Betänkande - A7-0098/2014Betänkande
A7-0098/2014

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster

10.2.2014 - (COM(2013)0409 – C7‑0169/2013 – 2013/0187(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: David-Maria Sassoli


Förfarande : 2013/0187(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0098/2014
Ingivna texter :
A7-0098/2014
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster

(COM(2013)0409 – C7‑0169/2013 – 2013/0187(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0409),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0169/2013),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av det motiverade yttrande från det maltesiska parlamentet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 11 december 2013[1],

–   efter att ha hört Regionkommittén,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0098/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) För utvecklingen och genomförandet av generalplanen för det europeiska nätverket för flygledningstjänst krävs lagstiftningsåtgärder inom flera luftfartsområden. För att stödja kommissionen vid utarbetandet av tekniska bestämmelser bör byrån anta en balanserad strategi för att reglera olika verksamheter utifrån deras särskilda egenskaper, godtagbara säkerhetsnivåer och en identifierad riskhierarki hos användarna för att säkerställa en övergripande och samordnad utveckling av luftfarten.

(2) För utvecklingen och genomförandet av generalplanen för det europeiska nätverket för flygledningstjänst krävs lagstiftningsåtgärder inom flera luftfartsområden. För att stödja kommissionen vid utarbetandet av tekniska bestämmelser bör byrån anta en balanserad strategi och undvika intressekonflikter för att reglera olika verksamheter utifrån deras särskilda egenskaper, godtagbara säkerhetsnivåer, klimat- och miljörelaterad hållbarhet och en identifierad riskhierarki hos användarna för att säkerställa en övergripande och samordnad utveckling av luftfarten.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Innan kommissionen antar en delegerad akt bör den rådfråga byrån och experterna från de länder med rösträtt som finns representerade i styrelsen. Kommissionen bör ta hänsyn till de rådgivande organens ståndpunkt och inte anta en delegerad akt om en majoritet av experterna och byrån motsätter sig detta.

Motivering

Denna bestämmelse innebär en hårdare kontroll av Europaparlamentets delegering till kommissionen och ger garantier för att de delegerade akter som antas är tekniskt godtagbara.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) För att ytterligare bana väg för inrättandet av en riskbaserad, proportionerlig och hållbar rättslig ram bör kommissionen göra ännu en undersökning av behovet att anpassa förordning (EG) nr 216/2008 till den nya utvecklingen.

Motivering

Denna åtgärd kommer att möjliggöra ett bättre lagstiftningsförfarande vid en eventuell översyn av förordningen.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c) Byrån, som är en central aktör inom unionens luftfartssystem, bör även inta en ledande roll inom unionens yttre luftfartsstrategi. För att nå ett av målen i artikel 2 i förordning (EG) nr 216/2008, bör byrån, i nära samarbete med kommissionen, i betydande omfattning bidra till internationell spridning av unionens flygnormer och främja rörlighet för unionens luftfartsprodukter, -yrkesmän och -tjänster runt om i världen för att underlätta deras tillträde till nya växande marknader.

 

Motivering

Byråns internationella roll bör stärkas.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 3d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3d) Beviljandet av certifikat och godkännanden samt tillhandahållandet av andra slags tjänster är väsentliga delar i de tjänster som byrån tillhandahåller branschen och bör främja konkurrenskraften i unionens luftfartssektor. Byrån bör kunna tillgodose den totala efterfrågan, som kan variera. Antalet anställda som finansieras med avgiftsintäkter bör därför kunna justeras och inte vara fastställt i tjänsteförteckningen.

Motivering

Byrån måste vara riktigt flexibel när det gäller förvaltningen av den personal som arbetar med verksamhet som har stark koppling till marknadens efterfrågan.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 3e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3e) Syftet med denna förordning är att uppfylla kravet i artikel 65a i förordning (EG) nr 216/2008 genom att åtgärda överlappningarna mellan förordning (EG) nr 549/2004 och förordning (EG) nr 216/2008, anpassa den förra till den senare och garantera en tydlig fördelning av uppgifterna mellan kommissionen, byrån och Eurocontrol på så sätt att kommissionen är inriktad på ekonomisk och teknisk reglering, byrån ansvarar för att utarbeta och övervaka tekniska föreskrifter och Eurocontrol inriktar sig på operativa uppgifter, framför allt i fråga om konceptet nätverksförvaltaren i enlighet med förordning (EG) nr 550/2004, genom vilken ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster en route, inbegripet övervakning, inrättades för att uppnå en större insyn och en bättre kostnadseffektivitet till förmån för luftrummets användare. Inom denna ram, och för att minska de totala kostnaderna för övervakningsverksamheten i fråga om flygledningstjänst/flygtrafiktjänster, är det även nödvändigt att ändra det nuvarande avgiftssystemet en route så att det på lämpligt sätt motsvarar byråns övervakningsbefogenheter i fråga om flygledningstjänst/flygtrafiktjänster. En sådan ändring kommer att säkerställa att byrån har de resurser som krävs för att utföra de säkerhetsövervakningsuppgifter som den har tilldelats inom ramen för unionens metod för ett övergripande system (”total system approach”) inom området för luftfartssäkerhet, bidra till ett mer öppet, kostnadseffektivt och effektivt tillhandahållande av flygtrafiktjänster till luftrummets användare som finansierar systemet och uppmuntra till tillhandahållande av en integrerad tjänst.

Motivering

Principen om tillräckliga finansieringsresurser för byråns nya roll när det gäller säkerhetsövervakningsuppgifter i fråga om flygledningstjänst/flygtrafiktjänster bör tydligt anges.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) För att garantera att de tekniker som används i världen blir driftskompatibla bör kommissionen och byrån på internationell nivå uppmuntra till en samordnad strategi för ICAO:s standardiseringsinsatser.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Vissa principer när det gäller byråns ledning och drift bör anpassas till den gemensamma strategi för EU rörande decentraliserade byråer som antogs av Europaparlamentet, rådet och kommissionen i juli 2012.

(6) Utifrån en analys i varje enskilt fall och med hänsyn tagen till byråns särskilda karaktär bör vissa principer när det gäller byråns ledning och drift anpassas till den gemensamma strategi för EU rörande decentraliserade byråer som antogs av Europaparlamentet, rådet och kommissionen i juli 2012. I synnerhet bör direktionens sammansättning vara sådan att hänsyn tas till flygets betydelse i de olika medlemsstaterna och att det finns tillräckligt med nödvändig expertis.

Motivering

Byrån är unik på grund av dess nuvarande storlek, uppdrag och roll som en central aktör inom det europeiska luftfartssäkerhetssystemet. Principen om analys i varje enskilt fall gör det möjligt att inte alltid följa alla de anpassningar som rekommenderas i den gemensamma strategin. Denna överenskommelse mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen innebär att hänsyn bör tas till varje byrås särdrag vid reformering av byråernas ledning och funktion.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a

Direktiv (EG) nr 216/2008

Artikel 2 – punkt 2 – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) att reglera civil luftfart på ett sätt som bäst främjar dess utveckling, prestanda, driftskompatibilitet och säkerhet på ett sätt som står i proportion till arten av varje enskild verksamhet.”

h) att reglera civil luftfart på ett sätt som bäst främjar säkerhet, hållbar utveckling, prestanda, driftskompatibilitet, klimatskydd, miljövänlighet och energihushållning på ett sätt som står i proportion till arten av varje enskild verksamhet.”

 

Motivering

Luftfartssäkerhet bör förbli byråns viktigaste uppdrag, även om byrån också har andra uppdrag. Därför bör ”säkerhet” placeras först i uppräkningen ovan.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 17 – led f

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 14 – punkt 7 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) I punkt 7 ska följande stycke läggas till i slutet:

(f) I punkt 7 ska andra stycket ersättas med följande:

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0216:20130129:SV:HTML)

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 18

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 15 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

”3. De nationella luftfartsmyndigheterna ska i enlighet med sin nationella lagstiftning vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa lämplig sekretess i den information som de får enligt punkt 1”

”3. De nationella luftfartsmyndigheterna ska i enlighet med unionslagstiftningen och sin nationella lagstiftning vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa lämplig sekretess i den information som de får enligt punkt 1.”

