Procedūra : 2013/0367(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0111/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0111/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 11/03/2014 - 9.20
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0199

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 524kWORD 66k
14.2.2014
PE 528.198v01-00 A7-0111/2014

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz 2014.–2018. gada perioda finanšu shēmu groza Regulu (EK) Nr. 1166/2008, kas attiecas uz lauku saimniecību struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu

(COM(2013)0757 – C7‑0390/2013 – 2013/0367(COD))

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Referents: Paolo De Castro

(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 46. panta 1. punkts)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz 2014.–2018. gada perioda finanšu shēmu groza Regulu (EK) Nr. 1166/2008, kas attiecas uz lauku saimniecību struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu

(COM(2013)0757 – C7‑0390/2013 – 2013/0367(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2013)0757),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0390/2013),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 46. panta 1. punktu

–       ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A7-0111/2014),

1.      pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.      prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1166/2008, kas attiecas uz lauku saimniecību struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu, attiecībā uz 2014.–2018. gada perioda finanšu shēmu

Atsauces

COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

4.11.2013

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

18.11.2013

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

18.11.2013

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

14.11.2013

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Paolo De Castro

26.11.2013

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

26.11.2013

Pieņemšanas datums

11.2.2014

 

 

 

Iesniegšanas datums

14.2.2014

Juridisks paziņojums - Privātuma politika