Betänkande - A7-0107/2014Betänkande
A7-0107/2014

  BETÄNKANDE om rapporten om EU-medborgarskapet 2013 – EU-medborgare: dina rättigheter, din framtid

  13.2.2014 - (2013/2186(INI))

  Utskottet för framställningar
  Föredragande: Nikolaos Salavrakos

  Förfarande : 2013/2186(INI)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0107/2014
  Ingivna texter :
  A7-0107/2014
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  om rapporten om EU-medborgarskapet 2013 – EU-medborgare: dina rättigheter, din framtid

  (2013/2186(INI))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 oktober 2010 Rapport om EU-medborgarskapet 2010 – Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter (COM(2013)0603),

  –   med beaktande av resultaten av kommissionens offentliga samråd om EU-medborgarskapet mellan den 9 maj och 27 september 2012,

  –   med beaktande av sin resolution av den 29 mars 2012 om rapporten om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter[1],

  –   med beaktande av den utfrågning som utskottet för framställningar, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor samt Europeiska kommissionen tillsammans anordnade den 19 februari 2013 om att göra det bästa möjliga av EU‑medborgarskapet (Making the most of EU citizenship) och utfrågningen om krisens inverkan på EU‑medborgarna samt ett stärkt demokratiskt deltagande i styrningen av unionen (The impact of the crisis on Europe’s citizens and the reinforcement of democratic involvement in the governance of the Union) den 24 september 2013,

  –   med beaktande av kommissionens rapport av den 8 maj 2013 Rapport om EU-medborgarskapet 2013 EU-medborgare: dina rättigheter, din framtid COM(2013)0269,

  –   med beaktande av sina tidigare resolutioner om överläggningarna i utskottet för framställningar,

  –   med beaktande av rätten att göra framställningar, vilken fastslås i artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –   med beaktande av andra delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med rubriken ”Icke-diskriminering och unionsmedborgarskap”, och avdelning V i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

  –   med beaktande av artiklarna 9, 10 och 11 i fördraget om Europeiska unionen,

  –   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för framställningar och yttrandet från utskottet för kultur och utbildning (A7-0107/2014), och av följande skäl:

  A. I Lissabonfördraget har begreppet EU-medborgarskap och de rättigheter som härrör från detta begrepp utökats.

  B.  Rätten att göra framställningar till Europaparlamentet är en av hörnstenarna i EU‑medborgarskapet. Den skapar ett gränssnitt mellan medborgarna och EU‑institutionerna som är tänkt att föra EU närmare medborgarna och göra EU till ett allt mer meningsfullt och trovärdigt begrepp för dem,

  C. De rättigheter som följer av EU-medborgarskapet är införlivade i fördragen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

  D. Alla medlemsstater har åtagit sig att respektera de gemensamt överenskomna EU‑bestämmelserna om alla EU‑medborgares rätt till fri rörlighet och fri bosättning inom EU, icke-diskriminering och EU:s gemensamma värderingar, särskilt respekten för de grundläggande rättigheterna, med särskild hänsyn till rättigheterna för personer som tillhör minoriteter. Särskild hänsyn bör ges till nationellt medborgarskap och de rättigheter för minoriteter som härrör från det. Medlemsstaters överträdelser av de grundläggande medborgerliga rättigheterna bör lösas för att undvika dubbla måttstockar och/eller diskriminering. Diskrimineringen av den romska minoriteten är fortfarande utbredd och framstegen för de nationella strategierna för integreringen av romer är fortfarande begränsade.

  E.  Fri rörlighet för personer är en central aspekt av EU-medborgarskapet och kan bidra till att minska den dåliga matchningen mellan arbetstillfällen och kompetens på den inre marknaden. Enligt en Flash-undersökning för Eurobarometern från februari 2013 instämmer över två tredjedelar av de svarande i att fri rörlighet för personer inom EU generellt sett innebär fördelar för det egna landets ekonomi. Schengenkriterierna bör ha teknisk karaktär och bör inte användas för att begränsa medborgarnas fria rörlighet.