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0216:20130129:SV:HTML)

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 20 – led b

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 17 – stycke 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”För att se till att den civila luftfarten är god och utvecklas ska byrån”

”För att se till att den civila luftfarten är god och utvecklas, särskilt ur säkerhetssynpunkt, ska byrån”

Motivering

Även med de ändringar som görs och de nya uppgifter som läggs till, ska säkerhet förbli byråns främsta uppgift. Detta bör understrykas.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 20 – led ca (nytt)

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 17 – punkt 2g (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) I punkt 2 ska följande led g läggas till:

 

(g) i överensstämmelse med artikel 2 främja unionens luftfartsrelaterade normer och bestämmelser på internationell nivå genom att upprätta lämpligt samarbete med tredjeländer och internationella organisationer och på så sätt främja rörligheten för unionens luftfartsprodukter, -yrkesmän och -tjänster för att underlätta deras tillträde till nya växande marknader runt om i världen.”

Motivering

Byråns internationella roll är mycket viktig och bör stärkas.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Dessa dokument ska återspegla teknikens utvecklingsnivå och beprövad erfarenhet på de berörda områdena och ska uppdateras med beaktande av världsomspännande erfarenheter från luftfartyg samt vetenskapliga och tekniska framsteg.”

”Dessa dokument ska återspegla teknikens utvecklingsnivå och beprövad erfarenhet på de berörda områdena och ska uppdateras med beaktande av världsomspännande erfarenheter från luftfartyg, vetenskapliga och tekniska framsteg samt huvudplanen för flygledningstjänsten.”

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 29 – led b

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 33 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”c) före den 30 november varje år, efter att ha mottagit kommissionens yttrande, anta byråns årliga och fleråriga arbetsprogram för kommande år; dessa arbetsprogram ska antas utan att gemenskapens årliga budgetförfarande eller gemenskapens lagstiftningsprogram på berörda områden inom luftfartssäkerheten åsidosätts; kommissionens yttrande ska bifogas arbetsprogrammen,

”c) före den 30 november varje år, efter att ha mottagit kommissionens yttrande, anta byråns årliga och fleråriga arbetsprogram för kommande år;. dessa arbetsprogram ska antas utan att unionens årliga budgetförfarande eller unionens lagstiftningsprogram på berörda områden inom luftfartssäkerheten åsidosätts; kommissionens yttrande ska bifogas arbetsprogrammen,

Motivering

Institutionernas officiella benämningar måste användas.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 29 – led e

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 33 – punkt 6 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid mycket särskilda omständigheter får styrelsen genom beslut tillfälligt dra in den verkställande direktörens behörighet att sluta anställningsavtal och sådan behörighet som denne sedan delegerar vidare, och utöva den själv eller delegera den till en av sina ledamöter eller till någon annan anställd än den verkställande direktören.”

Vid mycket särskilda omständigheter får styrelsen genom beslut som fattas av en absolut majoritet av styrelseledamöterna tillfälligt dra in den verkställande direktörens behörighet att sluta anställningsavtal och sådan behörighet som denne sedan delegerar vidare, och utöva den själv eller delegera den till en av sina ledamöter eller till någon annan anställd än den verkställande direktören.”

Motivering

Beslutet att dra in den verkställande direktörens behörighet att sluta anställningsavtal och sådan behörighet som denne sedan delegerar vidare får allvarliga följder för byråns funktion. Därför krävs det att mer än hälften av styrelseledamöterna går med på detta.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 31 – strecksats 1

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 37 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Orden ”två tredjedelars majoritet” ska ersättas med enkel majoritet”.

Orden ”två tredjedelars majoritet” ska ersättas med absolut majoritet”.

Motivering

I linje med punkt 13 i den gemensamma strategin.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 32

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 37a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Artikel 37

”Artikel 37a

Direktion

Direktion

1. Styrelsen ska bistås av en direktion.

1. Styrelsen ska bistås av en direktion.

Direktionen ska

Direktionen ska

a) förbereda beslut som ska antas av styrelsen,

a) förbereda beslut som ska antas av styrelsen,

b) tillsammans med styrelsen, säkerställa lämplig uppföljning av de iakttagelser och rekommendationer som härrör från interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar samt från utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf),

b) tillsammans med styrelsen, säkerställa lämplig uppföljning av de iakttagelser och rekommendationer som härrör från interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar samt från utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf),

c) utan att det påverkar den verkställande direktörens ansvarsskyldigheter i enlighet med artikel 38 bistå och råda den verkställande direktören i genomförandet av styrelsens beslut, i syfte att förstärka övervakningen av den administrativa och budgetära förvaltningen.

c) utan att det påverkar den verkställande direktörens ansvarsskyldigheter i enlighet med artikel 38 bistå och råda den verkställande direktören i genomförandet av styrelsens beslut, i syfte att förstärka övervakningen av den administrativa och budgetära förvaltningen.

3. Vid behov kan direktionen, i brådskande fall, fatta vissa interimistiska beslut på styrelsens vägnar, särskilt i administrativa frågor, inklusive vid tillfälligt upphävande av tillsättningsmyndighetens delegering av befogenheter och budgetära frågor.

3. Vid behov kan direktionen, i brådskande fall, fatta interimistiska beslut om tillfälligt upphävande av tillsättningsmyndighetens delegering av befogenheter och budgetära frågor. Sådana beslut ska fattas av en majoritet bestående av fem av de sju direktionsledamöterna. Besluten ska, utan dröjsmål, tas upp vid närmast påföljande styrelsemöte. Styrelsen kan upphäva besluten genom omröstning med absolut majoritet.

4. Direktionen ska bestå av styrelsens ordförande, en företrädare för kommissionen i styrelsen och tre andra röstberättigade ledamöter som utses av styrelsen bland dess ledamöter. Styrelsens ordförande ska också vara ordförande i direktionen. Den verkställande direktören ska delta i direktionens sammanträden, men ska inte ha rätt att rösta.

4. Direktionen ska bestå av styrelsens ordförande, en företrädare för kommissionen i styrelsen och fem andra röstberättigade ledamöter som utses av styrelsen bland dess ledamöter för en period av två år. Mandatet för de fem personer som utses av styrelsen kan förlängas obegränsat antal gånger. Styrelsens ordförande ska också vara ordförande i direktionen. Den verkställande direktören ska delta i direktionens sammanträden, men ska inte ha rätt att rösta.

5. Direktionens ledamöter ska utses för samma tid som styrelsens ledamöter. Mandatperioden för ledamöterna i direktionen ska löpa ut när uppdraget som styrelseledamot upphör.

5. Mandatperioden för direktionens ordförande ska vara densamma som hans eller hennes mandatperiod som styrelsens ordförande. Mandatperioden för kommissionens företrädare i direktionen ska vara densamma som hans eller hennes mandatperiod i styrelsen. Mandatperioden för ledamöterna i direktionen ska löpa ut när uppdraget som styrelseledamot upphör.

6. Direktionen ska hålla minst ett ordinarie möte var tredje månad. Dessutom ska den sammanträda på initiativ av ordföranden eller på begäran av dess ledamöter.

6. Direktionen ska hålla minst ett ordinarie möte var tredje månad. Dessutom ska den sammanträda på initiativ av sin ordförande eller på begäran av dess ledamöter eller den verkställande direktören.

