Процедура : 2013/2186(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0107/2014

Внесени текстове :

A7-0107/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2014 - 8.26
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0233

ДОКЛАД     
PDF 188kWORD 119k
13.2.2014
PE 522.951v03-00 A7-0107/2014

относно доклада за гражданството на ЕС за 2013 г. — Граждани на ЕС: вашите права, вашето бъдеще

(2013/2186(INI))

Комисия по петиции

Докладчик: Николаос Салавракос

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно доклада за гражданството на ЕС за 2013 г. — Граждани на ЕС: вашите права, вашето бъдеще

(2013/2186(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид доклада на Комисията от 27 октомври 2010 г., озаглавен „Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г. Премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС (COM(2010)0603),

–   като взе предвид резултатите от проведената от Комисията обществена консултация относно гражданството на ЕС през периода 9 май – 27 септември 2012 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 29 март 2012 г. относно Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г.: премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС(1),

–   като взе предвид изслушването, организирано съвместно от комисията по петиции, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и Европейската комисия на 19 февруари 2013 г., на тема „Реализиране на пълния потенциал на гражданството на ЕС“, както и изслушването от 24 септември 2013 г. на тема „Въздействието на кризата върху европейските граждани и засилването на демократичното участие в управлението на Съюза“,

–   като взе предвид доклада на Комисията от 8 май 2013 г., озаглавен „Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. Граждани на ЕС: вашите права, вашето бъдеще“ (COM(2013)0269),

–   като взе предвид своите предходни резолюции относно разискванията на комисията по петиции,

–   като взе предвид правото на отправяне на петиция, предвидено в член 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид част втора от Договора за функционирането на Европейския съюз, озаглавена „Недискриминация и гражданство на Съюза“, и дял V от Хартата на основните права,

–   като взе предвид членове 9, 10 и 11 от Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по петиции и становището на комисията по култура и образование (A7–0107/2014),

А.  като има предвид, че Договорът от Лисабон укрепи концепцията за гражданство на ЕС и правата, произтичащи от него;

Б.  като има предвид, че правото на отправяне на петиция до Европейския парламент е един от стълбовете на европейското гражданство, като създава взаимодействие между гражданите и европейските институции с цел приближаване на ЕС до своите граждани и превръща ЕС в една все по-съдържателна и надеждна концепция за тях;

В.  като има предвид, че правата, присъщи на гражданството на Съюза, са включени в договорите и в Хартата на основните права на Европейския съюз;

Г.  като има предвид, че всички държави членки са поели ангажимент да спазват общоприетите правила на ЕС относно правото на всеки гражданин на Съюза да се движи и пребивава свободно в рамките на своята територия, относно недискриминацията и общите ценности на Европейския съюз, особено спазването на основните права, със специално внимание към правата на лицата, принадлежащи към малцинства; като има предвид, че следва да се обърне особено внимание на националното гражданство и на правата на малцинствата, произтичащи от него; като има предвид, че нарушенията от страна на всяка държава членка на основните права във връзка с въпроси, отнасящи се до гражданството, трябва да бъдат отстранени с цел да се избегнат двойните стандарти и/или дискриминацията; като има предвид, че ромското малцинство все още е изправено пред широко разпространена дискриминация, а напредъкът в прилагането на националните стратегии за приобщаването на ромите все още е ограничен;

Д. като има предвид, че свободното движение на хора е един от основните елементи на гражданството на ЕС и може да допринесе за намаляване на несъответствието между работните места и уменията на вътрешния пазар; като има предвид, че според експресно проучване на Евробарометър от февруари 2013 г. повече от две трети от анкетираните с право са съгласни, че свободното движение на хора в рамките на ЕС като цяло носи ползи за икономиката на собствената им държава; като има предвид, че Шенгенските критерии следва да бъдат от техническо естество и не следва да бъдат използвани за ограничаване на достъпа до свободното движение на граждани;

Е.  като има предвид, че дискриминацията въз основа на национална принадлежност все още присъства в някои държави от ЕС;

Ж. като има предвид, че въпросът за получаването и отнемането на национално гражданство е повдигнат в петиции, особено от гледна точка на неговите последици за европейското гражданство; като има предвид, че много вносители на петиции, включително много лица, които принадлежат към малцинства в дадена държава членка, са изразили своето желание да станат свидетели на по-координирано законодателство в областта на гражданството в Европа;

З.  като има предвид, че различни оплаквания са получавани във връзка с упражняването на правото на гласуване в избори за Европейски парламент и общински избори, както и във връзка с лишаването от избирателно право по отношение на национални избори след период от време, прекаран в чужбина;

И. като има предвид, че общественото доверие в Европейския съюз е спаднало и че европейските граждани преминават през труден период, причинен от тежка икономическа и социална криза;

Й. като има предвид, че изборите за Европейски парламент през 2014 г. ще бъдат първите избори, които ще се произведат след влизането в сила на Договора от Лисабон, който значително разширява правомощията на Европейския парламент; като има предвид, че изборите за Европейски парламент представляват възможност за укрепване на общественото доверие в политическата система, за създаване на европейска публична сфера и за засилване на гласа и на ролята на гражданите, което е едно от най-важните предварителни условия за укрепването на демокрацията в държавите членки и в ЕС; като има предвид, че демократичното и прозрачно функциониране на Европейския парламент е едно от основните предимства за насърчаване на европейските ценности и европейската интеграция;

К. като има предвид, че Европейският съюз, чрез своите договори и Хартата на основните права, защитава Европа на правата и демократичните ценности, свободата, солидарността и сигурността, и гарантира по-добра защита на гражданите на ЕС;

Л. като има предвид, че гражданите са пряко представлявани на равнището на Съюза в Европейския парламент и имат демократично право да бъдат избирани и да гласуват в избори за Европейски парламент, дори и когато пребивават в държава членка, която е различна от тяхната собствена държава; като има предвид, че упражняването на правото на гласуване в избори за Европейски парламент и в местни избори за гражданите на ЕС, пребиваващи в държава членка, която е различна от тяхната собствена държава, не е достатъчно улеснено и насърчавано във всички държави членки;

М. като има предвид, че Европейският съюз създаде ново право за европейските граждани да организират и подкрепят европейска гражданска инициатива, като представят своите политически предложения пред европейските институции, и че от 1 април 2012 г. насам милиони европейски граждани са използвали тази възможност;

1.  приветства доклада на Комисията за гражданството на ЕС за 2013 г. (COM(2013)0269), в който се обявяват дванадесет нови действия в шест области, насочени към укрепването на правата на гражданите на ЕС;

2.  приветства факта, че по-голямата част от 25-те мерки, обявени в доклада на Комисията за гражданството на ЕС за 2010 г., междувременно е изпълнена от Комисията и от другите институции на ЕС;

3.   подчертава, че гражданите трябва да са в състояние да вземат информирани решения относно упражняването на своите права по Договора и по тази причина следва да имат достъп до цялата необходима информация с акцент не само върху абстрактните права, но също и върху практическа и лесно достъпна информация относно икономически, социални, административни, правни и културни въпроси; призовава националните, регионалните и местните органи да насърчават по-добро разбиране на гражданството на ЕС и да обясняват практическите му ползи за отделните лица;

4.   приветства инициативите на Комисията, насочени към повишаване на осведомеността на гражданите относно техните права посредством Europe Direct и „Вашата Европа“, и настоятелно призовава държавите членки да увеличат своите усилия с цел да разпространяват знанието на мрежата СОЛВИТ сред гражданите и дружествата; предлага във връзка с това да се предоставя повече информация относно европейското гражданство по повод на честването на Деня на Европа на 9 май;

5.   настоятелно призовава Комисията да гарантира, че нейните обществени консултации са на разположение на всички официални езици на ЕС, така че да не възниква дискриминация въз основа на езика; посочва дейностите на Парламента, и по-специално на комисията по петиции, в платформите на социалните медии като отлично средство за създаване на взаимодействие и диалог с гражданите;

6.  насърчава държавите членки да предоставят повече място в учебните си програми на политическото образование по въпросите, свързани с ЕС, съответно да адаптират обучението на учителите и в това отношение да осигурят необходимото ноу-хау и необходимите ресурси; подчертава, че достъпното образование играе жизненоважна роля за формирането на бъдещите граждани, като им позволява да придобият солидна основа от общи знания, като насърчава предоставянето на права на отделната личност, солидарността и взаимното разбирателство и като засилва социалното сближаване; отбелязва в това отношение, че образованието е от съществено значение като средство за предоставяне на възможност на отделната личност да участва напълно в демократичния, социалния и културния живот, и следователно счита, че за отпуснатите за образованието средства не следва да бъдат извършвани значителни съкращения;

7.  счита, че е особено важно да се насърчава признаването на доброволческата ангажираност, официално да се признаят придобитите по този начин умения и експертен опит и да се премахнат препятствията пред свободното движение;

