JELENTÉS a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

12.2.2014 - (COM(2013)0853 – C7‑0430/2013 – 2013/0415(COD)) - ***I

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
A vélemény előadója: Tanja Fajon

Eljárás : 2013/0415(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0104/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0104/2014
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0853 – C7‑0430/2013 – 2013/0415(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0853),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 77. cikke (2) bekezdésének (a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0430/2013),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7-0104/2014),

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

INDOKOLÁS

E javaslat célja a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet mellékleteinek arra irányuló módosítása, hogy a Moldovai Köztársaság a negatív listáról (1. melléklet) a pozitív listára (2. melléklet) kerüljön át. A közös vízumpolitika jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikkének (2) bekezdése.

Az említett rendelethez mellékelt listák rendszeres felülvizsgálatra szorulnak számos szempont – többek közt az illegális bevándorlás, a közrend és a közbiztonság, továbbá az Európai Unió harmadik országokkal fenntartott külkapcsolatai – esetenkénti mérlegelése alapján, figyelembe véve a regionális koherenciát és a viszonosságot is.

A moldovai állampolgárokkal szembeni vízumkötelezettség feloldására irányuló bizottsági javaslat a Moldova által a vízumliberalizációs párbeszéd keretében az elmúlt három és fél év során elért jelentős előrelépésnek köszönhető. A 2013. novemberi vilniusi keleti partnerségi csúcstalálkozón Moldova parafálta a társulási egyezményt az EU-val, és a keleti partnerségi országok közül elsőként teljesítette a rá vonatkozó vízumliberalizációs cselekvési tervben szereplő követelményeket, mely által lehetővé vált a vízumliberalizáció.

Az elmúlt években Moldova jelentős erőfeszítéseket tett nehéz reformok végrehajtása és az intézményfejlesztés terén. Világos európai perspektívát követett a vízumliberalizációs cselekvési terv végső céljaként, mely az EU és Moldova közötti kapcsolatok legkoherensebb eleme.

A vízumliberalizáció a hétköznapi emberek életében számottevő jelentőséggel bír, hiszen kézzelfogható előnyökkel jár a moldovai állampolgárok számára, akik közül sokan már rendelkeznek román útlevéllel. Az EU Moldova geopolitikai elhelyezkedése, a belső nehézségeiből fakadó kihívások és a szomszédságában a közelmúltban történt fejlemények ellenére továbbra is vonzó alternatívát jelent Moldova számára. Ugyanakkor az EU számára ez kiváló lehetőség arra, hogy határozott politikai üzenetet küldjön Moldova felé, és hozzájáruljon több millió ember életének megváltoztatásához.

A vízumkötelezettség eltörlése csökkenti a konzulátusok előtti várakozási időt és a schengeni övezetbe való beutazáshoz kapcsolódó költségeket. Elősegíti a közvetlen személyes kapcsolatokat – ami a gazdasági, kulturális, tudományos és más kapcsolatok folyamatos fejlődésének elengedhetetlen feltétele –, valamint az emberek közötti kapcsolatokat intenzívebbé is teszi. A vízummentes utazás önmagában is megtestesíti a mozgás szabadságát, mely az Európai Unió egyik alapvető elvét képezi. Ebben az összefüggésben az Európai Unió és Moldova közötti kapcsolatok elmélyítésének folyamata határozottan hozzájárul az igazságszolgáltatás működésének és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának javításához.

Nem érintve a Dnyeszteren túli régió helyzetét és jogállását – mellyel az előadó pontosan tisztában van –, és hangsúlyozva azt, hogy a Dnyeszteren túli régió kérdésének megoldása nem feltétele a vízumliberalizációnak, a vízumliberalizáció a Moldovai Köztársaság biometrikus útlevelével rendelkező polgárainak javát szolgálja, és európai perspektívája hozzá fog járulni a Dnyeszteren túli régió kérdésének békés rendezéséhez.

Következésképpen, tekintettel az EU és Moldova közötti egyre szorosabbá váló, a partnerségtől a fokozatos gazdasági integráció és bővülő kereskedelmi kapcsolatok felé tartó viszonyra, a politikai együttműködés társulási szerződés általi elmélyítésére, a magasabb szintű és a Moldovai Köztársaság által jól végrehajtott vízumkönnyítési megállapodás és a vízumkérdésről folytatott párbeszéd pozitív eredményei nyomán az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, figyelembe véve a 539/2001/EK rendeletet módosító felfüggesztési záradék közelmúltban történt elfogadását és azt, hogy Moldova 2007-ben valamennyi uniós polgárt érintően eltörölte a vízumkötelezettséget.

Az előadó úgy látja, hogy a zökkenőmentes és gyors parlamenti eljárás elősegítése érdekében semmilyen módosításra nincs szükség, és számít arra, hogy ennek érdekében valamennyi szükséges lépést megtesznek, valamint határozott reményét fejezi ki a Tanács ugyanezen cél melletti elkötelezettsége iránt. A Bizottság javaslatát ezért az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 2014-es májusi választások előtt el kellene fogadnia.

ELJÁRÁS

Cím

A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országai

Hivatkozások

COM(2013)0853 – C7-0430/2013 – 2013/0415(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

27.11.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

13.1.2014

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

13.1.2014

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

21.1.2014

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Tanja Fajon

16.12.2013

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

17.12.2013

9.1.2014

12.2.2014

 

Az elfogadás dátuma

12.2.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alexander Alvaro, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Marian-Jean Marinescu, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

Benyújtás dátuma

13.2.2014