Procedūra : 2013/0367(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0111/2014

Pateikti tekstai :

A7-0111/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/03/2014 - 9.20
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0199

PRANEŠIMO PROJEKTAS     ***I
PDF 528kWORD 200k
14.2.2014
PE 528.198v01-00 A7-0111/2014(COD)

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl 2014–2018 m. finansinės programos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo

(COM(2013)0757 – C7‑0390/2013 – A7-0111/2014(COD))

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pranešėjas: Paolo De Castro

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis)

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl 2014–2018 m. finansinės programos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo

(COM(2013)0757 – C7‑0390/2013 – A7-0111/2014(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0757),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0390/2013),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–       atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A7‑0111/2014),

1.      priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


PROCEDŪRA

Antraštinė dalis

Reglamento (EB) Nr. 1166/2008, kuriuo dėl 2014–2018 m. finansinės programos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo, dalinis keitimas

Literatūros sąrašas

COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD)

Pateikimo EP data

4.11.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

18.11.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

18.11.2013

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

14.11.2013

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Paolo De Castro

26.11.2013

 

 

 

Supaprastinta procedūra: nutarimo data

26.11.2013

Priėmimo data

11.2.2014

 

 

 

Pateikimo data

14.2.2014

Teisinė informacija - Privatumo politika