RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 216/2008 fil-qasam tal-ajrudromi, tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru

10.2.2014 - (COM(2013)0409 – C7‑0169/2013 – 2013/0187(COD)) - ***I

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
Rapporteur: David-Maria Sassoli


Proċedura : 2013/0187(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0098/2014
Testi mressqa :
A7-0098/2014
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 216/2008 fil-qasam tal-ajrudromi, tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru

(COM(2013)0409 – C7‑0169/2013 – 2013/0187(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2013)0409),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 100(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema Artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0169/2013),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni motivata ppreżentata mill-Kamra tad-Deputati Maltija, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2013[1],

–   wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A7-0098/2014),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda  1

Proposta għal regolament

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) L-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-Pjan Regolatorju tal-ATM jirrikjedu azzjonijiet regolatorji f'varjetà wiesgħa ta' suġġetti tal-avjazzjoni. L-Aġenzija, fl-appoġġ tagħha lill-Kummissjoni fejn jidħol l-abbozzar ta' regoli tekniċi, għandha tadotta approċċ bilanċjat għar-regolazzjoni tal-attivitajiet differenti abbażi tal-karatteristiki speċifiċi tagħhom, il-livelli aċċettabbli marbuta mas-sikurezza u ta' ġerarkija definita ta' riskji għall-utenti biex tiżgura l-iżvilupp komprensiv u koordinat tal-avjazzjoni.

(2) L-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-Pjan Regolatorju tal-ATM jirrikjedu azzjonijiet regolatorji f'varjetà wiesgħa ta' suġġetti tal-avjazzjoni. L-Aġenzija, fl-appoġġ tagħha lill-Kummissjoni fejn jidħol l-abbozzar ta' regoli tekniċi, għandha, filwaqt li tevita l-kunflitti ta' interess, tadotta approċċ bilanċjat'għar-regolazzjoni tal-attivitajiet differenti abbażi tal-karatteristiċi speċifiċi tagħhom, il-livelli aċċettabbli marbuta mas-sikurezza, is-sostenibbiltà fil-qasam tal-klima u tal-ambjent u 'ġerarkija definita ta' riskji għall-utenti biex tiżgura l-iżvilupp komprensiv u koordinat tal-avjazzjoni.

Emenda  2

Proposta għal regolament

Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a) Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Aġenzija u lill-esperti mill-Istati votanti rrappreżentati fil-Bord Amministrattiv. Għandha tqis l-opinjoni espressa minn dawk il-korpi konsultattivi u toqgħod lura milli tadotta att delegat f'każijiet fejn il-maġġoranza tal-esperti u tal-Aġenzija joġġezzjonaw.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tippermetti kontroll aktar strett tad-delegazzjoni mogħtija mill-Parlament Ewropew lill-Kummissjoni u tagħti garanziji dwar l-aċċettabbiltà teknika tal-atti delegati adottati.

Emenda  3

Proposta għal regolament

Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3b) Sabiex tiffaċilita l-ħolqien ta' qafas regolatorju, proporzjonali u sostenibbli bbażat fuq ir-riskju, il-Kummissjoni għandha twettaq analiżi ulterjuri dwar il-ħtieġa li r-Regolament (KE) Nru 216/2008 jiġi adattat għal żviluppi ġodda.

Ġustifikazzjoni

Din il-miżura tippermetti proċess ta' leġiżlazzjoni aħjar fil-każ ta' rieżami tar-Regolament.

Emenda  4

Proposta għal regolament

Premessa 3c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3c) L-Aġenzija, bħala ċ-ċentru tas-sistema tal-avjazzjoni tal-Unjoni, għandha taqdi rwol ta' tmexxija wkoll fi ħdan l-istrateġija esterna tal-avjazzjoni tal-Unjoni. B'mod partikolari, bil-għan li tilħaq wieħed mill-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008, l-Aġenzija, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, għandha tagħti kontribut kbir biex tesporta l-istandards tal-avjazzjoni tal-Unjoni u biex tippromwovi l-moviment tal-prodotti, professjonisti u servizzi ajrunawtiċi tal-Unjoni fid-dinja kollha, sabiex tiffaċilita l-aċċess tagħhom għal swieq ġodda li qed jikbru.

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol internazzjonali tal-Aġenzija jeħtieġlu jissaħħaħ.

Emenda  5

Proposta għal regolament

Premessa 3d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3d) L-għoti ta' ċertifikati u approvazzjonijiet u l-forniment ta' servizzi oħra għandhom rwol essenzjali fil-forniment tas-servizzi mill-Aġenzija lill-industrija, u għalhekk għandhom jikkontribwixxi għall-kompetittività tas-settur ajrunawtiku tal-Unjoni. L-Aġenzija għandha tkun f'pożizzjoni li tirrispondi għad-domanda tas-suq, li tista' tvarja. Konsegwentement, in-numru tal-membri tal-persunal ffinanzjati minn dħul iġġenerat minn ħlasijiet jew imposti għandu jkun adattabbli u m'għandux ikun iffissat fit-tabella tal-persunal.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-Aġenzija żżomm flessibbiltà reali fir-rigward tal-ġestjoni tal-persunal li jaħdem għall-attività tagħha, marbuta mill-qrib mad-domandi tas-suq.