  F.  Diskriminering på grund av medborgarskap förekommer fortfarande i vissa EU-länder.

  G. Frågan om att förvärva och förlora nationellt medborgarskap har tagits upp i framställningar, framför allt när det gäller den inverkan som detta har på EU‑medborgarskapet. Många framställare, däribland många som tillhör minoriteter i en medlemsstat, har uttryckt sina önskemål om en mer samordnad lagstiftning om medborgarskap i EU.

  H. Ett antal klagomål har mottagits rörande utövande av rösträtten i val till Europaparlamentet och i kommunala val, och även rörande personer som berövats sin rösträtt i nationella val efter en period av utlandsvistelse.

  I.   Allmänhetens förtroende för Europeiska unionen har försämrats och EU-medborgarna genomgår en svår period på grund av en allvarlig ekonomisk och social kris.

  J.   Valet 2014 kommer att bli det första som hålls efter Lissabonfördragets ikraftträdande, genom vilket Europaparlamentets befogenheter utökades betydligt. Valet till Europaparlamentet ger en möjlighet att stärka allmänhetens förtroende för det politiska systemet, skapa ett europeiskt offentligt rum och stärka medborgarnas röst och roll, vilket är en av de viktigaste förutsättningarna för att man ska kunna stärka demokratin i medlemsstaterna och i EU‑institutionerna. Europaparlamentets demokratiska och öppna funktionssätt är en av de viktigaste tillgångarna när europeiska värderingar och europeisk integration ska främjas.

  K. Europeiska unionen försvarar, genom sina fördrag och sin stadga om de grundläggande rättigheterna, ett Europa med rättigheter och demokratiska värderingar, frihet, solidaritet och trygghet samt garanterar EU-medborgarna ett bättre skydd.

  L.  Medborgarna företräds direkt på unionsnivå i Europaparlamentet och har en demokratisk rätt att kandidera och rösta i valet till Europaparlamentet även om de är bosatta i en annan medlemsstat än den egna. Rätten att rösta i valet till Europaparlamentet och i lokala val för EU-medborgare som är bosatta i en annan medlemsstat underlättas och främjas inte tillräckligt i alla medlemsstater.

  M. Europeiska unionen har skapat en ny rättighet för EU-medborgare att organisera och stödja ett europeiskt medborgarinitiativ genom att lämna sina politiska förslag till EU‑institutionerna. Denna rättighet har använts av miljontals EU-medborgare sedan den 1 april 2012.

  1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens rapport om EU-medborgarskapet 2013 (COM(2013)0269), i vilken man tillkännager tolv nya åtgärder på sex områden i syfte att stärka EU-medborgarnas rättigheter.

  2.  Europaparlamentet välkomnar att en tydlig majoritet av de 25 åtgärder som meddelas i kommissionens rapport om EU-medborgarskapet 2010 sedan dess har fullföljts av kommissionen och andra EU-institutioner.

  3.   Europaparlamentet betonar att medborgarna måste kunna fatta välgrundade beslut i fråga om hur de utövar sina fördragsstadgade rättigheter och att de därför bör ges tillgång till all den information som krävs, med tonvikt inte bara på abstrakta rättigheter, utan även på praktisk, lättillgänglig information om ekonomiska, sociala, administrativa, rättsliga och kulturella frågor. Parlamentet uppmanar nationella, regionala och lokala myndigheter att främja en bättre förståelse av EU‑medborgarskapet och förklara dess praktiska fördelar för enskilda medborgare.

  4.   Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ för att öka medborgarnas kännedom om sina rättigheter genom Europa direkt och Ditt Europa och uppmanar medlemsstaterna att öka sina ansträngningar att sprida kunskap om Solvit-nätverket till medborgare och företag. Parlamentet föreslår i detta avseende att mer information om EU-medborgarskapet ska tillhandahållas vid tiden för firandet av Europadagen den 9 maj.

  5.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att dess offentliga samråd finns tillgängliga på alla officiella EU-språk, så att det inte blir någon diskriminering på grundval av språk. Parlamentet konstaterar att parlamentets, särskilt utskottet för framställningars, verksamhet inom de sociala medierna är ett utmärkt sätt att skapa samverkan och dialog med medborgarna.

  6.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge mer utrymme för politisk utbildning i EU-frågor inom ramen för sina skolläroplaner, att anpassa lärarnas utbildning till detta och, i detta avseende, att tillhandahålla nödvändig expertis och nödvändiga resurser. Parlamentet betonar att lättillgänglig utbildning spelar en väsentlig roll i daningen av framtida medborgare genom att låta dem få en solid grund av allmän kunskap, vilket främjar egenmakten för den enskilde, solidariteten och den ömsesidiga förståelsen samt en starkare social sammanhållning. Parlamentet noterar i detta avseende att utbildning är nödvändig som ett medel för att möjliggöra att enskilda individer ska kunna delta fullt ut i det demokratiska, sociala och kulturella livet och anser därför att man inte bör göra stora nedskärningar i de medel som tilldelas utbildningsområdet.

  7.  Europaparlamentet anser att det är särskilt viktigt att uppmana till erkännande av de frivilligarbetandes engagemang, att bekräfta de färdigheter och kunskaper som uppnåtts på området och att undanröja hinder i samband med den fria rörligheten.

  8.  Europaparlamentet understryker det organiserade civilsamhällets betydelse när det gäller att stärka ett aktivt EU-medborgarskap. Parlamentet anser det därför nödvändigt att ytterligare underlätta dessa organisationers arbete över gränserna genom att minska byråkratiska bördor och ge tillräcklig finansiering. Parlamentet efterlyser på nytt[2] ett upprättande av en stadga för europeiska föreningar, eftersom detta kan underlätta utarbetandet av projekt mellan medborgare från olika EU‑medlemsstater inom en multinationell organisation. Parlamentet betonar behovet att skapa en strukturerad ram för EU:s civila dialog som skulle kunna ge praktiskt innehåll till begreppet aktivt medborgarskap.

  9.  Europaparlamentet beklagar den möjlighet som i dag finns för vissa medlemsstater att välja bort delar av EU-fördragen; detta undergräver och leder i själva verket till skilda medborgerliga rättigheter, vilka enligt EU-fördragen är tänkta att vara lika.

  10. Europaparlamentet understryker den avgörande roll som medlemsstaterna spelar när det gäller att genomföra EU-lagstiftningen korrekt. Det behövs framsteg och stärkt samarbete mellan EU-institutionerna och lokala och nationella myndigheter. Parlamentet anser att ett ökat samarbete kan vara ett effektivt sätt att lösa problem på informell väg och undanröja framför allt administrativa hinder. Parlamentet välkomnar i detta hänseende kommissionens avsikt att från och med 2013 via vänortssystemet i programmet Europa för medborgarna stödja utbyte av bästa metoder mellan orter och projekt för att öka kunskapen om och öka det korrekta genomförandet av medborgarnas rättigheter. Parlamentet anser att en praktisk verktygslåda om EU-medborgarnas rättigheter, skräddarsydd för lokal och regional förvaltning, ytterligare skulle öka förutsättningarna för ett korrekt genomförande.

  11. Europaparlamentet beklagar att föräldrar och barn inte har samma möjlighet till rättslig prövning vid separation eller skilsmässa i alla länder. Hundratals föräldrar i Europa har därför kontaktat utskottet för framställningar för att få utskottet att vara mer aktivt i denna fråga trots dess mycket begränsade behörighet.

  12. Europaparlamentet förväntar sig att den nya webbportalen för framställningar – som kommer att vara tillgänglig från och med början av 2014 – kommer att förvandla framställningsförfarandet till ett attraktivt, tydligt och användarvänligt verktyg, även för personer med funktionshinder. Parlamentet uppmanar kommissionen och övriga institutioner att vederbörligen erkänna framställningsförfarandet på sina webbplatser.

  13. Europaparlamentet välkomnar att tre mycket olika europeiska medborgarinitiativ i november 2013 hade uppnått den minimigräns som krävs. Parlamentet välkomnar de planerade utfrågningarna med organisatörer av framgångsrika europeiska medborgarinitiativ före valet till Europaparlamentet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja rättigheten att organisera och stödja europeiska medborgarinitiativ och att genomföra förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet på ett inkluderande sätt, genom att se till att de är beredda att bekräfta underskrifter från både deras egna medborgare som bor utomlands och från medborgare från andra medlemsstater som bor på deras territorium.

  14. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater som ännu inte har en nationell ombudsman att införa en sådan för att tillgodose alla EU-medborgares förväntningar. I dag är det bara Italien och Tyskland som inte har en nationell ombudsman.

  15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet övervaka det sätt på vilket administrativa förfaranden med anknytning till EU-medborgares och deras anhörigas inresa och uppehälle hanteras i medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att spela en aktiv roll för att garantera att de förfaranden som medlemsstaterna inför helt överensstämmer med de värden och de mänskliga rättigheter som erkänns i EU-fördragen. Parlamentet betonar att arbetskraftens rörlighet är en av den inre marknadens viktigaste pelare. Parlamentet understryker de mycket positiva effekter som den migrerande arbetskraften har på medlemsstaternas ekonomier. Parlamentet uppmanar kommissionen i detta sammanhang att noga övervaka situationen och vidta lämpliga åtgärder för att avlägsna potentiella hinder, t.ex. överdriven byråkrati på nationell nivå som hindrar denna grundläggande frihet.

  16. Europaparlamentet erkänner att villkoren för förvärv och förlust av medborgarskap i medlemsstaterna enligt fast rättspraxis vid Europeiska unionens domstol[3] ska avgöras uteslutande genom hänvisning till den berörda medlemsstatens egen lagstiftning. Parlamentet efterlyser emellertid bättre samordning och ett mer strukturerat utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna när det gäller deras lagar om medborgarskap för att garantera grundläggande rättigheter för medborgarna, särskilt rättssäkerhet. Parlamentet efterlyser omfattande gemensamma riktlinjer som klargör förhållandet mellan nationellt medborgarskap och EU-medborgarskap.

  17. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som berövar sina egna medborgare deras medborgarskap om dessa väljer att uppehålla sig i en annan medlemsstat under en längre period att sätta stopp för denna praxis och se över sin lagstiftning på området för att till fullo respektera de rättigheter som följer med medborgarskap under hela förfarandet. Medlemsstaterna bör vidta alla åtgärder som krävs för att på ett ändamålsenligt sätt bistå och hjälpa de medborgare som vill rösta eller kandidera i andra medlemsstater än den egna. Parlamentet betonar behovet av att EU-medborgarna utövar sin rösträtt i de nationella valen i sitt hemland från den medlemsstat där de bor.

  18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skydda och förstärka EU-medborgarskapets innebörd genom att söka hindra alla former av diskriminering som grundas på nationalitet. Parlamentet beklagar djupt populistisk retorik som har som mål att skapa diskriminerande praxis som endast grundas på nationalitet.

  19. Europaparlamentet uppmanar de europeiska politiska partierna och deras nationella anknutna partier att anordna öppna valkampanjer före valet till Europaparlamentet 2014 och på ett effektivt sätt ta itu med problemen med det vikande valdeltagandet och den allt större klyftan mellan medborgarna och EU‑institutionerna. Parlamentet anser att nomineringen av EU-omfattande kandidaturer för kommissionsordförande genom europeiska politiska partier är ett viktigt steg för att skapa ett verkligt europeiskt offentligt rum, men är övertygat om att en europeisering av valkampanjen bara kan åstadkommas genom alleuropeiska aktiviteter och nätverk av lokala och nationella medier, särskilt offentliga medier inom radio, tv och internet.

  20. Europaparlamentet betonar vikten av att informera medborgarna om att de har rätt att rösta i lokala val och i valet till Europaparlamentet om de bor utanför sitt hemland. Det är dessutom viktigt att främja denna rätt på olika sätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att inte vänta till i maj 2014 för att offentliggöra sin handbok i vilken man tar upp dessa rättigheter ”på ett tydligt och enkelt språk”.

  21. Europaparlamentet uppmanar unionens samtliga institutioner, organ och byråer att ytterligare öka insynen och göra det lättare för användarna att få tillgång till handlingar, eftersom detta skulle göra det möjligt för medborgarna att delta i beslutsfattandet på ett mer aktivt sätt. Parlamentet uppmanar unionens institutioner, framför allt kommissionen, att effektivisera sina förfaranden så att EU‑medborgarnas berättigade önskemål uppfylls så snabbt som möjligt. Parlamentet uppmanar alla EU-institutioner, särskilt parlamentet, att garantera både öppenhet och ansvarighet.

  22. Europaparlamentet välkomnar antagandet av de två främsta EU-programmen för finansiering av verksamhet i samband med EU-medborgarskapet från 2014 till 2020, dvs. programmen Rättigheter och medborgarskap samt ett Europa för medborgarna. Parlamentet anser att det är djupt beklagligt att finansieringsramen särskilt för det senare, vilket stöder projekt om ett aktivt europeiskt medborgarskap, har minskats dramatiskt av medlemsstaternas regeringar i jämförelse med perioden 2007–2013.

  23. Europaparlamentet är djupt oroat över framställningar som visar på den vanskliga situationen för vissa invånare som på grund av sin status inte fullt ut kan utnyttja sin rätt till fri rörlighet eller sin rösträtt i lokala val. Parlamentet uppmanar kommissionen och de berörda medlemsstaterna att underlätta en reglering av deras status i sådana fall.

  24. Europaparlamentet är djupt oroat över de hinder som fortfarande möter medborgarna när de utövar sina enskilda rättigheter på den inre marknaden, och anser att den rådande ekonomiska osäkerheten i Europa också behöver tas itu med genom att avlägsna dessa hinder. Parlamentet välkomnar därför de nya initiativ som kommissionen har meddelat för att stärka medborgarna i deras roll som konsumenter och arbetstagare i Europa.

  25. Europaparlamentet understryker vikten av att förbättra informationsutbytet om praktikant- och lärlingsskapsmöjligheter i andra EU-länder genom Euresnätverket. Parlamentet är oroat över den höga arbetslösheten, särskilt eftersom detta påverkar ungdomarna. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag till rådets förordning om en kvalitetsram för praktikplatser[4] och uppmanar medlemsstaterna att respektera de principer som anges i riktlinjerna.

  26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att informera EU-medborgarna om deras rättigheter och skyldigheter när det gäller lika tillgång till och respekt för dessa rättigheter både i sina ursprungsländer och i en annan medlemsstat.

  27. Europaparlamentet framhåller klagomålen från vissa framställare – i de flesta fallen utvandrade EU‑medborgare – som har rapporterat om problem i samband med förvärv, överföring och innehav av fast egendom i olika länder.

  28. Europaparlamentet erkänner de problem som personer med funktionsnedsättning ställs inför när de utövar sin rätt till fri rörlighet, och anser att ett europeiskt handikappkort som är giltigt i hela unionen bör införas för personer med funktionsnedsättning.

  29. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta samordnings- och samarbetsåtgärder för att på ett effektivt sätt ta itu med frågorna om beskattning vid dubbelregistrering av fordon, skattemässig diskriminering och dubbelbeskattning i gränsöverskridande fall och på ett bättre sätt ta hänsyn till den verklighet som den gränsöverskridande rörligheten bland arbetstagarna skapar. Parlamentet anser att frågan om dubbelbeskattning inte beaktas i tillräcklig utsträckning inom ramen för vare sig befintliga bilaterala skatteavtal eller unilaterala åtgärder från medlemsstaternas sida och att det därför krävs samordnade och snabba åtgärder på unionsnivå.

  30. Europaparlamentet beklagar hindren för gränsöverskridande aktivitet avseende medborgerliga och sociala frågor, t.ex. familjerätt eller pensioner, vilka hindrar många medborgare från att åtnjuta ett fullständigt EU-medborgarskap.