7. Direktionens arbetsordning ska fastställas av styrelsen.”

7. Direktionens arbetsordning ska fastställas av styrelsen.”

Motivering

Det är viktigt att garantera öppenhet och insyn för samtliga medlemsstater när beslut fattas i Easas styrelse. Alla medlemsstater har delegerat uppgifter till byrån så att de kan uppfylla sina skyldigheter i egenskap av signatärer till Chicagokonventionen och de måste få garantier för att ICAO-skyldigheterna uppfylls effektivt och ändamålsenligt. Sådana garantier skulle vara svåra att få genom en vald direktion.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 39a – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den kandidat som styrelsen väljer kan före utnämningen ombes att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

Den kandidat som styrelsen väljer ska före utnämningen göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

Motivering

Med hänsyn till Europaparlamentets roll som medlagstiftare och budgetmyndighet, måste sådana uttalanden och meningsutbyten ske med behörigt utskott.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 39a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Vid periodens utgång ska kommissionen göra en utvärdering. I utvärderingen ska kommissionen särskilt bedöma den verkställande direktörens arbetsinsats och byråns framtida uppgifter och utmaningar.

3. Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Efter halva perioden ska kommissionen sammanställa en rapport med en utvärdering av den verkställande direktörens arbetsinsats och byråns framtida uppgifter och utmaningar. Kommissionen ska lägga fram denna utvärderingsrapport för Europaparlamentets behöriga utskott.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 39a – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Styrelsen ska underrätta Europaparlamentet om sin avsikt att förlänga den verkställande direktörens mandatperiod. Under en månad före en sådan förlängning av mandatperioden kan den verkställande direktören ombes att göra ett uttalande inför Europaparlamentets behöriga utskott och besvara frågor från utskottsledamöterna.

5. Styrelsen ska underrätta Europaparlamentet om sin avsikt att förlänga den verkställande direktörens mandatperiod. Under en månad före en sådan förlängning av mandatperioden ska den verkställande direktören göra ett uttalande inför Europaparlamentets behöriga utskott och besvara frågor från utskottsledamöterna.

Motivering

Med hänsyn till Europaparlamentets roll som medlagstiftare och budgetmyndighet, måste sådana uttalanden och meningsutbyten ske med behörigt utskott.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 35

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 39b – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En eller fler vice verkställande direktörer får bistå den verkställande direktören.

1. En vice verkställande direktör ska bistå den verkställande direktören.

Motivering

Byråns organisation motiverar inte ett obegränsat antal vice verkställande direktörer.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 41

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 59 – punkt 1 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”f) avgifter betalade i enlighet med artikel 13 i förordning (EG)° nr [förordningen om det gemensamma europeiska luftrummet] för relevanta flygledningstjänsters/flygtrafiktjänsters myndighetsuppgifter.”

”f) avgifter i enlighet med förordning (EU) nr 391/2013 avseende övervakningsuppgifter i fråga om flygledningstjänster/flygtrafiktjänster som utförs av byrån.”

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 41

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 59 – punkt 1 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa) bidrag.

Motivering

Detta kommer att göra det möjligt för byrån att ta emot bidrag i enlighet med artikel 7 i den nya rambudgetförordningen. Dessa bidrag utgör en nödvändig del av byråns budget och gör det möjligt för byrån att genomföra olika projekt på luftfartsområdet, främst med tredjeländer.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 41b (nytt)

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 61a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(41b) Följande artikel ska läggas till som artikel 61a:

 

”Artikel 61a

 

Intressekonflikter

 

1. Den verkställande direktören och de tjänstemän som tillfälligt avdelats från medlemsstaterna och kommissionen ska göra en åtagandeförklaring och en intresseförklaring som visar att det inte föreligger några direkta eller indirekta intressekonflikter som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende. Dessa förklaringar ska ges in skriftligen vid inträde i tjänst och de ska förnyas vid eventuell ändring av de personliga förhållandena. Ledamöter av styrelsen, direktionen och överklagandenämnden ska också avge sådana förklaringar som ska offentliggöras tillsammans med deras meritförteckningar. Byrån ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över ledamöterna i de organ som anges i artikel 42 samt över sina externa och interna experter.