8.  подчертава значението на организираното гражданско общество за укрепването на активно европейско гражданство; във връзка с това счита, че е от жизненоважно значение допълнително да се улесни трансграничната дейност на тези организации чрез намаляване на бюрократичната тежест и предоставяне на подходящо финансиране; отново отправя своя призив(2) за създаването на европейски устав на сдруженията, тъй като това може да улесни изграждането на проекти между гражданите на различните държави – членки на ЕС в рамките на транснационална организация; подчертава необходимостта от създаване на структурирана рамка за европейски граждански диалог, която да придаде практическо съдържание на активното гражданско участие;

9.  изразява съжаление относно наличните процедури за формален отказ на някои държави членки от части от Договорите на ЕС, които подкопават и генерират де факто разлики в правата на гражданите, които са призвани да бъдат равни съгласно Договорите на ЕС;

10. подчертава жизненоважната роля, която играят държавите членки за правилното прилагане на европейското законодателство; счита, че все още предстои да бъде постигнат напредък и е необходимо засилено сътрудничество между институциите на ЕС и местните и националните органи; счита, че засиленото сътрудничество би било ефикасно средство за неформално разрешаване на проблеми, и по-специално на пречки от административно естество; във връзка с това приветства намерението на Комисията да подкрепи от 2013 г. нататък, чрез своята схема на побратимяване на градовете в програмата „Европа за гражданите“, обмена на най-добри практики между общините, както и проектите, насочени към разширяване на познанията за правата на гражданите и тяхното правилно прилагане; счита, че един специално пригоден за местните и регионалните органи практически инструментариум за правата на гражданите на ЕС допълнително би подобрил правилното прилагане;

11. изразява съжаление, че родителите и децата не разполагат с едни и същи средства за правна защита в случаи на раздяла или развод във всяка държава членка, вследствие на което стотици родители в Европа осъществиха контакт с комисията по петиции, за да я призоват да бъде по-активна в тази област, въпреки че тя само разполага с много ограничена компетентност;

12. очаква, че новият интернет портал за петиции, който ще бъде на разположение в началото на 2014 г., ще превърне процеса на подаване на петиции в привлекателен, прозрачен и лесен за използване инструмент, включително и за хората с увреждания; призовава Комисията и другите институции да дадат подходящо признание на процеса на подаване на петиции на техните интернет страници;

13. приветства факта, че до ноември 2013 г. три много различни европейски граждански инициативи отговориха на условието за изисквания праг; приветства планираните изслушвания с организаторите на успешни европейски граждански инициативи преди изборите за Европейски парламент; призовава държавите членки да насърчават правото на организиране и на подкрепа на европейски граждански инициативи и да прилагат Регламента относно европейската гражданска инициатива (Регламент (ЕС) № 211/2011) по приобщаващ начин, като гарантират, че са готови да валидират подписите както на своите собствени граждани, пребиваващи в чужбина, така и на граждани от други държави членки, пребиваващи на тяхна територия;

14. призовава всички държави членки, които все още нямат национален омбудсман – понастоящем Италия и Германия, да изпълнят очакванията на всички граждани на ЕС като назначат такъв;

15. призовава Комисията редовно да упражнява мониторинг върху начина, по който административните формалности, свързани с влизането и пребиваването на граждани на ЕС и техни роднини, се обработват в държавите членки; призовава Комисията да играе активна роля, за да гарантира, че процедурите, прилагани от държавите членки, изцяло зачитат ценностите и правата на човека, признати от Договорите на ЕС; подчертава, че мобилността на работната сила е един от основните стълбове на единния пазар; подчертава много положителните ползи от работната сила на мигрантите в ЕС за икономиката на държавите членки; във връзка с това призовава Комисията да следи отблизо ситуацията и да предприеме подходящи мерки за премахване на потенциалните пречки, като например прекомерната бюрокрация, поставени на национално равнище на пътя на тази основна свобода;

16. потвърждава, че съгласно установената съдебна практика на Съда на Европейския съюз(3), условията за получаване и отнемане на гражданство на държавите членки се регламентират изключително от националното право на отделните държави членки; при все това призовава за по-тясно сътрудничество и по-структуриран обмен на най-добри практики между държавите членки по отношение на техните закони в областта на гражданството с цел да се гарантират основните права и особено правната сигурност на гражданите; призовава за всеобхватни общи насоки, които изясняват връзката между националното и европейското гражданство;

17. призовава държавите членки, които лишават от гражданство своите граждани, които изберат да живеят в друга държава членка за продължителен период от време, да сложат край на тази практика и съответно да преразгледат своето законодателство с цел предоставяне на пълни права на гражданство по време на целия процес; препоръчва държавите членки да предприемат всички стъпки за ефективно подпомагане и съдействие на гражданите, които желаят да гласуват или да се явят като кандидати на избори в държави, различни от тяхната собствена държава; подчертава необходимостта гражданите на ЕС да упражняват правото си на глас на националните избори на своята държава по произход от държавата членка, в която пребивават;

18. призовава държавите членки да защитават и укрепват значението на гражданството на ЕС, като възпират всякакви форми на дискриминация въз основа на национална принадлежност; осъжда всяка популистка реторика, която има за цел да създаде дискриминационни практики, основани само на национална принадлежност;

19. призовава европейските политически партии и техните национални структури да организират прозрачни избирателни кампании в навечерието на изборите за Европейски парламент през 2014 г. и ефективно да се справят с проблемите, свързани със спадащите проценти на участие на гласоподавателите в избори и с увеличаващата се пропаст между гражданите и институциите на ЕС; счита, че номинацията на кандидати от европейските политически партии от цяла Европа за длъжността председател на Комисията е важна стъпка към изграждането на истинско европейско публично пространство, и е убеден, че перспективата за европеизация на предизборната кампания може да бъде по-добре постигната чрез паневропейски дейности и мрежи от местни и национални медии, особено на обществени медии в областта на радиото, телевизията и интернета;

20. подчертава, че е важно гражданите да бъдат информирани относно тяхното право на глас на общински избори и избори за Европейски парламент, ако те живеят извън държавата си по произход, както и това право да бъде насърчавано чрез различни средства; настоятелно призовава Комисията да не чака до май 2014 г., за да публикува своя наръчник, представящ тези права на ЕС „по ясен и разбираем начин“;

21. призовава всички институции, органи, служби и агенции на Съюза допълнително да подобрят прозрачността и да направят достъпа до документи лесен и удобен за ползване, тъй като това ще предостави възможност на гражданите за по-тясно участие в процеса на вземане на решения; призовава институциите на Съюза, и по-специално Европейската комисия, да подобрят ефективността на своите процедури, за да удовлетворят справедливите искания на гражданите на ЕС във възможно най-кратки срокове; призовава всички институции на Съюза, и по-специално Парламента, да гарантират прозрачност и отчетност в равна степен;

22. приветства неотдавнашното приемане на двете основни програми на ЕС за финансиране на дейности в областта на гражданството на ЕС за периода 2014 – 2020 г.: програмите „Права и гражданство“ и „Европа за гражданите“; счита, че е много жалко, че точно финансовият пакет за последната посочена програма, която подкрепя проекти на активното европейско гражданство, е бил драстично намален от правителствата на държавите членки спрямо периода 2007 – 2013 г.;

23. изразява своята сериозна загриженост относно петициите, разкриващи деликатното положение на някои пребиваващи лица, които, поради своя статут, не могат да се ползват в пълна степен от своите права на свободно движение или от пълни права на гласуване на местни избори; призовава Европейската комисия и съответните държавите членки да улеснят узаконяването на техния статут в такива случаи;

24. изразява дълбока загриженост относно пречките, с които все още се сблъскват гражданите при упражняване на своите индивидуални права на вътрешния пазар, и счита, че въпросът с настоящата икономическа несигурност в Европа също трябва да бъде решен чрез премахването на тези пречки; по тази причина приветства обявените от Комисията нови инициативи за подкрепа на гражданите в ролята им на потребители и работници в цяла Европа;

25. подчертава, че е важно да се подобри обменът на информация относно възможностите за стажове и за чиракуване в други държави от ЕС чрез мрежата EURES; изразява тревога относно равнището на безработица, особено тъй като то засяга младите хора; приветства предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно рамка за качество на стажовете(4) и призовава държавите членки да спазват принципите, изложени в насоките;

26. призовава държавите членки да информират по-добре гражданите на ЕС относно техните права и задължения и да улеснят спазването в еднаква степен на предоставянето на тези права както в техните държави по произход, така и във всички други държави членки;

27. насочва вниманието към оплакванията на някои вносители на петиции, предимно експатрирани граждани на ЕС, които съобщават за проблеми, с които са се сблъскали във връзка с придобиването, прехвърлянето и собствеността на недвижимо имущество в различни държави;

