Procedure : 2013/0367(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0111/2014

Indgivne tekster :

A7-0111/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/03/2014 - 9.20
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0199

BETÆNKNING     ***I
PDF 406kWORD 59k
14.2.2014
PE 528.198v01-00 A7-0111/2014

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1166/2008 om en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget for så vidt angår finansieringsrammen for 2014-2018

(COM(2013)0757 – C7–0390/2013 – 2013/0367(COD))

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Paolo De Castro

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1166/2008 om en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget for så vidt angår finansieringsrammen for 2014-2018

(COM(2013)0757 – C7–0390/2013 – 2013/0367(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0757),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0390/2013),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 46,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7‑0000/2014),

1.      vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 1166/2008 om en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget for så vidt angår finansieringsrammen for 2014-2018

Referencer

COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD)

Dato for høring af EP

4.11.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

18.11.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

18.11.2013

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

14.11.2013

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Paolo De Castro

26.11.2013

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

26.11.2013

Dato for vedtagelse

11.2.2014

 

 

 

Dato for indgivelse

14.2.2014

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik