MIETINTÖ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta maatilojen rakennetutkimuksista ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1166/2008 muuttamisesta kauden 2014–2018 rahoituskehyksen osalta

14.2.2014 - (COM(2013)0757 – C7‑0390/2013 – 2013/0367(COD)) - ***I

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Esittelijä: Paolo De Castro
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta)


Menettely : 2013/0367(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0111/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0111/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta maatilojen rakennetutkimuksista ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1166/2008 muuttamisesta kauden 2014–2018 rahoituskehyksen osalta

(COM(2013)0757 – C7‑0390/2013 – 2013/0367(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0757),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0390/2013),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–       ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A7‑0111/2014),

1.      vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Maatilojen rakennetutkimuksista ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1166/2008 muuttaminen kauden 2014–2018 rahoituskehyksen osalta

Viiteasiakirjat

COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

4.11.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

18.11.2013

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

18.11.2013

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

14.11.2013

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Paolo De Castro

26.11.2013

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

26.11.2013

Hyväksytty (pvä)

11.2.2014

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.2.2014