RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană

12.2.2014 - (COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD)) - ***I

Comisia pentru pescuit
Raportor: Raül Romeva i Rueda


Procedură : 2013/0133(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0102/2014
Texte depuse :
A7-0102/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană

(COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0250),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0117/2013),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A7-0102/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) La cea de-a 23-a reuniune ordinară din noiembrie 2013, ICCAT a adoptat Recomandarea 13-08 de completare a Recomandării 12-03 pentru a permite modificarea sezoanelor de pescuit în Oceanul Atlantic de Est care nu afectează protejarea zonelor în care tonul roșu își depune icrele. Această recomandare a ICCAT prevede că părțile contractante și părțile, entitățile sau entitățile de pescuit necontractante colaboratoare (PCC) pot specifica o dată diferită de începere a sezonului de pescuit pentru navele lor de pescuit cu platformă și paragate și navele lor de pescuit cu undițe tractate care își desfășoară activitatea în Atlanticul de Est, dar mențin durata totală a sezonului deschis pentru aceste activități de pescuit.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 302/2009

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Fără a aduce atingere primului paragraf, pentru anii 2014 și 2015 și întrucât nu este afectată protejarea zonelor de depunere a icrelor, statele membre pot specifica, în planurile lor anuale naționale de pescuit, o dată diferită de începere a sezonului de pescuit pentru navele de pescuit cu platformă și paragate și navele de pescuit cu undițe tractate care arborează pavilionul lor și își desfășoară activitatea în Atlanticul de Est, dar mențin durata totală a sezonului deschis pentru aceste activități de pescuit în conformitate cu dispozițiile primului paragraf.

Justificare

Amendamentul reflectă modificarea adoptată în cadrul reuniunii ICCAT din 2013, cu menținerea flexibilității de care dispun statele membre în zonele în cauză.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 302/2009

Articolul 7 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Pescuitul de ton roșu cu alte unelte de pescuit decât cele menționate la alineatele (1) - (5) este autorizat pe parcursul întregului an.

(6) Pescuitul de ton roșu cu capcane, nave mici de pescuit cu paragate (< 24-m) și nave cu undițe de mână este autorizat pe parcursul întregului an.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 302/2009

Articolul 24 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 24a

 

Folosirea camerelor stereoscopice în timpul operațiunilor de plasare în cuști

 

Folosirea camerelor stereoscopice în timpul operațiunilor de plasare în cuști se desfășoară în conformitate cu următoarele dispoziții:

 

1. Intensitatea eșantionării peștelui viu nu coboară sub 20 % din cantitatea peștelui plasat în cuști. Atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, se efectuează eșantionarea secvențială a peștelui viu, prin măsurarea din cinci în cinci exemplare. Un astfel de eșantion ar trebui format din exemplare măsurate la o distanță între 2 metri și 8 metri față de cameră.

 

2. Dimensiunile porții de transfer care face legătura între cușca donatoare și cușca receptoare se stabilesc la maximum 10 metri lățime și maximum 10 metri înălțime.

 

3. Atunci când lungimea măsurătorilor peștelui prezintă o distribuție multimodală (două sau mai multe grupuri de dimensiuni diferite), este posibilă folosirea a mai mult de un algoritm de transformare pentru aceeași operațiune de plasare în cușcă. Cel/cei mai actual/actuali algoritm/algoritmi stabilit/stabiliți de Comitetul permanent pentru cercetare și statistică (SCRS) al ICCAT este folosit/sunt folosiți pentru a transforma lungimile la furcă în greutăți totale, conform categoriei de greutate a peștelui măsurat în timpul operațiunii de plasare în cușcă.

 

4. Validarea lungimilor prin măsurare stereoscopică este realizată înainte de fiecare operațiune de plasare în cușcă folosind o scară grafică la o distanță de 2 și 8 metri.

 

5. Atunci când sunt comunicate rezultatele programului stereoscopic, informațiile indică marja de eroare inerentă specificațiilor tehnice ale sistemului camerei stereoscopice, care nu depășește +/- 5%.

 

6. Toate specificațiile tehnice de mai sus, printre care intensitatea eșantionării, modalitatea eșantionării, distanța față de cameră, dimensiunile porții de transfer, algoritmii (raportul lungime-greutate), sunt revizuite de Comitetul permanent pentru cercetare și statistică în reuniunea sa din 2014 și, dacă este necesar, sunt modificate în temeiul recomandărilor Comitetului permanent pentru cercetare și statistică adoptate în cadrul reuniunii anuale a ICCAT din 2014.”

EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei vizează o modificare a planului de refacere a stocurilor de ton roșu adoptat pentru prima dată în 2006. La vremea respectivă, era binecunoscut faptul că această specie este supraexploatată și pe cale de epuizare, însă părțile contractante la Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT - organismul regional responsabil de gestionarea pescuitului) nu erau dispuse să își reducă profiturile și capturile. În cele din urmă însă, după mulți ani de dispute politice și după o serie de modificări ale planului de refacere, potrivit celei mai recente analize științifice privind tonul roșu (2012) tendințele actuale demonstrate de mai mulți indicatori arată că este posibil să fi început refacerea stocurilor, deși oamenii de știință sunt foarte circumspecți, declarând că „în 2012, comisia dispunea de prea puține informații referitoare la activitățile de pescuit din Marea Mediterană, și anume la componența capturilor, eforturile de pescuit și distribuția zonelor de pescuit, pentru a putea trage concluzii concludente”.

În plus, nu a fost realizată nicio evaluare nouă privind tonul roșu pentru 2013, iar Comitetul permanent pentru cercetare și statistică (SCRS) a declarat că nu poate justifica din punct de vedere științific o modificare importantă a capturii totale admisibile (TAC). Mai exact, comitetul a declarat „Cu toate acestea, comitetul consideră că menținerea nivelului capturilor la nivelurile recente ale TAC-urilor în cadrul schemelor de gestionare actuale va face posibilă, cel mai probabil, creșterea stocurilor în perioada respectivă, fiind consecventă cu obiectivul de realizare a FMSY și BMSY până în 2022, cu o probabilitate de cel puțin 60%, având în vedere incertitudinile cantitative.”

Totuși, întrucât activitatea de pescuit de ton roșu este atât de profitabilă, la viitoarea reuniune a ICCAT, care va avea loc în noiembrie 2013 la Cape Town, vor exista presiuni de a crește nivelul TAC.

Raportorul este convins că ar fi irațional și contraproductiv din punct de vedere economic să se crească nivelul TAC. Stocurile sunt în continuare mult sub nivelul capabil să ducă la realizarea producției maxime durabile (MSY), iar SCRS a subliniat în repetate rânduri că există încă numeroase incertitudini legate de situația stocurilor. Noul obiectiv de gestionare a pescuitului al PCP este ca stocurile să fie refăcute și menținute la niveluri mai ridicate decât MSY, prin urmare, potrivit politicii UE, trebuie să fim prudenți în ceea ce privește această resursă de pescuit. Și din punct de vedere economic este mai rentabilă această situație, întrucât, dacă stocurilor li se permite să crească, și astfel să se refacă, ajungând la niveluri mai mari, ar putea crește atât capturile, cât și profiturile. Cele mai productive stocuri din punct de vedere economic sunt cele ale căror niveluri sunt mult mai ridicate decât cele care pot asigura MSY, iar tonul roșu este departe de a fi la acest nivel.

În ceea ce privește conținutul propunerii Comisiei, scopul este modificarea unui articol al Regulamentului 301/2009, actualul plan de refacere. Pe baza recomandării ICCAT 12-03, se propune modificarea sezonului pescuitului. În primul rând, sezonul închis devine un sezon deschis. Se schimbă și datele la care sunt permise activitățile de pescuit de către navele de capturare cu plasă pungă, navele de pescuit cu platformă și paragate și navele de pescuit cu undițe tractate. Întrucât sunt prevăzute într-o recomandare ICCAT, dispozițiile în cauză trebuie transpuse în legislația UE.

Există însă o a treia dispoziție care adaugă o teză nouă în Regulamentul UE - „Pescuitul de ton roșu cu alte unelte de pescuit decât cele menționate la alineatele (1) - (5) este autorizat pe parcursul întregului an”.

Raportorul consideră că această propoziție este prea evazivă, deși este formulată de ICCAT. Comisia a confirmat că activitățile de pescuit respective vor fi desfășurate doar cu trei tipuri de echipamente - capcane, nave mici de pescuit cu paragate (< 24-m) și nave cu undițe de mână. Prin urmare, întrucât, timp de mulți ani, gestionarea acestor resurse de pescuit a ridicat probleme datorită complexității sale, pentru a evita eventualele confuzii privind tipurile de echipamente care pot desfășura activități de pescuit tot anul, se propune să se specifice că sezonul este deschis întregul an doar pentru aceste echipamente. Este adevărat că această formulare este diferită de cea a ICCAT, dar scopul său este de a o clarifica; se iau, astfel, măsuri pentru a evita apariția unor consecințe nedorite mai târziu.

PROCEDURĂ

Titlu

Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană

Referințe

COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD)

Data prezentării la PE

2.5.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

PECH

21.5.2013

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

ENVI

21.5.2013

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ENVI

30.5.2013

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Raül Romeva i Rueda

12.6.2013

 

 

 

Examinare în comisie

18.9.2013

4.11.2013

 

 

Data adoptării

11.2.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Rareș-Lucian Niculescu, Jens Nilsson, Anna Rosbach

Data depunerii

12.2.2014