28. признава проблемите, с които се сблъскват хората с увреждания, които упражняват своето право на свободно движение, и призовава за въвеждането на карта на ЕС за увреждане, валидна за цялата територия на Европа, за хората с увреждания;

29. призовава държавите членки да въведат механизми за координиране и сътрудничество, за да се справят ефикасно с въпросите на двойното данъчно облагане при регистрацията на автомобили, данъчната дискриминация и двойното данъчно облагане в трансграничен контекст и да се отчитат по-добре реалностите, свързани с трансграничната мобилност на работниците; счита, че въпросите за двойното данъчно облагане не са разгледани в достатъчна степен посредством съществуващите двустранни данъчни конвенции или едностранното действие на дадена държава членка и биха били необходими съгласувани, навременни действия на равнището на Съюза;

30. изразява съжаление относно наличието на трансгранични пречки по гражданскоправни или социални въпроси, като например семейното право или пенсиите, което пречи на много граждани да се ползват напълно от гражданството на ЕС;

31. припомня, че гражданите на ЕС, пребиваващи на територията на трета държава, в която държавата членка, на която те са граждани, няма представителство, имат право на закрила от страна на дипломатическите или консулските органи на всяка държава членка при същите условия, както и гражданите на тази държава членка, и подчертава значението на подобна разпоредба като принцип;

32. призовава държавите членки във възможно най-кратки срокове да създадат във всяка държава членка единно звено за контакт, което да координира проекти с трансгранично въздействие, например проекти, които оказват социално въздействие, като например услуги при спешни случаи, със специална препратка към проекти, които имат въздействие върху околната среда, като например проекти за производство на електроенергия от вятърни паркове, които понякога не са обект на консултация с жителите от двете страни на границата или на оценка на въздействието;

33. призовава Комисията да извърши цялостна оценка на ползите и предизвикателствата, свързани с Европейската година на гражданите през 2013 г.; изразява съжаление, че поради недостатъчно финансиране и липса на политическа амбиция Европейската година на гражданите през 2013 г. беше слабо отразена от медиите и не успя да предизвика широк и явен обществен дебат относно европейското гражданство, който можеше да допринесе за подобряване на съществуващите инструменти или за ново определяне на инструменти;

34. призовава Комисията да представи предложения за признаване на приноса на доброволческата дейност към гражданството;

35. призовава Комисията да публикува и разпространи разяснение на правата на гражданите преди и след приемането на Договора от Лисабон с цел да се възстанови доверието на гражданите;

36. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на Европейския омбудсман, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ C 257 E, 6.9.2013 г., стр. 74.

(2)

Декларация на Европейския парламент от 10 март 2011 г. относно създаването на европейски устави на взаимоспомагателните дружества, сдруженията и фондациите (P7_TA(2011)0101).

(3)

Последно в решението си от 2 март 2010 г., C-135/08, Rottmann.

(4)

COM(2013) 857 окончателен


СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (24.1.2014)

на вниманието на комисията по петиции

относно доклада за гражданството на ЕС за 2013 г. Граждани на ЕС: вашите права, вашето бъдеще

(2013/2186(INI))

Докладчик: Мортен Льокегор

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по петиции да включи в своето предложение за резолюция следните предложения:

1.  приветства инициативите на Комисията, насочени към подобряване на осведомеността на гражданите за техните права чрез телефонния център „Europe Direct“ и портала „Вашата Европа“; същевременно отбелязва, че е необходимо да се направи още повече за информирането на гражданите за техните права, по-специално чрез платформите на социалните медии; изтъква значителния принос, който държавите членки и националните политици могат да имат за повишаването на осведомеността;

2.  подчертава, че трансграничните региони са местата, където предимствата и недостатъците на европейската интеграция са най-очевидни;

3.  подчертава необходимостта от засилване на участието на гражданите в демократичния живот на ЕС и от улесняване и подкрепа за различните изражения на активното гражданство и неговото мобилизиране;

4.  настоятелно призовава държавите членки да засилят усилията си за разпространяването на познания за мрежата SOLVIT сред гражданите и дружествата;

5.  припомня, че Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване влезе в сила през октомври 2013 г.; настоятелно призовава Комисията в тази връзка да следи за правилното прилагане на тази директива и да гарантира, че пациентите получават изчерпателна информация относно техните нови трансгранични здравни права;

