ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ

  13.2.2014 - (COM(2013)0316 – C7‑0174/2013 – 2013/0165(COD)) - ***I

  Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
  Εισηγήτρια: Olga Sehnalová
  Συντάκτης γνωμοδότησης (*):Axel Voss, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  (*)       Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 50 του Κανονισμού


  Διαδικασία : 2013/0165(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0106/2014
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0106/2014
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ

  (COM(2013)0316 – C7‑0174/2013 – 2013/0165(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0316),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0174/2013),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2013[1],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (Α7-0106/2014),

  1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού

  Τίτλος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Πρόταση

  Πρόταση

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ

  όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα βάσει της υπηρεσίας 112 και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ

  (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

  (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (2α) Η ανάπτυξη υπηρεσίας eCall διαθέσιμης σε όλα τα οχήματα και όλα τα κράτη μέλη αποτελεί μία από τις υψηλότερες προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της οδικής ασφάλειας από το 2003. Για την επίτευξη αυτού του στόχου δρομολογήθηκε σειρά πρωτοβουλιών στο πλαίσιο προσέγγισης προαιρετικής εγκατάστασης του συστήματος, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί αρκετή πρόοδος έως σήμερα.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3) Για να ενισχυθεί περαιτέρω η οδική ασφάλεια, με την ανακοίνωση με τίτλο «eCall: ώρα για εγκατάσταση»6 προτείνεται η λήψη νέων μέτρων, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της υπηρεσίας κλήσης έκτακτης ανάγκης στα οχήματα στην Ένωση. Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα είναι να καταστεί υποχρεωτικός ο εξοπλισμός των συστημάτων eCall για όλα τα νέα οχήματα, αρχής γενομένης από τις κατηγορίες των οχημάτων M1 και N1, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/EΚ.

  (3) Για να ενισχυθεί περαιτέρω η οδική ασφάλεια, στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Αυγούστου 2009 με τίτλο: «eCall: ώρα για εγκατάσταση» προτείνεται η λήψη νέων μέτρων, ώστε να αναπτυχθεί υπηρεσία κλήσης έκτακτης ανάγκης στα οχήματα στην Ένωση. Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα είναι να καταστεί υποχρεωτικός ο εξοπλισμός των συστημάτων eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112 για όλα τα νέα οχήματα, αρχής γενομένης από τις κατηγορίες των οχημάτων M1 και N1, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/EΚ.

  __________________

   

  6 COM (2009) 434 τελικό.

   

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4 α) Εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας 112 σε όλη την Ένωση, ώστε να παρέχει άμεση και αποτελεσματική βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5) Χάρις στο σύστημα eCall σε όλη την Ένωση αναμένεται να μειωθεί ο αριθμός των θανάσιμων ατυχημάτων στην Ένωση, καθώς και η σοβαρότητα των τραυματισμών που οφείλονται σε οδικά ατυχήματα. Η υποχρεωτική εισαγωγή του συστήματος eCall θα επιτρέψει την παροχή του συστήματος σε όλους τους πολίτες και έτσι θα συμβάλει στη μείωση του ανθρώπινου πόνου, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και άλλων δαπανών.

  (5) Χάρις στο σύστημα eCall σε όλη την Ένωση αναμένεται να μειωθεί ο αριθμός των θανάσιμων ατυχημάτων στην Ένωση, καθώς και η σοβαρότητα των τραυματισμών που οφείλονται σε οδικά ατυχήματα χάρη στην έγκαιρη ειδοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η υποχρεωτική εισαγωγή του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 καθώς και η υποχρεωτική και συντονισμένη αναβάθμιση της υποδομής των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη μετάδοση κλήσεων eCall και των κέντρων λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης για τη λήψη των κλήσεων eCall θα επιτρέψουν την παροχή του συστήματος σε όλους τους πολίτες και έτσι θα συμβάλουν στη μείωση των θανάσιμων ατυχημάτων και των σοβαρών τραυματισμών, του κόστους που συνδέεται με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, της συμφόρησης που προκαλείται από ατυχήματα καθώς και άλλων δαπανών.

  Τροπολογία  6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (5 α) Το σύστημα eCall θα αντιπροσωπεύει μια σημαντική δομή που αποτελείται από πολυάριθμους φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλίζεται το ζήτημα της ευθύνης από τον παρόντα κανονισμό για να επιτρέψει στους χρήστες να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη και ταυτόχρονα να καταστεί δυνατή η ομαλή λειτουργία του συστήματος eCall.

  Τροπολογία  7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6) Η παροχή ακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών εντοπισμού θέσης αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος eCall επί του οχήματος. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική η συμβατότητά του με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, όπως τα συστήματα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo)8.

  (6) Η παροχή ακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών εντοπισμού θέσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική η συμβατότητά του με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, ιδίως τα συστήματα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8.

   

  __________________

  __________________

  8 ΕΕ L 196, 24.7.2008, σ.1.

  8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo) (ΕΕ L 196, 24.7.2008, σ.1.)

  Τροπολογία  8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των οχημάτων με το σύστημα eCall επί του οχήματος αναμένεται να εφαρμοστεί αρχικά μόνο στα νέα επιβατικά και ελαφρά εμπορικής χρήσης οχήματα (κατηγορίες Μ1 και Ν1), για τα οποία υπάρχει ήδη ο κατάλληλος μηχανισμός ενεργοποίησης.

  (7) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των οχημάτων με το σύστημα κλήσης eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 αναμένεται να εφαρμοστεί αρχικά μόνο στους νέους τύπους επιβατικών και ελαφρών οχημάτων εμπορικής χρήσης (κατηγορίες Μ1 και Ν1), για τους οποίους υπάρχει ήδη ο κατάλληλος μηχανισμός ενεργοποίησης. Η δυνατότητα να επεκταθεί η απαίτηση εφαρμογής του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 στο εγγύς μέλλον, ώστε να συμπεριληφθούν άλλες κατηγορίες οχημάτων, όπως τα βαρέα φορτηγά οχήματα, τα λεωφορεία και πούλμαν, τα μηχανοκίνητα δίκυκλα και οι γεωργικοί ελκυστήρες, θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω από την Επιτροπή, προκειμένου να υποβληθεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο, νομοθετική πρόταση.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (7 α) Για λόγους ταχύτερης διάδοσης, θα πρέπει να επιταχυνθεί ο εξοπλισμός των υφιστάμενων τύπων οχημάτων που θα κατασκευαστούν μετά τον Οκτώβριο του 2015 με σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112. Για τύπους οχημάτων που εγκρίθηκαν πριν από την 1η Οκτωβρίου 2015, υφίσταται δυνατότητα προαιρετικού εκ των υστέρων εξοπλισμού με σύστημα eCall.

  Τροπολογία  10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (7 β) Η δημόσια διαλειτουργική πανενωσιακή υπηρεσία eCall που βασίζεται στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 («αριθμός έκτακτης ανάγκης 112») και οι ιδιωτικές υπηρεσίες eCall (συστήματα eCall που υποστηρίζονται από υπηρεσίες τρίτου) μπορούν να συνυπάρχουν, υπό τον όρο ότι λαμβάνονται τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της συνέχειας της παροχής υπηρεσιών στους καταναλωτές. Για να διασφαλίζεται η συνέχεια της δημόσιας υπηρεσίας eCall που βασίζεται στον αριθμό 112 σε όλα τα κράτη μέλη καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος και να είναι εγγυημένο ότι η δημόσια υπηρεσία eCall που βασίζεται στον αριθμό 112 είναι πάντα αυτομάτως διαθέσιμη, όλα τα οχήματα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τη δημόσια υπηρεσία eCall που βασίζεται στον αριθμό 112, ακόμα και αν ο αγοραστής του οχήματος επιλέγει ιδιωτική υπηρεσία eCall.

  Αιτιολόγηση

  Τα συστήματα eCall που υποστηρίζονται από υπηρεσίες τρίτου μπορούν να συνυπάρχουν με το σύστημα eCall επί του οχήματος που βασίζεται στον αριθμό κλήσης 112, υπό την προϋπόθεση ότι η δημόσια υπηρεσία eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112 είναι πάντα διαθέσιμη, τουλάχιστον ως εφεδρική επιλογή.

  Τροπολογία  11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (7 γ) Πρέπει να παρέχεται στους καταναλωτές ρεαλιστική επισκόπηση του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, καθώς και του ιδιωτικού συστήματος eCall, αν το όχημα είναι εξοπλισμένο με τέτοιο, καθώς και ολοκληρωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με όλες τις πρόσθετες λειτουργίες ή υπηρεσίες που συνδέονται με τις παρεχόμενες ιδιωτικές εφαρμογές κλήσεων έκτακτης ανάγκης ή βοήθειας επί του οχήματος και σχετικά με την αναμενόμενη ποιότητα των υπηρεσιών κατά την αγορά εφαρμογών από τρίτο και το αντίστοιχο κόστος. Το σύστημα eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112 αποτελεί δημόσια υπηρεσία κοινής ωφελείας και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προσφέρεται δωρεάν.

  Τροπολογία  12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (8) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των οχημάτων με το σύστημα eCall επί του οχήματος θα γίνει με την επιφύλαξη του δικαιώματος όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων, όπως είναι οι κατασκευαστές οχημάτων και οι ανεξάρτητοι πάροχοι, να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και/ή προστιθέμενης αξίας, παράλληλα με ή με βάση το σύστημα έκτακτης κλήσης στον αριθμό 112 επί του οχήματος. Οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες όμως θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε μην αποσπούν την προσοχή του οδηγού.

  (8) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των οχημάτων με το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 θα γίνει με την επιφύλαξη του δικαιώματος όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων, όπως είναι οι κατασκευαστές οχημάτων και οι ανεξάρτητοι πάροχοι, να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και/ή προστιθέμενης αξίας, παράλληλα με ή με βάση το σύστημα έκτακτης κλήσης στον αριθμό 112 επί του οχήματος. Οιεσδήποτε πρόσθετες υπηρεσίες όμως θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε μην αποσπούν την προσοχή του οδηγού ή να μην επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 ούτε την αποτελεσματική εργασία των κέντρων κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και το σύστημα που παρέχει ιδιωτικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η μεταξύ των συστημάτων ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Οι υπηρεσίες αυτές, όταν παρέχονται, θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων και θα πρέπει να παραμένουν πάντα για τους καταναλωτές μια προαιρετική επιλογή.

  Τροπολογία  13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9) Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επιλογής εκ μέρους των πελατών, να προστατευτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, καθώς και για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου της πληροφορικής στην παγκόσμια αγορά, η πρόσβαση στο σύστημα eCall επί του οχήματος θα πρέπει να προσφέρεται δωρεάν και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους ανεξάρτητους παρόχους. Θα πρέπει επίσης να βασίζεται σε διαλειτουργική πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πιθανών μελλοντικών εφαρμογών ή υπηρεσιών επί του οχήματος.

  (9) Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επιλογής εκ μέρους των πελατών, να προστατευτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, καθώς και για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου της πληροφορικής στην παγκόσμια αγορά, η πρόσβαση στο σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 θα πρέπει να βασίζεται σε διαλειτουργική, ασφαλή και τυποποιημένη πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πιθανών μελλοντικών εφαρμογών ή υπηρεσιών επί του οχήματος. Καθώς τούτο απαιτεί τεχνική και νομική υποστήριξη, η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει χωρίς χρονοτριβή, κατόπιν διαβουλεύσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών οχημάτων και των ανεξάρτητων παρόχων, όλες τις δυνατότητες προώθησης και διασφάλισης μιας πλατφόρμας ανοικτής πρόσβασης και, αν χρειαστεί, να υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση. Θα πρέπει να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι τρίτοι που παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που αποθηκεύονται στο ενσωματωμένο στο επί του οχήματος σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112. Επιπλέον, το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 θα πρέπει να επιτρέπει τη δωρεάν και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε όλους τους ανεξάρτητους παρόχους για τους σκοπούς της επισκευής και συντήρησής του.

  Τροπολογία  14

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (9 α) Η εισαγωγή κάθε πρόσθετης εφαρμογής ή υπηρεσίας επί του οχήματος δεν θα πρέπει να καθυστερεί την έναρξη ισχύος και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

  Αιτιολόγηση

  Η ανάπτυξη ενός διαλειτουργικού πανενωσιακού συστήματος eCall επί του οχήματος αποτελεί σημαντική πρόοδο στον τομέα της οδικής ασφάλειας και επομένως δεν πρέπει να καθυστερήσει άλλο.

  Τροπολογία  15

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (10 α) Το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, δεδομένου ότι αποτελεί ένα σύστημα έκτακτης ανάγκης, απαιτεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αξιοπιστίας. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ακρίβεια του ελάχιστου συνόλου δεδομένων και της φωνητικής μετάδοσης και ποιότητας, θα πρέπει δε να αναπτυχθεί ένα ενιαίο καθεστώς δοκιμών, για να διασφαλίζονται η μακροζωία και διάρκεια του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να διενεργούνται τακτικά περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../.... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1α*. Στο σχετικό παράρτημά του θα πρέπει να περιληφθούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη διεξαγωγή των δοκιμών.

   

  __________________

   

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ (ΕΕ L …).

   

  *ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο 2012/0184(COD) και να συμπληρωθεί η υποσημείωση με τον αριθμό, την ημερομηνία και τα στοιχεία δημοσίευσής του.

  Τροπολογία  16

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (11) Τα οχήματα μικρών σειρών εξαιρούνται βάσει της οδηγίας 2007/46/EΚ από τις απαιτήσεις για την προστασία των επιβατών σε περίπτωση μετωπικής και πλευρικής σύγκρουσης. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω οχήματα μικρών σειρών θα πρέπει να εξαιρεθούν από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις σχετικά με την υπηρεσία eCall.

  (11) Τα οχήματα μικρών σειρών εξαιρούνται βάσει της οδηγίας 2007/46/EΚ από τις απαιτήσεις για την προστασία των επιβατών σε περίπτωση μετωπικής και πλευρικής σύγκρουσης. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω οχήματα μικρών σειρών θα πρέπει να εξαιρεθούν από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις σχετικά με την υπηρεσία eCall οι οποίες ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

  Τροπολογία  17

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12) Τα οχήματα ειδικού σκοπού θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχετικά με την υπηρεσία eCall, όπως καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν οι αρχές έγκρισης τύπου κρίνουν, εξετάζοντας κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ότι κάποιο όχημα δεν δύναται να ικανοποιεί τις εν λόγω απαιτήσεις λόγω του ειδικού του σκοπού.

  διαγράφεται

  Τροπολογία  18

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (13) Σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας εργασίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων βάσει του άρθρου 29 και οι οποίες περιέχονται στο έγγραφο εργασίας για τις επιπτώσεις της πρωτοβουλίας eCall στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, που εγκρίθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 20069, κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το σύστημα eCall επί των οχημάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών10 και στην οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)11, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα που διαθέτουν εποχούμενο εξοπλισμό eCall δεν είναι ανιχνεύσιμα κατά την κατάσταση κανονικής λειτουργίας τους, ότι δεν αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού και ότι το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που μεταδίδει το σύστημα eCall επί του οχήματος συνίσταται στις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για την κατάλληλη επεξεργασία των κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

  (13) Η οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10, η οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11 και τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης11α διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία δεδομένων μέσω του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες και υπό την εποπτεία των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, ιδίως των ανεξαρτήτων δημοσίων αρχών που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες, ιδιαίτερα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα που διαθέτουν εποχούμενο εξοπλισμό eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112 δεν είναι ανιχνεύσιμα κατά την κατάσταση κανονικής λειτουργίας τους σε σχέση με το σύστημα eCall, ότι δεν αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού και ότι το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που μεταδίδει το σύστημα eCall επί του οχήματος συνίσταται μόνο στις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για την επεξεργασία των κλήσεων έκτακτης ανάγκης από τα κέντρα λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης και ότι στη συνέχεια δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα. Εάν υπάρχει συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή σύμβαση μεταξύ αμφοτέρων των μερών, μπορούν να ισχύσουν άλλοι όροι για άλλο σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης εγκατεστημένο επί του οχήματος επί πλέον του συστήματος eCall που βασίζεται στον αριθμό κλήσης 112, το οποίο όμως θα πρέπει να τηρεί τις διατάξεις των ανωτέρω οδηγιών.

  __________________

  __________________

  9 1609/06/EN – WP 125.

   

  10 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ.31.

  10 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31).

  11 ΕΕ L 201 της 31.07.02, σελ. 37.

  11 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201, 31.7.2002, σ. 37).

   

  11α ΕΕ C 303, 14.12.2007, σ. 1.

  Τροπολογία  19

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (13 α) Ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις της ομάδας εργασίας του άρθρου 29, που συστάθηκε δυνάμει της οδηγίας 95/46/ΕΚ, τις οποίες έχει διατυπώσει στο «Έγγραφο εργασίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τις επιπτώσεις της πρωτοβουλίας eCall στην ιδιωτική ζωή» της 26ης Σεπτεμβρίου 2006.

  Τροπολογία  20

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (13 β) Οι κατασκευαστές οχημάτων θα πρέπει, κατά την εκπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων, να ενσωματώνουν τεχνικούς μηχανισμούς προστασίας των δεδομένων στα συστήματα επί του οχήματος και να τηρούν την αρχή της «προστασίας της ιδιωτικής ζωής εκ κατασκευής» («privacy by design»).

  Τροπολογία  21

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15) Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή κοινών τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με το σύστημα eCall επί του οχήματος, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των σχετικών προτύπων, τη διενέργεια δοκιμών, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων και τις εξαιρέσεις ορισμένων οχημάτων ή κλάσεων οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξάγει τις αναγκαίες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

  (15) Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή κοινών τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των σχετικών προτύπων, τη διενέργεια δοκιμών, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων και τις εξαιρέσεις ορισμένων οχημάτων ή κλάσεων οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξαγάγει τις αναγκαίες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, ιδιαίτερα δε να ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 και των οργανώσεων προστασίας των καταναλωτών. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

  Τροπολογία  22

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16) Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στους κατασκευαστές οχημάτων, ώστε να προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

  (16) Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στους κατασκευαστές οχημάτων, ώστε να προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να είναι εις θέση να διενεργήσουν τις απαραίτητες μελέτες και δοκιμές σε διάφορες συνθήκες, όπως απαιτείται, και κατ’ αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσουν ότι το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 είναι απολύτως αξιόπιστο.

  Τροπολογία  23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα οχήματα μικρών σειρών.

  (Ευθυγράμμιση με την αιτιολογική σκέψη 11 και το σημείο 3 στοιχείο β) του παραρτήματος.)

  Τροπολογία  24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, επιπλέον των ορισμών του άρθρου 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/201312 της Επιτροπής, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, επιπλέον των ορισμών του άρθρου 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

  __________________

   

  12 ΕΕ L 91, 03.04.2013, σ. 1.

   

  Αιτιολόγηση

  Η αναφορά στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 305/2013 της Επιτροπής θα σήμαινε στην πράξη ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να τροποποιεί τους ορισμούς της παρούσας πρότασης τροποποιώντας τον σχετικό ορισμό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό. Καθώς οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο θεωρούνται ουσιώδη στοιχεία του κανονισμού, η εξουσία να προσδιορίζεται το περιεχόμενό τους δεν μπορεί να ανατεθεί στην Επιτροπή.

  Τροπολογία  25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – σημείο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1) ως «σύστημα κλήσης eCall επί του οχήματος» νοείται το σύστημα που ενεργοποιείται είτε αυτόματα με την ενεργοποίηση αισθητήρων εντός του οχήματος, είτε χειροκίνητα, το οποίο μεταφέρει μέσω των ασύρματων δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών ένα τυποποιημένο ελάχιστο σύνολο δεδομένων και εξασφαλίζει ένα κανάλι ήχου μεταξύ των επιβατών του οχήματος και του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112.

  1) ως «σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112» νοείται το σύστημα έκτακτης ανάγκης που αποτελείται από τον εξοπλισμό επί του οχήματος και τα μέσα για την ενεργοποίηση, τον έλεγχο και την επιτέλεση της μετάδοσης κλήσης eCall, το οποίο ενεργοποιείται είτε αυτόματα με την ενεργοποίηση αισθητήρων εντός του οχήματος, είτε χειροκίνητα και με το οποίο εκπέμπονται σήματα μέσω δημόσιων ασύρματων δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών για να καταστεί δυνατή η μετάδοση ενός τυποποιημένου ελάχιστου συνόλου δεδομένων και η δημιουργία ενός καναλιού ήχου βάσει του αριθμού κλήσης 112 μεταξύ των επιβατών του οχήματος και του κατάλληλου κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

   

  (Οριζόντια τροπολογία: σε περίπτωση έγκρισης της τροπολογίας, ο όρος «σύστημα eCall επί του οχήματος» θα αντικατασταθεί σε ολόκληρο το κείμενο από τον όρο «σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112».

  Αιτιολόγηση

  Η κλήση μέσω του συστήματος eCall επί του οχήματος αποτελεί κλήση έκτακτης ανάγκης η οποία ενεργοποιείται είτε χειροκίνητα από τους επιβάτες του οχήματος με το πάτημα ενός κουμπιού ή αυτόματα με την ενεργοποίηση αισθητήρων εντός του οχήματος μετά από ένα ατύχημα. Αμέσως μετά την ενεργοποίηση, ο μηχανισμός eCall επί του οχήματος πραγματοποιεί κλήση έκτακτης ανάγκης και μεταφέρει φωνητικό σήμα και δεδομένα απευθείας στην πλησιέστερη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. Με την φωνητική σύνδεση οι επιβάτες του οχήματος μπορούν να επικοινωνήσουν με το πρόσωπο που δέχεται την κλήση eCall και, ενδεχομένως, σε περίπτωση εσφαλμένου συναγερμού, μπορούν να ακυρώσουν την ειδοποίηση για παροχή βοήθειας. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται στο πρόσωπο που δέχεται την φωνητική κλήση eCall ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων.

  Τροπολογία  26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – σημείο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2) ως «σύστημα επί του οχήματος» νοείται ο εξοπλισμός εντός του οχήματος σε συνδυασμό με τον μηχανισμό που ενεργοποιεί, ελέγχει και επιτελεί τη μετάδοση της κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall μέσω του δημόσιου δικτύου ασύρματων κινητών επικοινωνιών και ο οποίος συνδέει το όχημα με τον μηχανισμό που ενεργοποιεί την υπηρεσία eCall μέσω του δημόσιου δικτύου ασύρματων κινητών επικοινωνιών.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Ο συνδυασμός των δύο ορισμών, όπως προτείνεται στο παρόν άρθρο, προκαλεί μεγάλη σύγχυση, καθώς οι όροι φαίνεται να μοιάζουν ή τουλάχιστον να είναι αλληλένδετοι αλλά οι ορισμοί αλληλεπικαλύπτονται και δεν είναι καθόλου εναρμονισμένοι, καθώς χρησιμοποιούν διαφορετική ορολογία. Για να αποφευχθεί η σύγχυση, ο δεύτερος ορισμός μπορεί να διαγραφεί και να χρησιμοποιείται μόνο ο πρώτος ορισμός σε όλο το κείμενο.

  Τροπολογία  27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – σημείο 2 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2 α) ως «eCall» νοείται κλήση έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112 που πραγματοποιείται από το όχημα μέσω του συστήματος κλήσης eCall επί του οχήματος·

  Αιτιολόγηση

  Αυτός ο ορισμός είναι ουσιώδες στοιχείο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, επομένως πρέπει να περιλαμβάνεται στο κείμενο της ίδιας της πρότασης.

  Τροπολογία  28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – σημείο 2 β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2 β) ως «κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης» ή «PSAP» νοείται ο τόπος όπου λαμβάνονται αρχικά οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης, υπό την ευθύνη δημόσιας αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού αναγνωρισμένου από το οικείο κράτος μέλος·

  Αιτιολόγηση

  Αυτός ο ορισμός είναι ουσιώδες στοιχείο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, επομένως πρέπει να περιλαμβάνεται στο κείμενο της ίδιας της πρότασης.

  Τροπολογία  29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – σημείο 2 γ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2 γ) ως «ελάχιστο σύνολο δεδομένων» ή «MSD» νοούνται οι πληροφορίες που καθορίζονται στο πρότυπο «Οδικές μεταφορές και τηλεματική στην κυκλοφορία — eSafety — Ελάχιστο σύνολο δεδομένων (MSD) για την κλήση eCall» (EN 15722) και διαβιβάζονται στο κέντρο λήψης κλήσεων eCall·

  Αιτιολόγηση

  Αυτός ο ορισμός είναι ουσιώδες στοιχείο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, επομένως πρέπει να περιλαμβάνεται στο κείμενο της ίδιας της πρότασης.

  Τροπολογία  30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – σημείο 2 δ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2 δ) ως «εξοπλισμός επί του οχήματος» νοείται ο σταθερά εγκατεστημένος εντός του οχήματος εξοπλισμός, ο οποίος παρέχει τα επί του οχήματος δεδομένα που απαιτούνται για το ελάχιστο σύνολο δεδομένων (MSD) ή έχει πρόσβαση σε αυτά για την πραγματοποίηση της κλήσης eCall μέσω δημόσιου δικτύου ασύρματων κινητών επικοινωνιών·

  Αιτιολόγηση

  Αυτός ο ορισμός είναι ουσιώδες στοιχείο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, επομένως πρέπει να περιλαμβάνεται στο κείμενο της ίδιας της πρότασης.

  Τροπολογία  31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – σημείο 2 ε (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2 ε) ως «δημόσιο δίκτυο ασύρματων κινητών επικοινωνιών» νοείται δίκτυο ασύρματων κινητών επικοινωνιών που διατίθεται στο κοινό σύμφωνα με τις οδηγίες 2002/21/ΕΚ και 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

   

  __________________

   

  Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) (ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 33).

   

  Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) (ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 51).

  Αιτιολόγηση

  Αυτός ο ορισμός είναι ουσιώδες στοιχείο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, επομένως πρέπει να περιλαμβάνεται στο κείμενο της ίδιας της πρότασης.

  Τροπολογία  32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν ότι όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι εξοπλισμένοι με σύστημα eCall επί του οχήματος, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του παρόντος κανονισμού.

  Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι εξοπλισμένοι με ενσωματωμένο σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του παρόντος κανονισμού.

  Αιτιολόγηση

  Μολονότι η παροχή της λειτουργίας eCall θα μπορούσε να επιτευχθεί ως ένα βαθμό μέσω της χρήσης νομαδικών λύσεων (όπως τα κινητά τηλέφωνα), η υποχρεωτική εισαγωγή τους για τα νέα οχήματα με έγκριση τύπου θα πρέπει να βασίζεται σε ενσωματωμένο επί του οχήματος εξοπλισμό, διότι αυτές οι νομαδικές συσκευές μπορούν να αφαιρεθούν ή απλώς να ξεχαστεί η ενεργοποίησή τους.

  Τροπολογία  33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν ότι όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων κατασκευάζονται έτσι ώστε, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος στην επικράτεια της Ένωσης, να ενεργοποιείται αυτόματα κλήση έκτακτης ανάγκης eCall στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

  Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι οι νέοι τύποι οχημάτων κατασκευάζονται έτσι ώστε, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος που εντοπίζεται με την ενεργοποίηση ενός ή περισσοτέρων αισθητήρων ή/και επεξεργαστών εντός του οχήματος και το οποίο συμβαίνει στην επικράτεια της Ένωσης, να ενεργοποιείται αυτόματα κλήση έκτακτης ανάγκης eCall στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

  Τροπολογία  34

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν ότι τα νέα οχήματα κατασκευάζονται έτσι ώστε η κλήση eCall στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 να μπορεί επίσης να ενεργοποιείται χειροκίνητα.

  Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι οι νέοι τύποι οχημάτων κατασκευάζονται έτσι ώστε η κλήση eCall στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 να μπορεί επίσης να ενεργοποιείται χειροκίνητα.

  Τροπολογία  35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2 α. Η παράγραφος 2 δεν θίγει το δικαίωμα του ιδιοκτήτη του οχήματος να χρησιμοποιεί άλλο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης που είναι εγκατεστημένο στο όχημα και παρέχει παρεμφερή υπηρεσία, πέρα από το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112. Στην περίπτωση αυτή, αυτό το άλλο σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ 16102 «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών – eCall – Λειτουργικές απαιτήσεις για την υποστήριξη από τρίτους» και οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι μόνο ένα σύστημα είναι ενεργό κάθε φορά και ότι το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 ενεργοποιείται αυτομάτως σε περίπτωση που το άλλο σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης δεν λειτουργεί.

  Τροπολογία  36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Οι κατασκευαστές λαμβάνουν την κατάλληλη μέριμνα ώστε οι δέκτες στα συστήματα επί του οχήματος να είναι συμβατοί με τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης που παρέχουν τα συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, όπως είναι τα συστήματα Galileo και EGNOS.

  3. Οι κατασκευαστές λαμβάνουν την κατάλληλη μέριμνα ώστε οι δέκτες στα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 να είναι συμβατοί με τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης που παρέχουν τα συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, ιδιαίτερα τα συστήματα Galileo και EGNOS.

  Τροπολογία  37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Μόνο τα συστήματα eCall επί του οχήματος που μπορούν να ελεγχθούν γίνονται δεκτά για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου.

  4. Μόνο τα εγκατεστημένα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 που μπορούν να ελεγχθούν γίνονται δεκτά για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου.

  Αιτιολόγηση

  Μολονότι η παροχή της λειτουργίας eCall θα μπορούσε να επιτευχθεί ως ένα βαθμό μέσω της χρήσης νομαδικών λύσεων (όπως τα κινητά τηλέφωνα), η υποχρεωτική εισαγωγή τους για τα νέα οχήματα με έγκριση τύπου πρέπει να βασίζεται σε ενσωματωμένο επί του οχήματος εξοπλισμό, διότι αυτές οι νομαδικές συσκευές μπορούν να αφαιρεθούν ή απλώς να ξεχαστεί η ενεργοποίησή τους.

  Τροπολογία  38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5 α. Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι, σε περίπτωση σοβαρής διακοπής λειτουργίας του συστήματος που εντοπίζεται κατά τη διάρκεια της αυτοδιάγνωσης ή μετά από αυτήν και η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του να πραγματοποιήσει κλήση eCall, θα δίδεται προειδοποιητικό σήμα στους επιβάτες του οχήματος.

  Τροπολογία  39

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6. Το σύστημα eCall επί του οχήματος πρέπει να επιτρέπει τη δωρεάν και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε όλους τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς φορείς τουλάχιστον για τους σκοπούς της επισκευής και της συντήρησής του.

  6. Το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 πρέπει να επιτρέπει τη δωρεάν και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε όλους τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς φορείς για τους σκοπούς της επισκευής και της συντήρησής του.

  Τροπολογία  40

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9 για τη θέσπιση των λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων και ελέγχων για την έγκριση τύπου των συστημάτων eCall επί του οχήματος και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ αναλόγως.

  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9 για τη θέσπιση των λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων και ελέγχων για την έγκριση τύπου των συστημάτων eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112.

  Αιτιολόγηση

  Οι τροποποιήσεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ προβλέπονται ήδη στο άρθρο 11 της παρούσας πρότασης. Μετά την έγκρισή του ο παρών κανονισμός μαζί με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισμού θα αποτελέσουν χωριστό κανονισμό στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης ΕΚ τύπου, η οποία προβλέπεται από την εν λόγω οδηγία.

  Τροπολογία  41

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι τεχνικές απαιτήσεις και έλεγχοι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να βασίζονται στις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3, 4 και 6 και στα ακόλουθα πρότυπα, ανά περίπτωση:

  Οι τεχνικές απαιτήσεις και έλεγχοι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εγκρίνονται κατόπιν διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και βασίζονται στις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2, 2α, 3, 4 και 6 και στα διαθέσιμα πρότυπα που σχετίζονται με το σύστημα eCall και τους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ, ανά περίπτωση, μεταξύ άλλων στα εξής:

  Τροπολογία  42

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γ α) EN 15722 «Συστήματα ευφυών μεταφορών - eSafety - Ελάχιστο σύνολο δεδομένων (MSD) για την κλήση eCall»·

  Αιτιολόγηση

  Σε συνδυασμό με τη διαγραφή του στοιχείου δ) της παραγράφου 7, θα πρέπει να γίνεται πρόσθετη αναφορά στο πρότυπο EN για το ελάχιστο σύνολο δεδομένων (MSD).

  Τροπολογία  43

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ) τυχόν πρόσθετα ευρωπαϊκά πρότυπα ή κανονισμοί ΟΕΕ/ΟΗΕ σχετικά με τα συστήματα eCall.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η διάταξη αυτή θα δημιουργούσε αβεβαιότητα όσον αφορά τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες αναπτύσσονται και ελέγχονται τα συστήματα eCall. Εάν ένα πρότυπο, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς σε ειδική έκδοση, δεν είναι γνωστό κατά τον χρόνο της έκδοσης του παρόντος κανονισμού, δεν θα πρέπει να απαιτείται συμμόρφωση προς αυτό.

  Τροπολογία  44

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος -1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  -1 α. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14α. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 οφείλει να τηρεί τους περί προστασίας δεδομένων κανόνες των εν λόγω οδηγιών.

   

  _____________

   

  14α Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201, 31.7.2002, σ. 37).

  Τροπολογία  45

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Σύμφωνα με την οδηγία 95/46/EΚ και την οδηγία 2002/58/EΚ οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα eCall επί του οχήματος δεν είναι ανιχνεύσιμα και ότι δεν αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού κατά την κατάσταση κανονικής λειτουργίας τους αναφορικά με το σύστημα eCall.

  Οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 δεν είναι ανιχνεύσιμα και ότι δεν αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού κατά την κατάσταση λειτουργίας τους εφόσον δεν υφίσταται έκτακτη ανάγκη αναφορικά με το σύστημα eCall.

  Τροπολογία  46

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που αποστέλλει το σύστημα eCall επί του οχήματος πρέπει να περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για την ορθή διεκπεραίωση των κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

  2. Το MSD που αποστέλλει το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 συνίσταται κατά μέγιστο όριο στις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 3 σημείο 2γ. Το MSD δεν αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο υποβάλλεται σε επεξεργασία και δεν αποθηκεύεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την ορθή διεκπεραίωση των κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Το MSD αποθηκεύεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η πλήρης διαγραφή του.

  Αιτιολόγηση

  Το MSD αποτελείται από δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάλληλη διεκπεραίωση των κλήσεων έκτακτης ανάγκης: χειροκίνητη ή αυτόματη ενεργοποίηση· κλάση οχήματος· τύπος χρησιμοποιούμενου καυσίμου· χρονοσφραγίδα· ακριβής θέση· κατεύθυνση πορείας· ελάχιστος αριθμός προσδεμένων ζωνών ασφαλείας.

  Τροπολογία  47

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες του συστήματος eCall διαθέτουν σαφή και ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που γίνεται μέσω του συστήματος eCall επί του οχήματος, ιδίως όσον αφορά:

  3. Οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες του συστήματος eCall διαθέτουν σαφή και ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με την ύπαρξη δωρεάν διαθέσιμου δημόσιου συστήματος e-Call βάσει του αριθμού κλήσης 112 και την επεξεργασία των δεδομένων που γίνεται μέσω του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, ιδίως όσον αφορά:

  Τροπολογία  48

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ) τον σκοπό της επεξεργασίας eCall·

  δ) τον ειδικό σκοπό της επεξεργασίας eCall ο οποίος περιορίζεται στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο·

   

  Τροπολογία  49

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στ) το χρονικό όριο διακράτησης των δεδομένων στο σύστημα επί του οχήματος·

  στ) το χρονικό όριο διακράτησης των δεδομένων στο σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112·

  Αιτιολόγηση

  Τροπολογία που αντικατοπτρίζει τη διαγραφή του ορισμού του «συστήματος επί του οχήματος».

