Betänkande - A7-0102/2014Betänkande
A7-0102/2014

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 302/2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet

12.2.2014 - (COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD)) - ***I

Fiskeriutskottet
Föredragande: Raül Romeva i Rueda


Förfarande : 2013/0133(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0102/2014
Ingivna texter :
A7-0102/2014
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 302/2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet

(COM(2013)0250 – C7‑0117/2013 – 2013/0133(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0250),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0117/2013),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A7-0102/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Vid sitt 23:e ordinarie möte i november 2013 antog Iccat rekommendation 13-08 som kompletterar rekommendation 12-03, i syfte att möjliggöra sådana ändringar i fiskesäsongerna i östra Atlanten som inte påverkar skyddet av lekområdena för blåfenad tonfisk. I denna Iccatrekommendation anges det att de avtalsslutande parterna samt de samarbetande icke-avtalsslutande parterna, organisationerna och fiskeriorganisationerna får ange ett annat startdatum för fiskesäsongerna för sina spöfiskefartyg och dörjfiskefartyg som är verksamma i östra Atlanten, samtidigt som den sammanlagda tid som den öppna säsongen för dessa fisken varar ska förbli oförändrad.

 

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 302/2009

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2 (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 

 

Utan hinder av det första stycket, eftersom det inte påverkar skyddet av lekplatserna, får medlemsstaterna i sina årliga nationella fiskeplaner för 2014 och 2015 ange ett annat startdatum för spöfiskefartyg och dörjfiskefartyg som för deras flagg och är verksamma i östra Atlanten, samtidigt som den sammanlagda tid som den öppna säsongen för dessa fisken varar ska följa bestämmelserna i det första stycket.

Motivering

Detta speglar den ändring som gjordes vid Iccats möte 2013, samtidigt som medlemsstaterna har fortsatt manöverutrymme i de berörda områdena.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 1

Förordning (EG) nr 302/2009

Artikel 7 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Fiske efter blåfenad tonfisk med andra fiskeredskap än de som anges i punkterna 1–5 är tillåtet under hela året.

6. Fiske efter blåfenad tonfisk med fällor, korta långrevar (< 24 m) och handlinor är tillåtet under hela året.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 302/2009

Artikel 24a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 24a

 

Användning av stereokameror vid placering i kasse

 

Användningen av stereokamerasystem i samband med placering i kasse ska uppfylla följande krav:

 

1. Provtagningsurvalet av levande fisk ska inte understiga 20 % av den mängd fisk som placeras i kasse. När så är tekniskt möjligt ska urvalet av levande fisk vara sekventiellt genom att vart femte exemplar mäts. Ett sådant urval ska utgöras av fisk som mäts på ett avstånd av 2–8 meter från kameran.

 

2. Den sluss som leder från den ena kassen till den andra ska vara högst 10 meter bred och högst 10 meter hög.

 

3. När fiskens längdmått uppvisar en flertoppig fördelning (två eller flera grupper av olika storlek) ska det vara möjligt att använda fler än en omräkningsmetod vid ett och samma tillfälle för placering i kasse. Den eller de mest aktuella metoder som fastställts av Iccats ständiga kommitté för forskning och statistik ska användas för att omräkna standardlängder till totalvikter, på grundval av den storlekskategori som den fisk som mätts i samband med placeringen i kasse tillhör.

 

4. Stereolängdmåtten ska valideras före varje placering i kasse, med användning av en grafisk skala på 2 och 8 meters avstånd.

 

5. När resultaten av stereoprogrammet kommuniceras ska informationen signalera den felmarginal som beror på stereokamerasystemets tekniska specifikationer, vilken inte får överskrida +/– 5 %.

 

6. Alla de tekniska specifikationer som anges ovan, inbegripet provtagningsurvalet, provtagningssättet, avståndet från kameran, slussens mått och metoderna (förhållandet mellan längd och bredd) ska ses över av den ständiga kommittén för forskning och statistik vid dess möte 2014, och ska vid behov ändras på grundval av kommitténs rekommendationer vid Iccats årliga möte 2014.”

