SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2014–2018

  14.2.2014 - (COM(2013)0757 – C7‑0390/2013 – 2013/0367(COD)) - ***I

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Sprawozdawca: Paolo De Castro
  (Procedura uproszczona – art. 46 ust. 1 Regulaminu)


  Procedura : 2013/0367(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A7-0111/2014
  Teksty złożone :
  A7-0111/2014
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2014–2018

  (COM(2013)0757 – C7‑0390/2013 – 2013/0367(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0757),

  –       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0390/2013),

  –       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –       uwzględniając art. 55 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu,

  –       uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0111/2014),

  1.      zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

  2.      zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

  3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2014–2018

  Odsyłacze

  COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD)

  Data przedstawienia w PE

  4.11.2013

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  AGRI

  18.11.2013

   

   

   

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  BUDG

  18.11.2013

   

   

   

  Opinia niewydana

         Data decyzji

  BUDG

  14.11.2013

   

   

   

  Sprawozdawca(y)

         Data powołania

  Paolo De Castro

  26.11.2013

   

   

   

  Procedura uproszczona - data decyzji

  26.11.2013

  Data przyjęcia

  11.2.2014

   

   

   

  Data złożenia

  14.2.2014