Betänkande - A7-0111/2014Betänkande
A7-0111/2014

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket, vad gäller finansieringsramen för perioden 2014–2018

14.2.2014 - (COM(2013)0757 – C7‑0390/2013 – 2013/0367(COD)) - ***I

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Paolo De Castro
(Förenklat förfarande – artikel 46.1 i arbetsordningen)


Förfarande : 2013/0367(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0111/2014
Ingivna texter :
A7-0111/2014
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket, vad gäller finansieringsramen för perioden 2014–2018

(COM(2013)0757 – C7‑0390/2013 – 2013/0367(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0757),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0390/2013),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7‑0111/2014).

1.      Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket, vad gäller finansieringsramen för perioden 2014–2018

Referensnummer

COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD)

Framläggande för parlamentet

4.11.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

18.11.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

18.11.2013

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

14.11.2013

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Paolo De Castro

26.11.2013

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

26.11.2013

Antagande

11.2.2014

 

 

 

Ingivande

14.2.2014