ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 302/2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři

12. 2. 2014 - (COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD)) - ***I

Výbor pro rybolov
Zpravodaj: Raül Romeva i Rueda


Postup : 2013/0133(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0102/2014
Předložené texty :
A7-0102/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 302/2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři

(COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0250),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0117/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0102/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Na svém 23. řádném zasedání v listopadu 2013 přijala ICCAT doporučení 13-08 doplňující doporučení 12-03, aby bylo možné upravit rybolovná období ve východním Atlantiku tak, aby neměla dopad na ochranu oblastí, kde dochází ke tření tuňáka obecného. V tomto doporučení ICCAT se uvádí, že smluvní strany a spolupracující nesmluvní strany, subjekty nebo rybářské subjekty (smluvní strany úmluvy) mohou pro návnadové čluny a čluny s vlečnými šňůrami operující ve východním Atlantiku stanovit jiné datum začátku rybolovného období, přičemž se zachová celková délka období s povolením tohoto rybolovu.

 

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Článek 1

Nařízení (ES) č. 302/2009

Čl. 7. – odst. 3 – pododstavec 2 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Aniž je dotčen první pododstavec, pokud se týká let 2014 a 2015, a vzhledem k tomu, že tím není ohrožena ochrana oblastí, kde dochází k tření, mohou členské státy pro návnadové čluny a čluny s vlečnými šňůrami plující pod jejich vlajkou a operující ve východním Atlantiku stanovit ve svých vnitrostátních ročních plánech rybolovu jiné datum začátku rybolovného období pod podmínkou, že celková délka období s povolením tohoto rybolovu bude v souladu s ustanoveními prvního pododstavce.

Odůvodnění

Zohlednění změny provedené na zasedání ICCAT v roce 2013 při současném zachování flexibility pro členské státy v dotčených oblastech.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Článek 1

Nařízení (ES) č. 302/2009

Čl. 7 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Rybolov tuňáka obecného pomocí jiných zařízení, než která jsou uvedena v odstavcích 1 až 5, je povolen během celého roku.

6. Rybolov tuňáka obecného pomocí pastí, malých plavidel lovících na dlouhý vlasec (< 24 m) a plavidel lovících pomocí ručních šňůr je povolen během celého roku.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 302/2009

Článek 24 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 24a

 

Používání stereoskopických kamer při umísťování do klecí

 

Používání stereoskopických kamerových systémů v souvislosti s umísťováním do klecí se provádí v souladu s následujícími ustanoveními:

 

1. Intenzita odběru vzorků živých ryb není nižší než 20 % z množství ryb umístěných do klecí. Je-li to technicky možné, probíhá odběr vzorků živých ryb postupně, a to tak, že je změřen každý pátý exemplář. Takový vzorek by měly tvořit ryby měřené na vzdálenost od 2 do 8 metrů od kamery.

 

2. Stanovené rozměry průchodu spojujícího zdrojovou klec s klecí cílovou činí maximálně 10 metrů na šířku a maximálně 10 metrů na výšku.

 

3. V případě, že měření délky ryb vykazuje multimodální rozdělení (dvě nebo více kohort různých velikostí), je možné na stejné umístění do klece použít více než jeden převodní algoritmus. Na převod vzdálenosti od konce rypce po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve (délky vidlice) na celkovou váhu se použijí nejaktuálnější algoritmy stanovené Stálým výborem pro výzkum a statistiku ICCAT (SCRS), a to podle velikostní kategorie ryb měřených při umísťování do klece.

 

4. Před každým umístěním do klece se provede ověření stereoskopického měření délky ryb s použitím měřící tyče na vzdálenost od 2 do 8 metrů.

 

5. Při sdělování výsledků stereoskopického programu se u údajů uvede mezní odchylka vyplývající z podstaty technické specifikace stereoskopického kamerového systému, která nesmí být větší než +/- 5 procent.

 

6. Veškeré výše uvedené technické specifikace včetně intenzity odběru vzorků, způsobu odběru vzorků, vzdálenosti od kamery, rozměrů průchodu, algoritmů (poměr délka-váha) přezkoumá SCRS na svém zasedání v roce 2014 a případně se tyto specifikace na základě doporučení SCRS upraví na výročním zasedání komise ICCAT v roce 2014.“

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise se týká změny plánu obnovy populace tuňáka obecného, který byl poprvé přijat v roce 2006. V té době vládlo všeobecné přesvědčení, že tento druh je loven nadměrně a jeho populace jsou decimovány, avšak smluvní strany Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT - regionální správní orgán odpovědný za rybolov) nebyly ochotny omezit odlovy a zisky. Postupem času, po letech politických bojů a řadě změn plánu obnovy, však z nejnovější vědecké analýzy tuňáka obecného (2012) vyplynulo, že poslední vývoj v oblasti několika ukazatelů naznačuje, že k obnově již možná začíná docházet, ačkoli vědci jsou stále mimořádně opatrní a zdůrazňují, že „v roce 2012 měla komise příliš málo informací o složení úlovků, intenzitě rybolovu a zeměpisném rozložení hlavních středomořských rybolovných podniků, aby bylo možné vyvozovat jakékoli závěry“.