Emenda  6

Proposta għal regolament

Premessa 3e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3e) Dan ir-Regolament għandu l-għan li jissodisfa r-rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 65a tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 billi jneħħi t-trikkib bejn ir-Regolament (KE) Nru 594/2004 u r-Regolament (KE) Nru 216/2008, jadatta dak tal-ewwel għal dan tal-aħħar u jiżgura allokazzjoni ċara tal-kompiti bejn il-Kummissjoni, l-Aġenzija u l-Eurocontrol, sabiex il-Kummissjoni tiffoka fuq ir-regolament ekonomiku u tekniku, l-Aġenzija taġixxi bħala l-aġent tagħha fejn jidħlu l-abbozzar u s-sorveljanza tar-regolamentazzjoni teknika u l-Eurocontrol tiffoka fuq il-kompiti operattivi, b'mod partikolari dawk relatati mal-kunċett tal-maniġer tan-netwerk skont ir-Regolament (KE) 550/2004 li fih ġiet stabbilita skema komuni ta' talbiet għall-ħlas għas-servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru, inkluż għas-sorveljanza, biex tilħaq aktar trasparenza u kosteffiċjenza għall-benefiċċju tal-utenti tal-ispazju tal-arju. F'dak il-kuntest, u bil-għan li jonqsu l-ispejjeż ġenerali tal-attivitajiet ta' sorveljanza fil-qasam tal-ATM/ANS, jeħtieġ ukoll li l-iskema attwali ta’ talbiet għall-ħlas għas-servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru tiġi emendata b'tali mod li tkopri b'mod xieraq il-kompetenzi ta' sorveljanza tal-Aġenzija fil-qasam tal-ATM/ANS. Din l-emenda tiżgura li l-Aġenzija jkollha r-riżorsi meħtieġa biex twettaq il-kompiti ta’ sorveljanza tas-sikurezza assenjati lilha mill-approċċ ta' sistema totali tal-Unjoni fis-sikurezza tal-avjazzjoni, tikkontribwixxi għall-forniment ta' servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru aktar trasparenti, kosteffiċjenti u effikaċi għall-utenti tal-ispazju tal-ajru li jiffinanzjaw is-sistema u tistimula l-forniment ta' servizz integrat.

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' riżorsi finanzjarji adegwati għar-rwol il-ġdid tal-Aġenzija fil-kompiti ta' sorveljanza tas-sikurezza fir-rigward tal-ATM/ANS għandu jissemma b'mod ċar.

Emenda  7

Proposta għal regolament

Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a) Sabiex tiġi żgurata l-interoperabbiltà tat-teknoloġiji użati madwar id-dinja kollha, il-Kummissjoni u l-Aġenzija għandhom jinkoraġġixxu approċċ koordinat fil-livell internazzjonali fir-rigward tal-isforzi ta' standardizzazzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili.

Emenda  8

Proposta għal regolament

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) Ċerti prinċipji fir-rigward tal-governanza u l-operat tal-Aġenzija għandhom ikunu adattati għall-Approċċ Komuni dwar l-aġenziji deċentralizzati tal-UE approvati mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni f'Lulju 2012.

(6) Abbażi ta' analiż każ b'każ, u billi titqies in-natura speċifika tal-Aġenzija, ċerti prinċipji fir-rigward tal-governanza u l-operat tagħha għandhom ikunu adattati għall-Approċċ Komuni dwar l-aġenziji deċentralizzati tal-UE approvati mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni f'Lulju 2012. B'mod partikolari, il-kompożizzjoni tal-Bord Eżekuttiv għandha tqis l-importanza tal-avjazzjoni fi Stati Membri differenti u tiżgura rappreżentazzjoni xierqa tal-għarfien espert meħtieġ.

Ġustifikazzjoni

Permezz tad-daqs attwali, il-missjonijiet u r-rwol tagħha bħala element ċentrali fis-sistema tas-sikurezza tal-avjazzjoni Ewropea, l-Aġenzija għandha speċifiċità unika. Il-prinċipju ta' analiżi każ b'każ jippermetti li mhux dejjem jiġu segwiti l-adattamenti kollha rrakkomandati fl-Approċċ Komuni. Dan il-ftehim bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-UE u l-Kummissjoni Ewropea jistqarr li l-ispeċifiċitajiet ta' kull Aġenzija għandhom jitqiesu meta ssir ir-riforma tal-governanza u tal-funzjonament ta' dawn il-korpi.

Emenda  9

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 2 – sottopunt a

Direttiva (KE) Nru 216/2008

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt h

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(h) biex l-avjazzjoni ċivili tkun irregolata bl-aqwa mod fejn tidħol il-promozzjoni tal-iżvilupp, il-prestazzjoni, l-interoperabbiltà u s-sikurezza tagħha b'mod proporzjonali man-natura ta' kull attività partikolari.

(h) biex l-avjazzjoni ċivili tkun irregolata bl-aqwa mod fejn tidħol il-promozzjoni tas-sikurezza, l-iżvilupp sostenibbli, il-prestazzjoni, l-interoperabbiltà, il-protezzjoni tal-klima, il-miżuri favur l-ambjent u l-iffrankar tal-enerġija, b'mod proporzjonali man-natura ta' kull attività partikolari.

Ġustifikazzjoni

Is-sikurezza tal-avjazzjoni għandha tibqa' l-missjoni prijoritarja tal-Aġenzija, anke jekk huwa magħruf li hija responsabbli għal missjonijiet oħra. Għal din ir-raġuni, "is-sikurezza" għandha titpoġġa l-ewwel fil-lista tal-punti msemmija.

Emenda  10

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 17 – sottopunt f

Regolament (KE) Nru 216/2008

Artikolu 14 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f) fil-paragrafu 7 jiżdied is-subparagrafu li ġej:

(f) fil-paragrafu 7, it-tieni subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0216:20130129:MT:HTML)

Emenda  11

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 18

Regolament (KE) Nru 216/2008

Artikolu 15 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

‘3. L-awtoritajiet nazzjonali ta' l-avjazzjoni għandhom, skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom, jieħdu l-passi meħtieġa sabiex jassiguraw kunfidenzjalità adatta ta' l-informazzjoni riċevuta minnhom skond il-paragrafu 1.'

' 3. L-awtoritajiet nazzjonali tal-avjazzjoni għandhom, skont id-dritt tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom, jieħdu l-passi meħtieġa sabiex jassiguraw kunfidenzjalità adatta tal-informazzjoni riċevuta minnhom skont il-paragrafu 1.'

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0216:20130129:MT:HTML)

Emenda  12

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 20 – sottopunt b

Regolament (KE) Nru 216/2008

Artikolu 17 – paragrafu 2 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Għall-finijiet tal-iżgurar tal-funzjonament u l-iżvilupp kif xieraq tal-avjazzjoni ċivili, l-Aġenzija għandha:

"Għall-finijiet tal-iżgurar tal-funzjonament u l-iżvilupp kif xieraq tal-avjazzjoni ċivili, partikolarment is-sikurezza, l-Aġenzija għandha:

Ġustifikazzjoni

Anke bil-modifiki u bil-kompiti l-ġodda miżjuda, is-sikurezza għandha tibqa' l-missjoni prijoritarja tal-Aġenzija. Dan għandu jkun enfasizzat.

Emenda  13

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 20 – sottopunt ca (ġdid)

Regolament (KE) Nru 216/2008

Artikolu 17 – paragrafu 2g (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca) fil-paragrafu 2, jiżdied il-punt (g) li ġej:

 

"(g) f'konformità mal-Artikolu 2, biex tippromwovi l-istandards u r-regoli tal-avjazzjoni tal-Unjoni fil-livell internazzjonali billi tistabbilixxi kooperazzjoni xierqa ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, u b'hekk tippromwovi l-moviment tal-prodotti, professjonisti u servizzi ajrunawtiċi tal-Unjoni, sabiex tiffaċilita l-aċċess tagħhom għal swieq dinjija ġodda li qed jikbru."

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol internazzjonali tal-Aġenzija huwa essenzjali u għandu jiġi msaħħaħ.

Emenda  14

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 21

Regolament (KE) Nru 216/2008

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dawn id-dokumenti għandhom jirriflettu l-aqwa prassi u dik l-aktar avvanzata fl-oqsma kkonċernati u għandhom jiġu aġġornati b'kont meħud ta' esperjenza dinjija ta' inġenji tal-ajru fis-servizz, u progress xjentifiku u tekniku.

Dawn id-dokumenti għandhom jirriflettu l-aktar żvilupp modern u l-aqwa prassi fl-oqsma kkonċernati u għandhom jiġu aġġornati b'kont meħud ta' esperjenza dinjija ta' inġenji tal-ajru fis-servizz, progress xjentifiku u tekniku u l-Pjan Regolatorju tal-ATM.

Emenda  15

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 29 – sottopunt b

Regolament (KE) Nru 216/2008

Artikolu 33 – paragrafu 2 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) qabel it-30 ta' Novembru ta' kull sena, u wara li jirċievi l-opinjoni tal-Kummissjoni, jadotta l-programm ta' ħidma annwali u multiannwali tal-Aġenzija għas-sena jew snin li ġejjin; dawn il-programm ta' ħidma jiġi adottati mingħajr preġudizzju għall-proċedura annwali Komunitarja tal-baġit u l-programm leġiżlattiv Komunitarju f'oqsma rilevanti tas-sikurezza tal-avjazzjoni; l-opinjoni tal-Kummissjoni tiġi mehmuża mal-programmi ta' ħidma;

(c) qabel it-30 ta' Novembru ta' kull sena, u wara li jirċievi l-opinjoni tal-Kummissjoni, jadotta l-programm ta' ħidma annwali u multiannwali tal-Aġenzija għas-sena jew snin li ġejjin; dawn il-programmi ta' ħidma għandhom jiġu adottati mingħajr preġudizzju għall-proċedura baġitarja annwali tal-Unjoni u l-programm leġiżlattiv tal-Unjoni f'oqsma rilevanti tas-sikurezza tal-avjazzjoni; l-opinjoni tal-Kummissjoni għandha tiġi mehmuża mal-programmi ta' ħidma;

Ġustifikazzjoni

Għandu jintuża l-isem uffiċjali legali tal-istituzzjonijiet.

Emenda  16

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 29 – sottopunt e

Regolament (KE) Nru 216/2008

Artikolu 33 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fejn ċirkustanzi eċċezzjonali jitolbu dan, il-Bord Amministrattiv jista', permezz ta' deċiżjoni, jissospendi temporanjament id-delegazzjoni ta' setgħat tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur Eżekuttiv u dawk sottodelegati minn dan tal-aħħar u jeżerċitahom hu stess jew jiddelegahom lil wieħed mill-membri tiegħu jew lil membru tal-persunal għajr id-Direttur Eżekuttiv.

Fejn ċirkustanzi eċċezzjonali jitolbu dan, il-Bord Amministrattiv jista', permezz ta' deċiżjoni meħuda mill-maġġoranza assoluta tal-membri tiegħu, jissospendi temporanjament id-delega ta' setgħat tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur Eżekuttiv u dawk sottodelegati minn dan tal-aħħar u jeżerċitahom hu stess jew jiddelegahom lil wieħed mill-membri tiegħu jew lil membru tal-persunal għajr id-Direttur Eżekuttiv.

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni li tissospendi d-delega tas-setgħat tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur Eżekuttiv u dawk sottodelegati minnu għandha konsegwenzi serji fuq il-funzjonament tal-Aġenzija. Għalhekk, jeħtieġ li aktar minn nofs il-membri tal-Bord Amministrattiv jaqblu fuqha.

Emenda  17

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 31 – inċiż 1

Regolament (KE) Nru 216/2008

Artikolu 37 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

il-kliem "maġġoranza ta' żewġ terzi" jinbidel b'"maġġoranza sempliċi".

– il-kliem "maġġoranza ta' żewġ terzi" jinbidel b'"maġġoranza assoluta".

