SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 302/2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

12.2.2014 - (COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD)) - ***I

Výbor pre rybárstvo
Spravodajca: Raül Romeva i Rueda


Postup : 2013/0133(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0102/2014
Predkladané texty :
A7-0102/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 302/2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

(COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0250),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0117/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A7-0102/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) ICCAT prijala na 23. pravidelnej schôdzi v novembri 2013 odporúčanie 13-08, ktoré dopĺňa odporúčanie 12-03, s cieľom umožniť zmeny rybolovných sezón vo východnej časti Atlantického oceána, ktoré nebudú mať vplyv na ochranu neresísk tuniaka modroplutvého. V tomto odporúčaní ICCAT sa uvádza, že zmluvné strany a spolupracujúce nezmluvné strany, subjekty alebo rybolovné subjekty môžu pre lode s návnadou a pre lode s vlečnými lovnými šnúrami, ktoré lovia vo východnej časti Atlantického oceánu, stanoviť iný dátum začiatku rybolovných sezón, pričom sa zachová celková dĺžka otvorenej sezóny pre tieto druhy rybolovu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 302/2009

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Bez ohľadu na prvý pododsek môžu členské štáty na roky 2014 a 2015 a za predpokladu, že to nebude mať vplyv na ochranu neresísk, určiť vo svojich vnútroštátnych ročných rybolovných plánoch iný začiatok rybolovných sezón pre lode s návnadou a pre lode s vlečnými lovnými šnúrami, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a lovia vo východnej časti Atlantického oceána, pričom sa zachová celková dĺžka otvorenej sezóny pre tieto druhy rybolovu v súlade s ustanoveniami prvého pododseku.

Odôvodnenie

PN odráža zmenu uskutočnenú na schôdzi ICCAT z roku 2013 a zároveň zachováva flexibilitu členských štátov v oblastiach, ktorých sa to týka.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 302/2009

Článok 7 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Lov tuniaka modroplutvého pomocou iného výstroja, ako je výstroj uvedený v odsekoch 1 až 5, sa povoľuje počas celého roka.

6. Lov tuniaka modroplutvého pomocou pascí, malých plavidiel (< 24 m) s lovnými šnúrami a udíc sa povoľuje počas celého roka.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 302/2009

Článok 24 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 24 a

 

Používanie stereoskopických kamier počas umiestňovania do klietok

 

Používanie systémov stereoskopických kamier v súvislosti s umiestňovaním do klietok sa vykonáva v súlade s týmito ustanoveniami:

 

1. Intenzita odberu vzoriek živých rýb nie je nižšia ako 20 % všetkých rýb umiestnených do klietok. Ak je to technicky možné, odoberanie vzoriek živých rýb prebieha postupne, a to tak, že sa zmeria každý piaty jedinec. Takáto vzorka by mala pozostávať z ryby odmeranej zo vzdialenosti 2 až 8 metrov od kamery.

 

2. Rozmery prechodnej brány spájajúcej darcovskú klietku s prijímajúcou klietkou by sa mali stanoviť na maximálnu šírku 10 m a maximálnu výšku 10 m.

 

3. Ak merania dĺžky rýb vykazujú multimodálne rozdelenie (dve alebo viacero kohort rôznych veľkostí), je možné na to isté umiestnenie do klietky použiť viac než jeden prevodný algoritmus. Najaktuálnejšie algoritmy, ktoré vypracoval Stály výbor ICCAT pre výskum a štatistiku (SCRS), sa používa na premieňanie dĺžky vidlíc na celkovú hmotnosť podľa kategórie veľkosti ryby meranej počas umiestňovania do klietok.

 

4. Pred každým umiestnením do klietky sa vykoná overenie stereoskopického merania dĺžky rýb s použitím meracej tyče vo vzdialenosti 2 až 8 metrov.

 

5. Pri oznamovaní výsledkov stereoskopického programu sa pri údajoch uvedie medzná odchýlka vyplývajúca z technickej špecifikácie stereoskopického kamerového systému, ktorá nepresiahne +/- 5 percent.

 

6. Všetky uvedené technické špecifikácie vrátane intenzity a spôsobu odoberania vzoriek, vzdialenosti od kamery, rozmerov prechodnej brány, algoritmov (vzťah medzi dĺžkou a šírkou) prehodnotí SCRS na svojej schôdzi v roku 2014 a v prípade potreby sa tieto špecifikácie na základe odporúčania SCRS upravia na výročnej schôdzi komisie ICCAT v roku 2014.“

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie sa týka zmeny plánu obnovy, ktorý bol prijatý pre tuniaka modroplutvého v roku 2006. V tomto čase sa tento druh všeobecne považoval za lovený v nadmernom množstve a vyčerpaný, ale účastníci Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT – regionálny riadiaci orgán zodpovedný za rybolov), sa zdráhali obmedziť úlovky a zisky. Nakoniec však po rokoch politických bojov a viacerých zmien k plánu obnovy najnovšie vedecké analýzy týkajúce sa tuniaka modroplutvého (2012) ukázali, že súčasné trendy v niekoľkých ukazovateľoch naznačujú, že je možné, že obnova zásob sa už začala, aj keď vedci sú stále veľmi opatrní a vyhlásili, že „v roku 2012 mal výbor veľmi málo informácií o zložení úlovkov, intenzite a priestorovom rozložení rybolovných činností v Stredozemnom mori na to, aby mohol dôjsť ku konečným záverom“.

Nové posúdenie stavu tuniaka modroplutvého sa v roku 2013 neuskutočnilo a vedecký výbor (SCRS) uvádza, že nemôže vedecky odôvodniť významnú zmenu celkového povoleného výlovu (TAC). Konkrétne uvádza, že „výbor zdôrazňuje, že udržanie rybolovu na úrovni nedávneho TAC v rámci súčasného systému riadenia pravdepodobne umožní zvýšenie populácií počas tohto obdobia, čo je v súlade s cieľom dosiahnutia FMSY and BMSY do roku 2022 s najmenej 60 % pravdepodobnosťou vzhľadom na neistotu týkajúcu sa kvantitatívnych ukazovateľov“.

Vzhľadom na to, že rybolov tuniaka modroplutvého je vysoko ziskový, na nadchádzajúcom zasadnutí ICCAT v Kapskom Meste v novembri 2013 budú tlaky na zvýšenie TAC.

Spravodajca je presvedčený, že zvýšenie TAC by bolo nerozumné a ekonomicky kontraproduktívne. Populácie sú stále hlboko pod úrovňami, ktoré zaručujú maximálny udržateľný výnos, a SCRS naďalej zdôrazňuje, že stále panuje značná neistota, pokiaľ ide o ich stav. Nový cieľ v oblasti riadenia rybárstva v rámci SRP si vyžaduje, aby sa populácie obnovili a udržiavali na úrovniach prevyšujúcich maximálny udržateľný výnos, takže politika EÚ diktuje, že pri rybolove tohto typu musíme byť opatrní. Ekonomické údaje tomu nasvedčujú, pretože keby sa umožnilo zvýšenie populácií s cieľom zabezpečiť obnovu na vyššiu úroveň, úlovky a zisky by sa tiež zvýšili. Ekonomicky najproduktívnejšie populácie sú tie, ktoré sú vysoko nad úrovňou zaisťujúcou maximálny udržateľný výnos, a tuniak modroplutvý zďaleka nie je na takej úrovni.

Podstatou návrhu Komisie je zmena článku nariadenia č. 301/2009 týkajúceho sa súčasného plánu obnovy. Na základe odporúčania ICCAT 12-03 sa navrhuje zmena rybárskej sezóny. Po prvé, sezóna sa mení z uzatvorenej na otvorenú. O niekoľko dní sa mení aj sezóna lovu vakovými sieťami a člnmi označovanými ako „bait boats“ a „trolling boats“. Keďže táto zmena vyplýva z odporúčaní ICCAT, treba ju transponovať do právnych predpisov EÚ.

Je tu však aj tretie ustanovenie, ktorým sa do nariadenia EÚ vkladá nová veta: „Lov tuniaka modroplutvého pomocou iného výstroja, ako je výstroj uvedený v odsekoch 1 až 5, sa povoľuje počas celého roka.“.

Spravodajca sa domnieva, že táto formulácia je príliš pružná, aj keď pochádza z formulácií ICCAT. Komisia potvrdzuje, že iba tri typy zariadení budú zahrnuté do tohto typu rybolovu, a to pasce, malé plavidlá (< 24-m) s lovnými šnúrami a udice. Takže so zreteľom na to, že po mnoho rokov bolo riadenie tohto rybolovu problematické a zložité, aby sa zabránilo možnému nedorozumeniu, pokiaľ ide o to, ktorý výstroj sa môže používať po celý rok, navrhuje sa stanoviť, že celoročná rybárska sezóna sa vzťahuje len na túto výstroj. Je pravda, že je to odlišné od znenia ICCAT, ale cieľom je zabezpečiť, aby neskôr nevznikli nepriaznivé dôsledky.

POSTUP

Názov

Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

Referenčné čísla

COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD)

Dátum predloženia v EP

2.5.2013

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

PECH

21.5.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

21.5.2013

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

ENVI

30.5.2013

 

 

 

Spravodajca

               dátum vymenovania

Raül Romeva i Rueda

12.6.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

18.9.2013

4.11.2013

 

 

Dátum prijatia

11.2.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson, Anna Rosbach

Dátum predloženia

12.2.2014