6.  насърчава Комисията да се занимае с проблемите, пред които се изправят студентите, когато кандидатстват за стажове или работни места в друга държава членка, като разработи рамка за качеството, която да защитава правата на стажантите и да им гарантира справедливо възнаграждение; настоятелно призовава Комисията да проучи нови начини за подобряване на обмена на информация за стажове и възможности за работни места в други държави членки, по-специално чрез мрежата на Европейския портал за професионална мобилност (EURES);

7.  счита, че ограниченията и пропуските на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници водят до редица злоупотреби, които нанасят вреди на служителите, обхванати от тази директива, и че липсата на ясна информация, проверки и сътрудничество между администрациите пречи на командированите работници да се ползват изцяло от правата си; призовава Съвета да деблокира текущата реформа на директивата, за да се подобри защитата на командированите работници и за борба със злоупотребите и социалния дъмпинг;

8.  подчертава колко е важна подкрепата за общоевропейските мрежи, съставени от местни и национални медии в областта на радиото, телевизията и интернет; във връзка с това смята за изключително тревожно, че Комисията, неочаквано и без да се допита до Парламента, е решила да анулира една покана за представяне на предложения във връзка с общоевропейски мрежи в областта на интернет;

9.  изтъква необходимостта от създаване на структурирана рамка за европейски граждански диалог, която да придаде практическо съдържание на активното гражданско участие, да засили сътрудничеството с местните, националните и европейските органи и с други заинтересовани страни;

10. приветства намерението на Комисията да подкрепи от 2013 г. нататък, чрез своята схема на побратимяване на градове, обмена на най-добри практики между общините, както и проектите, насочени към разширяване на познанията за правата на гражданите, но смята за изключително жалко, че в рамките на следващата многогодишна финансова рамка (МФР) финансовият пакет за програмата „Европа за гражданите“, с която могат да се финансират подобни проекти, е драстично намален;

11. подчертава значението на организираното гражданско общество за укрепването на активното европейско гражданство, напр. чрез ангажиране на неговите членове в обсъждания на свързаните с ЕС въпроси, от които те са пряко засегнати, или чрез ангажирането им в благотворителни и доброволчески дейности в чужбина; във връзка с това счита, че е от съществено значение да се улесни в още по-голяма степен трансграничната дейност на гражданските организации, като се намали бюрократичната тежест и се предостави адекватно финансиране;

12. повдига въпроса за най-неотложните притеснения на гражданите на европейско равнище по отношение на минималния доход, социалните грижи, политическата и икономическата прозрачност, ангажираността в културния живот и необходимостта от борба срещу неравнопоставеността посредством интегриране на принципа на равенство между половете; подчертава, че всички граждани следва да се ангажират в живота на тяхната общност, включително и обществените групи в най-неравностойно положение;

13. настоятелно призовава държавите членки да предоставят повече място в учебните си програми на политическото образование по въпросите, свързани с ЕС; счита, че учителите играят жизненоважна роля за въвеждането в училищата на въпросите, свързани с ЕС, и във връзка с това насърчава държавите членки да им дадат уменията и средствата, необходими за изпълнението на тази роля;

14. споделя възгледа на Комисията относно необходимостта от подобряване на осведомеността на гражданите за техните европейски граждански права и по-конкретно техните избирателни права, и по-специално гражданите да бъдат информирани, че имат право да гласуват на общински и на европейски избори, дори и да живеят извън родната си страна, но призовава Комисията да не чака до май 2014 г.с издаването на своя наръчник, представящ тези права на „ясен и прост език“;

15. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че правото на всеки гражданин на ЕС да се обръща към институциите на ЕС на всеки един от официалните езици на ЕС се зачита изцяло и се прилага така, че обществените допитвания на Комисията да бъдат налични на всички официални езици на ЕС, за да се гарантира, че всички допитвания се разглеждат еднакво и че не съществува дискриминация въз основа на езика;

16. посочва дейностите на Парламента в платформите на социалните медии като отлично средство за създаване на взаимодействие и диалог с гражданите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.1.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Martina Michels, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Monika Panayotova, Marietje Schaake, Marco Scurria, László Tőkés, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Georgios Papanikolaou, Joanna Katarzyna Skrzydlewska


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.2.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Nikolaos Chountis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ágnes Hankiss, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Erminia Mazzoni, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Zbigniew Zaleski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marino Baldini, Sandrine Bélier, Vicente Miguel Garcés Ramón, Axel Voss

Правна информация - Политика за поверителност