  Τροπολογία  50

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ζ) το γεγονός ότι τα οχήματα δεν αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού·

  ζ) το γεγονός ότι τα οχήματα δεν αποτελούν αντικείμενο εντοπισμού πέρα από τη συλλογή του ελάχιστου ποσού δεδομένων που είναι αναγκαία για να προσδιορίζει και να διαβιβάζει το επί του οχήματος σύστημα eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112 τη θέση και την κατεύθυνση πορείας του οχήματος κατά την αναφορά ατυχήματος καθώς και το γεγονός ότι κάθε δεδομένο εντοπισμού αποθηκεύεται στο μηχανισμό μόνο για όσο διάστημα είναι αυστηρώς αναγκαίο για τον σκοπό αυτό·

  Τροπολογία  51

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο η α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  η α) το γεγονός ότι τα δεδομένα που συλλέγονται από τα κέντρα λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης μέσω του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 δεν πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

  Τροπολογία  52

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  θ) τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για την παροχή ιδιωτικής υπηρεσίας eCall και/ή άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

  θ) τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ιχνηλασιμότητα, τον εντοπισμό και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για την παροχή ιδιωτικής υπηρεσίας eCall και/ή άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, που προϋποθέτουν ρητή συγκατάθεση του χρήστη και τήρηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Ιδιαιτέρως πρέπει να συνεκτιμάται το γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείται μέσω του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και εκείνης που πραγματοποιείται μέσω των ιδιωτικών συστημάτων eCall ή άλλων συστημάτων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

  Τροπολογία  53

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3 α. Οι κατασκευαστές παρέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 ως μέρος της τεχνικής τεκμηρίωσης που παραδίδεται μαζί με το όχημα.

  Αιτιολόγηση

  Πρέπει να αποσαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο κοινοποιούνται στον καταναλωτή οι πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

  Τροπολογία  54

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3 β. Προς αποφυγή παρανοήσεων ως προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς και την προστιθέμενη αξία της επεξεργασίας, οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 3 πληροφορίες παρέχονται στον χρήστη χωριστά για το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και χωριστά για τα άλλα συστήματα eCall πριν από τη χρήση του συστήματος.

  Τροπολογία  55

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3 γ. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και κάθε άλλο εγκατεστημένο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης και σύστημα παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε δεν είναι δυνατή η μεταξύ των συστημάτων ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Η μη χρήση άλλου συστήματος ή υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας ή η άρνηση του υποκειμένου των δεδομένων να δώσει τη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για ιδιωτική υπηρεσία δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη χρήση του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και/ή στον ίδιο τον χρήστη του eCall.

  Τροπολογία  56

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9 στις οποίες θα ορίσει περαιτέρω την απαίτηση όσον αφορά την απουσία μέσων ανιχνευσιμότητας και εντοπισμού καθώς και τις τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικής ζωής που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως επίσης και τους τρόπους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών για τους χρήστες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

  4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9, στις οποίες θα ορίσει περαιτέρω περαιτέρω την απαίτηση όσον αφορά την απουσία μέσων ανιχνευσιμότητας και εντοπισμού καθώς και τις τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικής ζωής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε σχέση με το eCall, ιδιαίτερα τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνουν οι πάροχοι υπηρεσιών eCall για τη διασφάλιση της νόμιμης επεξεργασίας των δεδομένων και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κοινοποίησης, μεταβολής ή απώλειας προσωπικών δεδομένων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, όπως επίσης και τους τρόπους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών για τους χρήστες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

  Τροπολογία  57

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2015 οι εθνικές αρχές πρέπει να παρέχουν έγκριση ΕΚ τύπου όσον αφορά το σύστημα eCall επί του οχήματος για νέους τύπους οχημάτων που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισμού.

  Με ισχύ από την ...*, οι εθνικές αρχές πρέπει να παρέχουν έγκριση ΕΚ τύπου όσον αφορά το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 για νέους τύπους οχημάτων που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισμού.

   

  __________

   

  * ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

  Αιτιολόγηση

  Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει την υποχρεωτική καθιέρωση του συστήματος eCall επί του οχήματος έως το 2015 και παραμένει προσηλωμένο στην επίτευξη αυτού του στόχου. Λαμβανομένου ωστόσο υπόψη του γεγονότος ότι η βιομηχανία θα χρειαστεί προηγουμένως αρκετό χρόνο για την ανάπτυξη και δοκιμή των συστημάτων eCall και δεδομένου ότι δεν είναι ακόμη γνωστή η τελική ημερομηνία έγκρισης του παρόντος κανονισμού, η προθεσμία της 1ης Οκτωβρίου 2015 θα μπορούσε να επανεξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

  Τροπολογία  58

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 7 α

   

  Περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις

   

  Οι απαιτήσεις για περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις όσον αφορά το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 ρυθμίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

  Τροπολογία  59

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Η Επιτροπή μπορεί να εξαιρεί ορισμένα οχήματα ή κλάσεις οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 από την υποχρέωση να εγκαταστήσουν συστήματα eCall επί του οχήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4, εάν ύστερα από ανάλυση κόστους/οφέλους που διενεργήθηκε από την Επιτροπή ή κατόπιν εντολής της και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κατάλληλους παράγοντες ασφάλειας, αποδειχθεί ότι η εφαρμογή των συστημάτων αυτών δεν είναι κατάλληλη για το υπό εξέταση όχημα ή κλάση οχημάτων.

  1. Η Επιτροπή μπορεί να εξαιρεί ορισμένες κλάσεις οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 από την υποχρέωση να εγκαταστήσουν σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, εάν ύστερα από ανάλυση κόστους/οφέλους και τεχνική ανάλυση που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή ή κατόπιν εντολής της και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κατάλληλους παράγοντες ασφάλειας, αποδειχθεί ότι η εγκατάσταση του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 δεν είναι απαραίτητη για την περαιτέρω βελτίωση της οδικής ασφάλειας, διότι η υπό εξέταση κλάση οχημάτων έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για μη οδική χρήση ή δεν διαθέτει κατάλληλο μηχανισμό ενεργοποίησης. Οι εν λόγω εξαιρέσεις είναι περιορισμένες σε αριθμό.

  Τροπολογία  60

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9, ώστε να καθορίσει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει να αφορούν οχήματα όπως είναι τα οχήματα ειδικού σκοπού και τα οχήματα χωρίς αερόσακους και να είναι περιορισμένες σε αριθμό.

  2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9, για να καθορίσει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

  Τροπολογία  61

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 7, στο άρθρο 6 παράγραφος 4 και στο άρθρο 8 παράγραφος 2 αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την […][Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

  2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 7, στο άρθρο 6 παράγραφος 4 και στο άρθρο 8 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από ...*. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

   

  ____________

   

  * ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία  62

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 7, του άρθρου 6 παράγραφος 4 και του άρθρου 8 παράγραφος 2, τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

  5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 7, του άρθρου 6 παράγραφος 4 και του άρθρου 8 παράγραφος 2, τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

  Τροπολογία  63

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού από τους κατασκευαστές και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή. Κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

  1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τις αντίστοιχες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις από τους κατασκευαστές και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, ιδίως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή. Κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

  Τροπολογία  64

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γ α) παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 6.

  Τροπολογία  65

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 10α

   

  Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

   

  1. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την απαιτούμενη για το σύστημα eCall ετοιμότητα της υποδομής των τηλεπικοινωνιών και των κέντρων λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη. Εάν από αυτήν την έκθεση προκύπτει σαφώς ότι η υποδομή για το σύστημα eCall δεν θα είναι έτοιμη προς λειτουργία πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 12, η Επιτροπή προβαίνει στις δέουσες ενέργειες.

   

  2. Το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου 2018, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα επιτεύγματα του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και τον βαθμό διάδοσής του και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή ερευνά κατά πόσον πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού σε άλλες κατηγορίες οχημάτων, όπως τα μηχανοκίνητα δίκυκλα, τα βαρέα φορτηγά οχήματα, τα λεωφορεία και πούλμαν και οι αγροτικοί ελκυστήρες. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή υποβάλλει σχετική νομοθετική πρόταση.

   

  3. Το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι αργότερα από την...*, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις μιας διαλειτουργικής, τυποποιημένης και ασφαλούς πλατφόρμας ανοιχτής πρόσβασης, αφού προηγουμένως διεξαγάγει ευρείες διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών οχημάτων και των ανεξάρτητων παρόχων, και αφού διενεργήσει αξιολόγηση του αντίκτυπου. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή συνοδεύει την έκθεση αυτή με σχετική νομοθετική πρόταση. Το σύστημα eCall επί του οχήματος με βάση τον αριθμό κλήσης 112 στηρίζεται στα πρότυπα της εν λόγω πλατφόρμας μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα.

   

  ______________

   

  *ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία  66

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος -2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  -2α. Το άρθρο 5 παράγραφος 7, το άρθρο 6 παράγραφος 4, το άρθρο 8 παράγραφος 2 και τα άρθρα 9 και 10α εφαρμόζονται από την ...*.

   

  __________

   

  * ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία  67

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2015.

  2. Τα άρθρα πλην όσων αναφέρονται στην παράγραφο -2α εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου 2015.

  Αιτιολόγηση

  Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει την υποχρεωτική καθιέρωση του συστήματος eCall επί του οχήματος έως το 2015 και παραμένει προσηλωμένο στην επίτευξη αυτού του στόχου. Λαμβανομένου ωστόσο υπόψη του γεγονότος ότι η βιομηχανία θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για την ανάπτυξη και δοκιμή των συστημάτων eCall και δεδομένου ότι δεν είναι ακόμη γνωστή η τελική ημερομηνία έγκρισης του παρόντος κανονισμού, η προθεσμία της 1ης Οκτωβρίου 2015 θα μπορούσε να επανεξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

  Τροπολογία  68

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα – σημείο 6

  Οδηγία 2007/46/ΕΚ

  Παράρτημα XI – προσάρτημα 1 – θέση 71

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  6) Στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος ΧΙ, προστίθεται στον πίνακα η εξής θέση 71.:

  Αριθμός

  Αντικείμενο

  Αριθμός κανονιστικής πράξης

  M12 500 (

  1) kg

  M1 >2 500 (

  1) kg

  M2

  M3

  71.

  σύστημα eCall

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …

  A

  A

  Άνευ αντικειμένου

  Άνευ αντικειμένου

   

  Τροπολογία

  διαγράφεται

  (Ευθυγράμμιση με τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 12 και στο άρθρο 8)

  • [1]  ΕΕ C 341, 21.11.2013, σ. 47.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Εισαγωγή

  Το 2012 περίπου 28.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 1,5 εκατομμύριο τραυματίστηκαν σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο τροχαία ατυχήματα σε ευρωπαϊκούς δρόμους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Επιτροπή. Πέρα από την τραγωδία της απώλειας ζωών και των τραυματισμών, τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν σε οικονομική επιβάρυνση της κοινωνίας με περίπου 130 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

  Η ΕΕ έχει δεσμευθεί σοβαρά στη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων καθώς και στην άμβλυνση των επιπτώσεών τους όταν συμβαίνουν. Όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία καθ’ όλη την ΕΕ και καταστεί διαθέσιμο σε κάθε οδηγό, το eCall θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη αυτών των στόχων. Το μέγιστο όφελος θα είναι η μείωση του αριθμού των δυστυχημάτων και η άμβλυνση της σοβαρότητας των τραυματισμών που προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα, επειδή οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα φθάνουν γρηγορότερα στον τόπο του ατυχήματος.

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας αποτελέσει επί μακρόν έναν από τους σημαντικότερους υποστηρικτές της εισαγωγής του eCall, ενέκρινε στις 12 Ιουλίου 2012 με μεγάλη πλειοψηφία κοινή έκθεση των επιτροπών IMCO και TRAN με τίτλο «eCall: μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες», όπου η εισηγήτριά σας είχε τη χαρά να μοιραστεί το καθήκον της εισήγησης με τον Dieter-Lebrecht Koch. Στην έκθεση επικρίνονταν οι καθυστερήσεις και η έλλειψη προόδου που διαπιστώθηκαν ως προς την εθελοντική ανάπτυξη του eCall μέχρι εκείνη την ημερομηνία, ενώ επισημάνθηκε η εκτίμηση επιπτώσεων που εκπόνησε η Επιτροπή και η οποία καταδεικνύει ότι η υποχρεωτική εισαγωγή του eCall μέσω νομοθετικής πράξης θα ήταν ο μόνος τρόπος για την επίτευξη ενός συνόλου θετικών αποτελεσμάτων. Το Κοινοβούλιο ζήτησε τότε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση εντός του πλαισίου της οδηγίας 2007/46/EΚ για να διασφαλιστεί η υποχρεωτική ανάπτυξη ενός δημόσιου συστήματος eCall που θα βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε όλα τα νέα οχήματα με έγκριση τύπου και σε όλα τα κράτη μέλη μέχρι το 2015.

  Η εισηγήτριά σας, κατόπιν τούτων, επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής να εισαχθεί η απαίτηση να εξοπλίζονται τα οχήματα με σύστημα eCall επί του οχήματος, το οποίο παρουσιάστηκε μαζί με την πρόταση σχετικά με την ανάπτυξη του διαλειτουργικού πανενωσιακού eCall. Όταν εγκριθούν, αυτές οι δύο προτάσεις θα αποτελέσουν το ρυθμιστικό πλαίσιο του eCall, για να διασφαλιστεί ότι από τον Οκτώβριο του 2015 όλα τα νέα μοντέλα επιβατηγών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών θα εξοπλιστούν με eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 και θα δημιουργηθεί η αναγκαία υποδομή για τη δέουσα υποδοχή και αντιμετώπιση των κλήσεων eCall στα κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Αυτό θα διασφαλίσει το συμβατό, τη διαλειτουργικότητα και τη συνέχεια της πανενωσιακής υπηρεσίας eCall.

  Η εισηγήτριά σας θεωρεί ότι και οι δύο προτάσεις ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με όσα ζήτησε το Κοινοβούλιο και προτείνει να στηριχθούν αυτά τα βασικά στοιχεία. Με αυτό τον τρόπο και με την ταχεία εξέταση των προτάσεων της Επιτροπής, το Κοινοβούλιο θα διατηρήσει τον ηγετικό του ρόλο μεταξύ των υποστηρικτών της εισαγωγής eCall, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση του eCall μέχρι τη συμφωνηθείσα προθεσμία του 2015.

  Όσον αφορά την πρόταση σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall επί του οχήματος, πράγμα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έκθεσης, η εισηγήτριά σας υποστηρίζει με θέρμη την πρόταση της Επιτροπής και τους στόχους που επιδιώκει. Ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένες παράμετροι στις οποίες η εισηγήτριά σας θεωρεί ότι η πρόταση πρέπει να ενισχυθεί ή να αποσαφηνιστεί περισσότερο, για να εξασφαλίζονται οφέλη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

  Πρόσθετες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή/και προστιθέμενης αξίας (πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης)

  Με την ανάπτυξη πανενωσιακής δημόσιας υπηρεσίας eCall, τα οχήματα του μέλλοντος θα είναι εξοπλισμένα με βασική τηλεματική πλατφόρμα επί του οχήματος, η οποία θα συνδέει τεχνικά συστατικά στοιχεία (ασύρματη επικοινωνία με τεχνολογία ακριβούς προσδιορισμού θέσης και σύνδεση με συστήματα ελέγχου του οχήματος και συστήματα αισθητήρων), τα οποία θα μπορούν να παρέχουν τη βάση για διάφορες εφαρμογές επί του οχήματος.

  Για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών, να προστατευθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός καθώς και για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, η εισηγήτριά σας πιστεύει ότι το σύστημα eCall επί του οχήματος πρέπει να είναι ανοικτό για πιθανές εφαρμογές και υπηρεσίες επί του οχήματος στο μέλλον. Ωστόσο η εισηγήτριά σας πιστεύει επίσης ότι, με την πρώτη ευκαιρία, πρέπει να εξεταστούν με προσοχή οι παράμετροι ασφάλειας . Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η εισαγωγή οποιωνδήποτε πρόσθετων εφαρμογών ή υπηρεσιών επί του οχήματος δεν θα επιφέρει καθυστέρηση στην εισαγωγή του συστήματος έκτακτων κλήσεων eCall με βάση την υπηρεσία 112. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρυνθεί να εντατικοποιήσει περαιτέρω τις εργασίες της σχετικά με τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας οι οποίες μπορούν να κομίσουν επιπρόσθετα οφέλη τόσο στους καταναλωτές όσο και στη βιομηχανία, ιδίως όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

  Ιδιωτικές υπηρεσίες έκτακτων κλήσεων (συστήματα eCall με την υποστήριξη από τρίτα μέρη)

  Οι ιδιωτικές υπηρεσίες έκτακτων κλήσεων εισάχθηκαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και προσφέρονται σήμερα από διάφορους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και παρόχους υπηρεσιών. Ωστόσο μόνο γύρω στο 0,7% των οχημάτων είναι σήμερα εξοπλισμένα με ιδιωτικά συστήματα κλήσης έκτακτης ανάγκης εντός της ΕΕ, ενώ ο αριθμός τους μόλις και αυξάνεται. Επιπλέον, αυτά τα ιδιοταγή συστήματα δεν προσφέρουν πανενωσιακή διαλειτουργικότητα ούτε συνέχεια. Κανονικά, προσφέρονται μόνο σε αυτοκίνητα της ανώτατης κατηγορίας και σε χώρες που προσφέρουν σαφή επιχειρηματική ευκαιρία.

  Όπως συμβαίνει με την προσφορά οποιωνδήποτε πρόσθετων εφαρμογών υπηρεσιών, η εισηγήτριά σας πιστεύει ότι η πανενωσιακή δημόσια υπηρεσία eCall που βασίζεται στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και οι ιδιωτικές υπηρεσίες κλήσεων έκτακτης ανάγκης μπορούν να συνυπάρχουν, εφόσον εγκριθούν τα αναγκαία μέτρα που διασφαλίζουν τη συνέχεια στην παροχή της υπηρεσίας προς τον καταναλωτή και ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

  Το eCall πρέπει να είναι δημόσια υπηρεσία κλήσεων έκτακτης ανάγκης, η οποία παρέχεται δωρεάν προς όφελος οποιουδήποτε οδηγού οπουδήποτε στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως της μάρκας του οχήματός του. Όλα τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με το δημόσιο σύστημα eCall επί του οχήματος που βασίζεται στην υπηρεσία 112, το δε σύστημα αυτό πρέπει να είναι διαρκώς διαθέσιμο, τουλάχιστον ως εφεδρική επιλογή. Επιπλέον, οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται με σαφήνεια σχετικά με τις διαφορές του συστήματος eCall επί του οχήματος και των συστημάτων έκτακτης ανάγκης που υποστηρίζονται από τρίτους, πρέπει δε να έχουν τη δυνατότητα μετάβασης στην πανενωσιακή υπηρεσία eCall ανά πάσα στιγμή.

  Άλλες διασαφηνίσεις

  Πέρα από τις παραμέτρους που περιγράφηκαν παραπάνω, η εισηγήτριά σας θεωρεί αναγκαίο να διασφαλίζεται στο σύνολο της πρότασης ότι η υποχρεωτική εισαγωγή του συστήματος eCall επί του οχήματος πρέπει να βασίζεται σε εξοπλισμό ενσωματωμένο επί του οχήματος και όχι σε νομαδικές συσκευές (όπως τα κινητά τηλέφωνα), καθώς οι τελευταίες μπορεί να αφαιρεθούν ή απλώς να ξεχάσει κανείς να τις ενεργοποιήσει.

  Πέραν τούτου, πρέπει να υποστηριχθεί η πρόταση της Επιτροπής να εισαχθεί υποχρεωτικός εξοπλισμός οχημάτων με το σύστημα eCall επί του οχήματος κατά την πρώτη φάση μόνο σε κατηγορίες οχημάτων στα οποία υπάρχει ήδη ο κατάλληλος μηχανισμός ενεργοποίησης. Ωστόσο πρέπει να ενθαρρυνθεί η Επιτροπή να προχωρήσει παραπέρα με βάση τις ήδη δρομολογημένες εργασίες και να παρουσιάσει προτάσεις για την επέκταση της παροχής υπηρεσιών eCall το συντομότερο δυνατό και στις μοτοσικλέτες, καθώς και σε βαρέα φορτηγά, πούλμαν και λεωφορεία.

  Η εισηγήτριά σας πιστεύει επίσης ότι το σύστημα eCall πρέπει να ελέγχεται περιοδικά, για να διασφαλίζεται η λειτουργικότητά του σε όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος. Καθώς αυτή η παράμετρος προχωρεί πέρα από τη νομοθεσία έγκρισης τύπου και δεν είναι δυνατή η θέσπιση υποχρεώσεων στην παρούσα πρόταση, οι συννομοθέτες πρέπει να ενθαρρυνθούν να εξακολουθήσουν να λαμβάνουν υπόψη την εισαγωγή του συστήματος eCall κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 2009/40/EΚ για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων.

  Τέλος, για να διασφαλιστεί η σαφήνεια της παρούσας νομοθετικής πράξης, η εισηγήτριά σας προτείνει τροποποιήσεις στους ορισμούς που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της καθώς και στις εξουσίες που πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή σε σχέση με την έγκριση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

  Δήλωση αποποίησης ευθύνης

  Ο ακόλουθος κατάλογος των ενδιαφερομένων μερών έχει καταρτισθεί με βάση τις συνεδριάσεις, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και τα έγγραφα θέσης που μεσολάβησαν από τον ορισμό της εισηγήτριας έως την προθεσμία υποβολής του παρόντος σχεδίου έκθεσης τον Οκτώβριο του 2013.

  Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να απαριθμηθούν όλες οι έμμεσες συμμετοχές και το έργο υπεράσπισης που ενέπνευσαν την έκθεση. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το παρόν σχέδιο έκθεσης σηματοδοτεί μόνο το αρχικό στάδιο των εργασιών στο Κοινοβούλιο και ότι οι συζητήσεις και το νομοθετικό έργο θα συνεχιστούν έως την τελική έγκριση της παρούσας νομοθετικής πράξης. Οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες παρέχουν στοιχεία και σε μεταγενέστερα στάδια· κατά συνέπεια, ο ακόλουθος κατάλογος μπορεί να θεωρηθεί ελλιπής.

  Ωστόσο, με αυτό το «αποτύπωμα των λόμπι» η εισηγήτρια φιλοδοξεί να δείξει με ανοικτό τρόπο από πού προέρχεται η έμπνευση για το παρόν σχέδιο έκθεσης.

  Κατάλογος ενδιαφερομένων μερών

     ACEA - European Automobile Manufacturers' Association

     AFCAR - Alliance for the Freedom of Car Repair

     BMW

     BOSCH

     CLEPA - European Association of Automotive Suppliers

     EENA

     ERTICO

     ETSC - European Transport Safety Council

     European GNSS Agency

     FIA - Federation Internationale de l'Automobile

     FIGIEFA - International Federation of Automotive Aftermarket Distributors

     GDV - German Insurance Association

     Hyundai

     IMA - Inter Mutuelles Assistance

     Insurance Europe

     JAMA

     PSA

     SNSA - Syndicat National des Sociétés d’Assistance

     Toyota Motor Europe

     VDA - German Association of the Automotive Industry

  Τέλος, η εισηγήτρια έχει εργαστεί επί του θέματος εδώ και χρόνια, μεταξύ άλλων υπό την ιδιότητά της ως συνεισηγήτριας για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας το 2012. Για υποβολή αιτήσεως πριν από την έναρξη εργασιών σε αυτή την έκθεση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της εισηγήτριας.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (4.2.2014)

  προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ
  (COM(2013)0316 – C7‑0174/2013 – 2013/0165(COD))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Axel Voss

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Η παρούσα πρόταση προβλέπει την υποχρεωτική εισαγωγή ενός συστήματος eCall εντός των οχημάτων στο πλαίσιο μίας νέας έγκρισης τύπου για τα οχήματα στην Ευρώπη. Αποτελεί τμήμα δέσμης νομοθετικών πράξεων της ΕΕ που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της υπηρεσίας κλήσης eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112 πριν από την 1η Οκτωβρίου 2015. Περιέχει, ως εκ τούτου, πολυάριθμες υποχρεώσεις που απευθύνονται στους κατασκευαστές οχημάτων/εξοπλισμού. Πέραν της υπηρεσίας eCall βάσει του αριθμού 112, και άλλες πρόσθετες ή με προστιθέμενη αξία υπηρεσίες eCall μπορούν να προσφερθούν στους χρήστες για διάφορους σκοπούς.

  Η παροχή υπηρεσιών eCall βασίζεται στην επεξεργασία διαφόρων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (π.χ. στοιχεία οχήματος, θέση οχήματος, προδιαγραφές οχήματος, στοιχεία ιδιοκτήτη κλπ.). Συνεπώς, η επεξεργασία αυτή διέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, και ειδικά από τις οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/EΚ (οδηγία e-Privacy) με σκοπό το σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων.

  Η παρούσα γνωμοδότηση αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι το νομικό μέσο το οποίο θα υιοθετηθεί τελικά συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων όπως καθορίζονται στις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ. Οι τροπολογίες που προτείνονται λαμβάνουν υπόψη τις γνωμοδοτήσεις και εργασίες των ευρωπαϊκών αρχών προστασίας των δεδομένων, ειδικότερα την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 η οποία εργάστηκε ενεργά κατά το παρελθόν με ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να εκδώσει πολλές συστάσεις για την ανάπτυξη των συστημάτων eCall.

  Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι είναι σημαντικό να καταστεί σαφής η διαφορά μεταξύ ενός συστήματος eCall που βασίζεται στον αριθμό 112 και μιας πρόσθετης υπηρεσίας eCall, ενδεχομένως ιδιωτικής προστιθέμενης αξίας. Όσον αφορά τις πτυχές προστασίας των δεδομένων τα εν λόγω δύο συστήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο. Το σύστημα eCall που βασίζεται στον αριθμό 112 θα πρέπει να δραστηριοποιείται αυτόματα και να λειτουργεί χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα πρέπει να παραμένει αφανές και δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η ανίχνευσή του. Όποτε ενεργοποιείται, θα πρέπει να διαβιβάζει μόνο μια ελάχιστη δέσμη δεδομένων ρητώς προβλεπόμενων στο (MSD) (EN 15722), και να τηρεί την αρχή "του οριοθετημένου σκοπού".

  Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική ή προστιθέμενης αξίας υπηρεσία eCall, οι απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων είναι διαφορετικές. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα εξαρτάται από την εκ των προτέρων συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή από τη σύναψη συμβολαίου μεταξύ του ελεγκτή και του υποκειμένου των δεδομένων για τη χρήση των εν λόγω δεδομένων. Θα πρέπει να υπάρχει μία σαφής αναγνώριση και ενημέρωση του χρήστη.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (5 α) Το εποχούμενο σύστημα eCall 112 συνιστά υπηρεσία κοινής ωφελείας και, συνεπώς, πρέπει να διατίθεται ελεύθερα, δηλ. να παρέχεται δωρεάν. Το κόστος του συστήματος eCall 112 δεν επιτρέπεται να μετακυλίεται στον καταναλωτή.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6) Η παροχή ακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών εντοπισμού θέσης αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος eCall επί του οχήματος. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική η συμβατότητά του με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, όπως τα συστήματα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo)8.

  (6) Η παροχή ακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών εντοπισμού θέσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος eCall επί του οχήματος. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική η συμβατότητά του με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, όπως τα συστήματα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo).

  __________________

  __________________

  8 ΕΕ L 196, 24.7.2008, σ. 1.

  8 ΕΕ L 196, 24.07.08, σ. 1.

  Αιτιολόγηση

  Στόχος της τροπολογίας είναι να διευκρινισθεί ότι οι πληροφορίες εντοπισμού θέσης πρέπει να συλλέγονται μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με σκοπό τη διάσωση.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (8) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των οχημάτων με το σύστημα eCall επί του οχήματος θα γίνει με την επιφύλαξη του δικαιώματος όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων, όπως είναι οι κατασκευαστές οχημάτων και οι ανεξάρτητοι πάροχοι, να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και/ή προστιθέμενης αξίας, παράλληλα με ή με βάση το σύστημα έκτακτης κλήσης στον αριθμό 112 επί του οχήματος. Οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες όμως θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε μην αποσπούν την προσοχή του οδηγού.

  (8) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των οχημάτων με το σύστημα eCall επί του οχήματος θα γίνει με την επιφύλαξη του δικαιώματος όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων, όπως είναι οι κατασκευαστές οχημάτων και οι ανεξάρτητοι πάροχοι, να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και/ή προστιθέμενης αξίας, παράλληλα με ή με βάση το σύστημα έκτακτης κλήσης στον αριθμό 112 επί του οχήματος. Οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες όμως θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε μην αποσπούν την προσοχή του οδηγού. Το εποχούμενο σύστημα eCall 112 και το σύστημα το οποίο παρέχει ιδιωτική ή προστιθέμενης αξίας υπηρεσία eCall θα πρέπει να διαχωρίζονται από τεχνικής απόψεως κατά τρόπο ο οποίος να επιτρέπει τόσο την παράλληλη όσο και τη χωριστή χρήση. Τα συστήματα δεν θα πρέπει να εμποδίζουν το ένα την λειτουργία του άλλου. Η μη χρήση ιδιωτικής ή προστιθέμενης αξίας υπηρεσίας eCall ή η άρνηση του υποκειμένου των δεδομένων να συγκατατεθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν για την υπηρεσία δεν θα πρέπει να επηρεάζει αρνητικά το σύστημα έκτακτης κλήσης στον αριθμό 112 επί του οχήματος eCall και το οποίο παρέχεται από τον κατασκευαστή ή τον πάροχο δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9) Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επιλογής εκ μέρους των πελατών, να προστατευτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, καθώς και για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου της πληροφορικής στην παγκόσμια αγορά, η πρόσβαση στο σύστημα eCall επί του οχήματος θα πρέπει να προσφέρεται δωρεάν και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους ανεξάρτητους παρόχους. Θα πρέπει επίσης να βασίζεται σε διαλειτουργική πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πιθανών μελλοντικών εφαρμογών ή υπηρεσιών επί του οχήματος.

  (9) Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επιλογής εκ μέρους των πελατών, να προστατευτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, καθώς και για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου της πληροφορικής στην παγκόσμια αγορά, τα συστήματα eCall επί του οχήματος που παρέχουν υπηρεσίες ιδιωτικές ή προστιθέμενης αξίας πρέπει να βασίζονται στην αρχή της φορητότητας των δεδομένων.

  Αιτιολόγηση

  Η ελεύθερη πρόσβαση τρίτων στις τεχνολογικές δυνατότητες του συστήματος eCall επί του οχήματος θα ενείχε σοβαρούς κινδύνους όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Ωστόσο, οι ιδιωτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας πρέπει να συμμορφώνονται με την αρχή της φορητότητας των δεδομένων, δηλαδή με το δικαίωμα των καταναλωτών να μεταφέρουν τα δεδομένα τους μεταξύ υπηρεσιών ή τόπων. Έτσι, οι καταναλωτές θα μπορούν να αλλάζουν ευκολότερα υπηρεσία ιδιωτικής ή προστιθέμενης αξίας, κάτι που θα συμβάλλει σε πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

  Τροπολογία               5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (13) Σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας εργασίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων βάσει του άρθρου 29 και οι οποίες περιέχονται στο έγγραφο εργασίας για τις επιπτώσεις της πρωτοβουλίας eCall στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, που εγκρίθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 20069, κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το σύστημα eCall επί των οχημάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών10 και στην οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)11, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα που διαθέτουν εποχούμενο εξοπλισμό eCall δεν είναι ανιχνεύσιμα κατά την κατάσταση κανονικής λειτουργίας τους, ότι δεν αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού και ότι το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που μεταδίδει το σύστημα eCall επί του οχήματος συνίσταται στις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για την κατάλληλη επεξεργασία των κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

  (13) H οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών10 και η οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)11, και τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού μέσω του συστήματος eCall επί των οχημάτων και υπό την επίβλεψη των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, ειδικότερα των ανεξάρτητων δημόσιων αρχών που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες. Εξασφαλίζεται ότι τα οχήματα που διαθέτουν εποχούμενο εξοπλισμό eCall δεν είναι ανιχνεύσιμα κατά την κατάσταση κανονικής λειτουργίας τους, ότι δεν αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού, ότι τα προσωπικά δεδομένας τους δεν αποθηκεύονται, και ότι το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που μεταδίδει το σύστημα eCall επί του οχήματος συνίσταται στις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για την κατάλληλη επεξεργασία των κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Εάν υπάρχει συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή σύμβαση μεταξύ αμφοτέρων των μερών, μπορούν να ισχύσουν άλλοι όροι για άλλο σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης εγκατεστημένο επί του οχήματος επί πλέον του συστήματος eCall, που όμως θα τηρεί τις διατάξεις των ανωτέρω οδηγιών.

  ________________

  ________________

  9 1609/06/EN – WP 125

   

  10 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.

  10 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.

  11 ΕΕ L 201, 31.7.2002, σ. 37.

  11 ΕΕ L 201, 31.7.02, σ. 37.

  Τροπολογία  6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις που έγιναν από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 και οι οποίες περιέχονται στο «έγγραφο εργασίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τις επιπτώσεις της πρωτοβουλίας eCall στην ιδιωτική ζωή» που εγκρίθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2006.

   

  ________________

   

  1a 1609/06/EN -WP 125.

  Τροπολογία  7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15) Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή κοινών τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με το σύστημα eCall επί του οχήματος, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των σχετικών προτύπων, τη διενέργεια δοκιμών, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων και τις εξαιρέσεις ορισμένων οχημάτων ή κλάσεων οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξάγει τις αναγκαίες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

  (15) Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή κοινών τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με το σύστημα eCall επί του οχήματος, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των σχετικών προτύπων, τη διενέργεια δοκιμών, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων και τις εξαιρέσεις ορισμένων οχημάτων ή κλάσεων οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξάγει τις αναγκαίες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, ειδικότερα δε του ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων και της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 που προβλέπει η οδηγία 95/46/ΕΚ. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16) Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στους κατασκευαστές οχημάτων, ώστε να προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

  (16) Οι κατασκευαστές οχημάτων πρέπει κατά την εκπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων να μεριμνούν για την ένταξη της τεχνικής προστασίας των δεδομένων στα επί του οχήματος συστήματα και να εφαρμόζουν την αρχή του "σεβασμού του ιδιωτικού απορρήτου εκ κατασκευής".

  Τροπολογία  9

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – σημείο 2 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α) ως «ελεγκτής» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή οιοσδήποτε άλλος φορέας ο οποίος μόνος ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όπου οι σκοποί και τα μέσα επεξεργασίας καθορίζονται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή τη νομοθεσία κράτους μέλους, ο ελεγκτής ή τα ειδικά κριτήρια διορισμού του (της) μπορούν να καθορίζονται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή του κράτους μέλους.

  Τροπολογία  10

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Κανόνες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων

  Κανόνες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων

   

  -1. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας (ΕΚ) αριθ. 95/46 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω του επί του οχήματος συστήματος eCall οφείλει να τηρεί τους περί προστασίας δεδομένων κανόνες των ανωτέρω κειμένων.

  1. Σύμφωνα με την οδηγία 95/46/EΚ και την οδηγία 2002/58/EΚ οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα eCall επί του οχήματος δεν είναι ανιχνεύσιμα και ότι δεν αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού κατά την κατάσταση κανονικής λειτουργίας τους αναφορικά με το σύστημα eCall.

  1. Οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα eCall επί του οχήματος δεν είναι ανιχνεύσιμα και ότι δεν αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού κατά την κατάσταση λειτουργίας τους αναφορικά με το σύστημα eCall

  Το σύστημα eCall επί του οχήματος πρέπει να ενσωματώνει τις τεχνολογίες που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή, έτσι ώστε να παρέχει στους χρήστες του συστήματος eCall το επιθυμητό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής, καθώς και τις απαραίτητες διασφαλίσεις ώστε να προληφθούν φαινόμενα παρακολούθησης και καταχρήσεις.

  Το σύστημα eCall επί του οχήματος πρέπει να ενσωματώνει τις τεχνολογίες που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή, έτσι ώστε να παρέχει στους χρήστες του συστήματος eCall το επιθυμητό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής, καθώς και τις απαραίτητες διασφαλίσεις ώστε να προληφθούν φαινόμενα παρακολούθησης και καταχρήσεις.

  2. Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που αποστέλλει το σύστημα eCall επί του οχήματος πρέπει να περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για την ορθή διεκπεραίωση των κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

  2. Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που αποστέλλει το σύστημα eCall επί του οχήματος συνίσταται κατά μέγιστο όριο στις πληροφορίες που ορίζονται βάσει του προτύπου "Ευφυή συστήματα μεταφορών – Ηλεκτρονική ασφάλεια (eSafety) – Ελάχιστα σύνολα δεδομένων (MSD) για την ηλεκτρονική κλήση έκτακτης ανάγκης (eCall) (EN 15722) για χειροκίνητη ή αυτόματη ενεργοποίηση· κλάση οχήματος· τύπο καυσίμου· χρονοσφραγίδα· ακριβή θέση· κατεύθυνση πορείας· ελάχιστο αριθμό ζωνών ασφαλείας. Τα δεδομένα που αποστέλλει το επί του οχήματος σύστημα eCall δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις εν λόγω πληροφορίες. Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων πρέπει να παραμένει αποθηκευμένο μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την ορθή διεκπεραίωση των κλήσεων έκτακτης ανάγκης και τα δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται σε μορφότυπο που επιτρέπει την πλήρη διαγραφή τους.

  3. Οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες του συστήματος eCall διαθέτουν σαφή και ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που γίνεται μέσω του συστήματος eCall επί του οχήματος, ιδίως όσον αφορά

  3. Οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες του συστήματος eCall διαθέτουν σαφή και ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που γίνεται μέσω του συστήματος eCall επί του οχήματος, ιδίως όσον αφορά:

  α) την αναφορά στη νομική βάση της επεξεργασίας·

  α) την αναφορά στη νομική βάση της επεξεργασίας·

  β) το γεγονός ότι το σύστημα eCall επί του οχήματος ενεργοποιείται αυτόματα·

  β) το γεγονός ότι το σύστημα eCall επί του οχήματος ενεργοποιείται αυτόματα·

  γ) τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από το σύστημα eCall επί του οχήματος·

  γ) τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από το σύστημα eCall επί του οχήματος·

  δ) τον σκοπό της επεξεργασίας eCall·

  δ) τον ειδικό σκοπό της επεξεργασίας eCall·

  ε) τους τύπους δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία καθώς και τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών·

  ε) τους τύπους δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία καθώς και τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών·

  στ) το χρονικό όριο διακράτησης των δεδομένων στο σύστημα επί του οχήματος·

  στ) το χρονικό όριο διακράτησης των δεδομένων στο σύστημα επί του οχήματος ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό τα κριτήρια προσδιορισμού αυτού του χρονικού διαστήματος· σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται για τον σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία·

  ζ) το γεγονός ότι τα οχήματα δεν αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού·

  ζ) το γεγονός ότι τα οχήματα δεν αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού πέρα από τη συλλογή του ελάχιστου ποσού δεδομένων που είναι αναγκαία για να προσδιορίζει και να διαβιβάζει το επί του οχήματος σύστημα eCall τη θέση και την κατεύθυνση πορείας του οχήματος κατά την αναφορά ατυχήματος καθώς και το γεγονός ότι κάθε δεδομένο εντοπισμού αποθηκεύεται στο μηχανισμό μόνο για όσο διάστημα είναι αυστηρώς αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς·

  η) τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων που έχουν οι χρήστες ως προς τα δεδομένα τους·

  η) τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων που έχουν οι χρήστες ως προς τα δεδομένα τους· τα στοιχεία επικοινωνίας του ελεγκτή·

  θ) τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για την παροχή ιδιωτικής υπηρεσίας eCall και/ή άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

  θ) τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ιχνηλασιμότητα, τον εντοπισμό και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για την παροχή ιδιωτικής υπηρεσίας eCall και/ή άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, που προϋποθέτει ρητή συγκατάθεση του χρήστη και τήρηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Ιδιαιτέρως πρέπει να συνεκτιμάται το γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ της επεξεργασίας δεδομένων που κάνει το επί του οχήματος σύστημα eCall και εκείνης που κάνουν τα ιδιωτικά συστήματα eCall ή άλλα συστήματα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

  4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9 στις οποίες θα ορίσει περαιτέρω την απαίτηση όσον αφορά την απουσία μέσων ανιχνευσιμότητας και εντοπισμού καθώς και τις τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικής ζωής που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως επίσης και τους τρόπους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών για τους χρήστες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

  4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9, μετά από διαβούλευση του ευρωπαίου ελεγκτή προστασίας των δεδομένων, στις οποίες θα ορίσει περαιτέρω τις τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικής ζωής που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο δίδεται συγκατάθεση από τον χρήστη eCall, με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται η αναγνώρισή του (της) σε περίπτωση που το όχημα χρησιμοποιείται από πολλά άτομα, τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών eCall για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κοινοποίησης, μεταβολής ή απώλειας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως επίσης και τους τρόπους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών για τους χρήστες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

  Τροπολογία  11

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  4 α. Οι κατασκευαστές των οχημάτων περιλαμβάνουν στα τεχνικά έγγραφα του οχήματος και εκείνες τις απαιτούμενες δυνάμει της παραγράφου 3 πληροφορίες για τα επί του οχήματος συστήματα. Κατά την αγορά οχήματος από κατασκευαστή ή μεταπωλητή, ο πελάτης λαμβάνει επίσης τις πληροφορίες αυτές υπό μορφή δελτίου βασικής ενημέρωσης γραμμένου σε απλή κατανοητή γλώσσα.

  Τροπολογία  12

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 4 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  4 β. Προς αποφυγή παρανοήσεων ως προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς και την προστιθέμενη αξία της επεξεργασίας, οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 3 πληροφορίες παρέχονται στον χρήστη χωριστά για το επί οχήματος σύστημα eCall και χωριστά για τα άλλα συστήματα eCall πριν από τη χρήση του συστήματος.

  Τροπολογία  13

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 4 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  4 γ. Οι κατασκευαστές εγγυώνται ότι το επί του οχήματος σύστημα eCall και κάθε άλλο εγκατεστημένο σύστημα κλήσης επείγουσας ανάγκης και σύστημα παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας θα είναι διαχωρισμένα από τεχνική άποψη και δεν θα είναι δυνατή καμία ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Η μη χρήση άλλου συστήματος ή υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας ή η άρνηση του υποκειμένου των δεδομένων να δώσει τη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από ιδιωτική υπηρεσία δεν πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά τη χρήση του επί του οχήματος συστήματος eCall και/ή τον ίδιο τον χρήστη του eCall.  

  Τροπολογία  14

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Η Επιτροπή μπορεί να εξαιρεί ορισμένα οχήματα ή κλάσεις οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 από την υποχρέωση να εγκαταστήσουν συστήματα eCall επί του οχήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4, εάν ύστερα από ανάλυση κόστους/οφέλους που διενεργήθηκε από την Επιτροπή ή κατόπιν εντολής της και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κατάλληλους παράγοντες ασφάλειας, αποδειχθεί ότι η εφαρμογή των συστημάτων αυτών δεν είναι κατάλληλη για το υπό εξέταση όχημα ή κλάση οχημάτων.

  1. Η Επιτροπή μπορεί να εξαιρεί ορισμένα οχήματα ή κλάσεις οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 από την υποχρέωση να εγκαταστήσουν συστήματα eCall επί του οχήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4, εάν ύστερα από ανάλυση κόστους/οφέλους και τεχνική ανάλυση που διενεργήθηκε από την Επιτροπή ή κατόπιν εντολής της και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κατάλληλους παράγοντες ασφάλειας, αποδειχθεί ότι η εφαρμογή των συστημάτων αυτών δεν είναι κατάλληλη για το υπό εξέταση όχημα ή κλάση οχημάτων.

  Τροπολογία  15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

  4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο οι οποίες θα προσδιορίζουν περαιτέρω τις τεχνολογίες προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου που προβλέπονται στο άρθρο 6(1), καθώς και τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών για τους χρήστες που προβλέπονται παράγραφο 6(3).

  Τροπολογία  16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 7, του άρθρου 6 παράγραφος 4 και του άρθρου 8 παράγραφος 2, τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

  5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 7, του άρθρου 6 παράγραφος 4 και του άρθρου 8 παράγραφος 2, τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

  Αιτιολόγηση

  Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να παρασχεθεί μεγαλύτερη προθεσμία στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη διατύπωση αντιρρήσεων.

  Τροπολογία  17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γα) τις παραβιάσεις των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού·

  Αιτιολόγηση

  Κυρώσεις για τον κατασκευαστή πρέπει να επιφέρουν, σε κάθε περίπτωση, και οι παραβιάσεις των διατάξεων που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  IMCO

  1.7.2013

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  LIBE

  12.12.2013

  Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές) - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  16.1.2014

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

         Ημερομηνία ορισμού

  Axel Voss

  5.11.2013

  Εξέταση στην επιτροπή

  28.11.2013

  30.1.2014

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  30.1.2014

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  32

  11

  4

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Nuno Melo, Claude Moraes, Γεώργιος Παπανικολάου, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Joanna Senyszyn

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Zuzana Brzobohatá, Santiago Fisas Ayxela, Jens Geier, María Irigoyen Pérez, Evelyn Regner, Bart Staes, Tadeusz Zwiefka

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (10.1.2014)

  προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ
  (COM(2013)0316 – C7‑0174/2013 – 2013/0165(COD))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina-Ioana Vălean

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επεξεργάζεται προτάσεις για το σύστημα eCall από το 2005, εξέτασε αρχικά την καθιέρωση του συστήματος αποκλειστικά σε εθελοντική βάση. Η προσέγγιση αυτή απέτυχε, δεδομένου ότι σήμερα μόνο το 0,7% περίπου των οχημάτων διαθέτουν σύστημα eCall.

  Προς αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης η Επιτροπή επιλέγει τώρα ‘ρυθμιστική’ προσέγγιση, που θα καταστήσει το eCall υποχρεωτικό στα νέα οχήματα. Το σύστημα θα βασίζεται στην εγκατάσταση εξοπλισμού εγκεκριμένου τύπου για τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 σε όλα τα οχήματα και σε ένα πλαίσιο για τη διεκπεραίωση των κλήσεων eCall στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τα κέντρα λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Με τη συγκεκριμένη προσέγγιση το σύστημα eCall θα καταστεί διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες στην Ευρώπη, ως υπηρεσία σε κλίμακα ΕΕ.

  Πρόσθετες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή/και προστιθέμενης αξίας (πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης)

  Με την ανάπτυξη δημόσιας υπηρεσίας eCall σε κλίμακα ΕΕ τα μελλοντικά οχήματα θα είναι εξοπλισμένα με βασική τηλεματική πλατφόρμα επί του οχήματος, η οποία θα συνδέει τεχνικά συστατικά στοιχεία (ασύρματη επικοινωνία με τεχνολογία ακριβούς προσδιορισμού θέσης και σύνδεση με συστήματα ελέγχου του οχήματος και συστήματα αισθητήρων). Ωστόσο, η συντάκτρια της γνωμοδότησης πιστεύει ότι οι άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στους καταναλωτές πρέπει να καλυφθούν από ειδικό κανονισμό σχετικά με τα ευφυή συστήματα ελέγχου της κυκλοφορίας και τις τηλεματικές πλατφόρμες. Ο κανονισμός για το σύστημα eCall θα πρέπει, σε ό,τι αφορά την έγκριση τύπου, να επικεντρώνεται αποκλειστικά στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που παρέχονται μέσω της ευρωπαϊκής υποδομής του αριθμού 112. Η καθιέρωση πλατφόρμας ανοιχτής πρόσβασης στο παρόν στάδιο μπορεί να οδηγήσει σε νομοθετικό κενό όσον αφορά την κυριότητα και την ευθύνη, καθώς και σε πρόσθετες καθυστερήσεις σε σχέση με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος eCall με βάση τον αριθμό 112. Η Επιτροπή θα πρέπει ωστόσο να προτείνει, το αργότερο έως τον Απρίλιο του 2014, κανονισμό σχετικά με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που θα μπορούσαν να αποφέρουν ακόμα μεγαλύτερα οφέλη για τους καταναλωτές.

  Ιδιωτικές υπηρεσίες έκτακτων κλήσεων (συστήματα eCall υποστηριζόμενα από τρίτους)

  Το υποστηριζόμενο από υπηρεσίες τρίτων σύστημα eCall θα πρέπει να επιτρέπεται να συνυπάρχει με το βασιζόμενο στο 112 eCall, και συνεπώς θα πρέπει να περιληφθεί σχετικός ορισμός. Τα συστήματα eCall που υποστηρίζονται από υπηρεσίες τρίτων θα πρέπει να επιτρέπεται να συνυπάρχουν με το βασιζόμενο στο 112 σύστημα eCall επί του οχήματος, υπό την προϋπόθεση η δημόσια υπηρεσία eCall που βασίζεται στον αριθμό 112 να είναι πάντα διαθέσιμη, τουλάχιστον ως εφεδρική επιλογή.

  Άλλες διευκρινίσεις

  Για την αποσαφήνιση των διαφόρων διεργασιών και εξαρτημάτων που συγκροτούν το σύστημα eCall επί του οχήματος, η συντάκτρια της γνωμοδότησης επέλεξε να δώσει αναλυτικότερους ορισμούς: για την ίδια την κλήση, για τον εξοπλισμό, καθώς επίσης για το δίκτυο μεταφοράς των πληροφοριών και τον δέκτη. Οι αρχικοί ορισμοί δεν επιτρέπουν τη σαφή διάκριση μεταξύ των στοιχείων αυτών.

  Όσον αφορά τη συμβατότητα με τα δορυφορικά συστήματα Galileo και EGNOS, η συντάκτρια της γνωμοδότησης πιστεύει ότι δεν είναι δυνατή η πλήρης ανάπτυξη ενός δέκτη εντοπισμού θέσης αν δεν υπάρχει πλήρης διαθεσιμότητα δορυφόρων εντοπισμού θέσης. Μέχρι να συμβεί αυτό, η συγκεκριμένη απαίτηση δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4 α) Εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας 112 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να παρέχει άμεση και αποτελεσματική βοήθεια σε έκτακτες περιστάσεις.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (5 α) Το σύστημα eCall θα αντιπροσωπεύει μια σημαντική δομή που αποτελείται από πολυάριθμους φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα της ευθύνης να εξασφαλίζεται από τον παρόντα κανονισμό για να επιτρέψει στους χρήστες να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη και ταυτόχρονα να υπάρξει ομαλή λειτουργία του συστήματος eCall.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6) Η παροχή ακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών εντοπισμού θέσης αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος eCall επί του οχήματος. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική η συμβατότητά του με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, όπως τα συστήματα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo)8.

  (6) Η παροχή ακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών εντοπισμού θέσης αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος eCall επί του οχήματος. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική η πλήρης συμβατότητά του με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα συστήματα παγκόσμιας δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, και ειδικότερα τα συστήματα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, μόλις καταστούν πλήρως επιχειρησιακά, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo)8.

  __________________

  __________________

  8 ΕΕ L 196 της 24.7.2008, σ. 1.

  8 ΕΕ L 196 της 24.7.2008, σ. 1.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των οχημάτων με το σύστημα eCall επί του οχήματος αναμένεται να εφαρμοστεί αρχικά μόνο στα νέα επιβατικά και ελαφρά εμπορικής χρήσης οχήματα (κατηγορίες Μ1 και Ν1), για τα οποία υπάρχει ήδη ο κατάλληλος μηχανισμός ενεργοποίησης.

  (7) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των οχημάτων με το σύστημα eCall επί του οχήματος αναμένεται να εφαρμοστεί αρχικά μόνο στα νέα επιβατικά και ελαφρά εμπορικής χρήσης οχήματα (κατηγορίες Μ1 και Ν1), για τα οποία υπάρχει ήδη ο κατάλληλος μηχανισμός ενεργοποίησης. Η Επιτροπή θα έπρεπε ωστόσο να εκτιμήσει τη δυνατότητα να επεκταθεί η υποχρέωση εξοπλισμού με το σύστημα eCall και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (8) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των οχημάτων με το σύστημα eCall επί του οχήματος θα γίνει με την επιφύλαξη του δικαιώματος όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων, όπως είναι οι κατασκευαστές οχημάτων και οι ανεξάρτητοι πάροχοι, να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και/ή προστιθέμενης αξίας, παράλληλα με ή με βάση το σύστημα έκτακτης κλήσης στον αριθμό 112 επί του οχήματος. Οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες όμως θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε μην αποσπούν την προσοχή του οδηγού.

  (8) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των οχημάτων με το σύστημα eCall επί του οχήματος θα γίνει με την επιφύλαξη του δικαιώματος όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων, όπως είναι οι κατασκευαστές οχημάτων και οι ανεξάρτητοι πάροχοι, να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που παρέχονται από ιδιωτικούς προμηθευτές, παράλληλα με ή με βάση το σύστημα έκτακτης κλήσης στον αριθμό 112 επί του οχήματος. Οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες όμως θα πρέπει να πιστοποιούνται από αρμόδια αρχή αναγνωρισμένη από τις αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την οδική ασφάλεια, έτσι ώστε μην αποσπούν την προσοχή του οδηγού και θα πρέπει να προσφέρονται στους καταναλωτές προαιρετικά.

  Τροπολογία  6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9) Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επιλογής εκ μέρους των πελατών, να προστατευτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, καθώς και για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου της πληροφορικής στην παγκόσμια αγορά, η πρόσβαση στο σύστημα eCall επί του οχήματος θα πρέπει να προσφέρεται δωρεάν και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους ανεξάρτητους παρόχους. Θα πρέπει επίσης να βασίζεται σε διαλειτουργική πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πιθανών μελλοντικών εφαρμογών ή υπηρεσιών επί του οχήματος.

  (9) Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επιλογής εκ μέρους των πελατών, να προστατευτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, καθώς και για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου της πληροφορικής στην παγκόσμια αγορά, σε όλα τα στοιχεία του συστήματος eCall επί του οχήματος θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης για σκοπούς επισκευής και συντήρησης σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία .

   

  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει χωρίς χρονοτριβή και βάσει διαβουλεύσεων με όλους τους ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων νομοθετική πρόταση σχετικά με τις επικουρικές υπηρεσίες και μια τυποποιημένη ανοικτής πρόσβασης διαλειτουργική πλατφόρμα τηλεματικής που θα μπορούσε να αναπτυχθεί για πιθανές μελλοντικές εφαρμογές ή υπηρεσίες επί του οχήματος.

   

  Για να προσαρμόζεται ο τρόπος πρόσβασης στις πληροφορίες που αφορούν την επισκευή και συντήρηση του οχήματος στην τεχνική πρόοδο, υφίσταται επείγουσα ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις του εγκατεστημένου στο όχημα συστήματος και να επικαιροποιηθεί αντίστοιχα η υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

   

  Προς τον σκοπό αυτό η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει προδιαγραφές και να επικαιροποιήσει τον κατάλογο των ενεργειών προτεραιότητας που περιλαμβάνεται στην οδηγία 2010/40 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Θα πρέπει να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι τρίτοι που παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που αποθηκεύονται στο σύστημα επί του οχήματος.

   

  _________________

   

  8a Οδηγία 2010/40 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με το πλαίσιο ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς (ΕΕ L 207, 6.8.2010, σ. 1).

  Τροπολογία  7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (9 α) Η εισαγωγή οποιασδήποτε πρόσθετης επί του οχήματος εφαρμογής ή υπηρεσίας δεν θα πρέπει να επιβραδύνει την έναρξη ισχύος ή την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16) Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στους κατασκευαστές οχημάτων, ώστε να προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

  (16) Θα πρέπει να δοθεί επαρκής προθεσμία στους κατασκευαστές οχημάτων και τους παρόχους υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν τη διεξαγωγή δοκιμών, την εφαρμογή των σχετικών προτύπων και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής θα θεσπισθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – σημείο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1) ως «σύστημα κλήσης eCall επί του οχήματος» νοείται το σύστημα που ενεργοποιείται είτε αυτόματα με την ενεργοποίηση αισθητήρων εντός του οχήματος, είτε χειροκίνητα, το οποίο μεταφέρει μέσω των ασύρματων δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών ένα τυποποιημένο ελάχιστο σύνολο δεδομένων και εξασφαλίζει ένα κανάλι ήχου μεταξύ των επιβατών του οχήματος και του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112·

  (1) ως «σύστημα κλήσης eCall επί του οχήματος» νοείται ένα σύστημα έκτακτης ανάγκης αποτελούμενο από τον εξοπλισμό επί του οχήματος και τα μέσα για την έναρξη, τον χειρισμό και την πραγματοποίηση της εκπομπής eCall, που ενεργοποιείται είτε αυτόματα με την ενεργοποίηση αισθητήρων εντός του οχήματος, είτε χειροκίνητα, και εκπέμπει σήματα μέσω των ασύρματων δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών για να καταστήσει δυνατή τη μετάδοση ενός τυποποιημένου ελάχιστου συνόλου δεδομένων και να ανοίξει ένα κανάλι ήχου για μια κλήση βάσει του 112 ή βάσει υπηρειών eCall που παρέχονται από τρίτον μεταξύ των επιβατών του οχήματος και ενός δημόσιου κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης·

  Τροπολογία  10

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – σημείο 2 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α) ως «eCall» νοείται κλήση έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112, που πραγματοποιείται μέσω του συστήματος κλήσης eCall επί του οχήματος·

  Τροπολογία  11

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – σημείο 2 β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2β) ως «eCall υποστηριζόμενη από υπηρεσίες τρίτων» (TPS-eCall) νοείται ένα σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το πρότυπο 160102: 2011, που επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών (TPSP), και την πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης με αυτό το TPSP μέσω ασύρματων δικτύων κινητών επικοινωνιών.

   

  Στην περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, το TPSP πραγματοποιεί σύνδεση για φωνητική κλήση με το καταλληλότερο κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP) και διαβιβάζει στο καταλληλότερο αυτό PSAP κάθε σχετική πληροφορία για το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που καθορίζει το ΕΝ 15722 (Συστήματα Ευφυών Μεταφορών - eSafety - Ελάχιστο σύνολο δεδομένων eCall )·

  Τροπολογία  12

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – σημείο 2 γ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2γ) ως «κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης» (PSAP) νοείται ο τόπος όπου λαμβάνονται αρχικά οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης, υπό την ευθύνη δημόσιας αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού αναγνωρισμένου από το οικείο κράτος μέλος·

  Τροπολογία  13

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – σημείο 2 δ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2δ) ως «ελάχιστο σύνολο δεδομένων» (MSD) νοούνται οι πληροφορίες που καθορίζονται στο πρότυπο «Οδικές μεταφορές και τηλεματική στην κυκλοφορία — eSafety — Ελάχιστο σύνολο δεδομένων eCall (MSD)» (EN 15722) και διαβιβάζονται στο PSAP για κλήσεις eCall·

  Τροπολογία  14

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – σημείο 2 ε (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2ε) ως «εξοπλισμός επί του οχήματος» νοείται εξοπλισμός που βρίσκεται μέσα στο όχημα και παρέχει ή έχει πρόσβαση στα επί του οχήματος δεδομένα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση κλήσης eCall μέσω δημόσιου ασύρματου δικτύου κινητών επικοινωνιών·

  Τροπολογία  15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – σημείο 2 στ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2στ) ως «ασύρματο δίκτυο κινητών επικοινωνιών» νοείται ασύρματο δίκτυο κινητών επικοινωνιών που διατίθεται στο κοινό σύμφωνα με τις οδηγίες 2002/21/ΕΚ12a και 2002/22/ΕΚ12b του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

   

  __________________

   

  12α Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) (EE L 108 της 24.4.2002, σ. 33).

   

  12β Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51).

  Τροπολογία  16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν ότι όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι εξοπλισμένοι με σύστημα eCall επί του οχήματος, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του παρόντος κανονισμού.

  Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν ότι όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι εξοπλισμένοι με εγκατεστημένο σύστημα eCall επί του οχήματος, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία  17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Αυτό δεν θίγει το δικαίωμα του ιδιοκτήτη του οχήματος να χρησιμοποιεί άλλο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης που είναι εγκατεστημένο στο όχημα και παρέχει παρεμφερή υπηρεσία, πέρα από το ενσωματωμένο στο όχημα σύστημα eCall. Στην περίπτωση αυτή, αυτό το άλλο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης πρέπει να συμμορφώνεται προς το πρότυπο EN 16072 «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών - eSafety - eCall υποστηριζόμενο από υπηρεσίες τρίτων - Λειτουργικές απαιτήσεις». Οι κατασκευαστές δεικνύουν ότι το ενσωματωμένο στο όχημα σύστημα περιλαμβάνει μηχανισμό εναλλαγής που εξασφαλίζει ότι ανά πάσα στιγμή μόνο ένα σύστημα είμαι ενεργό και ότι το ενσωματωμένο στο όχημα σύστημα eCall ενεργοποιείται αυτομάτως στην περίπτωση όπου το άλλο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης δεν είναι σε λειτουργία.

  Τροπολογία  18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Οι κατασκευαστές λαμβάνουν την κατάλληλη μέριμνα ώστε οι δέκτες στα συστήματα επί του οχήματος να είναι συμβατοί με τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης που παρέχουν τα συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, όπως είναι τα συστήματα Galileo και EGNOS.

  3. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι οι δέκτες στα συστήματα επί του οχήματος είναι συμβατοί με τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης που παρέχουν επιχειρησιακά συστήματα παγκόσμιας δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, περιλαμβανομένων των συστημάτων Galileo και EGNOS, 12 μήνες μετά την αρχική επιχειρησιακή τους ικανότητα.

  Τροπολογία  19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Μόνο τα συστήματα eCall επί του οχήματος που μπορούν να ελεγχθούν γίνονται δεκτά για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου.

  4. Μόνο τα εγκατεστημένα συστήματα eCall επί του οχήματος που μπορούν να ελεγχθούν γίνονται δεκτά για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου.

  Τροπολογία  20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6. Το σύστημα eCall επί του οχήματος πρέπει να επιτρέπει τη δωρεάν και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε όλους τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς φορείς τουλάχιστον για τους σκοπούς της επισκευής και της συντήρησής του.

  6. Όλα τα στοιχεία του συστήματος eCall επί του οχήματος πρέπει να επιτρέπουν τη δωρεάν και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε όλους τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς φορείς για τους σκοπούς της επισκευής και της συντήρησης του οχήματος, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14α και για τους σκοπούς της ανάπτυξης και υλοποίησης πρόσθετων υπηρεσιών που θα βασίζονται σε μια διαλειτουργική, τυποποιημένη και ανοιχτή πλατφόρμα για δυνατή μελλοντική εφαρμογή επί του οχήματος ή για υπηρεσίες.

   

  __________________

   

  14aΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1).

  Τροπολογία  21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  6α. Για τους σκοπούς επισκευής και συντήρησης του οχήματος, και για μελλοντικές εφαρμογές ή υπηρεσίες επί του οχήματος οι κατασκευαστές οχημάτων και οι ανεξάρτητοι επιχειρηματικοί φορείς υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβαίνουν έως τον Ιανουάριο 2017 σε συμφωνία όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις για μία διαλειτουργική, τυποποιημένη και ασφαλή και ανοιχτής πρόσβασης πλατφόρμα, στην οποία θα βασίζεται το σύστημα eCall επί του οχήματος.

  Τροπολογία  22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 6 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  6β. Μετά την έγκριση του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή αρχίζει να εργάζεται για τις τεχνικές απαιτήσεις μιας διαλειτουργικής, τυποποιημένης, ασφαλούς και ανοιχτής πρόσβασης πλατφόρμας, στην οποία μπορεί να βασίζεται το σύστημα eCall επί του οχήματος, για σκοπούς επισκευής και συντήρησης του οχήματος και για μελλοντικές εφαρμογές ή υπηρεσίες επί του οχήματος.

  Τροπολογία  23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 6 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  6γ. Εγκρίνοντας αυτές τις νομικές πράξεις, η Επιτροπή δημιουργεί τις τεχνικές προϋποθέσεις για μια διαλειτουργική, τυποποιημένη, ασφαλή και ανοιχτής πρόσβασης πλατφόρμα. Αυτή πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση για εργασίες επισκευής και συντήρησης για όλους όσους δραστηριοποιούνται στην αγορά κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.

  Τροπολογία  24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9 για τη θέσπιση των λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων και ελέγχων για την έγκριση τύπου των συστημάτων eCall επί του οχήματος και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ αναλόγως.

  7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9 για τη θέσπιση των λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων και ελέγχων για την έγκριση τύπου των συστημάτων eCall επί του οχήματος και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ αναλόγως.

  Οι τεχνικές απαιτήσεις και έλεγχοι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να βασίζονται στις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3, 4 και 6 και στα ακόλουθα πρότυπα, ανά περίπτωση:

  Οι τεχνικές απαιτήσεις και έλεγχοι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εγκρίνονται μετά τη διεξαγωγή διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων και βασίζονται στις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3, 4 και 6 και στα ακόλουθα πρότυπα, ανά περίπτωση:

  (α) EN 16072 «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eSafety — Πανευρωπαϊκό σύστημα eCall — Λειτουργικές απαιτήσεις»·

  (α) CEN EN 16072:2011 «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eSafety — Πανευρωπαϊκό σύστημα eCall — Λειτουργικές απαιτήσεις»·

  (β) EN 16062 «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eSafety — Απαιτήσεις υψηλού επιπέδου εφαρμογών eCall (HLAP)»·

  (β) CEN EN 16062:2011 «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eSafety — Απαιτήσεις υψηλού επιπέδου εφαρμογών eCall (HLAP)»·

  (γ) EN 16454 «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eSafety — Διακριτές δοκιμές συμμόρφωσης eCall», όσον αφορά τη συμμόρφωση του συστήματος eCall επί του οχήματος με την πανευρωπαϊκή υπηρεσία eCall·

  (γ) CEN EN 16454:εκδοχή «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eSafety — Διακριτές δοκιμές συμμόρφωσης eCall», όσον αφορά τη συμμόρφωση του συστήματος eCall επί του οχήματος με την πανευρωπαϊκή υπηρεσία eCall·

   

  (γα) CEN EN 15722:2011 «ευφυή συστήματα μεταφορών - eSafety - Ελάχιστο σύνολο δεδομένων eCall (MSD)»·

   

  (γβ) CEN EN 16102:2011 «ευφυή συστήματα μεταφορών – Λειτουργικές απαιτήσεις eCall για την υποστήριξη από τρίτους»·

  (δ) τυχόν πρόσθετα ευρωπαϊκά πρότυπα ή κανονισμοί ΟΕΕ/ΟΗΕ σχετικά με τα συστήματα eCall.

  (δ) τυχόν πρόσθετα ευρωπαϊκά πρότυπα ή κανονισμοί ΟΕΕ/ΟΗΕ που σχετίζονται με τα συστήματα eCall.

  Τροπολογία  25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που αποστέλλει το σύστημα eCall επί του οχήματος πρέπει να περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για την ορθή διεκπεραίωση των κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

  2. Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που αποστέλλει το σύστημα eCall επί του οχήματος πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τις πληροφορίες που ορίζονται στο πρότυπο «Οδικές μεταφορές και τηλεματική στην κυκλοφορία eSafety Ελάχιστο σύνολο δεδομένων eCall (MSD)» (EN 15722) και διαβιβάζονται στο eCall PSAP.

  Τροπολογία  26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (η) τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων που έχουν οι χρήστες ως προς τα δεδομένα τους·

  (η) τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων που έχουν οι χρήστες ως προς τα δεδομένα τους, περιλαμβανομένης της παροχής ενός ανεξάρτητου σημείου επαφής για τη διεκπεραίωση καταγγελιών·

  Τροπολογία  27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2015 οι εθνικές αρχές πρέπει να παρέχουν έγκριση ΕΚ τύπου όσον αφορά το σύστημα eCall επί του οχήματος για νέους τύπους οχημάτων που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισμού.

  Με ισχύ από την 1η Ιουνίου 2016 οι εθνικές αρχές πρέπει να παρέχουν έγκριση ΕΚ τύπου όσον αφορά το σύστημα eCall επί του οχήματος για νέους τύπους οχημάτων που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία  28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 10α

   

  Υποβολή εκθέσεων

   

  Το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2018 η Επιτροπή αξιολογεί τον βαθμό διείσδυσης και τον αντίκτυπο του συστήματος eCall επί του οχήματος. Η αξιολόγηση αυτή υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

  Τροπολογία  29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2015.

  Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2016.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  IMCO

  1.7.2013

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  1.7.2013

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

         Ημερομηνία ορισμού

  Adina-Ioana Vălean

  11.9.2013

  Εξέταση στην επιτροπή

  28.11.2013

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  9.1.2014

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  34

  4

  3

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski, Владимир Уручев

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Maria Badia i Cutchet, Luigi Berlinguer, Jerzy Buzek, Antonio Cancian, Daniel Caspary, Yves Cochet, Lara Comi, António Fernando Correia de Campos, Rachida Dati, Francesco De Angelis, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, Elisabetta Gardini, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Rebecca Harms, Satu Hassi, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Yannick Jadot, Sajjad Karim, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Paweł Robert Kowal, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Corinne Lepage, Marian-Jean Marinescu, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Alexander Mirsky, Tiziano Motti, Markus Pieper, Mario Pirillo, Pavel Poc, Franck Proust, Fiorello Provera, Frédérique Ries, Algirdas Saudargas, Peter Skinner, Alyn Smith, Laurence J.A.J. Stassen, Hannu Takkula, Silvia-Adriana Ţicău, Johannes Cornelis van Baalen, Peter van Dalen, Lambert van Nistelrooij, Henri Weber, Hermann Winkler, Inês Cristina Zuber, Τάκης Χατζηγεωργίου, Ивайло Калфин, Владко Тодоров Панайотов

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Sandrine Bélier, Jean Lambert

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (19.12.2013)

  προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ
  (COM(2013)0316 – C7‑0174/2013 – 2013/0165(COD))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Philippe De Backer

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Πρόταση της Επιτροπής

  Η Επιτροπή εξετάζει για το eCall από το 2005 και προσπάθησε να το θεσπίσει σε εθελοντική βάση. Καθώς η εθελοντική αυτή προσέγγιση δεν λειτούργησε επιτυχώς - σήμερα μόνο το 0,7% των οχημάτων είναι εξοπλισμένο με σύστημα eCall - η Επιτροπή επεξεργάζεται νομοθετικές διατάξεις προκειμένου να καταστήσει υποχρεωτική την υπηρεσία eCall στα νέα οχήματα.

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 3 Ιουλίου 2012 με ευρεία πλειοψηφία έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, με τίτλο "eCall - μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες". Στην έκθεση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε ότι το eCall πρέπει να αποτελέσει ένα δημόσιο σύστημα κλήσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για ολόκληρη την ΕΕ, που θα ήταν ενσωματωμένο στο όχημα και θα βασιζόταν στον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, καθώς και σε ενιαία ευρωπαϊκά πρότυπα.

  Η Επιτροπή υιοθέτησε εν πολλοίς την έκθεση του Κοινοβουλίου τις δύο προτάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί.

  Η Επιτροπή επέλεξε μια κανονιστική προσέγγιση. Το σύστημα eCall θα βασίζεται στην εγκατάσταση σε όλα τα οχήματα εξοπλισμού εγκεκριμένου τύπου για τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112, αρχής γενομένης από ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, καθώς και σε ένα πλαίσιο για τη διεκπεραίωση των κλήσεων eCall από τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τα κέντρα λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP). Με την προσέγγιση αυτή, το eCall θα διατίθεται ως ενωσιακής κλίμακας υπηρεσία σε όλους τους πολίτες στην Ευρώπη, θα επιταχυνθεί η καθιέρωσή του και θα αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό του eCall, ώστε να περιορισθούν οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και να μετριασθεί η σοβαρότητα των τραυματισμών. Με βάση και παράλληλα προς τον τυποποιημένο αυτόν εργοστασιακό εξοπλισμό βάση του αριθμού κλήσης 112, είναι δυνατόν να προβλεφθούν και άλλες ενσωματωμένες επί του οχήματος υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή/και υπηρεσίες με πρόσθετο όφελος που θα παρέχονται στον τελικό χρήστη και θα βελτιώνουν περαιτέρω την ασφάλεια και θα προσφέρουν επιπλέον οικονομικά πλεονεκτήματα.

  Στις 8 Σεπτεμβρίου 2011 η Επιτροπή ενέκρινε σύσταση για τη στήριξη μιας πανευρωπαϊκής υπηρεσίας κλήσης eCall σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη μετάδοση κλήσεων έκτακτης ανάγκης από το όχημα με βάση τον αριθμό 112 («eCalls»).

  Προκειμένου να ολοκληρώσει την εφαρμογή της στρατηγικής για το eCall και να εξασφαλιστεί έγκαιρη και παράλληλη καθιέρωση της υπηρεσίας eCall βάσει του 112 από τις τρεις ομάδες ενδιαφερομένων (φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας, δημόσιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αυτοκινητοβιομηχανία) μέχρι το 2015, η Επιτροπή προτείνει τα εξής:

  α)  Σύσταση προς τα κράτη μέλη με στόχο οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών να υποστηρίξουν τη διαβίβαση ηλε-κλήσεων (υπό την ευθύνη της ΓΔ CNECT - εγκρίθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2011).

  β)  Πρόταση για έκδοση κανονισμού στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί έγκρισης τύπου οχημάτων σχετικά με την υποχρεωτική εισαγωγή των ενσωματωμένων στο όχημα δομικών στοιχείων της υπηρεσίας ηλε-κλήσεων σε επιλεγμένες κατηγορίες οχημάτων με έγκριση τύπου στην Ευρώπη (υπό την ευθύνη της ΓΔ ENTR – εγκρίθηκε στις 13 Ιουνίου 2013).

  γ)  Στο πλαίσιο της οδηγίας 2010/40/EΕ για τα ευφυή συστήματα μεταφορών ένα κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για τις προδιαγραφές του αναγκαίου εξοπλισμού στα κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την ορθή λήψη και διεκπεραίωση των κλήσεων eCall. Ακολούθησε πρόταση για την εγκατάσταση της απαιτούμενης υποδομής (υπό την ευθύνη της ΓΔ MOVE - εγκρίθηκε στις 13 Ιουνίου 2013).

  Οι τελευταίες προτάσεις που δημοσιεύτηκαν στις 13 Ιουνίου 2013 είναι οι εξής:

  1. Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ

  2. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ

  Πρόταση κανονισμού

  Η πρόταση τροποποιεί τον κανονισμό περί έγκρισης τύπου κατά τέτοιο τρόπο ώστε η κατασκευή νέων τύπων επιβατικών και ελαφρών φορτηγών οχημάτων να εξασφαλίζει σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος αυτόματη ενεργοποίηση της κλήσης έκτακτης ανάγκης (eCall) στον αριθμό 112. Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης στο 112 θα πρέπει να μπορούν να ενεργοποιούνται και χειροκίνητα.

  Λόγω της φύσης των πληροφοριών που παρέχει η υπηρεσία αυτή, η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων.

  Ο κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2015.

  Η άποψη του συντάκτη γνωμοδότησης

  Ο συντάκτης γνωμοδότησης συμφωνεί με την Επιτροπή όσον αφορά τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής στα νέου τύπου οχήματα των κατηγοριών N1 και M1. Ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω κατά πόσον είναι σκόπιμο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής στα μηχανοκίνητα δίκυκλα καθώς και στα βαρέα φορτηγά οχήματα και τα λεωφορεία. Ζητεί επίσης από τους κατασκευαστές να εγκαταστήσουν τεχνολογία eCall το ταχύτερο δυνατόν στους υφιστάμενους τύπους οχημάτων που θα κατασκευαστούν μετά την 1η Οκτωβρίου 2015.

  Ο συντάκτης γνωμοδότησης συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ο κανονισμός πρέπει να περιοριστεί στη λειτουργία της υπηρεσίας eCall. Πιστεύει ότι η πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, το οποίο θα αποβεί σε μεγάλο βαθμό προς όφελος των οδηγών στην ΕΕ. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη έρευνα, η οποία πρέπει να συνδυαστεί με πλήρη δέσμη κανόνων για την οργάνωση της ανοιχτής πλατφόρμας. Συνεπώς, ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να διατηρηθεί ως έχει. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής να προχωρήσουν ταχέως σε διαπραγματεύσεις, που θα οδηγήσουν στην ταχεία εγκατάσταση του συστήματος eCall σε όλα τα νέα οχήματα.

  Εννοιολογικός προσδιορισμός του eCall

  Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει την προσθήκη του ορισμού του eCall που περιλαμβάνεται στον τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό 305/2013.

  Υπηρεσίες τρίτων

  Ορισμένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων παρέχουν ήδη στους οδηγούς ένα ιδιωτικό σύστημα eCall. Δεν είναι στις προθέσεις του συντάκτη γνωμοδότησης η επιβολή κυρώσεων στους κατασκευαστές, με την απαγόρευση των υπηρεσιών αυτών. Οι τρίτοι μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες. Οι οδηγοί που επιλέγουν να έχουν ένα τέτοιο σύστημα στο όχημά τους, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Πρέπει ωστόσο να καταστεί σαφές ότι βασικό σύστημα είναι η υπηρεσία eCall 112. Αυτό πρέπει να αποτελεί ένα δημόσιο σύστημα, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλους και πρέπει να προσφέρεται σε κάθε νέο όχημα από 1ης Οκτωβρίου 2015. Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές στον καταναλωτή ότι, αντίθετα με τη χρήση του συστήματος eCall 112, η χρήση υπηρεσιών τρίτων μπορεί να καταστήσει δυνατό τον εντοπισμό του οχήματος.

  Ιδιωτική ζωή

  Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι έχει μεγάλη σημασία να προστατεύεται η ιδιωτική ζωή του οδηγού και να αποφεύγεται η καταχρηστική χρήση δεδομένων. Συνεπώς, υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής ότι το σύστημα eCall πρέπει να τελεί σε λανθάνουσα κατάσταση, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον εντοπισμό του οχήματος. Ωστόσο ο συντάκτης γνωμοδότησης επιθυμεί να επισημάνει στους πολίτες ότι αν επιλέξουν να τύχουν συμπληρωματικής υπηρεσίας από τρίτους, ο παρών κανονισμός δεν εξασφαλίζει πλέον την ιδιωτική τους ζωή.

  Περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις

  Οι περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις όσον αφορά το ενσωματωμένο στο όχημα σύστημα eCall πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3) Για να ενισχυθεί περαιτέρω η οδική ασφάλεια, με την ανακοίνωση με τίτλο «eCall: ώρα για εγκατάσταση»6 προτείνεται η λήψη νέων μέτρων, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της υπηρεσίας κλήσης έκτακτης ανάγκης στα οχήματα στην Ένωση. Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα είναι να καταστεί υποχρεωτικός ο εξοπλισμός των συστημάτων eCall για όλα τα νέα οχήματα, αρχής γενομένης από τις κατηγορίες των οχημάτων M1 και N1, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/EΚ.

  (3) Για να ενισχυθεί περαιτέρω η οδική ασφάλεια, με την ανακοίνωση με τίτλο «eCall: ώρα για εγκατάσταση»6 προτείνεται η λήψη νέων μέτρων, ώστε να αναπτυχθεί η υπηρεσία κλήσης έκτακτης ανάγκης στα οχήματα στην Ένωση χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας. Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα είναι να καταστεί υποχρεωτικός ο εξοπλισμός των συστημάτων eCall για όλα τα νέα οχήματα, αρχής γενομένης από τις κατηγορίες των οχημάτων M1 και N1, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/EΚ.

  __________________

  __________________

  6 COM (2009) 434 τελικό.

  6 COM (2009) 434 τελικό.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5) Χάρις στο σύστημα eCall σε όλη την Ένωση αναμένεται να μειωθεί ο αριθμός των θανάσιμων ατυχημάτων στην Ένωση, καθώς και η σοβαρότητα των τραυματισμών που οφείλονται σε οδικά ατυχήματα. Η υποχρεωτική εισαγωγή του συστήματος eCall θα επιτρέψει την παροχή του συστήματος σε όλους τους πολίτες και έτσι θα συμβάλει στη μείωση του ανθρώπινου πόνου, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και άλλων δαπανών.

  (5) Χάρις στο σύστημα eCall σε όλη την Ένωση αναμένεται, με τη βελτιστοποίηση του χρόνου που χρειάζονται οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να παράσχουν βοήθεια στα θύματα, να μειωθεί ο αριθμός των θανάσιμων ατυχημάτων στην Ένωση, καθώς και η σοβαρότητα των τραυματισμών που οφείλονται σε οδικά ατυχήματα. Η υποχρεωτική εισαγωγή του συστήματος eCall θα επιτρέψει την παροχή του συστήματος σε όλους τους πολίτες και έτσι θα συμβάλει στη μείωση του ανθρώπινου πόνου και του κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της κυκλοφοριακής συμφόρησης λόγω τροχαίων ατυχημάτων και της εγκατάστασης τηλεφωνικών κέντρων έκτακτης ανάγκης στο κεντρικό οδικό δίκτυο.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6) Η παροχή ακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών εντοπισμού θέσης αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος eCall επί του οχήματος. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική η συμβατότητά του με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, όπως τα συστήματα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo)8.

  (6) Η παροχή ακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών εντοπισμού θέσης αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος eCall επί του οχήματος. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική η συμβατότητά του με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα λειτουργικά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, όπως τα συστήματα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo)8.

  __________________

  __________________

  8 ΕΕ L 196 της 24.7.2008, σ. 1.

  8 ΕΕ L 196 της 24.7.2008, σ. 1.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των οχημάτων με το σύστημα eCall επί του οχήματος αναμένεται να εφαρμοστεί αρχικά μόνο στα νέα επιβατικά και ελαφρά εμπορικής χρήσης οχήματα (κατηγορίες Μ1 και Ν1), για τα οποία υπάρχει ήδη ο κατάλληλος μηχανισμός ενεργοποίησης.

  (7) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των οχημάτων με το σύστημα eCall επί του οχήματος με βάση τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 αναμένεται να εφαρμοστεί αρχικά μόνο στα νέα επιβατικά και ελαφρά εμπορικής χρήσης οχήματα (κατηγορίες Μ1 και Ν1), για τα οποία υπάρχει ήδη ο κατάλληλος μηχανισμός ενεργοποίησης. Ο εξοπλισμός των υφιστάμενων τύπων οχημάτων που θα κατασκευαστούν μετά τον Οκτώβριο του 2015 με ενσωματωμένο στο όχημα, σύστημα eCall με βάση τον αριθμό κλήσης 112 πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό. Η Επιτροπή πρέπει να διενεργήσει περαιτέρω έρευνα και εκτίμηση αντικτύπου όσον αφορά τη δυνατότητα έγκαιρου εξοπλισμού και άλλων κατηγοριών οχημάτων, όπως τα βαριά φορτηγά οχήματα, τα λεωφορεία και πούλμαν, τα μηχανοκίνητα δίκυκλα οχήματα και οι αγροτικοί ελκυστήρες, εγκαίρως με το ενσωματωμένο στο όχημα σύστημα eCall με βάση τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, με στόχο την υποβολή νομοθετικής πρότασης.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (7α) Πρέπει να παρέχεται στους καταναλωτές ρεαλιστική επισκόπηση του συστήματος eCall επί του οχήματος με βάση τον αριθμό 112, καθώς και του ιδιωτικού συστήματος eCall, αν το όχημα είναι εξοπλισμένο με τέτοιο, καθώς και ολοκληρωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με όλες τις πρόσθετες λειτουργίες ή υπηρεσίες που συνδέονται με τις παρεχόμενες ιδιωτικές εφαρμογές κλήσεων έκτακτης ανάγκης ή βοήθειας επί του οχήματος και σχετικά με την αναμενόμενη ποιότητα των υπηρεσιών κατά την αγορά εφαρμογών από τρίτο και το αντίστοιχο κόστος.

  Τροπολογία  6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (8) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των οχημάτων με το σύστημα eCall επί του οχήματος θα γίνει με την επιφύλαξη του δικαιώματος όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων, όπως είναι οι κατασκευαστές οχημάτων και οι ανεξάρτητοι πάροχοι, να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και/ή προστιθέμενης αξίας, παράλληλα με ή με βάση το σύστημα έκτακτης κλήσης στον αριθμό 112 επί του οχήματος. Οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες όμως θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε μην αποσπούν την προσοχή του οδηγού.

  (8) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των οχημάτων με το σύστημα eCall επί του οχήματος θα γίνει με την επιφύλαξη του δικαιώματος όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων, όπως είναι οι κατασκευαστές οχημάτων και οι ανεξάρτητοι πάροχοι, να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από τρίτους και/ή προστιθέμενης αξίας, παράλληλα με ή με βάση το σύστημα έκτακτης κλήσης στον αριθμό 112 επί του οχήματος. Οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες όμως θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε μην αποσπούν την προσοχή του οδηγού και να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η αποτελεσματική εργασία των κέντρων λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης δεν θα παρεμποδίζεται σε καμία περίπτωση από παράλληλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που θα παρέχονται από τους κατασκευαστές οχημάτων.

  Τροπολογία  7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9) Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επιλογής εκ μέρους των πελατών, να προστατευτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, καθώς και για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου της πληροφορικής στην παγκόσμια αγορά, η πρόσβαση στο σύστημα eCall επί του οχήματος θα πρέπει να προσφέρεται δωρεάν και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους ανεξάρτητους παρόχους. Θα πρέπει επίσης να βασίζεται σε διαλειτουργική πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πιθανών μελλοντικών εφαρμογών ή υπηρεσιών επί του οχήματος.

  (9) Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επιλογής εκ μέρους των πελατών, να προστατευτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, καθώς και για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου της πληροφορικής στην παγκόσμια αγορά, η πρόσβαση στο σύστημα eCall επί του οχήματος με βάση τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 θα πρέπει να προσφέρεται δωρεάν και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους ανεξάρτητους παρόχους. Θα πρέπει επίσης να βασίζεται σε διαλειτουργική, ασφαλή και τυποποιημένη πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πιθανών μελλοντικών εφαρμογών ή υπηρεσιών επί του οχήματος.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (9α) Η εισαγωγή κάθε πρόσθετης εφαρμογής ή υπηρεσίας επί του οχήματος δεν πρέπει να καθυστερεί την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και την εφαρμογή του.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (10α) Το eCall, ως σύστημα που αφορά την προστασία, απαιτεί τον ύψιστο βαθμό αξιοπιστίας. Η ακρίβεια του ελάχιστου συνόλου δεδομένων και της φωνητικής μετάδοσης και ποιότητας πρέπει ως εκ τούτου να διασφαλίζονται, πρέπει δε να αναπτυχθεί ενιαία διαδικασία δοκιμών για να εξασφαλίζεται μακρά διάρκεια ζωής και αντοχή του συστήματος eCall επί του οχήματος. Αυτό εμπίπτει στο πεδίο των περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων που διενεργούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… 8a*. Στο σχετικό παράρτημά του πρέπει να περιληφθούν λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τη διεξαγωγή των δοκιμών.

   

  __________________

   

  8a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ (ΕΕ L ...).

   

  *Σημ. στην ΕΕ: Να συμπληρωθούν ο αριθμός, η ημερομηνία και η παραπομπή του εγγράφου 2012/0184(COD).

  Τροπολογία  10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (13) Σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας εργασίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων βάσει του άρθρου 29 και οι οποίες περιέχονται στο έγγραφο εργασίας για τις επιπτώσεις της πρωτοβουλίας eCall στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, που εγκρίθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 20069, κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το σύστημα eCall επί των οχημάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών10 και στην οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)11, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα που διαθέτουν εποχούμενο εξοπλισμό eCall δεν είναι ανιχνεύσιμα κατά την κατάσταση κανονικής λειτουργίας τους, ότι δεν αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού και ότι το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που μεταδίδει το σύστημα eCall επί του οχήματος συνίσταται στις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για την κατάλληλη επεξεργασία των κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

  (13) Σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας εργασίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων βάσει του άρθρου 29 και οι οποίες περιέχονται στο έγγραφο εργασίας για τις επιπτώσεις της πρωτοβουλίας eCall στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, που εγκρίθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 20069, κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το σύστημα eCall επί των οχημάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών10 και στην οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)11, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα που διαθέτουν εποχούμενο εξοπλισμό eCall δεν είναι ανιχνεύσιμα κατά την κατάσταση κανονικής λειτουργίας τους, ότι δεν αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού και ότι το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που μεταδίδει το σύστημα eCall επί του οχήματος συνίσταται στις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για την κατάλληλη επεξεργασία των κλήσεων έκτακτης ανάγκης από τα κέντρα λήψης των κλήσεων αυτών.

