhy ročných a viacročných pracovných programov podľa článku 15;

 

– konsolidovaná výročná správa o činnostiach Europolu podľa článku 14;

 

– výročná správa európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o dozorných činnostiach Europolu podľa článku 46;

 

– hodnotiaca správa vypracovaná Komisiou s cieľom preskúmať účinnosť a efektívnosť Europolu podľa článku 70.

 

Pred spoločnou parlamentnou kontrolnou skupinou na jej žiadosť vystúpia tieto osoby:

 

– vybraní kandidáti na pozíciu výkonného riaditeľa podľa článku 56 ods. 2;

 

– výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie sa má predĺžiť, podľa článku 56 ods. 5;

 

– výkonný riaditeľ, aby podal správu o plnení svojich povinností.

 

Predseda správnej rady informuje spoločnú parlamentnú kontrolnú skupinu pred odvolaním výkonného riaditeľa z funkcie, pričom oznámi aj dôvody takéhoto rozhodnutia.

3. Okrem povinností informovať a konzultovať stanovených v tomto nariadení poskytuje Europol Európskemu parlamentu a národným parlamentom, berúc do úvahy povinnosti zachovávania mlčanlivosti a dôvernosti, na informačné účely:

5. Okrem toho poskytuje Europol spoločnej parlamentnej kontrolnej skupine v prípade potreby berúc do úvahy povinnosti zachovávania mlčanlivosti a dôvernosti na informačné účely:

a) hodnotenia týkajúce sa hrozieb, strategické analýzy a všeobecné situačné správy týkajúce sa cieľov Europolu, ako aj výsledky štúdií a hodnotení zadaných Europolom;

a) hodnotenia týkajúce sa hrozieb, strategické analýzy a všeobecné situačné správy týkajúce sa cieľov Europolu, ako aj výsledky štúdií a hodnotení zadaných Europolom;

b) pracovné dojednania prijaté v súlade s článkom 31 ods. 1.

b) pracovné dojednania prijaté v súlade s článkom 31 ods. 1.

 

6. Spoločná parlamentná kontrolná skupina môže požiadať o akýkoľvek relevantný dokument nevyhnutný na plnenie jej úloh, a to v súlade s nariadením (ES) č. 1049/20011a, ako aj s pravidlami zaobchádzania s dôvernými informáciami zo strany Európskeho parlamentu.

 

7. Spoločná parlamentná kontrolná skupina môže pre Európsky parlament vypracovať súhrnné závery týkajúce sa činností dohľadu nad Europolom.

 

______________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (2002).

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Článok 54

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Na účely umožnenia výkonu parlamentnej kontroly činností Europolu v súlade s článkom 53 sa Európskemu parlamentu a jeho zástupcom na požiadanie môže udeliť prístup k utajovaným skutočnostiam Európskej únie a citlivým neutajovaným skutočnostiam spracúvaným Europolom alebo prostredníctvom Europolu.

1. Na účely umožnenia výkonu parlamentnej kontroly činností Europolu v súlade s článkom 53 sa spoločnej parlamentnej kontrolnej skupine a jej zástupcom na požiadanie a v náležitých prípadoch po získaní súhlasu poskytovateľa údajov udelí prístup k utajovaným skutočnostiam Európskej únie a citlivým neutajovaným skutočnostiam spracúvaným Europolom alebo prostredníctvom Europolu.

2. Prístup k utajovaným skutočnostiam Európskej únie a citlivým neutajovaným skutočnostiam je v súlade so základnými zásadami a minimálnymi štandardmi uvedenými v článku 69. Podrobnosti tohto prístupu upravujú pracovné dojednania uzatvorená medzi Europolom a Európskym parlamentom.

2. Vzhľadom na citlivý a utajovaný charakter týchto skutočností je prístup k utajovaným skutočnostiam Európskej únie a citlivým neutajovaným skutočnostiam v súlade s pravidlami zaobchádzania s dôvernými informáciami zo strany Európskeho parlamentu1a. Ďalšie podrobnosti tohto prístupu môžu upravovať pracovné dojednania uzatvorené medzi Europolom a Európskym parlamentom.

 

____________

 

1a Ako sa stanovuje v rozhodnutí predsedníctva Európskeho parlamentu z 15. apríla 2013.

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Vymenúvací orgán v plnej miere využije možnosti, ktoré poskytuje služobný poriadok, a zabezpečí špecializovaných pracovníkov, napríklad odborníkov v oblasti IT s vyššou funkčnou skupinou a platovou triedou podľa ich kvalifikácie, aby ideálnym spôsobom plnili úlohy agentúry podľa článku 4.

Odôvodnenie

Vysoká technická a rýchlo sa rozvíjajúca úroveň počítačovej kriminality a kriminality uľahčenej počítačovými technológiami vyžaduje, aby Europol najímal dobre vyškolených a veľmi žiadaných pracovníkov. Výhody pre zmluvných zamestnancov neodrážajú situáciu na trhu, napríklad pokiaľ ide o odborníkov v oblasti IT, ktorí sú skutočne potrební na boj proti počítačovej kriminalite, ako sú podvody v oblasti DPH, detská pornografia a obchod s nezákonným tovarom. Europol musí mať možnosť obsadiť tieto miesta v záujme účinného boja proti kriminalite a zaistenia európskej pridanej hodnoty.

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou pri uplatnení otvoreného a transparentného postupu výberového konania.

2. Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada v súlade s postupom spolupráce, a to takto:

Na účely uzatvorenia zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje Europol predseda správnej rady.

a) na základe zoznamu najmenej troch kandidátov, ktorých navrhne výbor tvorený zástupcom Komisie v správnej rade a ďalšími dvomi členmi správnej rady na základe otvoreného a transparentného výberového konania, budú žiadatelia ešte pred vymenovaním vyzvaní, aby vystúpili pred Radou a spoločnou parlamentnou kontrolnou skupinou a odpovedali na otázky;

Pred vymenovaním môže byť kandidát vybraný správnou radou vyzvaný, aby predniesol vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov.

b) spoločná parlamentná kontrolná skupina a Rada potom zaujmú stanoviská a určia poradie kandidátov podľa úspešnosti;

 

c) správna rada vymenuje výkonného riaditeľa s ohľadom na tieto stanoviská.

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Správna rada konajúca na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadňuje posúdenie uvedené v odseku 3, môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát najviac o päť rokov.

4. Správna rada konajúca na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadňuje posúdenie uvedené v odseku 3, po získaní stanoviska spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát najviac o päť rokov.

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Ak má správna rada v úmysle predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa, informuje o tom Európsky parlament. Mesiac pred predĺžením funkčného obdobia môže byť výkonný riaditeľ vyzvaný, aby predniesol vyhlásenie pred príslušným parlamentným výborom a odpovedal na otázky jeho členov.

5. Ak má správna rada v úmysle predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa, informuje o tom Európsky parlament. Mesiac pred predĺžením funkčného obdobia je výkonný riaditeľ vyzvaný, aby predniesol vyhlásenie pred spoločnou parlamentnou kontrolnou skupinou a odpovedal na otázky jej členov.

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia správnej rady konajúcej na návrh Komisie.

7. Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia správnej rady, pričom vysvetlenie tohto rozhodnutia sa poskytne spoločnej parlamentnej kontrolnej skupine a Rade.

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Výkonnému riaditeľovi pomáhajú štyria zástupcovia výkonného riaditeľa, z ktorých jeden je zodpovedný za odbornú prípravu. Zástupca výkonného riaditeľa pre odbornú prípravu zodpovedá za riadenie Akadémie Europolu a jej činností. Úlohy ostatných zástupcov vymedzí výkonný riaditeľ.

1. Výkonnému riaditeľovi pomáhajú traja zástupcovia výkonného riaditeľa. Úlohy ostatných zástupcov vymedzí výkonný riaditeľ.

Odôvodnenie

Funkcia štvrtého zástupcu výkonného riaditeľa sa spájala so zlúčením Europolu a Cepolu, čo spravodajca nepovažuje za vhodné, a preto zachovávame systém troch zástupcov výkonného riaditeľa.

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na základe tohto návrhu správna rada zostavuje predbežný návrh odhadu príjmov a výdavkov Europolu na nasledujúci rozpočtový rok. Predbežný návrh odhadu príjmov a výdavkov Europolu sa každý rok zasiela Komisii do [dátumu stanoveného v rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách]. Správna rada predkladá Komisii, Európskemu parlamentu a Rade konečný odhad príjmov a výdavkov Europolu vrátane návrhu plánu pracovných miest do 31. marca.

2. Na základe tohto návrhu správna rada zostavuje predbežný návrh odhadu príjmov a výdavkov Europolu na nasledujúci rozpočtový rok. Predbežný návrh odhadu príjmov a výdavkov Europolu sa každý rok zasiela Komisii do [dátumu stanoveného v rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách]. Správna rada zasiela a prezentuje spoločnej parlamentnej kontrolnej skupine, Komisii, Rade a národným parlamentom konečný odhad príjmov a výdavkov Europolu vrátane návrhu plánu pracovných miest do 31. marca.

Odôvodnenie

Podľa článku 88 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa musí do nariadenia zahrnúť parlamentná kontrola vykonávaná Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Preto sa vytvára spoločná parlamentná kontrolná skupina, ktorej fungovanie upravuje článok 53 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Europol zašle správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roku.

2. Europol zašle správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení a predloží ju spoločnej parlamentnej kontrolnej skupine, Rade a Dvoru audítorov do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roku.

Odôvodnenie

Podľa článku 88 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa musí do nariadenia zahrnúť parlamentná kontrola vykonávaná Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Preto sa vytvára spoločná parlamentná kontrolná skupina, ktorej fungovanie upravuje článok 53 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Výkonný riaditeľ do 1. júla po každom rozpočtovom roku zašle konečnú účtovnú závierku Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom spolu so stanoviskom správnej rady.

6. Výkonný riaditeľ do 1. júla po každom rozpočtovom roku zašle a prezentuje konečnú účtovnú závierku spoločnej parlamentnej kontrolnej skupine, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom spolu so stanoviskom správnej rady.

Odôvodnenie

Podľa článku 88 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa musí do nariadenia zahrnúť parlamentná kontrola vykonávaná Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Preto sa vytvára spoločná parlamentná kontrolná skupina, ktorej fungovanie upravuje článok 53 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na Europol prijíma správna rada po konzultácii s Komisiou. Nesmú sa odchyľovať od [rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách], okrem prípadov, keď je takáto odchýlka špecificky potrebná na prevádzku Europolu a Komisia s ňou vopred súhlasila.

1. Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na Europol prijíma správna rada po konzultácii s Komisiou. Nesmú sa odchyľovať od [rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách], okrem prípadov, keď je takáto odchýlka špecificky potrebná na prevádzku Europolu a Komisia s ňou vopred súhlasila. Akékoľvek takéto odchýlenie sa oznámi Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Z dôvodu špecifickosti členov siete národných inštitútov odbornej prípravy, ktoré sú jedinými subjektmi s osobitnými charakteristikami a technickými kompetenciami na vykonávanie príslušných činností odbornej prípravy, môžu títo členovia dostávať granty bez výzvy na predkladanie návrhov v súlade s článkom 190 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/201241.

vypúšťa sa

_______________

 

41Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1.

 

Odôvodnenie

Vypustenie všetkých odkazov na odbornú prípravu, keďže spravodajca sa domnieva, že zlučovanie Europolu a Cepolu nie je vhodné.

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Na dokumenty v držbe Europolu sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1049/200143.

1. Na všetky administratívne dokumenty v držbe Europolu sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1049/200143.

_______________

__________________

43 Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2001, s. 43.

43 Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2001, s. 43.

