Ziņojums - A7-0111/2014Ziņojums
A7-0111/2014

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz 2014.–2018. gada perioda finanšu shēmu groza Regulu (EK) Nr. 1166/2008, kas attiecas uz lauku saimniecību struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu

  14.2.2014 - (COM(2013)0757 – C7‑0390/2013 – 2013/0367(COD)) - ***I

  Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
  Referents: Paolo De Castro
  (Vienkāršota procedūra – Reglamenta 46. panta 1. punkts)


  Procedūra : 2013/0367(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A7-0111/2014
  Iesniegtie teksti :
  A7-0111/2014
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz 2014.–2018. gada perioda finanšu shēmu groza Regulu (EK) Nr. 1166/2008, kas attiecas uz lauku saimniecību struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu

  (COM(2013)0757 – C7‑0390/2013 – 2013/0367(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2013)0757),

  –       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0390/2013),

  –       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

  –       ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 46. panta 1. punktu

  –       ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A7-0111/2014),

  1.      pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

  2.      prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

  3.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1166/2008, kas attiecas uz lauku saimniecību struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu, attiecībā uz 2014.–2018. gada perioda finanšu shēmu

  Atsauces

  COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD)

  Datums, kad to iesniedza EP

  4.11.2013

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  AGRI

  18.11.2013

   

   

   

  Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  BUDG

  18.11.2013

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Lēmuma datums

  BUDG

  14.11.2013

   

   

   

  Referents(-e/-i/-es)

         Iecelšanas datums

  Paolo De Castro

  26.11.2013

   

   

   

  Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

  26.11.2013

  Pieņemšanas datums

  11.2.2014

   

   

   

  Iesniegšanas datums

  14.2.2014