ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni

12. 2. 2014 - (COM(2013)0853 – C7‑0430/2013 – 2013/0415(COD)) - ***I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Tanja Fajon

Postup : 2013/0415(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0104/2014
Předložené texty :
A7-0104/2014
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni

(COM(2013)0853 – C7‑0430/2013 – 2013/0415(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0853),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 a Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0430/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0104/2014),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem tohoto návrhu je změna příloh nařízení 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni – převedení Moldavské republiky z tzv. negativního seznamu (příloha I) do tzv. pozitivního seznamu (příloha II). Právní základ společné vízové politiky představuje čl. 77 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Seznamy přiložené k výše zmíněnému nařízení je nutno pravidelně revidovat a případ od případu zvážit celou řadu kritérií souvisejících mimo jiné s nedovoleným přistěhovalectvím, veřejným pořádkem a bezpečností, jakož i vnějšími vztahy Evropské unie se třetími zeměmi, přičemž je rovněž nutno vzít potaz dopady na regionální spojitost a reciprocitu.

Návrh Komise na zrušení vízové povinnosti pro občany Moldavska vychází z významného pokroku, jehož Moldavsko za posledního tři a půl roku trvání dialogu o uvolnění vízového režimu dosáhlo. Na summitu Východního partnerství v listopadu 2013 ve Vilniusu Moldavsko podepsalo svou Dohodu o přidružení s EU a stalo se první zemí Východního partnerství, která splnila všechny požadavky akčního plánu na uvolnění vízového režimu, což zrušení vízové povinnosti umožnilo.

V posledních letech Moldavsko vynaložilo značné úsilí při provádění náročných reforem procesu budování institucí. Sledovalo jasnou evropskou perspektivu, jelikož prioritní cíl akčního plánu na uvolnění vízového režimu je jedním z nejucelenějších prvků ve vztazích mezi EU a Moldavskem.

Význam uvolnění vízové povinnosti má pro řadové občany velký význam a přináší obyvatelům Moldavska, z nichž mnozí jsou již držiteli rumunského pasu, hmatatelné výhody. Navzdory geopolitické situaci Moldavska, náročným vnitřním problémům i nedávnému vývoji v sousedních zemích je EU pro Moldavsko stále přesvědčivou alternativou. Na druhé straně má EU velkou příležitost vyslat Moldavsku jasný politický signál a pomoci změnit život milionům lidí.

Zrušení víz omezí dobu čekání před konzuláty a sníží náklady spojené s cestování do schengenského prostoru. Usnadní mezilidské kontakty – což je zásadní podmínkou stabilního rozvoje hospodářských, kulturních, vědeckých a jiných vztahů, a rovněž zintenzivní kontakty mezi lidmi. Bezvízové cestování samo o sobě symbolizuje svobodu pohybu, která je jednou ze základních zásad Evropské unie. V této souvislosti proces prohlubování vztahů mezi Evropskou unií a Moldavskem jistě přispěje ke zlepšení výkonu spravedlnosti a úrovně dodržování základních svobod.

Bez ohledu na status a situaci ohledně Podněsterského státu, jichž si je zpravodajka plně vědoma, a ačkoli zdůrazňuje, že urovnání otázky Podněstří není podmínkou uvolnění vízové povinnosti, budou mít z uvolnění vízové povinnosti prospěch držitelé biometrického pasu Moldavské republiky. Jejich evropské vyhlídky přispějí k mírovému řešení otázky Podněstří.

S ohledem na stále užší vztahy mezi EU a Moldavskem, které přesahují partnerství a přerůstají v postupnou hospodářskou integraci a rozšířené obchodní vztahy, s ohledem na prohloubení politické spolupráce prostřednictvím Dohody o přidružení v návaznosti na rozšířenou dohodu o zjednodušení vízové povinnosti, kterou Moldavsko řádně provedlo, a v návaznosti na kladné výsledky dialogu o vízovém režimu, přičemž je třeba vzít úvahu nedávné přijetí doložky o pozastavení prostřednictvím změny nařízení 539/2001 a rovněž připomenout skutečnost, že Moldavsko zrušilo vízovou povinnost pro občany EU v roce 2007, zpravodajka návrh Komise vítá.

Zpravodajka nevidí důvod k navrhování změn. Návrh tak bude moci být v Parlamentu přijat rychle a bez problémů, budou-li učiněny všechny nutné kroky. Zpravodajka pevně doufá, že Rada hodlá učinit totéž. Návrh Komise by jako takový měl proto být přijat Parlamentem a Radou do květnových evropských voleb 2014.

POSTUP

Název

Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a třetí země, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni

Referenční údaje

COM(2013)0853 – C7-0430/2013 – 2013/0415(COD)

Datum předložení EP

27.11.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

13.1.2014

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

13.1.2014

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

21.1.2014

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Tanja Fajon

16.12.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

17.12.2013

9.1.2014

12.2.2014

 

Datum přijetí

12.2.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Alexander Alvaro, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Marian-Jean Marinescu, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

Datum předložení

13.2.2014