Procedure : 2013/0133(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0102/2014

Indgivne tekster :

A7-0102/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 14.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0440

BETÆNKNING     ***I
PDF 430kWORD 284k
12.2.2014
PE 519.821v02-00 A7-0102/2014

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 302/2009 om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet

(COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Raül Romeva i Rueda

Tegnforklaring

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 302/2009 om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet

(COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0250),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0117/2013),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A7-0102/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) På sit 23. ordinære møde i november 2013 vedtog ICCAT henstilling 13-08, som supplerer henstilling 12-03, med henblik på at muliggøre ændringer af fangstperioderne i det østlige Atlanterhav, uden at det påvirker beskyttelsen af almindelig tuns gydeområder. I denne ICCAT-henstilling hedder det, at de kontraherende parter og samarbejdende ikke-kontraherende parter, organisationer eller fiskeriorganisationer kan fastsætte en anden startdato for fangstperioderne for deres stang- og dørgefartøjer i det østlige Atlanterhav under samtidig bibeholdelse af den samlede varighed af den åbne fangstperiode for disse fiskerier.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 302/2009

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Uanset første afsnit, og for så vidt det ikke påvirker beskyttelsen af gydeområder, kan medlemsstaterne i deres årlige nationale fiskeriplaner for årene 2014 og 2015 fastsætte en anden startdato for stang- og dørgefartøjer, der sejler under medlemsstaternes flag og opererer i det østlige Atlanterhav, under samtidig bibeholdelse af den samlede varighed af den åbne fangstperiode for disse fiskerier i overensstemmelse med bestemmelserne i første afsnit.

Begrundelse

Dette afspejler de ændringer, der blev foretaget på ICCAT-mødet i 2013, samtidig med at fleksibiliteten opretholdes for medlemsstaterne i de berørte områder.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 302/2009

Artikel 7 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Fiskeri efter almindelig tun med andre redskaber end dem, som er nævnt i stk. 1-5 er tilladt året rundt.

6. Fiskeri efter almindelig tun med fælder, små langlinefartøjer (< 24 m) og håndliner er tilladt året rundt.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 302/2009

Artikel 24 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 24a

 

Brug af stereokamera ved anbringelse af fisk i bur

 

Ved brug af stereokamerasystemer i forbindelse med anbringelse af fisk i bur skal følgende regler overholdes:

 

1. Prøveudtagningsdensiteten for levende fisk må ikke udgøre mindre end 20 % af den mængde fisk, der anbringes i bur. Såfremt det er teknisk muligt, skal prøveudtagningen af levende fisk være sekventiel ved at måle et ud af fem individer. En sådan prøveudtagning bør bestå af fisk, der måles inden for en afstand på 2 til 8 meter fra kameraet.

 

2. Den overførselssluse, som forbinder donorburet og modtagerburet, må højst være 10 meter bred og 10 meter høj.

 

3. Hvis målingerne af fiskenes længde viser en flertoppet fordeling (to eller flere kohorter af forskellige størrelser), skal det være muligt at anvende mere end én omregningsalgoritme ved en anbringelse af fisk i bur. De(n) mest aktuelle algoritme(r), der er udarbejdet af ICCAT's Stående Udvalg for Forskning og Statistik (SCRS), skal anvendes til at omregne længden fra underkæbe til haledeling til den samlede vægt i overensstemmelse med størrelsesklassen for den fisk, der måles ved anbringelsen i bur.

 

4. Forud for hver anbringelse af fisk i bur foretages der en validering af stereolængdemålene ved at anvende en målestok i en afstand på 2 til 8 meter.

 

5. Når resultaterne fra stereoprogrammet meddeles, skal oplysningerne angive den fejlmargen, som skyldes de tekniske specifikationer for stereokamerasystemet, og som ikke må overstige +/- 5 %.

 

6. Alle ovenfor angivne tekniske specifikationer, herunder prøveudtagningsdensiteten, prøveudtagningsmetoden, afstanden fra kameraet, overførselsslusens størrelse og algoritmer (forholdet mellem længde og vægt), skal undersøges af SCRS på dets møde i 2014 og om nødvendigt ændres på grundlag af SCRS' henstillinger på ICCAT-Kommissionens årlige møde i 2014."


BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag vedrører en ændring af den genopretningsplan for almindelig tun, der vedtoges første gang i 2006. Det var dengang i vide kredse anerkendt, at almindelig tun var overudnyttet og nedfisket, men de kontraherende parter i Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT – det regionale forvaltningsorgan med ansvar for tunfiskeriet) var ikke indstillede på at reducere fangster og fortjenester. Efter flere års politiske kampe og en række ændringer af genopretningsplanen hed det i den seneste videnskabelige analyse af almindelig tun (2012) dog langt om længe, at det af nylige tendenser for så vidt angår flere forskellige indikatorer fremgår, at der måske er en bestandsgenopretning i gang, selv om videnskabsfolk stadig er yderst forsigtige og har udtalt, at udvalget i 2012 rådede over for få oplysninger om de vigtigste Middelhavsfiskeriers fangstsammensætning, fiskeriindsats og geografiske fordeling til at kunne nå frem til en endegyldig konklusion.

Hertil kommer, at der ikke er foretaget nogen ny vurdering af almindelig tun for 2013, og Det Stående Udvalg for Forskning og Statistik (SCRS) har udtalt, at en væsentlig ændring af den samlede tilladte fangstmængde (TAC) ikke er videnskabeligt berettiget. Mere specifikt har udvalget udtalt, at det ikke desto mindre noterer sig, at opretholdelse af fangsterne på et niveau nogenlunde svarende til de seneste samlede tilladte fangstmængder under den nuværende forvaltningsordning sandsynligvis vil gøre det muligt for bestandene at vokse og er foreneligt med målet om at nå FMSY and BMSY senest i 2022 med en sandsynlighed på mindst 60 % i betragtning af de kvantificerede usikkerhedsmomenter.

Dette til trods vil der, eftersom fiskeri efter almindelig tun er en meget indbringende forretning, på det kommende ICCAT-møde i Cape Town i november 2013 blive udøvet pres for at få den samlede tilladte fangstmængde sat op.

Det er ordførerens faste overbevisning, at det vil være dumt og økonomisk kontraproduktivt at øge den samlede tilladte fangstmængde. Bestanden ligger langt under de niveauer, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY), og SCRS understreger hele tiden, at der stadig hersker betydelig usikkerhed med hensyn til bestandssituationen. I henhold til den fælles fiskeripolitiks nye målsætning for fiskeriforvaltning skal bestanden genoprettes til og opretholdes på niveauer, der ligger over de niveauer, der giver maksimalt bæredygtigt udbytte, hvilket vil sige, at EU's politik kræver, at vi skal udvise forsigtighed for så vidt angår dette fiskeri. Økonomisk fornuft peger i samme retning, eftersom fangster og udbytte begge vil stige, hvis bestanden får lov til at vokse for at sikre genopretning til højere niveauer. De økonomisk set mest produktive bestande er de bestande, hvis størrelse ligger et godt stykke over de niveauer, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte, og almindelig tun er stadig langt fra at nå op på disse niveauer.

Formålet med Kommissionens forslag er i alt væsentligt at ændre én artikel i forordning (EF) nr. 301/2009 om den nugældende genopretningsplan. På grundlag af ICCAT-henstilling 12-03 foreslås det at ændre fangstperioden, som for det første ændres fra at være lukket til at være åben. Desuden ændres datoerne for notfartøjer og stang- og dørgefartøjer med nogle få dage. Da disse ændringer stammer fra en ICCAT-henstilling, skal de gennemføres i EU-retten.

Imidlertid indeholder Kommissionens forslag til forordning en helt ny bestemmelse, hvori det hedder, at ”Fiskeri efter almindelig tun med andre redskaber end dem, som er nævnt i stk. 1-5, er tilladt året rundt.”

Efter ordførerens opfattelse er dette for løs en formulering, selv om den er inspireret af ICCAT’s sprogbrug. Kommissionen bekræfter, at kun tre typer fangstredskaber vil blive benyttet til fiskeri efter almindelig tun, nemlig fælder, små langlinefartøjer (< 24 m) og håndliner. Eftersom forvaltningen af denne type fiskeri i mange år har været problematisk og kompliceret og for at undgå enhver mulig forvirring med hensyn til, hvilke fangstredskaber der kan benyttes året rundt, foreslås det derfor, at det specificeres, at helårsfangstperioden kun gælder for disse fangstredskaber. Dette adskiller sig ganske vist fra ICCAT’s sprogbrug, men tjener blot til at gøre den klarere for at sikre, at den ikke senere vil få utilsigtede følger.


PROCEDURE

Titel

Flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet

Referencer

COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD)

Dato for høring af EP

2.5.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

21.5.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

21.5.2013

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

30.5.2013

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Raül Romeva i Rueda

12.6.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

18.9.2013

4.11.2013

 

 

Dato for vedtagelse

11.2.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson, Anna Rosbach

Dato for indgivelse

12.2.2014

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik