SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2014–2018

14.2.2014 - (COM(2013)0757 – C7‑0390/2013 – 2013/0367(COD)) - ***I

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: Paolo De Castro
(Procedura uproszczona – art. 46 ust. 1 Regulaminu)


Procedura : 2013/0367(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0111/2014
Teksty złożone :
A7-0111/2014
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2014–2018

(COM(2013)0757 – C7‑0390/2013 – 2013/0367(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0757),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0390/2013),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 55 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0111/2014),

1.      zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.      zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2014–2018

Odsyłacze

COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD)

Data przedstawienia w PE

4.11.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

18.11.2013

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

18.11.2013

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

14.11.2013

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Paolo De Castro

26.11.2013

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

26.11.2013

Data przyjęcia

11.2.2014

 

 

 

Data złożenia

14.2.2014