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Europol na svojej webovej stránke zverejní zoznam členov svojej správnej rady a externých a interných odborníkov spolu s ich vyhláseniami o záujmoch a so životopisom. Zápisnice zo schôdzí správnej rady sa pravidelne zverejňujú. Europol môže zverejňovanie dokumentov dočasne alebo trvalo obmedziť, ak toto zverejňovanie ohrozuje vykonávanie jeho úloh, pričom zohľadní povinnosť zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť.

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Článok 67 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 67a

 

Systém predbežného oznamovania a varovania

 

Komisia aktivuje varovný systém, ak má vážne obavy, že správna rada zamýšľa prijať rozhodnutia, ktoré by neboli v súlade s mandátom Europolu, znamenali by porušenie práva Únie alebo boli v rozpore s cieľmi politiky Únie. V takomto prípade nastolí Komisia túto otázku formálne v správnej rade a požiada ju, aby príslušné rozhodnutie neprijala. Ak správna rada žiadosti nevyhovie, Komisia o tom formálne informuje Európsky parlament a Radu, aby urýchlene reagovali. Komisia môže požiadať správnu radu, aby sa zdržala vykonávania problematického rozhodnutia, pokým zástupcovia uvedených troch inštitúcií danú otázku neprerokujú.

Odôvodnenie

Pozri bod 59 spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach.

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia najneskôr päť rokov po [dni začatia uplatňovania tohto nariadenia], a potom raz za päť rokov dá vypracovať hodnotenie s cieľom posúdiť najmä vplyv, účinnosť a efektívnosť Europolu a jeho pracovných postupov. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť ciele Europolu a finančný vplyv každej takejto zmeny.

1. Komisia najneskôr päť rokov po [dni začatia uplatňovania tohto nariadenia], a potom raz za päť rokov dá vypracovať hodnotenie s cieľom posúdiť najmä vplyv, účinnosť a efektívnosť Europolu a jeho pracovných postupov, ako aj fungovanie mechanizmov kontroly činností Europolu Európskym parlamentom spolu s národnými parlamentmi. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť ciele Europolu a finančný vplyv každej takejto zmeny.

Odôvodnenie

Ustanovenie o hodnotení a preskúmaní musí byť rozšírené o mechanizmus parlamentnej kontroly Europolu.

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Hodnotiacu správu spolu so svojimi závermi predkladá Komisia Európskemu parlamentu, Rade, národným parlamentom a správnej rade.

2. Komisia postupuje a predkladá hodnotiacu správu spolu so svojimi závermi spoločnej parlamentnej kontrolnej skupine, Rade, národným parlamentom a správnej rade a túto správu v prípade potreby doplní návrhom na zmenu tohto nariadenia. Okrem toho Komisia poskytne Európskemu parlamentu, Rade a národným parlamentom na požiadanie všetky ďalšie informácie týkajúce sa hodnotenia.

Odôvodnenie

Podľa článku 88 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa musí do nariadenia zahrnúť parlamentná kontrola vykonávaná Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Preto sa vytvára spoločná parlamentná kontrolná skupina, ktorej fungovanie upravuje článok 53 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Pri príležitosti každého druhého hodnotenia Komisia posúdi aj výsledky dosiahnuté Europolom vzhľadom na jeho ciele, mandát a úlohy. Ak sa Komisia domnieva, že existencia Europolu nie je už vzhľadom na stanovené ciele a úlohy odôvodnená, môže navrhnúť príslušnú zmenu alebo zrušenie tohto nariadenia.

3. Pri príležitosti každého druhého hodnotenia Komisia posúdi aj výsledky dosiahnuté Europolom vzhľadom na jeho ciele, mandát a úlohy. Ak sa Komisia domnieva, že existencia Europolu nie je už vzhľadom na stanovené ciele a úlohy odôvodnená, môže navrhnúť príslušnú zmenu alebo zrušenie tohto nariadenia v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Europol, ako ho zriaďuje toto nariadenie, je všeobecným právnym nástupcom pre všetky zmluvy, ktoré uzavreli, všetky záväzky, ktoré prijali, a majetok, ktorý nadobudli Europol zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV a Európska policajná akadémia zriadená rozhodnutím 2005/681/SVV.

1. Europol, ako ho zriaďuje toto nariadenie, je všeobecným právnym nástupcom pre všetky zmluvy, ktoré uzavrel, všetky záväzky, ktoré prijal, a majetok, ktorý nadobudol Europol zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV.

Odôvodnenie

Vypustenie všetkých odkazov na Cepol, keďže spravodajca sa domnieva, že zlučovanie Europolu a Cepolu nie je vhodné.

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Toto nariadenie nemá vplyv na právnu silu dohôd, ktoré uzatvorila Európska policajná akadémia zriadená rozhodnutím 2005/681/SVV pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypustenie všetkých odkazov na Cepol, keďže spravodajca sa domnieva, že zlučovanie Europolu a Cepolu nie je vhodné.

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od odseku 3 sa dohoda o sídle uzatvorená na základe rozhodnutia 2005/681/SVV ukončí dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypustenie všetkých odkazov na Cepol, keďže spravodajca sa domnieva, že zlučovanie Europolu a Cepolu nie je vhodné.

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh nariadenia

Článok 74 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Funkčné obdobie členov správnej rady Európskej policajnej akadémie stanovené na základe článku 10 rozhodnutia 2005/681/SVV sa skončí [dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

vypúšťa sa

_

Odôvodnenie

Vypustenie všetkých odkazov na Cepol, keďže spravodajca sa domnieva, že zlučovanie Europolu a Cepolu nie je vhodné.

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh nariadenia

Článok 74 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a. Správna rada vypracuje podrobné pravidlá upravujúce postup stanovený v článku 67a a predloží ich Komisii na schválenie.

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Riaditeľ Európskej policajnej akadémie vymenovaný na základe článku 11 ods. 1 rozhodnutia 2005/681/SVV vykonáva do konca svojho funkčného obdobia funkcie zástupcu výkonného riaditeľa Europolu pre odbornú prípravu. Ostatné podmienky jeho zmluvy zostávajú nezmenené. Ak sa jeho funkčné obdobie končí po [dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], ale pred [dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia], automaticky sa predĺži do jedného roku po dni začatia uplatňovania tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypustenie všetkých odkazov na Cepol, keďže spravodajca sa domnieva, že zlučovanie Europolu a Cepolu nie je vhodné.

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh nariadenia

Článok 76 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V každom z troch rozpočtových rokov nasledujúcich po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia sa vyčlení aspoň 8 miliónov EUR na prevádzkové výdavky Europolu na odbornú prípravu opísanú v kapitole III.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypustenie všetkých odkazov na Cepol, keďže spravodajca sa domnieva, že zlučovanie Europolu a Cepolu nie je vhodné.

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh nariadenia

Článok 77

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nahrádza a zrušuje rozhodnutie 2009/371/SVV a rozhodnutie 2005/681/SVV.

Toto nariadenie nahrádza a zrušuje rozhodnutie 2009/371/SVV.

Odkazy na nahradené rozhodnutia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Odkazy na nahradené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Odôvodnenie

Vypustenie všetkých odkazov na Cepol, keďže spravodajca sa domnieva, že zlučovanie Europolu a Cepolu nie je vhodné.

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh nariadenia

Článok 78 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Všetky legislatívne opatrenia na implementáciu rozhodnutia 2009/371/SVV a rozhodnutia 2005/681/SVV sa zrušujú s účinnosťou odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia.

1. Všetky legislatívne opatrenia na implementáciu rozhodnutia 2009/371/SVV sa zrušujú s účinnosťou odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia.

2. Všetky nelegislatívne opatrenia na implementáciu rozhodnutia 2009/371/SVV o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) a rozhodnutia 2005/681/SVV o zriadení Európskej policajnej akadémie sú účinné aj po [dni začatia uplatňovania tohto nariadenia], pokiaľ správna rada Europolu pri implementácii tohto nariadenia nerozhodne inak.

2. Všetky nelegislatívne opatrenia na implementáciu rozhodnutia 2009/371/SVV o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) sú účinné aj po [dni začatia uplatňovania tohto nariadenia], pokiaľ správna rada Europolu pri implementácii tohto nariadenia nerozhodne inak.

Odôvodnenie

Vypustenie všetkých odkazov na Cepol, keďže spravodajca sa domnieva, že zlučovanie Europolu a Cepolu nie je vhodné.

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh nariadenia

Príloha 1 – zarážka 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

– sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie žien a detí.

– sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie jednotlivcov, najmä žien a detí.

(1)

              Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTEXT NÁVRHU

Európsky policajný úrad (Europol) bol vytvorený na základe dohovoru z 26. júla 1995, čo bol v tom čase podľa Maastrichtskej zmluvy jediný dostupný nástroj. Tá na nadobudnutie účinnosti vyžadovala ratifikáciu všetkými členskými štátmi. Tento mechanizmus predpokladal, že každá zmena dohovoru o Europole sa dá uskutočniť len prostredníctvom tzv. protokolu, teda nástroja, ktorý sa musel predložiť národným parlamentom na jeho ďalšiu ratifikáciu.

Protokoly boli ratifikované v období medzi rokmi 2000 a 2003 s cieľom zlepšiť fungovanie Europolu. Do platnosti vstúpili medzi 29. marcom a 18. aprílom 2007. Išlo o mimoriadne dlhý a zložitý proces. Ukazuje to, aké bolo náročné či dokonca nemožné rýchlo prispôsobovať globálny rámec Europolu, aby dokázal riešiť naliehavé situácie, ktoré si vyžadovali udelenie nových kompetencií.

Europol potreboval mať účinnejší regulačný právny nástroj, ktorý by mu poskytol väčšie možnosti reakcie v záujme boja proti trestnej činnosti, ktorá sa čoraz viac globalizuje. Vďaka nadobudnutiu účinnosti Amsterdamskej zmluvy sa zmenila organizácia Európskeho policajného úradu tak, že sa stal európskou agentúrou, ktorá mala európsky rozpočet a personál. Na tento účel prijala 6. apríla 2009 Rada rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje Európsky policajný úrad a zrušuje sa predchádzajúci dohovor o Europole.

Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 so sebou prinieslo uznanie práva Európskeho parlamentu na spolurozhodovanie. V článku 88 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že Európsky parlament a Rada prostredníctvom nariadenia a s využitím riadneho legislatívneho postupu určia štruktúru, fungovanie a rozsah pôsobnosti a kompetencií Europolu.

Funkciou Europolu, tak, ako je vymedzená v článku 88 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, je: podporovať a posilňovať činnosť policajných orgánov členských štátov a iných orgánov presadzovania práva, ako aj ich vzájomnú spoluprácu pri predchádzaní a boji proti závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, terorizmu a formám trestnej činnosti, ktoré zasahujú do spoločného záujmu, na ktorý sa vzťahuje politika Únie. Europol uľahčuje výmenu informácií medzi orgánmi presadzovania práva jednotlivých členských štátov a poskytuje kriminálnu analýzu na účely pomoci vnútroštátnym policajným zborom pri vykonávaní cezhraničných vyšetrovaní.

Európska rada v Štokholmskom programe – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich – vyzvala Europol na ďalší rozvoj, aby sa stal „centrom výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva v členských štátoch, poskytovateľom služieb a platformou pre orgány presadzovania práva“. Na základe prijatia tohto nariadenia bude môcť Štokholmský program splniť jeden zo svojich cieľov a priorít.

So zreteľom na:

– stanovisko, ktoré opakovane vyjadrila väčšina politických skupín zastúpených v Európskom parlamente,

– ústnu komunikáciu v Parlamente a písomnú komunikáciu medzi predsedami správnych rád Cepolu a Europolu,

– stanoviská riaditeľov Europolu a Cepolu prednesené v Parlamente,

– stanovisko, ktoré vyjadrila väčšina členských štátov na zasadnutí Rady SVV 7. júna 2013,

treba povedať, že všetky tieto stanoviská sú proti zlúčeniu Europolu a Cepolu.

Spravodajca, ktorý sa stotožňuje s uvedenými stanoviskami, sa domnieva, že nariadenie o agentúre Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV, by sa malo týkať výlučne Európskeho policajného úradu Europol, a preto by sa zrušenie v tomto legislatívnom návrhu malo vzťahovať len na rozhodnutie 2009/371/SVV.

V priebehu posledného desaťročia bol v Európskej únii zaznamenaný nárast závažnej a organizovanej trestnej činnosti, ako aj jej rôzne nové formy. V hodnotení Europolu týkajúcom sa hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti v Európskej únii na rok 2013 (SOCTA 2013) sa konštatuje, že „závažná a organizovaná trestná činnosť predstavuje čoraz dynamickejší a komplexnejší jav a naďalej zostáva významnou hrozbou pre bezpečnosť a rozvoj EÚ“. V štúdii sa takisto uvádza, že „účinky globalizácie na spoločnosť a podnikanie umožnili aj vznik nových závažných foriem trestnej činnosti, v rámci ktorých zločinecké siete za nízkeho rizika využívajú nedostatky v legislatíve, internet a podmienky súvisiace s hospodárskou krízou na vytváranie nelegálnych ziskov“. Internet sa využíva ako nástroj na organizáciu a vykonávanie mnohých trestných činností a slúži ako komunikačný nástroj, trh, miesto náboru a na poskytovanie finančných služieb. Okrem toho internet uľahčuje nové formy počítačovej kriminality, podvody s platobnými kartami, ako aj distribúciu materiálov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním detí.

Vzhľadom na zmenu spôsobu páchania organizovanej trestnej činnosti v Európskej únii treba poznamenať, že v súčasnosti je cieľom skupín organizovanej trestnej činnosti maximalizácia ziskov. Na tento účel sa dopúšťajú rôznych trestných činov, ako je napríklad obchodovanie s ľuďmi, drogami alebo zbraňami, finančné trestné činy, napr. korupcia, podvody a pranie špinavých peňazí a počítačová kriminalita. Všetky tieto trestné činy nielenže predstavujú ohrozenie osobnej a ekonomickej bezpečnosti európskych občanov, ale generujú tiež nezákonné prínosy, ktoré posilňujú moc zločineckých sietí a pripravujú verejné orgány o príjmy, ktoré sú viac než potrebné. Hlavnou hrozbou bezpečnosti v EÚ zostáva terorizmus, keďže spoločnosti v Európe sú stále zraniteľné voči teroristickým útokom.

Trestná činnosť je na piatom mieste v rebríčku obáv európskych občanov. Občanov tiež ovplyvňuje počítačová kriminalita, ktorá sa prudko rozširuje a môže ohroziť dôveru v služby poskytované cez internet a spôsobiť významné škody na hospodárstve Európskej únie. Z tohto dôvodu začalo 11. januára 2013 fungovať Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite (EC3), ktoré je závislé od Európskeho policajného úradu a je nástrojom koordinácie v oblasti kybernetických zločinov.

Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov je potrebné mať v oblasti spolupráce a výmeny informácií účinný a efektívny Európsky policajný úrad.

2. PRÁVNY ZÁKLAD NÁVRHU

Právnym základom tohto návrhu je článok 88 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

3. CIELE A OBSAH

Predložený návrh jasne vymedzuje pôsobnosť Europolu, jeho funkcie a spôsob spolupráce s členskými štátmi. Okrem toho je jeho cieľom:

1. zosúladiť Europol s požiadavkami Lisabonskej zmluvy zriadením právneho rámca Europolu formou nariadenia a zavedením mechanizmu kontroly činnosti Europolu Európskym parlamentom, na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty.

2. zlepšiť riadenie Europolu a súčasne zvýšiť jeho účinnosť;

3. zabezpečiť pre Europol silnejšiu štruktúru, pokiaľ ide o ochranu údajov, pričom úplne nezávislý európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) sa poverí dohľadom nad zaobchádzaním s osobnými údajmi Europolu;

4. zintenzívniť výmenu informácií.

Podľa nariadenia sa tieto ciele dosiahnu týmito opatreniami:

3.1. Prispôsobenie Europolu Lisabonskej zmluve a parlamentná kontrola

Nariadením sa zabezpečuje, že činnosti Europolu podliehajú podrobnej kontrole demokraticky zvolenými zástupcami občanov EÚ. Navrhované pravidlá kontroly sú v súlade s oznámením Komisie o postupoch kontroly činností Europolu Európskym parlamentom, na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty.

Táto parlamentná kontrola sa osobitne uznáva v článku 53 predkladaného nariadenia, aj keď sa často spomína aj v celom texte.

Mechanizmus kontroly činností Europolu zo strany Európskeho parlamentu a národných parlamentov sa uskutočňuje prostredníctvom orgánu parlamentnej kontroly, ktorý má špecializovanú a malú štruktúru a je zostavený príslušným výborom Európskeho parlamentu (LIBE) spoločne so zástupcom Výboru pre vnútorné veci alebo podobného výboru zo všetkých národných parlamentov členských štátov. Tento orgán parlamentnej kontroly vždy sídli v Európskom parlamente a zvoláva ho predseda príslušného výboru Európskeho parlamentu (LIBE), pričom mu spoločne predsedá predseda výboru LIBE a zástupca národného parlamentu členského štátu s dočasným predsedníctvom Rady.

V orgáne parlamentnej kontroly sa prezentujú tieto dokumenty, o ktorých sa tiež vedie rozprava:

– konsolidovaná výročná správa o činnosti Europolu;

– ročný pracovný program a viacročný pracovný program;

– výročná správa európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o činnostiach v rámci dohľadu nad Europolom.

Tento orgán tiež môže pozvať kandidáta na výkonného riaditeľa Europolu, aby poskytol vyhlásenie a informoval o vykonávaní svojich funkcií.

V článku 53 spomínanom vyššie sa uznáva, že predseda správnej rady a výkonný riaditeľ vystúpia pred orgánom parlamentnej kontroly na jeho žiadosť s cieľom diskutovať o otázkach týkajúcich sa Europolu. Hodnotenia týkajúce sa hrozieb, strategické analýzy a všeobecné situačné správy týkajúce sa cieľov Europolu, ako aj výsledky štúdií a hodnotení zadaných Europolom sa na informačné účely predkladajú aj Európskemu parlamentu a národným parlamentom.

Pritom však nemožno zabúdať na skutočnosť, že Európsky parlament musí plniť svoje funkcie rozpočtového orgánu; EP sa predovšetkým v jeho sídle predkladajú predbežný odhad príjmov a výdavkov a správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení, pričom schvaľuje postup výkonného riaditeľa pri plnení rozpočtu.

3.2. Zlepšenie riadenia

Nariadením sa zlepšuje riadenie Europolu tým, že sa zvýši efektívnosť, zracionalizujú sa postupy, predovšetkým pokiaľ ide o správnu radu a výkonného riaditeľa. Okrem toho v záujme dobrého fungovania správnej rady sú v nej zastúpené Komisia aj členské štáty, pričom každý má po jednom členovi.

Vzhľadom na prevádzkovú účinnosť a efektívnosť, ktorá sa preukázala rokmi skúseností, sú členovia správnej rady, ktorí zastupujú členské štáty, naďalej policajnými šéfmi jednotlivých členských štátov alebo sú to osoby vymenované jednotlivými členskými štátmi na základe ich skúseností s riadením policajných útvarov a znalostí o policajnej spolupráci, pričom takýto člen môže menovať náhradníka, ktorý počas jeho neprítomnosti vystupuje ako člen správnej rady. K funkciám správnej rady patrí prijímanie ročného pracovného programu na nasledujúci rok, viacročného pracovného programu, ročného rozpočtu Europolu, konsolidovanej výročnej správy o činnosti a finančných pravidiel platných pre Europol. Správna rada zodpovedá za vymenovanie výkonného riaditeľa zo zoznamu minimálne troch kandidátov navrhnutých spoločným výborom tvoreným zástupcom Komisie v správnej rade a ďalšími dvomi členmi správnej rady.

Správna rada navyše prijíma svoje rozhodnutia jednoduchou väčšinou (okrem výnimiek), vďaka čomu je operatívnejšia a pružnejšia.

Na zabezpečenie účinného každodenného fungovania Europolu plní výkonný riaditeľ funkciu jeho štatutárneho orgánu a manažéra. Pri výkone svojich úloh je výkonný riaditeľ úplne nezávislý a zaisťuje, že Europol vykonáva úlohy stanovené v tomto nariadení. Výkonný riaditeľ by mal predovšetkým zodpovedať za prípravu rozpočtových a plánovacích dokumentov, ktoré sa predkladajú správnej rade, aby o nich rozhodla, za vykonávanie ročného a viacročného pracovného programu Europolu a ostatných plánovacích dokumentov.

V nariadení sa stanovuje, že národná jednotka je ručiteľom a obhajcom národných záujmov v Europole, pričom sa národná jednotka ponecháva ako kontaktný bod medzi Europolom a príslušnými orgánmi. Touto formou sa zaručuje ústredná a koordinačná úloha v súvislosti s celou spoluprácou členských štátov s Europolom a prostredníctvom Europolu a jednotná reakcia členského štátu na požiadavky Europolu.

3.3. Pevnejšia štruktúra z hľadiska ochrany údajov

Posilňuje sa systém ochrany údajov vzťahujúci sa na činnosti Europolu.

•          Vzniká funkcia európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorý je úplne nezávislý. Má dôležité kompetencie, ako napríklad vybavovať a prešetrovať sťažnosti, dohliadať na vykonávanie ustanovení predloženého nariadenia a ručiť za ich vykonávanie, radiť Europolu v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa zaobchádzania s osobnými údajmi, viesť záznamy operácií a vykonávať predbežnú kontrolu zaobchádzania s údajmi, o ktorom bol upovedomený.

•          Spracovávanie osobných údajov obetí, svedkov, osôb, ktoré nepatria k podozrivým osobám, a maloletých je zakázané s výnimkou prípadu, keď je to bezpodmienečne potrebné. Toto obmedzenie sa uplatňuje aj na údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch a údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života (citlivé osobné údaje). Citlivé osobné údaje sa okrem toho môžu spracúvať, iba ak dopĺňajú iné osobné údaje, ktoré Europol už spracoval.

•          Prístup členských štátov k osobným údajom, ktoré má Europol a ktoré sa týkajú operačných analýz, je len nepriamy na základe systému „záznam/bez záznamu“ („hit-/no hit“), čiže výsledkom automatizovaného porovnania je anonymná informácia o tom, či dané údaje, ktoré má členský štát zadávajúci porovnanie, zodpovedajú údajom, ktoré má Europol. Súvisiace osobné údaje alebo údaje o konkrétnom prípade sú poskytnuté len v odpovedi na nasledovné osobitné požiadanie.

•          S cieľom zvýšiť transparentnosť sa posilňujú práva jednotlivcov na prístup k ich osobným údajom, ktoré má Europol k dispozícii. Informácie, ktoré Europol musí poskytnúť jednotlivcovi žiadajúcemu o prístup k jeho údajom, sú uvedené v nariadení.

•          V návrhu sa stanovujú jednoznačné pravidlá pre rozdelenie zodpovednosti v otázkach ochrany údajov. Europol predovšetkým prevezme zodpovednosť za pravidelné opätovné preskúmanie potreby uchovávať osobné údaje.

