POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve

12.2.2014 - (COM(2013)0853 – C7‑0430/2013 – 2013/0415(COD)) - ***I

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Tanja Fajon

Postopek : 2013/0415(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0104/2014
Predložena besedila :
A7-0104/2014
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve

(COM(2013)0853 – C7‑0430/2013 – 2013/0415(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0853),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 77(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih mu je Komisija podala predlog (C7‑0430/2013),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0104/2014),

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

OBRAZLOŽITEV

Cilj predloga je spremeniti prilogi Uredbe št. 539/2001, ki določata seznam držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in seznam držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, in sicer s premestitvijo Republike Moldavije z negativnega seznama (priloga I) na pozitivni seznam (priloga II). Pravna podlaga skupne vizumske politike je člen 77(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Seznama, priložena omenjeni uredbi, je treba redno revidirati in obravnavati na podlagi ocene posameznega primera po različnih merilih, med drugim o ilegalnih imigracijah, javnem redu in varnosti ter zunanjih odnosih Evropske unije s tretjimi državami, pri čemer se upoštevajo tudi posledice za regionalno povezanost in vzajemnost.

Predlog Komisije za opustitev vizumskih obveznosti za državljane Moldavije izhaja iz precejšnjega napredka Moldavije v dialogu o liberalizaciji vizumskega režima v zadnjih treh letih in pol. Na vrhu vzhodnega partnerstva novembra 2013 v Vilni je Moldavija parafirala pridružitveni sporazum z Evropsko unijo ter postala prva država vzhodnega partnerstva, ki je zadostila vsem merilom Akcijskega načrta za liberalizacijo vizumskega režima, kar omogoča liberalizacijo vizumskega režima.

Moldavija si je v zadnjih letih močno prizadevala za izvajanje težavnih reform in proces vzpostavljanja institucij. Končni cilj Akcijskega načrta za liberalizacijo vizumskega režima je jasna evropska perspektiva, pri čemer je tudi eden najcelovitejših elementov v odnosih med Evropsko unijo in Moldavijo.

Za navadne ljudi je liberalizacija vizumskega režima precejšnjega pomena, saj moldavskim državljanom, med katerimi številni že imajo romunski potni list, prinaša oprijemljive koristi. Kljub geopolitičnemu položaju, zahtevnim notranjim težavam in nedavnim dogodkom v soseščini ostaja Evropska unija za Moldavijo prepričljiva alternativa. Evropska unija ima po drugi strani odlično priložnost, da Moldaviji pošlje močan politični signal ter pomaga spremeniti življenja milijonov ljudi.

Odprava vizumskega režima bo skrajšala čakanje na konzulatih in zmanjšala stroške, povezane s potovanji v schengensko območje. Olajšala bo neposredne stike med ljudmi, ki so bistven pogoj za stabilen razvoj ekonomskih, kulturnih, znanstvenih in drugih vezi, hkrati pa se bodo okrepili stiki med ljudmi. Brezvizumska potovanja sama po sebi utelešajo svobodo gibanja, ki je eno temeljnih načel Evropske unije. V tem smislu bo proces poglobitve odnosov med Evropsko unijo in Moldavijo zagotovo prispeval k izboljšanju mehanizmov pravne države in spoštovanju temeljnih svoboščin.

Ne glede na status in položaj Pridnestrja, ki se ju poročevalka povsem zaveda, pri čemer poudarja, da razrešitev problema Pridnestrja ni pogoj za liberalizacijo vizumskega režima, bo liberalizacija vizumskega režima koristila državljanom, ki so imetniki biometričnih potnih listov Republike Moldavije, njena evropska perspektiva pa bo pripomogla k mirni razrešitvi vprašanja Pridnestrja.

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije, pri čemer upošteva čedalje tesnejši odnos Evropske unije in Moldavije, ki presega partnerstvo ter se približuje postopni ekonomski integraciji in okrepljenim trgovinskim odnosom, poglabljanje političnega sodelovanja prek pridružitvenega sporazuma na podlagi nadgrajenega sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov, ki ga je Republika Moldavija dobro uvedla, pozitivne izide dialoga o vizumih ter ob upoštevanju nedavnega sprejetja opustitvene klavzule s spremembo Uredbe 539/2001 in dejstva, da je Moldavija leta 2007 odpravila vizumski režim za vse državljane EU.

Poročevalka ne vidi potrebe po spremembah predloga, s čimer naj se olajša tekoče in hitro sprejetje v Parlamentu. Obenem pričakuje, da se v zvezi s tem ukrene vse potrebno, ter močno upa, da je Svet zavezan istemu cilju. Predlog Komisije naj zato Evropski parlament in Svet sprejmeta pred evropskimi volitvami maja 2014.

POSTOPEK

Naslov

Tretje države, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in države, katerih državljani so oproščeni te zahteve

Referenčni dokumenti

COM(2013)0853 – C7-0430/2013 – 2013/0415(COD)

Datum predložitve EP

27.11.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

13.1.2014

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

13.1.2014

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

21.1.2014

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Tanja Fajon

16.12.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

17.12.2013

9.1.2014

12.2.2014

 

Datum sprejetja

12.2.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Wim van de Camp, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Franco Frigo, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Marian-Jean Marinescu, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

Datum predložitve

13.2.2014