VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 302/2009 van de Raad wat betreft een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee

12.2.2014 - (COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD)) - ***I

Commissie visserij
Rapporteur: Raül Romeva i Rueda
PR_COD_1amCom


Procedure : 2013/0133(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0102/2014
Ingediende teksten :
A7-0102/2014
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 302/2009 van de Raad wat betreft een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee

(COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0250),

–   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0117/2013),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie visserij (A7‑0102/2014),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) Op zijn 23e gewone vergadering in november 2013 heeft de ICCAT Aanbeveling 13-08 vastgesteld, die Aanbeveling 12-03 aanvult om het mogelijk te maken het visseizoen in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan te wijzigen zonder dat dat gevolgen heeft voor de bescherming van de paaigronden van de blauwvintonijn. In die aanbeveling van de ICCAT staat dat de verdragsluitende partijen of samenwerkende niet-verdragsluitende partijen, organisaties of visserijorganisaties voor hun in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan opererende, met de hengel vissende vaartuigen en sleepvaartuigen een afwijkende aanvangsdatum kunnen vaststellen voor de visseizoenen, voor zover zij de totale duur van het open seizoen voor deze visserijtakken handhaven.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 302/2009

Artikel 7 – lid 3 – alinea 2 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Onverminderd de eerste alinea, kunnen de lidstaten, aangezien dat geen gevolgen heeft voor de bescherming van de paaigronden, voor 2014 en 2015 in hun jaarlijkse nationale visserijplannen een afwijkende aanvangsdatum vermelden voor met de hengel vissende vaartuigen en sleepvaartuigen die onder hun vlag in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan opereren, voor zover zij de totale duur van het open seizoen voor deze visserij in overeenstemming houden met het bepaalde in de eerste alinea.

Motivering

Dit weerspiegelt de wijzing die op de ICCAT-vergadering van 2013 is aangebracht en zorgt ervoor dat de lidstaten in de betroffen gebieden flexibel kunnen blijven.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 302/2009

Artikel 7– lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Blauwvintonijnvisserij met ander vistuig dan vemeld in de leden 1 tot en met 5 is het hele jaar toegestaan.

6. Blauwvintonijnvisserij met tonnara's, kleine drijvende beugen (< 24 m) en handlijnen is het hele jaar toegestaan.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 302/2009

Artikel 24 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 24 bis

 

Gebruik van stereoscopische camera's bij kooiverrichtingen

 

Voor het gebruik van stereoscopische camera's bij kooiverrichtingen geldt het volgende:

 

1. De bemonsteringsintensiteit van levende vis is minimaal 20 % van de te kooien hoeveelheid vis. Wanneer dat technisch mogelijk is, geschiedt de bemonstering van levende vis sequentieel, door een op de vijf exemplaren te meten. De monsters moeten worden genomen door de vis te meten op een afstand tussen 2 en 8 meter van de camera.

 

2. De doorgangssluis die de donorkooi met de ontvangende kooi verbindt, is maximaal 10 meter breed en maximaal 10 meter hoog.

 

3. Wanneer de lengtemetingen van de vis een multimodale verdeling te zien geeft (twee of meer groepen van verschillende grootte), is het mogelijk voor dezelfde kooiverrichting meer dan een omrekeningsalgoritme te gebruiken. Het/De meest actuele algoritme(s) die door het Permanent comité voor onderzoek en statistiek (SCRS) van de ICCAT is/zijn vastgesteld, wordt/worden gebruikt om vorklengten om te rekenen naar totaal gewicht, overeenkomstig de groottecategorie van de vis die tijdens de kooiverrichting wordt gemeten.

 

4. De validering van stereoscopische lengtemetingen geschiedt voorafgaand aan elke kooiverrichting met gebruikmaking van een schaalstok op een afstand van 2 en 8 meter.

 

5. Wanneer de resultaten van het stereoscopisch programma worden meegedeeld, wordt de foutenmarge die inherent is aan de technische specificaties van het stereoscopische camerasysteem vermeld. Die marge mag ten hoogste +/- 5 procent bedragen.

 

6. Alle bovengenoemde technische specificaties, met inbegrip van de bemonsteringsintensiteit, de wijze van bemonstering, de afstand van de camera, de afmetingen van de sluis en de algoritmes (lengte-gewichtverhouding) worden door het SCRS op zijn vergadering van 2014 opnieuw bezien en worden indien nodig op grond van SCRS-aanbevelingen gewijzigd op de jaarlijkse vergadering van de ICCAT-commissie in 2014."