•          Povinnosť protokolovania a dokumentácie sa rozširuje len z prístupu na širší záber činností v oblasti spracovania údajov – zhromažďovanie, zmenu, prístup, zverejnenie, kombinovanie a vymazanie údajov. S cieľom zabezpečiť lepšiu kontrolu nad používaním údajov a nad tým, kto ich spracovával, sa v nariadení zakazujú zmeny v protokoloch.

•          Ak je to potrebné na vykonávanie jeho úloh, Europol môže spracúvať osobné údaje pochádzajúce od súkromných subjektov. Europol tiež môže tieto údaje získavať priamo, ak vnútroštátne právne predpisy vzťahujúce sa na súkromné subjekty povoľujú priamy prenos takýchto údajov policajným orgánom. V takomto prípade Europol okamžite odovzdáva všetky informácie, najmä údaje osobného charakteru, príslušným národným jednotkám.

•          Každý jednotlivec sa môže obrátiť na Europol s požiadavkou o náhradu škody za nezákonné spracovanie údajov alebo postup nezlučiteľný s ustanoveniami tohto nariadenia. V takom prípade sú Europol a členský štát, v ktorom k danému poškodeniu došlo, spoločne a nerozdielne zodpovední (Europol na základe článku 340 zmluvy a členský štát na základe svojho vnútroštátneho práva).

•          Vnútroštátnym orgánom na ochranu údajov sa však ponecháva právomoc dohliadať na vkladanie, vyhľadávanie a akékoľvek oznamovanie osobných údajov príslušnými členskými štátmi Europolu. Takisto naďalej zodpovedajú za preskúmanie, či takéto vkladanie, vyhľadávanie alebo oznamovanie nenarušuje práva dotknutej osoby.

•          Týmto nariadením sa zavádzajú prvky „spoločného dohľadu“ nad údajmi, ktoré sa postúpia Europolu a ktoré Europol spracuje. Vo zvláštnych prípadoch, ktoré si vyžadujú zapojenie členských štátov, a s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie v celej Európskej únii by európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a vnútroštátne orgány dohľadu – každý konajúci v rámci svojich právomocí – mali spolupracovať.

3.4. Zintenzívnenie výmeny informácií

V nariadení sa navrhuje zintenzívnenie poskytovania informácií Europolu členskými štátmi. Docieli sa to sprísnením povinnosti členských štátov poskytovať Europolu náležité údaje. Na tento účel sa ako kontaktný bod s Europolom využívajú národné jednotky.

Vďaka systému výmeny informácií, ktorý sa stanovuje v tomto nariadení, sa dosahuje vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany údajov a noriem prostredníctvom procesných záruk, ktoré sa uplatňujú na všetky špecifické druhy informácií. V tomto nariadení sa podrobne stanovuje účel činností spracovania údajov (krížová kontrola, strategické analýzy alebo účel inej všeobecnej povahy, operačné analýzy v konkrétnych prípadoch), zdroje informácií a kto môže mať k údajom prístup. Takisto sa v ňom uvádza zoznam kategórií osobných údajov a dotknutých osôb, ktorých údaje sa môžu zhromažďovať pre každú špecifickú činnosť spracovávania informácií. Vysokú úroveň ochrany zaručujú tiež právomoci, ktoré nariadenie priznáva európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

4. POSÚDENIE VPLYVU

Hodnotenie vplyvu súvisiace s Europolom je založené na dvoch politických cieľoch: zvýšiť rozsah informácií, ktoré Europolu poskytujú členské štáty, a vytvoriť prostredie na spracovanie údajov, ktoré Europolu umožní v plnej miere pomáhať členským štátom v predchádzaní závažnej trestnej činnosti a terorizmu a v boji proti nim. Pokiaľ ide o prvý z menovaných cieľov, posudzovali sa tieto dve možnosti politiky: i) objasniť právnu povinnosť členských štátov poskytovať údaje Europolu, poskytnúť stimuly a mechanizmus na podávanie správ o výkonnosti jednotlivých členských štátov a ii) umožniť Europolu prístup k náležitým vnútroštátnym databázam v oblasti presadzovania práva na základe systému „záznam/bez záznamu“ („hit-/no hit“). Pokiaľ ide o politický cieľ vytvoriť prostredie na spracovanie údajov, posudzované boli tieto dve možnosti politiky: i) zlúčenie dvoch existujúcich analytických pracovných súborov do jedného a ii) nové prostredie na spracovanie údajov, ktoré by zaviedlo procesné záruky na vykonávanie zásad na ochranu údajov so zvláštnym dôrazom na ochranu súkromia už v štádiu návrhu („privacy by design“).

Všetky možnosti politiky boli posúdené v súlade s etablovanou metodikou Komisie za pomoci medziútvarovej riadiacej skupiny, pričom sa posudzoval ich vplyv na bezpečnosť a na základné práva.

Vykonávanie návrhu povedie podľa posúdenia k ďalšiemu zefektívneniu Europolu ako agentúry, ktorá poskytuje príslušníkom orgánov presadzovania práva v Európskej únii komplexnú podporu.

5. VPLYV NA ROZPOČET

Konečný počet pracovných miest a celkový rozpočet závisia od výsledkov vnútorného preskúmania Komisie týkajúceho sa potreby zdrojov pre decentralizované agentúry na obdobie 2014 – 2020 a od rokovaní o VFR s osobitným dôrazom na posúdenie „skutočných potrieb“ v súčasnom kontexte vzájomne si konkurujúcich požiadaviek na veľmi obmedzené rozpočtové prostriedky a povinnosti znížiť o 5 % počet zamestnancov agentúr.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (12.7.2013)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o agentúre Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Jutta Haug

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia navrhla nové nariadenie o Europole a zrušenie rozhodnutia Rady, ktorým sa ustanovuje Európsky policajný úrad a (Europol) a Európska policajná akadémia (CEPOL). Výsledkom by bolo to, že funkcie akadémie CEPOL by boli včlenené do Europolu a všetky operácie by sa sústredili do súčasného ústredia Europolu v Haagu.

Niekdajšia Agentúra EÚ pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva by tak následne obsiahla všetky súčasné úlohy oboch agentúr zameraných na spoluprácu, výmenu informácií a vzdelávanie v oblasti presadzovania práva EÚ.

Návrh je v súlade so spoločným prístupom k decentralizovaným agentúram EÚ, ktorý Parlament, Rada a Komisia prijali v júli 2012 a v ktorom sa uvádza, že „zlúčenie agentúr by sa malo zvážiť v prípade, ak sa ich príslušné úlohy prekrývajú, ak sa dá uvažovať o synergiách alebo ak by sa spojením do väčšej štruktúry zvýšila ich efektívnosť“. Hoci hlavné úlohy oboch agentúr sa priamo neprekrývajú, existuje silný argument podporujúci ich zlúčenie. Spojenie operačného know-how Europolu s odbornými znalosťami v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania CEPOL-u povedie v rámci spoločnej štruktúry k priamym a nepriamym efektom presahovania a k synergiám. Akadémia CEPOL má 43 zamestnancov a jej rozpočet dosahuje 8,4 milióna EUR, a tak je zrejmé, že jej začlenenie do väčšej štruktúry, akou je Europol s 592 zamestnancami a rozpočtom vo výške 82,5 milióna EUR, bude mať jednoznačný prínos vo forme vyššej efektívnosti, najmä pokiaľ ide o čisto administratívne úlohy. Uvoľnia sa tak zdroje pre hlavné operačné úlohy.

Agentúry musia dodržiavať osobitné predpisy, akým je nariadenie o rozpočtových pravidlách EÚ, jeho pravidlá uplatňovania, rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahuje na decentralizované agentúry, ako aj služobný poriadok EÚ. Predovšetkým malé agentúry čelia pri dodržiavaní týchto predpisov ťažkostiam a zároveň narážajú na problém vysokého počtu administratívnych funkcií, ktorý je neúmerný pracovným miestam zameraným na samotné úlohy agentúry vymedzené v jej mandáte.

Spravodajkyňa preto podporuje zlúčenie Europolu a CEPOL-u aj so zreteľom na to, že v nadchádzajúcich rokoch bude situácia týkajúca sa rozpočtu zložitá. Je si však vedomá obáv, ktoré vznikli v súvislosti s dlhodobou úlohou odbornej prípravy v rámci novej štruktúry Europolu. Preto sa navrhuje vytvoriť osobitné rozpočtové položky pre policajnú spoluprácu i pre vzdelávanie, čím sa rozpočtovému orgánu umožní rozhodovať v rámci operačných výdavkov o celkovej sume pre vzdelávanie.

Aj keby legislatívny postup nepoviedol k zlúčeniu Europolu s CEPOL-om, spravodajkyňa aj tak podporuje presun CEPOL-u do ústredia Europolu v Haagu, pretože vláda Spojeného kráľovstva už oznámila zrušenie sídla v Bramshille. Keďže na zavedenie systému vzdelávania v oblasti presadzovania práva v rámci CEPOL-u by bolo nevyhnutné vynaložiť ďalšie prostriedky, umiestnenie oboch agentúr do jedného sídla by mohlo viesť k aspoň istým úsporám a určite by to viedlo k účinkom presahovania vďaka užším kontaktom medzi operačným a výcvikových personálom.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

1a. zdôrazňuje, že pri rozšírení mandátu Europolu by sa mal uplatniť bod 47 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení1; zdôrazňuje, že akékoľvek rozhodnutie zákonodarného orgánu v prospech takéhoto rozšírenia úloh sa nedotkne rozhodnutí rozpočtového orgánu v rámci ročného rozpočtového postupu;

 

________________

 

1 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1b (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

1b. žiada Komisiu, aby predložila finančný výkaz, v ktorom sa plne zohľadní výsledok legislatívnej dohody medzi Európskym parlamentom a Radou o plnení rozpočtových a personálnych požiadaviek Europolu a prípadne útvarov Komisie;

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1c (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

1c. pripomína hostiteľskému členskému štátu spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach a jeho prílohu podpísané 19. júla 2012, najmä ustanovenia uvedené v odsekoch 8 a 9 spoločného vyhlásenia;

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1d (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

1d. pripomína, že na to, aby mohol rozpočtový orgán určiť zvlášť rozpočtové prostriedky na presadzovanie práva a na odbornú prípravu, sa pre obe oblasti vytvoria oddelené rozpočtové položky, a to bez ohľadu na výsledok legislatívnej dohody medzi Európskym parlamentom a Radou;

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1e (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

1e. žiada Komisiu, aby vo svojom finančnom výkaze uviedla nové úlohy Europolu, najmä úlohu Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite (EC3), a to v súlade s odsekom 42 Spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie z 19. júla 2012 o decentralizovaných agentúrach1;

 

_____________

 

1 Pozri http://register.consilium.eu.int/pdf/sk/04/st11/st11220.sk04.pdf.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1f (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

1f. zdôrazňuje, že náklady na zriadenie nesmú prekročiť očakávané úspory z možného zlúčenia;

Odôvodnenie

S odkazom na štúdiu o zmene rozhodnutia Rady 2005/681/SVV o zriadení CEPOL-u z 24. apríla 2012 (s. 116).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1g (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

1g. zdôrazňuje skutočnosť, že spoločné vykonávanie vnútorných administratívnych úloh medzi agentúrami môže byť vhodnou možnosťou na dosiahnutie úspor; zdôrazňuje však, že toto spoločné vykonávanie by nemalo mať vplyv na hlavné úlohy agentúr, ako sú napríklad odborná príprava alebo operačné úlohy;

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a) Aby mohol rozpočtový orgán určiť zvlášť rozpočtové prostriedky na presadzovanie práva a na vzdelávanie, pre obe úlohy by sa mali vytvoriť samostatné rozpočtové riadky.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Výdavky Europolu zahŕňajú odmeny zamestnancov, výdavky na správu a infraštruktúru a prevádzkové náklady.