MOTIVERING

Kommissionens förslag avser en ändring till den återhämtningsplan som antogs för blåfenad tonfisk 2006. Då fanns det ett utbrett samförstånd om att arten var överexploaterad och utarmad, men de avtalsslutande parterna till Internationella konventionen om bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat – det regionala förvaltningsorgan som är ansvarigt för fisket i fråga) var inte hågade att minska sina fångster och vinster. Efter år av politiska stridigheter och ett antal ändringar till återhämtningsplanen kan man dock ur den senaste vetenskapliga analysen av blåfenad tonfisk (2012) utläsa att färska utvecklingstendenser för flera indikatorer ger vid handen att beståndet kan ha börjat återhämta sig. Forskarna är dock fortfarande mycket försiktiga och säger att kommittén 2012 hade för lite information om hur fångstsammansättningen och fiskeansträngningen ser ut inom de främsta fiskeverksamheterna i Medelhavet och om dessa verksamheters geografiska spridning för att kunna dra några avgörande slutsatser.

Det har inte gjorts någon ny bedömning av blåfenad tonfisk för 2013, och Iccats ständiga kommitté för forskning och statistik framhåller att den inte på vetenskapliga grunder kan motivera en väsentlig förändring av TAC. Den konstaterar närmare bestämt att om fångsterna ligger kvar på ungefär samma nivå som befintliga TAC enligt innevarande förvaltningssystem kommer detta troligtvis att göra att bestånden kan växa under den perioden, vilket är i linje med målet att med minst 60 procents sannolikhet nå FMSY och BMSY 2022, med tanke på de uppmätta osäkerheterna.

Eftersom fisket efter blåfenad tonfisk är ett så lukrativt fiske kommer det dock att utövas stora påtryckningar vid det kommande Iccat-mötet i Kapstaden i november 2013 för att höja TAC.

Föredraganden är fast övertygad om att det skulle vara idiotiskt och ekonomiskt ofördelaktigt att höja TAC. Storleken på beståndet är fortfarande långt under de nivåer som kan säkerställa maximalt hållbart uttag (MSY), och Iccats ständiga kommitté fortsätter att betona att osäkerheten om beståndets status fortfarande är mycket stor. Enligt den gemensamma fiskeripolitikens nya mål för fiskeriförvaltningen måste bestånden återföras till och ligga kvar på nivåer över MSY – enligt EU:s politik måste vi således vara försiktiga med detta fiske. Ekonomiska hänsynstaganden pekar i samma riktning. Om beståndet tillåts att växa till sig, så att det förekommer i rikligare mängder, skulle både fångster och vinster kunna öka. De ur ekonomisk synvinkel mest produktiva bestånden är de som ligger högt över de nivåer som säkerställer MSY, och blåfenad tonfisk har fortfarande långt kvar till de nivåerna.

Kärnan i kommissionens förslag är att ändra en artikel i förordning 302/2009, den nuvarande återhämtningsplanen. På grundval av Iccats rekommendation 12-03 föreslås det att fiskesäsongen ska ändras. Till att börja med övergår säsongen från att utgöra en fredningstid till att vara en öppen säsong. Dessutom ändras datumen för notfartyg, spöfiskefartyg och dörjfiskefartyg med några få dagar. Eftersom dessa ändringar bygger på en Iccat-rekommendation måste de införlivas i unionslagstiftningen.

Det finns dock en tredje bestämmelse som lägger till en ny mening till EU:s förordning: ”Fiske efter blåfenad tonfisk med andra fiskeredskap än de som anges i punkterna 1–5 är tillåtet under hela året”.

Föredraganden anser att denna mening är alltför vagt formulerad, även för att utgöra en Iccat-formulering. Kommissionen bekräftar att endast tre fiskeredskap skulle användas för fisket i fråga, nämligen fällor, korta långrevar (< 24 m) och handlinor. Med tanke på att förvaltningen av detta fiske har varit problematiskt och komplicerat under många års tid föreslås det således, för att undvika att det råder någon tvekan om vilka fiskeredskap som får användas året runt, att det specifikt ska anges att endast dessa redskap är tillåtna året runt. Det är sant att detta avviker från Iccats formulering, men syftet är helt enkelt att klargöra denna formulering så att det inte senare uppstår några oönskade konsekvenser.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

En flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet

Referensnummer

COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD)

Framläggande för parlamentet

2.5.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

21.5.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

21.5.2013

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

30.5.2013

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Raül Romeva i Rueda

12.6.2013

 

 

 

Behandling i utskott

18.9.2013

4.11.2013

 

 

Antagande

11.2.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

14

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson, Anna Rosbach

Ingivande

12.2.2014