TOELICHTING

Het voorstel van de Commissie betreft een wijziging van het herstelplan voor blauwvintonijn, dat in 2006 voor het eerst was goedgekeurd. Toen al werd algemeen erkend dat deze soort overbevist was en dat de bestanden achteruit gingen, maar de verdragsluitende partijen van de Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijn in de Atlantische Oceaan (ICCAT - het regionale beheersorgaan dat verantwoordelijk is voor de visserij) voelden er weinig voor om de vangsten en winsten in te krimpen. Na een jarenlang politiek gevecht en een aantal wijzigingen van het herstelplan wordt thans in de meest recente wetenschappelijke analyse van de blauwvintonijnbestanden (2012) geopperd dat de trends in diverse indicatoren erop wijzen dat het herstel wellicht heeft ingezet, hoewel de wetenschappers nog steeds uiterst behoedzaam zijn en verklaren dat "de commissie in 2012 over te weinig informatie over de vangstsamenstelling, de visserijinspanning en de ruimtelijke spreiding van de belangrijkste mediterrane visserijtakken beschikte om conclusies te kunnen trekken".

Bovendien heeft er in 2013 geen nieuwe beoordeling van de blauwvintonijnbestanden plaatsgevonden en verklaart het wetenschappelijk comité (SCRS) dat het een ingrijpende verandering van de TAC niet met wetenschappelijke feiten kan rechtvaardigen. Meer bepaald spreekt het SCRS uit dat, "als de vangsten op ongeveer het peil van de recente TAC van het huidige beheersstelsel worden gehandhaafd, het bestand waarschijnlijk gedurende die periode zal groeien. Dat zou ook stroken met het doel om voor 2022 de waarden FMSY en BMSY te bereiken met een waarschijnlijkheidsgraad van tenminste 60%, gezien de gekwantificeerde onzekere factoren".

Maar aangezien de blauwvistonijnvisserij zo lucratief is, zal er op de komende ICCAT-vergadering in november 2013 te Kaapstad druk worden uitgeoefend om de TAC te verhogen.

Uw rapporteur is er vast van overtuigd dat het dom en economisch gezien contraproductief zou zijn om de TAC te verhogen. De bestanden zijn nog lang niet groot genoeg om MSY te kunnen verwezenlijken en het SCRS blijft erop hameren dat er nog veel onzekerheid bestaat over de status van de bestanden. De nieuwe doelstelling van het visserijbeleid in het kader van het GVB houdt in dat de bestanden moeten worden hersteld en boven het MSY-peil moeten worden gehouden, wat betekent dat het EU-beleid voorschrijft dat wij voorzichtig moeten omgaan met deze visserijtak. Ook economisch gezien is dat raadzaam, want als de bestanden kunnen groeien en overvloediger kunnen worden, zouden ook de vangsten en de winst toenemen. Economisch gezien zijn bestanden die duidelijk groter zijn dan de niveaus die een MSY kunnen opleveren het productiefst, en dat is voor blauwvintonijn nog lang niet het geval.

Dan de substantie van het Commissievoorstel: dat betreft de wijziging van een artikel van Verordening nr. 301/2009, het huidige herstelplan. Op basis van ICCAT-aanbeveling 12-03 wordt voorgesteld het visserijseizoen te amenderen. In de eerste plaats wordt dat een open seizoen in plaats van een gesloten. Ook worden de data waarop mag gevist door ringzegenvaartuigen, met de hengel vissende vaartuigen en sleepvaartuigen met een paar dagen verlegd. Aangezien het om ICCAT-aanbevelingen gaat, moeten ze in het EU-recht worden omgezet.

Maar er is ook een derde bepaling, waarmee een derde zin wordt toegevoegd aan de EU-Verordening: "Blauwvintonijnvisserij met ander vistuig dan vermeld in de leden 1 tot en met 5 is het hele jaar toegestaan."

Uw rapporteur vindt dat te vrijblijvend, ook al komt het van de ICCAT-formulering. De Commissie verklaart dat slechts drie soorten vistuig zouden worden gebruikt in de gerichte visserij, nl. tonnara's, kleine drijvende beugen (< 24 m.) en handlijnen. Aangezien het beheer van deze visserijtak jarenlang zo problematisch en gecompliceerd is gebleken, wordt voorgesteld te specificeren dat het seizoen alleen voor deze drie soorten tuig het hele jaar open is, om elke mogelijke verwarring over de vraag wie het hele jaar mag vissen te vermijden. Dat wijkt weliswaar af van de formulering van de ICCAT, maar alleen maar omwille van de duidelijkheid en om te vermijden dat we later met ongewenste gevolgen zitten.

PROCEDURE

Titel

Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee

Document- en procedurenummers

COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD)

Datum indiening bij EP

2.5.2013

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

PECH

21.5.2013

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

ENVI

21.5.2013

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ENVI

30.5.2013

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Raül Romeva i Rueda

12.6.2013

 

 

 

Behandeling in de commissie

18.9.2013

4.11.2013

 

 

Datum goedkeuring

11.2.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

14

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson, Anna Rosbach

Datum indiening

12.2.2014