  31. Europaparlamentet påminner om att EU-medborgare som befinner sig i ett tredjeland där den medlemsstat i vilken de är medborgare inte är representerad, har rätt att få skydd av diplomatiska eller konsulära myndigheter från vilken medlemsstat som helst enligt samma villkor som medborgarna i denna medlemsstat, och betonar den principiella betydelsen av en sådan bestämmelse.

  32. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att så snabbt som möjligt inrätta en enda kontaktpunkt i varje medlemsstat för att samordna projekt med gränsöverskridande verkan, t.ex. larmtjänster, med särskild hänvisning till projekt som har miljökonsekvenser, t.ex. vindkraftsprojekt, som ibland inte blir föremål för något samråd mellan invånarna på båda sidor av gränsen eller av någon miljökonsekvensbeskrivning.

  33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en ingående bedömning av fördelarna och utmaningarna i samband med Europaåret för medborgarna 2013. Parlamentet beklagar att Europaåret för medborgarna, på grund av underfinansiering och brist på politiska ambitioner, hade en dålig medieprofil och inte lyckades att generera en bred, offentlig debatt om EU-medborgarskapet som kunde ha bidragit till förbättrade eller omdefinierade instrument.

  34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att erkänna frivilligarbete som en faktor som bidrar till medborgarskapet.

  35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra och sprida en förklaring om medborgarnas rättigheter före och efter Lissabonfördragets ikraftträdande för att återupprätta medborgarnas förtroende.

  36. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska ombudsmannen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.

  • [1]  EUT C 257 E, 6.9.2013, s. 74.
  • [2]  Europaparlamentets förklaring av den 10 mars 2011 om inrättandet av europeiska stadgar för ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser (P7_TA(2011)0101).
  • [3]  Senast enligt dess dom av den 2 mars 2010 i mål C-135/08, Janko Rottman mot Freistaat Bayern.
  • [4]  COM(2013)0857.

  YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (24.1.2014)

  till utskottet för framställningar

  över Rapport om EU-medborgarskapet 2013 – EU-medborgare: dina rättigheter, din framtid
  (2013/2186(INI))

  Föredragande: Morten Løkkegaard

  FÖRSLAG

  Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för framställningar att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

  1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ för att göra medborgarna mer medvetna om sina rättigheter genom ”Europa direkt” och ”Ditt Europa”, men noterar samtidigt att mer behöver göras för att informera medborgarna om dessa rättigheter, inte minst genom sociala medier. Parlamentet betonar att medlemsstaterna och de nationella politikerna kan bidra på ett mycket betydelsefullt sätt för att öka medvetenheten.

  2.  Europaparlamentet betonar att de gränsöverskridande regionerna är de platser där för- och nackdelarna med den europeiska integrationen märks tydligast.

  3.  Europaparlamentet betonar att man måste främja medborgarnas deltagande i EU:s demokratiska liv, och underlätta och stödja olika uttryck för ett aktivt medborgarskap, liksom försöken att skapa ett sådant.

  4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att öka sina ansträngningar för att sprida kunskap om Solvit-nätverket till allmänhet och företag.

  5.  Europaparlamentet påminner om att direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård trädde i kraft i oktober 2013. Kommissionen uppmanas i detta sammanhang att övervaka att detta direktiv genomförs korrekt och att se till att heltäckande information ges till patienterna om deras nya rättigheter avseende hälso- och sjukvård över nationsgränserna.

  6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med de problem som akademiker ställs inför när de ansöker om praktikplatser eller arbeten i andra medlemsstater, genom att utveckla en kvalitetsram för att skydda praktikanters rättigheter och garantera dem skälig ersättning. Kommissionen uppmanas även att undersöka nya sätt att förbättra informationsutbytet om praktikplatser och arbetsmöjligheter i andra medlemsstater, till exempel genom Eures (Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar).

