Διαδικασία : 2013/0367(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0111/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0111/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2014 - 9.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0199

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 671kWORD 66k
14.2.2014
PE 528.198v01-00 A7-0111/2014

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 σχετικά με τις έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την έρευνα για τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής, όσον αφορά το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2018

(COM(2013)0757 – C7‑0390/2013 – 2013/0367(COD))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγητής: Paolo De Castro

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 σχετικά με τις έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την έρευνα για τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής, όσον αφορά το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2018

(COM(2013)0757 – C7‑0390/2013 – 2013/0367(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0757),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0390/2013),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 55 και το άρθρο 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0111/2014),

1.      εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 σχετικά με τις έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την έρευνα για τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής, όσον αφορά το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2018

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

4.11.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

18.11.2013

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

18.11.2013

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

14.11.2013

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Paolo De Castro

26.11.2013

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

26.11.2013

Ημερομηνία έγκρισης

11.2.2014

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

14.2.2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου