Процедура : 2013/0133(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0102/2014

Внесени текстове :

A7-0102/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 14.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0440

ДОКЛАД     ***I
PDF 755kWORD 301k
12.2.2014
PE 519.821v02-00 A7-0102/2014

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море

(COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Раул Ромева и Руеда

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море

(COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0250),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0117/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0102/2014),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) На своето 23-то редовно заседание през ноември 2013 г. ICCAT прие Препоръка 13-08, която допълва Препоръка 12-03, с цел да се допуснат модификации на риболовните сезони в източната част на Атлантическия океан, които не засягат защитата на местата за размножаване на червения тон. В тази препоръка на ICCAT се посочва, че договарящите се страни и сътрудничещите недоговарящи страни, образувания или риболовни организации (ДС) могат да определят различна начална дата за риболовните сезони за своите кораби с подхранка и кораби за тралене, експлоатирани в източната част на Атлантическия океан, като същевременно се запазва общата продължителност на открития сезон за тези риболовни дейности.

Изменение  2

Предложение за регламент

Член 1

Регламент (ЕО) № 302/2009

Член 7 – параграф 3 – алинея 2 (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Независимо от разпоредбите на първа алинея за 2014 и 2015 г. и тъй като това не засяга защитата на местата за размножаване, държавите членки могат да определят в своите годишни национални риболовни планове различна начална дата за кораби с подхранка и кораби за тралене, плаващи под техен флаг и опериращи в източната част на Атлантическия океан, като общата продължителност на открития сезон за тези риболовни дейности е в съответствие с разпоредбите на първа алинея.

Обосновка

Това отразява промените, направени по време на заседанието на ICCAT през 2013 г., като едновременно запазва гъвкавостта на държавите членки в засегнатите области.

Изменение  3

Предложение за регламент

Член 1

Регламент (ЕО) № 302/2009

Член 7 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Риболовът на червен тон със съоръжения, различни от посочените в параграфи 1—5, е разрешен през цялата година.

6. Риболовът на червен тон с капани, малки кораби за улов с парагада (< 24 m) и ръчни въдици е разрешен през цялата година.

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 a (нова)

Регламент (ЕО) № 302/2009

Член 24 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Добавя се следният член:

 

„Член 24а

 

Използване на стереоскопични камери по време на операциите по поставяне в клетки

 

Използването на стереоскопични камери в контекста на операциите по поставяне в клетки се осъществява в съответствие със следното:

 

1. Честотата на вземане на проби от живи риби не трябва да бъде под 20% от количеството риба, което се поставя в клетки. Когато е технически възможно, вземането на проби от жива риба е последователно, чрез измерване на един от всеки пет екземпляра. Тази проба следва да бъде съставена от риба, измерена на разстояние между 2 и 8 метра от камерата.

 

2. Размерите на вратата за трансфер, свързваща клетката донор и приемащата клетка, се определя на максимална ширина 10 метра и максимална височина 10 метра.

 

3. Когато измерванията на дължината на рибата представляват мулти-модално разпределение (две или повече групи от различни размери), е възможно да се използва повече от един алгоритъм за преобразуване за една и съща операция по поставяне в клетки. Най-актуалният(ите) алгоритъм(тми), установен(и) от Постоянния комитет за изследвания и статистика (SCRS) на ICCAT, се използват за преобразуване на дължината на тялото до развилката на опашната перка в общо тегло съгласно категорията размер на рибата, измерена по време на операцията по поставяне в клетки.

 

4. Потвърждаването на резултатите от измерването на дължината, получени по стереоскопичен начин, се извършва преди всяка операция по поставяне в клетки, като се използва измервателна рейка на разстояние от 2 и 8 метра.

 

5. Когато се оповестяват резултатите от стереоскопичната програма, в информацията се посочва възможността за допускане на грешки, присъща на техническите спецификации на системата от стереоскопични камери, която не надвишава ± 5%.

 

6. Всички горепосочени технически спецификации, включително честотата на вземане на проби, начинът на вземане на проби, разстоянието от камерата, размерите на вратата за трансфер и алгоритмите (съотношението дължина-тегло), се преразглеждат от SCRS на неговото заседание през 2014 г. и ако е необходимо, се изменят въз основа на препоръките на SCRS, направени по време на годишното заседание през 2014 г. на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT).“


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията се отнася до изменение на плана за възстановяване, който бе приет за червения тон през 2006 г. По това време този вид тон беше широко признат като свръхексплоатиран и изчерпан, но договарящите се страни по Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT — регионалният управителен орган, отговарящ за рибарството) проявяваха неохота за ограничаване на улова и печалбата. В крайна сметка обаче, след години политически борби и известен брой изменения на плана за възстановяване, най-новият научен анализ, посветен на червения тон (2012 г.), показа, че последните тенденции в няколко показателя сочат, че може да е започнало възстановяване на запасите, въпреки че учените са все още изключително предпазливи и заявяват, че „през 2012 г. Комитетът разполага с твърде малко информация за състава на улова, усилието и пространственото разпределение на основните риболовни дейности в Средиземно море, за да излезе с категорична декларация.“

Освен това нова оценка на състоянието на червения тон не е проведена за 2013 г. и научният комитет (SCRS) заявява, че не може да обоснове научно съществена промяна в общия допустим улов (ОДУ). По-конкретно той посочва, че „Въпреки това Комитетът отбелязва, че поддържането на улова на равнища около последните ОДУ в рамките на настоящата схема на управление вероятно ще позволи на запасите да се увеличат през този период и е в съответствие с целта за постигане на FMSY и ВMSY през 2022 г. с най-малко 60 % вероятност, като се има предвид несигурността в количествените показатели.“

При все това поради високата рентабилност на улова на червен тон на предстоящата среща на ICCAT в Кейптаун през ноември 2013 г. ще бъде упражнен натиск да се увеличи ОДУ.

Докладчикът е твърдо убеден, че би било глупаво и икономически непродуктивно да се увеличи ОДУ. Запасите са все още доста под нивата, позволяващи максимален устойчив улов, и SCRS продължава да подчертава, че остава налице значителна несигурност по отношение на състоянието на запасите. Новата цел на управлението на рибарството в ОПОР изисква запасите да бъдат възстановени и поддържани на нива над максималния устойчив улов, така че политиката на ЕС диктува, че ние трябва да бъдем предпазливи по отношение на този вид риболов. Икономическите данни сочат същото, тъй като ако на запасите се позволи да се увеличат, за да се гарантира възстановяването на по-изобилни нива, уловът и печалбата биха могли също да се увеличат. Най-икономически продуктивните запаси са онези, които са доста над нива, които могат да осигурят максимален устойчив улов, и червеният тон е все още далеч от такива.

Същността на предложението на Комисията е да се измени един член от Регламент 301/2009, сегашния план за възстановяване. Предлага се, въз основа на Препоръка на ICCAT 12-03, да се измени риболовният сезон. Първо промяната е от забранен сезон на разрешен сезон. Променят се също с по няколко дни датите за мрежи гъргър, кораби с подхранка и кораби за тралене. Тъй като промените произлизат от Препоръка на ICCAT, те трябва да бъдат транспонирани в правото на ЕС.

Въпреки това съществува трета разпоредба, която добавя ново изречение в Регламента на ЕС, а именно „Риболовът на червен тон със съоръжения, различни от посочените в параграфи 1—5, е разрешен през цялата година“.

Докладчикът счита, че това е твърде разтеглива фраза, въпреки че идва от формулировки на ICCAT. Комисията потвърждава, че само три вида съоръжения ще се включат в целевите риболовни дейности, а именно капаните, малките кораби за улов с парагада (< 24-m) и ръчните въдици. И така, като се има предвид, че дълги години управлението на този вид риболов е било проблемно и сложно, за да се избегне всяко възможно объркване относно това, кои съоръжения могат да ловят риба през цялата година, се предлага да се уточни, че целогодишният риболовен сезон се прилага само за тези съоръжения. Вярно е, че това е различно от формулировката на ICCAT, но целта е просто нейното изясняване, за да се гарантира, че няма да доведе до нежелани последици по-късно.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море

Позовавания

COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD)

Дата на представяне на ЕП

2.5.2013

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

PECH

21.5.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

Дата на обявяване в заседание

ENVI

21.5.2013

 

 

 

Неизказано становище

Дата на решението

ENVI

30.5.2013

 

 

 

Докладчик(ци)

Дата на назначаване

Раул Ромева и Руеда

12.6.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

18.9.2013

4.11.2013

 

 

Дата на приемане

11.2.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson, Anna Rosbach

Дата на внасяне

12.2.2014

Правна информация - Политика за поверителност