Процедура : 2013/0367(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0111/2014

Внесени текстове :

A7-0111/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/03/2014 - 9.20
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0199

ДОКЛАД     ***I
PDF 680kWORD 65k
14.2.2014
PE 528.198v01-00 A7-0111/2014

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно за изменение на Регламент (ЕО) № 1166/2008 относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи, във връзка с финансовата рамка за периода 2014—2018 г.

(COM(2013)0757 – C7‑0390/2013 – 2013/0367(COD))

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Докладчик: Паоло Де Кастро

(Опростена процедура - член 46, параграф 1 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно за изменение на Регламент (ЕО) № 1166/2008 относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи, във връзка с финансовата рамка за периода 2014—2018 г.

(COM(2013)0757 – C7‑0390/2013 – 2013/0367(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0757),

–       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0390/2013),

–       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид членове 55 и 46, параграф 1 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7‑01111/2014),

1.      приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията;

2.      изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1166/2008 относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи във връзка с финансовата рамка за периода 2014—2018 г.

Позовавания

COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD)

Дата на представяне на ЕП

4.11.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

18.11.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

18.11.2013

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

14.11.2013

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Paolo De Castro

26.11.2013

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

26.11.2013

Дата на приемане

11.2.2014

 

 

 

Дата на внасяне

14.2.2014

Правна информация - Политика за поверителност