  __________________

  __________________

  9 1609/06/EN – WP 125.

  9 1609/06/EN – WP 125.

  10 ΕΕ L 281 της 23.11.95, σελ. 31.

  10 ΕΕ L 281 της 23.11.95, σελ. 31.

  11 ΕΕ L 201 της 31.07.02, σελ. 37.

  11 ΕΕ L 201 της 31.07.02, σελ. 37.

  Τροπολογία  11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (14α) Οι περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις όσον αφορά το ενσωματωμένο στο όχημα σύστημα eCall πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους περιοδικούς ελέγχους των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ.

  Τροπολογία  12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16) Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στους κατασκευαστές οχημάτων, ώστε να προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

  (16) Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στους κατασκευαστές οχημάτων, ώστε να προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να μπορούν για παράδειγμα να προβαίνουν στις απαραίτητες δοκιμές, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται υπό διαφορετικές συνθήκες.

  Τροπολογία  13

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση ΕΚ τύπου των οχημάτων όσον αφορά το σύστημα eCall επί του οχήματος.

  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση ΕΚ τύπου των οχημάτων όσον αφορά το σύστημα eCall με βάση τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 επί του οχήματος.

  Τροπολογία  14

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1) ως «σύστημα κλήσης eCall επί του οχήματος» νοείται το σύστημα που ενεργοποιείται είτε αυτόματα με την ενεργοποίηση αισθητήρων εντός του οχήματος, είτε χειροκίνητα, το οποίο μεταφέρει μέσω των ασύρματων δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών ένα τυποποιημένο ελάχιστο σύνολο δεδομένων και εξασφαλίζει ένα κανάλι ήχου μεταξύ των επιβατών του οχήματος και του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112·

  (1) ως «σύστημα κλήσης eCall επί του οχήματος με βάση τον αριθμό 112» ή «δημόσιο σύστημα κλήσης eCall» νοείται ένα σύστημα που βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση και ενεργοποιείται είτε αυτόματα με την ενεργοποίηση αισθητήρων εντός του οχήματος, είτε χειροκίνητα, το οποίο μεταφέρει μέσω των δημόσιων ασύρματων δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών ένα τυποποιημένο ελάχιστο σύνολο δεδομένων και εξασφαλίζει ένα κανάλι ήχου μεταξύ των επιβατών του οχήματος και του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112·

  Τροπολογία  15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2) ως «σύστημα επί του οχήματος» νοείται ο εξοπλισμός εντός του οχήματος σε συνδυασμό με τον μηχανισμό που ενεργοποιεί, ελέγχει και επιτελεί τη μετάδοση της κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall μέσω του δημόσιου δικτύου ασύρματων κινητών επικοινωνιών και ο οποίος συνδέει το όχημα με τον μηχανισμό που ενεργοποιεί την υπηρεσία eCall μέσω του δημόσιου δικτύου ασύρματων κινητών επικοινωνιών.

  (2) ως «ενσωματωμένη συσκευή επί του οχήματος» νοείται ο εξοπλισμός εντός του οχήματος σε συνδυασμό με τον μηχανισμό που ενεργοποιεί, ελέγχει και επιτελεί τη μετάδοση της κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall μέσω του δημόσιου δικτύου ασύρματων κινητών επικοινωνιών και ο οποίος συνδέει το όχημα με τον μηχανισμό που ενεργοποιεί την υπηρεσία eCall μέσω του δημόσιου δικτύου ασύρματων κινητών επικοινωνιών.

  Τροπολογία  16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (2α) ως «σύστημα κλήσης eCall» νοείται το επί του οχήματος σύστημα κλήσης του αριθμού 112, που ενεργοποιείται είτε αυτόματα μέσω αισθητήρων εντός του οχήματος, είτε χειροκίνητα, το οποίο μεταφέρει μέσω των ασύρματων δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών ένα τυποποιημένο ελάχιστο σύνολο δεδομένων και εξασφαλίζει ένα κανάλι ήχου μεταξύ των επιβατών του οχήματος και του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112·

  Τροπολογία  17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (2β) ως «σύστημα παροχής υπηρεσιών eCall από τρίτους (third party service eCall, TPS-eCall)» ή «ιδιωτικό σύστημα eCall» νοείται ένα σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης που είναι σύμφωνο με το πρότυπο EN 16102: 2011 βάσει σύμβασης μεταξύ του ιδιοκτήτη του οχήματος και του παρόχου υπηρεσιών που περιλαμβάνει τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών και την πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης προς αυτόν τον πάροχο υπηρεσιών μέσω ασύρματων δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών.

   

  Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, ο εν λόγω τρίτος πάροχος υπηρεσιών πραγματοποιεί φωνητική κλήση προς το καταλληλότερο κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης και διαβιβάζει σε αυτό όλες τις σχετικές με το συμβάν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που προσδιορίζονται από το πρότυπο EN 15722 (Ευφυή συστήματα μεταφορών - ηλεκτρονική ασφάλεια –ελάχιστο σύνολο δεδομένων για το eCall).

  Αιτιολόγηση

  Το TPS eCall παρέχει εδώ και πολλά χρόνια σημαντικές υπηρεσίες βοήθειας σε περίπτωση ατυχημάτων. Ως συμπλήρωμα στο πανευρωπαϊκό σύστημα eCall (EN 16072: 2011), το TPS eCall (EN 16102:2011) τυποποιήθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνύπαρξη και των δύο αυτών σωτήριων συστημάτων επί του οχήματος.

  Τροπολογία  18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (2γ) ως «κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης» νοείται ο φυσικός τόπος όπου λαμβάνονται αρχικά οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης, υπό την ευθύνη δημόσιας αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού, ο οποίος αναγνωρίζεται από το συγκεκριμένο κράτος μέλος, προκειμένου να ενημερωθούν οι υπηρεσίες διάσωσης.

  Τροπολογία  19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 δ (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (2δ) ως «εξοπλισμός επί του οχήματος» νοείται ο σταθερά εγκατεστημένος εντός του οχήματος εξοπλισμός, ο οποίος παρέχει ή έχει πρόσβαση στα επί του οχήματος δεδομένα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της κλήσης eCall μέσω δημόσιου ασύρματου δικτύου κινητών επικοινωνιών·

  Τροπολογία  20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν ότι όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων κατασκευάζονται έτσι ώστε, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος στην επικράτεια της Ένωσης, να ενεργοποιείται αυτόματα κλήση έκτακτης ανάγκης eCall στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

  Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν ότι όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων κατασκευάζονται έτσι ώστε, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος στην επικράτεια της Ένωσης το οποίο αναγνωρίζεται μέσω ενός ή περισσοτέρων αισθητήρων ή επεξεργαστών του οχήματος, να ενεργοποιείται αυτόματα κλήση έκτακτης ανάγκης eCall στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

  Τροπολογία  21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν ότι τα νέα οχήματα κατασκευάζονται έτσι ώστε η κλήση eCall στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 να μπορεί επίσης να ενεργοποιείται χειροκίνητα.

  Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν ότι οι νέοι τύποι οχημάτων κατασκευάζονται έτσι ώστε η κλήση eCall στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 να μπορεί επίσης να ενεργοποιείται χειροκίνητα.

  Τροπολογία  22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο δεν θίγουν το δικαίωμα του ιδιοκτήτη του οχήματος να χρησιμοποιήσει άλλο σύστημα κλήσεως έκτακτης ανάγκης που είναι εγκατεστημένο στο όχημα και παρέχει παρόμοια υπηρεσία, εκτός από το σύστημα eCall με βάση τον αριθμό 112. Σε αυτή την περίπτωση, το άλλο αυτό σύστημα κλήσεως έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι συμβατό με το πρότυπο ΕΝ 16102 «Ευφυή συστήματα μεταφορών - ηλεκτρονική ασφάλεια - eCall που υποστηρίζεται από υπηρεσίες τρίτου - Λειτουργικές απαιτήσεις» και οι κατασκευαστές ή οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να αποδεικνύουν ότι το ενσωματωμένο στο όχημα σύστημα περιλαμβάνει μηχανισμό διακόπτου, ο οποίος διασφαλίζει ότι μόνο ένα σύστημα είναι ενεργό κάθε φορά και ότι το σύστημα eCall με βάση τον αριθμό 112 επί του οχήματος θα αναλαμβάνει αυτομάτως σε περίπτωση που το άλλο σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης είναι εκτός λειτουργίας.

  Τροπολογία  23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α. Όλοι οι κατασκευαστές οχημάτων ενημερώνουν τους πελάτες τους για την ύπαρξη του δωρεάν και δημόσια διαθέσιμου συστήματος e-Call, με βάση τον αριθμό κλήσης 112.

  Τροπολογία  24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Οι κατασκευαστές λαμβάνουν την κατάλληλη μέριμνα ώστε οι δέκτες στα συστήματα επί του οχήματος να είναι συμβατοί με τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης που παρέχουν τα συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, όπως είναι τα συστήματα Galileo και EGNOS.

  3. Οι κατασκευαστές λαμβάνουν την κατάλληλη μέριμνα ώστε οι δέκτες στις ενσωματωμένες επί του οχήματος συσκευές να είναι συμβατοί με τις λειτουργικές υπηρεσίες εντοπισμού θέσης που παρέχουν τα συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, όπως είναι τα συστήματα Galileo και EGNOS.

  Τροπολογία  25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 5α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  5α. Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδεικνύουν ότι, οι επιβαίνοντες στο όχημα θα προειδοποιούνται σχετικά σε περίπτωση εντοπισμού, κατά τη διάρκεια της αυτοδιάγνωσης ή μετά από αυτήν, σοβαρής διακοπής λειτουργίας του συστήματος, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του να πραγματοποιήσει κλήση eCall.

  Τροπολογία  26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6. Το σύστημα eCall επί του οχήματος πρέπει να επιτρέπει τη δωρεάν και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε όλους τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς φορείς τουλάχιστον για τους σκοπούς της επισκευής και της συντήρησής του.

  6. Όλα τα μέρη του συστήματος eCall βάσει του αριθμού 112 επί του οχήματος πρέπει να επιτρέπουν τη δωρεάν και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε όλους τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς φορείς τουλάχιστον για τους σκοπούς της επισκευής και της συντήρησης του οχήματος.

  Τροπολογία  27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 6α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  6α. Μετά την έκδοση του παρόντος κανονισμού και εφόσον κριθεί απαραίτητο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσει να επεξεργάζεται τις τεχνικές απαιτήσεις μιας διαλειτουργικής, τυποποιημένης και ασφαλούς πλατφόρμας ανοιχτής πρόσβασης για τους σκοπούς της επισκευής και της συντήρησης του οχήματος, καθώς και για μελλοντικές εφαρμογές ή υπηρεσίες επί του οχήματος. Τα συστήματα eCall θα βασίζονται στα πρότυπα της εν λόγω πλατφόρμας μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα.

  Αιτιολόγηση

  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιοριστεί στη λειτουργία της υπηρεσίας eCall. Η πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης είναι χρήσιμη και πρέπει να αναπτυχθεί, δεδομένου ότι θα αποφέρει τεράστια οφέλη στους οδηγούς της ΕΕ και θα τους παράσχει ελευθερία επιλογής. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη έρευνα προκειμένου να διαμορφωθεί μια δέσμη λεπτομερών κανόνων για την οργάνωση της ανοιχτής πλατφόρμας. Κατά συνέπεια, μετά την έκδοση του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή θα πρέπει να αρχίσει να επεξεργάζεται σχετική πρόταση.

  Τροπολογία  28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το σύστημα eCall επί του οχήματος πρέπει να ενσωματώνει τις τεχνολογίες που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή, έτσι ώστε να παρέχει στους χρήστες του συστήματος eCall το επιθυμητό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής, καθώς και τις απαραίτητες διασφαλίσεις ώστε να προληφθούν φαινόμενα παρακολούθησης και καταχρήσεις.

  Το σύστημα eCall επί του οχήματος πρέπει να ενσωματώνει τις τεχνολογίες που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή, έτσι ώστε να παρέχει στους χρήστες του συστήματος eCall το επιθυμητό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής, καθώς και τις απαραίτητες διασφαλίσεις ώστε να προληφθούν φαινόμενα παρακολούθησης και καταχρήσεις. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων ενημερώνουν δεόντως όλους τους πελάτες τους σχετικά με τον ενδεχομένο εντοπισμό γεωγραφικής θέσης λόγω της χρήσης υπηρεσιών τρίτων και σχετικά με την επίπτωση που αυτό μπορεί να έχει στην ιδιωτική ζωή τους.

  Τροπολογία  29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που αποστέλλει το σύστημα eCall επί του οχήματος πρέπει να περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για την ορθή διεκπεραίωση των κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

  2. Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων (ΕΣΔ) που αποστέλλει το σύστημα eCall με βάση τον αριθμό 112 επί του οχήματος στα κέντρα λήψης έκτακτων κλήσεων πρέπει να περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για την ορθή διεκπεραίωση των κλήσεων έκτακτης ανάγκης από τα κέντρα αυτά. Το εν λόγω ΕΣΔ θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά με στόχο την επαναξιολόγηση ενός προαιρετικού ΕΣΔ σε υποχρεωτικό ΕΣΔ ή την πιθανή προσθήκη χρήσιμων πληροφοριών στο ΕΣΔ.

  Αιτιολόγηση

  Ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες, όπως ο αριθμός των επιβατών, δεν είναι ακόμα διαθέσιμες σε όλα τα οχήματα. Οι εν λόγω πληροφορίες θα μπορούσαν να καταστούν διαθέσιμες στο πλαίσιο μελλοντικών βελτιώσεων του κανονισμού για την έγκριση τύπου. Στο πλαίσιο αυτό, τα προαιρετικά, σήμερα, δεδομένα θα μπορούσαν να μετατραπούν σε υποχρεωτικά.

  Τροπολογία  30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες του συστήματος eCall διαθέτουν σαφή και ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που γίνεται μέσω του συστήματος eCall επί του οχήματος, ιδίως όσον αφορά:

  3. Οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες του συστήματος eCall μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα μεταξύ των υπηρεσιών ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών eCall και ότι οι πάροχοι αυτοί διαθέτουν σαφή και ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που γίνεται μέσω του ιδιωτικού συστήματος eCall, ιδίως όσον αφορά:

  Τροπολογία  31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (στ) το χρονικό όριο διακράτησης των δεδομένων στο σύστημα επί του οχήματος·

  (στ) το χρονικό όριο διακράτησης των δεδομένων στην ενσωματωμένη επί του οχήματος συσκευή·

  Τροπολογία  32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (θ) τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για την παροχή ιδιωτικής υπηρεσίας eCall και/ή άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

  (θ) τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για την παροχή ιδιωτικής υπηρεσίας eCall και/ή άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, ενώ λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές ως προς την επεξεργασία δεδομένων που διενεργείται μέσω του συστήματος eCall επί του οχήματος με βάση τον αριθμό 112 και την επεξεργασία μέσω των ιδιωτικών συστημάτων eCall ή άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας, ιδίως σε σχέση με τον συνεχή εντοπισμό του οχήματος.

  Τροπολογία  33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 7 α

   

  Περιοδική τεχνική επιθεώρηση

   

  7α. Οι απαιτήσεις για την περιοδική τεχνική επιθεώρηση όσον αφορά το σύστημα eCall επί των οχημάτων ρυθμίζονται από τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ.

  Τροπολογία  34

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Εξαιρέσεις

  Εξαιρέσεις και εκ των υστέρων εξοπλισμός

  Τροπολογία  35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 8 α

   

  Για τύπους οχημάτων που εγκρίθηκαν πριν από τον Οκτώβριο του 2015 υφίσταται με χρήση κινητής τερματικής συσκευής δυνατότητα εκ των υστέρων εξοπλισμού με σύστημα eCall, τόσο για δημόσια όσο και για ιδιωτική υπηρεσία eCall.

  Τροπολογία  36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 7, στο άρθρο 6 παράγραφος 4 και στο άρθρο 8 παράγραφος 2 αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την […][Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

  2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 7, στο άρθρο 6 παράγραφος 4 και στο άρθρο 8 παράγραφος 2 αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η ισχύς της ανάθεσης των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων παρατείνεται σιωπηρώς για περιόδους ίσης διάρκειας, εφόσον δεν διατυπωθεί σχετική αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της εκάστοτε περιόδου..

  Τροπολογία  37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού από τους κατασκευαστές και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή. Κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

  1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τις αντίστοιχες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις από τους κατασκευαστές και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, ιδίως σε περίπτωση παραβίασης του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή. Κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

  Τροπολογία  38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 10a

   

  Υποβολή εκθέσεων

   

  10α. Το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου 2018, η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα επιτεύγματα του ενσωματωμένου στο όχημα συστήματος eCall. Η Επιτροπή ερευνά κατά πόσον πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού σε άλλες κατηγορίες οχημάτων, όπως τα δίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα καθώς και τα βαρέα φορτηγά οχήματα και λεωφορεία. Η Επιτροπή υποβάλλει ενδεχομένως νομοθετική πρόταση.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  IMCO

  1.7.2013

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  TRAN

  1.7.2013

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

         Ημερομηνία ορισμού

  Philippe De Backer

  3.9.2013

  Εξέταση στην επιτροπή

  5.11.2013

  16.12.2013

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  17.12.2013

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  40

  4

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Ivo Strejček

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  13.6.2013

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  IMCO

  1.7.2013

   

   

   

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  1.7.2013

  TRAN

  1.7.2013

  LIBE

  12.12.2013

   

  Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  LIBE

  16.1.2014

   

   

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Olga Sehnalová

  9.7.2013

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  25.9.2013

  5.11.2013

  28.11.2013

  16.12.2013

   

  22.1.2014

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  11.2.2014

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  34

  2

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Barbara Weiler, Преслав Борисов

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Emma McClarkin, Roberta Metsola, Olga Sehnalová, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen, Κωνσταντίνος Πουπάκης

  Ημερομηνία κατάθεσης

  13.2.2014