POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo avtomobilskega sistema eCall in spremembi Direktive 2007/46/ES

  13.2.2014 - (COM(2013)0316 – C7‑0174/2013 – 2013/0165(COD)) - ***I

  Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
  Poročevalka: Olga Sehnalová
  Pripravljavec mnenja (*):Axel Voss, Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
  (*)       Pridruženi odbor – člen 50 Poslovnika


  Postopek : 2013/0165(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A7-0106/2014
  Predložena besedila :
  A7-0106/2014
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo avtomobilskega sistema eCall in spremembi Direktive 2007/46/ES

  (COM(2013)0316 – C7‑0174/2013 – 2013/0165(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0316),

  –   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0174/2013),

  –   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. septembra 2013[1],

  –   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za promet in turizem (A7-0106/2014),

  1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

  2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  Predlog spremembe  1

  Predlog uredbe

  Naslov 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Predlog

  Predlog

  UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

  UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

  o zahtevah za homologacijo za uvedbo avtomobilskega sistema eCall in spremembi Direktive 2007/46/ES

  o zahtevah za homologacijo za uvedbo avtomobilskega sistema eCall na podlagi storitve številke 112 in spremembi Direktive 2007/46/ES

  (Besedilo velja za EGP)

  (Besedilo velja za EGP)

  Predlog spremembe  2

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a) Uvedba storitve eCall v vseh vozilih v vseh državah članicah je že od leta 2003 visoko na seznamu prednostnih nalog Unije na področju varnosti v cestnem prometu. Za uresničitev tega cilja je bilo v okviru pristopa prostovoljne uvedbe začetih več pobud, ki pa še niso dosegle zadostnega napredka.

  Predlog spremembe  3

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (3) Za nadaljnje izboljšanje prometne varnosti sporočilo z naslovom „eCall: čas za uvedbo“6 predlaga nove ukrepe za pospešitev uvedbe storitve avtomobilskega klica v sili v Uniji. Eden izmed predlaganih ukrepov je obvezna vgradnja avtomobilskih sistemov eCall v vsa nova vozila, začenši s kategorijama vozil M1 in N1, kot sta opredeljeni v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES.

  (3) Za nadaljnje izboljšanje prometne varnosti sporočilo z dne 21. avgusta 2009 z naslovom „eCall: čas za uvedbo“ predlaga nove ukrepe za uvedbo storitve avtomobilskega klica v sili v Uniji. Eden izmed predlaganih ukrepov je obvezna vgradnja avtomobilskih sistemov eCall prek številke 112 v vsa nova vozila, začenši s kategorijama vozil M1 in N1, kot sta opredeljeni v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES.

  __________________

   

  6 COM(2009) 434 final.

   

  Predlog spremembe  4

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 4 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (4a) Še vedno je treba izboljšati delovanje storitve klica v sili prek številke 112 v vsej Uniji, da bo zagotavljala hitro in učinkovito pomoč v sili.

  Predlog spremembe  5

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (5) Pričakuje se, da bo sistem eCall zmanjšal število smrtnih žrtev prometnih nesreč v Uniji in resnost poškodb udeležencev v prometnih nesrečah. Zaradi obvezne uvedbe sistema eCall bi bila ta storitev na voljo vsem državljanom ter bi tako prispevala k zmanjšanju trpljenja ljudi in znižanju stroškov zdravstvene oskrbe in drugih stroškov.

  (5) Pričakuje se, da bo sistem eCall zmanjšal število smrtnih žrtev prometnih nesreč v Uniji in resnost poškodb udeležencev v prometnih nesrečah, in sicer po zaslugi hitrega obveščanja služb za ukrepanje ob nesrečah. Zaradi obvezne uvedbe sistema eCall prek številke 112 ter obvezne in usklajene nadgradnje elektronskih komunikacijskih omrežij za prenos klicev v sili eCall in centrov za obveščanje, ki te klice sprejemajo, bi bila ta storitev na voljo vsem državljanom ter bi tako prispevala k zmanjšanju števila smrtnih žrtev in hudih poškodb ter znižanju stroškov zdravstvene oskrbe, stroškov zaradi zastojev po nesrečah in drugih stroškov.

  Predlog spremembe  6

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 5 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (5a) Sistem eCall bo pomembna struktura, sestavljena iz več akterjev, ki bodo delovali na področju varovanja življenj. Zato je pomembno, da s to uredbo poskrbimo tudi za vidik odgovornosti ter s tem omogočimo popolno zaupanje uporabnikov in nemoteno delovanje sistema eCall.

  Predlog spremembe  7

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (6) Zagotavljanje točnih in zanesljivih informacij za določitev položaja je bistveni element učinkovitega delovanja avtomobilskega sistema eCall. Zato je primerno zahtevati njegovo združljivost s storitvami, ki jih zagotavljajo satelitski navigacijski programi, vključno s sistemi, vzpostavljenimi v okviru programov Galileo in EGNOS iz Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo)8.

  (6) Zagotavljanje točnih in zanesljivih informacij za določitev položaja v primeru nesreče je pomemben element učinkovitega delovanja avtomobilskega sistema eCall prek številke 112. Zato je primerno zahtevati njegovo združljivost s storitvami, ki jih zagotavljajo satelitski navigacijski programi, predvsem s sistemi, vzpostavljenimi v okviru programov Galileo in EGNOS iz Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta8.

  __________________

  __________________

  8 UL L 196, 24.7.2008, str. 1.

  8 Uredba (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo) (UL L 196, 24.7.2008, str. 1).

  Predlog spremembe  8

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (7) Obvezna vgradnja avtomobilskega sistema eCall v vozila bi morala na začetku veljati le za nove osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila (kategoriji M1 in N1), za katere že obstaja ustrezen sprožilni mehanizem.

  (7) Obvezna vgradnja avtomobilskega sistema eCall prek številke 112 v vozila bi morala na začetku veljati le za nove tipe osebnih avtomobilov in lahka gospodarska vozila (kategoriji M1 in N1), za katere že obstaja ustrezen sprožilni mehanizem. Komisija bi morala dodatno preučiti možnost, da bi v bližnji prihodnosti razširili zahtevo za uporabo avtomobilskega sistema eCall prek številke 112 še na druge kategorije vozil, na primer težka tovorna vozila in avtobuse, dvokolesna vozila na motorni pogon in kmetijske traktorje, ter po potrebi predstaviti zakonodajni predlog.

  Predlog spremembe  9

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (7a) Pri obstoječih tipih vozil, ki bodo proizvedena po oktobru 2015, bi bilo treba spodbujati vgraditev avtomobilskega sistema eCall prek številke 112, da bi se sistem na trgu razširil. Pri tipih vozil, ki jim bo homologacija podeljena pred 1. oktobrom 2015, bi lahko sistem eCall prostovoljno naknadno vgradili.

  Predlog spremembe  10

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (7b) Javna medobratovalna vseevropska storitev eCall na podlagi enotne evropske številke za klic v sili 112 in zasebne storitve eCall (sistemi eCall s podporo storitve tretje strani) lahko soobstajajo, a pod pogojem, da se sprejmejo ukrepi, s katerimi bo potrošnikom zagotovljena stalnost storitve. Da bi zagotovili stalnost javne storitve eCall prek številke 112 v vseh državah članicah v vsem življenjskem ciklu vozila ter neprekinjeno samodejno razpoložljivost te javne storitve, bi bilo treba v vsa vozila vgraditi javno storitev eCall prek številke 112, ne glede na to, ali se kupec vozila odloči za zasebno storitev eCall ali ne.

  Obrazložitev

  Sistemi eCall s podporo storitve tretje strani lahko soobstajajo z avtomobilskimi sistemi eCall prek številke 112 pod pogojem, da bo javna storitev eCall prek številke 112 vedno na voljo vsaj kot rezervna možnost.

  Predlog spremembe  11

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (7c) Potrošnikom bi bilo treba realistično predstaviti avtomobilski sistem eCall prek številke 112 in po potrebi zasebni sistem eCall, če je vgrajen v vozilu, ter posredovati celovite in zanesljive informacije glede morebitnih dodatnih funkcij ali storitev, povezanih z zasebnimi storitvami za klic v sili ter avtomobilskimi aplikacijami za klic in pomoč v sili, ki so na voljo, ter glede pričakovane ravni storitve ob nakupu aplikacij tretjih strani in s tem povezanih stroškov. Sistem eCall prek številke 112 je javna storitev splošnega pomena, zato mora biti brezplačno na voljo vsem potrošnikom.

  Predlog spremembe  12

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 8

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (8) Obvezna vgradnja avtomobilskega sistema eCall v vozila ne sme posegati v pravico vseh deležnikov, kot so proizvajalci avtomobilov in neodvisni izvajalci, da ponudijo dodatne storitve v sili in/ali storitve z dodano vrednostjo, in sicer hkrati z vgradnjo avtomobilskega sistema eCall prek številke 112 oziroma njegovo nadgradnjo. Vendar pa morajo biti te dodatne storitve zasnovane tako, da ne odvračajo pozornosti voznika.

  (8) Obvezna vgradnja avtomobilskega sistema eCall prek številke 112 v vozila ne bi smela posegati v pravico vseh zainteresiranih strani, kot so proizvajalci avtomobilov in neodvisni izvajalci, da ponudijo dodatne storitve v sili in/ali storitve z dodano vrednostjo, in sicer hkrati z vgradnjo avtomobilskega sistema eCall prek številke 112 oziroma z njegovo nadgradnjo. Vendar bi morale biti vse dodatne storitve zasnovane tako, da ne bi odvračale voznikove pozornosti ali vplivale na avtomobilski sistem eCall prek številke 112 in na učinkovito delo centrov za obveščanje. Avtomobilski sistem eCall prek številke 112 in sistem, ki zagotavlja zasebne storitve ali storitve z dodano vrednostjo, bi morala biti zasnovana tako, da med njima ne bi bila mogoča izmenjava osebnih podatkov. Te storitve bi morale biti po možnosti skladne z veljavnimi predpisi o varnosti in varstvu podatkov in bi morale biti potrošnikom vedno na voljo kot izbirna možnost.

  Predlog spremembe  13

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 9

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (9) Da se zagotovita možnost izbire za kupce in poštena konkurenca ter da se na globalnem trgu spodbudijo inovacije in konkurenčnost informacijske tehnologije Unije, bi moral biti avtomobilski sistem eCall brezplačno in brez razlikovanja na voljo vsem neodvisnim izvajalcem ter temeljiti na medobratovalni in odprti platformi za morebitne prihodnje avtomobilske aplikacije ali storitve.

  (9) Da se zagotovita možnost izbire za kupce in poštena konkurenca ter da se na globalnem trgu spodbudijo inovacije in konkurenčnost informacijske tehnologije Unije, bi moral avtomobilski sistem eCall prek številke 112 temeljiti na medobratovalni, odprti, zavarovani in standardizirani platformi za morebitne prihodnje avtomobilske aplikacije ali storitve. To zahteva tehnično in pravno podporo, zato naj Komisija brez odlašanja na podlagi posvetovanj z vsemi vključenimi zainteresiranimi stranmi, tudi s proizvajalci avtomobilov in neodvisnimi izvajalci, preuči vse možnosti za spodbujanje in zagotovitev odprte platforme ter po potrebi predloži ustrezen zakonodajni predlog. Dodatno bi bilo treba pojasniti, pod katerimi pogoji lahko tretje strani, ki zagotavljajo storitve z dodano vrednostjo, dostopajo do podatkov, shranjenih v avtomobilskem sistemu na podlagi številke 112. Poleg tega bi moral biti avtomobilski sistem eCall prek številke 112 brezplačno in brez razlikovanja dostopen vsem neodvisnim izvajalcem za popravilo in vzdrževanje.

  Predlog spremembe  14

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 9 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (9a) Uvedba morebitnih dodatnih avtomobilskih aplikacij ali storitev ne bi smela povzročati zamud pri začetku veljavnosti in uporabi te uredbe.

  Obrazložitev

  Uvedba medobratovalnega vseevropskega avtomobilskega sistema eCall je pomemben napredek pri varnosti v cestnem prometu, zato se z njo ne bi smelo več odlašati.

  Predlog spremembe  15

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 10 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (10a) Za avtomobilski sistem eCall prek številke 112, torej sistem za klic v sili, je potrebna najvišja možna stopnja zanesljivosti. Zato bi bilo treba zagotoviti, da bo minimalni sklop podatkov točen ter prenos in kakovost glasu brezhibna, razviti pa bi bilo treba tudi enotno testiranje, da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo in zdržljivost tega sistema. Zato bi bilo treba redno izvajati redne tehnične preglede v skladu z Uredbo (EU) št. .../.... Evropskega parlamenta in Sveta1a*. V ustrezni prilogi te uredbe bi bilo treba navesti tudi podrobne določbe za testiranje.

   

  __________________

   

  1a Uredba (EU) št. …/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (UL L …).

   

  *UL: Prosimo, vstavite številko uredbe iz dokumenta 2012/0184(COD) in dopolnite opombo s številko, datumom in sklicem na objavo.

  Predlog spremembe  16

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 11

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (11) V skladu z Direktivo 2007/46/ES so iz zahtev o zaščiti potnikov pri čelnem in bočnem trku izvzeta vozila, izdelana v majhnih serijah. Zato je treba vozila, izdelana v majhnih serijah, izvzeti tudi iz obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem zahtev za eCall.

  (11) V skladu z Direktivo 2007/46/ES so iz zahtev o zaščiti potnikov pri čelnem in bočnem trku izvzeta vozila, izdelana v majhnih serijah. Zato bi bilo treba vozila, izdelana v majhnih serijah, izvzeti tudi iz obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem zahtev za eCall iz te uredbe.

  Predlog spremembe  17

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 12

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (12) Vozila za posebne namene bi morala izpolnjevati zahteve za eCall iz te uredbe, razen če pri posameznem primeru homologacijski organi odločijo, da vozilo zaradi svojega posebnega namena ne more izpolnjevati teh zahtev.

  črtano

  Predlog spremembe  18

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 13

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (13) V skladu s priporočili delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29, ki jih vsebuje „delovni dokument o varstvu podatkov in posledicah za zasebnost v okviru pobude eCall“, sprejet 26. septembra 20069, mora biti vsakršna obdelava osebnih podatkov prek avtomobilskega sistema eCall v skladu s pravili o varstvu podatkov iz Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov10 in iz Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)11, zlasti zaradi zagotovitve, da vozilom, opremljenim z avtomobilskimi sistemi eCall, v normalnem stanju delovanja sistema za klice v sili prek številke 112, ni mogoče slediti, da niso predmet stalnega sledenja in da minimalni sklop podatkov, ki jih pošlje avtomobilski sistem eCall, zajema minimalne podatke, potrebne za ustrezno obravnavo klicev v sili.

  (13) Obdelavo osebnih podatkov v okviru te uredbe urejajo Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta10, Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter člena 7 in 8 Listine Evropske unije o človekovih pravicah11a. Vso obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja v okviru avtomobilskega sistema eCall prek številke 112, bi bilo torej treba izvajati v skladu s tema direktivama ter pod nadzorom pristojnih organov držav članic, predvsem neodvisnih javnih organov, ki jih v skladu s tema direktivama imenujejo države članice, zlasti zaradi zagotovitve, da vozilom, opremljenim z avtomobilskimi sistemi eCall prek številke 112, v normalnem stanju delovanja sistema za klice v sili prek številke 112, ne bo mogoče slediti, da se zanje ne bo uporabljalo stalno sledenje in da bo minimalni sklop podatkov, ki jih pošlje avtomobilski sistem eCall, zajemal zgolj minimalne podatke, potrebne za ustrezno obravnavo klicev v sili prek centrov za obveščanje ter da se osebni podatki po obravnavi ne bodo shranjevali. Po soglasju osebe, na katero se podatki nanašajo, ali po pogodbi med stranema lahko veljajo drugi pogoji, če je v vozilu poleg avtomobilskega sistema eCall prek številke 112 nameščen še drug sistem za klic v sili, vendar morajo biti v skladu z navedenima direktivama.

  __________________

  __________________

  9 1609/06/EN – WP 125.

   

  10 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

  10 Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

  11 UL L 201, 31.7.2002, str. 37.

  11 Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

   

  11 a UL C 303, 14.12.2007, str. 1.

  Predlog spremembe  19

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 13 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (13a) V tej uredbi so upoštevana priporočila, ki jih je delovna skupina iz člena 29, ustanovljena z Direktivo 95/46/ES, objavila v svojem delovnem dokumentu o varstvu podatkov in posledicah za zasebnost v okviru pobude eCall z dne 26. septembra 2006.

  Predlog spremembe  20

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 13 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (13b) Proizvajalci vozil bi morali pri izpolnjevanju tehničnih zahtev vključiti tehnične oblike varstva podatkov v avtomobilske sisteme in upoštevanje načela „vgrajene zasebnosti“.

  Predlog spremembe  21

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 15

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (15) Za zagotovitev uporabe skupnih tehničnih zahtev v zvezi z avtomobilskim sistemom eCall bi bilo treba za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije pooblastiti Komisijo, in sicer v zvezi s podrobnimi pravili o uporabi zadevnih standardov, preskušanju, varstvu osebnih podatkov in zasebnosti ter o izvzetjih za nekatera vozila ali razrede vozil kategorij M1 in N1. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno predložitev zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

  (15) Za zagotovitev uporabe skupnih tehničnih zahtev v zvezi z avtomobilskim sistemom eCall prek številke 112 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, in sicer v zvezi s podrobnimi pravili o uporabi zadevnih standardov, preskušanju, varstvu osebnih podatkov in zasebnosti ter o izvzetjih za nekatera vozila ali razrede vozil kategorij M1 in N1. Zlasti pomembno je, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov, predvsem z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, delovno skupino iz člena 29 in organizacijami za varstvo potrošnikov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno predložitev zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

  Predlog spremembe  22

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 16

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (16) Proizvajalcem vozil bi bilo treba dati dovolj časa, da se prilagodijo tehničnim zahtevam te uredbe.

  (16) Proizvajalcem vozil bi bilo treba dati dovolj časa, da se prilagodijo tehničnim zahtevam te uredbe in delegiranih aktov, sprejetih v skladu s to uredbo, zato da bodo lahko izvedli potrebne študije in zahtevane preskuse v različnih okoliščinah in tako zagotovili, da bo avtomobilski sistem eCall prek številke 112 popolnoma zanesljiv.

  Predlog spremembe  23

  Predlog uredbe

  Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Ta uredba se ne uporablja za vozila, izdelana v majhnih serijah.

  (Uskladitev z uvodno izjavo 11 in točko (3)(b) Priloge.)

  Predlog spremembe  24

  Predlog uredbe

  Člen 3 – uvodni del

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Za namene te uredbe se poleg opredelitev pojmov iz člena 3 Direktive 2007/46/ES in člena 2 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 305/201312 uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

  Za namene te uredbe se poleg opredelitev pojmov iz člena 3 Direktive 2007/46/ES uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

  __________________

   

  12 UL L 91, 3.4.2013, str. 1.

   

  Obrazložitev

  Navedba Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 305/2013 bi v praksi pomenila, da lahko Komisija spreminja opredelitve v sedanjem predlogu, tako da spremeni ustrezno opredelitev v delegirani uredbi. Opredelitve iz tega člena se štejejo za bistvene elemente te uredbe, zato na Komisijo ni mogoče prenesti pooblastila za opredelitev njihovega pomena.

  Predlog spremembe  25

  Predlog uredbe

  Člen 3 – točka 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1) „avtomobilski sistem eCall“ pomeni sistem, ki se sproži bodisi samodejno s sprožitvijo avtomobilskih senzorjev bodisi ročno in ki prek mobilnih brezžičnih komunikacijskih omrežij prenese standardiziran minimalen sklop podatkov ter vzpostavi avdio kanal prek številke 112 med potniki v vozilu in centrom za obveščanje;

  (1) „avtomobilski sistem eCall prek številke 112“ pomeni sistem za uporabo v sili, ki zajema v vozilo vgrajeno opremo in sredstvo za sprožitev, vodenje in izvršitev storitve eCall in ki se sproži bodisi samodejno s sprožitvijo avtomobilskih senzorjev bodisi ročno in ki prek javnih mobilnih brezžičnih komunikacijskih omrežij oddaja signale, omogoči prenos standardiziranega minimalnega sklopa podatkov ter vzpostavitev avdio kanala prek številke 112 med potniki v vozilu in ustreznim centrom za obveščanje;

   

  (Horizontalni predlog spremembe: če bo sprejet, bo treba zvezo „avtomobilski sistem eCall“ povsod v besedilu spremeniti v „avtomobilski sistem eCall prek številke 112“)

  Obrazložitev

  Avtomobilski sistem eCall je klic v sili, ki ga bodisi ročno sprožijo potniki v vozilu s pritiskom na gumb ali pa se samodejno sproži po nesreči z aktivacijo senzorjev, vgrajenih v vozilo. Ko bo v avtomobilu sprožena naprava eCall, bo izvedla neposreden glasovni in podatkovni klic v sili z najbližjo službo za ukrepanje ob nesrečah. Glasovni klic omogoča potnikom v avtomobilu komunikacijo z operaterjem za eCall in po potrebi odpoved storitve, če bi šlo za lažni preplah. Hkrati bo operaterju za eCall, ki bo prejel glasovni klic, poslan minimalni sklop podatkov.

  Predlog spremembe  26

  Predlog uredbe

  Člen 3 – točka 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2) „avtomobilski sistem“ pomeni opremo v vozilu, skupaj s sredstvi za sprožitev, upravljanje in izvršitev prenosa klica v sili eCall preko javnega mobilnega brezžičnega komunikacijskega omrežja, ki zagotavlja povezavo med vozilom in sredstvom za izvedbo storitve eCall preko javnega mobilnega brezžičnega komunikacijskega omrežja.

  črtano

  Obrazložitev

  Združitev dveh opredelitev, predlagana v tem členu, je zelo nejasna, saj se izraza zdita podobna ali vsaj povezana, opredelitvi pa se prekrivata in sploh nista usklajeni, saj se uporablja različna terminologija. Za preprečitev nejasnosti se lahko druga opredelitev črta in se povsod v besedilu uporablja samo prva.

  Predlog spremembe  27

  Predlog uredbe

  Člen 3 – točka 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a) „eCall“ pomeni v vozilu vgrajen klic v sili na številko 112, ki se opravi prek avtomobilskega sistema eCall;

  Obrazložitev

  Ta opredelitev je bistven element te uredbe in jo je zato treba vključiti že v besedilo predloga.

  Predlog spremembe  28

  Predlog uredbe

  Člen 3 – točka 2 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2b) „center za obveščanje“ pomeni fizično lokacijo, ki prva sprejme klic v sili in za katero je odgovoren javni organ ali zasebna organizacija, priznana v zadevni državi članici;

  Obrazložitev

  Ta opredelitev je bistven element te uredbe in jo je zato treba vključiti že v besedilo predloga.

  Predlog spremembe  29

  Predlog uredbe

  Člen 3 – točka 2 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2c) „minimalni sklop podatkov“ pomeni informacije, ki jih opredeljuje standard „Cestna transportna in prometna telematika – e-Varnost – Minimalni nabor podatkov za elektronski klic v sili (MSD)“ (EN 15722) in ki se pošljejo centru za obveščanje za eCall;

  Obrazložitev

  Ta opredelitev je bistven element te uredbe in jo je zato treba vključiti že v besedilo predloga.

  Predlog spremembe  30

  Predlog uredbe

  Člen 3 – točka 2 d (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2d) „avtomobilska oprema“ pomeni fiksno vgrajeno opremo v notranjosti vozila, ki zagotavlja ali ima dostop do podatkov v vozilu, ki so potrebni za minimalni sklop podatkov, da se lahko izvede storitev eCall prek javnega mobilnega brezžičnega komunikacijskega omrežja;

  Obrazložitev

  Ta opredelitev je bistven element te uredbe in jo je zato treba vključiti že v besedilo predloga.

  Predlog spremembe  31

  Predlog uredbe

  Člen 3 – točka 2 e (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2e) „javno mobilno brezžično komunikacijsko omrežje“ pomeni mobilno brezžično komunikacijsko omrežje, ki je na voljo javnosti v skladu z direktivama 2002/21/ES1a in 2002/22/ES1b Evropskega parlamenta in Sveta;

   

  __________________

   

  1a Direktiva 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (UL L 108, 24.4.2002, str. 33).

   

  1b Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (direktiva o univerzalni storitvi) (UL L 108, 24.4.2002, str. 51).

  Obrazložitev

  Ta opredelitev je bistven element te uredbe in jo je zato treba vključiti že v besedilo predloga.

  Predlog spremembe  32

  Predlog uredbe

  Člen 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Proizvajalci dokažejo, da so vsa nova vozila iz člena 2 opremljena z avtomobilskim sistemom eCall v skladu s to uredbo in delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s to uredbo.

  Proizvajalci dokažejo, da so vsa nova vozila iz člena 2 opremljena z vgrajenim avtomobilskim sistemom eCall prek številke 112 v skladu s to uredbo in delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s to uredbo.

  Obrazložitev

  Čeprav bi se funkcionalnost storitve eCall v določeni meri lahko zagotovila z uporabo nomadskih rešitev (kot so mobilni telefoni), bi morala obvezna uvedba za nova homologirana vozila temeljiti na vgrajeni avtomobilski opremi, saj je takšne nomadske naprave mogoče odstraniti ali pa se jih preprosto pozabi aktivirati.

  Predlog spremembe  33

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Proizvajalci dokažejo, da so vsa njihova nova vozila izdelana tako, da se v primeru hude prometne nesreče na ozemlju Unije samodejno sproži klic v sili eCall na enotno evropsko številko za klic v sili 112.

  Proizvajalci dokažejo, da so vsi njihovi novi tipi vozil izdelani tako, da se v primeru hude prometne nesreče na ozemlju Unije, ki se zazna z aktivacijo enega ali več senzorjev in/ali procesorjev v vozilu, samodejno sproži klic v sili eCall na številko za klic v sili 112.

   

  Predlog spremembe  34

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Proizvajalci dokažejo, da so nova vozila izdelana tako, da je klic v sili eCall na enotno evropsko številko za klic v sili 112 mogoče sprožiti tudi ročno.

  Proizvajalci dokažejo, da so novi tipi vozil izdelani tako, da je klic v sili eCall na številko za klic v sili 112 mogoče sprožiti tudi ročno.

  Predlog spremembe  35

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a. Odstavek 2 ne posega v pravico lastnika vozila, da poleg avtomobilskega sistema eCall prek številke 112 uporablja drug sistem za klic v sili, ki je vgrajen v vozilo in zagotavlja podobno storitev. V tem primeru mora biti drugi sistem za klic v sili skladen s standardom EN 16102 „Inteligentni transportni sistemi – Elektronski klic v sili – Operativne zahteve za podporo tretje stranke“, proizvajalcu pa morajo zagotoviti, da je eden od sistemov vedno aktiven in da se avtomobilski sistem eCall prek številke 112 samodejno sproži, kadar drugi sistem za klic v sili ne deluje.

   

  Predlog spremembe  36

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Proizvajalci zagotovijo, da so sprejemniki v avtomobilskih sistemih združljivi s storitvami določanja položaja, ki jih zagotavljajo satelitski navigacijski sistemi, vključno s sistemoma Galileo in EGNOS.

  3. Proizvajalci zagotovijo, da so sprejemniki v avtomobilskih sistemih eCall prek številke 112 združljivi s storitvami določanja položaja, ki jih zagotavljajo satelitski navigacijski sistemi, predvsem s sistemoma Galileo in EGNOS.

  Predlog spremembe  37

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. V postopek homologacije se sprejmejo le tisti avtomobilski sistemi eCall, ki jih je mogoče preskusiti.

  4. V postopek homologacije se sprejmejo le tisti vgrajeni avtomobilski sistemi eCall prek številke 112, ki jih je mogoče preskusiti.

  Obrazložitev

  Čeprav bi se funkcionalnost storitve eCall v določeni meri lahko zagotovila z uporabo nomadskih rešitev (kot so mobilni telefoni), bi morala obvezna uvedba za nova homologirana vozila temeljiti na vgrajeni avtomobilski opremi, saj je takšne nomadske naprave mogoče odstraniti ali pa se jih preprosto pozabi aktivirati.

  Predlog spremembe  38

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 5 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  5a. Proizvajalci dokažejo, da bodo potniki v vozilu opozorjeni, če bo med samopreskusom ali po njem zaznana kritična okvara sistema, zaradi katere ne bi bilo mogoče opraviti storitve eCall.

  Predlog spremembe  39

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  6. Avtomobilski sistem eCall je brezplačno in brez razlikovanja dostopen vsem neodvisnim izvajalcem najmanj za popravilo in vzdrževanje.

  6. Avtomobilski sistem eCall prek številke 112 je brezplačno in brez razlikovanja dostopen vsem neodvisnim izvajalcem najmanj za popravilo in vzdrževanje.

  Predlog spremembe  40

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 7 – pododstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9 za določitev podrobnih tehničnih zahtev in preskusov za homologacijo avtomobilskih sistemov eCall in spremembo Direktive 2007/46/ES.

  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9 za določitev podrobnih tehničnih zahtev in preskusov za homologacijo avtomobilskih sistemov eCall prek številke 112.

  Obrazložitev

  Spremembe Direktive 2007/46/ES so že v členu 11 tega predloga. Ko bo sprejeta, bo ta uredba skupaj z delegiranimi akti, ki bodo sprejeti na njeni podlagi, postala ločena uredba v kontekstu postopka homologacije v EU, ki jo določa omenjena direktiva.

  Predlog spremembe  41

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 7 – pododstavek 2 – uvodni del

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Tehnične zahteve in preskusi, navedeni v prvem pododstavku, temeljijo na zahtevah iz odstavkov 3, 4 in 6 ter na naslednjih standardih, kjer je to primerno:

  Tehnične zahteve in preskusi, navedeni v prvem pododstavku, se sprejmejo po posvetovanju z ustreznimi zainteresiranimi stranmi in temeljijo na zahtevah iz odstavkov 2, 2a, 3, 4 in 6 ter po potrebi na razpoložljivih standardih, povezanih s sistemom eCall in pravilniki UN/ECE, vključno z:

   

  Predlog spremembe  42

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 7 – pododstavek 2 – točka c a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ca) EN 15722 „Inteligentni transportni sistemi – e-Varnost – Minimalni nabor podatkov za elektronski klic v sili (MSD)“;

  Obrazložitev

  Skupaj s črtanjem točke (d) v odstavku 7 bi bilo treba navesti tudi dodatno sklicevanje na standard EN za minimalni sklop podatkov.

  Predlog spremembe  43

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 7 – pododstavek 2 – točka d

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (d) drugi dodatni evropski standardi ali Pravilniki UN/ECE v zvezi s sistemi eCall.

  črtano

  Obrazložitev

  To bi ustvarilo negotovost glede specifikacij, v skladu s katerimi se razvijajo in preskušajo sistemi eCall. Če pri sprejetju te uredbe standard, vključno s sklicevanjem na posebno različico, ni znan, se njegovo izpolnjevanje ne bi smelo zahtevati.

  Predlog spremembe  44

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek -1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  -1a. Ta uredba ne posega v Direktivo 95/46/ES in Direktivo 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta14a. Vso obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja v okviru avtomobilskega sistema eCall prek številke 112, bi bilo torej treba izvajati v skladu s pravili varstva podatkov iz teh direktiv.

   

  _____________

   

  14a Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

   

  Predlog spremembe  45

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  V skladu z Direktivo 95/46/ES in Direktivo 2002/58/ES proizvajalci zagotovijo, da vozilom, opremljenim z avtomobilskim sistemom eCall, ni mogoče slediti in da v normalnem stanju delovanja sistema za klice v sili eCall niso predmet stalnega sledenja.

  Proizvajalci zagotovijo, da vozilom, opremljenim z avtomobilskim sistemom eCall prek številke 112, ni mogoče slediti in da v še neaktiviranem stanju delovanja sistema za klice v sili eCall niso predmet stalnega sledenja.

   

  Predlog spremembe  46

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Minimalni sklop podatkov, ki ga pošlje avtomobilski sistem za klice v sili eCall, mora zajemati minimalne informacije, ki so potrebne za ustrezno obravnavo klicev v sili.

  2. Minimalni sklop podatkov, ki ga pošlje avtomobilski sistem za klice v sili eCall prek številke 112, zajema največ informacije, ki jih zahteva standard iz točke 2c člena 3. Minimalni sklop podatkov se ne obdeluje dlje, kot je potrebno zaradi namena obdelave, in se ne hrani dlje, kot je potrebno za ustrezno obravnavo klicev v sili. Minimalni sklop podatkov se hrani tako, da ga je mogoče popolnoma izbrisati.

  Obrazložitev

  Minimalni sklop podatkov vsebuje podatke za ustrezno obravnavo klicev v sili: ročni ali samodejni vklop, razred vozila, vrsta uporabljenega goriva, časovni žig, natančen položaj, smer vožnje ter minimalno število pripetih varnostnih pasov.

  Predlog spremembe  47

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 3 – uvodni del

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Proizvajalci zagotovijo, da imajo uporabniki sistema eCall jasne in celovite informacije o obdelavi podatkov, ki jih prenaša avtomobilski sistem eCall, zlasti kar zadeva:

  3. Proizvajalci zagotovijo, da imajo uporabniki sistema eCall jasne in celovite informacije o obstoju brezplačnega javnega sistema eCall prek številke 112 in o obdelavi podatkov, ki jih prenaša avtomobilski sistem eCall prek številke 112, zlasti kar zadeva:

  Predlog spremembe  48

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 3 – točka d

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (d) namen obdelave klica v sili eCall;

  (d) izrecni namen obdelave klica v sili eCall, omejen na nesreče iz prvega pododstavka člena 5(2);

  Predlog spremembe  49

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 3 – točka f

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (f) časovno omejitev hrambe podatkov v avtomobilskem sistemu;

  (f) časovno omejitev hrambe podatkov v avtomobilskem sistemu eCall prek številke 112;

  Obrazložitev

  Predlog spremembe odraža črtanje opredelitve „avtomobilskega sistema“.

  Predlog spremembe  50

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 3 – točka g

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (g) dejstvo, da vozilo ni predmet stalnega sledenja;

  (g) dejstvo, da se za vozilo ne izvaja sledenje, razen zbiranja minimalnega sklopa podatkov, ki so potrebni, da avtomobilski sistem eCall prek številke 112 določi in posreduje lokacijo in smer potovanja vozila ob poročanju o nesreči, ter dejstvo, da so podatki za sledenje na napravi shranjeni le tako dolgo, kolikor je nujno potrebno za ta namen;

  Predlog spremembe  51

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 3 – točka h a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ha) dejstvo, da se podatki, ki jih centri za obveščanje pridobijo od avtomobilskega sistema eCall prek številke 112, ne smejo posredovati tretjim stranem brez izrecnega predhodnega soglasja osebe, na katero se podatki nanašajo;

  Predlog spremembe  52

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 3 – točka i

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (i) druge potrebne dodatne informacije glede obdelave osebnih podatkov v zvezi z zagotavljanjem zasebne storitve eCall in/ali drugih storitev z dodano vrednostjo.

  (i) druge potrebne dodatne informacije glede sledljivosti in sledenja ter obdelave osebnih podatkov v zvezi z zagotavljanjem zasebne storitve eCall in/ali drugih storitev z dodano vrednostjo, za kar je potrebno izrecno soglasje uporabnika in v skladu z Direktivo 95/46/ES. Posebej je treba upoštevati morebitne razlike med obdelavo podatkov prek avtomobilskega sistema eCall prek številke 112 in zasebnimi sistemi eCall ali drugimi storitvami z dodano vrednostjo.

  Predlog spremembe  53

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  3a. Proizvajalci zagotovijo informacije iz odstavka 3 kot del tehnične dokumentacije, ki se preda skupaj z vozilom.

  Obrazložitev

  Treba je pojasniti tudi, kako bo potrošnik prejel informacije o obdelavi osebnih podatkov.

  Predlog spremembe  54

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 3 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  3b. Da se prepreči zmeda v zvezi z nameni in dodano vrednostjo obdelave, se informacije iz odstavka 3 uporabniku za avtomobilski sistem storitve eCall prek številke 112 in za druge sisteme eCall že pred uporabo zagotovijo ločeno.

  Predlog spremembe  55

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 3 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  3c. Proizvajalci zagotovijo, da so avtomobilski sistem eCall prek številke 112, drug vgrajen sistem za klic v sili ter sistem za storitve z dodano vrednostjo zasnovani tako, da med njimi ni mogoča izmenjava osebnih podatkov. Neuporaba drugega sistema ali storitve z dodano vrednostjo ali če oseba, na katero se podatki nanašajo, ne da soglasja za obdelavo svojih osebnih podatkov za zasebno storitev, ne sme imeti negativnih učinkov na uporabo avtomobilskega sistema eCall in/ali uporabnika sistema eCall.

  Predlog spremembe  56

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 9, s katerimi podrobneje opredeli zahtevo o odsotnosti sledljivosti in sledenja ter o tehnologijah za boljše varovanje zasebnosti iz odstavka 1, pa tudi načine obdelave zasebnih podatkov in informacij o uporabnikih iz odstavka 3.

  4. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 9, s katerimi podrobneje opredeli zahtevo o odsotnosti sledljivosti in sledenja ter o tehnologijah za boljše varovanje zasebnosti iz odstavka 1 v zvezi s sistemom eCall, predvsem varnostne zahteve, ki jih morajo ponudniki storitev eCall izpolniti, da zagotovijo zakonito obdelavo podatkov in preprečijo nepooblaščen dostop ter razkritje, spreminjanje ali izgubo obdelanih osebnih podatkov, pa tudi načine obdelave osebnih podatkov in informacij o uporabnikih iz odstavka 3.

  Predlog spremembe  57

  Predlog uredbe

  Člen 7

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Od 1. oktobra 2015 nacionalni organi podelijo ES-homologacijo le za tiste avtomobilske sisteme eCall v novih vozilih, ki izpolnjujejo določbe te uredbe in delegiranih aktov, sprejetih v skladu s to uredbo.

  Od …* nacionalni organi podelijo ES-homologacijo le za tiste avtomobilske sisteme eCall prek številke 112 v novih vozilih, ki izpolnjujejo določbe te uredbe in delegiranih aktov, sprejetih v skladu s to uredbo.

   

  __________

   

  * UL: prosimo, vstavite datum začetka uporabe te uredbe.

  Obrazložitev

  Parlament poziva k obvezni uvedbi avtomobilskega sistema eCall do leta 2015 in si prizadeva za uresničitev tega cilja. Zavedajoč se, da bo industrija potrebovala dovolj časa, da bo te sisteme razvila in preskusila, in upoštevaje, da dokončni datum sprejetja te uredbe še ni znan, bi lahko o zgoraj navedenem roku (1. oktober 2015) razmislili kasneje.

  Predlog spremembe  58

  Predlog uredbe

  Člen 7 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 7a

   

  Redni tehnični pregledi

   

  Zahteve glede rednih tehničnih pregledov avtomobilskega sistema eCall prek številke 112 ureja Uredba (EU) št. …/… Evropskega parlamenta in Sveta.

  Predlog spremembe  59

  Predlog uredbe

  Člen 8 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Komisija lahko iz obveznosti glede vgradnje avtomobilskih sistemov eCall iz člena 4 izvzame nekatera vozila ali razrede vozil kategorij M1 in N1, če se po analizi stroškov in koristi, ki jo izvede oziroma naroči Komisija, in ob upoštevanju vseh ustreznih varnostnih vidikov izkaže, da uporaba teh sistemov ni primerna za zadevno vozilo ali razred vozil.

  1. Komisija lahko iz obveznosti glede vgradnje avtomobilskega sistema eCall prek številke 112 iz člena 4 izvzame nekatere razrede vozil kategorij M1 in N1, če se po analizi stroškov in koristi ter tehnični analizi, ki ju izvede oziroma naroči Komisija, in ob upoštevanju vseh ustreznih varnostnih vidikov izkaže, da namestitev sistema eCall prek številke 112 ni nujna za dodatno izboljšanje varnosti v cestnem prometu, ker je zadevni razred vozil načrtovan predvsem za terensko vožnjo in nima ustreznega sprožilnega mehanizma. Število teh izjem je omejeno.

   

  Predlog spremembe  60

  Predlog uredbe

  Člen 8 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9, ki določajo izjeme iz odstavka 1. Te izjeme zajemajo vozila, kot so vozila za posebne namene in vozila brez zračnih blazin. Število izjem je omejeno.

  2. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9, ki določajo izjeme iz odstavka 1.

  Predlog spremembe  61

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(7), člena 6(4) in člena 8(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od […] (Urad za publikacije: vstaviti točen datum začetka veljavnosti).

  2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(7), člena 6(4) in člena 8(2) se prenese na Komisijo za pet let od …*. Komisija najpozneje devet mesecev pred iztekom petletnega obdobja pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

   

  ____________

   

  * UL: vstaviti datum začetka veljavnosti te uredbe.

  Predlog spremembe  62

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(7), členom 6(4) in členom 8(2), začne veljati le, če mu Evropski parlament ali Svet v roku dveh mesecev od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi z navedenim aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom navedenega roka oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

  5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(7), členom 6(4) in členom 8(2), začne veljati le, če mu Evropski parlament ali Svet v roku treh mesecev od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi z navedenim aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom navedenega roka oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

  Predlog spremembe  63

  Predlog uredbe

  Člen 10 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo v primeru proizvajalčeve kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Te kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisijo obvestijo o teh določbah in brez odlašanja tudi o vseh nadaljnjih spremembah, ki vplivajo na te določbe.

  1. Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo v primeru proizvajalčeve kršitve določb te uredbe in ustreznih delegiranih aktov, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne, predvsem če je kršen člen 6 te uredbe. Države članice Komisijo obvestijo o teh določbah in brez odlašanja tudi o vseh nadaljnjih spremembah, ki vplivajo na te določbe.

  Predlog spremembe  64

  Predlog uredbe

  Člen 10 – odstavek 2 – točka c a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ca) kršitve določb iz člena 6.

  Predlog spremembe  65

  Predlog uredbe

  Člen 10 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 10a

   

  „Poročanje in pregled

   

  1. Komisija poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o pripravljenosti telekomunikacijske infrastrukture in infrastrukture centrov za obveščanje, potrebne za klice v sili eCall, v vseh državah članicah. Če je iz poročila razvidno, da infrastruktura za sistem eCall ne bo delovala pred datumom iz člena 12, bo Komisija ustrezno ukrepala.

   

  2. Komisija najpozneje do 1. oktobra 2018 pripravi ocenjevalno poročilo o dosežkih v zvezi z avtomobilskim sistemom eCall prek številke 112 in njegovi razširjenosti, ki ga predloži Evropskemu parlamentu in Svetu. Komisija prouči, ali je treba področje uporabe uredbe razširiti na druge kategorije vozil, kot so motorna dvokolesa, težka tovorna vozila, avtobusi in kmetijski traktorji. Komisija po potrebi predloži zakonodajni predlog.

   

  3. Komisija čim prej, vsekakor pa najkasneje …*, po širokem posvetovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi, tudi proizvajalci avtomobilov in neodvisnimi izvajalci, ter po oceni učinka poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o tehničnih zahtevah za medobratovalno, standardizirano, zavarovano platformo z odprtim dostopom. Poročilu po potrebi priloži zakonodajni predlog o tem. Takoj ko so ti standardi vzpostavljeni, mora avtomobilski sistem eCall prek številke 112 temeljiti na njih.

   

  ______________

   

  *UL: prosimo, vstavite datum: eno leto po začetku veljavnosti te uredbe.

  Predlog spremembe  66

  Predlog uredbe

  Člen 12 – odstavek -2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  -2a. Člen 5(7), člen 6(4), člen 8(2) ter člena 9 in 10a se začnejo uporabljati od …*.

   

  __________

   

  * UL: prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe.

  Predlog spremembe  67

  Predlog uredbe

  Člen 12 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Uporablja se od 1. oktobra 2015.

  2. Členi, ki niso navedeni v odstavku -2a, se uporabljajo od 1. oktobra 2015.

  Obrazložitev

  Parlament poziva k obvezni uvedbi avtomobilskega sistema eCall do leta 2015 in si prizadeva za uresničitev tega cilja. Zavedajoč se, da bo industrija potrebovala dovolj časa, da bo te sisteme razvila in preskusila, in upoštevaje, da dokončni datum sprejetja te uredbe še ni znan, bi lahko o zgoraj navedenem roku (1. oktober 2015) razmislili kasneje.

  Predlog spremembe  68

  Predlog uredbe

  Priloga – točka 6

  Direktiva 2007/46/ES

  Priloga XI – dodatek 1 – postavka 71

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  (6) V dodatku 1 k Prilogi XI se v preglednici doda postavka 71:

  Postavka

  Predmet

  Sklic na regulativni akt

  M12500 (

  1) kg

  M1 >2500 (

  1) kg

  M2

  M3

  71.

  Sistem eCall

  Uredba (EU) št. …

  A

  A

  COM(2013)0316

  N/A

  N/A

   

  Predlog spremembe

  črtano

  (Uskladitev z uvodno izjavo 12 in členom 8.)

  • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

  OBRAZLOŽITEV

  Uvod

  Leta 2012 je po podatkih Komisije v več kot milijon prometnih nesrečah na evropskih cestah umrlo približno 28.000 ljudi, več kot 1,5 milijona pa jih je bilo ranjenih. Poleg tragičnih smrti in poškodb to pomeni tudi gospodarsko breme, ki družbi vsako leto povzroči za približno 130 milijard EUR stroškov.

  EU se močno zavzema za zmanjšanje števila prometnih nesreč, pa tudi za ublažitev njihovih posledic, če se zgodijo. Ko bo sistem eCall začel delovati v celoti in po vsej EU in ko bo na voljo vsem voznikom, bo znatno prispeval k doseganju teh ciljev. Glavna korist storitve eCall bo zmanjšanje števila smrtnih žrtev in ublažitev posledic poškodb pri nesrečah v cestnem prometu, saj bodo službe za ukrepanje v sili hitreje prišle na kraj nesreče.

  Evropski parlament, ki je že dolgo eden od največjih podpornikov uvedbe sistema eCall, je 12. julija 2012 z veliko večino sprejel skupno poročilo odborov IMCO in TRAN z naslovom „eCall: nova storitev 112 za državljane“, pri katerem je imela poročevalka čast, da si je poročanje delila z Dieter-Lebrechtom Kochom. V poročilu je Parlament sicer obžaloval dotedanjo zamudo in pomanjkanje napredka pri prostovoljnem uvajanju sistema eCall, upošteval pa je tudi oceno učinka, v kateri je Komisija pokazala, da je obvezna uvedba sistema eCall z zakonodajnimi ukrepi edina možnost za pozitivne rezultate. Parlament je nato pozval Komisijo, naj v okviru Direktive 2007/46/ES vloži predlog, da bi do leta 2015 zagotovili obvezno uvedbo javnega sistema eCall prek številke 112, v vseh novih homologiranih avtomobilih v vseh državah članicah.

  Poročevalka zato pozdravlja predlog Komisije za obvezno opremljanje vozil z avtomobilskim sistemom eCall, ki je bil predstavljen skupaj s predlogom za uvedbo medobratovalne vseevropske storitve eCall. Po sprejetju teh dveh predlogov bo regulativni okvir eCall končan, s tem pa bomo zagotovili, da bodo od oktobra 2015 vsi novi tipi osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil opremljeni s storitvijo eCall prek številke 112 in da bo ustvarjena potrebna infrastruktura za pravilno sprejemanje in obravnavanje klicev v sili eCall v centrih za obveščanje. To bo zagotovilo združljivost, medobratovalnost in stalnost vseevropske storitve eCall.

  Poročevalka meni, da sta oba predloga v veliki meri skladna s tem, kar je zahteval Parlament, in predlaga potrditev njunih osnovnih elementov. S tem ter s hitro obravnavo predlogov Komisije bi Parlament ostal na vodilnem mestu med podporniki uvedbe sistema eCall, s čimer bi prispeval svoj delež k temu, da bo eCall do dogovorjenega roka leta 2015 postal realnost.

  Poročevalka še posebej podpira predlog Komisije in cilje, ki jih želi doseči, v zvezi s predlogom o zahtevah za homologacijo za začetek uporabe avtomobilskega sistema eCall, o čemer govori to poročilo. Vendar obstajajo nekaterih vidiki, pri katerih poročevalka meni, da bi bilo mogoče predlog še okrepiti ali razjasniti, da se zagotovijo pozitivne koristi za vse, ki jih to zadeva.

  Dodatne nujne storitve in/ali storitve z dodano vrednostjo (platforma s prostim dostopom)

  V prihodnosti bodo vozila zaradi uvedbe vseevropske javne storitve eCall opremljena z osnovno avtomobilsko telematsko platformo, ki bo združevala tehnične komponente (brezžično komunikacijo s tehnologijo za natančno določanje položaja in povezavo s sistemi za nadzor avtomobila in senzorskimi sistemi) in bi bila lahko podlaga za več aplikacij ali storitev v vozilu.

  Da bi zagotovili prosto izbiro za potrošnike ter pošteno konkurenco in spodbujali inovativnost in konkurenčnost, poročevalka meni, da bi moral biti avtomobilski sistem eCall pripravljen na morebitne prihodnje avtomobilske aplikacije in storitve. Vendar poročevalka meni tudi, da se je treba osredotočiti predvsem na varnostne vidike: zagotoviti bi bilo treba, da uvedba dodatnih avtomobilskih aplikacij ali storitev ne bi zadržala uvedbe sistema v sili eCall prek številke 112. Obenem bi bilo treba Komisijo spodbujati, da bi še naprej krepila svoje delo glede storitev z dodano vrednostjo, ki bi omogočile dodatne koristi za potrošnike in industrijo, zlasti v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

  Zasebne storitve klicev v sili (sistemi eCall s podporo tretje strani)

  Zasebne storitve klicev v sili so bile v Evropi prvič uvedene v poznih 90. letih, danes pa jih ponujajo različni proizvajalci avtomobilov in ponudniki storitev. Vendar je v EU trenutno le približno 0,7 % vozil opremljenih z zasebnimi sistemi za klic v sili, številke pa komaj opazno naraščajo. Poleg tega ti lastniški sistemi ne omogočajo medobratovalnosti ali stalnosti na ravni EU. Običajno se jih ponuja samo za vozila najvišjega razreda in v državah, kjer za to obstajajo nedvomni poslovni razlogi.

  Podobno kot pri ponudbah dodatne aplikacije ali storitve poročevalka meni, da vseevropska javna storitev eCall prek številke za klic v sili 112 in zasebne storitve klicev v sili lahko soobstajajo, če bodo sprejeti potrebni ukrepi za zagotovitev stalnosti pri zagotavljanju storitve potrošniku in ustrezni ukrepi za varstvo osebnih podatkov.

  eCall bi moral biti brezplačna javna storitev za klic v sili, ki bi bila na razpolago vsem voznikom v Evropi ne glede na znamko avtomobila. Vsa vozila bi morala biti opremljena z javnim sistemom eCall prek številke 112, ki bi morala biti vedno na voljo, vsaj kot nadomestna možnost. Potrošniku bi bilo treba poleg tega zagotoviti jasne informacije o razlikah med avtomobilskim sistemom eCall in sistemi klica v sili s podporo storitve tretje strani, moral pa bi imeti tudi možnost, da kadar koli preide na vseevropsko storitev eCall.

  Druga pojasnila

  Poleg zgoraj opisanih vidikov poročevalka meni, da je treba v vsem predlogu zagotoviti, da bo obvezna uvedba avtomobilskega sistema eCall temeljila na vgrajeni opremi v vozilu, ne pa na nomadskih napravah (kot so mobilni telefoni), saj jih je mogoče odstraniti ali pa se jih preprosto pozabi aktivirati.

  Poleg tega bi bilo treba podpreti predlog Komisije, da bi v prvi fazi uvedli obvezno namestitev avtomobilskega sistema eCall v vozila samo za kategorije vozil, kjer ustrezni sprožilni mehanizmi že obstajajo. Komisijo pa je treba spodbuditi, naj na podlagi dela, ki že poteka, napravi še korak naprej in čim prej vloži predloge za razširitev zagotavljanja storitev eCall tudi na motorna kolesa in težka tovorna vozila ter avtobuse.

  Poročevalka tudi meni, da bi bilo treba sistem eCall redno preskušati, da bi se zagotovila njegova funkcionalnost v vsej življenjski dobi vozila. Ker pa to presega zakonodajo o homologaciji in ker v sedanjem predlogu ni mogoče uvajati obveznosti, bi bilo treba sozakonodajalca spodbuditi, naj imata uvedbo sistema eCall v mislih ob reviziji Direktive 2009/40/ES o rednih tehničnih pregledih.

  Nazadnje poročevalka predlaga spremembe opredelitev pojmov, uporabljene v ta namen, pa tudi pooblastila, ki bi jih bilo treba podeliti Komisiji za sprejemanje delegiranih aktov, da bi temu zakonodajnemu aktu zagotovili jasnost.

  PRILOGA – SEZNAM PRISPEVKOV ZAINTERESIRANIH STRANI

  Izjava o omejitvi odgovornosti

  Seznam zainteresiranih strani je bil oblikovan na podlagi sestankov, elektronskih sporočil in dokumentov o stališčih od trenutka imenovanja za poročevalko pa do roka za ta osnutek poročila, ki je bil oktobra 2013.

  Dodati je treba, da seznam ni izčrpen, saj je težko našteti vse posredne prispevke in podporo, ki so spodbudili pripravo poročila. Pripomniti je tudi treba, da ta osnutek poročila označuje samo začetno fazo zakonodajnega dela Parlamenta, kjer se bodo razprave in zakonodajno delo nadaljevale do končnega sprejetja tega zakonskega akta. Zainteresirane strani bodo prispevale tudi v kasnejših fazah, zato seznam v tej fazi ne more biti popoln.

  Poročevalka je želela na odprt način pokazati, od kod prihajajo spodbude za to poročilo.

  Seznam zainteresiranih strani

     Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov (ACEA),

     AFCAR – zveza za prosto popravilo avtomobilov

     BMW

     BOSCH

     CLEPA – Evropsko združenje dobaviteljev avtomobilskih komponent

     EENA

     ERTICO

     ETSC – Evropski svet za varnost v prometu

     Agencija za evropski GNSS

     FIA – Mednarodna avtomobilistična zveza (Fédération Internationale de l’Automobile)

     FIGIEFA – Mednarodna zveza distributerjev za trg za poprodajne storitve motornih vozil (Fédération Internationale des Grossistes, Importateurs & Exportateurs en Fournitures Automobiles).

     GDV – združenje nemških zavarovalnic

     Hyundai

     IMA – Inter Mutuelles Assistance

     Insurance Europe

     JAMA

     PSA

     SNSA – nacionalno združenje podjetij za asistenco (Syndicat National des Sociétés d’Assistance)

     Toyota Motor Europe

     VDA – Nemško združenje avtomobilske industrije

  Nazadnje bi poročevalka rada še dodala, da je tematiko obravnavala mnoga leta, med drugim tudi kot soporočevalka pri samoiniciativnem poročilu iz leta 2012. Za prispevke zainteresiranih strani pred začetkom dela na tem poročilu se obrnite na poročevalkino pisarno.

  MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve* (4.2.2014)

  za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo avtomobilskega sistema eCall in spremembi Direktive 2007/46/ES
  (COM(2013)0316 – C7‑0174/2013 – 2013/0165(COD))

  Pripravljavec mnenja: Axel Voss

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Ta predlog določa obvezno uvedbo avtomobilskega sistema eCall v nova homologirana vozila v Evropi. Je del sklopa pravnih aktov EU za zagotovitev uvedbe storitve eCall prek številke 112 do 1. oktobra 2015, zato vključuje več obveznosti, ki se nanašajo na proizvajalce vozil/opreme. Poleg storitve eCall prek številke 112 je uporabnikom za različne namene mogoče ponuditi tudi dodatne storitve eCall ali storitve eCall z dodano vrednostjo.

  Zagotavljanje storitev eCall temelji na obdelavi različnih kategorij osebnih podatkov (identifikaciji vozila, njegovi lokaciji, specifikacijah, identiteti lastnika itd.). Zato za obdelavo podatkov velja zakonodaja EU o varstvu podatkov, in sicer Direktivi 95/46/ES in 2002/58/EA (direktivi o zasebnosti in elektronskih komunikacijah), da se zagotovi spoštovanje pravic posameznika.

  Namen tega mnenja je zagotoviti, da pravni instrument, ki bo na koncu sprejet, zagotavlja popolno skladnost z načeli o varstvu podatkov, določenimi v Direktivah 95/46/ES in 2002/58/ES. Predlagane spremembe upoštevajo mnenja in delo evropskih organov za varstvo podatkov, zlasti delovne skupine iz člena 29, ki je v preteklosti v dejavnem sodelovanju z zainteresiranimi stranmi izdala več priporočil v zvezi z uvedbo sistemov eCall.

  Pripravljavec mnenja meni, da je pomembno razločevati med sistemom eCall prek številke 112 in zasebnim sistemom eCall ali sistemom eCall z dodano vrednostjo, ki je na voljo dodatno. Zaradi vidikov varstva podatkov je treba oba sistema obravnavati različno. Sistem eCall prek številke 112 mora biti aktiviran privzeto in delovati brez predhodnega soglasja osebe, na katero se nanašajo podatki. V tem primeru se sistem nahaja v mirovanju in sledenje ni mogoče. Ob sprožitvi le posreduje minimalni nabor podatkov za elektronski klic v sili (MSD) (EN 15722), pri čemer se upošteva načelo omejitve glede namena.

  Za zasebni sistem eCall ali sistem eCall z dodano vrednostjo pa veljajo drugačne zahteve glede varstva podatkov. Obdelava osebnih podatkov je odvisna od predhodnega soglasja osebe, na katero se podatki nanašajo, ali od sklenitve pogodbe o uporabi teh podatkov med upravljavcem in osebo, na katero se podatki nanašajo. Podati je treba jasno identifikacijo osebe, na katero se podatki nanašajo, in informacije o njej.

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

  Predlog spremembe  1

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 5 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (5a) Avtomobilski sistem eCall prek številke 112 je javna storitev splošnega pomena, zato bi moral biti na voljo brez omejitev, kar pomeni brezplačno. Stroški za sistem eCall prek številke 112 se ne smejo prenesti na potrošnike.

   

  Predlog spremembe  2

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (6) Zagotavljanje točnih in zanesljivih informacij za določitev položaja je bistveni element učinkovitega delovanja avtomobilskega sistema eCall. Zato je primerno zahtevati njegovo združljivost s storitvami, ki jih zagotavljajo satelitski navigacijski programi, vključno s sistemi, vzpostavljenimi v okviru programov Galileo in EGNOS iz Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo)8.

  (6) Zagotavljanje točnih in zanesljivih informacij za določitev položaja v sili je bistveni element učinkovitega delovanja avtomobilskega sistema eCall. Zato je primerno zahtevati njegovo združljivost s storitvami, ki jih zagotavljajo satelitski navigacijski programi, vključno s sistemi, vzpostavljenimi v okviru programov Galileo in EGNOS iz Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo)8.

   

  __________________

  __________________

  8 UL L 196, 24.07.08, str. 1.

  8 UL L 196, 24.07.08, str. 1.

  Obrazložitev

  Pojasnilo, da se lahko informacije za določitev položaja zbirajo samo v sili za namene reševanja.

  Predlog spremembe  3

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 8

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (8) Obvezna vgradnja avtomobilskega sistema eCall v vozila ne sme posegati v pravico vseh deležnikov, kot so proizvajalci avtomobilov in neodvisni izvajalci, da ponudijo dodatne storitve v sili in/ali storitve z dodano vrednostjo, in sicer hkrati z vgradnjo avtomobilskega sistema eCall prek številke 112 oziroma njegovo nadgradnjo. Vendar pa morajo biti te dodatne storitve zasnovane tako, da ne odvračajo pozornosti voznika.

  (8) Obvezna vgradnja avtomobilskega sistema eCall v vozila ne sme posegati v pravico vseh deležnikov, kot so proizvajalci avtomobilov in neodvisni izvajalci, da ponudijo dodatne storitve v sili in/ali storitve z dodano vrednostjo, in sicer hkrati z vgradnjo avtomobilskega sistema eCall prek številke 112 oziroma njegovo nadgradnjo. Vendar pa morajo biti te dodatne storitve zasnovane tako, da ne odvračajo pozornosti voznika. Avtomobilski sistem eCall prek številke 112 in sistem, ki zagotavlja zasebne storitve eCall ali storitve eCall z dodano vrednostjo, bi morala biti tehnično ločena, obenem pa zagotavljati tako vzporedno kot ločeno uporabo. Sistema se med seboj ne smeta ovirati pri delovanju. Neuporaba zasebne storitve eCall ali storitve eCall z dodano vrednostjo ali če oseba, na katero se podatki nanašajo, ne da soglasja za obdelavo svojih osebnih podatkov za storitev, ne sme škodljivo vplivati na uporabo avtomobilskega sistema eCall prek številke 112, ki jo zagotavlja proizvajalec ali ponudnik mobilnega omrežja

  Predlog spremembe  4

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 9

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (9) Da se zagotovita možnost izbire za kupce in poštena konkurenca ter da se na globalnem trgu spodbudijo inovacije in konkurenčnost informacijske tehnologije Unije, bi moral biti avtomobilski sistem eCall brezplačno in brez razlikovanja na voljo vsem neodvisnim izvajalcem ter temeljiti na medobratovalni in odprti platformi za morebitne prihodnje avtomobilske aplikacije ali storitve.

  (9) Da se zagotovita možnost izbire za kupce in poštena konkurenca ter da se na globalnem trgu spodbudijo inovacije in konkurenčnost informacijske tehnologije Unije, bi morali zasebni ali s storitvami z dodano vrednostjo opremljeni avtomobilski sistemi eCall temeljiti na načelu prenosljivosti podatkov.

  Obrazložitev

  Prosti dostop drugih do tehničnih možnosti avtomobilskega sistema eCall bi predstavljal velika tveganja za varstvo podatkov. Vendar je treba pri zasebnih storitvah/storitvah z dodano vrednostjo upoštevati načelo prenosljivosti podatkov, torej pravico potrošnika, da prenese lastne podatke iz ene storitve ali mesta na drugo. Na ta način lahko potrošniki lažje menjajo zasebne storitve/storitve z dodano vrednostjo, kar prispeva k pravičnim konkurenčnim pogojem.

  Predlog spremembe 5

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 13

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (13) V skladu s priporočili delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29, ki jih vsebuje „delovni dokument o varstvu podatkov in posledicah za zasebnost v okviru pobude eCall“, sprejet 26. septembra 20069, mora biti vsakršna obdelava osebnih podatkov prek avtomobilskega sistema eCall v skladu s pravili o varstvu podatkov iz Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov10 in iz Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)11, zlasti zaradi zagotovitve, da vozilom, opremljenim z avtomobilskimi sistemi eCall, v normalnem stanju delovanja sistema za klice v sili prek številke 112, ni mogoče slediti, da niso predmet stalnega sledenja in da minimalni sklop podatkov, ki jih pošlje avtomobilski sistem eCall, zajema minimalne podatke, potrebne za ustrezno obravnavo klicev v sili.

  (13) Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov10 in Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)11, ter člena 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah urejajo obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja v okviru te uredbe prek avtomobilskega sistema eCall ter pod nadzorom pristojnih organov držav članic, zlasti neodvisnih javnih organov, ki jih imenujejo države članice v skladu s tema direktivama. Zagotovi se, da vozilom, opremljenim z avtomobilskimi sistemi eCall, v normalnem stanju delovanja sistema za klice v sili prek številke 112, ni mogoče slediti, da niso predmet stalnega sledenja, da se njihovi osebni podatki ne shranjujejo in da minimalni sklop podatkov, ki jih pošlje avtomobilski sistem eCall, zajema minimalne podatke, potrebne za ustrezno obravnavo klicev v sili. Glede na soglasje osebe, o kateri so podatki, ali pogodbo med stranema lahko veljajo drugi pogoji za drug sistem za klic v sili, nameščen v vozilu poleg avtomobilskega sistema eCall, vendar morajo biti v skladu z navedenima direktivama.

  ________________

  ________________

  9 1609/06/EN – WP 125

   

  10 UL L 281, 23.11.95, str. 31.

  10 UL L 281, 23.11.95, str. 31.

  11 UL L 201, 31.7.2002, str. 37.

  11 UL L 201, 31.7.2002, str. 37.

  Predlog spremembe  6

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 13 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Ta uredba upošteva priporočila, ki jih je delovna skupina iz člena 29 objavila v svojem delovnem dokumentu o varstvu podatkov in posledicah za zasebnost v okviru pobude eCall z dne 26. septembra 200611a.

   

  ________________

   

  1a 1609/06/EN -WP 125.

  Predlog spremembe  7

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 15

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (15) Za zagotovitev uporabe skupnih tehničnih zahtev v zvezi z avtomobilskim sistemom eCall bi bilo treba za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije pooblastiti Komisijo, in sicer v zvezi s podrobnimi pravili o uporabi zadevnih standardov, preskušanju, varstvu osebnih podatkov in zasebnosti ter o izvzetjih za nekatera vozila ali razrede vozil kategorij M1 in N1. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno predložitev zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

  (15) Za zagotovitev uporabe skupnih tehničnih zahtev v zvezi z avtomobilskim sistemom eCall bi bilo treba za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije pooblastiti Komisijo, in sicer v zvezi s podrobnimi pravili o uporabi zadevnih standardov, preskušanju, varstvu osebnih podatkov in zasebnosti ter o izvzetjih za nekatera vozila ali razrede vozil kategorij M1 in N1. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov, predvsem z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov in delovno skupino iz člena 29, ustanovljeno z Direktivo 95/46/ES. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno predložitev zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

  Predlog spremembe  8

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 16

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (16) Proizvajalcem vozil bi bilo treba dati dovolj časa, da se prilagodijo tehničnim zahtevam te uredbe.

  (16) Proizvajalci vozil bi morali pri izpolnjevanju tehničnih zahtev vključiti tehnične oblike varstva podatkov v avtomobilske sisteme in upoštevanje pristopa „vgrajene zasebnosti“.

  Predlog spremembe  9

  Predlog uredbe

  Člen 3 – točka 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a) „upravljavec“ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali vsak drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov; kadar namene in sredstva obdelave določa zakonodaja Unije ali zakonodaja države članice, lahko upravljavca ali posebna merila za njegovo imenovanje določi zakonodaja Unije ali zakonodaja držav članic;

  Predlog spremembe  10

  Predlog uredbe

  Člen 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Pravila o zasebnosti in varstvu podatkov

  Pravila o zasebnosti in varstvu podatkov

   

  -1. Določbe te uredbe ne posegajo v Direktivo 95/46/ES in Direktivo 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Vsakršna obdelava osebnih podatkov prek avtomobilskega sistema eCall je v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov v teh direktivah.

  1. V skladu z Direktivo 95/46/ES in Direktivo 2002/58/ES proizvajalci zagotovijo, da vozilom, opremljenim z avtomobilskim sistemom eCall, ni mogoče slediti in da v normalnem stanju delovanja sistema za klice v sili eCall niso predmet stalnega sledenja.

  1. Proizvajalci zagotovijo, da vozilom, opremljenim z avtomobilskim sistemom eCall, ni mogoče slediti in da v stanju delovanja sistema za klice v sili eCall niso predmet stalnega sledenja.

  V avtomobilski sistem eCall se vgradijo tehnologije za boljše varovanje zasebnosti, da se uporabnikom sistema eCall zagotovi želena raven varovanja zasebnosti ter potrebni zaščitni ukrepi za preprečevanje nadzorovanja in zlorab.

  V avtomobilski sistem eCall se vgradijo tehnologije za boljše varovanje zasebnosti, da se uporabnikom sistema eCall zagotovi želena raven varovanja zasebnosti ter potrebni zaščitni ukrepi za preprečevanje nadzorovanja in zlorab.

  2. Minimalni sklop podatkov, ki ga pošlje avtomobilski sistem za klice v sili eCall, mora zajemati minimalne informacije, ki so potrebne za ustrezno obravnavo klicev v sili.

  2. Minimalni sklop podatkov, ki ga pošlje avtomobilski sistem za klice v sili eCall, sestavljajo maksimalno podatki, zahtevani v skladu s standardom „Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Minimalni nabor podatkov za elektronski klic v sili“ (EN 15722), in sicer ročni ali samodejni vklop, razred vozila, vrsta uporabljenega goriva, časovni žig, natančno lokacijo, smer vožnje ter minimalno število pripetih varnostnih pasov. Avtomobilski sistem eCall ne sme poslati drugih podatkov. Minimalni sklop podatkov se lahko hrani samo toliko časa, kolikor je potrebno za ustrezno obravnavo klicev v sili, podatki pa se hranijo v obliki, ki omogoča popoln izbris.

  3. Proizvajalci zagotovijo, da imajo uporabniki sistema eCall jasne in celovite informacije o obdelavi podatkov, ki jih prenaša avtomobilski sistem eCall, zlasti kar zadeva:

  3. Proizvajalci zagotovijo, da imajo uporabniki sistema eCall jasne in celovite informacije o obdelavi podatkov, ki jih prenaša avtomobilski sistem eCall, zlasti kar zadeva:

  (a) sklic na pravno podlago za obdelavo;

  (a) sklic na pravno podlago za obdelavo;

  (b) dejstvo, da je avtomobilski sistem eCall privzeto aktiviran;

  (b) dejstvo, da je avtomobilski sistem eCall privzeto aktiviran;

  (c) načine obdelave podatkov, ki jih izvaja avtomobilski sistem eCall;

  (c) načine obdelave podatkov, ki jih izvaja avtomobilski sistem eCall;

  (d) namen obdelave klica v sili eCall;

  (d) poseben namen obdelave klica v sili eCall;

  (e) vrste podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo, ter prejemnike teh podatkov;

  (e) vrste podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo, ter prejemnike teh podatkov;

  (f) časovno omejitev hrambe podatkov v avtomobilskem sistemu;

  (f) časovno omejitev hrambe podatkov v avtomobilskem sistemu ali, če to ni mogoče, merila za določitev tega obdobja; v nobenem primeru se osebni podatki ne obdelujejo dlje, kot je potrebno za namen, za katerega so se obdelovali;

  (g) dejstvo, da vozilo ni predmet stalnega sledenja;

  (g) dejstvo, da vozilo ni predmet sledenja pred zbiranjem minimalnega sklopa podatkov, potrebnih, da avtomobilski sistem eCall določi in posreduje lokacijo in smer potovanja vozila ob času poročanju o nesreči ter dejstvo, da so podatki za sledenje na napravi shranjeni le tako dolgo, kolikor je nujno potrebno za ta namen;

  (h) načine izvajanja pravic oseb, na katere se podatki nanašajo;

  (h) načine izvajanja pravic oseb, na katere se podatki nanašajo; kontaktne podatke upravljavca;

  (i) druge potrebne dodatne informacije glede obdelave osebnih podatkov v zvezi z zagotavljanjem zasebne storitve eCall in/ali drugih storitev z dodano vrednostjo.

  (i) druge potrebne dodatne informacije glede sledljivosti in sledenja ter obdelave osebnih podatkov v zvezi z zagotavljanjem zasebne storitve eCall in/ali drugih storitev z dodano vrednostjo, za kar je potrebno izrecno soglasje uporabnika in v skladu z Direktivo 95/46/ES. Posebej je treba upoštevati morebitne razlike med obdelavo podatkov prek avtomobilskega sistema eCall in zasebnimi sistemi eCall ali drugimi storitvami z dodano vrednostjo.

  4. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 9, s katerimi podrobneje opredeli zahtevo o odsotnosti sledljivosti in sledenja ter o tehnologijah za boljše varovanje zasebnosti iz odstavka 1, pa tudi načine obdelave zasebnih podatkov in informacij o uporabnikih iz odstavka 3.

  4. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 9 po posvetovanju z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, s katerimi podrobneje opredeli tehnologije za boljše varovanje zasebnosti iz odstavka 1, zlasti način pridobivanja soglasja od uporabnika sistema eCall, način zagotavljanja njegove identifikacije, če vozilo uporablja več oseb, varnostne ukrepe, ki jih uvedejo ponudniki storitev eCall, da zagotovijo zakonito obdelavo podatkov in preprečijo nepooblaščen dostop, razkritje, spreminjanje ali izgubo obdelanih osebnih podatkov, pa tudi načine obdelave zasebnih podatkov in informacij o uporabnikih iz odstavka 3.

  Predlog spremembe  11

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  4a. Proizvajalci vozil poleg tega v tehnični dokumentaciji vozila navedejo podatke o avtomobilskih sistemih v skladu z odstavkom 3. Kupci ob nakupu vozila pri proizvajalcih in prodajnih posrednikih te podatke prejmejo tudi na listu z osnovnimi informacijami v preprostem, razumljivem jeziku.

  Predlog spremembe  12

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 4 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  4b. Da se prepreči zmeda v zvezi z določenimi nameni in dodano vrednostjo obdelave, se informacije iz odstavka 3 uporabniku za avtomobilski sistem storitve eCall in za druge sisteme eCall zagotovijo ločeno pred uporabo sistema.

  Predlog spremembe  13

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 4 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  4c. Proizvajalci zagotovijo, da so avtomobilski sistem eCall, drug vgrajen sistem za klic v sili ter sistem za storitve z dodano vrednostjo tehnično ločeni in ni možna izmenjava osebnih podatkov. Neuporaba drugega sistema ali storitve z dodano vrednostjo ali če oseba, na katero se podatki nanašajo, ne da soglasja za obdelavo svojih osebnih podatkov za zasebno storitev, nima škodljivih učinkov na uporabo avtomobilskega sistema eCall in/ali uporabnika sistema eCall.  

   

  Predlog spremembe  14

  Predlog uredbe

  Člen 8 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Komisija lahko iz obveznosti glede vgradnje avtomobilskih sistemov eCall iz člena 4 izvzame nekatera vozila ali razrede vozil kategorij M1 in N1, če se po analizi stroškov in koristi, ki jo izvede oziroma naroči Komisija, in ob upoštevanju vseh ustreznih varnostnih vidikov izkaže, da uporaba teh sistemov ni primerna za zadevno vozilo ali razred vozil.

  1. Komisija lahko iz obveznosti glede vgradnje avtomobilskih sistemov eCall iz člena 4 izvzame nekatera vozila ali razrede vozil kategorij M1 in N1, če se po analizi stroškov in koristi in tehnični analizi, ki ju izvede oziroma naroči Komisija, in ob upoštevanju vseh ustreznih varnostnih vidikov izkaže, da uporaba teh sistemov ni primerna za zadevno vozilo ali razred vozil.

  Predlog spremembe  15

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

  4. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s tem členom, s katerimi podrobneje opredeli tehnologije za boljše varovanje zasebnosti iz člena 6(1), pa tudi načine obdelave zasebnih podatkov in informacij o uporabnikih iz člena 6(3)

   

  Predlog spremembe  16

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(7), členom 6(4) in členom 8(2), začne veljati le, če mu Evropski parlament ali Svet v roku dveh mesecev od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi z navedenim aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom navedenega roka oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

  5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(7), členom 6(4) in členom 8(2), začne veljati le, če mu Evropski parlament ali Svet v roku treh mesecev od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi z navedenim aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom navedenega roka oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

  Obrazložitev

  Navedeni delegirani akti pomembno vplivajo na državljane, zato je treba Parlamentu in Svetu zagotoviti daljši rok za nasprotovanje.

  Predlog spremembe  17

  Predlog uredbe

  Člen 10 – odstavek 2 – točka c a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ca) kršitve določb iz člena 6 te uredbe.

  Obrazložitev

  Tudi kršitve določb o zasebnosti in varstvu podatkov morajo vsekakor vključevati sankcije za proizvajalce.

  POSTOPEK

  Naslov

  Uvedba avtomobilskega sistema eCall

  Referenčni dokumenti

  COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD)

  Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

  IMCO

  1.7.2013

   

   

   

  Mnenje pripravil

  Datum razglasitve na zasedanju

  LIBE

  12.12.2013

  Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

  16.1.2014

  Pripravljavec/-ka mnenja

  Datum imenovanja

  Axel Voss

  5.11.2013

  Obravnava v odboru

  28.11.2013

  30.1.2014

   

   

  Datum sprejetja

  30.1.2014

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  32

  11

  4

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Svetoslav Hristov Malinov, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova), Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Joanna Senyszyn

  Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Zuzana Brzobohatá, Santiago Fisas Ayxela, Jens Geier, María Irigoyen Pérez, Evelyn Regner, Bart Staes, Tadeusz Zwiefka

  MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (10.1.2014)

  za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo avtomobilskega sistema eCall in spremembi Direktive 2007/46/ES
  (COM(2013)0316 – C7‑0174/2013 – 2013/0165(COD))

  Poročevalka: Adina-Ioana Vălean

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Komisija pripravlja predloge o storitvi eCall že od leta 2005 in jo je prvotno nameravala uvesti zgolj na prostovoljni podlagi. Tak pristop se je izkazal za neuspešnega, saj je zdaj s sistemom eCall opremljenih le približno 0,7 % vozil.

  Da bi Komisija popravila te razmere, je zdaj izbrala „regulativni“ pristop, na podlagi katerega bo sistem eCall v novih vozilih obvezen. Sistem bo temeljil na vgradnji homologirane opreme za enotno evropsko telefonsko številko za klic v sili 112 v vsa vozila ter na okviru za obravnavo klicev v sili eCall v telekomunikacijskih omrežjih in centrih za obveščanje. S tem pristopom bo storitev eCall na voljo vsem državljanom v Evropi kot vseevropska storitev.

  Dodatne nujne storitve in/ali storitve z dodano vrednostjo (platforma s prostim dostopom)

  Po uvedbi vseevropske javne storitve eCall bodo vozila v prihodnosti opremljena z osnovno avtomobilsko telematsko platformo, ki bo združevala tehnične komponente (brezžično komunikacijo s tehnologijo za natančno določanje položaja in povezavo s sistemi za nadzor avtomobila in senzorskimi sistemi). Vseeno pa poročevalka meni, da je treba druge storitve, ki so na voljo potrošnikom, obravnavati v posebej temu namenjeni uredbi o inteligentnih prometnih sistemih in telematskih platformah. Uredba o storitvi eCall, ki obravnava zahteve za homologacijo, bi morala biti osredotočena le na storitve v sili, ki se opravljajo prek evropske infrastrukture za klic v sili na številko 112. Vzpostavitev platforme z odprtim dostopom v tej fazi bi lahko povzročila zakonodajno praznino glede lastništva in odgovornosti ter dodatne zamude v zvezi z začetkom delovanja sistema eCall za klic v sili na številko 112. Komisija bi morala najkasneje do aprila 2014 predlagati uredbo o storitvah z dodano vrednostjo, ki bi lahko dodatno koristile potrošnikom.

  Zasebne storitve klicev v sili (sistemi eCall s podporo tretje strani)

  Omogočen bi moral biti soobstoj sistema eCall s podporo tretje strani ter sistema eCall prek številke 112, zato bi bilo treba vključiti opredelitev. Poleg tega bi moral biti soobstoj sistemov eCall s podporo tretje strani ter avtomobilskih sistemov eCall prek številke 112 omogočen le pod pogojem, da je javna storitev eCall prek številke 112 vedno na voljo vsaj kot rezervna možnost.

  Druga pojasnila

  Da bi poročevalka pojasnila različne postopke in dele, ki sestavljajo avtomobilski sistem eCall, se je odločila navesti podrobne opredelitve: samega klica, opreme, omrežja za prenos informacij in njihovega prejemnika. Prvotne opredelitve ne ločijo jasno med temi različnimi pojmi.

  Poročevalka glede združljivosti s satelitskima sistemoma Galileo in EGNOS meni, da se razvoj sprejemnika za določanje položaja ne more zaključiti, če sateliti za določanje položaja niso v celoti na voljo. Dokler to ni doseženo, to ne bi smela biti obvezna zahteva.

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

  Predlog spremembe  1

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 4 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (4a) V celotni Evropski uniji je treba še izboljšati delovaje storitve klica v sili prek številke 112, da bo zagotavljala hitro in učinkovito pomoč v sili.

  Predlog spremembe  2

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 5 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (5a) Sistem eCall bo predstavljal pomembno strukturo, sestavljeno iz več akterjev, ki bodo obravnavali varnost življenj. Zato je pomembno, da se s to uredbo zagotovi vidik odgovornosti ter s tem omogoči popolno zaupanje uporabnikov in nemoteno delovanje sistema eCall.

  Predlog spremembe  3

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (6) Zagotavljanje točnih in zanesljivih informacij za določitev položaja je bistveni element učinkovitega delovanja avtomobilskega sistema eCall. Zato je primerno zahtevati njegovo združljivost s storitvami, ki jih zagotavljajo satelitski navigacijski programi, vključno s sistemi, vzpostavljenimi v okviru programov Galileo in EGNOS iz Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo)8.

  (6) Zagotavljanje točnih in zanesljivih informacij za določitev položaja je bistveni element učinkovitega delovanja avtomobilskega sistema eCall. Zato je primerno zahtevati njegovo popolno združljivost s storitvami, ki jih bodo potem, ko bodo začeli v celoti delovati, zagotavljali globalni navigacijski satelitski sistemi, zlasti sistemi, vzpostavljeni v okviru programov Galileo in EGNOS iz Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo)8.

  __________________

  __________________

  8 UL L 196, 24.7.2008, str. 1.

  8 UL L 196, 24.7.2008, str. 1.

  Predlog spremembe  4

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (7) Obvezna vgradnja avtomobilskega sistema eCall v vozila bi morala na začetku veljati le za nove osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila (kategoriji M1 in N1), za katere že obstaja ustrezen sprožilni mehanizem.

  (7) Obvezna vgradnja avtomobilskega sistema eCall v vozila bi morala na začetku veljati le za nove osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila (kategoriji M1 in N1), za katere že obstaja ustrezen sprožilni mehanizem. Vseeno bi morala Komisija oceniti možnost za razširitev obveznega avtomobilskega sistema eCall na druge kategorije vozil, ki jih ta uredba ne zajema.

  Predlog spremembe  5

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 8

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (8) Obvezna vgradnja avtomobilskega sistema eCall v vozila ne sme posegati v pravico vseh deležnikov, kot so proizvajalci avtomobilov in neodvisni izvajalci, da ponudijo dodatne storitve v sili in/ali storitve z dodano vrednostjo, in sicer hkrati z vgradnjo avtomobilskega sistema eCall prek številke 112 oziroma njegovo nadgradnjo. Vendar pa morajo biti te dodatne storitve zasnovane tako, da ne odvračajo pozornosti voznika.

  (8) Obvezna vgradnja avtomobilskega sistema eCall v vozila ne sme posegati v pravico vseh deležnikov, kot so proizvajalci avtomobilov in neodvisni izvajalci, da ponudijo dodatne storitve v sili, ki jih izvajajo zasebni ponudniki, in sicer hkrati z vgradnjo avtomobilskega sistema eCall prek številke 112 oziroma njegovo nadgradnjo. Vseeno bi moral te dodatne storitve odobriti pristojni organ, ki ga priznavajo odgovorni organi za varnost v cestnem prometu, v smislu, da ne odvračajo pozornosti voznika, za potrošnike pa te storitve ne bi bile obvezne.

  Predlog spremembe  6

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 9

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (9) Da se zagotovita možnost izbire za kupce in poštena konkurenca ter da se na globalnem trgu spodbudijo inovacije in konkurenčnost informacijske tehnologije Unije, bi moral biti avtomobilski sistem eCall brezplačno in brez razlikovanja na voljo vsem neodvisnim izvajalcem ter temeljiti na medobratovalni in odprti platformi za morebitne prihodnje avtomobilske aplikacije ali storitve.

  (9) Da se zagotovita možnost izbire za kupce in poštena konkurenca ter da se na globalnem trgu spodbudijo inovacije in konkurenčnost informacijske tehnologije Unije, bi morali biti vsi elementi avtomobilskega sistema eCall na voljo za namene popravila in vzdrževanja v skladu z veljavno zakonodajo.

   

  Komisija bi morala brez odlašanja in na osnovi posvetovanj z vsemi deležniki pripraviti zakonodajni predlog o dodatnih storitvah in standardizirani medobratovalni telematski platformi, ki bi jo bilo mogoče razviti za morebitne prihodnje avtomobilske aplikacije ali storitve.

   

  Da se način dostopa do informacij o popravilu in vzdrževanju vozila prilagodi tehničnemu napredku, si je nujno treba prizadevati za sporazum o tehničnih zahtevah glede avtomobilskega sistema in ustrezno posodobiti veljavno evropsko zakonodajo.

   

  V ta namen bi morala Komisija zagotoviti specifikacije in posodobiti seznam prednostnih nalog iz Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta8a. Dodatno bi bilo treba pojasniti, pod katerimi pogoji lahko tretje strani, ki zagotavljajo storitve z dodano vrednostjo, dostopajo do podatkov, shranjenih v avtomobilskem sistemu.

   

  _________________

   

  8aDirektiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza (UL L 207, 6.8.2010, str. 1.).

  Predlog spremembe  7

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 9 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (9a) Uvedba morebitne dodatne avtomobilske aplikacije ali storitve ne bi smela povzročiti zamude pri začetku veljavnosti te uredbe ali njeni uporabi.

  Predlog spremembe  8

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 16

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (16) Proizvajalcem vozil bi bilo treba dati dovolj časa, da se prilagodijo tehničnim zahtevam te uredbe.

  (16) Proizvajalcem vozil in ponudnikom storitev bi bilo treba dati dovolj časa od dne, ko so ta uredba in v skladu z njo sprejeti delegirani akti objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, da se prilagodijo tehničnim zahtevam te uredbe, saj bodo tehnične zahteve glede preskušanja in uporabe ustreznih standardov ter zahteve glede varstva osebnih podatkov in zasebnosti opredelili delegirani akti, sprejeti po uveljavitvi te uredbe.

  Predlog spremembe  9

  Predlog uredbe

  Člen 3 – točka 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1) „avtomobilski sistem eCall“ pomeni sistem, ki se sproži bodisi samodejno s sprožitvijo avtomobilskih senzorjev bodisi ročno in ki prek mobilnih brezžičnih komunikacijskih omrežij prenese standardiziran minimalen sklop podatkov ter vzpostavi avdio kanal prek številke 112 med potniki v vozilu in centrom za obveščanje;

  (1) „avtomobilski sistem eCall“ pomeni sistem za uporabo v sili, sestavljen iz avtomobilske opreme in naprav za sprožitev, vodenje in izvršitev prenosa klica v sili eCall, ki se sproži bodisi samodejno s sprožitvijo avtomobilskih senzorjev bodisi ročno in ki prek mobilnih brezžičnih komunikacijskih omrežij oddaja signale, da omogoči prenos standardiziranega minimalnega sklopa podatkov ter vzpostavi avdio kanal prek številke 112 ali sistema eCall s podporo tretje strani med potniki v vozilu in centrom za obveščanje;

  Predlog spremembe  10

  Predlog uredbe

  Člen 3 – točka 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a) „eCall“ pomeni v vozilu vgrajen klic v sili na številko 112, ki se opravi prek avtomobilskega sistema eCall;

  Predlog spremembe  11

  Predlog uredbe

  Člen 3 – točka 2 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2b) „sistem eCall, podprt s storitvijo tretje strani‟, pomeni sistem za klic v sili v skladu s standardom EN 16102: 2011, ki vključuje prenos podatkov k tretjemu ponudniku storitev (TPSP) in vzpostavitev glasovnega klica z njim prek mobilnih brezžičnih komunikacijskih omrežij.

   

  V primeru hude nesreče tretji ponudnik storitev vzpostavi glasovno povezavo z najustreznejšim centrom za obveščanje, kateremu posreduje vse pomembne informacije o dogodku, vključno z informacijami, ki jih določa standard EN 15722 (Inteligentni transportni sistemi – e-Varnost – Minimalni nabor podatkov za elektronski klic v sili);

  Predlog spremembe  12

  Predlog uredbe

  Člen 3 – točka 2 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2c) „center za obveščanje“ (PSAP) pomeni fizično lokacijo, kjer se najprej sprejmejo klici v sili, za katere je odgovoren javni organ ali zasebna organizacija, ki ga oziroma jo priznava zadevna država članica;

  Predlog spremembe  13

  Predlog uredbe

  Člen 3 – točka 2 d (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2d) „minimalni sklop podatkov“ (MSD) pomeni informacije, ki jih opredeljuje standard „Cestna transportna in prometna telematika – e-Varnost – Minimalni nabor podatkov za elektronski klic v sili (MSD)“ (EN 15722) in ki se pošljejo centru za obveščanje za eCall;

  Predlog spremembe  14

  Predlog uredbe

  Člen 3 – točka 2 e (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2e) „avtomobilska oprema“ pomeni opremo v vozilu, ki v vozilu zagotavlja potrebne podatke za transakcijo eCall prek javnega mobilnega brezžičnega komunikacijskega omrežja ali ima do teh podatkov dostop;

  Predlog spremembe  15

  Predlog uredbe

  Člen 3 – točka 2 f (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2f) „mobilno brezžično komunikacijsko omrežje“ pomeni mobilno brezžično komunikacijsko omrežje, ki je na javnosti voljo v skladu z Direktivo 2002/21/ES12a in Direktivo 2002/22/ES12b Evropskega parlamenta in Sveta;

   

  __________________

   

  12a Direktiva 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (UL L 108, 24.4.2002, str. 33).

   

  12b Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) (UL L 108, 24.4.2002, str. 51).

  Predlog spremembe  16

  Predlog uredbe

  Člen 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Proizvajalci dokažejo, da so vsa nova vozila iz člena 2 opremljena z avtomobilskim sistemom eCall v skladu s to uredbo in delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s to uredbo.

  Proizvajalci dokažejo, da so vsa nova vozila iz člena 2 opremljena z vgrajenim avtomobilskim sistemom eCall v skladu s to uredbo in delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s to uredbo.

  Predlog spremembe  17

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  To ne posega v pravico lastnika vozila, da poleg avtomobilskega sistema eCall uporablja drug sistem za klic v sili, ki je vgrajen v vozilo in zagotavlja podobno storitev. V tem primeru je drug sistem za klic v sili skladen s standardom EN 16102 „Inteligentni transportni sistemi – Elektronski klic v sili – Operativne zahteve za podporo tretje stranke“. Proizvajalci dokažejo, da avtomobilski sistem vključuje preklopni mehanizem, ki zagotavlja, da je v danem trenutku aktiven le en sistem in da se avtomobilski sistem eCall samodejno aktivira, če drug sistem za klic v sili ne deluje.

  Predlog spremembe  18

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Proizvajalci zagotovijo, da so sprejemniki v avtomobilskih sistemih združljivi s storitvami določanja položaja, ki jih zagotavljajo satelitski navigacijski sistemi, vključno s sistemoma Galileo in EGNOS.

  3. Proizvajalci zagotovijo, da so 12 mesecev po začetni operativni zmogljivosti sprejemniki v avtomobilskih sistemih združljivi s storitvami določanja položaja, ki jih zagotavljajo operativni globalni satelitski navigacijski sistemi, vključno s sistemoma Galileo in EGNOS.

  Predlog spremembe  19

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. V postopek homologacije se sprejmejo le tisti avtomobilski sistemi eCall, ki jih je mogoče preskusiti.

  4. V postopek homologacije se sprejmejo le tisti vgrajeni avtomobilski sistemi eCall, ki jih je mogoče preskusiti.

  Predlog spremembe  20

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  6. Avtomobilski sistem eCall je brezplačno in brez razlikovanja dostopen vsem neodvisnim izvajalcem najmanj za popravilo in vzdrževanje.

  6. Vsi elementi avtomobilskega sistema eCall so brezplačno in brez razlikovanja dostopni vsem neodvisnim izvajalcem za popravilo in vzdrževanje, kot ju opredeljuje Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta14a ter za razvoj in izvajanje dodatnih storitev na podlagi interoperabilne in standardizirane platforme z odprtim dostopom za možne prihodnje aplikacije ali storitve v vozilu.

   

  __________________

   

  14a Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, 29.6.2007, str. 1).

  Predlog spremembe  21

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 6 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  6a. Za popravilo in vzdrževanje vozila ter za prihodnje avtomobilske aplikacije ali storitve proizvajalci vozil in neodvisni izvajalci pod nadzorom Evropske komisije do januarja 2017 sklenejo sporazum glede tehničnih zahtev za interoperabilne, standardizirane in varne platforme z odprtim dostopom, na katerih bo temeljil avtomobilski sistem eCall.

  Predlog spremembe  22

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 6 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  6b. Po sprejetju te uredbe začne Komisija pripravljati tehnične zahteve za interoperabilno, standardizirano in varno platformo z odprtim dostopom, na kateri bi lahko temeljil avtomobilski sistem eCall, za namene popravila in vzdrževanja vozila ter prihodnje avtomobilske aplikacije ali storitve.

  Predlog spremembe  23

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 6 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  6c. Komisija s sprejetjem teh pravnih aktov vzpostavi tehnične predpogoje za interoperabilno, standardizirano in varno platformo z odprtim dostopom. Ta mora vsem udeležencem na trgu omogočati nediskriminatoren dostop za popravila in vzdrževalna dela.

  Predlog spremembe  24

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 7

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  7. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9 za določitev podrobnih tehničnih zahtev in preskusov za homologacijo avtomobilskih sistemov eCall in spremembo Direktive 2007/46/ES.

  7. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9 za določitev podrobnih tehničnih zahtev in preskusov za homologacijo avtomobilskih sistemov eCall in spremembo Direktive 2007/46/ES.

  Tehnične zahteve in preskusi, navedeni v prvem pododstavku, temeljijo na zahtevah iz odstavkov 3, 4 in 6 ter na naslednjih standardih, kjer je to primerno:

  Tehnične zahteve in preskusi, navedeni v prvem pododstavku, se sprejmejo po posvetovanju z ustreznimi deležniki in temeljijo na zahtevah iz odstavkov 3, 4 in 6 ter na naslednjih standardih, kjer je to primerno:

  (a) EN 16072 „Inteligentni transportni sistemi – e-Varnost – Zahteve za delovanje vseevropskega elektronskega klica v sili“;

  (a) CEN EN 16072:2011 „Inteligentni transportni sistemi – e-Varnost – Zahteve za delovanje vseevropskega elektronskega klica v sili“;

  (b) EN 16062 „Inteligentni transportni sistemi – e-Varnost – Zahteve za visoko stopnjo prednosti aplikacijskega protokola elektronskega klica v sili (HLAP)“;

  (b) CEN EN 16062:2011 „Inteligentni transportni sistemi – e-Varnost – Zahteve za visoko stopnjo prednosti aplikacijskega protokola elektronskega klica v sili (HLAP)“;

  (c) EN 16454 „Inteligentni transportni sistemi – e-Varnost – Celovito preskušanje skladnosti eCall“ v zvezi s skladnostjo avtomobilskega sistema eCall z vseevropskim klicem v sili eCall;

  (c) CEN EN 16454: različica „Inteligentni transportni sistemi – e-Varnost – Celovito preskušanje skladnosti eCall“ v zvezi s skladnostjo avtomobilskega sistema eCall z vseevropskim klicem v sili eCall;

   

  (ca) CEN EN 15722:2011 „Inteligentni transportni sistemi – e-Varnost – Minimalni nabor podatkov za elektronski klic v sili“;

   

  (cb) CEN EN 16102:2011 „Inteligentni transportni sistemi – Elektronski klic v sili – Operativne zahteve za podporo tretje stranke“;

  (d) drugi dodatni evropski standardi ali Pravilniki UN/ECE v zvezi s sistemi eCall.

  (d) drugi dodatni evropski standardi ali Pravilniki UN/ECE v zvezi s sistemi eCall.

  Predlog spremembe  25

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Minimalni sklop podatkov, ki ga pošlje avtomobilski sistem za klice v sili eCall, mora zajemati minimalne informacije, ki so potrebne za ustrezno obravnavo klicev v sili.

  2. Minimalni sklop podatkov, ki ga pošlje avtomobilski sistem za klice v sili eCall, zajema zgolj informacije, ki jih opredeljuje standard „Cestna transportna in prometna telematika – e-Varnost – Minimalni nabor podatkov za elektronski klic v sili (MSD)“ (EN 15722) in ki se pošljejo centru za obveščanje za eCall.

  Predlog spremembe  26

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 3 – točka h

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (h) načine izvajanja pravic oseb, na katere se podatki nanašajo;

  (h) načine izvajanja pravic oseb, na katere se podatki nanašajo, vključno z zagotavljanjem neodvisne kontaktne točke za obravnavanje pritožb;

  Predlog spremembe  27

  Predlog uredbe

  Člen 7

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Od 1. oktobra 2015 nacionalni organi podelijo ES-homologacijo le za tiste avtomobilske sisteme eCall v novih vozilih, ki izpolnjujejo določbe te uredbe in delegiranih aktov, sprejetih v skladu s to uredbo.

  Od 1. junija 2016 nacionalni organi podelijo ES-homologacijo le za tiste avtomobilske sisteme eCall v novih vozilih, ki izpolnjujejo določbe te uredbe in delegiranih aktov, sprejetih v skladu s to uredbo.

  Predlog spremembe  28

  Predlog uredbe

  Člen 10 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  „Člen 10a

   

  Poročanje

   

  Komisija najkasneje do 1. oktobra 2018 oceni stopnjo razširjenosti in učinek avtomobilskega sistema eCall. To oceno predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

  Predlog spremembe  29

  Predlog uredbe

  Člen 12 – pododstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Uporablja se od 1. oktobra 2015.

  Uporablja se od 1. junija 2016.

  POSTOPEK

  Naslov

  Uvedba avtomobilskega sistema eCall

  Referenčni dokumenti

  COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD)

  Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

  IMCO

  1.7.2013

   

   

   

  Mnenje pripravil

  Datum razglasitve na zasedanju

  ITRE

  1.7.2013

  Pripravljavec/-ka mnenja

  Datum imenovanja

  Adina-Ioana Vălean

  11.9.2013

  Obravnava v odboru

  28.11.2013

   

   

   

  Datum sprejetja

  9.1.2014

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  34

  4

  3

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Maria Badia i Cutchet, Luigi Berlinguer, Jerzy Buzek, Antonio Cancian, Daniel Caspary, Yves Cochet, Lara Comi, António Fernando Correia de Campos, Rachida Dati, Francesco De Angelis, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, Elisabetta Gardini, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Rebecca Harms, Satu Hassi, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Yannick Jadot, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Sajjad Karim, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Paweł Robert Kowal, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Corinne Lepage, Marian-Jean Marinescu, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Alexander Mirsky, Tiziano Motti, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Markus Pieper, Mario Pirillo, Pavel Poc, Franck Proust, Fiorello Provera, Frédérique Ries, Algirdas Saudargas, Peter Skinner, Alyn Smith, Laurence J.A.J. Stassen, Hannu Takkula, Silvia-Adriana Ţicău, Johannes Cornelis van Baalen, Peter van Dalen, Lambert van Nistelrooij, Henri Weber, Hermann Winkler, Inês Cristina Zuber

  Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Sandrine Bélier, Jean Lambert

  MNENJE Odbora za promet in turizem (19.12.2013)

  za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo avtomobilskega sistema eCall in spremembi Direktive 2007/46/ES
  (COM(2013)0316 – C7‑0174/2013 – 2013/0165(COD))

  Pripravljavec mnenja: Philippe De Backer

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Predlog Komisije

  Komisija pripravlja storitev eCall že od leta 2005 in jo je želela uvesti na prostovoljni podlagi. Ker se ta prostovoljni pristop ni obnesel, zdaj je namreč le približno 0,7 % vozil opremljenih s sistemom eCall, je Komisija začela sprejemati zakonodajo, da bi bila storitev eCall obvezna v novih vozilih.

  Evropski parlament je 3. julija 2012 z veliko večino sprejel samoiniciativno poročilo z naslovom „eCall – nova storitev 112 za državljane“. Parlament je v tem poročilu menil, da bi eCall moral biti javni vseevropski sistem za klic v sili, ki je vgrajen v vozilo ter deluje na osnovi številke 112 in skupnih vseevropskih standardov.

  Komisija je v veliki meri upoštevala poročilo Parlamenta z dvema predlogoma, ki se zdaj obravnavata.

  Komisija je izbrala „regulativni“ pristop. Storitev eCall bo temeljila na vgradnji homologirane opreme za enotno evropsko telefonsko številko za klic v sili 112 v vsa vozila, začenši z vozili določenih kategorij, ter na okviru za obravnavo klicev v sili eCall v telekomunikacijskih omrežjih in centrih za obveščanje. Ta pristop bo zagotovil razpoložljivost sistema eCall kot vseevropske storitve za vse državljane v Evropi, pospešil njegovo uvedbo ter izkoristil celoten potencial sistema eCall za reševanje življenj in blažitev resnosti poškodb. V vozilih se lahko zagotovi dodatna oprema, ki nadgrajuje in deluje skupaj s standardno tovarniško opremo za klic v sili na številko 112, in/ali druge storitve z dodano vrednostjo, ki končnemu uporabniku nudijo dodatne varnostne in ekonomske koristi.

  septembra 2011 je Komisija sprejela priporočilo o podpori vseevropski storitvi eCall v elektronskih komunikacijskih omrežjih za prenos avtomobilskih klicev v sili prek številke 112 („klici v sili eCall“).

  Da bi zaključila izvajanje strategije eCall ter zagotovila pravočasno in vzporedno izvajanje storitve eCall na osnovi številke 112 s strani treh vključenih skupin deležnikov (operaterjev mobilnih omrežij, javnih služb za ukrepanje ob nesrečah in avtomobilske industrije) do leta 2015, je Komisija predlagala:

  a)  priporočilo državam članicam, katerega cilj je podpora operaterjev mobilnih omrežij prenosu klicev v sili eCalls (v pristojnosti GD CNECT, sprejeto 8. septembra 2011);

  b)  predlog uredbe, ki bi v okviru zakonodaje o homologaciji vozil določala obvezno uvedbo avtomobilske naprave za storitev eCall v nova homologirana vozila izbranih kategorij v Evropi (v pristojnosti GD ENTR, sprejet 13. junija 2013);

  c)  v okviru Direktive 2010/40/EU o inteligentnih prometnih sistemih delegirano uredbo Komisije o specifikacijah za potrebno opremo centrov za obveščanje za ustrezno sprejemanje in obravnavanje klicev v sili eCall. Temu je sledil predlog za uvedbo navedene zahtevane infrastrukture (v pristojnosti GD MOVE) – sprejet 13. junija 2013.

  Predlogi, objavljeni 13. junija 2013, so naslednji:

  1. predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi medobratovalne vseevropske storitve eCall,

  2. predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo avtomobilskega sistema eCall in spremembi Direktive 2007/46/ES.

  Predlog uredbe

  Predlog spreminja uredbo o homologaciji tako, da slednja zahteva, da so novi osebni avtomobili in lahka gospodarska vozila izdelani tako, da se v primeru hujše prometne nesreče samodejno sproži klic v sili (eCall) na številko 112. Obstajati mora tudi možnost ročne sprožitve klicev v sili (eCall) na številko 112.

  Zaradi narave informacij, ki jih ta storitev zajema, Komisija določi pravila o zasebnosti in varstvu podatkov.

  Ta uredba bo veljala od 1. oktobra 2015 dalje.

  Stališče pripravljavca mnenja

  Pripravljavec mnenja se strinja s Komisijo glede omejitve področja uporabe na nove tipe vozil kategorij N1 in M1. Komisijo poziva, naj podrobneje prouči, ali je smiselno razširiti področje uporabe na motorna dvokolesa, težka tovorna vozila in avtobuse. Prav tako poziva proizvajalce, naj v obstoječe tipe vozil, ki bodo proizvedena po 1. oktobru 2015, čim prej vgradijo tehnologijo eCall.

  Pripravljavec mnenja podpira Komisijo pri omejitvi Uredbe na delovanje storitve eCall. Meni, da je platforma z odprtim dostopom uporabno orodje, ki bo znatno koristilo voznikom EU. Vendar je za vzpostavitev temeljitega sklopa pravil za organizacijo odprte platforme potrebnih več raziskav. Pripravljavec mnenja zato ne spreminja predloga Komisije. To bo oblikovalcem politike omogočilo, da hitro nadaljujejo s pogajanji, kar bo vodilo do hitre uporabe sistema eCall v novih vozilih.

  Opredelitev sistema eCall

  Pripravljavec mnenja predlaga, da se vstavi opredelitev sistema eCall iz delegirane Uredbe Komisije št. 305/2013.

  Storitve tretjih strani

  Več proizvajalcev avtomobilov voznikom že nudi zasebni sistem eCall. Namen pripravljavca mnenja ni kaznovati te proizvajalce s prepovedjo teh storitev. Storitve tretjih strani lahko obstajajo. Voznikom, ki želijo imeti v svojem avtomobilu tak sistem, to ne sme biti onemogočeno. Vendar je treba pojasniti, da je sistem eCall za klic v sili na številko 112 osnovni sistem. Ta sistem mora biti javen in na voljo vsem ter bi moral biti od 1. oktobra 2015 naprej vgrajen v vseh novih avtomobilih. Potrošnikom je treba pojasniti tudi, da uporaba storitev tretjih strani lahko omogoča sledenje avtomobilu, kar ne velja za uporabo sistema eCall za klic v sili na številko 112.

  Zasebnost

  Pripravljavec mnenja meni, da je zelo pomembno spoštovati zasebnost voznika avtomobila in preprečiti zlorabo podatkov. Zato podpira Komisijo, ki predlaga, da mora biti sistem eCall speči sistem, kar onemogoča sledenje avtomobilu. Vendar želi opozoriti državljane, da jim ta uredba ne more zagotavljati zasebnosti, če izberejo dodatno storitev tretje strani.

  Redni tehnični pregledi

  Redne tehnične preglede avtomobilskega sistema eCall bi morala zajemati uredba Evropskega parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES.

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za promet in turizem poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

  Predlog spremembe  1

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (3) Za nadaljnje izboljšanje prometne varnosti sporočilo z naslovom „eCall: čas za uvedbo“6 predlaga nove ukrepe za pospešitev uvedbe storitve avtomobilskega klica v sili v Uniji. Eden izmed predlaganih ukrepov je obvezna vgradnja avtomobilskih sistemov eCall v vsa nova vozila, začenši s kategorijama vozil M1 in N1, kot sta opredeljeni v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES.

  (3) Za nadaljnje izboljšanje prometne varnosti sporočilo z naslovom „eCall: čas za uvedbo“6 predlaga nove ukrepe za uvedbo storitve avtomobilskega klica v sili v Uniji, ne da bi pri tem zanemarili načelo tehnološke nevtralnosti. Eden izmed predlaganih ukrepov je obvezna vgradnja avtomobilskih sistemov eCall v vsa nova vozila, začenši s kategorijama vozil M1 in N1, kot sta opredeljeni v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES.

  __________________

  __________________

  6 COM(2009)434 konč.

  6 COM(2009)434 konč.

  Predlog spremembe  2

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (5) Pričakuje se, da bo sistem eCall zmanjšal število smrtnih žrtev prometnih nesreč v Uniji in resnost poškodb udeležencev v prometnih nesrečah. Zaradi obvezne uvedbe sistema eCall bi bila ta storitev na voljo vsem državljanom ter bi tako prispevala k zmanjšanju trpljenja ljudi in znižanju stroškov zdravstvene oskrbe in drugih stroškov.

  (5) Pričakuje se, da bo sistem eCall zmanjšal število smrtnih žrtev prometnih nesreč v Uniji in resnost poškodb udeležencev v prometnih nesrečah, in sicer po zaslugi optimalne hitrosti storitev služb za ukrepanje ob nesrečah pri pomoči žrtvam. Zaradi obvezne uvedbe sistema eCall bi bila ta storitev na voljo vsem državljanom ter bi tako prispevala k zmanjšanju trpljenja ljudi in znižanju stroškov zdravstvene oskrbe ter stroškov, povezanih z zastoji zaradi prometnih nesreč in z namestitvijo obcestnih telefonov za klic v sili.

  Predlog spremembe  3

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (6) Zagotavljanje točnih in zanesljivih informacij za določitev položaja je bistveni element učinkovitega delovanja avtomobilskega sistema eCall. Zato je primerno zahtevati njegovo združljivost s storitvami, ki jih zagotavljajo satelitski navigacijski programi, vključno s sistemi, vzpostavljenimi v okviru programov Galileo in EGNOS iz Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo)8.

  (6) Zagotavljanje točnih in zanesljivih informacij za določitev položaja je bistveni element učinkovitega delovanja avtomobilskega sistema eCall. Zato je primerno zahtevati njegovo združljivost s storitvami, ki jih zagotavljajo operativni satelitski navigacijski programi, vključno s sistemi, vzpostavljenimi v okviru programov Galileo in EGNOS iz Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo)8.

  __________________

  __________________

  8 UL L 196, 24.7.2008, str. 1.

  8 UL L 196, 24.7.2008, str. 1.

  Predlog spremembe  4

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (7) Obvezna vgradnja avtomobilskega sistema eCall v vozila bi morala na začetku veljati le za nove osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila (kategoriji M1 in N1), za katere že obstaja ustrezen sprožilni mehanizem.

  (7) Obvezna vgradnja avtomobilskega sistema eCall prek številke 112 v vozila bi morala na začetku veljati le za nove tipe osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil (kategoriji M1 in N1), za katere že obstaja ustrezen sprožilni mehanizem. Obstoječe tipe vozil, ki bodo proizvedena po oktobru 2015, bi bilo treba čim prej opremiti z avtomobilskim sistemom eCall prek številke 112. Komisija bi morala opraviti nadaljnje raziskave in oceno učinka možnosti, da bi s sistemom eCall prek številke 112 pravočasno opremili druge kategorije vozil, kot so težka tovorna vozila, avtobusi, dvokolesna vozila na motorni pogon in kmetijski traktorji, in predstaviti zakonodajni predlog.

  Predlog spremembe  5

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (7a) Potrošnikom bi bilo treba realistično predstaviti avtomobilski sistem eCall prek številke 112 in po potrebi zasebni sistem eCall, če je vgrajen v vozilu, ter posredovati celovite in zanesljive informacije glede morebitnih dodatnih funkcij ali storitev, povezanih z zasebnimi storitvami za klic v sili ter avtomobilskimi aplikacijami za klic in pomoč v sili, ki so na voljo, ter glede pričakovane ravni storitve ob nakupu aplikacij tretje strani in s tem povezanih stroškov.

  Predlog spremembe  6

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 8

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (8) Obvezna vgradnja avtomobilskega sistema eCall v vozila ne sme posegati v pravico vseh deležnikov, kot so proizvajalci avtomobilov in neodvisni izvajalci, da ponudijo dodatne storitve v sili in/ali storitve z dodano vrednostjo, in sicer hkrati z vgradnjo avtomobilskega sistema eCall prek številke 112 oziroma njegovo nadgradnjo. Vendar pa morajo biti te dodatne storitve zasnovane tako, da ne odvračajo pozornosti voznika.

  (8) Obvezna vgradnja avtomobilskega sistema eCall v vozila ne sme posegati v pravico vseh deležnikov, kot so proizvajalci avtomobilov in neodvisni izvajalci, da ponudijo dodatne storitve v sili in/ali storitve z dodano vrednostjo, ki jih zagotavljajo tretje strani, in sicer hkrati z vgradnjo avtomobilskega sistema eCall prek številke 112 oziroma njegovo nadgradnjo. Vendar pa morajo biti te dodatne storitve zasnovane tako, da ne odvračajo pozornosti voznika, ter skladne z veljavnimi predpisi na področju varstva podatkov. Poleg tega je treba zagotoviti, da vzporedne storitve v sili, ki jih ponujajo proizvajalci avtomobilov, nikakor ne ovirajo učinkovitega delovanja centrov za obveščanje.

  Predlog spremembe  7

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 9

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (9) Da se zagotovita možnost izbire za kupce in poštena konkurenca ter da se na globalnem trgu spodbudijo inovacije in konkurenčnost informacijske tehnologije Unije, bi moral biti avtomobilski sistem eCall brezplačno in brez razlikovanja na voljo vsem neodvisnim izvajalcem ter temeljiti na medobratovalni in odprti platformi za morebitne prihodnje avtomobilske aplikacije ali storitve.

  (9) Da se zagotovita možnost izbire za kupce in poštena konkurenca ter da se na globalnem trgu spodbudijo inovacije in konkurenčnost informacijske tehnologije Unije, bi moral biti avtomobilski sistem eCall prek številke 112 brezplačno in brez razlikovanja na voljo vsem neodvisnim izvajalcem ter temeljiti na medobratovalni, odprti in standardizirani platformi za morebitne prihodnje avtomobilske aplikacije ali storitve.

  Predlog spremembe  8

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 9 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (9a) Uvedba morebitne dodatne avtomobilske aplikacije ali storitve ne bi smela povzročiti zamude pri začetku veljavnosti te uredbe in njeni uporabi.

  Predlog spremembe  9

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 10 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (10a) Sistem eCall je povezan z varnostjo in torej zahteva najvišjo mogočo raven zanesljivosti. Zato bi bilo treba zagotoviti točnost minimalnega sklopa podatkov ter brezhiben prenos in kakovost glasu, razviti pa bi bilo treba tudi enotno testiranje, da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo in zdržljivost avtomobilskega sistema eCall. To sodi v področje rednega tehničnega pregleda, ki ga je treba opraviti v skladu z Uredbo (EU) št. .../…8a*. V ustrezni prilogi te uredbe bi bilo treba navesti tudi podrobne določbe za testiranje.

   

  __________________

   

  8a Uredba (EU) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (UL L ...).

   

  * za UL: Vstavite datum, številko in podatke o objavi dokumenta 2012/0184(COD).

  Predlog spremembe  10

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 13

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (13) V skladu s priporočili delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29, ki jih vsebuje „delovni dokument o varstvu podatkov in posledicah za zasebnost v okviru pobude eCall“, sprejet 26. septembra 20069, mora biti vsakršna obdelava osebnih podatkov prek avtomobilskega sistema eCall v skladu s pravili o varstvu podatkov iz Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov10 in iz Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah11), zlasti zaradi zagotovitve, da vozilom, opremljenim z avtomobilskimi sistemi eCall, v normalnem stanju delovanja sistema za klice v sili prek številke 112, ni mogoče slediti, da niso predmet stalnega sledenja in da minimalni sklop podatkov, ki jih pošlje avtomobilski sistem eCall, zajema minimalne podatke, potrebne za ustrezno obravnavo klicev v sili.

  (13) V skladu s priporočili delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29, ki jih vsebuje delovni dokument o varstvu podatkov in posledicah za zasebnost v okviru pobude eCall, sprejet 26. septembra 20069, mora biti vsakršna obdelava osebnih podatkov prek avtomobilskega sistema eCall v skladu s pravili o varstvu podatkov iz Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov10 in iz Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah11), zlasti zaradi zagotovitve, da vozilom, opremljenim z avtomobilskimi sistemi eCall, v normalnem stanju delovanja sistema za klice v sili prek številke 112 ni mogoče slediti, da niso predmet stalnega sledenja in da minimalni sklop podatkov, ki jih pošlje avtomobilski sistem eCall, zajema minimalne podatke, potrebne, da lahko centri za obveščanje obravnavajo klice v sili.

  __________________

  __________________

  9 1609/06/EN – WP 125.

  9 1609/06/EN – WP 125.

  10 UL L 281, 23.11.95, str. 31.

  10 UL L 281, 23.11.95, str. 31.

  11 UL L 201, 31.07.02, str. 37.

  11 UL L 201, 31.07.02, str. 37.

  Predlog spremembe  11

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 14 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  14a. Redne tehnične preglede avtomobilskega sistema eCall bi morala zajemati uredba Evropskega parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES.

  Predlog spremembe  12

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 16

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (16) Proizvajalcem vozil bi bilo treba dati dovolj časa, da se prilagodijo tehničnim zahtevam te uredbe.

  (16) Proizvajalcem vozil bi bilo treba dati dovolj časa, da se prilagodijo tehničnim zahtevam te uredbe, da bi na primer opravili potrebne teste pod različnimi pogoji, kot to zahteva uredba.

  Predlog spremembe  13

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Ta uredba vzpostavlja tehnične zahteve za ES-homologacijo vozil v zvezi z avtomobilskim sistemom eCall.

  Ta uredba vzpostavlja tehnične zahteve za ES-homologacijo vozil v zvezi z avtomobilskim sistemom eCall prek številke 112.

  Predlog spremembe  14

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – točka 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1) „avtomobilski sistem eCall“ pomeni sistem, ki se sproži bodisi samodejno s sprožitvijo avtomobilskih senzorjev bodisi ročno in ki prek mobilnih brezžičnih komunikacijskih omrežij prenese standardiziran minimalen sklop podatkov ter vzpostavi avdio kanal prek številke 112 med potniki v vozilu in centrom za obveščanje;

  (1) „avtomobilski sistem eCall prek številke 112 ali „javni eCall“ pomeni sistem v pripravljenosti, ki se sproži bodisi samodejno s sprožitvijo avtomobilskih senzorjev bodisi ročno in ki prek javnih mobilnih brezžičnih komunikacijskih omrežij prenese standardiziran minimalen sklop podatkov ter vzpostavi avdio kanal prek številke 112 med potniki v vozilu in centrom za obveščanje;

  Predlog spremembe  15

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – točka 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2) „avtomobilski sistem“ pomeni opremo v vozilu, skupaj s sredstvi za sprožitev, upravljanje in izvršitev prenosa klica v sili eCall preko javnega mobilnega brezžičnega komunikacijskega omrežja, ki zagotavlja povezavo med vozilom in sredstvom za izvedbo storitve eCall preko javnega mobilnega brezžičnega komunikacijskega omrežja.

  (2) „vgrajena avtomobilska naprava“ pomeni opremo v vozilu, skupaj s sredstvi za sprožitev, upravljanje in izvršitev prenosa klica v sili eCall prek javnega mobilnega brezžičnega komunikacijskega omrežja, ki zagotavlja povezavo med vozilom in sredstvom za izvedbo storitve eCall prek javnega mobilnega brezžičnega komunikacijskega omrežja.

  Predlog spremembe  16

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a) „eCall“ pomeni avtomobilski klic v sili na številko 112, ki se opravi samodejno z aktivacijo senzorjev v vozilu ali ročno in s katerim se prenese standardizirani minimalni sklop podatkov ter vzpostavi avdio kanal med vozilom in centrom za obveščanje za eCall prek javnih mobilnih brezžičnih komunikacijskih omrežij;

  Predlog spremembe  17

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2b) „sistem storitev eCall s podporo tretje strani“ (TPS-eCall) ali „zasebni eCall“ pomeni sistem za klic v sili v skladu s standardom EN 16102:2011, ki temelji na pogodbi med lastnikom avtomobila in ponudnikom storitve ter vključuje prenos podatkov k tretjemu ponudniku storitev (TPSP) in vzpostavitev glasovnega klica s tem tretjim ponudnikom storitev prek mobilnih brezžičnih komunikacijskih omrežij.

   

  V primeru hude nesreče tretji ponudnik storitev (TPSP) vzpostavi glasovno povezavo z najustreznejšim centrom za obveščanje (PSAP) in mu posreduje relevantne informacije v zvezi z dogodkom, vključno z informacijami, določenimi v standardu EN 15722 (Inteligentni transportni sistemi – e-Varnost – minimalni niz podatkov za eCall).

  Obrazložitev

  Sistem storitev eCall tretje strani že vrsto let zagotavlja pomembne podporne storitve v primeru nesreč. Ta sistem je bil standardiziran (EN 16102:2011) kot dodatek vseevropskemu sistemu eCall (EN 16072:2011), da bi omogočili soobstoj obeh sistemov za reševanje v vozilu.

  Predlog spremembe  18

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2c) „center za obveščanje“ (PSAP) pomeni fizično lokacijo, kjer se najprej sprejmejo klici v sili, za kar je odgovoren javni organ ali zasebna organizacija, ki jo priznava zadevna država članica, nato pa obvestijo službe za nujne primere;

  Predlog spremembe  19

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 d (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2d) „avtomobilska oprema“ pomeni fiksno vgrajeno opremo v notranjosti vozila, ki zagotavlja ali ima dostop do podatkov v vozilu, ki so potrebni za transakcijo eCall prek javnega mobilnega brezžičnega komunikacijskega omrežja.

  Predlog spremembe  20

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Proizvajalci dokažejo, da so vsa njihova nova vozila izdelana tako, da se v primeru hude prometne nesreče na ozemlju Unije samodejno sproži klic v sili eCall na enotno evropsko številko za klic v sili 112.

  Proizvajalci dokažejo, da so vsa njihova nova vozila izdelana tako, da se v primeru hude prometne nesreče na ozemlju Unije, zaznane s sproženjem enega ali več senzorjev in/ali procesnih enot v vozilu, samodejno sproži klic v sili eCall na številko za klic v sili 112.

  Predlog spremembe  21

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Proizvajalci dokažejo, da so nova vozila izdelana tako, da je klic v sili eCall na enotno evropsko številko za klic v sili 112 mogoče sprožiti tudi ročno.

  Proizvajalci dokažejo, da so novi tipi vozil izdelani tako, da je klic v sili eCall na enotno evropsko številko za klic v sili 112 mogoče sprožiti tudi ročno.

  Predlog spremembe  22

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Prvi in drugi pododstavek ne vplivata na pravico lastnika vozila, da poleg avtomobilskega sistema eCall prek številke 112 uporabi drug sistem za klic v sili, ki je vgrajen v vozilo in ki omogoča podobno storitev. V tem primeru je drugi sistem za klic v sili skladen z standardom EN 16102 „Inteligentni transportni sistemi - Elektronski klic v sili - Operativne zahteve za podporo tretje stranke“, proizvajalci ali ponudniki storitev pa dokažejo, da vgrajeni avtomobilski sistem vsebuje preklopni mehanizem, ki zagotavlja, da je naenkrat aktiven samo en sistem in da se avtomobilski sistem eCall prek številke 112 samodejno vključi, če drugi sistem za klic v sili ne deluje.

  Predlog spremembe  23

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a. Vsi proizvajalci avtomobilov obvestijo svoje stranke, da obstaja brezplačen in javno dostopen sistem eCall prek številke 112.

  Predlog spremembe  24

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Proizvajalci zagotovijo, da so sprejemniki v avtomobilskih sistemih združljivi s storitvami določanja položaja, ki jih zagotavljajo satelitski navigacijski sistemi, vključno s sistemoma Galileo in EGNOS.

  3. Proizvajalci zagotovijo, da so sprejemniki v vgrajenih avtomobilskih napravah združljivi z operativnimi storitvami določanja položaja, ki jih zagotavljajo satelitski navigacijski sistemi, vključno s sistemoma Galileo in EGNOS.

  Predlog spremembe  25

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 5 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  5a. Proizvajalci dokažejo, da bodo prisotni v vozilu opozorjeni, če je med samopreskusom ali po njem zaznana kritična okvara sistema, zaradi katere ne bi bilo mogoče opraviti storitve eCall.

  Predlog spremembe  26

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  6. Avtomobilski sistem eCall je brezplačno in brez razlikovanja dostopen vsem neodvisnim izvajalcem najmanj za popravilo in vzdrževanje.

  6. Vsi deli avtomobilskega sistema eCall prek številke 112 so brezplačno in brez razlikovanja dostopni vsem neodvisnim izvajalcem najmanj za popravilo vozila in vzdrževanje.

  Predlog spremembe  27

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 6 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  6a. Evropska komisija po sprejetju te uredbe, če je to primerno, začne pripravljati tehnične zahteve za medobratovalno, standardizirano in varno platformo z odprtim dostopom za popravilo in vzdrževanje vozil in za prihodnje avtomobilske aplikacije ali storitve. Sistem eCall temelji na standardih te platforme takoj, ko so na voljo.

  Obrazložitev

  Ta uredba mora biti omejena na delovanje storitve eCall. Platforma z odprtim dostopom je koristna in jo je treba razviti, saj bo voznikom iz EU z zagotavljanjem svobodne izbire prinesla ogromne koristi. Vendar je za vzpostavitev temeljitega sklopa pravil za organizacijo odprte platforme potrebnih več raziskav. Zato mora Komisija začeti pripravljati predlog takoj, ko bo ta uredba sprejeta.

  Predlog spremembe  28

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  V avtomobilski sistem eCall se vgradijo tehnologije za boljše varovanje zasebnosti, da se uporabnikom sistema eCall zagotovi želena raven varovanja zasebnosti ter potrebni zaščitni ukrepi za preprečevanje nadzorovanja in zlorab.

  V avtomobilski sistem eCall se vgradijo tehnologije za boljše varovanje zasebnosti, da se uporabnikom sistema eCall zagotovi želena raven varovanja zasebnosti ter potrebni zaščitni ukrepi za preprečevanje nadzorovanja in zlorab. Proizvajalci avtomobilov ustrezno obvestijo svoje stranke o možnosti izsleditve lokacije v primeru uporabe storitev tretje strani in o vplivu, ki ga lahko ima sledenje na njihovo zasebnost.

  Predlog spremembe  29

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Minimalni sklop podatkov, ki ga pošlje avtomobilski sistem za klice v sili eCall, mora zajemati minimalne informacije, ki so potrebne za ustrezno obravnavo klicev v sili.

  2. Minimalni sklop podatkov, ki ga pošlje javni sistem za klice v sili eCall prek številke 112 centru za obveščanje, zajema zgolj minimalne informacije, ki so potrebne, da lahko centri za obveščanje ustrezno obravnavajo klice v sili. Ta minimalni sklop podatkov je treba redno pregledovati zaradi preoblikovanja neobveznega minimalnega sklopa podatkov v obveznega ali zaradi morebitnega dodajanja koristnih informacij v minimalni sklop podatkov.

  Obrazložitev

  Nekatere koristne informacije, kot je na primer število potnikov, trenutno še niso na voljo v vseh vozilih. Te informacije bi lahko postale razpoložljive zaradi prihodnjih dopolnitev uredbe o homologaciji. Na tej podlagi bi tako lahko sedanje neobvezne podatke spremenili v obvezne.

  Predlog spremembe  30

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 3 – uvodni del

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Proizvajalci zagotovijo, da imajo uporabniki sistema eCall jasne in celovite informacije o obdelavi podatkov, ki jih prenaša avtomobilski sistem eCall, zlasti kar zadeva:

  3. Proizvajalci zagotovijo, da lahko uporabniki sistema eCall prosto izbirajo med storitvami zasebnih ponudnikov storitev eCall in od njih pridobijo jasne in celovite informacije o obdelavi podatkov, ki jih prenaša zasebni sistem eCall, zlasti kar zadeva:

  Predlog spremembe  31

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 3 – točka f

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (f) časovno omejitev hrambe podatkov v avtomobilskem sistemu;

  (f) časovno omejitev hrambe podatkov v vgrajeni avtomobilski napravi;

  Predlog spremembe  32

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 3 – točka i

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (i) druge potrebne dodatne informacije glede obdelave osebnih podatkov v zvezi z zagotavljanjem zasebne storitve eCall in/ali drugih storitev z dodano vrednostjo.

  (i) druge potrebne dodatne informacije glede obdelave osebnih podatkov v zvezi z zagotavljanjem zasebne storitve eCall in/ali drugih storitev z dodano vrednostjo, zlasti ob upoštevanju, da so pri obdelavi podatkov možne razlike med avtomobilskim sistemom eCall prek številke 112 in zasebnimi sistemi eCall ali drugimi storitvami z dodano vrednostjo, zlasti glede stalnega sledenja vozila.

  Predlog spremembe  33

  Predlog uredbe

  Člen 7 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 7a

   

  Redni tehnični pregled

   

  7a. Zahteve glede rednega tehničnega pregleda avtomobilskega sistema eCall ureja uredba Evropskega parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES.

  Predlog spremembe  34

  Predlog uredbe

  Člen 8 – naslov

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Izjeme

  Izjeme in naknadno opremljanje

  Predlog spremembe  35

  Predlog uredbe

  Člen 8 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 8a

   

  Tipe vozil, homologirane pred oktobrom 2015, je mogoče naknadno opremiti z mobilno terminalsko opremo za javni ali zasebni sistem eCall.

  Predlog spremembe  36

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(7), člena 6(4) in člena 8(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od […] (Urad za publikacije: vstaviti točen datum začetka veljavnosti).

  2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(7), člena 6(4) in člena 8(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od začetka veljavnosti te uredbe. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

  Predlog spremembe  37

  Predlog uredbe

  Člen 10 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo v primeru proizvajalčeve kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Te kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisijo obvestijo o teh določbah in brez odlašanja tudi o vseh nadaljnjih spremembah, ki vplivajo na te določbe.

  1. Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo v primeru proizvajalčeve kršitve določb te uredbe in ustreznih delegiranih aktov, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Te kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne, zlasti za kršitve člena 6 te uredbe. Države članice Komisijo obvestijo o teh določbah in brez odlašanja tudi o vseh nadaljnjih spremembah, ki vplivajo na te določbe.

  Predlog spremembe  38

  Predlog uredbe

  Člen 10 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 10a

   

  Poročanje

   

  10a. Komisija najpozneje do 1. oktobra 2018 pripravi poročilo o oceni dosežkov v zvezi z avtomobilskim sistemom eCall, ki ga predloži Evropskemu parlamentu in Svetu. Komisija prouči, ali je treba področje uporabe Uredbe razširiti na druge kategorije vozil, kot so motorna dvokolesa, težka tovorna vozila in avtobusi. Komisija po potrebi predloži zakonodajni predlog.

  POSTOPEK

  Naslov

  Uvedba avtomobilskega sistema eCall

  Referenčni dokumenti

  COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD)

  Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

  IMCO

  1.7.2013

   

   

   

  Mnenje pripravil

  Datum razglasitve na zasedanju

  TRAN

  1.7.2013

  Pripravljavec/-ka mnenja

  Datum imenovanja

  Philippe De Backer

  3.9.2013

  Obravnava v odboru

  5.11.2013

  16.12.2013

   

   

  Datum sprejetja

  17.12.2013

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  40

  4

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi

  Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Ivo Strejček

  POSTOPEK

  Naslov

  Uvedba avtomobilskega sistema eCall

  Referenčni dokumenti

  COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD)

  Datum predložitve EP

  13.6.2013

   

   

   

  Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

  IMCO

  1.7.2013

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

  ITRE

  1.7.2013

  TRAN

  1.7.2013

  LIBE

  12.12.2013

   

  Pridruženi odbori

  Datum razglasitve na zasedanju

  LIBE

  16.1.2014

   

   

   

  Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

  Olga Sehnalová

  9.7.2013

   

   

   

  Obravnava v odboru

  25.9.2013

  5.11.2013

  28.11.2013

  16.12.2013

   

  22.1.2014

   

   

   

  Datum sprejetja

  11.2.2014

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  34

  2

  1

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Adam Bielan, Preslav Borisov (Preslav Borissov), Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Barbara Weiler

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Emma McClarkin, Roberta Metsola, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Olga Sehnalová, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

  Datum predložitve

  13.2.2014