Navíc nebylo provedeno žádné nové posouzení stavu populace tuňáka obecného v roce 2013 a Stálý výbor pro výzkum a statistiku (SCRS) prohlásil, že nemůže vědecky odůvodnit zásadní změnu celkového přípustného odlovu. Konkrétně uvádí, že „výbor nicméně konstatuje, že udržení odlovů na úrovni přibližně odpovídající stávajícímu celkovému přípustnému odlovu v rámci současného systému řízení pravděpodobně umožní, aby se stav populace během daného období zvýšil, a je v souladu s cílem dosažení FMSY a BMSY do roku 2022 s alespoň 60% pravděpodobností s ohledem na kvantifikované faktory nejistoty.“

Rybolov tuňáka obecného je však natolik výnosný, že na nadcházející schůzi ICCAT v Kapském městě v listopadu 2013 bude vyvíjen tlak na zvýšení celkového přípustného odlovu.

Zpravodaj je pevně přesvědčen, že zvýšení celkového přípustného odlovu by bylo nerozumné a z ekonomického hlediska kontraproduktivní. Populace je stále výrazně pod úrovní, kdy by byla schopna produkovat maximální udržitelný výnos, a Stálý výbor pro výzkum a statistiku nadále zdůrazňuje, že pokud jde o stav populace, přetrvává značná nejistota. Nový cíl řízení rybolovu v rámci společné rybářské politiky vyžaduje, aby byly populace obnoveny a udržovány na úrovni vyšší, než je maximální udržitelný výnos – čili politika EU, pokud jde o tento rybolov, nařizuje obezřetnost. Ekonomické uvažování vede ke stejnému závěru: umožnilo-li by se zvýšení populací s cílem zajistit jejich obnovu na vyšší úrovni, mohly by se rovněž zvýšit odlovy i zisk. Ekonomicky nejproduktivnějšími populacemi jsou ty, které dosahují úrovně podstatně vyšší, než je potřeba k dosažení maximálního udržitelného výnosu, a tuňák obecný má k takové úrovni stále daleko.

Co se týče obsahu návrhu Komise, je třeba změnit jeden článek nařízení 301/2009, který se týká stávajícího plánu obnovy. Na základě doporučení ICCAT č. 12-03 se navrhuje změna rybolovného období. Zaprvé se období zákazu nahrazuje obdobím povoleného rybolovu. O několik dní se také mění období povoleného rybolovu pomocí košelkových nevodů, návnadových člunů a člunů s vlečnými šňůrami. Jelikož tyto změny vycházejí z doporučení ICCAT, musí být převzaty do práva EU.

Je zde však i třetí ustanovení, které do nařízení EU vkládá novou větu: „Rybolov tuňáka obecného pomocí jiných zařízení, než která jsou uvedena v odstavcích 1 až 5, je povolen během celého roku.“

Zpravodaj považuje tuto větu za příliš vágní, přestože vychází ze znění ustanovení ICCAT. Komise potvrzuje, že do cíleného rybolovu by byly zapojeny jen tři typy rybolovných zařízení: pasti, malá plavidla lovící na dlouhý vlasec (< 24 m) a ruční šňůry. Takže vzhledem k tomu, že řízení tohoto rybolovu je již řadu let problematické a komplikované, se navrhuje, aby se s cílem předejít jakémukoli možnému nedorozumění, pokud jde o to, s jakými zařízeními je možné lovit po celý rok, jasně stanovilo, že celoroční období rybolovu platí pouze pro tato zařízení. Je sice pravda, že se tato věta liší od znění ustanovení ICCAT, jejím účelem je však pouhé upřesnění s cílem zajistit, že nebude nedocházet k žádným nechtěným dopadům.

POSTUP

Název

Víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři

Referenční údaje

COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD)

Datum předložení EP

2.5.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

21.5.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

21.5.2013

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

30.5.2013

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Raül Romeva i Rueda

12.6.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

18.9.2013

4.11.2013

 

 

Datum přijetí

11.2.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson, Anna Rosbach

Datum předložení

12.2.2014