POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa

10.2.2014 - (COM(2013)0409 – C7‑0169/2013 – 2013/0187(COD)) - ***I

Odbor za promet in turizem
Poročevalec: David-Maria Sassoli


Postopek : 2013/0187(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0098/2014
Predložena besedila :
A7-0098/2014
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa

(COM(2013)0409 – C7‑0169/2013 – 2013/0187(COD)),

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0409),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0169/2013),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju obrazloženega mnenja malteške poslanske zbornice v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. decembra 2013[1],

–   ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A7-0098/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Razvoj in izvajanje osrednjega načrta ATM zahtevata regulativne ukrepe za zelo različne letalske subjekte. Agencija bi morala za podporo Komisiji pri pripravi tehničnih predpisov sprejeti uravnotežen pristop k reguliranju različnih dejavnosti na podlagi njihovih specifičnosti, sprejemljivih stopenj varnosti in ugotovljene hierarhije tveganja uporabnikov, da bi zagotovila celovit in usklajen razvoj letalstva.

(2) Razvoj in izvajanje osrednjega načrta ATM zahtevata regulativne ukrepe za zelo različne letalske subjekte. Agencija bi morala za podporo Komisiji pri pripravi tehničnih predpisov sprejeti uravnotežen pristop brez navzkrižij interesov k reguliranju različnih dejavnosti na podlagi njihovih specifičnosti, sprejemljivih stopenj varnosti, podnebne ter okoljske trajnosti in ugotovljene hierarhije tveganja uporabnikov, da bi zagotovila celovit in usklajen razvoj letalstva.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Preden Komisija sprejme delegiran akt, bi se morala posvetovati z Agencijo in strokovnjaki iz držav z glasovalnimi pravicami, ki so zastopane v upravnem odboru. Upoštevati bi morala mnenja teh posvetovalnih teles, v primerih, kjer večina strokovnjakov in Agencija nasprotujejo, pa bi morala tudi opustiti sprejetje delegiranega akta.

Obrazložitev

Ta določba omogoča strožji nadzor nad pooblastilom, ki ga Evropski parlament daje Komisiji, in zagotavlja tehnično sprejemljivost sprejetih delegiranih aktov.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Da bi še olajšali oblikovanje sorazmernega in trajnostnega regulativnega okvira, ki temelji na tveganjih, bi morala Komisija opraviti nadaljnje analize potrebe po prilagoditvi Uredbe (ES) št. 216/2008 novemu razvoju.

Obrazložitev

Ta ukrep bo omogočil boljši zakonodajni proces v primeru revizije uredbe.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c) Agencija, ki je središčni del letalskega sistema Unije, bi morala igrati osrednjo vlogo tudi v zunanji letalski strategiji Unije. Zlasti za doseganje enega od ciljev iz člena 2 Uredbe (ES) št. 216/2008 bi morala Agencija v tesnem sodelovanju s Komisijo znatno prispevati pri izvažanju letalskih standardov Unije in spodbujanju pretoka letalskih proizvodov, strokovnjakov in storitev iz Unije po vsem svetu, da bi jim tako olajšali dostop do novih rastočih trgov.

Obrazložitev

Treba je okrepiti mednarodno vlogo Agencije.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3d) Dodeljevanje certifikatov in potrdil in opravljanje drugih storitev imata ključno vlogo pri storitvah, ki jih Agencija opravlja za industrijo, in bi morala kot taka prispevati k konkurenčnosti letalskega sektorja Unije. Agencija bi morala biti sposobna odgovoriti na tržno povpraševanje, ki lahko niha. Zaradi tega bi moralo biti število zaposlenih, ki se financirajo s prihodki iz taks in pristojbin, prilagodljivo in ne bi smelo biti določeno v načrtu delovnih mest.