Ġustifikazzjoni

Skont l-Approċċ Komuni, il-Punt 13.

Emenda  18

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 32

Regolament (KE) Nru 216/2008

Artikolu 37a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"L-Artikolu 37 a

"L-Artikolu 37a

Bord Eżekuttiv

Bord Eżekuttiv

1. Il-Bord Amministrattiv ikun assistit minn Bord Eżekuttiv.

1. Il-Bord Amministrattiv ikun assistit minn Bord Eżekuttiv.

2. Il-Bord Eżekuttiv għandu:

2. Il-Bord Eżekuttiv għandu:

(a) iħejji deċiżjonijiet biex jiġu adottati mill-Bord Amministrattiv.

(a) iħejji deċiżjonijiet biex jiġu adottati mill-Bord Amministrattiv;

(b) jiżgura, flimkien mal-Bord Amministrattiv, segwitu adegwat għas-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet li joħorġu mir-rapporti u mill-evalwazzjonijiet ta' awditi interni jew esterni, kif ukoll minn investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF);

(b) jiżgura, flimkien mal-Bord Amministrattiv, segwitu adegwat għas-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet li joħorġu mir-rapporti u mill-evalwazzjonijiet ta' awditi interni jew esterni, kif ukoll minn investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF);

(c) mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltajiet tad-Direttur Eżekuttiv, kif stabbiliti fl-Artikolu 38, jassistih u jagħtih parir fl-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-Bord Amministrattiv, bl-iskop li tissaħħaħ is-superviżjoni tat-tmexxija amministrattiva u baġitarja.

(c) mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltajiet tad-Direttur Eżekuttiv, kif stabbiliti fl-Artikolu 38, jassistih u jagħtih parir fl-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-Bord Amministrattiv, bl-iskop li tissaħħaħ is-superviżjoni tat-tmexxija amministrattiva u baġitarja.

3. Meta meħtieġ, minħabba l-urġenza, il-Bord Eżekuttiv jista' jieħu ċerti deċiżjonijiet provviżorji f'isem il-Bord Amministrattiv, b'mod partikulari dwar kwistjonijiet ta' maniġment amministrattiv, inkluż is-sospensjoni tad-delega ta' setgħat ta' awtorità tal-ħatra u kwistjonijiet baġitarji

3. Meta meħtieġ, minħabba l-urġenza, il-Bord Eżekuttiv jista' b'mod proviżorju jieħu deċiżjonijiet dwar is-sospensjoni tad-delega ta' setgħat ta' awtorità tal-ħatra u kwistjonijiet baġitarji. Dawk id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'maġġoranza ta' ħamsa minn seba' membri tal-Bord Eżekuttiv. Għandhom jiġu riferuti, mingħajr dewmien, għall-ewwel laqgħa li jkun imiss tal-Bord Amministrattiv. Il-Bord Amministrattiv jista' jirrevokahom b'vot meħud b'maġġoranza assoluta.

4. Il-Bord Eżekuttiv ikun magħmul mill-President tal-Bord Amministrattiv, rappreżentant wieħed tal-Kummissjoni fil-Bord Amministrattiv u tliet membri oħra maħtura mill-Bord Amministrattiv minn fost il-membri tiegħu bid-dritt tal-vot. Il-President tal-Bord Amministrattiv jkun ukoll il-President tal-Bord Eżekuttiv. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jieħu sehem fil-laqgħat tal-Bord Eżekuttiv, iżda ma għandux ikollu dritt tal-vot.

4. Il-Bord Eżekuttiv ikun magħmul mill-President tal-Bord Amministrattiv, rappreżentant wieħed tal-Kummissjoni fil-Bord Amministrattiv, u ħames membri oħra maħtura mill-Bord Amministrattiv għal mandat ta' sentejn minn fost il-membri tiegħu bid-dritt tal-vot. Il-mandat tal-ħames persuni maħtura mill-Bord Amministrattiv jista' jiġġedded mingħajr ebda limitu. Il-President tal-Bord Amministrattiv ikun ukoll il-President tal-Bord Eżekuttiv. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jieħu sehem fil-laqgħat tal-Bord Eżekuttiv, iżda ma għandux ikollu dritt tal-vot.

5. Il-mandat tal-membri tal-Bord Eżekuttiv għandu jkun l-istess bħal dak tal-membri tal-Bord Amministrattiv. Il-mandat tal-membri tal-Bord Eżekuttiv jasal fi tmiemu meta tagħlaq is-sħubija tagħhom fil-Bord Amministrattiv.

5. Il-mandat tal-President tal-Bord Eżekuttiv għandu jkun l-istess bħall-mandat tiegħu bħala l-President tal-Bord Amministrattiv. Il-mandat tar-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jkun l-istess bħall-mandat tiegħu fil-Bord Amministrattiv. Il-mandat tal-Membri tal-Bord Eżekuttiv għandu jintemm meta tispiċċa s-sħubija tagħhom fil-Bord Amministrattiv.

6. Il-Bord Eżekuttiv għandu jagħmel laqgħa ordinarja tal-inqas kull tliet xhur. Barra minn hekk, għandu jiltaqa' bl-inizjattiva tal-President tiegħu jew b'talba tal-membri tiegħu.

6. Il-Bord Eżekuttiv għandu jagħmel laqgħa ordinarja tal-inqas kull tliet xhur. Barra minn hekk, għandu jiltaqa' bl-inizjattiva tal-President tiegħu jew b'talba tal-membri tiegħu jew tal-Bord Eżekuttiv.

7. Il-Bord Amministrattiv għandu jistabbilixxi r-regoli ta' proċedura tal-Bord Eżekuttiv."

7. Il-Bord Amministrattiv għandu jistabbilixxi r-regoli ta' proċedura tal-Bord Eżekuttiv."

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu żgurati l-ftuħ u t-trasparenza għal kull Stat Membru meta jittieħdu deċiżjonijiet fil-Bord Amministrattiv tal-EASA. L-Istati Membri kollha ddelegaw kompiti lill-Aġenzija sabiex jissodisfaw l-obbligi tagħhom bħala firmatarji tal-Konvenzjoni ta' Chicago u jeħtieġu li jkunu kapaċi jassiguraw ruħhom li dawn l-obbligi tal-ICAO qed jiġu sodisfatti b'mod effikaċi u effiċjenti. Assigurazzjoni bħal din ikun diffiċli li tinkiseb permezz ta' Bord Eżekuttiv elett.

Emenda  19

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 35

Regolament (KE) Nru 216/2008

Artikolu 39a – paragrafu 2 – subparagrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Qabel il-ħatra, il-kandidat magħżul mill-Bord Amministrattiv jista' jiġi mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew u jwieġeb il-mistoqsijiet magħmula mill-membri tiegħu.

Qabel il-ħatra, il-kandidat magħżul mill-Bord Amministrattiv għandu jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew u jwieġeb il-mistoqsijiet magħmula mill-membri tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tar-rwol tal-Parlament Ewropew bħala koleġiżlatur u bħala awtorità baġitarja, jeħtieġ li jsiru tali dikjarazzjoni u tali skambju tal-fehmiet mal-kumitat kompetenti.

Emenda  20

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 35

Regolament (KE) Nru 216/2008

Artikolu 3a – paragrafu 39

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv ikun ta' ħames snin. Sal-aħħar ta' dan il-perjodu, il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni li tikkunsidra l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv u l-kompiti u l-isfidi futuri tal-Aġenzija.

3. Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv ikun ta' ħames snin. F'nofs it-terminu ta' dan il-perjodu, il-Kummissjoni għandha tfassal rapport li jevalwa l-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv u l-kompiti u l-isfidi futuri tal-Aġenzija. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta dak ir-rapport ta' evalwazzjoni lill-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew.

Emenda  21

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 35

Regolament (KE) Nru 216/2008

Artikolu 39a – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Il-Bord Amministrattiv jinforma l-Parlament Ewropew jekk ikun beħsiebu jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv. Fix-xahar ta' qabel kwalunkwe estensjoni bħal din, id-Direttur Eżekuttiv jista' jiġi mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat kompetenti tal-Parlament u jwieġeb il-mistoqsijiet magħmula mill-membri tiegħu.

5. Il-Bord Amministrattiv għandu jinforma lill-Parlament Ewropew jekk ikun beħsiebu jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv. Fi żmien tliet xhur qabel l-estensjoni tal-mandat tiegħu, id-Direttur Eżekuttiv għandu jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat kompetenti tal-Parlament u jwieġeb mistoqsijiet mill-membri tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tar-rwol tal-Parlament Ewropew bħala koleġiżlatur u bħala awtorità baġitarja, jeħtieġ li jsiru tali dikjarazzjoni u tali skambju tal-fehmiet mal-kumitat kompetenti.

Emenda  22

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 35

Regolament (KE) Nru 216/2008

Artikolu 39b – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Lid-Direttur Eżekuttiv jista' jassistih Viċi Direttur Eżekuttiv wieħed jew aktar.

1. Lid-Direttur Eżekuttiv għandu jassistih Viċi Direttur Eżekuttiv wieħed.

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjoni tal-Aġenzija ma tiġġustifikax numru mhux limitat ta' Viċi Diretturi Eżekuttivi.

Emenda  23

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 41

Regolament (KE) Nru 216/2008

Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt f

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f) il-ħlasijiet li jsiru skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) ° Nru [ir-Regolament tal-Ajru Uniku Ewropew] għall-kompiti tal-awtorità ATM/ANS rilevanti.

(f) il-ħlasijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 391/2013 rilevanti għall-kompiti ta' sorveljanza fil-qasam tal-ATM/ANS imwettqa mill-Aġenzija.

Emenda  24

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 41

Regolament (KE) Nru 216/2008

Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fa) għotjiet.

Ġustifikazzjoni

Dan jippermetti li l-Aġenzija tirċievi għotjiet skont l-Atikolu 7 tar-Regolament Finanzjarju Qafas ġdid. Dawn l-għotjiet jikkostitwixxu parti indispensabbli tal-baġit tal-Aġenzija, u jippermettulha twettaq proġetti varji relatati mas-sikurezza tal-avjazzjoni, primarjament ma' pajjiżi terzi.

Emenda  25

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 216/2008

Artikolu 61a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(41b) Jiddaħħal l-Artikolu 61a li ġej:

 

" Artikolu 61a

 

Kunflitti ta' interess

 

1. Id-Direttur Eżekuttiv u l-uffiċjali ssekondati mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni fuq bażi temporanja għandhom jagħmlu dikjarazzjoni ta' impenji u dikjarazzjoni ta' interessi li tindika n-nuqqas ta' kwalunkwe interess dirett jew indirett li jista' jitqies li jippreġudika l-indipendenza tagħhom. Dawn id-dikjarazzjonijiet għandhom isiru bil-miktub hekk kif jibdew jaqdu dmirijiethom u għandhom jiġġeddu f'każ li jinbidlu ċ-ċirkostanzi personali tagħhom. Il-Membri tal-Bord Amministrattiv, il-Bord Eżekuttiv u l-Bord tal-Appell ukoll għandhom jagħmlu dawk id-dikjarazzjonijiet, li għandhom isiru pubbliċi, flimkien mal-kurrikuli tal-karriera tagħhom. L-Aġenzija għandha tippubblika, fuq is-sit elettroniku tagħha, lista tal-membri tal-korpi deskritti fl-Artikolu 42 u tal-esperti esterni u interni.

 

2. Il-Bord Amministrattiv għandu jimplimenta politika għall-ġestjoni u l-evitar ta' kunflitti ta' interess, li tal-anqas għandha tinkludi:

 

(a) il-prinċipji għall-ġestjoni u l-verifika tad-dikjarazzjonijiet ta' interessi, inklużi r-regoli biex dawn isiru pubbliċi b'kont meħud tal-Artikolu 77;

 

(b) ir-rekwiżiti obbligatorji ta' taħriġ dwar kunflitti ta' interess għall-persunal tal-Aġenzija u għall-esperti nazzjonali ssekondati;

 

(c) ir-regoli dwar rigali u inviti;

 

(d) ir-regoli dettaljati dwar l-inkompatibilitajiet għall-persunal u għall-membri tal-Aġenzija ladarba jkunu temmew ir-relazzjoni ta' impjieg tagħhom mal-Aġenzija;

 

(e) ir-regoli ta' trasparenza dwar id-deċiżjonijiet tal-Aġenzija, inklużi l-minuti tal-Bordijiet tal-Aġenzija, li għandhom isiru pubbliċi filwaqt li titqies informazzjoni sensittiva, klassifikata u kummerċjali; u

 

(f) il-penali u mekkaniżmi oħra li peremezz tagħhom l-awtonomija u l-indipendenza tal-Aġenzija jkunu salvagwardati.

 

L-Aġenzija għandha tikkunsidra l-ħtieġa li żżomm bilanċ bejn ir-riskji u l-benefiċċji, b'mod partikolari fir-rigward tal-objettiv tal-kisba tal-aħjar konsulenza u kompetenza tekniċi u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinkludi l-informazzjoni relatata mal-implimentazzjoni ta' dik il-politika meta jirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skont dan ir-Regolament."

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda toffri l-bażi ġuridika sabiex l-Aġenzija timplimenta ġabra kompleta ta' regoli biex jiġu ġestiti u evitati l-kunflitti ta' interess. Il-korpi ta' tmexxija tal-Aġenzija għandhom ikunu responsabbli mill-iżvilupp u mill-implimentazzjoni ta' din il-politika filwaqt li jqisu l-partikolaritajiet tal-Aġenzija, sabiex jiksbu l-aħjar għarfien tekniku kif ukoll l-informazzjoni sensittiva, klassifikata u kummerċjali li tista' tkun involuta.

Emenda  26

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 43 – sottopunt da (ġdid)

Regolament (KE) Nru 216/2008

Artikolu 64 – paragrafu 6 (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da) Jiżdied il-paragrafu 6 li ġej:

 

"6. In-numru tal-membri tal(persunal iffinanzjati mid-dħul iġġenerat minn ħlasijiet u imposti għandu jitħalla jvarja skont id-domanda tas-suq għaċ-ċertifikati, approvazzjonijiet u servizzi oħra."

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-Aġenzija żżomm flessibbiltà reali fir-rigward tal-ġestjoni tal-persunal li jaħdem f'attività marbuta mill-qrib mad-domandi tas-suq.

Emenda  27

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 46

Regolament (KE) Nru 216/2008

Artikolu 65b – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 5(5), l-Artikolu 6(2), l-Artikolu 6(3), l-Artikolu 7(6), l-Artikolu 8(5), l-Artikolu 8a(5), l-Artikolu 8b(6), l-Artikolu 8c(10), l-Artikolu 9(4), l-Artikolu 10(5), l-Artikolu 14(3), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 25(3) u l-Artikolu 64(1) tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni għal perjodu indeterminat ta' żmien.

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 5(5), l-Artikolu 6(2), l-Artikolu 6(3), l-Artikolu 7(6), l-Artikolu 8(5), l-Artikolu 8a(5), l-Artikolu 8b(6), l-Artikolu 8c(10), l-Artikolu 9(4), l-Artikolu 10(5), l-Artikolu 14(3), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 25(3) u l-Artikolu 64(1) għandha tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa sa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponu tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tippermetti kontroll aktar strett tad-delega mogħtija mill-Parlament Ewropew lill-Kummissjoni.

Emenda  28

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 216/2008

Artikolu 65d (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(46a) Jiddaħħal l-Artikolu 65d:

 

" Artikolu 65d

 

Rapport tal-Kummissjoni

 

F'konformità mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-31 ta' Diċembru 2015 bil-għan li jsiru aktar żviluppi fir-rigward tal-ħolqien ta’ qafas ta' sikurezza proporzjonali u sostenibbli bbażat fuq ir-riskju."

Ġustifikazzjoni

Din il-miżura tippermetti proċess ta' leġiżlazzjoni ta' kwalità ogħla.

Emenda  29

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – punt 49

Regolament (KE) Nru 216/2008

Anness V – punt 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-entità u l-persunal responsabbli għall-kompiti ta' ċertifikazzjoni u ta' sorveljanza għandhom jeżegwixxu d-dmirijiet tagħhom bl-akbar integrità professjonali possibbli u l-akbar kompetenza teknika possibbli u għandhom ikunu ħielsa minn kull pressjoni u inċentiv, b'mod partikulari ta' natura finanzjarja, li jistgħu jaffettwaw il-ġudizzju tagħhom u r-riżultati tal-investigazzjonijiet tagħhom, b'mod partikulari minn persuni jew gruppi ta' persuni affettwati mir-riżultati tal-kompiti ta' ċertifikazzjoni.

2. L-entità u l-persunal responsabbli għall-kompiti ta' ċertifikazzjoni u ta' sorveljanza għandhom jeżegwixxu d-dmirijiet tagħhom bl-akbar integrità professjonali possibbli u l-akbar kompetenza teknika possibbli u għandhom ikunu ħielsa minn kull pressjoni u inċentiv, b'mod partikulari ta' natura finanzjarja, li jistgħu jaffettwaw id-deċiżjonijiet tagħhom u r-riżultati tal-investigazzjonijiet tagħhom, b'mod partikulari minn persuni jew gruppi ta' persuni affettwati mir-riżultati tal-kompiti ta' ċertifikazzjoni.

  • [1]  Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

NOTA SPJEGATTIVA

Ir-regolament li jemenda r-Regolament (KE) Nru 216/2008 fil-qasam tal-ajrudromi, tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru huwa parti mill-istess pakkett tal-Ajru Uniku Ewropew u jindirizza l-kwistjoni relatata mas-sikurezza tal-ajru u mas-setgħat tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni.

Huwa regolament importanti ħafna għal żewġ raġunjiet: l-ewwel minħabba l-adattament għar-regoli l-ġodda tal-Ajru Uniku Ewropew, u t-tieni minħabba r-riforma fil-governanza, imfassla biex timplimenta l-ftehim istituzzjonali dwar l-Aġenziji Ewropej iffirmat f'Lulju 2012.

Skont dan il-ftehim, il-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill qablu dwar Approċċ Komuni dwar l-Aġenziji Ewropej. Huwa ftehim li, għalkemm ma jorbotx legalment, huwa bbażat fuq approċċ ‘każ b'każ', u jagħmel progress fuq ħafna aspetti (l-istabbiliment tal-Aġenziji, l-għażla tal-kwartieri ġenerali, il-governanza, il-funzjonament, l-użu tar-riżorsi jew tal-mekkaniżi ta' kontroll).

L-għan prinċipali ta' dan ir-regolament huwa li jistabbilixxi u jżomm livell għoli u uniformi tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili fl-Ewropa u jistabbilixxi l-istruttura (il-governanza) tal-Aġenzija għall-Avjazzjoni Ewropea.

Ir-regolament japplika, skont l-Artikolu 1, għad-disinn, il-produzzjoni, il-manutenzjoni, u aspetti operattivi oħra ta' prodotti ajrunawtiċi, għall-persunal u l-organizzazzjonijiet involuti fid-disinn u l-manutenzjoni, għall-persunal involut f'operazzjonijiet tat-titjir, għad-disinn, il-manutenzjoni tal-ajruporti u l-persunal involut u, finalment, għall-ġestjoni tat-traffiku tal-arju u għas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru (ATM/ANS) (servizzi tat-traffiku tal-ajru, servizzi ta' meteoroloġija ajrunawtika, servizzi ta' informazzjoni ajrunawtika, servizzi ta' komunikazzjoni, navigazzjoni u sorveljanza).

It-test jista' jinqasam f'żewġ partijiet:

–         fl-ewwel parti, teknika, jiġu stabbiliti sensiela sħiħa ta' definizzjonijiet, prinċipji, regoli u kategoriji ta' organizzazzjonijiet responsabbli għas-sikurezza tal-avjazzjoni, sabiex jiġu stabbiliti kriterji u standards Ewropej ta' sikurezza;

–         fit-tieni parti, iddedikata għall-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA), jiġu stabbiliti r-regoli dwar il-governanza tal-Aġenzija u s-setgħat tagħha.

Fir-rigward tal-ewwel parti, ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li l-kwistjoni tas-sikurezza tista' tkun imsaħħa billi l-livelli ta' sikurezza fiċ-ċertifikazzjoni tal-komponenti, tal-inġenji tal-ajru u tal-partijiet tekniċi u t-taħriġ tal-piloti u l-membri tal-ekwipaġġ jinżammu għolja.

Huwa importanti li dawn iċ-ċertifikati jibqgħu jinħarġu minn korpi kwalifikati u li jkun hemm kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Kummissjoni, l-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni u l-awtoritajiet ajrunawtiċi nazzjonali sabiex dawn il-kwistjonijiet ikunu kkoordinati bl-aħjar mod possibbli.

L-Istati Membri wkoll għandhom rwol importanti f'dan il-qasam, u jistgħu jieħdu azzjoni immedjata hekk kif tiġi identifikata kwistjoni ta' sikurezza fir-rigward ta' xi aspett minn dan ir-regolament (prodott, persuna, organizzazzjoni).

Fir-rigward tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u tas-servizzi ta' navigazzjoni tal-ajru (ATM/ANS), ir-rapporteur jaqbel mal-Kummissjoni fir-rigward taċ-ċertifikazzjoni tal-organizzazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mad-disinn, mal-manifattura u mal-manutenzjoni tas-sistemi u l-kostitwenti tal-ATM/ANS li s-sikurezza tiddependi minnhom.

It-tieni parti tar-regolament tistabbilixxi r-regoli dwar il-governanza tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Ajru. L-EASA hija fil-fatt l-organu li jikkontrolla s-settur ajrunawtiku tal-Unjoni Ewropea.

Is-settur tal-avjazzjoni ċivili fl-Ewropa għadu sal-lum il-ġurnata frammentat ħafna. Bl-istabbiliment tal-Aġenzija (fil-15 ta' Lulju 2012) l-Istati Membri tal-UE qablu fuq l-għan li jippromwovu mudell regolatorju komuni Ewropew, li jistabbilixxi regoli komuni fil-qasam taċ-ċertifikazzjoni u tar-regoli dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni.

L-Aġenzija, minħabba l-kompiti tagħha u l-impatt li dawn għandhom fuq l-Istati Membri, hija waħda mill-akbar Aġenziji Ewropej u għandha l-aktar kompetenzi tekniċi kumplessi.

Il-Kummissjoni Ewropea riedet tidentifika u tiddistingwi bejn is-setgħat tal-EASA u dawk tal-Eurocontrol, billi tistabbilixxi li l-EASA għandha tikkonċentra fuq l-abbozzar u s-sorveljanza tar-regolamentazzjoni teknika, filwaqt li l-Kummissjoni għandha tikkonċentra fuq ir-regolamentazzjoni ekonomika u l-Eurocontrol fuq il-kompiti operattivi.

Madankollu, huwa neċessarju li t-tisħiħ tas-setgħat u tal-effikaċja tal-Aġenzija ma jkunx ta' detriment għas-sikurezza fis-settur tal-avjazzjoni. Din fil-fatt għandha tibqa' l-missjoni prijoritarja tal-Aġenzija.

Barra minn dan, il-Kummissjoni, dejjem fl-ambitu ta' dan il-ftehim, tipproponi li tibdel l-isem tal-Aġenzija minn EASA (Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni) għal Aġenzija għall-Avjazzjoni.

Ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li huwa importanti li l-aspett ta' ‘sikurezza' jibqa' ankrat fis-sod mar-rwol u mal-isem tal-Aġenzija. Għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex ma tneħħix il-kelma ‘sikurezza' mill-isem tal-Aġenzija, għaliex s'issa din kienet karrateristika li tidentifikaha.

Fl-aħħar, huwa importanti li wieħed jifhem x'inhu r-rwol li għandha tkopri l-Aġenzija fix-xena internazzjonali. Huwa ċar li l-għoti tas-setgħat kollha fuq l-avjazzjoni lill-Aġenzija jfisser li hemm bżonn li jsir ħsieb fuq ir-rwol tal-Aġenzija fuq livell internazzjonali.

L-Aġenzija, attwalment, għandha relazzjonijiet bilaterali ma' xi pajjiżi importanti fid-dinja (il-Kanada, Singapor, l-Iżrael) li jikkonsistu fl-iskambju ta' informazzjoni (pereżempju fir-rigward tal-kumpaniji tal-linji tal-ajru dinjija li jinsabu mniżżla fuq "listi suwed") u skambju ta' prattiki tajba.

Ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li huwa importanti li jkompli jsir progress fuq din il-linja, bil-għan li s-sikurezza tal-ajru tkompli tikber dejjem aktar u li jinżammu relazzjonijiet internazzjonali effikaċi fis-settur tal-avjazzjoni.

Ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li t-tisħiħ tar-rwol tal-EASA jista' jwassal għall-ħolqien ta' organu kompetenti u rikonoxxut fuq livell dinji.

Madankollu, huwa importanti li jkun żgurat li l-kompetenzi l-ġodda li ħa jiżdiedu mal-kompiti tal-Aġenzija ma jinvolvux żieda fil-baġit tagħha, għaliex dan jerġa' jifatħ il-kwistjoni u magħha sensiela sħiħa ta' mistoqsijiet relatati mal-baġit tal-Aġenziji Ewropej.

Għalhekk ikun importanti li, kull meta jkun neċessarju, jinstabu strumenti esterni li jistgħu jgħinu fit-tkabbir tal-baġit tal-Aġenzija bil-għan li jippermettulha timplimenta s-setgħat il-ġodda assenjati lilha.

L-idea tar-rapporteur, wara li sema' lill-partijiet interessati ewlenin tal-avjazzjoni Ewropea u lil ħafna fost dawk li jiġu affettwati b'dan ir-regolament, hija li l-parti tar-regolament li tirrigwarda s-sikurezza ma għandhiex tiġi emendata, peress li l-partijiet interessati kollha tawh garanziji suffiċjenti dwar l-effikaċja tar-regoli proposti.

Madankollu, ir-rapporteur jieħu pożizzjoni differenti rigward ir-rwol tal-Aġenzija.

L-isfida vera tar-regolament hija li jidentifika r-rwol il-ġdid tal-Aġenzija u jifhem id-direzzjoni futura li għandha tieħu.

Għalhekk, ir-rapporteur identifika numru ta' punti, partikolarment rigward ir-rwol tad-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija u dak tal-Bord Eżekuttiv, bil-għan li jiġi rispettat il-ftehim interistituzzjonali l-ġdid dwar l-Aġenziji u biex jiġi żgurat li l-Parlament ikollu rwol importanti fil-monitoraġġ tax-xogħol tal-Aġenzija.

Huwa importanti wkoll li tinstab formulazzjoni tajba dwar l-istruttura tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Aġenzija biex l-ebda pajjiż ma jkun f'vantaġġ jew fi żvantaġġ meta mqabbel ma' pajjiżi oħra u biex l-Istati Membri kollha jkunu rappreżentati.

Ir-rapporteur jagħraf li din hija opportunità importanti għall-Parlament biex jiddeċiedi liema rwol internazzjonali jagħti lill-Aġenzija, bil-ħsieb li jsir tqassim mill-ġdid tas-setgħat fl-ambitu tal-avjazzjoni Ewropea u dinjija.

Fir-rigward tal-atti delegati, ir-rapporteur jaqbel mal-implimentazzjoni ta' tali atti, li prinċipalment għandhom x'jaqsmu ma' aspetti tekniċi mhux essenzjali li jeħtiġilhom jiġu aġġornati regolarment biex ilaħħqu mal-iżviluppi tekniċi internazzjonali.

PROĊEDURA

Titolu

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 fil-qasam tal-ajrudromi, tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru

Referenzi

COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

11.6.2013

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

David-Maria Sassoli

10.7.2013

 

 

 

Eżami fil-kumitat

14.11.2013

20.1.2014

 

 

Data tal-adozzjoni

30.1.2014

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

28

1

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Saïd El Khadraoui, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Artur Zasada

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Phil Bennion, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Michael Gahler, Bernadette Vergnaud, Janusz Władysław Zemke

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Charalampos Angourakis, Jens Geier

Data tat-tressiq

10.2.2014