POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju

12.2.2014 - (COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD)) - ***I

Odbor za ribištvo
Poročevalec: Raül Romeva i Rueda


Postopek : 2013/0133(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0102/2014
Predložena besedila :
A7-0102/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju

(COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2013)0250),

–   ob upoštevanju členov 294(2) in 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0117/2013),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A7–0102/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) ICCAT je na svojem 23. rednem zasedanju novembra 2013 sprejela Priporočilo 13-08, ki dopolnjuje Priporočilo 12-03, da bi omogočila spremembe ribolovnih sezon v vzhodnem Atlantiku, ki ne vplivajo na zaščito drstišč modroplavutega tuna. V tem priporočilu ICCAT je navedeno, da lahko pogodbenice in sodelujoče nepogodbenice, ribolovni ali drugi subjekti za svoja plovila za prevoz vabe in plovila, ki lovijo s panulo, ko lovijo v vzhodnem Atlantiku, določijo drugačen začetni datum ribolovnih sezon, a ohranijo skupno trajanje odprte sezone za ta ribolov.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Člen 1

Uredba (ES) št. 302/2009

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ne glede na prejšnji pododstavek in ker to ne vpliva na zaščito drstišč, lahko države članice za leti 2014 in 2015 v svojih letnih nacionalnih ribolovnih načrtih določijo drugačen začetni datum za plovila za prevoz vabe in plovila, ki lovijo s panulo, ki pod njihovo zastavo plujejo in lovijo v vzhodnem Atlantiku, pri čemer ohranijo skupno trajanje odprte sezone za ta ribolov v skladu z določbami prvega pododstavka.

Obrazložitev

Odraža spremembe s srečanja ICCAT leta 2013, medtem ko se ohrani fleksibilnost za države članice na teh območjih.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Člen 1

Uredba (ES) št. 302/2009

Člen 7 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Ribolov modroplavutega tuna z ostalimi orodji, ki niso navedena v odstavkih 1 do 5, se dovoli vse leto.

6. Ribolov modroplavutega tuna z uporabo pasti, površinskih parangalov (< 24-m) in ročne ribiške vrvice se dovoli vse leto.

 

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 302/2009

Člen 24 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 24a

 

Uporaba stereoskopskih kamer pri postopkih reje v mrežasti kletki

 

Sistemi stereoskopskih kamer se pri postopkih reje v mrežasti kletki uporabljajo v skladu z naslednjimi pravili:

 

1. Intenzivnost vzorčenja živih rib ni manjša od 20 % vseh rib v kletkah. Kadar je to tehnično izvedljivo, je vzorčenje živih rib zaporedno, tako da se izmeri vsak peti primerek. Takšen vzorec sestavljajo ribe, izmerjene na oddaljenosti med 2 in 8 metrov od kamere.

 

2. Zapornica za prenos, ki povezuje oddajno in sprejemno kletko, meri največ 10 metrov v širino in 10 metrov v višino.

 

3. Kadar meritve dolžine rib pokažejo večmodalno porazdelitev (dve ali več skupin različnih velikosti), se omogoči uporaba več kot enega pretvorbenega algoritma za isti postopek reje v mrežasti kletki. Najnovejši algoritem ali algoritmi, ki jih je določil Stalni odbor za raziskave in statistiko, se uporabljajo za pretvorbo dolžine ribe do razcepa repne plavuti v skupno težo glede na kategorijo velikosti rib, izmerjenih med postopkom reje v mrežasti kletki.

 

 

4. Preverjanje stereoskopskih meritev dolžine se izvede pred vsakim postopkom reje v mrežasti kletki na podlagi merilne lestvice na razdalji 2 in 8 metrov.

 

5. Pri sporočanju rezultatov stereoskopskega programa se v informacijah navede dovoljeno odstopanje zaradi tehničnih specifikacij sistema stereoskopske kamere, ki ne presega +/–5 odstotkov.

 

 

6. Vse navedene tehnične specifikacije, vključno z intenzivnostjo in načinom vzorčenja, razdaljo od kamere, merami zapornic za prenos, algoritmi (razmerje med dolžino in težo), naj bi na zasedanju leta 2014 pregledal Stalni odbor za raziskave in statistiko, na podlagi njegovih priporočil pa bi jih ICCAT po potrebi spremenila na svojem zasedanju leta 2014.

 

OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije zadeva predlog spremembe k načrtu za obnovo staleža, ki je bil za modroplavutega tuna prvič sprejet leta 2006. V tistem času je bilo na splošno ugotovljeno, da so vrste prekomerno izkoriščene in izčrpane, vendar so bile pogodbenice Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT – regionalni organ upravljanja, odgovoren za ribolov) nenaklonjene zmanjšanju ulova in dobička. Vendar po mnogih letih političnega boja in številnih predlogih za spremembe načrta za obnovo staleža so najnovejše znanstvene analize o modroplavutem tunu (2012) pokazale, da novi trendi pri mnogih kazalnikih nakazujejo, da se je obnova staleža mogoče začela, čeprav so znanstveniki še vedno zelo previdni, v letu 2012 pa je imel odbor še premalo informacij o sestavu ulova, naporu in prostorski porazdelitvi glavnih sredozemskih ribištev, da bi lahko prišel do kakršne koli končne ugotovitve.

Poleg tega v letu 2013 ni bila izvedena nova ocena stanja, znanstveni odbor za raziskave in statistiko pa meni, da bistvena sprememba celotnega dovoljenega ulova z znanstvenega vidika ni upravičena. Navedeno je, da odbor vendarle ugotavlja, da bo najbrž ohranitev ulova na približno sedanji ravni celotnega dovoljenega ulova v okviru veljavne sheme upravljanja staleža v tem obdobju omogočila povečanje in da je skladna s ciljem o dosegi največjega trajnostnega donosa ribolova in največjega trajnostnega donosa biomase do leta 2022 z najmanj 60 % verjetnostjo (glede na določene negotovosti).

Vendar glede na to, da je ribolov modroplavutega tuna tako donosna dejavnost, se bo na prihodnjem srečanju ICCAT novembra 2013 v Cape Townu izvajal pritisk za povečanje celotnega dovoljenega ulova.

Poročevalec odločno meni, da bi bilo povečanje celotnega dovoljenega ulova nespametno in ekonomsko protiproduktivno. Stalež je še vedno daleč pod ravnjo, ki bi bila zmožna dosegati največji trajnostni donos in Stalni odbor za raziskave in statistiko neprestano poudarja, da ostajajo še mnoge negotovosti v zvezi s stanjem staleža. Novi cilj upravljanja ribolova v skupni ribiški politiki zahteva, da se staleži obnovijo in ohranijo na ravni nad največjim trajnostnim donosom, zato politika EU narekuje, da moramo v zvezi s tem ribolovom biti previdni. Gospodarstvo meni enako, saj bi se lahko ulov in dobiček povečala, če bi imeli staleži možnost povečanja do bolj obilnih ravni. Najbolj ekonomsko produktivni staleži so tisti, ki so občutno nad ravnjo največjega trajnostnega donosa, modroplavuti tun pa je še vedno daleč od tega.

Če pogledamo bistvo predloga Komisije, vidimo, da je to sprememba enega člena Uredbe 302/2009, ki zadeva obnovo sedanjega načrta za obnovo staleža. Na podlagi priporočila 12-03 ICCAT se predlaga sprememba ribolovne sezone. Predlog spreminja zaprto sezono v odprto ter za nekaj dni spreminja datume za uporabo zaporne plavarice, plovil za prevoz vabe in plovil, ki lovijo s panulo. Ker so spremembe del priporočila ICCAT, jih je treba prenesti v zakonodajo EU.

Vendar obstaja tudi tretja določba, ki uredbi EU dodaja nov stavek: Ribolov modroplavutega tuna z ostalimi orodji, ki niso navedena v odstavkih 1 do 5, se dovoli vse leto.

Poročevalec misli, da je stavek preohlapen, čeprav prihaja iz besedišča ICCAT. Komisija potrjuje, da bi se pri zadevnem ribolovu uporabljala samo tri orodja: pasti, površinski parangali (< 24-m) in ročne ribiške vrvice. Glede na to, da je bilo upravljanje tega ribolova mnogo let problematično in zapleteno, se predlaga jasno navedbo, da celoletna sezona velja samo za ta orodja, da se izognemo možni zmedi v zvezi z orodji, s katerimi se lahko lovi celo leto. Res je, da se to razlikuje od besedišča ICCAT, vendar je potrebno le za pojasnitev in kot zagotovilo, da kasneje ne pride do nepredvidenih posledic.

POSTOPEK

Naslov

Večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju

Referenčni dokumenti

COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD)

Datum predložitve EP

2.5.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

21.5.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

21.5.2013

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

30.5.2013

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Raül Romeva i Rueda

12.6.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

18.9.2013

4.11.2013

 

 

Datum sprejetja

11.2.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

14

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson, Anna Rosbach

Datum predložitve

12.2.2014