5. Výdavky Europolu zahŕňajú odmeny zamestnancov, výdavky na správu a infraštruktúru a prevádzkové náklady. Operačné výdavky na činnosti súvisiace so systémom vzdelávania v oblasti presadzovania práva v zmysle tohto nariadenia sú vedené samostatne a majú samostatné rozpočtové výkazníctvo.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 76 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V každom z troch rozpočtových rokov nasledujúcich po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia sa vyčlení aspoň 8 miliónov EUR na prevádzkové výdavky Europolu na odbornú prípravu opísanú v kapitole III.

1. V každom z troch rozpočtových rokov nasledujúcich po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia sa vyčlení aspoň 8 miliónov EUR na prevádzkové výdavky Europolu na odbornú prípravu opísanú v kapitole III a v súlade s ustanoveniami článku 59 ods. 5.

POSTUP

Názov

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol) a zrušenie rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

Referenčné čísla

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

21.5.2013

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Jutta Haug

15.4.2013

Dátum prijatia

11.7.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Paul Rübig, Catherine Trautmann

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Zdravka Bušić


STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (8.10.2013)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o agentúre Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Inés Ayala Sender

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Správna rada by mala mať potrebné právomoci, a to najmä zostavovať rozpočet, overovať jeho plnenie, prijímať náležité rozpočtové pravidlá a plánovacie dokumenty, zavádzať transparentné pracovné postupy pri rozhodovaní výkonného riaditeľa Europolu a prijímať výročnú správu o činnosti. Mala by mať výkonné právomoci menovacieho orgánu, pokiaľ ide o zamestnancov agentúry vrátane výkonného riaditeľa. S cieľom zefektívniť rozhodovací proces a posilniť dohľad nad administratívnym a rozpočtovým hospodárením by správna rada takisto mala mať právo zriadiť výkonnú radu.

(17) Správna rada by mala mať potrebné právomoci, a to najmä zostavovať rozpočet, overovať jeho plnenie, prijímať náležité rozpočtové pravidlá a plánovacie dokumenty, prijímať opatrenia na ochranu finančných záujmov Únie a bojovať proti podvodom, ako aj prijímať pravidlá na predchádzanie konfliktom záujmov a na riadenie týchto konfliktov, zavádzať transparentné pracovné postupy pri rozhodovaní výkonného riaditeľa Europolu a prijímať výročnú správu o činnosti. Mala by mať výkonné právomoci menovacieho orgánu, pokiaľ ide o zamestnancov agentúry vrátane výkonného riaditeľa. S cieľom zefektívniť rozhodovací proces a posilniť dohľad nad administratívnym a rozpočtovým hospodárením by správna rada takisto mala mať právo zriadiť výkonnú radu.

Odôvodnenie

Vzhľadom na nadbytočnosť úloh plnených výkonnou radou a na úlohy, ktoré už plní správna rada, sa spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko domnieva, že výkonná rada nie je potrebná.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) S cieľom zlepšiť operačnú spoluprácu medzi agentúrami, a najmä s cieľom vytvoriť prepojenie medzi údajmi, ktorými už rôzne agentúry disponujú, by Europol mal EurojustuEurópskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) udeliť prístup k údajom a umožniť vyhľadávanie na základe údajov dostupných Europolu.

(23) S cieľom zlepšiť operačnú spoluprácu medzi agentúrami by sa Europol mal dohodnúť s Eurojustom Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) na dohodách o spolupráci v rámci svojich príslušných mandátov, ak je to potrebné.

Odôvodnenie

Pozri články 13 a 8 nariadenia týkajúceho sa úradu OLAF.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Akadémia Europolu predkladá príslušným výborom Európskeho parlamentu výročnú správu o svojej činnosti a výsledkoch spolu s prehľadom ročnej účtovnej závierky.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Funkčné obdobie členov a náhradníkov trvá štyri roky. Toto obdobie sa môže predĺžiť. Po uplynutí funkčného obdobia alebo v prípade odstúpenia ostávajú členovia vo funkcii až dovtedy, kým nie sú vymenovaní opätovne, alebo kým nie sú nahradení.

5. Funkčné obdobie členov a náhradníkov je štyri roky. Môžu byť zvolení opätovne. Po uplynutí funkčného obdobia alebo v prípade odstúpenia ostávajú členovia vo funkcii až dovtedy, kým nie sú vymenovaní opätovne, alebo kým nie sú nahradení.

Odôvodnenie

S cieľom uviesť znenie do súladu s návrhom spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach (pozri bod 10).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Každý člen správnej rady na začiatku svojho funkčného obdobia podá vyhlásenie o svojich záujmoch.

Pozmeňujúci návrh   6

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

o) zabezpečuje primerané nadväzné opatrenia na zistenia a odporúčania vyplývajúce zo správ o internom či externom audite a z hodnotení, ako aj vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF);

o) zabezpečuje primerané nadväzné opatrenia na zistenia a odporúčania vyplývajúce zo správ Európskeho dvora audítorov o internom či externom audite a na zistenia a odporúčania vyplývajúce z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a postúpi Európskemu parlamentu a Rade všetky informácie dôležité pre výsledok postupov hodnotenia;

Pozmeňujúci návrh   7

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h) prípravu stratégie Europolu pre boj proti podvodom a jej predloženie správnej rade na schválenie;

h) prípravu stratégie Europolu pre boj proti podvodom a stratégie na predchádzanie konfliktom záujmov a riadenie týchto konfliktov a jej predloženie správnej rade na schválenie;

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 9a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a. Každý člen vedeckého výboru pre odbornú prípravu na začiatku svojho funkčného obdobia podá vyhlásenie o svojich záujmoch.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 27a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 27a

 

Spolupráca Europolu s úradom OLAF

 

1. Europol spolupracuje s úradom OLAF, ako je to vhodné, v rámci svojho mandátu na ochranu finančných záujmov Únie. Ak je to nevyhnutné na uľahčenie tejto spolupráce a v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013, Europol sa dohodne s úradom OLAF na dohodách o spolupráci. Takéto pracovné dohody sa môžu týkať výmeny operačných, strategických alebo technických informácií vrátane osobných údajov a utajovaných skutočností, a na žiadosť aj správ o pokroku.

 

2. Europol zašle úradu OLAF bezodkladne všetky informácie, ktoré považuje za relevantné, ktoré má k dispozícii a ktoré sa týkajú boja proti podvodom, korupcie alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Únie.

 

3. Europol včas informuje príslušné orgány dotknutých členských štátov o týchto prípadoch, keď nimi poskytnuté informácie odovzdáva úradu OLAF.

Odôvodnenie

Pozri články 13 a 8 nariadenia týkajúceho sa úradu OLAF.

Pozmeňujúci návrh   10

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) pracovné dojednania prijaté v súlade s článkom 31 ods. 1.

b) pracovné dohody prijaté v súlade s článkom 31 ods. 1 a oznámenia prípadov, keď výkonný riaditeľ uplatňuje článok 31 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh   11

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na Europol prijíma správna rada po konzultácii s Komisiou. Nesmú sa odchyľovať od [rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách], okrem prípadov, keď je takáto odchýlka špecificky potrebná na prevádzku Europolu a Komisia s ňou vopred súhlasila.

1. Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na Europol prijíma správna rada po konzultácii s Komisiou. Nesmú sa odchyľovať od [rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách], okrem prípadov, keď je takáto odchýlka špecificky potrebná na prevádzku Europolu a Komisia s ňou vopred súhlasila; Akékoľvek takéto odchýlenie sa oznámi Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh   12

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Europol na svojej webovej stránke zverejní zoznam svojich členov správnej rady a externých a interných odborníkov spolu s ich vyhláseniami o záujmoch a so životopisom. Zápisnice zo schôdzí správnej rady sú pravidelne uverejňované. Europol môže zverejňovanie dokumentov dočasne alebo trvalo obmedziť, ak toto zverejňovanie ohrozuje vykonávanie úloh Europolu, pričom zohľadní povinnosť zachovávať diskrétnosť a dôvernosť.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 67a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 67a

 

Systém predbežného oznamovania a varovania

 

Komisia aktivuje varovný systém, ak má vážne obavy, že správna rada zamýšľa prijať rozhodnutie, ktoré by nebolo v súlade s mandátom Europolu, znamenalo porušenie práva Únie alebo bolo v rozpore s cieľmi politiky Únie. V takomto prípade nastolí Komisia túto otázku formálne v správnej rade a požiada ju, aby príslušné rozhodnutie neprijala. Ak správna rada žiadosti nevyhovie, Komisia o tom formálne informuje Európsky parlament a Radu, aby urýchlene reagovali. Komisia môže požiadať správnu radu, aby sa zdržala vykonávania problematického rozhodnutia, pokým zástupcovia uvedených troch inštitúcií danú otázku neprerokujú.

Odôvodnenie

Pozri bod 59 spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Hodnotiacu správu spolu so svojimi závermi predkladá Komisia Európskemu parlamentu, Rade, národným parlamentom a správnej rade.

2. Hodnotiacu správu spolu so svojimi závermi predkladá Komisia Európskemu parlamentu, Rade, národným parlamentom a správnej rade. Okrem toho Komisia poskytne Európskemu parlamentu, Rade a národným parlamentom na požiadanie všetky ďalšie informácie týkajúce sa hodnotenia.

Odôvodnenie

Pozri bod 63 spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 74 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a. Správna rada vypracuje podrobné pravidlá, ktorými sa riadi postup stanovený v článku 67a a predloží ich Komisii na schválenie.

POSTUP

Názov

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol) a zrušenie rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

Referenčné čísla

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

21.5.2013

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Inés Ayala Sender

1.7.2013

Dátum prijatia

2.10.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner


STANOVISKO Výboru pre ústavné veci (15.10.2013)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o agentúre Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

(COM(2013)0173 – C7‑0094/2013 – 2013/0091(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Alexandra Thein

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

PODKLADY

Európsky policajný úrad (ďalej len „Europol“) začal svoju činnosť ako medzivládny orgán zriadený dohovorom uzatvoreným medzi členskými štátmi, ktorý nadobudol platnosť v roku 1999. Na základe rozhodnutia Rady prijatého v roku 2009 sa Europol stal agentúrou EÚ financovanou z rozpočtu EÚ. Jeho úlohou je podporovať činnosti vnútroštátnych orgánov presadzovania práva a ich vzájomnú spoluprácu v oblasti predchádzania závažnej trestnej činnosti a terorizmu a boja proti nim.

Európska policajná akadémia (ďalej len „CEPOL“) bola zriadená ako agentúra EÚ v roku 2005. Zodpovedá za činnosti súvisiace s odbornou prípravou príslušníkov orgánov presadzovania práva. Jej cieľom je uľahčovať spoluprácu medzi vnútroštátnymi policajnými zbormi organizovaním kurzov zameraných na policajnú prácu s európskou dimenziou.

S cieľom dosiahnuť úspory z rozsahu a vzhľadom na prekrývajúce sa záujmy a úlohy týchto dvoch agentúr Spoločenstva sa považuje za vhodné obe agentúry zlúčiť. Spoločný prístup k decentralizovaným agentúram EÚ, ktorý Európsky parlament, Rada a Komisia schválili v júli 2012, stanovuje zásady riadiacich opatrení pre agentúry, ako sú Europol a CEPOL. Zlúčením Europolu a CEPOL-u do jednej agentúry, ktorá by bola umiestnená v súčasnom hlavnom sídle Europolu v Haagu, by sa vytvorila značná synergia a zvýšila by sa efektívnosť.