  7.  Europaparlamentet anser att begränsningarna och bristerna i direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare medför många missförhållanden som skadar dem som omfattas av detta direktiv, och att avsaknaden av tydlig information, kontroller och samarbete mellan de olika förvaltningsmyndigheterna hindrar de utstationerade arbetstagarna från att hävda sina fulla rättigheter. Parlamentet uppmanar rådet att låta reformen av detta direktiv sätta igång, så att de utstationerade arbetstagarna får bättre skydd och så att man kan undvika felaktigt utnyttjande och social dumpning.

  8.  Europaparlamentet betonar vikten av att stödja alleuropeiska nätverk bestående av lokala och nationella medier inom radio, television och internet. Parlamentet finner det därför starkt oroande att kommissionen oväntat och utan att rådfråga parlamentet beslutat att dra tillbaka en inbjudan om att lämna förslag avseende alleuropeiska nätverk inom internet.

  9.  Europaparlamentet betonar behovet av att skapa en strukturerad ram för EU:s civila dialog som skulle kunna ge praktiskt innehåll till begreppet aktivt medborgarskap och öka samarbetet med lokala, nationella och EU-relaterade myndigheter och andra parter.

  10. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att från och med 2013 via sitt vänortssystem stödja utbyte av bästa praxis mellan kommuner och projekt för att förbättra kunskapen om medborgarnas rättigheter, men tycker att det är högst beklagligt att man kraftigt skurit ner finansieringsramen i nästa fleråriga budgetram för programmet ”Ett Europa för medborgarna”, vilket kan finansiera sådana projekt.

  11. Europaparlamentet betonar hur viktigt ett organiserat civilt samhälle är för att stärka aktivt EU‑medborgarskap, till exempel genom att organisationerna involverar sina medlemmar i diskussioner om EU-frågor som de direkt berörs av, eller engagerar sina medlemmar i välgörenhet och volontärverksamhet utomlands. Parlamentet anser det därför mycket viktigt att ytterligare underlätta dessa organisationers arbete över gränserna genom att minska byråkratiska hinder och ge tillräcklig finansiering.

  12. Europaparlamentet tar upp medborgarnas mest angelägna frågor på EU-nivå, avseende minimilön, social omsorg, politisk och ekonomisk öppenhet, deltagande i kulturliv och behovet av att bekämpa orättvisor genom jämställdhetsarbete. Parlamentet betonar att alla medborgare bör involveras i samhällslivet, även de minst gynnade samhällsgrupperna.

  13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge mer utrymme till politisk utbildning i EU-frågor i sina läroplaner. Lärare spelar en avgörande roll för att EU-frågorna ska tas upp i skolan, och parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att ge lärarna den kunskap och de resurser de behöver för att kunna fullgöra denna uppgift.

  14. Europaparlamentet delar kommissionens synsätt att medborgarna i EU måste bli mer medvetna om sina rättigheter i egenskap av EU‑medborgare, i synnerhet de rättigheter de har som väljare, och framför allt måste de få kunskap om att de har rätt att rösta i kommunalval och i valet till Europaparlamentet även om de är bosatta i ett annat land än sitt ursprungsland. Parlamentet uppmanar dock kommissionen att inte vänta till maj 2014 innan den lanserar sin handbok där dessa EU-rättigheter presenteras på ett klart och lättbegripligt språk.

  15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att varje EU‑medborgares rätt att kontakta EU:s institutioner på vilket av unionens officiella språk som helst respekteras och tillämpas på ett sådant sätt att kommissionens offentliga samråd finns tillgängliga på alla officiella EU-språk, så att man säkerställer att all rådgivning och alla samråd behandlas lika och att det inte förekommer någon diskriminering på språklig grund.

  16. Europaparlamentet lyfter fram sin verksamhet inom de sociala medierna som ett utmärkt sätt att skapa samverkan och dialog med medborgarna.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  21.1.2014

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Martina Michels, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Monika Panayotova, Marietje Schaake, Marco Scurria, László Tőkés, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Georgios Papanikolaou, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  11.2.2014

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Nikolaos Chountis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ágnes Hankiss, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Erminia Mazzoni, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Zbigniew Zaleski

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Marino Baldini, Sandrine Bélier, Vicente Miguel Garcés Ramón, Axel Voss