Obrazložitev

Agencija mora ohraniti dejansko prilagodljivost pri kadrovskem upravljanju, saj so njene dejavnosti močno povezane s povpraševanjem na trgu.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3e) Cilj uredbe je izpolniti zahtevo iz člena 65a Uredbe (ES) št. 216/2008, da naj se prekrivanje Uredbe (ES) št. 549/2004 in Uredbe (ES) št. 216/2008 spremeni, in sicer s prilagoditvijo prve drugi in jasno razdelitvijo nalog med Komisijo, Agencijo in organizacijo Eurocontrol, tako da se bo Komisija osredotočila na gospodarsko in tehnično ureditev, Agencija bo delovala kot njen zastopnik pri pripravi in nadzoru tehnične ureditve, Eurocontrol pa se bo posvetil operativnim nalogam, zlasti tistim, razvitim okrog koncepta upravljavca omrežja iz Uredbe (ES) št. 550/2004. Za večjo preglednost in stroškovno učinkovitost v prid uporabnikov zračnega prostora je bila vzpostavljena skupna ureditev preletnih pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa, ki vključuje nadzor. S tem v zvezi in za znižanje celovitih stroškov nadzornih dejavnosti ATM/ANS je treba tudi prilagoditi sedanjo ureditev preletnih pristojbin, da bi ustrezno vključili nadzorne pristojnosti Agencije na področju ATM/ANS. Takšna prilagoditev bo zagotovila Agenciji sredstva, ki jih ta potrebuje za izvajanje nalog varnostnega nadzora, za katere je odgovorna glede na celoviti sistemski pristop Unije k letalski varnosti, za prispevanje k preglednejšemu, stroškovno učinkovitejšemu in uspešnejšemu izvajanju navigacijske službe zračnega prometa za uporabnike zračnega prostora, ki financirajo sistem, in za spodbujanje izvajanja integrirane storitve.

Obrazložitev

Jasno bi bilo treba omeniti načelo zadostnih finančnih sredstev za novo vlogo Agencije pri izvajanju nalog varnostnega nadzora v zvezi s sistemi ATM/AMS.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Da bi zagotovili interoperabilnost uporabljenih tehnologij po vsem svetu, morata Komisija in Agencija spodbujati na mednarodni ravni usklajen pristop do prizadevanj Mednarodne organizacije za civilno letalstvo za standardizacijo.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Nekatera načela glede upravljanja in delovanja Agencije bi bilo treba prilagoditi skupnemu pristopu o decentraliziranih agencijah EU, ki so ga julija 2012 potrdili Evropski parlament, Svet in Komisija.

(6) Nekatera načela glede upravljanja in delovanja Agencije bi bilo treba na podlagi analize posameznih primerov in ob upoštevanju specifične narave Agencije prilagoditi skupnemu pristopu o decentraliziranih agencijah EU, ki so ga julija 2012 potrdili Evropski parlament, Svet in Komisija. Pri sestavi izvršilnega odbora je treba zlasti upoštevati pomen, ki ga ima letalstvo v različnih državah članicah, in zagotoviti ustrezno zastopanost potrebnega strokovnega znanja.

Obrazložitev

Narava Agencije je nekaj posebnega zaradi svoje velikosti, nalog in vloge kot središča sistema letalske varnosti v Evropi. Načelo analize posameznih primerov omogoča, da ni treba vedno slediti prilagoditvam, ki jih priporoča skupni pristop. Sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom EU in Evropsko komisijo določa, da je treba pri reformah upravljanja in delovanja posameznih agencij upoštevati specifiko teh agencij.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 2 – odstavek 2 – točka h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) regulirati civilno letalstvo na način, ki najbolj spodbuja njegov razvoj, učinkovitost, interoperabilnost in varnost ter je sorazmeren z naravo vsake posamezne dejavnosti.

 

(h) regulirati civilno letalstvo na način, ki najbolj spodbuja varnost, trajnosten razvoj, učinkovitost, interoperabilnost, varnost, varstvo podnebja, prijaznost okolju in varčevanje z energijo ter je sorazmeren z naravo vsake posamezne dejavnosti.

Obrazložitev

Varnost v letalstvu bi morala ostati glavna naloga Agencije, čeprav se upošteva, da je odgovorna tudi za druge naloge. Zaradi tega bi bilo treba varnost postaviti na prvo mesto seznama nalog.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 17 – točka f

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 14 – odstavek 7 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) na koncu odstavka 7 se doda naslednji pododstavek:

(f) v odstavku 7 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0216:20130129:SL:HTML)

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 18

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 15 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3. Nacionalni letalski organi v skladu s svojo nacionalno zakonodajo sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev zaupnosti informacij, ki jih prejmejo na podlagi odstavka 1.“

„3. Nacionalni letalski organi v skladu s pravom EU in s svojo nacionalno zakonodajo sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev zaupnosti informacij, ki jih prejmejo na podlagi odstavka 1.“

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0216:20130129:SL:HTML)

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 20 – točka b

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 17 – odstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Za zagotavljanje ustreznega delovanja in razvoja civilnega letalstva Agencija:“

„Za zagotavljanje ustreznega delovanja in razvoja civilnega letalstva, zlasti varnosti, Agencija:“

Obrazložitev

Tudi po spremembah in dodatnih nalogah bo varnost ostala glavna naloga Agencije, kar bi bilo treba poudariti.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 20 – točka c a (novo)

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 17 – odstavek 2 g (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) v odstavku 2 se doda točka (g):

 

„(g) v skladu s členom 2 spodbuja letalske standarde in predpise Unije na mednarodni ravni z vzpostavitvijo ustreznega sodelovanja s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, pri tem pa spodbuja pretok letalskih proizvodov, strokovnjakov in storitev iz Unije, da bi jim tako olajšali dostop do novih rastočih trgov po vsem svetu.“

Obrazložitev

Treba je okrepiti mednarodno vlogo Agencije, ki je bistvena.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 21

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ti dokumenti odražajo stanje tehnike in najboljšo prakso na zadevnih področjih ter se posodabljajo z upoštevanjem izkušenj, pridobljenih na področju letalstva na svetovni ravni, ter znanstvenega in tehničnega napredka.

Ti dokumenti odražajo stanje tehnike in najboljšo prakso na zadevnih področjih ter se posodabljajo z upoštevanjem izkušenj, pridobljenih na področju letalstva na svetovni ravni, znanstvenega in tehničnega napredka ter osrednjega načrta ATM.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 29 – točka b

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 33 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) vsako leto pred 30. novembrom in po prejemu mnenja Komisije sprejme letni in večletni delovni program Agencije za prihodnja leta; ti delovni programi se sprejmejo brez poseganja v letni proračunski postopek Skupnosti in zakonodajni program Skupnosti za področja, ki se nanašajo na varnost v letalstvu; delovnim programom se priloži mnenje Komisije;

(c) vsako leto pred 30. novembrom in po prejemu mnenja Komisije sprejme letni in večletni delovni program Agencije za prihodnja leta; ti delovni programi se sprejmejo brez poseganja v letni proračunski postopek Unije in zakonodajni program Unije za področja, ki se nanašajo na varnost v letalstvu; delovnim programom se priloži mnenje Komisije;

Obrazložitev

Treba je uporabiti uradno pravno ime institucij.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 29 – točka e

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 33 – odstavek 6 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zaradi izjemnih okoliščin lahko upravni odbor z odločbo začasno prekine prenos pooblastila pristojnega organa za imenovanja na izvršnega direktorja in tudi pooblastil, ki jih je ta prenesel na sodelavce, ter jih izvaja sam ali pa jih prenese na enega od svojih članov ali uslužbenca, ki ni izvršni direktor.

Zaradi izjemnih okoliščin lahko upravni odbor z odločbo, sprejeto z absolutno večino svojih članov, začasno prekine prenos pooblastila pristojnega organa za imenovanja na izvršnega direktorja in tudi pooblastil, ki jih je ta prenesel na sodelavce, ter jih izvaja sam ali pa jih prenese na enega od svojih članov ali uslužbenca, ki ni izvršilni direktor.

Obrazložitev

Odločitev za začasno prekinitev prenosa pooblastila pristojnega organa za imenovanja na izvršnega direktorja in tudi pooblastil, ki jih je ta prenesel na sodelavce, ima resne posledice za delovanje Agencije, zato je potrebno, da se o tem strinja več kot polovica članov upravnega odbora.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 31 – alinea 1

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 37 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

besedi „dvotretjinsko večino“ se nadomestita z besedama navadno večino“

besedi „dvotretjinsko večino“ se nadomestita z besedama absolutno večino“

Obrazložitev

V skladu s točko 13 skupnega pristopa.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 32

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 37 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Člen 37

„Člen 37a

Izvršni odbor

Izvršilni odbor

1. Upravnemu odboru pomaga izvršni odbor.

1. Upravnemu odboru pomaga izvršilni odbor.

Izvršni odbor:

2. Izvršilni odbor:

(a) pripravlja sklepe, ki jih sprejme upravni odbor;

(a) pripravlja sklepe, ki jih sprejme upravni odbor;

(b) skupaj z upravnim odborom zagotavlja ustrezne nadaljnje ukrepe na podlagi ugotovitev in priporočil, ki izhajajo iz notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF);

(b) skupaj z upravnim odborom zagotavlja ustrezne nadaljnje ukrepe na podlagi ugotovitev in priporočil, ki izhajajo iz notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF);

(c) brez poseganja v pristojnosti izvršnega direktorja, ki so določene v členu 38, mu pomaga in svetuje pri izvajanju sklepov upravnega odbora s ciljem okrepitve nadzora upravnega poslovodenja in proračunskega upravljanja.

(c) brez poseganja v pristojnosti izvršnega direktorja, ki so določene v členu 38, mu pomaga in svetuje pri izvajanju sklepov upravnega odbora s ciljem okrepitve nadzora upravnega poslovodenja in proračunskega upravljanja.

3. Po potrebi in zaradi nujnosti lahko izvršni odbor sprejema nekatere začasne sklepe v imenu upravnega odbora, zlasti o zadevah upravnega poslovodenja, vključno z umikom prenesenega pooblastila pristojnega organa za imenovanja, in proračunskih zadevah.

3. Po potrebi in zaradi nujnosti lahko izvršilni odbor sprejme začasno odločitev o umiku prenesenega pooblastila pristojnega organa za imenovanja in proračunske zadeve. Odločitev se sprejme z večino petih od sedmih glasov članov izvršilnega odbora. Odločitev se nemudoma posreduje na prvo naslednjo sejo upravnega odbora. Upravni odbor lahko odločitev prekliče z absolutno večino glasov.

4. Izvršni odbor sestavljajo predsednik upravnega odbora, en predstavnik Komisije v upravnem odboru in trije drugi člani, ki jih upravni odbor imenuje izmed svojih članov z glasovalno pravico. Predsednik upravnega odbora je tudi predsednik izvršnega odbora. Izvršni direktor sodeluje na sestankih izvršnega odbora, vendar nima pravice do glasovanja.

4. Izvršilni odbor sestavljajo predsednik upravnega odbora, en predstavnik Komisije v upravnem odboru in pet drugih članov, ki jih upravni odbor imenuje za obdobje dve let izmed svojih članov z glasovalno pravico. Mandat petih imenovanih članov upravnega odbora se lahko podaljša neomejeno velikokrat. Predsednik upravnega odbora je tudi predsednik izvršilnega odbora. Izvršilni direktor sodeluje na sestankih izvršnega odbora, vendar nima pravice do glasovanja.

5. 5. Mandat članov izvršnega odbora traja enako dolgo kot mandat članov upravnega odbora. Mandat članov izvršnega odbora se konča, ko se konča njihovo članstvo v upravnem odboru.

5. Mandat predsednika izvršilnega odbora je enak kot mandat predsednika upravnega odbora. Mandat predsednika predstavnika Komisija je enak kot njegov mandat v upravnem odboru. Mandat članov izvršilnega odbora poteče s prenehanjem njihovega članstva v upravnem odboru.

6. Izvršni odbor ima redni sestanek vsaj vsake tri mesece. Poleg tega se sestane na pobudo predsednika ali na zahtevo članov.

6. Izvršilni odbor ima redni sestanek vsaj vsake tri mesece. Poleg tega se sestane na pobudo predsednika, na zahtevo članov ali izvršilnega direktorja.

7. Upravni odbor pripravi poslovnik izvršnega odbora.“

7. Upravni odbor pripravi poslovnik izvršilnega odbora.“

Obrazložitev

Pri sprejemanju odločitev v upravnem odboru EASA je pomembno vsaki državi članici zagotoviti odprtost in preglednost. Vse države članice so na agencijo prenesle naloge, da bi izpolnile svoje obveznosti kot podpisnice Čikaške konvencije, morajo pa imeti možnost prepričati se, da se njihove obveznosti ICAO izpolnjujejo uspešno in učinkovito. Tako zagotovilo pa bi težko dali prek izvoljenega izvršnega odbora.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 39a – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kandidata, ki ga izbere upravni odbor, lahko pristojni odbor Evropskega parlamenta pred imenovanjem pozove, da poda izjavo in odgovarja na vprašanja njegovih članov.

Kandidat, ki ga izbere upravni odbor, pred imenovanjem poda izjavo pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta in odgovarja na vprašanja njegovih članov.

Obrazložitev

Glede na vlogo Evropskega parlamenta kot sozakonodajalca in kot proračunski organ sta ta izjava in izmenjava mnenj s pristojnim odborom obvezni.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 39 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. 3. Mandat izvršnega direktorja je pet let. Do konca navedenega obdobja Komisija izvede ocenjevanje, pri čemer upošteva oceno uspešnosti izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive Agencije.

3. 3. Mandat izvršnega direktorja je pet let. Na sredi navedenega obdobja Komisija pripravi poročilo, v katerem oceni uspešnost izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzive Agencije. Komisija to ocenjevalno poročilo predloži pristojnemu odboru Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 39a – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Upravni odbor obvesti Evropski parlament, da namerava podaljšati mandat izvršnega direktorja. Izvršnega direktorja lahko v enem mesecu pred podaljšanjem mandata pristojni odbor Evropskega parlamenta pozove, da poda izjavo in odgovarja na vprašanja njegovih članov.

5. Upravni odbor obvesti Evropski parlament, da namerava podaljšati mandat izvršnega direktorja. Izvršilni direktor v enem mesecu pred podaljšanjem mandata poda izjavo pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta in odgovarja na vprašanja njegovih članov.

Obrazložitev

Glede na vlogo Evropskega parlamenta kot sozakonodajalca in kot proračunski organ sta ta izjava in izmenjava mnenj s pristojnim odborom obvezni.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 35

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 39b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Izvršnemu direktorju lahko pomaga eden ali več namestnikov izvršnega direktorja.

1. Izvršilnemu direktorju pomaga en namestnik izvršilnega direktorja.

Obrazložitev

Organizacija Agencije ne upravičuje neomejenega števila namestnikov izvršnega direktorja.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 41

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 59 – odstavek 1 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) dajatve, plačane v skladu členom 13 Uredbe (ES)°št. [uredba o enotnem evropskem nebu] za ustrezne naloge organov ATM/ANS.

(f) pristojbine v skladu z Uredbo (EU)°št. 391/2013 v zvezi z nadzornimi nalogami ATM/ANS, ki jih izvaja Agencija.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 41

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 59 – odstavek 1 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) nepovratna sredstva.

Obrazložitev

To bo Agenciji omogočilo prejemanje nepovratnih sredstev v skladu s členom 7 nove okvirne finančne uredbe. Ta nepovratna sredstva so nepogrešljiv del proračuna Agencije, saj ji omogočajo opravljanje različnih projektov, povezanih z letalsko varnostjo, predvsem s tretjimi državami.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 41 a (novo)

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 61 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(41b) Vstavi se naslednji člen 61a:

 

„Člen 61a

 

Navzkrižje interesov

 

1. Izvršilni direktor in uradniki, ki jih države članice in Komisija začasno napotijo, dajo izjavo o zavezi in izjavo o interesih, v kateri navedejo, da nimajo nobenih neposrednih ali posrednih interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost. Te izjave podajo v pisni obliki ob začetku opravljanja funkcije in jih posodobijo v primeru spremembe osebnih okoliščin. Te izjave podajo tudi člani upravnega odbora, izvršilnega odbora in komisije za pritožbe; njihove izjave in življenjepisi se objavijo. Agencija na svoji spletni strani objavi seznam članov organov iz člena 42 ter zunanjih in notranjih strokovnjakov.

