Pranešimas - A7-0102/2014Pranešimas
A7-0102/2014

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 302/2009 dėl daugiamečio rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo plano

  12.2.2014 - (COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD)) - ***I

  Žuvininkystės komitetas
  Pranešėjas: Raül Romeva i Rueda


  Procedūra : 2013/0133(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0102/2014
  Pateikti tekstai :
  A7-0102/2014
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 302/2009 dėl daugiamečio rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo plano

  (COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0250),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0117/2013),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A7-0102/2013),

  1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (4a) 23-jame eiliniame susitikime, vykusiame 2013 m. lapkričio mėn., ICCAT priėmė Rekomendaciją 13-08, papildančią Rekomendaciją 12-03, tam, kad būtų galima daryti žvejybos sezonų rytinėje Atlanto vandenyno dalyje pakeitimus, nedarančius įtakos paprastųjų tunų nerštaviečių apsaugai. Šioje ICCAT Rekomendacijoje nurodoma, kad susitariančiosios šalys ir konvencijos nepasirašiusios bendradarbiaujančiosios šalys, subjektai ir žvejybos subjektai (KSŠ) gali nustatyti skirtingą žvejybos sezonų pradžios datą rytinėje Atlanto vandenyno dalyje kartinėmis ūdomis ir velkamosiomis ūdomis žvejojantiems laivams nekeičiant laikotarpio, kuriuo leidžiama vykdyti tokią žvejybą, bendros trukmės.

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnis

  Reglamentas (EB) Nr. 302/2009

  7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Nepaisant pirmos pastraipos nuostatų ir kadangi tai nedaro įtakos nerštaviečių apsaugai, valstybės narės savo 2014 ir 2015 m. nacionaliniuose žvejybos planuose gali nurodyti skirtingą pradžios datą su jų vėliava plaukiojantiems ir rytinėje Atlanto vandenyno dalyje kartinėmis ūdomis ir velkamosiomis ūdomis žvejojantiems laivams, nekeičiant laikotarpio, kuriuo leidžiama vykdyti tokią žvejybą, bendros trukmės pagal pirmos pastraipos nuostatas.

  Pagrindimas

  Šiuo pakeitimu atspindimas 2013 m. ICCAT susitikime padarytas pakeitimas kartu išsaugant valstybių narių lankstumą atitinkamose rajonuose.

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnis

  Reglamentas (EB) Nr. 302/2009

  7 straipsnio 6 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  6. Visais kitais žvejybos įrankiais, negu nurodytieji 1–5 dalyse, paprastuosius tunus leidžiama žvejoti ištisus metus.“

  6. Gaudyklėmis, mažomis ilgosiomis ūdomis (< 24 m) ir rankinėmis ūdomis paprastuosius tunus leidžiama žvejoti ištisus metus.

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 1 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 302/2009

  24 a straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (1a) Įterpiamas šis straipsnis:

   

  „24a straipsnis

   

  Stereoskopinių kamerų naudojimas perkėlimo į varžas operacijų metu

   

  Stereoskopinių kamerų sistemos perkėlimo į varžas operacijų metu naudojamos laikantis šiuo sąlygų:

   

  1. Gyvų žuvų imčių ėmimo intensyvumas yra ne mažesnis kaip 20 % į varžas perkeliamų žuvų kiekio. Kai tai techniškai įmanoma, gyvų žuvų imtys imamos nuosekliai ir matuojama kas penkta žuvis. Tokią imtį sudaro žuvys, išmatuotos nuo 2 iki 8 metrų atstumu nuo kameros.

   

  2. Perkėlimo angos tarp varžos, iš kurios žuvys išplaukia, ir varžos, į kurią žuvys patenka, plotis ir aukštis yra ne didesni kaip 10 metrų.

   

  3. Jei matuojant žuvų ilgį esama daugiarūšio pasiskirstymo (dvi skirtingo dydžio kohortos arba daugiau tokių kohortų), per tą pačią perkėlimo į varžas operaciją galima naudoti daugiau negu vieną perskaičiavimo algoritmą Ilgį nuo viršutinės žiaunos galo iki uodegos peleko išsiskyrimo perskaičiuojant į bendrą svorį naudojamas naujausias ICCAT Nuolatinio mokslinių tyrimų ir statistikos komiteto (angl. SCRS) nustatytas algoritmas, atsižvelgiant į žuvies, išmatuotos perkėlimo į varžas operacijos metu, dydžio kategoriją.

   

  4. Stereoskopinio ilgio matavimo rezultatai tvirtinami prieš kiekvieną perkėlimo į varžas operaciją naudojant mastelinį matuoklį nuo 2 iki 8 metrų atstumu.

   

  5. Perduodant stereoskopinės programos rezultatus informacijoje nurodoma paklaidos, kurią lemia stereoskopinės kameros sistemos techninės specifikacijos, riba, kuri neviršija +/- 5 %.

   

  6. Visas minėtąsias technines specifikacijas, įskaitant imčių ėmimo intensyvumą, imčių ėmimo būdą, atstumą nuo kameros, perkėlimo angos dydžius, algoritmus (ilgio ir svorio santykį), SCRS peržiūri per savo 2014 m. susitikimą ir prireikus, remdamasi SCRS rekomendacijomis, ICCAT jas pakeičia per 2014 m. metinį susitikimą.“

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Komisijos pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planą, kuris pirmą kartą buvo patvirtintas 2006 m. Tuo metu buvo visuotinai pripažinta, kad šios rūšies žuvų ištekliai yra pernelyg išeikvoti ir išsekę, tačiau Tarptautinei Atlanto tunų apsaugos komisijai (angl. ICCAT; už žuvininkystę atsakinga regioninė valdymo įstaiga) priklausančios susitariančiosios šalys nebuvo linkusios mažinti sužvejojamo kiekio ir gaunamo pelno. Galiausiai po ilgai trukusių politinių ginčų ir išteklių atkūrimo plano tam tikrų pakeitimų naujausioje (2012 m.) paprastųjų tunų išteklių mokslinėje analizėje teigiama, jog, remiantis naujomis kelių rodiklių tendencijomis, galima manyti, kad išteklių ėmė daugėti, nors mokslininkai šią padėtį vis dar vertina itin atsargiai ir laikosi nuomonės, kad „2012 m. komitetas turėjo per mažai informacijos apie pagrindiniuose Viduržemio jūros žvejybos rajonuose sužvejojamo laimikio sudėtį, žvejybos pastangas ir teritorinį pasiskirstymą, kad galėtų daryti kokias nors išvadas“.

  Be to, 2013 m. nebuvo atliktas naujas paprastųjų tunų išteklių vertinimas, o mokslinis komitetas (Nuolatinis tyrimų ir statistikos komitetas, angl. SCRS) konstatuoja, kad negali moksliškai pagrįsti bendro leidžiamo sužvejoti kiekio (BLSK) didelio pokyčio. Konkrečiau kalbant, jo išvada tokia: „nepaisant to, komitetas pabrėžia, kad jeigu vadovaujantis dabartine valdymo sistema bus išlaikytas panašus į dabartinį BLSK, tikėtina, kad atsiras galimybė per tą laikotarpį padidinti išteklius ir tai atitiks tikslą iki 2022 m. pasiekti FMSY ir BMSY rodiklius, esant bent 60 proc. tikimybei, atsižvelgiant į apskaičiuotus netikslumus“.

  Vis dėlto, kadangi paprastųjų tunų žvejyba yra labai pelninga, 2013 m. lapkričio mėn. Keiptaune vyksiančiame ICCAT susitikime bus daromas spaudimas didinti BLSK.

  Pranešėjas yra tvirtai įsitikinęs, kad didinti BLSK būtų neprotinga ir ekonominiu požiūriu nenaudinga. Išteklių kiekis vis dar yra gerokai mažesnis, nei reikėtų, kad sudarytų didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio kiekį, o SCRS ir toliau pabrėžia, jog dėl išteklių būklės lieka didelių neapibrėžtumų. Remiantis bendroje žuvininkystės politikoje (BŽP) numatytu nauju žuvininkystės valdymo tikslu, išteklius reikalaujama atkurti iki didesnio nei didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio rodiklio ir jį išlaikyti – taip ES politika nustatoma, kad vykdant šią žvejybos veiklą privalu laikytis atsargaus požiūrio. Ekonomikoje siekiama to paties tikslo, nes jeigu būtų sudarytos sąlygos tiek padidinti išteklius, kad būtų užtikrintas gausesnis jų atkūrimas, būtų galima padidinti ir sugaunamų žuvų kiekį, ir pelną. Daugiausia ekonominės naudos duoda tie ištekliai, kurių yra gerokai daugiau, nei reikia, kad būtų pasiektas didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio rodiklis.

  Kalbant apie Komisijos pasiūlymo esmę, juo siekiama iš dalies pakeisti vieną Reglamento (EB) Nr. 301/2009 dėl dabartinio išteklių atkūrimo plano straipsnį. Remiantis ICCAT rekomendacija 12-03, siūloma iš dalies pakeisti žvejybos sezoną. Pirmiausia, leidžiama žvejoti tuo laikotarpiu, kuriuo anksčiau buvo draudžiama. Taip pat keliomis dienomis keičiamos datos, kada leidžiama žvejoti gaubiamaisiais tinklais, kartinėmis ūdomis ir velkamosiomis ūdomis žvejojantiems laivams. Kadangi šios nuostatos numatytos ICCAT rekomendacijoje, jas būtina perkelti į ES teisę.

  Tačiau numatyta ir trečia nuostata, kuria ES reglamente įterpiamas naujas sakinys: „Visais kitais žvejybos įrankiais, negu nurodytieji 1–5 dalyse, paprastuosius tunus leidžiama žvejoti ištisus metus.“

  Pranešėjas mano, kad ši formuluotė yra pernelyg nekonkreti, net jeigu tai yra ICCAT formuluotė. Komisija patvirtina, kad tikslinė žvejyba būtų vykdoma tik trimis žvejybos įrankiais gaudyklėmis, mažomis ilgosiomis ūdomis (< 24 m) ir rankinėmis ūdomis. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad šios žvejybos veiklos valdymas daugelį metų buvo problemiškas ir sudėtingas, siūloma konkrečiai nurodyti, kad žvejybos sezono visus metus nuostata taikoma tik šiems žvejybos įrankiams, siekiant išvengti visų galimų nesusipratimų dėl to, kuriais įrankiais leidžiama žvejoti visus metus. Tiesa, ši nuostata skiriasi nuo ICCAT formuluotės, tačiau ja ši formuluotė tik patikslinama, siekiant užtikrinti, kad vėliau nekiltų nenumatytų padarinių.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Daugiametis rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planas

  Nuorodos

  COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  2.5.2013

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  PECH

  21.5.2013

   

   

   

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ENVI

  21.5.2013

   

   

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  ENVI

  30.5.2013

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Raül Romeva i Rueda

  12.6.2013

   

   

   

  Svarstymas komitete

  18.9.2013

  4.11.2013

   

   

  Priėmimo data

  11.2.2014

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  14

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson, Anna Rosbach

  Pateikimo data

  12.2.2014