 

2. Styrelsen ska genomföra riktlinjer för att hantera och undvika intressekonflikter, vilka ska omfatta minst följande:

 

(a) Principer för hantering och kontroll av intresseförklaringarna, inbegripet bestämmelser för deras offentliggörande med hänsyn till artikel 77.

 

(b) Krav på obligatorisk utbildning om intressekonflikter för byråns personal och utstationerade nationella experter.

 

(c) Bestämmelser om gåvor och inbjudningar.

 

(d) Detaljerade bestämmelser om oförenlighet för byråns personal och ledamöter efter det att de avslutat sin anställning vid byrån.

 

(e) Bestämmelser om insyn i byråns beslut, inbegripet styrelsens, direktionens och överklagandenämndens protokoll, som ska offentliggöras, dock med beaktande av känslig och hemligstämplad information samt affärsuppgifter.

 

(f) Påföljder och andra mekanismer för att värna om byråns autonomi och oberoende.

 

Byrån ska ta hänsyn till behovet av att bevara en balans mellan å ena sidan risker och fördelar, särskilt när det gäller målet att erhålla bästa möjliga vetenskapliga råd och expertis, och å andra sidan hanteringen av intressekonflikter. Den verkställande direktören ska i rapporteringen till Europaparlamentet och rådet i enlighet med denna förordning inkludera information som hänför sig till genomförandet av dessa riktlinjer.”

 

Motivering

Genom detta ändringsförslag ges byrån en rättslig grund för att genomföra en komplett uppsättning bestämmelser för hantering och undvikande av intressekonflikter. Byråns styrande organ ska vara ansvariga för att utarbeta och genomföra dessa riktlinjer, varvid hänsyn ska tas till byråns särdrag i syfte att erhålla bästa möjliga tekniska kunskap samt känslig och hemligstämplad information och affärsuppgifter som kan komma att beröras.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 43 – led da (nytt)

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 64 – punkt 6 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) Följande punkt ska läggas till som punkt 6:

 

6. Antalet anställda som finansieras med avgiftsintäkter ska kunna justeras efter marknadens efterfrågan på certifikat, godkännanden och andra tjänster.”

Motivering

Byrån måste vara riktigt flexibel när det gäller förvaltningen av den personal som arbetar med verksamhet som har stark koppling till marknadens efterfrågan.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 46

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 65b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5.5, 6.2, 6.3, 7.6, 8.5, 8a.5, 8b.6, 8c.10, 9.4, 10.5, 14.3, 14.7, 25.3 och 64.1 ska ges till kommissionen för en obestämd tid.

2. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5.5, 6.2, 6.3, 7.6, 8.5, 8a.5, 8b.6, 8c.10, 9.4, 10.5, 14.3, 14.7, 25.3 och 64.1 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Denna bestämmelse innebär en hårdare kontroll av Europaparlamentets delegering till kommissionen.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 46a (nytt)

Förordning (EG) nr 216/2008

Artikel 65d (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(46a) Följande artikel ska läggas till som artikel 65d:

 

Artikel 65d

 

Kommissionens rapport

 

I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kommissionen utvärdera genomförandet av denna förordning och senast den 31 december 2015 lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet, i syfte att driva utvecklingen vidare beträffande uppbyggnaden av en riskbaserad, proportionerlig och hållbar säkerhetsram.”

Motivering

Denna åtgärd möjliggör ett lagstiftningsförfarande av bättre kvalitet.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 49

Förordning (EG) nr 216/2008

Bilaga V – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Organet och den personal som ansvarar för certifieringen och tillsynsuppgifterna ska utföra sitt kontrollarbete med största möjliga yrkesintegritet och tekniska kompetens och ska stå fria från alla påtryckningar och incitament, särskilt av ekonomisk art, som skulle kunna påverka bedömningen eller undersökningsresultaten, särskilt från personer eller grupper av personer som påverkas av resultaten av certifieringen eller tillsynsuppgifterna.

2. Organet och den personal som ansvarar för certifieringen och tillsynsuppgifterna ska utföra sitt kontrollarbete med största möjliga yrkesintegritet och tekniska kompetens och ska stå fria från alla påtryckningar och incitament, särskilt av ekonomisk art, som skulle kunna påverka besluten eller undersökningsresultaten, särskilt från personer eller grupper av personer som påverkas av resultaten av certifieringen eller tillsynsuppgifterna.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Förordningen om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster ingår i ett paket med det gemensamma europeiska luftrummet och behandlar frågan om luftfartssäkerhet och den behörighet som innehas av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa).

Det är en mycket viktig förordning av två skäl: å ena sidan för att anpassa de nya bestämmelserna om det gemensamma europeiska luftrummet, å andra sidan för att reformera ledningen i syfte att genomföra det interinstitutionella avtalet om unionsorgan som undertecknades i juli 2012.

Enligt detta avtal har kommissionen, parlamentet och rådet nått en överenskommelse om en gemensam strategi rörande unionsorgan. Avtalet är inte rättsligt bindande men baseras på en fallspecifik metod och innebär framsteg på flera olika områden (inrättande av organ, val av säte, ledning, funktionssätt, resursutnyttjande samt kontrollregler och kontrollprinciper).

Det främsta syftet med denna förordning är att fastställa och bibehålla en hög och enhetlig säkerhetsnivå inom europeisk civil luftfart och att fastställa strukturen (ledningen) för den europeiska byrån för luftfart.

Liksom föreskrivs i artikel 1 omfattar förordningen konstruktion, produktion, underhåll och drift av luftfartsprodukter samt personal och organisationer som deltar i konstruktion och underhåll, personal som deltar i luftfartstrafik, konstruktion, underhåll av flygplatser och berörd personal samt flygledningstjänst/flygtrafiktjänster (flygtrafiklednings-, väder- och flygbriefingtjänster samt kommunikations-, navigations- och kontrolltjänster).

Texten kan delas in i två delar:

–         I den första tekniska delen fastställs en rad definitioner, principer, bestämmelser och olika kategorier av organisationer som har behörighet i luftfartssäkerhetsfrågor, i syfte att fastställa europeiska standardkriterier på säkerhetsområdet.

–         I den andra delen, som handlar om Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa), fastställs bestämmelser för att ordna byråns ledning och befogenheter.

När det gäller den första delen anser föredraganden att säkerheten kan förbättras genom upprätthållandet av höga skyddsnivåer i fråga om certifiering av komponenter, luftfartyg och tekniska delar samt utbildning av piloter och övrig besättning.

Det är viktigt att certifikaten även fortsättningsvis utfärdas av behöriga organ och att det alltid finns ett tätt samarbete mellan kommissionen, Easa och nationella luftfartsmyndigheter för att skapa bästa möjliga samordning på detta område.

Även medlemsstaterna har en framträdande roll i detta avseende, eftersom de omedelbart kan ingripa om det skulle uppstå ett säkerhetsproblem rörande någon av de delar (produkter, personal eller organisation) som omfattas av denna förordning.

När det gäller flygledningstjänst/flygtrafiktjänster håller föredraganden med kommissionen om att man kan ställa krav på certifiering av organisationer som ägnar sig åt konstruktion, tillverkning och underhåll av system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster med inverkan på säkerheten.

I förordningens andra del fastställs däremot bestämmelser om Easas ledning. Easa är i själva verket EU:s tillsynsorgan på luftfartsområdet.

Det europeiska civila luftfartsområdet är fortfarande mycket splittrat idag, och genom inrättandet av byrån (den 15 juli 2002) fastställde EU-medlemsstaterna ett mål, nämligen att verka för en gemensam europeisk regleringsmodell och fastställa gemensamma bestämmelser i fråga om certifiering och luftfartssäkerhet.

Med tanke på de uppgifter som byrån har och uppgifternas betydelse för medlemsstaterna, är byrån ett av de viktigaste EU-organen med de känsligaste tekniska befogenheterna.

Kommissionen har velat fastställa och särskilja Easas och Eurocontrols befogenheter och fastställa att Easa ska ansvara för att utarbeta och övervaka tekniska föreskrifter, att kommissionen ska utföra den ekonomiska regleringen och att Eurocontrol ska inrikta sig på operativa uppgifter.

En förstärkning och effektivisering av byråns befogenheter får dock inte äventyra säkerheten på det europeiska luftfartsområdet. Säkerheten bör i själva verket förbli byråns främsta uppgift.

I avtalet föreslår kommissionen vidare att man bör ändra byråns namn från Easa (Europeiska byrån för luftfartssäkerhet) till Europeiska byrån för luftfart.

Föredraganden anser att det är viktigt att säkerhetsaspekten förblir väl förankrad i byråns roll och namn. Därför uppmanar föredraganden kommissionen att se till att ordet ”säkerhet” inte försvinner från byråns namn eftersom ordet till dags dato har varit ett av byråns särdrag.

Det är även viktigt att förstå vilken roll byrån bör spela på internationell nivå. Ett erkännande av fullständiga befogenheter för byrån på luftfartsområdet innebär faktiskt att den får en ny roll på internationell nivå.

Byrån har för närvarande bilaterala förbindelser med några viktiga länder i världen (Kanada, Singapore och Israel) på området för informationsutbyte (t.ex. svarta listan över flygbolag i världen) och utbyte av god praxis.

Föredraganden anser att det är viktigt att fortsätta på den inslagna vägen för att skapa en allt större luftfartssäkerhet och upprätthålla effektiva internationella förbindelser på luftfartsområdet.

Föredraganden anser att en förstärkning av Easas roll kan bidra till inrättandet av ett organ som är behörigt och erkänt på internationell nivå.

Man måste dock se till att byråns nya befogenheter inte medför en ökning av byråns budget, eftersom detta skulle leda till ett ifrågasättande av och återigen väcka många frågor om EU‑organens budget.

Eventuellt måste man således finna kraftfulla externa instrument som kan bidra till en utökad budget för byrån för att den ska kunna ombesörja alla de nya befogenheter som den tilldelats.

Efter att ha rådfrågat de främsta aktörerna inom europeisk luftfart och även flera av de aktörer som berörs av denna förordning anser föredraganden att det inte bör göras några ändringar i den del av förordningen som handlar om säkerheten, eftersom alla aktörer har gett honom tillräckliga garantier om att de föreslagna bestämmelserna är verkningsfulla.

Föredraganden är av en annan uppfattning när det gäller byråns roll.

Den riktiga utmaningen med förordningen är att fastställa vilken roll den nya byrån ska ha och att förstå vilken roll man vill att byrån ska ha i framtiden.

Därför har föredraganden angett några punkter, särskilt om den verkställande direktörens roll och om direktionen, som syftar till respekt för det nya interinstitutionella avtalet om unionsorgan och garantera parlamentet en viktig tillsynsroll i fråga om byråns verksamhet.

Vidare är det viktigt att fastställa strukturen för byråns direktion så att inget land kan gynnas/missgynnas i förhållande till andra och att alla länder finns representerade i denna.

Föredraganden är medveten om att detta är ett viktigt tillfälle för parlamentet att bestämma vilken roll byrån ska ha på internationell nivå, genom att omfördela befogenheterna inom området för europeisk och internationell luftfart.

Föredraganden håller med om att man bör anta delegerade akter, som främst handlar om icke väsentliga tekniska aspekter, och att de måste anpassas regelbundet i takt med den tekniska utvecklingen i världen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster

Referensnummer

COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD)

Framläggande för parlamentet

11.6.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

1.7.2013

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

David-Maria Sassoli

10.7.2013

 

 

 

Behandling i utskott

14.11.2013

20.1.2014

 

 

Antagande

30.1.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Saïd El Khadraoui, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Artur Zasada

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Phil Bennion, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Michael Gahler, Bernadette Vergnaud, Janusz Władysław Zemke

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Charalampos Angourakis, Jens Geier

Ingivande

10.2.2014