 

2. Upravni odbor izvaja politiko za upravljanje in preprečevanje konflikta interesov, ki vključuje vsaj:

 

(a) načela upravljanja in preverjanja izjav o interesih, vključno s pravili za njihovo objavo, ob upoštevanju člena 77;

 

(b) zahteve za osebje Agencije in napotene nacionalne strokovnjake glede obvezne usposobljenosti na področju navzkrižja interesov;

 

(c) pravila glede prejemanja daril in povabil;

 

(d) podrobna pravila glede nezdružljivih dejavnosti za osebje in člane Agencije, potem ko preneha njihovo delovno razmerje pri Agenciji;

 

(e) pravila glede preglednosti odločitev Agencije, vključno z zapisniki sej svetov Agencije, ki se objavijo ob upoštevanju občutljivih, zaupnih in poslovnih podatkov ter

 

(f) kazni in druge mehanizme za zagotovitev avtonomije in neodvisnosti Agencije.

 

Agencija mora upoštevati potrebo po ohranjanju ravnovesja med tveganji in koristmi, zlasti kar zadeva cilj, da se pridobi najboljše tehnično svetovanje in strokovno znanje, ter upravljanje konfliktov interesov. Ko izvršilni direktor poroča Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s to uredbo, v svoje poročilo vključi informacije v zvezi z izvajanjem te politike.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja pravno podlago, da lahko Agencija izvaja celovit sklop pravil za upravljanje in preprečevanje navzkrižja interesov. Vodstveni in nadzorni organi Agencije so odgovorni za oblikovanje in izvajanje te politike ob upoštevanju posebnosti Agencije, da pridobi najboljše tehnično znanje, ter morebitnih občutljivih, zaupnih in poslovnih informacij.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 43 – točka d a (novo)

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 64 – odstavek 6 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) doda se naslednji odstavek 6:

 

„6. Število zaposlenih, ki se financirajo s prihodki iz taks in dajatev, se bo lahko spreminjalo v skladu s tržnim povpraševanjem po certifikatih, potrdilih in drugih storitvah.“

Obrazložitev

Agencija mora ohraniti dejansko prilagodljivost pri kadrovskem upravljanju, saj so njene dejavnosti močno povezane s povpraševanjem na trgu.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 46

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 65b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 5(5), člena 6(2), člena 6(3), člena 7(6), člena 8(5), člena 8a(5), člena 8b(6), člena 8c(10), člena 9(4), člena 10(5), člena 14(3), člena 14(7), člena 25(3) in člena 64(1) se na Komisijo prenese za nedoločen čas.

2. 2. Pooblastilo iz člena 5(5), člena 6(2), člena 6(3), člena 7(6), člena 8(5), člena 8a(5), člena 8b(6), člena 8c(10), člena 9(4), člena 10(5), člena 14(3), člena 14(7), člena 25(3) in člena 64(1) se na Komisijo prenese za obdobje petih let od začetka veljavnosti te uredbe. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Ta določba omogoča strožji nadzor nad prenosom pooblastila Evropskega parlamenta Komisiji.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 46 a (novo)

Uredba (ES) št. 216/2008

Člen 65d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(46a) Vstavi se člen 65d:

 

„Člen 65d

 

Poročilo Komisije

 

V skladu z določbami Pogodbe o delovanju Evropske unije Komisija pregleda uporabo te uredbe in do 31. decembra 2015 poroča Evropskemu parlamentu in Svetu glede nadaljnjega razvoja sorazmernega in trajnostnega varnostnega okvira, ki bo temeljil na tveganjih.

Obrazložitev

Ta določba omogoča kakovostnejši postopek sprejemanja zakonodaje.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 49

Uredba (ES) št. 216/2008

Priloga V – točka 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Subjekt in osebje, pooblaščeno za certifikacijo in nadzor, morata izvajati svoje dolžnosti s kar največ strokovne neoporečnosti in tehnične usposobljenosti ter ne smeta biti pod pritiskom in prejemati spodbud, zlasti finančne narave, ki bi lahko vplivale na njuno presojo ali rezultate njunih preiskav, zlasti ne od oseb ali skupin oseb, na katere vplivajo rezultati certifikacije ali nadzora.

2. Subjekt in osebje, pooblaščeno za certifikacijo in nadzor, morata izvajati svoje dolžnosti s kar največ strokovne neoporečnosti in tehnične usposobljenosti ter ne smeta biti pod pritiskom in prejemati spodbud, zlasti finančne narave, ki bi lahko vplivale na odločitve ali rezultate njunih preiskav, zlasti ne od oseb ali skupin oseb, na katere vplivajo rezultati certifikacije ali nadzora.

  • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV

Uredba (o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008) o letališčih, upravljanju zračnega prometa in navigacijskih službah zračnega prometa je del svežnja o enotnem evropskem nebu in obravnava vprašanje varnosti v letalstvu ter pristojnosti Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA).

Uredba je zelo pomembna iz dveh razlogov: zaradi prilagajanja novim pravilom enotnega evropskega neba in zaradi reforme upravljanja, katere cilj je izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o evropskih agencijah, podpisanega julija 2012.

S tem sporazumom so Evropska komisija, Evropski parlament in Evropski svet našli dogovor o skupnem pristopu do evropskih agencij. Gre za sporazum, ki ni pravno zavezujoč, a temelji na pristopu „primer po primeru‟ in kaže viden napredek v številnih poglavjih (ustanovitev agencij, izbira sedeža, upravljanje, delovanje, uporaba virov ali način nadzorovanja).

Poglavitni cilj te uredbe je določiti in ohraniti visoko in enotno stopnjo varnosti v civilnem letalstvu v Evropi in določiti strukturo (upravljanje) Agencije Evropske unije za letalstvo.

Kot določa člen 1, se ta uredba uporablja za projektiranje, proizvodnjo, vzdrževanje in rabo letalskih proizvodov, delov in naprav pa tudi za osebje in organizacije, ki so vključene v projektiranje, proizvodnjo in vzdrževanje takšnih proizvodov, delov in naprav, za osebje in organizacije, ki so vključeni v operacije zrakoplovov, za projektiranje, vzdrževanje in obratovanje aerodromov, ter za osebje in organizacije, ki so v te dejavnosti vključeni, in za upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa („ATM/ANS“) (službe zračnega prometa, letalske meteorologije, letalskih informacij, službe za komunikacijo, navigacijo in nadzor).

Besedilo se lahko razdeli na dva dela:

–         v prvem, tehničnem delu je cela vrsta opredelitev, načel, predpisov in kategorij organizacij, pristojnih za varnost v letalstvu, katerih namen je določitev varnostnih standardov in meril.

–         v drugem delu, namenjenem Evropski agenciji za varnost v letalstvu, se določijo pravila za ureditev upravljanja agencije in njene pristojnosti.

Glede prvega dela poročevalec meni, da bi se varnost lahko povečala, če bi ohranili veliko previdnost pri podeljevanju certifikatov o ustreznosti sestavnih delov, zrakoplovov in tehničnih delov, ter če bi veliko pozornost namenili usposabljanju pilotov in letalskega osebja.

Pomembno je, da te certifikate še naprej izdajajo kvalificirani organi ter da se ohrani tesno sodelovanje med Evropsko komisijo, agencijo za varnost v letalstvu in nacionalnimi letalskimi organi, da so te dejavnosti čim bolj usklajene.

Pomembno vlogo imajo tudi države članice, saj lahko v primeru težav, ki bi ogrozile varnost katerega koli dejavnika (proizvod, oseba, organizacija), ki ga zadeva ta uredba, nemudoma posredujejo.

V zvezi z upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa ATM/ANS se poročevalec strinja s Komisijo, da se lahko odredi zastaranje nujnega posedovanja certifikata za organizacije, ki sodelujejo pri načrtovanju, izdelavi in vzdrževanju sistemov in sestavnih delov ATM/ANS, od katerih je odvisna varnost.

Drugi del uredbe pa določa pravila v zvezi z upravljanjem Evropske agencije za varnost v letalstvu,

Danes je sektor civilnega letalstva v Evropi še zelo razdrobljen in z ustanovitvijo agencije (15. julija 2002) so si države članice EU zadale cilj, da spodbudijo enoten evropski regulativni model z določitvijo enotnih pravil v zvezi s certifikati in pravili o varnosti v letalstvu.

Agencija je glede na svoje naloge in vpliv le-teh na države članice med največjimi evropskimi agencijami in med tistimi, ki imajo najobčutljivejše tehnične pristojnosti.

Agencija je glede na svoje naloge in vpliv le-teh na države članice med največjimi evropskimi agencijami in med tistimi, ki imajo najobčutljivejše tehnične pristojnosti.

Evropska komisija je želela ugotoviti in ločiti pristojnosti EASA in Eurocontrola, tako da je za EASA določila, naj se osredotoči na sestavo in nadzor tehnične ureditve, Komisija na ekonomsko ureditev, Eurocontrol pa na operativne naloge.

Vendar je treba paziti, da povečanje pristojnosti in učinkovitosti agencije ne gre na škodo varnosti v letalskem sektorju, saj mora to ostati primarno poslanstvo agencije.

Poleg tega odbor predlaga, da se v okviru sporazuma spremeni ime agencije iz Evropska agencija za varnost v letalstvu v Agencija za letalstvo. Poročevalec meni, da je pomembno, da je vprašanje varnosti trdno povezano z vlogo in imenom agencije, zato poziva Komisijo, naj iz imena agencije ne izgine beseda „varnost‟, ki je do sedaj bila prepoznavni znak agencije.

Pomembno je razumeti, kakšno vlogo mora imeti agencija v mednarodnem kontekstu. Jasno je namreč, da se agenciji želi dati mednarodni značaj, če se nanjo prenesejo vse pristojnosti v zvezi z letalstvom.

Trenutno ima agencija dvostranske odnose z nekaterimi pomembnimi državami v svetu (Kanada, Singapur, Izrael) za izmenjavo informacij (na primer v zvezi s črnim seznamom svetovnih letalskih družb) in izmenjavo dobrih praks.

Poročevalec meni, da je pomembno nadaljevati v tej smeri zaradi vse večje varnosti v letalstvu in ohranitve učinkovitih mednarodnih odnosov v letalskem sektorju.

Poročevalec namreč meni, da se z okrepitvijo vloge EASA lahko prispeva k vzpostavitvi pristojnega in priznanega organa na mednarodni ravni.

Vendar je treba paziti, da nove pristojnosti, ki bi nadomestile naloge agencije, ne bi privedle do povečanja njenega proračuna, saj bi to ponovno odprlo vrsto vprašanj v zvezi s proračuni evropskih agencij.

Najti bo torej treba ugodne zunanje instrumente, ki bodo lahko pomagali zvišati proračun agencije, da bo lahko kos celi vrsti novih pristojnosti, ki ji bodo dodeljene.

Poročevalec je poslušal mnenje glavnih akterjev evropskega letalstva in mnogih interesnih skupin, ki jih zadeva ta uredba, zato meni, da se naj ne bi s predlogi sprememb spreminjal tisti del uredbe, ki zadeva varnost, saj so mu vsi akterji zagotovili, da so sedanji predpisi dovolj učinkoviti.

Poročevalec pa ima drugačno stališče glede vloge agencije.

Pravi izziv nove uredbe bo določiti vlogo nove agencije in uvideti, kam naj se v prihodnosti usmeri.

Zaradi tega je poročevalec določil nekaj točk, zlasti v zvezi z vlogo izvršnega direktorja agencije in izvršilnim odborom, ki naj odražajo spoštovanje novega medinstitucionalnega sporazuma o agencijah ter Evropskemu parlamentu zagotovijo pomembno vlogo pri nadzoru nad delovanjem agencije.

Poleg tega se je treba dogovoriti za tako strukturo izvršnega odbora, ki ne bo dajala prednosti ali oškodovala nobene države v primerjavi z drugimi in kjer bodo vse države imele svojega predstavnika.

Poročevalec se zaveda, da je to pomembna priložnost za Evropski parlament, da se odloči, kakšno mednarodno vlogo naj ima agencija v luči prerazporeditve pristojnosti v evropskem in svetovnem letalstvu.

Glede delegiranih aktov pa se poročevalec strinja, da jih je treba izvajati, zlasti v zvezi z nebistvenimi tehničnimi elementi, ki jih je treba redno posodabljati in usklajevati s svetovnim tehničnim razvojem.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa

Referenčni dokumenti

COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD)

Datum predložitve EP

11.6.2013

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

David-Maria Sassoli

10.7.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

14.11.2013

20.1.2014

 

 

Datum sprejetja

30.1.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Saïd El Khadraoui, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Artur Zasada

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Phil Bennion, Spiros Danelis (Spyros Danellis), Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Michael Gahler, Bernadette Vergnaud, Janusz Władysław Zemke

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Haralampos Angurakis (Charalampos Angourakis), Jens Geier

Datum predložitve

10.2.2014