S cieľom riešiť veľký nárast závažných a organizovaných trestných činov v Európe za posledných 10 rokov, napríklad v oblasti obchodovania s ľuďmi, drogami a zbraňami, v oblasti finančných zločinov, napríklad korupcie, podvodov a prania špinavých peňazí, ako aj v oblasti počítačovej kriminality, sa zároveň považuje za nevyhnutné naďalej upevňovať spoluprácu medzi členskými štátmi, ako aj kontakty medzi zamestnancami operatívy a školení.

CIELE

Návrh zahŕňa niekoľko cieľov:

•   zosúladiť Europol s požiadavkami Lisabonskej zmluvy zriadením právneho rámca Europolu formou nariadenia a zavedením mechanizmu kontroly činnosti Europolu Európskym parlamentom spolu s národnými parlamentmi.

•   zriadiť európske vzdelávacie a výmenné programy určené všetkým príslušným profesionálom v oblasti presadzovania práva na vnútroštátnej a európskej úrovni.

•   udeliť Europolu nové úlohy, aby mohol poskytovať komplexnejšiu podporu orgánom presadzovania práva v členských štátoch. Znamená to, že Europol preberie úlohy v oblasti odbornej prípravy príslušníkov orgánov presadzovania práva, za ktoré v súčasnosti zodpovedá CEPOL, a vytvorí plán odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva. Europolu sa týmto zároveň ponúka možnosť budovať centrá Únie sústreďujúce odborné poznatky na boj proti určitým druhom trestnej činnosti, ktorými sa Europol zaoberá, najmä Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite.

•   vytvoriť prísny režim ochrany údajov v rámci Europolu, a to najmä s cieľom zabezpečiť, aby dozorný úradník Europolu pre ochranu údajov disponoval úplnou nezávislosťou, mohol konať účinne, a mal dostatočnú právomoc zasahovať.

•   zdokonaliť riadenie Europolu snahou o zvýšenú efektivitu.

ZODPOVEDNOSŤ

Budúce nariadenie zabezpečuje, aby činnosti Europolu podliehali podrobnej kontrole demokraticky zvolenými zástupcami občanov EÚ, a to zosúladením štatútu Europolu s požiadavkami Lisabonskej zmluvy a zvýšením jeho zodpovednosti. V praxi to znamená, že Európsky parlament a národné parlamenty by každoročne získavali informácie prostredníctvom výročných správ o činnosti a účtovnej závierky, a zároveň by dostávali hodnotenia týkajúce sa hrozieb, strategické analýzy a správy o celkovej situácii, atď., na informačné účely.

Európsky parlament okrem toho:

•   plní funkciu rozpočtového orgánu (zasiela sa mu predbežný odhad príjmov a výdavkov, správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení v danom rozpočtovom roku a akékoľvek informácie potrebné na udelenie absolutória);

•   je konzultovaný v súvislosti s viacročným pracovným programom Europolu a pre informáciu sa mu zasiela ročný pracovný program Europolu;

•   môže pozvať kandidáta na miesto výkonného riaditeľa Europolu na vypočutie v príslušnom parlamentnom výbore alebo žiadať, aby zodpovedal na otázky výboru o výkone jeho funkcie.

S cieľom umožniť Európskemu parlamentu vykonávať kontrolu, ale aby bol zároveň chránený dôverný charakter operačných informácií, je potrebné, aby Europol a Európsky parlament uzavreli pracovnú dohodu o prístupe k utajovaným skutočnostiam Európskej únie a citlivým neutajovaným informáciám spracovávaným Europolom alebo prostredníctvom Europolu.

Europol ako centrum výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva v členských štátoch. Docieli sa to sprísnením povinnosti členských štátov poskytovať Europolu náležité údaje. Motivačným prvkom je návrh rozšíriť možnosti orgánov presadzovania práva získať finančnú podporu na cezhraničné vyšetrovanie aj v iných oblastiach ako v boji proti falšovaniu eura. Zavádza sa mechanizmus podávania správ na monitorovanie poskytovania údajov Europolu členskými štátmi.

POTREBNÉ ZMENY

Výbor pre ústavné veci a jeho spravodajkyňa si prostredníctvom navrhovaných pozmeňujúcich návrhov želajú zdôrazniť najmä:

– úlohu Európskeho parlamentu a národných parlamentov v spoločnom rozhodovaní o organizácii a podpore účinnej a pravidelnej medziparlamentnej spolupráce v rámci Únie, najmä v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, kde sa Únia a členské štáty delia o svoje právomoci;

– skutočnosť, že zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti Europolu;

– skutočnosť, že treba uplatňovať pravidlá týkajúce sa ochrany údajov stanovené Európskym parlamentom.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o agentúre Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

o agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2009/371/SVV

Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zefektívnenie agentúry. Tieto agentúry sú dosť efektívne a spolupráca medzi nimi sa zvyšuje a zlepšuje v záujme zaistenia európskej bezpečnosti. Zlúčenie Europolu a CEPOL-u by mohlo naopak ovplyvniť ich nezávislosť, čo je neprijateľné. V názve návrhu by preto mal byť spomenutý len Europol.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 88 a článok 87 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 88,

Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti agentúry. V odôvodnení by sa preto mal spomínať len článok 88 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) V článku 88 zmluvy sa stanovuje, že činnosť Europolu sa má riadiť nariadením, ktoré sa prijme v súlade s riadnym legislatívnym postupom. V tomto článku sa takisto stanovuje, aby sa zriadili postupy kontroly činnosti Europolu Európskym parlamentom, na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty. Z toho dôvodu je nevyhnutné nahradiť rozhodnutie 2009/371/SVV nariadením, ktorým sa stanovia pravidlá parlamentnej kontroly.

(2) V článku 88 zmluvy sa stanovuje, že činnosť Europolu sa má riadiť nariadením, ktoré sa prijme v súlade s riadnym legislatívnym postupom. V tomto článku sa takisto stanovuje, aby sa zriadili postupy kontroly činnosti Europolu Európskym parlamentom a kontroly, na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty v súlade s článkom 12 písm. c) Zmluvy o Európskej únii a s článkom 9 protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, s cieľom posilniť demokratickú legitimitu a zodpovednosť Europolu voči európskym občanom. Z toho dôvodu je nevyhnutné nahradiť rozhodnutie 2009/371/SVV nariadením, ktorým sa stanovia pravidlá parlamentnej kontroly.

Odôvodnenie

Je potrebné zdôrazniť špecifické ciele parlamentnej kontroly Europolu. V článku 12 ZEÚ, v protokole (č. 1) a v článku 9 protokolu sa uvádza aktívne prispievanie národných parlamentov k dobrému fungovaniu Únie v spolupráci s Európskym parlamentom, ako aj organizácia a podpora medziparlamentnej spolupráce v rámci Únie. Oba články, ktoré sú súčasťou primárneho práva EÚ v oblasti medziparlamentnej spolupráce, musia byť spomenuté.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Európska policajná akadémia (ďalej len „CEPOL“) bola zriadená rozhodnutím 2005/681/SVV na podporu spolupráce medzi vnútroštátnymi policajnými zbormi prostredníctvom organizovania a koordinácie činností odbornej prípravy na celoeurópsku policajnú prácu.

(3) S cieľom plniť svoju úlohu, Europol takisto nadviaže osobitnú spoluprácu s Európskou policajnou akadémiou (ďalej len „CEPOL“), ktorá bola zriadená rozhodnutím 2005/681/SVV na podporu spolupráce medzi vnútroštátnymi policajnými zbormi prostredníctvom organizovania a koordinácie činností odbornej prípravy v oblasti policajnej práce s celoeurópskym rozmerom.

Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zefektívnenie agentúry. Tieto agentúry sú dosť efektívne a na zaistenie európskej bezpečnosti je dôležité len zvýšiť spoluprácu medzi nimi.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Vzhľadom na prepojenosť úloh Europolu a CEPOL-u by spojenie a racionalizácia funkcií oboch týchto agentúr zvýšili efektívnosť operačnej činnosti, relevantnosť odbornej prípravy a účinnosť policajnej spolupráce v rámci EÚ.

(6) Vzhľadom na prepojenosť úloh Europolu a CEPOL-u by úzka spolupráca oboch týchto agentúr zvýšila efektívnosť operačnej činnosti, relevantnosť odbornej prípravy a účinnosť policajnej spolupráce v rámci EÚ. Ak CEPOL zmení svoje sídlo, odporúča sa, aby bolo umiestnené v blízkosti sídla Europolu.

Odôvodnenie

Skôr ako zlúčenie Europolu s CEPOL-om sa všeobecne predpokladá ich úzka spolupráca. Aby sa docielili úspory a zvýšenie efektívnosti, po presťahovaní by malo byť sídlo CEPOL-u v blízkosti Europolu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Rozhodnutia 2009/371/SVV a 2005/681/SVV by sa preto mali zrušiť a nahradiť by ich malo toto nariadenie, ktoré vychádza zo skúseností získaných pri vykonávaní obidvoch týchto rozhodnutí. Europol zriadený podľa tohto nariadenia by mal nahradiť Europol a CEPOL a prevziať ich funkcie, ako boli stanovené v dotknutých dvoch zrušených rozhodnutiach.

(7) Rozhodnutie 2009/371/SVV by sa preto malo zrušiť a nahradiť by ho malo toto nariadenie, ktoré vychádza zo skúseností získaných pri vykonávaní tohto rozhodnutia. Europol zriadený podľa tohto nariadenia by mal nahradiť Europol a prevziať jeho funkcie, ako boli stanovené v zrušenom rozhodnutí.

Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti agentúry. Preto už nie je potrebný žiaden odkaz na agentúru CEPOL.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48) Na zabezpečenie toho, aby bol Europol plne zodpovednou a transparentnou organizáciou, je nevyhnutné – vzhľadom na článok 88 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – stanoviť postupy kontroly činností Europolu Európskym parlamentom, na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty, pričom treba riadne zohľadniť potrebu zaistiť rešpektovanie dôvernej povahy operačných informácií.

(48) Z dôvodu rešpektovania úlohy parlamentov v oblasti monitorovania európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ako aj politickej zodpovednosti národných parlamentov pri rešpektovaní a vykonávaní ich príslušných právomocí v legislatívnom procese, je dôležité, aby bol Europol plne zodpovednou a transparentnou organizáciou. S týmto cieľom treba so zreteľom na článok 88 Zmluvy o fungovaní Európskej únie stanoviť postupy kontroly činností Europolu Európskym parlamentom a kontroly, na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty v súlade s ustanoveniami o medziparlamentnej spolupráci uvedenými v hlave II Protokolu (č. 1), ktorý je pripojený k zmluvám EÚ, pričom treba riadne zohľadniť potrebu zaistiť rešpektovanie dôvernej povahy operačných informácií.

Odôvodnenie

Aby sa mohli zapojiť do hlbšej a užšej parlamentnej spolupráce v oblasti aktivít Europolu, národné parlamenty a Európsky parlament spolu stanovia špecifické postupy podľa hlavy II Protokolu (č. 1) Lisabonskej zmluvy o úlohe národných parlamentov v Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(48a) Zosúladený parlamentný dohľad Európskeho parlamentu a národných parlamentov nad Europolom by sa mal uskutočnovať v rámci súčasných medziparlamentných štruktúr a mal by byť rozšírený o intenzívnejšiu výmenu informácií a možnosť pravidelných spoločných stretnutí.

Odôvodnenie

Predsedovia parlamentov EÚ na vyššie uvedenom stretnutí v Bruseli 4. – 5. apríla 2011 diskutovali o a dohodli sa na podobe kontroly monitorovania činností Európskeho policajného úradu (Europol).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(57) Europol zriadený podľa tohto nariadenia nahrádza Europol zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV a CEPOL zriadený rozhodnutím 2005/681/SVV a je ich nástupcom. Preto by mal byť právnym nástupcom vo všetkých nimi uzatvorených zmluvách vrátane zamestnaneckých zmlúv, záväzkov a majetku, ktorý nadobudli. Medzinárodné dohody uzatvorené Europolom zriadeným na základe rozhodnutia 2009/371/SVV a CEPOL-om zriadeným na základe rozhodnutia 2005/681/SVV by mali zostať v platnosti s výnimkou dohody o sídle, ktorú uzatvoril CEPOL.

(57) Europol zriadený podľa tohto nariadenia nahrádza Europol zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV. Preto by mal byť právnym nástupcom vo všetkých nimi uzatvorených zmluvách vrátane zamestnaneckých zmlúv, záväzkov a majetku, ktorý nadobudli. Medzinárodné dohody uzatvorené Europolom zriadeným na základe rozhodnutia 2009/371/SVV by mali zostať v platnosti.

Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti agentúry. Žiaden odkaz na agentúru CEPOL už preto nie je potrebný.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(58) S cieľom umožniť Europolu, aby pokračoval v rámci svojich najlepších možností v plnení úloh Europolu zriadeného na základe rozhodnutia 2009/371/SVV a úloh CEPOL-u zriadeného na základe rozhodnutia 2005/681/SVV, mali by sa stanoviť prechodné opatrenia, a to najmä pokiaľ ide o správnu radu, výkonného riaditeľa a účelové viazanie časti rozpočtu Europolu na odbornú prípravu na obdobie troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(58) S cieľom umožniť Europolu, aby pokračoval v rámci svojich najlepších možností v plnení úloh Europolu zriadeného na základe rozhodnutia 2009/371/SVV by sa mali stanoviť prechodné opatrenia, a to najmä pokiaľ ide o správnu radu, výkonného riaditeľa a účelové viazanie časti rozpočtu Europolu na odbornú prípravu na obdobie troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti agentúry. Preto odkaz na agentúru CEPOL už nie je potrebný.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zriadenie agentúry Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva

Zriadenie agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Týmto sa zriaďuje agentúra Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (ďalej len „Europol“) s cieľom zlepšiť vzájomnú spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva v Európskej únii, posilniť a podporovať ich opatrenia, ako aj vypracovať jednotnú európsku politiku odbornej prípravy v tejto oblasti.

1. Týmto sa zriaďuje agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (ďalej len „Europol“) s cieľom zlepšiť vzájomnú spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva v Európskej únii a posilniť a podporovať ich opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Europol zriadený podľa tohto nariadenia nahrádza Europol zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV a CEPOL zriadený rozhodnutím 2005/681/SVV a je ich nástupcom.

2. Europol zriadený podľa tohto nariadenia nahrádza Europol zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Europol podporuje, rozvíja, uskutočňuje a koordinuje činnosti odbornej prípravy príslušníkov orgánov presadzovania práva.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Kapitola III – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kapitola III

vypúšťa sa

ÚLOHY SÚVISIACE S ODBORNOU PRÍPRAVOU PRE PRÍSLUŠNÍKOV ORGÁNOV PRESADZOVANIA PRÁVA

 

Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti agentúry. Preto odkaz na úlohy súvisiace s odbornou prípravou už nie je potrebný.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

vypúšťa sa

Akadémia Europolu

 

1. Oddelenie zriadené týmto nariadením v rámci Europolu nazvané Akadémia Europolu podporuje, rozvíja, uskutočňuje a koordinuje odbornú prípravu pre príslušníkov orgánov presadzovania práva, a to najmä v oblasti boja proti závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, terorizmu, riadenia vysokorizikových situácií ohrozujúcich verejný poriadok a športových podujatí, strategického plánovania a vedenia nevojenských misií Únie, ako aj vodcovských schopností v oblasti presadzovania práva a jazykových zručností a predovšetkým s cieľom:

 

(a) zvyšovať informovanosť a poznatky o

 

(i) medzinárodných nástrojoch a nástrojoch Únie na spoluprácu v oblasti presadzovania práva;

 

(ii) orgánoch Únie, predovšetkým o agentúrach Europol, Eurojust a Frontex, ich fungovaní a úlohách;

 

(iii) právnych aspektoch spolupráce v oblasti presadzovania práva a praktických poznatkoch o prístupe k informačným kanálom;

 

(b) povzbudzovať rozvoj regionálnej a dvojstrannej spolupráce medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami;

 

(c) venovať sa osobitným oblastiam trestného práva a policajnej práce, pri ktorých odborná príprava na úrovni Únie môže mať pridanú hodnotu;

 

(d) vytvoriť špecifické spoločné učebné plány pre odbornú prípravu príslušníkov orgánov presadzovania práva na ich účasť na civilných misiách Únie;

 

(e) podporovať členské štáty v činnostiach zameraných na rozšírenie kapacity v oblasti presadzovania práva v tretích krajinách;

 

(f) odborne pripraviť školiteľov a pomáhať im v zdokonaľovaní osvedčených vyučovacích postupov.

 

2. Akadémia Europolu vytvára a pravidelne aktualizuje študijné nástroje a metódy a uplatňuje ich so zreteľom na celoživotné vzdelávanie s cieľom upevniť zručnosti príslušníkov orgánov presadzovania práva. Akadémia Europolu vyhodnocuje výsledky týchto činností, aby mohla zvýšiť kvalitu, súdržnosť a efektívnosť budúcich opatrení.

 

Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti agentúry. Preto odkaz na úlohy súvisiace s odbornou prípravou už nie je potrebný.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 10

vypúšťa sa

Úlohy Akadémie Europolu

 

1. Akadémia Europolu pripravuje viacročné analýzy strategických potrieb v oblasti odbornej prípravy a viacročné študijné programy.

 

2. Akadémia Europolu vytvára a realizuje činnosti odbornej prípravy a študijné materiály, ku ktorým patria napríklad:

 

(a) kurzy, semináre, konferencie, webové a elektronické vzdelávacie aktivity;

 

(b) spoločné učebné plány na zvýšenie informovanosti, odstraňovanie nedostatkov v informovanosti a/alebo spoločný prístup k cezhraničným kriminálnym javom;

 

(c) moduly odbornej prípravy odstupňované podľa postupných fáz alebo úrovní komplexnosti zručností, ktoré dané cieľové skupiny potrebujú, a zamerané buď na vymedzenú geografickú oblasť, špecifickú tematickú oblasť trestnej činnosti alebo na špecifický súbor profesionálnych zručností;

 

(d) výmenné programy alebo programy na vysielanie príslušníkov orgánov presadzovania práva v rámci operačného prístupu k odbornej príprave.

 

3. Na zabezpečenie jednotnej európskej politiky v oblasti odbornej prípravy s cieľom podporovať civilné misie a zvyšovanie kapacít v tretích krajinách Akadémia Europolu:

 

(a) posudzuje vplyv existujúcich politík a iniciatív odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva súvisiacich s Úniou;

 

(b) vytvára a poskytuje odbornú prípravu pre príslušníkov orgánov presadzovania práva členských štátov, aby boli pripravení na účasť na civilných misiách, vrátane možností nadobudnúť príslušné jazykové zručnosti;

 

(c) vytvára a poskytuje odbornú prípravu pre príslušníkov orgánov presadzovania práva z tretích krajín, a to najmä z krajín, ktoré sú kandidátmi na pristúpenie k Únii;

 

(d) spravuje osobitné fondy vonkajšej pomoci Únie na pomoc tretím krajinám pri rozvoji ich kapacít v príslušných oblastiach politiky v súlade so stanovenými prioritami Únie.

 

4. Akadémia Europolu podporuje vzájomné uznávanie odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva v členských štátoch a súvisiacich platných európskych štandardov kvality.

 

Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti agentúry. Preto odkaz na úlohy súvisiace s odbornou prípravou už nie je potrebný.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 11

vypúšťa sa

Výskum súvisiaci s odbornou prípravou

 

1. Akadémia Europolu prispieva k rozvoju výskumu súvisiaceho s činnosťami odbornej prípravy, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola.

 

2. Akadémia Europolu propaguje a vytvára partnerstvá s orgánmi Únie, ako aj s verejnými a súkromnými akademickými inštitúciami a podporuje vznik silných partnerstiev medzi univerzitami a inštitútmi odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva v členských štátoch.

 

Odôvodnenie

Zlúčenie Europolu s CEPOL-om nie je dobrým riešením na zvýšenie efektívnosti agentúry. Preto odkaz na úlohy súvisiace s odbornou prípravou už nie je potrebný.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Výkonný riaditeľ podáva na vyzvanie Európskemu parlamentu správy o plnení svojich povinností. Rada môže vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich povinností.

3. Výkonný riaditeľ podáva na vyzvanie Európskemu parlamentu a národným parlamentom správy o plnení svojich povinností a poskytuje všetky súvisiace relevantné informácie tak vo fáze prípravy ročného pracovného programu, ako aj pri vykonávaní hodnotenia ex post. Rada môže vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich povinností.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Kapitola 4 – oddiel 3 – Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ODDIEL 3

vypúšťa sa

VEDECKÝ VÝBOR PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU

 

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 20

vypúšťa sa

Vedecký výbor pre odbornú prípravu

 

1. Vedecký výbor pre odbornú prípravu je nezávislým poradným orgánom, ktorý zaručuje a usmerňuje vedeckú kvalitu činností Europolu v oblasti odbornej prípravy. Na tento účel výkonný riaditeľ zapája vedecký výbor pre odbornú prípravu v už počiatočnej fáze do prípravy všetkých dokumentov uvedených v článku 14, pokiaľ sa týkajú odbornej prípravy.

 

2. Vedecký výbor pre odbornú prípravu tvorí 11 osôb, ktoré v oblastiach obsiahnutých v kapitole III tohto nariadenia požívajú veľkú úctu na akademickom alebo profesionálnom poli pôsobnosti. Správna rada vymenúva členov po transparentnej výzve na predkladanie žiadostí a výberovom konaní, ktoré sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie. Členovia správnej rady nemôžu byť členmi vedeckého výboru pre odbornú prípravu. Členovia vedeckého výboru pre odbornú prípravu sú nezávislí. Nesmú požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády alebo akéhokoľvek iného orgánu.

 

3. Zoznam členov vedeckého výboru pre odbornú prípravu Europol zverejňuje na svojej internetovej stránke a aktualizuje ho.

 

4. Funkčné obdobie členov vedeckého výboru pre odbornú prípravu je päť rokov. Toto funkčné obdobie nie je obnoviteľné a členovia výboru môžu byť zbavení funkcie, ak nespĺňajú kritériá nezávislosti.

 

5. Vedecký výbor pre odbornú prípravu si volí svojho predsedu a podpredsedu na funkčné obdobie päť rokov. Stanoviská prijíma jednoduchou väčšinou. Zvoláva ho predseda najviac štyrikrát ročne. V prípade potreby zvoláva predseda z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie aspoň štyroch členov výboru mimoriadne zasadnutia.

 

6. Výkonný riaditeľ, zástupca výkonného riaditeľa pre oblasť odbornej prípravy alebo ich zástupcovia sú prizvaní na zasadnutia ako nehlasujúci pozorovatelia.

 

7. Vedeckému výboru pre odbornú prípravu pomáha tajomník, ktorý je zamestnancom Europolu a ktorého určil výbor a vymenoval výkonný riaditeľ.

