IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru

12.2.2014 - (COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD)) - ***I

Odbor za ribarstvo
Izvjestitelj: Raül Romeva i Rueda


Postupak : 2013/0133(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0102/2014
Podneseni tekstovi :
A7-0102/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru

(COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0250),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0117/2013),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A7-0102/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) Na svom 23. redovnom sastanku Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) usvojila je Preporuku 13-08 o dopuni Preporuke 12-03 u cilju omogućavanja izmjena ribolovnih sezona u istočnom Atlantiku koje ne bi utjecale na zaštitu područja mriještenja plavoperajne tune. U toj se preporuci ICCAT-a navodi da ugovorne stranke i surađujuće neugovorne stranke, subjekti ili ribarski subjekti mogu odrediti drugi datum početka ribolovne sezone za svoje brodove za ribolov s mamcima i brodove s povlačnim povrazom koji djeluju u istočnom Atlantiku pridržavajući se ukupnog trajanja otvorene sezone za te oblike ribolova.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 302/2009

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 2. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ne dovodeći u pitanje prvi podstavak i s obzirom na to da on ne utječe na zaštitu područja mriještenja, države članice za 2014. i 2015. mogu u svojim godišnjim nacionalnim ribolovnim planovima za brodove za ribolov s mamcima i brodove s povlačnim povrazom koji u istočnom Atlantiku djeluju i plove pod njihovom zastavom odrediti novi datum početka ribolova, usklađujući ukupno trajanje otvorene sezone za te oblike ribolova s odredbama prvog podstavka.

Justification

This reflects the change made at the 2013 ICCAT meeting while maintaining flexibility for the Member States in the affected areas.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 302/2009

Članak 7. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Ribolov plavoperajne tune korištenjem druge opreme od one navedene u stavcima 1. do 5. dopušten je tijekom cijele godine.

6. Ribolov plavoperajne tune korištenjem klopki, malih parangala (<24-m) i ručnih povraza dopušten je tijekom cijele godine.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EZ) br. 302/2009

Članak 24.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 24.a

 

Korištenje stereoskopskih kamera tijekom operacija stavljanja u kavez

 

Korištenje stereoskopskih kamera u kontekstu operacija stavljanja u kavez provodi se u skladu sa sljedećim:

 

1. Intenzitet uzorkovanja žive ribe nije niži od 20 % od količine ribe stavljene u kavez. Kada je to tehnički moguće, uzorkovanje žive ribe provodi se prema redoslijedu mjerenjem svakog petog uzorka. Takav uzorak trebala bi činiti riba mjerena na udaljenosti između 2 i 8 metara od kamere.

 

2. Dimenzije otvora za prebacivanje koji povezuje kavez davatelj s kavezom primateljem najveće je širine i visine od 10 metara.

 

3. Kada izmjerene dužine ribe pokazuju multimodalnu distribuciju (dvije ili više statističke skupine određenih veličina), moguće je koristiti više konverzijskih algoritama za istu operaciju stavljanja u kavez. Najnoviji algoritmi Stalnog ureda ICCAT-a za istraživanje i statistiku koriste se za preračunavanje vilične dužine ribe u ukupnu težinu s obzirom na kategoriju veličine ribe izmjerene tijekom operacije stavljanja u kavez.

 

4. Ovjera stereoskopskih mjerenja provodi se prije svake operacije stavljanja u kavez korištenjem mjerila na udaljenosti od 2 i 8 metara.

 

5. Po dostavi rezultata stereoskopskog programa, podatak o granici pogreške svojstvenoj tehničkim specifikacijama sustava stereoskopske kamere ne smije prelaziti +/- 5 %.

 

6. Sve gore navedene tehničke specifikacije, uključujući intenzitet i način uzorkovanja, udaljenost od kamere, dimenzije otvora za prebacivanje, algoritme (odnos dužina-težina) Stalni odbor za istraživanje i statistiku mora revidirati na svom sastanku 2014. te se one po potrebi izmjenjuju na temelju njegovih preporuka donesenih na godišnjem sastanku ICCAT-a za 2014.”

EXPLANATORY STATEMENT

The proposal by the Commission concerns an amendment to the recovery plan that was first adopted for bluefin tuna in 2006. At that time, the species was widely recognized to be over-exploited and depleted, but the Contracting Parties to the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT - the regional management body responsible for the fishery) were loath to reduce catches and profits. Eventually, though, after years of political battles and a number of amendments to the recovery plan, the most recent scientific analysis of bluefin (2012) suggested that recent trends in several indicators indicate that stock recovery may have begun, although scientists are still extremely cautious and state that “in 2012, the Committee had too few information about the catch composition, effort and spatial distribution of the main Mediterranean fisheries to derive any conclusive statement.”

In addition, no new assessment of bluefin has been conducted for 2013, and the scientific committee (SCRS) states that it cannot scientifically justify a substantial change in the TAC. More specifically, it states “Nonetheless, the Committee notes that maintaining catches at around recent TACs under the current management scheme will likely allow the stock to increase during that period and is consistent with the goal of achieving FMSY and BMSY through 2022 with at least 60% of probability, given the quantified uncertainties."

Nonetheless, bluefin being such a profitable fishery, there will be pressure at the upcoming ICCAT meeting in Cape Town in November 2013 to increase the TAC.

It is your rapporteur's firm belief that it would be foolish and economically counter-productive to increase the TAC. The stock is still well below levels capable of producing MSY and the SCRS continues to stress that significant uncertainties remain about the status of the stock. The new objective of fisheries management in the CFP requires stocks to be restored to and maintained at levels above MSY - so the EU's policy dictates that we must be cautious about this fishery. Economics point in the same way, since if the stock were allowed to increase, so as to ensure recovery to more abundant levels, catches and profits could both increase. The most economically productive stocks are those which are well above levels that can produce MSY, and bluefin is still a long way from there.

Coming to the substance of the Commission's proposal, it is to amend one article of Regulation 301/2009, the current recovery plan. It is proposed, based on ICCAT Recommendation 12-03, to amend the fishing season. First, it changes from a closed season to an open season. It also changes the dates for purse seines, bait boats and trolling boats by a few days. Since these are from an ICCAT Recommendation, they must be transposed into EU law.

However, there is a third provision, which adds a new sentence to the EU Regulation - "Fishing for bluefin tuna by other gears than those mentioned in paragraphs 1 to 5 shall be permitted throughout the year".

Your rapporteur finds this too loose a phrase, even if it comes from ICCAT language. The Commission confirms that only three gears would be involved in the targeted fishery - traps, small longliners (< 24-m) and hand lines. So, given that management of this fishery has been problematic and complicated for many years, in order to avoid all possible confusion over which gears are able to fish all year round, it is proposed to specify that the year-round season applies to these gears only. It is true that this differs from the ICCAT language but it serves simply to clarify it, in order to ensure that there are no unintended consequences later.

POSTUPAK

Naslov

Višegodišnji plan oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru

Referentni dokumenti

COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD)

Datum podnošenja EP-u

2.5.2013

 

 

 

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

21.5.2013

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

21.5.2013

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

Datum odluke

ENVI

30.5.2013

 

 

 

Izvjestitelj(i)

Datum imenovanja

Raül Romeva i Rueda

12.6.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

18.9.2013

4.11.2013

 

 

Datum usvajanja

11.2.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

14

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson, Anna Rosbach

Datum podnošenja

12.2.2014