 

8. Vedecký výbor pre odbornú prípravu predovšetkým:

 

(a) poskytuje poradenstvo výkonnému riaditeľovi a zástupcovi výkonného riaditeľa pre oblasť odbornej prípravy pri vypracovávaní návrhov na ročný pracovný program a ďalších strategických dokumentov s cieľom zabezpečiť ich vedeckú kvalitu a súlad s príslušnými sektorovými politikami a prioritami Únie;

 

(b) poskytuje nezávislé stanovisko a poradenstvo správnej rade v otázkach, ktoré spadajú do kompetencií výboru;

 

(c) poskytujú nezávislé stanovisko a poradenstvo ku kvalite učebných plánov, k uplatňovaným učebným metódam, študijným možnostiam a vedeckému rozvoju;

 

(d) na požiadanie správnej rady alebo výkonného riaditeľa alebo zástupcu výkonného riaditeľa pre oblasť odbornej prípravy vykonáva všetky ostatné poradenské úlohy týkajúce sa vedeckých aspektov činnosti Europolu súvisiacej s odbornou prípravou.

 

9. Ročný rozpočet vedeckého výboru pre odbornú prípravu sa vyčlení ako osobitný rozpočtový riadok v rámci rozpočtu Europolu.

 

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty, orgány Únie, tretie krajiny a medzinárodné organizácie môžu pri prenose informácií uviesť akékoľvek obmedzenia prístupu alebo využitia, či už všeobecné alebo konkrétne, vrátane obmedzení týkajúcich sa vymazania alebo zničenia týchto informácií. Ak sa takéto obmedzenia ukážu potrebnými až po prenose údajov, poskytovateľ o tom náležite informuje Europol. Europol tieto obmedzenia dodržiava.

2. Členské štáty, orgány Únie, tretie krajiny a medzinárodné organizácie môžu pri prenose informácií uviesť akékoľvek obmedzenia prístupu alebo využitia, či už všeobecné alebo konkrétne, vrátane obmedzení týkajúcich sa vymazania alebo zničenia týchto informácií. Pri stanovení týchto obmedzení v najväčšej možnej miere zabránia tomu, aby bol Európskemu parlamentu a národným parlamentom znemožnený prístup k informáciám pri vykonávaní ich parlamentnej kontroly v súlade s ustanoveniami uvedenými v kapitole IX tohto nariadenia. Ak sa potreba takýchto obmedzení preukáže až po prenose údajov, poskytovateľ o tom náležite informuje Europol. Europol tieto obmedzenia dodržiava.

Odôvodnenie

Pri práci s dokumentmi sprístupnenými na účel parlamentnej kontroly sa musí brať do úvahy dôvernosť.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 53 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Predseda správnej rady a výkonný riaditeľ vystúpia pred Európskym parlamentom a zástupcami národných parlamentov na ich žiadosť s cieľom diskutovať o otázkach týkajúcich sa Europolu, pričom sa zohľadnia povinnosti zachovávania mlčanlivosti a dôvernosti.

1. Predseda správnej rady a výkonný riaditeľ vystúpia pred Európskym parlamentom a zástupcami národných parlamentov na ich žiadosť najmenej dvakrát za rok s cieľom diskutovať o otázkach týkajúcich sa strategických dokumentov Europolu a/alebo jeho hodnotiacich správ, pričom sa zohľadnia povinnosti zachovávania mlčanlivosti a dôvernosti.

2. Parlamentná kontrola činnosti Europolu Európskym parlamentom, na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty, sa vykonáva v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

2. Parlamentná kontrola činnosti Europolu Európskym parlamentom, na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty, sa vykonáva v súlade s rozhodnutiami Európskeho parlamentu a národných parlamentov.

 

2a. Kontrola sa preto vykonáva prostredníctvom medziparlamentného orgánu, v rámci ktorého sa pravidelne stretávajú zástupcovia Európskeho parlamentu a národných parlamentov, a na ktorého spôsoboch fungovania sa Európsky parlament dohodne spolu s národnými parlamentmi najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Kontrola sa uskutočňuje v rámci súčasných medziparlamentných štruktúr.

Odôvodnenie

Predsedovia parlamentov EÚ na vyššie uvedenom stretnutí v Bruseli 4. – 5. apríla 2011 diskutovali a dohodli sa na podobe kontroly monitorovania činností Európskeho policajného úradu (Europol). Praktické spôsoby fungovania tohto medziparlamentného orgánu boli spoločne stanovené Európskym parlamentom a národnými parlamentmi.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 54

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Na účely umožnenia výkonu parlamentnej kontroly činností Europolu v súlade s článkom 53 sa Európskemu parlamentu a jeho zástupcom na požiadanie môže udeliť prístup k utajovaným skutočnostiam Európskej únie a citlivým neutajovaným skutočnostiam spracúvaným Europolom alebo prostredníctvom Europolu.

1. Na účely umožnenia výkonu parlamentnej kontroly činností Europolu v súlade s článkom 53 sa Európskemu parlamentu a jeho zástupcom na požiadanie udelí prístup k utajovaným skutočnostiam Európskej únie a citlivým neutajovaným skutočnostiam spracúvaným Europolom alebo prostredníctvom Europolu, po porade s poskytovateľom údajov a po vymazaní osobných údajov.

2. Prístup k utajovaným skutočnostiam Európskej únie a citlivým neutajovaným skutočnostiam je v súlade so základnými zásadami a minimálnymi štandardmi uvedenými v článku 69. Podrobnosti tohto prístupu upravujú pracovné dojednania uzatvorená medzi Europolom a Európskym parlamentom.

2. Prístup k utajovaným skutočnostiam Európskej únie a citlivým neutajovaným skutočnostiam je v súlade so základnými zásadami a minimálnymi štandardmi stanovenými v rozhodnutí Predsedníctva Európskeho parlamentu z 15. apríla 2013 o pravidlách zaobchádzania s dôvernými informáciami zo strany Európskeho parlamentu1. Podrobnosti tohto prístupu upravujú pracovné dohody uzatvorené medzi Europolom a Európskym parlamentom na základe prílohy II rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou.

 

_____________

 

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Odôvodnenie

Musia sa uplatňovať pravidlá týkajúce sa ochrany údajov stanovené Európskym parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pred vymenovaním môže byť kandidát vybraný správnou radou vyzvaný, aby predniesol vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov.

Pred vymenovaním je kandidát, ktorého vybrala správna rada, vyzvaný, aby predniesol vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov.

Odôvodnenie

Európska parlamentná kontrola výkonného riaditeľa musí byť primerane posilnená aj o nové pravidlá platné pre iné európske agentúry (ENVI).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Výkonnému riaditeľovi pomáhajú štyria zástupcovia výkonného riaditeľa, z ktorých jeden je zodpovedný za odbornú prípravu. Zástupca výkonného riaditeľa pre odbornú prípravu zodpovedá za riadenie Akadémie Europolu a jej činností. Úlohy ostatných zástupcov vymedzí výkonný riaditeľ.

1. Výkonnému riaditeľovi pomáhajú traja zástupcovia výkonného riaditeľa. Úlohy im vymedzí výkonný riaditeľ.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 70 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia najneskôr päť rokov po [dni začatia uplatňovania tohto nariadenia], a potom raz za päť rokov dá vypracovať hodnotenie s cieľom posúdiť najmä vplyv, účinnosť a efektívnosť Europolu a jeho pracovných postupov. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť ciele Europolu a finančný vplyv každej takejto zmeny.

1. Komisia najneskôr päť rokov po [dni začatia uplatňovania tohto nariadenia], a potom raz za päť rokov dá vypracovať hodnotenie s cieľom posúdiť najmä vplyv, účinnosť a efektívnosť Europolu a jeho pracovných postupov, ako aj fungovanie kontrolných mechanizmov činností Europolu Európskym parlamentom spolu s národnými parlamentmi. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť ciele Europolu a finančný vplyv každej takejto zmeny.

2. Hodnotiacu správu spolu so svojimi závermi predkladá Komisia Európskemu parlamentu, Rade, národným parlamentom a správnej rade.

2. Hodnotiacu správu spolu so svojimi závermi, v prípade potreby spolu s návrhom na zmenu tohto nariadenia, predkladá Komisia Európskemu parlamentu, Rade, národným parlamentom a správnej rade.

Odôvodnenie

Ustanovenie o hodnotení a preskúmaní musí byť rozšírené o mechanizmus parlamentnej kontroly Europolu.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Europol, ako ho zriaďuje toto nariadenie, je všeobecným právnym nástupcom pre všetky zmluvy, ktoré uzavreli, všetky záväzky, ktoré prijali, a majetok, ktorý nadobudli Europol zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV a Európska policajná akadémia zriadená rozhodnutím 2005/681/SVV.

1. Europol, ako ho zriaďuje toto nariadenie, je všeobecným právnym nástupcom pre všetky zmluvy, ktoré uzavrel, všetky záväzky, ktoré prijal, a majetok, ktorý nadobudol Europol zriadený rozhodnutím 2009/371/SVV.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Riaditeľ Európskej policajnej akadémie vymenovaný na základe článku 11 ods. 1 rozhodnutia 2005/681/SVV vykonáva do konca svojho funkčného obdobia funkcie zástupcu výkonného riaditeľa Europolu pre odbornú prípravu. Ostatné podmienky jeho zmluvy zostávajú nezmenené. Ak sa jeho funkčné obdobie končí po [dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], ale pred [dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia], automaticky sa predĺži do jedného roku po dni začatia uplatňovania tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 77

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nahrádza a zrušuje rozhodnutie 2009/371/SVV a rozhodnutie 2005/681/SVV.

Toto nariadenie nahrádza a zrušuje rozhodnutie 2009/371/SVV.

Odkazy na nahradené rozhodnutia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Odkazy na nahradené rozhodnutia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 78

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Všetky legislatívne opatrenia na implementáciu rozhodnutia 2009/371/SVV a rozhodnutia 2005/681/SVV sa zrušujú s účinnosťou odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia.

1. Všetky legislatívne opatrenia na implementáciu rozhodnutia 2009/371/SVV sa zrušujú s účinnosťou odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia.

2. Všetky nelegislatívne opatrenia na implementáciu rozhodnutia 2009/371/SVV o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) a rozhodnutia 2005/681/SVV o zriadení Európskej policajnej akadémie sú účinné aj po [dni začatia uplatňovania tohto nariadenia], pokiaľ správna rada Europolu pri implementácii tohto nariadenia nerozhodne inak.

2. Všetky nelegislatívne opatrenia na implementáciu rozhodnutia 2009/371/SVV o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) sú účinné aj po [dni začatia uplatňovania tohto nariadenia], pokiaľ správna rada Europolu pri implementácii tohto nariadenia nerozhodne inak.

POSTUP

Názov

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol) a zrušenie rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

Referenčné čísla

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

21.5.2013

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Alexandra Thein

27.5.2013

Prerokovanie vo výbore

17.6.2013

8.7.2013

16.9.2013

 

Dátum prijatia

14.10.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elmar Brok, David Campbell Bannerman, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Marietta Giannakou, Alain Lamassoure, Andrej Plenković, Alexandra Thein

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Edward McMillan-Scott, Elisabeth Morin-Chartier, Michèle Striffler, Catherine Trautmann


POSTUP

Názov

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol) a zrušenie rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

Referenčné čísla

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Dátum predloženia v EP

27.3.2013

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

21.5.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

21.5.2013

CONT

21.5.2013

EMPL

21.5.2013

JURI

21.5.2013

 

AFCO

21.5.2013

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

EMPL

17.4.2013

JURI

15.4.2013

 

 

Spravodajca

               dátum vymenovania

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.11.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

7.5.2013

8.7.2013

14.11.2013

30.1.2014

Dátum prijatia

30.1.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

2

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Svetoslav Hristov Malinov, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Joanna Senyszyn

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, Pablo Arias Echeverría, Zuzana Brzobohatá, Erik Bánki, Santiago Fisas Ayxela, Jens Geier, María Irigoyen Pérez, Edvard Kožušník, Evelyn Regner, Czesław Adam Siekierski, Bart Staes, Tadeusz Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia